MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE"

Transkriptas

1 MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE

2 1 1 SANTRAUKA Ši ataskaita Siekis nustatyti ir suprasti atskirties mastą ir pobūdį: institucinės, prievartinės ir bendruomeninės paslaugos ir praktika Europoje yra nauja ir papildyta organizacijos Mental Health Europe ataskaitos apie atskirtį 2012 m. redakcija. Ataskaitą drauge parengė Kento universitetas ir organizacija Mental Health Europe (MHE); prie jos prisidėjo MHE nariai ir partneriai, taip pat Atviros visuomenės psichikos sveikatos iniciatyva ir Europos Sąjungos lygių teisių ir piliečių programa. Ataskaitos tikslas apžvelgti atnaujintą ir išsamesnę informaciją apie Europos šalių psichikos sveikatos teisės aktus, nesavanoriškos ar priverstinės hospitalizacijos ir gydymo atvejus, izoliavimo ir suvaržymo praktiką, taip pat kitus aktualius psichikos sveikatos srities klausimus Europoje. Nagrinėjant psichikos sveikatos sistemas Europoje, ataskaitoje taip pat apžvelgiama asmenų, gaunančių psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, ir asmenų, turinčių psichosocialinių sutrikimų, žmogaus teisių padėtis. Šįsyk ypač daug dėmesio skiriama istorijoms tų, kurie patyrė su psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis susijusią institucinę globą ar priverstinį gydymą. Tikimės, kad tikros istorijos padės geriau suprasti, kokią atskirtį visuomenėje patiria šie žmonės. Ataskaita rodo, kad nuo 2012 m. padėtis šiek tiek pasikeitė, bet Europoje vis dar labai daug psichikos sveikatos sutrikimų turinčių žmonių gyvena specialiose įstaigose ir jiems stinga bendruomeninių paslaugų. Nors ir įvykdytos reformos, ataskaita rodo, kad esama kliūčių, tokių kaip prastas socialinės pagalbos ir sveikatos priežiūros institucijų bendradarbiavimas, žmogaus teisių principus atitinkančių bendruomeninių paslaugų stoka, uždaras įstaigų ratas (žmonės keliauja iš vienos specialios įstaigos į kitą) ir griežtas lėšų taupymas. Be to, pastaraisiais metais deinstitucionalizacija vaizduojama kaip daugiausia vidurio ir rytų Europos problema, nors vakarų šalyse, pvz., Prancūzijoje, Belgijoje, Airijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje ir Vokietijoje, taip pat esama tokių įstaigų jose vis dar gyvena dešimtys tūkstančių psichikos sveikatos sutrikimų turinčių žmonių ir daroma labai mažai, kad ši padėtis pasikeistų. ES finansuojamos deinstitucionalizacijos programos vidurio ir rytų Europoje vykdomos lėtai. Turima nedaug duomenų apie faktinį šių programų poveikį psichikos sveikatos sutrikimų turintiems žmonėms. Šioje ataskaitoje surinkti asmeniniai liudijimai, kuriuos sutiko pateikti priverstines priemones patyrę žmonės, rodo, kad nesavanoriška hospitalizacija ir gydymas gali turėti ilgalaikį ir destruktyvų poveikį žmogaus gyvenimui. Suteikiamos informacijos prieš hospitalizaciją ir jos metu stoka, prastos gyvenimo sąlygos, priverstinis didelį šalutinį poveikį turinčių vaistų vartojimas, teisinės pagalbos nebuvimas, fizinė ir emocinė žala, socialinė ir fizinė izoliacija ir gėdinga žymė apie visa tai liudijimuose pasakoja tokias paslaugas gavę ir jas išgyvenę asmenys. Rengiant ankstesnę ataskaitą apie atskirtį 2012 m. kelios šalys planavo ar ėmėsi pažangių ir nemažai žadančių nuostatų dėl veiksnumo reformų įgyvendinimo. Vis dėlto, rengiant naują ataskaitą nustatyta, kad iki 2017 m. tik kelios šalys iš tikrųjų pakeitė atitinkamus teisės aktus. Visur kitur pagalba grįstų sprendimų priėmimo galimybė vis dar tebėra praktiškai neįgyvendinta. Apibendrinti šioje ataskaitoje surinkti duomenys rodo, kad didelį susirūpinimą tebekelia psichikos sveikatos ar psichosocialinių sutrikimų turinčių asmenų, tiek gaunančių psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, tiek jų negaunančių, žmogaus teisių užtikrinimo klausimai.

3 2 2 REKOMENDACIJOS Remiantis ataskaita, pateikiamos tokios apibendrintos rekomendacijos: 1. tos valstybės, kurios dar nėra to padariusios, turėtų patvirtinti žmogaus teisių standartus atitinkančias holistines deinstitucionalizacijos strategijas bendradarbiaudamos su psichikos sveikatos ar psichosocialinių sutrikimų turinčius asmenis atstovaujančiomis organizacijomis ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, dalyvaujant visoms atitinkamoms ministerijoms ir sektorių atstovams, įskaitant sveikatos, socialinės pagalbos ir užimtumo sektorius, ir užtikrinti pakankamas investicijas jų įgyvendinimui, kad perėjimas prie žmogaus sveikatos stiprėjimą skatinančių, žmogaus teises atitinkančių bendruomeninių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų ir pagalbos būtų tvarus. 2. Siekdamos sumažinti prievartą psichikos sveikatos priežiūros paslaugų srityje, Europos valstybės turėtų: - laikydamosi žmogaus teisių standartų patvirtinti politikos priemones, kuriomis būtų siekiama nedelsiant mažinti prievartą psichikos sveikatos paslaugų srityje ir galiausiai tokią prievartą visiškai panaikinti. Rengiant ir įgyvendinant politikos priemones daug dėmesio taip pat turėtų būti skiriama tam, kad būtų: teikiama informacija asmenims ir jų šeimoms apie jų teises ir sveikatą, gerinama bendruomenės ir ligoninės specialistų grupių tarpusavio komunikacija, laikomasi maksimalių rezultatų siekių, deeskalavimo procedūrų ir taikomi kiti metodai, įsteigtos ambulatorinės priežiūros mobiliosios grupės ir užtikrinti paslaugų gavėjų ir personalo mokymai, per kuriuos daugiausia dėmesio būtų skiriama Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijai ir informuotam sutikimui; - skatinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų (taip pat ir tokias paslaugas praeityje gavusių asmenų) ir psichosocialinių sutrikimų turinčių asmenų, jiems atstovaujančių organizacijų stiprinimą ir užtikrinti, kad jie žinotų apie savo teises ir galėtų dalyvauti visų sprendimų, susijusių su jų gyvenimu, procesuose pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 4 straipsnio 3 dalį; - pereiti prie padedamojo, o ne primetamojo, sprendimų priėmimo pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 12 straipsnį, be kita ko, pakeisti veiksnumo ir psichikos sveikatos srities teisės aktus, sukurti padedamojo sprendimų priėmimo paslaugas ir didinti perpsektyvios praktikos taikymo mastą; - tinkamai dokumentuoti ir registruoti visus nesavanoriškos hospitalizacijos ir gydymo, izoliavimo ir suvaržymo priemonių panaudojimo atvejus ir priežastis ir viešai skelbti šiuos duomenis. 3. Pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 31 straipsnį valstybės turėtų dokumentuoti institucinės hospitalizacijos atvejus ir viešai skelbti šią statistiką. Tokie statistiniai duomenys turėtų būti išskirstyti pagal hospitalizacijos atvejų skaičių, įstaigos tipą, trukmę, globos priežastis ir demografines ypatybes, tokias kaip amžius ir lytis. 4. Pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 8 straipsnį valstybės turėtų investuoti į visuomenės lygmeniu vykdomas kovos su stigmatizacija programas, kurios turėtų būti pagrįstos patvirtinta informacija. Paramos kampanijos ir informuotumo didinimas tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmeniu turėtų visada būti neatskiriama psichikos sveikatos priežiūros reformų, deinstitucionalizacijos strategijų ir įgyvendinimo priemonių dalis. 5. Valstybės turėtų įvesti asmens biudžeto programas, kad paremtų deinstitucionalizacijos procesą ir savarankišką gyvenimą bendruomenėje. Valstybės, kurios jau vykdo tokias programas, turėtų užtikrinti, kad jos būtų prieinamos psichosocialinių sutrikimų turintiems žmonėms lygiai taip pat, kaip ir kitokį neįgalumą turintiems asmenims. 6. Valstybės turi geriau stebėti deinstitucionalizacijos programas ir rinkti duomenis, siekdamos užtikrinti, kad psichikos sveikatos sutrikimų turintys asmenys galėtų pasinaudoti reformų privalumais ir kad šiomis programomis sukurtos alternatyvos iš tiesų padėtų savarankiškai gyventi bendruomenėje, kaip numatyta Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnyje. 7. Europos Sąjunga (ES) turėtų užtikrinti, kad perėjimui nuo įstaigų prie bendruomeninių paslaugų būtina parama būtų numatyta daugiametėje finansinėje programoje po 2020 m., ir sykiu imtis veiksmų, kad į lėšų naudojimą reglamentuojančias taisykles būtų įtrauktos griežtesnės, platesnės apimties ir veiksmingo stebėjimo sąlygos ir kad finansavimo procedūros būtų supaprastintos ir pertvarkytos, siekiant užtikrinti, kad visos lėšos būtų panaudotos taip, kad būtų kuo didesnis poveikis ir kad būtų laikomasi žmogaus teisių standartų. 8. ES lygmens pastangas turėtų papildyti šalių informacijos ir patirties mainai psichikos sveikatos srityje, įskaitant vadovavimąsi veiksmais, numaytais Bendrų psichikos sveikatos ir gerovės srities veiksmų ir ES psichikos sveikatos ir gerovės kompaso programose. 9. ES turėtų teikti prievartos alternatyvų mokslinių tyrimų finansavimą, siekiant plačiau taikyti daug žadančią padedamojo sprendimų priėmimo praktiką ir užtikrinti paslaugų gavėjų ir psichosocialinių sutrikimų turinčių asmenų įgalinimą.

4 1 Country reports LIETUVA INFORMACIJA APIE ŠALĮ Gyventojų skaičius: (Eurostatas, 2017 m.) Neįgalių jų teisių konvencija: pasirašyta TAIP, ratifikuota TAIP BENDROJI INFORMACIJA Psichikos sveikatos politika ir paslaugos Lietuvoje vis dar yra labai sutelktos į psichotropinių vaistų vartojimą, hospitalizaciją ir institucinę globą. Bendruomeninės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos vis dar nelaikomos prioritetu. Nors deinstitucionalizacija socialinės globos srityje šiuo metu jau vyksta, nerimą kelia tai, kad trūksta bendruomeninių paslaugų. Perspektyvi praktika dažnai taikoma fragmentiškai ir vykdant finansuojamus projektus, kurie neužtikrina ilgalaikio tvarumo IŠSAMI INFORMACIJA Įstaigos ir psichiatrinės ligoninės Remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos pateikta informacija, vidutinis ilgalaikės stacionarinės psichiatrinės priežiūros įstaigose praleidžiamų dienų skaičius įvairuoja nuo 53 iki 435 dienų, priklausomai nuo ligoninės. Bendrųjųligoninių ūmių būsenų skyriuose vidutiniškai praleidžiama nuo 14 iki 26 dienų, o specializuotose ligoninėse nuo 13 ir 34 dienų. Nėra informacijos apie ilgalaikių pacientų (Lietuvoje tokiais pacientais paprastai laikomi daugiau kaip mėnesį ligoninėje praleidžiantys asmenys) ūmių būsenų skyriuose skaičių. Socialinės globos įstaigos Lietuvoje apibūdinamos kaip įstaigos, kurios turi daugiau kaip 30 vietų ir kuriose daugiau kaip du trečdaliai gyventojų turi psichikos sveikatos arba intelekto sutrikimų (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Lietuvoje yra 27 tokios įstaigos (žr. lentelę toliau), nors šis skaičius nepakankamai atspindi institucinės globos mastą, nes iš viso esama 43 stacionarios globos įstaigų (įskaitant kitų tipų gyvenamąsias įstaigas), kuriose yra iš viso vietos psichikos sveikatos arba intelekto sutrikimų turintiems asmenims kai kurios šių įstaigų pagal savo pobūdį yra institucinės priežiūros įstaigos Vietų bendrųjų ligoninių ūmių būsenų skyriuose skaičius Vietų specializuotųjų ligoninių ūmių būsenų skyriuose skaičius Ilgalaikio gydymo vietų bendrųjų ligoninių skaičius Ilgalaikio gydymo vietų specializuotose ligoninėse skaičius Bendras įstaigų (ligoninių, kitų įstaigų) skaičius Bendras vietų skaičius Pasiskirstymas pagal sektorių 17 Duomenų nėra. Viešasis sektorius 4 Duomenų nėra. Viešasis sektorius Viešasis sektorius Viešasis sektorius Socialinės globos įstaigos Viešasis sektorius Slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigos 60 Duomenų nėra. Viešasis sektorius Šaltinis: Sveikatos apsaugos ministerija (Lietuvos higienos instituto surinkti duomenys), 2016 m. Bendruomeninės gyvenamosios priežiūros paslaugos ILietuvoje bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų psichikos sveikatos sutrikimų turintiems žmonėms labai mažai: tai daugiausia ngrupinio gyvenimo namai, taip pat savarankiško gyvenimo namai, kuriuose teikiamos apgyvendinimo paslaugos. Tikslus tokių namų skaičius nėra žinomas. Ilgalaikės priežiūros įstaigose teikiamos laikino atokvėpio paslaugos. Pažymėtina, kad šios įstaigos, nors ir priskiriamos prie bendruomeninių paslaugų teikėjų Lietuvoje, dažnai yra tik mažesnė didelių stacionarios globos 102 Psichikos sveikatos perspektyvos Gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę. JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnio įgyvendinimo Lietuvos socialinės globos sistemoje stebėsenos ataskaita, 2015

5 2 Country reports įstaigų versija su panašia įstaigų kultūra.. Bendruomeninių paslaugų rūšis Bendruomeninių gyvenamosios priežiūros paslaugų rūšis: grupinio gyvenimo namai Bendruomeninių gyvenamosios priežiūros paslaugų rūšis: savarankiško gyvenimo namai laikinas prieglobstis asmenims, atsidūrusiems krizėje Šiuo metu yra 29 krizių centrai ir 5 laikino apgyvendinimo įstaigos Laikino atokvėpio tarnybos Bendras įstaigų skaičius Bendras vietų skaičius Iš viso paslaugų gavėjų (per metus) Paslaugos trukmė Duomenų nėra Duomenų nėra. Pasiskirstymas pagal sektorių Visi sektoriai, įskaitant viešąjį, privatųjį, NVO Viešasis sektorius ir NVO mėn. Viešasis sektorius ir NVO n.a. n.a. Public and NGO Duomenų nėra. Duomenų nėra. Šaltinis: Lietuvos darbo ir socialinės apsaugos ministerija (Lietuvos statistikos departamento surinkti duomenys), 2015 m. Viešasis sektorius ir NVO Trumpas apibūdinimas Mišrios grupės. Intelekto ir (arba) psichosocialinių sutrikimų turintys asmenys. Trys iš septynių grupinio gyvenimo namų priima tik intelekto sutrikimų turinčius asmenis. Vyresnio amžiaus asmenys ir intelekto ir (arba) psichosocialinių sutrikimų turintys asmenys. Riziką patiriantys suaugusieji, nebūtinai turintys psichikos sveikatos sutrikimų. They are usually newly established within social care institutions. Adults with psychosocial or mental disabilities. Dažniausiai naujai įsteigti socialinės globos įstaigose. Psichosocialinių arba intelekto sutrikimų turintys suaugusieji. Asmeniui skirtas biudžetas nenumatytas, o pagalbos asmeniui programos nėra teisiškai reglamentuotos ir nustatytos nacionaliniu lygmeniu. Tam tikra pagalba asmeniui (informavimas, konsultavimas ir parama) teikiama, tačiau labai fragmentiškai, ji sunkiai prieinama. Ją teikia nevyriausybinės organizacijos, vykdydamos projektus. Kitos bendruomeninės psichikos sveikatos paramos paslaugos Lietuvoje nėra mobiliųjų grupių ar bendruomeninių psichikos sveikatos specialistų komandų. Bendruomenėse psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ambulatoriškai psichikos sveikatos centruose. Nors teisės aktuose numatyta steigti mobiliąsias grupes ir bendruomenines psichikos sveikatos specialistų komandas psichiatrinėse įstaigose, jų vadovai atsisakė teikti tokias alternatyvias paslaugas, nes šiam tikslui neskirta pakankamai lėšų. Kalbant apie pirminiame lygmenyje esančius psichikos sveikatos centrus, negalima jų įvardyti kaip teikiančių bendruomenines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, nes jie nepadeda asmeniui palikti globos įstaigos, neužkerta kelio hospitalizacijai ir neteikia psichosocialinės reabilitacijos paslaugų. Galimybės gauti psichoterapijos paslaugas yra ypač mažos. Šie centrai neteikia veiksmingos paramos vaikams ir suaugusiems, kuriems jos reikia. Jie daugiausia teikia gydymą psichotropiniais vaistais. Be to, kaip jau minėta, šiuose psichikos sveikatos centruose nėra pagal iškvietimą vykstančių mobiliųjų specialistų komandų, jų paslaugos teikiamos tik pačiuose centruose. Lietuvoje esama įvairių rūšių dienos centrų, skirtų psichikos sveikatos sutrikimų turintiems asmenims. Dalis jų priklauso psichikos sveikatos centrams ir juos lanko psichikos sveikatos centrų pacientai. Teikiamos paslaugos yra ribotos trukmės, apima

6 3 Country reports psichologo ir psichiatro konsultacijas, meno terapiją ir pan. Lentelėje pateikiami skaičiai atspindi šių dienos centrų paslaugas. Kiti dienos centrai teikia ilgalaikės dienos priežiūros paslaugas įvairią negalią turintiems asmenims. Darbo ir socialinės apsaugos ministerija pateikė informaciją apie 226 dienos centrus, tačiau nežinoma, kiek iš jų teikia paslaugas psichosocialinių sutrikimų turintiems asmenims. Iš minėtų dienos centrų išsiskiria NVO Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, turinti 39 skyrius visoje Lietuvoje ir teikianti paslaugas registruotų paslaugų gavėjų, turinčių psichosocialinę negalią Nors Lietuvoje esama savigalbos grupių, psichikos sveikatos paslaugų vartotojų organizacijų, kultūrinio pobūdžio paramos tinklų, tikslus jų skaičius nežinomas. Kai kurie jų veikia vietos, bendruomenės lygmeniu, kiti priklauso nacionalinėms skėtinėms organizacijoms. Bendruomeninių paslaugų rūšis Psichikos sveikatos centrai (ambulatorinės paslaugos) Dienos centro paslaugos (psichikos sveikatos centruose) Bendras įstaigų skaičius Iš viso pacientų ar paslaugų gavėjų (per metus) Pasiskirstymas pagal sektorių 114 Duomenų nėra. Viešasis sektorius (107) ir privatusis sektorius (7) Finansavimo šaltinis? Valstybinė ligonių kasa Viešasis sektorius Valstybinė ligonių kasa Šaltinis: Sveikatos apsaugos ministerija (Lietuvos higienos instituto surinkti duomenys), 2016 m. Pagrindinės paslaugų gavėjų grupės lengvų psichikos sutrikimų turintys asmenys; sunkių ir vidutinio sunkumo psichikos sutrikimų turintys asmenys, išėję iš psichiatrijos ligoninės. Priverstinė hospitalizacija ir priverstinis gydymas 1995 m. priimtas šiuo metu galiojantis Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas Lietuvoje nebuvo nė karto išsamiai persvarstytas. Jame priverstinė hospitalizacija ir priverstinis gydymas atskirti. Pagal šį įstatymą priverstinės hospitalizacijos ir priverstinio gydymo kriterijai yra šie: diagnozuotas sunkus psichikos sveikatos sutrikimas ir keliama reali grėsmė sau, aplinkiniams ir (arba) turtui m. psichikos sveikatos priežiūros įstatymas iš dalies pakeistas siekiant į jį įtraukti nuostatą dėl privalomo teisinio atstovavimo psichikos sveikatos sutrikimų turinčio asmens priverstinės hospitalizacijos atveju. Be teismo leidimo priverstinė hospitalizacija ir priverstinis gydymas taikomi ne ilgiau kaip tris darbo dienas. Jeigu teismas nesuteikia leidimo, priverstinė hospitalizacija turėtų būti nutraukta. Jeigu leidimas duodamas, priverstinę hospitalizaciją galima tęsti. Vis dėlto, kyla abejonių dėl tinkamos procedūros, saugiklių ir teisinės apsaugos priemonių, numatytų siekiant užtikrinti laisvą ir informuotą sutikimą, kai asmuo priima sprendimą dėl hospitalizacijos. Susirūpinimą kelia ir tai, kad nėra numatyta tinkama skundų pateikimo procedūra, kurios laikydamasis asmuo galėtų užginčyti priverstinės hospitalizacijos (laisvės atėmimo) teisėtumą, ir tai, kad tokio asmens laisvės apribojimo panaikinimo nedelsiant jį paleidžiant procedūra ir kompensacija yra neadekvatūs m. Sveikatos apsaugos ministerija sudarė darbo grupę Psichikos sveikatos priežiūros įstatymui persvarstyti. Įstatymo projektas vis dar laukia svarstymo Seime. Į siūlomą naują įstatymą įtrauktos nuostatos dėl priverstinės hospitalizacijos ir gydymo, tačiau hospitalizacija ir gydymas nėra atskirti. Taip pat mėginama išplėsti priverstinės hospitalizacijos ir priverstinio gydymo kriterijus, kad jie apimtų ir asmenis, kurie, kaip įtariama, turi psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Remiantis 2016 m. Sveikatos apsaugos ministerijos atlikto tyrimo duomenimis, Lietuvoje buvo priverstinės hospitalizacijos atvejų. Vis dėlto, šis skaičius neturėtų būti laikomas tiksliu, nes yra duomenų, kad ligoninės ir gydytojai mėgina išvengti biurokratijos, ypač teismo įsikišimo, ir neretai įtikina (priverčia) asmenį savanoriškai pasirašyti dokumentus. Pirmojo sveikatos priežiūros sistemos lygmens privalomoji ambulatorinė priežiūra ir gydymas Baudžiamajame kodekse numatyti asmenims, kuriuos teismas yra pripažinęs neveiksniais ar iš dalies veiksniais, taip pat nuteistiesiems, kuriems po nuos-

7 4 Country reports prendžio pasireiškė pakankamai sunkūs psichikos sutrikimai ir kurie negali suvokti ir kontroliuoti savo veiksmų. Duomenų apie bendruomeninių paslaugų teikimą teismo nurodymu ir apie tokių asmenų skaičių nėra. Izoliavimas ir suvaržymas Lietuvoje nėra bendrų izoliavimo ir suvaržymo priemonių taikymo nuostatų, todėl įstaigos pačios jas nusistato. Didelį susirūpinimą kelia izoliavimo ir suvaržymo priemonių panaudojimo atvejų registravimas. Dauguma įstaigų neturi tinkamų taisyklių, nuostatų ir (arba) tokių atvejų registravimo įrašų. Veiksnumas ir globa Esami teisės aktai leidžia įgaliotiems asmenims priimti sprendimus už sutrikimų turinčius asmenis. Civiliniame kodekse nustatyta, kad teismo sprendimu asmuo gali būti laikomas neveiksniu konkrečiose gyvenimo srityse ir jam paskiriama globa. Asmuo gali būti pripažintas visiškai neveiksniu. Žmonėms, pripažintiems neveiksniais, neleidžiama balsuoti, jų teisė tuoktis taip pat ribojama. Pagal esamus teisės aktus galima atgauti veiksnumą, šį procesą gali inicijuoti ir pats globojamas asmuo m. priimti nauji teisės aktai dėl veiksnumo, į kuriuos įtrauktos nuostatos dėl išankstinių nurodymų ir susitarimų dėl paramos teikimo. Šiomis nuostatomis iki šiol mažai naudojamasi. Nors 2011 m. skurtas globojamų asmenų registras, informacija nėra viešai prieinama. Remiantis Teisingumo ministerijos pateiktais duomenimis, 2015 m. pabaigoje buvo maždaug asmenų, pripažintų neveiksniais, ir maždaug 50 asmenų, turinčių dalinį veiksnumą. Duomenys leidžia teigti, kad neveiksniu pripažįstamas kas penktas asmuo, turintis intelekto ar psichosocialinių sutrikimų (Gyventojų surašymo duomenys). Remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2016 m. sausio 1 d. gyveno ir institucijos paskirtą globėją turėjo socialinės globos įstaigų gyventojai. Kita informacija Deinstitucionalizacijos procesas Lietuvoje vyksta labai lėtai m. Lietuva priėmė Nacionalinę psichikos sveikatos strategiją. Vienas iš tikslų deinstitucionalizacija ir modernios paslaugos, atitinkančios klientų poreikius. Vis dėlto nebuvo imtasi jokių priemonių šiam uždaviniui spręsti; Sveikatos apsaugos ministerijai ir apskritai Vyriausybei psichikos sveikatos priežiūros paslaugų bendruomenėje plėtra nėra prioritetas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra atsakinga už struktūrinių fondų lėšų panaudojimą siekiant vykdyti socialinės globos įstaigų ir vaikų globos namų pertvarką, nustatytą Lietuvos perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams m. veiksmų plane. Nepaisant to, susirūpinimą kelia tai, kad skiriama per mažai dėmesio ir per mažai finansavimo būtent negalią turintiems vaikams ir suaugusiesiems ir bendruomeninėms paslaugoms jiems ir jų šeimoms kurti. Nėra nepriklausomo deinstitucionalizacijos įgyvendinimo stebėjimo. Be to, nėra psichikos sveikatos priežiūros paslaugų, t. y. Sveikatos apsaugos ministerijai, o ne Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių didelių ir uždarų psichiatrinių ligoninių, deinstitucionalizacijos plano. Esama pažangių iniciatyvų, visų pirma iš NVO, taip pat kai kurių savivaldybių pusės, atitinkančių visuomenės sveikatos ir žmogaus teisių principus. Tačiau šios iniciatyvos dažnai nepatenka į oficialių valstybinės psichikos sveikatos politikos priemonių ir paslaugų sritį ir paprastai joms tenka išgyventi daugiausia iš projektinio finansavimo, kuris nesuteikia ilgalaikio tvarumo. Daug žadantis naujas pokytis padidinta parlamentinė psichikos sveikatos srities (įskaitant žmogaus teises uždarose įstaigose) kontrolė. Tai padaryta 2016 m. Lietuvos Respublikos Seime įsteigus Savižudybių ir smurto prevencijos komisiją

8 5 Country reports Visas organizacijų ir asmenų, kurie maloniai sutiko skirti savo laiko ir jėgų bei prisidėjo prie šalių ataskaitų rengimo, sąrašas pateikiamos šios ataskaitos padėkos skyrelyje. MHE ORGANIZACIJA NARĖ Psichikos sveikatos perspektyvos Interneto svetainė: www. perspektyvos.org El. paštas:

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1223 2018 m. birželio 20 d. Projekto PARAŠTĖS pastaboms, o ne žmonėms su psichikos ar proto negalia veiklos ir finansinė ataskaita Projekto vykdytojas: VšĮ

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažanga

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažanga 1 VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO, PATVIRTINTO VYRIAUSYBĖS 217 M. KOVO 13 D. NUTARIMU NR. 167, VYKDYMO 218 METAIS PAŽANGOS ATASKAITA 219-3-6 Vilnius Vyriausybės kanceliarija, siekdama informuoti

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. rastine@sapt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ AR ŽINAI? 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas įpareigojo asmenis, įtrauktus į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx)

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx) ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos (buvusi VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje ) yra 2000 m. įkurta ir psichikos

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos (buvusi VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje ) yra 2000 m. įkurta ir psichikos PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos (buvusi VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje ) yra 2000 m. įkurta ir psichikos sveikatos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija.

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Microsoft Word ITHACA toolkit lithuanian

Microsoft Word ITHACA toolkit lithuanian ITHACA Priemonių paketas 69 9. Trumpieji klausimai vykdant stebėsenos vizitus 1 dalis. Stebėsenos vizito apibūdinimas Institucijos pavadinimas, adresas, telefono nr. Direktoriaus telefonas ir el. paštas

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus, susitikimas Susitikimo protokolas 5/22/2014 Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus,

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finansuojamų projektų sąrašas Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo

Detaliau

PATVIRTINTA Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-136 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS I S

PATVIRTINTA Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-136 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS I S PATVIRTINTA Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-136 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS 1. Bendra informacija. Siekiant sklandaus

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

DĖL  PRITARIMO  VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS  ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ  VEIKLOS ATASKAITAI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA S P R E N D I M A S DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 2018 m. balandžio 27 d. Nr. TS-110 Rokiškis Vadovaudamasi

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip kreiptis dėl peržiūros ir informacijos apie priežastis Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke aprašoma veiksmų tvarka, kaip kreiptis dėl sprendimo peržiūros ir informacijos apie sprendimą priežastis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip mes priimame sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo 1 Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke paaiškinama kaip valstybinės prokuratūros vadovas (DPP) priima sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS KANITERAPINĖS PAGALBOS CENTRAS PADEDAME SVEIKTI Kaniterapijos ištakos Kaniterapijos istorija rašoma nuo Antrojo pasaulinio karo metų. Kapralas Williamas Wynas karo lauke rado Jorkšyro terjerų kalaitę

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ SUDERINTA Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 19 m. sausio 5 d. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 19 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1R-69 LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau