NAUJIENOS. THEįLITHUANIAN DAILY NEWS Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NAUJIENOS. THEįLITHUANIAN DAILY NEWS Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj"

Transkriptas

1 f " The Fst and Greatest Lthuanan Daly n Amerca Th«Lthuanan Daly News PUBLSHED BY fflu LTHUANAN NEWS PUBLSHNG CO NC 739 South Halsted Street, Chcago, llnos Telephone Rooscvelt 8500 Entered as second Clasa Matter March 7, 94, at the Post Offce of Chcago, under the Act of March 8, 879 a " į! hnh ! U VOL X Pogroma Berlne tęsas Vsuotnas strekas Lenkjoje 27 žmones žuvo kasykloj Sunča rechswehrą Turngjon į markes Tada urna duonos kana pabrango šešfs kartus bedarba pamatė, kad jų savatnės pa^elpos markoms nebeužtenka nupkmu BS, LJ" 80 blony marku duo nos kepalėls lapkrčo 6 Pagalos rechswehro kareva tapo pasųst į Turngją Bet pmuoju jų aktu buvo Įsa kymas palest popularę ml cją, kur nebuvo sumobl zuota, nė apgnkluota ku ros nebuvo manoma mobl zuot k nebūtų atėjus tkro j pavojaus valanda Galma dar ta tesnt, kad Stresemannas nor atmt Š Bavarjos naconalstų pretek stą, kad je norį apvalyt Turngją nu o raudonojo pa vojaus Bet š ktos pusės, Voketjos respublka neteko paskutnės savanorės gynmo organzacjos Net nedde lė Turngjos valstjos polc ja, susdedant š,000 polcstų, lko atduota rechsvvehro karevų kontrolėm žydų pogroma Vakarykštės raušes preš žydus, kuros tęsas šan de, tu r aškos poltnės svar bos Jos rodo, kad ant-semtzmas persmeta Į darb nnkų klesą, kur k šol bu vo luosa nuo tos ydos Nėra abejonės, kad mnoj dalyvavo antj-semtų agtato ra, kure padėjo užpuldnėt žydus, plėšt jų namus san krovas, nuplėšnėt nuo jų drabužus gatvėje, bet kartu tas apseškmas buvo laba ūmus Peretą penktadenį šmokė ta pma pašelpa bedarbams dolernės paskolos pngas Gavę, paše pą bedarba lko apsupt burų spekutatorrų, kure sūlės šmanyt nau juosus nežnomu^ pngus Į markes ta davnėjo dde les sumas pngų Daugels pa klausė Žydų pogroma nėra prpuolamas atstkmas Ta ve kausa gera suponuotas na conalstų -monarchstų -žygs sukšnt gyventojus Je ban dė baugnt gyventojus bolše vzmo baubu, bet nepassekė, nes nekas nebetk j bolševz mo pavojų, tad dabar puola ma ant žydų Pastebėtna ta, kad duona Urna laba pabrango kap tk tuo laku, kada monarchsta užbagė vsus prsengmus karnam žygu ant Berlno Daugels žmonų tame mato provokacją, nes dabar reak conerams bus lengva pasa kyt bedarbams: BERLNAS, lapkr 6 Pešmas masto drabužų sankrovų tęsės per vsą nak tį šaurname Berlne, o tur čų dstrkte automobla bu vo stabdom esantys juose žmonės applėšam Kana duonos lko nustaty ta po 80,000,000,000 markų už kepaluką Vakar g už duo nos kepaluką buvo mama net 0,000,000,000 markų Bža paaukojo šelpmo fon da! $70,000 Manydama, kad duona yra svarbesnė negu poltka, Vo ketjos vešoj nuomonė pra deda kryptį pre naconalnės Vasara praėjo, užena ruduo, tapg gavęs užtektna smagu mo š savo automoblo dabar ras naudngu šmanyt jį ant loto, ant kuro gal ktą pavasa rį passtatys namą Arba gal tuoj šmanys savo automoblų ant bungalow Paskelbk ape ta Naujenose, ča tavo paskelb mą pamatys žmogus, kurs š troškęs gaut automoblų, jus sueste padaryste jum abem pagedaujamą maną Sujudus dele pavojngos padėtes, susdarusos dele Bavarjos naconalstų karnų flr sen a m ų palel TurngjosBavarjos rubežų, centralnč valdža pasuntė trs Badeno rechswehro pulkus į Turng ją Te kareva užms pozc jas užpakaly Turngjos pol cjos jems Yra įsakyta prešnts k pastaros kekve nam Bavarjos juodašmčų bandų bandymu veržts pre ky n Valdža tapjau šles ats šaukmą į vsus respublko nus, kvečantį juos būt pr sengusos gnt respublką Gal ryto pradės puolmą Pusė kepalo duonos už jū Tvtnama, kad kancleru sų savatnę pašelpą! Toka ta Stresemamur galutna pra nešta, jog naconalstų sukl yra jūsų respublka! mas prasdės ketvtadeny, penkmetnėse respublkos su kaktuvėse Vsuotns darbnnku strekas Lenkjoj Valdža bando streką sulau žyt, bet ja nevyksta BERLNAS, lapkr 5 Lenkų Socalstų < Partja Darbnnkų Profesnų Sąjun gų Susvenjmas paskelbė v soj Lenkjoj generalnį stre ką Strekas paskelbta tuo tkslu, kad prvertus lenkų valdža palaut persekojmą getlžkelų darbnnkų Kroku voj Valdža grebas vsų pre monų, kad tą vsuotną stre sulaužus, bet kol kas be pasekmų šmanyk savo automoblu ant loto ar namo 739 South Halsted Street, Chcago, nos HONOLDLV, lapkr 6 Vulkanologas į Thomas A Jaggar, vedėjas Hawa vulkan nės observatorjos, kurs nese na sugrįžo š Japonjos, kur tyrnėjo buvusį žemės drebė jmą, sako, kad nesena buvęs žemės drebėjmas Japonjoje, kurs prdaro basų nuosto lų, įvyko dele žemes plutos nusledmo toje vetoje ketu ras pėdas Tas žemes nuslnkmas pasdaręs dele vekmo ugnakalno (vulkano) ant Oš ma salos, netol Yokohamos Jaggar apskato, kad toje ne lamėje žuvo 400,000 žmonų pers Parlamento rnkma sauso mėnesy įvyksą LONDONAS, lapįk^r 6 Atstovų buto konservatyva nara gavo įspėjmą, kad je prsengtų pre vsuotnų rn kmų no vėlau kap paskut nę savatę sauso mėnesy Ne ku re atstova, kuruos nese na šrnkta kure nešbuvo parlamente metų lako, pro testuoja preš naujus rnk mus, nes jų šrnkmas tap jems laba branga kanavo Dabar ktos partjos jau pradeda rengts pre rnkmų kampanjos Plėša Berlno žydy sankrovas LONDONAS, lapkr 5 š Berlno pranešama, kad šį ryt padaryta daug puolmų ant sankrovų įvaose mesto dalyse, įskatant turčų dstrktą Daugausa buvo plė šamos žydų sankrovos tas verča manyt, kad šs puol mas ant žydų sankrovų buvo škalno suplanuotas Apskatoma, kad dyds noregularnų bandų pale Bavarjos-Turngjos rubežų se ka nuo 5,000 k 0,000 žmo nų Naconalsta yra po vy rausa komanda kapt Erhardto, kurs vadovavo Kappo su klmu Tapjau tvtnama, kad užpakaly vso judėjmo stov gen Ludendorff Muncho žna sako, kad gen Ludendorff įsalkc Bava rjos fašstų vadovu Htle ATLANTA, Ga, lapkr 6 ru sustot prešnts Bavar Phlp E Fo š Dalas, Te, jos dktatoru Kahr Ku Kh Klano propagands Kvečas mnstorjon tas, nušovė to klano Smmons LONUX)NAS, lapkr 6 frakcjos advokatą W S Co- Nušovė ku kluy vadovą Dusburgo burgomestas (me burn pastarojo raštnėj 27 anglakasa žuvo eksplozjoje PTTSBURG, Pa, lapkr 6 Jungt Valstjų kasyklų buro všnnka gavo žnų nuo savo atstovų, kad 27 angla kasų lavona jau tapo šmt š Glen Roders kasyklos, Wyomng pavete, West Vgn joj Eksplozja toje kasyklo je uždarė 3 anglakasį Lku sų keturų žmonų nesuranda ma, bet manoma, kad je yra žuvę Thyssen uždarys dbtuves WASHNGTON, lapkr 6 Prezdentas Cooldge mano, kad vyknmas programo Vo ketjos gyventojų šelpmu tud s palūkėt kongreso susn kmo Prezdentas Cooldge aps lankantems baltąjame name sakė, kad negalma tkėts š ršt kontrbucjos klausmą į kelas valandas todėl ragno vsus būt kantras, nes to ko svarbaus klausmo šrš mas ms nemaža lako Ju ngt Valstjų nusstatymas nesąs persmanęs Prezdentas sako, kad Jungt Valstjos yra pasyžusos š pldyt savo oblgacjas duot gerausj patarmą Europa Jegu Europa sutks šklausy t pldyt patarmus, ta PNGŲ KURSAS Europa nepanoręs klausyt, ta Jungt Valstjos neko dau gau negalės padaryt Amerka pagedauja, kad butų plna šttas Voketjos nuojegumas mokėt kontrbu cją dar dėlto, kad j yra gavus žnų, kad nekuroms Voketjos dalms gręsa ba das Prezdentas mano, kad Amerka turės šelpt Voket jos gyventojus per vsą šą že mą galbūt k atenančo derlaus Francjos ambasadorus Jusserand šande apslankė pas prezdentą Cooldge kalbėjo s su juo ape pusvalandį la ko Manoma, kad tarp Ame rkos Francjos valdžų e na apsmanymas nuomonėms dėl projektuojamos ekspertų konferemcjos Francja vs sunkau daros šlakyt savo pozcją, kadang Anglja, ta lja Belgja atssakė ją pa remt sutko, kad tyrnėj ma butų pln, tuo palekant veną Francją pjstmt atsa komybę už nepassekmą nau jų pastangų šršt kontrbuc jos klausmą Ledo kronprncu sugrįst BERLNAS, lapkr 6 Voketjos valdža formalna ledo buvusam kronprncu Fredrch Wlhehu (vyrau sam kazero sūnu), kurs dabar gyvena štremne ant Holandjos salos, sugrįšt į Vo ketją kapo prvatnam p Js leču apsgyvento savo dvare Slezjoj E-kronprncas prs sto mayoras) Jarres lko pa įėjo raštnėn netaręs nė ve kvestas užmt vdaus reka no žodžo praldėjo į Coburną lų mnstero vetą Streseman- Šaudyt F o lko apkaltntas už no kabnete Pmau tą ve žmogžudystę Fo sakos, kad tą lakė socalstas js ta padaręs tkslu apgnt savo garbę, nes Coburn ren gės paskelbt dokumentus ape Jų lavona šmt š kasyklos Fo blogus darbelus Bet gal yra daugau žu vusų L HMMrĮBBĮĮMp Chnja prešnas Francja PEKNAS, lapkr 6 š rodo, kad Chnja yra n įs sprendus nutraukt ryšus su Francja dėl bokserų kontr bucjos, kurą Francja nor gaut auksu Je ta įvyks, Francja gal paskelbt sutar tį nešpldytą nevekančą užgrebt kurį nors Chnjos portą, vekausa Shangha Chnja pranešė, kad j nebedepoztuos druskos mutų į Francjos bankus, kas gal prverst pre to, kad Franc ja užgrebs mutnes Ktos ša lys bando prkalbnt Ghnją nuslest Chnjos na suįrę - n 5,200 saluny užsdarė CHCAGO š 6,000 salunų, kure buvo preš mayoru Dever pradedant kampa nją preš saldnus, dabar yra atdar tk ape 800 salunų Vs kt g saluna arba l ko uždaryt atėmmu jems lasnų, arba patys užsdarė, kad nepražudžus lasnų kad vėl galėjus atsdaryt pa togu laku Te g 800 salu nų, ką tebėra atdar, g la kos tk kap ant vštos kojos, nes nuolatos yra dabojam po lcjos probbcjos agentų Daugels kavnų kabaretų patys apješko atslankančus žmones, kad je neatsneštų degtnės kšenuose Pakvesu Venzelos būt arbtratorum fnansa yra amž Vsems valdnn KONSTANTNOPOLS, lapk kams, karevams Kr tpofldja 6 š Athenų pranešama, algos nemokėtos nuo kelų kad buvęs Grakjos prememėnesų k dauga metų la ras Venzelos busąs pakves 500 kalny tęsa bado streką DUBLNAS, Ajoj, lapkr 6 Skačus badaujančų ka lnų Ajos kalėjmuose su mažėjo k 500 Sumažėjmas pasdaręs valdža paskelbus, kad respublkonų vadovas Eamonn de Valera vsa nedaly vauja kalnų bado streke Karalškos vestuvės LONDONAS, lapkr 4 Londone vakar apsvedė Šve djos sosto įpėdns kronprncas Gustavas su Angljos ka ralaus pussesere Louse Mountbattcn Vestuvėse daly vavo Angljos Švedjos ka rala, keturos karalenės daugybė prncų prneesu tas būt arbtratorum dabar tnėj kebloj padėty, susdaru soj dele svarstymų ape Grakjos valdžos formą ndona badaują Daugels msą badu, je ne busą laku sušelpt MNNEAPOLS, Mnu, lapk 6 ndonas kun Phlp Gcrdon sako, kad je je ne bus laku sušelpt, daugels Čppeva ndonų Mnnesota Wsconsno rezervacjose tu rės mt oadu MELBOURNE, Australjoj, lapkr 6 Pasamdyta 7,600 specalnų konstabelų et pa regas strekuojančos polc jos Betg nuolatos štnka raušų sankrovos ddžoso se gatvėse užsbarkadavo, kad jas raušnnka neappultų J_ L ATHENA, lapkr 6 Ofcalna paskelbta, kad Gra kjos užseno rekalų mnsters Aleandrs rezgnavo Bet g js tuojaus tapo pasktas ŠANDE gedra; neddegrakjos naru kontrbucjos le permana temperatūroje komsjoje, kadang k šol Saulė teka 6:29 va, ledžanvęs Grakjos narys toje ko s 4:28 va Mėnuo teka 5 va msjoje rezgnavo landą ryto Kad Dar Preš Kalėdas Gautų Letuvoj PngusTag, kad dar preš Kalėdas gmnės Letuvoje gautų nuo jūsų pngų galėtų žmo nška prsengt pre Kalėdų švenčų, pa sųskte jems pngų dabar Tas jums dar geraus, kada jus patįs dabar dar neledža te pngų savo Kalėdoms, čona Tegul jūsų dovaną suteks jūsų gmnėms tkrą malonumą atedamą į laką Sųsdam per Naujenas pngus Letuvon, vsuomet buste tkr, kad jūsų pnga nues greta, j laką Pnga Letuvon š Nauje nų šena ne vėlau kap per 24 valandas po jų prdavmo Naujenų patarnavmas yra žnomas dvejetu desėtkų tūkstančų Ame rkos letuvų kapo gerausas, grečausas tesngausas Sųskt per Naujenas pngus Letuvon žadėjo nesmašyt į poltką Yra slepama ka kas jo stflgrįžmo, bet manoma, kad su grįžmas tapo atdėtas Separatsta apledo Cologne COLOGNE, lapkr 6 Pareno separatsta plna už bagė savo evakuacją Colog ne apygardos, kurą lako oku pavę Angljos kareva MULHEM, Voketjoj, lapk ne mažaus kap už 25,000 6 Vsos Augusto Thysseno pngų dolerų bankų buvo skatoma Ame dbtuves, jų tarpe ddelės ge rkos pngas štap: Angljos sv sterlngų $450 ležes lejklos Mulhleme Austrjos 00,000 kronų $45 Hamborne, užsdarys sekamą Belgjos 00 frankų $497 Danjos 00 markų $707 šeštadenį Thyssenas, kurs Fnų 00 markų, $270 KETUR VAKA SUDEGS yra ape 80 m amžaus, yra taljos 00 lų $446 grežtas prešnnkas koopera- Francjos 00 frankų $576 EDMONTON, Alberta, lapk 00 ltų $00f vmo su belgas francu- Letuvos 6 Ketur vaka sudegė Lenkų 00,000 markų Norvegjos 00 kronų $490 venas laba apdegė gasru su zas 00 kronų $387 (Vįsos šoįsį dbtuvės yra Olandų Švedjos 00 kronų $2630 naknus trjų augštų apartaokupuotame krašte) Švecarjos 00 frankų $777 mentnį namą No 263 Amerka stengss pagelbėt, bet ko je rengas strekuot Anglja neužlgo sus lauks rnkmy Telcphone Rooscvelt 8500 r ta papgnta kana Berlne žemės pavšs nusledęs ketu Voketjos šelpmas turės pa Atssako mokėt bokserų kon trbucją auksu Francja laukt kongreso susnk sankrovos plėšamos Sun ras pėdas, kas pagmdė gal užgrebt Chnjos por ča rechdwehrą preš Bava žemės drebėjmą, sako mok mo, mano prezdentas Cootą ldge slnnkas rjos reakconerus rs turėtų tesę baubt pėlna- los susjungė, o ktur t namus, kad atgavus jšvy- gaudas prverst ūknnkus manė jurų glumas lotus š jų pngus Lengva gabent mestan masto pro buvo šbadėjusus bedarbus duktus įtknt, kad vs spekulatosunča rechswehrą ra yra žyda kad vs žy Turngjon da yra spekulatora dolernes šsmanė ką The Lthuanan Daly Nevvs PUBLSHED BY!77U LTHUANAN NEWS PUBLSHfNG CO NC Pmas Ddžausas Letuvų Denrašts Amerkoj< Amerka nesskubns šelpt Voketją Žemė nuslnkus! Japonjoj nuostola seka $8,000,šardė n/lcjąj pasėmė savo duonos kepalėlo Duona pašo žnon polcją Žydų pogro ko k 35c už kepalą tkras dktatūros veno žmogaus 000,000 Dele pasdarusų že ar neddelo dektorato, ku mės konvulsjų, vetoms sa ma Berlne tęsas jtfngdts Bedarba šoko,plėšberlnas, " Į Chcago, DL, Trečadens, Lapkrčo-N ovember 7 d, 923 Kana 3c Rechswehras šemnn kauja Turngjoj THEįLTHUANAN DALY NEWS Pmas Ddžausas Letuvų Denrašts Amerkoj b The Fst and Greatest Lthuanan Daly n Amerca 739 So Halsted S, Chcago, m

2 , CHcago, U 2 Susvenjmas Letuvų Amerkoje letuva bolševka Bašo Nebejaunas SLA Narys gely ktų svarbų Letuvos Amerkos vektų darbų Nemaža vargų pergyven ta Matyta šlto šalto Butą ča vsokų nesuspratmų v dujname organzaajos gyve nme Vėlau šsvysčus dvem elementam letu vams karštems katalkams Susvenjmas sklo į dv dal: Susvenjmų Letuvų Amer koje Susvenjmų Amerkos! Letuvų Rymo Katalkų Įvykus šam jsklml, Sus- venjmas Letuvų Amerko- je lko gryna progresyvų le- tuvų -organu Kekvenas jos narys užjautė Letuvos reka Trumputė SLA storja lams, kekvenas buvo lasvų storja šos organzacjos pažvalgų žmogus (Nors, teys» įdom t lfja Ape ta ča syl>v pasnlcyt reka, kad da Abejoju^ ar Suvenytose Valstjose rastųs apšvestesns letuvs, kurs nežnotų, kas ta yra Susvenjmas Letuvų Amerkoje Gal tūkstanča šį strapsnelį skal tancjų tuoju u s prsmns, jog ta kalbama ape organzacjų, kur jems nekartų lgos ar mtes nela mėje pagelbėjo: sergančam sutekė pašalpos, mus šemynos naru užmokėjo pomtnę Žodžu, tuojau šmėstelės mn ts, jog ta kalbama ape le tuvų garbngų organzacją, Susvenjmų Letuvų Ame rkoje tk kelas ruožas prsmnsu Pažymėsu tk kad Susvenj mas Letuvų Amerkoje gy vuoja jau ketvtų dešmtį me tų Tuo lakotarpu atlko daug letuvu kultūros darbų, tarpe kurų mnėtn: ledo knygas, rengė įvaas prakalbas, pa skatas, tekė pašalpos mok nams, poltškems letuvų praskaltėlams šanden dar tebeduoda pašalpa musų še mynoms, moka, lgoje pašalpų gelbst našles be našlačus Susvenjmas Letuvų Amerkoje savo laku buvo gryna letuvų tautnė orga nzacja J tas tkslas, d džumoje, suorganzuota auklėta Jos organzavmu auklėjmu užsėmė žmonės, ku rems rūpėjo gryna Letuvos ča gyvenančų letuvų re kala r nemaža tuom pas darbuota Nemaža pagelbėta spaudos atgavme pmo je Rusjos revolucjoje, dau bar, senau dančo elementonbollševlkų, Susvcnjman jų keletas įln do r tena je atėjo neeško dam pomtnės pagalbos Jems nerūpėjo gaut lgoje pa šalpa Je tena atėjo tk su savas šrokavmas, savas tkslas, būtent gręžt š v daus Jų noru, mat, bfvo dabar juo labau yra paspel nyt tuo, kų sėkmnga ar per vargus pavyko geros valos, gldrųj norų letuvams sukopt O kad ta atsekus, reka juk įlst į organzacų jos cent rų tena pradėt nusstatytas darbas Ta mnts pas juos jau ne šanden glud Jau keluose SLA Pldomo sos Tarybos rnknuose je dėjo vsas pastangas, kad kap nors keletą ar bent ven^ savo žmonų >SLA valdybon įsta čus r to dėle je vare įva rausus vajus: agtavo savo lakraščuose, prakalbose, tarp pažįstamų, draugų vsas k tas budas Bet kol kas jems ta atsek t nepavyko Ačū geros valos letuvams, bolševkų dar ne veno SLA centre nėra (Bus daugau) Trečadens, Lapkr 7, 923 SPECALS PASKELBMAS MUSU SKATYTOJAMS S L FABOH RS GO Del jusy paranku m o mes lakome atdarą krautuvę k 9 va vakare utarnnkas, ketvergas subatoms Ktoms denoms atda ra k 7 valanda vakare Uždaryta nedėldenas 809 W 35h S, Clcaga 35 Unon gatvų ADVOKATAS Mesto ofsa 27 N Dearbom St, Room - Tel Central 44 Va nuo 9-6 Gyvenmo veta: 3323 So Halsted St Tel: Boulevard 30 Valandos: nuo 6 k 8 v kek veną vakarą, šskyrus ketvergą Nedaloms nuo 9 k 2 ryto Durys platumo Tur dešmt langučų įžanga 35c, nedscplnuoja savo narų pa žvalgų: buk kuo tu tk nor, b tk užsmokėjo duokles, pl Vsus kveča atslankyt ant šo gražaus Balaus da organzacjos įstatymus Muzka kuogerausa p Bartkaus gal būt SLA naru) Galop, betg, Susvenjmas valdška Komtetas prversta tapt šmtna fraternale arba apdraudos organza f"- cja Permanus savo organzatytel Boulevard 545 vus pamatus, SLA dar daug ko pergyveno Turėjo nedateklų, daug nesmagumų paty rė, kol gavo teses nekurtose M S Petravča, Savnnkas S V valstjose egzstuot Buvo Parūpname kvetkas dėl vsokų atstkmų ka kada dar savtarpnų Laba greta nesuspratmų be kvčų Venok, pagalos SLA tv 55 West 46th Street ta nusstovėjo ėmės pasto b- vaus apdraudos darbo Ta sekės vyko kol Ofso Telefonas AD T-l A RROATY Buto Telefonas T0WN OF LAKE KVETKNYClA Armtage 3209 VDURMESČO SPECALSTAS Apskrta Churgja (operacjos) Moterų Lgos 7 West Madson Street, kamb 202 Kampas State gatvs Ofso valandos: Nuo 3 k 5 po petų pagal sutarmą JOHN KUCHNSKAS Durys ar platesnes Tur penkolkų langučų No D-09 LETUVS ADVOKATAS 222 W 22nd St, art Leavtt St Telephonas Canal 2552 Valandos: 9 ryto k 9 vakare Seredoj Pėtnyčoj nuo 9 r k 6 Veda vsokas bylas vsuose tes muose Egzamnuoja Abstraktus padba vsokus Dokumentus, perkant arba parduodant Lotus, Namus, Fannas Bznus Skol na Pngus ant pmo morgčaus lengvoms šlygoms No D-0 AŠK BALTA PUŠS Storumas Stako mera 2-8 Atdara Gla Plas Bcvel DS P ate Pnte $020 $740 $ , %$ 795 % 853 % 98 % 033 % 050 % 22 % 300 % 360 % 340 VENEERE) BERŽAS % $080 $300 $2000 $2640 % , % % Tel Dearbom 9057 A A SUKS ADVOKATAS Ofsas vdurmestyj: Room 726 CHCAGO TEMPLE BLDG 77 W VVashngton St Cor Washngton & Clark VENEERED PLAN ARŽUOLAS Prvsus vsur, kap lyga pas letuvus naujo, vėjus gau- K GUGS GERUMAS MATERJOLAS DARBAS Let Tautškos Bažnyčos Svet Central 404 Tel Boulevard PADAROM PRKMO R PAR DAVMO RAŠTUS Pasekmnga sunčam pngus Parduodam Lavakortes PUKOS FRANCUZŠKOS DURYS DEL NAMU ARBA KVETKNYČU Susvenjmas Užėjo Naujas, Neramus Elementas PRKT, PARDUOT AR MA NYT VSADOS KREPKTfS PAS MUS TAS JUMS BUS ANT NAUDOS The Douglas Products Company kurų apskelbmas telpa že mau, yra pmutnė letuvų lentų medžo materjoje šdbystė Savnnkas M W Douglas, kalba letuvška malona sutks vsus žmonės asmenška kure nor pkt namų materjolą vsokų rūšų Šande Parapjos Balus Pradža 7:30 va vak NORĖDAM % $240 $480 $2200 $2850 % % % Namų Tel: Hyde Park 3395 Del specalų merų rašykt arba telcfonuokt dėl kanų S W BANES, Advokatas Va: 9 A M k 5 P M 3 Recter Buldng 79 West Monroe Street, Chcago Phone Central 2560 Rez 3203 So Halsted St Yards 05 Va: 6 k 9 va ASTRAGAL NO D-lll Franuzškos durys vsuomet vartojamos poroms kap kada su venu astragal tarpe Del suveramų durų No D-lll yra vartojama Rabbeted arba % ne daugau augštumo Baltos Pušes, $25 Beržo, $75 Aržuolo, $80 J P WATCHES LAWYER Letuvys Advokatas Denoms Room N Dearbom St, Telephone Randolph 5584 Vakaras: 0736 So Wabash Avė Tel: Pullman 6377 j DOUGLAS PRODUCTS COMPANY U Geresns Lumbers Mllwork pgau Archer Avė, netol Halsted St Phone Vctory v w Rutkauskas Advokatas 29 So La Šale St Room 530 Tel Central 6390 Vak 3223 S Halsted St, Chcafo Tel Yards 468 PANEDELYJE DOVERNASTĮS Lapkrčo-Nov 2, 923 (ngalojma) ŠV JURGO PARAP, SVET Tapg kt Rekala Pro vos Letuvoje 32nd Place Auburn Avenue Pradža 8:5 va vakare K Požėla J Bancevču su Amerkos čampjonas Europos čampjonas > Prapotnck Čampjonas su Pete Zbyško Lenkų, čampjonas Dudnskas su Blu Glazausku dėtuvų čampjonas KAROLS POŽĖLA Drutuols š Molne, J BANCEVČUS VSOSPOROS K GALUTNA PERGALE Įžanga: 50c, $, $2, $3 $4 Apart rstynu dar p Požėla atvazdns TEKLOS KALVĘ PANAS ANT KRUTNĖS J? Ant savo krutnės lakys prekalą 2 pūdu; kurį du kalva su ddelas kūjas kals Paną uždės ant krutnės panstas jį skambns VSUS KVEČA KOMTETAS Jegu kam reka padaryt dovernasts vedmu rekalų provų Letuvoje, je reka padaryt pkmo pardavmo aktus kaslnk nuosavybes Letuvoje, a kokus ktus dokumentus, tegul krepas į Naujenų ofsų, kur vs toke dalyka atlekam su plnu žnojmu, stropa, greta už pgausų kanų Tap-jau jegu kas tur ved mu provų arba bylų Letuvos tesmuose, tegul kerpas j Nau jenų ofsų, nes š ča pavedame Letuvos bylas savo korespon dentams advokatams Letuvoje, kekvename atstkme paska me bylas gerausoms savo daly ko žnovams Tesų Skyrus 739 So Halsted St Chcago, Overkauta 2 kelnų suta Vyrams, vaknams vakams Musų pg renda mažos šlados pa daro galmu sutaupyt jums nuo $5 $25 ant jūsų suto arba overkauto Mes turme vsoko materjolo koko jus tk norte, venodų spalvų vėlau sų stylų Vs styla, spalvos meros Suta overkauta augščau $850 Vakų suta overkauta augščau $850 S GORDON, 739 W 4th St Pmos durys į rytus nuo Halsted St pre 4 St Atdara kasden nuo 8 ryto k 9 vak Subatoms nuo 8 ryto k 0 vakąre Nedėloj nuo 8 k 5 vakare Garsnktės Naujenose

3 , Chcago, m Trečadens, Lapkr 7, 923 Sumašyk cukrų, sodą, van denį, taukus, cnamonus roznkas Uždėk ant Ugnes vyk 5 mlutas Numk nuo pečaus lesk atšalt Įmašyk mltus šsjotus karty su bakng soda, Į tesk įtrauktą poperą Veda Dora Vlkene dv blėtas; suplk mšnį Tas suplaktas kaušno bal kepk vdutna karštame pentas pagrąžnk tą pmadą čtfje Gal padaryt juostelss arba ratukus Applk su smulku cukrum (powdered sugar) MUSŲ MOTERMS Kap ką vt Semnnkėms patarma Saldys burokėla padėk į pečų koleta nnutų Paduok į stalą su ble paverdama vsa kap kas nor atmanos, gačas baršča; kokų daržovų sudė t, bet srubą švnus gera su mėsa prdėt smulka supjaus tytų vntų ar pečujej keptų Pusę svaro mltų, 5 tryna, burokėlų, pavnt pakol sru ba pasdarys draža raudona Yį, svaro laba smulkaus cukro gardža sald duot stalan (po\vdered sugar), nutrnk luo Nornt galma prdėt rugš- bą nuo ctrno arba apelsno (orange), įplk truputį saldžo cos Smetonos sos gretnės arba peno gera vską sumašyk padėk į šaltą vetą ant venos valan dos Pasku tą tešlą škočok Yz colo storumo, supjaustyk į avenos, 4 svarus šmotelus 2 pštų 2 svaru platumo, bulvų (2 kvortas); ddels perpjauk per vdurį užmegsk svogūnas, druskos ppų pa- mazgą Vk skarstuose tau gal skonį Nulupk supaus- kuose šėmus š puodo sudėk bulves į rekutes Suka- ant baltos poperos, pasku ap po k svogtfną supaustyk mė- barstyk cukrum su vanla mažus šmotelus Ataušnk uždėk elę apačą puodu, bulvų, truputį svogūnų elę mūsos Apberk trupuču drus kos ppų Tada vėl uždėk elę bulvų, mėsos tap to lau k vskas bus sudėta Ga lutna užplk 2 puoduku šlto BE KAUŠNŲ, BE SVESTO R BE PENO PYRAGAS vandens Uždėk ptodą vk 2 pouduku cukraus ape 2 valandas 2 puoduku vandens ddelį šaukštą taukų 3 šaukštukus cnamonų 3 šaukštuku cnamonų /> šaukštuko druskos skrynutę (arba 2 puoduku) k Melės mazga Au šutnys Be kaušnų, be svesto be peno pyragas Mušt veršo kotleta (šaute) Jegu nor turėt gerus kotle tus, ta tur pamt dėl kekve no kotleto mėsos nuo trjų šonkaulų Du šonkaulu? š pjauk, o trečą palk Tą mė są gera šmušus pasudyk ant karštos patelnės padėjus Paduodant mėsą į stalą ge ra yra paduot ją graža galma padabnt salotų lapas, morkom, burokas, ctrnos re kelėm arba agurkas Jegu sunku bus suplakt sal džą gretnę, prdėk baltmą nuo veno kaušno Netk actas įpltas į šaltą vandenį, bet keletą šmotelų cukraus sumašyt su šaltu van denu neduos baltam šlku pa- 5 Kasden nusprauskte v są kūną pakenčamu vandenu 6 Valykte šepetuku dants nes nėščoms rytą vakarą, tanka dantys genda 7 Drabužus dėvėkte tk tokus, kure nevaržo nespaudža kūno 8 Žūrėkte, kad vdura nebutų suketėję, kad prderama kasden je valytųs 9 Būtna pastarkte dar preš gmdymą su gydytoju, kad apssaugojus nuo nela mngų gmdymų lgų 0 Būtna krepktės į gy dytoją šas atstkmas ) Je kraujas pasodytų š gmdymo takų; 2) Je kojose yra laba šplėtusos gyslos 3) Je šlapumas drumstas, je skauda tolydžo galvą; 4) Je rodos perdaug baltų jų žedų; 5) Je atsanda gmdymo dalyse žazdų; 6) Je dantys ena blogyn; 7) Je krūčų spena yra su- šepetį, kuruo šukuoj savo plaukus tur laba švara užalkyt Kad gerau jį švalyt, truputį gal įplt į vandenį amonjos 8) Je paaka pabrnksta 9) Je ma ddels vėmmas 0) Je) pastotu mėlt nėšča džovą, šdes ar ktą sun ką lgą turėdamos Svekata Nėščoms moterms s Pennsylvan- jos lgonbučuo se Sąžnška pa tarnauja, vso kose lgose preš gmdymą, lake gmdymo po gmdymo NEW YOftK HAMBURG 33 South Halsted St Už dyką pata rmas, da kto kuose rekaluo se moterms mergnoms; krej ktės, o raste pagelbą UNTED AMERCAN LNES (HARRMAN LNE) JONT SERVCE WTH HAMBURG AMERCAN LNK HERZMAN Š RUSJOS Gera letuvams žnomas per 5 metų kapo patyręs gydytojas, ch rurgas akušels Valandos nuo S ryto k po pe tų, nuo 6 k 9 v vakare Trumpausas kelas į vsas dals LETUVOS šplauka kekveną savatę ž preplaukos 86 North Upės, pre galo 46 gatvės, New York, su musų lavas de lue Resolute, Rela»ce Albert Balln Deutschland Kure veža, klcsos paeažerus popularsk lava Mouut Clay, Cleveland, Han są, Thurnga "VVestphala su cnbn klesa Geras man dagus patarnavmas, pukus kam bara, pukos apystovos Gydo stagas chronškas lgas vyrų, moterų vakų pagal nau jausus metodus X-Ray ktokus elektros pretasus $5 J<ryptok Akna, $8 Ofsas Labaratorja: 025 W 8th St, netol Morgan St špardav mas vsą savatę VALANDOS: Nuo 02 petų, nuo 6 k 7:30 va vakaras f Denoms: Canal 30 Naktį Telefona Dreel 0950 Te žnom akna yra pardavnėjam po $5 ar daugau vsų aknų specalstų Mu sų kana tk $8 Je jus turte galvos skaudėjmų ar nuvargusas aks, atekte į- senų pastkčtnų fmų, kur tarnauja publka jau 50 metų Mes prtakome specalus ak nus toka kana kurų galte užmokėt Patarmas dyka C E MOVVER, Regetruotas Optkas Mgr Unted Amercan Lnes 7 West Randolph St, Chcago, Arba blo autorzun+o agento Boulevard L MANASSE CO Garsnktės Naujenose Telephone Yards 0994 DR MAURCE KAHN P-lė Kudulate Rekomenduojame musų karšto oro seros vanas, tapg elektrškus gydymus masažą dėl moterų vyrų gydymu reumatzmo dėl blo go kraujo ckulacjos, šalčo tt The Stock Yards Savngs Bank A F GEHL & CO, 550 Clybourn Avenue 463 So Ashland Avė Ofso Valandos: nuo 0 k 2 de ną, 2 k 3 po petų, 7 k 9 va kare Nedėloms nuo 0 kj 2 deną DR M J SHERMAN Specalstas moterų lgų 724 S Looms, kampas 8 Blue sland Ofso valandos nuo 2 k 4 po petų nuo 7 k 9 va vakare Telefonas Canal 92 Daktara rekomenduoja štas maudynes Telefonas Lncoln 4424 REUMATZMAS SKAUSMA SANARUJOSE TRAŠKĖJMAS KAULŲ Prašalns šanden kuomet vartost musų gerą gyduolę Telefonas Boulevard 939 DR S A BRENZA Ofso valandos: POLO SAPOMENTOL 9 k 2, k 3 deną 6:30 k 9:30 vakare Z netol 46th St, Chcago, 2824 W Chcago Avė Chcago, U DR S BEŽS Gydytojas Churgas 220 W 22 St, kampas Leavtt St Phone Canal 6222 Res: 34 W 42 St Phone Lafayette 4988 Ųfso valandos: , nedėloj 0-2 deną Tel Lafayette 345 DR G K CERS (Cherry) DENTSTAS Salotos š šalty bulvy Perkėlė savo ofsą j Brghton Parką 4454 So Westem Avė (kamp 45 St) CHCAGO, LL Valandos: nuo 3 po petų k 9 vak Subatoms nuo 9 ryto k 9 vak Nedėloms nuo 0 k 2! (o A L DAVDONS, M D 2No 77 Laba graža atrodant sukna Sukptos meros 6 metų, 36, 38, 40, colų per krutnę 36 mera reka 3U yardo 86 colų materjos % yardo sktngos ma terjos No 662 Sukna, kuroje šrodys plona malon Sukptos meros 36, 38, 40, 42, 44, colų per krutnę 36 mera reka 4% yardo 36 co lų materjos % yardo sktngos materjos apkakle ~No 729 Naujosos mados bluzka Sukptos meros, 6 metų, 86, colų per krutnę 36 mera reka 2 yardu 32 arba 40 colų materjos Nornt gaut veną ar daugnus vš nurodytų pavyzdžų, prašome škpt paduotą blankutę arba prduot pavyz džo numer, pažymėt merą aš ka parašyt savo vardą, pavardę dresą Kekveno pavyzdžo kana 5 entų Galma prsųst pngas arba krasos ženklelas kartu su užsakymu Laškus reka adresuot: Naujenų; Pattem Dept, 739 So Halsted SL, Chcago, 4643 So Mchgan Avė Tel Kenwood 507 Valandos: nuo 9 k va ryto; nuo 5:80 k 7:8 vakare > llllll ^Pattern^Dept 789 S Halsted St Chcago, sųst man pavyzd] No Ča jdedu 5 centų prašau atmeros per krutnę (Vardas pavardė) DR 0 K KLAUGA DENTSTAS 82 So Halsted St, Chcago, U kampas 8-th Street Phone Canal 0257 Telephone Yards 582 (Adresas) DR J KULS (Mestas valst) Letuvs Gydytojas Churgas Ofso va: 9 k 2 petų, 7 k 8 v 3259 So Halsted St, Chcago DR C Z VEZELS Gydytojas Churgas 3303 S Morgan St, Chcago Telephone Boulevard 260 Valandos Nuo 9 k 2 va denos Nuo 2 k 9 va vakare LETUVS DENTSTAS 472 So Ashland Avė art 47-tos gatvės Rezdencjos tek Van Buren 0234 Ofso tel Boulevard 9693 Dr A A Roth Rusas Gydytojas Churgas Specalstas Moterškų, Vyrškų, Vakų vsų chronškų lgų Ofsas: 3335 So Halsted St, Chcago Valandos; 0 ryto; 23 po pet, 78 vak Nedėloms 02 deną, Res 39 ndependence Blvd Chcagt CHCAGO, LL DR CHARLES SEGAL Praktkuoja 6 meta Ofsas Telephone Yards 5834 DR, A MONTVD 4729 So Ashland Avė, 2 lubos Chcago, llnos DR P G WEGNER Letuvs Gydytojas Churgas 25 E Washngton St Valandos: nuo 0 k 2 ryto Telephone Central Wabansa Avė Humboldt 098 Valandos: nuo 6 k 8 vakaro Rezdencjos tel Kedze 775 Specalstas džovos Moterškų Vyrškų Vakų lgų OFSO VALANDOS: Nuo 0 k 2 va ryte, nuo 2 k 5 va po pet nuo 7 k 8:30 va vakaro Nedėloms nuo 0 valan dos ryte k va po pet Prėmmo valandos nuo 8 ld 2 ryto nuo 7 ld 9 va vak 3325 So Halsted St, CHCAGO, LL Telefonas Drerel 2889 DR M T STRKOL S Offce Hours: 0 k 2 petą 5 k 7 va Tel Canal 28 Letuvs GYDYTOJAS R CHRURGAS 460 So Ashland Avė Tel Boulevard 7820 Va 2 k 4 6 k 8 Ned 0 k 2 Nama 664 S Albany Avė Tel Prospect 930 Valandos papa sutart DR A L YUSKA PHYSCAN AND SURGEON 9( So Halsted St Gyvenmo veta: 493 Archer Avė 2 ld 4 po petų Tel Lafayette 0098 Duokte savo aks štt senam spe calstu Bus naudnga atlankyt jį, Dr J Gnsburg & Son, Optometrst, 3639 W Roosevelt Rd^ Phone Crawford 340 DR M ŽLVTS, Telephone Yards 5082 DENTSTAS 493 Archer Avė, 9 k 9 vak kasden nedėloj 9 k 2 Telefonas Lafayette 606 Canal 0257 Naktns Tel Canal 28 DR M STUPNGK DR P Z ZALATORS 807 So Morgan St CHCAGO, LL VALANDOS: Nuo 8 k ryto nuo 5 k 8 vakaro Nedėloms ofsas yra uždarytas GYDYTOJAS R CHRURGAS Valandos: k 4 po pet, 6 k 9 vakare Nedėloms nuo 9 k 2 ryto 82 So Halsted St, Kampas 8 Halsted St v V DR B F GARNTZ 349 So Morgan St antros lubos Ofso valandos: Nuo 2 k 2, nuo 4 k 6 nuo 8 k 9 Nedėloms nuo k 2 va deną DR V A ŠMKUS Gydytojas, Churgas r Akušers 835 South Halsted SL Tel Boulevard 40 Va 9 ryto lg 2 P M 79 PM Ned 92 A M J 707 W 47th St Valandos nuo 8 k 2 deną, nuo 6 k 8 va vak Nedėloms nuo 8 k 2 va po petų Letuvų Daktarų Draugjos Nara Telefonas Boulevard 7042 j DR MARYA D0WATS A SS šdbėja Dr A J KARALUS Tel Boulevard 537 Letuva Daktara 3464 So Halsted St Ofso va: k 3 6 k 8 v v Tel Boulevard 593 Rezdencja, 359 So Unon Avė Tel Yards S Ashland AveM Del trnhno, kurs prašalns skau smus š skaudamų muskulų, susty rėsu sujungmų, šnmų, skaudė jmo nugarkaulo persšaldymo Je turte smptomus reumatzmo ar šalčo, ekte aptekon prašy kte SAPOMENTOL, perstkrnst, kad yra geras Kana 75c POLO CHEMCAL CO Chcago CLEARNG HOUSE BANKAS DR A J BERTAŠUS So Halsted St Va: 90 A M po 8 va vak Optka aknų specalsta šeštas augštas Relance Buldng 32 N State St kampas VVashngton St Valandos nuo 9 ryto k C va vakare, škatant subatas So Halsted Street, Del 6 arba 8 ypatų reka pamt 02 prnokusų po mdorų Nuplauk juos vk pakol š jų pasdarys koše tą košę pertrnk per kaštuvą Atskyrame puode švk 0 bulvų Tas btflves štrnk ge ra su V svaro svesto, venu šaukštuku druskos, trupuču ppų Tą košę sumašyk su škoštas pomdoras, prdėk 3 kaušnus gera vską šma šyk Sudėk į formą (puodą) aptpk svestu apbarščus sausanas kepk pečuje 5 mnutu Vetoj bulvų paduok į stalą su vtas ryžas 80 obuolų; ttfos obuolus pertrnk per košttfvą Sumašyk su cukrum, dėl suno ko įdėk ctrnos skarelų arba cnamono š to mšno padaryk pamdą (kupetą), sudėjus jį ant kauštorelkos Suplak no baltnus jus sumašyk su cukru (powdered sugar) Bagus akušer jos kolegją; l ga praktakavu- The Stock Yards Savngs Bank Pomoda su bulvėm škepk AKUšERKA 30 So Halsted St, kampas 3 ja Ofsas su Dr J F Van Pang Tel Yards 9 š jauna panelė, jūsų pačų tautos, yra svarb narė musų organzacjos J čona yra dėl svarbaus tkslo,, patarnavmu musų letuvška kalbantems kostumerams J remas vsas turtas šo stpraus valstjno banko Atekte į bankų, paskalbėkte su panele Kudulate daleskt ja pasakyt jums, jūsų prgmtoje kalboje, kap mes esame pasengę patarnaut jums Tuos kotletus gal valgyt su daržovėms, salotoms bul vėms Obuola su plaktas kaušnas Tel Blvd 338 M Wotkewcb BANS AKUŠERKA į^turu patyrmą Pasekmnga paojlarnauju mote rms pre gmdy mo kekvename atstkme Teku ypatšką pržūrė jmą Duodu pa-, tarmus moterms mergnoms dy ka Mrs A MCHNEVCZ-VDKEMl VANOS Je norte, kad jus pačos jūsų kūdka butų svek, ta lakyktės nėščos būdamos šų patarmų Negerkt nė alaus, nė deg tnės, ne lkerų, nė vyno Nė ktokų svagalų, nes alkoho lus ne ven motną, bet kū dkį nuodja 2 Būtna kasden, nors dve jetą valandų pasvakščokte tyrame ore 3 Slavo butuose kasden atdarnėkte langus, kad pretų 3 puoduku mltų (pastry tyro oro, kad kambara pras vėdntų kaupnąl šaukštuką bakng 4 Valgykte gerą val soda gį su daržovėms vasas truputį taukų arba svesto š kepk Ne kepk per lga, kad mėsa nesaldžų tų Pamk švtas, bet šaltas bulves, supjaustyk graža plo nom rekelėm, įplk acto (jegu actas per tvtas, daplk van dens), alyvos, druskos, saldžų jų ppų Jegu nor gal įdė t smulka supafstytų svogū nų keta švtų kaušnų Paduodant į stalą apbarstyk smulka sukapotom Petraš kom Je abejoj akms, pasteauk Dr A R BLUMENTHAL Optometrat T«l Boulevard « S Ahland Ava Kampa 47-toa gat 2-roa lubobe

4 SAŪJUMOS, CHcSgO, m k ven ntelgenta, bet tok nos negal et, nes jos ena pat darbo žmonės, kap letuvų kalba ( tur-but ne Hm Lthanu Daly Neva ča kad buvo Ka kure ča blogesne, kap Venybė ) FuUbhad Daly, azcapt Suoday By būdam net vsa nė suprat O ka dėl tautos rekalų, Tha Lthaanlan N«wa Pub Ca, no mo ape spaudą neturėjo ta prklauso nuo to, kap tuos Kdtor P Grgat Ten g nuvažavę, je su ja rekalus suprast Venybė 789 South Halsted Street suspažno, tap ją pamėgo, mano, kad tautos rekalas yra Chcago, kad dabar jau nerasme net spaust neletuvų tautybes Telephone Hoosevalt 86M letuvo, neskatančo lakraš žmones Letuvoje; o mes ma Subcrpton Rates čo (? N Red), o tap pat nome, kad ta yra ne tautos, $800 per year n Canada tkta tautškų akyplėšų reka vargu berasme neprklau $700 per year oulade of Chcace $80 per year n Chcago sančų koka nors kultūrne las 8c per copy organzacja Letuvų tauta bus juo ge rau, juo ktų tautų žmonės Letuvoje, pasak rašytojo Entered aa Second Clasa Matter bus draugngesn letuvams skato lakraščus daugausa March 7th, 94, at tha Post Offce Ktų g tautų draugngumą le pf Chlcago,, under tha act pf mesteča ta ne vs: March 2nd, 879 tuva įgs ne prespauda, bet Kaune, pas lakraščų tolerancja pletnų tesų Naujenos ena kasden, skaat pardavėjus, pastebėsme įgerbmu sekmadenus Ledža Naujena Ben vaų įvaausų Echo, drovė, 789 So Halsted St, Chcago, - Telefonas Booaeyelt 8600 Berlner Tageblatt, KoeAUGŠČAUS KRTKOS ngsberger > Hartungs Ze Užsmokėjmo kalna tung, Dzen Kovensk Draugas džaugas, kad Dhcagoje paltu Metama $800 Lakrašts The Wash- Letuvos Operos chorsta dar vsą elę dše Stnų, o Puse metų ~ 400 letuvškų ta kur kamputy Kauno bazl Trms mėnesams 200 ngton Star paduoda pas salsta gedoję l>vem mėnesam,50 su Amerkos koje uždusnėję denoje r Letuvą, ta š užskvernės Venam mėnesu,76 kalbėjmą štrauks (jegu užsspyręs Darbo Federacjos prez sako: Dhcagoje per neutejusl praša) Letuvos žnas, Vena kopja t, 8c dentu, Samuel Gompersu Socal-lasvamanų spau Krvulę, vskas Tap at Savate c da galės dabar škekt Le Mėnesu 75c Senas Amerkos darbnnkų rodo, kad letuva lakraščų Suvenytose Valstjose, na Chlcagoje, tuvos Operą jos persona nė neskato Bet žnančam vadas šdėsto tame paskal paltu lą, kap perna padarė su p Metams$700 bėjme savo nuomones ape tą vsą storją, ta vsa k Puse metų 860 P Oleku, J Byru M Leštap yra Patys letuva Trms mėnesams J ndustrnę demokratją kevčum Je nevengė baž Dvem mėnesam 25 nebrangna musų spaudos, Jsa sako, kad tur būt nyčose gedot grot Venam mėnesu 75 nerema jos sušauktas kongresas š pra Draugas ča, žnoma, pa Letuvon ktur užsenuose! Bet kamuose esą dar blo (Atpgnta) monės grupų atstovų kad sakoja netesą, kadang joke gau ; Metams $800 Tena žmonės, kap pa, Puse metų 40 jsa, vekdamas vsa sky socal-lasvamanų lakraš steb p Valats, vsa bevek Trnus mėnesams 200 ča nekekė augščatts pam neskato lakraščų rum nuo dabartno Jung Pngus rekasųst palto Money Orderu, kartu su užsakymu tnų Valstjų kongreso, tu nėtųjų artstų Ape juos buvo Koka tuomet netkus yra tkta parašyta, ko je yra ver Letuvos valdžos poltka varr tvarkyt pramonės, komu t Buvo parašyta, kad p Ole nkacjos, darbo sąlygų ka (o ne Olekas, kap Drau žyt spaudos lasvę! Cenzorų panašus rekalus Tuo bu gas škrepa jo pavardę) tur komendantų slegama, slpnutė Letuvos spauda vsa sunyks du busą pašalnt vs blo gražų balsą, bet dar nelaba moka jį valdyt; p Byra g (o Užvakar mnos žmonų guma Amerkoje, dėl kurų ne Byrąs!) moka gera danuot, FREE COUNTRY Berlne ėmė mušt plėšt nuolatos dejuoja bzne bet netur balso te Voketjos atžagareva, kure nor pasnaudot da bartne Voketjos suute savo tkslams Tą patį k tąsyk darydavo Rusjos juo dašmča : je kurstydavo tamsas mnas preš žydus, dant nukrepus mnų domę nuo tkrųjų šales vargo kaltnnkų Tą patį daro atžagareva Lenkjoje, Austrjoje ktur Žydų pogromas yra pa prastas reakcjos įranks kovoje preš žmones r ndustrjos kon greso sumanymas Žydų pogromas Bortne ra, darbnnka faržydus Šmta žydų buvo š mera vlkt š namų į gatves štame Gomperso suma nyme yra sveka mnts, bet j nėra nauja Socalsta daug senau negu A D F prezdentas skelbė ndustr no kongreso dėją Bet Gompersas tą sumanymą nor tur-but pavartot tam, kad parėmus savo nussta tymą, joge darbnnkams nereka savarankška vekt poltkoje Be stpros darbnnkų pozcjos poltkoje ndus trno kongreso dėja var ga gal būt įvyknta Ašku, kad su gedojmu baž nyčoje ta krtka netur neko bendra Kungų lakrašču, matyt, rodos, kad artstus, kure ge da bažnyčoje, nevala krtkuot, nors je butų prasčau s Chcagos Trbūne rašo, kad pasak buvusojo owos gubernatoraus, Hardngo, Jungtnės Valstjos tur dau gau kap du mlonu įstatymų patvarkymų: apdaužyt kumščoms lazdoms; mušekos grobė žydų namuose masto pro duktus, rubus ktokį turtų Tarp jų yra tokų, kap Sakoma, kad ta darę al patvarkymas, kelos savatės kan žmonės, kuruos badas perlestas vename MchgaLETUVOS LAKRAŠTJOS brangenybė švedį š kan no valstjos mestelyje, drau VARGA trybės Bet nėra abejonės, džants vyratns moterms žūrėt kts ktam į aks, kuo kad juos kas nors buvo kur Letuvos žnose rašo J met je šoka; arba venoje Valats ape lakrašt jos slp stęs petų-vakarų valstjoje lenumą Letuvoje Sako: Telegramas, kuros pra gslaturos prmtas įstaty Pažūrėkme į užseno neša ape tą žydų pogromą, mas, kuras draudža vartot lakraštją Neeškokme pa pabrėža, kad mnos užpul pudrą vedo dažus, arba čų tų lakraštjos tobulumų, Oklahomos valstjos įstaty dnėjo tkta žydus š Len koke dabar yra jau kultūrn mas, kuruo enant yra nus kjos, o vokečų žydų neju gose šalyse Pamkme mes dėjmas skelbt evolucjos dno Žyda, kure sena tk musų pačų letuvų le moklsą; arba llnos valst gyvena Voketjoje, yra tur džamus lakraščus užseny, jos įstatymas, kurs sako, pav Amerkoje Amerkos tngesn, negu tk-ką atvy kad vartojamoj čona kalba letuva tur toką ddelę kusej š Lenkjos arba š yra ne anglška, bet amer lakraštją, kad Letuvos konška, kad j tur tap ktur Tag mnų kerštas KLADNGA SUPRANTA lakraštja joku budu ja vadnts tapo atkreptas ne preš pa TAUTOS REKALUS negalėtų konkuruot Ten čus turtnguosus žydus Ko tuomet stebėts, kad denraščų, enančų du kart per savatę, savat Amerkoje tapo šlestas prohamerkonškoj Venybė Mnos neužpuldnėjo nų, mėnesnų, žurnalų, bcjos įstatymas? turtngųjų vokečų tauty sako, kad mokslo, hgjenos, satyros Amerkos žmonės nor ma bės žmonų Naujenos vsados, kur ktų,daug daugau yra žausą daktą tvarkyt įstaty š to ašku, kad tas po tk gal, ena preš letuvų Juk ten ledžamuosus mas Tkta kažn kodėl je tautos rekalus kalbą gromas buvo keno nors š tuos lakraščus skato te prešnas tam, kad įstatyma anksto sugalvotas Galma Ta yra grynas šmslas patys š ča švažavusej reguluotų darbą sąlygas pra numanyt, kad jį suplanavo Preš letuvų kalbą Nauje- Letuvos darbnnka, ne ko monės prekybos įstagose Apžvalga TreMms; taprr 7,923 MMMM Ddžoj melo sąvate Vlnjoj pavstų lenkas, kas daugumos dabartnų lenkų vadų turėtų vadnts sukulturėjmu; nor tuojau prkmšt tuos pakraš čus savo bežemų beduonų, kurų pačoj Lenkjoj tap daug yra Trauka dar lenkų akį pakraščų mška, kure šas lakas duoda gerą pelną; o juk nornčų pelnyts lenkuos ne trūksta žodžu, pakraščas galma šspręst keletas proble mų: ča žemės reformos klau smas, ča kaptalų prtaky mas, pagalos lenkų tautos paddnmas jos gyvenamo sos tertorjos praplėtmas r dėl što vso mnstera, sena tora kt aukštesnej vyra galngu balsu sušuko: Nemasz Polsk bez kresow Bet vetoj mokyklų gmtąjt ka ba brukama lenkų mokyklos su mokytoju ar mokytoja atėjū nas Veton vetos žmonų rnktų todėl turnčų jų pas tkėjmo valsčaus valdybų všlų juos valdo švšaus pas kt lenkų atėjūna raštnn ka; veton skstyt skaldomą kažkurų valdžos rusų dva rų žemę vetos bežemams, j atduadama atėjūnams; veton padėt karo sunakntems gy ventojams atsstatyt, je mato kap tų kraštų mška kertam skuba vežam už senn, tag naknam Vsa ta nepraena nepastebėta suke la ddelo paspktnmo Suke la opozcją preš esamą tvar ką, kur šseška bandtz mu, nes tk tokoš protesto formos vetos sąlygose supran tamos Dabar lenka pamatė, kad tap tolau būt negal, pamatė, kad bandtzmas gal lg tol nuet, kad net te pakrašča pavs gyvu pragaru, kur jems gal pasdaryt laba karšta Bet dar nemato, kap štkrųjų tas pavojus pašalnt Je nuta rė tk sustprnt savo pozcjas nė kek nenusledžant vetos gavalams, nes savo atsšauk me sako, kad pakraščams rekalnga esą lenkų elementora, lenkų knygos, mokyk los, koplytėlės (!?), teatra skatyklos, rekalnga pagalba lenkų kolonstams, amatnn kams pklams, kure ten e na stprnt lenkų elų, nešt į aplestas dvas lenkų kultūros švyturo Bent atva r todėl tame pačame atsšaukme šauka pngų, pngų dar kartą p Vlnaus letuvų lakrašts Letuvos Ryta rašo: Dabar Lenkjoj vs sujudo dėl vadnamųjų pakraščų ( kresy ) Ape ta daug rašo vsa spauda Gnčjas, pešas, ven antrus vanoja, o kaltojo kap nėr, tap nėr, nes vs kal t, o prspažnt nėra tek drą sos, na grynos sąžnės Mnstera, senatora, atstova kt aukštej vyra ledža tems pakraščams net ats šaukmus Ramna, drąsna, žada Del ko tap yra? Kas ča pasdarė, kad klo toks sąjūds? Vsems šems tkslams at Pma negu nagrnėt tas sekt buvo grebtas įvaų klausmas, tenka šašknt, kas premonų Nežūrnt to, jog g š tkrųjų te pakrašča? vs šte dabar lenkų valdom Pakraščas dabar lenka vad nelenkų krašta tur grežta na vsus tuos kraštus, kur ne sktną struktūrą vsas atžvl tkroj Lenkja, o tk admns gas, tautns, kultūrns, eko tracnė štas pavadnmas nė nomns socalns stovs Pa ra kas nauja, pačų lenkų su jūro, Slezjos, Galcjos, Pagalvota Tap daro vs, kure lėsės tt nė palygnt nes nukarauja svetmus kraštus duoda, o tuo tarpu Varšuva vtol pavyzdžų neeškant gana,sur valdo toms pačoms me bus prsmnus rusų praktką todns, ta pača sstema Jo šoje srty Ane buvusej mu kos kalbos ape autonomjas sų nemusų krašto valdova Nė šešėlo tkrosos valsčų vešpača tuos kraštus, kur pa apskrčų savvaldybės Vsur sbagdavo tkroj Rusja, bjo vetos klmės žmonės nustumt, davo pavadnt tkras vardas vsur valdo atėjūna, kure ne r todėl negdėdava nė Letu tk kad netur joko supratmo vos, nė Lenkjos, o būdavo tk ape vetos santykus, bet pa Prvslnskj kra, Severozažnt jų nenor, o tk tempa v padnyj kra Vsa tap, kap sa ant savo kurpalo Vsu ry kad dabar gdme Kresy tų pakrašču: Ukranoj, Gud Wschodne, Balopolska tt, joj Letuvoj, te valdnnka, bet negdme nė Letuvos, nė centrnės valdžos palamnt, Ukranos, nė Gudjos, kap š vetoj žmonų rekalus vsa ne tkrųjų še krašta turėtų būt nelenkams tesų neduo ngų! Tam tkslu paskyrė vsų vadnam Maža to Lenka ga, da arba duotąsas saurna, pakraščų savatę aukoms ne tk patys krapo tkruosus vetos žmonų kalba ujama, nes rntk, kurą Robotnkas ga šų kraštų vardus, jems dar atėjūna jos nemoka nenor na tksla pavadno Ddžąja nepatnka, kad kt jų pėdo mokyts Kolonzacja varoma endekų melo savate Mat tap ms nena Tap venam asme gretuoju tempu Tų kraštų daug pngų š ždo dabartnė nu, nuėjusam lakraščo led žemelė tenka atėjūnams koro Straž kresowa Lenkų mo rekalu į spaudos skyrų vy nažams draugja pakraščams globot rausybės komsarate Vlnuje Vsa šta negalėjo praet nebestk gaut, kap kad gau buvo prkšta, kad letuvų lak rašča skatą Vlnų Letuvoj nepastebėta vetos žmonų, nes davo anoj Sraž kresowa Del esant Vlnaus kraštą vadną ta leča juos pačus, jų gyvuo to elgetaut pradeda Tk Letuva Panašų prekaštų ne sus rekalus š pradžų pras skaudža apsnka, jegu ma persena padaryta delegatu- dėjo duslus murmėjmas, bet no, kad tokoms pačoms pre roj Kestas dalykas Rodos, lganu pradeda veržts akš monėms nuramns kylančą nedaug lako praėjo nuo Mcke tėn O veržas tap, kap tų opozcją Dabar včaus, Sokomlos, Kraševs kraštų stovs ledža ko lakų, rodos jų kurna dar lakrašča pln žnų, jog ten šanden plača skatom ten dvarą applėšė, ten ten š Vlnaus mėgam tų pačų lenkų, tag klojmą ar ktas trobas sudeg lenka turėtų būt prpratę pre no ten ten pas geležnkelo to, jog Vlnus Letuvoj Kol stotį sukrautas malkas sudeg Spalų mėn d tardyto rusa valdė Letuvos srts ta no; pagalos spauda pranešė at jas štardė lakraščo Letuvos patys lenka vadndavo jas stkmą, kur vsas trauknys Ryta ledėją p Šoblonskatę tkruoju vardu, tag Vlnuj sulakyta applėšta keleva Traukama tesman už straps rasdavo Letuvą Bet tas pa Vsa ta vadnama bandtzmu, j nį Kt metakt lapa čas srts nutvera lenka Nekas negns, kad ča yra Rugsėjo 28 d Vlnaus apy Vlnuj Letuvos nebetur būt bandtzmo atstkmų, bet to gardos tesmas nagrnėjo bylą O sujudo lenka dėl nelenkų kų apseškmų masngumas Rutkausko, Krygero, Drelngyvenamų srčų dėl to, kad ten vsuose pakraščuose aška go, Gordono Varšavčko V pradeda daryts jems ankšta mums rodo, jog turme rekalą s buvo kaltnam už šnpnėj Mat, je apsko su dagnozu su savo rūšes protestu preš mą Letuvos nauda, o pasta Je matė, kad te pakrašča yra esamą netvarką vetos žmo rej du dar Rusjos nauda laba nuslpę, šbadėję, karo nų tesų pamynmą Tesa, Byla buvo nagrnėjama pre parblokšt sunaknt, ta protestas gal basus, gal kar uždarytų durų Rutkauskas ta padarė švadų, kad galės, ką tk tas nešmntngas jau laba po nulestas 2 metams kalėt, nor daryt nekultūrngas Bet kas ča kal g paslkusej, šskant GorO nor daryt laba daug No tas? Vsuose bevek pakraš doną, kurs tesman neatėjo, nekultūrng vsa patesnt r, kad umu laku vs nelenka čuose žmonės praturtėjusos ypač gera pasuošusos darbas Mlžnšk karo budžeta btfsą Pavyzdžu, Rusja buvo lakoma preš Austrja puolė kovon kap šokn suvartot kultūra švetmu karą ddžausa mltarne valstybe Jos Rumunja vso 92,992, nuo Aus Santarve tuojau škabno vėlavą: Už Deja, real brutalybė tars braukte karuomenės skačus takos metu sekė,- trjos prepuolama dala ape 00,000 tautų lasvę, demokratją taką, preš perbraukė vsas štas gražas svajones 250,000 vyrų tautų vergją, absolutzmą mltarzmkme dabar š Rusjos susdarusų Nugalėję vokįetjj, (Santarvės ddžūna Vso mą! braukė tesė naujas pasaulo senas, ne valstybų takos karuomenės skačus kap (Bus daugau) Clemenceau Prancūzjoj, Lloyd Geor- ko nesklausdam, nežūrnt to, kad jų pro je paduot ge as Angljoj Vlsonas Amerkoje kvetė gramoje stovėjo įrašyta, jog negalma Tautų Sąjungos Sekretaratas: 922 metas: vyrų šaurys Lakotarpį nuo 870 m k 94 m sto vsus šventon kovon preš Vokečų ml- stumdyt tautų kap šachmatų fgūrų Suomja 882 tarzmą Ypač je mėgdavo savo dažnose Tuo budu art trjų mljonų vokečų rka mėgsta vadnt mperalzmo EpoEstja 5000 kalbose plača pešt, koke lamng busą atduota lenkams; mljonas su všum nu ka r ne be pamato, nes tesybė, kad tuo Letuva laka jegu vokečų mltarzmas bus nu garų atduota čeko slovakams, ape pusę m lakotarpu valstybų mperalzmas ypač Latvja 9500 galėtas, kap nerekėsą lakyt ddelų ka ljono jugoslavams daugau kap pusant Va mylėč, kad galėč mltarzmas pasekė nematyto k tol la ruomenų mokėt sunkų mokesčų ta ro mljono rumunams (,704,85 žur Lenkja vso , Šdį nuramnt, psno karuomene lakyt tt Ntt 76 p) Dar blogau paselgta su buvusos Rusjos lenkų dals ape Skausmo nematyt, Užvs labausa klestėjo tarpo mžmopės klausė, tkėjo ėjo karan Turkja tt Matydam, kad ddžūna Sovetų Rusja ofcalas šaltta mylėč, kek galėč ltarzmas Valstybų budžeta lnko lužr Pagalau vokeča buvo nugalėt; atmt vsus savo karo obalsus pametė kąmpan nans (Jahrbuch F Wtsch U Polt davo nuo gnkalvmos naštų Valstybės jems gnkla, suardytos jų tvtovės, š kapo daugau neberekalngą dekoracją 92223, 27 p) ča skausma, ten džaugsma ėjo lenktynų armjų be karo lavynų d draskyta jų vsa karo organzacja je prpažįsta ven tk įvykusus faktus Lamės nematyt, dnme, tobulnme, gnklų gamnme tt pastatyt nuolatnėje karo kontrolėje Tau materalės pajėgos faktorus, mažej pra Vso Skausmu mes švyt, Karo nors vs bjo, bet laukė vltes toms taknt, klusems gnčams spręst dėjo grobt plėšt š dešnės kaės, kur Vadnas, apšauktoj mltarstnė Ca Ča skausma, ten džaugsma vedam, kad karas pagalau turės padaryt pre karo nelest įstegta Tautų Sąjun tk buvo galma Bene vsus bus pralen rų Rusja turėjo vyrų karuomenės gnklavmos lenktynėms galą atlest ga, kur tur nuolatnį Tarptautnį Tesmą kus Letuvos kamynė Lenkja, kur prs mažau negu josos takus įpėdna Tą Ča skaudu ludpa tautas nuo nebepakenčamų gnklavmos daugybę įvaų įstagų savo tkslams grobė tek svetmų tautų, kad jos sudaro patį maždaug matome buvusoje AustroLamės švlotos budžetų vykdyt ; art pusės vsų gyventojų, o svetmos že Vengrjoj r ča paveldėjusos valstybės, Skausmu mes įduot, Ddžaus pacfsta laukė karo tv Na, rodos, dabar ta jau tkra ml- mės sudaro 60% su všum vsos Lenkjos lako daug daugau karuomenės, negu se Ča skaudu lūdna tno, kad ta turės būt paskutns pasaulo tarzmu galas Pasauly tur įsvešpataut ploto Toku budu sutvarkus pasaulį, noj monarchja: karas, po kuro atesant auksnė pacfz tesė tesngumas Tautos galėsančos, sunku tkėts, kad mltarzmas sumažėtų vyrų Va mylėč, kad galėč mo era anot gražaus Bbljos pasakymo, perdb Jugoslavja r tkra ne tk nesumažėjo, bet žyma Šdį prvlot, Atėjo karas toks, koko dar pasauls t gnklus į arklus pjautuvus užsm paddėjo Čekoslovakja Skausmu! nesduot Vygandas Mltarzmas preš ddįjį karą po karo Va myteč k tol nebuvo matęs Tautos, paslsėjusos, t ven kulturos cvlzacjos ramas Kad tap yra gerausa įrodo skača Vengrja Ta mylėč, kek galėč

5 , UHcago, R Otto Propotnk Gal jums rekalng akna PNGUS LETUVON NUSUNCAME Telegramų per 2 denas Perladoms per 25 denas Turme tesogynį sussekrepktės kmą su Letuvos Bankas Kas yra K Požėla Europos Čemponas Dalyva vo pasaulo Olympadose Ką darys K Požėla atenantį pmadenį? Central Manufacturng Dstrct Bank 2 West 35 St, Chcago Karols Požėla pradėjo lavn ts sporte rstynėse Petrapleje 92 metas Tas metas spauda jau rašė kad ta bus nau ja žvagždė Europoje šta netrukus po to jau K Požėlą randame Olympadose 93 m favortas pmos ru Čekų čemponas, lengvos vosų Olympados Keve; 93 m gos Js rss su Pete Zbyško, lamėjo Breslaulyje, Voketja, lenku čemponu pasaulnę Čemponystę; tarptau Otto Propotnck tapg yra tškose rungtynėse Kopenhage- managerum Juozo Bancevne, Danjoje, g šėjo perga lėtoju; 94 m antroj rusų Olympadoje Rygoje Lam vardą Rusjos čempo no metas grafo Rbonero arenoje, Petrapylėje Letuvu Rateluose 95 metas lam šales p menybę lelsngforse, Fnlandjoje 94 m lam vardą Europos čempono Vennoje, Austrja Pmenybė Pabaltjos šales Jureve, Estonjoj 95 m pmenybę lamėjo Europos Olympadoje Malmoje: Švedjoje Ką p Karols Požėla mums pa rodys atenantį pmadenį? Js, kap jau žnome, suskbs su letuvams gera žnomu rs tku J Bancevčum Kurs la mės sunku pasakyt, nes abu ger rstyka pas abudu yra užtektna spėkos Apart rstynų, p Karols Požėla dar parodys Chcagos letuvams nekam nematytų naujenybų Peklos kalvė Panas ant krutnės Peklos kalvę ven tk K Požėla gal ta padaryt O daro ta štap: 2 pūdų prekalas dedamas ant jo krutnės du kalva su ddelas kūjas mu ša karštą geležį Js pats lakos tk ant galvos sprando ko jų Panas ant krutnės Už dedama panas ant krutnės, kurį panstas groja Po šų parodymų K Požėla suskbs su Drapežnu Dzuku J Bancevčum Bleta greta parduodam Jau buvo paskelbta, tk pavė luota prduot bleta į paskelb tas vetas, žmonės jų daug re kalauja Dabar jau vs bleta randa s paskelbtose vetose O tos vetos yra šos: Naujenose, 739 So Halsted Naujenų Skyrus, 320 So Halsted Str Unversal State Bank, 84 W 33-rd Str J Kulo aptekoje, 3259 So Halsted Str G Benošaus aptekoje, 66 W 47-th Str Dalen s aptekoje, 493 Archer Avė J Urmano aptekoje, 2300 S Leavtt Str K Montvdo aptekoje, 824 VVabansa Avė Bletų kanos Bletų kanos nuo 50c k $400 $300 $400 sėdynės ant scenos Svetanėje nuo 50c k $200 Spėjama, kad bletų prtruks Passkubnkte įsgyt jų K Požėlos pavekslas me dala yra šstatyt lange J Ku lo aptekos, 329 S Halsted St M NAUJENŲ Pngų Suntmo Sky rus atdaras kasden nuo 8 v ryto k 8 v vakare Nedėldenas nuo 0 v ryto k 2 va po pet JE paprasto lakraščo negalt skatyt su vena aka kuomet la kote 2 colų atstu nuo akų JE skatant šrodo, kad radės su sleja daktą, arba rodos dv gubos JE nuolatns skatymas knygų r šap art pre aku darbas paga mna galvos skaudėjmą JE saulės švesa šrodo perdaug stpr, gamna mgėjmą žūrėj mo, ašarų bėgmą galvos skau dėjmą JE jūsų blakstena nuolat yra pa raudonavę akjs raudonos JE nors mažausa bjojmas dde snės švesos pagamna mksė jmą Ypatška arba raštu į P Ona Pocenė važuo ja Kaunan Kaunškės Letuvos žnos praneša, kad Kaunan atvažuo jant musų čkagškė dannn kė, p Ona Pocenė, kur prae tą žemą škelavo taljon stu djoms Pon Pocenė per de šmtį mėnesų studjavus pran cūzų operą talų (lgausa), š Mlano atvykus Berlynan (norėdama vokečų operą pa žnt), o š ča nornt dabar suskubt atvažuot Kaunan, Letuvos operos sezono atdarymu Su p Pocene turbut atva žuosant Kaunan panstė Bronė šalenutė (tapjau Ame rketė), kur Berlne studjuo ja muzką Bostono Sandara andas bu vo pranešus, kad p Mkas Pet rauskas gavęs š Berlno laške lį nuo pp Pocenės Valerjos Bručenės tapjau čkagetės studjuojančos danavmą taljoj kad jedv kelaujan čos Letuvon Lštesų g turbut tk vena p Pocenė kelauja, kadang musų dannnkė p Nora Gugenė šoms denoms gavo š p Bručenės lašką š Mlano, kurame j rašo ape savo studjas, bet neko nemn ape važavmą, ar bent many mą važuot Kaunan š vsų kampu Turtas vš $8,000,00000 Akna kure a g v prtnka a JOHN J SMETANA čaus Js (Otto Propotmck) sako, kad jo J Bancevčus len gva apgalės Karolį Požėlą Reporters Apskrt Tork Lensa Prtakom pre jūsų akų, vsa Užbagt su shell frėmas Nereka mokėt ktų jokų mokesčų, damas p Kvedero Danuoja be joko gyvumo, sutartes armonjos Nors mokytojas p žūronas, gana stengės šmk lnt juos, rankoms grūmoda mas, galva kratydamas, kad net jo plauka kazoką šoko Publkos buvo ape tek, kad gal padengs rengmo lėšas Publka buvo neram Matyt, kad te dannnka jų danos buvo jems nežngedųs, atbodę, nes šven tarp savęs kalbėjos AKNU SPECALSTAS 80 So Ashland Avė kampas 8 gatvė Ant trečo augšto vš Flatto ap tekus, kambara 4, 5, 6 7 Valandos nuo 9 ryto k 9 vakar PASŪLYMAS GERAUSAS TK 0 DENŲ Okulstas (daktaras akų specals tas) pržūrės už optko kaną X-ray Dagnozas $ Draugškas paskalbėjmas musų patarmas be mokesčo KOJįĮ TROBELA! Kap reumatzmas, odos lgos, už degmas, uleera, įaugę pštų naga, sutnusos kojos, skaudam kela nara, paplokščos kojos, tt Tap g koma, bunana callause Kodėl jums kentėt? nuo tų nesma gumų kure padaro skaudėjmą ne malonumą kuomet Aš šgydau L UŽgančdnmas Garantuojamas į Vėlausu mokslnu metodu vsa Musų specalškumas yra gydyt be skausmo Aš pagelbėjau daugu vsas akų lgas prtaknt ak mu Kodėl ne jums? Je jus buvo nus dėl vsokų akų kuros pada te vsur neks nepagelbėjo, ta ate ro palvos skaudėjmą, juodus plau kte pasmatykte su kojų speca kojančus taškus, galvosukj, nege lstu rą matymą, vakų krevas aks, Dr Wm Grbow skaudamas arba raudonas aks ar 7 N State St, Room 74 antakus Phone Dearborn 454 {dedam Artfcalškas Aks Valandos nuo 9 k 5 Vakaras: Atsakant atsstenta mokytos 2058 N Dvson St Valandos nuo 6 nursės vsuomet patarnauja k 9 Nedėloms šventėms nuo 9 k Phone Brunsvvck 599 Telephone Haymarket 626 Egzamnavmas Dyka Nors vsos smuklės yra užda- (Tąsa ant 6-to pūs) Reynolds Optcal & X-ray Laboratory W Madson St N E kampas Halsted St Room 202 ant všaus Famous krautuvės DR J JAKUBAUSKAS V Trndamas su Ruffles ) štrns! Pleskanas Lauk Nežt, nežt vsą deną jus net stebtco š kur tų pleskanų tek nat Juo daugau jus kasote, juo (j daugau pleskanų špuola š jūsų gal- K vos, suterša jūsų drabužus, daro ne- (fl malonumo kekvenam art jųa jus esan- A V čam, vs neapsakoma ne nežt U J ) ta prašalns Ruffles yra tonkų A galvos oda plaukams Ruffles yra 9 pleskanų nakntojas su pukoms pasekmėms r tame nėra jokos paslaptes ) Ruffles yra sudarytas gabų patyrusų kemkų, kure šdbo formulą specala pasktą sunaknmu plesa kanų perų Ruffles atleka savo l darbą Pamėgnkt bonką! Jtrlnkt truput į Ruffles savo galvos odą kasden m ape per savatę lako O kuomet W pleskanos jau šnyks, tuomet naudo ktę karts nuo karto pleskanos jus daugau nekuomet nekankns! Tk W 65c už bonką Galma gaut aptekose t» j) Jf F AD RCHTER & CO (t \ H Zj Švesą pajegą suvedame j senus naujus namus, tapg db tuves Cash arba ant šmokėjmo Pmutnė Letuvų Elektros Korporacja Amerkoje THE BRDGEPORT ELECTRC CO, ne NAPRAPATH Pasekmnga gydau stagas chronškas, suaugusų jaunų be vastų operacjų 3538 S Halsted St Va 9 k 2 a m 8:30 k 9:30 p m Phone Yards 7344, 32 Mchgan Avė Va 2 k 7 p m Phone Pullman 547 Roseland, Nedėloms 9 k 2 MENTHOLATUM Greta praša lna at švežna A BARTKUS Pres 69 W 47th St, Tel Boulevard 70,8f2 Chcago X ( z ( A U (j y f y DR M STAPULONS NAPRAPATH Gydau be vastų be operacjų Prėmmo valandos: Nuo 9 ryto k 9 va vakaro 4647 S outh Halsted Street (kampas 47 gatvės Jau šėjo š spaudos populerus mokslo žurnalas Physcal Culture nsttute KULTŪRA (j Į (( 04-4 So 4th St, Brooklyn, N Y» Koncertas Progresuoja Mė dannnkas Revo lucja r Dvgubos L Klen stan- Sekmadenį, lapkrčo 4 d, Meldažo svet, S L A Aps pos ketverge Plna knykrtys surengė koncertą Šame koncerte programą šgute verta $300 už pkpyldė bolševka, nes kol kas Klauskt nus už $250 pngas apskrčo valdyba susdeda š JONAS LUKAS Letuvs Generals jų Skambno Letuvų Darb Selesmanas No 5 COME PUT OF THE BEATĘN PATH nnkų Stygų Orkestras Skam bno vdutnška Danavo PERKNS CONSOLaudes Vyrų Kvartetas, sus LE FONOGRAFA dedantys š Vėbros, Daudero, Sadausko Žūrono Kvartetas laba slpnas: be jokos armon Laba ankstyb atsmnma namų pasleka š vakystes denų vsų gy jos, o baso, nors gana putė, bet nebuvo gdėts Solo P Dauvenmą Duokte savo vakams plną progą muzkoje jums pa ders sudanavo nebloga, bet tems klausyts naujausų danų popularų klasškų konvpozcjų tol gražu netap, kuomet vado vavo jį p Kvederas Bepartyvška kalbėjo pranašas revo lucjų, plets žalpys Js pasa kė: kad SLA gera organzac ja verta kekvenam prklau Turėste puku Mddleton & Sons grojklj syt Kuomet pasakė vsktj, k;j tk žnojo ape SLA, ta pa paną savo namuose Lengvas įsmoskelbė, kad Voketjoj tuoj kėjmas Dešmča metų g-arantuotas Pukus įvyks revlucja nušluos kar, Te pukus mahogany užbag- J mahogany užbagmo kesa, vėlausa tu letuvšką buržuazją Sa mo console fonografa, pukas patasyta grojmo akcja; tkro varo šmąrgnmas, epertų užbagbasnės strunos Darbas materjolas kė, kad Amerkos darbnnka mo, daug vetos rekordams, n- plna garantuotas prvalo paremt tą judęjmą kelno užbagmo tone rankena reproduktorus, garantuotas Vską gera pasakė, tk užmšo Saal motoras, specala apka- kolektą padaryt pasakyt nuotaš - kap dabąr gyvena Trocks Lennas; ar gyv svek? Ant DYKA Mahogony benčus, vglour už dangalas 20 su žodžas rolų Leng galo danavo Lasvės Kanklų vas šmokėjnyas Nėra palukų Choras Choras, kap choras, L Klen, trečas augštas L Klen, trečas augštas bet jau ne toks, koks buvo ve- k! Sl DR J A VELONS Oateopathas, Choprataa, Naturopathas Gydau įvaas lgas, o ypatnga uzssenėjusas, be vastu opera cjų! naujausas budas 4204 Archer Avė Brghton Park Skersa Brghton teatrą ant kampo, 2-ros lubos, Valandos: nuo 9 k 2 deną Nuo 6 k 8 vakaras Nedėldenas nuo 9 k 2 Halsted,l^&Lberty Nama Del nezančų de ganču kojų? Muzka! NUPRK 6 Typevvrterį arba rašomą mašnėlę Savo artmausems žmo nėms kapo Kalėdų Dovaną Tk $0 į Mėnesį $385 No turnys: 3 Redakcjos žods Prof V Čepnsks Mok slas J Elsonas Regeneracjos rešknys gyvulų gyven me Končus Pažnkme savo kraštą V Tarasenka Alk aknenys Trakų apskrty Z Kuzmcks Vestuvų drama Jaunas plets Demokra tja koperacja V Putvnsks Bangos Važgantas Dbkme Pajėgos ratas Vabzdža lgų platn toja š Kultūros b-vės dar bų t t Kultūros kana metams 2 ltų, m 6, atskas nume rs 3 lta Kana $60 Tuom padarys ddelį Nontem prenu merata bus mama uždėtu mo- kcsču Vsų sunteresuotųjų smagumą pats sau, savo gmnėms drau gams su kuras susašnėj grečau galės parašyt lašką ar ką ktą, negu su ranka Gerau sa, pararkausa dalkatnausa mašnėlė su letuvškoms radėms pasaulyje Galma anglška ra šyt Gaunamos 739 S Halsted Str, Chcago, prašome paskubėt atslept užssakyt, kad laku žur nalą gautumėt Kas nor N pamatyt atsųskt lašku paš to ženklų už 3 ltus šsų sme KULTŪROS B-VĖ, Šaula, Dvaro g, 24, Lthuana

6 , Chcago, U K JJauvu Rateluose (Tąsa nuo 5-to pus) rytos, neks negal joms pr mest, kad pardavnėjama jose degtnė, tečaus gtų įvales Net jaunų vyrų matyt tap prsgėrusų, kad vos tk pae na Veną žmogų kap tk š gelbėjo dėdė nuo gatvekaro, ant Halsted 33 gatvės įsta tė jį į 33 gatvę paledo skery čot, lydnt vakas Je sako gauną kek tk jų dusa reka Pasklydo kalbos, daugelu čkagečų pasdarė laba karšta, kad ne škltų re-vo-lucja, js spru ko pro durs Dabar yra daro ma manevra, kad prseng t atsakanča trečadenį, lap krčo 7 d, Raymond chapely, vsus: socalstus, tautnnkus ktus suvaryt ožo ragan Revolucja nešvengama Bubns SRENDAVOJMU PRANEŠMA Trečadens, Lapkr 7, 923 REKA PARDAVMU Požėlos - Bancevčaus rstynėms RENDA 5 kamb flatas g ėst VYRŲ _ bleta galma gaut šose veto hall (South Sde) su vsas mo se: nškas Įtasymas; laba gražoje, ra- REKA Naujenose, 739 So Halsted moje švaras žmonėms apgjn SHEARMENŲ į geležes at Street toje vetoj; kur yra gerausa tn n" Naujeną skyrus 320 So portacja Chcagoje: venas blc kas karpų jardų Ven tk paty Halsted St nuo R traukno stotes ve J Kulo aptekoje 3259 So ( blokas nuo karų lnjos Trauk l rusų ARGO RON and MEHalsted Str ena kas 5 mnutės, į mestų nu va- TAL COMPANY Unversal State Bank 84 W žuot ma tk 20 mnučų Letu 662 Elston Avė 33rd St nornt turėt patogą gražą v etą G Benošaus aptekoje 66 gyvenmu Krepktės: 903 W 86 P TT- - jr į \V 47lh St REKALNGAS barberys ant Dalens aptekoje 493 Archer Phone Vncennes 8062 Avenue vsados Tkta tur būt paj Urmano aptekoje 2300 So SRENDAVOJMU 6 k m-, Leavtt St,k y-?8svekatos Departamente įre- K Montvdo aptekoje 824 barų flatas, maudynes, e Atsšaukte: VVabansa Avenue tra kt patoguma Kr p Į BRGHTON PARK BARBER gstruota gmę: Pkte bletus škalno, kad ne Valerja čepulerz 509 prtruktų Pamatykte, kad atstks ktės pas savnnką SHOP, 4222% Archer Avė tarpe K Požėlos "grnoraus K (Lluko&us, Cullon, Spalo d J Bancevčaus (Drapežno dzu537 So Garpenter St Maron Gudenas, 3722 N ko) NEGRDĖTAS BARGENAS Parsduoda bznavas namas, Sto ras pre Storo 4 kambara gyve nmu Ant antro augšto 2 flata po 4 5 kambarus Namo paranka ma vėlausos mados Parduosu arba manysu ant mažesno namo, loto, bučemės arba ant neddelos farmos 700 sėdynų panas var- Krepktės pas PARDAVMU TEATRAS KRUTAMU PAVEKSLU gona Orchestrą, 2 Power Gmma kad mė žnomas Paulna, spalų 9 d nas įtasymas, pgus kontraktas lgas s gera šdbtas Tur M J KRAS Pranešma»- >>/>- APSVEOMA POLS ŠMKUS Persskyrė su šuo pasau lu lapkrčo 5, 023, 8-tą va landą vakare, 57 metų Ve lons palko seną motnėlę Letuvoj trs sesers Ago tą, Elzbetą Oleksandrą veną Amerkoj, Mortą du brolu Domnką Kaz merą Paėjo š Letuvos: kamo Degučų, Kelmės pa rapjos Prašome gmnų pažįstamų dalyvaut ladotu vėse pelnyčo], lapkrčo 9 d, 9 va ryto, š namų 2355 VV 20th St, j Aušros Vartų Bažnyčą, š ten į Švento Ka zmero kapnes Pasleka nulūdme Brola Physcal Therapy nsttute DR ANELE KAUSHLLAS Chopractor, Naturopathes, Gydau be vastų be operacjų, vsokas stagas kronškas l gas: Nervų, Vdurų, Paralyžų, Reumatzmą ktokas lgas vy rų, moterų vakų 3250 So Halsted St Ant všaus Unversal State Bank Valandos: 9 k 8 vakare Nedėlom 92 š ryto Phone Yards 495 gatvų, lyga kap 7 va vakare Bu metų, be sktumo tkėjmo be kte vs laku Valdyba vaku, o kad su venu vaku, jle moters mylėtų graža gyvent SLA 36 kuopos mėnesns sus prdabot mano 3 vakus Aš esu rnkmas įvyks trečadenį, lapkrčo 40 metų, turu savo gražų namą 7 d, 7val vak, Raymond Chapel gerą darbą Meldžame atsakymo (86 W 3 st) Valdyba pavekslo, o aš gret duosu ž not pavekslą gražnsu A J 0257 Goodwn Susvenjmas Letuvų Namu Sa ARMALAVČA, Avė, Detrot, Mchgam vnnkų mėnesns susnkmas įvyks trečadenį, lapkrčo 7 d, 7:30 va vak, Mldos svet, 342 So Halsted St PAJEŠKAU draugės dėl apsvevs nara malonėkte laku sus- dmo, be sktumo tautos tky rnkt nes randas daug bos, tur būt nesenesnė 28 metų svarbhj dalykų aptart Norntej įstot kve gražos švezdos mylėt da čam atslankyt Naras prmam lų ramų šemynnį gyvenmą Gal atsšaukt š Letuvos, aš vs namų savnnka Chcagoj atsmsu arba pats nuvažuosu Nut Rašt A Bugalšks Bet su pmu lašku prsųskte savo pavekslą Aš esu 34 metų seletuvų Moterų Paše p ns Klu- mmo bas renga gražų kostumų balų D R G Bo 6 Subatoj lapkrčo 0 d, Mldos Naujenų Skyrų Svetanėj, 342 So Halsted St Ap320 So Halsted St, sengusėj kostmnas gaus dova Chcago, nas Komtetas SRENDAVOJMU Pngus gavo 2 9 R Gosu 2 9 A Magene! X Mažnaču Dolera: J Lenartu A Voveru Lta: 8865 V Jonken 8908 A Atkočat 894 B Portno 892 J Juškenė 8926 J Tls 902 J Stapolonu 9036 Z Bendzatė 905 U Pevekene 9060 A Baltaku Te) JESKO DARBO KAM rekalnga darb moterškė vakaras, pre koko darbo stuboj ar kloj Krepktės: 320 So Halsted St No REKA DARBNNKU REKA DARBNNKU Naujenų Pngų Suntmo Skyrus gava pranešmą š Letuvos Prekybos Pramonės Banko, kad sųstej š Amerkos pnga tapo plna šmokėt sekantems asmenms, prsun tė kvtus su paėmėjų parašas SURFACE LNE KRAUTUVĖ 2560 Nauja Pukoje > vetoje, venoje gerausų bzno blokų South Sde, 4 gyvenmu kambara vana Vėlaus elektros įrengmu Tnka ble kokam bznu Atekte pažūrėt 75 W 47 St Phone Wentworth 4325 A Baublene A Skupate M Bepštene Z Paulukate A Andrušaču J Saltonu O Paskočemus J Šagalu! o Nakčunyte K Stankunu P Kaukate A Valaku A Auškalnu M Urbonenė P Krstopats Kvta su paėmėjų parašas ranflas Naujenų ofse OFSAS DAKTARU Se na kto daktaro šdbta prakt ko ofsas daktaru letuvų len kų apgyventoj vetoj vš aptekos Krepktės: 8337 S Mor gan St, Tel Boulevard 248 u 4245 So Kedze Avė Rendon krautuvė,, gefroįje vetoje, ble kokam bznu Namas pardavmu, šmokėjmas, lo tas, lotas 5425, 3 krautuvės 750 Klauskte savnnko, H Young, 70 E 49 St Loue Lahon, 56 W Washngton St, Room 40, Man flaty mūrns netol 7 St Halsted, kambarų flata Aržuolo grndys trmnga, pla tus, lotas, namas pmos rų šes padėjme Tas yra bar genas, $3,300, pngas $4,000 SHEEHAN WTOUS & Co 654 W 63rd St Prospect 90 AUTOMOBLA ; ĮVARUS SKELBMA Pnga šmokėt Letuvoje Pre Downers Grove pre ce mentno kelo, puk turtnga juoda žemė tnkant dėl vštų farmų, lyg žemė, galma pada lnt į mažesnus lotus Geras pknys atetes nvestmenutu Pabudavosn mažą namą Db kte meste gyvenkte ant farmų, 40 mnutų važavmo š mesto, $90 įmokėt, o ktus po $0 į mėnesį, VA KUR JŪSŲ LAMĖ nu Klauskte J Yushkevvtz, pkt namą be pngų Jegu 4034 Archer Avė, ;ur lotus, automoblų arba bkam BAR S ant rendos d e į pre Calforna Avė e kokį bznį Prmam už p veno ar dvejų vaknų, dd e-į FORD R LNCOLN VARTOTO- jams Malonėkte atlankyt musų ls kambars, elektra ma naują parodos kambarį prėmmo j, PARDAVMU cgarų, cgaretų mą įmokėjmą kendžų Storas, pre pat dbdynės Atsšaukte 3 aukšto departamentą Vartot kara mam t vės Bzns garantuojanas pac P SUROMSKS manas Prenamos sąlygos T G ( rymo gero bzno Prežastį par293 Emerald Avė Amold & Company, Ogden vmo 3346 S Halsted St ant vetos ParAvė Phone Crowford 620, F G ( losu patste Tel Vctdty 0854 automoblų už pusę Phone Boulevard 964 Young, letuvs pardavėjas L S S V Rajono Pramogų Rengmo Komteto susnkmas MOTERŲ įvyks ketverge, lapkrčo 8 d, Naujenų name, lyga 8 va va REKA kare Todėl vs šos komsjos na STOGDENGTYSTf Moterų lengvam ė ra susnkte nusktu laku Trjų stogų prakurmas užtasomas Pmnnkas garantuojamas už $4 Automoblų darbu, $5 pradža trokų patarnavmas Chcagoj apeatsšaukte: Letuvų Kraučų Savtarpnės lnkėj Įstaga 34 metų senumo D 356 W 2 Str Pašelpos Klubo susnkmas (vyks džausa gerausa stogų dengmo šande, lapkrčo 7 d, 7:30 va įstaga Chcagoj Tk patyrę unjos vak, Luosybės svetanėje (822 darbnnka samdom J J Dunne \Vabansa Avė Roofng Co, 84-3 Ogden Avė, Valdyba Phone Lawndale 04 PAGRAŽNAM NAMUS Ar Tamsta yra rekalas savo na mą malavot, dekoruot, kalsmuot, poperuot arba j naujus namus sudėt stklus? Je tap ta mes tą vsą Tamstos darbą galme atlkt už gana prenamą kaną pma negu duos ktam vš pažymėtą darbą, at sklauskte kanos pas mus Krepktės: BRDGEPORT PANTNG HARDWARE CO, 849 So Halsted St, Tel Yards 7282 NAUJOS SODYBOS 5 akry trakta parduotas greta, šaukte: ASMENĮ) MOJMA 46 Archer Avė Lafayette 507 rendavmo Bzns J Stons Js gyveno per vsą Brghton Park - Amerkos Le Katryna Vačys, n, tuvų plečų Klubo susnk laką North sdėj Turėjo stp spalų 4 d GERAUSA PROGA JAUNA mas įvyks ketvtadeny, lapkr 8, PORA rų baso balsą, nors buvo nela Leonor Travs, 5466 Ken- 3 va vak, Brolų Maženų svet, ra Į Turu parduot tuojau savo vėlau3335 So Halsted Str, RENDA 2 ruma ženotaj p< tampus 39th KedzC Avė Atevntas, bet gana gražus Per wood Avė, spalų 30 d šo stylaus Velour Parloro setą, vel<te vs nara, nes yra svarbų mergnoms, vyrams, ruma gera vet karpetą, pastatomą lampą, val lgus metus danavo socalstų lakom patog veta gyvent Tel Yards 6894 John Tremaščus, 452 W rekalų svarstymu gomo kambaro setą 3 megamo Krepktės Komtetas chore Chcagos Letuvų 69 St, spalų 22 d kambaro setus Tapg gražų dvs BALNONS, gubų sprngsų fonografą, rekordus Kvartete Vėlaus pateko po 562 Prae Avė Jos Msevch, 3527 So Unon demantnę adatą Vskas kap Tel Englewood 0867 bolševkų globa, draugavo su Avė, spalų 25 d nauja Parduosu syku ar dalms PARDUODU Kostantnką 3 lubos _ už trečdalį jas pas juos darbavos 02 raktų Dubolt, galte maty922 So Kedze Avė, Nelaba sena buvo kalbos, JEŠKAU Onos Paulatės po vyrų KAMBARYS renda venam ar lubos nuo 6 va k 9 vakare Grabauskene Paena š Skaudvlės dvem vaknams, rumas na ja : buk js gyvendamas pas savo 3327 So Unon Avenue valsčaus, Vtogalos kamo, Tauragės įrengtas, garu šldomas, pre m u PARDAVMU parlor setas draugus paluosavo juos nuo apskr Turu laba svarbų rekalą šemynos be valgo Vyra tur -st Fat Meldžu atsšaukt pačos arba kas ž blavus švara užslakyt kaptalzmo Pasku js kažn už prenamą kaną Setas benote praneškte Krepktės, 2 lubos kur dngo galop atsdūręs ant Įvek naujas Atsšaukte F PETRKAS, 566 So Troy Avė Chcago, farmų; ten, sako, męs PARDAVMU bučernė Kas, ką, kur, kap 95 W 34th P, 300 So 49th Ct, osernė pusė arba vsa už mašranda VOJMU kaml kada renga, veka PAJEŠKAU gmnų Stanevčų, Ccero, kaną Bzns gera šdbtas, Kazmero, Juozapo, Adolfo jų se ra dėl dvejų šemynų 6 Komunsta nudžugo, ar kveča kad serų Jurasės, Aleksandros, kur šė ežasts pardavmo patste PARDAVMU pga setas jems passekė susekt SLA 36 jus už vyro Jankaucko jų tetų Pg renda t vetos Atsšaukt KASDEN tamsta gal prsašyt Prašau rašyt šuo antrašu: Letuva, kp kokusą Anot jų, ten darakandų, susdeda š 3 šmotų Kupško pašt, mest Salamests, 3656 So Unon Avenue /re Naujenų Spulkos, prsašyk 405 So Artesan Avė lyvavo vsoko plauko žmonės, tuojau Je dar nes prsašęs Dėda Aleksandra Marcnkevčus _ Prežasts pardavmo švažuomas kas savatė po dolerį-ktą, ne šskyrus komunstus Bet jų, jam į ktą mestą 443 South nepatėmys kap susdės užtektna PARENDAVOJU ka LABA GERA PROGA golova ne kolyšek, ne šapka na pngo, PAJEŠKAU brolį Vnco Javerakad nuspkus sau namelį Marshfeld Avė Atsšaukte ŠAUČU! ko (Geverako), patėvo Jono Ja- dėl dvejų arba dėl veno Naujenų Spulka nėjo vešat Je partraukė š ant antrų lubų verako; pusbrolų: Juozo, Jono no su valgu ar be valgo 739 S Halsted St su ddele uosle komu Vnco Butkukų Antannos Vap JUOZAPAS GOGELS t PARDAVMU gera apsmoka ns čeverykų štoras čeverykų nstą, kurs suodė pats su Aušros Jublejus 40 metų, renga lačutės Paena š švdų ka ktės lubos š preko t mo, Žemosos Panemunės parap asymo šapa su vsom rekaln5802 So La Šale St pagelba veno plečo įsgavo Chcagos Letuvų Taryba, šeštade- jos Gdėjau, kad A Valačutė jom mašnom; tapog namas y nyj lapkrčo-nov 7 d, 923, Mldos gyvena Chcagoj Meldžu atsšauk PARDAVMU 4 kambarų s yku parsduoda; namas yra što dalyvavo pastarme Jam svet, 344 S Halsted St, Chcago, t, ar kas žnote pranešt ANTA as su 5 kambaras dar namu rakanda, vs kartu arba at- į kas Pradža 7 va vak Vsas už NAS KARALUS, 3534 Parnell 4 kambarų yra užpakalyje KAMBARS renda dėl d darbs skmas Letuvos unversteto Avė, Chcago, ska Rakanda vsa nauj, sm elektros švesa; vskas parsjų vyrų arba dėl venam 8 rekalams namas bzns už $6,000; Parduosu pga Tapg (gal Į luos as yra tkras bargenas yra mergna, garu apšldomas, rendavot kambarus Ats- vnertas greto pamatymo; randas Jaunosos Butės pamokos muz valgu ar be valgo Parke ant bznavęs gatšaukte: 2434 W 69th St Jrghton kos danų įvyks trečaden lapkr ės tarpe letuvų Atsšaukte 300 W 39th P čo 7 d, Mark Whte Square ddžu gteta deną ar vakaras pas: PAJEŠKAU apsvedmu merg lėje svetanėje pre So Raste! 29 Antros luhop, frontas BRGHTON REALTY COMPANY, nos ar našlės nuo 39 metų lg 45 SŪLYMA TRANKGLUCAS Movng-PCtures jmašnuįpl RAKANDŽįį = NAMA-ZEME VYRŲ EXTRA BARGENAS Manysu ant loto ar namo, Du~ rant 5 sėd 923 m automoblų e gerame stovy, yra 6 pleno rata, e arba parduosu Prežastį patst Į ant vetos Atsšaukte: 043 So Mchgan Avė Roseland, J nos; vartotas tk du mėnesu 3823 So Halsted St Phone Boulevard 6658 L AUTOMOBLUS 5 DDELS BARGENAS ANT GY VULŲ Turu pardavmu daug aulų, 20 ddelų 60 mažų b>us parduota pga, tap, kad rettl kur toks bargenas pastako, STELLA MALNAUA tsšaukt: S KENf, Leafy Grove, Chcago pasaže- Lawn Art Tautškų Kapnų _ rų uždarytas Overland, laba PARDAVMU kendžų, dmaža vartotas Parduosu p rų šap vsokų smuk ga Atsšaukte: 359 So Halsted St n elų krautuve Atsšaukte: 3-čos tfbos š fronto 804 So Vncennes Avė Chcago, s PARDAVMU PARSDUODA bučernė groserns ar manysu namą, Bzns sena šdbtas Prežasts pardavmo patste ant ve- tos 2843 W 38 St REKA portero į room Atsšaukte W DAUGELO 5240 So Halsted St J N ZEWERT and CO, 4377 Archer Avę^ NAMA-ZEME svekatos V 22-nd P Kpmo, Desgnng, Suvmo Skrybėlų Dbmo Klesos Denoms Vakaras Specalės vakarnės klesos mote rms mergnoms kap passūt sau dreses Mes sutekame vetas dyka š duodame dplomus užbagusoms VALENTNE DRESSMAKNG COLLEGE, 2407 W Madson St Phone Seeley 648 Sara Patek, Prncpal Amerkos Leluvy Mokykla PARDAVMU bučernė grosernė Bzns geroj vetoj Vena bučernė ant veno bloko KAM KO REKA Prežasts pardavmo partnerų kt, parduot, manyt: namus, nesutkmas Krepktės lo( s, farmas vsokos rųšes bz320 So Wallace St nh Mes parduodam manom n rekalu krepktės pas Tel Yards 3689 AUTOMOBLŲ SELESMANC l A GRGAS Kalbančo Svetmas Kalbas 34 So Halsted St Mes turme vetą dėl letuvo a: PARDAVMU barber shop lenko selesmano, pardavnėj fetures, vs geram padėjme GERBAMAS DARBNNKE mu Ford automoblų Galm Statyk namą kap patnka greta pga Tapg parduo uždbt ddelus pngus su 4 pool tablus Prežasts % akro tap pga kan $79 EVANS SCHUSTER CO akro tap pga kap $395 pardavmo apledžame me- /6 35 mnutos š vdurmesčo ant 3704 So Westem Avė stą 374 So Wood Str C B & Q Į Tl lėtas mažau negu 0c, 60 traukkasden netol krautuvės, moky REKALNGAS bučers PARDAVMU pmos kle- nh) klos bažnyčos kants savo darbą sos bučernė rakanda, gerame 0 pngas ktus po $5 į mėnesį, Atsšaukt stovyje, D d nformacjų atsųskte kuponą 0758 ndana Avė Atsšaukte zolver SALNGER & CO, Roselande 960 W 20th St 629 Fst Natonal Bldo REKA 2 Real Estate salesmaparsduoda bučernė nų, su karas, tur kalbėt letu vška arba lenkška Mes turme grosernė geras bzns, vsokų?erų bargenų publkos pasūlymu Hes sutekame daug apskelbmų tautų apgyventa Bzns cash kooperacjos Parsduoda š prežastes ne šmokte dressmakng PARDAVMU saldanų S nulkmenų krautuve, rašy 306 So Halsted St u tu įrengma, vakų zabovos, Moknama: Anglų Letuvų Kal n unų smulkmenos, dovanų ša- bų Artmetkos, Knygvedystės Ste Typewrtng, Pklybos p$ t t Laba gyvame bz- nografjos, Tesų, Laškų Rašymo, Suvenytų n o bloke, North West Sdė- Valstjų storjos, Abelnos storjoa? Geografjos, Poltnes Ekono Geras atakas, bzns gera mjos, Pletybės, Dalrašystės Gra JL matkos, Lteratūros, Retorkos įsmolką, laba lengva bznį al Etmalogjos Oratorystės vf >st Pg renda su gyvenmu MOKSLO LAKAS: Nuo 9 š ryto k 4 po petų; unbaras Už $,500 nupk :e vską, je reka šmokejvakaras nuo 7 k 9:30 va PARDAVMU grosernė sal danų krautuvė, galės pasnkt REKALNGAS watchmekedvejų veną Tapg automobs, mokests nuo $40 k $60 : š lų 7 sėdynų, Natonal Gerame savatę Nuolat darbas Ats stovyje Parduosu pga š prešaukte greta Į žastes lga Atsšaukte: A ZA84 S 5 Avė Maywood, KATS, 549 Lberty St, arba 62 m as Vertas daug daugau 358 Montrose Avė West 6th Street MOKYKLOS - Chcago, Malonėkte prsųst man plnas nformacjas kas lnk jūsų % % akro lotų Vardas Adresas,k Levesko Mokykla Prengamoj Prekybos Mokna Letuvų Anglų kalbų; Grammar School, Hgh School Prekybos dalykų Prenga pre kvotmų vsas augštesnąsas mo kyklas Denoms 2:00 va dlen k 5:00 v p p Vak: 7:80 k 9:80 Nedėldenas: nuo 0 ryto k 2:00 deną mokna letuvų kal bos gramatkos rašybos 830 So Halsted St, Chcago (kampas 33-čos gat, 2-ros lubos) j Pavojus Tems, kure nemoka maža mo ka važnėt automoblas Mes pra šalname pavojų, je jus matyste nūs Mes esame eperta, mokna me praktška, su vsokas automo blas, važnėt Mokname deno ms vakaras, netk vyrus, bet noters Kana $500 Praktška šmokname tasyt v sokus automoblus Mažas atlyglmas padarys jus epertu netk va dnėt, bet pastasyt jūsų ma šną Moknmas yra letuvo eksperto ap, kad kekvenas lengva gal š mokt LETUVŲ AUTOMOBLŲ MOKYKLA, Dektorus PETRAS GUSTS 3238 So Halsted St, CHCAGO, LL j,