Forma_1-VP_0912_2009

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Forma_1-VP_0912_2009"

Transkriptas

1 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos ( mokesčių administratoriaus pavadinimas ) Kodas : 1 MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETUS APYSKAITA Iš viso įplauk Valstyb s biudžetui biudžetams biudžetams per iždo sąskaitą (tūkst.lt) Fondams I. PAJAMOS , , , , ,9 1. MOKESČIAI , , , , ,9 Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: , , , , ,9 Gyventojų pajamų mokestis , , , , ,9 Pelno mokestis , ,1 0,0 0,0 0,0 Socialinis mokestis , ,0 0,0 0,0 0,0 Darbo j gos ir atlyginimo mokesčiai ,0 0,0 0,0 0, ,0 Įmokos į Garantinį fondą ,0 0,0 0,0 0, ,0 Turto mokesčiai iš viso : ,7 0, ,7 0,0 0,0 Žem s mokestis ,9 0, ,9 0,0 0,0 Paveldimo turto mokestis ,0 0, ,0 0,0 0,0 Nekilnojamo turto mokestis iš viso: ,8 0, ,8 0,0 0,0 Fizinių asmenų mokestis ,6 0, ,6 0,0 0,0 Juridinių asmenų mokestis ,2 0, ,2 0,0 0,0 Prekių ir paslaugų mokesčiai , , ,5 0,0 0,0 Prid tin s vert s mokestis iš viso: , ,0 0,0 0,0 0,0 VMI administruojamas , ,0 0,0 0,0 0,0 Muitin s administruojamas 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą , ,3 0,0 0,0 0,0 Akcizai iš viso: , ,6 0,0 0,0 0,0 VMI administruojamas , ,6 0,0 0,0 0,0 Muitin s administruojamas 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cukraus sektoriaus mokesčiai , ,5 0,0 0,0 0,0 Loterijų ir azartinių lošimų mokestis , ,4 0,0 0,0 0,0 Transporto priemonių mokesčiai , ,9 0,0 0,0 0,0 Mokesčiai už aplinkos teršimą , , ,9 0,0 0,0 Rinkliavos iš viso: , , ,6 0,0 0,0 Valstyb s rinkliavos , , ,5 0,0 0,0 Vietin s rinkliavos ,1 0, ,1 0,0 0,0 Mokesčiai už pramonin s nuosavyb s objektų registravimą , ,0 0,0 0,0 0,0 Tarptautin s prekybos ir sandorių mokesčiai 31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. KITOS PAJAMOS , , ,9 0,0 0,0 Turto pajamos iš viso : , ,5 5802,7 0,0 0,0 Palūkanos už paskolas 34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Palūkanos už depozitus 35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lietuvos banko likutinis pelnas 36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dividendai , ,3 961,3 0,0 0,0

2 2 Mokestis už valstyb s turto naudojimą patik jimo teise Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius Iš viso įplauk Valstyb s biudžetui biudžetams biudžetams per iždo sąskaitą Fondams , ,4-0,3 0,0 0, ,5 0,0 54,5 0,0 0,0 Mokestis už valstybinius gamtos išteklius , , ,2 0,0 0,0 Naftos ir dujų išteklių mokestis , ,8 0,0 0,0 0,0 Pajamos už prekes ir paslaugas iš viso: , , ,2 0,0 0,0 Pajamos už patalpų nuomą ,0 483, ,1 0,0 0,0 Konsulinis mokestis ,1 531,1 0,0 0,0 0,0 Pajamos už atsitiktines paslaugas , , ,1 0,0 0,0 Įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose 46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Įmokos už išlaikymą švietimo, socialin s apsaugos ir kitose įstaigose 47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Žyminis mokestis , ,4 0,0 0,0 0,0 Kitos pajamos , ,1 0,0 0,0 0,0 Pajamos iš baudų ir konfiskacijos , , ,3 0,0 0,0 Kitos neišvardytos pajamos iš viso: , ,3 1127,7 0,0 0,0 Valstyb s ir kontrolierių išieškotos sumos , ,3 17,7 0,0 0,0 Žala, atsiradusi d l valdžios institucijų neteis tų veiksmų, išieškota regreso tvarka iš kaltų asmenų 53 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0 Iš biudžetų valstyb s biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos Atsakitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir pl tros programos finansavimo įstatymą 54 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0-839,0 0,0 0,0 0,0 Kitos neišvardytos pajamos , , ,0 0,0 0,0 II.SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIöMIMAS , , ,4 0,0 0,0 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS , , ,4 0,0 0,0 Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos iš viso: , , ,6 0,0 0,0 Žem s realizavimo pajamos , , ,2 0,0 0,0 Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos , , ,4 0,0 0,0 Nematerialiojo turto realizavimo pajamos 62 13,4 0,1 13,3 0,0 0,0 Atsargų realizavimo pajamos iš viso: ,4 160,9 49,5 0,0 0,0 Strategin s ir neliečiamos atsargos 64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kitos atsargos ,4 160,9 49,5 0,0 0,0 2. SANDORIAI SU FINANSINIU TURTU IŠ VISO: , ,3 0,0 0,0 0,0 Kitos gautinos sumos (vidaus) , ,3 0,0 0,0 0,0 Kitos gautinos sumos (užsienio) 68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 3 Iš viso įplauk Valstyb s biudžetui biudžetams biudžetams per iždo sąskaitą Fondams Neišaiškintos (laikinai) pajamos 69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 III. EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA 70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IV. IŠ VISO ĮPLAUKŲ , , , , ,9 Pervesta į biudžeto išlaidų sąskaitą 72 40,3 40,3 0,0 0,0 0,0 Iš viso pervesta biudžetams ir fondams , , , , ,9 Biudžetams ir fondams nepervestas l šų likutis 74 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V. IŠMOKOS IŠ VALSTYBöS BIUDŽETO : 75 40,3 40,3 0,0 0,0 0,0 kompensacija reabilituotiems asmenims 76 40,3 40,3 0,0 0,0 0,0 L šų likutis valstyb s biudžeto išlaidų sąskaitoje 77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Viršininkas (pareigos) (parašas) Modestas Kaseliauskas (vardas, pavard, telefono )

4 Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP priedas 2 MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETUS APYSKAITOS FORMOS 1-VP PAPILDOMI DUOMENYS APIE VALSTYBINöS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS SURINKTUS MOKESČIUS (tūkst. Lt) biudžetams tiesiogiai valstyb s per iždo Iš viso įplauk biudžetui biudžetams sąskaitą fondams GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS IŠ VISO: , , , , ,9 nuo pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, priskiriamų gyventojo A klas s pajamoms , , , ,8 2020,2 nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų, priskiriamų gyventojo A klas s pajamoms , , , ,6 0,0 nuo pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, priskiriamų nenuolatinio Lietuvos gyventojo B klas s pajamoms 4 727,2 201,5 320,8 204,9 0,0 nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų, priskiriamų nenuolatinio Lietuvos gyventojo B klas s pajamoms 5-49,2-13,6 14,2-49,8 0,0 nuo gyventojo B klas s pajamų ir nuo metin je pajamų mokesčio deklaracijoje priskaičiuotų pajamų , , ,4-4953,1 0,0 už verslo liudijimą ,5 0, ,8 0,2-116,7 kiti pajamų mokesčiai ,4 0,0 0,0 0, ,4 pervesta Lietuvos vienetams iki 2proc. GPM (pagal GPM įstatymo 34 str. 3dalį) , , , ,1 0,0 grąžinta gyventojams (pagal GPM įstatymo 21 str.) , , , ,7 0,0 PELNO MOKESTIS IŠ VISO: , ,1 0,0 0,0 0,0 nuo individualių įmonių ir ūkinių bendrijų iš užsienio vienetų gautų dividendų 12 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0 nuo Lietuvos vienetų,išskyrus individuakių įmonių ir ūkinių bendrijų, iš užsienio vienetų gautų dividendų ,3 1204,3 0,0 0,0 0,0 nuo Lietuvos vienetams išmok tų dividendų ,4 988,4 0,0 0,0 0,0 nuo užsienio vienetams išmok tų dividendų ,8 9802,8 0,0 0,0 0,0 nuo individualių įmonių ir ūkinių bendrijų užsienio vienetams išmok tų pajamų,apmokestinamų prie pajamų šaltinio ,7 863,7 0,0 0,0 0,0 nuo vienetų,išskyrus individualių įmonių ir ūkinių bendrijų, užsienio vienetams išmok tų pajamų, apmokestinamų prie pajamų šaltinio , ,6 0,0 0,0 0,0 VMI ADMINISTRUOJAMI AKCIZAI IŠ VISO: , ,6 0,0 0,0 0,0 Už etilo alkoholį ir alkoholinius g rimus iš viso: , ,8 0,0 0,0 0,0 už vyną ir kitus fermentuotus g rimus, kurių faktin alkoholio koncentracija yra ne didesn kaip 8,5 proc. tūrio , ,8 0,0 0,0 0,0 už vyną ir kitus fermentuotus g rimus, kurių faktin alkoholio koncentracija yra didesn kaip 8,5 proc. tūrio , ,6 0,0 0,0 0,0 už tarpinius produktus, kurių faktin alkoholio koncentracija yra ne didesn kaip 15 proc. Tūrio ,6 6691,6 0,0 0,0 0,0

5 už tarpinius produktus, kurių faktin alkoholio koncentracija yra didesn kaip 15 proc. tūrio , ,8 0,0 0,0 0,0 už etilo alkoholį , ,6 0,0 0,0 0,0 už alų , ,8 0,0 0,0 0,0 Už apdorotą tabaką iš viso: , ,2 0,0 0,0 0,0 už cigaretes , ,1 0,0 0,0 0,0 už cigarus ir cigariles ,7 959,7 0,0 0,0 0,0 už rūkomąjį tabaką ,4 1925,4 0,0 0,0 0,0 Už kurą iš viso: , ,6 0,0 0,0 0,0 už variklių benziną, jų pakaitalus ir priedus , ,3 0,0 0,0 0,0 už variklių benzino ir biologin s kilm s žaliavų mišinius , ,1 0,0 0,0 0,0 už žibalą, jo pakaitalus ir priedus ,9 1367,9 0,0 0,0 0,0 už gazolius, jų pakaitalus ir priedus , ,3 0,0 0,0 0,0 už šildymui skirtus gazolius ,7 1778,7 0,0 0,0 0,0 už gazolius ir biologin s kilm s žaliavų mišinius , ,1 0,0 0,0 0,0 už skystąjį kurą (mazutą), atitinkantį teis s aktų numatytus požymius, jo pakaitalus ir priedus ,1-3192,1 0,0 0,0 0,0 už kitą skystąjį kurą (mazutą), jo pakaitalus ir priedus 38 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 už šildymui skirtą skystąjį kurą (mazutą) 39 92,0 92,0 0,0 0,0 0,0 už suskystintas dujas, skirtas automobiliams , ,6 0,0 0,0 0,0 už akmens anglį ,4 1878,4 0,0 0,0 0,0 už koksą ir lignitą ,8 166,8 0,0 0,0 0,0 Viršininkas Modestas Kaseliauskas (pareigos) (parašas) (vardas, pavard )

6 Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP priedas 3 ĮMOKOS Į VALSTYBöS BIUDŽETĄ, SKIRIAMOS SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI (tūkst. Lt) Biudžetin s įstaigos pavadinimas Iš viso įplauk 1 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 375,2 2 Aplinkos ministerija iš viso: 57488,7 Įmokos skiriamos:-aplinkos apsaugos r mimo programai 11526,3 - gaminių ar pakuot s atliekų tvarkymo programai 14012,2 - bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programai 19170,2 - programa, finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų 1208,2 - Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programai 11571,8 3 Finansų ministerija 0,0 4 Krašto apsaugos ministerija 614,8 5 Kultūros ministerija 24220,6 6 Sveikatos apsaugos ministerija 11966,3 7 Švietimo ir mokslo ministerija 91814,2 8 Teisingumo ministerija 7492,9 9Ūkio ministerija iš viso: 11018,4 - kitos gautinos sumos 11018,4 10 Užsienio reikalų ministerija 0,0 11 Vidaus reikalų ministerija 11355,8 12 Žem s ūkio ministerija iš viso: 35596,2 - kitos gautinos sumos 862,9 13 Alytaus apskrities viršininko administracija 1168,6 14 Kauno apskrities viršininko administracija 7447,0 15 Klaip dos apskrities viršininko administracija 8651,4 16 Marijampol s apskrities viršininko administracija 3828,4 17 Panev žio apskrities viršininko administracija 7148,8 18 Šiaulių apskrities viršininko administracija 5916,1 19 Taurag s apskrities viršininko administracija 2860,3 20 Telšių apskrities viršininko administracija 3762,5 21 Utenos apskrities viršininko administracija 6375,0 22 Vilniaus apskrities viršininko administracija 6296,0 23 Lietuvos archyvų departamentas 954,1 24 Kūno kultūros ir sporto departamentas 1279,6 25 Statistikos departamentas 7460,7 26 Draudimo priežiūros komisija 3572,0 27 Ryšių reguliavimo tarnyba prie LRV 19775,0 28 Ginklų fondas 3072,7 29 Valstybin maisto ir veterinarijos tarnyba 8319,1 30 Valstybin saugomų teritorijų tarnyba 926,8 31 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba 3234,0 32 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 320,0 33 Lietuvos standartizacijos departamentas 0,0 34 Valstybin metrologijos tarnyba 0,0 35 Nacionalinis akreditacijos biuras 0,0 36 Muitin s departamentas prie Finansų ministerijos 449,6 37 Finansų ministerijos mokymo centras 1165,8 38 Valstybin mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 4069,6 39 Kultūros paveldo departamentas 27,9 40 Nacionalin Martyno Mažvydo biblioteka 415,3 41 Lietuvos aklųjų biblioteka 15,8 42 Lietuvos nacionalinis muziejus 807,9 43 Lietuvos dail s muziejus 1563,0 44 Nacionalinis M.K.Čiurlionio dail s muziejus 413,8 45 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras 5200,7 46 Lietuvos nacionalinis dramos teatras 2133,2 47 Lietuvos nacionalin filharmonija 1314,6 48 Valstybin darbo inspekcija 8,9 49 Valstybin kelių transporto inspekcija 117,6

7 50 Civilin s aviacijos administracija 3850,0 51 Lietuvos automobilių kelių direkcija 106,0 52 Kal jimų departamentas 81,5 53 Valstybinis patentų biuras 0,0 54 Valstybin ne maisto produktų inspekcija 170,0 55 Valstybin energetikos inspekcija 1775,1 56 Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamentas 18558,3 57 Valstyb s sienos apsaugos tarnyba 18397,4 58 Policijos departamentas 26271,2 59 Valstybin s klų ir grūdų tarnyba 0,0 60 Nacionalin žem s tarnyba 131,5 61 Generalin prokuratūra 12,4 62 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 64,3 63 Teismai 114,6 64 Teismo medicinos institutas 1263,8 65 Lietuvos technikos biblioteka 64,7 66 Lietuvos medicinos biblioteka 9,5 67 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 266,5 68 Mokslininkų rūmai 0,0 69 Kitos įstatyme nenumatytos biudžetin s įstaigos 7720,7 Iš viso: ,4 Viršininkas Modestas Kaseliauskas (pareigos) (parašas) (vardas, pavard )

8 Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP priedas 4 MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETUS APYSKAITOS FORMOS 1-VP PAPILDOMI DUOMENYS APIE MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ ĮPLAUKAS PAGAL SAVIVALDYBES Savivaldyb s pavadinimas Iš viso įplaukų (eil.71) iš viso mokesčių (eil.2) gyventojų pajamų gyventojų mokestis pajamų tiesiogiai į mokestis į iždo sąskaitą biudžetus Iš jų žem s mokestis paveldimo turto mokestis Iš jų nekilnojamojo turto mokestis mokestis už aplinkos teršimą iš viso kitų pajamų (eil.32) nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius Iš jų mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą* (tūkst. Lt) pajamos už prekes ir paslaugas (eil.42) Vilniaus m , , , ,9 3897,7 1357, , ,4 89,9 262,9 46,2 2 Alytaus m , , , ,8 91, ,3 0,1 47,6 2841,4 3 Birštono 3183,7 3123,9 2592,1 0 59,5 6,6 388,6 45,4 57,1-0,1 15,7 0 4 Druskininkų 19163, , , ,6 61,4 2050,6 98,4 1471,8 0 41,5 983,1 5 Kauno m , , , ,8 2947,3 925, ,6 2354,5 5272,4-31,3 221,1 0 6 Klaip dos m , , ,5 997,2 349, ,5 1654, ,1 117,7 581,8 7 Marijampol s 50735, , , ,6 61,9 3674,8 331,8 3392,7 7,7 71, Neringos 6618,7 6526,3 3997,3 0-5, ,7 40,5 92,4 4,5 3,2 16,9 9 Palangos m , , ,7-0,9 2138,6 70,8 8826,2 131,9 382,8 4,6 14, Panev žio m , , , ,6 290,6 4657,7 592, ,2 61, Šiaulių m , , ,2 3731,6 1023,6 321,8 7213,2 709,1 2333,8 2,8 84, Visagino m , , ,2 0 6, ,2 107,2 550,2 1,6 231, Akmen s r , , , ,1 1426,3 1355,9 2011,6-0,3 171,2 1512,2 14 Alytaus r , ,4 9059, ,1 30,4 628,4 65,5 940,6 0,2 54, Anykščių r , , , ,8 741,5 88,4 500,5 0,7 88, Biržų r , , , ,5 40,7 729,6 119,9 448,4-0,4 74, Ignalinos r. 9774, , ,5 24,7 503,4 43,6 548,5-0,1 88,6 110,3 18 Jonavos r , , , ,9 56,5 1124,6 704,8 674,5 1,3 131, Joniškio r , , , ,8 106,1 502,9 0,6 81,8 155,9 20 Jurbarko r , , , , ,3 75,6 797,8-0,2 83,5 235,6 21 Kaišiadorių r , , , ,3 46,2 7862,4 142,8 793,2-0,2 61,3 150,1 22 Kauno r , , , ,7 189,3 2517,9 691,3 933,8 1 88, K dainių r , , , ,3 3606,1 928,6 874,9 8,9 108, Kelm s r , , , ,4 43,5 243,7 96, , Klaip dos r , , , ,3 38, ,6 1339,9 1,3 68, Kretingos r , , , ,6 136,5 927,1 0,7 50,5 183,9 27 Kupiškio r , ,6 9027, ,5 41,3 725,1 5,6 400,7 0,2 72, Lazdijų r ,1 9783,2 8721, ,2 24,9 418,5 46,5 590,9 0 51,8 90,4 29 Mažeikių r , ,7 1050,4 106,6 5165,7 5722,3 912,4-6 71,5 1,9 30 Mol tų r , , , ,8 23,1 142, ,2 3, ,9 31 Pakruojo r , , , ,3 48,4 585,3 104,2 627,5-0,2 214,6 2,9 32 Panev žio r , , ,5 81,6 255,8 171,8 337,7 0, Pasvalio r , , , ,3 49,5 1004, ,3-1 52, Plung s r , , , , ,6 494,1 0 48, Prienų r , , , ,2 36,9 624,7 94,3 1029,1 0,1 52,9 628,6 36 Radviliškio r , , , ,5 148,1 1102,8 609,6 991,1-0,8 81,3 288,5 37 Raseinių r , , , , ,7 127,3 668,1 0,1 63,5 182,5 38 Rokiškio r , , , ,1 41,8 343,4 299,7 539,3 0,8 92, Skuodo r , ,4 8420, ,5 1091,8 34,5 850,7 1,2 26, Šakių r , , ,9 51,7 851,3 75,2 1466,9-2,6 62,6 1062,5 41 Šalčininkų r , , , ,8 660,5 87,7 1619,3-0, ,9 42 Šiaulių r , , , ,7 104,4 1667,7 263,4 724, Šilal s r , , , ,3 12,1 198,4 82,6 546,8-1,9 48, Šilut s r , , , ,3 28,6 1441,6 271,6 890,9-0,1 93,9 0,9 45 Širvintų r. 9260,9 9031,9 8203, ,9 47,6 244,3 31,5 203,1 0 36, Švenčionių r , , , ,3 45,3 744,8 73,5 620,9-13,8 59,9 67,2 47 Taurag s r , , , ,2 42,1 893,1 192,2 1121,4-0,8 99,4 0,2 48 Telšių r , , , ,5 1516,1 284,7 2024,3 0,3 137,7 1049,8 49 Trakų r , , , , ,6 106,7 505,8-11,3 69, Ukmerg s r , , , ,7 69,8 1584, , Utenos r , , , ,3 45,2 1999,1 313,8 867,4-3, Var nos r , , , ,7 26,3 645,2 98,6 352, Vilkaviškio r , , , ,4 57,1 1513, ,9-1 35,4 95,9 54 Vilniaus r , , , ,5 401,6 3492,2 252,8 1620,5 1,4 146, Zarasų r. 9406,9 8551,9 7873, ,7 7,8 158,5 95, ,9 434,7 56 Elektr nų 24387, , , ,7 13,7 2180,1 636,6 551,3-0, ,6 57 Kalvarijos 4527,7 4289,3 3762, ,8 6,1 74,4 76, ,3 13, Kazlų Rūdos 8491,7 8314,8 7459, ,5 17,1 490,7 104,9 159,4-1 27,2 5,1 59 Pag gių 3987,2 3824,6 3483, ,9 9,5 40,6 52,9 145,5-4,2 21, Rietavo 4621,1 4352,4 3893, ,1 11,4 99,7 82,3 250,4 0 34,6 93,3 Iš viso: , , , , , , , ,9 54,5 4787, ,2 * - Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Viršininkas (pareigos) Modestas Kaseliauskas (parašas) (vardas, pavard )

9 Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP priedas 5 ĮMOKOS Į VALSTYBöS BIUDŽETĄ PAGAL EUROPOS BENDRIJŲ NUOSAVŲ IŠTEKLIŲ RŪŠIS (tūkst. Lt) Įplaukos į valstyb s biudžetą Muitų ir mokesčių rūšys nuo metų pradžios už ataskaitinį laikotarpį Muitai (išskyrus muitus už žem s ūkio produktus bei 1 kompensacinius ir antidempingo muitus) 0,00 0,00 Antidempingo muitai produktams 2 0,00 0,00 Kompensaciniai muitai produktams 3 0,00 0,00 Antidempingo muitai paslaugoms 4 0,00 0,00 Kompensaciniai muitai paslaugoms 5 0,00 0,00 Iš viso muitų( ) 6 0,00 0,00 Muitai už žem s ūkio produktus 7 0,00 0,00 Iš viso muitų (6+7) 8 0,00 0,00 Cukraus gamybos mokesčiai ,20 427,60 Cukraus virškvočio mokestis 10 0,00-0,10 Mokestis už pakeistą cukraus virškvotį 11 0,00 0,00 Papildomas cukraus gamybos mokestis 12 0,10 0,00 Iš viso cukraus mokesčių ( ) ,30 427,50 Viršininkas Modestas Kaseliauskas (pareigos) (parašas) (vardas, pavard )

10 Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1- VP priedas 6 TEISMŲ ĮMOKOS Į VALSTYBöS BIUDŽETĄ, SKIRIAMOS SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI Įstaigos pavadinimas Iš viso įplauk (tūkst.lt) 1 Vilniaus apygardos teismas 8,0 2 Kauno apygardos teismas 2,7 3 Klaip dos apygardos teismas 9,7 4 Šiaulių apygardos teismas 2,1 5 Panev žio apygardos teismas 2,6 6 Vilniaus m. 1 apylink s teismas 10,7 7 Vilniaus m. 2 apylink s teismas 7,7 8 Vilniaus m. 3 apylink s teismas 3,0 9 Vilniaus m. 4 apylink s teismas 0,5 10 Kauno m. apylink s teismas 17,8 11 Klaip dos m. apylink s teismas 8,4 12 Šiaulių m. apylink s teismas 2,3 13 Panev žio miesto apylink s teismas 3,4 14 Druskininkų m. apylink s teismas 0,3 15 Palangos m. apylink s teismas 2,0 16 Akmen s rajono apylink s teismas 0,4 17 Alytaus rajono apylink s teismas 1,6 18 Anykščių rajono apylink s teismas 0,2 19 Biržų rajono apylink s teismas 1,1 20 Ignalinos rajono apylink s teismas 0,0 21 Jonavos rajono apylink s teismas 0,1 22 Joniškio rajono apylink s teismas 0,0 23 Jurbarko rajono apylink s teismas 0,2 24 Kaišiadorių rajono apylink s teismas 0,0 25 Kauno rajono apylink s teismas 0,0 26 K dainių rajono apylink s teismas 1,2 27 Kelm s rajono apylink s teismas 0,0 28 Klaip dos rajono apylink s teismas 0,0 29 Kretingos rajono apylink s teismas 0,0 30 Kupiškio rajono apylink s teismas 0,2 31 Lazdijų rajono apylink s teismas 0,6 32 Marijampol s rajono apylink s teismas 2,2 33 Mažeikių rajono apylink s teismas 1,8 34 Mol tų rajono apylink s teismas 0,2 35 Pakruojo rajono apylink s teismas 0,1 36 Pasvalio rajono apylink s teismas 0,0 37 Plung s rajono apylink s teismas 0,0 38 Prienų rajono apylink s teismas 0,9 39 Radviliškio rajono apylink s teismas 1,2 40 Raseinių rajono apylink s teismas 0,1 41 Rokiškio rajono apylink s teismas 0,5 42 Skuodo rajono apylink s teismas 0,0 43 Šakių rajono apylink s teismas 0,9 44 Šalčininkų rajono apylink s teismas 0,4 45 Šiaulių rajono apylink s teismas 1,1 46 Šilal s rajono apylink s teismas 0,2 47 Šilut s rajono apylink s teismas 1,4 48 Širvintų rajono apylink s teismas 0,4 49 Švenčionių rajono apylink s teismas 0,5 50 Taurag s rajono apylink s teismas 0,0 51 Telšių rajono apylink s teismas 2,4 52 Trakų rajono apylink s teismas 0,5 53 Ukmerg s rajono apylink s teismas 0,1 54 Utenos rajono apylink s teismas 1,6 55 Var nos rajono apylink s teismas 0,5 56 Vilkaviškio rajono apylink s teismas 0,4 57 Vilniaus rajono apylink s teismas 4,2 58 Visagino miesto apylink s teismas 0,4 59 Zarasų rajono apylink s teismas 0,2 60 Vilniaus apygardos administracinis teismas 2,4 61 Kauno apygardos administracinis teismas 1,5 62 Klaip dos apygardos administracinis teismas 0,9 63 Šiaulių apygardos administracinis teismas 0,6 64 Panev žio apygardos administracinis teismas 0,2 IŠ VISO 114,6 Viršininkas Modestas Kaseliauskas (pareigos) (parašas) (vardas, pavard )

11 11 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) TIESIOGIAI Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SĄSKAITAS SUMOKöTA ( mokesčių administratoriaus pavadinimas ) Kodas : MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETUS APYSKAITA Iš viso įplauk Valstyb s biudžetui biudžetams biudžetams per iždo sąskaitą (tūkst.lt) Fondams I. PAJAMOS ,8 0, ,8 0,0 0,0 1. MOKESČIAI ,9 0, ,9 0,0 0,0 Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gyventojų pajamų mokestis 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pelno mokestis 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialinis mokestis 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Darbo j gos ir atlyginimo mokesčiai 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Įmokos į Garantinį fondą 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Turto mokesčiai iš viso : 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Žem s mokestis 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Paveldimo turto mokestis 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nekilnojamo turto mokestis iš viso: 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fizinių asmenų mokestis 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Juridinių asmenų mokestis 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Prekių ir paslaugų mokesčiai ,9 0, ,9 0,0 0,0 Prid tin s vert s mokestis iš viso: 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VMI administruojamas 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muitin s administruojamas 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akcizai iš viso: 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VMI administruojamas 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muitin s administruojamas 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cukraus sektoriaus mokesčiai 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Loterijų ir azartinių lošimų mokestis 24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Transporto priemonių mokesčiai 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mokesčiai už aplinkos teršimą 26 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 Rinkliavos iš viso: ,3 0, ,3 0,0 0,0 Valstyb s rinkliavos 28 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 Vietin s rinkliavos ,5 0, ,5 0,0 0,0 Mokesčiai už pramonin s nuosavyb s objektų registravimą 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tarptautin s prekybos ir sandorių mokesčiai 31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. KITOS PAJAMOS ,9 0, ,9 0,0 0,0 Turto pajamos iš viso : ,2 0, ,2 0,0 0,0 Palūkanos už paskolas 34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Palūkanos už depozitus ,3 0,0 4376,3 0,0 0,0 Lietuvos banko likutinis pelnas 36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dividendai ,2 0,0 1054,2 0,0 0,0

12 12 Mokestis už valstyb s turto naudojimą patik jimo teise Iš viso įplauk Valstyb s biudžetui biudžetams biudžetams per iždo sąskaitą Fondams 38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius ,1 0, ,1 0,0 0,0 Mokestis už valstybinius gamtos išteklius 40 12,6 0,0 12,6 0,0 0,0 Naftos ir dujų išteklių mokestis 41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pajamos už prekes ir paslaugas iš viso: ,1 0, ,1 0,0 0,0 Pajamos už patalpų nuomą ,9 0, ,9 0,0 0,0 Konsulinis mokestis 44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pajamos už atsitiktines paslaugas ,1 0, ,1 0,0 0,0 Įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose 46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Įmokos už išlaikymą švietimo, socialin s apsaugos ir kitose įstaigose ,1 0, ,1 0,0 0,0 Žyminis mokestis 48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kitos pajamos 49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 50 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 Kitos neišvardytos pajamos iš viso: ,1 0, ,1 0,0 0,0 Valstyb s ir kontrolierių išieškotos sumos 52 23,5 0,0 23,5 0,0 0,0 Žala, atsiradusi d l valdžios institucijų neteis tų veiksmų, išieškota regreso tvarka iš kaltų asmenų 53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Iš biudžetų valstyb s biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos Atsakitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir pl tros programos finansavimo įstatymą 54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kitos neišvardytos pajamos ,6 0, ,6 0,0 0,0 II.SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIöMIMAS ,7 0,0 3906,7 0,0 0,0 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS ,8 0,0 3179,8 0,0 0,0 Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos iš viso: ,8 0,0 3179,8 0,0 0,0 Žem s realizavimo pajamos ,0 0,0 1366,0 0,0 0,0 Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos ,8 0,0 1813,8 0,0 0,0 Nematerialiojo turto realizavimo pajamos 62 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Atsargų realizavimo pajamos iš viso: 63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Strategin s ir neliečiamos atsargos 64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kitos atsargos 65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. SANDORIAI SU FINANSINIU TURTU IŠ VISO: ,9 0,0 726,9 0,0 0,0 Kitos gautinos sumos (vidaus) ,9 0,0 726,9 0,0 0,0 Kitos gautinos sumos (užsienio) 68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 13 Iš viso įplauk Valstyb s biudžetui biudžetams biudžetams per iždo sąskaitą Fondams Neišaiškintos (laikinai) pajamos 69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 III. EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA 70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IV. IŠ VISO ĮPLAUKŲ ,5 0, ,5 0,0 0,0 Pervesta į biudžeto išlaidų sąskaitą 72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Iš viso pervesta biudžetams ir fondams ,5 0, ,5 0,0 0,0 Biudžetams ir fondams nepervestas l šų likutis 74 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V. IŠMOKOS IŠ VALSTYBöS BIUDŽETO : 75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kompensacija reabilituotiems asmenims 76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 L šų likutis valstyb s biudžeto išlaidų sąskaitoje 77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Viršininkas Modestas Kaseliauskas, (pareigos) (parašas) (vardas, pavard, telefono )

14 Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP priedas 4 MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETUS APYSKAITOS FORMOS 1-VP PAPILDOMI DUOMENYS APIE MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ ĮPLAUKAS PAGAL SAVIVALDYBES, PERVESTAS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS TIESIOGIAI Savivaldyb s pavadinimas Iš viso įplaukų (eil.71) iš viso mokesčių (eil.2) gyventojų pajamų mokestis tiesiogiai į biudžetus gyventojų pajamų mokestis į iždo sąskaitą žem s mokestis Iš jų paveldimo turto mokestis Iš jų nekilnojamoj o turto mokestis mokestis už aplinkos teršimą iš viso kitų pajamų (eil.32) nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius Iš jų mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą* (tūkst. Lt) pajamos už prekes ir paslaugas (eil.42) Vilniaus m , , , ,8 2 Alytaus m. 5790, ,6 1590, Birštono 1299,8 349, ,4 23, ,3 4 Druskininkų 4082,1 2243, ,8 364, ,7 5 Kauno m , ,2 9097, ,7 6 Klaip dos m , , ,6 7 Marijampol s 4899,7 84, ,1 1758, Neringos , ,4 517, ,2 9 Palangos m. 5767, ,9 2536, ,8 10 Panev žio m ,7 3276, ,8 11 Šiaulių m ,4 9982, , , ,7 12 Visagino m. 3747, ,1 273, ,3 13 Akmen s r. 2193, ,3 536,5 9, Alytaus r. 933, ,5 293, Anykščių r. 3121, , ,6 16 Biržų r. 3312, ,3 1065, ,2 17 Ignalinos r. 1562, ,4 379, ,1 18 Jonavos r , ,8 19 Joniškio r. 4063,6 1726, ,8 629, ,8 20 Jurbarko r. 1619, ,3 400, Kaišiadorių r ,4 22 Kauno r ,8 1134, K dainių r. 4984, ,3 1447, ,9 24 Kelm s r. 4758, ,3 749, ,8 25 Klaip dos r. 2968, ,6 822, ,9 26 Kretingos r Kupiškio r. 1589, ,2 272, ,6 28 Lazdijų r. 2630,5 1764, ,4 182, ,8 29 Mažeikių r , ,1 714, Mol tų r. 1285, ,7 345,6 0 67,2 31 Pakruojo r. 3695,3 1524, ,7 571, ,6 32 Panev žio r , ,2 33 Pasvalio r. 2721, ,6 447, ,8 34 Plung s r. 4400,5 2097, ,5 283, ,3 35 Prienų r. 2948,2 1792, ,8 328, ,9 36 Radviliškio r , , ,7 37 Raseinių r. 4016, , ,8 769,6 38 Rokiškio r , Skuodo r , Šakių r ,5 689, Šalčininkų r. 609, , Šiaulių r. 4838,4 3013, ,9 288, ,6 43 Šilal s r. 1878, ,3 395, ,2 44 Šilut s r. 2930, , ,6 45 Širvintų r. 1486,8 13, ,1 189, ,4 46 Švenčionių r. 1986, , ,1 47 Taurag s r. 4752, ,6 451, ,6 48 Telšių r. 2503, ,4 798, ,6 49 Trakų r. 2056, , ,7 50 Ukmerg s r. 3177, , ,8 51 Utenos r. 4153,4 59, , ,3 52 Var nos r. 2625,9 231, ,5 344, ,5 53 Vilkaviškio r. 4197, ,9 775, ,7 54 Vilniaus r. 949, ,7 653, ,1 55 Zarasų r. 2008, ,6 350, Elektr nų 2787, ,7 1325, ,6 57 Kalvarijos 848, ,3 191, ,8 58 Kazlų Rūdos 484, ,2 145, ,2 59 Pag gių 1053, ,6 436, ,5 60 Rietavo 978,8 437, ,4 111, ,7 Iš viso: , , , , ,1 12, ,1 * - Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Viršininkas (pareigos) Modestas Kaseliauskas, (parašas) (vardas, pavard )

15 15 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) VMI IR TIESIOGIAI Į SB SĄSKAITAS PERVESTŲ ĮMOKŲ ĮPLAUKOS ( mokesčių administratoriaus pavadinimas ) Kodas : 1 MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETUS APYSKAITA Iš viso įplauk Valstyb s biudžetui biudžetams biudžetams per iždo sąskaitą (tūkst.lt) Fondams I. PAJAMOS , , , , ,9 1. MOKESČIAI , , , , ,9 Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: , , , , ,9 Gyventojų pajamų mokestis , , , , ,9 Pelno mokestis , ,1 0,0 0,0 0,0 Socialinis mokestis , ,0 0,0 0,0 0,0 Darbo j gos ir atlyginimo mokesčiai ,0 0,0 0,0 0, ,0 Įmokos į Garantinį fondą ,0 0,0 0,0 0, ,0 Turto mokesčiai iš viso : ,7 0, ,7 0,0 0,0 Žem s mokestis ,9 0, ,9 0,0 0,0 Paveldimo turto mokestis ,0 0,0 6140,0 0,0 0,0 Nekilnojamo turto mokestis iš viso: ,8 0, ,8 0,0 0,0 Fizinių asmenų mokestis ,6 0,0 8551,6 0,0 0,0 Juridinių asmenų mokestis ,2 0, ,2 0,0 0,0 Prekių ir paslaugų mokesčiai , , ,4 0,0 0,0 Prid tin s vert s mokestis iš viso: , ,0 0,0 0,0 0,0 VMI administruojamas , ,0 0,0 0,0 0,0 Muitin s administruojamas 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą , ,3 0,0 0,0 0,0 Akcizai iš viso: , ,6 0,0 0,0 0,0 VMI administruojamas , ,6 0,0 0,0 0,0 Muitin s administruojamas 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cukraus sektoriaus mokesčiai ,5 3140,5 0,0 0,0 0,0 Loterijų ir azartinių lošimų mokestis , ,4 0,0 0,0 0,0 Transporto priemonių mokesčiai , ,9 0,0 0,0 0,0 Mokesčiai už aplinkos teršimą , , ,5 0,0 0,0 Rinkliavos iš viso: , , ,9 0,0 0,0 Valstyb s rinkliavos , , ,3 0,0 0,0 Vietin s rinkliavos ,6 0, ,6 0,0 0,0 Mokesčiai už pramonin s nuosavyb s objektų registravimą ,0 6478,0 0,0 0,0 0,0 Tarptautin s prekybos ir sandorių mokesčiai 31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. KITOS PAJAMOS , , ,8 0,0 0,0 Turto pajamos iš viso : , , ,9 0,0 0,0 Palūkanos už paskolas 34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Palūkanos už depozitus ,3 0,0 4376,3 0,0 0,0 Lietuvos banko likutinis pelnas 36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dividendai , ,3 2015,5 0,0 0,0

16 16 Mokestis už valstyb s turto naudojimą patik jimo teise Iš viso įplauk Valstyb s biudžetui biudžetams biudžetams per iždo sąskaitą Fondams , ,4-0,3 0,0 0,0 Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius ,6 0, ,6 0,0 0,0 Mokestis už valstybinius gamtos išteklius , ,0 4799,8 0,0 0,0 Naftos ir dujų išteklių mokestis , ,8 0,0 0,0 0,0 Pajamos už prekes ir paslaugas iš viso: , , ,3 0,0 0,0 Pajamos už patalpų nuomą ,9 483, ,0 0,0 0,0 Konsulinis mokestis ,1 531,1 0,0 0,0 0,0 Pajamos už atsitiktines paslaugas , , ,2 0,0 0,0 Įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose 46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Įmokos už išlaikymą švietimo, socialin s apsaugos ir kitose įstaigose ,1 0, ,1 0,0 0,0 Žyminis mokestis , ,4 0,0 0,0 0,0 Kitos pajamos ,1 8319,1 0,0 0,0 0,0 Pajamos iš baudų ir konfiskacijos , , ,8 0,0 0,0 Kitos neišvardytos pajamos iš viso: , , ,8 0,0 0,0 Valstyb s ir kontrolierių išieškotos sumos , ,3 41,2 0,0 0,0 Žala, atsiradusi d l valdžios institucijų neteis tų veiksmų, išieškota regreso tvarka iš kaltų asmenų 53 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0 Iš biudžetų valstyb s biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos Atsakitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir pl tros programos finansavimo įstatymą 54 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0-839,0 0,0 0,0 0,0 Kitos neišvardytos pajamos , , ,6 0,0 0,0 II.SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIöMIMAS , , ,1 0,0 0,0 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS , , ,2 0,0 0,0 Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos iš viso: , , ,4 0,0 0,0 Žem s realizavimo pajamos , , ,2 0,0 0,0 Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos ,7 1365,5 4600,2 0,0 0,0 Nematerialiojo turto realizavimo pajamos 62 13,4 0,1 13,3 0,0 0,0 Atsargų realizavimo pajamos iš viso: ,4 160,9 49,5 0,0 0,0 Strategin s ir neliečiamos atsargos 64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kitos atsargos ,4 160,9 49,5 0,0 0,0 2. SANDORIAI SU FINANSINIU TURTU IŠ VISO: , ,3 726,9 0,0 0,0 Kitos gautinos sumos (vidaus) , ,3 726,9 0,0 0,0 Kitos gautinos sumos (užsienio) 68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 17 Iš viso įplauk Valstyb s biudžetui biudžetams biudžetams per iždo sąskaitą Fondams Neišaiškintos (laikinai) pajamos 69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 III. EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA 70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IV. IŠ VISO ĮPLAUKŲ , , , , ,9 Pervesta į biudžeto išlaidų sąskaitą 72 40,3 40,3 0,0 0,0 0,0 Iš viso pervesta biudžetams ir fondams , , , , ,9 Biudžetams ir fondams nepervestas l šų likutis 74 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V. IŠMOKOS IŠ VALSTYBöS BIUDŽETO : 75 40,3 40,3 0,0 0,0 0,0 kompensacija reabilituotiems asmenims 76 40,3 40,3 0,0 0,0 0,0 L šų likutis valstyb s biudžeto išlaidų sąskaitoje 77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Viršininkas Modestas Kaseliauskas, (pareigos) (parašas) (vardas, pavard, telefono )

18 Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP priedas 4 MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETUS APYSKAITOS FORMOS 1-VP PAPILDOMI DUOMENYS APIE MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ ĮPLAUKAS PAGAL SAVIVALDYBES KARTU SU TIESIOGIAI Į SB SĄSKAITAS PERVESTOMIS ĮPLAUKOMIS Savivaldyb s pavadinimas Iš viso įplaukų (eil.71) iš viso mokesčių (eil.2) gyventojų pajamų mokestis tiesiogiai į biudžetus gyventojų pajamų mokestis į iždo sąskaitą Iš jų žem s mokestis paveldimo turto mokestis Iš jų nekilnojamojo turto mokestis mokestis už aplinkos teršimą iš viso kitų pajamų (eil.32) nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius Iš jų mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą* (tūkst. Lt) pajamos už prekes ir paslaugas (eil.42) Vilniaus m , , ,9 3897,7 1357, , , ,7 262, Alytaus m , , , ,8 91, ,9 1590,7 47,6 2841,4 3 Birštono 4483,5 3473,8 2592,1 0 59,5 6,6 388,6 45,4 1003,5 23,4 15,7 480,3 4 Druskininkų 23245, , , ,6 61,4 2050,6 98,4 3310,6 364,4 41,5 1724,8 5 Kauno m , , , ,8 2947,3 925, ,6 2354, ,6 9066,3 221, ,7 6 Klaip dos m , , ,5 997,2 349, ,5 1654, ,9 6514,1 117, ,4 7 Marijampol s , , ,6 61,9 3674,8 331,8 7811,8 1766,2 71, Neringos 10105,7 9023,9 3997,3 0-5, ,7 40,5 1081,8 521,7 3,2 489,1 9 Palangos m , , ,7-0,9 2138,6 70,8 8826,2 131,9 5423,7 2541,2 14,7 2123,8 10 Panev žio m , , , ,6 290,6 4657,7 592, ,7 3273,4 61,3 6770,8 11 Šiaulių m ,2 3731,6 1023,6 321,8 7213,2 711, , , ,7 12 Visagino m , , ,2 0 6, ,2 107,2 4297,3 274,7 231,2 2985,3 13 Akmen s r , , , ,1 1426,3 1355,9 2557,9 536, ,2 14 Alytaus r , ,4 9059, ,1 30,4 628,4 65,5 1874,1 293,3 54, Anykščių r , , , ,8 741,5 88,4 3622,3 833,7 88,8 1634,6 16 Biržų r , , , ,5 40,7 729,6 119,9 3760,7 1064,9 74,7 1373,2 17 Ignalinos r , , ,5 24,7 503,4 43,6 2110,9 379,4 88,6 1015,4 18 Jonavos r , , , ,9 56,5 1124,6 704,8 4035, ,4 2472,8 19 Joniškio r , , , ,8 106,1 2838,7 630,4 81,8 1576,7 20 Jurbarko r , , , ,3 75,6 2417,1 400,5 83,5 1361,6 21 Kaišiadorių r , , , ,3 46,2 7862,4 142,8 2905,2 611,8 61,3 876,5 22 Kauno r , , , ,7 189,3 2517,9 691,3 2241,6 1135,8 88, K dainių r , , ,3 3606,1 928,6 5859,2 1456,3 108,9 3536,9 24 Kelm s r , , , ,4 43,5 243,7 96,7 3270,3 750, ,8 25 Klaip dos r , , , ,3 38, ,6 4308,5 823,5 68,9 1915,9 26 Kretingos r , , , ,6 136,5 1508,1 581,7 50,5 183,9 27 Kupiškio r , ,6 9027, ,5 41,3 725,1 5,6 1989,9 272,7 72,6 824,6 28 Lazdijų r , ,3 8721, ,2 24,9 418,5 46,5 1457,3 182,4 51,8 432,2 29 Mažeikių r , , ,7 1050,4 106,6 5165,7 5722,3 5584,5 708,9 71,5 3942,9 30 Mol tų r , , , ,8 23,1 142, ,9 349, ,1 31 Pakruojo r , , , ,3 48,4 585,3 104,2 2798,2 571,2 214,6 1140,5 32 Panev žio r , , ,5 81,6 255,8 171,8 1764,7 463, ,2 33 Pasvalio r , , , ,3 49,5 1004, ,9 446,9 52,7 1939,8 34 Plung s r , , , , ,6 2773,6 283,7 48,2 1833,3 35 Prienų r , , , ,2 36,9 624,7 94,3 2184,9 328,3 52,9 784,5 36 Radviliškio r , , , ,5 148,1 1102,8 609,6 4945,8 864,2 81,3 2375,2 37 Raseinių r , , , , ,7 127,3 2826,3 865,1 65,3 952,1 38 Rokiškio r , , , ,1 41,8 343,4 299,7 3537,3 529,9 92, Skuodo r , ,4 8420, ,5 1091,8 34,5 2015, , Šakių r , , ,9 51,7 851,3 75,2 3351,4 687,3 62,6 1062,5 41 Šalčininkų r , , , ,8 660,5 87,7 2227,4 559, ,9 42 Šiaulių r , , ,7 104,4 1667,7 263,4 2548,8 289, ,6 43 Šilal s r , , , ,3 12,1 198,4 82,6 2331,1 393,7 48,3 1303,2 44 Šilut s r , , , ,3 28,6 1441,6 271,6 3821,7 505,9 93,9 2336,5 45 Širvintų r ,7 9045,4 8203, ,9 47,6 244,3 31,5 1676,2 189,6 36,5 1217,4 46 Švenčionių r , , ,3 45,3 744,8 73,5 2585,8 323,2 59,9 1185,3 47 Taurag s r , , , ,2 42,1 893,1 192, ,4 2345,8 48 Telšių r , , , ,5 1516,1 284,7 4525, ,7 2700,4 49 Trakų r , , , , ,6 106,7 2502,3 381,7 69,9 1440,7 50 Ukmerg s r , , , ,7 69,8 1584, , ,8 51 Utenos r , , , ,3 45,2 1999,1 313,8 4956,5 737, ,3 52 Var nos r , , , ,7 26,3 645,2 98, , ,5 53 Vilkaviškio r , , , ,4 57,1 1513, ,8 774,8 35,4 1251,6 54 Vilniaus r , , , ,5 401,6 3492,2 252,8 2570,2 654,7 146,1 238,1 55 Zarasų r ,5 8551,9 7873, ,7 7,8 158,5 95,2 2827,6 350,2 64,9 434,7 56 Elektr nų 27174, , , ,7 13,7 2180,1 636, , ,2 57 Kalvarijos ,3 3762, ,8 6,1 74,4 76,8 1079,3 190,9 13,7 499,8 58 Kazlų Rūdos 8975,9 8314,8 7459, ,5 17,1 490,7 104,9 643,6 144,6 27,2 287,3 59 Pag gių 5040,8 3824,6 3483, ,9 9,5 40,6 52,9 1196, ,1 366,5 60 Rietavo 5599,9 4789,8 3893, ,1 11,4 99,7 82,3 791,8 111,9 34,6 233 Iš viso: , , , , , , , , ,6 4799, ,3 * - Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Viršininkas (pareigos) Modestas Kaseliauskas, (parašas) (vardas, pavard )

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo 07 08 metų APYSKAITA 8 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS 2013 m. kovo 7 d. VILNIUS 1 Bendras kirtimo tūris valstybiniuose miškuose 2013m. 3.76 mln. m³. iš jo pagrindinio naudojimo 2.63 mln. m³; iš jo tarpinio naudojimo

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

2008 M

2008 M LIETUVOS RESPULIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMU NR. V-554 PATVIRTINTŲ STEBIMŲ LIETUVOS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ GRAFIKAS 2015 METAI Apskritis Rajonas Maudykla Paviršinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20869 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6260) 36 straipsnio 2 dalimi bei 2011 m. kovo

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2006 METŲ 2005 TURINYS 1. IŠVADOS, SIŪLYMAI IR AUDITO ATLIKIMO PRINCIPAI... 3 2. VALSTYBĖS PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ SKOLOS VALSTYBĖS

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB "Ramb

UAB Druskininku butu ukis Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB Taika V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB Ramb 1 2015-10-22 UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai 2 2015-12-02 DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai 3 2015-08-31 DNSB "Rambynas" M.K. Ciurlionio g 91, Druskininkai 4 2015-09-16

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m.

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. FMMM Nr 1 patvirtinti LVCIIA.* Respublikai finraa auoėauo!... m»«j

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL UŽTVANKŲ, PRIE KURIŲ REIKIA PASTATYTI ĮRENGINIUS ŽUVŲ MIGRACIJAI, SĄRAŠO IR BUVUSIŲ UŽTVANKŲ LIEKANŲ, KURIOSE REIKIA PAŠALINTI KLIŪTIS, TRUKDANČIAS

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Darius Biekša 2015-09-14 PAŽYMA DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS Ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagal Vilniaus TLK savivaldybes 2017 m. analizė www.vilniaustlk.lt Ekonomiškai efektyvios asmens sveikatos priežiūros paslaugos Ambulatorinės

Detaliau

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS KAIP APMOKESTINAMOS 2007 IR VöLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS GAUTOS TURTO PARDAVIMO PAJAMOS NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBöN PAJAMŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu 1-467 LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVOJINGŲJŲ OBJEKTŲ, KURIUOSE PAVOJINGŲJŲ

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 (

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 ( VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu EV-189 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus

Detaliau