INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce"

Transkriptas

1 INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proceso baigiamasis bakalauro egzaminas raštu yra organizuojamas vadovaujantis Mykolo Romerio universiteto baigiamųjų egzaminų organizavimo tvarka ktai/baig_egzaminu_org_tvarka_2014_11_27.pdf 2. Ruošiantis šiam egzaminui vadovautinasi Civilinės teisės ir civilinio proceso teisės baigiamojo bakalauro egzamino programa giamojo_egzamino_programa.pdf 3. Egzamino metu studentai gali turėti atspausdintą Civilinės teisės ir civilinio proceso teisės baigiamojo bakalauro egzamino programa, spausdintus teisės aktus. Bet koks bendravimas tarp studentų egzamino laikymo metu yra draudžiamas. Per baigiamąjį egzaminą studentams draudžiama naudotis kompiuteriais, mobiliaisiais telefonais ir kitais išmaniaisiais įrenginiais. 4. Baigiamo egzamino metu studentams bus pateikta praktinė užduotis ir su ja vienu ar kitu aspektu susiję teoriniai klausimai. Egzamino trukmė 3 val. 5. Praktiniai patarimai: a. planuokite egzamino dieną užtrukti apie 3,5 4 valandas (egzamino trukmė 3 val., tačiau praktika rodo, kad užtrunka studentų susodinimas, egzaminų lapų kodavimas ir kt.) anksčiau nei po 3 val. galimybės palikti egzamino patalpą nebus galimybės. b. turėkite kelias rašymo priemones, jokių kitų dalykų (popieriaus) nereikia, egzaminų lapai bus pateikti, jų galėsite paprašyti tiek, kiek reikės. Galite turėti teisės aktus (žr. 2 p.). II. Egzamino užduoties pavyzdys Klaipėdos miesto valdyba 1993 m. rusėjo 17 d. sutartimi pardavė pareiškėjui 64,65 kv. m ploto kūrybines dirbtuves. Po dirbtuvių pardavimo buvo suformuotas žemės sklypas; 1993 m. lapkričio 19 d. Klaipėdos miesto valdyba ir pareiškėjas sudarė valstybinės žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį, kuria pareiškėjas įsigijo tuo pačiu adresu esantį 881 kv. m ploto žemės sklypą. Pareiškėjas kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą dėl nuosavybės teisės įregistravimo į šiame žemės sklype esančius nekilnojamuosius daiktus ūkinį pastatą (plane pažymėtą indeksu 2Ip) ir medinį sandėlį (plane pažymėtą indeksu 3Im). VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu netenkino pareiškėjo prašymo, nurodydamas, kad nepateikti dokumentai, nustatantys nuosavybės teises į minėtus objektus: Nekilnojamojo turto registro duomenimis, ūkinis pastatas yra įregistruotas kaip valstybės nuosavybė, duomenų apie šio objekto pardavimą nėra, o sandėlis niekada nebuvo suformuotas kaip priklausinys prie pareiškėjo įsigyto žemės sklypo bei kūrybinių dirbtuvių. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti nuosavybės teisės įgijimo į minėtus pagalbinius statinius (ūkinį pastatą ir sandėlį) pagal įgyjamąją senatį faktą.

2 1. Kokiai civilinių teisių objektų rūšiai priskirtini ginčo statiniai? Motyvuotai nurodykite, ar ginčo objektai yra: - išimti iš civilinės apyvartos ar ne? - apibūdinti pagal individualius požymius ar pagal rūšinius požymius? - yra suvartojamieji ar nesunaudojamieji? Atsakymas: Civilinių teisių objektų rūšių sąrašą pateikia CK 1.97 str. 1 d., pagal kurį civilinių teisių objektais gali būti daiktai, pinigai ir vertybiniai popieriai, kitas turtas bei turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, informacija, veiksmai ir veiksmų rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės. Ginčo statiniai yra priskirtini daiktams, nes tai yra gamybos (t.y. statybos) procese sukurti materialaus pasaulio dalykai (CK 4.1 str.), jų sukūrimą reglamentuoja statybos veiklai skirti teisės aktai. Daiktai skiriami į nekilnojamuosius ir kilnojamuosius, o nekilnojamieji daiktai gali būti nekilnojami pagal prigimtį arba pagal savo prigimtį kilnojami daiktai, kuriuos nekilnojamaisiais pripažįsta įstatymai (CK 1.98 str. 1 d., 4.2 str. 1 d.). Ginčo statiniai yra nekilnojamieji pagal prigimtį daiktai, nes statiniai yra susiję su žemės sklypu daiktai, kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės (CK 1.98 str. 2 d., 4.2 str. 2 d.). Ginčo statiniai yra priskirtini prie neišimtų iš civilinės apyvartos daiktų, nes išimtais iš apyvartos daiktais laikomi tik išimtine valstybės nuosavybe esantys daiktai (CK 4.7 str. 2 d.), o pagal CK 1.97 str. 2 d., daiktai, kurie yra išimti iš civilinės apyvartos ar kurių apyvarta yra ribota, turi būti įsakmiai nurodyti įstatymuose. Kadangi statiniai nėra įstatymu įsakmiai priskirti prie daiktų, esančių išimtine valstybės nuosavybe, jų civilinė apyvarta laikytina neapribota. Tiesa, tai nereiškia, kad statinių, ypač esančių valstybės nuosavybe, perleidimui negalima taikyti papildomų reikalavimų ar procedūrų. Civilinis kodeksas numato, kad daiktai gali būti apibūdinti pagal individualius požymius ir pagal rūšinius požymius (CK 1.99 str. 1 d., 4.4 str.) Ginčo statiniai yra individualiais požymiais apibūdinti daiktai, atitinkantys CK 4.4 str. 1 d. įtvirtintą šios daiktų rūšies apibrėžimą - daiktai, kurie vienu ar kitu būdu atskiriami nuo kitų vienarūšių daiktų. Taip yra todėl, nes kiekvienas statinys turi jį individualizuojančią padėtį erdvėje t.y. kiekvienas statinys yra susijęs su konkrečiu ir individualiai apibrėžtu žemės sklypu bei turi pastovią vietą pačiame žemės sklype. Be to, statiniai yra suformuojami specialia statybos veiklą reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka ir duomenys apie statinį yra įrašomi į nekilnojamojo turto kadastrą, suteikiant statiniui unikalų numerį (kaip reglamentuojama Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme). Suvartojamųjų ir nesunaudojamųjų daiktų atskyrimo kriterijai yra įtvirtinti CK 4.5 straipsnyje. Ginčo statiniai yra nesunaudojamieji daiktai, nes naudojant juos pagal paskirtį, ilgą laiką iš esmės nepakeičia savo vertės ir paskirties (CK 4.5 str. 2 d.).

3 2. Kokių sąlygų visumą turi įrodyti ieškovas, kad teismas konstatuotų nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktą? Apibūdinkite kiekvieną iš jų. Atsakymas: Įgyjamoji senatis (lot. usucapio) yra nuosavybės teisės įgijimo būdas, susiformavęs jau romėnų teisėje. Įgyjamosios senaties institutas yra reglamentuojamas Civilinio kodekso 4 knygos straipsniuose. Remiantis šiais straipsniais ir Lietuvos teismų praktika, galima išskirti tokias įgyjamosios senaties taikymo sąlygas: 1. Asmuo nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y. asmuo nėra daikto savininkas. Jei asmuo jau yra įgijęs nuosavybės teisę kitu pagrindu, jis nebegali siekti antrą kartą įgyti nuosavybės teisę į tą patį daiktą kitu pagrindu. 2. Daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 straipsnio 3 dalis). 3. Asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką. Tai reiškia, kad valdytojas, tiek užvaldydamas daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, nežinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.26 straipsnio 3 dalis, 4.70 straipsnio 1 dalis). Valdymo atsiradimo sąžiningumas preziumuojamas (CK 4.26 str. 2 d. ). 4. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė (kuri dėl tam tikrų priežasčių neatsirado), o per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas yra neteisėtas (CK 4.23 straipsnio 2, 3 dalys). Daikto valdymo teisėtumas preziumuojamas (CK 4.23 str. 2 d.). 5. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis). Dėl daikto atviro valdymo sąlygos plačiau žr. atsakymą į trečiąjį klausimą. 6. Daiktas valdomas nepertraukiamai tai yra, asmuo daiktą valdė nepertraukiamai nuo valdymo teisės į daiktą įgijimo iki nuosavybės teisės į tą daiktą įgijimo įgyjamąja senatimi (CK 4.71 str. 1 d.). 7. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą. 8. Valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą duotoje situacijoje 10 metų. PASTABA: įgyjamosios senaties sąlygų klasifikacija (taip pat ir šių sąlygų konkretus skaičius) galėtų būti ir kitokia, svarbu, kad atsakyme į klausimą būtų aptarti visi aukščiau įgyjamosios senaties taikymo aspektai.

4 3. Paaiškinkite, ką reiškia daiktinių teisių viešumo principas ir kokią funkciją jis atlieka? Ar sukuria teisines pasekmes neįregistruotas nekilnojamojo daikto valdymas? Atsakymas: Daiktinių teisių viešumo principas reiškia, kad visi tretieji asmenys turi būti informuojami apie daiktinės teisės į konkretų daiktą priklausomybę konkrečiam asmeniui. Tai būtina todėl, kad daiktinės teisės yra absoliučios teisės, įpareigojančios visus trečiuosius asmenis nepažeisti daiktinės teisės turėtojo teisių. Ir atvirkščiai pagal bendrąją taisyklę prieš trečiuosius asmenis negalima panaudoti daiktinių teisių, kuriuos nebuvo jiems paviešintos. Daiktinių teisių viešumo principas padeda užtikrinti tiek daiktinės teisės turėtojų, tiek ir trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus, taip pat civilinės apyvartos stabilumą ir saugumą. Viešumo principas nekilnojamųjų daiktų atžvilgiu paprastai yra įgyvendinamas patį daiktą ir daiktines teises į jį registruojant viešame registre (CK str.). Vienais atvejais daiktinių teisių registravimas atlieka konstitutyvinę (t.y. teises sukuriančią) funkciją, kitais atvejais jis yra skirtas tik trečiųjų asmenų informavimui (nesiejant teisės sukūrimo su registravimo viešame registre momentu). Vertinant teisinį reglamentavimą atrodytų, kad nekilnojamojo daikto valdymą būtina registruoti viešame registre (t.y. Nekilnojamojo turto registre) tai nurodo CK 4.27 str. 2 d., o neįregistruotas nekilnojamojo daikto valdymas netenkina daikto valdymo viešumo sąlygos ir nuosavybės teisės įgyti įgyjamosios senaties būdu tokiu atveju negalima. Tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje buvo suformuluota taisyklė, jog atviro daikto valdymo sąlyga nuosavybės teisei įgyjamąja senatimi pripažinti gali būti nustatyta nepriklausomai nuo to, ar daikto valdymo faktas buvo įregistruotas viešame registre. Taigi, nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įgijimas įgyjamosios senaties būdu duotoje situacijoje galėtų būti pripažintas, nors valdymas ir nebuvo įregistruotas viešame registre. 4. Kokie nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį į valstybei ar savivaldybei priklausantį turtą ypatumai. Kokį sprendimą priims teismas? Atsakymą pagrįskite. Atsakymas: Kaip buvo minėta atsakant į 2 klausimą, įgyjamosios senaties taikymas yra ribojamas į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus, tai yra, įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus (CK 4.69 str. 3 d.). Lietuvos teismų praktika yra patvirtinusi, jog nurodytas draudimas yra imperatyvus, tai reiškia, kad į valstybės ar savivaldybės nuosavybe esantį daiktą negali būti įgyjama nuosavybės teisė įgyjamosios senaties būdu nepriklausomai nuo kitų įgyjamosios senaties sąlygų buvimo. Teismų praktikoje taip pat yra išaiškinta, jog šis ribojimas yra susijęs su specifiniu viešosios nuosavybės statusu ir siekiu užtikrinti, jog teisėtai būtų vykdomas po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės prasidėjęs viešosios nuosavybės pertvarkymo į privačią nuosavybę procesas. Šios aplinkybe lemia, jog valstybės nuosavybe esantys daiktai

5 perleidžiami kitiems asmenims laikantis specialiųjų privatizavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, o įgyjamosios senaties institutas jiems nėra taikomas. Taip pat nėra svarbi aplinkybė, ar ginčo daiktas yra įregistruotas viešame registre valstybės vardu, ar ne. Pateiktoje situacijoje yra nurodyta, jog, Nekilnojamojo turto registro duomenimis, ūkinis pastatas yra įregistruotas kaip valstybės nuosavybė, o duomenų apie šio objekto pardavimą nėra, taigi, turėtų būti taikomas CK 4.69 str. 3 d. įtvirtintas draudimas ir pareiškimas šioje dalyje netenkintinas. Analogiškai reikėtų spręsti dėl ginčo sandėlio turėtų būti nustatyta, ar jis buvo sukurtas kaip viešoji nuosavybė, o jei buvo tuomet pareiškimas ir dėl sandėlio turėtų būti atmestas. 5. Ginčo ir ypatingosios teisenos atribojimo kriterijai. Atsakymas. Teisena speciali, paprastai vienodos materialiosios teisinės prigimties civilinių bylų nagrinėjimo tvarka. Atsižvelgiant į materialiąją civilinių bylų, nagrinėjamų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prigimtį, yra išskiriamos dvi teisenos ginčo teisena ir ypatingoji teisena. Toks dviejų skirtingų teisenų išskyrimas yra sąlygotas skirtingos civilinių bylų materialiosios teisinės prigimties. Dauguma civilinių bylų yra ginčo bylos, iškeliamos ir nagrinėjamos ieškovo per teismą pareikšto ieškinio atsakovui pagrindu. Remiantis ginčo teisės normomis sprendžiami tarp privačių asmenų kylantys privataus pobūdžio konfliktai. Ginčo teisenos bruožai: grindžiama dvišališkumu (ieškovas, atsakovas), pritaikyta dviejų šalių, turinčių priešingų interesų, tarpusavio ginčui nagrinėti; proceso metu yra išsprendžiamas ginčas tarp šalių; ginčas kyla iš civilinių, šeimos, darbo ar kitų privatinių teisinių santykių. Ginčo teisena dažnai vadinama pagrindine teisena, nes būtent ginčo teisena nustato pagrindines civilinių bylų nagrinėjimo taisykles. Laikui bėgant ginčo teisena modifikavosi, todėl buvo įtvirtintos specialios normos, nustatančios atskirų kategorijų bylų (šeimos, darbo, bylų dėl daikto valdymo pažeidimų, bylų dėl teismo įsakymo išdavimo, ginčų dėl nedidelių sumų) ypatumus, tačiau šios išimtys atskiros teisenos nesudaro, taip pat įtvirtintos priemonės, skatinančios procesą, pvz., sprendimo už akių institutas. Ypatingosios teisenos normos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsniuose, sudaro ypatingosios teisenos institutą ir skirtos nagrinėti visiškai kitokios prigimties nei ginčo teisenos byloms. Ypatingąja teisena nagrinėjamos bylos, kuriose paprastai nėra ginčo dėl teisės, kuriose asmenys siekia realizuoti tam tikras subjektines materialiąsias teises arba apsaugoti jas. Teismo pagrindinė funkcija tokiose bylose yra ne išspręsti ginčą, bet užtikrinti subjektinių materialiųjų teisių įgyvendinimą arba apsaugą. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse bylų nagrinėjimas ypatingąja teisena grindžiamas sąrašo principu. Tai reiškia, kad tik tos bylos, kurias įstatymų leidėjas nurodo įstatyme, turi būti nagrinėjamos vadovaujantis ypatingosios teisenos normomis. Ypatingosios teisenos tvarka nagrinėtinų bylų sąrašas yra įtvirtintas CPK 442 straipsnyje. Tai nėra baigtinis (išsamus) sąrašas, tačiau pagal CPK 442 str. 14 punktą būtinos dvi sąlygos, kurioms esant bus galima konstatuoti, kad byla nagrinėtina būtent ypatingosios teisenos tvarka: pirma, tik bylos, kurios nurodytos Civiliniame kodekse ir kituose įstatymuose, ir antra, atitinkamame įstatyme turi būti nustatyta, kad šios bylos nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka.

6 Doktrinoje taip pat paplitusi nuomonė, kad ypatingosios teisenos bylos nėra grynai teisminės, nes jas galėtų nagrinėti ir kitos valstybės valdžios institucijos (pvz., iki 2001 m. CK priėmimo leidimus dėl šeimos turto perleidimo išduodavo vaiko teisių apsaugos institucija). Tačiau valstybė apsisprendė šias bylas priskirti teismo kompetencijai dėl tokiose bylose vyraujančio viešojo intereso. Egzistuoja kelios (tikslų, dalyko, priemonių ir pozityvistinė) teorijos, mėginančios pagrįsti bylų priskyrimo ypatingajai teisenai kriterijus. Lietuvoje paplitusios dalyko ir pozityvistinė. Dalyko teorija buvo grindžiamas 1964 m. Lietuvos civilinio proceso kodekse įtvirtintas ypatingosios teisenos tvarka nagrinėtinų bylų sąrašas. Pagal šią teoriją tokios bylos nuo ginčo teisenos tvarka nagrinėtinų bylų buvo atribojamos pagal kriterijų yra ginčas dėl teisės, ar ne. Šiuo metu galiojančiame CPK įtvirtintas ypatingosios teisenos tvarka nagrinėtinų bylų sąrašas pagrįstas pozityvistine (tikslingumo) teorija, kuri teigia, jog ypatingąja teisena nagrinėjamos bylos, kurias valstybė tikslingumo požiūriu (atsižvelgdama į viešąjį interesą, bylos išnagrinėjimo greitumo ir proceso paprastumo poreikį) įstatymu priskiria prie ypatingosios teisenos bylų. Tačiau ginčo dėl teisės nebuvimo kriterijus taip pat nėra paneigiamas, kadangi didžioji dauguma ypatingosios teisenos bylų vis dėlto yra ne ginčo bylos. Pagal pozityvistinę (tikslingumo) teoriją lemiami kriterijai bylų priskyrimui nagrinėti ypatingosios teisenos tvarka yra: 1) bylų pobūdis (faktai, kuriuos nustato ir patvirtina teismas, nagrinėdamas šias bylas, yra ypač svarbūs, nes jie lemia teisinių santykių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą, t. y. yra siekiama sukurti sąlygas tinkamai įgyvendinti materialiąją teisę. Šiose bylose, be privataus intereso, egzistuoja dar ir viešasis interesas, kad sąlygų ir faktų, kuriais remiantis turės būti priimamas sprendimas, egzistavimas būtų kruopščiai patikrintas nepriklausomos institucijos, turinčios tam visus įgaliojimus); 2) tikslingumas (įstatymo leidėjo siekis užtikrinti geresnę asmenų privačių interesų apsaugą (globos ar rūpybos nustatymas neveiksniems ar ribotai veiksniems pilnamečiams asmenims, asmens pripažinimas mirusiu ir pan.)). Pasitaiko atvejų, kai asmens teismui pareikšti reikalavimai yra mišraus pobūdžio, tai yra, dalis reikalavimų yra nagrinėtini ginčo teisena, o kita dalis turėtų būti nagrinėjama ypatingąja teisena. Tokiu atveju prioritetas teikiamas ginčo teisenai kaip pagrindinei civilinio proceso teisenai. Teismui tenka pareiga identifikuoti kokia tvarka nagrinėtina byla pagal pareikštą reikalavimą (prireikus gali būti taikomas trūkumų šalinimo institutas). Bylos išnagrinėjimas ne ta teisena pats savaime nėra besąlygiškas pagrindas naikinti teismo sprendimą. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 328 straipsnis draudžia iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą ar nutartį naikinti vien formaliais pagrindais, todėl teismų praktikoje pripažįstama, kad būtų neprotinga naikinti materialiąja teisine prasme teisėtą teismo sprendimą vien dėl to, kad byla išnagrinėta ne tos teisenos tvarka, jeigu, išnagrinėjus bylą kitos teisenos tvarka, rezultatas išliktų toks pat. 6. Įrodinėjimo pareiga ir jos paskirstymas šalims. Atsakymas. Remiantis CPK 12 straipsnyje įtvirtintu rungimosi principu ir CPK 178 straipsnyje suformuluotu įrodinėjimo pareigos civiliniame procese paskirstymo principu, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Kitaip tariant, ieškovas turi įrodyti ir leistinais įrodymais (rašytiniais dokumentais, liudytojų parodymais, ekspertize ir kt.) pagrįsti visas faktines aplinkybes, kuriomis jis grindžia savo

7 ieškinio reikalavimus, o atsakovas savo atsikirtimus į pareikštą ieškinį bei nurodomas juos prigrindžiančias faktines aplinkybes. Išimtį iš bendros įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklės numato CPK 182 straipsnis. Jame nurodytas baigtinis aplinkybių, nuo kurių įrodinėjimo šalys yra atleistos, sąrašas. Pvz., šalims nereikia įrodinėti aplinkybių, kurios teismo yra pripažįstamos visiems žinomomis, t.y. aplinkybės, kurias žino kiekvienas protingas, vidutinio išsilavinimo žmogus (pvz., istoriniai įvykiai), teisinių prezumpcijų, t.y. įstatyme numatytų tam tikrų faktų ar aplinkybių egzistavimo prielaidų, arba prejudicinių faktų, t.y. faktų, jau nustatytų kitame įsiteisėjusiame teismo sprendime, ir kt. Taip pat tam tikrų kategorijų bylose, kuriose ginamas padidintas viešasis interesas (pvz., išlaikymo bylose, darbo arba vartotojų ginčuose) įrodymus taip pat gali rinkti teismas savo iniciatyva. Kitose bylose teismas gali išreikalauti įrodymus tik šalių prašymu ir jei šalys įrodo, kad jos pačios negalėjo gauti šių įrodymų bei pagrindžia prašomų išreikalauti įrodymų sąsajumą su byla, nurodo, kokias aplinkybes nori įrodinėti šiais įrodymais. Visus turimus įrodymus, kuriais ketina grįsti savo poziciją byloje, šalys ir tretieji asmenys turi pateikti pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje. Vėliau tokių įrodymų, kurie galėjo būti pateikti anksčiau, teismas gali nebepriimti. Pareigą pateikti visus turimus įrodymus arba surinkti papildomus savo pozicijai pagrįsti, teismas taip pat išaiškina šalims parengiamojo posėdžio metu. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Šias teises ir pareigas minėti asmenys įgyvendina nurodydami teisiškai reikšmingas aplinkybes, rinkdami ir pateikdami teismui įrodymus bei dalyvaudami juos tiriant ir vertinant. Neįvykdžius įrodinėjimo pareigų arba netinkamai jas įvykdžius, įrodinėjimo subjektui (dažniausiai proceso šaliai) gali atsirasti neigiamų pasekmių: teismas gali ieškinį, priešieškinį, pareiškimą ir kitus procesinius dokumentus grąžinti juos padavusiems asmenims trūkumams pašalinti (CPK 115, 138 straipsniai), atsisakyti priimti pavėluotai pateiktus įrodymus, jeigu tai užvilkins bylos nagrinėjimą (CPK 142 straipsnio 3 dalis, 181 straipsnio 2 dalis, 227 straipsnio 2 dalis), arba, išnagrinėjus bylą, netgi atmesti ieškinį, priešieškinį, pareiškimą, prašymą, jei jame keliami reikalavimai bei juos pagrindžiančios faktinės aplinkybės ieškovo nebuvo įrodytos. Apibendrinant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo įrodinėjimo pareigos paskirstymo šalims principo aiškinimą, galima teigti, jog įrodinėjimo pareiga tinkamai yra įvykdoma tuomet, kai yra šalių renkami ir pateikiami teisiškai reikšmingi faktai ir juos šalys pagrindžia neginčijamais leistinais įrodymais. Civilinės bylos šalys yra laikomos pagrindiniais įrodinėjimo pareigos subjektais. Remiantis teisinėje literatūroje pateikiamomis nuomonėmis (pvz., A.Driukas, Civilinis procesas: teorija ir praktika ), galima teigti, jog teismų praktika yra suformulavusi gana aiškius įrodinėjimo naštos paskirstymo kriterijus. Remiantis bendrąja CPK 178 straipsnyje suformuluota taisykle, asmuo, kuris pateikia ieškinį (ieškovas), remiasi savo surinktais ir pateiktais įrodymais teisme, kurie pagrindžia suinteresuoto asmens pateikto ieškinio pagrindą. Asmuo, kuriam yra pateiktas ieškinys (atsakovas), įrodinėja, jog jo padarytoje veikoje nebuvo įstatymui priešingų veikų. Atsakovas kaip ir ieškovas turi įrodyti savo teiginius, kuriais remiasi teisme, tačiau neturi įrodinėti tų aplinkybių, kuriomis remiasi kita šalis. Įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklių šalims esmė yra ta, jog šalys, žinodamos įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisykles, galės kritiškai įvertinti, ar joms verta kreiptis į teismą, kad būtų apginta (galimai) pažeista jų teisė. Įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nurodo, kokius veiksmus turės atlikti šalis ir ką turės įrodinėti teisminio proceso metu. Paprastai kalbant, asmenys gali orientuotis, kokiais argumentais turės remtis teisme ir kokiais įrodymais turės pagrįsti savo teiginius. Taip pat svarbu laikytis įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklių, nes

8 vadovavimasis jomis padeda ne tik šalims parengti geresnį savo teisių gynimo būdą, bet ir teismui yra nurodoma tam tikra bylos nagrinėjimo kryptis. Nurodytoje situacijoje pareiškėjas teismui turi įrodyti aplinkybes, nurodytas CK 4.68 straipsnio 1 dalyje, t.y. kada ir kokiu pagrindu įsigijo kūrybines dirbtuves ir žemės sklypą, o taip pat, kad nuo to laiko sąžiningai, atvirai, teisėtai, nepertraukiamai ir kaip savo faktiškai valdė ir žemės sklype esančius ūkinį pastatą ir medinį sandėlį (pvz., remontavo, naudojosi, mokėjo komunalinius mokesčius (pvz., už tiekiamą elektros energiją į ūkinį pastatą ir sandėlį), kt.). 7. Oficialiųjų rašytinių įrodymų bruožai ir jų teisinė galia. Atsakymas. Įrodymais civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Faktinės bylos aplinkybės nustatomos remiantis faktiniais duomenimis, vadinamais įrodymais, kurie gaunami iš CPK 177 straipsnio 2 dalyje išvardytų įrodinėjimo priemonių. Viena iš įrodinėjimo priemonių yra rašytiniai įrodymai, kurie skirstomi į privačius ir oficialius. CPK 197 straipsnio 2 dalyje pateikiama oficialiųjų rašytinių įrodymų sąvoka. Dokumentai, išduoti valstybės ir savivaldybių institucijų, patvirtinti kitų valstybės įgaliotų asmenų neviršijant jiems nustatytos kompetencijos bei laikantis atitinkamiems dokumentams keliamų formos reikalavimų, laikomi oficialiaisiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią. Aplinkybės, nurodytos oficialiuosiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymus, įrodymais. Iš įstatyme pateiktos oficialaus rašytinio įoridymo sampratos galima daryti išvadą, kad rašytinis įrodymas gali būti pripažintas oficialiuoju (prima facie) tik esant tokioms sąlygoms: 1) jis turi būti išduotas valstybės ar savivaldybės institucijos ar kitų įstatyme išvardytų subjektų; 2) įstatyme nurodyti subjektai, išduodami oficialų dokumentą, neviršijo savo kompetencijos; 3) dokumentas atitinka teisės aktų nustatytus jo formos ir turinio reikalavimus; 4) jame pateikta informacija yra pakankama nustatyti įrodinėjimo dalyką sudarančias aplinkybes. Svarbu pažymėti, kad oficialiajame rašytiniame įrodyme nurodytos aplinkybės nėra laikomos prejudiciniais faktais (CPK 279 straipsnio 4 dalis, 182 straipsnio 2, 3 punktai), kurie negali būti ginčijami, o toliau išlieka aplinkybėmis, kurios gali būti paneigtos ir kurios gali sudaryti įrodinėjimo dalyką byloje. Įrodinėjimo našta tenka tai bylos šaliai, kuri siekia paneigti oficialiajame rašytiniame įrodyme nurodytas aplinkybes. Įrodinėjant priešingas aplinkybes, nei nurodyta oficialiajame rašytiniame įrodyme, taikomi įrodinėjimo priemonių leistinumo apribojimai oficialiajame rašytiniame įrodyme nurodytos aplinkybės negali būti paneigtos liudytojų parodymais, išskyrus, jeigu tai prieštarautų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principams (CPK 197 straipsnio 2 dalis). Tačiau vien oficialiųjų rašytinių įrodymų didesnė įrodomoji galia neužkerta galimybės teismui iš leistinų įrodymų visumos padaryti išvadą, jog oficialiajame rašytiniame įrodyme nurodytos aplinkybės yra paneigtos. Oficialiųjų rašytinių įrodymų didesnė įrodomoji galia siejama su valstybės ir savivaldybės institucijos kompetencija nustatyti tam tikras aplinkybes ir įforminti jų nustatymą reikalaujamos formos dokumente. Kadangi oficialusis rašytinis įrodymas yra viena iš įrodinėjimo priemonių, šios įrodinėjimo priemonės statusas negali būti aiškinamas atsietai nuo bendrosios įrodymų sąvokos (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Tam, kad valstybės ir savivaldybių institucijos išduotame dokumente esanti informacija būtų vertinama kaip oficialusis rašytinis įrodymas, ji pirmiausia turi atitikti įrodymo sampratą, t. y. dokumente turi būti užfiksuoti su byla susiję faktiniai duomenys. Dėl šios priežasties ne bet kuri valstybės ar savivaldybės

9 institucijos išduotame dokumente užfiksuota informacija gali būti laikoma oficialiuoju rašytiniu įrodymu. Oficialiojo rašytinio įrodymo savybė priskirtina tik tai informacijai, kurioje konstatuojamos institucijos nustatytos faktinės aplinkybės. Valstybės ar savivaldybės institucijos atliekamas teisinių santykių kvalifikavimas ir nurodomos teisinio pobūdžio išvados išreiškia tik institucijos nuomonę, kuri nėra faktinių duomenų nurodymas ir todėl neatitinka įrodymo statuso. Juolab kad ši nuomonė nėra privaloma teismui, kuris nustatytoms faktinėms aplinkybėms savarankiškai pritaiko teisės normą ir kvalifikuoja teisinius santykius.

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA 19 1.1 Civilinės teisės samprata 19 1.1.1 Privatinė teisė ir civilinė teisė 19 1.1.2 Civilinės teisės reglamentuojami santykiai 20 1.1.2.1 Civilinio teisinio

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Meteorų lietumi pasipuošusio rugpjūčio naujienlaiškis 2013 m. - Skolų pirkimas; - Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas; - Bankroto bylos inicijavimas ir iškėlimas įmonės kreditoriaus vardu;

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2018-04-27 Nr. 4D-2017/1-1262 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis. Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

2019_1.pdf

2019_1.pdf ISSN 2351-6364 (online). TEISĖS PROBLEMOS. 2019. Nr. 1(97) Dr. Rūta PETKUVIENĖ Vilniaus apygardos teismas TEISINĖS PAREIGOS DEKLARUOTI ĮSIGYTĄ TURTĄ IR GAUTAS PAJAMAS VYKDYMO VERTINIMAS PAGAL TEISMŲ PRAKTIKĄ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto įstatymo projekto tikslai ir uždaviniai

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

Form A - Claim Form

Form A - Claim Form EUROPOS IEŠKINIŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA A FORMA IEŠKINIO FORMA (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo

Detaliau

Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose

Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose Turinys 2 I. Įvadas: Europos civilinė procedūra..........................................................................................

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Augalų Veislių Apsaugos Įstatymas 2001 M. Lapkričio 22 D. NR. IX-618

Augalų Veislių Apsaugos Įstatymas 2001 M. Lapkričio 22 D. NR. IX-618 Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2001, Nr. 104-3701 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ VEISLIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS 2001 m. lapkričio 22 d. Nr. IX-618 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė Teisiniai mažosios bendrijos (MB) veiklos aspektai dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros Zabiela, Zabielaitė ir partneriai advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė MB TEISINIS STATUSAS

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 14/2015-1/2016-2/2016-14/2016-15/2016 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 189 1 STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKTIES

Detaliau

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ AR ŽINAI? 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas įpareigojo asmenis, įtrauktus į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Teisės naujienų apžvalga 2013 m. gegužė A.TUMĖNO G. 4 LT VILNIUS TEL FAKS

Teisės naujienų apžvalga 2013 m. gegužė   A.TUMĖNO G. 4 LT VILNIUS TEL FAKS Teisės naujienų apžvalga 2013 m. gegužė www.balciunasgrajauskas.lt A.TUMĖNO G. 4 LT-01109 VILNIUS TEL. +370 5 2487467 FAKS. +370 5 2487465 INFO@BALCIUNASGRAJAUSKAS.LT A. TUMĖNO STR. 4 LT-01109 VILNIUS

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

Administracinė byla Nr

Administracinė byla Nr Dokumentas atspausdintas iš teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX. Praktika (www.teismupraktika.lt) Kortelė: 1694794_RegNr_eA-691-1062/2019 http://www.infolex.lt/tp/1694794 Administracinė byla Nr.

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis I šeštadienis (2019-08-31) Mediacijos pagrindai Mokymų dieną veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė Ginčo samprata ir sprendimo būdų įvairovė Mediacijos samprata

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktuali verslui naujausia darbo kodekso taikymo praktika Advokatė Regina Derkintytė - Kaupienė Teisininkas Ignas Kerbelis 2019-05-09, Klaipėda DK įgyvendinimas 2018 metais (1): VDI suteikiamų konsultacijų

Detaliau

http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 Autentiškas vertimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centras TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2201/2003

Detaliau