PRITARTA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRITARTA"

Transkriptas

1 PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357 VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLOS MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 2016 m. Vilnius

2 TURINYS I. Bendrosios nuostatos II. Mokyklos m.m. veiklos įgyvendinimo analizė III. Mokyklos strateginės nuostatos IV. Mokyklos veiklos sričių analizė, remiantis m.m. išorinio audito vertinimo rezultatais V m.m. veiklos tikslai ir uždaviniai VI m.m. tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonės VII. Baigiamosios nuostatos PRIEDAI 1priedas. Tradicinių renginių planas m. m. 2 priedas. Mokyklos tarybos veiklos planas. 3 priedas. Mokinių tarybos veiklos planas. 4 priedas. Direkcinės tarybos veiklos planas. 5 priedas. Metodinės tarybos veiklos planas. 6 priedas. Vaiko gerovės komisijos planas. 7 priedas. Bibliotekos veiklos planas. 8 priedas. Ugdymo proceso priežiūros planas. 9 priedas. Logopedo veiklos planas. 10 priedas. Psichologo veiklos planas. 11 priedas. Socialinio pedagogo veiklos planas. 12 priedas. Materialinės mokyklos bazės turtinimo planas. 13 priedas. Metodinių grupių veiklos programos. 14 priedas. Mokytojų tarybos posėdžiai.

3 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus Levo Karsavino mokyklos veiklos programa m.m. parengta remiantis mokyklos metų strateginiu veiklos planu, ir mokslo metų ugdymo planais, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros ataskaita, Vilniaus Levo Karsavino mokyklos veiklos tobulinimo planu metams, Vilniaus Levo Karsavino mokyklos m.m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita, mokinių PUPP rezultatais ir nustato metinius mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 2. Nustatant mokyklos m. m. veiklos tikslus ir uždavinius bei sudarant veiklos planą,vadovautasi,,lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030,,,Valstybine švietimo metų strategija : siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti mokinių ugdymo(si) poreikius, laiduoti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio išsilavinimo įgijimą,vykdyti neformalųjį švietimą, racionaliai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 3. Programą rengė mokyklos direktoriaus 2016 m. birželio15 d. įsakymu Nr. V-261sudaryta darbo grupė. 4. Programą įgyvendins mokyklos administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. II.MOKYKLOS M.M. VEIKLOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ m.m. veiklos plane buvo numatyti trys tikslai: 1. Kurti savitą, pagrįstą vertybėmis (pagarba, pilietiškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, saugumas) mokyklos kultūrą, gerinti jos įvaizdį. 2. Tobulinti pamokos vadybą, ugdyti lyderystę visose bendruomenės narių grupėse. 3. Užtikrinti mokinių ir mokytojų emocinę savijautą.

4 Įgyvendinant mokslo metų veiklos plano tikslus ir uždavinius mokykloje didelis dėmesys buvo skiriamas pamokos vadybai ugdant lyderystę visose bendruomenės narių grupėse ir kuriant savitą, pagrįstą vertybėmis mokyklos kultūrą. Plane iškelti uždaviniai buvo analizuojami mokytojų tarybos posėdžiuose Mokinių adaptacija asmenybės pažinimo, saugumo ir mokymosi pažangos garantas: Pirmos klasės mokinių mokyklinė branda ir adaptacija mokykloje. Penktos klasės mokinių adaptacija mokykloje. Penktų klasių mokinių mokymosi stiliai. Žinių apie stilius panaudojimas ugdymo procese. Naujokas mokykloje ir klasėje. 1-4, 5-10 klasių mokinių I-jo ir II-jo pusmečių pažangumo ir lankomumo rezultatai. Tarpdalykinė integracija, mokymo medžiagos diferencijavimas ir individualizavimas, mokinių įtraukimas į veiklas, leidžiančias patirti sėkmę ir neigiamų nuostatų prevencija-mokyklos įvaizdžio gerinimo garantas. Kaip mums sekasi? Aktualūs ugdymo proceso ir mokyklos veiklos organizavimo klausimai m. m. ugdymo plano įgyvendinimas ir m. m. ugdymo plano pristatymas.,, 10 klasės mokinių pagrindinio ugdymo programos baigimo ir PUPP rezultatai. Buvo organizuotos integruotos pamokos bei renginiai, tiriama, kaip veikia mokinių mokymosi krūvių mažinimo programa, tariamasi dėl programų individualizavimo pagal mokinių poreikius, administraciniuose pasitarimuose su pedagogais buvo aptariamos pedagoginės patirties, gebėjimų bei kompetencijų panaudojimo galimybės tenkinant mokinių poreikius. Mokykloje buvo vykdoma projektinė veikla. 80 procentų mokinių dalyvavo įvairiuose projektuose. Mokykla dalyvavo tarptautiniuose ir ES lėšas pritraukiančiuose projektuose. Daug dėmesio skiriama sveikai gyvensenai. Mokykloje vyko tiriamoji veikla PIRLS 4 klasėse, TIMSS 8 klasėse, Standartizuoti testai: gimtosios kalbos (rusų) 2,4,6 klasėse, lietuvių kalbos 8 klasėse, matematikos 2,4,6,8 klasėse, gamtos mokslų 2,4,6,8 klasėse ir socialinių mokslų 8 klasėse m. pradedamas vykdyti mokyklos pastato modernizavimo projektas. Visi kabinetai aprūpinti IT, mokytojai jas naudoja ugdymo procese. Kompiuterinė technika nuolat atnaujinama. Geri PUPP rezultatai. Trims procentais padidėjo labai gerai besimokančių mokinių skaičius. E. dienynas sėkmingai naudojamas ir tikrai palengvina mokyklos bendruomenės darbą, administracijos, klasių auklėtojų ir mokytojų bendradarbiavimą su tėvais, sutaupo laiko. Mokiniai mokykloje jaučiasi saugūs, žino į ką kreiptis iškilus problemai. Dauguma 1, 5 klasės ir atvykę mokiniai į kitas klases sėkmingai įveikia adaptacijos sunkumus.

5 Net 80 proc. mokinių teigia, kad jeigu jiems tektų rinktis, jie pasirinktų mokyklą, kurioje dabar mokosi. 90 proc. mokytojų yra patenkinti mokinių požiūriu į jų dėstomą dalyką ir palaiko gerus santykius su mokinių tėvais. 70 proc. tėvų mano, kad mokykla suteikia kokybišką išsilavinimą. Neformalus ugdymas vykdomas atsižvelgiant į mokinių poreikius bei mokyklos galimybes ir tradicijas. Mokykloje veikė 24 neformaliojo ugdymo būreliai: muzikos, sporto, sveikos gyvensenos, teatro, užsienio kalbų, keramikos, dailės, technologijų, dizaino, informatikos. Būreliams vadovavo 20 mokytojų. Dauguma būrelių veikia jau daug metų, turi savo veiklos tradicijas m. m. sėkmingai tęsė veiklą dramos būreliai,, Abra-Kadabra 1-4 klasių mokiniams ir,,išbandymai -6-7 klasių mokiniams. Jau tapo tradiciniai tokie nauji renginiai kaip, Kaziuko mugė, Dainų diena, Olimpinis ruduo. Mokiniai nuolat dalyvauja ne tik miesto, bet ir respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose, pasiekia gerų rezultatų. Mokyklos bendruomenė siekia atvirumo, bendradarbiavimo su įvairiomis institucijomis: Viršuliškių seniūnija, vaikų teisių tarnyba, 5-ojo policijos komisariato darbuotojais, PPT ir kitomis vaikų ugdymo įstaigomis m. gruodžio 7-11 dienomis mokykloje atliktas išorės vertinimas. Išorės vertintojai stebėjo 140 ugdymo proceso veiklų, įskaitant bendrojo lavinimo dalykus, neformaliojo švietimo veiklas, logopedo pratybas, klasės valandėles. Vertinimo metu gilintasi į mokinių ir mokytojų veiklą pamokose, mokyklos vadovų darbą, klasių auklėtojų ir mokyklos aptarnaujančiojo personalo darbą. Buvo išnagrinėti mokinių pasiekimus ir pažangą fiksuojantys dokumentai. Išorės vertintojų ataskaita pristatyta mokyklos bendruomenei. Rezultatai, išvados ir rekomendacijos išanalizuoti Metodinėse grupėse, metodinėje taryboje, Mokytojų tarybos posėdyje. Jie panaudoti rengiant m. m. mokyklos veiklos planą. Rezultatai, išvados ir rekomendacijos bus panaudotos tobulinant m. strateginį planą. Pagal m. m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitas iš 56 uždavinius įgyvendinančių priemonių visiškai įgyvendintos 36 priemonės, 4 yra tobulintinos, dalinai įgyvendinta 16 priemonių ir 4 priemonės neįgyvendintos. Didžiausios problemos, iškilusios m.m.: 1. Nepakankama tarpdalykinė integracija, ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas, tobulintina pamokos vadyba.

6 2. Nepakankamas dėmesys mokėjimo mokytis kompetencijai ugdyti, gabių mokinių ir mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymas. 3. Neefektyvios pamokų nelankymo, vėlavimo į pamokas prevencijos priemonės. 4. Nepakankamas klasių auklėtojų, mokytojų dėmesys mokinių kultūros, pasididžiavimo savo mokykla jausmo formavimui, bendrosioms kompetencijoms, kūrybiškumui ugdyti. 5. Neišnaudojamos įvairių fondų, rėmėjų ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimo galimybės. Galimybės 1. Mokyklos pažangos siekis rodo mokyklos norą pozityviai keistis. 2. Aplinkos estetiškumas ir tinkamumas bendrauti, mokytis ir ilsėtis padeda siekti užsibrėžtų ugdymo tikslų. 3. Geras pamokos planavimas, tinkamai, parinkti ugdymo metodai sudaro prielaidas didinti mokymosi motyvaciją, darbingumą pamokoje. 4. Kai mokiniai mokykloje jaučiasi saugūs, kai sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti jų gabumus ir polinkius atitinkančią veiklą, kai teikiama efektyvi socialinė pagalba, atsiranda prielaida mokinių mokymosi motyvacijai didėti. 5. Tinkamas patalpų naudojimas sudaro prielaidas kokybiškam ugdymo proceso organizavimui. 6. Dėmesys personalui sėkmingo bendradarbiavimo garantas, užtikrinantis mokytojo saugumą mokykloje. 7. Tinkamos mokyklos veiklos planavimo procedūros, įtraukiant į planavimą kuo daugiau mokyklos bendruomenės narių, yra sėkmingos mokyklos veiklos faktorius MOKYKLOS MISIJA III.MOKYKLOS STRATEGINĖS NUOSTATOS Vilniaus Levo Karsavino mokykla tai ugdymo institucija, kurioje :

7 teikiamas kokybiškas priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas tautinių mažumų kalba, palaipsniui integruojant valstybinę kalbą į dėstomus dalykus; vertinamas kiekvienas bendruomenės narys, propaguojamas sveikas gyvenimo būdas; puoselėjamos mokyklos vertybės ir diegiamas kultūros poreikis; sudaromos saugios ir palankios sąlygos mokinių bei mokytojų asmenybės raiškai; formuojami socialiniai įgūdžiai, ugdomas žmogus, gebantis gyventi kintančioje visuomenėje, išsaugantis savo tautos identitetą; MOKYKLOS VIZIJA Levo Karsavino mokykla atvira kaitai švietimo įstaiga, jungianti kūrybiškai besimokančią bendruomenę aktyviai bei sėkmingai veiklai, ir mikrorajono edukacinis kultūrinis centras, puoselėjantis slavų tautinį savitumą ir padedantis integruotis į Lietuvos socialinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą. IV.MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ, REMIANTIS 2015M.M. IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAIS Stiprieji mokyklos veiklos aspektai: 1. Tradicijos ir ritualai ( lygis). 2. Mokyklos atvirumas ir svetingumas ( lygis). 3. Klasių mikroklimatas ( lygis). 4. Neformalusis švietimas ( lygis). 5. Mokytojo ir mokinio dialogas ( lygis). 6. Kiti pasiekimai ( lygis). 7. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika ( lygis).

8 8. Pagalba mokantis ( lygis). 9. Socialinė pagalba ( lygis). 10. Įsivertinimo procesas ( lygis).. Silpnieji mokyklos veiklos aspektai: 1. Mokytojo veiklos planavimas ( lygis). 2. Mokymo nuostatos ir būdai ( lygis). 3. Mokymasis bendradarbiaujant ( lygis). 4. Mokymosi veiklos diferencijavimas ( lygis). 5. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas ( lygis) Sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės 1. Mokyklos kultūra 1. Mokykloje laikomasi tradicijų ir ritualų, gerinančių klasių mikroklimatą, kuriamos naujos tradicijos. 2. Kuriama jauki estetinė aplinka, stiprinanti bendruomenės narių saugumą. 3. Mokykloje laikomasi darbo tvarkos taisyklių, jos tobulinamos. 4. Vyksta mokyklos ir socialinių partnerių bendradarbiavimas. 1. Silpnas tapatumo jausmas menkina mokyklos įvaizdį visuomenėje. 2. Mokyklos bendruomenės veikla ne visada grindžiama bendradarbiavimo principu. 3. Dalis bendruomenės narių nesuvokia mokyklos 1. Ieškoti naujų bendravimo ir bendradarbiavimo formų ir plėtoti bendradarbiavimo patirtį su socialiniais partneriais Lietuvoje ir už jos ribų. 2. Ieškoti įvairių finansavimo šaltinių dalyvaujant įvairiuose ES 1. Konkurencinėje aplinkoje nelengva sukurti ir išlaikyti teigiamą mokyklos įvaizdį. 2. Reorganizavus mokyklą teks ieškoti naujų bendradarbiavimo formų su socialiniais partneriais. 3. Mažėjant mokinių

9 vertybių, nesilaiko elgesio ir kituose projektuose. skaičiui ir krepšelio ir darbo tvarkos normų. 3. Skatinti aktyvesnį tėvų lėšoms teks ieškoti naujų 4.Dalis tėvų dalyvavimą mokyklos finansavimo formų. bendradarbiauja tik kilus bendruomenės veikloje. problemoms dėl vaikų 4.Tikslingai naudoti elgesio ar mokymosi. mokinių tėvų lėšas (2%) kuriant saugią mokyklos aplinką 2. Ugdymas 1. Mokymosi programų 1. Ugdomoji veikla ne 1. Sistemingas mokinių 1. Nepakankamas ir tęstinumas ir perimamumas, visada atitinka mokinių pažangos ir pasiekimų, dėmesys pasirinktų mokymasis individualizuotos ir pritaikytos interesus, todėl silpnėja jų vertinimo sistemos formų įvairovei programos, tvarkaraščiai bei mokymosi motyvacija. tobulinimas. pamokoje silpnins ugdymo planai suteikia 2. Ne visada išnaudojamos 2. Mokinių ir jų tėvų mokinių mokymo(si) ugdymo(si) galimybes įvairių diferencijavimo, vertinimo konsultavimas ugdymo(si) motyvaciją. poreikių ir gebėjimų mokiniams. būdų ir metodų įvairovės klausimais. 2. Dėl nepakankamo lėšų 2. Mokykloje dirba kvalifikuoti galimybės. 3. Ugdymo turinio kiekio bus ribojamos pedagogai, kuriems suteikiama 3. Dėl per didelio krūvio aktualizavimas, pamokos galimybės įsigyti galimybė kelti kvalifikaciją ir arba mokinių atsakomybės modernizavimas. modernių mokomųjų dalintis gerąja patirtimi. Tai stokos dalis ugdytinių priemonių. gerina pamokos kokybę ir klasės neatlieka namų darbų. 3.Ne visi mokiniai siekia valdymą. asmeninės pažangos. 3. Laikomasi sukurtos vertinimo 4.Nepakankamas sistemos, ji tobulinama. pedagogų pasirengimas

10 diegti naujoves Dešimtų klasių mokinių PUPP 1. Pasyvus mokinių 1. Sistemingas mokinių 1. Aukšta mokinių Pasiekimai įvertinimas yra gana aukštas: rusų dalyvavimas pažangos ir pasiekimų savivertė trukdo siekti kalbos (gimtosios) 8,2; lietuvių visuomeninėje veikloje, vertinimo sistemos asmeninės pažangos. kalbos (valstybinės) 7,0; savivaldos organizacijose. tobulinimas. 2. Konkurencinėje matematikos 7,2. 2. Nepakankami domimasi 2. Elektroninio dienyno aplinkoje tėvai ne visada dešimtų tolimesniais mokinių panaudojimo galimybių objektyviai vertins klasių mokinių tęsia mokslą pasiekimais. plėtimas. mokyklos darbą bei Vilniaus miesto gimnazijose. 3. Mokinių ir mokytojų ugdymo kokybę. 3.Mokyklos mokiniai sėkmingai pasiekimų viešinimas dalyvauja miesto, respublikinėse įvairiomis informavimo olimpiadose, konkursuose, formomis varžybose. Yra jų prizininkai ir laureatai. 4. Veikia veiksminga tėvų informavimo sistema. 5. Daugumą mokinių ir jų tėvų tenkina mokytojų kompetencijos ir ugdymo kokybė Tenkinami mokinių saugumo, 1. Nėra vieningos gabių 1. Aktyvesnis mokytojų ir 1. Ne visi tėvai turi Pagalba emociniai ir socialiniai, saviugdos vaikų ugdymo sistemos. mokinių dalyvavimas pakankamai pedagoginių mokiniui ir saviraiškos poreikiai. 2. Ne visi tėvai pripažįsta Vilniaus miesto psichologinių žinių ir 3. Vykdoma kokybiška vaiko mokymosi sunkumus savivaldybės tai neigiamai veiks

11 neformaliojo ugdymo būrelių, ir trukdo specialistams organizuojamuose mokinių mokymąsi. konstruktyvi VGK veikla. suteikti reikalingą pagalbą. renginiuose, ES ir kituose 2. Dėl emigracijos 4. Skiriamas reikiamas dėmesys 3. Mokytojoms trūksta projektuose. problemų tėvams trūks specialiųjų poreikių vaikams, žinių ir įgūdžių ugdant 2. Kvalifikuotos pagalbos informacijos apie vaikų besimokantiems pagal pritaikytas elgesio problemų turinčius teikimas mokytojams, ugdymą. ir individualizuotas programas. mokinius. ugdantiems elgesio ir 3. Esant konkurencinei 5. Sukurta adaptacijos periodo 4. Ne visi mokiniai nori bei mokymosi problemų aplinkai reikės ieškoti 1,5 klasių bei atvykusiems geba pasinaudoti turinčius mokinius. naujų neformaliojo mokiniams sistema. mokykloje siūloma 3. Efektyvesnių priemonių ugdymo veiklos 6. Skirtingiems mokinių pedagogine pagalba. taikymas specialistų. ugdymo(si) poreikiams tenkinti individualizuojant ir mokykloje veikia konsultavimo diferencijuojant ugdymo sistema. turinį. 7. Vykdomas profesinis švietimas, teikiama pagalba renkantis mokymosi kryptis. 5. Mokyklos 1. Didžioji bendruomenės dalis 1. Reorganizavus mokyklą 1. Aktyvių bendruomenės 1. Neigiamų lyderių įtaka strategija ir susipažinusi su mokyklos vizija, sumažėjo mokinių narių subūrimas į kenkia ir kenks mokyklos valdymas misija, tikslais. skaičius. mokyklos įvaizdžio įvaizdžiui. 2. Mokyklos administracija 2. Nėra stiprių teigiamų kūrimo grupę. 2. Mažėjantis mokinių įtraukia bendruomenės narius į lyderių. 2. Savivaldos stiprinimas, skaičius lems mažesnius mokyklos valdymą klasių mokinių lyderystės mokykloje finansinius išteklius. 3. Mokykloje sukurta savivalda savivalda turi ribotas plėtojimas. 3. Mokyklos

12 analizuoja pokyčius mokykloje. galimybes. 3. Ryšio tarp metodinių reorganizavimas ribos 4. Planuojant mokyklos veiklą, 4. Reorganizavus mokyklą grupių stiprinimas, mokinių galimybes įgyti remiamasi mokyklos veiklos konkurencinėje aplinkoje siekiant ugdymo dalykų patirties savivaldos kokybės įsivertinimo rezultatais, netenkama aukštos integracijos. veikloje. išvadomis ir rekomendacijomis. kvalifikacijos pedagogų ir 4. Dalyvavimas ES 6. Mokykloje materialūs neformaliojo ugdymo rengiamuose projektuose, ir patalpos naudojamos tikslingai specialistų. patalpų nuoma, labdaros ir ir pagal paskirtį. paramos fondai. 5. Aukštos kvalifikacijos pedagogų ir neformaliojo ugdymo specialistų skatinimas. V. MOKYKLOS M.M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI Vilniaus Levo Karsavino mokykloje (Justiniškių, g. 43) m. m. rugsėjo 1 dienos duomenimis mokosi 458 mokiniai, sudaryta 20 klasių komplektų, viena priešmokyklinio ugdymo grupė. Vidutinis mokinių skaičius klasėse - 21,95. Levo Karsavino mokykloje 2016 m. rugsėjo 1 dienos duomenimis dirba 56 mokytojai: iš jų 1 ekspertas ( rusų kalbos (gimtosios); 13 metodininkų ( 2 rusų kalbos (gimtosios), 2 lietuvių kalbos (valstybinės), 1 matematikos, 1 informacinių technologijų, 1 geografijos, 1 istorijos, 2 fizikos, 1 muzikos, 1 technologijų, 1 kūno kultūros); 31 vyresnysis mokytojas, 9 mokytojai; 1 neatestuotas mokytojas; 1 chemijos daktaras. Mokykloje dirba psichologas, logopedas, socialinis pedagogas. Veikia 24 būreliai. Smurto ir patyčių, žalingų įpročių ( alkoholio, rūkymo, narkotikų vartojimo) bei mokyklos nelankymo prevenciją vykdo Vaiko gerovės komisija. Veikia Mokyklos Taryba, Metodinė taryba, Mokinių taryba.

13 MOKYKLOS PRIORITETAI m.m. 1. Aukštesnės ugdymo(si) kokybės siekimas, stebint kiekvieno mokinio pažangą. 2. Mokyklos bendruomenės ir galimų partnerių bei rėmėjų telkimas bendrai veiklai, kuriant sveiką, saugią, jaukią, kultūringą bei savitas mokyklos tradicijas atspindinčią aplinką. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 1. Tikslas. Siekti kokybiškos pamokos, orientuotos į kiekvieno mokinio pažangą. Uždaviniai: 1.1. Tobulinti pamokos vadybos nuostatas ir būdus, taikant bendradarbiavimą skatinančius mokymo metodus Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją efektyviai naudojant mokinio asmenines pažangos matavimo mechanizmus, dalykų integraciją, švietimo pagalbos teikimą Efektyvinti mokinių lankomumo apskaitą ir nelankymo prevenciją, užtikrinančią mokymo(si) kokybę, sutelktai dirbant visam pedagogų kolektyvui. 2.Tikslas. Ugdyti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą. Uždaviniai: 2.1. Tobulinti informatyvią ir patrauklią mokymosi infrastruktūrą tikslingai naudojant savivaldybės, nuomos, projektų bei paramos lėšas Plėtoti bendradarbiavimo ryšius su socialiniais partneriais. VI M.M.TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

14 1. Tikslas: Siekti kokybiškos pamokos, orientuotos į kiekvieno mokinio pažangą. Uždaviniai Įgyvendinimo priemonė Terminai Kaštai Atsakingi vykdytojai 1.1. Tobulinti pamokos Dalykų ilgalaikių planų bei Rugsėjis Dalykų vadybos nuostatas ir integracijos galimybių metodinėse mokytojai būdus, taikant grupėse aptarimas ir derinimas. MG pirmininkai bendradarbiavimą PUPP rezultatų ir užsienio kalbų Rugsėjis skatinančius mokymo pasiekimų lygio testų rezultatų analizė ir MG pirmininkai metodus. panaudojimas planuojant ugdymą. J. Rogožinskaja Įvairių ugdymo metodų, L. Tankeliūnienė atitinkančių ugdymo tikslus, mokinių Visus Dalykų amžių ir gebėjimus, skatinančių mokytojai savarankišką mokymąsi, taikymas ugdymo procese Mokymosi stilių nustatymas, Iki spalio Psichologė individualizavimas ir diferencijavimas mėn., N. Koltunova, pamokose ir skiriant namų darbus. visus dalykų mokytojai Konsultacinės pagalbos plėtimas Visus įvairių gebėjimų mokiniams. L. Tankeliūnienė Tarpdalykinių ryšių efektyvinimas, Visus Klasių auklėtojai Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai Dalykų mokytojai bendradarbiauja rengdami ilgalaikius planus ir programas. 97% mokytojų taikys IT savo darbe. Pagerės mokymo kokybė, mokymosi motyvacija. Stiprės mokinių mokymosi atsakomybė, gerės pamokos kokybė, bendrosios ir esminės dalykinės mokinių kompetencijos. Plėtojami tarpdalykiniai ryšiai,

15 IT į mokomuosius dalykus integravimas. MG pirmininkai mažinami mokymosi krūviai Siekiant tobulinti bendravimo ir Balandis Mokinių Pagerės mokyklos bendradarbiavimo įgūdžius ugdymo krepšelio Administracija bendruomenės procese, organizuoti seminarą lėšos tarpusavio santykiai. Neprievartinio bendravimo metodikos taikymas ugdymo procese Skatinti mokinių Išstudijoti kitų mokyklų Spalis Metodinė taryba Naudojantis kitų mokymosi motyvaciją dokumentus dėl kiekvieno mokinio mokyklų patirtimi bus efektyviai naudojant asmeninės pažangos stebėjimo ir parengta kiekvieno mokinio asmeninius fiksavimo. mokinio asmeninės pažangos matavimo Seminarų mokytojams apie Mokinių Administracija pažangos stebėjimo ir mechanizmus, dalykų reikalavimus šiuolaikinei pamokai, Lapkritis krepšelio fiksavimo tvarka integraciją, švietimo mokinių pažangos matavimą pamokoje ir gruodis lėšos pagalbos teikimą. mokykloje organizavimas Parengti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir Spalis Metodinė taryba fiksavimo tvarką. gruodis Stebėti ir analizuoti mokinių mokymosi pasiekimus ir individualią Visus Klasių Išanalizavus pažangą, panaudojant kontrolinių darbų, auklėtojai, kiekvieno mokinio diagnostinių ir standartizuotų testų dalykų asmeninės pažangos rezultatus. mokytojai stebėjimo ir fiksavimo

16 1.2.5.Aptarti pažangos stebėjimo ir sistemos privalumus ir fiksavimo efektyvumą. Esant reikalui Kovas Metodinė taryba trūkumus galima bus koreguoti tvarką. MG pirmininkai koreguoti ir aprobuoti Aptarti specialiųjų poreikių turinčių tvarką. mokinių pasiekimus ir individualiąją Kovas VGK, pažangą. J. Rogožinskaja Patirties sklaida apie kiekvieno mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir Balandis Dalykų fiksavimo naudą. gegužė mokytojai, metodinė taryba 1.3. Efektyvinti mokinių Suburti darbo grupę pamokų Spalis - Administracija, Tyrimas padės lankomumo apskaitą ir nelankymo problemoms,priežastims ištirti gruodis VGK, išanalizuoti pamokų nelankymo prevenciją, ir prevencinėms priemonėms problemai J. Rogožinskaja nelankymo problemas, užtikrinančią spręsti numatyti. nustatys nelankymo mokymo(si) kokybę, Ugdyti mokinių vidinę motyvaciją Visus Klasės auklėtojai priežastis ir padės sutelktai dirbant visam laikytis drausmės bei jausti atsakomybę numatyti priemones pedagogų kolektyvui. už savo mokymąsi. joms šalinti Paskelbti konkursą: Geriausiai Sausis Administracija Mokiniai suvoks lankanti klasė ir Geriausiai lankantis atsakomybę už savo mokinys mokymąsi Numatyti nugalėtojų skatinimą. Gegužė 2% pajamų Administracija lėšos.

17 2. Tikslas: Ugdyti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą Uždaviniai Įgyvendinimo priemonė Terminai Kaštai Atsakingi vykdytojai 2.1.Tobulinti Sudaryti darbo grupę skaidriai Lapkritis V.Mikalajūnienė informatyvią ir informavimo sistemai parengti. K.Stacevič patrauklią mokymosi Tikslingai naudoti žiniasklaidos, infrastruktūrą tikslingai interneto, mokyklos svetainės bei e. Visus Krepšelio Administracija, naudojant savivaldybės, dienyno galimybių panaudojimas lėšos klasių auklėtojai, nuomos, projektų bei teikiant informaciją apie mokyklos mokyklos paramos lėšas. veiklą. savivalda, mokytojai Reguliariai atnaujinti informaciją Visus V. Jegorenko mokyklos internetinėje svetainėje Išanalizuoti ugdymo aplinkos Sausis Krepšelio Darbo grupė būklę ir sudaryti darbo grupę lėšos V.Mikalajūnienė materialinės bazės bei ugdymo aplinkos 2% pajamų K.Stacevič gerinimo tvarkos aprašui parengti. lėšos Tikslingai naudoti esamus Visus K.Stacevič materialinius išteklius aprūpinant ugdymo patalpas reikiamomis ugdymo Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai Vietos bendruomenė daugiau sužinos apie mokyklos veiklą. Išanalizavus gautus rezultatus, bus atkreiptas dėmesys į opiausias ugdymo aplinkos problemas ir

18 procesui priemonėmis. ieškoma būdų jas Dalyvauti įvairiuose projektuose Visus Mokyklos spręsti. bei konkursuose, pritraukiant lėšas bendruomenė Mokyklos patalpos ir ugdymo aplinkos sąlygų pagerinimui. aplinka atitiks higienos normas. Sistemingai bus atnaujinama įranga. 2.2.Plėtoti Plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų Visus Mokyklos Bendradarbiauja tėvai, bendradarbiavimo ryšius partnerystę organizuojant bendrus bendruomenė mokytojai, mokiniai, su socialiniais mokyklos renginius. administracija, kiti partneriais Plėtoti bendradarbiavimo ryšius su Visus Pradinių klasių socialiniai partneriai. vaikų darželiais, su kitomis ugdymo mokytojai, MG Bendruomenė palankiai įstaigomis, organizuojant bendrus vertina mokyklos renginius, vykdant mokinių darbų mainų veiklą. programas. Bendradarbiaujant su Galimų socialinių partnerių bei Visus Mokyklos vietos bendruomene, rėmėjų paieška ir įtraukimas į bendrąją taryba, MG, socialiniais partneriais, mokyklos veiklą. administracija pagerės edukacinis, kultūrinis, socialinis, informacinis mokyklos įvaizdis.

19 VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS Plane numatytų uždavinių įgyvendinimui priemonės tikslinamos, detalizuojamos, papildomos sudarant kiekvieno mėnesio veiklos planą. Mokyklos veiklos plano priedai: tradicinių renginių planas, mokyklos tarybos, direkcinės tarybos, metodinės tarybos, mokinių tarybos, bibliotekos, vaiko gerovės komisijos, psichologo, socialinio pedagogo, logopedo, metodinių grupių veiklos planai, ugdymo proceso priežiūros planas, materialinės mokyklos bazės turtinimo planas. S V A R S T Y T A Vilniaus Levo Karsavino mokyklos Mokytojų tarybos posėdyje 2016m. rugsėjo 29d. protokolo Nr.1

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au Vidaus audito ataskaita 2016 m. 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus auditas yra organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis,

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda, LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS 2019-2023 M. Klaipėda, 2019 1 TURINYS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 3 II. SITUACIJOS ANALIZĖ 3 III. 2019-2023 M.M.

Detaliau

PRITARTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. nutarimu (protokolo Nr.9) PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progi

PRITARTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. nutarimu (protokolo Nr.9) PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progi PRITARTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. nutarimu (protokolo Nr.9) PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 16 d. įsakymu

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2.1.4E-KS) PATVIRTINTA Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

m. BUP.docx

m. BUP.docx SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. Š1-52 PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2018 m. rugpjūčio

Detaliau

Projektas

Projektas SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjos 2016 m. rugpjūčio 31 d.. įsakymu Nr.Š1-85. PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2016 m. rugsėjo

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau