2019_1.pdf

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2019_1.pdf"

Transkriptas

1 ISSN (online). TEISĖS PROBLEMOS Nr. 1(97) Dr. Rūta PETKUVIENĖ Vilniaus apygardos teismas TEISINĖS PAREIGOS DEKLARUOTI ĮSIGYTĄ TURTĄ IR GAUTAS PAJAMAS VYKDYMO VERTINIMAS PAGAL TEISMŲ PRAKTIKĄ CIVILINĖSE BYLOSE Straipsnyje analizuojama, kaip teismų praktikoje, nagrinėjant atskirų kategorijų civilines bylas, realiai veikia Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostata dėl pareigos informuoti mokesčių administratorių apie gautas pajamas ir įsigytą turtą, kuria siekta gauti informacijos, reikšmingos nedeklaruotoms pajamoms ir nepagrįstiems turto įsigijimo šaltiniams nustatyti, taip pat mokestinei prievolei nustatyti ir tinkamam jos vykdymui užtikrinti. Straipsnyje trumpai aptariami atskiri teismų praktikos atvejai, kuriais parodoma, kaip ir kodėl tinkamai neveikia gyventojų mokestinių prievolių vykdymo kontrolė, nepasiekiamas pakeistu teisiniu reguliavimu norimas tikslas. ĮVADAS Lietuvos teisinėje sistemoje teisės evoliuciją paprastai veikia ekonominių santykių sklaida, o ekonominių santykių plėtra neišvengiamai lemia teismų darbo intensyvėjimą. Teisės sociologija atskleidžia, kaip nauji teisės institutai paveikia teisėkūros procesą teismams aiškinant ir taikant teisę bei kaip grįžtamuoju ryšiu šis procesas vėl paskatina keisti teisinį reguliavimą. Bet kuriuo atveju priežastinis ir grįžtamieji ryšiai parodo pasiektą teisinės sistemos reglamentacinių ir apsauginių elementų tobulumo laipsnį 1. Ekonominių santykių specifika visuomet turi visuomeninę bei ekonominę reikšmę, todėl kiekvienas teisės akto atsiradimas, pakeitimas, panaikinimas sukelia 1 Kazlauskienė A., Petkus A., Petkuvienė R., Šlapkauskas V. Teisės sociologija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015, p. 250.

2 Teisinės pareigos deklaruoti įsigytą turtą ir gautas pajamas vykdymo vertinimas pagal teismų praktiką civilinėse bylose diskusijas, kaip antai Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau Mokesčių administravimo įstatymas) pakeitimai 2. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamajame rašte buvo nurodoma, jog sukuriant finansų rinkos dalyviams naują pareigą privalomai teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie visų asmenų sąskaitų metinių apyvartų dydį, jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip eurų, bei sąskaitų likutį metų pabaigoje, jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų likutis metų pabaigoje yra ne mažesnis kaip 5000 eurų, tai finansų įstaigoms nebeliks pareigos saugoti bet kokios informacijos apie klientų lėšas ir kitą turimą turtą konfidencialumą. Tokiu atveju tikėtina situacija, jog klientai masiškai atsiims lėšas iš finansų įstaigų, saugos jas grynaisiais pinigais ar kitais, labiau konfidencialumą išsaugančiais būdais. Šios lėšos papildys ir sustiprins pilkąją šešėlinę ekonomiką, sumažindamos valstybei sumokamų mokesčių apimtis, padidindamos potencialaus nusikalstamumo riziką bei sukeldamos kitas neigiamas pasekmes 3. Kito subjekto aiškinamajame rašte teigiama visiškai priešinga informacija, nurodant, jog minėto įstatymo pakeitimu bus užtikrintas sklandus informacijos, reikšmingos nedeklaruotoms pajamoms ir nepagrįstiems turto įsigijimo šaltiniams nustatyti, pateikimo mokesčių administratoriui procesas 4. Teisės moksle pažymima, jog kiekvienoje modernioje valstybėje egzistuojanti reguliavimo bazė labai plati, teisės aktai neretai kompleksiniai ir sudėtingi tad siekiant reguliavimo politikos nuoseklumo svarbu įvertinti, ar naujai priimami ir jau egzistuojantys teisės aktai iš tiesų reikalingi, tinkami ir veiksmingi 5. Šiame straips- 2 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX , 41, 55, 68, 87, 89, 101, 104-1, 104-2, 129, 131, 154 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 55-1 ir 61-1 straipsniais ir 56, 57, 58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas // TAR, , Nr Aiškinamasis raštas Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Prieiga per internetą: < tak/c6d b711e6a222b0cd86c2adfc?jfwid=-8x127mm7m>. 4 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX , 41, 55, 61, 68, 87, 89, 101, 1041, 1042, 110, 111, 129, 131, 154 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 551 straipsniu bei 56, 57, 58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą: < d84?jfwid=-n126u3se4>. 5 Limantė A. Teisėkūros tobulinimo keliu: teisės aktų vertinimas, jo rūšys bei plėtotė // Teisės problemos, 2017, Nr. 2, p Prieiga per internetą: <teise.org/wp-content/uploads/2017/12/limante pdf>.

3 nyje nekeliamas tikslas įvertinti, ar Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai buvo apskritai veiksmingi mokesčių surinkimo aspektu, tačiau norima apžvelgti, ar įstatymo pakeitimai buvo veiksmingi iš teisminių ginčų nagrinėjimo perspektyvos. Tiriant įstatymų leidėjo deklaruojamą pastangą pažaboti šešėlinį verslą, nepakanka aptarti vien tik taisykles, kuriomis siekiama sudaryti prielaidas efektyviau kontroliuoti mokestinių prievolių įvykdymą. Kontrolės veiksmingumą lemia informacijos apie nedeklaruotas pajamas ir nepagrįstus turto įsigijimo šaltinius gavimas, minėto veiksmingumo vertinimui svarbu yra ir tai, kokios teisinės prielaidos sudaro galimybes neatskleisti šios informacijos. Darytina prielaida, kad teisinio reguliavimo pokyčiai bei tam tikrais atvejais formalus mokesčių administratoriaus požiūris į susiklosčiusį ekonominių santykių raidos rezultatą lemia didėjantį teismų darbo krūvį nagrinėjant aukščiau aptarto pobūdžio civilines bylas. Svarbu, kad vertinančių teismų darbą yra itin daug, tačiau tiriančių, kaip teismas yra įpareigotas veikti pagal reikalaujamą griežtą procedūrinį teisingumą, nedaug. Mokslininkai nurodo, kad baudžiamojo, civilinio ir administracinio proceso procedūros numato, kaip turi būti sprendžiami konfliktai tarp įvairių šalių: nusikaltėlio ir nukentėjusiojo, civilinio ginčo ieškovo ir atsakovo, pareigūno ir piliečio ir pan. Visais minėtais atvejais ginčas turi būti sprendžiamas pirmiausia remiantis objektyviomis, įstatymo numatytomis procedūromis. Šios procedūros reguliuoja, kaip turi būti išaiškinamos ginčui svarbios aplinkybės, renkami įrodymai, nagrinėjami ir vertinami ginčo šalių argumentai, taikomos teisės normos, kokios turi būti šalių teisės bei pareigos ir pan. Teisiniu požiūriu teisingas toks ginčo sprendimas, kuris visiškai atitinka įstatymo numatytus reikalavimus 6. Taigi procedūrinio teisingumo esmė yra taisyklių laikymasis ir pagarba joms, kur svarbus sprendimų priėmimo būdas. Šio straipsnio tyrimo objektas atskirų kategorijų civilinėse bylose priimti procesiniai sprendimai, kurie mokesčių administratoriui įprastai nesukelia abejonių ir poreikio atlikti išsamesnį patikrinimą siekiant nustatyti turto įsigijimo šaltinį, šalims pateiktų dokumentų pagrindu įrodinėjant lėšų gavimo teisėtumą. Dėl šių priežasčių straipsnyje bus aptariamos atskirų kategorijų bylos, kurių nagrinėjimo tvarka susijusi su tam tikromis bendrųjų ginčo teisenos taisyklių bei civilinio proceso principų išimtimis. Viena straipsnio dalis skirta sprendimo už akių tyrimui. Kita straipsnio dalis skiriama bylų, tiriamų sumarinio proceso tvarka, nagrinėjimo ypatumams, atskleidžiama procesinės gynybos esmė. Tyrimui keliami šie uždaviniai: apžvelgti atskirų kategorijų civilinių bylų nagrinėjimo teisinį reguliavimą, įvertinti teismo procese gautų duomenų patikimumą santykyje su Mokesčių administravimo įsta- 6 Valickas G., Justickis V., Vanagaitė K., Voropaj K. Procedūrinis teisingumas ir žmonių pasitikėjimas teisėsaugos pareigūnais bei institucijomis. Monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 11.

4 Teisinės pareigos deklaruoti įsigytą turtą ir gautas pajamas vykdymo vertinimas pagal teismų praktiką civilinėse bylose tymo pakeitimu deklaruojamu tikslu sustiprinti neteisėto praturtėjimo prevenciją, efektyviau kontroliuoti gyventojų mokestines prievoles, išanalizuoti pagrindinius teismo procesinius dokumentus, aktualius nagrinėjamoje srityje. Visgi kadangi detalus Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų dėl įvestos deklaravimo prievolės įvertinimas nėra šio straipsnio tikslas, tiriami tik atskirų kategorijų civilinėse bylose esantys dokumentai, siekiant identifikuoti pakeisto teisinio reguliavimo problemas. I. INFORMACIJOS, REIKŠMINGOS NEDEKLARUOTOMS PAJAMOMS IR NEPAGRĮSTIEMS TURTO ĮSIGIJIMO ŠALTINIAMS NUSTATYTI, SANTYKIS SU INFORMACIJOS, GAUTOS CIVILINĖS BYLOS NAGRINĖJIMO METU, PATIKIMUMU Siekiant atskleisti informacijos gavimo aspektus, šiame straipsnyje bus laikomasi mokslo sociologo S. Shapin o 7 pagrįstos perskyros tarp tradicinės mokslo sociologijos, klausiančios, kaip ir kokiu mastu socialiniai faktoriai gali veikti mąstymo produktus, ir mokslinio žinojimo studijos, kurios tikslas parodyti, kad pažinimas yra iš esmės socialinis produktas. Taigi vadovaujantis įstatymu Nr. XII-1897 (TAR, 2015, Nr ) nustatyta, kad mokesčių mokėtojai iki 2016 m. birželio 30 d. centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka turi informuoti mokesčių administratorių apie po 2011 m. sausio 1 d. gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius, išskyrus atvejus, kai šie šaltiniai buvo deklaruoti paties mokesčių mokėtojo ar trečiųjų asmenų teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu mokesčių mokėtojas šiame straipsnyje nustatyta tvarka iki 2016 m. birželio 30 d. tokios informacijos mokesčių administratoriui nepateikia, mokesčių administratorius į vėliau mokesčių mokėtojo pateiktą informaciją neatsižvelgia ir jos nevertina. Kaip jau nurodyta, šis įstatymo pakeitimas yra siejamas su informacijos gavimu nepagrįstiems turto įsigijimo šaltiniams nustatyti. Mokesčių administratorius, žinodamas socialinį kontekstą, kuriame turės veikti pakeistas Mokesčių administravimo įstatymas, nusprendė patvirtinti taisykles, padedančias įgyvendinti įstatymo nuostatas. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. VA-114 Dėl Mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius PRC911 formos 7 Shapin S. Here and Everywhere: Sociology of Scientific Knowledge // Annual Review of Sociology, 1995, Vol. 21, p. 289.

5 užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo (TAR, , Nr ) 8 (toliau Taisyklės) detalizuoja, kokią informaciją jam turi pateikti mokesčių mokėtojas ir nurodyti pajamų šaltinius. Tačiau įvertinant tai, kad pasiskolintos piniginės lėšos (išskyrus gautas iš kredito įstaigų) ir dovanojimo būdu gautos pajamos dažniausiai yra tie ginčai, kilę tarp asmenų, kurie sprendžiami teismuose, tai šiame straipsnyje gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo pagrindimo šaltiniai ir bus vertinami civilinio proceso teisės taisyklių aspektu. Taisyklių 9 punktas numato, jog pranešime turi būti nurodoma: paskolos, kurios yra gautos ne anksčiau nei 2004 m. sausio 1 d., ir dovanos (pinigais), kurios yra gautos ne anksčiau nei 2004 m. sausio 1 d. Gyventojai tokią pareigą, įvertindami per savo suvokimo prizmę, traktuoja neigiamai (pvz., kišimasis į žmogaus privatų gyvenimą, pasiaiškinimas dėl dešimt tūkstančių litų, gautų iš tėvų ar senelių prieš dešimt metų, ir pan. 9 ). Mokesčių administratorius pareigą deklaruoti dovanas ir paskolas, gautas po 2004 metų, grindžia tokia mąstymo pozicija: mokesčius turi mokėti visi, todėl pajamų ir turto įsigijimo šaltinių patikra už 10 metų yra teisėta, nes tokiu būdu pradedama nauja kova su neteisėtai praturtėjusiaisiais 10. Valstybės institucijos mąstymo produktas paremtas kaltės prezumpcija. Tokios išvados prielaidos yra šios: 1) preziumuojama, jog pajamų ir turto įsigijimo šaltiniai yra neteisėti ir / ar mokesčiai nesumokėti, kol nėra įrodyta kitaip (galioja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) straipsnio 1 straipsnio nuostata: Skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus 11 ); 2) pagal tai, jog atgaline tvarka įpareigojama vykdyti deklaravimo pareigą pagal Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimus ir juos įgyvendinančias Taisykles, galima spręsti, jog laikoma, kad Lietuvoje nustatytas socialinis faktas yra daugiau nemokančių mokesčių asmenų negu mokančių. Tokia išvada daroma todėl, kad pagal teisėkūros juridinę techniką įstatymas yra skirtas centralizuotai reguliuoti teisinius santykius, kuriems taikomi reikalavimai išdėstomi bendrai, o įstatymas skirtas neribotam 8 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. VA-114 Dėl mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius PRC911 formos užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo. Prieiga per internetą: < 9 Jokūbaitis M. Gavote piniginę dovaną iš tėvų? Teks prisipažinti // lrytas.lt. Prieiga per internetą: < /?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy>. 10 Ten pat. 11 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Žin., 2000, Nr

6 Teisinės pareigos deklaruoti įsigytą turtą ir gautas pajamas vykdymo vertinimas pagal teismų praktiką civilinėse bylose skaičiui asmenų. Be to, Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimais numatomo teisinio reguliavimo koncepcija buvo atskleista aiškinamuosiuose raštuose, nurodant, jog būtinas sklandus informacijos, reikšmingos nedeklaruotoms pajamoms ir nepagrįstiems turto įsigijimo šaltiniams nustatyti, mokestinei prievolei nustatyti ir tinkamam jos vykdymui užtikrinti, gavimas, siekiant užtikrinti mokesčių surinkimą, pažaboti kontrabandą ir šešėlinį verslą. Taigi priimant įstatymo pakeitimą siekiama išspręsti mokesčių nemokėjimo problemą, pripažįstant, kad Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau ir VMI) negali užtikrinti mokesčių mokėjimo kontrolės, vykdydama prevencinę veiklą, atlikdama patikras ir pan. Vadinasi, pereinama nuo priežasčių šalinimo į pasekmių stadiją. Taigi mokesčių administratorius civilinėje teisėje egzistuojančiomis taisyklėmis dėl kaltės prezumpcijos naudojasi viešosios teisės aktais reguliuojamiems santykiams įgyvendinti. Tačiau privatinėje ir viešojoje teisėje skiriasi teisinio reguliavimo metodas. Privatinėje teisėje jis yra dispozityvus, o viešojoje imperatyvus. Civilinėje teisėje teisinio reguliavimo metodui būdinga: 1) teisinio santykio dalyvių teisinė lygybė, 2) teisinio santykio dalyvių iniciatyva, 3) dispozityvumas, 4) turtinė atsakomybė, 5) pažeistų teisių gynimas ieškinio teisena 12. Šie principai nėra suderinami su mokesčių administratoriaus veiklos principais, todėl kyla pagrįstas klausimas, ar jie gali būti panaudoti gaunant mokesčio administratoriui svarbią informaciją ir kiek tokia informacija gali būti panaudota baudžiamajame ar administraciniame procese. Pažymėtina ir tai, kad įrodinėjimo procese baudžiamojoje ir administracinėje teisėje vadovaujamasi konstituciniu nekaltumo prezumpcijos principu 13, kuris yra atvirkštinis civilinėje teisėje. Dogmatiškai vertinant šią situaciją, daroma išvada, jog mokesčio administratoriaus pozicija remtis kaltės prezumpcija yra teisiškai nevisiškai pagrįsta. Be to, civilinės teisės nuostatas įgyvendinantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau CPK) nustato ir kitas įrodinėjimo taisykles, nei jos yra baudžiamajame procese. Pagal CPK 177 straipsnio 1 dalį, įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra 14. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis 12 Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis. Vilnius: Justitia, 2009, p Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalis numatanti, jog: Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. 14 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Žin., 2002, Nr

7 tikimybių pusiausvyros principu. Jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo, teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais 15. Vadinasi, civilinėse bylose teisinės atsakomybės taikymui reikšmingas kaltės prezumpcijos principas gali būti paneigiamas arba patvirtinamas tikimybių pusiausvyros principu. Tačiau tokios taisyklės taikymas diskutuotinas sprendžiant mokesčių (ne)sumokėjimo klausimus, vertinant ją iš pozityviosios teisės perspektyvos. II. DĖL ĮRODYMŲ, PAGRINDŽIANČIŲ PAJAMAS, VERTINIMO TEISĖS AKTO GALIOJIMO LAIKE ASPEKTU Minėta, kad Taisyklių 9 punktas nustato, jog turi būti nurodyti turto įsigijimo šaltiniai dėl dovanų ir paskolų, kurios gautos ne anksčiau nei 2004 m. sausio 1 d., o Taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-114 (pagal 2015 m. birželio 25 d. įstatymo redakciją Nr. XII-1897, įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d.). Galima spręsti, jog toks laiko tarpas, per kurį nustatyta pareiga pateikti ir įrodyti pajamų ir turto šaltinius atgal už 10 metų, yra siejamas su ieškinio senatimi (CK straipsnio 1 dalis numato, kad bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų 16 ). Taisyklių 5 punkte įtvirtinta, kad mokesčių mokėtojas turi pateikti pranešimą ir nurodyti šaltinius, kurie atitinka visas šias sąlygas: 5.1. šaltiniai yra gauti iš nuolatinių Lietuvos gyventojų, užsienio fizinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų; 5.2. pačiam mokesčių mokėtojui nebuvo privaloma šaltinių deklaruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje, Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešime apie sudarytus sandorius arba Privačių interesų deklaracijoje; 5.3. šaltiniai yra panaudoti (arba numatomi panaudoti) turtui, kurio įsigijimo vertė viršija eurų (iki litų), įsigyti po 2011 m. sausio 1 d.; 5.4. sandoriai, pagal kuriuos gauti šaltiniai, nėra notarinės formos; 5.5. šaltiniai yra gauti grynaisiais pinigais 17. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Valstybinė mokesčių inspekcija, 15 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-449/ Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Žin., 2000, Nr Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. VA-114 Dėl mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius PRC911 formos užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo. Prieiga per internetą: <

