4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA"

Transkriptas

1 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo Garantija plius taisyklėse (toliau - Taisyklės) vartojamos sąvokos turi tokią reikšmę: 1.1. Šalys Draudėjas ir Draudikas: Draudikas UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas ; Draudėjas pilnametis fizinis ar juridinis asmuo, sudaręs arba ketinantis sudaryti draudimo sutartį Draudimo sutartis visuma sąlygų, nustatytų Šalių sutarimu ir nurodytų: šiose Taisyklėse ir jų priede Mokesčių lentelė (toliau Mokesčių lentelė); draudimo liudijime (polise); Draudėjo prašyme sudaryti draudimo sutartį bei jo prieduose; kituose Šalių pasirašytuose draudimo sutarties sąlygas nustatančiuose, pakeičiančiuose ar papildančiuose dokumentuose Apdraustasis draudimo sutartyje nurodytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus draudžiamajam įvykiui, draudimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis Draudikas moka draudimo išmoką Naudos gavėjas draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kuris draudimo sutartyje nustatytais atvejais turi teisę gauti draudimo išmoką. Neatšaukiamas naudos gavėjas naudos gavėjas, kuris negali būti vienašališkai, be paties naudos gavėjo sutikimo, Draudėjo atšauktas ar pakeistas Draudimo apsauga Draudiko įsipareigojimas mokėti draudimo išmoką įvykus draudžiamajam įvykiui Draudimo laikotarpis laiko tarpas nuo draudimo apsaugos pradžios iki pabaigos, nurodytas draudimo sutartyje Draudimo įmoka pinigų suma, kurią Draudėjas moka Draudikui pagal draudimo sutartyje nurodytas sąlygas Gyvybės draudimo suma draudimo liudijime nurodyta suma, pagal šių Taisyklių ir draudimo sutarties sąlygas išmokama Apdraustojo mirties atveju dėl draudžiamojo įvykio Sukaupta suma draudimo laikotarpiu sumokėtomis draudimo įmokomis kaupiama suma pridedant garantuotas ir papildomas palūkanas bei atimant Draudiko nustatytus mokesčius Išperkamoji suma šiose Taisyklėse numatytais atvejais Draudėjui išmokama sukaupta suma, atėmus iš jos draudimo sutarties sudarymo bei vykdymo išlaidas ir atsižvelgus į kitas draudimo sutartyje nurodytas aplinkybes Papildomi draudimai draudimai, kurį Draudėjas gali papildomai pasirinkti sudarydamas draudimo sutartį arba vėliau draudimo laikotarpiu. Jų sąlygos išdėstytos Papildomų draudimo sąlygose. 2. DRAUDIMO OBJEKTAS 2.1. Draudimo objektu yra turtiniai interesai, susiję su Apdraustojo gyvybe ir kapitalo kaupimu Pagal Papildomų draudimo sąlygas draudimo objektu gali būti turtiniai interesai, susiję su nelaimingais atsitikimais ir/arba sveikata. 3. DRAUDIMO SUMA, DRAUDIMO VARIANTAS 3.1. Gyvybės draudimo suma tai suma, kuria draudžiami turtiniai interesai ir kuri mokama apdraustojo mirties atveju. Ši suma nustatoma Draudėjo ir Draudiko sutarimu ir nurodoma prašyme sudaryti draudimo sutartį ir draudimo liudijime Draudėjas gali pasirinkti vieną iš dviejų gyvybės draudimo variantų: Variantas A. Apdraustojo mirties dėl draudžiamojo įvykio atveju išmokama didesnė iš sumų: sukaupta suma ar gyvybės draudimo suma; Variantas B. Apdraustojo mirties dėl draudžiamojo įvykio atveju išmokama gyvybės draudimo suma. Jeigu pagal draudimo sutartį lieka Apdraustųjų, draudimo sutartis jiems lieka galioti toliau. Jeigu po Apdraustojo mirties nelieka kitų apdraustųjų kartu su gyvybės draudimo suma išmokama sukaupta suma ir draudimo sutartis pasibaigia Papildomų draudimų sumos nustatomos atskirai kiekvienam pasirinktam Papildomam draudimui Draudikas asmeniui, kuris prašyme sudaryti draudimo sutartį nurodytas Apdraustuoju (toliau šiame skyriuje Apdraustasis), suteikia laikinąją draudimo apsaugą nuo Apdraustojo mirties dėl nelaimingo atsitikimo, įvykusio laikinosios draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu, išskyrus 6 skyriuje nurodytus nedraudžiamuosius įvykius. Tuo atveju, kai prašyme sudaryti draudimo sutartį nurodyti keli Apdraustieji, laikinoji draudimo apsauga suteikiama tik pirmosios mirties atvejui Draudikas išduoda Draudėjui laikinosios draudimo apsaugos patvirtinimą, kuriame nurodytas laikinosios draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis ir laikinosios draudimo apsaugos draudimo suma Laikinosios draudimo apsaugos draudimo suma yra lygi gyvybės draudimo sumai, nurodytai prašyme sudaryti draudimo sutartį, bet ne didesnė kaip maksimali Draudiko nustatyta laikinosios apsaugos draudimo suma Laikinoji draudimo apsauga įsigalioja kitą dieną po to, kai Draudikui buvo pateiktas teisingai užpildytas prašymas sudaryti draudimo sutartį ir gauta pirmoji draudimo įmoka. Laikinoji draudimo apsauga neįsigalioja, jeigu pirmoji draudimo įmoka buvo sumokėta po įvykio, sąlygojusio Apdraustojo mirtį Laikinoji draudimo apsauga galioja iki draudimo laikotarpio pradžios, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. Laikinoji draudimo apsauga pasibaigia anksčiau nei nurodyta šiais atvejais ir terminais: jeigu Draudėjas nustatytu terminu nepateikia Draudikui visų dokumentų, reikalingų draudimo sutarčiai sudaryti arba Apdraustasis nustatytu terminu neatlieka medicininių tyrimų Draudiko nurodytoje gydymo įstaigoje, tai laikinoji draudimo apsauga pasibaigia paskutinę nustatyto termino dieną; jeigu Draudikas gavo Draudėjo raštišką atsisakymą sudaryti draudimo sutartį, tai laikinoji draudimo apsauga pasibaigia Draudėjo raštiško atsisakymo gavimo dieną; jeigu Draudikas įteikia Draudėjui raštišką pranešimą, kad Draudėjo prašymas sudaryti draudimo sutartį nepriimtas, tai laikinoji draudimo apsauga pasibaigia Draudiko raštiško pranešimo Draudėjui įteikimo dieną; jeigu prašyme sudaryti draudimo sutartį nurodyti keli Apdraustieji ir laikinosios draudimo apsaugos galiojimo metu vienas iš Apdraustųjų miršta, tai laikinoji draudimo apsauga pasibaigia visų Apdraustųjų atžvilgiu Apdraustojo, kuris mirė pirmas, mirties dieną. Jei, šiuo atveju, jau buvo sudaryta draudimo sutartis, tai ji pasibaigia kartu su laikinąja draudimo apsauga Jeigu Apdraustasis mirė laikinosios apsaugos galiojimo metu dėl 4.1. punkte nurodyto draudžiamojo įvykio, tai naudos gavėjui, nurodytam prašyme sudaryti draudimo sutartį, išmokama draudimo išmoka, lygi laikinosios apsaugos draudimo sumai. Šiuo atveju sumokėta pirmoji draudimo įmoka Draudėjui negrąžinama Tuo atveju, kai Apdraustasis mirė laikinosios apsaugos metu ne dėl draudžiamojo įvykio, Draudikas grąžina Draudėjui visą jo sumokėtą draudimo įmoką. 5. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 5.1. Draudžiamaisiais įvykiais laikomi visi šiame skyriuje nurodyti įvykiai, išskyrus 6 skyriuje nurodytus nedraudžiamuosius įvykius: Apdraustojo mirtis draudimo apsaugos galiojimo metu; Apdraustojo (vieno iš apdraustųjų) išgyvenimas iki draudimo laikotarpio pabaigos Laikinosios draudimo apsaugos draudžiamieji įvykiai nurodyti 4 skyriuje Papildomų draudimo draudžiamieji įvykiai nurodyti Papildomų draudimo sąlygose. 6. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 6.1. Nedraudžiamuoju įvykiu laikoma Apdraustojo mirtis: dėl įvykio, kuris atsirado dėl aplinkybių, turėjusių esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsiradimui ir šio įvykio pasekmėms, ir apie kurias Draudėjas turėjo pranešti Draudikui prieš sudarydamas Draudimo sutartį, bet nepranešė, o jeigu tokios aplinkybės atsirado po Draudimo sutarties sudarymo nepranešė apie jas Draudikui iki įvykio, sąlygojusio mirtį. ir/arba kai įvykiui turėjo įtakos sveikatos sutrikimai (ligos, liekamieji reiškiniai po persirgtų ligų ar traumų, įgimtos ar įgytos anomalijos), kurių Apdraustasis nenurodė apdraustojo anketoje sudarant sutartį arba keičiant sutarties sąlygas; dėl savižudybės, jei savižudybė įvyko per pirmuosius trejus draudimo apsaugos nepertraukiamo galiojimo metus; dėl karo veiksmų, teroro aktų arba masinių visuotinių neramumų (riaušių, streikų ir pan.), dėl radiacijos ar kito branduolinės energijos poveikio; dėl Apdraustojo veikos, kurioje yra tyčinio baudžiamosios teisės pažeidimo (nusikaltimo) požymių arba, jei Draudėjas, Naudos gavėjas, kurio naudai sudaryta sutartis, tyčia sužalojo Apdraustąjį (dalyvavo sužalojime tiesiogiai arba netiesiogiai) jei tiesioginė mirties ar sveikatos sutrikimo sukėlusio mirtį priežastis yra apsinuodijimas alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, taip pat vaisto poveikis organizmui, jei vaistas vartotas be 1

2 gydytojo paskyrimo ar nesilaikant vaisto pakuotės lapelyje nurodytų rekomenduojamų dozių (išskyrus pirmą kartą pasireiškusią alerginę reakciją į vaistą ar jo sudedamąsias dalis); jei Apdraustasis prieš įvykį, įvykio metu ar iš karto po įvykio vartojo narkotikus, svaiginosi kitomis psichotropinėmis medžiagomis (išskyrus alkoholį) arba vartojo stipriai veikiančius vaistus be gydytojo paskyrimo, išskyrus atvejus, kai Apdraustasis draudžiamojo įvykio metu buvo transporto priemonės keleivis ir kai Apdraustojo tyčiniai veiksmai ar neveikimas buvo socialiai vertingi (būtinoji gintis, pilietinės pareigos atlikimas ir pan.); jei Apdraustasis vairavo mechaninę transporto priemonę ir įvykio metu buvo neblaivus, apsvaigęs nuo narkotikų ar psichotropinių medžiagų arba, jei neturėjo atitinkamo vairuotojo pažymėjimo arba kitokio dokumento, suteikiančio teisę vairuoti tą transporto priemonę (apibrėžto Kelių eismo taisyklėse); susirgus AIDS, išskyrus atvejus, kai draudimo sutarties sudarymo arba galiojimo metu apdraustajam buvo atliktas ir Draudikui pateiktas neigiamas ŽIV testas. Įvykis tampa draudžiamuoju nuo testo pateikimo Draudikui dienos Jei draudimo sutartis nenumato kitaip, nedraudžiamuoju įvykiu laikomos nelaimingo atsitikimo pasekmės, atsiradusios dalyvaujant profesionalaus sporto bei rizikingų sporto šakų varžybose ar treniruotėse (pvz., kovos sporto šakos, auto-moto sportas, aviacijos sporto šakos, nardymas, alpinizmas, speleologija, medžioklė) Draudimo išmoka nemokama jei įvykio metu draudimo apsauga Apdraustojo atžvilgiu buvo sustabdyta ar Draudimo sutartis buvo nutraukta Nedraudžiamųjų įvykių, išvardintų 6.1. punkte, atveju Draudikas išmoka Draudėjui išperkamąją sumą, laikantis punkto nuostatų. 7. IKISUTARTINĖS DRAUDIMO SUTARTIES ŠALIŲ PAREIGOS. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS 7.1. Draudėjas, pareiškęs norą sudaryti draudimo sutartį, prieš sudarant su juo draudimo sutartį supažindinamas su šiomis Taisyklėmis bei jų priedais, su prašymo sudaryti draudimo sutartį forma, išperkamųjų sumų apytikriu paskaičiavimu. Draudėjui pasirašytinai įteikiamos Taisyklių bei jų priedų kopijos. Draudėjas taip pat supažindinamas su kita Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatyta informacija Norėdamas sudaryti draudimo sutartį, Draudėjas: pateikia Draudikui nustatytos formos užpildytą prašymą sudaryti draudimo sutartį; pateikia Draudikui užpildytą apdraudžiamojo anketą apie apdraudžiamojo sveikatos būklę, gyvenimo būdą, pomėgius ir kitą informaciją, susijusią su draudimo rizikos įvertinimu; sumoka pirmąją draudimo įmoką Draudikas gali: pareikalauti pateikti dokumentus, patvirtinančius asmens, kurį ketinama apdrausti, amžių, sveikatos būklę, profesiją bei kitas aplinkybes, turinčias reikšmės draudimo rizikai, ir/arba, kad šis asmuo pasitikrintų sveikatą Draudiko nurodytoje medicinos įstaigoje, susipažinti su tokio sveikatos patikrinimo rezultatais. Draudikas apmoka visas raštu užsakytas sveikatos patikrinimo išlaidas, susijusias su asmens, kurį ketinama apdrausti, rizikos įvertinimu; pareikalauti pateikti Draudikui savo finansinės būklės rizikos įvertinimo dokumentus; remdamasis iš Draudėjo ar medicinos įstaigos gautais dokumentais, atsisakyti sudaryti draudimo sutartį arba pasiūlyti Draudėjui sudaryti draudimo sutartį kitomis, nei nurodyta Draudėjo pateiktame prašyme sudaryti draudimo sutartį, sąlygomis (mažinant draudimo sumas, didinant draudimo įmoką, nustatant trumpesnį draudimo laikotarpį, koreguojant draudžiamųjų ar nedraudžiamųjų įvykių sąrašus. Draudimo liudijimas naujomis sąlygomis, gali būti išduodamas tik esant Draudėjo rašytiniam sutikimui, kad sutinka su siūlomomis sąlygomis, kurios neatitinka pirminio prašymo sudaryti draudimo sutartį sąlygų; atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, neaiškindamas priežasčių Draudėjas atsako už Draudikui raštu pateiktos informacijos teisingumą. Šią informaciją Draudikas privalo laikyti paslaptyje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus Nuo prašymo sudaryti draudimo sutartį pateikimo dienos iki draudimo liudijimo išdavimo dienos Draudėjas privalo nedelsdamas raštu pranešti Draudikui apie bet kokius duomenų, nurodytų prašyme sudaryti draudimo sutartį, pasikeitimus Draudimo sutartis gali būti sudaryta tik po to, kai Draudikas gauna visą informaciją, reikalingą draudimo sutarčiai sudaryti Patvirtindamas draudimo sutarties sudarymą, Draudikas išduoda Draudėjui draudimo liudijimą Draudimo sutartis įsigalioja draudimo sutartyje nurodytą dieną, bet ne anksčiau kaip kitą dieną po pirmosios draudimo įmokos gavimo į Draudiko sąskaitą banke Jeigu draudimo sutartis nesudaroma, Draudikas grąžina Draudėjui visą jo sumokėtą draudimo įmoką. 8. NAUDOS GAVĖJAS 8.1. Draudėjas, sudarydamas draudimo sutartį, gali paskirti asmenį naudos gavėją, turintį teisę gauti draudimo išmoką. Naudos gavėjas gali būti skiriamas ir vėliau, raštu pateikiant prašymą Draudikui Jeigu naudos gavėju, ketinama paskirti asmenį, kuris nėra Apdraustasis, būtinas apdraustojo rašytinis sutikimas Jeigu Apdraustajam nėra suėję 18 metų, jis yra pripažintas neveiksniu ar jo veiksnumas yra apribotas, draudimo sutartis gali būti sudaryta tik Apdraustojo naudai, išskyrus atvejus, kai yra visos šios sąlygos: Apdraustajam nėra suėję 18 metų; Skiriamas naudos gavėjas yra Apdraustojo artimas giminaitis; Naudos gavėjas skiriamas apdraustojo išgyvenimo iki sutartyje nustatyto termino pabaigos atvejui Naudos gavėjui gali būti paskirta visa draudimo išmoka arba draudimo išmokos dalis Draudėjas gali paskirti keletą naudos gavėjų, nurodydamas, kokią išmokos dalį turi teisę gauti kiekvienas iš jų. Jei Draudėjas paskyrė keletą naudos gavėjų, nenurodydamas, kokią draudimo išmokos dalį turi teisę gauti kiekvienas iš jų, tai draudimo išmoka jiems mokama lygiomis dalimis Sutarties galiojimo metu Draudėjas turi teisę pakeisti Naudos gavėją kitu asmeniu apie tai raštu pranešdamas Draudikui. Jeigu Naudos gavėjas buvo paskirtas Apdraustojo, nesančio Draudėju, raštišku sutikimu arba Naudos gavėju norima paskirti asmenį, kuris nėra Apdraustasis, tai Naudos gavėjas gali būti pakeistas tik Apdraustojo, nesančio Draudėju, raštišku sutikimu, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus Draudėjas raštu informuodamas Draudiką, turi teisę paskirti neatšaukiamą naudos gavėją. Neatšaukiamas naudos gavėjas gali būti pakeistas arba atšauktas tik esant jo rašytiniam sutikimui Naudos gavėjas gali būti paskirtas, pakeistas ar atšauktas iki draudiminio įvykio Draudikui gavus Draudėjo rašytinį prašymą dėl naudos gavėjo paskyrimo, pakeitimo ar atšaukimo bei Taisyklėse numatytais atvejais gavus Apdraustojo ar neatšaukimo naudos gavėjo sutikimą Jeigu Naudos gavėjas draudimo sutartyje nenurodytas, dėl Apdraustojo mirties mokėtina draudimo išmoka paveldima Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 9. DRAUDIMO ĮMOKOS 9.1. Draudimo įmokų dydžiai ir draudimo įmokų mokėjimo periodas nustatomi Draudėjo ir Draudiko tarpusavio susitarimu ir nurodomi draudimo liudijime (polise). Draudikas nustato minimalius draudimo įmokų dydžius Draudimo įmokos mokamos periodiškai (kas mėnesį, ketvirtį, pusmetį, kartą į metus) Draudimo įmoka sumokama iki laikotarpio, už kurį ši įmoka yra mokama, pradžios. Draudėjas turi teisę draudimo įmokas mokėti iš anksto už tolimesnius draudimo įmokų mokėjimo periodus Draudimo įmokos yra mokamos vienu iš Draudiko pasiūlytų būdu Draudimo įmokų mokėjimų privalo rūpinti pats Draudėjas. Draudėjas atsako už tai, kad jo mokama draudimo įmoką laiku patektų į Draudiko sąskaitą, ir kad mokėjimo dokumentuose būtų įrašyti visi Draudiko reikalaujami rekvizitai mokėtojui identifikuoti Draudimo įmokos turi būti mokamos visą draudimo laikotarpį Draudimo įmokos faktinė sumokėjimo diena yra laikoma diena, kai draudimo įmoka įrašyta į Draudiko nurodytą sąskaitą banke ir tenkina 9.5. punkto reikalavimus. Priešingu atveju draudimo įmokos sumokėjimo diena yra laikoma įmokos identifikavimo diena Draudimo įmokos, iki jų pateikimo į Draudiko sąskaitą, yra trečiųjų asmenų, per kuriuos šie mokėjimai yra vykdomi, žinioje esančios Draudėjo lėšos Draudimo įmokas už Draudėją gali mokėti kiti asmenys, neįgydami jokių teisių į Draudimo sutartį ir sumokėtas draudimo įmokas Jeigu draudimo laikotarpiui pasibaigus pagal draudimo sutartį yra sumokėta daugiau draudimo įmokų negu priklauso, jos grąžinamos Draudėjui arba draudimo sutarties šalių susitarimu gali būti įskaitytos į kitas to paties Draudėjo draudimo sutartis Draudėjas gali pateikti Draudikui prašymą palikti draudimo sutartį toliau galioti nebemokant draudimo įmokų arba nustatyti draudimo įmokų mokėjimo sustabdymo laikotarpį, paliekant draudimo apsaugą. Tokie draudimo sutarties pakeitimai atliekami Draudiko nustatyta tvarka ir įforminami šalių rašytiniu susitarimu Draudimo sutartį galima palikti galioti nebemokant draudimo įmokų tik tuo atveju, kai sukauptos sumos pakaks pagal draudimo sutartį mokėtiniems mokesčiams išskaičiuoti iki draudimo laikotarpio pabaigos Nustatyti draudimo įmokų mokėjimo sustabdymo laikotarpį galima tik tuo atveju, kai pasibaigus šiam laikotarpiui sukauptos sumos pakaks pagal draudimo sutartį mokėtiniems mokesčiams išskaičiuoti dar už 6 (šeši) mėnesius. 2

3 10. SUKAUPTA SUMA Draudimo laikotarpiu sumokėtomis draudimo įmokomis yra kaupiama suma prie kurios pridedamos garantuotos ir papildomos palūkanos bei atimami Draudiko nustatyti mokesčiai Ši suma gali būti kaupiama nacionalinė valiuta arba eurais Minimali garantuotų palūkanų norma priklauso nuo pasirinktos valiutos ir nurodoma Mokesčių lentelėje Draudikas tam tikram laikotarpiui gali nustatyti ir didesnę nei minimali garantuotų palūkanų normą Konkreti draudimo sutarčiai taikoma garantuotų palūkanų norma ir jos taikymo laikotarpis nurodomi draudimo sutarties sudarymo metu. Pasibaigus šiam laikotarpiui ir pasikeitus garantuotų palūkanų normai Draudikas informuoja Draudėją raštu, tačiau visais atvejais naujai nustatyta garantuotų palūkanų norma negali būti mažesnės negu minimali palūkanų norma Priklausomai nuo investavimo rezultatų, Draudėjui yra skiriamos papildomos palūkanos Draudikas kiekvienais kalendoriniais metais apskaičiuoja pelningumą iš investicijų, kuriomis garantuojamos nustatytos palūkanos. Ne vėliau kaip iki kitų metų vasario 1 d. Draudikas skiria 85 proc. pelno, kuris viršija nustatytą garantuotą pelningumą Draudėjams. Papildomos palūkanos yra pridedamos prie sukauptos sumos proporcingai Draudėjo sukauptai sumai. 11. IŠ SUKAUPTOS SUMOS IŠSKAIČIUOJAMOS SUMOS Už teikiamą draudimo apsaugą pagal draudimo sutartį bei draudimo sutarties sudarymą, vykdymą ir administravimą kiekvieną mėnesį Mokesčių lentelėje nurodyta tvarka ir terminais yra išskaičiuojami mokesčiai Draudikas iš sukauptos sumos, išskaičiuoja šiuos mokesčius: gyvybės draudimo rizikos mokestį, kuris priklauso nuo Apdraustųjų amžiaus, lyties ir jų rizikingumo; Papildomų draudimų rizikos mokestį Papildomų draudimų galiojimo metu; mokesčius už Draudimo sutarties administravimą, nurodytus Mokesčių lentelėje Mokesčiai išskaičiuojami pirmą mėnesio dieną Mokesčiai už Draudėjo pageidavimu papildomai jam suteiktas paslaugas išskaičiuojami pagal Mokesčių lentelėje nurodytus įkainius sekantį po paslaugų suteikimo mėnesį arba draudimo sutarties prieš terminą nutraukimo dieną, jei tai įvyksta anksčiau Mokesčių lentelėje numatyti administravimo mokesčiai gali didėti kartą per metus proporcingai oficialaus vidutinio darbo užmokesčio Lietuvos Respublikoje padidėjimui ar infliacijai, priklausomai nuo to, kuris iš šių pokyčių yra didesnis. Draudikas apie tai informuoja Draudėją. Nesutikdamas su Mokesčių lentelėje numatytų mokesčių padidėjimu Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį šiose Taisyklėse nustatyta tvarka Pakitus draudiminei rizikai, t. y. jeigu pagal Vyriausybės paskelbtą oficialią statistiką šalies gyventojų mirtingumas ar sergamumas pakinta daugiau kaip 10 procentų, Draudikas turi teisę mirties bei Papildomų draudimų rizikos mokesčius didinti arba mažinti (proporcingai pasikeitusiems dydžiams) perspėjęs apie tai Draudėją ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki pakeitimo datos. Nesutikdamas su mokesčiu keitimu Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį šiose Taisyklėse nustatyta tvarka arba šalių susitarimu gali būti pakeistos draudimo sutarties sąlygos, turinčios įtakos draudimo įmokos dydžiui. 12. DRAUDIMO SUTARTIES INDEKSAVIMAS Galiojanti draudimo sutartis gali būti indeksuojama, t.y. periodinė draudimo įmoka bei draudimo suma ne rečiau kaip kartą per 3 metus didinama ne mažiau kaip 10 procentu Draudėjas indeksavimo gali atsisakyti sutarties sudarymo metu arba vėliau, raštu pranešęs Draudikui ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki indeksavimo pradžios Draudimo sutartis nėra indeksuojama, jeigu ji yra palikta be įmokų mokėjimo arba atleista nuo įmokų mokėjimo. 13. DALIES SUKAUPTOS SUMOS ATSIĖMIMAS NENUTRAUKIANT DRAUDIMO SUTARTIES Draudėjas, pateikęs rašytinį prašymą, turi teisę atsiimti dalį sukauptos sumos. Prašymas turi būti pateiktas prieš 30 (trisdešimt) dienų iki pageidaujamos atsiėmimo dienos Atsiimti dalį sukauptos sumos galima tik tada, jei draudimo sutartis galiojo ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai ir Draudėjas yra pilnai sumokėjęs draudimo įmokas ne mažiau kaip už 24 (dvidešimt keturi) mėnesius bei neturi įsiskolinimų Dalį sukauptos sumos dalies atsiimti negalima, jeigu po išmokėjimo likusi sukauptos sumos vertė bus nepakankama pagal draudimo sutartį mokėtiniems mokesčiams išskaičiuoti už 6 (šeši) mėnesius Draudikas, išmokėdamas dalį sukauptos sumos, iš išmokamos sumos išskaičiuoja Mokesčių lentelėje nurodytą išmokėjimo mokestį. 14. DRAUDĖJO, APDRAUSTOJO IR DRAUDIKO TEISĖS IR PAREIGOS Draudėjas privalo: susipažinti ir supažindinti Apdraustąjį bei Naudos gavėją su draudimo sutarties sąlygomis; mokėti draudimo įmokas griežtai laikantis draudimo sutartyje nustatytos tvarkos ir terminų Draudėjas ir Apdraustasis privalo: suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie esmines aplinkybes (jų pasikeitimus kai apie tokius pasikeitimus jie sužinojo), galinčias turėti įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei, taip pat apie šių aplinkybių pasikeitimą. Esminės aplinkybės, apie kurias ir apie kurių pasikeitimą Draudėjas ir Apdraustasis privalo informuoti Draudiką, yra aplinkybės, kurios laikomos esminėmis pagal šias Taisykles; aplinkybės, kurias Draudėjas privalo nurodyti prašyme sudaryti draudimo sutartį ar jo prieduose, bei aplinkybės, apie kurias Draudikas raštu paprašė Draudėjo pateikti informaciją; pateikti Draudikui visą jo reikalaujamą informaciją draudžiamojo įvykio aplinkybėms nustatyti, jei toks įvyko; raštu per septynias dienas informuoti Draudiką apie bet kokį Draudėjo ir/arba Apdraustojo asmens tapatybės duomenų arba adreso pasikeitimą Draudėjas turi teisę: pakeisti draudimo įmokų mokėjimo periodiškumą arba pasirinkti Papildomą draudimą, pateikdamas Draudikui prašymą prieš 30 (trisdešimt) dienų iki pageidaujamos pakeitimo dienos; Draudiko ir Draudėjo sutarimu galima keisti gyvybės draudimo sumą. Draudėjui pareiškus norą didinti gyvybės draudimo sumą, Draudikas turi teisę reikalauti užpildyti Apdraudžiamojo anketą ir / arba atlikti Apdraustojo sveikatos patikrinimą Draudiko nurodytoje medicinos įstaigoje Draudikas privalo: išmokėti visas priklausančias draudimo išmokas, numatytas draudimo sutartyje, jei yra pagrindas draudimo išmokai mokėti; Draudėjo prašymu teikti Draudėjui paaiškinimus, kiek tai susiję su draudimo sutartimi bei jos sąlygomis Draudikas turi teisę: nustatyti minimalias ir maksimalias draudimo įmokas, draudimo sumas bei minimalų ir maksimalų draudimo sutarties laikotarpį, minimalų ir maksimalų apdraustojo amžių draudimo laikotarpio sutarties pradžioje ir pabaigoje. 15. DRAUDIMO APSAUGOS PRADŽIA IR SUSTABDYMAS Draudimo apsauga įsigalioja nuo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos (7.8. punktas) Draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokų nemokėjimo: Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų) ar jos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, Draudikas apie tai praneša Draudėjui raštu, nurodydamas, jog per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos (-ų) ar jos dalies, draudimo apsauga bus sustabdyta; Draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpiu Draudikas iš sukauptos sumos neišskaičiuoja rizikos mokesčių už mirties bei papildomų draudimo objektų draudimo rizikas, išskaičiuodamas sutarties administravimo mokesčius; Draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpiu Draudikas nemoka draudimo išmokos įvykus draudžiamajam įvykiui pagal draudimo sutartį Jei sustabdymo laikotarpiu Draudėjas sumoka tik dalį draudimo įmokos (įmokų) draudimo apsauga nėra atnaujinama ir sumokėtos įmokos neįskaitomos draudimo sutarčiai ir nėra pridedamos prie sukauptos sumos Draudimo apsauga atnaujinama kitą dieną Draudėjui sumokėjus visas draudimo įmokas už praėjusius (įskaitant ir einamąjį) draudimo įmokomis neapmokėtus laikotarpius; Jeigu draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokų nemokėjimo tęsiasi ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį. 16. DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS Jeigu Draudėjas vienašališkai nutraukia draudimo sutartį, raštu pranešęs Draudikui per 30 (trisdešimt) dienų nuo momento, kada jam buvo pranešta apie sudarytą draudimo sutartį, Draudikas privalo grąžinti visą sumokėtą draudimo įmoką. Pranešimo Draudėjui apie sudarytą draudimo sutartį diena nustatoma pagal punkto nuostatas Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį tik kai yra esminis draudimo sutarties sąlygų pažeidimas bei kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais atvejais Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį bet kuriuo atveju, apie tai raštu pranešęs Draudikui prieš 30 (trisdešimt) dienų. Jeigu pareiškime data yra nenurodyta arba pažeistas 30 (trisdešimties) dienų laikotarpis, tai nutraukimo data laikoma 30-oji diena po pareiškimo gavimo Jeigu draudimo sutartis nutraukiama, išskyrus nurodytą atvejį, arba pasibaigia kitais pagrindais anksčiau nustatyto termino arba Draudikas 3

4 įgyvendina savo teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką, tai Draudėjui išmokama išperkamoji suma, laikantis punkto nuostatų Išperkamoji suma nemokama, jei draudimo apsauga nepertraukiamai galiojo ir buvo apmokėta mažiau nei už 12 (dvylika) mėnesių laikotarpį. Iš išperkamosios sumos Draudikas turi teisę išskaičiuoti nesumokėtas draudimo įmokas. 17. DRAUDIMO IŠMOKOS Apdraustajam mirus dėl draudžiamojo įvykio išmokama: Jei yra pasirinktas gyvybės draudimo variantas A, tai didesnė iš sumų: sukaupta suma arba gyvybės draudimo suma; Jei pasirinktas gyvybės draudimo variantas B: gyvybės draudimo suma ir jeigu pagal draudimo sutartį nėra (neliko) apdraustųjų sukaupta suma; visų apdraustųjų mirties vienu metu (įvykį sąlygojo viena priežastis, įvykusi vienu metu ir vienoje vietoje) mokamos kiekvieno apdraustojo gyvybės draudimo sumos; Apdraustajam (vienam iš Apdraustųjų) išgyvenus iki draudimo laikotarpio pabaigos, išmokama sukaupta suma Jeigu gyvybės draudimo suma buvo padidinta draudimo laikotarpio bėgyje, tai Apdraustojo savižudybės atveju per pirmuosius trejus draudimo apsaugos nepertraukiamo galiojimo metus po draudimo sumos padidinimo mokėtina draudimo išmoka yra lygi ankstesnei gyvybės draudimo sumai, nustatytai iki padidinimo Įvykus Papildomo draudimo sąlygose nurodytam draudžiamajam įvykiui, jei pasirinktas Papildomas draudimas, išmokama Papildomo draudimo sąlygose nurodyta draudimo išmoka Draudėjui ar Apdraustajam neatlikus ar netinkamai atlikus prievolės teikti informaciją, numatytos šių Taisyklių punkte, Draudikas turi teisę nemokėti draudimo išmokos arba ją sumažinti, jeigu esminės aplinkybės, apie kurias Draudėjas ar Apdraustasis nepranešė, turėjo įtakos draudžiamajam įvykiui ar jo pasekmėms. Draudimo išmoka gali būti koreguojama pagal mokėtų draudimo įmokų ir priklausančių mokėti draudimo įmokų skirtumą. 18. DRAUDIMO IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA Apie įvykį, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, Draudėjas arba Naudos gavėjas privalo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo įvykio dienos raštu pranešti Draudikui. Draudėjui arba Naudos gavėjui neįvykdžius šios pareigos Draudikas turi teisę nemokėti draudimo išmokos arba ją sumažinti Kreipiantis dėl draudimo išmokos Draudikui turi būti pateikti šie dokumentai: draudimo liudijimas arba Draudiko išduotas laikinosios draudimo apsaugos patvirtinimas; besikreipiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; užpildytas Draudiko nustatytos formos prašymas draudimo išmokai išmokėti, teisingai ir išsamiai nurodant visas įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, aplinkybes; teisę į draudimo išmoką patvirtinantys dokumentai; Apdraustojo mirties liudijimas arba jo nuorašas, jei kreipiamasi dėl įvykio, susijusio su Apdraustojo mirtimi; jeigu Naudos gavėjas yra nepilnametis vaikas, vaiko vardu atidarytos sąskaitos numeris ir vaiko gimimo liudijimas arba kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo nuorašas medicinos įstaigos dokumentai, patvirtinantys įvykusį įvykį, jei kreipiamasi ne dėl išmokos pasibaigus draudimo laikotarpiui Draudikas savo nuožiūra gali papildomai pareikalauti kitų dokumentų, reikalingų įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju tyrimui Draudėjas ir Naudos gavėjas privalo pateikti papildomus dokumentus ir atlikti Draudiko pareikalautą medicininę ekspertizę, jei pagal medicinos įstaigos pažymėjimą ir kitus pateiktus dokumentus negalima nuspręsti, ar įvykis draudžiamasis bei tiksliai nustatyti įvykio padarinius. Šiuo atveju Draudikas apmoka visas išlaidas, susijusias su papildomų dokumentų gavimu bei medicinine ekspertize Draudėjas ir Naudos gavėjas privalo bendradarbiauti su Draudiku tiriant įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, aplinkybes, bei garantuoti, kad Draudikas galėtų teisėtai susipažinti su visa informacija, susijusia su įvykiu, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, esančia pas trečiuosius asmenis Kai Apdraustasis paskelbiamas mirusiu teismo sprendimu, vietoj Apdraustojo mirties liudijimo pateikiamas teismo sprendimo nuorašas, o draudimo išmoka mokama tik tuo atveju, jeigu teismo sprendime konstatuota, kad Apdraustasis dingo be žinios esant aplinkybėms, kurios grėsė mirtimi, ir esant pagrindui numanyti jam žuvus dėl tam tikro draudžiamojo įvykio galiojant draudimo apsaugai Draudimo išmoka nepriklauso asmeniui, dėl kurio tyčios įvyko draudžiamasis įvykis Draudimo išmoka išmokama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį Atsisakydamas mokėti draudimo išmoką ar ją sumažindamas, Draudikas pateikia Draudėjui ar Naudos gavėjui išsamų ir motyvuotą paaiškinimą apie tokio sprendimo priežastis. Jei draudimo išmoka nėra išmokėta per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie draudžiamąjį įvykį, Draudikas raštu išsamiai informuoja Draudėją ar Naudos gavėją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą Visos draudimo išmokos apmokestinamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 19. DRAUDIMO SUTARTIES PABAIGA Draudimo sutartis ir draudimo apsauga pasibaigia: mirus Apdraustajam, kai pagal vieną draudimo sutartį yra vienas Apdraustasis; mirus bent vienam Apdraustajam, kai pagal vieną draudimo sutartį yra keli Apdraustieji; jeigu Draudėjas, juridinis asmuo, pasibaigė ir nėra jo teisių ar pareigų perėmėjo; jeigu mirus Draudėjui (kuris nėra apdraustasis) nėra jo teisų ir pareigų (ar Draudėjo pareigų) perėmėjo; jeigu pasibaigia draudimo sutartyje nustatytas draudimo sutarties galiojimo laikotarpis; nutraukus draudimo sutartį anksčiau draudimo laikotarpio pabaigos šių Taisyklių ar įstatymų numatytais atvejais ir tvarka; jeigu yra kiti įstatymų nustatyti prievolių pasibaigimo pagrindai Tuo atveju, kai draudimo sutartimi apdrausti keli Apdraustieji, vienam iš Apdraustųjų mirus (tam, kuris mirė pirmasis) dėl nedraudžiamojo įvykio, sutartis galioja toliau Draudėjui mirus, pateikus Draudėjo mirties liudijimą, Draudėjo teisės ir pareigas gali perimti pilnametis apdraustasis. Jeigu pilnametis apdraustasis atsisako perimti Draudėjo teises ir pareigas arba jų negali perimti dėl amžiaus (nepilnametis), Draudėjo pareigas (neįgydamas Draudėjo teisių) gali perimti kitas asmuo. Tada jo teisės į draudimo išmokas ir išperkamąją sumą pereina apdraustajam Jei sutartis pasibaigia pasibaigus juridiniam asmeniui, kai nėra jo teisių ir pareigų perėmėjo arba mirus Draudėjui, kai nėra jo teisių ir pareigų perėmėjo, Naudos gavėjui išmokama sukaupta suma. 20. DRAUDIKO TEISIŲ IR PAREIGŲ PAGAL DRAUDIMO SUTARTĮ PERLEIDIMO TVARKA Draudikas rašytinės sutarties su kita Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmone ar užsienio valstybės draudimo įmonės filialu, įsteigtu Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, pagrindu, gavęs Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos leidimą, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis Draudikas privalo paskelbti mažiausiai 2 dienraščiuose, platinamuose visoje Lietuvos Respublikoje. Jeigu Draudėjas nesutinka su Draudiko teisių ir pareigų perleidimu, jis turi teisę nutraukti draudimo sutartį šiose Taisyklėse numatyta tvarka per vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo. 21. PRANEŠIMAI Visi pranešimai, pareiškimai, pretenzijos, paaiškinimai (toliau Pranešimai) pateikiami tik raštu. Žodiniai Pranešimai neturi teisinės galios Draudiko Pranešimai įteikiami asmeniškai arba siunčiami paštu paskutiniu žinomu Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo adresu. Draudiko Pranešimai laikomi įteiktais pasibaigus 7 (septynioms) dienoms nuo jų išsiuntimo nurodytu adresu dienos, net jeigu jų negavo adresatas Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo Pranešimai siunčiami paštu arba įteikiami asmeniškai paskutiniu žinomu Draudiko adresu. Šie Pranešimai laikomi įteiktais, kai juos faktiškai gavo Draudikas. Draudiko tarpininkai nėra įgalioti priimti Pranešimus Apie savo adreso pasikeitimą šalis privalo iš anksto pranešti kitai šaliai raštu. Nuostolius dėl pavėluoto pranešimo turi atlyginti ta Šalis, kuri neįvykdo šios pareigos, išskyrus atvejus, kai pavėluotai pranešama ne dėl tos Šalies kaltės. 22. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė Draudimo sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu Draudėjo ir Draudiko susitarimu. Draudimo sąlygų pakeitimai atliekami Draudiko nustatyta tvarka ir įforminami atitinkamais Draudiko dokumentais Draudikas turi teisę papildyti ir/ar pakeisti draudimo taisyklių, kurių pagrindu sudaryta draudimo sutartis, atskirus punktus: 4

5 jeigu Draudėjo, apdraustojo ir naudos gavėjo interesai dėl to nenukenčia; pasikeitus teisės normoms, kuriomis vadovaujantis buvo sudarytos taisyklės arba kurios tiesiogiai susijusios su draudimo sutartimi, atsiradus naujoms teisės normoms; esant objektyviam būtinumui dėl ekonominės ar rinkos situacijos (pasikeitus mokesčiams, oficialiam vartojimo kainų indeksui ar pan.) Draudikas gali keisti paslaugų mokesčius, bet ne daugiau, nei įtakoji nurodyti faktoriai Apie taisyklių pakeitimus Draudikas praneša Draudėjui raštu ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki pakeitimų įsigaliojimo dienos. Jeigu Draudėjas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę nutraukti draudimo sutartį šių Taisyklių punkte nustatyta tvarka. Jeigu Draudėjas iki pakeitimų įsigaliojimo dienos nesikreipia į Draudiką raštu dėl draudimo sutarties nutraukimo ir toliau moka draudimo įmokas, laikoma, kad jis sutiko su minėtais pakeitimais Draudikas neturi teisės keisti draudimo taisyklių, jei tai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir pažeidžia Draudėjo, Apdraustųjų ar Naudos gavėjo teises Jeigu Lietuvos Respublikos mokestiniai įstatymai keičiami taip, kad Draudėjui ir/ar Draudikui draudimo sutarties draudimo įmokų ir/ar draudimo išmokų atžvilgiu padidėja privalomos mokestinės prievolės, tai Draudikas turi teisę atitinkamai keisti Mokesčių lentelę. Apie šį keitimą Draudikas Draudėją informuoja iš anksto iki naujų sąlygų įsigaliojimo po atitinkamo teisės akto, kuriuo keičiamos privalomos mokestinės prievolės, paskelbimo Valstybės žiniose. Jei Draudėjas nesutinka su naujomis sąlygomis, Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį šiose Taisyklėse nustatyta tvarka Pametus ar sunaikinus Draudimo liudijimą, Draudikas, Draudėjui arba Apdraustajam pageidaujant, išduoda Draudimo liudijimo dublikatą. Už dublikato išdavimą taikomas Draudiko nustatytas mokestis nurodytas Mokesčių lentelėje Visi ginčai ar nesutarimai, kilę tarp Draudiko ir Draudėjo dėl Draudimo sutarties sprendžiami derybų keliu Nepavykus išspręsti ginčų ar nesutarimų derybų būdu, jie nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Apmokėta ne daugiau negu 12 (dvylika) mėnesių Apmokėta daugiau negu 12 (dvylika) mėnesių ir ne daugiau negu 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai Apmokėta daugiau negu 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai Draudimo rizikos mokestis Gyvybės draudimo Garantija plius Taisyklių Nr. 305 priedas Mokesčių lentelė Į sukauptą sumą perkeliama ne mažiau kaip 50 % įmokos Į sukauptą sumą perkeliama ne mažiau kaip 75 % įmokos Į sukauptą sumą perkeliama ne mažiau kaip 95 % įmokos Pagal Bendrovės patvirtintą aktuarinę metodiką Sutarties administracinis mokestis 8 LTL per mėnesį Minimali garantuotų palūkanų normą 2,75 proc. per metus Sukauptos sumos ( poliso valiutos ) keitimas iš litų į eurus arba iš eurų į litus 5 proc. nuo sukauptos sumos, bet ne daugiau kaip 100 LTL Mokestis už papildomas paslaugas Draudimo sutarties nutraukimo mokestis Draudimo liudijimo (poliso) dublikato išdavimas Draudimo sutarties ar įmokų mokėjimo sustabdymas 50 LTL 10 LTL 5 proc. nuo sukauptos sumos, bet ne daugiau 100 LTL Išmokėjimo mokestis (už dalies Draudėjo kapitalo atsiėmimą nenutraukiant Draudimo sutarties) 50 LTL Indeksavimo periodiškumas Ne rečiau kaip kas 3 metai Indeksavimo procentas Ne mažiau kaip 10 proc. Papildomos rizikos pasirinkimas Nemokamai Įmokos arba draudimo sumos padidinimas Nemokamai Įmokos arba draudimo sumos sumažinimas 50 Lt Įmokų periodiškumo pakeitimas 50 Lt Pastaba. Draudikas gali pareikalauti ir kitų mokesčių, kurie nebuvo įtraukti į tarifus, ar kurie nebuvo pateikti šioje lentelėje, sumokėjimo. Draudikas draudimo sutarties galiojimo metu pasilieka teisę keisti draudimo sutarties mokesčius. PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos posėdyje 2009 m. liepos 23 d. Galioja nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. Generalinis direktorius Danius Valteris 5

6

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 1. BENDROJI

Detaliau

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr. 2015-03 Pensijų draudimo taisyklės Nr. 009 1. Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d. 1.1. Gyvybės

Detaliau

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 2016-10 Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu taisyklės Nr. 011 Įsigalioja nuo 2016 m. gegužės

Detaliau

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr Patvirtinta 2018 09 28 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1.

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

UGD indd

UGD indd Patvirtinta 2018 12 27 valdybos nutarimu Galioja nuo 2019 01 01 Universalaus gyvybės draudimo taisyklės Nr. 001/12 Pagal Universalaus gyvybės draudimo taisykles (toliau taisyklės) sudarius Draudimo sutartį,

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo 2014-12-31 1. Bendrosios sąvokos 2. Draudėjo prašymas sudaryti darbdavio civilinės atsakomybės

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo 2013 04 01 1. Bendrosios sąvokos 2. Transporto priemonių valdytojų

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudimo rūšis pagal Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymą:

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Stampa

Stampa PRAŠYMO SUDARYTI DRAUDIMO SUTARTĮ FORMA TEAM Investicinio gyvybės draudimo produktas Produkto kodas USLTS01 Prieš pasirašant šį prašymą sudaryti draudimo sutartį, buvo gauta Draudimo sutarties dokumentacija.

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

CAR TRAWLER

CAR TRAWLER CAR TRAWLER TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS BESĄLYGINĖS IŠSKAITOS / UŽSTATO KOMPENSACIJOS DRAUDIMO APSAUGOS APŽVALGA Allianz Global Assistance Europe bendrųjų draudimo sąlygų ir draudimo liudijimo dalis Kur

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios nuo 2019 m. vasario mėn. 26 d. TURINYS 1. Sąvokos ir

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (2014.01.01 redakcija, galioja nuo 2014.01.01) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... III. PAPILDOMOS DRAUDIMO APSAUGOS SĄLYGOS... IV.

Detaliau