MV_lyggal_ataskaita2006

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MV_lyggal_ataskaita2006"

Transkriptas

1 1 Pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausyb s pasitarimo 2007 m. kovo 21 d. protokolu Nr. 17 Valstybin s moterų ir vyrų lygių galimybių metų programos priemonių įgyvendinimo 2006 metais ataskaita Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausyb s programos nuostatą Įgyvendinti aktyvią užimtumo politiką, kad kiekvienas norintis ir galintis dirbti mūsų šalies žmogus rastų savęs vertą darbą, sudaryti sąlygas verslui kurti naujas geras vietas, įgyvendinama Valstybin moterų ir vyrų lygių galimybių metų programa (toliau Programa), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2005 m. rugs jo 26 d. nutarimu Nr Vadovaujantis Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 2 punktu, ši tarpinstitucin Programa vykdoma visų ministerijų bei Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s. Daugelis Programos priemonių, vadovaujantis Programos 7 punktu, vykdomos bendradarbiaujant su nevyriausybin mis organizacijomis, mokslo įstaigomis, taip užtikrinant Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 3 punkto įgyvendinimą. Programos tikslų siekiama pasitelkiant Europos socialinio fondo, Europos Bendrijų lyčių lygyb s strategijos programos, Šiaur s Baltijos šalių lyčių lygyb s metų programos l šas, kaip tai numatoma Programos 7 punkte. Programos įgyvendinimo rezultatai Maž ja moterų ir vyrų užimtumo ir ne lygio skirtumai. Statistikos departamento duomenimis, 1 moterų ir vyrų užimtumo lygio skirtumas sumaž jo nuo 7,6 proc metais iki 5,3 proc metais. Moterų užimtumo lygis 2005 metais sudaręs 59,4 procentų, 2006 m. jau sudar 61 proc. ir viršijo Lisabonos strategijoje nustatytą moterų užimtumo lygio rodiklį 2010 metams (60 proc.). Moterų ne lygis, 2005 m. sudaręs 8,3 proc. (vyrų 8,2 proc.), 2006 m. sumaž jo iki 5,4 proc. ir tapo mažesnis nei vyrų nedaro lygis (5,8 proc.). Europos Komisijos 2006 metų ataskaitoje Tarybai, Europos Parlamentui, Ekonominiam ir socialiniam komitetui bei Regionų komitetui pateiktais Eurostato duomenimis pagal moterų ir vyrų užimtumo lygio skirtumą Lietuva užima ketvirtąją vietą iš 27 ES valstybių. Nors pagal moterų užimtumo lygį Lietuva beveik siekia Lisabonos strategijos nustatytą moterų užimtumo lygio tikslą 2010 metams ir lenkia ES vidurkį, tačiau t ra 11 vietoje. Pagal pagyvenusių moterų užimtumo lygį Lietuva užima 8 vietą ES, o pagal moterų, auginančių vaikus iki 12 metų užimtumo lygį Lietuva užima net antrąją vietą. Moterų ir vyrų ne lygio skirtumu Lietuva yra aštuntoje vietoje ES. Didinamos moterų, ypač kaimo moterų, užimtumo galimyb s, galimyb s imtis verslo ir jį pl toti. Moterys aktyviai naudojasi galimyb mis susirasti vietą arba imtis nuosavo verslo. Lietuvos biržos duomenimis, 2006 metais į profesinį mokymą nusiųsta 10,4 tūkst. arba 54 proc. moterų, iš jų 1,8 tūkst. moterų, kurios įregistruotos biržoje po ilgesn s kaip 3 metų pertraukos, ir 1,2 tūkst. vyresnių nei 50 metų amžiaus moterų. Ugdyti užimtumo geb jimus ir atnaujinti įgūdžius dalyvaujant ilgalaikių bedarbių profesinių žinių ir praktinių įgūdžių atnaujinimo priemon se nusiųsta 3,0 tūkst. arba 73 proc. moterų, iš jų 1,2 tūkst. moterų, kurios įregistruotos biržoje po ilgesn s kaip 3 metų pertraukos ir 1,4 tūkst. vyresnių nei 50 metų amžiaus moterų m. teritorinių 1

2 2 biržų organizuojamus verslo pagrindų kursus baig 4,4 tūkst. ieškančių asmenų, iš jų 2,53 tūkst. moterų. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo pl tros agentūros duomenimis, 2006 metais verslo informacijos ir konsultacijų paslaugos suteiktos būsimųjų ir esamų verslininkių - 59,89 proc. bendro klientų skaičiaus. (2005 m moterų, 59,75 proc. visų klientų) m. ir 2006 m. beveik visų verslo informacijos centrų tinklo įstaigų paslaugomis moterys naudojosi žymiai aktyviau už vyrus. Gerinamos sąlygos derinti šeimos ir įsipareigojimus m. liepos 1 d. įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai ir papildymai, kuriais įteisintos t vyst s atostogos vyrams. Nuo tada pagal Darbo kodekso 179(1) straipsnį vyrams suteikiamos t vyst s atostogos laikotarpiui nuo vaiko gimimo dienos iki tol, kol vaikui sukaks vienas m nuo. Šis laikas įskaitomas į stažą kasmetin ms atostogoms gauti. Už šį t vyst s atostogų laikotarpį mokama Ligos ir motinyst s socialinio draudimo įstatymo nustatyta t vyst s pašalpa. T vyst s pašalpos dydis 100 procentų pašalpos gav jo kompensuojamojo uždarbio. Kai apdraustasis dirba ne vienoje viet je, t vyst s pašalpa jam apskaičiuojama pagal gautą kompensuojamąjį uždarbį tik tose viet se, kuriose jis yra išleistas t vyst s atostogų. Pašalpa apskaičiuojama ir mokama Vyriausyb s tvirtinamų Ligos ir motinyst s socialinio draudimo pašalpų nuostatų nustatyta tvarka. Teisę gauti t vyst s pašalpą turi apdraustasis t vas, kuris įstatymų nustatyta tvarka išleistas t vyst s atostogų, kol vaikui sueis vienas m nuo, ir per paskutinius 24 m nesius iki pirmosios t vyst s atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 7 m nesių ligos ir motinyst s socialinio draudimo stažą bei gyvena santuokoje su kūdikio motina. T vyst s atostogomis noriai naudojamasi. Nuo įstatymo įsigaliojimo iki 2006 m. pabaigos t vyst s atostogomis pasinaudojo 3085 vyrai. Programos nuostatos sudar pagrindą lyčių lygyb s problemų sprendimą remti Europos Sąjungos struktūrinių fondų l šomis metais Europos socialinio fondo l šomis 13,2 mln. Lt paremta 20 moterų nevyriausybinių organizacijų, kitų įstaigų ir organizacijų projektų. Šiais projektais siekiama skatinti moterų užimtumą, ypač pagyvenusių moterų ir moterų grįžtančių po vaiko priežiūros atostogų, didinti moterų motyvaciją dalyvauti priimant sprendimus, keisti tradicinius stereotipus apie moterų ir vyrų vaidmenį ekonomin je veikloje, apie vadinamuosius moteriškus ir vyriškus darbus ir sektorius, taip siekiant mažinti horizontaliąją rinkos segregaciją, lyčių disbalansą tarp sektorių ir profesijų, kuris itin neigiamai veikia moterų ir vyrų atlyginimų skirtumą. Moterų ir vyrų atlyginimų skirtumas Lietuvoje prilygsta ES vidurkiui (15 proc.), tačiau maž ja labai pamažu, o pagal moterų ir vyrų pasiskirstymą tarp ekonominių sektorių Lietuva yra priešpaskutin Europos Sąjungoje. Didinama moterų motyvacija, kompetencija ir geb jimai aktyviau dalyvauti priimant sprendimus. 87 moterys dalyvavo renginiuose Kaune ir Šiauliuose. Mokymų dalyv s moterys, ketinančios dalyvauti politikoje ir priimant sprendimus pagerino savo žinias ir įgūdžius, įgijo pasitik jimo savimi, taip padidindamos savo galimybes dalyvauti sprendimų pri mimo procesuose. Šie mokymai bus tęsiami iki programos pabaigos. Moterų motyvacija dalyvauti priimant sprendimus did ja. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis 2, 39,88 proc. įvairių politinių partijų ar jų koalicijų kandidatų sąrašuose įrašytų kandidatų, dalyvaujančių Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimuose, sudaro moterys. Europos Komisijos 2006 metų ataskaitoje Tarybai, Europos Parlamentui, Ekonominiam ir socialiniam komitetui bei Regionų komitetui pateiktais Eurostato duomenimis, pagal moterų visų lygių vadovių skaičių Lietuva užimą antrą vietą ES (43 proc.). ES duomenų baz s Moterys ir vyrai priimant sprendimus duomenimis,

3 metais pagal moterų, stambiausių verslo kompanijų vadovių, skaičių Lietuva yra septintojoje vietoje ES. Stiprinamas bendradarbiavimas su Lietuvos moterų organizacijomis. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 198 moterų ir vyrų nevyriausybin ms organizacijoms sudaryta galimyb išsirinkti ir deleguoti į Moterų ir vyrų lygių galimybių komisiją iki 4 atstovų tikraisiais nariais, atstovausiančių komisijoje visų moterų ir vyrų nevyriausybinių organizacijų interesus. Nuo 2000 metų iki 2006 metų nevyriausybinių organizacijų atstovai buvo kviečiami dalyvauti komisijos veikloje patariamojo balso teise. Programos l šomis remiama Lietuvos moterų organizacijų naryst Europos Sąjungos moterų organizacijų asociacijoje European Women s Lobby. Atsižvelgiant į Šiaur s Baltijos lyčių lygyb s programos prioritetus, paremtas Šiaur s ir Baltijos šalių smurto prieš moteris mažinimo institucijų tinklo nacionalinių koordinatorių susitikimas. Teikiama pagalba smurtą šeimoje patyrusioms moterims ir siekiama tobulinti jų apsaugą metais programos l šomis (80 tūkst. Lt) paremta 20 nevalstybinių organizacijų projektų, skirtų socialinei pagalbai smurto šeimoje aukoms teikti ir darbui su smurtautojais., psichologin s, teisin s paslaugos suteiktos 1245 asmenims 1212 moterų bei 33 vyrams. Iš jų 191 asmeniui buvo suteiktas laikinas saugus prieglobstis, 722 valandos psichologinių konsultacijų, 240 valandų teisinių konsultacijų, 1997 valandos socialinių darbuotojų. Teisingumo atliko užsienio valstybių patirties, taikant priemones, sudarančias sąlygas izoliuoti smurtautoją nuo nukent jusios šeimos, analizę. Atliekant šią analizę buvo išnagrin ti Austrijos, Vokietijos ir Kanados įstatymai, skirti aukų apsaugai nuo smurto šeimoje, bei parengti preliminarūs diskusinio pobūdžio siūlymai metais, įvertinus min tosios užsienio valstybių patirties analiz s išvadas bei galiojančias Lietuvos teis s aktų nuostatas, bus pateikti konkretūs projektai d l efektyvesn s smurto šeimoje aukų teisin s apsaugos, taip pat d l priemonių, sudarysiančių sąlygas ilgiau izoliuoti smurtautojus nuo nukent jusios šeimos. Stipr ja valstyb s tarnautojų geb jimai lyčių lygyb s klausimais metais organizuoti Aplinkos ministerijos valstyb s tarnautojų ir darbuotojų bei pavaldžių įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo lyčių lygyb s klausimais mokymai bei apskritojo stalo diskusijos su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Jose dalyvavo 56 asmenys. Susisiekimo ministerijos Personalo skyrius nuolat informuoja ministerijos valstyb s tarnautojus apie lyčių lygyb s teisinę bazę ir jos pakeitimus. Tobulinant Vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstyb s tarnautojų kvalifikaciją moterų ir vyrų lygių galimybių klausimais suorganizuoti 9 mokymai. Asmenų, apmokytų min tuose mokymuose skaičius 100; asmenų, pasinaudojusių suteiktomis žiniomis, skaičius 100. Valstyb s tarnautojų geb jimai lyčių lygyb s klausimais padeda efektyviu integruoti lyčių aspektą visose srityse, kaip tai nustatyta Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnyje. Tobulinama statistika pagal lytis metais išleistame statistikos rinkinyje Moterys ir vyrai Lietuvoje 2005, be pagrindinių lyčių statistikos rodiklių, pateikta informacija apie smurtą šeimoje ir nusikalstamumą. Atsižvelgiant į vartotojų poreikius, duomenys pateikti pagal apskritis, savivaldybes ir Europos Sąjungos valstybes m. pirmą kartą parengta statistin analitin informacija Lietuvos jaunimas, kurioje pateikta statistika, apibūdinanti miesto ir kaimo jaunimo išsilavinimą, sveikatą, sergamumą ir mirtingumą, užimtumą, tarptautinę migraciją ir kt. Lietuvos pasiekimai moterų ir vyrų lygių galimybių klausimais palankiai vertinami tarptautiniu lygmeniu. Pasaulio ekonomikos forumo metų pabaigoje 4

4 4 paskelbtame lyčių lygyb s pasiekimų vertinime 115 pasaulio šalių, iš naujųjų ES šalių aukščiausiai įvertintos Lietuva (21 vieta) ir Latvija (19 vieta). Tik 10 ES šalių reitinguose lenkia Lietuvą. Tai Švedija, Suomija, Vokietija, Danija, Jungtin Karalyst, Airija, Ispanija, Nyderlandai, Latvija ir Belgija. Visų kitų ES šalių reitingai yra kur kas žemesni. Šalių reitingai nustatyti pagal specialią metodiką vertinant lyčių galimybių skirtumus ekonomikoje, švietime, politinių sprendimų pri mime ir sveikatos sektoriuje, įskaitant gyvenimo trukmę. Aukščiausiu lyčių lygyb s pasiekimų Lietuvoje įvertinimu tapo Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų bendru sutarimu 2006 m. gruodžio 11 d. priimtas sprendimas, kad Europos Sąjungos institucija - Europos lyčių lygyb s institutas- bus įsteigtas Vilniuje. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1922/ straipsnyje nustatyta, kad institutas pradeda veiklą kuo greičiau, bet kokiu atveju ne v liau, nei 2008 m. sausio 19 d. Programos priemonių įgyvendinimas 2006 metais planuota įgyvendinti 37 Programos priemones, įgyvendinta 36, iš jų 10 kartu su moterų nevyriausybin mis organizacijomis ir mokslo įstaigomis. įgyvendino 13 priemonių, iš jų tris kartu su Lietuvos birža ir Lietuvos rinkos mokymo tarnyba; Užsienio reikalų; Sveikatos apsaugos ministerijos po 3 priemones; Aplinkos, Teisingumo, Ūkio ministerijos po 2 priemones; Vidaus reikalų, Finansų, Susisiekimo, Žem s ūkio ministerijos po 1 priemonę; Statistikos departamentas 5 priemones. Programos priemon ms įgyvendinti iš valstyb s biudžeto Aplinkos i skirta ir panaudota 850 Lt, i tūkst. Lt (taip pat prisitrauktos Užimtumo fondo ir Europos socialinio fondo l šos), Vidaus reikalų i Lt, Statistikos departamentui tūkst. Lt. Sveikatos apsaugos Programos priemones įgyvendino iš Visuomen s sveikatos ugdymo centrui skirtų asignavimų ir iš Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų (Valstybin s ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos) veiklos išlaidų, Užsienio reikalų Lt skyr iš vystomajam bendradarbiavimui skirtų biudžeto asignavimų bei Kanados vystomojo bendradarbiavimo agentūros CIDA. Ūkio -iš Smulkaus ir vidutinio verslo pl tros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialiosios programos. Kitos ministerijos priemones įgyvendino iš šioms ministerijoms skirtų bendrųjų asignavimų. Išsami informacija apie Programos priemonių įgyvendinimą 2006 metais, nurodant atsakinguosius vykdytojus, priemones ir jų vykdymo eigą, pateikiama lentel je. Atsakingasis vykdytojas Aplinkos 2 priemon s. L šos 850 Lt Organizuoti Aplinkos i pavaldžių įstaigų vadovų, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbuotojų Aplinkos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 2006 metai 0,6 Susitikimas buvo organizuotas 2006 m. lapkričio 7 d. Jame dalyvavo 51 dalyvis, atstovaujantis 31 valstyb s institucijai ir 2 nevyriausybin ms

5 5 ir nevyriausybinių organizacijų susitikimą-diskusiją Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo įgyvendinimo klausimais Tobulinti Aplinkos ministerijos valstyb s tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo įgyvendinimo klausimais Aplinkos nevyriausybin ms organizacijoms. Susitikimo dalyviams buvo pateikti pranešimai įvairiais lyčių lygyb s aspektais, buvo diskutuojama juos dominančiais klausimais. Išplatinti visi lektorių pranešimai ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos leidiniai 0,25 5 Aplinkos ministerijos darbuotojai, atsakingi už Programos įgyvendinimą, 2006 m. spalio 4 d. dalyvavo LIVADIS seminare Moterys, vyrai ir viešojo administravimo sistema. Su seminaro medžiaga supažindinti darbuotojai, atsakingi už personalo klausimų tvarkymą. Darbuotojai gavo išsamių teisinių žinių, susipažino su praktiniais įstatymo įgyvendinimo aspektais, dalyvavo diskusijoje Atsakingasis vykdytojas - Finansų 1 priemon. L šų neskirta Organizuoti moterų ir vyrų lygių galimybių principo laikymosi įgyvendinant Lietuvos metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemones steb seną Finansų metai Lietuvos m. Bendrojo programavimo dokumento priemon se yra užfiksuoti rodikliai apie moterų ir vyrų dalyvavimą įgyvendinant BPD finansuojamus projektus (2 prioritetas). Finansų BPD vadovaujanti institucija, tokius duomenis gauna iš BPD administravimo institucijų ir apibendrina juos, rengdama BPD metinę ataskaitą Atsakingasis vykdytojas - Krašto apsaugos

6 6 1 priemon. L šų neskirta Inicijuoti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 59 straipsnio 9 dalies pakeitimo projektą Krašto apsaugos 2006 metai Priemon įgyvendinta 2005 metais Atsakingasis vykdytojas Kultūros 1 priemon. L šų neskirta Remti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus įvairiapusiam, nestereotipiškam moterų ir vyrų įvaizdžiui kurti per visuomen s informavimo priemones Kultūros 30 Kultūros i 2006 m. nebuvo pateikta paraiškų nevyriausybinių organizacijų projektams pagal šią priemonę remti Atsakingasis vykdytojas 12 priemonių. L šos Lt Organizuoti socialiniams partneriams seminarus apie lanksčių užimtumo formų taikymą vaikus auginantiems vyrams ir moterims asociacija Moterų informacijos centras 5 Suorganizuoti 2 seminarai socialiniams partneriams apie lanksčių užimtumo formų taikymą vaikus auginantiems vyrams ir moterims. Seminarai socialiniams partneriams buvo organizuoti 2006 m. geguž s 25 d. Vilniuje ir 2006 m. birželio 6 d. Lazdijuose. Pirmasis seminaras surengtas Vilniuje, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje. Dalyvavo 23 klausytojai daugiausiai įvairių šakinių profsąjungų atstovai. Diskusijų metu ypač aktyviai buvo diskutuojama apie profsąjungų atstovų vaidmenį propaguojant lanksčių užimtumo formų

7 7 taikymą Lietuvoje. Seminare Lazdijuose dalyvavo 20 klausytojų. Daug d mesio sulauk užsienio šalių patirties pristatymas, labai aktyviai buvo diskutuojama ir apie galimybes taikyti lanksčias formas Lietuvoje Organizuoti moterų, po ilgesn s pertraukos grįžtančių į rinką, ir vyresnio amžiaus moterų praktiniams geb jimams ir įgūdžiams atnaujinti skirtus mokymus Lietuvos rinkos mokymo tarnyba prie ministerijos, Lietuvos birža prie ministerijos Per 2006 metus į profesinį mokymą nusiųsta 10,4 tūkst. arba 54 proc. moterų, iš jų 1,8 tūkst. moterų, kurios įregistruotos biržoje po ilgesn s kaip 3 metų pertraukos, ir 1,2 tūkst. vyresnių nei 50 metų amžiaus moterų. Į užimtumo geb jimams ugdyti ir įgūdžiams atnaujinti skirtus mokymus pagal ilgalaikių bedarbių profesinių žinių ir praktinių įgūdžių atnaujinimo priemones nusiųsta 3,0 tūkst. arba 73 proc. moterų, iš jų 1,2 tūkst. moterų, kurios įregistruotos biržoje po ilgesn s kaip 3 metų pertraukos, ir 1,4 tūkst. vyresnių nei 50 metų amžiaus moterų. Telšių teritorin birža vykdo ESF projektą Moterų, grįžtančių į rinką po ilgesn s pertraukos, ir vyresnio amžiaus moterų integracijos į rinką pl tra. Alytaus birža įgyvendina ESF projektą,,vyresnio amžiaus ir grįžtančių į rinką po ilgesn s pertraukos moterų įsidarbinimo galimybių Alytaus mieste ir rajone gerinimas. Teritorin s

8 Organizuoti verslo pradžios sąlygų, pl tros, pirmojo ir paskesnio darbuotojo samdymo, veiklos pagal verslo liudijimus skatinimo mokymus Organizuoti informacines kampanijas vietinių užimtumo iniciatyvų, socialinių įmonių kūrimo projektų rengimo klausimais Lietuvos birža prie ministerijos Lietuvos birža prie ministerijos, asociacija Kauno moterų užimtumo informacijos biržos šioms bedarb ms organizuoja informacinius tikslinius susirinkimus, supažindina su paklausiomis profesijomis ir jų įsigijimo galimyb mis, nusiunčia jas į ilgalaikių bedarbių įgūdžių atnaujinimo programą. Telšių biržos projekto veiklose 2006 m. dalyvavo 34 moterys, iš jų 4 - verslumo ugdymo užsi mimuose, 30 motyvacijos užsi mimuose Aktyvumo bei motyvacijos skatinimas, didinant geb jimus planuoti karjerą bei konkuruoti rinkoje. Panaudota 14241,09 Lt. Alytaus biržos projekto 10 tikslin s grup s atstovų dalyvavo motyvavimo ir konsultavimo užsi mimuose 2006 metais 2006 m. teritorinių biržų organizuojamus verslo pagrindų kursus baig 4,4 tūkst. ieškančių asmenų, iš jų 2,53 tūkst. moterų. Per 2006 metus 14,9 tūkst. bedarbių susikūr sau vietą, lengvatin mis sąlygomis įsigiję verslo liudijimus 2006 m. teritorin s biržos vietos spaudoje paskelb 22 straipsnius apie įgyvendintus vvietinių užimtumo iniciatyvų projektus, vykd mokymus darbdaviams, potencialiems projektų reng jams. Lietuvos birža atnaujino savo informaciją internete apie

9 9 centras, apskričių viršininkai VUI, organizavo įgyvendintų projektų pristatymus vietos visuomenei. Skatinant aktyviai rengti VUI projektus ir dalyvauti atrankoje, organizuoti 7 zoniniai seminaraimokymai darbdaviams, potencialiems projektų reng jams ir teritorinių biržų darbuotojams, atsakingiems už VUI projektų įgyvendinimą. Teritorin s biržos 2006 m. kovo m nesį organizavo 23 seminarus darbdaviams, planuojantiems įgyvendinti VUI projektus 2006 metais. Mokymuose dalyvavo 185 darbdaviai. Gruodžio m nesį teritorin se biržose organizuoti 39 seminarai darbdaviams, ketinantiems rengti projektus 2007 metais. Mokymuose dalyvavo 232 darbdaviai. Siekiant užtikrinti socialinių įmonių steigimosi pl trą, parengta ir publikuota 18 straipsnių. Informacija apie socialinių įmonių steigimo galimybes darbdaviams, potencialiems socialinių įmonių steig jams pateikiama internetiniuose teritorinių biržų puslapiuose informacijos ir konsultacijų centruose, per rinkos dienas. Nuolat atnaujinama informacija apie teis s aktų pakeitimus, socialin s įmon s statuso suteikimą bei valstyb s pagalbą. Teritorin s biržos, kurių teritorijoje įsisteigusios socialin s

10 Pristatyti socialiniams partneriams Darbų ir pareigybių vertinimo metodiką, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos trišal s tarybos 2004 m. gruodžio 7 d. pos dyje Organizuoti seminarų ciklą Lygus atstovavimas lytims priimant asociacija Moterų informacijos centras, apskričių viršininkai 2005 įmon s, organizavo seminarus- diskusijas socialinių įmonių atstovams, kurių metu aiškinamasi abiems pus ms iškilusius klausimus teikiant valstyb s pagalbą. Siekiant supažindinti socialinius partnerius ir socialinių įmonių vadovus su Socialinių įmonių įstatymo įgyvendinimo rezultatais ir jų veikloje iškylančiomis problemomis, Lietuvos biržoje buvo organizuota vaizdo konferencija tema Socialinių įmonių įstatymo įgyvendinimo rezultatai. Siekiant užtikrinti socialinių įmonių steigimosi pl trą, parengta ir spaudoje publikuota 18 straipsnių 5 Suorganizuoti 2 seminarai socialiniams partneriams: 2006 m. birželio 16 d. Kaune ir 2006 m. birželio 20 d. Vilniuje. Pirmajame seminare dalyvavo 20 klausytojų daugiausiai įvairių šakinių profsąjungų atstovai, privačių įmonių finansininkai bei personalo vadovai. Diskusijų metu ypač aktyviai buvo diskutuojama apie žemą motyvaciją dirbti ir profsąjungų vaidmenį propaguojant metodikos taikymą. Antrajame seminare dalyvavo 21 klausytojas daugiausiai įvairių šakinių profsąjungų atstovai bei privačių įmonių profsąjungų atstovai 10 Suorganizuoti du seminarai: 2006 m. balandžio 21 d. Šiauliuose Daugiau moterų vietos

11 11 sprendimus savivaldos lygmeniu vietos Organizuoti konferenciją Lyčių lygyb kuria demokratiją Iš dalies finansuoti Šiaur s ir Baltijos valstybių lyčių lygyb s metų programos priemonių įgyvendinimą asociacija Kauno moters užimtumo informacijos centras, apskričių viršininkai Labdaros ir paramos fondas Socialinių inovacijų fondas asociacija Moterų informacijos centras savivaldoje (dalyvių skaičius 19) bei 2006 m. geguž s 9 d. Kaune Sprendimų pri mimas ir žiniasklaidos vaidmuo lygių galimybių politikoje savivaldos lygmeniu (dalyvių skaičius 18). Seminaruose nagrin tos temos: Lyčių aspekto integravimas ir 3-R metodo taikymas savivaldoje, Veiklos moterys, Moterys ir politin kultūra, Lyčių lygyb s politika savivaldoje: situacija Lietuvoje ir kitų šalių patirtis ir kt metai 10 Konferencija, iš dalies remiama ES Socrates Grundvig 1 projekto Wo- Men: lyčių lygyb kuria demokratiją l šomis, buvo suorganizuota 2006 m. rugs jo 21 dieną. Konferencijoje dalyvavo 54 dalyviai iš Lietuvos apskričių. Konferencijoje dalyviai aptar lyčių lygyb s įgyvendinimo praktikoje, ypač apskričių ir savivaldos lygmeniu, problemas Atsižvelgiant į Šiaur s ir 2007 metai Baltijos valstybių lyčių lygyb s metų programos prioritetą, 2006 m. iš dalies paremtas Šiaur s ir Baltijos šalių smurto prieš moteris mažinimo institucijų tinklo nacionalinių koordinatorių susitikimas, kuris įvyko 2006 m. lapkričio 30- gruodžio 1 d. Susitikime dalyvavo tinklo partneriai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Danijos ir Norvegijos bei nauji tinklo partneriai iš Švedijos ir

12 Organizuoti apskrityse apskritojo stalo diskusijas Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas: faktiniai pokyčiai, praktikos problemos ir perspektyvos Remti nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialinę pagalbą smurto šeimoje aukoms, projektus ir projektus, skirtus darbui su smurtautojais apsaugos Labdaros paramos fondas Socialinių inovacijų fondas apsaugos ir ir ir metai Suomijos. Susitikimo tikslas buvo pratęsti s kmingą bendradarbiavimą ir prapl sti tinklo galimybes įtraukiant naujus partnerius bei sutelkiant bendras j gas kovoje su smurtu prieš moteris 5 Suorganizuotos 2 apskritojo stalo diskusijos: 2006 m. liepos 13 d. Birštono savivaldyb je (dalyvių skaičius 19) bei 2006 m. liepos 17 d. Jurbarko savivaldyb je (dalyvių skaičius 18). Abiejų diskusijų metu, remiantis šiuolaikiniais švietimo metodais, dalyviai buvo skatinami analizuoti lyčių lygyb s problemas, dirbti grup se, pristatyti grupių išvadas. Renginiuose buvo akcentuojama institucinio mechanizmo struktūrų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, informacijos moterų teisių klausimais sklaidos, visuomen s švietimo, tyrimų svarba metais iš dalies paremta 20 projektų, kurių daugumą pateik moterų nevyriausybin s organizacijos. Jiems finansuoti skirta 80 tūkst. litų m. projektuose dalyvavo 1245 smurtą šeimoje patyrę asmenys (33 vyrai ir 1212 moterų), iš jų 191 asmuo gavo laikiną prieglobstį. Vykdant projektus smurto šeimoje aukoms buvo suteiktos 722 val. psichologin s pagalbos paslaugų, 240 val.

13 Organizuoti seminarus apie savivaldybių vaidmenį užtikrinant moterų ir vyrų lygias galimybes Skirti l šas moterų organizacijų narystei Europos Sąjungos moterų organizacijoje European Women s Lobby Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2000 m. kovo 7 d. nutarimo Nr. 266 D l Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Žin., 2000, Nr ) pakeitimo projektą asociacija Kauno moterų užimtumo informacijos centras, apskričių viršininkai asociacija Moterų informacijos centras 2005 teisininkų konsultacijų, 1997 val. socialinių darbuotojų paslaugų 5 Suorganizuoti 2 seminarai: 2006 m. geguž s 10 d. Kaune Sprendimų pri mimas ir žiniasklaidos vaidmuo lyčių lygyb s politikoje savivaldos lygmeniu bei 2006 m. geguž s 30 d. Vilniuje Lyčių lygyb s politikos iššūkiai. Seminarų metu buvo nagrin jamos temos, susijusios su socialiniais, ekonominiais lyčių lygyb s aspektais, lygaus moterų ir vyrų atstovavimo klausimais, analizuojami tradiciniai stereotipai apie lyčių vaidmenis ekonomin je ir visuomen s veikloje. Taip pat buvo nagrin jamos lyčių lygyb s prioritetin s kryptys Europos Sąjungoje, analizuojamas savivaldybių, kaip valdžios institucijų, darbdavių, paslaugų teik jų vaidmuo 10 Paremta Lietuvos moterų organizacijų naryst Europos Sąjungos moterų organizacijų asociacijoje European Women s Lobby, finansuojant naryst s mokestį 2006 metai Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2000 m. kovo 7 d. nutarimo Nr. 266 D l Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr Šiuo nutarimu sudaryta galimyb moterų ir vyrų

14 14 nevyriausybin ms organizacijoms deleguoti į komisiją iki 4 asmenų tikraisiais nariais. Iki šiol nevyriausybin s organizacijos buvo kviečiamos dalyvauti komisijos pos džiuose patariamojo balso teise Atsakingasis vykdytojas Susisiekimo 1 priemon. L šų neskirta Tobulinti Susisiekimo ministerijos valstyb s tarnautojų kvalifikaciją moterų ir vyrų lygių galimybių klausimais Susisiekimo 2005 Susisiekimo ministerijos Personalo skyrius nuolat informuoja ministerijos valstyb s tarnautojus apie lyčių lygyb s teisinę bazę ir jos pakeitimus. Lietuvos Respublikos kodekso 214 straipsnio bei naujai įsigaliojusio 179(1) straipsnio nuostatomis, įteisinusiomis t vyst s atostogas, pasinaudojo 2 ministerijos valstyb s tarnautojai vyrai. 10 vyrų ir 3 moterims suteiktos papildomos poilsio dienos arba sutrumpintas laikas Atsakingasis vykdytojas Sveikatos apsaugos 3 priemon s. L šos skirtos iš Visuomen s sveikatos ugdymo centrui skirtų asignavimų bei iš Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų (Valstybin s ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos) veiklos išlaidų Rengti ir skleisti informaciją moterims apie galimybes pasitikrinti d l gimdos kaklelio susirgimų Rengti straipsnius, televizijos ir radijo Sveikatos apsaugos visuomen s sveikatos centrai Sveikatos apsaugos 10 Valstybin ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 50 tūkst. egz. tiražu išleido lankstinuką Kad moterys pasijaustų saugios ir išplatino jį sveikatos priežiūros įstaigoms. Per Baltijos televiziją b gančiąja eilute moterys buvo (ir teb ra) raginamos pasitikrinti d l v žio 5 Valstybin ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareng ir

15 15 laidas apie reprodukcinę sveikatą ir šeimos planavimą Organizuoti moterų, ypač kaimo, švietimą kontracepcijos ir apsisaugojimo nuo lytiškai plintančių ligų klausimais Sveikatos apsaugos išspausdino informacinius, konsultacinius rašinius Lietuvos ryto Respublikos Kauno dienos dienraščiuose, taip pat regionin je žiniasklaidoje; propagavo įvairias prevencines programas per Lietuvos radijo laidos Sveikata rubriką Paciento interesas, kuri rengiama pagal Valstybin s ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir radijo sutartį 10 Parengta ir platinama atmintin Šeimai apie n štumo planavimą. Visuomen s sveikatos ugdymo centrams sudaryta galimyb pakartotinai išleisti ir išplatinti 2004 m. parengtas atmintines Apie n štumo planavimą ir lytiškai plintančias ligas Atsakingasis vykdytojas Teisingumo 2 priemon s. Priemon s buvo vykdomos nenaudojant valstyb s biudžeto asignavimų Informuoti gyventojus moterų ir vyrų lygių galimybių klausimais visuomen s informavimo priemonių teisinio švietimo programose Teisingumo 2006 metai Teisingumo 2006 metais pasiraš sutartį su M-1 grup s radijo stotimis d l reportažų teisiniais klausimais ciklo. Vienas iš radijo reportažų buvo skirtas moterų ir vyrų lygių galimybių problemoms aptarti metais Teisingumo planuoja parengti kelis ar daugiau radijo reportažus šia tema metų gruodžio m nesį buvo prad ta visuomen s informavimo kampanija d l smurtiniais nusikaltimais padarytos

16 Išanalizuoti užsienio valstybių patirtį ir pateikti kompleksinius pasiūlymus d l priemonių, sudarančių sąlygas ilgiau izoliuoti smurtautojus nuo šeimos Teisingumo žalos kompensavimo. Viena iš tikslinių informavimo grupių yra moterys, patiriančios smurtą šeimoje 2006 metai 10 Teisingumo ministerijoje buvo atlikta užsienio valstybių patirties, taikant priemones, sudarančias sąlygas izoliuoti smurtautoją nuo šeimos, analiz. Atliekant šią analizę, buvo išnagrin ti Austrijos, Vokietijos ir Kanados įstatymai, skirti aukų apsaugai nuo smurto šeimoje, bei parengti preliminarūs diskusinio pobūdžio siūlymai. Įgyvendinant Valstybin s smurto prieš moteris mažinimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių metų plano 4.1 punktą, įvertinus min tosios užsienio valstybių patirties analiz s išvadas, bus pateikti konkretūs pasiūlymai d l efektyvesn s smurto šeimoje aukų teisin s apsaugos, taip pat ir d l priemonių, sudarysiančių sąlygas ilgiau izoliuoti smurtautojus nuo šeimos Atsakingasis vykdytojas Užsienio reikalų 3 priemon s. L šos ( Lt) skirtos iš vystomajam bendradarbiavimui skirtų biudžeto asignavimų bei Kanados vystomojo bendradarbiavimo agentūros CIDA Skatinti moterų ir vyrų lygių galimybių principo įtvirtinimą tarptautinių organizacijų veikloje, rengiamuose tarptautin s teis s aktuose Užsienio reikalų apsaugos ir 2005 Koordinuotomis ir kryptingomis atsakingų institucijų (Užsienio reikalų, ministerijų) pastangomis buvo pasiekta, kad Europos lyčių lygyb s institutas būtų įsteigtas Vilniuje. Per Lietuvos diplomatines atstovybes

17 17 ES šalyse, abiejų ministerijų specialistų grup se, kitų renginių metu kryptingai siekta ES šalių paramos, pateikiant naujausius argumentus, tartasi d l apsikeitimo tarpusavio parama, palaikant kitų šalių siekius tarptautin se organizacijose, telkta parama Europos Taryboje, Europos Komisijoje ir Europos Parlamente. Šiuo klausimu organizuoti Lietuvos Prezidento, Ministro Pirmininko, užsienio reikalų ministro, socialin s ministro, kitų aukštų pareigūnų susitikimai su ES šalių narių atstovais. Likus m nesiui iki sprendimo pri mimo, į agitacijos procesą buvo įtrauktos visos Lietuvos atstovyb s ES šalių sostin se. Sprendimo išvakar se buvo užtikrinta daugumos ES šalių parama. Sprendimas įsteigti institutą priimtas 2006 m. gruodžio 1 d. ES Ministrų Taryboje. Jungtinių Tautų Generalin s Asambl jos 61 sesijos Trečiajame komitete Lietuva par m trijų rezoliucijų, susijusių su moterų ir vyrų lygių galimybių įtvirtinimu, projektų teikimą ir balsavo už jas: 1. Ketvirtosios pasaulin s konferencijos moterų klausimais tęstinumas ir Pekino deklaracijos ir veiksmų platformos bei Generalin s Asambl jos 23-osios specialiosios sesijos rezultatų visiškas

18 Skatinti moterų ir vyrų lygių galimybių principo įtvirtinimą pl tros ir pagalbos projektuose, skirtuose kaimynin ms ir besivystančioms valstyb ms Užsienio reikalų 2005 įgyvendinimas (priimta konsensusu); 2. Pastangų panaikinti visų formų prievartą prieš moteris intensyvumas (priimta konsensusu); 3. Prekyba moterimis ir mergait mis (priimta konsensusu) Užsienio reikalų vadovaudamasi Jungtinių Tautų Tūkstantmečio vystymo tikslais, tarp kurių yra numatytas moterų ir vyrų lygių teisių įgyvendinimas, įtrauk moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo principą į Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslus (Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2006 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. 561 D l Lietuvos Respublikos Vyriausyb s vystomojo bendradarbiavimo politikos 2010 metams nuostatų patvirtinimo (Žin., 2006, Nr )) Integruoti lyčių aspektą į pagalbos ir pl tros projektus, siekiant perduoti kitoms valstyb ms Lietuvos patirtį, kaip užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes Užsienio reikalų 2005 Užsienio reikalų par m nevyriausybin s organizacijos Regioninio etikos ir lyderiavimo instituto įgyvendintą Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektą Demokratinių permainų skatinimas vietos savivaldos institucijoje Gruzijoje.. Projekto tikslas prisid ti prie projekto Lyties vaidmenys ir politika pietų Kaukaze: Arm nija ir Gruzija bandomosios

19 19 dalies Adžarijos (Ajara) autonominio regiono savivaldos institucinių geb jimų stiprinimas, integruojant lyčių lygyb s aspektą į viešąją politiką. Atsakingasis vykdytojas Ūkio 2 priemon s. L šos skirtos iš Smulkaus ir vidutinio verslo pl tros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialiosios programos Organizuoti per verslo informacijos centrus informacinių dienų verslinink ms kampanijas visose apskrityse Ūkio Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo pl tros agentūra, apskričių viršininkai Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo pl tros agentūra kartu su verslo informacijos centrais įvairiuose Lietuvos regionuose kasmet organizuoja informacines dienas verslinink ms m. rugs jo m n. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo pl tros agentūra kartu su Anykščių verslo informaciniu centru suorganizavo informacines dienas verslinink ms ir moterims, norinčiomis prad ti verslą. Renginyje dalyvavo Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro, Anykščių biržos, Anykščių savivaldyb s administracijos vadovai, 27 esamos ir būsimos verslinink s m. spalio m n. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo pl tros agentūra kartu su Kupiškio rajono verslo informacijos centru suorganizavo informacinių dienų kampaniją verslinink ms ir moterims, siekiančioms prad ti verslą. Į renginį atvyko Kupiškio biržos, Lygių galimybių pl tros centro atstovai, 35 moterys, norinčios prad ti

20 Teikti verslinink ms informavimo, konsultavimo ir mokymo apie galimybes pasinaudoti finansine parama verslui pl toti paslaugas Ūkio Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo pl tros agentūra, apskričių viršininkai verslą, ir esamos verslinink s. Informacinių kampanijų metu esamos ir būsimos verslinink s buvo supažindintos su valstyb s paramos SVV formomis, Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo pl tros agentūros teikiamomis paslaugomis, šalies verslininkių s km s istorijomis. Moterims nemokamai buvo išplatintas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo pl tros agentūros parengtas leidinys Kaip prad ti verslą, informaciniai lankstinukai. 30 Moterys, norinčios prad ti verslą, ir veiklą vykdančios verslinink s gali naudotis verslo informacijos centrų ir verslo inkubatorių lengvatin mis sąlygomis teikiamomis verslo informacijos, mokymo ir konsultavimo apie galimybes prad ti verslą ir pan. paslaugomis. Įvertinus Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo pl tros agentūros organizuotos 48 tinklo įstaigų apklausos duomenis, nustatyta, jog tinklo įstaigų bendrame klientų skaičiuje 2006 m. moterys sudar 59,89 proc. visų klientų moterų (atitinkamai 2005 m. 59,75 proc. visų klientų moterų). Klientų statistika rodo, kad 2005 m. ir 2006 m. beveik visų tinklo įstaigų paslaugomis moterys naudojosi gerokai aktyviau už vyrus m. rugs jo m n. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo pl tros

21 21 agentūra kartu su Šilut s turizmo ir verslo informacijos centru suorganizavo seminarą verslinink ms Moterų verslas: poreikiai ir galimyb s.. Seminare pranešimus skait ir į verslininkių klausimus atsak Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo pl tros agentūros, Šilut s turizmo ir verslo informacijos centro, Šilut s savivaldyb s administracijos, UAB Investicijų ir verslo garantijos, AB Šiaulių banko atstovai. Į seminarą atvyko 35 verslinink s m. rugs jo m n. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo pl tros agentūra kartu su Telšių apskrities verslo inkubatoriumi suorganizavo seminarą verslinink ms Moterų verslas: poreikiai ir galimyb s. Į seminarą atvyko 36 verslinink s. Seminaruose būsimos ir esamos verslinink s buvo supažindintos su valstyb s parama verslininkams, galimyb mis pasinaudoti mikrokreditavimo programa, INVEGA teikiamomis paslaugomis, kreditin mis linijomis, finansine parama iš ES struktūrinių fondų, savivaldybių SVV skatinimo fondais ir pan. Atsakingasis vykdytojas Vidaus reikalų 1 priemon. L šų skirta 5050 Lt Tobulinti Vidaus reikalų ministerijos ir jai Vidaus reikalų Tobulinant Vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstyb s tarnautojų

22 22 pavaldžių įstaigų valstyb s tarnautojų kvalifikaciją moterų ir vyrų lygių galimybių klausimais kvalifikaciją moterų ir vyrų lygių galimybių klausimais, suorganizuoti 9 mokymai: Vidaus reikalų ministerijos 1, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 1, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 3, Priešgaisrin s gelb jimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 1, Vadovyb s apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 1, Valstyb s sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 2. Asmenų, apmokytų min tuose mokymuose, skaičius 100. Asmenų, pasinaudojusių suteiktomis žiniomis, skaičius 100 Atsakingasis vykdytojas Žem s ūkio 1 priemon. L šų skirta Lt Teikti konsultacijas kaimo moterims, pradedančioms arba pl tojančioms žem s ūkio ar žem s ūkiui alternatyvų verslą Žem s ūkio asociacija Lietuvos ūkininkių draugija m. Žem s ūkio skyr finansinę paramą Lietuvos ūkininkių draugijos organizuojamų šviet jiškų ir informacinių priemonių įgyvendinimui, skirtų kaimo moterų verslumo ugdymui, kaimo moterų socialin s atskirties mažinimo problemoms aptarti, kaimo moterų verslumo perspektyvoms, alternatyvių amatų skatinimui, socialin s partneryst s ir gyvenimo kokyb s kaime gerinimui bei dalyvavimui tarptautiniuose kaimo moterims skirtuose projektuose. Iš viso min tų projektų įgyvendinimui iš

23 23 Specialiosios kaimo r mimo programos l šų skirta 74 tūkst. Lt, suorganizuota 30 renginių. 10 tūkst. Lt parama skirta Lietuvos žem s ūkio universiteto tyrimui,,priemonių kaimo moterų užimtumui didinti ir verslumui skatinti parengimas. Remiantis ES šalių patirtimi atlikta teis s aktų, reglamentuojančių smulkų ir vidutinį verslą bei nacionalinių ir savivaldybių strateginių pl tros dokumentų, orientuotų į kaimo gyventojų (moterų) užimtumo didinimo bei verslumo skatinimo analiz, parengtas priemonių kaimo moterų užimtumui didinti ir verslumui skatinti projektas Atsakingasis vykdytojas Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 5 priemon s. L šų skirta Lt Organizuoti susitikimus su statistin s informacijos apie moteris ir vyrus vartotojais Rengti ir skelbti statistikos duomenis pagal lytį, taip pat regioniniu lygmeniu, Statistikos departamento interneto svetain s ( duomenų skelbimo baz je Statistikos departamentas Statistikos departamentas m. dalyvauta konferencijose, seminaruose, grupių susitikimuose lyčių lygių galimybių statistikos klausimais Statistikos departamento interneto svetain je ( skelbti naujausi statistiniai duomenys apie moterų ir vyrų skaičių, jų išsilavinimą, sveikatą, užimtumą ir nedarbą, užmokestį, dalyvavimą valstyb s valdyme ir kt. Rodiklių duomenų baz papildyta lyčių statistikos 2005 m.

24 Rengti spaudai pranešimus apie moterų ir vyrų lygias galimybes Rengti statistikos rinkinį Moterys ir vyrai Lietuvoje lietuvių ir anglų kalbomis Parengti statistinę informaciją apie Lietuvos jaunimą pagal lytį mieste ir kaime Rengti statistinę informaciją apie moterų ir vyrų lygias galimybes pagal vartotojų užklausas Statistikos departamentas Statistikos departamentas Statistikos departamentas Statistikos departamentas duomenimis pagal apskritis ir savivaldybes 2005 Parengti 2 pranešimai spaudai: Lietuvos moterys turi mažiausia laisvo laiko, palyginti su Europos Sąjungos šalių moterimis, Beveik pus vadovų Lietuvoje moterys 2005 Kaip ir kasmet, išleistas statistikos rinkinys Moterys ir vyrai Lietuvoje Rinkinyje, be pagrindinių lyčių statistikos rodiklių, pateikta informacija apie smurtą šeimoje ir nusikalstamumą. Atsižvelgiant į vartotojų poreikius, duomenys pateikti pagal apskritis, savivaldybes ir Europos Sąjungos valstybes 2006 metai 2006 m. pirmą kartą parengta statistin analitin informacija Lietuvos jaunimas, kurioje pateikta statistika, apibūdinanti miesto ir kaimo jaunimo išsilavinimą, sveikatą, sergamumą ir mirtingumą, užimtumą, tarptautinę migraciją ir kt Atsakant į vartotojų paklausimus, statistin informacija pagal lytį buvo teikiama šalies institucijoms, nevyriausybin ms ir tarptautin ms organizacijoms

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VšĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 VŠĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Turinys VšĮ SOPA 3 PROJEKTAI Karjeros konsultavimas neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir praktika 5 Sunkiai

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc PATVIRTINTA: Viešosios įstaigos Verslininkų namai 2013 m. balandžio mėn. 26 d. visuotiniame dalininkų susirinkime, protokolo Nr. DAL 01-01-02 2012 METŲ VEIKLOS A T A S K A I TA Kaunas 2013 m. TURINYS I.

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“  Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas DOCUMENT NO 1. LAW ON LEGAL STATUS OF ALIENS Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 73-2539 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DöL UŽSIENIEČIŲ TEISINöS PADöTIES 2004 m. balandžio

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO 2017 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilnius 2017 2 TURINYS I. LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Microsoft Word - Biuletenis Nr 35 _8_.doc

Microsoft Word - Biuletenis Nr 35 _8_.doc ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NAUJIENŲ BIULETENIS Nr. 8 (35) VALSTYBINö DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA tai Lietuvos Respublikos Vyriausyb s įstaiga, įkurta 1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1996 m. spalio

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finansuojamų projektų sąrašas Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau