CHULIGANIŠKO IR PAVOJINGO VAIRAVIMO, KAIP KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMŲ, VERTINIMAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "CHULIGANIŠKO IR PAVOJINGO VAIRAVIMO, KAIP KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMŲ, VERTINIMAS"

Transkriptas

1 CHULIGANIŠKO IR PAVOJINGO VAIRAVIMO, KAIP KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMŲ, VERTINIMAS Valentinas Tumas* (!"" # % &' ) Santrauka. Straipsnyje nagrin jamos chuliganiško ir pavojingo vairavimo teisin s sampratos, veiką apibūdinantys požymiai, atsakomyb, kylanti už šiuos kelių eismo taisyklių pažeidimus. Straipsnyje pateikti chuliganiško ir pavojingo vairavimo pavyzdžiai iš Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo praktikos, aptariami tokių bylų įrodin jimo ir bylų nagrin jimo ypatumai. Atliktas chuliganiško ir pavojingo vairavimo supratimo tyrimas, apibendrinti anketinių duomenų rezultatai. Analizuojama metų chuliganiško ir pavojingo vairavimo Lietuvoje statistika. Pagrindin s sąvokos: Kelių eismo taisykl s, eismo saugumas, chuliganiškas vairavimas, pavojingas vairavimas. ĮVADAS Vairavimo kultūros trūkumas gatv se opi šiuolaikinio eismo problema, kurią pastebi ne vienas eismo dalyvis. Nekultūringi, be atsakomyb s vairuotojai kelia gr smę sau ir kitiems eismo dalyviams. Chuliganiškas ar pavojingas vairavimas yra plačiai paplitęs ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Šiuos pažeidimus yra sunku įrodyti ir tuo naudodamiesi vairuotojai išvengia atsakomyb s už pažeidimus. Administracinių teis s pažeidimų kodekso normos dispozicijoje, reglamentuojančiose chuliganišką ir pavojingą vairavimą n ra aiškiai nurodytos aplinkyb s, d l kurių vairuotojui atsiranda atsakomyb. Darbo naujumas ir aktualumas. Teisin je literatūroje ir mokslin se studijose neteko aptikti chuliganiško ir pavojingo vairavimo teisinio vertinimo bei nagrin jimo. Pavojingo ir chuliganiško vairavimo sampratą daugiausia yra formuojama teismų praktika nagrin jant šių pažeidimų bylas. Pavojingas vairavimas ir ypač vairavimas d l chuliganiškų paskatų yra priskiriamas prie grubiausių Kelių eismo taisyklių pažeidimų, o vyraujanti visuomen s nuomon d l šio reiškinio yra neadekvati ar net priešinga teis s normoms. Tikslinga atlikti tyrimus, kurių metu būtų nustatomas piliečių požiūris ir vertintinumas, kad ateityje būtų galima kontroliuoti pavojingo ir chuliganiško vairavimo plitimą. Šiuo tyrimu bandyta atskleisti chuliganiško ir pavojingo vairavimo reiškinį teis s normų aspektais, ieškota charakteringiausių šio reiškinio pavyzdžių ir pateikti jų vertinimai. 246

2 Darbo tikslas: ištirti eismo dalyvių chuliganiško ir pavojingo vairavimo pažeidimų vertinimą. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti chuliganiško ir pavojingo vairavimo ypatumus ir jų teisinį reguliavimą. atvejus; 2. Aptarti teismų praktiką, nagrin jant chuliganiško ir pavojingo vairavimo 3. Ištirti eismo dalyvių požiūrį į chuliganišką ir pavojingą vairavimą; Hipotez : Nemaža dalis visuomen s nežino kokie eismo dalyvio veiksmai laikytini chuliganiškais ar pavojingais. Atliktas tyrimas tur tų įnešti daugiau aiškumo. Darbo metodai: anketin apklausa, teisinių dokumentų ir statistinių duomenų analiz. CHULIGANIŠKO IR PAVOJINGO VAIRAVIMO VERTINIMAS TEISöS NORMŲ ASPEKTAIS Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Administracinių teis s pažeidimų kodeksu (toliau ATPK) chuliganiškas ir pavojingas vairavimas, tai transporto priemonių vairavimas, vienu metu ar paeiliui padarant kelis eismo taisyklių pažeidimus, keliančius gr smę eismo saugumui, taip pat Kelių eismo taisyklių (toliau KET) pažeidimas, suk lęs pavojingą situaciją, tai yra privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti jud jimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti. 1 Iš šio ATPK straipsnio n ra aiškų, kas yra chuliganiškas, o kas yra pavojingas vairavimas, ar jie galioja kartu ar atskirai. Tod l būtina šias sąvokas atskirti, kad būtų lengviau suprasti jų skirtumus ir panašumus. Chuliganiškas vairavimas, tai yra kelių eismo taisyklių pažeidimas d l chuliganiškų paskatų, keliantis pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui. 2 Asmuo administracin n atsakomyb n pagal ATPK straipsnio 2 dalį, už chuliganišką vairavimą, gali būti patrauktas tik tada, kai: 1) nustatytos chuliganiškos paskatos; 2) pažeistos KET nuostatos; 3) vairavimas suk l pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui. Iš ATPK straipsnio dispozicijos matyti, kad tam, kad konstatuoti, jog asmuo vairavo chuliganiškai, nepakanka vien konstatuoti kelių eismo taisyklių pažeidimo, o turi būti įrodytos chuliganiškos paskatos. Chuliganiškos paskatos pasireiškia aktyviais veiksmais, kuriais 1 Lietuvos Respublikos Administracinių teis s pažeidimų kodekso 124 ² straipsnio 1 dalis. Vilnius, Lietuvos Respublikos Administracinių teis s pažeidimų kodekso 124 ² straipsnio 2 dalis. Vilnius,

3 šiurkščiai pažeidžiama viešoji tvarka, eismo saugumas ir yra aiškus visuomen s negerbimas ir kai n ra konkrečių, aiškių motyvų ir tikslų tokiam elgesiui. Kelių eismo taisykl s teigia, kad: 1. Eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, taip pat siekdami išvengti nuostolingų padarinių arba juos sumažinti privalo imtis visų būtinų priemonių, išskyrus tuos atvejus, kai d l to kiltų pavojus jų pačių, kitų žmonių gyvybei ar sveikatai arba tokios priemon s padarytų dar daugiau žalos palyginti su ta, kurios būtų galima išvengti Transporto priemonių vairuotojai privalo kelyje visada elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus kitiems eismo dalyviams ir nesudarytų kliūčių jų eismui. 4 Asmuo pažeidęs šiuos KET punktų reikalavimus sukelia pavojų visuomenei ir saugumui, tai yra susidaro būtina sąlyga kilti administracinei atsakomybei. Galima teigti, kad vairavimą sukeliantį pavojų sau ir kitiems eismo dalyviams galima apibūdinti kaip kelių eismo taisyklių nesilaikymą, kuris sukelia gr smę savo ir kitų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui. Chuliganiškas vairavimas pasireiškia aktyviais veiksmais, kuriais šiurkščiai pažeidžiama viešoji tvarka ir rodomas aiškus visuomen s negerbimas: Aktyvūs veiksmai - tai kūno jud jimas sąmoningai nukreiptas į tam tikrą tikslą. Šiurkščiai pažeidžiama viešoji tvarka tai tokie pažeidimai, kuriems įvykus atsiranda realios pasekm s (reali žala). Aiškus visuomen s negerbimas įstatymų ir visuomen s nustatytų normų nesilaikymas sukeliantis visuomen s narių pasipiktinimą. Chuliganiško vairavimo būtinas požymis yra tyčia. Pagal ATPK Administracinis teis s pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jeigu jį padaręs asmuo suprato priešingą teisei savo veikimo arba neveikimo pobūdį, numat žalingas jo pasekmes ir jų nor jo arba nors ir nenor jo šių pasekmių, bet sąmoningai leido joms kilti. 5 Jei n ra bent vieno iš šių požymių, padarytos veikos negalima laikyti, kad ji padaryta iš chuliganiškų paskatų. Norint aiškiai nusakyti, kokie yra chuliganiško vairavimo požymiai reikia remtis teismų praktika. Teismų praktikoje yra aptinkama gana daug variantų, kurie kvalifikuojami, kaip chuliganiškas vairavimas. įvairių pavyzdžių, įvairių elgesio 3 Kelių eismo taisyklių 9 punktas. Vilnius, Kelių eismo taisyklių 28 punktas. Vilnius, Lietuvos Respublikos Administracinių teis s pažeidimų kodekso 10 straipsnis. Vilnius,

4 Pavojingas vairavimas, tai transporto priemonių vairavimas, vienu metu ar paeiliui padarant kelis eismo taisyklių pažeidimus, keliančius gr smę eismo saugumui, taip pat Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimas, suk lęs pavojingą situaciją, tai yra privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti jud jimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti. 6 Pavojingas vairavimas tai toks vairavimas, kuris kelia gr smę savo ir aplinkinių sveikatai, gyvybei ar turtui. ATPK 124² straipsnio 1 dalyje yra nurodytos kelios aplinkyb s, kuomet vairavimas yra laikomas pavojingu: 1) Transporto priemon s vairavimas, sukeliantis gr smę eismo saugumui; 2) KET pažeidimas suk lęs pavojingą situaciją; 3) Pavojaus suk limas savo ir kitų eismo dalyvių sveikatai, gyvybei ar turtui. Pavojingas vairavimas taip pat, kaip ir chuliganiškas vairavimas pasireiškia aktyviais veiksmais, kuriais šiurkščiai pažeidžiama viešoji tvarka ir rodomas aiškus visuomen s negerbimas. CHULIGANIŠKO VAIRAVIMO VERTINIMO ASPEKTAI TEISMŲ PRAKTIKOJE Teismų praktika yra svarbi galiojančios teis s norma. Tai reiškia, kad konkretus tam tikros įstatymų leid jo priimtos teisin s priemon s poveikis matomas tada, kai teismai ją pradeda naudoti kaip pagrindą sprendimams konkrečiuose ginčuose priimti. Teismai dažnai susiduria su chuliganiško vairavimo problema, tad apžvelkime keletą būdingiausių pavyzdžių, kuriuose atsispindi chuliganiško vairavimo požymiai. 1. Iš chuliganiškų paskatų motociklu važiavo ant vieno galinio rato, nevažiavo kuo arčiau važiuojamosios dalies dešiniojo krašto, tuo sukeldamas pavojų savo ir kitų eismo dalyvių saugumui. 7 Iš šių aplinkybių matyti, chuliganiško vairavimo požymis - pavojaus suk limas sau ir aplinkiniams, nes asmuo važiuodamas motociklų ant vieno galinio rato, važiuodamas toli nuo važiuojamosios dalies dešiniojo krašto suk l pavojų savo ir kitų eismo dalyvių saugumui. Pavojaus suk limas gr sm savo ar kito asmens sveikatai, gyvybei, asmens turto apgadinimui. Šis pavojaus suk limas atsiranda tuomet, kai vairuoja iš chuliganiškų paskatų ten, kur yra intensyvus eismas, kur yra daug p sčiųjų, gyvenamosiose zonose ir pan. Tačiau negalima teigti, kad asmenys gali važiuoti keldami gr smę kur n ra vaikščiojančių asmenų ar automobilių srauto, tokiose vietose gali gr sti pavojus asmenų ar valstyb s turtui. 6 Lietuvos Respublikos Administracinių teis s pažeidimų kodekso 124² straipsnio 1 dalis. Vilnius, Lietuvos Vyriausias Administracinis Teismas byla Nr. N / m. kovo 4 d. Vilnius. 249

5 2. Vairuodamas automobilį dideliu greičiu apvažiavo kitą automobilį iš dešin s pus s ir, įvažiavęs į prekybos centro automobilių stov jimo aikštelę, tyčia staigiai stabd automobilį rankiniu stabdžiu, nesant tam jokio pagrindo, prasisukant priekiniams automobilio ratams tyčia suko automobilį ratu, tuo sukeldamas pavojų savo ir kitų žmonių saugumui. 8 Šiame pavyzdyje pateiktas kitoks chuliganiško vairavimo pavyzdys. Iš jo matyti keli KET pažeidimai iš eil s: Eismo dalyviai privalo išmanyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, mok ti šias taisykles (Kelių eismo taisykles) ir jų laikytis. 9 Eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, <...>. 10 Vairuotojas privalo imtis visų būtinų priemonių savo, keleivių ir krovinio saugumui kelion s metu užtikrinti. 11 Transporto priemonių vairuotojai privalo kelyje visada elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus kitiems eismo dalyviams ir nesudarytų kliūčių jų eismui. 12 Draudžiama apvažiuoti ta pačia kryptimi važiuojančias transporto priemones iš dešin s (išskyrus leistiną sukančių į kairę, apsisukančių transporto priemonių apvažiavimą iš dešin s) važiuojant kelkraščiu, l t jimo ar greit jimo juosta, jeigu kelio ženklai ir ženklinimas nenumato kitaip. 13 Pilietis, šioje byloje, apeliaciniu skundu praš nutraukti teismo nutartį ir byla nagrin ti iš naujo, nes teig, kad važiavo ne didesniu nei 40 km/h greičiu. Paaiškino, kad kitų transporto priemonių ar kitų asmenų prekybos centro automobilių stov jimo aikštel je tuo metu nebuvo. Tačiau teismas šį apeliacinį skundą atmet, teigdamas, kad nors ir nebuvo aikštel je asmenų ar automobilių, tokiais veiksmais k l pavojų savo sveikatai ir turtui ir, kad tai buvo daugkartiniai tyčiniai veiksmai. 3. Sankryžoje vairuodamas automobilį, pavojingai apsisuko (įvažiavo į priešpriešinio eismo juostą) ir važiuodamas prieš eismą k l pavojų savo ir kitų asmenų saugumui, tai dar d l chuliganiškų paskatų. 14 Iš šio pavyzdžio matyti, taip pat keli KET pažeidimai: 8 Lietuvos Vyriausias Administracinis Teismas byla Nr. N / m. sausio 31 d. Vilnius. 9 Kelių eismo taisyklių 5 punktas. Vilnius, Kelių eismo taisyklių 9 punktas. Vilnius, Kelių eismo taisyklių 19 punktas. Vilnius, Kelių eismo taisyklių 28 punktas. Vilnius, Kelių eismo taisyklių 105 punktas. Vilnius, Lietuvos Vyriausias Administracinis Teismas byla Nr. N / m. gruodžio 23 d. Vilnius. 250

6 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir Kelių eismo taisyklių neišmanymas (transporto priemonių manevravimo ir išsid stymo kelyje taisykl s). Reikia sukti taip, kad įvažiuodama į važiuojamųjų dalių sankirtą ir išvažiuodama iš jos transporto priemon neatsidurtų priešpriešinio eismo juostoje. 15 pavojaus suk limas kitiems eismo dalyviams. 4. Važiuodamas dideliu greičiu suko saulutes, t.y. buksuodamas ratais slydo šonu ant sausos asfalto dangos, sukeldamas realų pavojų sau ir kitiems asmenims, gadindamas kelio dangą Tamsiu paros metu vairavo automobilį neįsijungęs artimųjų žibintų šviesų, be tikslo suko ratus (važiavo ratu) kelyje ir taip k l pavojų kitiems eismo dalyviams bei aiškiai išreišk nepagarbą eismo dalyviams ir aplinkiniams Iš chuliganiškų paskatų sukosi ratu, kirsdamas horizontaliąją dvigubą ištisinę kelių ženklinimo liniją, tuo suk l visuomen s nepasitenkinimą, suk l gr smę kitiems eismo dalyviams. 18 Paskutiniuose pavyzdžiuose galima išskirti tokius bendrus pažeidimus: Veiksmai keliantys gr smę sau ir kitiems eismo dalyviams Akivaizdus kitų eismo dalyvių negerbimas ir jų numatytos veiklos trikdymas Kelio dangos ir kelio ženklinimo gadinimas, nesilaikymas nustatytų pagrindinių eismo keliais taisyklių Taigi, kaip matoma yra daugyb chuliganiško vairavimo pavyzdžių, kuriuose atsispindi įvairūs vairavimo būdai, kurie kelia pavojų aplinkiniams ir pačiam sau. Toks vairavimas n ra tik nekalti saulyčių paišymai aikštel se ar gatv se, kaip yra suprantama paprastam žmogui. Tokiose bylose, kuriose yra nagrin jami chuliganiško vairavimo atvejai, pažeidžiantys teis s normų reikalavimus, tur tų būti aiškiai išd styti įrodymai d l kiekvienos veikos požymių. Taip pat būtina išsiaiškinti ir surinkti įrodymus ar tikrai savo veiksmais asmuo suk l pavojų sau ir aplinkiniams ar veiksmai atlikti iš chuliganiškų paskatų. 15 Kelių eismo taisyklių 113 punktas. Vilnius, Lietuvos Vyriausias Administracinis Teismas byla Nr. N / m. gruodžio 2 d. Vilnius. 17 Lietuvos Vyriausias Administracinis Teismas byla Nr. N / m. rugs jo 18 d.vilnius. 18 Lietuvos Vyriausias Administracinis Teismas byla Nr. N / m. gruodžio 4 d. Vilnius. 251

7 PAVOJINGO VAIRAVIMO VERTINIMO ASPEKTAI TEISMŲ PRAKTIKOJE Pavojingą vairavimą, kaip ir chuliganišką yra sunku apibr žti nenagrin jant konkrečių pavyzdžių, tod l taip pat reikia vadovautis Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo praktika, kurioje yra nurodytos pavojingo vairavimo aplinkyb s ir būdai, d l kurių veika būtų kvalifikuojama, kaip pavojingas vairavimas. Panagrin kime keletą pavyzdžių. 1. Pilietis persirikiuodamas, nedav kelio transporto priemon ms, važiuojančioms ta pačia kryptimi gretima juosta, ir taip privert jų vairuotojus staigiai stabdyti bei keisti važiavimo kryptį. Tokiais veiksmais sudar pavojingas situacijas. 19 Šiame pavyzdyje piliečio pažeidimas kvalifikuojamas pagal ATPK 124² straipsnio 1 dalį, nes atitinka šioje normoje esančias atsakomyb s kilimo sąlygas: Važiuodamas nedav kelio kitiems eismo dalyviams, važiuojantiems ta pačia kryptimi, gretimoje juostoje. Privert kitus eismo dalyvius staigiai stabdyti ir keisti važiavimo kryptį. 2. Pilietis lenkdamas kitą automobilį, kirto ištisinę kelio ženklinimo liniją, pažeid kelio ženklo Lenkti draudžiama reikalavimą, lenk kelio ruože pažym tame kelio ženklais Daug eismo įvykių, kur prieš kelio vingį yra blogas matomumas, keldamas gr smę eismo saugumui. 20 Šiame pavyzdyje pavojingo vairavimo požymis yra: nesilaikymas kelių eismo taisyklių, vienu metu padarant kelis pažeidimus, sukeliant gr smę kitiems eismo dalyviams. 3. Vairuodamas automobilį nedav kelio sankryžoje kitai transporto priemonei, sukeldamas pavojingą situaciją, t. y. privert kitą eismo dalyvį staigiai keisti jud jimo greitį ir kryptį. 21 veiksmais: Iš šio pavyzdžio matyti, kad vairuotojas suk l pavojingą situaciją tokiais savo Sankryžoje nedav kelio kitai transporto priemonei. Privert kitą eismo dalyvį staigiai keisti jud jimo greitį ir kryptį. Taigi, iš pateiktų Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo bylų matyti, kad dažniausiai pavojingu vairavimu laiko tokį vairavimą, kuris yra gr smingas kito eismo dalyvio atžvilgiu, sukeliantis situacijas, kurių pasekm s gali būti turto apgadinimas, sveikatos sutrikdymas ar net gyvyb s at mimas. 19 Lietuvos Vyriausias Administracinis Teismas byla Nr. N / m. vasario 12 d. Vilnius. 20 Lietuvos Vyriausias Administracinis Teismas byla Nr. N / m. sausio 30 d. Vilnius. 21 Lietuvos Vyriausias Administracinis Teismas byla Nr. N / m. vasario 18 d. Vilnius. 252

8 PAVOJINGO IR CHULIGANIŠKO VAIRAVIMO PAŽEIDIMŲ STATISTINIŲ DUOMENŲ ANALIZö Išnagrin jus Lietuvos kelių policijos tarnybos ataskaitas apie eismo priežiūrą metais šalyje nustatyta, kad pagal ATPK 124² straipsnio (pavojingas ir chuliganiškas vairavimas) pažeidimai sudaro vidutiniškai 0,1 procento nuo visų užfiksuotų pažeidimų. Per tris pastaruosius metus užfiksuota 1219 pažeidimų, tai yra vidutiniškai 406,3 pažeidimo per metus. Absoliutūs skaičiai n ra labai dideli, bet atsižvelgiant į tai, kad pažeidimai laikomi sunkiais ir jie turi tendenciją did ti, tai nusižengimų yra pakankamai daug. Išsami analiz rodo, kad metais nustatytas toks pažeidimų skaičius (1pav.): Transporto priemonių vairavimas, vienu metu ar paeiliui padarant kelis eismo taisyklių pažeidimus, keliančius gr smę eismo saugumui, taip pat Kelių eismo taisyklių pažeidimas, suk lęs pavojingą situaciją (ATPK str. 1 d.) 864 pažeidimai, tokie patys pažeidimai padaryti neblaivių asmenų (ATPK str. 3 d.) 36 pažeidimai; Chuliganiškas vairavimas, tai yra kelių eismo taisyklių pažeidimas d l chuliganiškų paskatų (ATPK str. 2 d.) 297 pažeidimai, toks pats pažeidimas padarytas neblaivių asmenų (ATPK str. 4 d.) 20 pažeidimų m m m ² str. 1 d. 124² str. 2 d. 124² str. 3 d. 124² str. 4 d. 1 pav m. užfiksuotų pažeidimų, pagal įvairias ATPK str. dalis, skaičius 253

9 Analizuojant kasmetinius šių pažeidimų pasireiškimus, nustatyta, kad: 2009 metais pagal ATPK str. iš viso nustatytas 361 KET pažeidimas. Iš jų 272 nustatyti pavojingo vairavimo atvejai ir 89 chuliganiško vairavimo atvejai. Daugiausia užfiksuota vairuotojų padarytų Kelių eismo taisyklių pažeidimų (168 pažeidimai), suk lusių pavojingą situaciją, tai yra privertusių kitus eismo dalyvius staigiai keisti jud jimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti metais daugiausia nustatyta kelių eismo taisyklių pažeidimų (141 pažeidimai) už ATPK 124² straipsnio 1 dalį, t.y vairuotojų padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai, suk lę pavojingą situaciją. Lyginant su 2009 m. tai 27 atvejais mažiau užfiksuota pažeidimų. Kiek mažiau (96 pažeidimai) nustatyta už to paties ATPK straipsnio ir tos pačios dalies pažeidimą, t.y. transporto priemonių vairavimą, vienu metu ar paeiliui padarant kelis eismo taisyklių pažeidimus, keliančius gr smę eismo saugumui. Tai 5 atvejais daugiau negu 2009 metais metais, chuliganiško vairavimo atvejų nustatyta 56, t.y. 27 mažiau negu 2009 m metais nagrin jamos rūšies pažeidimų padaug jo. Iš viso išaiškinta 510 pažeidimų, t.y 47 procentais daugiau negu 2010 metais. Daugiausia, (368 pažeidimai) nustatyta pažeidimų už pavojingos situacijos suk limą arba vienu metu ar paeiliui padarant kelis eismo taisyklių pažeidimus keliančius gr smę eismo saugumui. Lyginant su 2010 metais padaug jo 31 atveju, su 2009 metais 9 atvejais. Chuliganiško vairavimo atvejų užfiksuota 114, t,y. 14 atvejų daugiau negu 2010 metais ir 31 negu 2009 metais. Šios rūšies pažeidimų skaičiaus did jimas galimai susijęs su eismo dalyvių drausm s ir vidin s kultūros maž jimu bei iškreiptu supratimu apie transporto priemon s paskirtį ir panaudojimą. Viena iš pažeidimų gaus jimo priežasčių galima ir policijos pareigūnų kvalifikacijos did jimas. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ ANALIZö Chuliganiškas ir pavojingas vairavimas yra sunkiai suprantamos sąvokos. Administracinių teis s pažeidimų kodekse šios sąvokos yra apibūdinamos iš dalies. Asmenys, pažeidę ATPK esančias normas, kurios reglamentuoja chuliganišką ir pavojingą vairavimą, šių aplinkybių gana dažnai nesupranta. Tyrimas buvo atliekamas 2012 metų sausio kovo m n., naudojant anketavimo metodą. Anketoje buvo pateikta 10 klausimų asmenims turintiems vairuotojo pažym jimą. Dalis asmenų prisipažino, kad buvo bent kartą bausti už chuliganišką ar pavojingą vairavimą. Apklausoje dalyvavo 125 žmon s: 47 moterys ir 78 vyrai. Jų amžius pagal apklausos 254

10 duomenis pasiskirst sekančiai: 1% respondentų nurod, kad jų amžius yra iki 18 metų 70,1% metų, 23,7% metų, 3,1% metai ir 2,1% nurod daugiau kaip 65 metus. Respondentų vairavimo stažas atliktos apklausos duomenimis yra toks: 39,2% asmenų nurod 1 2 metus, taip pat 39,2% nurod 3 6 metus, 10,3% daugiau nei 10 metų, 6,2% apklaustųjų nurod iki 1 metų vairavimo stažą, o 5,2% respondentų teig turintys 7 9 metų vairavimo patirtį. Taigi, apklausoje dalyvavo daugiausia jauni (18 25 metų), turintys nedidelę vairavimo patirtį (vidutiniškai 1 6 metų) asmenys. Į klausimą Ar Jums pakanka informacijos apie vairuotojo pareigas kelyje 93,8% respondentų atsak, kad pakanka, 6,2% nurod, kad jiems nepakanka šios informacijos. Paprašyti apibūdinti pavojingo ir chuliganiško vairavimo sąvokas teisingai ar pakankamai suprantamai chuliganiško vairavimo apibr žimą pateik 32% respondentų, negal jo apibūdinti chuliganišką vairavimą 68%, pavojingą vairavimą teisingai įvardino 35,1% respondentų, negal jo įvardinti 64,9%. Informacijos apie atsakomybę už chuliganišką ir pavojingą vairavimą 30,9% respondentų nurod, kad pakanka, o 69,1% atsak, kad nepakanka šios informacijos. Taigi, iš šių gautų duomenų matyti, kad vairuotojams daugiausia pakanka informacijos apie vairuotojo pareigas kelyje. Tačiau apie chuliganiško ir pavojingo vairavimo apibūdinimą bei atsakomybę respondentai gauna informacijos nedaug. Į klausimą Ar esate susipažinę su Administracinių teis s pažeidimų kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis atsakomybę už chuliganišką ir pavojingą vairavimą respondentai atsak taip: 14,4% respondentų yra gerai susipažinę su ATPK nuostatomis, reglamentuojančiomis atsakomybę už chuliganišką ir pavojingą vairavimą, 48,5% respondentų yra susipažinę su šiomis ATPK nuostatomis, tačiau žino ne viską ir 37,1% apklaustųjų nežino nieko apie šias nuostatas. Galima teigti, kad didžioji dalis respondentų yra susipažinę su atsakomybe, kuri kyla už pavojingą ir chuliganišką vairavimą. Į klausimą Ar yra tekę vairuoti transporto priemonę nesilaikant Kelių eismo taisyklių reikalavimų respondentai atsak : 49,5% kelių eismo taisyklių dažnai nesilaiko, 43,2% šių taisyklių nesilaiko kartais. 1% respondentų visada nesilaiko šių taisyklių, o 6,3% laikosi kelių eismo taisyklių. Taigi, iš šių gautų duomenų matyti, kad respondentai nesilaiko kelių eismo taisyklių (kartais, dažnai) ir tik maža dalis respondentų nurod, kad niekada nepažeidin ja KET. Į klausimą Kokios priežastys Jus įtakoja nesilaikyti Kelių eismo taisyklių didžioji dauguma respondentų nurod, kad tam įtakos turi nuotaika (49,60%, p<0,01). KET pažeidin jimus iššaukiantys veiksniai parodyti 2 pav. Šią priežastį dažniausiai nurodo jauno 255

11 amžiaus asmenys. Manytina, kad tai amžiaus tarpsnis kai dar pilnai nesusiformavusi asmenyb, kuriai būdingi dažni nuotaikos svyravimai iššaukiantys neigiamus poelgius. 8,20% 4,00% 6,40% 49,00%* 32,00% Nuotaika Niekas įtakos nedaro Alkoholis Noras pasirodyti Nenurod 2 pav. Veiksniai lemiantys KET pažeidimus. * p<0,01, lyginant pasirinkusius atsakymą Nuotaika su pasirinkusiais kitus atsakymus Į klausimą, Ar teko būti nubaustam už chuliganišką ar pavojingą vairavimą 61,9% respondentų atsak, kad buvo bausti už šį pažeidimą, o 38,1 % respondentų atsak, kad nebuvo bausti. Tyrimo duomenys rodo, kad didesn dalis apklaustųjų nebuvo bausti už chuliganišką ar pavojingą vairavimą. 12,80% 12,80% 24,00% 50,40%* Taip, supratau iš dalies Taip, supratau Ne, nesupratau, nes nemaniau, kad vairavau chuliganiškai ar pavojingai Ne, visai nesupratau 3 pav. Respondentų supratimas, kod l buvo bausti už chuliganišką ar pavojingą vairavimą. 256

12 * p<0,001, lyginant pasirinkusius atsakymą supratau iš dalies su pasirinkusius kitus atsakymus. Atsakymų analiz rodo, kad statistiškai patikimai vyravo atsakymas, jog jie tai suprato tik iš dalies (50,4%, p<0,001). Svarstytinos kelios šio reiškinio priežastys: 1) yra per menkos jų žinios apie saugų eismą, 2) jie per daug pasitiki savo j gomis saugiai valdyti transporto priemones ekstremaliose, dirbdinai susikurtose, sąlygose, panašiai. 3) naiviai galvoja apie absoliutų nebaudžiamumą ar galimybę išvengti atsakomyb s ir Palyginome gautus atsakymus į pirmą anketos klausimą su sekančiu klausymu, būtent: Jūsų manymu, kas daro įtaką vairuotojams, vairuoti chuliganiškai ir pavojingai, respondentai atsak : 40,2% įtaką daro vairuotojo amžius, 26,8% nurod, kad įtaką daro vairuotojo noras pasirodyti prieš kitus, 18,6% respondentų mano, kad įtaką vairuotojams daro alkoholis, 13,4% mano, kad įtaką daro vairuotojo vairavimo stažas ir tik 1% mano, kad tokiam elgesiui niekas nedaro įtakos. Analiz rodo, kad chuliganiškam ir pavojingam vairavimui daugiausia įtakoja amžius. IŠVADOS Teis s aktų analiz rodo, kad pavojingas vairavimas - tai transporto priemonių vairavimas, vienu metu ar paeiliui padarant kelis eismo taisyklių pažeidimus, keliančius gr smę eismo saugumui, taip pat Kelių eismo taisyklių pažeidimas, suk lęs pavojingą situaciją. Pavojingas vairavimas yra gr smingas vairavimas, kito eismo dalyvio atžvilgių, sukeliant tokias situacijas, kurių pasekm gali būti turto apgadinimas, sveikatos sutrikdymas ar net gyvyb s at mimas. Tyrimo duomenys rodo, kad mūsų tirtame kontingente vyravo metų amžiaus asmenys, turintys 1-6 metų vairavimo stažą. 93,8% respondentų teig, kad informacijos apie vairuotojo pareigas kelyje pakanka, tačiau nepakanka informacijos apie chuliganišką ir pavojingą vairavimą, ir nepakankamai turi žinių apie numatytą atsakomybę už chuliganišką ir pavojingą vairavimą (susipažinę yra 30,9%). Dauguma respondentų, apie ATPK nuostatas, reglamentuojančias chuliganišką ir pavojingą vairavimą, žino nedaug arba visai nežino. Tik 14,4% respondentų teig, kad yra gerai susipažinę su ATPK nuostatomis reglamentuojančiomis atsakomybę už chuliganišką ir pavojingą vairavimą. Didžioji dauguma respondentų nurod, kad KET reikalavimus pažeidin ja dažnai arba kartais. Pusei visų 257

13 apklaustųjų respondentų, pažeidin ti KET, daro įtaką nuotaika. Respondentai, kurie buvo bausti už chuliganišką ir pavojingą vairavimą, ne visi suprato kod l už tai yra baudžiami. Keturi pagrindiniai veiksniai skatinantys vairuotojus vairuoti chuliganiškai ir pavojingai, respondentų nuomone yra: vairuotojų amžius, vairavimo stažas, alkoholis, noras pasirodyti prieš kitus. Manytina, kad daugelio asmenų, ypač jauno amžiaus, supratimas apie pavojingą ir chuliganišką vairavimą ir tokio vairavimo pasekmes yra nepakankamas. Tik tina, kad šiuo klausimu didesnį ind lį tur tų įnešti vairavimo mokyklos ir plati šviet jiška veikla vykdoma per žiniasklaidos priemones. LITERATŪRA 1. Lietuvos Respublikos Administracinių teis s pažeidimų kodeksas, Vilnius, 2009; 2. Kelių eismo taisykl s, Vilnius, 2010; 3. Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas byla Nr. N /2011, 2011 m. kovo 4 d., Vilnius; 4. Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas byla Nr. N /2010, 2010 m. gruodžio 23 d., Vilnius; 5. Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas byla Nr. N /2010, 2010 m. gruodžio 2 d., Vilnius; 6. Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas byla Nr. N /2009, 2009 m. rugs jo 18 d., Vilnius; 7. Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas byla Nr. N /2009, 2009 m. gruodžio 4 d., Vilnius; 8. Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas byla Nr. N /2010, 2010 m. vasario 12d., Vilnius; 9. Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas byla Nr. N /2009, 2009 m. sausio 30 d., Vilnius; 10. Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas byla Nr. N /2011, 2011 m. vasario 18 d., Vilnius AGGRESSIVE (ROWDY) AND DANGEROUS DRIVING, AS A VIOLATION OF ROAD RULES, EVALUATION S u m m a r y Valentinas Tumas Mykolas Romeris University Dangerous driving and especially the road rage (aggressive driving) is assigned to the roughest road traffic offenses, and the prevailing public opinion on this phenomenon is not adequate or even contrary to the rule of law. We believe that it is appropriate to do a research which would determine citizens viewpoint and experience, so in the future we could control the spread of dangerous and aggressive driving. In this study, we tried to reveal the phenomenon of dangerous and aggressive 258

14 driving by the rule of law aspects. There was searched for the most characteristic examples of this phenomenon and provided its evaluation. We have examined the road traffic reports of Police Service of Lithuanian about traffic safety of in the country. We found out that by Administrative Code Article 124 ² (rowdy and dangerous driving) offenses average about 0.1 percent of all reported violations. Over the past three years, 1219 recorded violations, this is an average of violations per year. Absolute numbers are not huge, but given the fact that the violations are serious and they have a tendency to increase, so there are plenty violations. The survey shows that within our investigation prevailed a contingent of years old citizens with 1-6 years of driving experience. 93.8% of respondents said that there is enough information about the driver's duties on the road, but there is a lack of information about the aggressive driving and dangerous driving, and lack of knowledge about responsibility for aggressive and dangerous driving (30.9% are aware). Most of the respondents know a little or nothing at all about Administrative Codes provisions that regulate aggressive and dangerous driving. Only 14.4% of respondents reported that are familiar with the Administrative Codes provisions regulating the responsibility for the aggressive and dangerous driving. The majority of respondents indicated that they often or sometimes violate the requirements of Road Rules. For half of all respondents the mood has influence for violating Road Rules. Some respondents who were penalized for aggressive and dangerous driving hadn t understood why they were punished for it. There are four main factors encouraging drivers to drive dangerously and aggressively, respondents included the following: driver's age, driving experience, alcohol, the desire to show off. It is assumed that for many people, particularly young age, the awareness of dangerous and aggressive driving and the consequences of driving are not sufficient. It is likely that the study will indoctrinate the public with the existing problem and we believe that the driving schools should pay a greater attention to this issue as well as extensive educational activities carried out through the media. Keywords: road rules, road safety, rowdy driving, dangerous driving. Valentinas Tumas *, Mykolo Romerio universiteto Policijos veiklos katedros lektorius. Mokslinių tyrimų kryptys: eismo saugumo keliuose tyrimas Valentinas Tumas *, lecturer of Police Activities Department, Public Security Faculty of Mykolas Romeris university. Research interests: road safety anglysis. 259

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Paskutinė redakcija, įsigaliojusi nuo PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nut

Paskutinė redakcija, įsigaliojusi nuo PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nut Paskutinė redakcija, įsigaliojusi nuo 2018 07 0 1 www.keliueismotaisykles.info PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

tmp1D4.tmp

tmp1D4.tmp Vilniaus universiteto teis s fakulteto Privatin s teis s katedra Liudmilos Černiavskyt s V kurso, darbo teis s studijų atšakos studento Magistro darbas Valstybin s darbo inspekcijos kompetencija ir jos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variantų ir jį pažymėkite apibraukdami Neaiškūs žymėjimai, keli pažymėti

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas DOCUMENT NO 1. LAW ON LEGAL STATUS OF ALIENS Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 73-2539 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DöL UŽSIENIEČIŲ TEISINöS PADöTIES 2004 m. balandžio

Detaliau

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita VALSTYBINö KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2011-02-18 Nr. 21B-2 Vilnius 2 TURINYS I. ĮŽANGA...3 II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI...4 III.

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui

BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui Europos transporto saugos taryba (ETSC) yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, sukurta 1993 m. reaguojant į tai, kad žūvančiųjų Europos keliuose

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis. Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų

Detaliau

Microsoft Word - Biuletenis Nr 35 _8_.doc

Microsoft Word - Biuletenis Nr 35 _8_.doc ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NAUJIENŲ BIULETENIS Nr. 8 (35) VALSTYBINö DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA tai Lietuvos Respublikos Vyriausyb s įstaiga, įkurta 1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1996 m. spalio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Kazlauskiene_Liutkeviciene

Kazlauskiene_Liutkeviciene MAISTO STUDIJŲ IR MAISTO TECHNOLOGIJOS KRYPTIES STUDENTŲ ADAPTACIJA AKADEMINöJE APLINKOJE Inga Kazlauskien, Marijona Liutkevičien Kauno kolegija Anotacija. Pasirinkus studijas aukštojoje mokykloje, iškyla

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip mes priimame sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo 1 Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke paaiškinama kaip valstybinės prokuratūros vadovas (DPP) priima sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

Detaliau

brosiura A5 lt.indd

brosiura A5 lt.indd Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas Leidinys

Detaliau

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos Atmintin vairuotojui gabenančiam krovinius į/iš Rusijos. 2005 10 25 Atmintin vairuotojui GABENANČIAM KROVINIUS į RUSIJOS FEDERACIJĄ ir/arba iš Rusijos Federacijos I.Pasienio ir transporto kontrol. Kertant

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6 JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 69190 Walldorf, Germany (toliau John Deere ). Sąlygos:

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros Galioja nuo 2019-07-01 TURINYS P. BENDROSIOS 1 1 2. Draudimo apsaugos galiojimas 2 2 2 2 6. Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendrosios i lygos 3 raustai rizikai 3 moka 3 4 4 12. Subrogacija

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninės kabelinės televizijos galimybės Mindaugas Žilinskas Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius, 2012 m. 1 Turinys 1. Raiškiosios (HD) televizijos standartai ir

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Civilinės aviacijos administracija

Civilinės aviacijos administracija SAFA programa. Aktualūs klausimai Andrejus Golubevas Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas 2012-11-12 1 Prezentacijos turinys SAFA programos teisinis pagrindas SAFA programos principai

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

autoremonto paslaugu salygos 2011

autoremonto paslaugu salygos 2011 KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldyb s biudžetin įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Kompetencijų vertinimo klausimai, asmenims, siekiantiems įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius 1. Variklių klasifikacija pagal cilindr

Kompetencijų vertinimo klausimai, asmenims, siekiantiems įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius 1. Variklių klasifikacija pagal cilindr Kompetencijų vertinimo klausimai, asmenims, siekiantiems įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius 1. Variklių klasifikacija pagal cilindrų skaičių 2. Pagrindiniai variklio charakteristikos

Detaliau

tmpD52E.tmp

tmpD52E.tmp Vilniaus universiteto Teis s fakulteto Civilin s teis s ir civilinio proceso katedra Linos Turskyt s, V kurso, komercin s teis s Studijų atšakos student s Magistro darbas Teismo pranešimų, šaukimų ir kitų

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - ccvista31971R1408-LT.doc

Microsoft Word - ccvista31971R1408-LT.doc TARYBOS REGLAMENTAS d l socialin s apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (EEB) Nr. 1408/71 1971 m. birželio 14 d. Turinys I ANTRAŠTINö

Detaliau

protokolas

protokolas Lietuvos automobilių sporto federacija LASF Tarybos pos džio Protokolas Nr. 5 2008.05.15 Dalyvauja: Prezidentas Romas Austinskas Tarybos nariai: Evaldas Torrau, Gintautas Firantas, Eduardas Jakas, Vladas

Detaliau

Microsoft Word - Biuletenis doc

Microsoft Word - Biuletenis doc ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NAUJIENŲ BIULETENIS Nr. 6 (51) VALSTYBINö DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA tai Lietuvos Respublikos Vyriausyb s įstaiga, įkurta 1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1996 m. spalio

Detaliau

SD_wp2_Guide for teachers_lt_final

SD_wp2_Guide for teachers_lt_final 0. Mokymo vadovo pristatymas Mokymo vadovas, parengtas Socialinių mokslų kolegijos, skirtas naudoti suaugusiųjų, besimokančių L2 lygiu, lietuvių kalbos kursuose. Vadovas parengtas įgyvendinant L-Pack projektą,

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1V-186 DĖL VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO BLANKO APRAŠYMO IR PRIVALOMOSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

Pirkimo salygos telefono ir interneto 2011

Pirkimo salygos telefono  ir interneto 2011 PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis 2017-04-28 direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baudžiamoji teisė Baudžiamoji teisė kas tai? Baudžiamoji teisė tai teisės šaka, kuri veikia tik tada, kai kitos teisės šakos nebeveikia. Kai civilinė teisė nebesugeba paveikti žmonių taip, kad jie gerbtų

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

RST ataskaita final

RST ataskaita final LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBöS KONTROLö VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AKCINöS BENDROVöS RYTŲ SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ INFORMACINöS SISTEMOS BENDROSIOS KONTROLöS VERTINIMAS 2007 m. gruodžio 20 d. Nr. IA-9000-8-5

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau