Paraiškos LBChain platformos-paslaugos sukūrimas 1 priedas PATVIRTINTA Ikiprekybinio pirkimo komisijos, sudarytos Lietuvos banko valdybos pirmininko 2

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Paraiškos LBChain platformos-paslaugos sukūrimas 1 priedas PATVIRTINTA Ikiprekybinio pirkimo komisijos, sudarytos Lietuvos banko valdybos pirmininko 2"

Transkriptas

1 Paraiškos LBChain platformos-paslaugos sukūrimas 1 priedas PATVIRTINTA Ikiprekybinio pirkimo komisijos, sudarytos Lietuvos banko valdybos pirmininko 2017 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V 2017/(1.7.E ) ), 2018 m. kovo 13 d. protokolu Nr. 2 LBChain PLATFORMOS-PASLAUGOS SUKŪRIMAS IKIPREKYBINIO PIRKIMO SĄLYGOS Perkančioji organizacija Lietuvos bankas Kontaktinis asmuo Andrius Adamonis, Statistinių informacinių paslaugų skyriaus informatikas

2 TURINYS I SKYRIUS. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA II SKYRIUS. IKIPREKYBINIO PIRKIMO OBJEKTAS III SKYRIUS. IKIPREKYBINIO PIRKIMO ETAPAI, TRUKMĖ IR BIUDŽETAS IV SKYRIUS. IKIPREKYBINIO PIRKIMO PROCEDŪROS IR TERMINAI V SKYRIUS. PASIŪLYMŲ RENGIMO IR PATEIKIMO REIKALAVIMAI VI SKYRIUS. REIKALAVIMAI DALYVIAMS VII SKYRIUS. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ SARAŠO SUDARYMAS VIII SKYRIUS. IKIPREKYBINIO PIRKIMO ĮGYVENDINIMAS IX SKYRIUS. IKIPREKYBINIO PIRKIMO SUTARTYS X SKYRIUS. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGA XI SKYRIUS. SKUNDŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS XII SKYRIUS. PRIEDAI 2

3 I SKYRIUS BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA Teisinė informacija Ikiprekybinis pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 709 patvirtintu Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašu (toliau Aprašas) ir šiomis Ikiprekybinio pirkimo sąlygomis (toliau Sąlygos). Pagrindinės sąvokos Ikiprekybinio pirkimo principai Tiekėjas kiekvienas ūkio subjektas, fizinis asmuo, privatusis arba viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus. Dalyvis pasiūlymą dalyvauti ikiprekybiniame pirkime pateikęs tiekėjas. Ikiprekybinis pirkimas mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės plėtros (toliau MTEP) paslaugų, išskyrus tas, iš kurių gauta nauda naudojama tik Perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti ir už kurias sumoka Perkančioji organizacija arba kurios laikomos valstybės pagalba, įsigijimas siekiant sukurti inovatyvųjį produktą. Koordinuojančioji institucija Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. Ikiprekybinis pirkimas atliekamas laikantis inovatyvumo, konkurencingumo, rizikos ir naudos pasidalijimo ir vertės už pinigus principų. II SKYRIUS IKIPREKYBINIO PIRKIMO OBJEKTAS Ikiprekybiniu pirkimu siekiama įsigyti LBChain platformos-paslaugos sukūrimo paslaugas. Reikalavimai Ikiprekybinio pirkimo objektui nustatyti Sąlygų 1 priede Techninė specifikacija. Atsižvelgdama į etapų rezultatus, Perkančioji organizacija, siekdama Ikiprekybinio pirkimo tikslų ir suprasdama, kad jie gali būti nepasiekti ar daryti esminę įtaką rezultatams, gali iškelti papildomus motyvuotus reikalavimus ir (ar) patikslinti esamus. Kilus tokiam poreikiui, Perkančioji organizacija jį preliminariai aptaria su tiekėjais, įvertina papildomų reikalavimų suformulavimo ar jau esamų reikalavimų tikslinimo poveikį (riziką / naudą) Ikiprekybiniam pirkimui ir, patvirtinusi atitinkamą sprendimą, apie tai raštu informuoja visus tiekėjus. Šie papildomi reikalavimai ir (ar) patikslinimai įtraukiami į Ikiprekybinio pirkimo dokumentus. 3

4 III SKYRIUS IKIPREKYBINIO PIRKIMO ETAPAI, TRUKMĖ IR BIUDŽETAS Ikiprekybinio pirkimo etapai, planuojama jų trukmė (kiekvieno iš Ikiprekybinio pirkimo etapų) ir maksimalus finansuojamų dalyvių skaičius Ikiprekybinio pirkimo procedūrą sudaro 3 etapai. Kiekvienas etapas baigiasi dalyvių konkurencija, kai po kiekvieno etapo dalyvių skaičius mažėja, siekiant atrinkti tuos dalyvius, kurių pateiktas pasiūlymas labiausiai atitinka Ikiprekybinio pirkimo techninę specifikaciją. Planuojama Ikiprekybinio pirkimo etapų bendra trukmė, įskaitant pradinių pasiūlymų pateikimą, jų ir 2 etapų rezultatų vertinimus bei sutarčių pasirašymą, 21 mėn. Etapas Planuojama trukmė Maksimalus finansuojamų dalyvių skaičius I etapas 8 mėn., iš jų 4 mėn. 4 (koncepcijos skiriami etapo sukūrimas) dalyvių rezultatams II etapas (prototipo sukūrimas) III etapas (bandomoji gamyba) pasiekti ir pateikti. 7 mėn., iš jų 6 mėn. skiriami etapo dalyvių rezultatams pasiekti ir pateikti. 6 mėn., iš jų 4 mėn. skiriami etapo dalyvių rezultatams pasiekti ir pateikti. 3 2 Ikiprekybinio pirkimo biudžetas, nurodant kiekvieno Ikiprekybinio pirkimo etapo veiklai finansuoti numatomas skirti lėšas, ir maksimali fiksuota kaina kiekvienam dalyviui kiekviename etape Ikiprekybinio pirkimo biudžetas, skiriamas paslaugoms įsigyti, ,00 Eur. Pirkimo biudžetas, Eur Maksimali fiksuota kaina vienam dalyviui, Eur 1 I etapas (koncepcijos sukūrimas) II etapas (prototipo sukūrimas) III etapas (bandomosios partijos sukūrimas) Jei sudarant sutartį su Įgyvendinančiąja institucija bus patvirtinta, kad PVM yra netinkamos išlaidos Ikiprekybiniame pirkime, nurodyta suma yra be PVM. Dalyviai, kurie pagal teisės aktus turi sumokėti PVM, išskiria ir prideda mokestį prie nurodytos sumos be PVM ir sumą pasiūlyme ar sąskaitoje pateikia su PVM. 4

5 Numatomi Ikiprekybinio pirkimo finansavimo šaltiniai ir Ikiprekybinio pirkimo biudžeto dalis, kurią sudaro abiejų šaltinių lėšos Etapai Perkančiosios organizacijos lėšos, Eur I II Priemonės Ikiprekybiniai pirkimai LT lėšos, Eur III IV SKYRIUS IKIPREKYBINIO PIRKIMO PROCEDŪROS IR TERMINAI Pirkimo informacijos teikimo tvarka Informacija apie šį Ikiprekybinį pirkimą (Ikiprekybinio pirkimo sąlygos, pasiūlymų pateikimo terminas, informacija apie Ikiprekybinio pirkimo procedūros eigą, nustatytus kiekvieno Ikiprekybinio pirkimo laimėtojus, atsakymai dalyviams ir kt.) viešai skelbiama Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje ( ) ir Koordinuojančiosios institucijos interneto svetainėje ( Visą informaciją, paaiškinimus ir pakeitimus Perkančiosios organizacijos vardu rengia, tvirtina ir pateikia jos sudaryta Ikiprekybinio pirkimo komisija. Ikiprekybinio pirkimo dokumentus Perkančioji organizacija pateikia lietuvių ir anglų kalbomis. Pirkimo dokumentų patikslinimas Pirkimo dokumentų patikslinimas dalyvių iniciatyva Perkančioji organizacija ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę patikslinti Ikiprekybinio pirkimo dokumentus. Ikiprekybinio pirkimo dokumentų patikslinimai skelbiami tokios pačios formos ir ten pat, kur paskelbti pirmosios redakcijos Ikiprekybinio pirkimo dokumentai. Apie tai ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atskirai raštu informuojami dalyviai. Dalyviai ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę prašyti Perkančiosios organizacijos paaiškinti Ikiprekybinio pirkimo dokumentus, taip pat papildomos su Ikiprekybiniu pirkimu susijusios informacijos. Pirkimo komisija privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašytinių prašymų gavimo, laikydamasi Ikiprekybinio pirkimo dokumentuose paskelbtos informacijos teikimo tvarkos, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašytinių prašymų gavimo pateikti dalyviams atsakymus į prašymus. Perkančioji organizacija atsakymus į dalyvių prašymus skelbia viešai, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą teikti paaiškinimą. Atsakymai dėl Ikiprekybinio pirkimo dokumentų ir papildoma informacija turi būti skelbiami 5

6 tokios pačios formos ir ten pat, kur paskelbti Ikiprekybinio pirkimo dokumentai. Ikiprekybinio pirkimo dokumentų viešas aptarimas Ikiprekybinio pirkimo viešinimo tvarka Perkančioji organizacija savo iniciatyva, bet ne vėliau kaip likus 14 darbo dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali rengti Ikiprekybinio pirkimo dokumentų viešą aptarimą, apie tai paskelbdama tokia pat forma ir ten pat, kur paskelbti Ikiprekybinio pirkimo dokumentai. Jeigu Perkančioji organizacija rengia susitikimą su dalyviais, ji surašo šio susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Protokolas skelbiamas viešai Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje ( ir Koordinuojančiosios institucijos interneto svetainėje ( Siekiant užtikrinti finansinių technologijų (angl. FinTech) įmonių susidomėjimą ir įsitraukimą į kuriamos platformos testavimą bei kitų tikslinių grupių ir visuomenės informavimą, bus parengtas projekto komunikacijos planas. Perkančioji organizacija, siekdama informuoti kuo didesnį galimų kandidatų skaičių, planuoja tokius viešinimo veiksmus: pranešimai Lietuvoje plėtojamų blokų grandine (angl. blockchain) pagrįstų technologijų tema tarptautinėje interneto žiniasklaidoje, dalyvavimas finansinių technologijų plėtrai skirtose konferencijose ir pan. Informuojant finansinių technologijų įmones kandidates ketina prisidėti VšĮ Investuok Lietuvoje, ji yra viena iš suinteresuotųjų šalių, su ja derinamas projektas ir ji netiesiogiai naudotųsi projekto sukuriama verte. V SKYRIUS PASIŪLYMŲ RENGIMO IR PATEIKIMO REIKALAVIMAI Pasiūlymų pateikimo terminas I etapas iki 2018 m. balandžio 30 d. 9 val. 00 min. Dalyviai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą informuojami el. paštu), apie tai papildomai paskelbiama Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje ( ir Koordinuojančiosios institucijos interneto svetainėje ( II ir III etapuose pasiūlymai Ikiprekybiniam pirkimui nėra teikiami. I ir II etapų rezultatų vertinimo metu sudaroma dalyvių eilė atitinkamo etapo rezultatų kokybės įvertinimo balų mažėjimo tvarka. Į kitą etapą kviečiami geriausiai įvertintus rezultatus pasiekę dalyviai, neviršijant tam etapui nustatyto maksimalaus dalyvių skaičiaus. Apie vertinimo rezultatus ir pakviestus tiekėjus dalyviai informuojami el. paštu, apie tai papildomai paskelbiama Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje ( ir Koordinuojančiosios institucijos interneto svetainėje ( 6

7 Pasiūlymų pateikimo būdas Dalyvio pasiūlymo sudėtis Pasiūlymo kaina Pasiūlymo ir sutarties kalba Kiti reikalavimai I etape dalyviai savo pasiūlymus, pasirašytus Lietuvoje pripažįstamu elektroniniu parašu 2, gali pateikti tik el. paštu Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis el. priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys Ikiprekybinio pirkimo dokumentų reikalavimų. 1) Užpildyta pasiūlymo forma (Sąlygų 2 priedas); 2) dalyvio kvalifikaciją (t. y. Sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus) pagrindžiantys dokumentai; 3) siūlomo Ikiprekybinio pirkimo objekto atitiktį Ikiprekybinio pirkimo objekto techninės specifikacijos sąlygoms detalizuojantys laisvos formos dokumentai; 4) kiti dokumentai, kurių pateikimas yra numatytas Sąlygose (pavyzdžiui, jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė). Dalyvių pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama eurais. Kaina turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą Ikiprekybinio pirkimo objekto techninėje specifikacijoje nurodytą apimtį, kainos sudedamąsias dalis ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos dalyvio išlaidos. Pasiūlyme turi būti išskirtas pridėtinės vertės mokestis (PVM), jei jis yra taikomas siūlomoms paslaugoms. Jei Ikiprekybinio pirkimo pasiūlyme nurodyta bet kurio etapo kaina viršija maksimalią fiksuotą kainą vienam dalyviui, nurodytą III sk., Perkančioji organizacija turi teisę prašyti patikslinti tokį pasiūlymą arba jį atmesti. Pasiūlymas ir projekto etapų rezultatai gali būti teikiami ir su jais susijusi korespondencija vykdoma lietuvių arba anglų kalbomis. Kiti oficialūs sutarties galią turintys dokumentai šalių pateikiami lietuvių kalba arba lietuvių ir anglų kalbomis. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvio išversti anglų k. pateiktus dokumentus. Jei yra nustatomi prieštaravimai tarp dokumentų anglų ir lietuvių kalba, galiojančia laikoma versija lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita (ne lietuvių ar anglų) kalba, dalyvis atsako už tinkamai patvirtinto vertimo į lietuvių ar anglų kalbą pateikimą. Toks vertimas turi būti patvirtintas dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu arba vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu. Visi pasiūlymo dokumentai (pasiūlymo forma, dokumentai, patvirtinantys dalyvių kvalifikacijos atitiktį Sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai) turi būti pateikti elektroniniu būdu užšifruotame 2 Lietuvos Respublikoje el. parašą reglamentuoja Elektroninio parašo įstatymas ir Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V

8 skaitmeninių dokumentų aplanke (užšifruotas aplankas turi būti ZIP formato). Instrukcija, kaip užšifruoti dokumentą galima rasti VPT tinklalapyje 3 (versija anglų kalba 4 ). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, doc ir kt.), pateikiant tiekėjo įmonės vadovo pasirašytą pasiūlymo formą (2 priedas), 1) pasirašytą saugiu el. parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, arba 2) kaip skenuotą faksimilę, ir kitų atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas. Jei pasiūlymą ir (ar) kitus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus pasirašo įgaliotasis asmuo, dalyvis privalo pateikti įgaliojimo ar kito dokumento, kuriuo pasiūlymą ir (ar) kitus dokumentus pasirašyti asmuo buvo įgaliotas, skaitmeninę faksimilinę kopiją. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų. Dalyvis, pateikdamas užšifruotą dokumentų aplanką, turi: 1) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos el. paštu pateikti pasiūlymą su užšifruotu dokumentų aplanku; 2) po pasiūlymų pateikimo termino, tačiau ne vėliau kaip iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios (2018 m. balandžio 30d. 10 val.) el. paštu pateikti slaptažodį, kuriuo Perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą dokumentą. Iki pasiūlymų atidarymo procedūros (posėdžio) pradžios dalyviui dėl jo paties kaltės nepateikus slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pateiktos informacijos, dalyvio pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, apie tai informuodama dalyvius Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje ( ir Koordinuojančiosios institucijos interneto svetainėje ( Perkančioji organizacija neatlygina dalyvio išlaidų, patirtų rengiant pasiūlymą. Pasiūlymo galiojimo terminas Pasiūlymo atšaukimas ir (ar) pakeitimas Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo laikas. Dalyvio pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių pratęsti pasiūlymų galiojimo terminą. Jeigu dalyvio pasiūlyme nenurodytas pasiūlymo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nurodyta Ikiprekybinio pirkimo dokumentuose. Dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar

9 pakeisti pasiūlymą, dalyvis atsiunčia el. paštu raštą (pasirašytą įgaliotojo asmens), kuriuo informuoja apie pasiūlymo atšaukimą. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti iš naujo. Ūkio subjektų dalyvavimas Ikiprekybiniame pirkime Subtiekėjų dalyvavimas Ikiprekybiniame pirkime Jei šio Ikiprekybinio pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji kartu su pasiūlymu ar kartu su etapo rezultatais (jei partneris keičiasi ar įsitraukia į Ikiprekybinį pirkimą vėliau) pateikia jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį ir šių įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo ir (ar) etapo rezultatų vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo ir (ar) etapo rezultatų įvertinimu susijusią informaciją). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. Dalyvis kiekviename etape gali pasitelkti subtiekėjus, tačiau I etapo subtiekėjai turi būti nurodyti pasiūlyme, o II ir III etapuose jie turi būti aptarti ir patvirtinti Perkančiosios organizacijos. Šis reikalavimas netaikomas nedidelės apimties techninėms paslaugoms (dokumentų vertimas ir pan.). Dalyvis dėl Ikiprekybinio pirkimo objekto individualiai arba su ta pačia ūkio subjektų grupe gali pateikti kelis alternatyvius pasiūlymus, atitinkančius techninę specifikaciją. Jei dalyvis individualiai arba su ta pačia ūkio subjektų grupe dėl pirkimo objekto pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą, ir daugiau kaip vienas toks pasiūlymas patenka į finansuojamų I etapo pasiūlymų sąrašą, Perkančioji organizacija savo nuožiūra pasirenka vieną geriausiai įvertintą iš pateiktų šio dalyvio pasiūlymų, o visi kiti jo pasiūlymai atmetami. Dalyvis, kuris pateikė individualų pasiūlymą, negali kaip partneris ar subrangovas dalyvauti dalyvių grupėje, teikiančioje kitą pasiūlymą. Dalyvis negali dalyvauti kaip daugiau nei vienos ūkio subjektų grupės narys ir taip teikti kelis alternatyvius pasiūlymus su skirtingais partneriais. Dalyviui pateikus 1) ir individualų pasiūlymą, ir kartu alternatyvų pasiūlymą kartu su dalyvių grupe kaip dalyviui ar kaip subrangovui, arba 2) kelis alternatyvius pasiūlymus su skirtingais partneriais kaip dalyviui ar subrangovui, visi pasiūlymai, kuriuos teikiant jis dalyvauja, bus atmesti. Dalyvis, įgyvendinantis Ikiprekybinio pirkimo etapą, negali tame etape siūlyti savo pajėgumų kitam dalyviui (kitai ūkio subjektų grupei) kaip subrangovas. 9

10 VI SKYRIUS REIKALAVIMAI DALYVIAMS Dalyvis (taip pat ir priklausantis ūkio subjektų grupei) privalo atitikti 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Reikalavimus, nurodytus 5, 6 ir 7 punktuose privalo atitikti visi bendrą pasiūlymą teikiantys dalyviai. Jie taip pat turi pateikti užpildytą deklaraciją (5 priedas) ir pateikti atitinkamą informaciją. Atitiktį reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo vertinimo rezultatų paskelbimo turi pateikti tik dalyviai, atrinkti į I Ikiprekybinio pirkimo etapą. Kvalifikacinis reikalavimas Atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai 1. Nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, Teismo, valstybės įmonės Registrų centro ar restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso. kitos kompetentingos institucijos 2. Dalyvio vadovas, turintis teisę juridinio asmens dokumentas. Dalyvis nurodytoms vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai), aplinkybėms (atitikčiai kvalifikaciniams ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti dalyvio apskaitos reikalavimams) įrodyti gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą išnykęs ar panaikintas), dėl dalyvio (juridinio dokumentą, patvirtinantį jungtinius asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas kompetentingų institucijų tvarkomus ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei duomenis. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo interesams. terminas, toks dokumentas jo galiojimo 3. Yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, laikotarpiu yra priimtinas. Perkančioji organizacija negali reikalauti mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, dokumentų ir informacijos, kurie ar valstybės, kurioje yra Perkančioji organizacija, Perkančiajai organizacijai pagal Lietuvos reikalavimus; dalyvis laikomas įvykdžiusiu Respublikos valstybės informacinių išteklių įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo valdymo įstatymą neatlygintinai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip informacinėse sistemose ir kitose 50 (penkiasdešimt) eurų. 4. Dėl dalyvio (juridinio asmens) per pastaruosius informacinėse sistemose. Jeigu dalyvis negali pateikti pirmiau nurodytų dokumentų, nes vienus metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs atitinkamoje valstybėje tokie dokumentai apkaltinamasis teismo nuosprendis už veiką, neišduodami, jis turi paaiškinti, kodėl negali nustatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo pateikti šias aplinkybes įrodančių kodekso straipsnio 1 dalyje. dokumentų, ir pateikti laisvos formos dalyvio deklaraciją. 5. Dalyvio siūlomos bazinės blokų grandinės technologija pagrįstos platformos esama versija turi būti viešai prieinama (angl. production, generally available, ar public release stadijoje). Pasiūlyme turi būti nurodyta esama siūlomos bazinės platformos versija ir planuojamos artimiausios naujos versijos stadijos ir datos: vidinis / ribotas testavimas (angl. alpha, beta release), riboto naudojimo (angl. release 10

11 candidate, public preview) ar viešas pasiekiamumas (angl. public release), kaip organizuotas ir kokiais ištekliais pagrįstas bazinės platformos plėtojimas, taip pat numatomi esminiai įvykiai kaip išsišakojimas (angl. fork) ar pan. 6. Turi egzistuoti dalyvio siūlomos bazinės blokų grandinės technologija pagrįstos platformos partnerių ekosistema, sudaryta iš ne mažiau kaip 10-ies aktyvių partnerių, siūlomos bazinės platformos pagrindu kuriančių taikomąsias programas finansinių technologijų industrijai. Aktyve partnere laikoma įmonė, sukūrusi bent vieną finansinių technologijų panaudojimo atvejį (angl. use case) ar sukūrusi taikomąją programą arba ją testavusi, arba jos pagrindu įdiegusi veikiantį sprendimą ir (ar) teikianti paslaugą rinkoje. 7. Dalyvis turi darbo sutartis su ne mažiau kaip 10 su blokų grandinės technologija tiesiogiai susijusių kvalifikuotų specialistų, turinčių patirties diegiant blokų grandinės technologija pagrįstas platformas ir (ar) jas palaikant. Pasiūlyme turi būti pateiktas: 1) aktyvių platformos partnerių sąrašas su įmonių pavadinimais ir tinklalapiais, 2) kiekvieno ekosistemos partnerio kontaktinio asmens vardas ir pavardė, el. paštas, telefonas, 3) ekosistemos partnerio testuotas panaudojimo atvejis (-ai) ar sukurtos ir bazinės platformos pagrindu veikiančios taikomosios programos (pvz., decentralizuotos programos, angl. dapps) ir nuorodos į jų egzistavimo (testavimo) faktą patvirtinančią informaciją. Pasiūlyme turi būti pateikti darbuotojų vardai ir pavardės, pareigos (vaidmuo komandoje), el. paštas, telefonas, darbo su blokų grandinės technologija patirtis (vykdyti koncepcijų patvirtinimo / testavimo, diegimo ar kt. projektai), nurodant, kurie iš darbuotojų dirbtų dalyvio projekto komandoje, jei jo pasiūlymas būtų pasirinktas. Dalyvio, pateikusio netikslius ar neišsamius duomenis apie atitiktį pirmiau nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams, Ikiprekybinio pirkimo komisija, nepažeisdama Ikiprekybinių pirkimų principų, privalo prašyti, kad jis šiuos duomenis per Ikiprekybinio pirkimo komisijos nustatytą protingą laiką patikslintų, papildytų arba paaiškintų. Atsisakius ar per nustatytą laiką nepateikus patikslinimų, papildymų arba paaiškinimų, Perkančioji organizacija turi teisę atmesti dalyvio pasiūlymą. 11

12 VII SKYRIUS PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ SARAŠO SUDARYMAS Susipažinimas su pasiūlymais Pasiūlymų ir etapų rezultatų vertinimo tvarka Pasiūlymų atmetimas Ikiprekybinio pirkimo dalyvių sąrašo sudarymas Ikiprekybinio pirkimo laimėtojų nustatymas Su gautais dalyvių pasiūlymais bus susipažįstama Ikiprekybinio pirkimo komisijos posėdyje, kuris vyks Perkančiojoje organizacijoje (adresu Gedimo pr. 6, Vilnius) 2018 balandžio 30 d. 10 val. 00 min. Apie gautus pasiūlymus (pasiūlymo pateikusio dalyvio pavadinimas, kaina) elektroninėmis priemonėmis informuojami visi pasiūlymus pateikę dalyviai. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo procedūras atlieka Ikiprekybinio pirkimo komisija, dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Dalyvių pateiktų pasiūlymų ir etapų rezultatų vertinimo tvarka numatyta Sąlygų 3 priede Pasiūlymų ir etapų rezultatų vertinimo tvarka. Pasiūlymas atmetamas, jeigu: 1) neatitinka Ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (pasiūlymas nepasirašytas Ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nurodytu būdu, dalyvis neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, pasiūlymas neatitiko perkamų paslaugų teikimo sąlygų ir reikalavimų, nustatytų techninėje specifikacijoje, ir pan.); 2) dalyvis Ikiprekybinio pirkimo komisijos prašymu per nurodytą terminą nepatikslina arba nepapildo pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją; 3) dalyvis apie atitiktį nustatytiems reikalavimams yra pateikęs melagingą informaciją, kurios melagingumą Ikiprekybinio pirkimo komisija įrodo bet kuriomis teisėtomis priemonėmis; 4) dalyvis pasiūlymą dėl pirkimo objekto pateikia ir individualiai, ir kaip ūkio subjektų grupės arba kaip kelių skirtingų ūkio subjektų grupių narys, t. y. pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą, dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus dėl pirkimo objekto; 5) pasiūlymas pateiktas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui ar nesilaikant nurodytų saugumo (konfidencialumo) užtikrinimo principų, kurių privaloma laikytis iki pasiūlymų atidarymo. Ikiprekybinio pirkimo komisija įvertina gautus dalyvių pasiūlymus ar etapų rezultatus, pagal vertinimo balų skaičių sudaro dalyvių sąrašą atitinkamam Ikiprekybinio pirkimo etapui ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jo sudarymo išsiunčia jį visiems (pateikusiems pasiūlymus ar patekusiems į kitą etapą pagal rezultatus) Ikiprekybinio pirkimo dalyviams. Toks sąrašas skelbiamas ir Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje ( ir Koordinuojančiosios institucijos interneto svetainėje ( Laimėtojais, įgyvendinsiančiais atitinkamą Ikiprekybinio pirkimo etapą, pripažįstami dalyviai, kurių pasiūlymai ar etapų rezultatai 12

13 pagal eilę, nustatytą pagal vertinimo balus, patenka į Sąlygose nustatytą maksimalų finansuojamų dalyvių skaičių, išskyrus atvejį, kai remdamasi pasiūlymo ar etapo rezultatų įvertinimais Perkančioji organizacija nusprendžia, kad pasiūlymas ar etapo rezultatai jos netenkina ir tolesnis tiekėjo dalyvavimas Ikiprekybiniame pirkime netikslingas, nepaisant to, kad jis patenka į maksimalų finansuojamų dalyvių skaičių. VIII SKYRIUS IKIPREKYBINIO PIRKIMO ĮGYVENDINIMAS Maksimalus finansuojamų dalyvių skaičius Ikiprekybinio pirkimo etapai Ikiprekybinio pirkimo pabaiga I etape 4 dalyviai; II etape 3 dalyviai; III etape 2 dalyviai. Ikiprekybinį pirkimą sudaro 3 etapai. Ikiprekybinio pirkimo etapo įgyvendinimas pradedamas nuo sutarties su dalyviu sudarymo. Kiekvieno etapo pabaigoje dalyvių rezultatai vertinami Sąlygose nustatyta tvarka (3 priedas). Remdamasi etapo rezultatų vertinimais, Ikiprekybinio pirkimo komisija sudaro vertinimų eilę ir priima sprendimą dėl dalyvių, atrinktų dalyvauti kitame Ikiprekybinio pirkimo etape ir jų šiame etape patirtų išlaidų apmokėjimo. Ikiprekybinis pirkimas baigiamas, kai: 1) pasiekiamas Ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nurodytas tikslas ir įvykdomi III etapo įgyvendinimo sutarčių su jo dalyviais įsipareigojimai; 2) Perkančiosios organizacijos sprendimu ar dėl kitų nuo jos nepriklausiančių priežasčių nutraukiamos Ikiprekybinio pirkimo procedūros; 3) baigiasi Perkančiosios organizacijos pasiūlymo sudaryti Ikiprekybinio pirkimo sutartis dėl II ar III etapo įgyvendinimo terminas, ir Ikiprekybinio pirkimo sutartis dėl etapo įgyvendinimo nesudaroma nė su vienu iš dalyvių dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Perkančiosios organizacijos; 4) visi dalyviai iki sudarant Ikiprekybinio pirkimo sutartį dėl I etapo įgyvendinimo atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti Ikiprekybinio pirkimo sutartį dėl I etapo įgyvendinimo; 5) iki dalyvių pasiūlymų dėl I etapo pateikimo termino pabaigos negaunama nė vieno dalyvio pasiūlymo. Perkančioji organizacija, gavusi Koordinuojančiosios institucijos pritarimą, turi teisę I ar II etape nutraukti Ikiprekybinį pirkimą nė vienam iš dalyvių nepasiekus Ikiprekybinio pirkimo sutartyje nustatyto rezultato, jeigu nustato, kad toliau vykdyti Ikiprekybinį pirkimą netikslinga. 13

14 Perkančioji organizacija, gavusi Koordinuojančiosios institucijos rašytinį pritarimą, bet kuriuo metu turi teisę nutraukti Ikiprekybinio pirkimo procedūrą, jeigu atsiranda aplinkybių, dėl kurių nebus užtikrintas Ikiprekybinio pirkimo finansavimas, arba paaiškėja, kad yra aplinkybių, dėl kurių vykdomas Ikiprekybinis pirkimas neatitinka Ikiprekybinio pirkimo vykdymo principų, nustatytų Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 709 Dėl Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo, 4 punkte. IX SKYRIUS IKIPREKYBINIO PIRKIMO SUTARTYS Kvietimas sudaryti sutartis Ikiprekybinio pirkimo sutartis Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo dalyvių sąrašo, sudaryto pagal vertinimo balų skaičių, paskelbimo kviečiamiems dalyviams pateikia rašytinį pasiūlymą (el. paštu) sudaryti Ikiprekybinio pirkimo sutartį dėl atitinkamo etapo įgyvendinimo. Kiekvienam atitinkamo Ikiprekybinio pirkimo etapo dalyviui nustatoma fiksuota kaina, neviršijanti nustatytos maksimalios fiksuotos kainos vienam dalyviui atitinkamame etape. Ikiprekybinio pirkimo sutarties projektas pateiktas Sąlygų 4 priede. Dalyvio atsisakymas sudaryti sutartį Ikiprekybinio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas Jeigu dalyvis, kuriam pasiūlyta sudaryti Ikiprekybinio pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo Ikiprekybinio pirkimo sutarties arba atsisako sudaryti Ikiprekybinio pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Ikiprekybinio pirkimo sutartį. Tokiu atveju Perkančioji organizacija Ikiprekybinio pirkimo sutartį siūlo sudaryti dalyviui, kurio pasiūlymo ar etapo rezultatų vertinimas pagal nustatytą eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti Ikiprekybinio pirkimo sutartį. Tuo atveju, jei III etapui įgyvendinti būtų sudaryta sutartis su 1 dalyviu, Perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad Ikiprekybinio pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimu. Tokiu atveju Perkančioji organizacija apie tai iki sutarties pasirašymo informuoja dalyvį, ir: 1) dalyvis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sutarties sudarymo privalo Perkančiajai organizacijai pateikti tinkamai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir 10 % sutarties vertės 14

15 neatšaukiamą pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) paslaugų gavėjui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus); 2) jei Perkančioji organizacija pasinaudoja sutarties įvykdymo garantija, dalyvis, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Perkančiajai organizacijai naują sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą), kurios vertė turi būti ne mažesnė kaip 1 punkte nurodyta suma; 3) garantijos (laidavimo) galiojimo terminas iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo; 4) garantijos (laidavimo) dalykas: bet koks dalyvio prievolių ir (ar) įsipareigojimų pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas; 5) garantijos (laidavimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 darbo dienų nuo pirmo rašytinio Perkančiosios organizacijos pranešimo garantui (laiduotojui) apie dalyvio sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Perkančioji organizacija pagrįstų savo reikalavimą. Perkančioji organizacija pranešime garantui (laiduotojui) nurodo, kad garantijos (laidavimo) suma jai priklauso dėl to, kad dalyvis iš dalies ar visiškai neįvykdė pirkimo sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė pirkimo sutartį. Dalyviui atsisakius pateikti garantiją, Perkančioji organizacija turi teisę nesudaryti su juo sutarties III etapui įgyvendinti. X SKYRIUS INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGA Intelektinė nuosavybės teisės Konfidenciali informacija Intelektinės nuosavybės objektai, kurie sukuriami ar atsiranda dalyviui dalyvaujant Ikiprekybiniame pirkime ir (ar) teikiant MTEP paslaugas arba buvo sukurti prieš tai, ir juos dalyvis naudoja dalyvaudamas Ikiprekybiniame pirkime ir (ar) teikdamas MTEP paslaugas, priklauso dalyviui. Dalyvis, kuriam priklauso dalyvaujant Ikiprekybiniame pirkime sukurti intelektinės nuosavybės objektai, turi suteikti Perkančiajai organizacijai neribotą teisę neatlygintinai naudotis jo dalyvaujant Ikiprekybiniame pirkime sukurtais intelektinės nuosavybės objektais savo reikmėms ir juos modifikuoti, o trečiosioms šalims neišimtinę teisę (pavyzdžiui, licenciją rinkos sąlygomis). Koordinuojančioji institucija ir Perkančioji organizacija privalo: 1) be išankstinio rašytinio dalyvio, su kuriuo nesudaryta Ikiprekybinio pirkimo sutartis, sutikimo neatskleisti per Ikiprekybinį pirkimą iš tokio dalyvio gautos konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims ne mažiau kaip 4 (ketverius) metus nuo šio dalyvio pasiūlymo pateikimo dienos; 15

16 2) be išankstinio rašytinio dalyvio, su kuriuo sudaryta Ikiprekybinio pirkimo sutartis, sutikimo neatskleisti per Ikiprekybinį pirkimą iš tokio dalyvio gautos konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims ne mažiau kaip 4 (ketverius) metus nuo paskutinio jo vykdyto Ikiprekybinio pirkimo sutarties etapo rezultatų perdavimo. XI SKYRIUS SKUNDŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS Dalyviai, nesutinkantys su Perkančiosios organizacijos sprendimais ar veiksmais (neveikimu), susijusiais su Ikiprekybinio pirkimo vykdymu, turi teisę per 10 darbo dienų po to, kai gauna Perkančiosios organizacijos rašytinį pranešimą apie jos priimtą sprendimą ar sužino apie veiksmus (neveikimą), pateikti Koordinuojančiajai institucijai rašytinę pretenziją. Pretenzijos pateikimas yra neprivaloma ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūra. Koordinuojančioji institucija, gavusi dalyvio pretenziją, per 3 darbo dienas raštu pareikalauja Perkančiosios organizacijos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti motyvuotus rašytinius paaiškinimus dėl pareikštos pretenzijos. Koordinuojančioji institucija, vadovaudamasi pateikta pretenzija, paaiškinimais ar kitais įrodymais, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dalyvio pretenzijos gavimo priima motyvuotą sprendimą dėl pretenzijos patenkinimo arba nepatenkinimo ir išsiunčia jį dalyviui ir Perkančiajai organizacijai. XII SKYRIUS PRIEDAI 1 priedas Techninė specifikacija 2 priedas Pasiūlymo forma 3 priedas Pasiūlymų ir etapų rezultatų vertinimo tvarka 4 priedas Sutarties projektas 5 priedas Tiekėjo deklaracijos forma 16

17 Lietuvos banko ikiprekybinio LBChain platformospaslaugos sukūrimas pirkimo sąlygų 1 priedas IKIPREKYBINIO LBChain PLATFORMOS-PASLAUGOS SUKŪRIMAS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA I. BENDROJI DALIS Lietuvos bankas kaip finansų rinkų priežiūros institucija pirmiausia atsako už reguliavimą ir rinkos dalyvių priežiūrą remiantis galiojančiais teisės aktais ir normatyvais. Veikdamas kaip centrinis bankas kartu su kitomis institucijomis, tokiomis kaip LR Seimas, VšĮ Investuok Lietuvoje, LR finansų ministerija, LR ūkio ministerija, Lietuvos bankas per subalansuotą, patrauklų ir finansų inovacijas skatinantį reguliavimą gali prisidėti sukuriant naujas plėtros galimybes finansinių technologijų (angl. FfinTech) rinkų dalyviams ir taip iš esmės keisti tiek šalies finansų sektorių, tiek didinti Lietuvos investicinį patrauklumą naujiems dalyviams. Planuojamos sukurti LBChain platformos-paslaugos tikslas pritraukti finansinių technologijų įmones ir skatinti tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje per jų poreikiams pritaikytą išskirtinę blokų grandinės ( angl. blockchain) technologija pagrįstą platformą. Platformos panaudojimui reikalingą technologinę ir reguliacinę praktinę patirtį sujungianti paslauga skirta finansinių technologijų įmonėms ir finansų rinkų dalyviams. Šios investicijos į finansinių technologijų sektorių prisidėtų prie šalies ekonomikos struktūrinių pokyčių, orientuotų į gerokai didesnę pridėtinę vertę, gerai apmokamų darbo vietų kūrimą ir užtikrintų investicijų į LBChain platformos-paslaugos sukūrimą ir palaikymą grąžą. Projektą numatoma finansuoti iš priemonės Ikiprekybiniai pirkimai LT ir nuosavų Lietuvos banko lėšų. Lietuvos bankas tikisi, kad pretenduojantys projektą (jo etapą) įgyvendinti tiekėjai jau turės sukūrę ar sutartiniu pagrindu naudosis trečiųjų šalių partnerių bazine blokų grandinės technologija pagrįsta platforma su partnerių ekosistemai skirtais įrankiais, užtikrinančia pagrindinius, universalius blokų grandinės technologijos elementus. LBChain platforma-paslauga tai, ką tiekėjas turi sukurti projekte, remdamasis savo turima bazine blokų grandinės technologija pagrįsta platforma ir ką Lietuvos bankas kartu su suinteresuotosiomis šalimis, kaip antai VšĮ Investuok Lietuvoje, siūlys finansinių technologijų įmonėms kaip tikslinei LBChain platformos-paslaugos vartotojų grupei. Kiekvieno etapo maksimali kaina, mokama kiekvieno etapo dalyviui, yra fiksuota, dalyviai ją viršijančias išlaidas patiria savo sąskaita ir rizika. Etapo trukmė taip pat yra fiksuota ir gali būti pratęsta ribotai ir tik išimtiniais atvejais. Projekto metu Lietuvos bankas neplanuoja įsigyti įrangos ar licencijų. Jei tai būtų pagrįsta ir būtina projekto tikslams pasiekti, tokių licencijų ir įrangos suteikimu turėtų pasirūpinti tiekėjas savo biudžeto ištekliais ar savo rizika. Projekto tikslas yra sukurti LBChain platformą-paslaugą ir 17

18 atlikti testavimą, o jos tolesnio eksploatavimo sąlygos, veikimo modelis ir jam užtikrinti reikalingi ištekliai turi paaiškėti iki projekto pabaigos. Ikiprekybiniam pirkimo procesui valdyti ir prižiūrėti sudaroma Ikiprekybinio pirkimo komisija, kuri tvirtina Ikiprekybinio pirkimo dokumentus, nustato dalyvių rezultatų vertinimo kriterijus, vertina dalyvių pasiūlymus (rezultatus), sudaro vertinimo eilę ir priima sprendimą dėl dalyvių tolesniame pirkimo etape bei atlieka kitas funkcijas, nustatytas ikiprekybinius pirkimus apibrėžiančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose 5. Komisija tam tikriems aspektams vertinti ir kitoms techninės priežiūros paslaugoms savo nuožiūra pagal poreikį gali pasitelkti išorės ekspertus. II. SIEKIAMAS ĮSIGYJAMOS MTEP PASLAUGOS TIKSLAS Ikiprekybiniu LBChain platformos-paslaugos sukūrimo pirkimu Lietuvos bankas siekia: - skatinti į paklausą orientuotų inovacijų kūrimą, testavimą ir pritaikymą, taip: 1) sprendžiant viešojo sektoriaus problemą: būti tarp valstybių, greitai ir lanksčiai prisitaikančių prie sparčiai keičiančių finansų įstaigų veiklą technologijų, šiuo atveju blokų grandinės technologijų, kaitos; atitinkamai keisti ir inicijuoti būtinus teisinės aplinkos pakeitimus, siekiant sukurti aiškų ir naujovėms palankų reguliavimą ir geresnes sąlygas finansinių technologijų verslo plėtrai Lietuvoje; 2) sukuriant sąlygas Lietuvos ir tarptautinėms įmonėms įgyti ir sukurti naujų žinių, vykdyti taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, sudaryti sąlygas eksperimentinių (bandomųjų) taikymų ir sprendimų validavimui, jų tolesniam naudojimui finansų įstaigoms teikiant paslaugas pasaulyje ir Lietuvoje; paskatinti inovacijų paklausą ir naujų produktų įvedimą į rinką, o jų kūrėjams ir naudotojams suteikti galimybes iš esmės patobulinti (keisti) savo kuriamus ar naudojamus produktus į atliepiančius pirmaujančių technologijų kaitos tendencijoms, pasirengti technologijų ir rinkų pokyčiams bei padidinti konkurencingumą, taip sukuriant pridėtinę vertę verslui ir viešajam sektoriui bei visuomenei. - padidinti tiesioginių užsienio investicijų (TUI) pritraukimą į finansinių technologijų sektorių, taip sprendžiant viešajam sektoriui kaip politikos formuotojui, verslui ir visuomenei aktualią ekonominę ir socialinę problemą ekonomikos perorientavimo ilgalaikėje perspektyvoje nuo dominuojančios žemos ir vidutinės į vidutinės ir aukštos sukuriamos pridėtinės vertės sektorius iššūkį, spartinant darbo vietų aukštųjų technologijų ir žinioms imliuose sektoriuose (finansų, informacinių technologijų) kūrimą, taip didinant vidutinį dirbančiųjų darbo užmokestį šalyje ir biudžeto pajamas iš mokesčių, kartu didinant šalies kaip kuriančios palankią naujų žinioms imlių technologijų bandymams ir plėtrai aplinką, ugdančios aukštos kvalifikacijos finansų bei technologijų talentus, siekiančios tapti šios srities lyderiu žinomumą ir gerinant inovatyvumą atspindinčius Lietuvos rodiklius tarptautiniuose inovacijų reitinguose. 5 Kaip numatyta Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr

19 Šie tikslai pasiekiami: - sukuriant finansinių technologijų įmonių reikalavimus blokų grandinės technologijos infrastruktūros funkcionalumui, saugumui, greitaveikai, augimui ir kt. atitinkančią bandomosios aplinkos (angl. sandbox) tipo platformą-paslaugą, apimančią techninį sprendimą, konsultacijas ir pagalbą techniniais bei teisinio reguliavimo ir investicijų klausimais; - sukurtoje platformoje išbandant pasirinktus skirtingus panaudojimo atvejus su skirtingais platformų ir blokų grandinės technologijos taikymų tiekėjais, siekiant 1) išbandyti blokų grandinės technologijos sprendimus įvairiose finansų įstaigų veiklos srityse, grįžtamojo ryšio, eksperimentų ir optimalių blokų grandinės technologija pagrįstos platformos sprendimų paieškos būdu adekvačiai įvertinti kylančias reguliavimo ir kitas rizikas, funkcinius, saugumo, našumo ir kt. reikalavimus bei 2) nustatyti rizikai valdyti reikalingą teisinio reguliavimo lygį; - kartu su VšĮ Investuok Lietuvoje ir kitomis viešojo sektoriaus institucijomis bei verslo atstovais kaip socialiniais partneriais pasirengiant platformos-paslaugos įvedimui, t. y. pateikimui užsienio finansinių technologijų įmonėms bei Lietuvos finansų rinkos dalyviams, potencialiai ir kitoms viešojo sektoriaus institucijoms, siekiančioms įvertinti ir išbandyti, kaip blokų grandinės technologija atitinka jų poreikius. Sukurta LBChain platforma-paslauga bus naudojama siekiant sudominti finansinių technologijų įmones galimybe išbandyti savo sprendimą Lietuvos banko kaip centrinio banko bandomojoje blokų grandinės technologija pagrįstoje platformoje, taip pat pasiūlant konsultacijas dėl taikomo teisinio reguliavimo ir techninę pagalbą testavimo metu bei kartu su VšĮ Investuok Lietuvoje siekiant jas paskatinti investuoti į verslo ir (ar) produktų kūrimo padalinio veiklą, užregistruojant įmonę ir įdarbinant darbuotojus Lietuvoje. III. MTEP PASLAUGOS REIKALAVIMAI Tiekėjams teikiant MTEP paslaugą turėtų būti išanalizuota finansinių technologijų įmonių, kaip tikslinės grupės, verslo ir technologinė aplinka ir poreikiai, įvardyti neapibrėžtumai ir jų sprendimo būdai, įvertintos blokų grandinės technologija pagrįstos platformos-paslaugos realizavimo alternatyvos, pasirinkti ir su finansinių technologijų įmonėmis išbandyti sprendiniai, kaip antai: kaip panaudojant naują LBChain platformą-paslaugą galima sukurti pridėtinę vertę finansų rinkos dalyviams, koks platformos funkcionalumas ir susijusios paslaugos labiausiai padėtų finansinių technologijų įmonėms sėkmingai išbandyti savo blokų grandinės technologijų taikymus ir padėtų priimti sprendimą investuoti Lietuvoje; kaip LBChain platforma-paslauga galėtų kryptingai pasiekti tikslinę grupę (finansinių technologijų įmones) ir supaprastinti sprendimų priėmimą, testavimo ir validavimo procesus, palyginti su esama geriausia praktika; ko reikia, kad siūlomas sprendimas techniniu ir organizaciniu požiūriu būtų sėkmingai įgyvendintas, o pradėjus eksploatuoti padėtų spręsti viešojo sektoriaus ir visuomenės ekonomines ir socialines problemas, sukurtų kuo didesnę vertę visoms suinteresuotosioms šalims; pasiūlyti platformos, kurioje turėtų būti galimybė patogiai ir efektyviai testuoti ir validuoti sprendimus, grindžiamus blokų grandinės technologija, sukūrimo variantus; išnagrinėti ir pasiūlyti technologinį platformos pagrindą ir fundamentalius veikimo principus (pvz., angl. smart contracts); 19

20 įvertinti konkrečius platformos aspektus ir parametrus, jų tinkamumą ir platformos pritaikomumą finansinių technologijų įmonių poreikiams, pavyzdžiui, ar LBChain turi būti privati ar vieša, koks turėtų būti realizuotas konsensuso mechanizmas, optimalus bloko dydis ir saugomų duomenų apimtis, ar būtina kriptovaliuta, augimo galimybės, saugumo lygis ir užtikrinimo priemonės, greitaveika, administravimas ir priežiūra, teikimo modelis, bazinės blokų grandinės technologija pagrįstos platformos ir palaikymo paslaugų lygis bei kainodara, kt.; įvertinti prieigos prie LBChain platformos procesą ir galimybes (funkcionalumą, teises ir pan.) skirtingų suinteresuotųjų šalių požiūriu, įvertinti poreikį sukurti Lietuvos banko išskirtinę paslaugą realizuojančias funkcijas ir grafinį dizainą, konkrečias funkcijas užtikrinančias skirtingas vartotojų ir išorines sistemines sąsajas; įvertinti su žinomais finansinių technologijų blokų grandinių taikymais susijusias technologines, organizacines, reputacijos ir kt. (pvz., duomenų atskleidimo) rizikas, išanalizuoti ir pateikti kitų šalių teisinėse sistemose jau taikomą reguliavimą, ypač susijusį su finansų sistemos stabilumo priežiūra ir centrinių bankų vaidmeniu, įvertinti, ar platformos sukūrimas ir naudojimas neprieštarauja Lietuvos ir ES teisės aktams; įvertinti ir apibrėžti, kokių papildomų žmogiškųjų ir finansinių išteklių, jų kvalifikacijos, procesų ir kitų priemonių gali prireikti iš Lietuvos banko ir potencialių vartotojų bei trečiųjų šalių, siekiant naudoti ir palaikyti platformą; nustatyti pagrindinius pasiekimų rodiklius (angl. Key Performance Indicators, KPI), taikytinus matuojant ir vertinant išsikeltų konkrečių uždavinių (rezultatų) įgyvendinimo laipsnį ir su projekto tikslais susijusį poveikį / perspektyvas. Projekto uždaviniai ir neapibrėžtumai gali būti sprendžiami naudojant žinomus MTEP veikloje įprastus metodus: ekspertinio vertinimo (pažintinis ir euristinis vertinimas, kontekstiniai interviu, vartotojo patirties vertinimas), daugiakriterinio optimizavimo, lyginamosios, koreliacinės regresinės analizės ir pan. Numatoma, kad įgyvendinus projektą LBChain platformoje pradedančiosios finansų rinkos ir IT įmonės galės išbandyti blokų grandinės technologijos galimybes bandomojoje aplinkoje, demonstruodamos ir validuodamos savo siūlomus sprendimus. Tam tiekėjai iki projekto pabaigos (II III etapuose) suderintu su Lietuvos banku būdu turės savo jėgomis pademonstruoti, kokius konkrečiai panaudojimo atvejus ir kaip sėkmingai palaiko ir leidžia testuoti jų parengta platforma, bei sudaryti sąlygas Lietuvos banko atrinktoms finansinių technologijų įmonėms išmėginti savo sprendimus šiose platformose. Numatoma, kad II etape bus atrinkta ne mažiau kaip 1 finansinių technologijų įmonė, o III etape ne mažiau kaip 3 įmonės, atitinkančios tikslinės grupės segmentus. Jos turės išbandyti savo sprendimus ir pateikti platformos įvertinimus pagal formą, suderintą su Lietuvos banku. Lietuvos bankas finansinių technologijų įmonėms taip pat gali pasiūlyti jam ir Lietuvos privačioms finansų įstaigoms aktualius panaudojimo atvejus. Vienas iš projekto tikslų yra blokų grandinės technologijos naudojimo rizikos (technologinės, organizacinės ir kt.) įvertinimas. Todėl svarbus projekto elementas yra technologinių žinių ir įgūdžių perdavimas Lietuvos banko personalui. Numatoma, kad Lietuvos bankas vertins tikslinės vartotojų grupės finansinių technologijų įmonių paraiškas pasinaudoti LBChain platformapaslauga, teiks joms reguliacines, duomenų pasiekiamumo ir kt. konsultacijas bei administruos prieigą prie LBChain platformos. Siekiant užtikrinti efektyvią projekto komunikaciją ir sėkmingą LBChain platformos palaikymą projektui pasibaigus, tiekėjams rekomenduojama į tiekėjo projekto komandą įtraukti 20

21 tiekėjo darbuotojus ir (ar) Lietuvoje veikiančias IT įmones. Tai turi būti padaryta kuo anksčiau, jei įmanoma iki pateikiant pasiūlymą atrankai į I etapą, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki I etapo įgyvendinimo pabaigos. Tikimasi, kad Lietuvoje reziduojantis ir veikiantis personalas, įskaitant profesionalius IT specialistus, dalyvaus įgyvendinant projektą, perims žinias bei patirtį ir po projekto turės užtikrinti techninės pagalbos tikslinei grupei paslaugas (konsultacijas, platformos parengimą, konkrečios finansinių technologijų įmonės testavimo poreikius ir pan.). Numatoma, kad projektas vyks naudojant dvi kalbas: lietuvių ir anglų. Numatoma, kad visi projekto rezultatai (dokumentai, pristatymai) turės būti pateikiami lietuvių kalba, o projekto platforma bus pateikiama anglų kalba. Planuojama, kad tiekėjų atranka į I etapą vyks Lietuvos banko ir Koordinuojančiosios institucijos (MITA) interneto svetainėse paskelbus atvirą kvietimą teikti pasiūlymus. Pretenduojantys būti atrinkti į I etapą tiekėjai turi pateikti pasiūlymą, kuriame aprašytų, kaip planuoja realizuoti šioje Techninėje specifikacijoje numatytus tikslus. I etapo tikslų realizavimas turi būti išsamiau aprašytas, numatant reikalingus išteklius, pateikiant siūlomą I etapo darbų grafiką ir kontrolinius taškus, įvardijant susijusias prielaidas ir mokslinius bei technologinius neapibrėžtumus, numatomus jų sprendimo būdus. Tiekėjai taip pat turi pateikti jų siūlomos bazinės blokų grandinės technologija pagrįstos platformos (ar jos alternatyvų, jei siūlo keletą) aprašymą, jame pateikti svarbiausius platformos aspektus (ar yra siūloma vieša, ar privati bazinė platforma ir kodėl; jei siūloma vieša platforma, kaip yra užtikrinamas prieigos tik Lietuvos banko patvirtintiems dalyviams įgyvendinimas ir duomenų konfidencialumas, jei siūloma privati platforma kaip yra užtikrinamas duomenų nepaneigiamumas; koks naudojamas konsensuso mechanizmas; greitaveika, pvz., tiekėjas turi apibrėžti reikalingą greitaveiką konkretiems taikymams, nurodydamas planuojamą transakcijos patvirtinimo ir bloko įtraukimo į grandinę greitį ir prielaidas jam pasiekti. Turi būti išsamiai paaiškinta, kaip užtikrinamas saugumas, įskaitant pasiekiamumą, konfidencialumą ir integralumą, ir kt., pvz., ar sprendimui reikalinga nauja kriptovaliuta, ar jis susijęs su egzistuojančios valiutos operacijomis, jei taip kokie saugikliai egzistuoja ar gali būti panaudoti užtikrinant, kad valiuta neišplis už sistemos ribų ir pan.). Tiekėjas turi pateikti bazinės blokų grandinės technologija pagrįstos platformos lankstumą apibūdinančią informaciją pvz., ar galima keisti privatų tinklą į viešą, keisti bazinę platformą ar jos elementus kitais ir pan. Turi būti pateikta su platformos plėtojimo planais (angl. roadmap) susijusi informacija. Pateikti bazinės blokų grandinės technologija pagrįstos platformos taikomųjų sprendimų programavimo sąsają (angl. Application Programming Interface, API) apibūdinančius duomenis. Turi būti nurodyta, kur siūloma diegti platformą fizinėje Lietuvos banko kontroliuojamoje aplinkoje ar debesyje, kokio modelio siūloma (ar planuojama siūlyti) bazinė blokų grandinės technologija pagrįsta platforma licencijuojama ir mokama vieną kartą, diegiama kliento įrangoje, privačioje / viešoje debesų infrastruktūroje, ar Blockchain as a Service (BaaS) modelio su mėnesiniu mokesčiu ar pan. Tiekėjas turi pateikti informaciją, susijusią su bazine blokų grandinės technologija pagrįsta platforma, savo patirtimi ir su platformoje įvykdytais praktiniais bandymais. Tiekėjai turėtų nurodyti, kas yra platformos kūrėjai ir plėtotojai ir ar (kaip) tiekėjai dalyvavo platformos kūrimo procese; platformos partnerių, kuriančių savo taikymus, ekosistemos dydį, principus, procesus, atsakomybes ir kt., pvz., kas teikia palaikymo paslaugas ir kokios paslaugos, kokiomis sąlygomis 21

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 51617 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt. Atsisk. sąsk. LT944010042400050387 AB DNB bankas, banko

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto Rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ

Detaliau

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1)

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1) PATVIRTINTA Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 14 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES PATVIRTINTA Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-14 KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LSU sup.pirk.taisykles.2015

LSU sup.pirk.taisykles.2015 PATVIRTINTA Lietuvos sporto universiteto Rektoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr ISAK 7 /B LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PATVIRTINTA Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininko 2016 m. 10 03 d. įsakymu Nr.2016-10/3 ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, Alytus, tel./faks. (8 315) , el. p.

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, Alytus, tel./faks. (8 315) , el. p. ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, 62175 Alytus, tel./faks. (8 315) 77 979, el. p. alytausprc@aprc.lt, http://www.aprc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3.1.-P1-299 (Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. (1.3.)-V1-45 redakcija) NACIONALINIO

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Projektas

Projektas INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-10 (1.3) (Kauno

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015 PATVIRTINTA VĮ Lietuvos paminklai direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. Į-1 VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS PAMINKLAI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc PATVIRTINTA Akcinės bendrovės Lietuvos pašto generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-66 (2012 m. kovo 20 d. redakcija) AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS (Viešoji įstaiga, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r., tel.: 837 752300, faks.: 837 397500, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, į.k.

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Microsoft Word - VPT doc

Microsoft Word - VPT doc PATVIRTINTA ITC Direktoriaus 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V1-121 ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo informacinių technologijų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Pirkimo salygos telefono ir interneto 2011

Pirkimo salygos telefono  ir interneto 2011 PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL)

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL) PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 89 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKAS MAŽOS VERTĖS

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 2018 m. gegužės 8 d. Nr. DĮ-24 Pasvalys Siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Konkurso sąlygų pavyzdys

Konkurso sąlygų pavyzdys UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAINA IR KO" ĮMONĖS KODAS 110846971, PVM MOKĖTOJO KODAS - LT108469716 PAŠILĖS G. 45, VARINĖS KM., UKMERGĖS RAJ. TEL.: +370 340 60455, EL.P.: INFO@PAINA.LT KONKURSO SĄLYGOS 8 AŠIŲ

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos UAB PAINA IR KO Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Pašilės g. 45, Varinės km., Ukmergės raj.; Įmonės kodas 110846971; PVM mokėtojo kodas LT108469716;; Tel.: 834060455; El.paštas: info@paina.lt

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

prkimu_taisykles_

prkimu_taisykles_ 1 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DöL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 23 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt. Atsisk. sąsk. LT944010042400050387 AB DNB bankas, banko

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

(Microsoft Word BSL-3 s\340lygos VPT.doc)

(Microsoft Word BSL-3 s\340lygos VPT.doc) PATVIRTINTA Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr.VK-225 (dokumento, kuriuo patvirtinta data, pavadinimas, numeris) PIRKIMO DOKUMENTAI

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_ VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Detaliau