KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra. Salvinija Štarkaitė

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra. Salvinija Štarkaitė"

Transkriptas

1 KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Salvinija Štarkaitė STACIONARE DIRBANČIŲ GYDYTOJŲ POŢIŪRIS Į VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMĄ Magistro diplominis darbas (Visuomenės sveikatos vadyba) (parašas) Mokslinė vadovė Dr. D. Dučinskienė (data) KAUNAS,

2 SANTRAUKA Visuomenės sveikatos vadyba Stacionare dirbančių gydytojų poţiūris į vaistinių preparatų reklamą Salvinija Štarkaitė Mokslinė vadovė Dr. Danutė Dučinskienė Kauno medicinos universitetas, Visuomenės sveikatos fakultetas, Sveikatos vadybos katedra. Kaunas; p. Darbo tikslas. Įvertinti N stacionare dirbančių gydytojų poţiūrį į vaistinių preparatų reklamą. Uţdaviniai. Įvertinti N stacionare dirbančių gydytojų nuomonę apie vaistinių preparatų reklamos skleidimo būdus ir turinį; nustatyti gydytojų poţiūrį į medicinos atstovų vizitų organizavimą įstaigoje ir vaistų rinkodaros kodekso taikymą; įvertinti gydytojų pasitenkinimo vaistinių preparatų reklama ryšį su nuomone apie reklamos skleidimo būdus. Tyrimo metodika. Anoniminė anketinė 260 stacionare dirbančių gydytojų apklausa buvo atlikta 2008m. Į klausimus atsakė 173 respondentų (atsako daţnis 66,5 proc.). Statistinė duomenų analizė buvo atlikta naudojant SPSS programą. Ryšiai tarp poţymių buvo vertinami chi kvadrato kriterijumi bei laisvės laipsnių skaičiumi, statistinių hipotezių reikšmingumui įvertinti pasirinktas statistinio reikšmingumo lygmuo p<0,05. Rezultatai. Beveik du trečdaliai (61,8 proc.) gydytojų nurodė, kad jie yra patenkinti vaistinių preparatų televizinė reklama, 28,3 proc. reklama nelabai patenkinti, o 9,8 proc. gydytojų reklama nepatenkinti.beveik visi (91,9 proc.) gydytojai nurodė, kad juos tenkina medicinos atstovų perduodama nereceptinių preparatų reklama ir tik trečdalis (30,6 proc. 33,5 proc. 39,4 proc.) gydytojų nurodė, kad juos tenkina šių preparatų reklama per radiją, televiziją ir spaudą. Didţiosios dalies (91,3 proc.) tyrime dalyvavusių gydytojų nuomone, originalūs ir generiniai vaistai yra skirtingi. Didesnį pasitikėjimą (88,5 proc.) gydytojų išreiškė etinių farmacinių kompanijų medicinos atstovų teikiamai reklamai apie vaistinius preparatus.statistiškai reikšmingai didesnė dalis gydytojų, teigiančių, kad reklama retai turi įtaką skiriant vaistinius preparatus pacientams (80,2 proc.) nei teigiančių, kad reklama daţnai įtakoja (3,7 proc.) arba teigiančių, kad reklama retai įtakoja (16,0 proc.) skiriant vaistinius preparatus pacientams nurodo, jog vaisto efektyvumu nusivilia retai. Išvados. Beveik du trečdaliai gydytojų yra patenkinti vaistinių preparatų televizine reklama. Maţiau nei du trečdaliai gydytojų teigia, jog yra patenkinti nereceptinių preparatų ir papildų reklama, tačiau tik maţiau nei pusė gydytojų patenkinti receptinių preparatų reklama.vertindami nereceptinių preparatų reklamos pobūdį, beveik visi gydytojai paţymėjo, jog juos tenkina medicinos atstovų perduodama nereceptinių preparatų reklama ir tik trečdalis gydytojų nurodė, jog juos tenkina šių preparatų reklama per radiją, televiziją ar spaudą. Didţioji dalis tyrimo dalyvių teigia, jog originalūs ir generiniai vaistai yra skirtingi ir išreiškia didesnį pasitikėjimą etinių kompanijų medicinos atstovų teikiama reklama apie vaistinius preparatus. Raktiniai ţodţiai: vaistų reklama, stacionare dirbančių gydytojų poţiūris. 2

3 SUMMARY Public Health Management Attitude Of Hospital Doctors Towards Advertisement Of Medicinal Preparations Salvinija Štarkaitė Academic mentor Dr. Danutė Dučinskienė Kaunas University of Medicine, Faculty of Public Health, Department of Health Management, Kaunas; 2009, 66 p. Goal of work. Assess the attitude of doctors working in N hospital towards advertisement of medicinal preparations. Tasks. Assess doctors working in N hospital opinion of dissemination means and contents of medicinal preparations advertisement; identify the doctors approach to organization of in-house presentation visits conducted by medical representatives; assess the relationship between doctors satisfaction with advertisement of medicinal preparations and opinion of means of advertisement dissemination. Methodology of research. Anonymous questionnaire survey was performed and 260 hospital doctors were surveyed in respondents answered the questions (response rate 66.5 %). Statistical data analysis was performed using SPSS application. Relationships among attributes were assessed according to distribution of chi square criterion and degree of freedom; and dividing level of p<0.05 was chosen for assessment of statistical significance of hypotheses. Results. Nearly two thirds of doctors (61.8 %) pointed out that they were satisfied with television adverts of medicinal preparations, 28.3 % of doctors were less satisfied, and 9.8 % of doctors were unsatisfied with such advertisement. Almost all hospital doctors (91.9 %) indicated that they were satisfied with advertisement of preparations used without prescription disseminated by medical representatives, and only one third of doctors pointed out that they were satisfied with advertisement of such preparations disseminated by radio, television and printed press (30.6 %, 33.5 % and 39.4 % respectively). Major part of hospital doctors surveyed (91.3 %) thought that original and generic medicines were different. Doctors (88.5 %) considered the advertisement of medicinal preparations presented by medical representatives of ethical pharmaceutical companies to be more reliable. Statistically significant major part of hospital doctors maintained that advertisement had no influence on prescription of medicinal preparations to patients (80.2 %) comparing to those believing that advertisement often influenced (3.7 %) or rarely influenced (16.0 %) the prescription of medicinal preparations to patients. Conclusions. Nearly two thirds of hospital doctors were satisfied with television adverts of medicinal preparations. Less than two thirds of doctors were satisfied with advertisement of preparations used without prescription and supplements, however, only less than half of doctors were satisfied with advertisement of preparations on prescription. Assessing the format of advertisement of preparations used without prescription, almost all hospital doctors denoted they were satisfied with advertisement of medicinal preparations used without prescription presented by medical representatives, and only one third of doctors surveyed indicated that they were satisfied with advertisement of such preparations disseminated by radio, television and printed press. Major part of respondents maintained that original and generic medicines were different, and considered the advertisement of medicinal preparations presented by medical representatives of ethical pharmaceutical companies to be more reliable. Keywords: advertisement of medicinal preparations, attitude of hospital doctors. 3

4 PADĖKA Nuoširdţiai dėkoju mokslinei vadovei dr. D. Dučinskienei uţ puikų vadovavimą ir patarimus rengiant magistro diplominį darbą. Taip pat dėkoju visiems tyrime dalyvavusiems gydytojams, kurie sutiko uţpildyti anketas. Nuoširdţiai dėkoju savo šeimai ir draugams, uţ supratimą ir palaikymą rašant šį darbą. 4

5 Santrumpos PSO Pasaulio sveikatos organizacija. LR Lietuvos respublika FĮ farmacijos įstatymas FD farmacijos departamentas JAV Jungtinės Amerikos Valstijos. SAM - sveikatos apsaugos ministerija SPĮ - sveikatos prieţiūros įstaiga TVR - tiesioginė vaistų reklama VVKT - valstybinė vaistų kontrolės tarnyba lls - laisvės laipsnių skaičius p- statistinio reikšmingumo lygmuo m. metai pav. paveikslėlis 5

6 TURINYS ĮVADAS... 7 DARBO TIKSLAS IR UŢDAVINIAI LITERATŪROS APŢVALGA Vaistinių preparatų reklama ir jos reikšmė Vaistinių preparatų reklamos teisinė bazė TYRIMO METODAI IR MEDŢIAGA REZULTATAI Gydytojų nuomonė apie vaistinių preparatų reklamos skleidimo būdus ir turinį Gydytojų poţiūris į medicinos atstovų vizitų organizavimą įstaigoje ir vaistų rinkodaros kodekso taikymą Gydytojų nuomonė apie reklamos įtaką skiriant vaistinius preparatus pacientams Gydytojų pasitenkinimo vaistinių preparatų reklama ryšys su nuomone apie reklamos. skleidimo būdus...50 REZULTATŲ APTARIMAS IŠVADOS PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS LITERATŪRA PRIEDAI ĮVADAS 6

7 XXIa. Medicinos mokslas sparčiai ţengia į priekį, kuriamos naujos gydymo gairės, tobulėja diagnostikos ir gydymo įranga, kuriami nauji, originalūs vaistai, kurių dėka pacientai gali jaustis ţymiai geriau, taip pagerindami savo gyvenimo kokybę. Dar visai neseniai daugeliui ţmonių pasaulyje pavojų kėlė infekcinės ligos. Dabar yra kovojama su didţiausią mirtingumą sukeliančiomis onkologinėmis, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo organų ir kt. ligomis. Į naujų vaistų tyrimus orientuota farmacinė veikla, kaip daugelis kitų veiksnių, neabejotinai turėjo įtakos visai sveikatos prieţiūrai bei vidutinės gyvenimo trukmės pailgėjimui (1). Farmacinės veikos pagrindinis tikslas, kurti naujus efektyvius vaistus, kad ţmonės gyventų sveikiau, geriau ir laimingiau. Į tyrimus orientuotų ir kuriančių naujus vaistus farmacinių kompanijų pelno gavimas skatinant farmacinių produktų pardavimus nemaţa dalimi nukreiptas į inovacijų diegimą ir aukštą produktų kokybę (3). Šis siekis skatina kompanijas vykdyti etiškas vaistų reklamas. Nors dar daţnai pasitaiko klaidinantys teiginiai apie vaistų savybes, nutylima apie galimą riziką bei šalutinį neigiamą vaistų poveikį. Europos vartotojų organizacija siekia suteikti informaciją apie vartotojams skirtos tiesioginės vaistų reklamos (TVR) poveikį. Naudojant TVR visada yra rizika išbalansuoti sveikatos apsaugos sistemas Europoje, didėja brangių ir ne visada efektyvių vaistų poreikis, tačiau, jei apie sukurtus produktus farmacinė kompanija neteiks informacijos, apie naujausius vaistus visuomenė ir medikai niekada nieko nesuţinos (3). Kiekviena farmacinė kompanija sukūrusi ir pagaminusi vaistą, nuolat informuoja gydytojus apie poveikį, indikacijas ir t.t. Tai neatsiejama farmacinės veiklos dalis, neabejotinai reikalaujati sąţiningumo. Vaistinių preparatų reklama yra labai sudėtingas procesas. Vaistinių preparatų reklamą kontroliuoja LR įstatyminė bazė. Kadangi vaistas yra tokia prekė, kurios vartojimą netinkamai reklamuojant galima neišvengti sunkių pasekmių. Todėl Vaistinių preparatų reklama Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse yra grieţtai kontroliuojama. Vaistinių preparatų vartotojai neturėtų būtų apgaudinėjami, tačiau kai kada draudimas neleisti vartotojams pateikti informacijos apie vaistus yra nepagrįstas. Gydytojai turėtų suteikti galimybę pacientams susipaţinti su gydymo metodais, suteikti pacientui alternatyvą pasirenkant vieną ar kitą tinkamą gydymo būdą (2). 7

8 Vaistinių preparatų reklamos specifika yra ta, kad ji labai susijusi su dideliais naujos, vartotojui neţinomos, tačiau svarbios informacijos kiekiais. Dėl jam paskirto gydymo pacientas sprendimą priima pats, paprastai vaistai yra ir turėtų būti vartojami pasitarus su specialistais, turinčiais lemiamą įtaką apsisprendţiant. Būtent dėl šių prieţasčių vaistų reklamą itin sunku atsieti nuo bet kokios informacijos apie vaistus, o pati reklama, ypač kalbant apie brangius sudėtingus vaistus, daţnai nukreipta ne tiesiogiai į vartotoją, bet į jo pagalbininką - gydytoją ar vaistininką. Receptinių vaistų atveju, reklama skirta ne tiesiogiai vartotojui, bet gydytojui, turinčiam teisę išrašyti receptą. Nepaisant to, teisę ţinoti apie vaistą, naujas alternatyvas turi ne tik gydytojas, bet ir pacientas (1). Kiekvieno paciento teisė rinktis gydymą suteikia jam pačiam galimybę kontroliuoti, kaip bus elgiamasi su jo kūnu (2). Vaistinių preparatų reklamos skleidimas yra sudėtingas procesas, reglamentuojamas LR teisės aktų. Informacija apie vaistinius preparatus turi būti pateikiama išsamiai bei atsakingai. Šio tyrimo metu siekiama įvertinti stacionare dirbančių gydytojų poţiūrį į vaistinių preparatų reklamą, jos skleidimo būdus. Farmacinės kompanijos rizikuoja, jog, įpusėjusios tyrimams, vaistas gali pasirodyti neefektyvus, arba sukelti daugiau ţalos sveikatai, negu naudos. Išrandančios vaistus kompanijos, gyvuojančios daugiau nei šimtą metų niekada nerizikuos pateikti ţmonėms neefektyvių produktų, veikiau pripaţins nesėkmę ir dar klinikinių tyrimų stadijoje nutrauks ţmogaus sveikatai ţalingo vaisto kūrimą (4). 8

9 DARBO TIKSLAS IR UŢDAVINIAI Tikslas. Įvertinti N stacionaro gydytojų poţiūrį į vaistinių preparatų reklamą. Uţdaviniai 1. Įvertinti N stacionare dirbančių gydytojų nuomonę apie vaistinių preparatų reklamos skleidimo būdus ir turinį. 2. Nustatyti gydytojų poţiūrį į medicinos atstovų vizitų organizavimą įstaigoje ir vaistų rinkodaros kodekso taikymą. 3. Įvertinti gydytojų pasitenkinimo vaistinių preparatų reklama ryšį su nuomone apie reklamos skleidimo būdus. 9

10 LITERATŪROS APŢVALGA 1.1 Vaistinių preparatų reklama ir jos reikšmė Naujų vaistų sukūrimas yra labai didelis išradimas medicinos istorijoje. Visiškai nauji vaistai išrandami vis rečiau ir rečiau. Daţniau sukūriami modifikuoti, patobulinti vaistai. Farmacijos arba naujų vaistų išradimo procesas yra tiesiogiai susijęs su visuomenės gerove. Galima prisiminti laikmetį, kai nebuvo insulino ir diabetas buvo mirtina liga. Arba kaip aspirinas pakeitė ţmonių gyvenimus. Taigi šis procesas tiesiogiai įtakoja ir socialinius aspektus. Vartojant vis naujasnius vaistus prailgėjo ţmonių gyvenimo trukmė, pagerėjo gyvenimo kokybė, ligos, kurios anksčiau buvo mirtinos tapo išgydomomis. Ir viskas efektyvių, vis tobuliasnių vaistų dėka. Laikui bėgant atsviveria naujos modernios medicinos technologijos ir naujų vaistų taikymo galimybės. Deja, laviruojant tarp leidţiama ir nedraudţiama galima nesunkiai perţengti ribą, uţ kurios kilnūs medicinos darbuotojo tikslai ir poelgiai visuomenei gali pasirodyti neetiški. Didţiosios farmacijos kompanijos ne tik tiekia vaistus, bet ir sudaro galimybes gydytojams tobulėti. Tai vyksta tiek per atstovų veiklą, tiek per straipsnius, gydytojų išvykų į mokslinius kongresus organizavimą ir rėmimą. Kaip ţinome, nei valstybė, nei medicinos įstaigos tam lėšų neskiria. Niekas negali paneigti, kad be šito, kartu su klinikinių tyrimų, labdaros (diagnostikos ir gydymo priemonių) indėliu, medicinos lygis Lietuvoje būtų daug ţemesnis. Visa tai mums bei mūsų artimiesiems uţtikrina geresnį gydymą ir geresnę gyvenimo kokybę. Be abejo, greta teigiamų yra ir neigiamų dalykų. Gydytojų ir farmacijos kompanijų santykiai yra labai specifiški. Juk gydytojas nėra tiesioginis produktų vartotojas. Šiuose santykiuose yra, kaip sakoma, "trečioji šalis", daţnai nematoma ar pamirštama, - pacientas. Jis ir jo interesai yra svarbiausia. Todėl gydytojų ir farmacijos kompanijų atstovų santykiuose svarbiausia yra uţtikrinti, kad gydytojo sprendimą skirti vieno ar kito vaisto lemtų tik ligonio, jo sveikatos interesai, o ne gydytojo ar farmacijos kompanijos interesai. Deja, šioje srityje dirba ne dievai, o tokie patys, kaip ir bet kurioje kitoje srityje, ţmonės. Todėl ir pasitaiko atvejų, kai viena ar kita pusė savo interesus iškelia aukščiau nei paciento interesai. Todėl vis dar yra kompanijų, kurios siūlo gydytojams brangias dovanas, keliones, netgi pinigų. Taip pat yra labai nedidelė dalis gydytojų, kurie visa tai priima, nes mano, kad kompanijos turi dalytis su jais savo pelnu. Tokie iškreipti santykiai yra labai pavojingi visuomenei, kiekvienam iš mūsų, nes mes arba jau esame, 10

11 arba tapsime pacientais. O, atėję pas gydytoją, norime, kad jam mūsų interesai būtų patys svarbiausi. Nors paminėtų kompanijų ir gydytojų yra labai nedaug ir jų sparčiai maţėja, privalome su tuo kovoti. Tam skirtas Vaistų rinkodaros kodeksas, kuriuo vadovaujasi farmacijos kompanijos, tam turėtų būti skirtas Gydytojų etikos kodeksas, kurio, skirtingai nei daugumoje šalių, Lietuvos gydytojai dar neturi. Šiuose kodeksuose ir yra reglamentuojami farmacijos pramonės ir gydytojų santykiai. Būtina tobulinti esantį informacijos apie vaistus ir sveikatos paslaugas teisinį reglamentavimą, kuris labiau atitiktų vartotojų interesus. Atsakingos ES ir nacionalinės institucijos turėtų daugiau investuoti į vaistų reklamos reguliavimą. Ypatingai reikėtų įgalinti bei skatinti farmacines kompanijas diegti savireguliavimą per geros praktikos kodeksų bei standartų įdiegimą. Vartotojų organizacijos ragina prieţiūros institucijas uţ neetišką vaistų reklamą skirti efektyvias baudas. Kompanijoms, pakartotinai paţeidinėjančioms etinės vaistų reklamos kriterijus, atimti veiklos licenzijas (5; 6). Medikai privalo laikytis etikos standartų, lemiančių visuomenės pasitikėjimą, garantuojančių jos teisių ir interesų apsaugą. Uţkirsti kelią neetiškam elgiasiui, sudarančiam sąlygas korupcijos reiškiniams sveikatos apsaugos sistemoje atsirasti, įmanoma tik sutelkus medicinos darbuotojų ir farmacijos kompanijų atstovų pastangas. Visi medikai ir farmacininkai privalo vadovautis LR įstatymais. Juk tvirčiausiai ţmogus laikosi principų tuomet, kai pats sau juos iškelia. Informacijos apie vaistus kokybė yra lygiai taip pat svarbi kaip ir farmacinio produkto kokybė. Jeigu įsivyrauja informacijos apie vaistus gavimas tik farmacinių kompanijų atstovų, tai gali tapti vieninteliu informacijos šaltiniu gydytojams ir sudaryti nepageidaujamus ir nepagrįstus vaistų skyrimo ir jų vartojimo stereotipus. Todėl labai svarbų vaidmenį vaidina nepriklausomi vaistų informacijos šaltiniai. Nepriklausomi leidiniai negali būti finansuojami arba kitokiais būdais remiami farmacijos kompanijų. Įvairios Europos Bendrijos šalys yra parodţiusios nemaţai iniciatyvų siekiant aprūpinti savo šalies gydytojus lengvai pasiekiama, nuolat atnaujinama, objektyvia, gerai subalansuota informacija apie vaistus, kurią teikia nepriklausomos nuo farmacinės pramonės bei vaistus tiekiančių struktūrų institucijos (1). Informacija apie vaistus turi atitikti ir tam tikrus kokybės standartus. PSO vaistų politikos ekspertų komitetas nurodo tokius kriterijus šiai informacijai: teikiama informacija turi atitikti priimtiems standartams, ji turi būti prieinama ir aiškiai suprantama jos vartotojams, lanksti, 11

12 pateikiama įvairiomis formomis, tenkinti vartotojus, būti nepriklausoma ir neįtakojama, be reklamos, vystoma atsiţvelgiant į vartotojų atsiliepimus, sekant jos prieinamumą ir tinkamumą (2). Lietuvoje apie receptinius vaistus gali būti teikiama tik farmacinė informacija ir tik informacinėse sveikatinimo laidose, kurių sąrašą tvirtina Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba pagal Farmacijos departamento patvirtintus kriterijus. Tokių laidų pradţioje turi būti pateikta nuoroda Informacinė sveikatinimo laida. Jose gali būti teikiama informacija apie ligoms, sindromams ir būklėms gydyti vartojamus vaistus. Įvardijant vaistus, pirmiausia turi būti nurodomi bendriniai veikliųjų medţiagų pavadinimai, tik po to gali būti išvardyti Lietuvos Respublikoje įregistruoti įvairių vaistų gamintojų tos pačios veikliosios medţiagos turintys vaistai. Tokių televizijos laidų metu buvo teikiama informacija apie receptinius vaistus ir tos laidos buvo finansuojamos tų kompanijų, apie kurių vaistus buvo kalbama, o tai jau vertinama kaip reklama. Turint tikslą apsaugoti pacientus, teko LR farmacinės veiklos įstatyme uţdrausti tokią informacijos teikimo tvarką, nes visų vaistų, o ypač receptinių vaistų skyrimas turi būti grieţtai individualus. Tačiau tokie vaistai pasiekė didelį rezonansą ir šis įstatymo pakeitimas šiuo metu yra apskųstas LR Konstituciniam teismui. Paprasčiausia, ką galima buvo padaryti, net ir nekeičiant įstatymo, atšaukti Vaistų reklamos taisyklių 38 straipsnį, kaip neatitinkantį Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 2001/83/EEC. Šis punktas, buvo nepagrįstai įtrauktas į vaistų reklamos taisykles, nes ES direktyvoje apie vaistų informacijos teikimo tvarką iš viso neuţsimenama. Neteisingai interpretuojant tą pačią direktyvą yra išleistas ir kitas Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl bendrųjų ţmonėms skiriamų vaistų klasifikavimo pagal išdavimo sąlygas taisyklių patvirtinimo. Vadovaujantis šio įsakymo nuostatomis, to paties stiprumo vaistai gali būti priskiriami nereceptiniams, atsiţvelgiant į pakuotėje esančių tablečių skaičių (7;8). Farmacijos produktai skirstomi į tris grupes: receptinius vaistus, nereceptinius vaistus ir vaistinės asortimento prekes. Vaistinės asortimento prekių nenagrinėsime, kaip išskirtinių prekių kategorijos, nes daugelį jų galima įsigyti ne tik vaistinėje, bet ir didesniame prekybos centre (kosmetika ir t.t.). Tačiau akivaizdţiai skiriasi receptinių ir nereceptinių vaistų pardavimo organizavimas, ir su tuo susiję kiti marketingo veiksniai: 12

13 1. Receptinių vaistų: 1) pardavimas grieţtai kontroliuojamas valstybės (10;11); 2) reklama yra draudţiama Lietuvoje, taip pat ir daugelyje ES šalių (ES šalyse vaistų reklama reglamentuojama 2001/83/EU direktyvos); 3) vaistų kainodara ir asortimentas priklauso nuo įstatymų; 4) receptas stabdo, ar iš dalies stabdo vaisto vartojimą; 5) vaistų pardavimai priklauso nuo visuomenės sergamumo ir medicinos išsivystymo lygio šalyje. 2. Nereceptinių vaistų ir vaistinės asortimento prekių pardavimą vaistininkas gali laisvai valdyti: 1) didelis asortimento pasirinkimas, kuris įtakoja didesnį pelną vaistinei; 2) pajamos yra gaunamos greitai; 3) nereikalingas receptas, stabdantis vartojimą; 4) vaistininkas gali nevarţomai patarti, rekomenduoti ir/ar keisti panašius ar panašaus poveikio vaistus; 5) galima valdyti savo gaunamą pelną, nes antkainiai yra neribojami; 6) pardavimai, priklauso nuo vaistininko vadybos sugebėjimų ir prekybos vaistinėje (11;12). Sveikatos politikai supranta, kad gerai informuoto paciento modelis padeda sumaţinti krūvį sveikatos apsaugai, todėl turi būti uţtikrintas vaistų prieinamumo programų rėmimas per nepriklausomus šaltinius, tobulinamas vartotojų informavimas apie palyginamuosius klinikinių tyrimų duomenis, vartotojai įtraukiami į farmakologinio budrumo programas, kurios būtų glaudţiai susijusios su socialinės ir vartotojų politikos aspektais. Sveikatos prieţiūra reikalauja ypatingos kokybės tiek paslaugų, tiek sveikatai skirtų priemonių, tiek vaistų gamybos bei pardavimo srityse. Šį didţiulį darbą atlieka šimtai tūkstančių sveikatinimo veiklos dalyvių (13;14). Vaistinė yra svarbi vaistų ar vaistinių medţiagų pardavimo grandinėje, palyginus su kitais rinkos dalyviais (ligoninėmis, vaistų gamintojais). Vaistinė yra pagrindinis vaistų išdavimo (pardavimo) šaltinis Europoje. Tad vaistinėje teikiamos paslaugos, apie taikomas rinkodaros 13

14 priemones tampa dar aktualesnė ir svarbesnė juk per vaistines yra vykdoma 80-90% vaistų pardavimų pacientams. Pradţiai pirmiausia reikėtų aptarti kokią pasirinkti rinkodaros vystymo strategiją, nors to tiksliai pasakyti negalima, nes tai priklauso nuo daugelio išorinių ir vidinių sąlygų: socialinės aplinkos, įstatymų bazės (tai yra vienas iš pagrindinių veiksnių įtakojančių farmacinę veiklą), vaistų ir vaistinės asortimento prekių pasiūlos ir paklausos, ekonominių ir finansinių aspektų, vaistinės darbo organizavimo ir svarbiausia vaistinės paciento poreikių bei norų (juk klientas visada teisus, o jo norai prilygsta įsakymui). Priimant sprendimus, galima remtis rinkodaros instrumentų deriniu: produktas, pateikimas, rėmimas ir kaina (15). Produktas, vaistinėje yra artimai susijęs ir priklausomas nuo farmacinės paslaugos. Juk kiekvieną produktą, tai yra vaistą pardavinėjant (išduodant) turi būti privalomai suteikiama farmacinė paslauga, kuri yra apibrėţiama ir apibūdinama įstatymais. Vaistų ir vaistinės asortimento prekių pateikimas apima vaistinės vietos parinkimą, prekių išdėstymą oficinoje, tai yra vaistinės viduje. Pardavimų rėmimas tai priemonės, kuriomis siekiama informuoti pirkėjus apie produktus, paslaugas ir skatinti juos pirkti. Prie rėmimo galima priskirti ir tam tikrų finansiškai naudingų prekių pardavimą pacientui, tai ypač liečia nereceptinius vaistus. Tačiau tai yra pakankamai skaidrus ir normalus procesas, kol neperţengiamos ribos (16). Farmacijos specialistui ypatingai svarbu suteikti vaistinės pacientui kokybišką farmacinę paslaugą, išsaugant vaistinės specifiškumą. Rinkodaros tikslams įgyvendinti vaistinė turi pasirinkti reikalingą produktą ir rinkos segmentą bei sukurti rinkodaros planą. Prieš tai atliekant išsamią veiksnių, įtakojančių įmonės veiklą, analizę. Vaistinės makroaplinką sudaro išorinės sąlygos. Vaistinės mikroaplinka - tai aplinka, kurią ji pati gali keisti ir įtakoti. Makroaplinką sudaro šalies finansinė sistema, valstybės įstatymai, mokslo ir technologijų evoliucija, darbo rinka, konkurencinė aplinka ir kita. Jų farmacijos specialistas tiesiogiai negali įtakoti, todėl turi greitai orientuotis ir keisti savo vaistinės mikroaplinką (17): 1) išskirti farmacinės paslaugos specifiškumą, kad netapti anksčiau minėta amerikinio tipo vaistų parduotuve (angl.drugstore); 2) nuolat didinti vaistinės pajėgumą ir tobulinti resursus, taip didinant kiekvienos vaistinės specifiškumą ir išskirtinumą; 14

15 3) orientuotis į vaistinės pacientų poreikius (juk neįmanoma visiems, visada įtikti. Nors gal ir įmanoma, bet taip paprasčiausiai nėra naudinga ir perspektyvu); 4) suteikti kokybišką farmacinę paslaugą (tai kiekvieno farmacijos specialisto pareiga ir atsakomybė bei tai yra kertinis europinės vaistinės elementas). Svarbiausia rinkodaros idėja pirma numatyti įmonę dominančią rinką, segmentą ir vėliau pasirinkti įmonei tinkančius bei galimus rinkodaros veiksmus. Įmonės egzistavimas priklauso nuo vartotojų poreikių visumos. Kad jos veikla būtų efektyvi, būtina patenkinti vartotojų poreikius uţ prieinamą kainą, todėl rinka yra dalijama į segmentus. Iš segmentą sudarančių asmenų tikimasi panašios ar vienodos reakcijos į rinkodaros veiksmus. Rinkos segmentų parinkimas priklauso nuo įmonės veiklos masto, parduodamų prekių ir vartotojų (18;19). Vaistinių preparatų reklama sudėtinga tuo, kad vaistas yra tokia prekė, kurios vartojimą netinkamai reklamuojant galima ne tik nepadėti, bet ir labai pakenkti. Ši savybė yra rimtas argumentas grieţčiau nei kitose srityse tikrinti, ar teisingai ir neklaidinančiai pateikiama informacija apie vaistus. 1.2 Vaistinių preparatų reklamos teisinė bazė Lietuvoje, kaip ir visoje Europos sąjungoje vaistinių preparatų reklama reglamentuojama grieţtai atsiţvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/83/EB susijusio su ţmonėms skirtais vaistais (9). Farmacijos sektorius yra sveikatos apsaugos sistemos dalis, vykdanti farmacinę veiklą, kuri yra viena iš sveikatinimo veiklos rūšių. Vaistų politiką formuoja sveikatos apsaugos ministras. Jos įgyvendinimas, teisės aktų farmacinės veiklos klausimais projektų rengimas, ES antrinės teisės vaistų srityje perkėlimas į nacionalinę teisę, kiti su farmacijos sektoriumi susiję klausimai pavesti Farmacijos departamentui prie SAM. Departamente veikia šie padaliniai: 15

16 Farmacinės veikos skyrius, Vaistų kainodaros skyrius ir Farmacijos įmonių skyrius. Pagrindinis Departamento uţdavinys įgyvendinti nacionalinę vaistų politika. Esminiai farmacinės veiklos reguliavimo principai nustatyti Farmacinės veikos įstatymu, Vaistų įstatymu, Nacionalinės vaistų politikos programos nuostatomis. Šiuo metu yra rengiama Nacionalinės vaistų politikos programa, kuri nustatys pagrindines farmacijos sektoriaus plėtojimo kryptis per ateinančius penkerius metus. Pastaraisiais metais itin daug dėmesio skiriama ES teisės reikalavimams perkelti į nacionalinę teisę ir juos įgyvendinti. Įvykdţius minėtas pertvarkas, Lietuvos gyventojams bus garantuota, kad jie vartos tokius pat kokybiškus, saugius ir veiksmingus vaistus kaip ir kitos šalys narės. Tobulinama vaistų kainodaros ir kompensavimo sistema. Įgyvendinama Sveikatos draudimo įstatymo nuostata, pagal kurią kompensuojamųjų vaistų bazinei kainai apskaičiuoti turi būti imamos gamintojo kainos, maţesnės arba ne daugiau kaip 5 proc. didesnės uţ maţiausią atitinkamų vaistų gamintojų ES šalyse kainą. LR SAM įsakyme Vaistinių preparatų reklamos taisyklės nustato vaistinių preparatų reklamos gyventojams, sveikatos prieţiūros ir farmacijos specialistams, turintiems teisę skirti ar tiekti, parduoti/išduoti vaistinius preparatus, tvarką, vaistinių preparatų neparduodamų pavyzdţių ţymėjimą, tiekimą, laikymą ir apskaitą, vaistinių preparatų reklamos davėjo, gamintojo, tarpininko, skleidėjo, vaistų reklamuotojo pareigas, vaistinių preparatų reklamos kontrolę ir yra privalomos visiems reklaminės veiklos subjektams. Taisyklėse minimos šios sąvokos (10) : Primenamoji vaistinio preparato reklama reklama, kuria siekiama priminti apie vaistinį preparatą. Reklaminės veiklos subjektas vaistinio preparato davėjas, gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas. Vaistinių preparatų reklama naudojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, taisyklėmis ir kitais teisės aktais (10). Taisyklių reikalavimai taikomi bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidţiamai vaistinių preparatų reklamai. Vaistinio preparato reklamos davėjas (toliau reklamos davėjas) gali būti tik vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojas ir (ar) jo atstovas. Reklamos 16

17 gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas, išskyrus, kai jie yra reklamos davėjai, gali gaminti, tarpininkauti ar skleisti vaistinio preparato reklamą tik sudarę sutartis raštu su reklamos davėju. Primenamojoje vaistinio preparato reklamoje turi būti nurodytas tik vaistinio preparato pavadinimas arba tarptautinis vaistinės medţiagos pavadinimas (jei toks yra), arba prekės ţenklas. Vaistinio preparato reklamoje ţodį naujas ar jo sinonimus apibūdinant vaistinį preparatą leidţiama vartoti ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jo įregistravimo dienos. Jei vaistinio preparato reklama skleidţiama leidiniuose, visas vaistinio preparato reklamos tekstas turi būti ištisas (pateiktas vienoje vietoje), aiškiai įskaitomas, nenutrinamas ir pateiktas kontrastiškame fone. Teksto maţųjų raidţių dydis turi būti ne maţesnis kaip 1,5 mm. Po vaistinio preparato pavadinimo rašomas bendrinis vaistinės medţiagos pavadinimas turi būti ne maţesnio kaip 1/2 vaistinio preparato pavadinimo raidţių dydţio (10). Lietuvoje medicinos specialistams skirtos vaistinių preparatų reklamos negalima pateikti gyventojams. Skleidţiant vaistinių preparatų reklamą specialistams, reikia siekti, kad ji būtų kuo maţiau prieinama gyventojams. Specialistams skirtoje vaistinio preparato reklamoje turi būti nurodyta: 1) svarbiausia informacija apie vaistinį preparatą, atitinkanti vaistinio preparato charakteristikų santrauką: 2) vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma; 3) vaistinės medţiagos bendriniais pavadinimais, jų kiekis vienoje dozuotėje; 4) terapinės indikacijos, išskyrus homeopatinius preparatus be patvirtintų terapinių indikacijų; 5) vartojimo būdas ir dozavimas; 6) kontraindikacijos; 7) specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės; 8) sąveika su kitais vaistiniais preparatais; 9) šalutinis poveikis; 10) rinkodaros teisės turėtojo bei jo atstovo (jei toks yra) pavadinimai; 11) teksto parengimo data (jei tekstas nebuvo perţiūrėtas) ar jo paskutinės perţiūros data; 12) vaistinio preparato kiekis pakuotėje (dozuotėmis, masės ar kitokiais vienetais); 13) vaistinio preparato klasifikavimo grupė (receptinis ar nereceptinis vaistinis preparatas); 17

18 Specialistams skirtoje vaistinio preparato reklamoje gali būti pateikiama kompensuojamojo vaistinio preparato pakuotės maksimali maţmeninė kaina ir jos dalis, kompensuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudţeto lėšomis. Informacija vaistinio preparato reklamoje turi būti tiksli, papildyta naujausiais duomenimis, patikrinama ir išsami, kad specialistas galėtų susidaryti nuomonę apie vaistinio preparato terapinę vertę. Jei reklamuojant vaistinį preparatą pateikiama farmacinė informacija, ji laikoma sudėtine reklamos dalimi. Reklamoje, skirtoje specialistams, galima pateikti citatas, lenteles, kitą iliustruojamąją farmacinę informaciją apie vaistinį preparatą iš mokslinių straipsnių, paskelbtų Mokslinės informacijos instituto referuojamuose leidiniuose ir kitose pripaţintose tarptautinėse duomenų bazėse, kurių sąrašą sudaro Lietuvos mokslo taryba, monografijose, vadovėliuose, metodiniuose ir kituose mokslo leidiniuose. Medţiaga turi būti tiksliai pateikta ir nurodyti mokslinės literatūros šaltiniai. Renginiai, kuriuose reklamuojami vaistiniai preparatai, skirstomi į profesinius (mokslinius) ir reklaminius pagal Taisyklių 2 priede nustatytus kriterijus. Vaistinių preparatų reklaminiuose renginiuose siūlomas vaišingumas neturi daryti įtakos vaistinių preparatų skyrimui, jų pardavimo kainoms ar jų nuolaidoms (10). Reklamos davėjo, gamintojo, tarpininko, skleidėjo ir vaistų reklamuotojo pareigos Reklamos davėjas privalo (9): 1. naudodamas vaistinių preparatų reklamą laikytis nustatytų reikalavimų; 2. paskirti asmenį, turintį aukštąjį medicinos ar farmacijos išsilavinimą, atsakingu uţ vaistinių preparatų reklamą; 3. pranešti nurodyto asmens pavardę, vardą ir informaciją apie jo išsilavinimą (diplomo numerį, jo išdavimo datą, mokslo įstaigos, išdavusios diplomą, pavadinimą, įgytą profesinę kvalifikaciją) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio asmens paskyrimo; 4. pasikeitus asmeniui, atsakingam uţ vaistinių preparatų reklamą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų apie tai raštu informuoti VVKT; 18

19 5. nustatyti ir laikytis neparduodamų pavyzdţių išdavimo vaistų reklamuotojams bei grąţinimo procedūrų, uţtikrinančių atsekimo, kur yra neparduodamas pavyzdys, galimybę bei, Tarnybai pareikalavus, teikti jos nustatytos formos neparduodamų pavyzdţių ataskaitą; 6. saugoti visus skleidţiamos vaistinių preparatų reklamos pavyzdţius (tekstą, įrašą ir pan.) kartu su informacija, kam ši reklama buvo skirta (gyventojams ar specialistams), jos skleidimo būdus ir kada ji buvo paskleista pirmą kartą, ne trumpiau kaip 3 metus bei pateikti juos Tarnybai ar kitoms kontroliuojančioms institucijoms pareikalavus; Reklamos gamintojas, tarpininkas ir skleidėjas, jei jie nėra reklamos davėjai, privalo: 1) nekeisti reklamos davėjo pateiktos vaistinio preparato reklamos turinio; 2) gaminti ar skleisti vaistinių preparatų reklamą vadovaujantis Taisyklių 3 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimais; 3) atsisakyti skleisti vaistinio preparato reklamą, jei ţinojo ar turėjo ţinoti, kad ši reklama paţeidţia teisės aktų nustatytus reklamos principus ir reikalavimus; 4) sudaryti sąlygas reklamos davėjui pašalinti gaminamos ar skleidţiamos vaistinių preparatų reklamos paţeidimus; 5) Tarnybos prašymu pateikti gaminamos ar skleidţiamos vaistinių preparatų reklamos pavyzdį (-ius) (tekstą, įrašą ir pan.), gaminimo, tarpininkavimo ar skleidimo sutartį, gamybos ar skleidimo mastą, pagaminimo ar paskleidimo datą(-as); 6) suţinojęs, kad vaistinio preparato reklama neatitinka Taisyklių nustatytų reikalavimų, apie tai informuoti Tarnybą; 7) vykdyti Tarnybos sprendimus dėl vaistinių preparatų reklamos paţeidimų. Atsakomybė uţ vaistinių preparatų reklamą ir jos kontrolė Reklamos davėjas atsako uţ vaistinio preparato reklamos naudojimą nesilaikant Taisyklių reikalavimų. Reklamos gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas atsako: 1) uţ tai, kad vaistinių preparatų reklamos turinys būtų toks, kokį nurodė reklamos davėjas; 19

20 2) uţ vaistinio preparato reklamos naudojimo paţeidimą tik tuo atveju, jei tai atsitinka dėl jo veikimo ar neveikimo arba jis negali pateikti įrodymų, leidţiančių nustatyti reklamos davėją (gamintoją). teisę (9) : Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, kontroliuodama vaistinių preparatų reklamą, turi 1) uţdrausti vaistinio preparato reklamą prieš pradedant ją skleisti; 2) reikalauti nedelsiant nutraukti vaistinio preparato reklamos skleidimą ir (ar) pašalinti nustatytus vaistinio preparato reklamos paţeidimus; 3) reikalauti skleidţiamą vaistinio preparato reklamą viešai ir adekvačiai paneigti; 4) taikyti kitas teisės aktų numatytas sankcijas. Lietuvoje ir kitose Europos sąjungos šalyse vaistų reklama grieţtai reglamentuojama įstatymais ir kitais teisės aktais (1;2). Farmacinė veikla reikalinga, tačiau ji turi būti viena iš labiausiai kontroliuojamų valstybės sričių. Vaistinių preparatų rinkodaros kodekso taikymas Pasaulio vaistų gamintojai yra įsipareigoja prisidėti prie ţmonijos sveikatos apsaugos kurti ir tirti naujus vaistus, gaminti bei parduoti patikimą ir kokybišką produkciją, atitinkančią galiojančios tarptautinius standartus. Vaistų gamintojai prisiima įsipareigojimus ir atsakomybę teikti tiklslią informaciją bei mokomąją medţiagą sveikatos prieţiūros darbuotojams, kad jie aiškiai suprastų, kaip tinkamai naudoti vaistus (21). Vaistų rinkodaros kodekso ( toliau Kodeksas) tikslas garantuoti, kad vaistų reklama sveikatos prieţiūros darbuotojams būtų pateikiama atsakingai, etiškai, profesionaliai, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais. Informacijos apie vaistus platinimas sveikatos prieţiūros darbuotojams tai svarbi naujų ir veiksmingų būdų ligoms gydyti paieškos tąsa. Mokomosios informacijos sklaida leidţia pacientams susipaţinti su mokslininkų daugiamečio darbo rezultatais, kuriems pasiekti reikia didelių sugebėjimų ir išlaidų. 20

21 Farmacininkai įsitikinę, kad tik savidrausmė geriausiai padeda tarnauti visuomenės interesams, todėl stengiasi nustatyti ir laikytis grieţtų savo veiklos reikalavimų (21). Farmacinių kompanijų veikla turi atitikti etikos normas: informacija turi padėti sveikatos prieţiūros darbuotojams, teikti kokybiškas paslaugas visuomenei. Informacija turi būti objektyvi, teisinga ir atitinkanti visus Lietuvos Respublikos įstatymus bei poįstatyminius aktus.teiginius apie terapinius poţymius bei vartojimo sąlygas reikia pagrįsti svariais moksliniais tyrimų duomenimis ir aiškiai nurodyti šalutinio poveikio ir/ar vaisto sąveiką, saugaus ir netinkamo vartojimo sąlygas. Farmacijos verslo etikos principai vienodai taikomi visoms valstybėms, nepriklausomai nuo jų ekonomikos ir sveikatos apsaugos sistemos būklės. Farmacinių kompanijų atsovai (toliau Atstovai) privalo būti reikiamai išsilavinę, turėti pakankamai medicininių ir techninių ţinių, kad galėtų atsakingai teikti tiklslią ir teisingą informaciją apie kompanijos gaminius. Be to, remdamiesi gydytojų bei gretutinių specialistų pranešimais, jie turi informuoti atstovaujamą kompaniją apie jos gaminių vartojimą ir ypač apie pastebėtą šalutinį ar priešingą jų poveikį. Atstovai, rengdami straipsnius ( išskyrus mokslinių straipsnių recenzijas), pranešimus spaudai, dalyvaudami televizijos, radijo laidose, turi nurodyti ne tik savo mokslo laipsnį, darbo vietą, kurioje atlieka medicininę praktiką, bet ir pareigas bei kompanijos, kurioje dirba pavadinimą. Glaudus farmacinjos kompanijų bendradarbiavimas su sveikatos prieţiūros įstaigomis ir gydytojais turi sudaryti sąlygas geriau gydyti ir greitai reaguoti į pasitaikančius šalutinius vaistų poveikius. Farmacinių kompanijų, gaminančių vaistus, Atstovai savo veiklą sveikatos prieţiūros įstaigose turi organizuoti taip, kad nepaţeistų jose darbo tvarkos ir netrukdytų gydytojams atlikti savo pareigų. Draudţiama mokėti gydytojams ar kitiems sveikatos apsaugos sistemos subjektams bet kokį materialinį atlygį uţ ligoniams išrašomus ar skiriamus vaistus (21). 21

22 Renginio pramoginė dalis neturi būti ilgesnė nei pagrindinė dalis. Draudţiama organizuoti sveikatos apsaugos darbuotjomas vien tik pramoginio pobūdţio renginius. Rekomenduojama gydytojams teikti paramą per asociacijas, draugijas ar kitas visuomenines gydytojų organizacijas ir neremti gydytojų tiesiogiai (20). Kol Lietuvoje bus farmacinių kompanijų, kurios nesilaikys nei LR įstatymų, nei Vaistų rinkodaros kodekso, nepaisys etikos taisyklių, tol klestės neetiška reklama, vaistų išrašymas uţ atlygį, tol bus organizuojami pramoginio pobūdţio renginiai. Visoms farmacinėms kompanijoms turėtų galioti vienodos darbo ir sveikos konkurencijos sąlygos. VAISTŲ RINKODAROS KODEKSO PAŽEIDIMO NAGRINĖJIMO PAVYZDYS Gydytojas Petraitis gauna dovaną (pvz., turistinę kelionę) iš farmacinės kompanijos Vaistas atstovo Jonaičio. Apie šį faktą suţino farmacinės kompanijos Tabletė atstovė Antanaitytė. Antanaitytė apie šį faktą parašo pareiškimą ir perduoda jį Kodekso paţeidimų nagrinėjimo komisijos pirmininkui. Komisijos pirmininkas registruoja Antanaitytės pareiškimą ir per 3 darbo dienas jai apie tai praneša. Jei komisija nusprendţia pareiškimo nenagrinėti, tai per 5 darbo dienas apie tai išsiunčia pranešimą Antanaitytei. Komisija per 12 darbo dienų nutaria, ar yra pagrindas nagrinėti Antanaitytės pareiškimą. Jei komisija nusprendţia pareiškimą nagrinėti, tai per 5 darbo dienas kompanijai Vaistas išsiunčia Kodekso paţeidimo aprašymą. 22

23 Jei kompanija Vaistas prisipaţįsta nusiţengusi, tai per 9 darbo dienas privalo komisijai pranešti, kokių bus imtasi priemonių. Jei kompanija Vaistas neprisipaţįsta nusiţengusi, tai per 9 dienas privalo komisijai pateikti savo argumentų ir įrodymų. Po 10 darbo dienų komisija nagrinėja pareiškimą net ir negavusi kompanijos Vaistas atsakymo. Pareiškimas turi būti išnagrinėtas per 1 mėnesį. Kompanija Vaistas įspėjama ir apie tai paviešinama asociacijos nariams. Jei komisija nustato Kodekso paţeidimų: Apie paţeidimus pranešama kompanijos Vaistas centrinei būstinei. Asociacijai siūloma šalinti kompaniją Vaistas iš narių. Apie Kodekso paţeidimą paskelbiama atitinkamoms Europos vaistų gamintojų asociacijoms. Medţiaga perduodama Lietuvos Respublikos valdţios institucijai toliau įvertinti. Iš pavyzdţio matyti kokią procedūrą turi atlikti farmacinė kompanija, kuri paţeidţia Vaistų rinkodaros kodeksą (20). Korupcijos apraiškomis Lietuvoje susirūpino ir farmacinės kompanijos. Etinių farmacijos kompanijų ir Vaistų gamintojų asociacijos pasikvietusios į partnerystę LR Sveikatos apsaugos ministeriją bei Lietuvos gydytojų sąjungą uţsakė tyrimą apie garbingą gydymą vaistais. Tyrimo dizainą sukūrė bei tyrimą vykdė "Transparency International" Lietuvos skyrius (TILS). Gydytojų apklausą 2007m. atliko "TNS Gallup". "TNS Gallup" atlikto tyrimo duomenys rodo, kad 65 proc. apklaustų gydytojų su farmacijos kompanijų atstovais per pastaruosius 12 mėnesių bendradarbiavo 1-5 kartus per mėnesį, 27 proc sykius per mėnesį ir tik 5 proc. jų to nedarė nė karto. Absoliuti dauguma kalbintų gydytojų per pastaruosius metus dalyvavo farmacijos kompanijų rengtose 23

24 konferencijose. Daugiausia su kompanijų atstovais tenka bendrauti šeimos gydytojams. Anksčiau šie susitikimai vykdavo net per pacientų apţiūras, SAM gaudavo daug skundų, tad uţpernai vasarą priimtas Farmacijos įstatymas tokį bendradarbiavimą uţdraudė. Tyrimas taip pat atskleidė, kad populiariausios buvo skatinamosios farmacijos kompanijų dovanos gydytojams - iki 35 litų kainuojantys reprezentaciniai daiktai bei mokslinė medicininė literatūra. Pastaroji daţniausiai dovanota šeimos gydytojams. Finansine parama išvykoms į seminarus ar konferencijas daţniau skatinti didţiuosiuose Lietuvos miestuose ir valstybinėse gydymo įstaigose dirbantys medikai. Nemaţai apklaustųjų mano, jog į tokias keliones vyksta tik tie gydytojai ar medicinos įstaigų vadovai, kurie vėliau atsilygina farmacijos kompanijoms. 19 proc. apklausos dalyvių įsitikinę, kad medikai, teikiantys rekomendacijas kolegoms dėl pacientų gydymo, daţnai būna palankūs vienai ar kitai farmacinei kompanijai. JAV neseniai atliktas tyrimas parodė, jog 28 proc. apklaustų gydytojų farmacijos kompanijos mokėjo uţ konsultavimą, paskaitas ar tai, kad jie įtrauktų pacientus į klinikinius tyrimus. Lietuvos gydytojų nebuvo teiraujamasi dėl dalyvavimo tokiuose tyrimuose. Tačiau neoficialiai kalbama, jog ligoninių, klinikų ir centrų vadovai "šiltai" gyvena ne tiek dėl kyšių, o būtent dėl savo vaidmens atliekant klinikinius tyrimus. Tyrimas teigė, kad ant aukštesnio laiptelio gydytojų hierarchijoje stovintys asmenys, profesūros atstovai daţniausiai patenka tarp tų 13 proc. vertingų dovanų, piniginio atlygio gavėjų. Tokios dovanos jau panašios į kyšius. Beveik penktadalis gydytojų teigiamai vertino reiškinį, kad į farmacijos kompanijas pakviesti medikai neatsisako ankstesnio darbo, priima jiems teikiamas vertingas dovanas ir kvietimus. Maţdaug 42 proc. apklaustųjų gana svarbios pramogos ir vaišės per vaistų pristatymo renginius. Kad būtų garantuotas garbingesnis gydymas, TILS pirmiausia siūlė susirūpinti medikamentų įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą skaidrumu. Tokios pat nuomonės buvo ir apklausti gydytojai. Net 23 proc. jų pastebėjo, jog per pastaruosius 12 mėnesių iš kompensuojamųjų vaistų sąrašo buvo nepagrįstai išbrauktas bent vienas preparatas, net 56 proc. medikų teigė, jog į rinką nepatenka pigesnių medikamentų. TILS taip pat siūlė priimti detalias gydytojų elgesio taisykles, kurios papildytų jau esantį Gydytojų etikos kodeksą. "Pavyzdţiui, jose galėtų būti įvertinta, ar garbingas ir ţinomas gydytojas gali reklamuoti maisto papildą". TILS rekomendavo, kad iš gydytojų ir jų profesinių 24

25 organizacijų būtų pareikalauta paviešinti visą farmacijos pramonės teikiamą paramą - dovanas, keliones, vaišes, verslo ryšius, paramą atliekant akademinius tyrimus. 70 proc. apklaustų gydytojų teigiamai vertino finansinę farmacijos kompanijų paramą, skirtą kelionėms į konferencijas ir seminarus. TILS taip pat siūlė efektyviau taikyti Vaistų rinkodaros kodeksą, drausminti paţeidėjus. Lyg ir negalima būtų teigti, kad kompanijos nesirūpina vaistų rinkodarą padaryti skaidresnę. Pavyzdţiui, šiemet Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje įsteigtas naujas Vaistų reklamos kontrolės skyrius, kuriam farmacijos verslo atstovai privalo teikti informaciją apie išlaidas, skirtas reklaminiams, profesiniams (moksliniams) renginiams bei juose dalyvaujantiems gydytojams ir farmacijos specialistams. Ši pernai priimto Farmacijos įstatymo nuostata atsirado Etinių farmacijos kompanijų asociacijos iniciatyva. Sveikintina farmacinių kompanijų praktika atliekant tokius tyrimus kaip šis. Atskleidus trikdţius garbingesniam gydymui vaistais pasiekti, visuomenė galės gauti efektyviausią, saugiausią bei naujausią gydymą vaistiniais preparatais Lietuvoje (22). Remiantis Būdos magistriniu darbu ( Vaistų reklama stacionaro pacientų poţiūriu ), panagrinesime reklamos ir informacijos apie vaistų reklamą etinius aspektus.vienas pagrindinių tikslų farmacijos sektoriaus reguliavimo srityje racionalus vaistų vartojimas. Farmacijos įstatymo (FĮ) projekte kalbama ir apie vaistų reklamos ir informacijos takoskyrą. Tačiau koks informacijos pateikimas yra reklama, o koks ne, minėtame dokumente nėra tiksliai apibrėţta. Šiandien įvairiomis informavimo priemonėmis pateikiama ir abejotinų bei moksliškai nepagrįstų teiginių (4;8). Aiški sąvokų vaistų reklama ir informacija apie vaistus takoskyra aktuali ir vaistų gamintojams, ţiniasklaidai, ir gydytojams. Dabar galiojančiuose Farmacinės veiklos įstatymuose ir Vaistų reklamos taisyklėse pakankamai aiškiai nurodyta, kad reklama ir informacija privalo būti moksliškai pagrįsta ir objektyvi. Pirmiausia labai svarbu turėti kriterijus, kaip atskirti reklamą nuo informacijos. Kartais identiškas tekstas vieną kartą vertintinas kaip reklama, kitą kartą kaip informacija tai priklauso ir nuo konteksto: I teiginys: Lietuvoje uţregistruotas vaistinis preparatas pavadinimu X (nurodoma veiklioji medţiaga) astmai gydyti.tai yra informacija.ii teiginys: Lietuvoje uţregistruotas X preparatas 25

26 astmai gydyti. Šiuo vaistiniu preparatu gydosi 400 tūkst. ţmonių visame Pasaulyje, pasiekta gera astmos kontrolė. Tai reklama (reklamos turinyje yra skatinimas vartoti) (23;24). Informacija turėtų būti suprantama kaip vaisto atšaukimas iš rinkos, ţinios apie nepageidaujamą poveikį bei kiti farmakologinio budrumo reikalai, taip pat, kaip nurodoma ES direktyvose, vaistų savybių aprašų pateikimas (ne dalinis, o visas, nenutylint apie kontraindikacijas bei nepageidaujamą poveikį) (24). Jeigu vaistų gamintojas norės teikti informaciją, vis tiek atsiras galimybių, kaip tai daryti, galbūt susitariant su tokias teises turinčiu subjektu. Bet kuriuo atveju reikia kalbėti apie reklamos ar informacijos turinį. Tuo atveju, jeigu pateiktos informacijos uţsakovas bus ne gamintojas, bet bus minimas vaistas, jo vartojimo būdas ir kt., kontroliuojanti institucija turbūt vertins ne tik uţsakovo, bet ir informacijos skleidėjo atsakomybę, ir vertins atsiţvelgdama į turinį. Jeigu jis nepakankamai apibrėţtas, reikės ekspertizių, mokesčių uţ jas ir pan. Reikėtų susirūpinti tuo, kas padės visuomenei teikti patikrintą ir įrodymais pagrįstą informaciją, nesvarbu kokia informacijos ar reklamos forma (25;26). Riboti informacijos skleidėjų skaičių ne išeitis. Taigi reikia turėti informavimo taisykles, kurios apibrėţtų, kad informacija, nesvarbu, kas jos skelbimo iniciatorius, neskatintų vaistinių preparatų pardavimo, būtų pagrįsta įrodymais, nemaţintų visuomenės saugumo, nekenktų jos interesams. Šiandien įvairiomis informavimo priemonėmis pateikiama ir abejotinų bei moksliškai nepagrįstų, galima teigti, ir nepakankamai kontroliuojamų, teiginių apie maisto papildus ir nereceptinius vaistus. Yra vaistinių preparatų, kurie gali būti priskirti tiek receptinių, tiek nereceptinių kategorijai, ar tarsi tarpinių tarp vienų ir kitų. Daug kalbame apie racionalų vaistų vartojimą, gydymo saugumą ir veiksmingumą, tuo tarpu ţiniasklaida skatina nereceptinių vaistų vartojimą. Vaistų pardavimas tam tikra prasme yra ir šių prekių prieţiūra (serviso paslaugos) bei farmakologinio budrumo prieţiūra (27;28;29). Abipusis pramonės farmacinės veiklos dalyvių ir gydytojų ryšys ir bendradarbiavimas yra būtinas. Farmacijos kompanijų atstovai tiek informuoja apie savo produktus, tiek ir reklamuoja juos. Reikia modelio, priimtino pacientams, gydytojams ir vaistų gamintojų atstovams, kad šis darbas vyktų etiškai ir kolegiškai (30). Vaistų rinka sudėtinga: viena, vaistai labai svarbūs sveikatai ir gyvybei, antra, išlaidas jiems kompensuoja valstybė. Todėl vaistų rinkodara turi būti vykdoma vadovaujantis įstatymais ir etika. Vaistai negali būti stumiami pacientams, kuriems jų nereikia. Tokia veikla grėsmė 26

27 vartotojui, ji diskredituoja ir gamintoją, ir produktą. Siauri interesai ir kompanijų atstovų siekis geriau pasirodyti ir daugiau parduoti gali atsisukti visiškai nepageidaujama puse, t.y. nuostoliais (3). Viena iš farmacijos kompanijų atliko gydytojų apklausą, siekdama išsiaiškinti, kokių kompanijų darbas ir kokių savybių turintys jų atstovai yra laikomi etiškais. Rezultatai kiek nustebino. Gydytojai etiškais nurodė atstovus, kurie yra tvarkingai apsirengę, mandagūs (ar nepainiojami terminai etika ir etiketas?), o kompanijos tos, kurios negaili dovanų gydytojams asmeniškai ir jų kabinetams (31). Reklama ir informacija apie vaistus vaistinėje ne tapatūs dalykai. Yra nuomonė, kad informacija apie kainas nėra reklama. Tiek farmacinės kompanijoms, tiek ţiniasklaidai reikia vadovautis principu nepakenk. Ypač, kai kalbama apie receptinius vaistus lėtinėms ligoms, daţniausiai sunkioms, gydyti. LR Konstitucinio teismo sprendimu informacijos teikimas negali būti ribojamas. Tačiau pastaruoju metu informavimo apie vaistus ir reklamos srityje matome ir teigiamų, ir neigiamų pavyzdţių bei piktnaudţiavimo atvejų, kai, pavyzdţiui, slepiamas nepageidaujamas vaistų poveikis arba rekomenduojama nesveika gyvensena ir čia pat, kaip pagalba, vaistai. Tai neetiška. Visų sveikatinimo veiklos dalyvių darbo tikslas sveika visuomenė (32). Ţinios apie savigydą pakankamai pavojingas instrumentas ne profesionalų rankose, nes tik gydytojas gali spręsti apie paciento būklę ir racionaliai skirti vaistų. Gydytojų poţiūriu, savarankiškas įvairių maisto papildų ir nereceptinių vaistų vartojimas gali būti ir ţalingas. Tuo tarpu vaistinių klientai, atrodo, patys labai daug ţino (reklamos pasekmė), net ir tais atvejais, kai teisingai nuspręsti sudėtinga ir patyrusiam medikui. Ţmogus, norėdamas sau gera, gali pasidaryti ţalos, ir tai priklauso nuo informacijos. Jeigu farmacinės kompanijos informuos ne visiškai sąţiningai ar kai ką nutylėdamos, galimos ir neigiamos pasekmės. Atsakingos valstybinės institucijos pasinaudos ES dokumentais, reglamentuojančiais vaistų reklamą ir informacijos teikimą (juose palyginti grieţtos nuostatos), ir nustatys reikiamą tvarką. Ribojimai ir aiški galima negalima takoskyra reikštų ir asmens teisės gauti informaciją gerbimą (33;34). Ţmogus pasirinks nuolat reklamuojamą preparatą, ar tarsis su vaistininku - jo valia. Gydytojas, išrašydamas kompensuojamuosius vaistus, nerašo medikamento prekinio pavadinimo, 27

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA PAULIUS BRAZAUSKAS VISUOMENĖS VAISTINĖS PACI

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA PAULIUS BRAZAUSKAS VISUOMENĖS VAISTINĖS PACI KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA PAULIUS BRAZAUSKAS VISUOMENĖS VAISTINĖS PACIENTŲ POŢIŪRIO Į PAKUOTĖS LAPELĮ, KAIP FARMACINĖS INFORMACIJOS

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir korupcijos rizikos analizė

Korupcijos pasireiškimo  tikimybės nustatymas ir  korupcijos rizikos analizė Korupcijos rizikos analizės aktualijos Vyr. specialistai Algirdas Kestenis Korupcijos prevencijos valdyba Korupcijos rizikos skyrius 2009 m. gruodžio 7 d. 1 Korupcija - valstybės tarnautojo ar jam prilyginto

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas

ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas 2013-11-08 Pristatymo organizavimas Laikas Tema 9:00 9:30 Dalyvių registracija 9:30 9:45 Įžanginis žodis 9:45 11:00 E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

FOURTH EVALUATION ROUND

FOURTH EVALUATION ROUND 2019 m. birželio 21 d. GrecoRC4(2019)18 F O U R T H KETVIRTASIS VERTINIMO ETAPAS Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija ANTROJI REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA LIETUVA E V A

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO Išrašas VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA NUTARIMAS BYLOJE DĖL UAB BIOKLINIKA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO 2014-07-31

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis 2017-04-28 direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas 2010-2013 Suglausta versija Lithuanian (Version 1) Įžanga Jeigu norite pilnos plano versijos

Detaliau

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 Turinys Gerb. skaitytojau, 1 Misija, vizija ir vertybės YIT veiklos pagrindas... 4 2 Vadovavimo principai... 5

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI 1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠUS, APSKAIČIAVIMO PROTOKOLAS 1. Duomenys apie

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETAS Socialinės medicinos katedra ERIKA CHRULEVIČ Ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė MAGISTRO DIPLOMINIS DARBAS (Visuomenės sveikatos

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Successful drug-policies in Europe

Successful drug-policies in Europe 1 Sėkminga Europos narkotikų politika ES kas valandą nuo per didelės narkotikų dozės miršta vienas ţmogus Apie 12 mln. ţmonių ES vartoja ar vartojo heroiną Apie 3 tūkst. ţmonių ES kasmet uţsikrečia ŢIV

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 6 Mokslinės išvados Kantos Master ir susijusių pavadinimų (žr. I priedą) mokslinio vertinimo bendroji santrauka Bendroji informacija

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

A8-0224/177 Pakeitimas 177 Thomas Händel Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu Pranešimas Heinz K. Becker A8-0224/2015 Europos užimt

A8-0224/177 Pakeitimas 177 Thomas Händel Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu Pranešimas Heinz K. Becker A8-0224/2015 Europos užimt 17.2.2016 A8-0224/177 Pakeitimas 177 Thomas Händel Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu Pranešimas Heinz K. Becker A8-0224/2015 Europos užimtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

LIETUVOS STANDARTAS LST EN ANGLIŠKOJI VERSIJA 2010 m. sausis ICS Nekilnojamojo turto agentų paslaugos. Nekilnojamojo turto agentų pasl

LIETUVOS STANDARTAS LST EN ANGLIŠKOJI VERSIJA 2010 m. sausis ICS Nekilnojamojo turto agentų paslaugos. Nekilnojamojo turto agentų pasl LIETUVOS STANDARTAS LST EN 15733 ANGLIŠKOJI VERSIJA 2010 m. sausis ICS 03.080.30 Nekilnojamojo turto agentų paslaugos. Nekilnojamojo turto agentų paslaugų teikimo reikalavimai Services of real estate agents

Detaliau

é

é LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS

Detaliau

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel. +370 685 84631 antanas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas SKLYPAS Adresas Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Plotas 12 m2

Detaliau