Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose"

Transkriptas

1 Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose

2 Turinys 2 I. Įvadas: Europos civilinė procedūra II. Naujosios procedūros taikymo sritis Teritorinė taikymo sritis Dalykinė taikymo sritis Sąvoka civilinės arba komercinės bylos Tarptautinio pobūdžio byla Taikymas laiko atžvilgiu Jurisdikcija III. Europos mokėjimo įsakymo procedūra Prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą Reikalaujama suma ir palūkanos Ieškinio pagrindas ir įrodymų apibūdinimas Kompetentingi teismai Kaip teikti prašymą Procedūra teisme Keitimas ar trūkumų šalinimas Prašymo atmetimas Europos mokėjimo įsakymo išdavimas ir įteikimas E formos pildymas Europos mokėjimo įsakymo išdavimas terminai Įteikimas atsakovui (įgaliotam asmeniui) Atsakovo teisės prieštarauti ir pasirinkimo galimybės Prieštaravimas Europos mokėjimo įsakymui Vykdytinumas

3 5. Šalių teisių gynimo būdai ir gynybos priemonės Kokių veiksmų gali imtis ieškovas, jei prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą neišsamus, jame yra klaidų, reikia jį keisti arba jis yra atmetamas Kokių veiksmų gali imtis skolininkas kilmės valstybėje narėje, išdavus Europos mokėjimo įsakymą IV. Europos mokėjimo įsakymų pripažinimas ir vykdymas kitose valstybėse narėse Bendrieji principai Vykdymo prašymo pateikimas Vertimas Atsisakymas vykdyti išimtinėmis aplinkybėmis Atsisakymas vykdyti (22 straipsnis) Vykdymo sustabdymas ar apribojimas (23 straipsnis)

4 I. įvadas: Europos civilinė procedūra

5 Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Reglamentu Nr. 1896/2006 buvo sukurta pirma tikroji Europos civilinė procedūra Europos mokėjimo įsakymo (EMĮ) procedūra. Prieš tai buvo priimtas Reglamentas dėl Europos vykdomojo rašto (EVR); pagrindinis to reglamento pasiekimas tai, kad pavyko panaikinti egzekvatūrą vykdant kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje priimtus teismų sprendimus tam tikrų kategorijų civilinėse bylose, laikantis tam tikrų procedūrinių garantijų; tai turi patvirtinti atitinkama institucija, išduodama nustatytos formos pažymėjimą. EVR tai pažymėjimas, susijęs su teismo sprendimu (autentišku dokumentu ar susitarimu). EVR išduodamas pagal šalyje nustatytą tvarką, o EMĮ tik pagal visoms 26 valstybėms narėms vienodą bendrą tvarką. Nacionalinė teisė, sprendžiant EMĮ reglamente neaptartus klausimus, taikoma subsidiariai. Netrukus po EMĮ reglamento buvo priimtas kitas reglamentas, kuriuo sukurta Europos civilinė procedūra, t. y. Reglamentas, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą (ESCP). Šiais trimis reglamentais praktiškai įgyvendinamas teismų sprendimų civilinėse bylose abipusis pripažinimas. Svarbiausias reglamentų tikslas supaprastinti ir paspartinti tarptautinį kreditorių teisių Europos Sąjungoje pripažinimą ir vykdymą. Šiuo atžvilgiu nurodyti reglamentai prisideda prie patikimos teisingumo erdvės Europos Sąjungoje kūrimo ir bendros rinkos įgyvendinimo. 5

6 Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas 6 Visų procedūrų taikymo sritis skiriasi, todėl ne visos gali būti taikomos konkrečioje tarptautinėje civilinėje byloje. Jei bylą jau išnagrinėjo kompetentingas teismas arba reikalavimai grindžiami autentišku dokumentu ar susitarimu ir dokumentą būtina vykdyti užsienyje, prašymą dėl Europos vykdomojo rašto išdavimo galima pateikti kilmės valstybės narės, kurioje priimtas teismo sprendimas, autentiškas dokumentas ar susitarimas, kompetentingoms institucijoms, jei tai susiję su neginčytinu reikalavimu 1. Tai yra vienintelė iš visų trijų minėtųjų Europos procedūra, skirta teismo sprendimui ar susitarimui vykdyti. Ieškovas gali pasinaudoti autentišku dokumentu kaip pagrindu reikalavimui dėl EMĮ ar ESCP pagrįsti. Tarptautinis reikalavimas turi būti pateiktas pagal Europos ir (arba) nacionalinę teisę kompetentingam teismui 2. Šis reikalavimas gali būti nagrinėjamas pagal kompetentingo teismo taikomą nacionalinę procedūrą arba pagal vieną iš Europos procedūrų, jeigu įvykdomos atitinkamos sąlygos. Jei reikalavimo suma (be išlaidų ar palūkanų) neviršija eurų, galima pasinaudoti EMĮ ir ESCP. Esant didelei tikimybei, kad atsakovas ginčys reikalavimą, patartina naudotis ESCP, nes EMĮ galima atmesti atsakovui paprasčiausiai pareiškus prieštaravimą. Tačiau EMĮ reglamentu neužkertamas kelias ieškovui šiuo atveju pasirinkti EMĮ procedūrą. Jei reikalavimo suma (be išlaidų ar palūkanų) viršija eurų, galima naudotis tik EMĮ reglamentu, įvykdžius jo taikymo reikalavimus. EMĮ galima naudotis tik esant piniginiams reikalavimams dėl konkrečių sumų mokėtinų, kai teikiamas prašymas. ESCP taip pat apima kitas reikalavimų rūšis. EMĮ nenumato teismo posėdžio: procedūra vykdoma tik raštu, išskyrus atvejus, kai EMĮ ginčijamas ar jam prieštaraujama; šiuo atveju gali būti rengiamas teismo posėdis pagal nacionalines procedūras. ESCP, paprastai rengiama raštu, vis dėlto prireikus gali būti rengiamas teismo posėdis. 1 Žr. Reglamento dėl Europos vykdomojo rašto taikymo praktinį vadovą: ht tp://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/ guide_european_enforcement_order_lt.pdf. 2 Žr m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo ( Briuselio I reglamentas ), OL L 12, , p. 1.

7 I. Įvadas: Europos civilinė procedūra EMĮ procedūra yra pasirenkamoji; tai yra ieškovas gali pasirinkti būtent šį, o ne kitus reikalavimo pareiškimo būdus. Sprendimas atmesti prašymą neužkerta kelio ieškovui reikšti reikalavimo pakartotinai pagal bet kokią tinkamą procedūrą (įskaitant EMĮ), taip pat jo prašymą atmetusiam teismui. 7

8 II. naujosios procedūros taikymo sritis

9 Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas 1. Teritorinė taikymo sritis EMĮ reglamentas taikomas visose valstybėse narėse, išskyrus Daniją. Vadinasi, negalima kreiptis į Danijos teismą su prašymu išduoti EMĮ, o EMĮ Danijoje nevykdomas. 2. Dalykinė taikymo sritis EMĮ procedūra taikoma tarptautinio pobūdžio civilinėse ir komercinėse bylose, neatsižvelgiant į teismo pobūdį. Reglamente keliamus reikalavimus atitinkančios bylos gali būti nagrinėjamos atitinkamos valstybės narės kompetentingame teisme. 9 Reglamente civilinės ir (arba) komercinės bylos pobūdis nėra apibrėžtas. Vis dėlto aiškiai nustatyta, kad reglamentas netaikomas šių kategorijų byloms: mokesčių, muitų ar administracinėms byloms, taip pat valstybės atsakomybei už veiksmus ir neveikimą vykdant valstybės įgaliojimus. Todėl šiais atvejais teismas neprivalo nagrinėti, ar konkreti byla yra civilinio, ar komercinio pobūdžio.

10 Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Sąvoka civilinės arba komercinės bylos Pagal nusistovėjusią Europos Teisingumo Teismo praktiką sąvokai civilinės ir komercinės bylos" turi būti suteikta autonominė reikšmė, kylanti iš atitinkamų Bendrijos teisės aktų tikslų bei sistemos ir bendrųjų principų, kuriais grindžiama nacionalinių teisės sistemų visuma (sprendimas LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co KG prieš Eurocontrol, C-29/76, Rink. 1976, p. 1541). Teisingumo Teismas konstatavo, kad sprendžiant, ar ginčas yra civilinio ir komercinio pobūdžio, svarbūs du elementai: ginčo dalykas ir susijusių šalių santykių pobūdis. Kalbėdamas konkrečiai apie ieškinius, kuriuose bent viena iš šalių yra valdžios institucija, Teisingumo Teismas pabrėžė, kad byla nėra civilinė ar komercinė, jei joje sprendžiamas valdžios institucijos ir privataus asmens ginčas dėl tos institucijos veiksmų vykdant viešuosius įgaliojimus. Taigi Teisingumo Teismas daro skirtumą tarp acta iure imperii, kurių neapima sąvoka civilinės ar komercinės bylos, ir acta iure gestionis, kurie, priešingai, į šią sąvoką patenka. Praktikoje acta iure imperii ir acta iure gestionis ne visada lengva atskirti. Toliau pateikiamos Teisingumo Teismo praktikoje nurodytos gairės. Sprendime Eurocontrol Teisingumo Teismas konstatavo, kad tarptautine sutartimi sukurtos valdžios institucijos reikalavimas, kuriuo siekiama iš privačios šalies išieškoti mokestį už jos įrangos bei paslaugų naudojimą, kai toks naudojimas buvo privalomas ir mokestis buvo nustatytas vienašališkai, nėra civilinė arba komercinė byla. Sprendime Ruffer (Nyderlandai prieš Ruffer; C-814/79, Rink. 1980, p. 3807) Teisingumo Teismas nusprendė, kad valdžios institucijos ieškinio, kuriuo į teismą paduotas laivo savininkas, siekiant išieškoti sudužusio laivo liekanų šalinimo išlaidas, taip pat negalima laikyti civiline arba komercine byla. Sprendime Sonntag (byla C-172/91, Rink. 1993, p. I-1963) Teisingumo Teismas nusprendė priešingai, t. y. kad civilinis ieškinys dėl kompensacijos už baudžiamąja veika sukeltą asmens sužalojimą yra civilinio pobūdžio. Tačiau tokio pobūdžio ieškinys nepatenka į sąvokos civilinės arba komercinės bylos taikymo sritį, jei žalos kaltininkas laikytinas valdžios institucija, kuri įgyvendino savo viešuosius įgaliojimus (tuo atveju mokinius prižiūrintis mokytojas nebuvo priskirtas asmenims vykdantiems viešuosius įgaliojimus"). Sprendime Gemeente Steenbergen (byla C-271/00, Rink. 2002, p. I-10489) Teisingumo Teismas konstatavo, kad sąvoka civilinės bylos" apima regresinį ieškinį, kuriuo viešoji institucija iš asmens,

11 II. Naujosios procedūros taikymo sritis kuriam taikoma privatinė teisė, siekia išieškoti sumas, kurias ji kaip socialinę paramą išmokėjo to asmens buvusiam sutuoktiniui bei vaikui, su sąlyga, kad to ieškinio pagrindas bei su jo pateikimu susijusios išsamios taisyklės yra reguliuojamos bendrosios teisės normomis dėl išlaikymo prievolių. Jei regresinis ieškinys grindžiamas nuostatomis, kuriomis įstatymų leidėjai perdavė viešajai institucijai tam tikrus savo įgaliojimus, to ieškinio negalima laikyti civiline byla. Sprendime Preservatrice fonciere (byla C-266/01, Rink. 2003, p. I-4867), Teisingumo Teismas konstatavo, kad sąvoka civilinės ar komercinės bylos apima reikalavimus, kuriais valstybė siekia, kad privatinės teisės reguliuojamo asmens atžvilgiu būtų įvykdyta privatinės teisės numatyta laidavimo sutartis, sudaryta siekiant leisti užtikrinti tos valstybės reikalaujamą ir apibrėžtą laidavimą trečiajam asmeniui, jeigu teisinis kreditoriaus ir laiduotojo santykis pagal laidavimo sutartį nenumato, kad valstybė įgyvendins įgaliojimus, viršijančius tuos, kurie egzistuoja pagal privačių asmenų santykius reglamentuojančias taisykles. Sprendime Frahuil prieš Assitalia (byla C-265/02, Rink. 2004, p. I-1543) buvo nuspręsta, kad, jei ieškinį subrogacijos būdu prieš importuotoją, kuris turėjo sumokėti muitus, pareiškia laiduotojas, kuris tuos mokesčius sumokėjo muitinei vykdydamas laidavimo sutartį, kuria įsipareigojo muitinei laiduoti, kad sumokės atitinkamus ekspeditoriui tenkančius muitus, kuriam pagrindinis skolininkas iš pradžių pavedė sumokėti skolą, toks ieškinys turi būti laikomas patenkančiu į civilinių ir komercinių bylų" sąvoką. Galiausiai, sprendime Lechouritou (byla C-292/05, Rink. 2007, p. I-1519) Teisingumo Teismas patvirtino, kad regresinis ieškinys dėl nuostolių ar žalos, kurią karo metu sukėlė valstybės kariuomenė, atlyginimo nepatenka į civilinių bylų" sąvoką Tarptautinio pobūdžio byla EMĮ reglamentas taikomas tik tarptautinio pobūdžio byloms. Kaip nurodyta EMĮ reglamento 3 straipsnyje, tarptautinio pobūdžio byla tai byla, kai bent vienos iš šalių nuolatinė ar įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje nei teismas, kuriam pateiktas prašymas. Tam tikrais atvejais nuostata suteikia galimybę pasinaudoti Europos mokėjimo įsakymo procedūra ir ne iš ES kilusiems pareiškėjams (t. y. asmenims, neturintiems nuolatinės įprastinės gyvenamosios vietos valstybėje narėje): jei skolininko nuolatinė ar įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje nei kompetentingas teismas, ne iš ES kilęs pareiškėjas gali pateikti prašymą išduoti EMĮ, įvykdęs 3 straipsnyje nustatytas šalims keliamas sąlygas. Be to, kreditorius, kurio nuolatinė ar įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje nei kompetentingas teismas, turi teisę kreiptis dėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo atsakovo, kurio nuolatinė ar įprastinė gyvenamoji vieta yra už Europos Sąjungos ribų, atžvilgiu. 11

12 Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas 12 Nuolatinė gyvenamoji vieta nustatoma taip, kaip ji apibrėžta Reglamente dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (Briuselio I reglamentas). Praktiškai šalių nuolatinė ar įprastinė nuolatinė gyvenamoji vieta nustatoma pagal A formoje ieškovo pateiktą informaciją. Kadangi pradinis prašymo nagrinėjimas gali būti atliekamas taikant automatizuotą procedūrą, pakanka patikrinti, ar nurodytas vienos iš šalių adresas yra kitoje valstybėje narėje nei teismas, kuriam pateiktas prašymas. Kita vertus, jei teismui kyla abejonių dėl pateiktos informacijos tikslumo, jis gali paprašyti ieškovo ištaisyti prašymo trūkumus ar jį papildyti. Šalių nuolatinė ar įprastinė gyvenamoji vieta vertinama pateikus prašymą išduoti EMĮ. Pagal 3 straipsnio 3 dalį tarptautinis bylos pobūdis yra nustatomas prašymo išduoti Europos mokėjimo įsakymą pateikimo metu, o ne įvykių, kuriais grindžiamas reikalavimas, atsiradimo metu. 3. Taikymas laiko atžvilgiu Reglamentas dėl EMĮ sukūrimo visose valstybėse narėse, kurioms jis privalomas, taikomas nuo 2008 m. gruodžio 12 d. Nors pati procedūra taikoma tik nuo šios datos, EMĮ galima naudotis kilus bet kokiems atitinkamiems ginčams net jei ginčo klausimai kilo iki 2008 m. gruodžio 12 d., jei nėra pasibaigęs atitinkamam reikalavimui taikomas senaties terminas pagal teismo, kuriam pateiktas prašymas, teisę. 4. Jurisdikcija Reikalavimų, pareikštų pagal EMĮ procedūrą, jurisdikcija nustatoma pagal Briuselio I reglamentą su viena išimtimi. Jei byla susijusi su vartojimo sutartimi ir vartotojas yra atsakovas, jurisdikcija nustatoma valstybėje narėje pagal nuolatinę atsakovo gyvenamąją vietą Briuselio I reglamento 59 straipsnio prasme.

13 II. Naujosios procedūros taikymo sritis 13

14 III. europos mokėjimo įsakymo procedūra

15 Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas 1. Prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą 1.1. Reikalaujama suma ir palūkanos Pagal 7 straipsnio 2 dalies b punktą prašyme nurodoma reikalavimo suma, įskaitant pagrindinį reikalavimą ir, kai taikytina, palūkanas, sutartines netesybas ir išlaidas. A formos 6 ir 8 dalyse nurodoma pagrindinė reikalavimo suma ir sutartinės netesybos, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs prašymo pateikimo metu. Duomenys apie palūkanų normą ir laikotarpį, už kurį jų reikalaujama, pateikiami A formos 7 dalyje. Nurodyti palūkanų sumą nereikalaujama. A formos pildymo gairėse nurodoma, kad jei reikalaujama palūkanų iki teismo sprendimo priėmimo dienos, paskutinis datos langelis nepildomas. 15 E formoje teismas privalo nurodyti bendrą atsakovo (-ų) mokėtiną sumą įsakymo priėmimo dieną. Reglamente nenurodoma, ar leidžiama reikalauti palūkanų po šios datos. Tos pačios nuostatos taikomos ir tada, kai įstatyme nustatyto dydžio palūkanos automatiškai pridedamos prie pagrindinės sumos pagal kilmės valstybės narės teisę. Šiuo atveju pagal 7 straipsnio 2 dalies c punktą ieškovas neprivalo nurodyti palūkanų normos ir laikotarpio, už kurį jos skaičiuojamos.

16 Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas 16 A formos 9 dalyje nurodomi išlaidų duomenys. Nors pagrindinę numatytų išlaidų dalį sudaro teismo mokesčiai, A formos pildymo gairėse nurodoma, kad kitoms išlaidoms gali būti priskiriamos ieškovo atstovui sumokėtos ar kitos su pasirengimu bylos nagrinėjimui susijusios išlaidos. Pagal 25 straipsnį teismo mokesčius sudaro teismui mokėtini mokesčiai ir įmokos, kurių suma nustatoma pagal nacionalinės teisės aktus. Gairėse taip pat patikslinama, kad jei ieškovas nežino teismo mokesčių dydžio, sumos laukelis gali būti paliekamas pildyti teismui Ieškinio pagrindas ir įrodymų apibūdinimas Pagal 7 straipsnį prašyme išduoti EMĮ nurodomas ieškinio pagrindas, įskaitant aplinkybių, kuriomis grindžiamas reikalavimas ir, jei taikytina, reikalaujamų palūkanų, apibūdinimas. Taip pat būtina pateikti reikalavimą pagrindžiančių įrodymų apibūdinimą. Reglamente nenustatoma, kiek pareiškėjas turi nurodyti duomenų; jame taip pat nenustatoma, kaip teismas turėtų nagrinėti reikalavimą. Kita vertus, reglamente aiškiai teigiama, kad reikalavimą išduoti EMĮ nebūtinai turi nagrinėti teisėjas; pagal 8 straipsnį tai gali būti atliekama pagal automatizuotą procedūrą. Teismai privalo nagrinėti prašymą pagal prašymo formoje nurodytą informaciją. Pareiškėjas, pildydamas prašymo formą, privalo nurodyti pakankamai informacijos, kad atsakovas, susipažinęs su aplinkybėmis, galėtų priimti sprendimą prieštarauti reikalavimui ar jo neginčyti. Prašyme turi būti nurodyta pakankamai informacijos, kad teismas galėtų prima facie išnagrinėti reikalavimo pagrįstumą ir prireikus atmesti aiškiai nepagrįstus reikalavimus ar nepriimtinus prašymus. Dėl šios priežasties I priede esančioje standartinėje A formoje siekiama pateikti kaip įmanoma išsamesnį įrodymų, kurie paprastai teikiami turtiniams reikalavimams pagrįsti, rūšių sąrašą. Todėl daroma išvada, kad pareiškėjai turi turėti galimybę pateikti prašymą paprasčiausiai užpildydami standartinės formos atitinkamų dalių laukelius (iš esmės 6 10). Nereikalaujama pridėti patvirtinamųjų dokumentų; tačiau pareiškėjas turi teisę tai padaryti savo nuožiūra. 11 dalyje pareiškėjams leidžiama prireikus teikti papildomus pareiškimus ir išsamesnę informaciją. Bet, kaip minėta, pareiškėjui tai nėra privaloma. Kadangi teismas gali nagrinėti prašymą tik pagal prašymo formą, reglamento nuostatos neleidžia teismui prašyti pateikti patvirtinamuosius dokumentus. Atsižvelgdamas į tai, pareiškėjas privalo prašyme pateikti pakankamai informacijos, kad įvykdytų reglamento reikalavimus, ir užtikrinti, kad reikalavimas būtų pagrįstas.

17 III. Europos mokėjimo įsakymo procedūra 1.3. Kompetentingi teismai Nagrinėti EMĮ kompetentingais teismais laikomi valstybių narių paskirti teismai, apie kuriuos oficialiai pranešta Komisijai. Kadangi valstybės narės gali bet kuriuo metu šiuos pranešimus keisti, svarbu pranešimus patikrinti kreipiantis dėl EMĮ išdavimo. Visi pranešimai skelbiami Europos teisminiame atlase civilinėse ir komercinėse bylose. Kadangi daugeliu atvejų šie pranešimai yra labai bendro pobūdžio ir susiję su bendromis proceso teisės nuostatomis, kartais reikia atlikti papildomą tyrimą, norint nustatyti tinkamą teismą. Jei teismo kompetencija yra teritorinė ir priklauso nuo atsakovo adreso, konkretų teismą galima rasti pasinaudojant atlase siūloma priemone kompetentingi teismai. Kai kurios valstybės narės paskyrė specialius teismus, kuriems pavesta nagrinėti EMĮ bylas. Jei prašymas pateikiamas ne kompetentingam teismui, pagal nacionalinę teisę nustatoma, kokių veiksmų turi imtis teismas Kaip teikti prašymą Kiekviena valstybė narė privalo leisti teikti rašytinius prašymus išduoti EMĮ. Papildomų reikalavimų nekeliama. Tačiau kai kurios valstybės narės, Europos teisminiame atlase susipažinusios su kitų valstybių narių pranešimais, priima rašytinius prašymus tik jei jie siunčiami paštu ar registruotu paštu. Valstybės narės taip pat turi teisę leisti teikti prašymus ir kitais būdais, įskaitant elektroninius būdus. Šiems būdams priskiriamas siuntimas faksu ir el. paštu. Elektronine forma teikiamas prašymas turi būti pasirašytas laikantis Direktyvos 1999/93/EB 2 straipsnio 2 dalies reikalavimų kilmės valstybėje narėje pripažįstama forma. Elektroninio parašo nereikalaujama, jei kilmės valstybėje narėje nustatytos alternatyvios saugios elektroninių ryšių sistemos, kuriomis gali naudotis registruotieji vartotojai ir jei apie šias sistemas pranešta Komisijai. Todėl prieš teikiant prašymą patartina Europos teisminiame atlase pasitikrinti, koks būdas yra priimtinas konkrečioje valstybėje narėje. Prašymą gali pateikti ieškovas ar teisinis ieškovo atstovas. Pažymėtina, kad teikiant prašymą dažnai atitinkamam teismui reikia sumokėti nustatytą mokestį ( 2. Procedūra teisme Teismas nagrinėja prašymą, tačiau netiria įrodymų. Teismas užtikrina, kad būtų įvykdytos visos 7 straipsnyje (3 skyriaus 1 dalis) nustatytos sąlygos. Jei reikalavimas aiškiai nepagrįstas arba prašymas nepriimtinas, teismas suteikia ieškovui galimybę papildyti prašymą ar ištaisyti jo trūkumus; prireikus tam naudojama B forma. 17

18 Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Keitimas ar trūkumų šalinimas Teismas, nurodydamas ieškovui papildyti prašymą ar pašalinti jo trūkumus, nustato pagal aplinkybes tinkamą terminą. Teismas turi teisę savo nuožiūra terminą pratęsti. Pirmiausia teismas nurodo ieškovui papildyti prašymą (ar jį pakeisti). Jei pakeistas prašymas tik iš dalies atitinka keliamus reikalavimus, teismas tai praneša ieškovui. Ieškovui siūloma sutikti su pasiūlymu sumokėti pagal EMĮ teismo nurodytą sumą arba jį atmesti; ieškovui taip pat pranešama apie jo sprendimo pasekmes (C forma). Ieškovui sutikus su teismo pasiūlymu, teismas išduoda EMĮ reikalavimo daliai, su kuria ieškovas sutinka (patikslinimas). Pasekmės dėl likusios pradinio reikalavimo dalies nustatomos pagal nacionalinę teisę. Ieškovui nepateikus atsakymo per teismo nurodytą terminą arba atmetus teismo pasiūlymą, teismas visiškai atmeta prašymą išduoti EMĮ Prašymo atmetimas Teismas atmeta prašymą (D forma), jei: neįvykdyti 2, 3, 4, 6 ir 7 straipsnyje keliami reikalavimai; reikalavimas yra aiškiai nepagrįstas; ieškovas neatsiunčia teismui atsakymo (į teismo pasiūlymą prašymą papildyti) per teismo nustatytą terminą; ieškovas neatsiunčia teismui atsakymo per teismo nustatytą terminą arba nesutinka su teismo pasiūlymu pagal 10 straipsnį. Ieškovui pranešama apie atmetimo priežastis. Prašymo atmetimas neskundžiamas. Tačiau tai neužkerta kelio teikti naują prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą ar pradėti kitą procedūrą, taikomą pagal valstybės narės teisę.

19 III. Europos mokėjimo įsakymo procedūra 3. Europos mokėjimo įsakymo išdavimas ir įteikimas 3.1. E formos pildymas Pateikus prašymą (A forma) ir, jei reikia, teismo nurodymu jį nustatyta tvarka pakeitus ar pašalinus jo trūkumus, teismas išduoda EMĮ naudodamas V priede nustatytą E formą, jei, kai taikytina, sumokėti atitinkami teismo mokesčiai. Pagal reglamento 12 straipsnį E formoje pateikiami šalių ir jų atstovų vardai ir pavardės, (bendrovių pavadinimai), adresai ir kiti duomenys, taip pat nurodymas atsakovui (ar atsakovams, jei atsakomybė solidari) sumokėti ieškovo A formoje reikalaujamą sumą (kopija pridedama). Įsakyme nurodoma pagrindinė reikalavimo suma, palūkanos ir laikotarpis, už kurį jų reikalaujama (pvz., iki mokėjimo dienos), taip pat sutartinės netesybos ir išlaidos, kaip apibūdinta 25 straipsnyje (taip pat žr. 26 konstatuojamąją dalį), nurodyta valiuta. E formoje atsakovas informuojamas apie savo teises ir pasirinkimo galimybes (žr. Atsakovui svarbi informacija ), t. y. sumokėti ieškovui šiame įsakyme nurodytą sumą arba užginčyti įsakymą pateikiant prieštaravimo pareiškimą įsakymą išdavusiam teismui. Atsakovas taip pat informuojamas, kad įsakymas išduotas remiantis vien ieškovo pateikta informacija ir šios informacijos teismas nepatikrino; kad įsakymas taps vykdytinu, jei teismui nebus pateiktas prieštaravimo pareiškimas (žr. 16 straipsnį); kad pateikus prieštaravimo pareiškimą byla bus tęsiama valstybės narės, kurioje išduotas įsakymas, kompetentinguose teismuose (automatinis bylos perdavimas, žr. 24 konstatuojamąją dalį), laikantis įprasto civilinio proceso taisyklių, išskyrus atvejus, kai ieškovas aiškiai prašo tuo atveju bylą nutraukti. Ieškovui paprašius bylą nutraukti, informacija atsakovui nesiunčiama Europos mokėjimo įsakymo išdavimas terminai Kada teismas išduoda Europos mokėjimo įsakymą? Pagal 12 straipsnio 1 dalį, jeigu įvykdyti reikalavimai dėl prašymo išduoti EMĮ (8 straipsnis), teismas įsakymą išduoda kuo greičiau ir paprastai per 30 dienų nuo prašymo pateikimo. Į 30 dienų laikotarpį neįskaičiuojamas laikas, kai ieškovas papildo prašymą, šalina jo trūkumus ar jį iš dalies keičia. Nurodytas terminas skaičiuojamas pagal 1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentą (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantį terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles (OL L , p. 1.) Kada Europos mokėjimo įsakymas tampa vykdytinu? EMĮ netampa galutiniu nuo jo išdavimo momento. EMĮ atsakovui pranešama apie šias galimybes: sumokėti ieškovui reikalavimo sumą arba ginčyti reikalavimą, pateikiant kilmės teismui prieštaravimo 19

20 Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas 20 pareiškimą. Prieštaravimo pareiškimas išsiunčiamas per 30 dienų nuo įsakymo įteikimo atsakovui (-ams) (žr. 12 straipsnio 3 dalį). Pagal 12 straipsnio 4 dalies b punktą įsakymas taps vykdytinu, jei kilmės teismui nebus pateiktas prieštaravimo pareiškimas. Atsakovas privalo tai padaryti per 30 dienų nuo įsakymo įteikimo jam (žr. 4.2 dalį) Įteikimas atsakovui (įgaliotam asmeniui) EMĮ atsakovui įteikiamas pagal kilmės valstybės narės nacionalinę teisę. Tačiau toks būdas turi atitikti reikalavimus, t. y. minimalius reglamente nustatytus procedūrinius standartus (13 15 straipsniai). Paprastai galima įteikti dviem būdais: dokumentas įteikiamas skolininkui patvirtinant jo gavimą (13 straipsnis) arba be gavimo patvirtinimo (14 straipsnis); abiem būdais galima įteikti atsakovo atstovui Dokumento įteikimas atsakovui ar atsakovo atstovui patvirtinant gavimą Dokumento įteikimo atsakovui patvirtinant gavimą būdai nustatyti 13 straipsnyje. Šiame straipsnyje pateikiamas baigtinis sąrašas. Bendrai tariant, galima: įteikti asmeniškai, kai atsakovas gavimą patvirtina ir pasirašo 3 ; įteikimą patvirtinti dokumentą įteikusio kompetentingo asmens pasirašytu dokumentu, patvirtinančiu, kad atsakovas gavo dokumentą arba be jokio teisinio pagrindo atsisakė jį priimti 4 ; įteikti paštu, kai atsakovas gavimą patvirtinantį dokumentą pasirašo; įteikti elektroninėmis priemonėmis, kai atsakovas gavimą patvirtina ir pasirašo Dokumento įteikimas be skolininko ar jo atstovo gavimo patvirtinimo Dokumentą įteikti skolininkui galima ir vienu iš būdų be gavimo patvirtinimo, kaip nurodyta 14 straipsnyje. Šie būdai leistini tik tada, jei atsakovo adresas tiksliai žinomas. Tokiu būdu užkertamas kelias fiktyviam dokumento įteikimui (pvz., remise au parquet). 3 Jei dokumentus reikia įteikti kitoje valstybėje narėje, jie siunčiami kitai valstybei narei pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (OL L 324, , p. 79). 4 Pirmiausia žr. teisę atsisakyti priimti dokumentus pagal Tarybos reglamento Nr. 1393/ straipsnį.

21 III. Europos mokėjimo įsakymo procedūra Bendrai tariant, galima: atsakovo adresu įteikti asmenims, gyvenantiems tame pačiame namų ūkyje kaip ir atsakovas arba jame dirbantiems. Kai atsakovas yra savarankiškai dirbantis asmuo arba juridinis asmuo, dokumentą atsakovo verslo patalpose taip pat galima įteikti jo įdarbintiems asmenims. Šiais atvejais įteikimą būtina patvirtinti: gavimo patvirtinimu, kurį pasirašo dokumentą gavęs asmuo; įteikusio asmens pasirašytu dokumentu, kuriame nurodoma įteikimo būdas, įteikimo data, dokumentą gavusio asmens vardas, pavardė ir ryšys su atsakovu; dokumentą palikti atsakovo pašto dėžutėje, pašte arba kompetentingoje valdžios institucijoje. Paskutiniame punkte nurodytais atvejais rašytiniame pranešime, kuris turi būti paliekamas atsakovo pašto dėžutėje, aiškiai nurodomas teisminis dokumento pobūdis arba pranešimo teisinis poveikis, t. y. tai, kad jis prilygsta įsakymo įteikimui ir pradedami skaičiuoti terminai. Įteikimas turi būti patvirtintas įteikusio asmens pasirašytu dokumentu, kuriame nurodoma įteikimo būdas, įteikimo data, dokumentą gavusio asmens vardas, pavardė ir ryšys su atsakovu; įteikti paštu be gavimo patvirtinimo, jei atsakovo adresas yra valstybėje narėje, kurioje byla nagrinėjama iš esmės; įteikti elektroninėmis priemonėmis, kai automatiškai patvirtinamas gavimas, jei atsakovas iš anksto aiškiai sutiko su šiuo įteikimo būdu. 4. Atsakovo teisės prieštarauti ir pasirinkimo galimybės 4.1. Prieštaravimas Europos mokėjimo įsakymui Atsakovas gali pateikti prieštaravimo dėl EMĮ pareiškimą pagal F formą, kaip nurodyta 16 straipsnyje. Atsakovas neprivalo savo prieštaravimo pagrįsti. Prieštaravimo pareiškimas išsiunčiamas per 30 dienų nuo įsakymo įteikimo atsakovui. Terminas skaičiuojamas pagal 1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1182/71, nustatantį terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles (OL L 124, , p. 1). Įteikimo data apskaičiuojant terminą neįtraukiama. Jei paskutinė termino diena yra valstybinė šventė, šeštadienis ar sekmadienis, terminas baigiasi pasibaigus kitos darbo dienos paskutinei valandai. Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1182/71 2 straipsnio 1 dalį atsižvelgiama tik į valstybės narės, kurios teismas išduoda EMĮ, valstybines šventes. 21

22 Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas 22 Prieštaravimo pareiškimas pateikiamas popierine forma ar kitomis ryšio priemonėmis, įskaitant elektronines, kurios yra priimtinos kilmės valstybei narei ir kuriomis gali naudotis kilmės teismas. Prieštaravimo pareiškimą gali pateikti ir atsakovo atstovas. Pagal 17 straipsnio 1 dalį, atsakovui pateikus priimtiną prieštaravimo pareiškimą, teismo procesas tęsiamas kilmės valstybės narės kompetentinguose teismuose laikantis įprasto civilinio proceso taisyklių, išskyrus atvejus, kai ieškovas aiškiai paprašė tuo atveju nutraukti teismo procesą. Pagal 7 straipsnio 4 dalį ieškovas turi teisę pateikti tokį prašymą bet kada iki EMĮ išdavimo. Pagal 17 straipsnio 2 dalį perėjimą prie įprastinio civilinio proceso reglamentuoja kilmės valstybės narės teisės aktai. Nacionalinės teisės aktų nuostatos negali pabloginti ieškovo padėties vėliau bendra tvarka vykstančiame civiliniame procese Vykdytinumas Nepateikus prieštaravimo pareiškimo per 30 dienų, EMĮ skelbiamas vykdytinu, jei teismas skyrė pakankamai laiko prieštaravimo pareiškimui atsiųsti. Teismas naudoja G formą paskelbdamas EMĮ vykdytinu ir išsiunčia jį ieškovui. Pagal 18 straipsnio 2 dalį formalius vykdytinumo reikalavimus reglamentuoja kilmės valstybės narės teisės aktai. Remiantis 19 straipsniu, kilmės valstybėje narėje vykdytinas EMĮ kitose valstybėse narėse pripažįstamas ir vykdomas nereikalaujant jo paskelbti vykdytinu (nereikalaujant vykdytinumo patvirtinimo) ir nesuteikiant jokios galimybės prieštarauti jo pripažinimui. Atsisakyti vykdyti leidžiama tik 22 straipsnyje nustatyta tvarka. 5. Šalių teisių gynimo būdai ir gynybos priemonės 5.1. Kokių veiksmų gali imtis ieškovas, jei prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą neišsamus, jame yra klaidų, reikia jį keisti arba jis yra atmetamas Kokių veiksmų gali imtis ieškovas, jei prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą yra neišsamus ar jame yra klaidų (9 straipsnis) Jei prašymas išduoti EMĮ neatitinka 7 straipsnyje keliamų reikalavimų, t. y. jis neišsamus ar jame yra klaidų, teismas suteikia ieškovui galimybę papildyti prašymą arba pašalinti jo trūkumus (žr. 9 straipsnio 1 dalį), naudojant II priede nurodytą standartinę B formą. Teismas nurodo ieškovui papildyti prašymą ar pašalinti jo trūkumus per terminą, kurį pagal aplinkybes laiko tinkamu (žr. 9 straipsnio 2 dalį). Ši nuostata netaikoma esant aiškiai nepagrįstiems ar nepriimtiniems reikalavimams.

23 III. Europos mokėjimo įsakymo procedūra Kokių veiksmų gali imtis ieškovas, jei prašymas tik iš dalies atitinka Europos mokėjimo įsakymui išduoti keliamus reikalavimus (10 straipsnis) Jei EMĮ išduoti keliami reikalavimai įvykdyti tik iš dalies (žr. 7 straipsnį), teismas atitinkamai praneša ieškovui, naudodamas III priede esančią standartinę C formą, ir pasiūlo sutikti su pasiūlymu sumokėti pagal EMĮ teismo nurodytą sumą arba jį atmesti. Ieškovas turi atsakyti per teismo nurodytą terminą (žr. 9 straipsnio 2 dalį), naudodamas standartinę C formą. Ieškovui sutikus su teismo pasiūlymu, teismas (žr. 12 straipsnį) išduoda EMĮ įsakymą tai reikalavimo daliai, su kuria ieškovas sutiko. Pasekmes, susijusias su likusia reikalavimo dalimi, reglamentuoja nacionalinė teisė (žr. 10 straipsnio 2 dalį). Ieškovui neatsiuntus teismui atsakymo per teismo nustatytą terminą arba nesutikus su teismo pasiūlymu, teismas visiškai atmeta prašymą. Ieškovas, nesutikęs su teismo pasiūlymu, turi teisę atsiimti prašymą ir tęsti teismo procesą laikydamasis įprasto civilinio proceso taisyklių Kokių veiksmų gali imtis ieškovas atmetus prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą (11 straipsnis) Atsisakymas išduoti EMĮ yra neskundžiamas. Reikalavimo atmetimas nekliudo ieškovui siekti reikalavimo įvykdymo teikti naują prašymą išduoti EMĮ arba pagal kitą procedūrą, taikomą pagal valstybės narės teisę (žr. 11 straipsnį) Kokių veiksmų gali imtis skolininkas kilmės valstybėje narėje, išdavus Europos mokėjimo įsakymą Prieštaravimo pateikimas kilmės valstybėje narėje (16 straipsnis) Per 30 dienų nuo įsakymo įteikimo atsakovas gali kilmės teismui pateikti prieštaravimo dėl EMĮ pareiškimą, naudodamas VI priede pateiktą F standartinę formą. Jei prieštaravimo pareiškimas pateikiamas per 30 dienų (žr. 16 straipsnio 2 dalį), teismo procesas tęsiamas kilmės valstybės narės kompetentinguose teismuose laikantis įprasto civilinio proceso taisyklių, išskyrus atvejus, kai ieškovas aiškiai paprašė tuo atveju nutraukti teismo procesą. 23

24 Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Peržiūra išimtiniais atvejais kilmės valstybėje narėje (20 straipsnio 1 dalis) Pasibaigus 30 dienų terminui, kuris skiriamas prieštaravimo pareiškimui pateikti, atsakovas turi teisę prašyti peržiūrėti EMĮ kilmės valstybės narės kompetentingame teisme, jei: 1. (a) mokėjimo įsakymas įteiktas vienu iš 14 straipsnyje numatytų būdų, t. y. be atsakovo gavimo patvirtinimo, ir (b) ne dėl atsakovo kaltės dokumentas nebuvo įteiktas laiku, nesuteikiant jam galimybės pasiruošti gynybai 5, arba 2. atsakovas negalėjo paprieštarauti reikalavimui dėl force majeure arba dėl ypatingų aplinkybių ne dėl savo kaltės, su sąlyga, kad abiem atvejais jis veikia nedelsdamas Europos mokėjimo įsakymo peržiūra kilmės valstybės narės kompetentingame teisme, jei mokėjimo įsakymas išduotas akivaizdžiai neteisingai (20 straipsnio 2 dalis) Pasibaigus 30 dienų terminui, kuris skiriamas prieštaravimo pareiškimui pateikti, atsakovas turi teisę prašyti, kad kilmės valstybės narės kompetentingas teismas peržiūrėtų EMĮ, jei mokėjimo įsakymas buvo išduotas akivaizdžiai neteisingai, atsižvelgiant į šiame reglamente nustatytus reikalavimus arba dėl kitų išimtinių aplinkybių. PASTABA: Jei teismas atmeta atsakovo prašymą dėl to, kad netaikomas nė vienas ir dalyje nurodytas peržiūros pagrindas, EMĮ lieka galioti. Jei teismas nusprendžia, kad peržiūra yra pagrįsta dėl vienos iš šiose dalyse nustatytų priežasčių, EMĮ netenka galios. 5 Pavyzdžiui, jei atsakovas buvo ligoninėje, atostogavo, išvykęs darbo reikalais ir kt.

25 III. Europos mokėjimo įsakymo procedūra 25

26 IV. europos mokėjimo įsakymų pripažinimas ir vykdymas kitose valstybėse narėse

27 Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo Reglamento praktinis vadovas dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas 1. Bendrieji principai Kilmės valstybėje narėje, t. y. jį priėmusioje valstybėje narėje, vykdytinas EMĮ kitose valstybėse narėse pripažįstamas ir vykdomas nereikalaujant vykdymo valstybėje narėje jį pripažinti vykdytinu (egzekvatūros). Vykdančiosios valstybės narės institucijos negali peržiūrėti aplinkybių ar procedūrų, kuriomis mokėjimo įsakymas buvo priimtas, išskyrus 22 ir 23 straipsniuose nurodytas išimtis. Vykdančiojoje valstybėje narėje mokėjimo įsakymas negali būti peržiūrimas iš esmės. Mokėjimo įsakymo vykdymo procedūrą reglamentuoja vykdančiosios valstybės narės teisės aktai, nepažeidžiant šio reglamento nuostatų Vykdymo prašymo pateikimas Ieškovas turi teisę kreiptis dėl vykdymo pagal vykdymo vietą į teismą ar instituciją, valstybėje narėje kompetentingą vykdymo klausimais. Šios institucijos įvairiose valstybėse narėse skiriasi. Kompetentingų teismų ir institucijų duomenys pateikiami Europos e. teisingumo portale esančio Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose puslapiuose.

28 Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas 28 Ieškovas kompetentingam teismui ar institucijai pateikia autentiškumui nustatyti būtinas sąlygas atitinkančio mokėjimo įsakymo, kurį kilmės teismas paskelbė vykdytinu, kopiją ir vykdytinumo patvirtinimą (G forma). 3. Vertimas Ieškovui gali tekti pateikti EMĮ kopiją ne kilmės teismo vartojama kalba. Paprastai EMĮ pateikiamas vykdymo valstybės narės oficialiąja kalba (ar viena iš jų), išskyrus atvejus, kai valstybė narė nurodo priimsianti mokėjimo įsakymus kita Europos Sąjungos oficialiąja kalba. Valstybėms narėms priimtinos kalbos nurodytos Europos teisminiame atlase. Ieškovas, tikrindamas duomenis, turėtų nepamiršti, kad valstybėse narėse, kuriose vartojama daugiau nei viena oficialioji kalba, gali tekti pateikti vertimą į konkrečiai valstybės narės daliai ar regionui nurodytą kalbą. Vertimą patvirtina asmuo, turintis teisę tai daryti vienoje iš valstybių narių. 4. Atsisakymas vykdyti išimtinėmis aplinkybėmis Atsakovas gali imtis šių veiksmų vykdymo valstybėje narėje, nors jais niekada nesudaromos galimybės vykdančiojoje valstybėje narėje EMĮ peržiūrėti iš esmės: 4.1. Atsisakymas vykdyti (22 straipsnis) Atsakovas turi teisę prašyti atsisakyti vykdyti įsakymą (žr. 22 straipsnį), jei šis nesuderinamas su bet kurioje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje anksčiau priimtu sprendimu ar įsakymu, jeigu: ankstesnis teismo sprendimas ar įsakymas buvo priimtas remiantis tuo pačiu ieškinio pagrindu ir ginčo šalys buvo tos pačios; ankstesnis teismo sprendimas ar įsakymas atitinka sąlygas, būtinas jam pripažinti vykdančiojoje valstybėje narėje; kilmės valstybėje narėje vykstant teismo procesui negalėjo būti prieštaraujama dėl nesuderinamumo. Paprašius taip pat atsisakoma vykdyti įsakymą, jei ir tuo atveju, kai atsakovas sumokėjo ieškovui EMĮ nurodytą sumą.

29 IV. Europos mokėjimo įsakymų pripažinimas ir vykdymas kitose valstybėse narėse 4.2. Vykdymo sustabdymas ar apribojimas (23 straipsnis) Atsakovas gali prašyti sustabdyti ar apriboti EMĮ vykdymą (žr. 23 straipsnį), jei atsakovas prašo peržiūrėti įsakymą pagal 20 straipsnį. Tokiais atvejais vykdančiosios valstybės narės kompetentingas teismas atsakovo prašymu gali: apriboti vykdymo procesą vykdyti tik apsaugos priemones; nustatyti vykdymo sąlygą reikalavimą pateikti jo nustatytą garantiją; esant išimtinėms aplinkybėms sustabdyti vykdymo procesą. 29

30

31 Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europe Direct tai paslauga, padėsianti Jums rasti atsakymus į klausimus apie Europos Sąjungą Informacija teikiama nemokamai telefonu (*): (*) Kai kurie mobiliojo ryšio operatoriai neteikia paslaugos skambinti numeriu arba šie skambučiai yra mokami. Fotolia, Istockphoto Europos Sąjunga, 2011 Leidžiama dauginti, nurodžius šaltinį. Printed in Belgium Spausdinta popieriuje, balintame nenaudojant elementinio chloro (ECF)

32 Kreipkitės šiuo adresu Europos Komisija Teisingumo generalinis direktoratas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose Rue Montoyer 59 B-1049 Briuselis DS LT-C LT doi: /34425

Form A - Claim Form

Form A - Claim Form EUROPOS IEŠKINIŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA A FORMA IEŠKINIO FORMA (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS Paskelbė Hagos tarptautinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 28.7.2009 KOM(2009) 373 galutinis 2009/0100 (CNS) C7-0156/09 PASIŪLYMAS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJOS SUDARYTINOS KONVENCIJOS DĖL VAIKO IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ

Detaliau

http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 Autentiškas vertimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centras TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2201/2003

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

DocHdl1tmpTarget

DocHdl1tmpTarget Europos teisminių institucijų, nagrinėjančių civilines ir komercines bylas, tinklas Civilinis teisingumas šalia jūsų Sveiki atvykę į mūsų interneto svetainę tai nauja iniciatyva, palengvinsianti visų Europos

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Meteorų lietumi pasipuošusio rugpjūčio naujienlaiškis 2013 m. - Skolų pirkimas; - Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas; - Bankroto bylos inicijavimas ir iškėlimas įmonės kreditoriaus vardu;

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proceso baigiamasis bakalauro egzaminas raštu yra organizuojamas

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

ISSN TEISĖ Bylų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra Europos Sąjungoje Vigita Vėbraitė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto P

ISSN TEISĖ Bylų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra Europos Sąjungoje Vigita Vėbraitė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto P ISSN 1392 1274. TEISĖ 2011 79 Bylų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra Europos Sąjungoje Vigita Vėbraitė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros lektorė socialinių mokslų

Detaliau