Microsoft Word Nr P-135.doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word Nr P-135.doc"

Transkriptas

1 MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLINGUMAS Vilnius 2005 m. VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA

2 2 T U R I N Y S SANTRAUKA 3 ĮŽANGA 5 AUDITO REZULTATAI 8 Mokslinių tyrimų vertinimas 8 Ministerijų užsakomų tyrimų organizavimas 11 Mokslinių tyrimų finansavimas 14 IŠVADOS IR SIŪLYMAI 16

3 3 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLINGUMAS S A N T R A U K A 2005 m. gruodžio 29 d. Nr P-135 Vilnius Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros problemos buvo aptartos Pasaulio banko ataskaitoje Lietuva. Žinių ekonomikos plėtra m. kovas, Lietuvos mokslo tarybos 2004 m. siūlymuose dėl Pasaulio banko ataskaitos ir kituose dokumentuose. Daugelis problemų, susijusių su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos valstybiniu reguliavimu ir administravimu, buvo aptartos minėtose studijose ir kituose dokumentuose, tačiau iki šiol jos nėra išspręstos. Audito ataskaitoje akcentavome su ministerijų užsakomų tyrimų organizavimu susijusias problemas. Mokslo ir studijų įstatyme 1 nurodyta, kad Švietimo ir mokslo ministerija turi vykdyti visų Lietuvos Respublikoje valstybės biudžeto lėšomis atliekamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų stebėseną. Pagal galiojančią tvarką atlikti tyrimai pripažįstami moksliniais, kai juos įvertina moksliniai ekspertai. Audito metu nustatyta, kad: Neatliekama išorinė ministerijų užsakomų mokslinių tyrimų stebėsena, nėra bendros ministerijų užsakomų tyrimų apskaitos, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai neatskiriami nuo kitų tyrimo darbų. Dauguma (70 iš m. užsakytų tyrimų 2 ) ekspertų vertinimui pateiktų ministerijų ir kitų įstaigų užsakomų mokslo ir studijų institucijose tyrimų nėra moksliniai tyrimai. Nusistovėjusi tyrimų organizavimo bei jų įvertinimo moksliniais tvarka sudaro sąlygas ministerijoms kartais ne visiškai pagrįstai naudotis Viešųjų pirkimų įstatyme numatyta išimtimi, kada netaikoma viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta pirkimų tvarka. Dėl skirtingų sąvokos moksliniai tyrimai interpretacijų statistiniai duomenys apie lėšų panaudojimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbams (šalies mastu) yra netikslūs. 1 Mokslo ir studijų įstatymo ( , Nr. I-1052) 22 str. 3 d. 2 Ministerijų ir kitų įstaigų, pasirinktų vertinimui audito metu, užsakyti tyrimai

4 4 Audito ataskaitoje Švietimo ir mokslo ministerijai pateikti pasiūlymai perengti: bendrą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros koordinavimo, finansavimo ir priežiūros tvarką, privalomą valstybės biudžeto lėšomis užsakomų tyrimų ataskaitų skelbimą Ministerijų interneto svetainėse tvarką.

5 5 Į Ž A N G A Moksliniai tyrimai, technologijų plėtra ir inovacijos kiekvienoje šalyje turi didžiulę reikšmę visų visuomenės veiklos sektorių plėtrai ir lemia krašto gyvenimo kokybę. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau MTEP) veiklą reglamentuoja Mokslo ir studijų įstatymas, kiti teisės aktai. Mokslo ir studijų įstatyme 3 nurodyta, kad Švietimo ir mokslo ministerija (toliau ŠMM) vykdo visų Lietuvos Respublikoje valstybės biudžeto lėšomis atliekamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų stebėseną. Moksliniai tyrimai 4 (kitaip mokslinis darbas), skirstomi į fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus: Fundamentiniai moksliniai tyrimai eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami pirmiausia reiškinių esmei ir stebimai tikrovei pažinti, tuo metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautus rezultatus. Taikomieji moksliniai tyrimai eksperimentiniai ir (arba) teoriniai pažinimo darbai, pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti. Eksperimentinė plėtra (kitaip taikomoji mokslinė veikla) mokslinių tyrimų ir praktinės patirties sukauptu pažinimu paremti sistemingi darbai, kurių tikslas kurti naujas medžiagas, technologijas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus. Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje 5 ir Europos Sąjungos Lisabonos (2000) rezoliucijoje numatytos šios svarbiausios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros valstybės prievolės: tobulinti žinių ekonomikos plėtrą skatinančią teisinę ir ekonominę aplinką ir institucinę sąrangą; remti MTEP, kad ji taptų svarbiausiu veiksniu, padedančiu didinti pramonės, žemės ūkio, statybos ir paslaugų šakų efektyvumą ir konkurencingumą pasaulinėje rinkoje; pagerinti aplinką privačioms investicijoms į mokslinius tyrimus, sudaryti sąlygas mokslo ir verslo partnerystei, aukštųjų technologijų įmonių steigimuisi, naudoti tam mokesčių politiką, rizikos kapitalą ir Europos Sąjungos fondus; gerinti mokslinių tyrimų kokybę orientuojantis į Europos mokslinių tyrimų erdvę, remti bendrus su kitomis šalimis projektus; užtikrinti būtiną šalies mokslinę ir technologinę kompetenciją; sukurti veiksmingą nacionalinę inovacijų sistemą, garantuojančią palankias sąlygas naujų technologijų ir veiklos metodų kūrimui ir sklaidai; sukurti statistikos duomenų banką MTEP politikai analizuoti. 3 Mokslo ir studijų įstatymo ( , Nr. I-1052) 22 str. 3 d. 4 Mokslo ir studijų įstatymo ( , Nr. I-1052) 2 str. 1-4 d. 5 LR Seimo nutarimas Nr. IX-1187 Dėl valstybės ilgalaikės raidos strategijos

6 6 Vyriausybės nutarimu 6 patvirtintoje Ilgalaikėje mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros strategijoje (ji parengta vadovaujantis Valstybės ilgalaikės raidos strategija ir suderinta su Europos Sąjungos Lisabonos (2000) ir Barselonos (2002) rezoliucijose numatytais tikslais ir priemonėmis) nurodyta, kad Lietuvos ekonomika tebėra silpna ir nepajėgia tinkamai finansuoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros; eisinė, finansinė ir institucinė valstybės politika neskatina technologinės pažangos, mokslinių tyrimų finansavimas menkai siejamas su galutiniais rezultatais; TEP statistikos nepakanka MTEP procesams analizuoti ir valdyti; ėra nuolatinės mokslinės MTEP proceso stebėjimo ir analizės sistemos. Ministerijos į rengiamus metų strateginius veiklos planus privalo įtraukti su MTEP veikla susijusias priemones, kurios numatytos Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje. Šioje strategijoje numatyta, kad MTEP stebėseną vykdys Švietimo ir mokslo ir Ūkio ministerijos. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros problemos taip pat buvo aptartos Pasaulio banko ataskaitoje Lietuva. Žinių ekonomikos plėtra m. kovas, Lietuvos mokslo tarybos 2004 m. siūlymuose dėl Pasaulio banko ataskaitos ir kituose dokumentuose. Tačiau iki šiol su MTEP veiklos valstybiniu reguliavimu ir administravimu susijusios problemos nėra išspręstos. Audito objektas ministerijų užsakomi moksliniai tyrimai. Audito subjektas Švietimo ir mokslo ministerija. Audito tikslas įvertinti ministerijų užsakomų (mokslinių) tyrimų organizavimą, rezultatų panaudojimo stebėseną. Audituotas laikotarpis metai. Audito procesas. Valstybinis auditas Ministerijų užsakomų mokslinių tyrimų tikslingumas buvo numatytas Valstybės kontrolės 2005 metų veiklos audito programoje. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Veiklos audito 1-ojo departamento direktoriaus R. Sanajevo pavedimu 7,8 valstybinį auditą atliko Veiklos audito 1-ojo departamento vyresnieji valstybiniai auditoriai J. Izokaitis (grupės vadovas) ir M. Čeplinskienė, valstybiniai auditoriai N. Bryžachina ir M. Macijauskas. Auditas pradėtas , baigtas Audito metu duomenys apie ministerijų užsakomų tyrimų organizavimą buvo renkami Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo ir Švietimo ir mokslo ministerijose. Buvo pateikti klausimynai kitoms ministerijoms ir kai kurioms jų reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms (Aplinkos, Kultūros, Žemės ūkio ministerijoms, Aplinkos apsaugos agentūrai ir Darbo biržai), bendravome su atsakingais ministerijų darbuotojais, susipažinome su tam tikrais ministerijų užsakytais tyrimais. 6 Vyriausybės nutarimas Nr Dėl ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros strategijos bei Lietuvos mokslo ir technologijų baltosios knygos nuostatų įgyvendinimo programos patvirtinimo m. rugsėjo 6 d. Nr P m. spalio 28 d. Nr P-1

7 7 Audito įrodymai gauti taikant patvirtinimo, patikrinimo (rašytinių dokumentų nagrinėjimo), apklausos (klausimynai) ir analitines procedūras. Atlikdami auditą, laikėmės prielaidos, kad auditoriams pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai yra išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.

8 8 A U D I T O R E Z U L T A T A I MOKSLINIŲ TYRIMŲ VERTINIMAS Vyriausybės patvirtintoje Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodikoje 9 numatyta, kad moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra laikomi tik tie darbai, kurie atitinka Frascati žinyne 10 nurodytus reikalavimus. Pagal minėtą žinyną pagrindinis kriterijus, pagal kurį moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra atskiriama nuo kitų veiklos sričių, yra apčiuopiamas mokslinės ir technologinės problemos sprendimo naujumas, t.y. kai problemos sprendimas nėra akivaizdus tos mokslo ir technologijų srities ekspertui. Tais atvejais, kai MTEP veikla gali būti painiojama su ne MTEP pobūdžio veikla, ypač pradinėje veiklų stadijoje, Frascati vadovas nurodo labai paprastą ir aiškų kriterijų jeigu bet kokios mokslinės-techninės veiklos tikslas yra MTEP, ji gali ir turi būti priskiriama MTEP. Ir atvirkščiai, jeigu net ir mokslinis personalas vykdo veiklą, kurioje nors ir gali būti naudojami MTEP veiklos metodai, tačiau ši veikla yra nukreipta kitiems negu MTEP tikslams, ši veikla negali būti priskiriama MTEP veiklai. Jei mokslo ir studijų institucija su savo moksline aparatūra atlieka kokių nors gamtos objektų tyrimus, siekdama išsiaiškinti naujas, nežinomas šių objektų savybes ar rasti naujus šių savybių paaiškinimus, tai yra MTEP veikla. Tačiau, jeigu tas pats personalas su ta pačia aparatūra atlieka rutininius tų pačių objektų matavimus (tyrimus) ūkio subjektų ar valstybės institucijų užsakymu, t.y. siekiant išaiškinti tiriamų objektų savybes verslo, ūkio, aplinkosaugos, sveikatos apsaugos ar kitais tikslais, neturinčiais MTEP požymių, tokia veikla negali būti priskiriama MTEP veiklai 11. Mokslo ir studijų įstatyme 12 numatyta, kad Lietuvos ūkio, kultūros, socialinės, sveikatos, krašto ir gamtos apsaugos bei kitų sričių programoms reikalingi moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir specialistų rengimas finansuojami iš tvirtinant šias programas joms numatomų lėšų. Daugelio ministerijų nuostatuose yra numatyta funkcija, susijusi su mokslinių tyrimų organizavimu, koordinavimu (1 pav.). 1 Kai kurių ministerijų nuostatuose numatytos su mokslinių tyrimų organizavimu ir koordinavimu susijusios funkcijos APLINKOS MINISTERIJA 13 organizuoja ir koordinuoja mokslinius tyrimus, susijusius su gamtos ištekliais, jų naudojimu, atkūrimu ir aplinkos apsauga, pagal kompetenciją organizuoja kitus taikomuosius mokslo tyrimus, taikomųjų mokslo programų ir projektų finansavimą, koordinuoja jų įgyvendinimą, skatina inovacijas. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA 14 remia ir koordinuoja mokslo tyrimus socialinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo priemonių techninės saugos, gyventojų užimtumo, darbo apmokėjimo ir darbo rinkos profesinio mokymo, moterų ir vyrų lygių galimybių, lygių galimybių klausimais. SUSISIEKIMO MINISTERIJA 15 įgyvendindama jai pavestus uždavinius pagal kompetenciją skatina inovacijų pažangą, dalyvauja rengiant tikslines tyrimų programas. ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA 16 pagal savo kompetenciją organizuoja mokslo ir technikos pažangos valstybinį valdymą, dalyvauja formuojant specialistų rengimo, konsultavimo, tobulinimosi kryptis ir prioritetus, vadovauja mokslo programų bei projektų finansavimui ir įgyvendinimui, skatina inovacijas 9 Vyriausybės nutarimo Nr Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodikos patvirtinimo 5 p. 10 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nustatyta mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ekspertizių standartinė praktika 11 Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento Mokslo skyriaus pažyma dėl Mokslo ir studijų institucijų vykdomų MTEP darbų ir kitų darbų, reikalaujančių mokslinės kompetencijos, finansavimo, vertinimo ir skatinimo, Mokslo ir studijų įstatymo ( , Nr. I-1052) 24 str. 5 d. 13 LRV nutarimo Nr Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo, p. 14 LRV nutarimo Nr. 892 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo, p. 15 LRV nutarimo Nr Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo, 6.3. p. 16 LRV nutarimas Nr Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo, p.

9 9 Vykdydama Vyriausybės pavedimą, ŠMM parengė ir pateikė Strateginio planavimo komitetui medžiagą 17, kurioje, remiantis galiojančio Mokslo ir studijų įstatymo nuostatomis ir apibrėžimais, buvo nurodyta, kad dauguma kitų ministerijų užsakomųjų darbų nepatenka į šiuo įstatymu apibrėžtą MTEP sąvoką. ŠMM Mokslo ir studijų departamento Mokslo skyriaus vedėjo teigimu, kiekviena ministerija veiklą moksliniai tyrimai supranta savaip ir dauguma šių mokslinių tyrimų neatitinka Mokslo ir studijų įstatyme nustatytų apibrėžimų. Mokslo ir studijų įstatyme 18 nurodyta, kad ŠMM savo nustatyta tvarka vykdo visų Lietuvos Respublikoje valstybės biudžeto lėšomis atliekamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų stebėseną. Ministerijos ir kitos įstaigos privalo teikti ŠMM informaciją apie tokius jų užsakymu atliekamus darbus. Minėtoje ŠMM parengtoje ir pateiktoje Vyriausybės strateginio planavimo komitetui medžiagoje buvo nurodyta, kad daugelio ministerijų užsakomi, vykdomi ir finansuojami moksliniai tyrimai ŠMM nėra koordinuojami, atliktų mokslinių tyrimų ataskaitos nepateikiamos ŠMM. Neatliekama išorinė ministerijų užsakomų mokslinių tyrimų stebėsena, nėra bendros ministerijų užsakomų tyrimų apskaitos, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai neatskiriami nuo kitų tyrimo darbų. Pagal galiojančią tvarką atlikti tyrimai pripažįstami moksliniais, kai juos įvertina moksliniai ekspertai. ŠMM mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos reguliavimo sferoje tokių darbų ekspertizę ir pripažinimą moksliniais atlieka ekspertų grupės, sudarytos: ŠMM, Studijų kokybės vertinimo centro, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo (toliau LVMSF) ir Lietuvos mokslų akademijos. Minėtiems ekspertams tyrimai vertinimui pateikiami įvairių šių tyrimų užsakovų ir vykdytojų (tiek iš valstybės, tiek iš privačių institucijų), tačiau valstybėje nėra bendros sistemos, užtikrinančios MTEP darbų įvertinimą ir pripažinimą tokiais darbais. Pagal ŠMM pateiktą informaciją ekspertų vertinimui buvo pateikti 77 ministerijų ir kitų įstaigų metais užsakyti tyrimai 19, iš jų tik 7 (t.y. 9 % vertinimui pateiktų tyrimų) buvo įvertinti kaip moksliniai tyrimai. Auditorių nuomone, vien atskirų tyrimų, pateiktų moksliniam vertinimui, pavadinimai kelia abejonių dėl jų priskyrimo moksliniams tyrimams (2 lentelė). 17 ŠMM pasiūlymai dėl mokslinės veiklos vertinimo ir valstybės institucijų užsakymų mokslo ir studijų institucijoms reglamentavimo 18 Mokslo ir studijų įstatymo ( , Nr. I-1052) 22 str. 3 d. 19 Ministerijų ir kitų įstaigų, pasirinktų vertinimui audito metu, užsakyti tyrimai

10 10 2 Pateiktų vertinimui, bet nepripažintų moksliniais, tyrimų pavyzdžiai Nr. SUTARTIES TURINYS UŽSAKOVAS VYKDYTOJAS 1 Sausinimo sistemų inventorizacijos praktinių nurodymų parengimas Aplinkos ministerija Lietuvos miškų 2 Nuostolių dėl spyglių nugraužimo įvertinimo metodikai parengti Aplinkos ministerija Lietuvos žemės ūkio universitetas 3 Miško želdinių ir žėlinių stebėsenos metodikos parengimas Aplinkos ministerija Lietuvos miškų 4 Trąšų ir pesticidų naudojimo miško medelynuose rekomendacijų parengimas Aplinkos ministerija 5 Sausinimo sistemų inventorizacijos praktinių nurodymų parengimas Aplinkos ministerija 6 7 Vairuotojų ir asmenų, atsakingų už pavojingų krovinių vežimą, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo vadovas Ilgalaikė (25 metai) Lietuvos nacionalinė transporto sistemos plėtros strategija 8 Socialinių paslaugų teikimo planavimo savivaldybėse metodika 9 10 Techninio reglamento Asmeninės apsauginės priemonės įgyvendinimo vadovo parengimas Nelegalaus darbo, teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, pažeidimų, darbdavių atstovų grasinimų ar kitokio psichologinio pobūdžio įtakos darbuotojų darbo rezultatams bei saugai ir sveikatai tyrimas Susisiekimo ministerija Susisiekimo ministerija Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos miškų Lietuvos miškų Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių tyrimų Lietuvos tekstilės Darbo ir socialinių tyrimų Pagrindinė tyrimų neįvertinimo moksliniais priežastis neatitiktis Mokslo ir studijų įstatyme nustatytiems apibrėžimams ir Frascati vadovo nuostatoms. Pagal Frascati vadovą bendru atveju MTEP nelaikoma 20 : Nacionalinių standartų palaikymas, antrinių standartų kalibravimas, rutininiai bandymai bei rutininė medžiagų, komponentų, produktų, procesų, dirvos, atmosferos ir pan. analizė nėra priskirtina MTEP veiklai. Pavyzdžiui, aplinkos monitoringo, genų banko išsaugojimo, matų ar standartų palaikymo rutininiai darbai, nors ir vykdomi mokslinio personalo, nėra MTEP veikla, kadangi jų tikslas nėra mokslinai tyrimai. Specializuota veikla, susijusi su mokslinės ir techninės informacijos bei duomenų rinkimu, kodavimu, atkūrimu, klasifikavimu, platinimu, vertimu, analize bei vertinimu, ir vykdoma kad ir mokslinio bei techninio personalo taip pat nėra priskiriama MTEP veiklai. Pavyzdžiui, ūkinei veiklai skirtų reglamentų, standartų bei normatyvų rengimas ar pritaikymas, žinynų, žodynų rengimas taip pat nėra MTEP veikla, nes tokių darbų tikslas nėra moksliniai tyrimai. Bibliografinės, patentų, mokslinės ir techninės informacijos sklaidos bei konsultacinių tarnybų veikla taip pat nėra priskirtina MTEP veiklai. Pagal Frascati vadovą visos šios gretutinės veiklos gali būti priskirtos MTEP veiklai, bet tik tuo atveju, jeigu jų tiesioginis tikslas yra MTEP, o ne ūkinė ar administracinė veikla. Dauguma (70 iš m. užsakytų tyrimų 21 ) ekspertų vertinimui pateiktų ministerijų ir kitų įstaigų užsakomų mokslo ir studijų institucijose tyrimų nėra moksliniai tyrimai. 20 ŠMM pasiūlymai dėl mokslinės veiklos vertinimo ir valstybės institucijų užsakymų mokslo ir studijų institucijoms reglamentavimo 21 Ministerijų ir kitų įstaigų, pasirinktų vertinimui audito metu, užsakyti tyrimai

11 11 MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ TYRIMŲ ORGANIZAVIMAS Audito metu surinktais duomenimis ministerijos ir kitos įstaigos iš savo vykdomų programų užsakomiesiems tyrimams metais skyrė 10,6 mln. Lt, už šias lėšas buvo atlikta 708 tyrimai (3 lentelė). Per analizuojamą laikotarpį daugiausiai tyrimų užsakė ir jiems atlikti lėšų skyrė Žemės ūkio ministerija. 3 Tyrimams skirtos lėšos Tyrimų skaičius Suma tūkst. Lt Aplinkos ministerija Aplinkos apsaugos agentūra Kultūros ministerija Susisiekimo ministerija Švietimo ir mokslo ministerija * Žemės ūkio ministerija Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Darbo birža Iš viso: * Švietimo ir mokslo ministerijos pateikti duomenis be lėšų, skirtų tarptautiniams tyrimams Šaltinis ministerijų pateikti duomenys Audito metu vertinimui pasirinktose ministerijose (Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo ir Švietimo ir mokslo ministerijose) yra nusistovėjusios tam tikros šioms ministerijoms reikalingų tyrimų organizavimo procedūros, tačiau audituojamu laikotarpiu jos nebuvo patvirtinusios tyrimų planavimą ir organizavimą reglamentuojančių tvarkų. Auditorių nuomone, tikslinga patvirtinti vienodus tyrimų planavimo ir organizavimo principus, kuriuose iš visų reikalingų tyrimų būtų išskirti moksliniai tyrimai. Svarbu teisiškai sureguliuoti MTEP veiklos užsakymus. Valstybės institucijos, įsigydamos prekių ir parinkdamos subjektus darbams atlikti ir paslaugoms teikti, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu 22. Viešųjų pirkimų įstatyme 23 nustatyta, kad šio įstatymo nustatyta pirkimų tvarka netaikoma perkant mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas. Skirtingose ministerijose perkant tyrimų paslaugas su vykdytojais sudaromos skirtingų rūšių sutartys (mokslinių tyrimų, autorinės). Tyrimų paslaugų pirkimo tvarka ministerijose ne visuomet atitinka Viešųjų pirkimų įstatymu nustatytą pirkimų tvarką. Į mokslo kūrinių, saugomų autorių teisės normomis, sąvoką neįeina moksliniai ar kiti tyrimai 24. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas nereglamentuoja mokslinio tyrimo darbų atlikimo proceso. Mokslinio tyrimo darbų atlikimo sutartis numatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Pagal nusistovėjusią tvarką užsakytas tyrimas įvertinamas moksliniu tik po to, kai jis būna atliktas. Daugumos Ministerijų užsakyti tyrimai nelaikomi mokslo tyrimų ir plėtros 22 LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo ( , Nr. VIII-729) 16 str. 23 Viešųjų pirkimų įstatymo ( , Nr. I-1491) 9 str. 2 d. 8 p. 24 Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos autorių teisių ir gretutinių teisių terminų aiškinamasis žodynas WIPO, Ženeva, 1981 m., 231 p.

12 12 darbais (neįvertinti kaip moksliniai tyrimai), todėl šių paslaugų pirkimas turi būti vykdomas laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytos pirkimų tvarkos. Nusistovėjusi tyrimų organizavimo ir jų įvertinimo moksliniais tvarka sudaro sąlygas ministerijoms kartais ne visiškai pagrįstai naudotis Viešųjų pirkimų įstatyme numatyta išimtimi, kada netaikoma viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta pirkimų tvarka. Audito metu surinktais duomenimis daugiausiai ministerijų užsakomų tyrimų atlieka aukštosios mokyklos, valstybės mokslo institutai ir universitetų mokslo institutai. Vidutinė vieno tyrimo kaina priklausomai nuo vykdytojo 2004 metais svyravo nuo 12,2 tūkst. Lt iki 28,6 tūkst. Lt. Didžiausia kaina buvo tyrimų, kuriuos atliko ne mokslo įstaigos (asociacijos, fondai) ir fiziniai asmenys. Kitų įstaigų atliekamo vieno tyrimo vidutinė kaina (28,6 tūkst. Lt) beveik du kartus didesnė negu valstybinių mokslo institutų atliekamų tyrimų kaina (15,5 tūkst. Lt). 4 Vidutinė 2004 m. ministerijų užsakyto vieno tyrimo kaina pagal vykdytojus Universitetų mokslo institutai Aukštosios mokyklos Valst ybės mokslo institutai Privačios įstaigos Viešosios įstaigos Valst ybės mokslo įstaigos Fiziniai asmenys (mokslininkai, kiti tyrėjai) Kitos įstaigos (asociacijos, fondai) Šaltinis ministerijų pateikti duomenys Auditorių nuomone, ministerijos, užsakydamos tyrimus, turi numatyti dokumentų, pagrindžiančių tyrimų kainas (sąmatos), pateikimą.

13 13 Negalime teigti, kad audito metu vertinimui pasirinktų ministerijų visų užsakytų tyrimų rezultatai buvo pritaikyti (panaudoti) (1 pvz.), abejojame dėl kai kurių iš jų užsakymo tikslingumo (2 pvz.): 1 pavyzdys Susisiekimo ministerija 2003 metais užsakė tyrimą Vairuotojų ir asmenų, atsakingų už pavojingų krovinių vežimą, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo vadovas. Ministerijos darbuotojų paaiškinimu, darbas buvo inicijuotas siekiant parengti vairuotojams, vežantiems pavojingus krovinius, mokymo priemonę. Buvo planuota išleisti medžiagą atskiru leidiniu. Audito metu buvo nustatyta, kad atliktas darbas parengta metodinė medžiaga nebuvo panaudotas kaip buvo planuota, t.y. iki šiol Vairuotojų ir asmenų, atsakingų už pavojingų krovinių vežimą, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo vadovas nėra išleistas atskiru leidiniu. Nuo parengto Vadovo perdavimo ministerijai praėjo apie 1,5 metų. 2 pavyzdys Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2003 m. užsakė tyrimą Eurointegracijos poveikis žmogaus socialinei raidai: socialinio vystymo perspektyvos ir mokesčių politika. Mokslinio tyrimo tikslas įvertinti ES integracijos galimą įtaką žmogaus socialinei raidai Lietuvoje. Viešoji įstaiga Socialinės politikos grupė mokslinį tyrimą atliko per 43 dienas ir mokslinio tyrimo ataskaitą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikė Mokslinio tyrimo medžiaga iki Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą nebuvo publikuota. 25 Kai kurios ministerijos m. užsakė parengti strategijas, reglamentus ir kitus dokumentus (3 pvz.). Auditorių nuomone, tokius darbus turėtų atlikti pačios ministerijos ar jų reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos ir tokie darbai neturėtų būti finansuojami iš MTEP veiklai skirtų lėšų. 3 pavyzdys UŽSAKYTI TYRIMAI Aplinkos ministerijos užsakytų tyrimų pavyzdžiai: Subalansuotos plėtros strategijos projektas Valstybinė architektūros strategija Susisiekimo ministerijos užsakytų tyrimų pavyzdžiai: Civilinės aviacijos veiklos liberalizuotoje rinkoje strategija Ilgalaikė (25 metai) Lietuvos nacionalinė transporto sistemos plėtros strategija Vairuotojų ir asmenų, atsakingų už pavojingų krovinių vežimą, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo vadovas Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nacionalinės užimtumo politikos atitikimo Europos Sąjungos strategijai vertinimas Techninio reglamento Asmeninės, apsauginės priemonės įgyvendinimo vadovo parengimas VYKDYTOJAS Fizinis asmuo Lietuvos architektų sąjunga UAB Ekonominės konsultacijos ir tyrimai VGTU Transporto mokslo VGTU Transporto mokslo Darbo ir socialinių tyrimų Lietuvos tekstilės 25 Valstybinio audito ataskaita Nr Viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, valdymo vertinimas

14 14 Lietuvos Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje įteisinta nuostata, kad reikia atskirti iš institutų stebėsenos ar kitas valstybei reikalingas ne MTEP funkcijas (ekologijos, aplinkos taršos ir kitokios stebėsenos) ir jas atliekančias įstaigas, pavesti jas atlikti agentūroms prie ministerijų ir finansuoti ne iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų MTEP 26. Audito metu vertinome, kaip vykdoma pasirinktų ministerijų (Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo ir Švietimo ir mokslo ministerijos) užsakytų tyrimų rezultatų pritaikymo stebėsena. Ministerijos atstovai, atsakingi už tyrimų organizavimą, paaiškino, kad tyrimų rezultatų įgyvendinimo stebėseną vykdo atskiri skyriai, iniciavę tyrimą. Ministerijos nepateikė jokių rašytinių dokumentų apie tyrimų rezultatų įgyvendinimą. Auditorių nuomone, atliekant tyrimų stebėseną, būtų tikslinga rengti ataskaitas apie tyrimų rezultatų pritaikymą. Tai leistų ateityje tiksliau planuoti tyrimus. Ne visos ministerijos užsakytų tyrimų ataskaitas (medžiagą) skelbia savo interneto svetainėse. Kadangi tyrimai finansuojami biudžeto lėšomis, auditorių nuomone, ministerijos turėtų tyrimų ataskaitas pateikti viešai. MOKSLINIŲ TYRIMŲ FINANSAVIMAS Statistikos departamento duomenimis, lėšos, skiriamos MTEP, nuolat didėja ir 2004 metais siekė 0,76 % BVP (5 pav.). 5 MTEP skirtos lėšos Lėšos skirtos MTEP (mln. Lt) Išlaidų mokslo tiriamajai v eiklai santy kis su bendruoju v idaus produktu (BVP), % ,00% 0,90% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% Šaltinis 26 Vyriausybės nutarimas Nr Dėl nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos

15 15 Lietuvoje MTEP skirtos lėšos, skaičiuojant procentais nuo BVP, yra mažesnės už ES šalių vidurkį ir yra vienos mažiausių tarp naujųjų ES narių (6 pav.). 6 BVP dalis, skirta MTEP > 3,0% Suomija, Švedija; 2,51 3,0% Vokietija; 2,01 2,5% Prancūzija, Danija, Nyderlandai; 1,51 2,0% Belgija, D.Britanija, Austrija; 1,01 1,5% Airija, Liuksemburgas, Italija, Slovėnija, Čekija; 0,51 1,0% Ispanija, Portugalija, Graikija, Vengrija, Lenkija, Slovakija, Estija, Lietuva; < 0,5% Latvija, Kipras. Šaltinis Lietuvos mokslo tarybos darbo grupės ataskaita Mokslo tarybos ataskaitoje buvo išreikšta abejonė dėl Statistikos departamento pateikiamų duomenų apie lėšas, skirtas MTEP, patikimumo. Pagrindinė priežastis įvairių paslaugų priskyrimas prie MTEP veiklos. Tai patvirtina ir audito metu nustatytas faktas, kad dauguma ministerijų užsakytų tyrimų nebuvo įvertinti kaip moksliniai. Auditorių nuomone, dėl skirtingų sąvokos moksliniai tyrimai interpretacijų statistiniai duomenys apie lėšų panaudojimą MTEP šalies mastu yra netikslūs. Tikslinga sukurti vienodą valstybės mastu šių užsakymų finansavimo ir priežiūros sistemą, tai leistų tiksliai apskaičiuoti valstybės biudžeto lėšas, skirtas MTEP finansuoti.

16 I Š V A D O S I R P A S I Ū L Y M A I 16 IŠVADOS: 1. Neatliekama išorinė ministerijų užsakomų mokslinių tyrimų stebėsena, nėra bendros ministerijų užsakomų tyrimų apskaitos, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai neatskiriami nuo kitų tyrimo darbų. 2. Dauguma (70 iš m. užsakytų tyrimų 27 ) ekspertų vertinimui pateiktų ministerijų ir kitų įstaigų užsakomų mokslo ir studijų institucijose tyrimų nėra moksliniai tyrimai. 3. Nusistovėjusi tyrimų organizavimo bei jų įvertinimo moksliniais tvarka sudaro sąlygas ministerijoms kartais ne visiškai pagrįstai naudotis Viešųjų pirkimų įstatyme numatyta išimtimi, kada netaikoma viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta pirkimų tvarka. 4. Dėl skirtingų sąvokos moksliniai tyrimai interpretacijų statistiniai duomenys apie lėšų panaudojimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbams, šalies mastu, yra netikslūs. PASIŪLYMAI ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJAI PARENGTI: bendrą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros koordinavimo, finansavimo bei priežiūros tvarką, privalomą valstybės biudžeto lėšomis užsakomų tyrimų ataskaitų skelbimą Ministerijų interneto svetainėse tvarką. Veiklos audito 1-ojo departamento direktorius Rimantas Sanajevas Vyresnysis valstybinis auditorius (grupės vadovas) Jonas Izokaitis Susipažinau: Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis 27 Ministerijų ir kitų įstaigų, pasirinktų vertinimui audito metu, užsakyti tyrimai

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 priedas 2019 m. balandžio 23 d. Dokumentą parengė UAB

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

Projekto lyginamasis variantas

Projekto lyginamasis variantas 1. PMĮ 5 straipsnio 7-10 dalys ir jų apibendrinti paaiškinimai (komentarai) 7. Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių pagal šio straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę apskaičiuota apmokestinamojo pelno iš

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ,

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau