PRAMOGŲ RINKOS SEGMENTAVIMAS: SAULĖS RADIJAS KLAUSYTOJO PORTRETAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRAMOGŲ RINKOS SEGMENTAVIMAS: SAULĖS RADIJAS KLAUSYTOJO PORTRETAS"

Transkriptas

1 ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS VADYBOS KATEDRA Erika BŪZAITĖ, Rūta NORVILAITĖ Verslo administravimo studijų programos studentės PRAMOGŲ RINKOS SEGMENTAVIMAS: SAULĖS RADIJAS KLAUSYTOJO PORTRETAS Bakalauro baigiamasis darbas Šiauliai, 2012

2 ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS VADYBOS KATEDRA Erika BŪZAITĖ, Rūta NORVILAITĖ PRAMOGŲ RINKOS SEGMENTAVIMAS: SAULĖS RADIJAS KLAUSYTOJO PORTRETAS Bakalauro baigiamasis darbas Socialiniai mokslai, Vadyba ir verslo administravimas (03S1) Darbo vadovė: asist. Ina MATUZIENĖ Teigiame, kad bakalauro studijų baigiamasis darbas, kurį teikiame verslo administravimo studijų programos bakalauro kvalifikaciniam laipsniui įgyti yra originalus autorinis darbas. (Studentų parašai)

3 Būzaitė, E., Norvilaitė, R. (2012). Pramogų rinkos segmentavimas: Saulės radijas klausytojo portretas: universitetinių pagrindinių studijų Verslo administravimo programos baigiamasis darbas / baigiamojo darbo vadovė asist. I. Matuzienė. Šiaulių universitetas, Vadybos katedra, 79 p. (84 p.). SANTRAUKA Bakalauro baigiamajame darbe segmentuojami UAB Saulės radijas klausytojai, remiantis kiekvienam segmentui būdingomis charakteristikomis ir savybėmis, išskiriančiomis jį iš kitų segmentų. Pagal išskirtas ir kiekvienam segmentui būdingas savybes sudarinėjami klausytojų portretai. Teorinėje dalyje yra apţvelgiama paslaugos samprata ir klasifikavimas, segmentavimo samprata, segmentavimo procesas, efektyvaus segmentavimo sąlygos bei tikslinės rinkos parinkimas. Didţiausias dėmesys skiriamas keturiems pagrindiniams segmentavimo kriterijams geografiniui, demografiniui, psichografiniui bei elgsenos, pagal kuriuos ir buvo segmentuojami radijo klausytojai. Empirinėje darbo dalyje buvo atliekamas tyrimas, kuriuo siekiama išskirti pagrindinius Saulės radijo segmentus ir atsiţvelgiant į kiekvieno jų poţymius bei savybes sudaryti jų portretus. Pagrindinėms klausytojų charakteristikoms ir savybėms išskirti naudojamas apklausos metodas, o tikslesniems jų portretams nupiešti pusiau standartizuoto interviu metodas. Apklausos būdu apklausti 196 Saulės radijo klausytojai, interviu paimta iš 8 klausytojų. Atlikus tyrimą išryškėjo du pagrindiniai Saulės radijo segmentai, pasiţymintys skirtingomis charakteristikomis. Kiekvienam segmentui suteiktas geriausiai šio segmento klausytojo portretą atitinkantis pavadinimas. Darbe taip pat pateiktos rekomendacijos, į kurias atsiţvelgiant galima pagerinti Saulės radijo veiklą, klausytojų atţvilgiu. 3

4 Būzaitė, E., Norvilaitė, R. (2012). Segmentation of entertainment market: Saulės radijas portrait of listener: the final work of the major academic studies of Business management / supervisor of final work assist. I. Matuzienė. Šiauliai University, Department of Management, 79 p. (84 p.). SUMMARY This Bachelor thesis studies segmentation of Saulės radijas listeners based on each segment-specific characteristics and qualities, which differentiate it from other segments. According isolated and characterized the properties of each segment of the audience compiled portraits. The theoretical part is an overview of the concept of service and classification, segmentation concept, segmentation process, an effective segmentation of the market conditions and target selection. The focus of segmentation criteria for the main four are: geographic, demographic, psychographic and behavioral. The empirical part of this investigation, which aims to identify the main segments of Saulės radijas and considering into their individual characteristics and properties make their portraits. Survey method was used to identify the main audience characteristics and properties, and a semi-standardized interview was used to draw more relevant portraits of listeners. 196 Saulės radijas listeners were questioned by survey method and interview was taken from the 8 listeners. The investigation showed, that Saulės radijas has two main segments, having different characteristics. For each segment, was given the name most corresponding portrait of listeners. The paper also includes recommendations that are given to improve the Saulės radijas actions against listeners. 4

5 TURINYS ĮVADAS TEORINIAI RINKOS SEGMENTAVIMO ASPEKTAI Paslaugos samprata ir klasifikavimas. Pramogų rinka Rinkos segmentavimo samprata Segmentavimo kriterijai Geografinis kriterijus Demografinis kriterijus Psichografinis kriterijus Elgsenos kriterijus Rinkos segmentacijos procesas Efektyvaus segmentavimo sąlygos Tikslinės rinkos parinkimas PRAMOGŲ RINKOS SEGMENTAVIMO: SAULĖS RADIJAS KLAUSYTOJO PORTRETO SUDARYMO TYRIMO REZULTATŲ PRISTATYMAS Empirinio tyrimo metodų pristatymas Anketinės apklausos pristatymas Pusiau standartizuoto interviu pristatymas UAB Saulės radijas pristatymas Anketinės apklausos tyrimo rezultatų pristatymas Pusiau standartizuoto interviu rezultatų pristatymas Informantų demografinės charakteristikos Informantų interviu apibendrinimai IŠVADOS REKOMENDACIJOS LITERATŪRA PRIEDAI priedas. Anketa priedas. Tyrimo uţsakovų atsiliepimas

6 LENTELĖS 1.1 lentelė. Paslaugų savybės lentelė. Materialių prekių ir paslaugų skirtumai lentelė. Rinkos segmentavimo apibrėţimai, remiantis skirtingais autoriais lentelė. Segmentacijos kriterijų parinkimo būdų privalumai ir trūkumai lentelė. Asmenybės tipai lentelė. Klausimyno turinio pagrindimas lentelė. Saulės radijas rinkos dalyviai lentelė. Ţinutės tekstas respondentams lentelė. Saulės radijas klausytojų segmentų aprašymas lentelė. Informantų demografiniai duomenys lentelė. Klausimai interviu metu lentelė. Informantų situacijos, kurios metu klausosi radijo, apibūdinimas lentelė. Prieţastys, kodėl radijo klausosi nurodytu laiku lentelė. Informantų pasisakymai, kokia veikla daţniausiai uţsiima klausydami radijo lentelė. Informantų pasisakymai apie radijo stoties perjungimą į kitą stotį lentelė. (Ne)dalyvavimo ţaidimuose/diskusijose prieţastys lentelė. Informantų, savęs, kaip radijo klausytojų, apibūdinimai lentelė. Informantams tobulo radijo apibūdinimai

7 PAVEIKSLAI 1.1 pav. Paslaugų klasifikavimas pagal funkcinę paskirtį pav. Segmentavimo kriterijai pav. Visuomenės klasės pav. Segmentacijos procesas pav. Efektyvaus segmentavimo sąlygos pav. Klausytojų portretai pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį pav. Klausytojų pasiskirstymas pagal statusą pav. Respondentų pasiskirstymas pagal asmenybės tipą pav. Klausytojų laisvalaikio leidimo būdai pav. Radijo klausymosi atvejai pav. Saulės radijas klausytojų lojalumas pav. Kaip daţnai klausosi radijo pav. Klausytojų pasiskirstymas pagal eterio laiką pav. Saulės radijas segmentų charakteristikos pav. Saulės radijas klausytojų portretai

8 ĮVADAS Dabartinė verslo aplinka ypač konkurencinga. Kiekviena įmonė ar organizacija, norėdama išlikti rinkoje ir būti pranašesne uţ kitas privalo ieškoti įvairių sprendimų skirtingose srityse. Ne išimtis ir radijo stotys, veikiančios specifinėje aplinkoje, kurių paslauga šiuolaikinėje visuomenėje yra itin populiari. Ţmonės radijo klausosi ne tik namuose, bet ir automobilyje, darbe bei laisvalaikio praleidimo vietose. Lietuvoje transliuojamos 42 skirtingos radijo stotys (Lietuviškų radijo..., 2012). Šiuo metu nėra nei vienos laisvos radijo bangos, todėl patekti į šią rinką ypač sudėtinga. Siekdamos pritraukti kuo didesnę klausytojų auditoriją, radijo stotys konkuruoja, aktyviai įtraukdamos savo klausytojus į įvairius ţaidimus, diskusijas. Kiekviena radijo stotis, norėdama išlikti ir uţimti kuo aukštesnes pozicijas turi priimti marketinginius sprendimus. Atliekant marketingo tyrimus beveik visada iškyla būtinybė analizuoti rinką, kaip diferencijuotą struktūrą, nes rinkas sudaro vartotojai, besiskiriantys poreikiais, suvokimu, pirkimo elgsena (Kriaučionienė ir kt., 2006). Norint tinkamai pateikti savo radijo paslaugą, sukurti tinkamą marketingo kompleksą, pritaikyti paslaugą taip, kad ji atitiktų tai, kam pirmenybę teikia klausytojai - būtina suprasti savo klausytojų auditoriją. Tam tikslui pasiekti pasitelkiamas rinkos segmentavimas ir tikslinės auditorijos nustatymas. Tai aktualu, nes būtent rinkos segmentavimas padeda sumaţinti skirtumą tarp to ką organizacija siūlo rinkai ir ko tai rinkai iš tikrųjų reikia. Segmentuojant rinką, daroma prielaida apie jos teikiamų pirmenybių bei galutinio prekės ar paslaugos pasirinkimo heterogeniškumą (Virvilaitė, 2007). Rinkos segmentavimas, plačiai mokslinėje literatūroje įvardijamas kaip procesas, kai vartotojai rinkoje dalijami į grupes ar segmentus, kuriuose esantys vartotojai turi panašių savybių ir norų (Bakanauskas, 2006). Populiarus posakis paţinti savo klausytoją yra tolygus mokslinėje literatūroje sutinkamam terminui identifikuoti savo segmentą. Pasak L. Unterhauser (2006), rinkos segmentas (rinkos dalis) yra vartotojų visuma, turinti vienodus esminius poţymius. Tai grupė vartotojų, pasiţyminti savitais poreikiais, įpročiais, vartojimo elgesiu, pajamomis ir pan. bei sąlygojanti atitinkamą paklausą. Taigi apibrėţiant auditoriją, segmentuojant rinką, naudojamasi įvairiais kriterijais, kurie daţniausiai literatūroje išskiriami pagal tokius poţymius: geografinį, demografinį, psichografinį bei elgsenos. Anot A. Pajuodţio (2005), segmentavimo procese šie kriterijai paprastai kombinuojami. Šiame darbe, atliekant radijo stoties Saulės radijas tyrimą jie taip pat bus kombinuojami. Rinkos tyrimų bendrovė TNS nuo 2009 metų, du kartus per metus atlieka radijo stočių 8

9 klausytojų auditorijos tyrimus (Radijo auditorijos..., 2011). Tačiau šių tyrimų duomenys yra bendri visoms Lietuvoje veikiančioms radijo stotims. Jie neatskleidţia konkrečios radijo stoties klausytojo portreto. Mūsų atliekamas tyrimas yra tęstinis atliekamiems TNS tyrimams, tačiau naujumas pasireiškia tuo, kad tyrimas bus atliekamas konkrečiai Saulės radijo stočiai. Atlikus auditorijos tyrimą bus charakterizuoti būtent šios radijo stoties klausytojai ir pateikti jų portretai. Tiriamą problemą apibūdina tokie klausimai kokiomis charakteristikomis pasiţymi Saulės radijo segmentas? Koks yra Saulės radijo klausytojo portretas? Tyrimo objektas: Saulės radijo klausytojo portretas (geografinių, demografinių, psichografinių bei elgsenos charakteristikų visuma). Taigi šio baigiamojo darbo tikslas identifikuoti charakteristikas, būdingas Saulės radijo klausytojui ir apibrėţti jo portretą. Tyrimo lauko pasirinkimo argumentas dėl negalėjimo tinkamai pritaikyti gaunamų duomenų iš tyrimų bendrovės TNS, atliktas uţsakomasis tyrimas, nes vienas iš pagrindinių Saulės radijo tikslų yra kuo geriau tenkinti klausytojų poreikius. Uţdaviniai: 1. Išanalizuoti segmentavimo koncepciją. 2. Identifikuoti rinkos segmentavimo kriterijus. 3. Susipaţinti su segmentavimo proceso etapais. 4. Naudojant anketinės apklausos metodą, identifikuoti klausytojų charakteristikas. 5. Naudojant pusiau standartizuoto interviu metodą, apibrėţti klausytojų portretus. Tyrimo metodai: konceptualiai analizei taikyta mokslinės bei publicistinės literatūros analizė ir sisteminimas, empiriniam tyrimui anketinė apklausa bei pusiau standartizuotas interviu. Tyrimo praktinis reikšmingumas ir taikymo sritys: tyrimo rezultatai bus panaudoti tyrimo uţsakovų UAB Saulės radijas. Uţsakovų atsiliepimas apie tyrimo rezultatus pateiktas 2 priede. Darbo atsakomybės pasiskirstymas. Visas darbas atliktas bendromis pastangomis, todėl negalima darbo išskaidyti į atskiras dalis ir priskirti konkrečiai studentei. 9

10 1. TEORINIAI RINKOS SEGMENTAVIMO ASPEKTAI 1.1. Paslaugos samprata ir klasifikavimas. Pramogų rinka Ph. Kotler ir K. L. Keller (2007) teigimu, paslauga tai bet koks veiksmas ar darbas, kurį viena šalis gali pasiūlyti kitai, tačiau kuris nesuteikia jokios apčiuopiamos nuosavybės. Nustatyti ribą tarp materialią, t.y. daiktinę formą turinčių ir tokios formos neturinčių gaminių, kuriuos reikėtų vadinti paslaugomis, nelengva. Anot B. Vengrinės (2006), bet kuris paslaugos apibrėţimas gali būti sukritikuotas todėl, kad visuomet atsiras reiškinių, kurie visuotinai pripaţįstami paslaugomis, tačiau netelpa į tą apibrėţimą. Visuotinai priimto paslaugos apibrėţimo nėra. Paprastai apibrėţimuose akcentuojama viena ar kelios paslaugų savybės, kurias kai kurie autoriai laiko universaliomis. Ph. Kotler ir K. L. Keller (2007) nuomone, paslaugos pasiţymi keturiomis pagrindinėmis savybėmis, lemiančiomis marketingo komplekso pobūdį neapčiuopiamumu, nekaupiamumu, neatskiriamumu, heterogeniškumu (nevienodumu). Paslaugą galima apibrėţti remiantis kiekviena iš šių savybių (ţr. 1.1 lentelę). Paslaugos savybė Neapčiuopiamumas Nekaupiamumas Neatskiriamumas Heterogeniškumas ir kt. (2008) Paslaugų savybės Apibrėţimas Paslauga tai prekė, kurios sudėtyje vyrauja neapčiuopiamos savybės. Paslauga tai prekė, kurios gamyba ir vartojimas vyksta tuo pačiu metu. Paslauga tai prekė, kurios gamyboje dalyvauja jos vartotojas. 1.1 lentelė Paslauga tai prekė, kurios turinys ir kokybė priklauso nuo paslaugos teikėjo(-ų), jos vartotojo ir kitų aplinkybių. Šaltinis: sudaryta darbo autorių, remiantis R. Dudėnu (2006), Ph. Kotler, K. L. Keller (2007), V. Pranuliu Aukščiau esančioje lentelėje pateiktos paslaugų savybės aptartinos išsamiau. Neapčiuopiamumas. Neapčiuopiamų savybių galima rasti daugelyje prekių, tačiau prekę galima laikyti paslauga tik tuomet, kai šios savybės ima vyrauti, t. y. pasidaro gausesnės ir svarbesnės uţ apčiuopiamąsias. Nekaupiamumas. Daugelis paslaugų teikiamos ir vartojamos tuo pačiu metu. Akivaizdu, kad jų negalima iš anksto pasiruošti, sukaupti ir vėliau siūlyti. Šių paslaugas teikiančių įmonių pajėgumo ir darbo laiko planavimas sukelia daug sunkumų, nes tai turi būti patogu paslaugų vartotojams. Neatskiriamumas. Kadangi paslaugų gamyba ir vartojimas glaudţiai susiję, labai svarbi paslaugos savybė kliento dalyvavimas paslaugos teikimo procese. 10

11 Heterogeniškumas (nevienodumas). Ši paslaugos savybė atsiranda dėl to, kad paslauga yra jos tiekėjo ir kliento sąveikos rezultatas, todėl paslauga vienam klientui nėra visiškai tokia pati kaip kitam vien dėl skirtingų santykių, susidarančių tarp paslaugos tiekėjo ir kliento. Tos pačios paslaugos, suteiktos to paties asmens, kokybę skirtingi klientai gali vertinti nevienodai (R. Dudėnas, 2006, V. Pranulis ir kt., 1999, V. Pranulis ir kt., 2008). Materialių prekių ir paslaugų savybių palyginimas padeda išryškinti šių veiklos sričių savitumą, kuris jas skiria (ţr. 1.2 lentelę). 1.2 lentelė Materialių prekių ir paslaugų skirtumai Materiali prekė Kriterijai Paslauga Apčiuopiama Apčiuopiamumo Neapčiuopiama Homogeniška Vienodumo Heterogeniška Gamyba ir pardavimas atskirti nuo vartojimo Vartotojas gamyboje nedalyvauja Funkcijų atskyrimo Vartotojo dalyvavimo Gamyba, pardavimas ir vartojimas vienalaikis procesas. Klientas dalyvauja kuriant paslaugą Gali būti sandėliuojama Sandėliavimo galimybių Negali būti sandėliuojama Perduodama nuosavybė Nuosavybės perdavimo Perduodamos nuosavybės nėra. Šaltinis: R. Dudėnas (2006) Paslaugos gali būti labai įvairios ir klasifikuojamos taip pat įvairiai. Klasifikavimas padeda visą paslaugų įvairovę suskirstyti į tam tikras grupes, bet universalios klasifikavimo schemos nėra (Langvienė, Vengrienė, 2005). L. Bagdonienė ir R. Hopienė (2005) skirsto pagal tokius kriterijus: pagal paslaugų tiekėją, paslaugos vartotoją, paslaugos teikimo vietą, paslaugos apčiuopiamumo laipsnį, vartotojų dalyvavimą, paslaugos vartojimo motyvus, paslaugos teikėjo motyvus, pasiūlos pobūdį, vartotojo ir teikėjo santykių pobūdį, paslaugos funkcinę paskirtį. Pagal naudingumo kriterijų paslaugos gali būti skirstomos į utilitarines (naudingumo) ir hedonistines (malonumo) (Ng et al., 2007). Suprantama, kad paslaugų skirstymas gali būti labai įvairus ir visus klasifikavimo kriterijus aptarti būtų sudėtinga. Bakalauro baigiamajame darbe aktualu aptarti paslaugų klasifikavimą pagal funkcinę paskirtį, nes radijo paslaugos atitinka net ne vieną šio klasifikavimo kriterijų. Klasifikavimas pavaizduotas 1.1 paveiksle. 11

12 Paslaugos Pramogų: Poilsio Kultūros Sporto Mainų: Komunikacinės Informacinės Mokymo Pagalbos: Apsaugos Kompensuojančios Palaikančios Substitucinės: Tarpininkavimo Palengvinančios Pakeičiančios 1.1 pav. Paslaugų klasifikavimas pagal funkcinę paskirtį Šaltinis: sudaryta darbo autorių, remiantis L. Bagdoniene, R. Hopeniene (2005) Pagal šią klasifikaciją radijo paslaugos labiausiai atitinka, paslaugų klasifikavimo pagal funkcinę paskirtį, mainų kriterijų, nes jos teikia komunikacines paslaugas. Taip pat šias paslaugas galima priskirti ir pramogų kriterijui, kadangi baigiamajame bakalauro darbe didţiausias dėmesys skiriamas klausytojui, jo portreto charakterizavimui. Klausytojui radijas, jo vykdomi ţaidimai, diskusijos, leidţiama muzika yra pramoga. Taigi radijas yra pramogų rinkos dalis. Taigi, aptarus klasifikacijas, svarbu sutelkti dėmesį į siauresnę paslaugų sritį, kuri ir bus labiausiai akcentuojama šiame darbe tai pramogų paslaugos. Pramogų industrija yra nuolat plėtojama rinkoms pasitelkiant naujoves ir naujas idėjas. Kadangi rinkoje atsiranda tiek daug skirtingų formų pramogų, konkurencija šioje pramonėje tapo ypatingai stipri. Įmonės ir subindustrijos nuolat konkuruoja tarpusavyje dėl auditorijos dėmesio, prenumeratų ir pardavimų. Vartotojai reikalauja vis daugiau laisvalaikio ir pramogų produktų (Entertainment, 2012). Pramogų ir laisvalaikio sąvokos labai susijusios ir daţnai tapatinamos kaip sinonimai. M. J. Leitner, S. F. Leitner (2004), laisvalaikį apibrėţia, kaip laisvą arba neįpareigojantį laiką, kai nedirbama ir neatliekamos kitos gyvybiškai svarbios funkcijos. Tuo tarpu pramoga, autorių nuomone, galima vadinti veiklą, kuri yra atliekama laisvalaikiu ir daţniausiai teikia pasitenkinimą. Atsiţvelgiant į šiuos apibrėţimus, laisvalaikio ir pramogos sąvokos gali būti tapatinamos veiklos poţiūriu. Autoriai taip pat išskiria labai platų pramogų paslaugų spektrą, tačiau pabrėţia, kad daugelis uţsiėmimų patenka ne į vieną, o į kelias kategorijas. Svarbiausios kategorijos, išskirtos autorių, pramogų klasifikacijoje yra šios: paprastos pramogos (veiklos, kurios teikia malonumą be fizinių, protinių ar socialinių dalyvio pastangų) protinė veikla (apmąstymo ir savęs supratimo, pvz., meditacija), sporto ir lavinimo (futbolas, aerobika ir pan.), muzikos (veikos susijusios su muzikos klausymu, atlikimu, kūrimu), menų (skulptūra, tapyba ir pan.), šokių (šokio ţiūrėjimas, šokimas) hobi (kolekcionavimas, rankų darbas ir pan.), ţaidimų (pvz., stalo ţaidimai), atsipalaidavimo (pvz., masaţas), socialinio aktyvumo veiklos (tai 12

13 vakarėliai, susibūrimai ir pan.), humanitarinės paslaugų teikimo (įvairūs savanoriški darbai), pramogų gamtoje (pvz., ţvejyba, iškylavimas), kelionių ir turizmo (kelionės, ekskursijos ir pan., kurių metu gali būti apimtos ir kitos minėtos kategorijos). Apibendrinant galima teigti, jog paslauga yra veiksmas ar daugiafazis veiklos procesas, neturintis materialaus apčiuopiamo rezultato, kuris skiriamas patenkinti kito ūkio subjekto poreikius. Paslaugos nuo prekių išsiskiria keturiomis pagrindinėmis savybėmis neapčiuopiamumu, nekaupiamumu, neatskiriamumu ir nevienodumu. Paslaugas galima klasifikuoti labai įvairiais būdais. Šiame darbe Saulės radijo teikiamas paslaugas galima priskirti mainų, o taip pat pramogų kategorijai. Saulės radijas savo klausytojui teikia paprastąsias pramogas, nes klausytojui nereikia jokių protinių ar fizinių pastangų, siekiant gauti malonumo, taip pat muzikos, nes suteikia galimybę klausytis mėgstamos muzikos, ţaidimų, nes suteikia galimybę klausytojams įsitraukti į įvairius ţaidimus Rinkos segmentavimo samprata V. Pranulis ir kt. (1999, p. 120) savo knygoje rašo, jog vartotojai, kaip ir rinkos dalyviai, nėra vienalytė masė. Įmonė, organizuodama savo veiklą, į tai turi atsiţvelgti ir marketingo veiksmus orientuoti į tam tikrų vartotojų grupių poreikių tenkinimą. Bet kuri įmonė ţino, kad jos prekės negali patikti iškart visiems pirkėjams. Jų per daug, jie per plačiai pasklidę ir pernelyg skiriasi savo poreikiais ir įpročiais (Marketingo valdymas, 2000, p. 62). Realizuojant orientavimosi į pirkėjo poreikius principą, pagrindinė vieta vis tik priklauso rinkos segmentavimui (Ţvirblis, 1992, p. 96). A. Bakanauskas (2006, p. 17) teigia, kad reta organizacija siekia, kad visi galimi vartotojai būtų jų gaminių ar paslaugų pirkėjai. Kai kurioms įmonėms geriausia susikoncentravus aptarnauti tam tikras rinkos dalis, arba segmentus. Kiekviena kompanija turėtų išskirti patraukliausius rinkos segmentus, kuriuos galėtų efektyviai aptarnauti (Marketingo valdymas, 2000, p. 62). Taigi, tam būtina rinką suskaidyti į dalis, pagal tam tikrus vartotojo bruoţus. Rinkos skaidymas į dalis marketinge vadinamas rinkos segmentavimo (Pranulis ir kt., 1999, p. 120). Paslaugų verslo rinkos segmentavimas tai rinkos dalies su panašiais jos narių norais bei juos apibūdinančiais aprašymais išskyrimais į atitinkamas grupes, vadinamuosius segmentus, siekiant kuo geriau aptarnauti pasirinktus paslaugų vartotojus (Vitkienė, 2004, p. 103). Marketingo specialistas nekuria segmentų; jo uţduotis identifikuoti segmentus ir nuspręsti į kurį(-iuos) nusitaikyti (Kotler & Keller, 2006, p. 240). Nepaisant to, kad vartotojai yra skirtingi, parduodant tam tikrą produktą, į juos ţiūrima kaip į gana panašius ir marketingo veiksmai nukreipiami į juos kaip į homogeninę grupę (Bakanauskas, 2006, p. 19). Homogeniška rinka gali būti padalyta į keletą segmentų, o rinka 13

14 su daugeliu maţų segmentų gali būti sugrupuota į maţesnį operatyvių segmentų skaičių. Tokia klasifikacija pagal dydį yra tik apytikris įvertinimas kaţko kitko, ko iš tikrųjų ieškome (Karlöf, Lövingsson, 2006). Tas pats principas galioja ir paslaugas teikiančioms organizacijoms. Rinkos segmentavimas remiasi teiginiu, kad bet kurią rinką sudaro atskiros dalys. Kiekvienos dalies pirkėjai apibūdinami savitais poreikiais, vartojimo stereotipu ir elgesiu, todėl prekių paklausa įvairuoja. Kiekvienas rinkos segmentas pasiţymi skirtingomis prekės pardavimo jame galimybėmis (Marketingo planavimas...). Anot R. Dudėno (2006, p. 39) rinkos segmentavimas yra į vartotoją orientuota filosofija. Prieš nusprendţiant kur nukreipti visas įmonės pastangas į visą rinką, vieną ar kelias skirtingas vartotojų grupes, būtina atlikti rinkos segmentavimą (Kriaučionienė ir kt., 2006, p. 27). Įvairūs autoriai pateikia skirtingus argumentus, kodėl įmonės atlieka segmentavimą. A. Bakanauskas (2006, p. 21) tvirtina, kad rinkos segmentavimas leidţia marketingo specialistams aiškiau matyti rinkų įvairovę ir atskleisti galimybes, kurios gali egzistuoti, arba segmentus, kurių poreikių konkurentai nesugebėjo patenkinti. V. Pranulis ir kt. (1999, p. 120) argumentuoja, jog įmonė atlieka rinkos segmentavimą todėl, kad galėtų pasirinkti tą vartotojo grupę, kuri jai yra patraukliausia ir naudingiausia. A. Pajuodţio (2005, p. 140) nuomone, rinkos segmentavimas leidţia atskiriems rinkos segmentams parinkti diferencijuotas marketingo priemones ir geriau suderinti pasiūlą su pirkėjų poreikiais bei reikalavimais. J. Vijeikio (2003) teigimu, vykstant segmentacijai didelės skirtingos rinkos suskaidomos į maţesnes ir vienalytiškesnes. Kaip teigia, A. Bakanauskas (2006, p. 20) segmentavimas yra naudojamas, kai skirtumai tarp vartotojų yra pakankamai ryškūs; ir tam, kad būtų galima efektyviai parduoti produktą, vartotojai yra suskirstomi į grupes. Didesnę rinką dalijant į maţesnius segmentus, kurie teikia pirmenybę skirtingiems dalykams, ir paskui pritaikant gaminį (ar paslaugą) taip, kad jis atitiktų tai, kam pirmenybę teikia atskiri segmentai, sumaţinamas skirtumas tarp to, ką organizacija apskritai siūlo rinkai ir ko tai rinkai iš tikrųjų reikia. Kai jau galima išskirti keletą vartotojų segmentų, kompanijos vadovybė turi nuspręsti, į kuriuos iš jų orientuotis. Be abejo, anot Ph. Kotler (2010, p. 52) ji turėtų rinktis tuos segmentus, kuriuos gali patraukti išskirtine nauda. Išnagrinėjusi savo galimybes sėkmingai tenkinti kiekvieno segmento reikalavimus, kompanija gali priimti deramą sprendimą. Dauguma ţmonių yra linkę susieti diferencijavimą su modernizavimu, t.y. su tokiu produkto pakeitimu, dėl kurio produktas tampa tobulesnis ir brangesnis. Tačiau segmentavimas nebūtinai reiškia modernizavimą. Tai tiesiog orientavimasis į konkrečią grupę su homogeniška poreikių struktūra (Karlöf, Lövingsson, 2006). Taigi galima teigti, kad 14

15 bendras rinkos segmentavimo strategijos naudojimo tikslas yra pagerinti organizacijos konkurencinę padėtį ir geriau patenkinti klientų poreikius. Paslaugų organizacijos ir gamybinės įmonės rinkos segmentacijos eiga panaši. Esminis skirtumas tas, kad išskirtus segmentus paslaugų organizacija turės suderinti arba atskirti, jei vienu laiku vartotojus aptarnauti bus sunku (Bagdonienė, Hopenienė, 2004, p ). Taigi atlikti rinkos segmentavimą, vadinasi, išspręsti vartotojų tipologijos arba klasifikavimo pagal daugelį poţymių uţdavinį. Nustačiusi ir išanalizavusi rinkos segmentus, įmonė gali nuspręsti, kuriuos segmentus ji aptarnaus. Segmentavimas leidţia pritaikyti produktus prie vartotojų preferencijų, kas savo ruoţtu prisideda prie konkrečių prekių konkurentabilumo ir pardavimo masto padidinimo rinkoje (Dudėnas, 2006, p. 39). S. Urbonavičiaus (1997, p. 33) nuomone, galima tikėtis, kad visi to paties segmento vartotojai norės panašių prekių, juos tenkins maţdaug tokia pat kaina ir jie vienodai reaguos į specialiai tokiems asmenims skirtą reklamą ar kitus marketingo veiksmus. M. Fassnacht (2009) pateikia truputį kitokį poţiūrį į segmentavimą. Jis savo straipsnyje kalba apie nenuspėjamumo efektą. Straipsnio autorius teigia, kad gerokai statiškas vartotojų segmentų apibrėţimas tampa maţiau patikimu mūsų besikeičiančioje visuomenėje, ypač šiandieniniame ekonominiame klimate. Gyvenimo pokyčius vis sunkiau numatyti, nes vartotojai gyvena savo gyvenimus maţiau tradiciškai nei jie tai darė prieš 10 ar 20 metų. Antra, vartotojai niekada nepriklauso tik vienam segmentui. Atvirkščiai jie jaučiasi priklausantys daugeliui segmentų. Jie gali būti profesionalūs vadovai ryte, vaikiški sporto fanai vakare, neginčijami autoritetai, lankantys baţnyčią sekmadieniais. Toks ţmogus priklauso trims segmentams su skirtingais elgesio modeliais, poţiūriu į produktą, priklausomai nuo dienos laiko ar savaitės dienos. Galiausiai, vartotojai gauna vis daugiau kontrolės iš marketingo veiklos ir jiems tai patinka. Jie mėgsta gauti aktualią informaciją, dar daugiau, jie nori patys pasirinkti jiems svarbią informaciją. Tiesa ta, kad lengviau leisti jiems rinktis ir nuspręsti, kas jiems svarbu nei numatyti tinkamiausią, brangiai apskaičiuoto segmento tapatybę. Tai argumentas skirti daugiau dėmesio įgalinti vartotojus savarankiškam segmentavimuisi (Fassnacht, 2009). Analizuojant rinkos segmentavimo sampratą, įvairių autorių šaltiniuose, pastebėjome, jog autoriai pateikia panašius apibrėţimus (ţr. 1.3 lentelėje). Dauguma autorių rinkos segmentavimą apibūdina kaip rinkos skaidymą į atskiras dalis (segmentus). Tačiau pastebima, jog vieni autoriai segmentavimą įvardija kaip procesą, kiti kaip strategiją, dar kiti tai vadina tiesiog skaidymu. Ţemiau esančioje 1.3 lentelėje pateikti skirtingų autorių ir skirtingų laikotarpių rinkos segmentavimo apibrėţimai. 15

16 Autoriai, metai A. Ţvirblis, 1992 Rinkos segmentavimo apibrėţimai, remiantis skirtingais autoriais Rinkos segmentavimo apibrėţimai 1.3 lentelė Rinkos segmentavimas kai rinka suskaidoma į apibrėţtus segmentus, iš kurių kiekviename gali būti poreikis atitinkamoms prekėms ir (arba) naudotinas atitinkamas marketingo kompleksas. S. Urbonavičius, 1997 Rinkos skaidymas į dalis marketinge vadinamas rinkos segmentavimu. V. Pranulis ir kt., 1999 A. Ţvirblis, 2000 J. Vijeikis, 2003 Ph. Kotler ir kt., 2003 E. Vitkienė, 2004 J. Stankevičienė, R. Urbanskienė, 2005 A. Pajuodis, 2005 A. Bakanauskas, 2006 R. Dudėnas, 2006 M. Kriaučionienė ir kt., 2006 L. Unterhauser, 2006 V. Pranulis ir kt., 2008 J. Stankevičienė, R. Urbanskienė, 2009 R. Venkatesh, 2011 V. Pranulis ir kt., 2012 Rinkos segmentavimas tai rinkos skaidymas į dalis, kuriose vienodai ar panašiai reaguojama į marketingo veiksmus. Rinkos segmentavimas kai rinka suskaidoma į apibrėţtas dalis segmentus, iš kurių kiekviename gali būti atitinkamų prekių poreikis ir (arba) naudotinas atitinkamas marketingo kompleksas. Rinkos segmentavimas rinkoje esančių tiksliai apibrėţtų vartotojų grupių, besiskiriančių savo poreikiais, charakteristikomis ar elgsena, nustatymas, kurių aptarnavimui gali prireikti tam tikrų prekių ar rinkodaros kompleksų. Rinkos segmentavimas tai rinkos skaidymas į atskiras pirkėjų grupes pagal jų poreikius, charakteristikas, elgsenos ypatybes; toms grupėms gali būti teikiami skirtingi produktai ar naudojami skirtingi rinkodaros kompleksai. Paslaugų verslo rinkos segmentavimas tai rinkos dalies su panašiais jos narių norais bei juos apibūdinančiais aprašymais išskyrimais į atitinkamas grupes, vadinamuosius segmentus, siekiant kuo geriau aptarnauti pasirinktus paslaugų vartotojus. Rinkos skaidymas į tam tikras grupes vadinamas segmentavimu. Rinkos segmentavimas susijęs su poţymių, pagal kuriuos skirstoma rinka atrinkimu. Rinkos segmentavimas tai rinkos suskaidymas į vienalytes pirkėjų grupes (segmentus), iš kurių įmonė pasirenka tikslinę rinką (tikslinę grupę), kuriai įvaldyti naudojamas tam tikras marketingo priemonių kompleksas. Rinkos segmentavimas yra visos apibrėţtos rinkos skaidymas į tam tikrą skaičių subrinkų (naudojant identifikuotus segmentavimo poţymius), kurios reikalauja skirtingų gaminių ir/arba paslaugų ir kurios gali būti pasiekiamos skirtingais marketingo kompleksais. Segmentavimas tai procesas, kurio metu rinka yra suskirstoma į potencialių klientų grupes, kurių poreikiai ir/arba charakteristikos yra panašūs; tikėtina, kad pirkdami gaminius, jie elgsis taip pat panašiai. Rinkos segmentavimas tai procesas, kurio metu rinka, naudojantis vienu ar keliais galimais rinkos segmentavimo poţymiais, padalijama į homogeninius segmentus. Rinkos segmentavimą galima apibrėţti kaip strategiją, įgalinančią įmonę padalyti rinką į atskirus segmentus, kurie apibūdinti vienoda reakcija į rinkodaros veiksmus. Rinkos segmentavimas yra į vartotoją orientuota filosofija Rinkos segmentavimas rinkos skaidymas į dalis, pasiţyminčias panašiais poreikiais, norais, vertybėmis bei pirkimo elgsena. Rinkos segmentavimas tai toks rinkos tyrimo procesas, kai rinka suskaidoma į atskiras pirkėjų grupes, kurioms reikia skirtingų prekių pateikimo ir rėmimo veiksmų. Rinkos segmentavimas tai rinkos skaidymas pagal pasirinktus kriterijus, siekiant surasti dalis, kurios vienodai ar panašiai reaguoja į marketingo veiksmus. Atlikti rinkos segmentavimą tai atlikti rinkos klasifikavimą pagal daugelį poţymių. Rinkos segmentavimas yra strategija, kurioje didelė heterogeninė (nevienalytė) rinka yra suskirstoma į maţesnius homogeninius segmentus ir skirtinga marketingo programa yra taikoma kiekvienam segmentui. Rinkos segmentavimas kūrybinis procesas, tad kiekviena įmonė ieško savų būdų, kaip išskirti savitais pageidavimais pasiţyminčias vartotojų grupes. Šaltinis: sudaryta darbo autorių, remiantis autoriais, paminėtais lentelėje 16

17 Tikslinis marketingas (segmentavimo vieta marketinge). Norint suprasti, kokią vietą segmentavimas uţima marketinge, svarbu išsiaiškinti, kas yra tikslinis marketingas. Apţvelgus įvairių autorių literatūrą, paaiškėjo, jog segmentavimas yra vienas, tikslinio marketingo, komponentų. A. Bakanauskas (2006, p. 18) tikslinį marketingą apibūdina taip: tai produkto ir marketingo komplekso sukūrimas specifiniams rinkos segmentams. Tokiu atveju pardavėjas suskirsto rinką segmentais, pasirenka iš jų vieną ar kelis, ir kuria prekes bei marketingo kompleksus, pritaikytus kiekvienam iš tų segmentų (Marketingo valdymas, 2000, p. 62). Ph. Kotler ir kt. (2003) pastebėjo, kad linkstama į tikslinio marketingo kryptį, kuri pardavėjams leidţia geriau identifikuoti savo galimybes rinkoje tinkami pasiūlymai tinkamiems, teisingai pasirinktiems vartotojams tinkamu laiku. Iš esmės tai yra marketingo veiksmų koncentravimas į tikslinius segmentus (Bakanauskas, 2006, p. 18). Tiksliniam marketingui reikia trijų marketingo priemonių (Marketingo valdymas, 2000, p. 62): Rinkos segmentavimo. Tikslinių įmonės segmentų atrankos. Prekės pozicionavimo rinkoje. A. Bakanauskas (2006) taip pat pabrėţia, kad sėkmingai įgyvendinant tikslinį marketingą praktikoje, šios trys marketingo priemonės yra būtinos ir neatskiriamos, tačiau jas jis įvardija, kaip tris pagrindinius ţingsnius. Apţvelgus analizuotų autorių pateiktus rinkos segmentavimo apibrėţimus matyti, kad visi jie segmentavimą apibūdina panašiai ir dauguma pabrėţia, jog rinkos skaidymas į skirtingus vartotojų segmentus leidţia kiekvienam jų pritaikyti tinkamiausius marketingo veiksmus. O tai suteikia galimybę kuo geriau paţinti, pasiekti, aptarnauti savo klientus bei paskatinti juos pirkti ar naudotis siūloma paslauga. Rinkos segmentavimas tai tarsi kūrybinis procesas, kai kiekviena įmonė ar organizacija ieško savitų būdų, kaip suskaidyti skirtingais norais, poţiūriais pasiţyminčius vartotojus/klientus į atskiras grupes. Apibendrintai galima teigti, jog rinkos segmentavimas yra svarbus trimis aspektais. Jis yra svarbus rinkos tyrimo metodas, vartotojų tyrimo procesas bei strategijos numatymo pagrindas. Būtent segmentavimas yra vienas iš trijų pagrindinių marketingo priemonių tiksliniame marketinge. Apibendrinant analizuotą literatūrą apie tikslinį marketingą, galima teigti, kad tai produkto ar paslaugos ir marketingo komplekso sukūrimas specifiniams rinkos segmentams, o tai šiuolaikinėje verslo aplinkoje labai plačiai naudojama. 17

18 1.3. Segmentavimo kriterijai Norint segmentuoti rinką svarbu atsirinkti kriterijus, pagal kuriuos vartotojai/klientai bus skaidomi į atskiras dalis. R. Dudėnas (2006, p. 39), teigia, kad būtina analizuoti vartotojų skirtumus ir po to sugrupuoti juos taip, kad gautos grupės turėtų būdingų vartojimo, socialinio elgesio ypatybių, ekonominių duomenų ar kitų kriterijų, kurie palengvintų paţinti esamus ir potencialius vartotojus. Kiekvienas gaminys ar paslauga turi savo vartotoją, kuriam būdingos tam tikros savybės. Vartotojų tyrimai gali identifikuoti kriterijus, kurie gali būti naudojami apibrėţti vartotojams ir jų ryšiams su produktu (Bakanauskas, 2006, p. 23). Mokslininkai nurodo įvairius kriterijus, kuriais remiantis galima išskirti rinkos segmentus. L. Bagdonienė ir R. Hopenienė (2004) vartotojus į segmentus siūlo grupuoti pagal jų demografines, socialines ir ekonomines, geografines ir psichologines charakteristikas. R. Virvilaitė (2007, p. 48) cit. Topor (1998) mano, kad rinkos heterogeniškumas gali būti sukeltas arba tikslinės auditorijos, arba situacijos kintamųjų. Mokslininko teigimu, tikslinių auditorijų kintamieji gali būti paremti demografinėmis ar psichografinėmis savybėmis, taip pat prekės ar paslaugos naudojimo ar lojalumo įmonei charakteristikomis. D. G. Tonks & M. Farr (1995) rinkos segmentus rekomenduoja skirstyti pagal geografinius kriterijus bei demografines charakteristikas, kurioms autoriai priskiria amţių, lytį, etniškumą ir socialinę klasę. Remiantis analizuotų autorių informacija paaiškėjo, kad yra keturi pagrindiniai segmentavimo kriterijai. Schematiškai jie pavaizduoti 1.2 paveiksle. 18

19 Segmentavimo kriterijai Geografiniai -šalis -miestas -kaimas -gyventojų tankumas -klimatas Psichografiniai -gyvenimo būdas -mada -asmenybės tipas -visuomenės klasė Demografiniai -amţius ir vystimosi etapas -gyvenimo etapas -šeimos gyvavimo ciklas -lytis -profesija/uţsiėmimas -pajamos -išsilavinimas -tautybė -rasė -mobilumas Elgsenos -prieţastys pirkti -ieškoma nauda -vartotojo statusas -vartojimo lygis -lojalumo lygmuo -nuostatos 1.2 pav. Segmentavimo kriterijai Šaltinis: sudaryta darbo autorių, remiantis L. Bagdoniene, R. Hopeniene (2004), D. G. Tonks, M. Farr (1995), M. Kriaučioniene ir kt. (2006), L. Unterhauser (2006), A. Bakanausku (2006), Ph. Kotler, L. K. Keller (2007), R. Virvilaite (2007), V. Pranuliu ir kt. (2012) Pasak M. Kriaučionienės ir kt. (2006, p. 27) vartotojai gali būti segmentuojami pagal objektyvius ir subjektyvius kriterijus. Galutinių vartotojų ir organizacinių pirkėjų segmentavimo kriterijai skiriasi. Galutinių vartotojų segmentavimui daţniausiai yra taikomi demografiniai, geografiniai, psichografiniai ir vartotojų elgsenos kriterijai. Suskaidţius rinką į segmentus, kiekviena išskirta vartotojų grupė aprašoma, nurodant jos poţiūrį į produktą/paslaugą, elgseną, socialines demografines charakteristikas ir kitą informaciją. Išskirti segmentai taip pat analizuojami pagal esamos ir prognozuojamos konkurencijos, pirkėjų ir tiekėjų galios rodiklius (Kriaučionienė ir kt., 2006, p. 27). Segmentai gali būti formuojami atsiţvelgiant į vartotojų charakteristikas arba vartotojų reakcijas į siūlomas prekes. Marketingo vadybininkai gali rinktis vieną arba kelis segmentavimo kriterijus: geografinį, demografinį, geodemografinį, psichografinį arba pagal elgseną. A. Bakanauskas (2006, p. 24) kaip pavyzdį pateikia mados firmas, kurios gali naudoti skirtingas klimato sąlygas tarp geografinių regionų kaip pardavimo segmentavimo kriterijų. Drabuţių firma gali pasiūlyti storesnius ir šiltesnius drabuţius šalto klimato regionuose ir lengvesnio stiliaus drabuţius vartotojams, gyvenantiems šiltesniuose regionuose. 19

20 Nėra kokio nors vieningo metodo rinkai segmentuoti. Rinkos veikėjas, mėgindamas rasti patį naudingiausią poţiūrį į rinkos struktūrą, turi išbandyti įvairius skirstymo variantus, pagrįstus įvairiais parametrais, vienu ar keliais (Marketingo valdymas, 2000, p. 63). V. Pranulio ir kt. (1999) teigimu, rinkos segmentavimas pagal vieną poţymį daţniausiai nesuteikia išsamios informacijos. Todėl paprastai derinami keli poţymiai. M. Kriaučionienė ir kt. (2006, p. 28) teigia, kad tik giliai ir nuodugniai išanalizavus visus segmentus yra pasirenkama tikslinė rinka. Siekiant įvertinti vartotojų psichologinį prisirišimą prie prekių ţenklų ir jų atvirumą pokyčiams, buvo sukurtas Konversijos modelis. Norint išsiaiškinti, kaip lengvai vartotojas gali pakeisti savo sprendimą, modelis padeda įvertinti vartotojo prisirišimą prie prekės. Remiamasi vartotojo poţiūriu į pasirinktą prekės ţenklą, pasitenkinimu juo ir prekės ţenklo pasirinkimo svarba (Kotler, Keller, 2007, p. 160). R. Dudėnas (2006, p. 42) priduria, jog motyvų išmanymas reikšminga rinkodaros sąlyga, kuri skirtingose rinkose padeda nustatyti ir suprasti tuos rinkos segmentus, į kuriuos reikia sutelkti visas jėgas norint gauti didţiausią pelną. Jo teigimu, galima padalyti rinką pagal kriterijus, kurie pakankamai suprantami ir juos galima sėkmingai naudoti. Taigi gana paprasta nustatyti ne tik kas ką vartoja, bet ir kas skaito konkretų ţurnalą, kas ţiūri konkrečias TV programas, tačiau kiekviena rinka yra specifinė, todėl reikia pasirinkti kiekvienos rinkos padalijimo kriterijus. L. Bagdonienė, R. Hopenienė (2004) cit. S. Dibb ir L. Simkin (1996) teigia, kad galimi trys poţiūriai į kriterijų pasirinkimą. Jų privalumai ir trūkumai apibendrintai pateikti 1.4 lentelėje. Kriterijų pasirinkimo būdas Laisvas (neformalizuotas) Dvipakopis Daugiapakopis Segmentacijos kriterijų parinkimo būdų privalumai ir trūkumai Esminiai poţymiai Privalumai Trūkumai Kriterijų parinkimas atsitiktinis. Svarbiausia, kad išskirti segmentai būtų naudingi. Vadovaujamasi nuostata, kad kriterijams būdinga hierarchija, todėl išskiriami makro- ir mikrosegmentai. Yra keli kriterijų lygiai. Pirmųjų lygių (išoriniai) kriterijai paprastesni ir išmatuojami, kiti sudėtingi ir personifikuoti. Šaltinis: L. Bagdonienė, R. Hopenienė (2004) Paprastumas. Lankstumas kriterijus. pasirenkant Segmentacija vykdoma kombinuojant įvairių kategorijų kriterijus. 1.4 lentelė Nėra sistemos, menkas tikslumas, kai segmentacija sudėtinga. Neįvertinama mikrosegmentų sąveika makrosegmentų ribose. Sudėtingumas. 20

21 Apibendrinant galima daryti išvadą, kad pagrindiniai segmentavimo kriterijai yra geografinis, demografinis, psichografinis bei elgsenos. Nėra vieningo būdo ar metodo, kaip segmentuoti rinką. Kiekviena rinka yra specifinė, tad norint ją tinkamai susegmentuoti reikia parinkti labiausiai tinkamus kriterijus. Paprastai segmentuojant derinami keli ar daugiau segmentavimo kriterijų, nes segmentuojant pagal vieną poţymį sunku gauti pakankamai išsamios informacijos Geografinis kriterijus M. Kriaučionienė ir kt. (2006, p. 27) geografinius kriterijus apibrėţia taip: tai regionas, miestas, priemiestis ar kaimas, jų dydis, tankumas, klimatas ir pan. Skirstant pagal geografinį principą dera suskirstyti rinką į kokius nors geografinius vienetus. Įmonė gali apsispręsti veikti: 1) viename ar keliuose geografiniuose rajonuose arba 2) visuose rajonuose, bet atsiţvelgiant į poreikius ir pirmenybės teikimą, kuriuos lemia geografiniai veiksniai (Marketingo valdymas, 2000, p. 63). Pasak Ph. Kotler, L. K. Keller (2006) galima išskirti miesto gyventojų ir kaimo gyventojų segmentą. Šių grupių vartotojų poreikiai kai kurioms prekėms yra skirtingi. Dar vienas geografinis poţymis, pagal kurį galima segmentuoti rinką tai vietovės geografinės ypatybės. Pavyzdţiui, Hiltono viešbučių kambariai, koridoriai ir laukimo salės pritaikyti vartotojams pagal jų geografinę vietą. Šiaurės rytų Hiltono viešbučiai išsiskiria išpuoselėta, elegantiška išvaizda, pietvakarių viešbučių dizainas išsiskiria savo paprastumu. A. Bakanausko (2006, p. 25) teigimu, kai produktai yra perkami, naudojami ar parduodami rinkos skirtingose geografinėse zonose, yra tikslinga naudoti segmentavimą pagal gyvenamąją vietą. Rinka yra padalijama į subrinkas pagal regionus, šalis, miestus, kurie atspindi skirtingas vartotojų vertybes ir gyvenimo stilių. Geografiniai skirtumai tarp regionų apima ir klimato sąlygas, vietovę, aplinką, atstumą. Šie geografiniai skirtumai lemia skirtingus skonius, pirmenybės teikimą ir veiklą. V. Pranulis ir kt. (1999, p. 121) tvirtina, kad nevienodi vartotojų, gyvenančių skirtingose klimato zonose, poreikiai, pavyzdţiui, pietiečiai labiau mėgsta aštrų maistą. Marketingo specialistams gali prireikti išvystyti skirtingus marketingo kompleksus, kad pasiektų vartotojus įvairiose gyvenamosiose vietovėse. A. Bakanauskas (2006, p. 25) tvirtina, jog daug organizacijų savo marketingines programas dabar skirsto rajonais ir lokalizuoja produktus, reklamą ir pardavimus taip, kad geriau pritaptų prie tam tikro regiono, miesto poreikių. Ph. Kotler, L. K. Keller (2007, p. 154) savo knygoje rašo, kad regioninis marketingas vis daţniau reiškia marketingą pagal pašto kodą. Siekiant dar tiksliau segmentuoti vartotojus ir gyvenvietes, geografiniai duomenys kartais derinami su 21

22 demografiniais duomenimis. Bendrovė Claritas sukūrė segmentavimo metodą ir pavadino jį PRIZM (Potencial Rating Index by Zip Markes); pagal šį metodą daugiau nei pusė milijono JAV gyvenviečių suskirstomos į 15 grupių ir 66 gyvenimo būdo segmentus, vadinamus PRIZM segmentus. Grupavimo metu atsiţvelgiama į 39 veiksnius penkiose kategorijose: 1) išsilavinimo ir turto, 2) šeimos gyvenimo ciklo, 3) urbanizacijos, 4) rasės ir etninės grupės, 5) mobilumo. Segmentams suteikiami tam tikri pavadinimai, pavyzdţiui: Mėlynojo kraujo ţemė, Nugalėtojų ratelis, Gimtojo miesto pensininkai, Lotynų Amerika, Medţiokliniai šautuvai ir pikapai, Tolimo kaimo gyventojai ir t.t. Kiekvieno segmento gyventojų gyvenimo būdas yra panašus, jie vairuoja panašius automobilius, dirba panašius darbus, skaito tą pačią spaudą (Kotler, Keller, 2007, p. 154). Kitas autorius R. Dudėnas (2006, p. 40) teigia, kad regioninės geografijos duomenys apima rajono pasiskirstymą, gyventojų skaičių ir tankumą. Rajono pasiskirstymas gali atspindėti gyventojų, kultūros, socialinių vertybių ir veiksnių skirtumus. Pavyzdţiui, vienas rajonas gali būti daug konservatyvesnis negu kitas. Gyventojų skaičius ir tankumas parodo ar pakankamai rajone yra gyventojų, kad būtų garantuotas prekių pardavimas. Regionai gali skirtis pagal kokį nors konkrečios prekės ar paslaugos konkurencijos lygį jas parduodant. Įmonei gali pasisekti, jeigu ji išeis į nedidelę, dar neuţimtą rinką (Dudėnas, 2006, p. 40). A. Bakanauskas (2006) įvardija dar vieną kriterijų, kurio nemini kiti autoriai geodemografinį segmentavimą. Anot jo, geodemografinis segmentavimas tai nedidelių geografinių teritorijų (pvz., rajono gyventojų sąrašų) klasifikavimas pagal gyventojų charakteristikas. Jis susieja demografinius duomenis su tam tikros vietos ir rinkos segmento vartotojais pagal tai, kur ir kaip jie gyvena. Rajono gyventojų sąrašas gyventojų surašymo metu surinkti duomenys apie namų ūkius, nuosavybes toje teritorijoje. Geodemografija vis daţniau naudojama kaip vienas rinkos segmentavimo būdų. Šį mokslą sukūrė Rinkos tyrimų grupė CACI ( CACI Market Anglysis Group ) ir pavadino ACORN (A Classification of Residential Neighbourhoods) gyvenamųjų rajonų klasifikacija (Kotler et al., 2003, p. 335). Geodemografinės informacijos rinkiniai sudaromi aplink tam tikrą pašto skyrių pagal rajonų, sričių gyventojų sąrašus, pašto indeksus, maţmeninės prekybos centrus, kvartalus, ţiniasklaidos ir administracinius regionus ar vietos valdţią. Šios teritorijos ir jų aplinka daţniausiai pasiţymi panašiomis demografinėmis, gyvenimo būdo charakteristikomis, kurios gali būti panaudotos išskiriant pirkimo būdą ir reakciją į reklamos kompanijas (Bakanauskas, 2006, p. 26). Pasak Ph. Kotler ir kt. (2003, p. 335) geodemografija labai sparčiai vystosi. Duomenų bazes šiuo metu turi visos didelės šalys. Kaip matome, geografiniai kriterijai suskirsto vartotojus/klientus į geografines zonas. Pagrindiniai geografiniai kriterijai šalis, regionas, miestas, priemiestis ar kaimas, jų dydis, 22

23 tankumas. Geografiniai skirtumai tarp visų šių skirtingų geografinių zonų taip pat apima ir klimato sąlygas, vietovę, aplinką, atstumą. Minėti geografiniai skirtumai lemia ir ţmonių nevienodą elgesį, skirtingus poţiūrius, prioritetus. Taigi geografinis segmentavimo kriterijus yra pakankamai svarbus, norint tinkamai segmentuoti rinką Demografinis kriterijus Demografinis segmentavimas tai rinkos segmentavimas, atliekamas remiantis bendromis gyventojų charakteristikomis (Bakanauskas, 2006, p. 26). Demografiniai kintamieji patys populiariausi faktoriai iš naudojamųjų vartotojų grupėms išskirti. Viena iš tokio populiarumo prieţasčių yra ta, kad poreikiai ir pageidavimai, taip pat ir prekės vartojimo intensyvumas daţnai yra glaudţiai susiję kaip tik su demografiniais poţymiais (Marketingo valdymas, 2000, p. 64). Ph. Kotler ir L. K. Keller (2007, p. 156) taip pat patvirtina šį teiginį, tvirtindami, jog vartotojų norai, teikiami prioritetai ir vartojimo tempai daţnai siejami su demografiniais kriterijais. Kita prieţastis glūdi tame, kad demografinius poţymius kur kas lengviau nei kokius kitus galima išmatuoti. Net tada, kai rinka tiriama ne demografiniu poţiūriu rezultatus vis tiek reikia susieti su demografiniais parametrais (Marketingo valdymas, 2000, p. 64). Anot Ph. Kotler ir L. K. Keller (2007, p. 156) kai rinka apibūdinama nedemografiniais terminais, o, pavyzdţiui, asmenybės tipu, neišvengiamai tenka grįţti prie demografinių kriterijų, nes reikia įvardyti rinkos dydį ir komunikacines priemones, kuriomis ją būtų galima pasiekti. M. Kriaučionienė ir kt. (2006, p. 27) demografinius kriterijus įvardija tokius, kaip amţius, lytis, tautybė, pajamos, išsilavinimas, profesija, uţsiėmimas, šeimos dydis bei gyvenimo ciklas, religija, socialinė klasė. Pavyzdţiui, lytis yra svarbus segmentavimo kriterijus drabuţių, kosmetikos, odos prieţiūros, plaukų daţymo produktams. Dar viena prieţastis, dėl ko demografinis kriterijus svarbus rinkos segmentavimui yra ta, kad demografiniai duomenys yra gausūs ir juos lengva surasti, suprasti bei naudoti. Tačiau, kaip pastebi A. Bakanauskas (2006, p. 26) cit. Hanna ir Wozniak (2001), naudojant tik demografinį segmentavimo poţymį, negalima išsamiai išsiaiškinti ir suprasti vartotojų skirtumų. Hanna ir Wozniak ypač pabrėţia problemas, kylančias segmentuojant tik pagal amţiaus kriterijų, ir pateikia pavyzdţių, kad yra širdyje dar jaunų bei subrendusių ne pagal amţių vartotojų, kurie nebūtinai elgsis pagal jų amţiaus grupei būdingas elgesio normas. Savaime suprantama, kad šis efektas gali turėti įtakos ir vartotojų pirkimo elgsenai. Ţemiau išsamiau aptarti pagrindiniai demografiniai kriterijai. Amţius ir vystymosi etapas. Kaip tvirtina Ph. Kotler ir L. K. Keller (2007, p. 156), su amţiumi vartotojų norai ir gebėjimai keičiasi. Dantų pastos prekių ţenklai, pavyzdţiui, 23

24 Crest ir Colgate siūlo tris pagrindines prekių grupes: vaikams, suaugusiems ir garbaus amţiaus vartotojams. Tačiau amţius ir vystymosi etapas gali būti ne itin patikimi segmentavimo kriterijai. Kadangi vartotojų galimybės ir norai keičiasi kartu su jų amţiumi, daugeliui firmų tai gali būti vienas iš segmentavimo poţymių. Crayola Company, kuri paprastai aprūpina spalvotais pieštukais 4-8 metų vaikus, pastaruoju metu aptiko potencialią rinką 8-12 metų mergaites (Bakanauskas, 2006, p ). R. Virvilaitė (2007, p. 49) pagal amţių vartotojus skirsto į keletą grupių: vaikai, paaugliai, suaugusieji ir pensinio amţiaus vartotojai. Su amţiumi keičiasi ir vartotojų galimybės bei poreikiai, todėl skirtingo amţiaus vartotojai perka ir vartoja nevienodas prekes. Pavyzdţiui, kokie drabuţiai tinka jaunimui, tokių nepirks ir nedėvės vyresniojo amţiaus ţmonės. Įmonė turi nusistatyti, kokio amţiaus vartotojų grupė jai patraukliausia ir į tai nukreipti marketingo veiksmus (Pranulis ir kt., 1999, p. 121). R. Dudėno (2006, p. 40) teigimu, daţniausiai segmentavimui imamas 35 ir 65 metų amţius. Nors yra įmonių, gaminančių net 12 skirtingų ţaislų naujagimiams, kurie naudojami nuo trijų mėnesių iki metų atsiţvelgiant į kūdikio vystymąsi. Gyvenimo etapas. Ţmonių vystymosi etapas gali būti tas pats, tačiau gyvenimo etapas gali skirtis. Ph. Kotler ir L. K. Keller (2007, p. 156) gyvenimo etapą apibūdina kaip asmens gyvenamąjį laikotarpį, pavyzdţiui, skyrybų procesas, antros santuokos sudarymas, pagyvenusių tėvų prieţiūra, sprendimas gyventi su kitu asmeniu, sprendimas pirkti naują namą ir t.t. Šie gyvenimo etapai atveria galimybes marketingo specialistams, kurie nori palengvinti tą ţmonių gyvenamąjį laikotarpį. Pavyzdţiui, parduotuvių tinklas JC Penney viena pagrindinių savo vartotojų grupių įvardija jaunus, savarankišką gyvenimą pradedančius asmenis. Šeimos gyvavimo ciklas. Šeimos gyvavimo ciklo etapai (šeimos gyvenimo fazės, kurias išgyvena šeima, pradedant nuo jaunų ţmonių ir baigiant vienu išlikusiu sutuoktiniu) pristato dar vieną demografinio segmentavimo kriterijų. Kiekvienas gyvenimo etapas atneša pasikeitimų, kurie veikia šeimos poreikius, pajamas ir išlaidas (Bakanauskas, 2006, p. 27). Kai kurios įmonės orientuoja prekių gamybą ir pardavimą viengungiams arba šeimoms. Segmentavimas pagal šeimos dydį lemia perkamų prekių asortimentą (Virvilaitė, 2007, p. 49). Viengungių rinka yra dar vienas reikšmingas gyvenimo ciklo segmentas. A. Bakanauskas (2006, p. 27) tvirtina, jog yra nustatyta, kad vyresni negu 25 metų ir išsiskyrę, našliai arba niekada nesituokę asmenys, atstovauja pagrindinę daugelio produktų rinkos dalį. Šis segmentas yra labai svarbus greito maisto, butų ir bendrabučių, pasilinksminimų, barų ir alkoholinių gėrimų pardavėjams. Lytis. Dėl genetinių ir socializacijos skirtumų vyrai ir moterys pasiţymi tam tikrais poţiūrių bei elgsenos ypatumais (Kotler, Keller, 2007, p. 156). Lytis laikoma pagrindiniu 24

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CREAZONE REINVENT # DESIGN IT VERSLO MODELIO RENGIMAS PROGRAMA Marketingo elementai Marketingo planas Rinkotyra Rinkodara ar marketingas? Rinkodara yra pirkimo-pardavimo santykiais grindžiamos ūkio sistemos

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

Kaimo vystymo praktika pasižymi būdų, metodų ir metodikų įvairove. Ši įvairovė - viena iš yra viena iš įdomiausių kaimo vystymo praktikos ypatybių; ji

Kaimo vystymo praktika pasižymi būdų, metodų ir metodikų įvairove. Ši įvairovė - viena iš yra viena iš įdomiausių kaimo vystymo praktikos ypatybių; ji PROGRAMOS LEADER IR ŢEMDIRBIŲ MOKYMO METODIKOS CENTRAS Rimantas Čiūtas KONSULTAVIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO LEADER METODO ĮGYVENDINIMO TEMATIKA ĮGŪDŢIŲ STIPRINIMAS Mokymo metodinė medţiaga 2008 2 TURINYS

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au Vidaus audito ataskaita 2016 m. 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus auditas yra organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis,

Detaliau

TURINYS

TURINYS 0 Kauno medicinos universitetas Visuomenės sveikatos fakultetas Visuomenės sveikatos vadybos katedra Rasita Skirbutienė Tena higieninių priemonių vartotojų lojalumo įvertinimas Magistro diplominis darbas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

ANKETA

ANKETA ANKETA Sveiki, Kartu su Lietuvos lstybiniu psichikos sveikatos centru atliekame anoniminį šalies gyventojų tyrimą, kurio tikslas ištirti gyventojų nuostatas alkoholio vartojimo atţvilgiu. Mums yra svarbūs

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir korupcijos rizikos analizė

Korupcijos pasireiškimo  tikimybės nustatymas ir  korupcijos rizikos analizė Korupcijos rizikos analizės aktualijos Vyr. specialistai Algirdas Kestenis Korupcijos prevencijos valdyba Korupcijos rizikos skyrius 2009 m. gruodžio 7 d. 1 Korupcija - valstybės tarnautojo ar jam prilyginto

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

2018

2018 2018 NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ TYRIMO KLAIPĖDOS RAJONO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ IR ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ APLINKOSE REZULTATAI ĮVADAS Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintoje, Klaipėdos rajono savivaldybės

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Komunikacija apie užkrečiamąsias ligas ir socialinis marketingas

Komunikacija apie užkrečiamąsias ligas ir socialinis marketingas Komunikacija apie užkrečiamąsias ligas ir socialinis marketingas Recenzentas: prof. dr. Saulius Čaplinskas ISBN 978-609-454-164-3 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, 2015 UAB Vitae Litera, 2015 Komunikacija

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17 2005 1 11 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos,

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 148 153 Viešojo administravimo studijų krypties

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 PASĄMONINIŲ PSICHOTIPŲ VALDYMAS 2 modulių praktinė programa Norint tapti savimi ir realizuoti savo tikrąjį Aš, pirmiausia reikia pažinti save ir savo mąstymo įpročius. Suvokę ir įsisąmoninę savo mąstymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. lapkritis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel. +370 685 84631 antanas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas SKLYPAS Adresas Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Plotas 12 m2

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. gruodis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. Įsakymu Nr. V-24) STUDIJŲ KOKYBĖS VALDYMO SISTEMOS

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

274 PRIEDAI K priedas. Elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo tyrimo duomenų charakteristikos K.1 lentelė. Klausimyno dalies, skirtos elektroninio vart

274 PRIEDAI K priedas. Elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo tyrimo duomenų charakteristikos K.1 lentelė. Klausimyno dalies, skirtos elektroninio vart 274 PRIEDAI K priedas. Elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo tyrimo duomenų charakteristikos K.1 lentelė. Klausimyno dalies, skirtos elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo analizei, patikimumo vertinimas

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ,

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA 60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS

Detaliau