Informacija apie priimtą sprendimą dėl Žvaginių naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos galimybių poveikio

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Informacija apie priimtą sprendimą dėl Žvaginių naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos galimybių poveikio"

Transkriptas

1 Informacija apie priimtą sprendimą dėl ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. galimybių Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Tatjana Dunkauskienė, tel , Vilius Sidaravičius Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas Rinatas Mamedovas, Varpų g. 16-7, Klaipėda, tel , el. p. 2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10, 206 kb., LT Klaipėda, tel. (8-46) , faks. (8-46)390818, el. p. 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas Ūkininko ūkio sodybos statinių, pritaikant kaimo turizmo reikmėms, statyba žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281, Dovilų mstl.,, Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Poveikio aplinkai vertinimas (toliau PAV) atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau PAV įstatymas) 3 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostata, kai: planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijoms ir institucija, atsakinga už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas. Pajūrio regioninio parko direkcija rašte Nr nurodė, kad planuojama ūkinė veikla gali daryti reikšmingą poveikį Natura 2000 teritorijoms ir pateikė išvadą, kad būtina atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. 4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl., žemės sklypas kad. Nr. 5544/0004: Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas Planuojama ūkinė veikla (toliau PŪV) ūkininko ūkio sodybos statinių, pritaikant kaimo turizmo reikmėms, statyba žemės sklype (kad. Nr. 5544/0004:281, plotas 3,00 ha), esančiame Dovilų mstl., Dovilų sen.,, Klaipėdos r. sav. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis žemės ūkio, naudojimo būdas kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Žemės klypas nuosavybės teise priklauso PŪV organizatoriui Rinatui Mamedovui, turinčiam ūkininko pažymėjimą. Ūkininko sodyboje numatoma pastatyti gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus, kurie bus pritaikyti kaimo turizmo reikmėms. Planuojamoje kaimo turizmo sodyboje numatoma teikti svečių apgyvendinimo (iki 20 žmonių), pirties (numatoma galimybė ūkiniame pastate įrengti pirtį, iki 20 žmonių), aktyvaus sporto (tinklinio aikštelė, teniso kortai, vaikų žaidimų aikštelė) paslaugas. Ūkininko ūkio sodybos statinius numatoma statyti žemės sklype išskirtoje ~ 0,2658 ha ploto ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zonoje, kurios plotas buvo parinktas kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo metu atsižvelgiant į žemės sklypo reljefą bei reglamentuojamą atstumą nuo Minijos upės. Ūkininko sodyboje numatomų pastatyti statinių plotai, tūriai bus tikslinami statinių statybos projekto sprendiniais. PAV ataskaitoje išnagrinėtos dvi ūkininko sodybos pastatų šildymo alternatyvos: šildymas kietuoju kuru (įrengiant 40 kw biokuro katilą), arba šildymas elektros energija. Aprūpinimui vandeniu sodyboje numatoma įrengti gręžinį. Buitinių nuotėkų valymui bus įrengti valymo įrenginiai. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 Dėl Nuotėkų tvarkymo reglamento patvirtinimo patvirtinto Nuotėkų tvarkymo reglamento (toliau Nuotėkų tvarkymo reglamentas) reikalavimus, PAV ataskaitoje įvardintos dvi galimos PŪV buitinių nuotekų tvarkymo alternatyvos: nuotėkų surinkimas į sertifikuotus valymo įrenginius, išvalymas iki

2 2 nustatytų reikalavimų ir išleidimas į aplinką infiltruojant į gruntą arba į planuojamą iškasti dirbtinį nepratekantį paviršinio vandens telkinį; nuotėkų surinkimas į kaupimo rezervuarą ir išvežimas tvarkymui pagal sutartis su specializuotomis įmonėmis. Taip pat PAV ataskaitoje numatyta, kad jeigu ateityje įgyvendinant Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius, atsirastų galimybė prijungti sodybą prie centralizuotų vandens teikimo bei nuotėkų surinkimo tinklų, šie sprendiniai bus įgyvendinti. Preliminarus maksimalus momentinis vandens poreikis pagal Vandens vartojimo normas RSN l/dieną vienam asmeniui, t. y. 5 m 3 /parą. Analogiškai numatoma, kad maksimalus susidarančių buitinių nuotėkų kiekis bus 5 m 3 /parą. Prisijungimas prie elektros tinklų bus vykdomas pagal išduotas prisijungimo sąlygas. Planuojamoje sodyboje numatoma iškasti iki 0,1 ha ploto kūdrą, kuri bus naudojama kaip priešgaisrinis vandens rezervuaras. Įrengiant kūdrą derlingasis dirvožemio sluoksnis bus nukasamas, sandėliuojamas sklypo ribose ir panaudojamas statybų metu pažeistoms teritorijoms rekultivuoti (gerinti). Kūdros įrengimo metu iškastas gruntas bus panaudojamas reljefui formuoti analizuojamame žemės sklype. PAV ataskaitoje numatyta, kad privažiavimas į sodybą numatomas rytų pusėje esamu lauko keliu, kuris atsišakoja nuo rajoninio kelio Nr Dovilai Baičiai. Iki PŪV sklypo vedantis lauko kelias nėra įregistruotas Klaipėdos rajono vietinės reikšmės kelių registre, esama nuovaža nesuderinta su VĮ Klaipėdos regiono keliai. Iki išduodant sodybos statinių statybos leidimą nuovaža bus suderinta su VĮ Klaipėdos regiono keliai. Susidarančios buitinės atliekos saugomos uždaruose konteineriuose ir išvežamos. Informacija apie PŪV gretimybes Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, artimiausi esami gyvenamieji namai nuo PŪV sklypo ribų nutolę atitinkamai 246 m ir 291 m atstumu. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai : Klaipėdos r. sav. J. Lankučio viešoji biblioteka, Dovilų filialas, nutolusi apie 818 m. atstumu nuo PŪV sklypo ribų; Klaipėdos r. Dovilų pagrindinė mokykla, nutolusi apie 819 m. atstumu nuo PŪV sklypo ribų. PŪV teritorijoje nekilnojamojo kultūros paveldo objektų nėra. Analizuojamas žemės sklypas nepatenka į registruotų kultūros paveldo vertybių ar jų apsaugos zonų ribas. Artimiausi kultūros paveldo objektai: Baičių, Baitų kapinynas (unikalus objekto kodas 17175), esantis Baičių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., nutolęs apie 637 m atstumu nuo PŪV sklypo ribų; Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta (unikalus objekto kodas 10966), esanti Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav, nutolusi apie 681 m atstumu nuo PŪV sklypo ribų. PŪV vyks atokiau nuo minėtų kultūros paveldo objektų ir jų apsaugos zonų, todėl PŪV poveikio kultūros paveldo objektams nenumatoma. Informacija apie PŪV poveikį aplinkos orui Sodybos pastatų šildymui parinkus alternatyvą šildymą kietu kuru, PŪV galimi šie aplinkos oro taršos šaltiniai šilumos gamybos įrenginiai bei autotransportas. Tokiu atveju sodyboje veiks vienas stacionarus oro taršos šaltinis 40 kw biokuro katilo kaminas. Deginant biokurą į aplinkos orą bus išmetami degimo produktai: anglies monoksidas, kietosios dalelės, azoto oksidai, sieros dioksidas. Numatoma, kad katilas veiks šildymo sezonu apie 5304 val./metus. Per metus bus sudeginama iki 9 t/metus biokuro ir per kaminą į aplinkos orą bus išmetama apie 0,084 t/metus teršalų. Skaičiuojant galimą transporto priemonių poveikį oro kokybei priimama, kad atvykstančio/išvykstančio transporto srautas sudarys iki 15 aut./dieną. Teršalų sklaidos matematinis modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu ISC- AERMOD View, AERMOD matematiniu modeliu, naudojant Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau LHMT) pateiktus Klaipėdos meteorologijos stoties m. meteorologinius duomenis. Įvertinus foninę taršą, PŪV teritorijoje nustatytos aplinkos oro teršalų koncentracijos: azoto dioksido 1 val. 7,18 μg/m 3 (0,0359 ribinės vertės (RV)), azoto dioksido metų koncentracija 6,7 μg/m 3 (0,1675 RV), anglies monoksido 8 val. koncentracija 174,9 μg/m 3 (0,0175 RV), kietųjų dalelių (KD 10 ) paros 11,44 μg/m 3 (0,2288 RV), kietųjų dalelių (KD 10 )

3 3 metų 11,66 μg/m 3 (0,2915 RV), kietųjų dalelių (KD 2,5 ) metų 4,78 μg/m 3 (0,1912 RV), sieros dioksido 1 val. 2,29 μg/m 3 (0,0065 RV), sieros dioksido paros 2,22 μg/m 3 (0,0178 RV). Pagal atliktą aplinkos oro taršos sklaidos vertinimą, prognozuojamos maksimalios priežeminės teršalų koncentracijos, įvertinus foninę taršą ir be jos, neviršys teisės aktais nustatytų ribinių verčių ties PŪV sklypo riba ir už sklypo ribų. Sodybos pastatų šildymui parinkus kitą alternatyvą šildymą elektros energija, PŪV poveikis aplinkos orui bus dar mažesnis, nes aplinkos oro tarša bus tik dėl PŪV aptarnaujančio autotransporto. Informacija apie PŪV poveikį vandeniui PŪV teritorijos gretimybėje yra du paviršinio vandens telkiniai upė Minija ir upelis Lašiupis. Planuojamos ūkininko sodybos statinių statybos zona nepatenka į Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre (toliau UETK) įregistruotas ir Dovilų miestelio teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T (toliau Dovilų miestelio bendrasis planas), patikslintas paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas ir apsaugos zonų ribas. PAV ataskaitoje nurodyta, kad pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus PŪV teritorija nėra identifikuojama kaip užliejama teritorija. Planuojamos ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zona parinkta atsižvelgiant į potvynių tikimybes. Pagal Aplinkos apsaugos agentūros kartu su LHMT parengtus Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius (toliau Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai), planuojamos ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zona nepatenka į didelės (kartą per 10 metų) ir vidutinės (kartą per 100 metų) tikimybės potvynių teritoriją. Įvykus tokiems potvyniams numatoma statybos zona nebūtų užliejama. Tačiau žemės sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, ir dalis planuojamos ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zonos patenka į teritoriją, kuri įvykus ekstremaliai situacijai, t. y. mažos tikimybės (vieną kartą per tūkstantį metų) potvyniui, yra grėsmė, kad bus užlieta. Tokiu atveju galimas vandens gylis sodybos statinių statybos zonoje gali siekti apie 30 cm. Sodybos statinių statybos zonoje numatoma pakelti teritorijos aukštį ne mažiau kaip 30 cm naudojant kūdros įrengimo metu iškasamą ir/arba atvežtinį gruntą. Tokiu atveju potvynio metu pakilęs vandens lygis nepasiektų pastatų. PAV rengimo metu nėra žinomi tikslūs planuojamų pastatų bei įrengiamų dangų plotai, todėl reikalingo grunto kiekiai teritorijos formavimui bus apskaičiuoti statybos projekto rengimo metu. Ūkininko sodyboje planuojamos kūdros įrengimui pasirinkta potvynio metu neužliejama žemės sklypo dalis, nepatenkanti į paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas, kurioje nėra saugotinų želdinių, neaptikta saugomų augalų, gyvūnų ar grybų radaviečių ar augaviečių. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, sodybos gyventojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu bus vykdomas iš giluminio gręžinio, įrengto pagal gręžinių įrengimo techninius reikalavimus. Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarančios nuotėkos bus išvalomos, nevalytų nuotėkų išleidimas į aplinką nenumatomas. Atsižvelgiant į tai, kad PŪV metu Minijos upės vanduo nebus naudojamas, į Miniją nenumatoma išleisti nuotėkų, todėl PŪV poveikio Minijos upės vandens kokybei neturės. PAV ataskaitoje numatytos priemonės, kad išvengti potvynio vandens patekimo į požeminę hidrosferą per vandens tiekimo įrenginius. Taip pat PAV ataskaitoje numatytos priemonės siekiant užtikrinti, kad potvynio metu pakilus vandens lygiui vanduo nepatektų į nuotėkų valymo įrenginius ar į nuotėkų kaupimo rezervuarą. Informacija apie PŪV poveikį biologinei įvairovei ir saugomoms teritorijoms PŪV teritorija patenka į saugomas nacionalinės ir Europos Bendrijos svarbos saugomas teritorijas. Žemės sklypo dalis, kurioje numatoma ūkininko ūkio sodybos statinių statyba patenka į Natura 2000 paukščių apsaugai svarbios teritorijos (toliau PAST teritorija) Minijos upės slėnis (LTKLAB005) ribas. Nedidelė pietinė žemės sklypo dalis patenka į Europos ekologinio tinklo Natura 2000 buveinių ir rūšių apsaugai svarbios teritorijos (toliau BAST teritorija) Minijos upė (LTKLA0007) ir į Minijos upės ichtiologinio draustinio ribas, tačiau šioje žemės sklypo dalyje veikla neplanuojama. PAST teritorija Minijos upės slėnis, skirta griežlių (Crex ) ir tulžių (Alcedo atthis) apsaugai.

4 4 BAST teritorija Minijos upė, įsteigta siekiant apsaugoti kartuolės, paprastojo kirtiklio, paprastojo kūjagalvio, upinės nėgės, ovaliosios geldutės (Unio crassus), pleištinės skėtės (Ophiogomphus cecilia) ir ūdros (Lutra lutra) buveines. Ši Natura 2000 teritorija apima dalį Minijos ichtiologinio draustinio ir ribos sutampa su draustinio ribomis. Minijos ichtiologinis draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti upėtakių (Salmo trutta fario), lašišų (Salmo salar), šlakių (Salmo trutta trutta) ir žiobrių (Vimba vimba) nerštavietes. PAV ataskaitoje informacija apie teritorijos augaliją ir gyvūniją pateikiama remiantis lauko tyrimų duomenimis. Saugomi ir reti gyvūnai teritorijoje ir apylinkėse buvo stebimi 2015 ir 2016 metais: griežlių apskaita buvo atliekama 2015 metų birželio 22 d., tulžių rugpjūčio 10 d., šikšnosparnių liepos 17d. Bebrai ir ūdros Minijos upėje skaičiuoti 2016 gruodžio 22 d. Taip pat rengiant ataskaitą panaudoti Aplinkos ministerijos Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenys. Analizuojamoje teritorijoje yra susiformavusi vidutinių drėgmės sąlygų (mezofitinė) kultūrinė pieva, įsėta pašarinėmis žolėmis. Mišku apaugusių plotų teritorijoje nėra. Saugomų augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo, teritorijoje neaptikta. PŪV gretimybėse yra inventorizuotos europinės svarbos buveinės kriterijus atitinkančios miškų buveinės: 9160 Skroblynai, 91E0 Aliuviniai miškai. Šios buveinės nutolusios apie pusės kilometro atstumu nuo planuojamos sodybos statinių statybos zonos. Teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, dominuoja pievos ir ganyklos, vyrauja atviro kraštovaizdžio paukščiai. Dažniausiai yra stebimi dirviniai vieversiai (Alauda arvensis), varnėnai (Sturnus vulgaris), pievinis kalviukas (Anthus pratensis), geltonoji starta (Emberiza citrinella), kiauliukė (Saxicola rubetra), baltoji kielė (Motacilla alba), geltonoji kielė (Motacilla flava), dagilis (Carduelis carduelis), baltasis gandras (Ciconia ciconia), pempė (Vanellus vanellus), kurapka (Perdix perdix) ir kt. Minijos ir Lašiupio upelių krantuose augančiuose krūmynuose gyvena ir peri būdingos paukščių rūšys: strazdai giesmininkas (Turdus philomelos) ir smilginis (Turdus pilaris), žalioji ir plikoji pečialindos (Phylloscopus sibilatrix ir Ph. colybita), liepsnelė (Erithacus rubecula), lakštingala (Luscinia luscinia), karietaitė (Troglodytes troglodytes) šarka (Pica pica) ir kt. Analizuojamoje teritorijoje ir gretimybės taip pat stebėtos retos ir saugomos paukščių rūšys: didysis dančiasnapis (Mergus merganser), griežlė (Crex crex), tulžys (Alcedo atthis). Šios paukščių rūšys yra įtrauktos į Paukščių direktyvos I priedo ir į Lietuvos raudonosios knygos sąrašus. Teritorijos žinduolių įvairovė rūšiniu atžvilgiu yra skurdi. Retkarčiais galima sutikti užklystančias lapes (Vulpes vulpes), usūrinius šunis (Nyctereutes proyonoides), miškines kiaunes (Martes martes). Smulkiųjų žinduolių rūšinė įvairovė nedidelė, vyrauja rudieji pelėnai (Clethrionomys glareolus), paprastieji pelėnai (Microtus arvalis), pelkiniai pelėnai Microtus oeconomus), kurmiai (Talpa europaea), ežiai (Erinaceus europaeus) ir kt. Vakarais, teritorijoje ir palei Minijos upę sutinkami šikšnosparniai šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus), Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii), šiaurinis šikšnys (Eptesicus nilssonii). Vėlyvasis šikšnys (Eptesicus serotinus) stebėtas Dovilų miestelyje, pavieniai individai, medžiodami gali užklysti ir į planuojamos sodybos teritoriją. Numatomoje ūkininko ūkio sodybos teritorijos ribų pakraščiu pratenkančiuose Minijos ir Lašiupio upeliuose gyvena saugomos žinduolių rūšys bebras (Castor fiber) ir ūdra (Lutra lutra). Bebras ir ūdra yra europinės svarbos saugomos rūšys, įtrauktos į Buveinių direktyvos antrąjį ir ketvirtąjį priedus, o ūdra - dar ir į Lietuvos raudonosios knygos sąrašą. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, vykdant sodybos statybos darbus užstatymo zonoje bus sunaikinta žolinė augalija. Tačiau PŪV teritorijoje yra kultūrinė pieva, todėl poveikis vertingai augalijai ir saugomoms augalų rūšims nenumatomas. Ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statyba planuojama už Minijos upės ichtiologinio draustinio ir Natura 2000 BAST Minijos upė ribų. Veiklos metu Minijos upės vanduo nebus naudojamos,

5 5 nuotėkų išleisti neplanuojama, todėl poveikio upės hidrologiniam režimui ar vandens kokybei, o kartu ir saugomoms vandens gyvūnijos rūšims nenumatoma. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, poveikis griežlėms galėtų būti padarytas, jeigu vykdant statybas sumažėtų perėjimui tinkamas plotas. Analizuojamoje teritorijoje griežlės yra stebėtos arčiau Minijos Lašiupo santakos, drėgnoje pievos dalyje. Šioje teritorijoje veiklos vystymas nenumatomas. Sodybos statinių zona yra pasirinkta aukščiausioje sklypo vietoje, apie 150 m atstumu nuo griežlei tinkamiausios pievos dalies. Įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą nenumatoma atlikti teritorijos sausinimo darbų, todėl griežlės perėjimui tinkamų teritorijų nebus sumažinama. Atsižvelgiant į tai, kad numatoma kaimo turizmo veikla gali turėti trikdymo poveikį Natura 2000 PAST Minijos upės slėnis saugomoms rūšims griežlėms ir tulžiams bei Natura 2000 BAST Minijos upė saugomai rūšiai ūdrai, PAV ataskaitoje numatytos poveikio mažinimo priemonės. Informacija apie PŪV poveikį kraštovaizdžiui Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, planuojamą ūkininko ūkio sodybą numatoma pritaikyti kaimo turizmo reikmėms, kas atitinka Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano sprendinius bei Dovilų miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinius. Informacija apie PŪV poveikį visuomenės sveikatai Poveikio aplinkai vertinimo metu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Atsižvelgiant į PŪV pobūdį, PAV ataskaitoje įvertinti šie visuomenės sveikatos veiksniai: aplinkos oro tarša, triukšmas. Triukšmo skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CadnaA. Esamo triukšmo įvertinimui atliekamas keliu Nr Dovilai-Baičiai važiuojančio autotransporto sukeliamo triukšmo lygio matematinis modeliavimas. Pagal atliktą analizę esamas triukšmo lygis PŪV žemės sklypo ribose tiek dienos, tiek vakaro metu siekia apie dba ir neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (toliau HN 33:2011) nustatytų ribinių verčių. PŪV metu, ūkininko ūkio sodybos teritorijoje numatomi tik mobilūs triukšmo šaltiniai, kuriuos sudaro lengvasis autotransportas. Įvertinus PŪV metų sukeliamą triukšmą, PAV ataskaitoje nustatyta, kad PŪV sukeliamas triukšmas neįtakos esamo aplinkos triukšmo. Apskaičiuoti PŪV triukšmo rodikliai ties sklypo ribomis neviršija HN 33:2011 nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos ir vakaro metu. Atlikus prognozuojamų sveikatos rizikos veiksnių analizę, nustatyta, kad pradėjus vykdyti PŪV, neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas. Informacija apie PŪV poveikį socialinei ekonominei aplinkai Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV neįtakos demografinių Klaipėdos rajono ar Dovilų miestelio rodiklių kitimo. Kaimo turizmas, kaip viena iš ekologinio turizmo rūšių, išplės poilsio gamtinėje aplinkoje galimybes bei prieinamumą Klaipėdos rajono gyventojams, ir taip prisidės prie visuomenės sveikatinimo paslaugų kūrimo. 6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas: 6.1. PAV ataskaitoje numatytos PŪV poveikio paviršiniam ir požeminiam vandeniui mažinimo priemonės ir apsaugos nuo potvynių priemonės: Ūkininko sodybos statinių statybos zona parinkta taip, kad nepatektų į UETK įregistruotas ir Dovilų miestelio teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T (toliau Dovilų miestelio bendrasis planas), patikslintas paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas ir apsaugos zonų ribas Planuojamos ūkininko sodybos statinių statybos zona parinkta atsižvelgiant į potvynių tikimybes. Statybos statinių zona nepatenka į didelės (kartą per 10 metų) ir vidutinės (kartą per 100 metų) tikimybės potvynių teritoriją, todėl įvykus tokiems potvyniams nebūtų užliejama.

6 Siekiant išvengti planuojamos ūkininko ūkio sodybos statinių užliejimo, esant ekstremaliai situacijai, t. y. mažos tikimybės (vieną kartą per tūkstantį metų) potvyniui, kai galimas vandens gylis sodybos statinių statybos zonoje gali siekti apie 30 cm, sodybos statinių statybos zonoje numatoma pakelti teritorijos aukštį ne mažiau kaip 30 cm Prieš pavasario potvynius, atsižvelgiant į pasirinktą nuotekų tvarkymo alternatyvą, nuotekų valymo įrenginyje arba nuotėkų sukaupimo rezervuare esančias nuotekas numatoma išsiurbti ir išvežti, sudarius sutartį su nuotekų išvežimo paslaugas teikiančia įmone Pasirinkus nuotėkų valymo vietiniuose įrenginiuose alternatyvą nuotekų išleidimo linijoje numatoma sumontuoti uždaromąją sklendę, kuria aukšto potvynio vandens metu valymo įrenginys uždaromas, nuotekos į įrenginį neišleidžiamos Pasirinkus nuotėkų valymo vietiniuose įrenginiuose alternatyvą nuotekų sukaupimui prieš valymą įrengiama sandari tarpinė talpa, pakankama bent 5 dienų (tikėtina potvynio trukmė 2 4 dienos) nuotekoms sukaupti Nuotekų valymo įrenginio viršutinės angos pakeliamos apie 1 m aukščiau žemės paviršaus, užsandarinamos, apsisaugant nuo užliejimo potvynio metu Vandens tiekimo gręžinys įrengiamas taip, kad potvynio vanduo per žiotis nepatektų į eksploatuojamą vandeningą horizontą Elektros tiekimui reikalingą transformatorinę numatoma įrengti prisilaikant normatyvinių dokumentų reikalavimų ir užtikrinant saugią jos eksploataciją potvynio metu PAV ataskaitoje numatytos PŪV poveikio saugomoms rūšims mažinimo priemonės: Teritorijos šienavimas bus pradedamas nuo liepos vidurio, kas leis išsaugoti griežlių jauniklius ir neduos užželti pievoms krūmais ir aukštaūgėmis žolėmis, todėl bus išsaugota rūšinė pievų augalų sudėtis Sodybos statinių statyba bus vykdoma tik tam numatytoje žemės sklypo dalyje (planuojamos ūkininko sodybos statinių statybos zonoje). Likusioje žemės sklypo dalyje nebus vykdomi aplinkos kultūrinimo darbai, žemė nebus ariama, nebus keičiamas esamas hidrologinis režimas. Šią sklypo dalį sklypo savininkui rekomenduojama šienauti, laikantis bendrųjų veiklos reglamentų Natura 2000 teritorijose, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo, t. y. šienavimas nuo lauko vidurio linijos, baidytuvų naudojimas Siekiant sumažinti galimo trikdymo poveikį tulžiams ir ūdrai, nusileidimui prie upės bus įrengtas tam skirtas tinkamas priėjimas. Pastovioje vietoje nusileidžiant prie upės bus lokalizuotas trikdymo veiksnys tulžiams ir ūdroms Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijoms reikšmingumas Teritorija, kurioje numatoma ūkininko ūkio sodybos statinių statyba (planuojamos ūkininko sodybos statinių statybos zona), patenka į Natura 2000 PAST teritorijos Minijos upės slėnis (LTKLAB005), ribas. Nedidelė pietinė PŪV žemės sklypo dalis patenka į Natura 2000 BAST teritorijos Minijos upė (LTKLA0007). Institucija, atsakinga už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kaip PAV subjektas dalyvavo poveikio aplinkai vertinimo procese ir pateikė išvadas dėl PAV ataskaitos ir PŪV galimybių (žr. šio sprendimo 7.5 p.). 7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados: 7.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas raštu Nr ( ) Dėl ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl., Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo programos pritarė PAV programai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas raštu Nr ( ) Dėl ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl.,

7 7 Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pritarė PAV ataskaitai bei planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) galimybėms pasirinktoje vietoje Klaipėdos rajono savivaldybės administracija raštu Nr. (5.1.42)-A5-590 Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos pateikė išvadą, kad derina PAV programą ir teikia pastabas bei pasiūlymus, į kuriuos prašo atsižvelgti rengiant PAV ataskaitą. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija raštu Nr. (5.1.42)-A Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pateikė išvadą, kad derina PAV ataskaitą ir pritaria planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pasirinktoje vietoje Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba raštu Nr Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos pateikė išvadą, kad PAV programai neprieštarauja, pastabų ir pasiūlymų neturi ir nepageidauja nagrinėti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius raštu Nr. (9.38.-Kl)2Kl-156 Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos pateikė išvadą, kad PŪV paveldosauginiu aspektu nereikalauja, kadangi planuojamoje teritorijoje nėra duomenų dėl registruotų ir viešai paskelbtų nekilnojamųjų kultūros vertybių, atsižvelgiant į tai, PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos raštu Nr. (4)-V3-210(7.21),,Dėl ūkininko ūkio sodybos statinių statybos poveikio aplinkai vertinimo programos pritarė PAV programai su pastaba. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos raštu Nr. (4)- V3-914 (7.21),,Dėl ūkininko ūkio sodybos statinių statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pateikė išvadą, kad pritaria PAV ataskaitos kokybei ir neprieštarauja, kad planuojama ūkinė veikla būtų įgyvendinama laikantis šių sąlygų: Buitinių nuotekų valymo įrenginiai turi būti projektuojami taip, kad iki nustatytų reikalavimų išvalytos nuotekos nebūtų išleidžiamos į Minijos ar Lašiupio upes, o infiltruojamos į gruntą arba išleidžiamos į dirbtinį nepratekantį vandens telkinį. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus lėšomis turi būti įgyvendinamos PAV ataskaitos ir skyriuose numatytos poveikio mažinimo ar kompensavimo priemonės Aplinkos apsaugos agentūra raštu Nr. (28.1)-A Dėl planuojamos ūkinės veiklos ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl., Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo PAV programą patvirtino. 8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Klaipėdos rajono savivaldybės skelbimų lentoje ( ), Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje ( ), respublikiniame laikraštyje Lietuvos žinios ( ), laikraštyje Banga ( ), PAV dokumentų rengėjo VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, internetiniame tinklalapyje ( ). Aplinkos apsaugos agentūra savo tinklalapyje paskelbė visuomenei apie parengtą PAV programą. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl PAV programos nebuvo gauta. Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Klaipėdos rajono savivaldybės skelbimų lentoje ( ), Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje ( ), respublikiniame laikraštyje Lietuvos žinios ( ), laikraštyje Banga ( ), PAV dokumentų rengėjo VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, internetiniame tinklalapyje ( ). Viešas visuomenės susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyko , val., Klaipėdos r. sav. Dovilų seniūnijoje, Minijos g. 2, LT-96222, Dovilai. Viešajame susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjo atstovai, Dovilų seniūnijos seniūnė ir Dovilų seniūnijos darbuotojai.

8 8 Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl PAV ataskaitos negauta. Aplinkos apsaugos agentūra savo tinklalapyje visuomenei apie gautą PAV ataskaitą paskelbė Per nustatytą terminą pasiūlymų dėl PAV ataskaitos iš suinteresuotos visuomenės negauta. Iki sprendimo priėmimo PAV proceso dalyviai informacijos dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą PŪV poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras nepateikė. 9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis (planuojama ūkinė veikla leistina/neleistina), jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, priimamas sprendimas: planuojama ūkinė veikla ūkininko ūkio sodybos statinių, pritaikant kaimo turizmo reikmėms, statyba žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. leistina pagal parengtą PAV ataskaitą, įgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas aplinkosaugines priemones, įvykdžius šio sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas. Su sprendimu siejamos sąlygos: 1. PŪV užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atsakingos institucijos sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje, per 10 darbo dienų turi apie tai pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau Visuomenės informavimo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka ir raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą. 2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už PAV ataskaitoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą. 3. PŪV užsakovas privalo savo lėšomis įgyvendinti PAV ataskaitoje ir šio sprendimo 6 punkte numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti. 4. Statinių statybos projekte pateikti tikslius ūkininko sodybos pastatų šildymo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sprendinius, bei nuotekų patekimo į aplinką ir geriamo vandens paėmimo įrenginių apsaugos priemones. Statinių statybos projekte pagrįsti nuotekų tvarkymo sprendinius, atsižvelgiant į Nuotekų tvarkymo reglamento 27 ir 10 punktų reikalavimus. PŪV užsakovas privalo užtikrinti, kad minėti sprendiniai neprieštaraus PAV ataskaitoje numatytiems ir sprendimo 7.5 p nurodytiems sprendiniams. Jeigu ateityje įgyvendinant Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius, atsirastų galimybė prijungti sodybą prie centralizuotų vandens teikimo bei nuotėkų surinkimo tinklų, šie sprendiniai turi būti įgyvendinti. 5. Statinių statybos projekte pateikti tikslius ūkininko sodyboje numatomų statyti statinių plotus, tūrius, tikslius įrengiamų dangų plotus ir reikalingo grunto kiekius teritorijos formavimui, siekiant išvengti ūkininko ūkio sodybos statinių užliejimo, esant ekstremaliai situacijai, t. y. mažos tikimybės (vieną kartą per tūkstantį metų) potvyniui, kai galimas vandens gylis sodybos statinių statybos zonoje gali siekti apie 30 cm. 6. PŪV užsakovas privalo užtikrinti, kad susisiekimui su planuojama ūkininko sodyba numatoma naudoti nuovaža nuo rajoninio kelio Nr Dovilai Baičiai (gyvenvietės susisiekimo sistemoje Klaipėdos gatvė) bus suderinta su VĮ Klaipėdos regiono keliai iki išduodant sodybos statinių statybos leidimą, kaip tai buvo numatyta PAV ataskaitoje.

9 9 Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: 1. Teritorija, kurioje numatoma ūkininko ūkio sodybos statinių statyba (planuojamos ūkininko sodybos statinių statybos zona), patenka į Natura 2000 PAST teritorijos Minijos upės slėnis (LTKLAB005), ribas. Nedidelė pietinė PŪV žemės sklypo dalis patenka į Natura 2000 BAST teritorijos Minijos upė (LTKLA0007). Institucija, atsakinga už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kaip PAV subjektas dalyvavo poveikio aplinkai vertinimo procese ir pateikė išvadą, kad neprieštarauja, kad būtų įgyvendinama PAV ataskaitoje nagrinėta ūkininko ūkio sodybos statinių, pritaikant kaimo turizmo reikmėms, statyba (žr. šio sprendimo 7.5 p.). 2. Visi PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektai, vadovaudamiesi PAV įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi, pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms. 3. PAV ataskaitos rengėjas pagal Visuomenės informavimo tvarkos aprašo reikalavimus tinkamai informavo visuomenę apie PŪV. Visuomenės pastabų ir pasiūlymų dėl PAV ataskaitos ir PŪV galimybių nepateikta. 4. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV ūkininko ūkio sodybos statinių, skirtų kaimo turizmui, statyba atitinka Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T ir Dovilų miestelio bendrojo plano sprendinius. 5. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, ūkininko ūkio sodybos statinių, skirtų kaimo turizmui, statyba numatyta ~ 0,2658 ha ploto statinių statybos zonoje, potvynio metu neužliejamoje teritorijoje, už Lašiupio upeliui ir Minijos upei nustatytų pakrančių apsaugos juostų ir apsaugos zonos ribų, nustatytų Dovilų miestelio bendrajame plane. 6. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, naudojant sprendimo 6 punkte nurodytas poveikį aplinkai mažinančias priemones ir vykdant sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas, PŪV įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, aplinkos orui, vandeniui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai. 7. Pagal PAV ataskaitoje pateiktus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus numatoma, kad aplinkos oro teršalų koncentracijos neviršys ribinių aplinkos oro užterštumo verčių, nustatytų žmonių sveikatai ir (ar) aplinkai, remiantis Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-585/V-611 redakcija) ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašu ir ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. D1-329/V-469 redakcija). 8. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV sukeliamas triukšmo lygis neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių verčių nustatytų gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, remiantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje

10 10 Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU 1. Planuojamos

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

Prekybos paskirties pastatas Juozapavičiaus pr. PAV atranka 02 01

Prekybos paskirties pastatas Juozapavičiaus pr. PAV atranka 02 01 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA Planuojamos ūkinės veiklos atranka atliekama remiantis: Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų III dolomito telkinyje planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai. AB Dolomitas,

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Sistem PVSV santrauka

Sistem PVSV santrauka UAB SISTEM VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS BILIŪNO G. 1, ŠLIENAVOS K., SAMYLŲ SEN., KAUNO R. SAV POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS Ūkinės veiklos organizatorius: UAB SISTEM PVSV

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS...

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS... 3 2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... 3 3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ... 3 3.1.

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI PRIVALOMO VERTINIMO Naujo 52000m 3 naftos rezervuaro statyba Akcinės bendrovės ORLEN Lietuva, Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJA LIETUVOS DURPIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACIJA Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB GJ Magma Dr. Tatjana Kuzavinienė,

Detaliau

Krematoriumo įrengimas Vilniaus laidotuvių rūmuose Olandų g. 22, Vilniuje POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA Planuojamos ūkinės veiklos organizatori

Krematoriumo įrengimas Vilniaus laidotuvių rūmuose Olandų g. 22, Vilniuje POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA Planuojamos ūkinės veiklos organizatori POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): PAV programos rengėjas: UAB Vilniaus laidojimo rūmai Ritualas UAB AF-Consult 2015 m. Kontaktiniai asmenys: Rūta

Detaliau

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auksinuko ir kraujalakio melsvio stebėjimus, niūraspalvio

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių pelkės paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus Tyruliai-Life LIFE12 NAT/LT/001186 Projekto rezultatai ir šios teritorijos

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL VALSTYBINĖS APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS IR JŪRINIŲ TYRIMŲ CENTRO REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO PROJEKTO PATVIRTINIMO IR REORGANIZAVIMO KOMISIJOS

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,4

B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,4 B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,47 HA) NAUDOJIMAS Užsakovas (organizatorius): UAB Elektros pasaulis, Trakų g. 50, LT 21043, Semeliškės. Direktorius

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Klovainių dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai poži

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Klovainių dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai poži Informacija apie priimtą sprendimą dėl Klovainių dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu 2016-02-15 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio

Detaliau

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGO ATASKAITA 204 M. PRIEDAS 2. Stebėjimo vieta: Žemaitijos nacionaliniame parke esantys miškai. Parametrai ir matavimo vienetai: Įveistų miškų plotas, ha. Monitoringą vykdė ir ataskaitą

Detaliau

ATMINTINE

ATMINTINE TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTUS, ATSKIRŲJŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ, TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ MĖSINIUS GALVIJUS IR (ARBA) MĖSINES AVIS, LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ PATVIRTINIMO 2017 m. sausio d. Nr.

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ PATVIRTINIMO 2017 m. sausio d. Nr. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ PATVIRTINIMO 2017 m. sausio d. ĮS- 46 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

VENTĖS RAGO ORNITOLOGINĖ STOTIS

VENTĖS RAGO ORNITOLOGINĖ STOTIS 05 M. SUŽIEDUOTI PAUKŠČIAI (PAGAL RŪŠIS IR GAUDYKLES) s: Pull - neskraidantys jaunikliai Z - Zigzaginė gaudyklė Nr. - Zigzaginė gaudyklė Nr. Z3 - Zigzaginė gaudyklė Nr.3 Z5 - Zigzaginė gaudyklė Nr.5 M

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 O 3. Atliekų tvarkymo kiekių lentelė 13 O Esamos medinės perdangos konstrukcijos

Detaliau

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-28 I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė oficiali šalyje patikimos inės informacijos, reikalingos

Detaliau

Užsakovas

Užsakovas Užsakovas UAB,,Paupio turtas Objektas Daugiabučių pastatų Paupio g. 50 ir Aukštaičių g. 19 Vilniuje kompleksas. Stadija Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo būtinumo 2017 1 UŽSAKOVAS: UAB,,Paupio

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

A_GRAUZINIAI_ Detaliojo plano tekstas po NSK

A_GRAUZINIAI_ Detaliojo plano tekstas po NSK UAB GJ MAGMA Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel./ faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo tirti žemės gelmes Nr. 82 OBJEKTAS: Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 3920/0005:5710,

Detaliau

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa 2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas Planuojami

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius; mob. tel. 860434978 kulturosvertybes@gmail.com, (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros paveldo

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA ĮVADAS Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV) yra ruošiamo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalies valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

PAV Programa

PAV Programa Mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje Margininkų kaime poveikio aplinkai vertinimo (PAV) PROGRAMA PAV organizatorius: Ūkininkas Audrius Banionis PAV dokumentų rengėjas:

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2017-09-28 Nr. 4D-2017/2-628 Vilnius

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS 2013 m. spalio 16 d. Nr. T-

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga K

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga K LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga Kaunas, ardiva, 2008 UDK Antanas Miknius Kaimo plėtros

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, nt Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus (www.tyruliai-life.lt) NR. LIFE12 NAT/LT/001186 Parengė: projekto asistentė J. Liaudanskytė projekto

Detaliau