8 Teisinės pareigos deklaruoti įsigytą turtą ir gautas pajamas vykdymo vertinimas pagal teismų praktiką civilinėse bylose interpretuodama Mokesčių administravimo įstatymo 41 straipsnį 18, be jokių išimčių nurodo, kokie sandorius patvirtinantys dokumentai yra tinkami, pateikdama štai tokį pavyzdį: Fizinis asmuo įsigis butą, kuriam įsigyti panaudos iš senesniojo būsto pardavimo gautas pinigines lėšas ir iš kito fizinio asmens grynaisiais pinigais gautą eurų paskolą. Tokiu atveju asmens turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius patvirtinantys dokumentai bus: buto pirkimo pardavimo sutartis ir notaro patvirtinta paskolos sutartis, kadangi nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Civilinio kodekso pakeitimai, pagal kuriuos 3000 eurų grynaisiais pinigais viršijanti paskolos sutartis turi būti patvirtinta notaro. Notaro nepatvirtinta sutartis nebus vertinama kaip pajamas pagrindžiantis šaltinis. Taip pat nebus vertinama sutartis, kurioje, pavyzdžiui, paskolos davėjo nurodyti tik vardas ir pavardė. Įvertinus prieš tai pateiktą mokesčių administratoriaus siaurinamąjį teisės akto išaiškinimą, kyla keli pasvarstymai. Pirma, kaip pagrįsti pajamų ir turto šaltinius, kai pagal Taisykles reikia deklaruoti dovanų ir paskolų įsigijimo šaltinius nuo 2004 metų, nors įstatyme fiziniams asmenims nėra numatytos pareigos saugoti 10 metų, pavyzdžiui, paskolos sutarties. Taip pat kaip nurodyti šaltinius, kurie panaudoti turtui įsigyti po 2011 m. sausio 1 d. (Taisyklių 5.3 punktas), nors notarinė sandorio forma reglamentuota dėl Civilinio kodekso pakeitimo kaip privaloma nuo 2015 m. sausio 1 d. Antra, preziumuojama, kad notaro nepatvirtinta sutartis nebus vertinama kaip pajamas pagrindžiantis šaltinis, nors galioja teisės principas lex retro non agit (įstatymas atgal negalioja). Šiame kontekste paminėtina, kad Konstitucinis Teismas 2007 m. lapkričio 29 d. nutarime konstatavo, kad su konstituciniu teisinės valstybės principu yra susijęs principas lex retro non agit, pagal kurį teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir neleidžiamas teisės aktų galiojimas atgaline tvarka, nebent būtų palengvinama teisės subjektų padėtis, kartu nepakenkiant kitiems teisės subjektams (lex benignior retro agit). Nei įstatymu, nei poįstatyminiais aktais negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų įsiterpta į jau pasibaigusius teisinius santykius. Tokiu reguliavimu, kuriuo teisės normos galėtų būti pakeistos, kai reguliuojami santykiai jau yra baigti, būtų sudarytos prielaidos paneigti asmenų teisėtus lūkesčius, teisinį tikrumą ir teisinį saugumą, konstitucinį teisingumo principą 19. Vadinasi, mokesčių administratorius reikalauja pagrįsti pajamų ir turto šaltinį sandoriu, kurio formos reikalavimo pakeitimai atsirado vėlesniu teisės akto pakeitimu, nors Mokesčių administravimo įstatyme tiesiogiai tokie reikalavimai nenurodyti, kaip ir pareiga 18 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo komentaras. Prieiga per internetą: < Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

9 atgal pagrįsti pajamų ir turto šaltinius. Be to, mokesčių administratoriui laikantis kaltinimo pozicijos ir laikant mokesčių mokėtojus neteisiais vien dėl to, kad teisės aktai iš esmės nenustato gyventojams prievolės saugoti su vykdomais sandoriais, gaunamomis pajamomis ir patiriamomis išlaidomis susijusių dokumentų 20, svarstytina, ar teisinga perkelti įrodinėjimo naštą tam, kuris neigia mokesčių nesumokėjimą, kad palengvėtų mokesčių administratoriui įrodinėjimas ir sumažėtų administracinių išlaidų, poreikis skirti specialistų darbo laiką, kaip teigiama paties administratoriaus, abejotiniems paaiškinimams paneigti. Taigi pareigos numatymas pateikti neginčijamus įrodymus, galinčius pagrįsti turto ir pajamų šaltinius, kai įrodymų pateikimo pareiga perkeliama mokesčio mokėtojui, net ir negalėjusio numatyti, jog 2004 metais sudarytą sandorį reikės po 10 metų deklaruoti ir įrodinėti jo teisėtumą, kurio jis nepagalvojo išsaugoti, nes tuo metu tokio reikalavimo pagal teisės aktus nebuvo, paneigia deklaruojamą proporcingą įrodymų pateikimo naštos paskirstymą tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus. Kita vertus, Valstybinė mokesčių inspekcija turėtų veikti laikydamasi principo, jog abejonės dėl kaltės aiškinamos silpnesnės šalies naudai, kadangi tai valstybės institucija, turinti administracinius išteklius ir plačius įgaliojimus rinkti bei naudoti informaciją, esančią įvairiuose viešuose registruose. III. ATSKIRŲ KATEGORIJŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO TEISME YPATUMAI, SUSIJĘ SU PAREIGA ĮRODYTI ŠALTINIUS APIE TURTO IR PAJAMŲ GAVIMĄ CPK 3 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad teismas privalo nagrinėti bylas vadovaudamasis Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais. Teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais 21. Taigi teismo veikimas apibrėžtas teisės principais ir teisės aktais, procesas nustatytas procedūrinių taisyklių. Tačiau tai, kad procedūrinis teisingumas pašalina šališkumą ir subjektyvumą, nėra neginčijama vertybė, nes objektyviai išspręstas ginčas nereiškia, jog ginčo dalyviai liks įsitikinę, kad jis buvo išspręstas teisingai. Tačiau civiliniame procese teisingumo pojūtį turėtų sustiprinti tai, jog procedūrinio teisingumo 20 Aiškinamojo rašto 1.2 punktas. Prieiga per internetą: < c4a111e39009d0df9046dd84?jfwid=-n126u3se4>. 21 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas // Žin., 2002, Nr Prieiga per internetą: <

10 Teisinės pareigos deklaruoti įsigytą turtą ir gautas pajamas vykdymo vertinimas pagal teismų praktiką civilinėse bylose reikalavimai yra susiję su ginčo šalių aktyvumu (o teisėjo arba arbitro pasyvumu) ginčo metu. Pagal CPK 12 straipsnį, civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo 22. Ne teisėjas turi išklausinėti ginčo šalis, kaip tai vyksta esant inkviziciniam procesui, bet pačios šalys, formuluodamos ir pagrįsdamos savo reikalavimus, išklausydamos ir paneigdamos kitos šalies argumentus bei teikdamos kontrargumentus, turi daugiausia prisidėti prie tiesos byloje išaiškinimo. 23 Pagal tokią teisingumo įgyvendinimo konstrukciją procedūriniam teisingumui tiesioginį poveikį turi vadinamasis socialinis teisingumas, o tai suponuotų išvadą, jog, atėjus laikui priimti galutinį sprendimą, teismo akiratyje bus viskas, ko reikia teisingam bylos sprendimui. Bet CPK 12 straipsnis ne visuomet suveikia pagal įstatymo leidėjo idėją. Vienas iš tų atvejų yra Civilinio proceso kodekso 23 skyriuje numatytas bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimas. CPK 433 straipsnyje yra nustatyti reikalavimai dėl teismui pateikiamo pareiškimo formos ir turinio, kuriuo kreipiamasi dėl teismo įsakymo išdavimo pagal kreditoriaus pareiškimą dėl piniginių reikalavimų (atsirandančių iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kitų). Minėto straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo jokie įrodymai nepridedami. Taigi, jei pareiškimo forma ir turinys, kuriame turi būti nurodyti: kreditorių ir skolininką identifikuojantys duomenys, reikalavimo suma, kai prašoma priteisti palūkanas ar delspinigius, palūkanų ar delspinigių norma, palūkanų ar delspinigių dydis, skaičiavimo laikotarpis, ar reikalavimas yra kilęs iš vartojimo kredito sutarties ir, kai reikalavimas yra kilęs iš vartojimo kredito sutarties, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma, reiškiamas reikalavimas ir jo faktinis pagrindas, taip pat įrodymai, kuriais galima pagrįsti reiškiamą reikalavimą, atitinka įstatymo reikalaujamus kriterijus, teismas neturi teisinio pagrindo atsisakyti išduoti teismo įsakymą. Skirtingai negu teismo sprendimas, pats teismo įsakymas yra jau ir vykdomasis dokumentas 24. Plačiai visuomenės informavimo priemonėse aprašytas įvykis dėl Eligijaus Masiulio gautos 90 tūkst. eurų sumos iš Raimondo Kurlianskio gali parodyti teismo įsakymo instituto veikimą mokesčių apskaitos ir pareigos juos mokėti aspektu 25. Nors 22 Ten pat. 23 Justickis V., Valickas G. Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje justicijoje. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, Plačiau: Stauskienė E., Višinskis V. Teismo išduodami vykdomieji dokumentai // Jurisprudencija, 2007, Nr. 11(101), p Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 31 punktą neapmokestinamosios pajamos yra sumos turtinei žalai, išskyrus negautas pajamas, atlyginti.

11 ir kaip visuomenėje būtų suprantamas šis teisinis santykis, pavyzdžiui, kaip kyšis ir pan. 26, tačiau teismui pateikus pareiškime duomenis, jog E. Masiuliui buvo suteikta paskola nekilnojamajam turtui įsigyti, nesant įstatyme reikalavimo pagrįsti pareiškimą pridedamais įrodymais, nėra teisinio pagrindo atsisakyti išduoti teismo įsakymą. Todėl Vilniaus miesto apylinkės teismas kreditoriaus R. Kurlianskio pareiškimą dėl skolos iš E. Masiulio priteisimo patenkino 27. Toks sprendimas atitinka procedūrinio teisingumo reikalavimus, bet diskutuotinas socialinio teisingumo kontekste. Taigi aukščiau aprašytas pavyzdys parodo, kaip civilinėse bylose veikia kaltės prezumpcijos principas (šiuo atveju skolininkas buvo E. Masiulis, kurio kaltė pagal CK straipsnio 1 dalį preziumuojama), o tai, kaip asmenys sąžiningai naudojasi procesinėmis teisėmis, yra iš esmės jų pačių teisinės sąmonės ir kultūros rezultatas. Bet kuriuo atveju demokratinėje valstybėje, kurios Konstitucijos preambulėje yra įrašytas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis, nebūtų pagrįsta kvestionuoti asmens, nesikreipiančio į teismą, nesąžiningumo, nes toks požiūris būdingas tik totalitarinėms valstybėms. Juolab pagal CK straipsnio 1 dalį, asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, tarp jų ir teise į gynybą. Įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų 28 (CK straipsnio 1 dalis). Taigi pagal teismo įsakymo išdavimą reglamentuojančias normas teismui nereikia kartu su pareiškimu pateikti sutarties, įrodančios paskolos suteikimo faktą, užtenka nurodyti tokios sutarties duomenis. CK straipsnio 1 dalis numato, kad fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija šešis šimtus eurų 29. Civilinio kodekso pakeitimas dėl notarinės sandorio formos įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d. Taigi asmenų nesąžiningumo atveju jų atgaline tvarka sudarytas raštas yra tinkamas įrodymas teismo procese. Tačiau kiek šios aplinkybės yra patikimos mokesčių administratoriui siekiant kovoti su šešėliniu verslu, jam pasirinkus civilinės teisės kriterijų taikymą mokesčių teisėje, išlieka atviras klausimas, o tolimesnių teisminių procesų pagal administracinės ir baudžiamosios teisės taisykles baigtis yra sunkiai įvertinama dėl teisinio santykio sudėtingumo. 26 Jakilaitis E. E. Masiulis: iš R. Kurlianskio paėmiau 90 tūkst. eurų kaip paskolą // lrt.lt. Prieiga per internetą: < 27 Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymas civilinėje byloje Nr. el / Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Žin., 2000, Nr Ten pat (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimas įstatymu Nr. XII-1240 // TAR, 2014, Nr ).

12 Teisinės pareigos deklaruoti įsigytą turtą ir gautas pajamas vykdymo vertinimas pagal teismų praktiką civilinėse bylose Kita vertus, net ir 10 metų termino, per kurį buvo gautos pajamos ir turtas, nurodant šaltinius, nustatymas yra ne itin patikimas rodmuo. Terminą vertinant teisminio proceso aspektu būtina pažymėti, jog net naikinamąjį terminą galima atnaujinti. Be to, kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad, ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį, teismas ex officio patikrina, ar taikytinas ieškinio senaties terminas nepraleistas ir ar nėra priežasčių šį terminą atnaujinti. <...> Įstatymo nenustatyta, kad ieškovas privalo pateikti prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo 30. Bet kuriuo atveju teismo priteista skola legalizuoja teisinį santykį, o nustatytos teisės ir pareigos tampa privalomos ne tik šalims, nes CPK 18 straipsnis numato, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje 31. Vadinasi, pagal teisinį reguliavimą ir teismų praktiką išlieka galimybė piktnaudžiauti teise, o legalizuoti pajamas ir turtą galima ir nesąžiningu kreipimusi į teismą. Tokiu atveju mokesčių administratoriaus visuomenei paskleista žinia, skatinanti pateikti pranešimus apie pajamų ir turto šaltinius, gerai teisiškai informuoto adresato nepasiekia pagal įstatymo pakeitimų paskirtį, o tikslas užkirsti kelią neteisėtam praturtėjimui, korupcijai, siekti didesnio valdžios skaidrumo ir visuomenės pasitikėjimo valstybe, taip pat užtikrinti pareigos mokėti mokesčius vykdymą, yra sunkiai pasiekiamas. Pažymėtina, kad Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai buvo derinami su Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 32 ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 33 (toliau Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas) pakeitimais. Šių teisės aktų pakeitimo aiškinamajame rašte nurodoma, jog pagal projekto nuostatas reikės deklaruoti tą turtą, apie kurį mokesčių administratoriaus galimybė gauti informaciją iš kitų šaltinių yra ribota: t. y. turės būti deklaruojamas Lietuvos registruose neįregistruotas nekilnojamas ir kilnojamas turtas bei atitinkamos vertės ne Lietuvos juridiniuose asmenyse laikomos piniginės lėšos ir vertybiniai popieriai, iš fizinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų pasiskolintos (ar jiems paskolintos) piniginės lėšos, meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai 30 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2007; 2009 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-449/2009; 2010 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2010; kt. 31 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Žin., 2000, Nr Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas // Žin., 1996, Nr ; 2003, Nr Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas // Žin., 2002, Nr

13 dirbiniai, taurieji metalai. Nustačius tokią turto deklaravimo prievolę, būtų panaikintos šiuo metu esamos informacijos apie reikšmingą gyventojų turtą spragos, kai asmenys įsigyja turto vėlesniais, negu jiems sukanka 18 metų arba, atitinkamai, jie įgyja teisę nuolat gyventi Lietuvoje, metais, ir sudarytos prielaidos geresnei gyventojų turto įsigijimo ir pajamų gavimo pagrįstumo kontrolei 34. Kalbant apie veiksmingą spragų pašalinimą duomenų apie pajamas ir turtą surinkimo aspektu, reikėtų atkreipti dėmesį ir į Civilinio proceso kodekso 39-ą skyrių, reglamentuojantį bylų nagrinėjimą supaprastinto proceso tvarka, t. y. dėl teismo leidimų išdavimo ar faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo ir kitas bylas. Supaprastintame procese rungimosi principas, kuris padeda objektyviai atskleisti susiklosčiusio teisinio santykio turinį, nėra aktualus. Dėl siauros darbo apimties plačiau bus tiriamas tik teismo leidimų išdavimas dėl nepilnamečiams vaikams priklausančio turto perleidimo, kuris dažniausiai naudojamas besikreipiančiųjų į pirmosios instancijos teismą, taip pat teismo tvirtinamos taikos sutartys. Teismo, išduodančio leidimą, užduotis užtikrinti nepilnamečio vaiko teisių apsaugą. Pagal įstatymą, kai nagrinėjamas klausimas, susijęs su vaiko teisėmis, leidimo išdavimo klausimą teismas sprendžia atsižvelgdamas išimtinai į vaiko interesus (CK 3.3 straipsnis 35 ). Tačiau mainant nekilnojamąjį turtą, dalijant nekilnojamuosius daiktus, priimant palikimą nepilnamečio vaiko vardu bei panašiais atvejais teismas surenka duomenis, iš kurių matyti, kad ganėtinai dažnai nurodoma turto vertė neatitinka realiosios 36. Jei pareiškėjo prašymas, pavyzdžiui, dėl nekilnojamojo daikto mainų, neprieštarauja nepilnamečio interesams, teismas išduoda leidimą, ir šis dokumentas taip pat yra įrodantis pajamų ir / ar turto gavimą. Teismo išduotas leidimas yra dokumentas, kuris vietoj sandorio tam tikrais atvejais tampa nuosavybę patvirtinančiu dokumentu 37. Tačiau, kaip jau nurodyta, gauto turto ir pajamų mokestinei prievolei nustatyti ir tinkamam jos vykdymui užtikrinti jo pakankamumas 34 Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I , 2, 3, 5 straipsnių pakeitimo ir 71 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX straipsnio pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą: < 3d11e59a1ed226d1cbceb5&category=TAK>. 35 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Žin., 2000, Nr Pvz., žr.: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. es /2016, 2018 m. sausio 29 d. nutartis Nr. es / Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 11 punktas numato, kad atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše gali būti daromos žymos apie juridinius faktus pagal įsiteisėjusius teismo sprendimus ir teismo nutartis, turinčius įtakos įregistruoto nekilnojamojo daikto teisiniam statusui (Žin., 1996, Nr ; 2001, Nr ).

14 Teisinės pareigos deklaruoti įsigytą turtą ir gautas pajamas vykdymo vertinimas pagal teismų praktiką civilinėse bylose gali būti abejotinas. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 20 dalį tikroji rinkos kaina suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas 38. Teismui pateikiamuose dokumentuose nurodžius turto vertę masinio vertinimo būdu, kuri kartais skiriasi penkis kartus, manytina, jog mokesčių administratoriaus pajamų šaltinis nebus tikrinamas vien todėl, kad formalus turto kriterijus nebus viršytas. Masinis vertinimo būdas nėra pakankamai tikslus, nes masinio vertinimo metu konkretaus turto vertė nėra nustatoma, kadangi surinktos informacijos apie vertinamą turtą analizės būdu nustatomos tik verčių zonos, apimančios teritorijas su panašiomis savybėmis, ribos 39. Vadinasi, suma, už kurią gali būti apsikeista turtu, nebūtinai yra tikroji turto kaina. Tai dar kartą patvirtina, jog formalus reikalavimas pagrįsti turto įsigijimo šaltinius nėra pakankamas pirmiausia todėl, kad teisės aktais yra galimybė nurodyti mažesnę turto vertę, o vėliau dar kreipiantis į teismą pasikeisti turtu per teismo leidimo išdavimą reglamentuojančias normas, taip neatskleidžiant pradinio pajamų ir turto šaltinio. Taip pat dažnai į teismą yra kreipiamasi su prašymu patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį supaprastinto proceso tvarka. Pagal CK straipsnio 1 dalyje pateikiamą taikos sutarties sampratą gali būti išskirtos: a) taikos sutartys, kuriomis šalys išsprendžia kilusį teisminį ginčą, ir b) taikos sutartys, kuriomis siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti ginčo. Vadinasi, jei sandoriai, pagal kuriuos gautos pajamos, neatitinka įstatymų reikalavimų, mokesčio mokėtojui norint pagrįsti turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinį, reikia kreiptis į teismą dėl taikos sutarties sudarymo, pateikiant tokį sandorį teismui patvirtinti. Toks veiksmas, vertinant jį plačiąja prasme, yra nukreiptas į siekį išvengti ateityje galinčio kilti ginčo. Tuomet teismui yra perkeliama pareiga patikrinti taikos sutarties sąlygas, be kita ko, ir sandorio atitiktį imperatyvioms įstatymo nuostatoms bei viešajam interesui 40. Taigi, jei VMI apsiriboja formaliais, kaip tai interpretuojama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo komentare 41, tikrinimo kriterijais, teismui 38 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas // Žin., 2002, Nr Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 205 Dėl žemės įvertinimo tvarkos. 40 Pvz., žr. Panevėžio apygardos teismo 2015 m. balandžio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2S / Pvz., komentare nurodoma, kad įstatymų reikalavimus atitinkantys sandorius patvirtinantys dokumentai yra tokie dokumentai, kurie atitinka Civiliniame kodekse nurodytus reikalavimus (Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo komentaras. Prieiga per internetą: < lt/ta/12003>.

15 padaugėja darbo, nes taikos sutartis tvirtinama supaprastinto proceso tvarka ir teismui keliama pareiga veikti ex officio, patikrinant sutarties sąlygų teisėtumą, taip palengvinant mokesčių mokėtojui įrodinėjimo naštą. Tačiau jei pajamų šaltinio pagrįstumą reikėtų įrodinėti mokesčių administratoriui, mokesčių mokėtojas be jokių išlygų turėtų pats teikti duomenis, nes, kaip minėta, administratorius vadovaujasi kaltės prezumpcijos principu. Šio straipsnio tyrimo objektui reikšminga būtų aptarti ir dar vieną bylų kategoriją, kur atliekamas formalus įrodymų vertinimas, t. y. CPK 285 straipsnyje reglamentuotą sprendimo už akių priėmimą. Minėtame straipsnyje nurodyta, jog sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, ir iš jos negautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, taip pat kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių. <...> Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą 42. Taigi šiame procese rungimosi principas nėra įgyvendinamas, todėl išlieka tikimybė, jog pagal pateiktus vienos šalies įrodymus gali būti priimtas neteisingas sprendimas. Kasacinis teismas nurodo, jog net esant ir visoms CPK nustatytoms sąlygoms sprendimui už akių priimti, teismas turi teisę, o ne pareigą priimti tokį sprendimą. Šią savo teisę teismas turi įgyvendinti taip, kad nebūtų pažeisti neatvykusios šalies teisės ir teisėti interesai, o byla būtų išnagrinėta teisingai 43. Kita vertus, jei skolos faktui ir dydžiui pagrįsti ieškovas pateikė reikiamus dokumentus, teismas neturi teisinio pagrindo atsisakyti priimti sprendimą už akių, kai atsakovas, kuriam įteikti procesiniai sprendimai, neteikia atsiliepimo, kuriuo jis galėtų atsikirsti į ieškovo reikalavimus. Galima pateikti ir keletą pavyzdžių: civiliniame ginče 44, pradėtame 2018 metais, prašoma iš fizinio asmens priteisti Eur skolos. Teismui pateikiama paskolos sutartis, sudaryta 2009 metais tarp fizinių asmenų. Ji nėra notarinės formos, nes tuo metu toks reikalavimas įstatymu nebuvo numatytas. Tačiau ieškovas kreipiasi į teismą pagal Reikalavimo perleidimo sutartį, kuri sudaryta 2017 metais. CK straipsnis numato, jog reikalavimo perleidimo sutarties formai 42 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. Prieiga per internetą: < 54&hist=d#Xf9b4bbcef38a4bc49ac857d31d02aaa1>. 43 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/ Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 6 d. sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e /20018.

16 Teisinės pareigos deklaruoti įsigytą turtą ir gautas pajamas vykdymo vertinimas pagal teismų praktiką civilinėse bylose taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir pagrindinei prievolei 45. Vadinasi, 2017 metais sudarytai reikalavimo perleidimo sutarčiai nereikia notarinio patvirtinimo, nors jos objektas yra suma, kuriai šiuo metu jau numatyta notarinė sandorio forma. Nesant ginčo dėl pinigų perdavimo fakto pagal paskolos sutartį (be kita ko, grynaisiais pinigais ar ne grynaisiais), nėra tiriamos ir aplinkybės, iš kokių pajamų fizinis asmuo galėjo suteikti 2009 metais Eur dydžio paskolą. Taigi paskolos prievolė modifikuojama skolos teisiniais santykiais, o pradinis pajamų šaltinis pagal reikalavimo perleidimo sutartį skolos santykyje jau nebėra atskleidžiamas. Mokesčių administravimo prasme nebėra pareigos deklaruoti pirminio sandorio. Vadinasi, vien įstatymo pakeitimas tikrai nėra pakankamas įrankis mokesčio administratoriaus deklaruojamoms permainoms, susijusioms su mokesčių surinkimu, bet padidina teismo darbo krūvį. Kita vertus, ar nevertėtų pasvarstyti, jog mokesčių administratorius turėtų pakeisti savo poziciją dėl informacijos apie šaltinius vertinimo. Mokesčių mokėtojams numačius vienkartinę informavimo prievolę apie po 2010 m. sausio 1 d. gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius, o paskui laikantis pozicijos, jog jeigu tokios informacijos mokesčių mokėtojas nepateiks, tai vėliau į jo pateiktą informaciją mokesčių administratorius neatsižvelgs ir jos nevertins, sudaro prielaidas kilti teisminiams ginčams, taip pat ir ieškant ne visuomet teisėtų išeičių teisiniam santykiui legalizuoti. Viena vertus, teismuose nustatoma ir daug atvejų, kai asmenys (ir juridiniai) dėl teisinio neišprusimo, atidumo trūkumo, aiškaus teisinio reglamentavimo stokos nesudaro įstatymų reikalavimus atitinkančių sandorių, o sandoriai tarp artimų giminaičių dažnai sudaromi laisva forma, neteikiant teisiniams reikalavimams dėmesio, ir tokie asmenys jų negali pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais. Remiantis mokesčio administratoriaus formaliu požiūriu, sąžiningi asmenys tik turės daug rūpesčių, kol įrodys šaltinio teisėtumą, bet ar bus apriboti mokesčių mokėtojų nesąžiningo naudojimosi teisėmis atvejai, sudarytos prielaidos efektyviau surinkti nedeklaruojamus ir nedeklaruotus mokesčius, nesukeliant teisminių ginčų, abejotina. Filosofas Povilas Aleksandravičius atkreipia dėmesį, kad biurokratija neturi nieko bendro su vertybėmis, todėl jai nerūpi individas. Vienintelė taisyklė, kuriai ji paklūsta, tai efektyvumas. 46 Tuomet galima pasvarstyti, ar teisės akto pakeitimais deklaruotas tikslas efektyvus mokesčių administravimas, yra pats sau pakankamas, jei siekiama tik informacijos apie šaltinius gavimo apmokestinimo tikslu, mokesčių mokėtojui nepateikus neginčijamų įrodymų, galinčių pagrįsti pajamų ir turto šaltinius, bet ne teisingos mokesčių sistemos veikimo užtikrinimo. 45 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Žin., 2000, Nr Aleksandravičius P. Europos mąstymo kryptys ir ateitis. Monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015, p. 103.

17 IŠVADOS Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, atlikti 2015 m. birželio 25 d. įstatymu Nr. XII-1897, neabejotinai turėjo teigiamą poveikį mokesčių sistemai. Tačiau dėl egzistuojančio formalaus mokesčio administratoriaus požiūrio į susiklosčiusį ekonominių santykių raidos rezultatą pakeitimai lemia ir tai, kad didėja teismų krūvis nagrinėjant bylas. Mokesčių administravimo įstatymo 41 straipsnyje nustačius, kad mokesčių administratoriui tinka turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniams pagrįsti tik įstatymų reikalavimus atitinkantys sandoriai, nevertinant jų esmės, kiti juridinę galią turintys dokumentai, teismui perkeliama mokesčio administratoriaus pareiga įvertinti su paskolos ir grynųjų pinigų gavimu susijusius sandorius. Po 2010 m. sausio 1 d. mokesčių mokėtojams kilo prievolė vieną kartą informuoti mokesčių administratorių apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius. Buvo analizuojami atvejai, kuomet mokesčių administratorius neturėjo galimybės tinkamai patikrinti anksčiau mokesčių mokėtojų su trečiaisiais asmenimis susijusią pateiktą informaciją. Apibendrintai galima teigti, kad mokesčių mokėtojams numatyta vienkartinė informavimo prievolė nebuvo pakankamai veiksminga, t. y. įstatyme iškeltas tikslas pasiektas ne visa apimtimi. Mokesčių mokėtojai dar iki 2015 metų, kai buvo nustatyta pareiga pateikti pranešimą, atskirus sandorius teisiškai registruodavo nepilnamečių vaikų, artimų giminaičių duomenimis, sudarydavo reikalavimo perleidimo sandorius, pakeisdami prievolės pobūdį, ir pan., tačiau tokių veiksmų teisėtumas nebuvo kvestionuojamas. Taigi galimybė neatskleisti pirminio pajamų ir turto šaltinio išliko. Be to, civilinės bylos nagrinėjamos tikimybės pusiausvyros principu, todėl nustatytų faktų patikimumas negali būti prilygintas viešosios teisės principų standartui. Vadinasi, teismo proceso metu gauti duomenys ne visuomet reikšmingi nedeklaruotoms pajamoms ir nepagrįstiems turto įsigijimo šaltiniams nustatyti, taip pat mokestinei prievolei nustatyti ir tinkamam jos vykdymui užtikrinti. Tačiau mokesčių administratorius tam tikrus civilinės teisės principus, reikšmingus įrodinėjimo procesui, įtvirtino tiek Mokesčių administravimo įstatyme, tiek Taisyklėse. Mokesčių administratorius Mokesčių administravimo įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pakeitimus sieja su aplinkybėmis, kad mokesčių administravimo praktikoje nustatomi gana dažni piktnaudžiavimo atvejai, kai nesąžiningi mokėtojai fiziniai asmenys bando nepagrįstą praturtėjimą pagrįsti akivaizdžiai fiktyviais dokumentais arba tikrovės neatitinkančiais paaiškinimais, kuriuos mokesčių administratorius privalo paneigti. Tačiau kaltės prezumpcijos principo taikymas mokesčių teisėje ir siekis taip pasilengvinti įrodinėjimo naštą yra diskutuotinas. Tokiu atveju mokesčių administratorius, būdamas atsakingas už teisingos, mokesčių sumokėjimui reikalingos informacijos surinkimą, veikia ne pagal onus probandi (įrodinėti privalo tas, kuris teigia, o ne tas, kuris neigia) principą.

18 Teisinės pareigos deklaruoti įsigytą turtą ir gautas pajamas vykdymo vertinimas pagal teismų praktiką civilinėse bylose LITERATŪRA I. Lietuvos Respublikos teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija // Valstybės žinios, 1992, Nr ( ). 2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Valstybės žinios, 2000, Nr (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimas 2014 m. spalio 16 d. įstatymu Nr. XII-1240 // TAR, 2014, Nr Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas // Valstybės žinios, 2002, Nr Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX , 41, 55, 68, 87, 89, 101, 104-1, 104-2, 129, 131, 154 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 55-1 ir 61-1 straipsniais ir 56, 57, 58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas // TAR, , Nr Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas // Valstybės žinios, 1996, Nr ; 2003, Nr Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas // Valstybės žinios, 2002, Nr Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas // Valstybės žinios, 1996, Nr ; 2001, Nr Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 205 Dėl žemės įvertinimo tvarkos. 10. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. VA-114 Dėl mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius PRC911 formos užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo. Prieiga per internetą: < II. Lietuvos Respublikos teismų praktika 11. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-449/2009.

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proceso baigiamasis bakalauro egzaminas raštu yra organizuojamas

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Meteorų lietumi pasipuošusio rugpjūčio naujienlaiškis 2013 m. - Skolų pirkimas; - Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas; - Bankroto bylos inicijavimas ir iškėlimas įmonės kreditoriaus vardu;

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 14/2015-1/2016-2/2016-14/2016-15/2016 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 189 1 STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKTIES

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

Sprendimas Nr. S-27 ( )

Sprendimas Nr. S-27 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L. 2017-12-08 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA 19 1.1 Civilinės teisės samprata 19 1.1.1 Privatinė teisė ir civilinė teisė 19 1.1.2 Civilinės teisės reglamentuojami santykiai 20 1.1.2.1 Civilinio teisinio

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

Teisės naujienų apžvalga 2013 m. gegužė A.TUMĖNO G. 4 LT VILNIUS TEL FAKS

Teisės naujienų apžvalga 2013 m. gegužė   A.TUMĖNO G. 4 LT VILNIUS TEL FAKS Teisės naujienų apžvalga 2013 m. gegužė www.balciunasgrajauskas.lt A.TUMĖNO G. 4 LT-01109 VILNIUS TEL. +370 5 2487467 FAKS. +370 5 2487465 INFO@BALCIUNASGRAJAUSKAS.LT A. TUMĖNO STR. 4 LT-01109 VILNIUS

Detaliau

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR Administracinė byla Nr. A 442-23/2014 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01823-2011-1 Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis. Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 70/06 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 1698 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS ALITA VALSTYBEI NUOSAVYBĖS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Sprendimas _S-143-( )

Sprendimas _S-143-( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL I. B. 2013-07-03 SKUNDO 2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. S-143 (7-146/2013) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

sprendimas S-42 ( )

sprendimas S-42 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL R. R. 2015-12-16 SKUNDO 2016 m. vasario 26 d. Nr. S-42 (7-304/2015) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto įstatymo projekto tikslai ir uždaviniai

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau