Microsoft Word - red_2014 M VEIKLOS ATASKAITA _su izanga_ - po pastabu.doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - red_2014 M VEIKLOS ATASKAITA _su izanga_ - po pastabu.doc"

Transkriptas

1 2014 metų veiklos apžvalga

2 Įžangos žodis Globalizacija ir demokratija į teismų ir šalies teisinę sistemą atnešė daugiau atvirumo, įvairovės, tačiau šie pozityvūs dalykai gali sąlygoti ir nelygybę, konfliktus, atotrūkį tarp įvairių visuomenės grupių. Dažniausiai tokius skirtingų lūkesčių ar interesų susidūrimus tenka narplioti teismams ir teisėjams, nuo kurių kompetencijos priklauso, kaip po teismo proceso konkretų teismą ir visą teismų sistemą vertins Žmogus. Žmogus, kuris ateina į teismą skeptiškas, nepasitikintis, įtarus, turintis išankstinių neigiamų įsitikinimų. Todėl teismui ir teisėjui tenka sunkiai dirbti ne tik stengiantis teisingai, objektyviai išnagrinėti bylą, bet ir kasdienėmis pastangomis parodyti Žmogui, kad jo bylą nagrinėja nešališkas, patikimas, kompetentingas ir skaidrus teismas, jo teisės ir interesai yra gerbiami ir saugomi, o kartais pasitaikančias klaidas ištaisys aukštesnės instancijos teismai tam ir egzistuoja instancinė teismų sistema. Mes 2014-aisiais metais ne tik nagrinėjome įvairias bylas, bet ir stengėmės nepamiršti visuomenės pulso reagavome į aktualias viešoje erdvėje pasirodančias temas, dalyvavome įvairioje veikloje, stengėmės gerinti asmenų aptarnavimą, lavintis ir šviestis, kad kuo geriau tarnautumėm Lietuvos gyventojams. Tęsdami tradiciją kasmet pristatyti praėjusių metų veiklos ataskaitą tikimės, kad ji bus naudinga. Visuomet laukiame atsiliepimų apie savo veiklą, nes pagrįsta kritika skatina mus judėti pirmyn, laukiame ir pasiūlymų, ką turėtumėme keisti savo veikloje, kokias įdomias ar aktualias temas galėtumėme pagvildenti įvairaus formato renginiuose ar susitikimuose. Pagarbiai Egidijus Žironas 2

3 TEISMO SUDĖTIS 2014 m. pabaigoje Lietuvos apeliaciniame teisme dirbo 31 teisėjas: teismo pirmininkas Egidijus Žironas, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Aloyzas Kruopys, Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai Valdimaras Bavėjanas, Albinas Bielskis, Kęstutis Jucys, Laima Garnelienė, Regina Gaudutienė, Viktoras Kažys, Svajūnas Knizleris, Rūta Mickevičienė, Daiva Pranytė-Zalieckienė, Violeta Ražinskaitė, Linas Šiukšta, Elena Vainienė, Linas Žukauskas, Civilinių bylų skyriaus teisėjai Artūras Driukas, Virginija Čekanauskaitė, Audronė Jarackaitė, Danutė Gasiūnienė, Rasa Gudžiūnienė, Konstantinas Gurinas, Dalia Kačinskienė, Kazys Kailiūnas, Danutė Milašienė, Danguolė Martinavičienė, Nijolė Piškinaitė, Gintaras Pečiulis, Alvydas Poškus, Vigintas Višinskis. Lietuvos apeliaciniame teismo Civilinių bylų skyriuje 2014 metais darbą pradėjo trys naujos teisėjos anksčiau Vilniaus apygardos teismo teisėjomis dirbusios Dalia Kačinskienė, Audronė Kartanienė ir Daiva Pranytė-Zalieckienė. Metų pabaigoje Teisme karjerą baigė teisėjai Alė Bukavinienė, Audronė Kartanienė ir Donatas Šernas jie buvo paskirti į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų pareigas. Duomenys apie teisėjus: Teisėjų etatų skaičius Lietuvos apeliaciniame teisme 33 (2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis). Paskirtų teisėjų skaičius Lietuvos apeliaciniame teisme 30 (2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis). TEISMO PERSONALAS 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Lietuvos apeliaciniame teisme, be teisėjų, dirbo 109 darbuotojai (valstybės tarnautojų 88, dirbančių pagal darbo sutartį 21). TEISMO STRUKTŪROS POKYČIAI 2014 m. Lietuvos apeliacinio teismo struktūra iš esmės nesikeitė. 3

4 LIETUVOS APELIACINIO TEISMO ATSTOVŲ DALYVAVIMAS TEISMŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ, DARBO GRUPIŲ VEIKLOJE IR TEISĖKŪROJE 2014 M. Dalyvavimas teisėjų savivaldos institucijose ir darbo grupių veikloje Lietuvos apeliacinio teismo vadovai ir teisėjai visuomet aktyviai dalyvavo ir dalyvauja teismų savivaldos bei visuomeninėje veikloje: Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Egidijus Žironas ex officio yra Teisėjų tarybos narys. Trys Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai Laima Garnelienė, Vigintas Višinskis ir Gintaras Pečiulis taip pat yra Teisėjų tarybos nariai. Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Laima Garnelienė iki 2014 m. lapkričio mėn. buvo Teisėjų tarybos sekretorė. Du Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai (Albinas Bielskis ir Rasa Gudžiūnienė) iki 2014 m. lapkričio mėn. buvo Teisėjų garbės teismo nariai, vienas jų (Albinas Bielskis) Teisėjų garbės teismo pirmininko pavaduotojas. Šiuo metu Teisėjų garbės teisme yra vienas Lietuvos apeliacinio teismo atstovas (Albinas Bielskis). Vienas Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas dirbo Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje (Linas Žukauskas). Pretendentų į teisėjus egzamino komisijoje iki 2014 m. lapkričio mėn. dirbo vienas teisėjas (Artūras Driukas), šiuo metu Pretendentų į teisėjus egzamino komisijoje dirba dvi Lietuvos apeliacinio teismo teisėjos (Daiva Pranytė-Zalieckienė ir Egidija Tamošiūnienė), viena jų (Egidija Tamošiūnienė) šios komisijos pirmininkė. Po vieną teisėją (Dalia Kačinskienė ir Danutė Gasiūnienė) dirbo Pretendentų į teisėjus atrankos komisijoje bei Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijoje. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai darbuojasi ne tik mūsų šalies, bet ir tarptautinėse teismų sistemos savivaldos institucijose. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai dalyvauja Europos teismų tarybų tinklo sudaromų darbo grupių veikloje. Teismo atstovai (teisėjai, teismo pirmininko ir skyrių pirmininkų patarėjai ir padėjėjai, kt.) dirbo Teisėjų tarybos 2014 metais ir anksčiau sudarytose darbo grupėse, sprendžiančiose įvairius su teismų sistemos veikla susijusius klausimus. Lietuvos apeliacinis teismas gali didžiuotis taip pat ir savo kasdieniu indėliu į teisinės doktrinos plėtojimą, būsimųjų teisininkų ir teisėjų rengimą, teisininkų praktikų kvalifikacijos tobulinimą dalis Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų ir personalo 2014 metais dirbo ir akademinį darbą aukštosiose teisininkus rengiančiose mokyklose bei Teisėjų mokymo centre. Pažymėtina, jog Lietuvos apeliacinio teismo teisėjais dirba du Mykolo Romerio universiteto profesoriai (Egidija Tamošiūnienė ir Vigintas Višinskis), kurie, be kita ko, yra ir ERA (Academy of European Law) ekspertai, kai kurie patarėjai bei padėjėjai yra apgynę socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro disertacijas bei 2014 metais dirbo aktyvų akademinį darbą. Viena teismo darbuotoja savo teisines žinias gilina studijuodama doktorantūroje. Dalis Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų padėjėjų kasmet (2014 m. trys) sėkmingai išlaiko teisėjų egzaminus ir pradeda teisėjo karjerą. 4

5 Dalyvavimas teisėkūroje Greta pagrindinės Lietuvos apeliacinio teismo veiklos svarbu paminėti ir tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo atstovai dalyvavo rengiant bei tobulinant įstatymus bei šalies teisės sistemai svarbius teisės aktus m. teisėkūroje buvo dalyvaujama šiais būdais: buvo teikiamos pastabos dėl Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) pakeitimų; Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai Artūras Driukas, Egidija Tamošiūnienė ir Vigintas Višinskis yra Civilinio proceso kodekso priežiūros komiteto nariai. buvo teikiami pasiūlymai ir pastabos dėl Baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) pakeitimo: 2014 metų pavasarį imta diskutuoti apie poreikį didinti apeliacinio proceso baudžiamosiose bylose efektyvumą ir spręsti proceso trukmės problemas. Todėl Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų pirmininkas Aloyzas Kruopys ir Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko padėjėja Dovilė Murauskienė parengė galimus Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimus, kurie galėtų prisidėti prie apeliacinio proceso spartinimo ir optimizavimo. Siūlytų BPK pakeitimų esmė tokia: tam tikrų kategorijų bylose įvesti rašytinį procesą, kuris būtų suderinamas tiek su nacionaliniais, tiek su tarptautiniais teisės aktais bei teismų jurisprudencija; pakoreguoti BPK nuostatas, reglamentuojančias teismingumo nustatymo taisykles (kai kurias mažiau pavojingas nusikalstamas veikas priskirti apylinkės teismų, kaip pirmosios instancijos teismų, kompetencijai); optimizuoti apeliacinį procesą sudarant galimybes teisėjams užkirsti kelią proceso dalyvių piktnaudžiavimu savo teisėmis; BPK įtvirtinti reikalavimą, kad proceso dalyviai, pageidaujantys, jog byloje būtų atliktas įrodymų tyrimas, apie tai informuotų teismą prieš pirmąjį teismo posėdį. Šie siūlyti pakeitimai buvo pristatyti ir mokslinėje praktinėje konferencijoje, kurioje Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Aloyzas Kruopys skaitė pranešimą tema Baudžiamojo proceso trukmės problemos. Lietuvos apeliacinio teismo patirtis ; 2014 metų rudenį Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko padėjėja Dovilė Murauskienė bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos Prezidentūros atstovais ir kartu rengė galimus BPK pakeitimus dėl kardomosios priemonės suėmimo taikymo. Parengtų pakeitimų esmė: siūlyta griežčiau reglamentuoti pačios griežčiausios kardomosios priemonės skyrimo tvarką, įpareigoti prokurorus bei teismą išsamiai motyvuoti sprendimus taikyti kardomąją priemonę suėmimą; įtvirtinti galimybę teismams, naikinantiems pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl suėmimo taikymo, patiems paskirti kitą, švelnesnę kardomąją priemonę; keičiant teisinį 5

6 reguliavimą, įtvirtinti Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, kad vien tik gresianti griežta laisvės atėmimo bausmė negali būti pakankamu pagrindu suėmimo taikymui. buvo teikiamos pastabos dėl Administracinių teisės nusižengimų kodekso projekto; teiktos pastabos dėl Įmonių bankroto įstatymo pakeitimų; buvo teikiamos pastabos ir pasiūlymai dėl Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 3, 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ir 10 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto; teiktos pastabos ir pasiūlymai dėl Teisėjų mokymo organizavimo taisyklių pakeitimo; buvo teikiamos pastabos ir pasiūlymai dėl Teisėjų tarybos nutarimų Dėl Kandidatų į Teisėjų garbės teismą kėlimo ir Teisėjų garbės teismo narių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo bei Dėl Teisėjų garbės teismo nuostatų patvirtinimo projektų; teiktos pastabos ir pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjamų bylų numeravimo taisyklių projekto; buvo rengiamos Mediacijos ir Mediacijos civiliniame procese koncepcijos. Kreipimaisi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą Lietuvos apeliacinis teismas į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą 2014 metais kreipėsi vieną kartą civilinėje byloje Nr. 2A-1072/2014 (Nr. 2A /2015) su prašymu ištirti, ar Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (redakcija XI-2053, Žin., Nr ) 5 straipsnio 2 dalyje nustatytas reguliavimas, įtvirtindamas privalomą mokėjimą, nenustatant visų jo esminių elementų, neprieštarauja konstituciniam valdžių padalijimo principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 67 straipsnio 15 punktui ir 127 straipsnio 3 daliai. Dėl šio klausimo Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas kol kas nėra pasisakęs. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS Lietuvos apeliacinio teismo vadovybė didelį dėmesį skiria teisėjų ir darbuotojų profesinių gebėjimų tobulinimui. Personalas skatinamas dalyvauti įvairiose konferencijose ir seminaruose Lietuvoje bei užsienyje. Keliant kvalifikaciją teisėjų ir teismo personalo gaunamos žinios yra efektyviai panaudojamos tiesioginiame teismo personalo, teisėjų padėjėjų, patarėjų darbe m. vasario dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja dalyvavo Europos teisėjų tarybų tinklo darbo grupės Standartai IV: bylų paskirstymas susitikime (Lenkija). 6

7 2014 m. kovo 5 6 dienomis Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene (atstovė spaudai) dalyvavo Nacionalinės teismų administracijos organizuotuose mokymuose Kaip gerinti komunikaciją (Molėtų raj.) m. kovo dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja dalyvavo ES vidaus rinkos derinimo tarnybos (OHIM) organizuotuose teisėjų mokymuose intelektinės nuosavybės teisių apsaugos tema (Ispanija) m. kovo dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas dalyvavo Europos Teismų tarybų tinklo (ENCJ) darbo grupės Nepriklausomumas ir atskaitomybė susitikime (Rumunija) m. balandžio dienomis Civilinių bylų skyriaus pirmininkė dalyvavo kasmetinėje 13-oje Europos deliktų teisės konferencijoje (Austrija) m. balandžio dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjai dalyvavo ERA organizuotame darbiniame susitikime Europos nedidelių sumų reikalavimo procedūra (Belgija) m. balandžio dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja žinias gilino Europos teismų tarybų tinklo darbo grupės Standartai IV: bylų paskirstymas susitikime (Belgija) m. gegužės dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas ir visi Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai dalyvavo Molėtų raj., Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centre pagal teisėjų kvalifikacijos kėlimo programą organizuotuose seminaruose Procesiniai dokumentai. Žalos atlyginimas ir Teisėjas ir ryšiai su visuomene m. gegužės dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjai dalyvavo Molėtų raj., Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centre organizuotoje teisėjų kvalifikacijos kėlimo programoje m. birželio 4 d. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų padėjėjai dalyvavo Molėtų raj., Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centre organizuotame seminare Subrogacija ir regresas m. birželio dienomis Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai dalyvavo Europos teismų tarybų tinklo Generalinėje Asamblėjoje (Italija) m. birželio 29 d m. liepos 4 d. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja dalyvavo ERA organizuotuose kursuose Europos intelektinės nuosavybės teisės tema (Vokietija) m. birželio 29 d m. liepos 4 d. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas dalyvavo kalbos tobulinimo kursuose teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose tematika (Ispanija) m. liepos 1 6 dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja dalyvavo Europos Tarybos Teisingumo efektyvumo komisijos plenariniame susirinkime (Azerbaidžanas) m. liepos 7 10 dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas dalyvavo ECtHR-EJTN organizuotame seminare Žmogaus teisių klausimais (Prancūzija). 7

8 2014 m. rugsėjo 7 11 dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė dalyvavo ERA organizuotuose mokymuose nacionaliniams ekspertams/mokymų vedėjams projekte ES civilinės teisenos priemonių panaudojimas (Vokietija) m. rugsėjo 8 12 dienomis Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene (atstovė spaudai) vyko į Oslą ir susipažino su Norvegijoje veikiančiais teismų įvaizdžio formavimo principais m. rugsėjo dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas dalyvavo Europos teismų tarybų tinklo darbo grupių įžanginiame susitikime (Ispanija) m. rugsėjo dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjai dalyvavo Molėtų raj., Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centre organizuotuose teisėjų kvalifikacijos kėlimo mokymuose m. rugsėjo dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai dalyvavo Molėtų raj., Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centre organizuotuose teisėjų kvalifikacijos kėlimo mokymuose m. rugsėjo 29 d m. spalio 3 d. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko patarėja vyko į Norvegiją susipažinti su Norvegijoje taikoma teismų klientų aptarnavimo metodika ir darbo kultūra m. spalio dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas dalyvavo seminare ES patentų teisinio reglamentavimo klausimais (Ispanija) m. spalio dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja vyko į Alikantę (Ispanija) dalyvauti ES vidaus rinkos derinimo tarnybos (OHIM) organizuotuose teisėjų mokymuose intelektinės nuosavybės teisių apsaugos tema m. spalio dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas dalyvavo seminare Bendradarbiavimas tarp teisėjų ir kitų subjektų, dalyvaujančių sprendžiant tarptautinio nemokumo klausimus (Belgija) m. spalio dienomis Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ir Civilinių bylų skyriaus teisėjai dalyvavo Valstybinio patentų biuro, bendradarbiaujant su Lietuvos teisėjų taryba, Druskininkuose organizuotame seminare Bendrijos prekių ženklų apsauga teisiniai ir procedūriniai aspektai m. lapkričio dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja dalyvavo konferencijoje Prekyba žmonėmis (Švedija) m. lapkričio 30 d m. gruodžio 2 d. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas dalyvavo ENCJ darbo grupės posėdyje (Belgija) m. gruodžio 6 9 dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja dalyvavo Europos teisėjų tarybų tinklo darbo grupės susitikime Standartai V (Airija) m. gruodžio dienomis Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja dalyvavo Europos Tarybos Teisingumo efektyvumo komisijos plenariniame susirinkime (Prancūzija) m. pabaigoje buvo atlikti parengiamieji darbai siekiant Lietuvos apeliaciniame teisme įdiegti Asmenų aptarnavimo teismuose standartą ( metų Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT13,,Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos 8

9 teismuose lėšomis finansuojamas projektas Kokybės vadybos sistemos diegimo, paslaugų teikimo kokybės gerinimo mokymų bei metodinio leidinio dėl kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos teismuose ). BENDRADARBIAVIMAS. TEISINIS ŠVIETIMAS 2014 metais Lietuvos apeliacinis teismas tradiciškai skyrė daug dėmesio įvairioms bendradarbiavimo formoms ir teisiniam švietimui m. gegužės 22 d. Teisingumo ministerijoje įvyko Lietuvos apeliacinio teismo (remiant Mykolo Romerio universitetui, Lietuvos advokatūrai, Stasio Vėlyvio fondui, Teisingumo ministerijai) organizuota tarptautinė mokslinė praktinė konferencija Apeliacija: efektyvumas ir proceso trukmės problemos. Konferencijos dalyviai gvildeno bendruosius apeliacijos ir jos trukmės klausimus, taip pat aptarė apeliacijos efektyvumą užtikrinančias priemones, apžvelgė optimalaus baudžiamojo proceso paieškas m. lapkričio 25 d. Lietuvos apeliacinis teismas kartu su Nacionaline teismų administracija surengė apskritojo stalo diskusiją Teisėjo ir advokato vaidmenys: suvokimas bei nepriklausomumo garantijos. Renginyje buvo siekiama pasidalinti nuomonėmis apie teisėjo ir advokato, kaip teismo proceso dalyvių ir profesijos brolių, bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumus, tokio bendravimo ribų peržengimą. Diskusijos metu buvo išklausytos teisėsaugos institucijų, politikų, mokslininkų bei visuomenės veikėjų nuomonės. Diskusijos tema ir turinys susilaukė nemažo visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio m. Lietuvos apeliacinio teismo darbuotojai parengė ne vieną straipsnį m. Lietuvos apeliacinio teismo darbuotoja parengė straipsnį Jauni mokslininkai ateitį sieja su teismais teismų žurnalui Teismai.lt apie teismuose dirbančius teisės doktorantus. Viena iš kalbintų doktorančių Dovilė Murauskienė dirba Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko padėjėja m. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko padėjėja Dovilė Murauskienė parengė straipsnį Paleisti negalima suimti: kur dėti kablelį? Suėmimo taikymo Lietuvoje teorija ir praktika. Straipsnis buvo publikuotas Teismo puslapyje, Teismo ir teismų sistemos socialiniuose tinkluose, portaluose INFOLEX ir DELFI.LT, buvo gausiai skaitomas ir komentuojamas. Straipsnis parengtas vykdant teismų sistemos ketvirtinių komunikacinių temų planą m. pabaigoje buvo parengti du straipsniai žurnalui Teismai.lt apie teismų sistemos darbuotojų pažintį su Norvegijos teisine ir teismų sistema bei teismų bendravimą su žiniasklaida ir visuomene bei interviu su garsia aktore, režisiere Galina Dauguvietyte, kurios senelis buvo pirmasis Panevėžio taikos teisėjas metais Teismas surengė kelis susitikimus /ekskursijas su įvairaus amžiaus moksleiviais ir studentais (įskaitant ir užsienio studentus), pasakojo jiems apie Teismo istoriją, teismų sistemą, Teismo kompetenciją, atsakė į klausimus apie teismus ir teisėjus m. antroje pusėje Teismo svetainėje ir socialiniuose tinkluose pradėtas viešinti vadinamasis Teismo dienoraštis t. y. informacija apie svarbesnes ar įdomesnes tos dienos bylas, kurias Teismas nagrinėjo. Iniciatyva netrukus susilaukė žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio, žurnalistai minėjo, jog labai patogu yra kasdien gauti lakonišką informaciją apie 9

10 svarbesnes bylas. Šios iniciatyvos pradžia sutapo su padidėjusiu Teismo paskyros viename didžiausių socialinių tinklų žinomumu ir lankymu. FINANSAVIMAS 2014 metais Lietuvos apeliaciniam teismui buvo skirta ,3 tūkst. Lt (iš jų darbo užmokesčiui 8 250,6 tūkst. Lt). Ilgalaikio turto įsigijimui 2014 m. Lietuvos apeliacinis teismas sunaudojo 16,0 tūkst. Lt, surinktų iš Teismo pajamų įmokų metais Lietuvos apeliacinis teismas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsnyje kreditorinio įsiskolinimo neturi. LIETUVOS APELIACINIO TEISMO 2014 M. VYKDYTOS VIDAUS IR APYGARDŲ TEISMŲ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS APŽVALGA 2014 m. buvo gauti 24 prašymai, pareiškimai ir skundai dėl Lietuvos apeliacinio teismo veiklos, iš kurių, kitaip nei ankstesniais metais, dalis (5 kreipimaisi) buvo nežinybingi Lietuvos apeliaciniam teismui arba apskritai nenagrinėtini. Daugiau nei pusė, t. y. 14, prašymų, pareiškimų ir skundų buvo visiškai arba iš dalies susiję su procesiniais klausimais. Visi jie buvo pripažinti nepagrįstais m. taip pat buvo gauti 3 prašymai dėl informacijos pateikimo. Visi šie prašymai buvo patenkinti. Tik du kreipimaisi buvo susiję išimtinai su Lietuvos apeliacinio teismo (teisėjų) nejurisdikcine veikla: dėl baudžiamosios bylos nagrinėjimo pradėjimo ir išnagrinėjimo per kuo trumpesnį laiką bei galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto. Abu jie buvo pripažinti nepagrįstais. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas atlieka apygardos teismų administracinės veiklos priežiūrą, kaip ir kiekvienais metais, 2014-aisiais Lietuvos apeliacinis teismas sprendė (nagrinėjo) asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus dėl apygardos teismų nejurisdikcinės veiklos. Pažymėtina, kad 2014 m., kaip ir ankstesniais metais, didelė tokių asmenų kreipimųsi dalis buvo nesusijusi su apygardos teismų administracine veikla: vis dar gana dažnai į Lietuvos apeliacinį teismą kreipiamasi dėl apygardos teismų (teisėjų) atliekamų procesinių veiksmų ir / ar priimamų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, kurie nėra administracinės veiklos priežiūros dalykas m. Lietuvos apeliaciniame teisme dėl apygardų teismų (teisėjų) veiklos gauti 59 (2013 m. 56) prašymai, pareiškimai ir skundai. Iš jų dėl atskirų apygardos teismų (teisėjų) veiklos buvo paduota: dėl Vilniaus apygardos teismo 28 dėl Kauno apygardos teismo 16 dėl Klaipėdos apygardos teismo 9 dėl Šiaulių apygardos teismo 5 dėl Panevėžio apygardos teismo 1 10

11 Lietuvos apeliaciniam teismui buvo paduoti 28 (2013 m. 36) prašymai, pareiškimai ir skundai, susiję su Vilniaus apygardos teismo (teisėjų) veikla. Iš jų net 16 kreipimųsi buvo keliami procesinio pobūdžio klausimai, likusiuose visa apimtimi arba iš dalies buvo skundžiamasi teismo (teisėjų) administracinės veiklos, daugiausia piktnaudžiavimo tarnyba ir suinteresuotumo bylų baigtimi aspektais. Du iš jų buvo pripažinti pagrįstais. Pirmuoju atveju buvo tiriama dviejų teisėjų veiksmų, nagrinėjant baudžiamąsias bylas m. laikotarpiu, atitiktis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendime suformuluotiems reikalavimams, antruoju nuteistojo pareiškėjo prašymų atsiųsti baudžiamosios bylos medžiagos kopijas ignoravimas baudžiamojo proceso teisinio reguliavimo kontekste. Drausmės bylos teisėjams nebuvo iškeltos (pirmuoju atveju tą atsisakė daryti Teisėjų etikos ir drausmės komisija, antruoju buvo konstatuota, kad teisėjo padarytas pažeidimas yra mažareikšmis ta prasme, kad ženkliai neapsunkino nuteistojo pareiškėjo atitinkamų procesinių teisių įgyvendinimo). Dėl Kauno apygardos teismo (teisėjų) veiklos į Lietuvos apeliacinį teismą buvo kreiptasi 16 (2013 m. 10) kartų. Iš jų 6 prašymai, pareiškimai ir skundai buvo paduoti dėl procesinio pobūdžio klausimų, 4 ne tik dėl procesinio pobūdžio klausimų ir 2 dėl teismo (teisėjų) administracinės veiklos, daugiausia dėl: teisėjų neobjektyvumo ir šališkumo, kompetencijos ir etikos stokos, netinkamo darbo organizavimo. Trys iš jų buvo pripažinti pagrįstais iš dalies. Dviem atvejais teisėjai netinkamai aiškino ir taikė proceso įstatymų nuostatas (sprendžiant klausimus dėl atsakovo banko administratoriaus atsiliepimo priėmimo ir leidimo susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga), vienu Kauno apygardos teismo tarnautoja elgėsi nepakankamai rūpestingai ir apdariai, dėl ko teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių išregistravimo iš Turto aktų registro buvo per vėlai išsiųsta Centrinei hipotekos įstaigai. Klaipėdos apygardos teismo (teisėjų) veikla buvo 9 (2013 m. 6) prašymų, pareiškimų ir skundų pagrindas. Iš šių kreipimųsi trijuose buvo keliami išimtinai procesinio pobūdžio klausimai. Likusiuose daugiausia buvo skundžiamasi dėl neteisėto ir nepagrįsto kardomosios priemonės suėmimo taikymo arba atkreipiamas dėmesys į galimus giminystės ryšius tarp teismo personalo ir advokatų. Dalis asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų buvo netinkamai suformuluoti arba apskritai nežinybingi Klaipėdos apygardos teismui. Vieno skundo pagrindu (dėl galimo nutarties surašymo atgaline data) buvo atliktas neeilinis operatyvus teisėjo administracinės veiklos patikrinimas, tačiau atsižvelgus į pažeidimo padarymo aplinkybes, buvo atsisakyta inicijuoti drausmės bylos iškėlimą šiam teisėjui. Dėl Panevėžio apygardos teismo (teisėjų) veiklos į Lietuvos apeliacinį teismą buvo kreiptasi 5 (2013 m. 2) kartus, tačiau nė vieno iš jų pagrįstai. Neprocesinio pobūdžio skunduose, kurių iš viso buvo du, kaip ir kituose apygardos teismuose, buvo keliami teisėjų neobjektyvumo ir šališkumo klausimai. Viename iš jų pasisakyta ir dėl bylų skirstymo tvarkos ydingumo. Netinkamas bylų skirstymas buvo ir vienintelio (2013 m. nė vieno) kreipimosi dėl Šiaulių apygardos teismo (teisėjų) veiklos pagrindas. Šiuo atveju į Lietuvos apeliacinį teismą taip pat buvo kreiptasi nepagrįstai. 11

12 BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ, IŠNAGRINĖTŲ LIETUVOS APELIACINIAME TEISME 2014 METAIS, STATISTIKA Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėjamas baudžiamąsias bylas galima suskirstyti į tris grupes: 1. Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos bylos, kurios nagrinėjamos pagal apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nuosprendžių bei BPK 318 straipsnio 1 dalyje nurodytų nutarčių (nutartys nutraukti baudžiamąją bylą ir nutartys, priimtos išnagrinėjus bylas dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo). 2. Skundų dėl žemesniųjų teismų nutarčių bylos, kurios pagal skundų pobūdį gali būti skirstomos į keturias grupes: a) skundai, paduodami ir nagrinėjami BPK X dalyje nustatyta tvarka; b) skundai dėl suėmimų; c) skundai dėl nutarčių, susijusių su nuosprendžių vykdymu; d) skundai dėl asmenų išdavimo Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui ar pagal Europos arešto orderį. 3. Bylos (prašymai, kreipimaisi) dėl bylų teismingumo. Pateiktoje lentelėje bei diagramoje matyti Baudžiamųjų bylų skyriuje išnagrinėtų bylų skaičiaus kitimas metais 1 Išnagrinėta 2009 metai 2010 metai 2011 metai 2012 metai 2013 metai 2014 metai Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos Skundai dėl žemesniųjų teismų nutarčių Bylos (prašymai, kreipimaisi) dėl bylų teismingumo Iš viso išnagrinėta bylų Duomenys gauti naudojantis Lietuvos teismų informacine sistema Liteko ir Liteko pateikta ataskaita Nr Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo ataskaita. Bylų procesas. (II inst.) (16, 18 ir 31 stulpeliai). 12

13 Bendras 2014 metais Lietuvos apeliaciniame teisme išnagrinėtų baudžiamųjų bylų skaičius, lyginant su 2013 metais, sumažėjo 7 %, tačiau apeliacine tvarka nagrinėjamų baudžiamųjų bylų (bylos indeksas 1A) buvo išnagrinėta 6 % daugiau nei 2013 metais, o lyginant su dar ankstesniais metais (pavyzdžiui, su 2010 metais), šios rūšies baudžiamųjų bylų buvo išnagrinėta beveik ketvirtadaliu daugiau. Kelerius metus sparčiai augęs Lietuvos apeliaciniame teisme išnagrinėtų skundų dėl žemesniųjų teismų nutarčių skaičius 2014 metais, lyginant su 2013 metais, šiek tiek sumažėjo, tačiau vis tiek šių išnagrinėtų skundų skaičius išlieka žymiai didesnis nei buvo ankstesniais ( metais). Minėtos kategorijos bylų didelį kiekį lemia skundų, nagrinėjamų BPK X dalyje nustatyta tvarka, ir skundų dėl suėmimų skyrimo ar termino pratęsimo skaičiaus nuolatinis didėjimas, kuris, kaip jau minėta, 2014 metais šiek tiek sulėtėjo. Pateiktoje lentelėje bei diagramoje matyti metais išnagrinėtų skundų dėl kardomosios priemonės suėmimų ir skundų, nagrinėjamų BPK X dalyje nustatyta tvarka, skaičiaus kitimas (neskaičiuoti skundai, kurie buvo palikti nenagrinėti) Išnagrinėta Skundai, nagrinėjami BPK X dalyje nustatyta tvarka Skundai dėl kardomosios priemonės suėmimų 2009 m m m m m m

14 Taigi skundų, nagrinėjamų BPK X dalyje nustatyta tvarka, skaičius nuo 2009 metų išlieka padidėjęs daugiau nei 4 kartus, o skundų dėl kardomosios priemonės suėmimų skaičius nuo 2009 metų išlieka padidėjęs daugiau nei 2 kartus. Iš 2014 metais 439 apeliacine tvarka išnagrinėtų baudžiamųjų bylų penkiose bylose apeliaciniai skundai buvo pateikti dėl pirmosios instancijos teismų priimtų nutarčių (visi skundai buvo atmesti), likusiose 2014 metais išnagrinėtose baudžiamosiose bylose apeliaciniai skundai buvo pateikti dėl pirmosios instancijos teismų nuosprendžių, todėl toliau bus analizuojami duomenys, susiję su apeliaciniais skundais, pateiktais dėl pirmosios instancijos teismų priimtų nuosprendžių. Apeliacine tvarka dėl nuosprendžių nagrinėjamų bylų išnagrinėjimo rezultatai 2014 metais Pateiktoje diagramoje nurodomas bylų, kuriose pirmosios instancijos teismo nuosprendžiai palikti nepakeisti, pakeisti ar panaikinti, skaičius ir jo procentinė išraiška. 2 2 Panaikintais laikomi tik tie nuosprendžiai, kurie yra panaikinti visa apimtimi, nepriklausomai nuo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko pažymėto bylos išnagrinėjimo rezultato. Nuosprendžiai, kuriuose yra panaikinama tik dalis nuosprendžio, o likusi dalis paliekama nepakeista, laikomi pakeistais nuosprendžiais. 14

15 2014 metais apeliacine tvarka dėl nuosprendžių išnagrinėtų baudžiamųjų bylų pasiskirstymas pagal apygardos teismus Teismas, dėl kurio nuosprendžių pateikti apeliaciniai skundai Bendras bylų skaičius 3 Bylų, kuriose apeliaciniai skundai atmesti, skaičius Bylų, kuriose nuosprendžiai pakeisti, skaičius Bylų, kuriose nuosprendžiai panaikinti, skaičius Vilniaus teismas apygardos (51 %) 47 (43 %) 7 (6 %) Kauno apygardos teismas (54 %) 50 (40 %) 8 (6 %) Klaipėdos teismas apygardos (45 %) 43 (53 %) 2 (2 %) Šiaulių apygardos teismas (56 %) 24 (39 %) 3 (5 %) 3 Bylų skaičiai apskaičiuoti vieną baudžiamąją bylą prilyginant vienam vienetui, nepriklausomai nuo to, kiek apeliacinių skundų ir dėl kelių asmenų buvo išnagrinėta toje byloje. 15

16 Panevėžio teismas apygardos (42 %) 29 (53 %) 3 (5 %) 16

17 17

18 Skundų dėl žemesniųjų teismų nutarčių (išskyrus dėl kardomosios priemonės suėmimų) išnagrinėjimo rezultatai 2014 metais Skundų dėl kardomosios priemonės (suėmimų) išnagrinėjimo rezultatai 2014 metais 18

19 CIVILINIŲ BYLŲ, IŠNAGRINĖTŲ LIETUVOS APELIACINIAME TEISME 2014 METAIS, STATISTIKA Civilinių bylų pagal apeliacinius skundus nagrinėjimo Lietuvos apeliaciniame teisme 2014 metais rezultatai Lietuvos apeliaciniame teisme 2014 metais buvo išnagrinėta 1416 civilinių bylų (2013 metais 1523 civilinės bylos, 2012 metais 1125 civilinės bylos, 2011 metais 750 civilinių bylų, 2010 metais 706 civilinės bylos, 2009 metais 567 civilinės bylos, 2008 metais 492 civilinės bylos, 2007 metais 447 civilinės bylos, 2006 metais 367 civilinės bylos) pagal apeliacinius skundus. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos, išnagrinėjusios iš esmės civilines bylas pagal paduotus apeliacinius skundus, iš 1416 pagal apeliacinius skundus iš esmės išnagrinėtų civilinių bylų : 873 bylose atmetė apeliacinius skundus ir I instancijos teismo sprendimus paliko nepakeistus (2013 metais 908 bylose, 2012 metais 665 bylose, 2011 metais 406 bylose, 2010 metais 376 bylose, 2009 metais 285 bylose, 2008 metais 237 bylose, 2007 metais 224 bylose, 2006 metais 196 bylose); 269 bylose I instancijos teismo sprendimus pakeitė (2013 metais 253 bylose, 2012 metais 177 bylose, 2011 metais 127 bylose, 2010 metais 133 bylose, 2009 metais 128 bylose, 2008 metais 98 bylose, 2007 metais 88 bylose, 2006 metais 72 bylose); 126 bylose I instancijos teismo sprendimus panaikino ir priėmė naujus sprendimus (2013 metais 161 byloje, 2012 metais 139 bylose, 2011 metais 84 bylose, 2010 metais 80 bylų, 2009 metais 60 bylų, 2008 metais 46 bylose, 2007 metais 48 bylose, 2006 metais 36 bylose); 81 byloje sprendimus panaikino ir bylas perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismams (2013 metais 92 bylose, 2012 metais 70 bylų, 2011 metais 35 bylose, 2010 metais 34 bylose, 2009 metais 21 byloje, 2008 metais 56 bylose, 2007 metais 46 bylose, 2006 metais 36 bylose); 19 bylų sprendimus panaikino ir bylas nutraukė (2013 metais 11 bylų, 2012 metais 11 bylų, 2011 metais 11 bylų, 2010 metais 5 bylose, 2009 metais 7 bylose, 2008 metais 5 bylose, 2007 metais 3 bylose, 2006 metais 18 bylų); 32 bylas nutraukė, nes šalys sudarė taikos sutartis (2013 metais 68 bylas, 2012 metais 35 bylas, 2011 metais 53 bylas, 2010 metais 50 bylų, 2009 metais 47 bylas, 2008 metais 38 bylas, 2007 metais 29 bylas, 2006 metais 15 bylų); 19

20 16 bylų apeliacinius procesus nutraukė (2013 metais 30 bylų, 2012 metais 28 bylose, 2011 metais 34 bylose, 2010 metais 28 bylose, 2009 metais 19 bylų, 2008 metais 12 bylų, 2007 metais 9 bylose, 2006 metais 9 bylose). 20

21 Apygardos teismas Civilinių bylų skaičius, kuriose dėl sprendimų paduoti apeliaciniai skundai Nepakeistų sprendimų skaičius (procentinė išraiška) Pakeistų sprendimų skaičius (procentinė išraiška) Priimtų naujų sprendimų skaičius (procentinė išraiška) Panaikinti sprendimai Pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti perduotų bylų skaičius (procentinė išraiška) Viso Patvirtinus taikos sutartį panaikintų sprendimų skaičius (procentinė išraiška) Panaikintų sprendimų ir nutrauktų bylų skaičius (procentinė išraiška) Nutrauktų procesų skaičius (procentinė išraiška) Vilniaus (62,15 %) 149 (19,05 %) 68 (8,70 %) 39 (5 %) 107 (13,70 %) 18 ( 2,30 %) 11 (1,40 %) 11 (1,40%) Kauno (64,44 %) 44 (16,30 %) 26 (9,63 %) 12 (4,44 %) 38 (14,07 %) 7 (2,60 %) 5 (1,85 %) 2 (0,74 %) Klaipėdos (61,50 %) 33 (17,65 %) 17 (9,09 %) 18 (9,63 %) 35 (18,72 %) 2 (1,07 %) 1 (0,53 %) 1 (0,53 %) Šiaulių (60,55 %) 23 (21,10 %) 10 (9,18 %) 6 (5,50 %) 16 (14,68 %) 3 (2,75 %) 1 (0,92 %) 0 ( -) Panevėžio (47,06 %) 20 (29,41 %) 5 (7,36 %) 6 (8,82 %) 11 (16,18 %) 2 (2,94 %) 1 (1,47 %) 2 (2,94 %) VISO (61,65 %) 269 (19 %) 126 (8,90 %) 81 (5,72 %) 207 (14,62 %) 32 (2,26 %) 19 (1,34 %) 16 (1,13 %) 21

22 STATISTINIŲ DUOMENŲ APIE LIETUVOS APELIACINIAME TEISME IŠNAGRINĖTAS BYLAS 2014 METAIS PAGAL APELIACINIUS SKUNDUS GRAFINIS ATVAIZDAVIMAS 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 Civilinių bylų pagal ATSKIRUOSIUS skundus nagrinėjimo Lietuvos apeliaciniame teisme 2014 metais rezultatai Lietuvos apeliaciniame teisme 2014 metais buvo išnagrinėtos 2093 civilinės bylos (2013 metais 2695 bylos, 2012 metais 1831 byla, 2011 metais 2787 civilinės bylos, 2010 metais 1805 civilinės bylos, 2009 metais 1606 civilinės bylos, 2008 metais 1045 civilinės bylos, 2007 metais 847 civilinės bylos, 2006 metais 722 civilinės bylos) pagal atskiruosius skundus. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos, išnagrinėjusios iš esmės civilines bylas pagal paduotus atskiruosius skundus, iš 2093 pagal atskiruosius skundus iš esmės išnagrinėtų civilinių bylų : 1374 bylose I instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą (2013 metais 1821 byloje, 2012 metais 1152 bylose, 2011 metais bylose, 2010 metais 1002 bylose, 2009 metais 932 bylose, 2008 metais 583 bylose, 2007 metais 486 bylose); 202 bylose I instancijos teismo nutartis panaikino ir klausimus išsprendė iš esmės (2013 metais 289 bylose, 2012 metais 214 bylų, 2011 metais 452 bylose, 2010 metais 270 bylų, 2009 metais 249 bylose, 2008 metais 169 bylose, 2007 metais 121 byloje, 2006 metais 94 bylose); 244 bylose nutartis panaikino ir klausimus perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismams (2013 metais 246 bylose, 2012 metais 195 bylose, 2011 metais 278 bylose, 2010 metais 253 bylose, 2009 metais 208 bylose, 2008 metais 169 bylose, 2007 metais 153 bylose, 2006 metais 130 bylų); 125 bylose nutartis pakeitė (2013 metais 145 bylose, 2012 metais 96 bylose, 2011 metais 169 bylose, 2010 metais 88 bylose, 2009 metais 83 bylose, 2008 metais 72 bylose, 2007 metais 30 bylose, 2006 metais 40 bylų); 148 civilinėse bylose apeliacinius procesus nutraukė (2013 metais 194 bylose, 2012 metais 174 bylose, 2011 metais 260 bylose, 2010 metais 192 bylose, 2009 metais 134 bylose, 2008 metais 62 bylose, 2007 metais 37 bylose, 2006 metais 53 bylose). 30

31 Apygardos teismas Civilinių bylų skaičius, kuriose paduoti atskirieji skundai Paliktų nepakeistų nutarčių skaičius (procentinė išraiška) Priimtų naujų nutarčių skaičius (procentinė išraiška) Panaikintos nutartys Pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti perduotų bylų skaičius (procentinė išraiška) Viso Pakeistų nutarčių skaičius (procentinė išraiška) Nutrauktų procesų skaičius (procentinė išraiška) Vilniaus (64,64%) 87 (8,27 %) 133 (12,65 %) 220 (20,92%) 68 (6,46 %) 84 (7,98 %) Kauno (66,66 %) 55 (12,14%) 38 (8,40 %) 93 ( 20,54 %) 29 (6,40 %) 29 ( 6,40%) Klaipėdos (66,24 %) 31 (10,06 %) 42 (13,64 %) 76 (23,70 %) 13 (4,22 %) 18 (5,84 %) Šiaulių (68,86 %) 16 (9,59 %) 16 (9,59%) 32 (19,18 %) 10 (5,98 %) 10 (5,98 %) Panevėžio (64,60%) 13 (11,50 %) 15 (13,28 %) 28 (24,78 %) 5 (4,43 %) 7 (6,19 %) VISO (65,65 %) 202 (9,65 %) 244 (11,66 %) 449 (21,31 %) 125 (5,97 %) 148 (7,07%) 31

32 STATISTINIŲ DUOMENŲ APIE LIETUVOS APELIACINIAME TEISME IŠNAGRINĖTAS BYLAS 2014 METAIS PAGAL ATSKIRUOSIUS SKUNDUS GRAFINIS ATVAIZDAVIMAS 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 Civilinių bylų pagal PRAŠYMUS DĖL UŽSIENIO TEISMŲ ARBA ARBITRAŽŲ SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO IR LEIDIMO VYKDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE NAGRINĖJIMO LIETUVOS APELIACINIAME TEISME 2014 METAIS REZULTATAI Lietuvos apeliaciniame teisme 2014 metais buvo išnagrinėtos 96 civilinės bylos (2013 metais 66 civilinės bylos, 2012 metais 87 civilinės bylos, 2011 metais 258 civilinės bylos, 2010 metais 203 civilinės bylos, 2009 metais 191 civilinė byla, 2008 metais 171 civilinė byla, 2007 metais 168 civilinės bylos, 2006 metais 111 civilinių bylų) pagal prašymus dėl užsienio teismų arba arbitražų sprendimų pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje. Išnagrinėjus šias bylas: 26 bylose (2013 metais 17 bylų, 2012 metais 6 bylose, 2011 metais 80 bylų, 2010 metais 67 bylose, 2009 metais 94 bylose, 2008 metais 75 bylose, 2007 metais 82 bylose) prašymus tenkino ir sprendimus pripažino; 37 bylose (2013 metais 34 bylose, 2012 metais 63 bylose, 2011 metais 54 bylose, 2010 metais 67 bylose, 2009 metais 63 bylose, 2008 metais 61 byloje, 2007 metais 49 bylose) prašymus tenkino, sprendimus pripažino ir leido vykdyti; 6 bylose (2013 metais 4 bylose, 2012 metais 6 bylose, 2011 metais 95 bylose, 2010 metais 46 bylose, 2009 metais 9 bylose, 2008 metais 7 bylose, 2007 metais 8 bylose, 2006 metais 10 bylų) prašymus atmetė ir sprendimus atsisakė pripažinti ir leisti vykdyti; 4 bylose (2013 metais 2 bylose, 2012 metais 6 bylose, 2011 metais 11 bylų, 2010 metais 14 bylų, 2009 metais 14 bylų, 2008 metais 16 bylų, 2007 metais 12 bylų, 2006 metais 4 bylose) prašymus paliko nenagrinėtus; 5 bylose (2013 metais 3 bylose, 2012 metais 2 bylose, 2011 metais 6 bylose, 2010 metais 5 bylose, 2009 metais 9 bylose, 2008 metais 9 bylose, 2007 metais 4 bylose, 2006 metais 4 bylose) prašymus grąžino pareiškėjams; 18 bylų (2013 metais 3 bylose, 2012 metais 4 bylose, 2011 metais 8 bylose, 2010 metais 4 bylos) buvo nutrauktos. 38

39 LIETUVOS APELIACINIAME TEISME IŠNAGRINĖTŲ BYLŲ DINAMIKA 39

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO 2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 2018 m. kovas Parengė Vyriausioji specialistė teismo kanclerio tarnyboje Kristina Videikienė 2018-03-14 TURINYS ĮŽANGA...3 I. BYLŲ NAGRINĖJIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Print

Print Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veiklos ataskaita 08 sausio d. - gruodžio d. Gauti teikimai, pareiškimai, prašymai, skundai bei kiti dokumentai 4 54 8 Grąžinti pareiškimai, prašymai, skundai (nenagrinėti

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis. Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų

Detaliau

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variantų ir jį pažymėkite apibraukdami Neaiškūs žymėjimai, keli pažymėti

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2 Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 28_ Nr. T&Otf-S33 Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis I šeštadienis (2019-08-31) Mediacijos pagrindai Mokymų dieną veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė Ginčo samprata ir sprendimo būdų įvairovė Mediacijos samprata

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ SUDERINTA Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 19 m. sausio 5 d. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 19 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1R-69 LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. rastine@sapt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 14/2015-1/2016-2/2016-14/2016-15/2016 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 189 1 STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKTIES

Detaliau

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx)

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx) ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

FOURTH EVALUATION ROUND

FOURTH EVALUATION ROUND 2019 m. birželio 21 d. GrecoRC4(2019)18 F O U R T H KETVIRTASIS VERTINIMO ETAPAS Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija ANTROJI REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA LIETUVA E V A

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

2019 m. vasaris

2019 m. vasaris 2019 m. vasaris PARENGTA LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖS TYRIMŲ GRUPĖS Pastaba. Šioje apžvalgoje pateikiamos neoficialios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau ir LAT) procesinių sprendimų santraukos.

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA Byla Nr. 42/04 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAKLAUSIMO, AR PER 2004 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUS NEBUVO PAŽEISTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

DocHdl1tmpTarget

DocHdl1tmpTarget Europos teisminių institucijų, nagrinėjančių civilines ir komercines bylas, tinklas Civilinis teisingumas šalia jūsų Sveiki atvykę į mūsų interneto svetainę tai nauja iniciatyva, palengvinsianti visų Europos

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

Administracinė byla Nr

Administracinė byla Nr Dokumentas atspausdintas iš teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX. Praktika (www.teismupraktika.lt) Kortelė: 1694794_RegNr_eA-691-1062/2019 http://www.infolex.lt/tp/1694794 Administracinė byla Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

LASF tarybos protokolas nr israsas

LASF tarybos protokolas nr israsas Lietuvos automobilių sporto federacija Išrašas LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2012-16 2012.11.06 LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.11.06 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Draugystės

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau