[Pacific and Atlantic Photo] Alkani valstiečiai Rusijoj Beraščių skaičius sovietų Rusijoj didėja. sausio 2. kad Ukrainoj kilę bado maištų.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "[Pacific and Atlantic Photo] Alkani valstiečiai Rusijoj Beraščių skaičius sovietų Rusijoj didėja. sausio 2. kad Ukrainoj kilę bado maištų."

Transkriptas

1 ' ' ' -- The Fst and Greatest Lthuanan Daly n Amerca The Fst and Greatest Lthuanan Daly n A merc PUBLSHED BY <n» Thc Lthuanan Daly News LTrfUANlAN NBWS PUBLSHNG CO NC 739 South Halsted Street Chcago nos Tel«phon«Roossvslt 85C0 PUBLSHED BY LTHUANAN NBW8 PUBL8HNG fo NC 739 South Halsted Street Chcago llnos r The Lthuanan Daly News Pmas Ddžausas Letuvų D&nražts Amerkoj Kana 3c VOL X Entered as second Claga Mattar March 7 94 at the Post Offke of Chcago under the Actl of March / Pmas Ddžausas Letuvų Denrašts Amerkoj Chcago Pmadens Sauss-January 3 d žmonų šmušė auto Bostono letuva prot mobla Chcago j per tuoja preš Letuvos Naujus Metus smurtnnkus Komunstų šaudykom nas 0 80 J klmą Letuvoje mo Kaune nebuvę Mask vsks nternaconalas esąs paskyręs tam mloną l ty skelba Varšuva Naujuos metus Chcaga MOSTON Mass sauso 2 pradėjo nekap Naujų Metų Gruodžo 30 deną Letuvų sve Nugna tapjau žną ape Trbūne VARŠUVA sauso 2 [Ch koresp] Nežūrnt neramumų pačoj Rusjoj so ėmmą 50 žydų veta pasodo dao ką galė Varšuva skelba kad Maskva kurstant komunstų klmą 4 komunsta Kaune nebu Žn e žydy areštus Kaunfruetesga vę šaudyt Pasmerktesems mtes baus Letuvos konlas New Yorke mę Smetona paketęs kalėj nugna tapjau gujmą voke ču š Klapėdos mu lg gyvos galvos Del New Yorko Tmes paryga sauso 2 {Chcago kab] Letuvos skelbtos gruodžo 28 deną kabtrbūne dktatorus Antanas Smetona legramos š Varšuvos kuroj Letuvos vakar ofcala nugynė prane buvo pranešta kad šmą buk naujoj Letuvos valdža įsakus areštuot valdža šaudžus Kaune ketu karo tesmu atduot 50 žydų rs komunstų vadus katna [žr Naujenų gruodžo 30 d generalns mus dėl planavmo nugraut ledny] Letuvos nauja įstegtąją valdžą Pa konlas New Yorke Henrkas laške į New smerktems mtes bausmė bu Rabnavčus vus Smetonos pakesta kalėj-york Tmerf šspausdntame to lakraščo gruodžo 30 d ledmu lg gyvos galvos ny paskelba: Voldemaras švyko į Klapėdą Aš gavau š valdžos vokečų ramnt nstrukcjų grežta nugnt ' 4 Prof Voldemaras daba tns kablegramą š Varšuvos New r užsenų York Tmes paskelbtą ą antraletuvos premjeras rrkalų mnsters dabar lanko- denį gruodžo 28 kuroj buvo s Klapėdoje derėts voke pranešta kad buvę įsakyta atduot čų gyventojas kure lg šol mt karo tesmu prešnos Kauno pastangoms 50 žydų kad vokečų vald prverst juos mokyts letuvų nnka Klapėdos krašte busą kalbos Ta kalba kura letu nuo sauso 927 šgut lau va laba ddžuojas yra vena kan kad vokečų lakrašča kalbų š- Klapėdoje buvę ofcala pa nkausų pasauly trempt mokt Aš e vyrausybės pa šgut š Klapėdos vokečų nformuotas kad aukščau m redaktora' kvečam atgal nėtame pranešme nėra nė ve grįžt no žodžo tesybės aš bu Ketur Klapėdoj vokečų ląkraščų ledžamų dėkngas je šį ofcalų demen redakto t paskelbste ru kure buvo šgut š Kla HENRKAS RAVMAV- pėdos už ta kad je lak Cl S raščuose krtkavo pastarajį Letuvos Generalns Kon pervartą Kaune bus pakvest las grįžt atgal į Klapėdą kadang Letuvos Respublkos Genenaujoj Letuvos valdža s ralns konlatas New Yorrūpno šlakymu geresnų san kas gruod tykų tarp Kauno Bėdno Elgetų rusas Maskvoj» Thc Lthuanan Daly Ncws Voldemaras švyko j Klapėdą žūrėt RYGA sauso 2 Maskvos zvestja praneša kad polcja KAUNAS 28' X 26 [š sekus lkvdavus Maskvoj ddelį gera organzuotą el Letuvos Pantnybės Washngtone paštu] Elta prane getų trustą ša kad Mnsters Pmnnkas Trustas turėjęs aštuonasde- prof Voldemaras' lydmas šmt narų kure lakę užėmę Klapėdos gubernatoraus žalmeste gerausas elgetavmo kausko Sussekjo Mnstero vetas Venam trusto naru nž Jankevčaus generolo sgus centralnė organzac Žukausko dvem denom švy ja paskdavus pavaduotoją ko Klapėdon spažnt veto 't rusto vadas turėjęs banke pa je Klapėdą lečančas klau sdėjęs 8000 rublų kamy smas na lakę jį augštu sovetų val dnnku 926 m Amerkoj nulu čuota'29 žmonės deną Chcagos meste buvo tanėje įvyko skatlngas vetos automoblų užmušta dešmt letuvų protesto mtngas preš žmonų o sekmadenį k petų Letuvos smurtnnkus gnk buvo dar trys asmenys užmuš luota jėga nuvertus demo dam kad nuvertus naująjį re žmą Letuvoje? Praneša kad komunstų nternaconalas pa skyręs veną mloną ltų ko-' munstų klmu Letuvoje kurstyt Letuvos valdža v uolu mu rengas patrempt kekve ną galmą revolucnų grupų klmą Per pastaras kelas denas polcja Letuvoj darė medžok les gaudydama komunstus kraštutnus darbnnkų vadus Koncentracjos punktuose (tur-j būt Kauno) užumesty nter nuota ape 2000 įtaramų as menų Preš tokus fašstnus val džos metodus socaldemokra ta jkela grežtus protestus Naujas Letuvos polcjos [Pacfc and Atlantc Photo] všnnkas Jakoba [?] prane- Sholto Dougtes kur yra vadnama Europos Peggy Joyce šė valdža kad je polcjos kontngentas nebusąs paddn nes apsvedė jau ketvtu vyru J stov šala vyro No 4 tas js negalėsąs užtkrnt kurs yra grafas Fernard Berter de Sauvgny Douglas yra anglė valstybės saugumo nuo komu nstų pavojaus Bolševkų teroras uola mngoj Gruzjoj t tag vso trylka T 2» Odesoj Chersone karo padė ts; KaHntnftft grumoja maš PėV pastarus dvejus metus če tnnkams represjoms tos buvo šaudyta 500 soca lstų darbnnkų VARŠUVA sauso 2 Pranešma š Maskvos sako ĮĘRLNAS sauso 2 kad Ukranoj klę bado maštų Centralns Gruzjos socalde Odesoj Chersone paskelbta mokratų partjos komtetas karo padėts Tflse per užseno dele-; M Kalnnas laudes kom gacją (Centralį Džordana sarų pmnnkas šledo pro jų draugus) paskelba ofcalnį klamacją kuroj js graudena panešmą ape š naujo pradė valstečus nurmt Js įspėja tą sovetų valdžos terorą Gru- kad preš maštnnku moblzjoj preš gruznų socaldemozuojama polcja karuomenė pranešmo dabar Pasak to Blogas šemet užde ėjmas Kaukaze bevek kasdena daug esąs maštų prežasts socaldemokratų kšama į kalė Centralnė valdža įsake ve jmus o kt tesa be joko tų sovetams kekveną kltesmo šaudom Per pastarus dvejus metus mą trehpt geležne ranka Gruzjoj šaudyta daugau ' Sovetų sphudos pranešmu kap penk šmta valstečų^] saloj klę kalnų netukstanča- kalnų darbnnkų daugausa soča demokratų Pranešme paduo- pakėlę maštą puolę kalėjmo dama daugybė vardų asmenų všnnkus sargybas Įvykure buvo bolševkų čekos kus smark kova kuroj abemt kartu šaudytųjų jose pusėse buvę daug Užmuštų \ardas žalotų^ \Tasa ofcalns pranešmas ; gježta nugna sovetų spaudos pkestus skelbmus kad So- Ketur Albanjos ktfvecko sala tapus panaknta gla pakarta kapo poltnų kalnų trėmmo H Meta kad kalna socalsta TRANA Albanja sausok2 buk esą š ten pamt perga Skutar mesto rnkoj buvo bent į ktas vetas pakart Albanjos pleča m Ta'vsa netesa sako prane tes bausme pasmerkt už da šmas žauruss Soloveckas lyvavmą pastarajame kl k šande tebėra trėmmo ve me šaurnėj Albanjos daly ta ne tk krhnalnams nus preš dabartnę Ahmedo Zogu kaltėlams bet tapjau pol valdžą «# tnams Tam pareškmu paremt pranešmas paduoda kelolką vardų socaldemokra tų kure ką tk nesena buvo šdangnt j So cocką Elgetų centro įstaga buvus venuose aplužuose mmuose netol nuo mesto centro ten kas vakaras elgetos snkda Chcaga apelnke federa vę kekvenas pelnymų Blus prohbcjos įsta nuošmčus mokėt Per Kalns oro buras ša dena pra TUSKEGEE Ala sauso 2 tymu atšaukt našauja: Jėdų šventes elgetos buvę t Tuskegee nsttutas (negrų darbuotę dar labau šplėtę švetmo įstaga) skelba kad Bendra gražu; neddel tem WASHNGTONAS sauso 2 passamdydam elgetaut keletą per ką tk pasbagus 926 '-^- Kongresmanas Cochran peratūros atmana; stprokas dešmčų pabastų vakų metus Jungtnėse Valstjose([Mo] pranešė kad js rengą- daugausa pevų vakarų vėjas Bet Ča atstkus nelamė buvo nulnčuota dvdešmt de-ss įnešt blų atšaukt prohl trylka J bcjos įstatymų - Vnlsteado raturos buvo Ka kure vaka polcjos - vyn asmenys arba v o kulv vro K/cv V j Hnu uvjvo Jll< X' VVlūtuaUv mt dalyką šdavę vsa#!- j daugau ne kad 925 metas aktą modfkuot tap kud bu- rtaft truatas tholna buvęs kuvaa mtas alwa Tarp Tum nulnčuotų nu nz nr n buvo hnvn dv dv morvm_ tų «lesta nmndnd getų gamnt v nnpzlou pardav-'' šande salulė teka 7:8 lekštas į Butky kalėjmą terys nėt alus lengvas vynas džas 4:30 valandą tjh MPERFECT N ORGNAL Surašnėjant gyventojus Rus oj žmonės į rašnėtojus žur kap į antkrstus» RYGA sauso 2 Daromo SSSR gyventojų rašnėjmo neplnas duomenms sovetų Rusjos gyventojų skačus šande seka ape 45 mlonus Komsaras Osnsks sako kad k šol gaut pranešma rodą joge beraščų skačus Rusjoj vetoj et mažyn enąs ddyn Be to rašnėtoja nusskundžą kad gyventoja laką juos velno agentas antkrs tas rengančas sveto jmba- gą Del tos prežastes raš nėtoja sako kameča nenorį atsaknėt į klausmus gaut š jų tesngus atsakymus esą laba nku Į į Stprus žemės drebėjmas Kalfornjoj CALEXCO Cal sauso 2 Ča vsame mperal Valley klony vakar įvyko stprų žemės sųpurtymų ka kur pa darusų ddelės žalos Stp raus žemės drebėjma buvo jaučam Calexco Mexcal daly žemutnėj Kalfornjos kur buvo namų grauta daug ktų gadnta žmonų regs nekas nežuvo nors kelolka buvo žalota Materalnės žalos kap apskačuojama padaryta ape 2^ mlono do lerų Nukentėjusose vetose paskelbta karo padėts Prmo de Rvera LONDONAS sauso 2 Koelno praneša kud Essene tapęs areštuotas venas ton DEL MKADO MRTES NUSŽUDĖ Luar per daug metų buvęs Kruppo štkmas tarnautojas TOKO Japonja sauso 2 kurs dabar betg buvęs sek-: Gedėdamas muso mkado tas kapo francuzų šnpas Su- Jošhto nusžudė žymus rezermtas fon Luar bandęs kalėj- vos karnnkas baronas Mau me nusžudyt safcc keda PATARNAVMAS PATOGUMAS SAUGUMAS yra trys daugelo ktų prežasčų kuros prtrauka letuvus sųst pngus Letujvon per NAUJENAS duoda gerausą patarnavmą pngų ntėjams NAUJENŲ korespondentas Letuvoj Letuvos Koperacjos Bankas pngų gavėjams Gre tumas įena j patarnavmą 2 Per NAUJENAS yra patogausa sųst dėlto kad E galma atlkt rekalus denoms vakaras sekmactenas tapg per skyrus paštą š ktų mestų ' 8 duoda vsšką garantją už nča mus pngus kad bus šmokėt adresatu ar grąžnt ^tgal je adresantas nebūtų rastas Telegrafuokt pngus Letuvon per NAUJENAS ta kanuos jums tkta 50 centų Sekamos vetos teks jums patarnavmą: Susekę monarchstų są mokslą Grakjoj ATĖNA Grakja sauso 2 Lakyts Eleutheroą Typos skelba' kad Atėnuose tapęs sektas slaptas monarchstų sąmokslas turėjęs 4 skyrų Sąmokslo nara slapta gauda vę gnklų Sąmokslnnkų sek mas buvęs nuverst dabartnę valdžą t grąžnt Grakjoj karalų įstegus Užmuštej yra Bert Bla fašstnę dktatūrą 40 metų; Lous Mkrut 2 jr; Publkos buvo plna svetanė Tony Morrs_ 49; r John Penza- vso ape tūkstants žmonų nk 28; A C Stagc 55; Tho- tap kad daugelu teko stovėt mas Haley 79; Otto Bohscha Mtngas praėjo ddelu ūpo sadore paklmu Kalbėtojų buvo ketu 60; Jack Usher 40 Kesselman 45 Vs je buvo h Mchelsonas Paulauskas vaškevčus Bagočus Vs užmušt Naujų Metų šventę Vakar g buvo je kalbejo t gera M-r užmušt: ypatnga metų chelsonas Bagočus Paulau( bares Bartkus H;W 38th St; Fred Hop- skas son 26 Howąrd VVthersBuvo skatyta kap venu tone 7 bal prmta protesto rezolu Charles Bartkus letuvs bu- ej a vo 2 valandą naktes rastas Aukų rnkta šmtas (00) dar gyvas automoblo basa dolerų mankytas tes 385 S Ko-' Publka buvo mašyta: buvo dze Avenue Nugabentas į socalstų sandarečų katalkų Peoples Park lgonnę js tuo- komunstų Vs jautės tos jau mė pačos nelames venyt vs kalbėtojams plojo Venas tk atsado neprta Apsaustes padėts rąs rezolucja matyt fašstėbrazljoje ls kurs prašės balso saky RO DE JANERO Brazl damas kad norįs klausmą sta ja sauso 2 Prezdentas tyt bet vetoj klausmo bandė Lus paskelbė kad apsaustes tesnt fašstų generolą Glopadėts Ro Grande do Sul San vackį Bet ka Bagočus jam ta Catherna Matto- Grasso davė atsakymą ta užslepsno Goyazo valstjose pratęsama jo vsos svetanės senoą/ Raulnats dar k sauso mėneso pabagos Ktose centralnėse r petnėse valstjose apsaustes Patara brtų msone per Sao padėts paskelbta ras aplest Knus Paulo revolucją 924 metų LONDONAS sauso 2 lepos mėnesį dabar numta Pasak Tmes Brtų valdža Kneča puolų krkš pranešus brtų msonerams kad dėl neramumų Kangs čonų msjas krašte Knuose msonera š A ten pasšalntų PARYŽUS sauso 2 Ka blegrama š šanhajaus Knų _ skelba kad atvykę ten kunw spbllljos karalus SUSga pasakoję joge Kankngęd Dllo pasmerktems artkrašte knečų mnos puolanlerjos ofcerams čos plėšančos svetmšalų krkščonškas msjas MADRDAS spanja sau so 2 Naujas Metas spa njos karalus Alfonsas sštkmas Kruppo dar- mlo paketė bausmes vbnnkas buvęs francu-!l s ofcerams kure praeto 7 čnnac rugsėjo mėnesį dalyvavo artler-jos gulme prje$ dktatorų Alkan valsteča Rusjoj Beraščų skačus sovetų Rusjoj ddėja c kratnę valdžą AUŠROS KNYGYNAS 320 S Halsted St BENOŠAUS APTEKA 66 W 47th St TUBUČO APTEKA 233 E 5th Street TUPKAČO APTEKA 527 W 20th St RAKO APTEKA 2346 West 69th Street 739 So Halsted St Chcago

2 ntaujt? " Kap auga Chcagos Real Estate? Nama Žemė] Letuvų Neklnojamo Turto Taryba Jncorp 925 m bdl 2 d L N T K J MACUKAS Pmnnkas J YUKEVlėlUS Sekretorus A N MASULS ždnnkas Tarybos Valdyba: 2436 W 59th Street 5647 Archer Avė Jjufayette So \Vestem Avė Republc 5550 dedant Naujus Metus Nutkdam naujus metus ^ onės planu \ja svarsto kobrs pasnkt sekmus netokma ateča Ven tks pa klt bznyje profesjoje; kt pradėt taupyt pngus bankose arba mokėt spulkoms kad pas kau galėtų įsgyt namą ar žemės sklypą Kekvenas yra sūpnęs atenačuose me tuose taupyt daugau negu peretas r ne berekalo Ką nors tkresno galme slauk t tkta protnga tvarkyda m šladas Centa tau po dolerį o dolera šmtus Ddžausas pasauly namas turtuolo \Voohvtlfo New Yorke pastatytas š penkų de šmtes centų kuruos žmonės neša į jo krautuves Bet ven taupyt taupyt be neko kto nors yra gt nas dalykas bet nėra pats ge rausas Sudėję šmtą antrų turme pagalvot kas juom jau butų galma padaryt Ven deda bankan nuošmčams kt ena į bznį tret perkas nuosavybę: namą ar lotą Žo džu pngus ledža apyvarton kad je save kap te sėklos gruda augntų ddntų Auk są ar sdabrą lakyt pre sa vęs nors ta tektų šek tek smagumo neapsmoka Krašto pramonė butų laba menka je žmonės slėptų kekveną atle kamą doler už pečaus Dau gels letuvų vargtų tap kap pmau je nebūt grebęss bzno ar panašaus Tūkstanča musų draugų pko namus ar lotus patogoms sąlygoms šande je tur užtkrntą ate t sau vakams Jų tur tas kelaropa pasdaugno O tuom tarpu te kure ledo p ngus nekas arba lakė užra kntus spntoj ne daug ką pa sstūmėjo pmyn Mums Chcagos letuvams yra dabar kur kas- lengvau atsekt tkslus Kelolka ar kelasdešmt metu atgal netu rėjom patyrmo nebuvom apspratę šande mums jau taka pramnt š v pusų turme gerų pavyzdžų kap te patys letuva šėję mo kyklas pre geležes katlo ar angles kasyklos^ paklo ta po neprklausom pngška Jegu arčau prsžurėsm ta rasm kad ddesnc pusė jų atsekė dabartno stovo" pk dam nejudnamą nuosavybę Tag atenančuose m tuose Chcagos letuva prvalėtų dar sparčau sekt medžagnės ge rovės lnk ę pasnaudot vso ms progoms kuras teka šos šales turta Jegu mes pra lesme jas ta joms pasnau dos kl Lucas Chcagos Skolos Nėra Ddelės Kt Amerkos mesta tol pralenka Nežūrnt kad Chcaga auga ne denoms bet valandoms; [Pacfc and Atlantc Photo] platna gatves bulvarus; kasa' Herbert A Lndhall repre naujus kanalus; stato galybes zentuojąs Kuhn Loeb & Co mokyklų jos skolos tačau Natonal Cty Bank of New yra palygnama mažesnės už York Js nupko už $40000ktų mestų Kekvenam Chcagos gyventoju tenka vos 000 Mlwaukee and St Paul ge bendrų mesto skolų ležnkelį kur buvo recevero $5896 rankose Tas geležnkels p Ktuose mestuose yra šap: mau buvo kanuojamas $750 $ Nevy York 565 Phladelpha 449 Detrot 464 Nmy statymas aukš Cleveland 3868 Pttsburgh tam lapsny 3847 San Francsco 2727 Peretuose meckę pastatytą Baltmore 203 namų vertė seka $3 5488^00 Boston 0992 / Buffalo 5896 Chcaga gal pasddžu-ca pa Chcago statytų 926 m namų skaletuva gal prkašos mes (čun kokybe Nekados dar to valdyba kad j ledža pn mesto storjoj nebuvo šlesta gus patobulępmams tkta to tek pngų kek perna Trose vetose kur koncentruo besų komsonerus Dohcrty tas ddžausas bzns o vsa paskelbė kad peretas melas apledža antraeles kolonjas buvo šduota ledmų moje Well bet nepamškme kad š ; užperetas me kart vskas nku apmt 925 metas $3602Tesognė nauda bus letu tas 50 vams š pradėtos lygnt 8-os Ss faktas parodo jog Chgatvės apelnkėj upės kuros cagoj no tk nėra namų per tekėjmas dabartnu laku ma daug bet dar trūksta ktap žna bznį ssekmą Dau nekas nebandytų statyt najų gely vetų švest bulvara yra banka neduotų kredtų naudng kap letuvams tap Chcagos augmas všja vs vsems mesto gyventojams mėstus ne tk Suvenytose Valstjose bet vsam pasau ly Antras pažymėtnas fak tas vra tas kad mesto valdy Gelžkelų galvos sako ba tapg nemaža prsdėjo 927 meta bus ger pre mesto ddnmo grąž nmo Daugely vetų šplatn tos gatvės pagernt šalygatklų všnnka tkrna jog va Tam tkslu buvo še 927 meta busą gal net uždėta specalų mokesnų geresn už peretus W B assesments $ Storey prezdentas Santa Fe Mesto ddėjmas naujų namų statymas lg metų reš lnjos pareškė: Kek galma permatyt 927 kas šap: metuose gelžkela turės tekmet ' do ler ų na t judėjmo kek 926 ne (M) skatant venur ktur pascš-! kanču šmčų ( orman Bock sland prezdentas: Bendros krašto sąlygos a rodo lyga tap svekos kap' r perna tuo pat laku esant geram derlu aš nematau pre žastes kodėl mįs negalm t š štų skatlnų galme aš kėts toko pat arba dar ddes ka prast kad Chcagos au no bzno 927 m gmas yra nuolatns- norma Tą patį sako ktj č lus B nžnera turės bokštą Musų Žnos Naujė Meta j Kel pavyzdža ape vertę Vetnų nžnerų sąjunga nutarė statyts nuosavų namą mesto daly Peret 926 meta raėjo žymausoj gana lamnga Abejoj ape Wacker Drve Wells St Js 63 gatvė VVeotern Avė: bedarbes ktokas nkeny turės dvdešmts trs augštus 90 metas už veną pėdą mo bes nepastesno Daugels kanuos $ kėjo $00; 95 $250; 926 žmonų venu ar ktu budu at m nuo $2600 k $5060 sekė troškmų šmt gal Vdutns metų preaugs tk daro farmėna kure dar 525 nuošmča vs neįstenga atskratyt nuo 63 gatvė Ashland: 90 grudų perteklaus motas už pėdą mokėta $50; Kek ta paleča nejudnamą 05 m $250; peretų me nuosavybę ta 926 meta bu ) Oremus garsos gyduolės tų rugsėjo mėnesy mokėjo už vo pasekmng Chcagos letu nuo švežų chronškų venepėdą $3750 Metns prau va žnojo kad tvčausa ve rčeškų lgų kuruos greta gmas 25 nuošmča ta taupntems pngams yra 87 Ashland: 96 metas real estate Užmtų daug ve pasekmnga šgydo žemaus mnėtas fgas kap ve: ča buvo mokama už lotą $600 tos nos bendra atpasakot Dabar tek kanuoja venas pė tuos atstkmus kur musų Pulėtekį užslakymą šla das Preaugs 240 nuošl žmonės įsgydam nuosavybes pumo Geramos į vdų bonka prntmu $35 Le M»rquette Road Western: užtkrno sau atetį 99 metas kampns lotas Tegul nauj meta teka džamos į vdų bonka prparduotas už $30000 Dabar jo mums dar daugau energjos ąįuntmu $25 vertėv yra $0000 Paddėjo darbuots sknt kelą į ge- 2) Ore mus gars gyduolė kas pet 38 nuoš j resnį rytojų! nuo akų lgų kur greta š 79 ( Ashland: 95 metas Peretas Chcaga neužlgo turės gydo užsšaldymą uždeg pėda įkanavo $20 mą akų Bonkutė prn000 gyventojų metas' parsdavė už $4866 tmu 60c Metts preaugs 359 nuos L ž dvdešmtes metų Chca gos gyventojų skačus pas Orcms Chemcal Svarbausas įvyks dvgubns o ape 975 metus Laboratorjoj Chcagoj 926 m (Not ne) seks dešmtį mlonų tap pra našauja G M Reynolds Con Peret leta praėjo rodos 333 So Halsted Street tnental and Commercal Banko Chcago nežyma pats mestas įpra prezdentas ' ' tusa aka tarytum nepersma Chcagos mestą appa tur nė Bet štkrųjų g Chcagos tngaus brangaus vsam augmo storjoj 926 meta pasauly žemės ūko plota Ta- Skelbma Naujenose palks gražų pamnklą Wa- pog ča randas nešsemam duoda naudą dėlto cker Drve užėmusį vetą se sluogsna auglo geležes kad pačos Naujenos nosos South Water St šved buvo jo švada yra naudngos mas to bulvaro kanavo $0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxttxt Vetoj aplužusų namukų mažų krautuvėlų per trumpą laką šklo aukšt mlžnšk nama kuras gal ddžuotes kekvenas mestas J Pmadens Sauss žemės» t NAUDNG DAKTA DEL SvenCų vsados Ddels pasnkmas auksny dakty lakrodėlu demantu pany rado phonografy rakandų už žemausą kaną ant šmokėjmų ' JOS F BUDRK Panų Krautuvė So Halsted St Chcago Tel Boulevard 4705 Dentstas Grubman Pearl Queen 3464 So Halsted St CONCERTNOS Valandos: 9:30 ryt k 8:80 vak Nedėloms: 0 k 2 deną Tesngas patarnavmas Letuvų Neklnojamo Turto Tarybos nara yra pasžadėję tesnga tnkama patar naut perkantems arba parduo dantems nuosavybes Plačoj vomenė gal būt užtkrnta jog atlkdama re kalus ble venu Tarybos naru j gaus sąžnšką patar navmą Vsoge Suvenytose Valstjose 926 melas automobla užmu šė žmonų Clcagoje panašų nelamų peretas me tas įvyko nemaža užmuštų skačus seka 886 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GERAS DARBAS ŽEMOS KANOS Dbame ant šmokėjmo kas nor DENTST GRUBMAN 3464 So Halsted St KUPONAS M M Atnešk š kuponą nute savm 20'/ už darbą pra dėtą preš Vasaro deną H Yra gerausa Rekomenduo ta vartota gerausų kon certnos muzkantų mokytojų Tapg turme vsokos rųšes ktų muzkalškų nstrupentų Mes spausdname letuvškos muzkos dėl Concertnų Orkestrų Pano Soloms Rusškos Turkškos Vanos 2th STREET Parsų^kte musų katalogą dyka Tel Kedze 8902 Vtak - Elsnc Co Roosevelt Rd Art St Lous Avė CHCAGO LL 4639 So Ashland Avė Chcago XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Karols Norkats Letuvų Departmentas Del Jūsų Patarnavmo Tūkstanča letuvų yra pasnkę šį banką dėl atlkmo ban knų rekalų Ča yra vs bankna patoguma vskas yra vedama atsakan čų vedėjų atsakomngų banknnkų Parduodu auksnus daktus tasau lakrodėlus prtakau aknus 850 W North Avė/ Tel Brunswck 9393 CHCAGO LL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dentsta Drs Kela Wnberry Atleka pukausą dentsterjos darbų už kanas kuras vs šga l Sutekame egzamnacją dyka pasakom kek kanuos š anksto X-Ray Gas Je ne atslankykt šanden Mes turme vsokų klubų tnkamų kekvenam naru jūsų še mynos 25 Mchgan Avenue Roseland Phone Commodore 0307 Valandos: 9 k 9 kasden 'O k 2 Nedėloms 6558 So Western Avė PRM MORGČA REAL ESTATE AUKSNA BONA Valandos: 5 k 9 vakaras Deno ms ncdėldenas pagal tartį Phone Hemlock 206 Nežūrnt ar jus norte 'nvestuot šmtą dolerų ar tūkstantį ar daugau-musų parnkt Pm Morgča Bona neša 6% ab solutšku saugumu Už $ ar daugau atdaryst sąskatą The Wert SdeTrurt ' 7 te? Savnas Bank Roosevelt Road pre Halsted St Mchga ežero pakrantė žemos laku OREMUS" AR JUS PRSDĖJOTE PRE MUSŲ KALĖDNO KLUBO [Pacfc and Atlantc Photo] xxxxxxxxxxxxxxxz S Chcago SPECAL Skrybėlų Valytoja Dažytoja Darbą atlekam gera skrybėlės atrodys kap naujos Valome prosname vyrų moterų rubus Darbas uugštos vertės LTTLE STAR HAT CLEANERS-& DYERS Į 3328 S Halsted Street Tel Boulevard 070 Sųskt Naujenas Letuvon ta bus brang dflvana

3 Chcago Pmadens Sauss vk neapdengtą 30 mnutų pasku (padėk peču) vk šlengvu lįzj valandos Paduok karštus vtoms ar kepto ms bulvėms Gal įplt van < denn tomatų nkos jegu veršenos patnka MUSŲ MOTERMS Veda Vlkenė Dora 2 puoduku vtos l»e kaulenos DAŽALAS /o puoduko ' vtų tomatų HOLANDŠKAS PRE VRTOS ŽUVES arba jfeno PUPŲ SRUBA puodukas duonos trupnų 4 tryna šaukštukas druskos 2 puoduku keptų pupų % puoduko verdančo van Vį šaukštuko ppų 3 4 puod paustytų dens šaukšt nkos nuo svorų /8 šaukštuko paprkos gunų 4 šaukštuko ppų /o puoduko svesto šmkšt nkos nuo ctr2 šaukštuku žalųjų ppų / šaukštuko druskos H puoduko smulka ka- nos 2 šaukštu ctrnų nkos sauks potų svogūnų U R KAP VRT kaušns l puodukas tomatų nkos šaukštukas druskos 2 šaukšt petruškų Perspausk pupas per kartu tomatas Ktas dar žoves applk vandenu tegul verda kuomet šts prdėk Paduok pupas tomatąs karšta krekėtas Nušutnk peną arba užvk tomatų nką prdėk duonos trupnų lengva šplaktą kaušnį vską gera mašyk Tvta lėk į šsvestuotų n dą Kepk valandą lako nekarš tame pečuje Paduok karštą tomatų dažalu arba šalta plo na pausčus ant duonos ar BULVŲ KARSTOS SALOTOS ba šap užkandžu 6 bulvės Kpaustytos smulka 6 šmotukus lašnukų )/2 šaukštuko druskos 8 šaukšt ppų 6 šaukšt taukų nuo lašnų šaukšta acto 3 šaukšt kapotų petruškų šaukšt svogūnų plaustytų lgoms kap makarons juostoms ' Vk bulves Supjaustyk? pakepnk lašnukus Num nuo ugnes užplk ant karš tų bulvų Prdėk lkus daly kus Paduok karštą PRKMŠTOS AVES ŠRDYS VRTOS 2 puoduku duonos trupnų šaukštukas druskos šaukšt kapotų žalųjų Ppų 4 puoduko svogūnų 2 šaukšta svesto be taukų šaukštas kapotų petruškuk šds želatnas štptų Suplk že latną prje vasų Padėk ant ledo lakyk k pradas tš tėt šplak smetonų ma šyk vasas užšaldyk Padėk ndą mšnu kub le ledas druską 2 dalys ledo vena dals druskos Ne judntas tegul stov 4 valan das štarpyk meles cukrų U puoduko šlto ' vandens Prdėk puodukų mltų gera š plak Padėk šltoj vetoj kad pakltų Kap tešla pakls pr dėk lkus įgltus persjotus kartu druska bent keletu sy kų pasku dėk kapotus mg dolu pjaustytus ctrnos ar ba orandžų 'ževeles Ant ga lo prdėk svestų šplaktus kaušnus dėk vs po venų GRANDŽŲ PAKALAS kaušnį škarto įdėjus'ge ra plak k vs nedės Su 2/3 puoduko cukraus plk tešlų į gera šsvestuotų / šaukštuko druskos ndų padėk šltoj vetoj kad ') orandžu nka tarkuo pakltų kepk pečuje 45 m ta ževelė nusas Paduok stala) oranšaukštu komų krakmolo puodukas verdančo van džų dažalu kapo desertą dens šaukštukas svesto šplak kaušnų trynus šlęngvo plk Lštarpytą svestą verdantį vandenį Suplk dv guba) puodan vk pakol Sumašyk komų krakmolą tštės Numk nuo ugnes prdėk ctrnų nką Galma druską Užplk karštu vandepaduot šaltą ar karštą Galma nu mašvk Vk kol tšnepasdarys permatoma užplt ant osparagų žuves u' Prdėk svestą; nką tar salotų kuolas luobas kap nums mo ugnes gera šplakpaprastas MOUSSE ( Sumašyk vas cukrum duok pastovėt kol cukrus š tps Užplk želatną trupuču šalto vandens tegul pastov 5 mnules Pasku pamk puo duką želatnų įdėk puo šmkyk duonos trupnus duką karšta) vandenyn dant šaltam vandeny pasku van denį šspausk VMą lakusį š PASLKUSŲ dėk šmašyk gera Gera nuplauk bevek sausa nu MĖSŲ šluostyk šds Prkmšk š2 puoduku kapotos vtos ds všmnėtu mšnu Sudėk šaltu vandenu jautenos puodan applk So Ashland Boulevard State Redaktorus-Ledėj as Chcago Tel Boulevard 3669 Tėmykt! Gyvenmo antrame nu meryje pradė talpnt nekur dar nespausdntą žematės apysa ką Prakln Melė; ta te sog šdį verantys vazda Užsašykt tuojau Gyvenmą kad nepralestumėt tos apysakos 739 So Halsted St Chcago Šuo užsašau $0000 Travel Accdent n rance Polcy kur bus šduota mano vardu kapo nuolatnam Naujenų skatytoju už kurą moku 75 centus regstracjos mokesčo Aš dabar e Naujenų skatytojas tn ku būt per metus lako Aš dabar moku už prenumeratą m Naujenas per metus lako» 420 So Rchmond Street Patyrus gydytoja akušerė Naurapat S PrenumeYata metams $2 Puse metų $ Kopja 20c Ta yra 32 puslapų knyga metus šes 2 knygų U 3249 So Morgan Street Va: Nuo 2 k 9 va vakare Tel Boulevard 033 la Je abejoj akms pasteaek Tel Lafayette 4223 Dr A R BLUMENTHAL Plumbng Heatng Optemestrst Tel Boulevard S Ashland Av 805 E 47th St Kenwood 752 Kapo letuvs letuvams vsados patarnauju kuogerausa M Yuska 3228 W 38th Street Chcago ŠALN PLKUMAS! Vyra moterys: jums nereka būt nuplkusoms galvoms Aš turu stebėtną būdą dėl užaugnmo plaukų Atekte perstkrnkt Mano gydymo būdas tapg mnkštna plaukus stprna plaukų šakns prašalna š plaukų pleskanas apsaugoja plaukų sln kmą užlako juos laba švara Dr W Yuszkewcz 407 Mlwaukee Avė 2 fl Mrs N Žukauskas Įvaus Gydytoja Telephone Yards 5094 DR MAURCE KAHN 463 So Ashland Avė Letuva Advokata K GUGS A A SLAKS ADVOKATAS ADVOKATAS Mesto Ofsas 27 N Dearbom St Room Telefonas Central 44 Valandos: nuo 9 ryto k 4 p p Gyvenmo Veta3323 South Halsted St Tel Boulevard 30 Va: Nuo 6 k 8 va kekve ną vakarą šskyrus ketvergą Nedėloms nuo 9 k 2 ryto Namų Tel: Hyde Park 8395 K JURGELONS JOHN B BORDEN ADVOKA/A Mesto Ofsas 90 No State St Room 02 Tel Dearbom 2734 Valandos nuo 9:30 k 2:30 va Ėrdgeporto Ofsas 3335 So Halsted St Po petų nuo 3:00 k 8:00 va vak Nedėloms nuo 0 ryto k 2 Tel Yards 04 Bylos vlore tesmuose Ab straktu nga ojma Pas kola pngų 2 mergšams b J RUSJOS Gera letuvams Žnomas per 5 metų kapo patyręs gydytojas churgas akušers Gydo stagas chronškas l gas vyrų moterų vakų pagal naujaus metodus X-Ray k tokus elektros pretas Ofsas Laboratorja: 025 W 8th SU netol Morgan St VALANDOS4 Nuo 02 petų nuo 6 k 7:30 va vakare k Denoms: Canal 80 Naktį Telefona: South 'hore 2288 Boulevard 486 J P WATCHES Dr A A Roth k V W RUTKAUSKAS Advokatas Letuvs Advokatas 222 W 22 St 29 So La Šale St Room 53 Tel Central 6390 Vak 3223 S Halsted St Chcago Tel Yards 468 Telefonas Canal 2552 Valandos 9 ryto k 8:80 vakare Seredoj Pėtnyčoj nuo 0 k Nedėloj nuo 0 ryto k v p p MR HERZMAN Va: 90 šryto po 8 v v LAWYER art Leavtt St (John Bagdzunae Borden) LETUVS ADVOKATAS 7 So Dearbron St Room 538 Telephone Randolph 326 Vaur <s 25 W 22 St nuo 7 k 9 'Teuplme Roosevelt 9090 Nanų TeleZvaj Republc 9600 LETUVS ADVOKATAS 0756 So Mchgan Avė Tel Pullman 5950 Specalstas Abstraktų Vedėjas vsų tesų Ofso Valandos: nuo 0 k 2 de ną 2 k 8 po petų 7 k 9 vakare Nedėloms nuo 0 k 2 deną Res telephone Plaza 3200 Š Ofsas vdurmestyj: Room 726 CHCAGO TEMPLE BLDG 77 W Washngton St Cor Washngton and Clark Ofso Tel Central So Halsted St Ofso Tel Boulevard 9698 Rezdencjos tel Drexel 99 Rasas Gydytojas Churgas Specalstas Moterškų Vyrškų Vakų vsų chronškų lgų Ofsas: 303 So Halsted St Chcago art 3st Street Valandos: 3 po pet 78 vak Nedčloms šventadenas 02 den DR CHARLES SEGAL Praktkuoja 8 meta Ofsas 429 So Ashland Ave^ 2 labo Chcago llnoa \ Specalstas džovos NAUJENŲ Pngų Suntmo Sky rus atdaras kasde nuo 8 v ryto k 8 v vakare Nedėldenfas nuo 0 v ryto k 2 va po pet Moterškų Vjrfką <v Vakų lgų OFSO VALANDOS: Nuo 0 k 2 va ryte nuo 2 k 4 va po pfet nuo 7 k 8:80 va vakaro Nedėloms nuo 0 valan dos ryto k va po pet Te Mdway 2H8ė DR M J SHERMAN sųst man pavyzdį No Vardas (Mestas vastj ku pagal tartį Confnement rekaluose patarnau ju namuose arba lgonbutyje Mo terms mergnoms patarmus tek veltu Valandos nuo 2 va po petų k 9 va vak (K tam lake pagal tart) 900 W 52nd Street JOHN KUCHNSKAS nrancę Dept (Adresas) Bank 8 vakaro Ktu la- E V KRUKAS Regstruota Akušerė Antanas žymontas 900 Blue sland A ve Chcago (Vardas pavardė) f j U uters a rekalas nuo 2 k Tel Lafayette 0094 Mėnesns žurnalas K ASPAR AMERCAN STATE BANK Tekama vsems Naujenų skatytojams se nems naujems kure prs 75 centus kartu prenumerata arba užsmokės atska $500 už žedmų enant gatve ar vešo budn k gasre Vek šande rytoj gal būt pervėlu! škpk aplkacją špldęs sųsk Naujenoms Meros per krutnę Mrs Anela Jarusz-Kaushllas AKUŠERKA 3252 So Halsted St Chcago Všuje GYVENMAS k $0000 = POLCY Nornt gaut veną ar daugau v nurodytu pavyzdžų prašome škpt paduotą blankutę arba prduot pasrzdžo numerį pažymėt merą Ška parašyt vardą pavardę adresą Kekveno pavyzdžo kana 5 centų Galma prsųst pngus arba tentas Ženklelas kartu už sakymu Laškus reka adreot: Yards 495 n os krepktės šmotukas melų puoduko apšlčo vandens šaukštukas druskos šaukštukas cukraus 5 kaušna drungno van% puoduko dens / puoduko taupyto svesto 2 uncjos cukruotų ctrnos ževelų % puoduko saldžųjų mg dolų APSDRAUSK! Adresas (gatvė) Mestas Valst Užsėmmas Pašelpgavs Valandos nuo 8 ryto k 2 po petų nuo G k 9 va) vakare Moterys merg- Tūkstanča taupų tėvų motnų yra radę kad š įstaga yra d delu patarnavmu dėl apsaugoj mo jų taupytų pngų nvestmentų Jus tapg raste ddelį parankumą lakydam sąska tas šame banke 40 metų konservatyvško atsa kančo bankno bzno ta yra re kordas kuruo mes ddžojamės Jus g turėtumėt prsdėt sa vo taupymo sąskata pre ddžau sos slavų bankos Jungtnėse Val- 739 S Halsted St Chcago Ča įdedu 5 centų prašau at- ; s Už dyką pa tarmas dar ) ktokuose re kaluose mote rms merg noms krepk tės o raste nagelbą Adresas RESURSŲ VRŠ DEVYNOLKĄ MLONŲ DOL Sukptos meros colų per krutnu 36 mera re ka 4 yardų 35 colų materjom Garsnktės Naujenose Moterys šmokte Pre-Natal apžūrėjmo kūdkų pržūrėjmo penėjmo pastojant narėms Moterų Welfare Kluban Rašykt dėl gavmo dyka ckulorų dėl pasūlomų progų SAVARNA NUO GENTKARTES K GENTKARTES Naujenų: Pattern Dept 739 So 246 Paprasta bet gera atro Halsted St Chcago dant sporto knelė Galma pasū dnt š geros vlnonės materjos [! P^tern Dept Bagus akuše rjos kolegją: lguv praktka vus Pennsylvanjos lgonbučuose Sąž nnga patar nauja vsoko se lgose preš gmdymo lake gmdymo p< gmdymo Vardas puoduką laba tštos sal džos stnetonos v /j puoduko cukraus 4 puoduko mašytų pjaus tytų vasų /2 šaukšto želatno /į puoduko šalto vandens šaukštukas vadlos Kaptalas Pervšs $ AKUŠERKA 30 So Halsted Street Kampas 3-mos gatvės Tel Yards 9 MOTERŲ WELFARE KLUBAS MADO Mrs MCHNEVCZ-VOKENE E R B Naujenų ka tytojos skatytoja prašom pknų rekalas et į tas sankrovas kuros skelbas Naujenos e«g Amžus S<» MPERFECT N Specalstas Moterų Lgų 724 So Loons kampas 8 Blne sland Ofso valandos nuo 2 k 4 po petų nuo 7 k 9 va vakare Telefonas Canal 92 Naktns Tel Fafax 6858 v _ Naujeną Spaustuvė yra Unjn Spaustuv ORGNAL

4 ' Chcago 4 Pmadens Sauss karo mnsterja bet esą tap jos mltarstas svajojančas protngumo dabar nebegalma jautma ypatybės kap melppt lkvduojamu ktos kar ape karą Francja ape Tyrma tėmjma ška ro? atmnts domėss smal 800 nės vokečų ndustrjos įsteg kazero galos atstegtną r do kad gyvulų pasauls ne tap mas pamėgdžojmas šmnts 3400 tos dag-maž tuo paču laku kartu je mulkno vsų šalų jau neturtngas kap protnų tt kuras ddžuojas žmo kap Junker kompanjos darbnnkus skelbdam kad tk tap lyga moralu atžvl gus gal būt pastebėt žy 75 bolševka gas kap paprasta daugeles mesnuose gyvuluose Tolau RUSJOS AMUNCJA VOKE dbtuvė sovetų Rusjoje Da je ven Rusjos Edtor P gjuoaths Chcagoje per atlotojus: bartnė Voketjos valdžos po esą tkr mltarzmo kaze- mano štkrųjų toke stebėt Dar\vnas sako: galma aška TJOS ARMJA Vena Kopja Soath' Habted Street n fakta kuruos paduoda ž šrodyt kad pamatno sktu 8c ltka esant toka kad vsos rzno preša! Savate Chcago U 75c Mne Naujenose buvo jau ra tos nešgalės ndustrjos turė Je lepdavo Voketjos dar nomas Bromas kt gamtos mo protnės dėtes bendrame Teleyhone RooeeveJt 850 Suvenytose Valstjose ne Chcagoje šyta ape ta kap Angljos l sančos būt panakntos bnnkams klt preš valdžų tyrnėtoja š įvaų gyvulų charakteryje tarp žmogaus Subscrpton Ratea paštu beralų organas The Mancbes šte naglų lakraščo paskel kartu je duodavo ta val gyvenmo (lapų šunų karve gyvulo nėrą Prof Romanas 800 per year tn Canada Metama 700 kad gyvula galį 700 per year outsde of Chcago škėlė akštėn bma nustato neužgftųamą dža gnklus klus darb lų bčų ) rodo kad ča šrodnėja Puse mėtį ( ter Guardan 800 per year n Chcago mep turme rekalo sąmone jaust vs selos judėjmus Trms mėnesams slaptus santykus tarpe Rus laktą kad nuo 923 metų pa nnkus šaudyt! 8c per copy Dvem mėnesams 25 Kas tad Rusjos bolševkams kul ddesname lapsnyje aps šskant tuos kure randas š jos sovetų valdžos Voket vasaro k paskutno lako so Venam mėne ~ aa Seeead Class Matter relgnų įstknmų moralybės jos karo mnsterjos Tas ang vetų Rusjoje valdžos ž yra darbnnkų klasė kuros reška įvauose gyvuluose 94kasden at the šskant Post Offce os ena U nnder the Ben act of uao Ledža Naujenų Sulg Mažešaus mokslo prncpų pratmo ape dea lų lakrašts pasodo už ko na parama vekė bent kele- vardu je daro vsas nek(atpgnta) drovė 739 S879 Halsted St Chcago G prof Karols Fochtas Metama800 lėto denų po štos nepapras- tas dbtuvų įstegtų Voket šystes? Nu-g nekas kta kap žmogaus gyvulų sela yra lus Hl Telefoaas BooaeveJt 8M0 Puse metų tos sensacjos paskelbmo pa jos karo mnsterjos pngas tk kanonenfutter kanuolų panašos ta yra žmogus gy ape gyvulų nstnktą šta ką Trms mėnesams j0 selą tako: Gyvulys apgalvoja įs vartoja vulys turį venodą Pngus reka sųst palto Money davė daugnus laktų tuo paču gamnančų amuncją Voke pašaras kurj Maskva orderu kartu užsakymu ntrgantškos poltkos šuo atveju tarp jų nėra sk tkna įsdėdam atsmena pratjos armja klausmu tį rūpnas f atetm jau tumo _ Anglų lakrašts tolaus š tkslams! Tos Manchestcr Guardan kela akštėn kad tą nelegalšldbtu galmas daktas kad Gars senovės grakų moks ča kap žmogus Takydames SMETONNA DKTATORA VSKĄ ATŠAUKA lados dar mes nesame gavę ką Voketjos armjos gnklav dabartnė Letuvos tragedja į- lnnkas Arstotels šuo klaus pre aplnkybų gyvula keča Bet š Berlno atėjo Voket mą sov etų valdža rėmė ž vyko Maskvos provokatorų mu tap pasakė: Ddžumoje vekmą moka vartot gry jos socaldemokratų partjos nodama gera joge ta yra da pagalba Nes juk kam Mask gyvulų tnkama tų pačų se na dplomatnes (?) kar NOR GYVENT GERUOJU SU BERLNU centro organas Vonvaerts š roma slapta nuo Voketjos va kurstė agentus Letu los ypatybų R MASKVA pėdsakų kure nes gudrybes preš stpresnuo m gruodžo 7 d lada kuroje parlamento vomenės voje kovot preš Grnaus-Sle grežčau apseška žmoguje s prešus Tolau tas pats yra perspausdnta štsas anglų Pagalau Mancbester Guar ževčaus valdžą kur buvo Gyvuluose galma pastebėt mokslnnkas sako kad gyvu lakraščo strapsns pašvęstas dan parodo kad Maskva bu tekus amnestją komunstams: paklusnus- būdas arba žaurus mams ne svetm esą malės ne OFCERA R ŠAULA DARĖ SLAPTĄ santykams tarpe Voketjos m- vo padarus net slaptą karnę ar Maskva nežnojo kad tuo pastkėjmas pykts galestn apykantos pykčo nepastkėj SĄMOKSLĄ ltarstų Rusjos sovetų Ča konvencją (tartį) Voke- judoššku darbu j gru- gumas Ka kuruose net mo kt jausma ne ačū trumpa paduosme jo turnį tjos mltarstas dža j mtes nasrus kap tk pastebma kaž kas panašu į ap nstnktu esą senesnej gyvu L«J ta Voketjos karo mnsterja r kuomet vsa tata dabar tuos nelamngus žmonclus galvotą žmogaus protngumą la protngesn uį jaunesnuo NE SUKLMAS BET SĄMOKSLNNKŲ PUTšAS pasūlė 92 m Junker kompa yra žnoma ta kokoje tarnavo Flozofas Lebntzas sako: mes s b< t tkta dėl prty kure štkmausa nja (gamnanča aeroplanus) pasodo venntela pasaulo lennzmu? negalme užgnt kad gyvu rmo įgytos atmntes paly įstegt Rusjoje karnę ndus proletarato vaduotoja Mask Šande Letuvoje jau lejas luose nebūtų proto tam tkra gnmų kelu kam jau reka trją kur busant remama vos dktatora? tų bednų Maskvos aukų krau me lapsnyje man rodos ta]) lnga ne tk atmnts bet Letuvos ponpalaka dabar jau pradėjo vską at stambas galvojmas pngškas kaptalas; yra ašku kad je gal jaust Je slapta dėjos Voketjas šaukt Atšaukama kad š Klapėdos krašto nutarta pa į Voketją jau esą škelavę Galma butų dar daugybę au Tolau tas- pat Lebntz as sako: šalnt vokečus valdnnkus; Voldemaras gd ne tk eksperta štt dvą tam da jegu mes panorėsme palygn tortetngų balsų šuo klausmu raxxmxxmmrammnxxxmxxmxxxmxxx neketnąs skraust vokečus bet norįs jas sartn lyku Junker kompanjos už t ka kurų žmonų protą nurodyt bet gana bus tų davnys busąs gamnt dau t kad įgjus Berlno palankumą gabumus ka kurų gyvulų gausa karnus aeroplanus protu gabumas ta rasme š Rygos be to dabar pranešama kad ketur komu kurų dals teksant sovetų nstų vada kuruos karo tesmas pasmerkė mča esą valdža bet daugumą pam OXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3XXXXXXXXXXXXXX3 tap maža sktumo kad ne lengva bus skatyt tų žmonų Palakymu pukų nešaudyt Prezdentas Smetona paketęs jems m- sant Voketjos armja Nors vadų remdames toms šva protą grynesnų platesnu už Gyvulų protas plaukų naudok pasūlymas šrodė kompanja j doms atleka vekmus gyvulų protą kas: žna ape komunstų šaudymą buvo paduota te nepelnngas bzno atžvlgu Protas nstnktas Auto reška gyvula tur protą r Bužanas randa gyvuluose bet j buvo prkalbnta pas Kujfles juo arčau gamtnnkas 'spa sog š Kauno o atšaukmas atena š Rygos) t matzmas Gyvulų atmnts tek proto kad anot jo je gau švęst dėl patrotzmo Ar ne žmonškau butų jegu Kauno dktatora Tas pačas metas nuvyko į Prof Bechterevo nuomonė žįsta gyvulas juo ddesnę na jį š nečystos jėgos Jš jų vekmo dalį tur ašknt ažuot rašę atšaukmus numtų cenzūrą nuo lakraščų Rusją ketur vokečų delega Ką sako kt mokslnnka? būtent protu o ne aklu nstnk sako kad gyvula esą pktos dvasos kuo ašknama jų telegramų agentūrų? Tuomet pasauls netruktų pat ta padbtas pasportas tar Atėjo Kultūra No tu Daugels palnkmų ga galėjmas protaut prast ts bolševkas Du delega t tkrą tesą ape ta kas dedas Letuvoje Bet Voldema bumu kuras žmogus ddžuo Kąha 40c Galma gaut ta atstovavo karo mnsterją ape gyvulų protų sekama ra jas tap pat daugau ar ma jaust tap tolau! ras Smetona elgas lyga tap kap Rusjos bolšev ktu du Junker kompanją So šo: E Gars Darwnas sako kad žau būna šlavčję gyvuluo ka kure yra panaknę vsą žodžo spaudos lasvę vetų valdža mela prtarė vo jausma įspūdža įvaus 739 S Halsted St Chcago se Re to gyvula ne tk pa ledža pasaulu patt tkta tą ką skelba valdšk bu- kečų planu juo labau smų skačaus paskutnas la sžym toms pat savybėms šnagrnėtų kad tuo metu buvo laba įtemp kas ypatnga kap žmogus bet naudo t santyka tarpe Rusjos apdbtų pmoj veta be abe jas toms savybėms tap pat klausmu Lenkjos Derybos tečaus už jojmo prklauso ape pates nstnkto pscholo kap žmogus tap kad šas stęsė lga Junker kompanja Te atšaukma tečaus yra charakterng Atšauk lakas mes venodu pamatu ėmė jausts laba nemalona gnę esmę kurs pratmas kalbame ape šunų arba bčų A MONTVD M D' Ofso Res Tel Boulevard 593 mas žnos ape vokečų valdnnkų šalnmą tapo pada kuomet j patyrė kad Voke- paskutnas lakas žyma rytas tkslu nuramnt Berlną Nėra abejonės kad atšau tjos karo mnsterja kartu ta- saurėjo Pmau kekveną protą' kap lygna ape n DR A J BERTASH 579 Mlwaukee Avė Room 209 stnktyvus rešknus žmonė 3464 So Halsted St Kampas North Avė Robey St protngą gyvulo vekmą aš kmu (per papktus korespondentus) žnos ape komu las ktoms vokečų Ofso valandos nuo k 3 po se!?) Dabar galma vena pa Valandos; k 3 po petų 6 k petų 6 k 8 vakare amuncjos fmoms tkslu įs kndavo ven nstnktu bet Lyt: lygnamoj pschologja nstų šaudymą norma nuramnt Maskvą 8 vakare Tel Brunsvvck 4983 Res 320 So Wallace Street tolydžo vs dažnau dažnau tegt amuncjos dbtuves so Dar pma to smetonna dktatora passtengė šnamų telefonas Spauldng 8633 pašalno tą bedugnę kurą se vetų Rusjoje Pagalaus kom pradėjo rodyts įvaų tyrmų nosos datos mokslnnka sten Ultravoletnė žvesa datherma skladnt Varšuvos nepastkėjmą jas (jegu toko nepa panja žnojo kad tarp so pastebėjmų š gamtos sr < Phone Canal 6222 gės žūtbūt škast tarp proto stkėjmo buvo) kas jems pavyko plnausa Pldsks vetų Rusjos Voketjos val tes tap kad pradėjo abejot nstnkto prpažndam DR S BEŽS aną deną pareškė kad jsa turįs vltes joge naujoj džos yra padaryta slapta ml- kad gyvula gyvena ven n protą tkta venam žmogu o Gydytojas Churgas stnktu O dabar tek moksle Letuvos ^adža elgsants lenkas Letuvoje ne blo tarnė tarts 220 West 22nd Street 3327 So Halsted Street tek žmonėse vyrauja įstkn gyvulams tkta nstnktą7 Derybos tarpe Voketjoska Tel Boulevard 8483 (Cor LeaTtt St) gau kap Sleževčaus kabnetas mas kad gyvulų vekmo bū Dabar spažnkme ka Valandos: 02; ; Ned 02 r Bet jegu Kauno putšsta stengas būt geruoju ro mnsterjos Junker kompa das jų gyvenmas paproča kurų garsų žmonų nuomonė Va: Sekmadenas: 02 Rezdencja: 34 West 42nd St njos sovetų valdžos pas Tel Lafayette 4988 Varšuva Berlnu Maskva ta tuomet kyla bagė 923 m vasaro mėne ne vomet gal būt šaškn ms šuo klausnu CHCAGO LL klausmas: kuo je gal patesnt putšą? syje JuSkcr kompanja l t ven nesąmonngu nstnktu A K Rutkauskas MD Gars rusų prof Bechterevadnas ypatybe nesvaduoko pradžoje gamnt kasmet junt 442 So Western Avė važavme prtyrmu protavmu vas V gydyto jų 00 karnų aeroplanų kuru Tel Lafayette 446 Telefonas Boulevard 939 nesąmonnga atlkt tam tk tap pasakė: nors lg šole j nuo 9 k v ryto DR S A BRENZA Paskutnuose atėjusų š Europos lakraščų nume dals turėjo tekt rusams o k rus tkslngus vekmus dar yra mokslo vyrų kure ma Valandos j nu0 6 jk 9 va vak Ofso Valandos ruose jau yra paduodama ka kurų smulkmenų ape įvy t vokečams Tolaus metnė Reka pastebėt kad tarp no kad gyvula gyven 9 k 2 k 3 deną gamyba turėjo būt pakelta k me vekme naudojas ven - 6:30 k 9:30 vakare kusį Kaune pervartą Voketjos spaudoje pav randame 300 protngų nstnktyvų vek aeroplanų 4608 S Ashland Avė DR M T STRKOL ' nstnktu bet toka pažūra į toką nformacją kad Grnaus-Sleževčaus valdžos nu Junker kompanja tas bzns mų yra ddels sktumas Pro gyvulų Netol 46th St Chcago U gyvenmą štkrųjų GYDYTOJAS R CHRURGAS tngej vekma vomet ta vertmas buvo prengtas slaptuose pastarmuose tarpe nešė nuostolus j buvo pr daro hpotezę paremtą grečau 460 So Ashland Tel Boulveard kos pre aplnkybų kurose versta rekalaut kad karo m 7820 Kės 664 So Albany Are armjos ofcerų šaulų atstovų savanorų atstovų Ka teoretnas metmas negu gyvulu reka vekl o nstnk Tel Prospect 930 Ofso valan rnnkuose (armjos ofceruose) buvę pastaruoju laku nsterja pakestų pasašytąją tyva vsa neparena nuo ap tkras faktas juo labau A L Davdons M D dos Nedėloj 0 k 2 d tartį To rezultate j924 m tol nedernamą faktas h Z 490 So Mchgan Avė nepastenknmo tapo pasašyta nauja tarts lnkybų nes jau kartą kel kurų galme pastebėt tėmydakenwood 5 Q7 Štą nepastenknmą tur-but yra daugausa ššau tarpe Voketjos karo mnster t je įvyksta paskartoja v m pschnį gyvenmą Tolau rztel J nuo 9 kt va lyte: Offca Boulevard 7942 kęs tas faktas kad Letuvos valdža darydama ekonom jos sovetų valdžos Kom sška nežūrnt lo ar je nun prof Becheterevas kalbėjo: V r G landos 'Į nuo į jįj g va t vakare dng tuo laku ją valstybės šladose dalį karnnkų rengės atlest Kle panja buvo prdėta pre p- kybtfec ar ne ešamose apln- s naujausej zoopšoęhologjos Dr C Z Vezels maus tartos mos mloletuvs DENTSTAS kalbama ape Tel Boulevard 0587 fakta net ka rkala g norėdam juo labaus kurstyt ofcerus me 4645 So Ashland Avė na markų ekstra; pasku dar < Ant Zalesko Aptekos lagnga skelbė kad valdža nornt vsška panaknt ar 8 mlona Bet bzns ja vs- Mokslas ape automatzmą žemaus uos arganzmus ne DR MARYA (nstnktyvs vekmas) prklau paleka joko CHCAGO LL abejojmo kad mją palkt ofcerus be džabo / tek neapsmokėjo j turėjo so žnomam flozofu Dekartu jau pmame organnės- gyyyd0watsass rekalaut kad karo mnster šs mokslas vsška neprpa bes lapte apseška sąmonės 707 W 47th St ja padengtų jos» nuostolus Vo žįsta gyvulams joko jausmo žymų \ Res 6600 So Art es an Avė nuo 8 k 2 deną nuo Antra vertus nenuostabu kad pre sąmokslo prs kečų armjos vadas genero pratmo daro š jų maš Ka jel paskutnojo fakto Valandos Phono Prospect k 8 va vak Nedaloms nuo las von Seeckt tečaus atssa Ofso Tel Canal 0257 nas Nepasant spartaus gam vadnas sąmonės buvmo pa dėjo ka kure šaula (buvusej) savanora Šaulų e 8 k 2 va po petų DR P Z ZALATORS kė tą rekalavmą špldyt; tos mokslų vystymos vską čuose žemauose organz lėse vomet buvo nemaža avantūrstų kure turėdam fma GYDYTOJAS R CHRURGAS g negalėjo skųst m ardančo lako tap pat nepa muose ta garsausųjų zoologų 82 So Halsted St tesę nešot gnklą įsvazduoja save esant kažn kokas nsterją tesme kadang ta sant to kad ją u Dekarto la botankų tyrma tėmjchcago U ddvyras š buv savanorų į sąmokslą matyt buvo butų reškę valstybes paslapčų kas pasodė keletas vekalų ma ta patvtna Daugels įtraukt te kuruos agtavo Grgalūnas Glovacks šdavmą Galų gale Junker ape gyvulų selą vs dėlto mokslo vyrų tap pat švardyta Gydytojas Churgas 3303 S Morgan St Tag šande jau ašku kad gruodžo 7 d pervartą kompanja bankruljo Ma Dekarto nuomonė net lg šole ss prof Becheterevas tvtna Chcago U tyt kad jos rastas kurame š Letuvoje atlko ne koks nors platesnųjų vomenės dėstoma to nelamngo bzno tur dar daug pasekėjų nors kad sąmone apseškant pa Tel Boulevard 260 pats Dekartas neskatė gyvulus čame aukščausame organnės Valandos sluoksnų klmas bet slaptas tam tkrų gavalų są nepassekma pakluvo į Man- grynas automata lkta prota- gyvybės lapte kada apįe dksnuo 9 k 2 va denos Nuo 6 k 9 valanda vakare mokslas padarytas už valdžos vomenės nugaros? cheslcr Guardan korespoį- Vmo jems neprpažno nų sstemos buvmą dar nega Pre to sąmokslo prsplakė klerkala kure jau se dento rankas tuo raštu yęa Yra pastebėta kad gyvula l būt kalbos O gyvuluosę DR E MAKARAS paremt anglų lakraščo atden jautmas kap žmones kurų dksnų sstema plna šna ena ne Krstaus bet jo pardavko Judos kelas! gma j gauna įspūdžų; je palako sa lavėjus pschns GYDYTOJAS CHRURGAS vekmas < r r Manch<įster Guardan sako vo atmntyje kap žmonės dažna apseška tokoj stebė 0748 So Mchgan Avė Valandos: 24 den$; 6:308:30 kad ne tk nusgyveno Junker tų įspūdžų pėdsakus; pasku je tnoj formoj kad jau nepale vakare kompanja gamnus Rusjoje tuos įspūdžus derno ka vetos jokems gnčams abe Ofso Telefonas Pullman 93 Namų Telefonas Chcsterfeld 0b78 karnus aeroplanus Voketjos randa tarp jų santykų daro š- jojmams neprpažnt jam Užsmokėjmo kana: Chcagoje paltu: Metam The Lthanan Daly Newa Puaa metų PubHshed Daly Kxcept Sanday Trnu mtaaama -----by the Lthuanlan Daly New P»h Dvem mtaaaam Cq ne VMuun Apžvalga S Ape Įvaus Dalykus Letuva Daktara DR KARCERS Dr A J KARALUS į Carsnktes Naujenose f

5 Chcago nauk us CHCAGOS ŽNOS; Grcus McWane pakart Penktadeno ryte Naujų Metų švakaruose paveto ka lėjme tapo pakart du žmoletuvs James Grcus nes 22 m as Thomas Mc\Vane 20 m k paskutnės mnutčs buvo dedama astangų juos ypač McVVane šgelbėt nuo kartuvų bet nepavyko McVVane šgelbėjmu rūpnos šveda jo patėvs yra švedas Be to je sakė kad tkruoju už mušėju trjų žmonų Ccero yra Grcus o ne Mc\Vane nors š pradžų buvo kap tk prešngos žnos Naujass še rfas Graydon nedavė kal nams nė paskutnį žodį pasa kyt nors ta yra numatyta įs tatymas Rado nušautą butlegerj butlegers lllary Clenents nušautojo b oley šakos narys kurs prapuolė gruodžo 6 d bevažuojant namo l ko rastas negyvas rūsy seno ne gyvenamo namelo pre 336 W 6( St Polcja eškant Šalts kurs buvęs Clements preš- KMBALL Grojkla Pana Užstarnavo lamėjo ddžausas dovanas (Aukso Medalus Dplomus Garbės Laškus) Už Balso Tobulumą Tv tą Dalų Padarymą r Nepalygnamą Vertybę nnkas Užmuštojo brols jau sena spėjo kad butlegera jį užmušė veša atsšaukė į juos prašydamas šduot jo bro lo lavoną nes vstek je jam jau atkeršjo Bet tk dabar vaka žasdam tuščame name užtko jo lavoną Js gyveno pre 8339 S Throop st Užmuštass pasak jo brolo labausa bjojos balts šakos kap įganydamas slapstės nuo jos Bet dabar pradeda aškėt kad js yra venas š užmušėjų North Sdės butlegerų karalaus Wess kurs kek lako atgal lapo nušautas prešas kardnolo Mundeleno katedra Vena moters Clements š fotografjos pažnus kapo veną š užpuolkų kurs šaudė j \Vess š kulkasvadžo EN-ALDERMANAS RUSHKEWCZ UŽMUŠTAS Automoblų nelamėje penk tadeny lko užmuštas buvęs ldcrmanas lenkas Joseph Rush'<e\vcz Noęth Sde bankerus ls žuvo jo automoblu s Otto Latslaw artopre Long Belmont gatvų Nors l^tslavv automodlus apvto bet js lko tk lengva žestas tapo po cjos areštuotas Abu auto mobla labagret važavę Hushkewcz ne tk lko mt na žestas bet apdegė jo lųtomoblu užsdegus Nuvež tas lgonnėn js tuojaus pas mė re akštėj venas jų lko nu šautas/ o ktas pasdavė Persšaudjjne venas detektvų lko pašautas į ranką Nušautas Bernatoplėškas yra Julus vez 29? m 626 S Morgan St Sumt g plėška: John llntelman Otto Thomas Walter Kaln Penktas plėškas kurs sėdėjo automobly pabėgo palkęs automoblų cagą Daugels moterų (nesma ga jaučas kad neturto pro gos tnkama tkt gerb SUA atstovę Tačau p-lė Jurgelutė žada gret mus vėl aplankyt t y j ketna atvykt į Bu tės 20 metų jublejų kurs bus apvakščojamas balandžo mėnesy ŠANDE RSTYNĖS Šande įvyks pasaulno čem pono Ed Lews rstynės Bg Munn kurs kartą jau buvo lamėjęs pasaulnį čempo natą Rss tapg Plėstna kt Rstynės įvyks Colseume N LETUVŲ RATELUOSE Chcagetės šauna vaš no gerbamąją vešną šoms denoms Chcagoj vešėjo gerb SLA sekretorė p-lė Jurgelutė Kadang veš na patakė atvykt švenčų savatėj ta musų moterys dė jo nemaža pastangų kad padė jus ja kuolnksmausa šven tes pralest Praeto ketvta deno popetį gerb vešną va šno ponutė Vera Ols smpa tnga advokato Olo žmona Tos RADO PASMAUGTĄ PARKE šaunos vašės įvyko naujajam Bsmarck vešbuty pre užda Grant parke pale ežerą po rytų durų (vyra nebuvo įle lcja rado pasmaugtą neden- džam) Padėt vešną vašnt tfkuotą žmogų ape 45 m buvo pakvestos jos artmos mžaus Ape kaklą penks drauges be SLA darbuotojos kartus buvo apvnota plona kap ta: ab ponos ^emantevvutė pasmauga užk- nės p-os Gugene Byanskęšant pašelį jį kant Ka- (nė Kulenė Beženė ()sze\vslang pasmaugtojo rankos bu kenė Bačunenė o tapg vo švarko kšenuose ta pol SLA darbuotojos p-n Kenė cja nemano kad js butų galė (SLA 208 kuopos pmnnkė) jęs pats pusžudyt Bet pre- p-lė Llja žlvčutė buvus žastes užmušėjstės nežnoma ddžulės SLA 36-tos kuopos kadang pasmaugtass vekau- sekretorė da yra benams darbnnkas vašų popets Po šaunų Serga J Aleksandravčus 3653 Hamlton Avė serga Lga ap seškė Dėkos denoje kur vs dar nepastrauka Js sgo šdes lga be to puolė ant nkstų vdurų rodės tkra art mtes Pasdėkojant daktarams lgonne ku re dėjo vsas pastangas Brghton Parko darbuotojas letuvų draugjose vos atslakė Da bar jau p Aleksandravčus randas name pldo gydyto jų įsakymus Jam yra uždrau sta kokį nors darbą dbt nors butų lengvausas Bėda yra žmogu turnt tk veną šdį Je jų butų nors tek kek ran-' S AKŲ SPECALSTAS LET Palengvns akų Įtempmą kurs est prežastm galvos skaudėjmo Valandos; svagmo akų aptemmo nervuotunuo 2 k 4:80 r nuo 7 k U Nedė- mo skaudamą akų karštį attaso loj nuo 2:30 k 4:30 po petų krevas aks numa kataraktą at REZDENCJA taso trumparegystę tolegystą Prenga tesnga aknus Vo 2226 Marška] Blvtl se atstkmuose egzamnavmas datelefonas CRAWFORD 48«Smas elektra parodanča ma TELEFONAS CANAL 464 lusas kladas Specal atyda at krepama mokyklos vakus Val 0 k 8 va Nedėlfoj 0 k va p p BARBORA BAGVLENE po tėvas Auksoratė Mylma seo atsskyrė musų palkdama mus nul dusas plnus šdgel pėtnyčoje gruodžo m 6:30 va vakaro gyvenus ant šo sveto 42 o šoj šalyje 30 melų A Barbora gmė Tanajų v Aužbkų kamo Rasenų ap Dabar randas prengta į pa skutnę kelonę arnuose 930 S Unon avė Ladotuvės įvyks utarnnke sauso 4 d 8:30 va ryto š namų į Apvezdos Devo pa rapjos bažnyčą kur ats bus gedulngos pamaldos už velonės selą o š ten bus nulydėta šv Kazmero kavs gmnes draugus pažįstamus nuošdža kve čame dalyvaut ladotuvėse tekt musaja paskutnį patarnavmą atssveknmų Lekame nulūdę Krolu Kaž m eras AtUanas besklausant vtaphone o PLĖŠKAS NUŠAUTAS TRYS Vena tk gala kad p-le SUMT; MOTERS Jurgelutė gret apledža Ch- Ladotuvėse patarnauja gra borus Butkus VVoods mt sėmme ko tarp 4 plėškų 4 detekt DELORES SHMKATĖ vų ersskyrč šuo pasau Susėmmas štko užpakaly ku gruodžo 30 d 2:30 va po petų 926 m laukus Nathan Bossen sankrovėlės 3 mėnesų amžaus A a De239 \V Chcago Avė kurą jores gmė 4Sept Chcago Palko ddela plėška buvo užpuolę Je užda me nuludme motną Juzefą rė Bossen j klazetą nuėjo į po tėvas Kalašnskatė tėvą gyvenamuos kambarus už Joną gmnes Kūnas pašar votas randas 652 S Washpakaly sankrovos rekalaut tenaw avė pngų Mrs Bossen atssakė Ladotuvės įvyks panedėyj pasakyt plėška pradėjo ją sauso va ryto š kanknt laužyt rankas š namų į šv Kryžaus parapjos bažnyčą kuroj atsbus skausmo j pradėjo šaukt Ta gedulngos pamaldos už vė šauksmą užgdo pravažuojanlonės selą o š ten lus au lydėta į šv Kazmero katys detektva stojo Plėš ples ka šoko bėgt Du jų pastvėrė a Slnkalcs gm detektva jas prsdengę nės drauga pažįstam esat puolė ktus du plėškus kure nuošdža kvečam daly vaut laodtuvčse tekt ėmė į polcją šaudyt passlė ja paskutnį patarnavmą pę už moteres Venas plėš atssveknmą kų kurs buvo už Mrs Bossen Tėva gmnes passlėpęs tyčoms ar nety-į Ladotuvėse patarnauja gra čoms pašovė ją į nugarą borus Eudeks tel Yards gal rmtna ją žedė Mrs Bossen krtus plėška atsdu- BLLY SUNCLE PETRAS MSEVČUS Persskyrė šuo pasaulu Sauso 927 0:30 va vaka re turėjo 49 metus amžaus K lo š Kauno vedybos Panevėžo apskrčo parapjos Pamar škų kamo Amerkoj šgyve no 27 metus Palko ddelame nuludme moterį Domcėlę 3 dukters Elmją 0 metų Oną 8 metų Bronslavą 7 metų Kū nas pašarvotas 2335 W 23 St Ladotuvės įvyks (bus pra nešta vėlau) š namų j Aušros Vartų parapjos bažnyčą ku roje įvyks gedulngos pamal dos už velono selą Po pamal dų bus nulydėtas į Šv Kazme ro kapnes Nuošdža kvečane vs gmnes draugus pažystamus dalyvaut ladotuvėse V Nulūdę lekame Moters Dukterys Gmnės Mkolas Auksora Venas plėškas lko nušautas vena moters detekt- Je nor turėt nuolatnį draugą Skatyk Naujenas Dr J W Beaukte darbuotojas teatre bagta OPTOMETRSTAS 800 So Ashland Avė ŠAUTA PANŲ KRAUTUVĖS So Halsted Street Archer Avenue J Aleksandravčus yra Ke slaptas lgas vyrų moterų stučo klubo tvertojas dabar da vs tarnauja už pmnuką Ktose draugjose js VRALU ASHLAND STATE BANKO yra pmuoju vekėju J Brghton Park lnksma Kuomet renkės sau paną pr ėjęs pre Kmball pano Jus pakė lę všų matote šuos medalus tuomet Jus esate tkrus kad Km ball yra gerausasv bos ta lud ja Še žodža: The Only Manufacturer Thus Honored (Venn tels šdbėjus lamėjęs augščausas dovanas) Kmball pana nckaštuoja ne kek daugnus už paprastus pa nus Jus nebuste patenknt pakol neturėste Kmball Grojklo sdvo namuose Matykte Kmball pas Peopleo ofsas dabar randas kųk galma butų mest kur J pa Kraujo odos chronškas Pastaba: Mano naujoj vetoj tvorį tegul ją šunys pareškė DR VATUSH p Aleksandravčus senas žazdas lgas rectal PADEKAVONĖ Monka Shmkenė kur mė gruodžo 26 d 926 metas paladota tapo gruodžo 30 d o dabar lss Šv Kazmero kapnėse am žna nutlus negalėdama atsdėkavot tems kure tekė ja pfskutnį patarna vmą palydėjo jį į tą ne švengamą amžnybės velą Mes atmndam apgalė dam jos prasšalnmą š mu sų (arpo reškame glausą padėką dalyvavusems lado tuvėse žmonėms teku sems vankus draugams )6kavojame musų dvasškam tė vu kun Martnku kurs at lakė įspūdngas pamaldas už jo selą; dėkavojame graboru Eudeku kurs savu ge ru mandagu patarnavmu garbnga nulydėjo jį į amžnaslį o mums palengvno perkęst nulutlmą rupesy čus dėkavojame grabnečams mergatėms kuros gėles nešė muzkantams ponu Venskevču už gražos mu zkos tekmą pagalos dėkavojame vsems dalyva vusems ladotuvėse žmo nėms o tau musų mylma moters motnėle sakome: lsėks šaltoj žemėje Nulūdus jshmkų šemyna KAROLNA ĖRNG ENE po tėvas Prannskatė Persskyrė šuo pašau lu gruodžo 3 t 0:0 va ryto 926 m laukus 5 metų amžaus Gmus NauNaumesčo koneso kame va Panevėžo apskr Palko ddelame nuludme my lmuos mylnčus vyrą Vladslovą sūnų Kazmerą /dukters Oną Stanslavą (ab vedusos) žentus seserį Oną fvogerį Kūnas pašar votas randas 357 S Auburn avė Ladotuvės įvyks utarnnke sauso 4 < <8 va ryto š na mų į šv Jurgo parapjos bažnyčą kuroje atsbus ge dulngos pamaldos už velono selų o š ten bus nulydėtas a a Karolnos gm nės dranga pažįstam esat \ įs nuošdža kvečam dalyvaut ladotuvėse /tekt jam paskutnį patarnavmų ats sveknmą Nulūdę lekame Vyras vaka seo švogers Ladotuvėse patarnauja gra borus St Mažeka telefonas Yards 38 ANTANAS OVERLNGS Persskyrė šuo pasaulu Gruodžo 3 deną 926 r laukęs 5 metų amžaus; gmęs Tauragės apskrčo Šlalės pa rapjos Žvlų kamo palko d delame nuludme pusbrolį Vn centą Šdlauskj Letuvoj 2 duk ters: Stanslavą Agnešką 2 ru: Stanslovą Felksų 3 sesers Amerkoj šgyveno 5 metų Kūnas pašarvotas ran das pas graborų S P Maže ką 339 Auburn Avė Ladotuvės įvyks- Utarnnke Sauso 4 deną 7 valandą ryto š graboraus koplyčos į šv Jurgo bažnyčą o š ten bus nulydėtas j šv Kazmero ka pnes Vs A A Antano gmnės drauga ^pažįstam dalyvau k! ladotuvėse Nubudę lekame Pusbrola Ladotuvėse patarnauja graborus S P Mažeka Telefonas Yards So Ashland Avė Boulevard 7589 ANTANAS MAROZAS Persskyrė šuo pasau lu sauso d 9:3( va ryto 927 m laukęs 49 m am žaus Gmęs Ramgalos va Panevėžo apskr Amerkoj šgyvenęs 8 metų Palko d delame nuludme my lmuos mylnčus Ame rkoj seserį Teklę švogerį Joną Meuną švogerus Vat kus gmnes Letuvoj mo terį Barborą du nu dv dukters Kūnas pašarvotas randas 8825 Sangnavv avė So Chcago U Lanlotuvės įvyks seredoj sauso 5 d 8 va ryto Š na mų į Šv Jurgo parapjos baž nyčą kuroj atsbus geduln gos pamaldos už velono se lą o š ten bus nulydėtas į Šv Kazmero kapnes Vs a a Antano Marozo gmnės drauga pažįsta mų esat nuošdža kveča m dalyvaut ladotuvėse tekt jam paškutnį patar navmą atssveknmą Nulūdę lekame Seo švogers gmnės Ladotuvėse patarnauja gra borus Eudeks telefonas Yards 7 J F RADŽUS Pgaasaa Letavs Graburaa Chcagoje Ladotuvėse patar nauju gerau p gau negu kt to dėl kad prklausau pre grabų ldbystča OFSAS: 668 W 8th SL TeL Canal 074 SKYRUS: 3238 S Halsted St Tel Blvd 4068 Tel Boulevard 439 A MASALSKS Graborus Musų patarnavmas ladotuvėse kokame rekale vomet est sanžnngas nebrangus todėl kad neturme šladų užlakymu skyrų 3307 Auburn Avė Chcago Phone Boulevard 62f3 Prvatna Ambulansa J ZOLP GNACUS GRTS Persskyrė šuo pasaulu Gruodžo 3 deną valandą naktį 926 m laukęs 37 me tų amžaus; gmęs Kauno rėdyboj Ukmergės apskrčo la Graborus Pagrabų Dektorus Automoblų patarnavmas vso kems rekalams deną a naktį 646 W 46th SU Chcago duok ų parapja palkdamas d delame nuludme myl muos mylnčus moterį Barbborą po tėvas Dvylatę 3 sūnūs: Prancškų Stanslovą Vladslovą brol Augustą g mnes o etuvoj du brolu: Prancškų Joną 2 sesers Marjoną Oną Kūnas pašar votas randas Eudeko koply čoj 320 So Auburn Avė Ladotuvės įvyks Pmadeny Sauso 3 deną valan dą po petų š Eudeko koply čos bus nulydėtas į Tautškas kapnes y Vs A A gnaco Grco g mnės drauga pažįstam esate nuošdža kvečam da lyvaut ladotuvėse tekt jam paskutnį patarnavmą atssveknmą Nubudę lekame Moters Nūna Brols Gmnės Ladotuvėse patarnauja gra belus Eudeks Tol Yds 74 Phone Boulevard 734 Prstatome j vešas mesto dals S Loveks Kvetknnkas Nuskntos Kvetkos Vestuvėms Banketams Pagrabams Vankams 336 So Halsted St Chcago STERNE THRDAT TABLETS ANTSEP TKAS Apsaugoja P na lės Parp mą Skau dėjmą Kosėjmą &tade by Lambert Pharmacal Co Sant [xub U S A Plės Prašalnamos Be Operacjos Vsa be skausmo be trukdymo lako Nerekės mokėt kol nebūst užganėdntas pasekmėms Don Cabot McGowan MD 57 Kmball Hal Bdg ( heago U U)A\X\Mę SkMUSfc + lafcn Lengvna skausmą Nlękas neteka tokos malonos pagelbos kap orgnals Baume Bongue Jos prašalna skausmus tap gret kap uždėste Gaukte Orgnales Prancūzškas BAUME DENGUS (ANALOLSaUE ) /e nor šmokt gera rašyt nuspk typevvrterį

6 Pmadens Sauss Chcago TU dalna 'l dekoracjoms nau Teatrą arba ktur pas nėms spauda darbnnkų or Art Vanagats ganzacjoms alstegta kon kok s ten buvo Bežsorus ne žūrėt vadnmų šų lakų George Dandn sttucnė tvarka Letuvoje Kol galėjo mt atsakomybės už f scenos įtasymas Reka musų KAMBARYS venam vaknu DV LETUVATES šte rekalavma nebus š nans nes Butė netur tam žmonelus švežt parodyt karštu Vandenu šldomas elektra maudynės venam karu garažas pldyt Amerkos letuva ne jems tkrų teatrą Gana tų 655 So Talman Avė Hemlock 3740 Mokna vsokus Šoklus Valandos Kaune art A Vanagats lėšų Tas prantama kekve nuo 0 va ryto k 2 po petų»vaduos jokos paramos Letuvos nam bet neprantama mums bezmontų! karas nuo 7 k 9 Nedėklenaa nud turėjo ddelį passekmą kapo valdža! Mes g aktora turėtume 2 k 5 po petų tok nekultūrng šseškma artstas komkas Tam žmogų Prakalbos ape Letuvą S rakandas kambarys tn 228 So Halsted Street Buvo renkamos aukos Le kultūrngoj Chcagos letuvų progos įsvadnt Dabar vos Pmos lubos užteko pasodyt scenoje kap tuvos darbnnkų kova už sa spėjam generalę repetcją pa kamas venam arba dvem vy kolonjoj A ladavusems žmo teatras gardža nuskvatoda Trečadenj gruodžo 29 d vo teses Surnkta $3050 nėms tam darbu nupuola ūpas daryt vėl lauk Ta pagal ram Yra karštas vanduo ge vo Tą patį js padaro ChStrumlo svetanėje įvyko dde Antru atvejų d Grgats vokme!- Yra galmybė tk re ra transportacja netol nuo nesnor ne tk (jbt let lės prakalbos Ddelėm pavad kalbėjo ape teatro Lafayette 9567 arba bendrą frontą cagoj Mes jį pamatysme kla gyvent tokose aplnkybėse ka noro ŠMOKNAME ANGLŲ KALBOS sne komedjoj George Dan nau todėl kad pmą kartą Ča kruto musų bolševkėla 4359 S Whpple st 2nd H Kur musų vekėja? Ką je gramatkos sntaksės artmetkos tek daug publkos snko pradėjo trnt š džaugsmo dn Perna matę Potašo ro knygvedystės stenografjos ktų veka? G ve ką! Poltkuoja lėj džaugėmės jo vadnmu mokslo šokų Mfeų mokyklos nauja Publką traukė laba žnge rankas kad bus jems pro dskuoja gnčjas dėl ko Le sstema stebėtna) greta užbagama dus klausmas nes gruodžo 7 ga kuo nors atsžymėt Venas džaugsmės šįmet George pradnj mokslą j devyns mėnes; tuvoj toka valdža o ne kto d Letuvoje įvyko pervartas jaunas aknas vyrukas š Dandn augštesnį mokslą į venus metus ka Praledža laką tuščoms Kas ką kur kap Amerkon Mokykloje jau Gerus artstus vera pamaty Vsems norėjos žnot kas straukė pašelį vs rašė ant VYRŲ f tūkstanča Letuvų letuvų jgjo mokslus kalboms gelbėt Letuvą tuo te žmonės kure sdryso v seno voko (koncerto) Kalbėto t Mes garbname amerke kada renga veka PAEŠKA! daržnnko katras Atekte įsašyt šanden jums tarpu kap Letuva amer omenės šrnktą valdžą nu- jas aškno Letuvos socalde čus o nežnome kad tar m vsokų medžų ėėpus parduo padėsme įsgyt abelną mokslą Sa ar kveča kečas letuvas vsa nes t ar sėklas; greta atsšaukt kad vo būvį žyma pagernste ka bus verst sauvalšku bandtš mokratų prncpus jų darbus pe g neblogų turme M te abelna vsose mokslo šakose ap agentas letuvs pardavėjas skato Juk pamaskatavus smasšvetę Anglų kalbos vsas kursas ku bud u pasgrobt valdžą seme Pažymėjo kad bolšev KEK KANUOJA 2MCGU PRA V CHAPS genyną rodos ašku kad laškas $30 šmokėjmas $5 mė 9907 So Stale S LEST $0000? netesėta pamt Letuvos va ka Rusjoj kap smetonna ne CHCAGO LL mums ča Amerkoj rekėtų rą į rankas Svarbausa šaudė socaldemokratų vadus AtHHkym«n: $0000 ant nyk jr Amerkos Letuvų Mokykla ktą Letuvą kurt Todėl $000 metus nėr vaą buvo kad šuos dalykus ašk o musų bolševka sakė bravo J P OLEKAS Mokytojas UkunJ gyvenmą jegu gerbam save klmę 306 S Halsted SL Chcago no P Grgats Naujenų re Dabar ka smetonna užgre tautą neakvokme berekaln daktorus kas traukė tą bė Letuvos valdžą musų pralestas dole šaudo -Baso A Vanagats ga energjos Letuva gyvena rskekvenas daro nematomą juostą cen SPECALS pasūlymas Kalėdoms Ar Jus Norte žngedaujančą mną Prakal bolševkus Kaune ta je nor tų kekvenas rentas atleka kalnų kautų seal (rmuot $55 ddesnj užmokesnj geresnes darbo gyvenmu mes ja nega bas rengė vetnė letuvų so et į bendrą frontą kad tk tkrą darbą Pralesdam cen Southern Muskrat $95 Ddels pa Leskte mums jums pagel lme nurodyt kelų nes per tam Pagnabus šį sezoną tą pasku centą doler pasku do snkmas ktokų kautų Mes nu- sąlygas? calstų 37 kuopa bėt šmokndam jus Auto-Electrc jems padėt Socalsta be toj atslkom nuo jos kultūr lero mes greta praledžame dažom senus jūsų kautus je š Mechankos Baterjos Amato P Grgats perstatė vsą jų protestuoja šjmtą šnčame centus rodo kap nauj Kautų švalymas Praktškos pamokos ant kostumerų Je nor kad no be poltno gyvenmo Pa Chcagos letuvų vomenė pamušo įdėjmas $7 dbt dėl ktą nuotkį pervarto Letuvoje Js Letuvoje nebūtų šaudom žmo karų duos jums galę grečaus ge dėję į šalį Letuvos rekalus CAPTAL EUR SHOP Atsmnkte ta kada jus prale nurodė kad še žmonės Sme nės graunama demokratja šas metas orėjo progos ma 8 E Randolph st Room 408 naus šmokt to amato gretu la džate pngus Atsmnkte kek stengkmės namnus re tyt gražų vadnmų kon ku gaut gerą darbą geru mokestona Voldemaras kt joku Sėdnts rašants bolševkėls te pnga uždbtą jums je padė tm Darbą randame $2000 $40 certų Susspetęs būrys vad kalus tvarkyt tu mat juos j banką ar spulką? budu per balsavmus neatsekė snervavo kad mokame besmoknant rg mokna net ėmė jo lų ape Butę' gebėjo tn Naujeną Spulka uždba po me važnėt nstrukcjos $500 PARDAVMU pmos klesos bu tkslo Juos žmonės žno rankos drebėt gryno pelno ant kekveno Js ėmė rėkt kama paruošt keletą vadn los mntys jau sena mano $600 daugaus černė grosernė; ddels barge$0000 pamslyk kek ju jo kad je yra dvarponų re žmonės juokas FEDERAL AUTO ENGNEERNG š jo o art mu Butė kartu žadnamos bet ka kure ran šmtas uždbtų je lakytumėt jj na's 2435 S Leavtt st kalų gynėja tad už juos ne- sėdnts žmogus jam pasakė: SCHOOL ka numoja Vs dar musų ame ča per 20 metų? Dramos Skyrum šas metas 507 W Madum Street Atek pastark sekretorų balskw Je tad bandtšku bu- Tu Petron buk komunstas rkeču nors kad Letuvoj ane taupymo budus o nuo jo tl k lo'u ų netkė paruošė keturs stambesnus Let nebūk gyvuls! jslsps vskas tvarkoma stlų jo žnos kap gret daugnss jūsų ta užpuolė gnklas nabagas pašel laške vadnmus T-rjų mėnesų la- butų noro š to seka apsledmas dolers NAUJENŲ SPJgLKA ĮVARUS SKELBMA SOUTH SDE areštavę mnsterus patys sa voką nurmo Moters kur kotarpy nėra ko daugau no rekalas Juk teatras ta 739 So Hlted «t ve passkelbė valdža Įrody vs bambėjo pradėjo rėkt nes rėt Be to gastrolavo Kenosha venntelė veta kur galma Tel: Yarda 7282 ma buvo aškus kad je nėra ja buvo perdaug gala bolšev Racne Cceroj tap pat va stkt paskalbėt aptart Roseland Sauso 3 d 7:30 va ŽEMAUSOS kanos lo Res Tel Hemlock 5244 K Strumlo svetanėj 58 E tų 36x23 greta augan-l patesnam Smetonna šėlsta kų Nemnė šų brangų dno ant 8-tos Devo Apvaz kasdennus rekalus Sce kare Brdgeport Pantng 07 St kampas ndana avė įvyks o nekalt yra vargnam tesngų kalbėtojaus žodžų t- dos parap svetanėj Meldažo na gal vsems patarnaut je Letuvų Darbnnkų Namo Bend eoj apelnkėj kana $750 & Hardware Co (West Sde) Waukegane rovės šėrnnkų metns snk šaudom trečdalį įmokėt lkus tk į ją bus krepama ypatn mas šame snkme bus šduo Malevojam poperuojam U! kuos kad js vėl kuroje mes Pradža šo sezono <ana sek-- ga domė lakom malevą poperą Kalbėtojas pasūlė prmt to dalyje pakartos Tegul kek tas metns raportas Tapg bus lengvas šmokėjmas Ne stklus t t mnga dešmt vadnmų svarstoma svarbus rekala Todėl atdėlok pk tuojaus pa sekamą protesto rezolucją venas perstkrna ar gal kas 349 So Halsted St Palk ta ktam kartu Da- vs šėrnnka Šėrnnkės ats kurą snkmas venbal nors et bolševkas į bend Kap kam atrodo kad ta orga dvgubnk pngus J S RAMANČONS Prez j lankykte pasktu laku nzacja neko nevekant bet ar ekme į naują metyną J Tamašauskas sekr prėmė: Krepktės ra» frontą» tkrenybėje vsa ktap B žorž Danden Z S MCKEVČE Protesto Rezolucja Pavadntas Petronu uždavė rutė n corpore dba šs Sol Ells & Sons ne Brdgeport Saldžausos š 2505 W 63 St Su naujų metų atdarymu des V Jėzaus mėnesns metns Kadang šų metų gruodžo keletą klausmų net pates juos Nėra vakaro kada bjobbers n snkmas įvyks antradeny sau mo kolegas Letuvoje Jam atsdaro naujas vadnmas 5 d Plumbng namų šldymo rekmenų ruteca butų luos? Kartas 7 d besengant Letuvos j so 4 d 927 m 7:30 va vak 28 So State St Chcago vomene pagerbt Letuvos! buvo graža atsakyta ma šventadenus neaplenka re sauso C S PS svetanėj art Letuvu Audtorjos salėj 333 So Telefona: Vctory 2454 S L Plka atssveknmu ruo Halsted st Vs nara esate kve Cceroa Krautuvė 4600 W 22 St prezedntą Kazį Grnų dėl jo tyt tko kad nutlo dau petcjoms čam prbūt nes randas daug Tel Ccero 30 ša vadnmą Įdomu kap pra svarbų Kap įvertna chcageča? 60-tą gmmo kaktuvų gn- gau neklausnėjo rekalų aptart A Bugalšks rašt Negalma skųsts bet apga sdės šų metų vadnma: k luotą klerkalnu fašstu Buvo užklausta publkos ar šmtas ar tūkstančas lan karnnkų gauja naktes metu j tnka kad butų telegramų lestaut reka tų kupe Roseland Sauso 4 d 7:30 v Tel Lafayette C užpuolė prezdentą mnsterus' pasųsta Letuvon protesto re neslankymas į Bulės va kytojų? Gal būt desėtkas? vakare Aušros kambaruose 0900 š tkrųjų butų fonų je So Mchgan avė įvyks Letuvų Semą smurtu nuvertė' zolucja Rezolucja smelka dnmus- numuša ūpą tų kure 6% Nuošmča mprovement and Beneft Klubo tesėtą Letuvos valdžą: už gnkluotą nuvertmą žmonų daugausa ta organzacja gu tek tūkstančų chcagečų metns snkmas šame sn padeda dbt Kada paruoša nedeleguotų keleto šmtų žūrė kme bus metns raportas svar Paskola tekama Kadang te krkščonų de šrnktos valdžos areštavmą ma vekalas jam dedama laba tojų Bet reka tkėt kad lnk stoma svarbus rekala Todėl vs NAMŲ STATYTOJA į veną deną mokratų tautnnkų kurs žudymą žmonų draskymą or daug pastangų Musų repetc sma klasnė Moljero komed klubo nara atslankykte pask tu laku Kure neatslankyste bu tyt smurtnnka ėmė šmtus ganzacjų užgrebmą jų tur jos prlygsta maž-daug profe ja gražas kostumas st nubaust venu doleru Perkame real estate 455 Archer Avė to uždarymą lakraščų las J Tamašauskas sek darbnnkų vadų uždarė lak kontraktus CHCAGO sonalų teatrų repetcjoms įdomns chcagečus je vės varžymą tt Grežtas raščus trempė darbnnkų vekala ruošama atsdav ates pasžūrėt tuom ats Ccero Letuvų Namų Sav organzacjas pasgrobė jų ž rekalavmas paluoot vs mu Toks butečų pasauko svekns art S L Plka ku nnkų Klubo metns snkmas nternatonal nvestment Corporaton dus passkelbė save esant areštuotuos grąžnt se jmas prvalėtų būt daugau rs teka mums jau ketvtą įvyks seredoj sauso 5 d 7:30 v TASAU SENUS NAMUS vakare W Lukšto svet 500 So nąją valdžą t p ĮVEDU NAMŲ APŠLDYMĄ nauja Letuvos valdža; Kaptalas $ avė Todėl malonėkte vs kluįvertnamas clcagečų Jegu vekalą STATAU NAUJUS NAMUS dalyvaut kamynus ats Už prenamą kaną tasau namus Vs pakėlė rankas tą pa mes pašvenčam kelas va Pre žorž Danden (George beča Kadang je įvedė krašte 3804 S Kedze Avė vest dėl prašymo Tapg šan statau garadžus duodu aprokavmą telegrama tos repetcjoms kol galutna Dandn) bus predas š penkto de sauso 3 d kas galt nuekt karnę dktatūrą žada pake tį vakarą šlesta statau naujus namus Atleku ble Tel Lafayette rezolucja ršam vekalą ta tą veka akto Klasta Melė F Š į mestelo valdnnkų snkmą kurį karpenterystės darbą gret st respublkos konsttucją panaš protesto į Tovvn Hal kur bus svarstoma tnkama Tapg įvedu namų apšldy tap kad je galėtų valdyt Susnkmas graža užsbagė lą rekėtų kartot kelolką kar lero Laba gražus dramatns ape musų kolonjų ape senų ge mą Rekale vš pažymėtų darbų ležų kemų pre K avė Susnk šsskstė Reporters vadnmas krepktės pas tautečo letuvo tų kraštą preš žmonų valą; mas atsdarys 8 v vak Naujenų adre: Mudu Plka abejuos vėl Esant keloms dešmtms Kadang Kauno dktatorų Raštnnkas HOME CONSTRUCTOR tūkstančų letuvų Ghcagoj kaluos vadnome Kaune te tesmas jau pasmerkė ketu- 739 So Halsted St franešmas Brghton P«rko Tel Roosovelt 8500 nvestuok pngus j pmus sau vekalas turėtų būt kartoja vekala turėjo passekmo Kas rus žmones mtes bausme Letuvams gus aukso morgčus gaukte še mas kelasdešmt kartų bet žn ar je turės tą patį ča Ch už keleto mnutų po nuospren- šs nuošmčus už taupytus p kasžn kodėl tap nėra? Teatro cagoj? Gal tap kap Aušros Pranešu vsems Brghton Parko ngus Gerausj patarnavmą gauste džo paskelbmo je tapo KRAUTUVŲ FKČERA letuvams kad aš aprūpnu štos pas lankymas neprgjo musų tar Sūnus? šaudyt ta Grosemų Buauelnkės letuvus Naujenoms pe Kap sau norte o teatrą Tebūne nutarta kad šs černų Delkatekasde ankst šryto pertat kure' Repertuaras ssen Restauranlankančos publkos atsas ne Roselando letuvų snk- norte gaut Naujenas kasde ryt tų kendžų BeButes vadnmų repertua meča: per šnešotoją malonėkte 2342 So Leavtt Street mažau 0000 Kur j? mas C Strumlo svetanėje ke-' kemų Musų duot man žną žemau pažymėtu Tel Canal 678 GRĮŽTA SCENON specalunas Geras patar ras jau gana turtngas Jegu lą grežčausą protestą preš Į tą klausmą lyg gėda atsa adre: Pranas Jurėnas 4438 South navmas žemos kanos krkščonškus tautškus kyt Užteks prsmnus Sur- pavyktų ar 8 L Plką užla Fafeld Avė Tel Prospect 887 Sosthems 92 So State St fašstus jų begėdšką smur prse Party Munšanuką kyt Clucagoj ta per porą me pamokos vyrams padary durnų kešenes va tų mes turėtume gražų vad Anglų kalbos tą; tap pat moterms ELECTRC KONTRAKTORUS Tebūne nutarta kad šs ly Tap yra Ven sųr- nmų no tk orgnalų bet Senass š letuvų kur duoda užganėdnmą Jvedam elektros draprazuoja o kt munšaną ver klasnų Dabar mes turme se Raymond Chapel 86 W 3 gt masns snkmas pareška PARDAVMU pm tus motorus tasom elektros rek nuo Halsted gat pusė bloko į va kančus vekalus: Potašas karus joge Smetona Voldemaras da Panokos būna du vakaru j antr morgča nuo $50000 menys fkčerus tt W P Stephan Electrc Co (not nc) Ruošant Aušros Sūnus Perlamutras Aušros Sūnus savate antradenas ketv jų sėbra yra neletuvos te augščau nešant nuo 6 C < tadenas nuo 730 k 9 va vak 2522 So Halsted St Chcago planavom kad tą vekalą re Žemės Bojus Gegužės Ka Panokos yra nemokamos Mokna sėta valdža bet besažnšk Phonę Vctory 7452 kės kartot kelolką kartų ralatė (muzkals) George ma: anglų kalbos skatymo ra k 8% j metus Ta yra sau uzurpatora laužę pre Vyra moterys kure no gausas nvestavmas pn saką mynę krašto įstaty todėl užsakėm Kaune kostu Dandn (ruošamas) pasku šymo r pramokt anglų kalbą kvečam gų kure vsada bus saugus Ddžausos Vertes r mus; tap pat mus ( gala kad tk dabar juos tna veksma: Klasta Me- lankyt tas panokas G TamošūnasTapg padarome pasko Bargena Koke Kada Tebūne nutarta kad šs tupturėjo) kad nerekėtų daug ė Kęstuts' O kek da las ant pmo antro tre pngų b? rekalo šmest r nų! Per porą metų chcageča snkmas ddža (pktnas Nors Buvo Pasūlyt čo morgčo mtes nuosprendža/ žmo ką g? Į Aušros Smus ats- įsgjo daug gražų vekalų Del Parloro Rakandų anko neplna 500 žmonų! Jus šas metas gal passeks pas nų galabjmas kuruos atle J SNKUS and CO! PAEŠKAU moters ar mergnos Pngėla naują manot tkos tam Letuvoj? Ne tatyt Mes per daugel; metų pardavnė ka klerkalška-tautšk dkta 6959 So Halsted St apsvertmu nesenesnės 40 metų jome tkta olselo kanoms Da kados Ar ta galmas dalykas letuvšką vekalą Patrota turnčos nedaugau kap 2 vaku tora Kaune; pagalau bar pasūlome publka rakandus Tuos vs vekalus matė Nepasau jos turto nes aš užd Tebūne nutara joge šs kad š tek tūkstančų letuvų tokoms kanoms kuros nebuvo gera galu užlakyt Šemy gdėtos k šol Garantuojame vos kel šmta atėjo to gražaus ja kel šmta žmonų Kt g bu snkmas rekalauja kad ną Man vs vena koko j tkėj kad musų kanos bus dėl jūsų tk tuojau butų grąžnta lasvė vekalo pasžūrėt! vsa nematė Kad tuos veka mo ar vsa be tkėjmo ra olselo kanps tkta lašku J'ek to h aėjo vadnmas us verta vsems matyt nėra Atskrepkte nekalta areštuotems žmo Gražus moha š- CQQ KH bet musų letuvšk patrota abejonės Reka tk musų n 739 S Halsted st margntas setas Box 854 ne per pusę lupų neprasžojo telgentja bznerams pa Draftng Desgnng DressAdelė Zavestatė SUSKT PEK Gražus Jacųuard $8250 makng dabar atsdaro Pradėk kad rekėtų tą vekalą pakar sūpnt tuo dalyku Sumetę dabar passūk sau žema rū vena š žymausų artsčų-my- tot žnoma ka kure lko po keletą dolerų galėtų pasam bus kol moknss Mes tapg tur r daugels ktų gerų bargenų lėtojų buvo lgoką laką pas žavėt o kt ta pastyčojo dyt mums teatrą o mes pa me klesas- Mllnery Talorng musų ddelėj dbtuvėj Atsšauk rlšyk arba telefonuok PNGUS LETUVON traukus š scenos bet dabar š afrkonškų dekoracjų pgntoms kanoms galėtume REKALNG 2 ruma pre dėl smulkmenų vėl grįžta jon po kelų metų Jokos pašapos laba atsle vadnt darbo žmonėms kure mažos šemynos valgu dėl Valentne Dressmakng Lncoln Upholsterng pe traukos pmą karą pas pė ant musų vadlų rengė netur progos galmybės pa 2 vyrų College To pra$o Letuvos žmonės rodys gražoj Moljero komed jų Vsų pma vekalas buvo matyt gerus vadnmus r Praneškt į Aušros Knygyną 2407 W Madson Company St Chcago George Dandn sauso 5 statomas šų lakų moder musų darbo žmogus gal nuva 320 S Halsted st M E Hutflz Mrg No Hoyne Avė tap patara Letuvos banka joj Seeley 643 deną C S P S svetanėj nškam teatre teko naudots žuot šventadeny į tokį MGoodBox 95 Netol Dvson Street Letuvų Rateluose toms MOKYKLOS SŪLYMA KAMBARŲ Roseland GRETA R PGA Pranešma Teatras mes REKA DARBNNKŲ PARDAVMU NAMA-ŽEME MOETGECA-PASKOLŪS 2- R MORGCA 3-T MORGCA ROBN BROS Pm Morgča 7 eatras- Muzka Justn Mackewch APSVEDMA MOKYKLOS Rudenns Termnas NAUJENAS JESKO KAMBAHįF"

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai Drau go šimt me čio ke lias tu ri di de lės

Detaliau

Ar tikrai transimpedanso stiprintuvas grynas gėris? Praėjusią paskaitą susipažinome su srovė į įtampą keitikliu transimpedanso stiprintuvu.

Ar tikrai transimpedanso stiprintuvas grynas gėris? Praėjusią paskaitą susipažinome su srovė į įtampą keitikliu transimpedanso stiprintuvu. Ar tkra transmpedanso stprntuvas grynas gėrs? Praėjusą paskatą suspažnome su srovė į įtampą ketklu transmpedanso stprntuvu. Buvo parodyta, kad js tur savybų pranašesnų už varžos apkrovą. Tap pat šsašknome,

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa siū ly mas Di dy sis šešta die nis, 1992 m. Ap link

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne pa ten kin ti ša lies įvaiz džiu už sie ny je. Iš tik

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji iš šū kiai ir po li ti kos gai rės Kal bos pres ti žas

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto tarybos 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. (1.1.) TP METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į L

PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto tarybos 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. (1.1.) TP METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į L PATVIRTINTA Vlaus uversteto Medcos fakulteto tarybos 2018 m. baladžo 4 d. utarmu Nr. (1.1.) 150000-TP-3-4 2018 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO IR VILNIAUS UNIVERSITETO REZIDENTŪROS

Detaliau

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 KULTŪROS SAVAITRAŠTIS 2019 02 08 / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio te kos ju bi lie jų švęs ki me kar tu! 1939 m., kai

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų ap žval ga...2 Pasaulis be sienų...4 XV pa sau lio

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro medaliai lietuviams Kovo 28 balandžio 5 d. Mursijos mieste

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t 2009 M. 04/472 ISSN 1732-0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 tėvynėje Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai...

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nuo li jos įsta tuo se yra pa žy mė ta, kad jos na riai tarp ki tų tiks lų rū pi na si ir spau

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną Marcinkevičių) Genys Pelėda Sraigės (1, 2) Paukščiai (1, 2)

Detaliau

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon 9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefonas. Pats įkarštis mums, ligoniams, ir visam personalui.

Detaliau

K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinu

K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinu K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinukas: Nesurūgęs, nesustiręs, Bet kur eina, ten ir girias:

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 2 šei mos vertybės 3 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS Kaip atskleisti savo vaikų talentus ir gebėjimus, užauginti išmintingus ir stiprius dvasia 4 šei mos vertybės 5 Vers ta

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 2019 03 08 / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rams skir ta

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

B T TAILANDAS

B T TAILANDAS B T 1 DIENA: BANKOKAS Bankokas yra vienas iš labiausiai besivystančių miestų pasaulyje, taip pat vienas iš stambiausių tarptau nių turizmo ir verslo centrų. Bankoke gyvena karališkoji šeima, įsikūrusi

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz )

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Sportinink amžius Organizacija Lietuvoje vykdomo se

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks čiau jei ir ne ki ken da vau, tai tik rai už gry ną

Detaliau

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the 56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the stagnation all of a sudden changed into freedom of

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

LSI_zodziu_daryba_2014

LSI_zodziu_daryba_2014 Vilniaus universitetas Objektas DABARTINĖ KALBA: žodžių daryba Rengė doc. dr. Vilma Zubaitienė vilma.zubaitiene@takas.lt Darybos afiksų funkcijos Paprasto žodžio ir darinio santykis Darybos būdai: derivacija

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5 Jūsų šventėms Ypatingas pasiūlymas rezervuojantiems iš anksto 10% nuolaida, užsakymams iki 2016 spalio 15 d. O kur švęsite Jūs? Dangiška vakarienė Delta salė 22 aukšte, maksimaliai talpina 50 asmenų Skybar

Detaliau

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter 5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio terminatorius. Mudu a trodome taip. 6 7 Taip pat turiu

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o gal pra si dė jo? At ėjo lai kas im tis at sa ko my bės

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Aldutė Selvenienė Veislė sukurta Prancūzijoje 1889 metais Nuo 1980-ųjų veislė kryptingai selekcionuojama atrenkant geriausias jos savybes Į Lietuvą įvežta 2006 metais Veislės produktyvumas 8.520 Kg - 3,91

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Dominykas Orda.Asmeninio albumo nuotr. Kaunietis Dominykas Orda (25) siekia užkariauti užsienio rinkas ir pelnyti pasitikėjimą platformoje Indiegogo, pristatydamas nuotaikingą sporto inventorių Funky Dumbbells.

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina Eur su PVM

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Microsoft Word - susirinkimas už 2013m. -2

Microsoft Word - susirinkimas už 2013m. -2 Sodininkų bendrija Laimė pakartotinio ataskaitinio- rinkiminio susirinkimo, įvykusio 2014m gegužės mėn. 10 d. P R O T O K O L A S Bendrijoje yra 233 sodų sklypai, iš jų 210 nariai. Susirinkime dalyvauja

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina su PVM Kaina su PVM kodas

Detaliau

Didžiausias batutų parkas Lietuvoje Nr.: 1 Palangoje

Didžiausias batutų parkas Lietuvoje Nr.: 1 Palangoje Didžiausias batutų parkas Lietuvoje Nr.: 1 Palangoje Apie Palangos vasaros parką Poilsio ir pramogų kompleksas atidarytas 2017 m. vasarą 15 000 kv/m teritorija Aplankė 500 000 žmonių Unikalios aktyvios

Detaliau

KELEIVIS

KELEIVIS z' w» > 6 W ^»- < v < Prenumeraa meama: Amerkoe X50 300 Kanadoe Puse Meų: &M Amerkoe >25 Peų Amerkoe 60 Kanadoe «76 Apskelbmų kanų klauske lašku Krepans kokas nors rekalas adreoke: THE TRAVELER - ^

Detaliau

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx Laimutės Kisielienės choreografija Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? N

Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? N Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? Norėdami maksimaliai patenkinti mokytojų ir mokyklų

Detaliau

1 Priedas Prie Pardavimo sąlygų Nr. PRKS-4 PARDAVIMO OBJEKTO DUOMENYS Pardavimo objekto Nr. Pardavimo objekto pavadinimas Kiekis, vnt. Deta

1 Priedas Prie Pardavimo sąlygų Nr. PRKS-4 PARDAVIMO OBJEKTO DUOMENYS Pardavimo objekto Nr. Pardavimo objekto pavadinimas Kiekis, vnt. Deta 1 Priedas Prie 2019-05-28 sąlygų Nr. PRKS-4 PARDAVIMO OBJEKTO DUOMENYS objekto pavadinimas 1. Garo turbinos K-300-240-1 AS (aukšto slėgio) rotorius. 1 T-5*, brėžinio nr. А-1157694. 2. Garo turbinos K-300-240-1

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

IN MEMORIAM Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet

IN MEMORIAM   Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet https://doi.org/10.24101/logos.2017.21 Paulius NORMANTAS (1948 06 08 2016 01 07) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet Paulius Mormantas was born in Kalniškės (Akmenė district). In 1974,

Detaliau

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2 Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenius Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = 78 1 1 birbynė birbynė birbynė Ten. birbynė Kb. birbynė b Armonika in F Ožragis,

Detaliau

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j (Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi jos praei tį su da bar ti mi su jun gia dva rai p. 8

Detaliau

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas/miestas, mokykla) klasės mokinio(-ės) (vardas ir pavardė) 2009 m. pagrindinio kurčiųjų ugdymo pasiekimų patikrinimo

Detaliau

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) / ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) /   ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK / penktadieni / Nr. 36 (4156) / www.antaka.info IN 1648-1895 / KAINA: 0,70 Eur 5PL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽIENYJE BE LIETUVIŠKO PAO LENGVIAU PAMIRŠ LIETUVĄ. VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTI Laikrašti leidžiama

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testamento ištrauką ir suformuluok moralinę problemą pagal vieną iš šių aprašymų, iškelk

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui

BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui Europos transporto saugos taryba (ETSC) yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, sukurta 1993 m. reaguojant į tai, kad žūvančiųjų Europos keliuose

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

Sveiki atvyke i mokykla Litauisk Favrskov Kommune

Sveiki atvyke i mokykla Litauisk Favrskov Kommune Sveiki atvyke i mokykla Litauisk Favrskov Kommune Cia tu ir tavo tevai ras informacija apie mokykla (as) Danijoje. Atskiri punktai gali skirtis kiekvienoje mokykloje. Jei kiltu abejoniuklausk mokytoju.

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

Microsoft Word - RG _trs_lt.doc

Microsoft Word - RG _trs_lt.doc United States Holocaust Memorial Museum Interview with Ieva Počiauskienė RG 50.473*0162 Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyt, kad jūs prisistatytumėt. Koks jūsų vadas ir pavardė? Ieva Počiauskienė:

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

Spalvinimo k.indd

Spalvinimo k.indd Seikuciu.. užduoteles, (4-5 m. aikams) Kaunas 2015 Atpžink jausmus PYKTIS P Pydas P džiaugsmas d gėda G baimė B išdidumas I drąsa D liūdesys L meilė M Iškirpk kortas. Išdėliok ant stalo, kad užrašo nesimatytų.

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime. 2. 1 užduotis (1 priedas) Mokinukui per IT pamoką mokytoja uždavė užduotį surašyti IT sąvokas. Buvo bebaigiąs darbą, kai suskambo telefonas.

Detaliau

Snap v1.4.1

Snap v1.4.1 2019 Gegužės 19d. apie SNAP tikslas - suburti fotografus ir medijų srities atstovus į vieną vietą, kurioje įgytų naujos informacijos, patirties, bendraminčių būryje. Informuoti žmones apie šiuo metu -

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių reikšmę bei darybą ir visi

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) / ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) /   ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J / šeštadieni / Nr. 26 (3747) / www.antaka.info ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI JAM PRIREIKIA JŪSŲ DĖMESIO! VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS Laikrašti leidžiama

Detaliau

Microsoft Word - Biuletenis Nr 35 _8_.doc

Microsoft Word - Biuletenis Nr 35 _8_.doc ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NAUJIENŲ BIULETENIS Nr. 8 (35) VALSTYBINö DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA tai Lietuvos Respublikos Vyriausyb s įstaiga, įkurta 1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1996 m. spalio

Detaliau

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx)

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx) T V I R T I N U Kauno raj. Rokų mokykla- darželis Direktorius Gintaras Ringys Patvirtinta 2016 m. rugsėjo 05 d. Kauno r. Rokų mokykla darželis 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 7-11 metų vaikams Įstaigos darbo laikas

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas 2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas Raudonieji burokėliai Beta vulgaris Lietuvoje auginama ir vartojama daug burokėlių. Tai visiems puikiai pažįstama daržovė, gausiai

Detaliau

Provisional Classifications 2019 Subaru Rally Tasmania TRC Event Placings Sponsor Driver Grp ARC Heat 1 Heat 2 Bonus Total Pos No Co Driver Nat Cls Ve

Provisional Classifications 2019 Subaru Rally Tasmania TRC Event Placings Sponsor Driver Grp ARC Heat 1 Heat 2 Bonus Total Pos No Co Driver Nat Cls Ve 2019 Subaru Rally Tasmania TRC Event Placings Sponsor Driver Grp ARC Heat 1 Heat 2 Bonus Total Pos No Co Driver Nat Cls Vehicle Reg 1 9 Timothy Auty P6P Mazda 40 30 70 Timothy AUTY Tas 323 GTR Jon MITCHELL

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau