Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li"

Transkriptas

1 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. liepos 7 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui Jeppe TRANHOLMUI- MIKKELSENUI COM(2016) 445 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, įgyvendinimo Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2016) 445 final. Pridedama: COM(2016) 445 final 11273/16 rg DG G 3 A LT

2 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2016) 445 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, įgyvendinimo LT LT

3 Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, įgyvendinimo ĮVADAS Statybos produktų reglamentu 1 (toliau SPR) buvo pakeista anksčiau galiojusi Statybos produktų direktyva (toliau SPD), kuria nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros ES sąlygos. SPR taikomas visa apimtimi nuo 2013 m. liepos mėn. Šioje ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai, kurią reikalaujama pateikti pagal SPR 67 straipsnio 2 dalį, nurodoma SPR įgyvendinimo būklė, įskaitant įgytą patirtį, pasiektų SPR tikslų apimtį ir tobulintinus klausimus. Faktiniai duomenys, kuriais grindžiama ši ataskaita, gauti iš valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų ataskaitų Komisijai, iš grįžtamosios informacijos, kurią pateikė valstybės narės ir pagrindiniai suinteresuotieji subjektai daugiausia per patariamosios grupės, Statybos nuolatinio komiteto ir rinkos priežiūros administracinio bendradarbiavimo grupės (toliau AdCo-CPR) posėdžius, taip pat iš 2015 m. liepos mėn. atlikto išorinio tyrimo Statybos produktų reglamento įgyvendinimo analizė 2. Ataskaitoje neaptariami klausimai, kurie jau įtraukti į konkrečius tyrimus, Komisijos parengtas ataskaitas ir ataskaitas, kurios turi būti parengtos šiais metais. Tai yra 2014 m. ataskaita dėl pavojingų medžiagų 3, 2015 m. priimta ataskaita dėl deleguotųjų įgaliojimų 4 ir būsima ataskaita dėl Europos techninio įvertinimo organizacijos (toliau EOTA) finansavimo, kuri turi būti pateikta 2017 m. sausio 1 d. 5. Be to, statybos sektoriui taikomos ES teisės, įskaitant SPR, suderinamumas, taip pat jos sąnaudos ir nauda sektoriui bus įvertinti per tinkamumo patikrinimą. Jį numatoma atlikti 2017 m. Dėl SPR ekonominio poveikio pažymėtina, kad pradėtas tyrimas ir tikimasi jo rezultatų sulaukti iki 2016 m. vasaros m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, OL L 88, , p COM(2014) 511, , reikalaujama pagal 67 straipsnio 1 dalį. 4 COM(2015) 449, , reikalaujama pagal 61 straipsnio 1 dalį. 5 Reikalaujama pagal SPR 34 straipsnio 2 dalį. 2

4 2.... SPR METODAS SPR uždaviniai Pagrindinis SPR uždavinys lieka tas pats, kaip ir nurodytas SPD, t. y. siekti, kad bendroji rinka veiktų geriau, ir gerinti laisvą statybos produktų judėjimą ES, nustatant suderintas prekybos statybos produktais sąlygas. SPR nustatyti ir konkretūs veiklos uždaviniai: supaprastinti esamą sistemą 6, patikslinti vartojamas sąvokas ir apibrėžtis ir padidinti visos struktūros patikimumą. Visais šiais uždaviniais taip pat padedama įgyvendinti ES MVĮ politiką, kuria siekiama užtikrinti vienodas sąlygas MVĮ, ypač labai mažoms įmonėms. SPR įtvirtintu metodu padedama įgyvendinti Europos Sąjungos strategiją Europa ir veiklos plano Statyba uždavinius, būtent užtikrinti tvarų statybos sektoriaus ir šio sektoriaus įmonių konkurencingumą. SPR veikimas SPR įtvirtinta sistema yra suderinamos prekybos statybos produktais sąlygos sukuriama bendra techninė kalba, kuria darniosiose techninėse specifikacijose apibrėžiamos esminės charakteristikos, susijusios su statybos produktų eksploatacinėmis savybėmis: darnieji standartai ir Europos vertinimo dokumentai. Jie turi apimti esminių statinių reikalavimų sritį 9. Jei statybos produktui taikomas darnusis standartas 10 arba jo atžvilgiu yra išduotas Europos techninis įvertinimas, gamintojas parengia eksploatacinių savybių deklaraciją ir tą produktą ženklina CE ženklu. SPR įtvirtintas siekis konsoliduoti bendrąją statybos produktų rinką skiriasi nuo bendrųjų principų, kurie iš pradžių buvo nustatyti Tarybos rezoliucijoje dėl naujo požiūrio į techninį derinimą ir standartus 11 ir paskui peržiūrėti Sprendimu Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos 12. Pagrindiniai skirtumai yra šie: įgaliojimų pasiskirstymas tarp ES ir valstybių narių: ES nustato patekimo į bendrąją rinką taisykles. Valstybės narės atsako už statiniams taikomus saugos, aplinkosaugos ir energijos reikalavimus; suderintos prekybos sąlygos: ES teisės aktuose (SPR) nėra suderinti statybos produktai arba jiems keliami reikalavimai, o tik sukurtos suderintos sąlygos, taikomos prekybai tokiais produktais. Darniosios techninės specifikacijos skirtos tam, kad būtų palengvintas laisvas statybos produktų judėjimas, o ekonominės veiklos vykdytojai galėtų pasinaudoti visais bendrosios rinkos pranašumais. 6 Todėl 2014 m. SPR buvo įtrauktas į Komisijos tęstinę acquis communautaire atnaujinimo ir supaprastinimo programą ir į Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT) Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai Statybų sektoriaus ir šio sektoriaus įmonių tvaraus konkurencingumo strategija, COM(2012) 433, Išvardyta SPR I priede. 10 Išvardyta SPR 2 straipsnio 1 dalyje m. gegužės 7 d. Tarybos rezoliucija, OL C 136, OL L 218, , p

5 Kai nustatyta bendra techninė kalba, specialistai, valdžios institucijos ir statybos produktų naudotojai gali gauti patikimos informacijos, kad galėtų palyginti produktų eksploatacines savybes. Kiti pranašumai: produktus reikia išbandyti tik vieną kartą pagal darnųjį standartą arba Europos vertinimo dokumentus; nacionalinės institucijos gali nustatyti eksploatacinių savybių reikalavimus pagal darniuosius standartus arba Europos vertinimo dokumentus; statybos produktų naudotojai gali geriau nustatyti savo su eksploatacinėmis savybėmis susijusius poreikius; atliekant rinkos priežiūrą, galima remtis viena bendra informacijos struktūra. Bendrasis įgyvendinimas Kadangi SPR nustatyti nauji dokumentai, procedūros ir įsipareigojimai, reglamente numatytas pereinamasis laikotarpis. SPR visa apimtimi taikomas tik nuo 2013 m. liepos 1 d., t. y. trumpiau nei trejus metus prieš paskelbiant šią ataskaitą. Tai viena iš priežasčių, kodėl dar neįmanoma visapusiškai įvertinti kai kurių SPR aspektų įgyvendinimo, todėl šis vertinimas yra iš dalies preliminarus. Komisija, siekdama padėti įgyvendinti šį perėjimą, pradėjo informacines kampanijas, daugiausia skirtas ekonominės veiklos vykdytojams, visų pirma MVĮ, tačiau taip pat valdžios institucijoms ir statybos produktų naudotojams 13. Kelios pramonės asociacijos ir valdžios institucijos taip pat surengė informacines kampanijas, skirtas atitinkamiems savo nariams arba teritorijoms. Apskritai visos suinteresuotosios šalys įgyvendino visas pagal SPR reikalaujamas sąlygas, pvz., visoje Europoje yra įkurtos notifikuotosios įstaigos ir techninio vertinimo įstaigos 14 ; valstybėse narėse įsteigti produktų informacijos centrai. Vis dėlto kai kurie aspektai dar nėra įgyvendinti visa apimtimi, todėl reikia dėti daugiau pastangų; tai aptariama tolesniuose skirsniuose PREKYBOS STATYBOS PRODUKTAIS TAISYKLĖS Norint pateikti statybos produktą ES rinkai, reikalinga eksploatacinių savybių deklaracija ir CE ženklas. Jais turi naudotis į suderintą sritį patenkančių produktų gamintojai 15. Tai taip pat yra vienintelė priemonė, kuria galima teikti informaciją 16 apie produktų eksploatacines savybes, susijusias su esminėmis charakteristikomis 17, apibrėžtomis SPR m. birželio mėn. vykusi konferencija, 2014 m. vaizdo filmas ir 2015 m. brošiūra ( Statybos produktų žymėjimo CE ženklu vadovas, 14 Sistema NANDO, interneto adresas 15 Pagal 4 straipsnio 1 dalį šią sritį sudaro produktai, kuriems taikomi darnieji standartai, ir produktai, kurių atžvilgiu išduoti Europos techniniai įvertinimai. 16 Priėmus 2013 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 157/2014 dėl statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos paskelbimo svetainėje sąlygų, gamintojai eksploatacinių savybių deklaraciją gali pateikti elektroniniu būdu. Esama duomenų, kad šiuo metodu įmonės naudojasi ir palankiai jį vertina. 17 Plg. SPR 4 straipsnio 2 dalį. 4

6 Kad SPR nustatyta informacijos apie produktų eksploatacines savybes sistema būtų veiksminga, ji turi būti taikoma vienodai. Todėl ES lygmeniu reikia nustatyti suderintas prekybos statybos produktais sąlygas Statybos produktų reglamente arba jame numatytomis priemonėmis. Jei valstybių narių valdžios institucijos turėtų patvirtinti savo metodus, būtų mažinamas nuoseklumas ir didinamas bendrosios rinkos susiskaidymas. Vis dėlto keliose valstybėse narėse toliau naudojami nacionaliniai ženklai 18 ir taip prieštaraujama SPR įtvirtintiems principams. Nacionaliniai ex ante procesai arba tikrinimai, taikomi suderintai sričiai 19, neleidžiami. Tas pat pasakytina ir apie savanoriškus ženklus, neturinčius jokios nacionalinės konotacijos, nes jais nederamai užkertamas kelias laisvam CE ženklu pažymėtų statybos produktų judėjimui, pvz., kai jie susiejami su statybos inspekcijų arba draudimo bendrovių nustatyta griežtesne eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo (toliau ESPVT) sistema arba su finansinėmis paskatomis. Tai buvo patvirtinta Europos Teisingumo Teismo sprendimu byloje C-100/13 20, kuriame konstatuota, kad valstybės narės neturi nustatyti papildomų reikalavimų. Šio teismo sprendimo taikymas pagal SPR ir plati jo taikymo sritis, apimanti visus darniuosius standartus, patvirtina privalomą bendros techninės kalbos pobūdį. Kadangi Statybos produktų reglamentu arba jame nustatytomis priemonėmis sukurta darnioji sistema laikoma išbaigta, 21 nelieka vietos jokioms kitoms sistemoms, susijusioms su prekyba statybos produktais suderintoje srityje. Todėl Komisija paprašė visų valstybių narių suderinti savo nacionalines sistemas su šiais principais ir atidžiai stebi jų atliekamus pakeitimus. Kitas svarbus įgyvendinimo klausimas, kurį nurodė daugelis suinteresuotųjų subjektų, didelis informacijos, pateiktinos eksploatacinių savybių deklaracijoje ir CE ženkle, dubliavimasis, kuris lemia papildomą administracinę ir finansinę naštą. Lanksčiai aiškinant 9 straipsnio 2 dalį, CE ženkle galėtų būti pateikta tik ypatingos svarbos informacija, o dėl kitos informacijos galėtų būti nurodoma eksploatacinių savybių deklaracija. Eksploatacinių savybių deklaracija būtų pateikta popierine forma kartu su produktu, elektroniniu būdu arba per interneto svetainę. Taip būtų galima sumažinti naštą gamintojams ir pasiekti SPR paprastinimo tikslus. Komisija toliau skatina priimti tokį supaprastintą ir lankstų sprendimą, taip pat užtikrinti teisinį tikrumą gamintojams, kurie nepageidauja gauti skirtingų aiškinimų valstybių narių lygmeniu STATYBOS PRODUKTŲ KONTAKTINIAI CENTRAI Statybos srities gaminių kontaktiniai centrai, kuriuos visos valstybės narės įsteigė informacijai apie nacionalines taisykles teikti, veikia ir atsiliepia į įmonių prašymus pateikti informaciją. Europos Komisija skelbia šių kontaktinių centrų sąrašą ir rengia reguliarius jų atstovų susirinkimus, kad būtų užtikrintas tinkamas koordinavimas ir keitimasis geriausia patirtimi. Vis dėlto apie šių centrų teikiamas paslaugas įmonės žino vis dar palyginti per mažai ir buvo iškelta tam tikrų klausimų apie reakcijos trukmę ir teikiamos informacijos kokybę. 18 Ženklai (arba bendresne prasme procedūros, kuriomis sukuriami ex ante reikalavimai gamintojams), turintys nacionalinę konotaciją. 19 Esminių statinių reikalavimų sritis, nurodyta SPR I priede % Tai konstatuota sprendimo byloje C-100/13 62 straipsnyje. 5

7 Komisija svarsto, kaip būtų galima pagerinti padėtį, taip pat ir įgyvendinant iniciatyvą Bendrieji skaitmeniniai vartai, kuria siekiama supaprastinti esamas ES ir nacionalines platformas, naudojamas informacijai ir paslaugoms, susijusioms su bendrosios rinkos teisėmis, teikti. Lygiagrečiai su Komisijos iniciatyvomis valstybės narės privalo toliau padėti savo statybos srities gaminių kontaktiniams centrams geriau veikti ir didinti jų žinomumą statybų sektoriuje DARNIEJI STANDARTAI Pagal SPR 457 esami darnieji standartai, nurodyti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir daugiau kaip juos papildančių standartų, yra pagrindinis bendros techninės kalbos šioje srityje šaltinis. Apskaičiuota, kad darnieji standartai kol kas taikomi apie proc. visų statybos produktų. Dauguma šių standartų pradėjo galioti netrukus po to, kai visa apimtimi įsigaliojo SPR, tuo iš dalies galima paaiškinti kai kuriems suinteresuotiesiems subjektams susidariusį įspūdį, kad SPR nustatyta radikalių pokyčių. Priešingai nei darniuosiuose standartuose, parengtuose pagal Sąjungos derinimo teisės aktus ir visa apimtimi grindžiamus Naująja teisine sistema 22, SPR grindžiamuose darniuosiuose standartuose, tikimasi, bus tik nurodyti metodai ir kriterijai, kuriuos taikant vertinamos statybos produktų eksploatacinės savybės pagal jų esmines charakteristikas. Apskritai jais nenustatomi reikalavimai, susiję su pačiomis produktų eksploatacinėmis savybėmis. Taip yra dėl pirmiau apibūdinto įgaliojimų pasiskirstymo tarp ES ir valstybių narių. Vienas SPR ypatumų tas, kad jame numatyta, jog gamintojai, pateikiantys savo statybos produktus rinkai, ir valstybių narių institucijos, nustatydamos tų produktų naudojimo reikalavimus, privalo taikyti darniuosius standartus 23. Tai reiškia, kad visi suinteresuotieji subjektai gali remtis vienodomis galiojančiomis taisyklėmis ir šiais tikslais jiems nereikia pasitelkti kitų (nacionalinių) priemonių 24. Kadangi statybos produktams privaloma taikyti darniuosius standartus ir šie standartai turi didelį poveikį rinkai, jie būtinai turi būti aukštos kokybės. Jų priėmimo procedūros turi būti rengiamos ir taikomos atsižvelgiant į šį tikslą. Itin svarbu, kad įvairioms suinteresuotųjų subjektų kategorijoms 25 būtų sąžiningai ir vienodai atstovaujama ir kad būtų laikomasi SPR 3 straipsnio 3 dalyje ir 27 straipsnyje nurodytų taisyklių dėl naujų klasių arba ribinių lygių nustatymo. Šiais dviem aspektais vis dar būtini patobulinimai. Kadangi dauguma darniųjų standartų išleisti dar SPD taikymo laikais ir buvo parengti remiantis standartizavimo įgaliojimais, kurių dauguma išduoti prieš metų, kai kuriuos iš jų dabar reikia peržiūrėti atsižvelgiant į technikos ir rinkos pokyčius. Be to, dar nėra nuodugniai atsižvelgta į visus SPR ypatumus. Tam, kad nuo SPD būtų pereita prie SPR, suinteresuotieji subjektai, Europos standartizacijos organizacijos ir valstybių narių institucijos m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Sprendimą 93/465/EEB, OL L 218, , p Plg. 4 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 3 ir 6 dalis ir 17 straipsnio 5 dalį. 24 Darniųjų standartų prieinamumas yra svarbus klausimas, kaip 2016 m. sausio 28 d. pateiktoje nuomonėje (būtent jos 51 punkte) byloje C-613/14 pripažino Europos Teisingumo Teismo generalinis advokatas. Šioje nuomonėje taip pat akcentuota standartų, kaip ES derinimo mechanizmo dalies, reikšmė. Be to, Europos ombudsmenė šia tema neseniai baigė nagrinėti skundą Q2/2013/EIS ir pateikė išvadas 2015 m. gruodžio 11 d. ataskaitoje. 25 Žr. SPR 17 straipsnio 2 dalį. 6

8 turi išmokti įsisavinti naująsias savybes ir perkelti jas į darniuosius standartus. Pradėti šį procesą vėluojama, šiuo metu vyksta pritaikymas. Dėl šių aplinkybių Komisija turi atlikti didesnę stebėseną ir priežiūrą. Todėl Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nėra skelbiama daug siūlomų darniųjų standartų, kol nėra atlikti atitinkami pakeitimai arba nėra priimti deleguotieji aktai, kuriais nustatomos klasės ir (arba) ribiniai lygiai. Norint pagerinti padėtį, prieš pateikiant darniuosius standartus Komisijai, kad ši galėtų skelbti jų nuorodas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, bus labai svarbu nuolat bendradarbiauti su Europos standartizacijos komiteto (toliau CEN) konsultantais. Nors Statybos produktų reglamentu nepadaryta bendrosios darniųjų standartų šioje srityje sistemos didelio masto pakeitimų, suinteresuotieji subjektai neseniai pareikalavo greitesnio ir labiau supaprastinto standartizacijos proceso, kad standartuose būtų labiau atsižvelgiama į naudotojų poreikius. Dėl SPR grindžiamų darniųjų standartų, kuriuos ETT patvirtino pirmiau nurodytoje byloje C-100/13 26, baigtinio pobūdžio vis dar reikia pritaikyti kelis standartus 27. Be to, turi būti pateikti nauji arba peržiūrėti standartizacijos prašymai 28 ir turi būti panaikinta esama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje vis dar nepaskelbtų darniųjų standartų sankaupa. Visa tai galima pasiekti tik užtikrinus tvirtesnį CEN, valstybių narių, įmonių, Komisijos ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą, visų pirma įgyvendinant Jungtinę standartizacijos iniciatyvą EUROPOS TECHNINIO ĮVERTINIMO ORGANIZACIJA (EOTA) Produktams, kurių eksploatacinių savybių neįmanoma įvertinti vien tik darniaisiais standartais, SPR 30 yra nustatytos konkrečios procedūros, pagal kurias gamintojai pateikia prašymą išduoti Europos techninį įvertinimą, o EOTA techninio vertinimo įstaigų (toliau TVĮ) organizacija parengia ir patvirtina Europos vertinimo dokumentus. Buvo pasiekti EOTA politikos tikslai, apibrėžti SPR ir kylantys iš SPD taikymo patirties ir SPD kritikos: sutrumpinti ir supaprastinti procedūras, sumažinti sąnaudas gamintojams ir padaryti šias procedūras skaidresnes. Norint nuo produktų liudijimų išdavimo pereiti prie vien jų eksploatacinių savybių vertinimo, pirmas žingsnis buvo nustatyti tam tikrus principus 31, o paskui jie buvo paversti konkrečiomis Europos vertinimo dokumentų rengimo ir patvirtinimo procedūromis 32. Šių principų tinkamai laikomasi, nes atitinkami gamintojai ir Komisija aktyviau dalyvauja taikant šias procedūras. Nuo 2011 m. lapkričio mėn. dauguma valstybių narių paskyrė TVĮ naudodamosi Komisijos elektroninėmis priemonėmis pagal griežtus SPR nustatytus ir juo grindžiamus kriterijus Žr. 16 išnašą. 27 Ypač dėl tam tikrų esminių statinių reikalavimų. 28 Kadangi esamų standartų pakeitimai turėtų būti daromi taikant sutrumpintą įgaliojimų suteikimo procedūrą m. birželio 1 d. Komisijos sprendimas dėl Jungtinės standartizacijos iniciatyvos patvirtinimo ir pasirašymo, C(2016) Plg. 19 straipsnio 1 dalį, kurioje apibrėžta šios veiklos apimtis. 31 Plg. 20 straipsnį. 32 Plg. SPR 19 straipsnio 2 ir 3 dalis ir II priedą; taip pat žr. 21 straipsnį. 33 Plg. SPR 29 ir 30 straipsnius ir IV priedo 2 lentelę; valstybės narės taip pat buvo tinkamai supažindintos su Komisijos gairėmis, parengtomis vadovaujantis 29 straipsnio 4 dalimi. Iki 2016 m. gegužės mėn. 25 šalyse, įskaitant tris ELPA šalis, paskirta 50 TVĮ. Šešios valstybės narės TVĮ nepaskyrė. 7

9 Prašymus išduoti Europos techninius įvertinimus priima, todėl ir rengia Europos vertinimo dokumentų projektus tik nedidelis skaičius TVĮ. Tačiau perėjimas nuo SPD prie SPR dar nebaigtas. Beveik 90 proc. pagal SPR išduotų Europos techninių įvertinimų vis dar yra pagrįsti Europos techninio liudijimo rekomendacijomis, kurios taikomos kaip Europos vertinimo dokumentai 34. Su EOTA buvo susitarta dėl šios veiklos principų ir jų reikia laikytis norint užkirsti kelią problemoms, ypač kylančioms atitinkamiems gamintojams. Šiuo metu Europos techninio liudijimo rekomendacijos yra keičiamos Europos vertinimo dokumentais, pradedant nuo dažniausiai naudojamų 35. Pagal SPD (iki 2013 m. birželio 30 d.) išduotus Europos techninius liudijimus iki jų galiojimo pabaigos (ne ilgiau kaip penkerius metus, t. y. ilgiausiai iki 2018 m. birželio 30 d.) gamintojai gali naudoti kaip Europos techninius įvertinimus 36. Pakeisti nusistovėjusią tvarką techninio vertinimo įstaigose, nuo produktų liudijimų pereinant prie eksploatacinių savybių vertinimo, pagrindinis uždavinys siekiant teisingai įgyvendinti SPR nuostatas dėl Europos vertinimo dokumentų rengimo ir priėmimo. Priėmus Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1062/2013 dėl statybos produktų Europos techninio įvertinimo formos 37, EOTA ir Komisija susitarė dėl Europos vertinimo dokumentų rengimo principų, ir, besiremdamos šiuose procesuose įgyta patirtimi, parengė išsamias gaires 38. Todėl 2015 m. liepos mėn. Europos vertinimo dokumentų nuorodas buvo galima pirmą kartą paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 39. EOTA nepranešė Komisijai apie tai, kad reikia spręsti TVĮ tarpusavio nesutarimus, kaip nurodyta SPR 23 straipsnyje. Tačiau tai nereiškia, kad tokių nesutarimų nėra, ypač atsižvelgiant į tai, kad EOTA vėluoja patvirtinti Europos vertinimo dokumentus 40. Apibendrinant pažymėtina, kad SPR 19, 20, 21 ir 24 straipsniai veikia pagal juose nustatytus tikslus. Praktinis perėjimas nuo SPD prie SPR galėjo būti spartesnis, o taikomos procedūros galėtų būti dar labiau supaprastintos. Vis dėlto apskritai patobulinimai, kurių reikia norint greičiau ir skaidriau baigti rengti Europos vertinimo dokumentus, gali būti įvykdyti be teisės aktų pasiūlymų NOTIFIKUOTOS IOS ĮSTAIGOS IR NOTIFIKUOJANČIOSIOS INSTITUCIJOS Statybos produktų reglamentu nustatytos sistemos patikimumas labai priklauso nuo notifikuotųjų įstaigų 42, kurios turi atitikti griežtus techninės kompetencijos, nešališkumo ir 34 Plg. SPR 66 straipsnio 3 dalį. 35 Pirmojo pakeisto Europos vertinimo dokumento nuoroda Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje buvo paskelbta 2016 m. gegužės mėn. 36 Plg. SPR 66 straipsnio 4 dalį. 37 OL L 289, , p ; šis aktas grindžiamas SPR 26 straipsnio 3 dalimi. 38 Plg. SPR 24 straipsnį. 39 Iki 2016 m. gegužės mėn. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbta 40 Europos vertinimo dokumentų. 40 EOTA iki šiol nėra pranešusi Komisijai ir apie tai, kad vėluojama parengti Europos vertinimo dokumentus, kaip reikalaujama SPR II priedo 6 punkte. 41 SPR II priede išdėstytos procedūrinės taisyklės galėtų būti supaprastintos priėmus deleguotąjį aktą (plg. 19 straipsnio 3 dalį ir 60 straipsnio d punktą). 42 Šioms institucijoms patikėta atlikti trečiųjų šalių užduotis, susijusias su statybos produktų ESPVT. Iki 2016 m. gegužės mėn. pranešta apie 623 notifikuotąsias įstaigas. 8

10 atskaitomybės reikalavimus 43. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į jų nepriklausomumą kriterijų, akcentuotą SPR priėmimo procedūros metu. Valstybių narių paskirtos notifikuojančiosios institucijos 44 atsako už nacionalinio notifikavimo ir stebėsenos procedūras. Notifikuotųjų įstaigų grupės ir jos pogrupių veikla buvo sustiprinta, SPR nustačius tvirtesnį jos reglamentavimo pagrindą 45. Toks koordinavimas reikalingas tam, kad būtų užtikrintas vienodas nustatytų taisyklių taikymas ir būtų išvengta retkarčiais pareiškiamos kritikos dėl įvairios praktikos šioje srityje. SPR V priedą iš dalies pakeitus 2014 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 568/ , buvo pasiektas didesnis teisinis tikrumas ir nuoseklumas. Tame reglamente buvo patikslintas notifikuotųjų įstaigų dalyvavimo laipsnis ir vaidmuo vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą. Todėl dabar notifikuotosios įstaigos geriau supranta savo pareigas. Nuo SPD pereinant prie SPR, buvo pakeista ir nusistovėjusi notifikuotųjų įstaigų darbo tvarka. Kai kurioms iš jų vis dar reikia prisitaikyti, kad galėtų visapusiškai daryti pažangą pereinant prie tikslinės sertifikavimo veiklos 47, taip pat atsižvelgti į kitus savo funkcijų patikslinimus. Tai taip pat turi įtakos akreditavimo standartų taikymui notifikavimo tikslais. Iš grįžtamosios informacijos, gautos taikant SPR nuostatas šioje srityje, matyti, kad kai kurios taisyklės galėtų būti tikslesnės 48. Be to, tobulinant šias nuostatas 49 būtų pravartu toliau ištirti, ar jos turėtų būti nutolintos nuo Naujojo požiūrio principų LABAI MAŽOS ĮMONĖS IR SUPAPRASTINIMAS Siekiant sudaryti vienodas sąlygas MVĮ ir labai mažoms įmonėms, SPR nustatytos išlygos, pagal kurias leidžiama nevykdyti įsipareigojimo pateikti eksploatacinių savybių deklaraciją 51, ir supaprastintos statybos produktų pateikimo rinkai procedūros 52. Esamu įgyvendinimo etapu patirtis, įgyta praktiškai naudojantis dauguma šių galimybių, išskyrus nuostatas dėl supaprastintų klasifikavimo procedūrų, kai produkto atitiktis nustatoma neatliekant bandymų, remiantis kito produkto bandymų rezultatais arba produkto sudedamųjų dalių bandymų rezultatais 53, tebėra maža. Šios nuostatos atitinkamais atvejais yra dažnai taikomos. Vis dėlto kol kas neturima dokumentais patvirtintų įrodymų, kad naudojamasi kitomis minėtomis galimybėmis. Vadinasi, gali būti, kad, priešingai, nei tikėtasi, įmonėms tenkanti 43 Reikalavimai notifikuotosioms įstaigoms išdėstyti SPR 43 straipsnyje. 44 Plg. SPR 40 straipsnį. 45 Plg. SPR 43 straipsnio 11 dalį ir 55 straipsnį. 46 OL L 157, , p Priešingai nei produktų sertifikavimo atveju, SPR, ypač jo V priede, dėmesys sutelktas į eksploatacinių savybių pastovumo sertifikavimą. 48 Ypač plg. SPR 43, 45, 46 straipsnius, 52 straipsnio 2 dalį ir 55 straipsnį. 49 Nuo Sprendimo Nr. 768/2008/EB. 50 Ypač plg. SPR 44 straipsnį, 50 straipsnio 1 dalį, 51 straipsnį ir 53 straipsnio 2 dalį straipsnis ir 38 straipsniai. 37 straipsnis konkrečiai susijęs su labai mažomis įmonėmis straipsnis. 9

11 finansinė ir administracinė našta nebuvo palengvinta. Suinteresuotieji subjektai nurodo, kad tokį ribotą naudojimąsi lėmė šios priežastys: įvairi praktika ir aiškinimas valstybėse narėse; mažas įmonių informuotumas apie šias galimybes; neužtikrintumas dėl pagrindinių SPR vartojamų sąvokų reikšmės; sunku įrodyti lygiavertiškumą ir (arba) pateikti alternatyvius techninius dokumentus; abejojama dėl faktinio atitinkamų finansinių sutaupymų masto; baiminamasi institucijų arba naudotojų nepritarimo, jei procedūros bus netaikomos (neteisingai taikomos). Konkrečiai, dėl šių abejonių labai mažos įmonės turi mažiau galimybių taikyti 37 straipsnyje nustatytas supaprastinimo procedūras, kaip buvo numatyta su SPR susijusio reglamentavimo proceso metu. Reikia taikyti visapusišką požiūrį ir dėti daugiau pastangų, kad būtų geriau pateisinti MVĮ, ypač labai mažų įmonių, veikiančių ES statybos sektoriuje, lūkesčiai. Komisija turi sudaryti palankesnes sąlygas šiems pokyčiams įgyvendinti per diskusijas techninėje platformoje RINKOS PRIEŽIŪRA Pagal 2008 m. priimtą naująją teisinę sistemą, Reglamentu (EB) Nr. 765/ buvo nustatyta pagrindinė rinkos priežiūros valstybėse narėse sistema, o Sprendime Nr. 768/2008/EB pateiktos orientacinės nuostatos dėl individualių rinkos priežiūros procedūrų: šios nuostatos turėjo būti taikomos, įtraukus jas į atskirų sektorių teisės aktus. Todėl su rinkos priežiūra susiję SPR straipsniai iš esmės yra pagrįsti Sprendimo Nr. 768/2008/EC R31 R34 straipsniais, tačiau juos reikėjo pritaikyti prie esamų aplinkybių. Galėtų būti laikoma, kad šie pakeitimai iš dalies lėmė kai kurias rinkos priežiūros problemas, kurios kilo įgyvendinant SPR 55. Rinkos priežiūros institucijos valstybėse narėse veikia pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008 nuo jo įsigaliojimo dienos, 2010 m. sausio 1 d., statybos produktų rinkos priežiūros institucijos visose valstybėse narėse yra tinkamai įsteigtos, tačiau pasižymi skirtingu išteklių prieinamumu, nevienodas ir jų poveikis rinkai. Per pastaruosius kelerius metus nuolat intensyvėjo jų bendradarbiavimas su administracinio bendradarbiavimo rinkos priežiūros srityje grupe (AdCo-CPR) iš dalies dėl ES naujos finansinės paramos grupės veiklai. AdCo- CPR neseniai surengė kelis bendruosius rinkos priežiūros veiksmus ir veiksmingai prisidėjo kuriant sistemą ICSMS 56, kad būtų geriau patenkinti statybos sektoriaus poreikiai. Siekiant užtikrinti saugų statybos produktų naudojimą, jiems taikoma ir pagal Bendros gaminių saugos direktyvą 2001/95/EB įdiegta sistema RAPEX m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93, OL L 218, , p m. vasario 13 d. Komisija priėmė pasiūlymų rinkinį, kuriuo siekiama gerinti vartojimo prekių saugumą ir pramoninių prekių rinkos priežiūrą (COM(2013) 75; COM(2013) 78; COM(2013) 76), šiuo metu jis turi būti priimtas Europos Parlamente ir Taryboje. 56 Bendroji rinkos priežiūros paramos ryšių ir komunikacinė sistema. 10

12 Tarp kitų šiuo metu vykdomų AdCo-CPR darbų rengiama atskiro sektoriaus sistema, skirta statybos produktų rizikai vertinti. Be to, valstybių narių institucijos sprendžia esamas problemas, kilusias taikant SPR straipsnius, siekdamos supaprastinti atitinkamas procedūras 57. Šie darbai labai naudingi būsimiems sprendimams dėl rinkos priežiūros gerinimo valstybėse narėse IŠVADOS, REKOMENDACIJOS IR TOLESNI VEIKSMAI SPR yra įgyvendinamas dar tik palyginti trumpą laikotarpį, todėl pasiekti dar ne visi SPR nustatyti tikslai. Didelė dalis pirmiau nurodytų problemų yra susijusios su įgyvendinimo sunkumais ir pavėluotu suinteresuotųjų subjektų vykdomu pritaikymu. Tam, kad būtų galima padaryti galutines išvadas dėl teisės aktų vykdymo, reikia toliau dirbti ir tobulinti įgyvendinimą, ypač nacionaliniu lygmeniu (pvz., dėl vienodo aiškinimo ir laisvo judėjimo kliūčių pašalinimo), tačiau į šią veiklą turi įsitraukti ir kiti dalyviai, kaip antai CEN ir EOTA. Dėl šios priežasties Komisija mano, kad šiuo metu nederėtų siūlyti SPR pakeitimų. Vis dėlto Komisija mano, kad neabejotinai reikia tęsti dialogą su valstybėmis narėmis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, atidžiai stebėti padėtį ir užtikrinti esamų taisyklių vykdymą. Be jau dedamų pastangų patikslinimo srityje, siekiant toliau remti tinkamą ir vienodą SPR įgyvendinimą ir sutelkti dėmesį į šioje ataskaitoje nustatytas sritis, būtų galima visų pirma parengti papildomos aiškinamosios medžiagos ir gaires, taip pat įgyvendinti komunikavimo ir informuotumo didinimo veiksmus. Glaudžiai tarpusavyje bendradarbiaujant CEN, valstybėms narėms, įmonėms ir Komisijai, galima užtikrinti spartesnį ir geriau supaprastintą standartizacijos procesą, kad standartuose būtų geriau atsižvelgiama į jų naudotojų poreikius. Dėl EOTA pažymėtina, kad galėtų būti supaprastintos SPR II priede išdėstytos procedūrinės taisyklės, siekiant greičiau ir skaidriau parengti Europos vertinimo dokumentus, priėmus deleguotąjį aktą. Šiuo etapu Komisija mano, kad, siekiant užtikrinti vienodą taikymą, reikia toliau tikslinti tam tikras SPR nuostatas, visų pirma: 5 straipsnį dėl išlygų, leidžiančių nerengti eksploatacinių savybių deklaracijos; 6 straipsnį dėl eksploatacinių savybių deklaracijos turinio; 9 straipsnio 2 dalį dėl prie CE ženklo nurodomos informacijos; 37 straipsnį dėl supaprastintų procedūrų labai mažoms įmonėms; 38 straipsnį dėl supaprastintų procedūrų individualiai arba pagal individualų užsakymą pagamintiems produktams; straipsnius dėl rinkos priežiūros. Komisija ketina ir toliau atidžiai stebėti, kaip įgyvendinamas reglamentas, kad galėtų nustatyti tolesnes galimas problemas, kurių dar nepavyko išspręsti aiškinimo lygmeniu. 57 Komisijai kol kas nepranešta apie jokias oficialias pagal šiuos straipsnius valstybių narių inicijuotas procedūras; pagal 56 straipsnio 2 dalį tokios informacijos būtų reikėję pačioje tokių procedūrų pradžioje. 11

13 Komisija įsitrauks į tolesnį dialogą su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Bus diskutuojama iki 2016 m. pabaigos susirinksiančių techninių platformų metu nurodytais klausimais. Kai bus galima pagrįstai manyti, kad SPR įgyvendinimas pasiekė brandesnį etapą, Komisija, atsižvelgdama į tokio dialogo išdavas bei būsimų atitinkamų tyrimų rezultatus, sektorių vertinimą ir ataskaitas 58, įvertins, kaip vykdomas SPR. 58 Pvz., pirmiau minėtą statybos tinkamumo patikrą, SPR ekonominio poveikio vertinimą, EOTA finansavimo ataskaitą, rinkos priežiūros iniciatyvą ir iniciatyvą Bendrieji skaitmeniniai vartai. 12

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk 2016 3 31 L 81/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/424 2016 m. kovo 9 d. dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

KOMISIJOS PRANEŠIMAS - Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių įgyvendinimo, 2016 m.Turinys

KOMISIJOS PRANEŠIMAS - Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių įgyvendinimo, 2016 m.Turinys 2016 7 26 C 272/1 II (Komunikatai) EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI EUROPOS KOMISIJA KOMISIJOS PRANEŠIMAS Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 09 27 COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. spalio 4 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: EDUC 316

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. birželio 1 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: AGRI

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2016) 74 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento i

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2016) 74 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento i EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 02 18 COM(2016) 74 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

RE_Statements

RE_Statements Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas B8-0235/2017 29.3.2017 PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 8.4.2009 KOM(2009) 126 galutinis 2009/0054 (COD) C7-0044/09 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl kovos su pavėluotais mokėjimais, atliekamais pagal

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau

FOURTH EVALUATION ROUND

FOURTH EVALUATION ROUND 2019 m. birželio 21 d. GrecoRC4(2019)18 F O U R T H KETVIRTASIS VERTINIMO ETAPAS Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija ANTROJI REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA LIETUVA E V A

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. gegužės 20 d. (OR. en) 9079/15 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRAN

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. gegužės 20 d. (OR. en) 9079/15 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRAN Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. gegužės 20 d. (OR. en) 9079/15 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174 ECOFIN 373 ENV 324 POLGEN 79 ENER 186 INST 169

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Microsoft Word - wfh1D4_ doc

Microsoft Word - wfh1D4_ doc EUROPOS KOMISIJA Strasbūras, 5.2.2013 COM(2013) 44 final 2013/0024 (COD) C7-0034/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (Tekstas svarbus EEE)

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Eksploatacinių savybių deklaracija

Eksploatacinių savybių deklaracija Eksploatacinių savybių deklaracija Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą Disboxid 920 PHS-Grund N 1. Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f ir ZA.1g EN 13813:

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. lapkričio 23 d. (OR. en) Tarpinstitucinės bylos: 2017/0123 (COD) 2017/0122 (COD) 2017/0121 (COD) 2017/0113

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. lapkričio 23 d. (OR. en) Tarpinstitucinės bylos: 2017/0123 (COD) 2017/0122 (COD) 2017/0121 (COD) 2017/0113 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. lapkričio 23 d. (OR. en) Tarpinstitucinės bylos: 2017/0123 (COD) 2017/0122 (COD) 2017/0121 (COD) 2017/0113 (COD) 14841/17 TRANS 514 SOC 757 EMPL 577 MI 869 COMPET

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau