Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim"

Transkriptas

1 Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudimo rūšis pagal Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymą: gyvybės draudimas, susijęs su investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudėjui). Šios taisyklės (toliau Taisyklės) taikomos visoms sutartims, sudarytoms nuo Sutarties pobūdis 2. Sutarties sudarymas 3. Investicinis portfelis 4. Turto valdymo paslauga 5. Įmokos ir investavimo objektų siejimas su sutartimi (įskaitant dividendus) 6. Transakcijos ir nurodymai dėl investicinio portfelio 7. Dalies kapitalo išėmimas iš investicinio portfelio 8. Pasikeitimas pranešimais ir kita informacija 9. Mokesčiai ir kiti su sutartimi susiję apribojimai 10. Draudžiamieji įvykiai 11. Sutarties nutraukimas prieš termino pabaigą 12. Išmokėjimų terminai 13. Kitos nuostatos 1. SUTARTIES POBŪDIS 1. Investicinio draudimo sutarties struktūra 1.1 Pagal šias draudimo taisykles Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas siekia suteikti Klientui draudimo įmokų, sumokėtų pagal Sutartį (toliau Įmoka arba Įmokos ), siejimo su Kliento pasirinktų Investavimo objektų verte paslaugas, kurios toliau Sutartyje įvardijamos kaip investavimo paslaugos arba Turto valdymas, o taip pat suteikia sutartą gyvybės draudimo apsaugą. 1.2 Šių Taisyklių pagrindu sudaroma investicinio gyvybės draudimo sutartis (tekste Sutartis ) tarp Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialo (toliau Mandatum Life ) ir draudėjo, kuris gali būti fizinis arba juridinis asmuo (toliau Klientas ), arba tarp Šalių, jeigu kalbama apie abi Sutarties šalis. 1.3 Sutartį sudaro šių Taisyklių nuostatos, Kainynas, prašymas sudaryti sutartį, klausimynai, draudimo liudijimas, dokumentai, papildantys arba pakeičiantys Sutartį, ir kiti dokumentai, susiję su Sutartimi. Sudarius Sutartį, Mandatum Life išduoda Klientui Sutartį patvirtinantį dokumentą draudimo liudijimą. 2. SUTARTIES SUDARYMAS 2.1 Kliento investavimo žinių įvertinimas Prieš sudarydamos Sutartį, Šalys kartu įvertina Kliento investavimo profilį (įskaitant Kliento finansinę padėtį, investavimo žinias ir patirtį, rizikos toleranciją, t.y. Kliento galimą elgesį sumažėjus Sutarties vertei). Jeigu Klientas nepateikia arba pateikia nepakankamai informacijos apie savo investavimo žinias ir rizikos toleravimą, atsiranda didesnė rizika Klientui priimant investavimo spendimą ar rizika, kad Klientas pateiks Investavimo deklaraciją, neatitinkančią Kliento rizikos toleravimo laipsnio. Kliento investavimo žinių vertinimo tikslas - padėti Klientui priimti sprendimą dėl Sutarties sukaupto kapitalo investavimo, kuris atitiktų Kliento rizikos profilį. Mandatum Life pasilieka teisę reikalauti Kliento investavimo žinių vertinimo bet kuriuo Sutarties galiojimo metu. 2.2 Sutarties sudarymo tvarka Būtina Sutarties sudarymo sąlyga - teisingai ir visiškai užpildytas Kliento prašymas sudaryti Sutartį (toliau Prašymas ), o taip pat ir visos kitos prašomos informacijos pateikimas Mandatum Life Gavusi Kliento Prašymą, Mandatum Life pateikia Klientui raštišką Pasiūlymą, kuriame nurodomos pagrindinės Sutarties sudarymo sąlygos. Raštiškas Pasiūlymas galioja iki Pasiūlyme nurodytos dienos Sutartis tarp Mandatum Life ir Kliento įsigalioja ir laikoma, kad abi Šalys susitarė dėl Sutarties sąlygų, nuo dienos, kurią Kliento pirmoji įmoka gaunama į Mandatum Life banko sąskaitą Pasiūlyme nurodytomis sąlygomis. Jeigu Įmoka negaunama į Mandatum Life nurodytą banko sąskaitą iki Pasiūlyme nurodytos dienos, Sutartis neįsigalioja Įmoka ar jos dalis laikoma gauta, kai atitinkama suma įskaitoma į Mandatum Life sąskaitą banke, su sąlyga, kad mokėjimo dokumentuose yra nurodyti rekvizitai, pakankami įmokos, Kliento ir Sutarties identifikavimui (Sutarties numeris, Kliento vardas, pavardė ir asmens kodas). Tuo atveju, kai nepakanka duomenų įmokos, Draudėjo ar Sutarties identifikavimui, ar jie nėra aiškūs, įmokos faktine sumokėjimo diena laikoma diena, kurią gauta trūkstama informacija įmokos identifikavimui. 2.3 Sutarties nutraukimas lengvatinėmis sąlygomis Klientas fizinis asmuo turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai, raštu pranešęs Mandatum Life per 30 dienų nuo momento, kada Klientui buvo pranešta apie sudarytą Sutartį Klientui nutraukus Sutartį pagal šių Taisyklių punktą, Mandatum Life grąžina Klientui jo sumokėtų Įmokų sumą, pakoreguotą investavimo rezultatu, patirtu per Sutarties galiojimo laikotarpį. Turto valdytojo ar kitų trečiųjų asmenų išskaitomi mokesčiai, nurodyti Kainyne, laikomi investavimo rezultato dalimi ir Klientui nėra grąžinami Investavimo objektai, susieti su Sutartimi, konvertuojami į pinigines lėšas esant pirmai galimybei, išskyrus atvejus, kai yra aplinkybės, numatytos šių Taisyklių 6.5 straipsnyje. 3. INVESTICINIS PORTFELIS 3.1 Investicinio Portfelio pobūdis Įmokos pagal šią Sutartį susiejamos su Investavimo objektais Sutartyje nustatyta tvarka. Investicinių objektų siejimas su Sutartimi yra tik sąlyginis, skirtas pagal Sutartį kaupiamo kapitalo dydžio apskaičiavimui (kaupiamo kapitalo vertės kitimas priklauso nuo Investavimo objektų, susietų su Sutartimi, vertės kitimo). Investicinio Portfelio vertė 1 (7)

2 (turtas pagal Sutartį) tiesiogiai sąlygoja Sutarties vertę Investicinį Portfelį gali sudaryti pinigai, investicinių fondų vienetai, obligacijos, investicinių krepšelių vienetai, akcijos, išvestiniai ir kitokie finansiniai instrumentai, o taip pat jų kombinacijos (tekste Investavimo objektai ), atitinkantys taikomus įstatymus bei atsižvelgiant į privalomus reikalavimus ir apribojimus (įskaitant nustatytus teisės aktais, priežiūros institucijų rekomendacijas bei apribojimus, taikomus Mandatum Life). Mandatum Life turi teisę nustatyti apribojimus dėl Sutarties Investavimo objektų Investavimo objekto vienetas gali būti kotiruojamas arba jo vertė nustatoma pagal atitinkamo Investavimo objekto taisykles. Jeigu Investavimo objekto vienetui nenustatyta vertė, Investavimo objekto vieneto ar jo dalies vertė nustatoma pagal einamąją Investavimo objekto vertę. Šios Taisyklių nuostatos taikomos ir Investavimo objektams, kurių vienetų vertė atskirai nėra nustatoma Jeigu Investavimo objekto vieneto kotiruotė arba vertė apima atskiras kainas ( jam nustatoma atskira pasirašymo/pirkimo ir pardavimo/išpirkimo kaina), nustatant Investavimo objektų vienetų, siejamų su Sutartimi, skaičių, naudojama pasirašymo/ pirkimo kaina, o pardavimo/išpirkimo kaina naudojama atimant Investavimo objektų vienetus (kai, pavyzdžiui, pagal Sutartį išmokamos sumos Klientui arba kai išskaičiuojami mokesčiai) Jeigu Investavimo objekto vieneto kotiruotė arba vertė nenustatyta tuo metu, kai turėtų būti atliekama tam tikra transakcija/veiksmas (pvz. pirkimas/ pardavimas) pagal šias Taisykles ir turi būti nustatyta Investavimo objekto vertė, tokios transakcijos/veiksmų vykdymas atidedamas iki naujos galiojančios Investavimo objekto vieneto kotiruotės paskelbimo ar vertės nustatymo ir iki veiksmas gali būti atliktas be kliūčių, išskyrus atvejus, nustatytus šiose Taisyklėse ar Investavimo objekto taisyklėse Jeigu Investavimo objekto emitentas keičia Investavimo objektų, susietų su Investiciniu portfeliu, kainą atgaline data, Mandatum Life turi teisę atitinkamai koreguoti Investicinio portfelio vertę Mandatum Life neatsako už Investavimo objektų, susietų su Investiciniu portfeliu, kainų pasikeitimą ir dėl to pasikeitusią viso Investicinio portfelio vertę. Investavimo rizika visada tenka Klientui Mandatum Life turi teisę Sutarties galiojimo metu vienašališkai keisti Investavimo objektų, su kuriais Klientas turėtų galimybę susieti Sutartį, sąrašą (įtraukti naujus Investavimo objektus ar išbraukti iš sąrašo esamus Investavimo objektus) dėl pagrįstų priežasčių (pavyzdžiui, jeigu įstatymų pasikeitimai turi įtakos Sutarties vykdymui arba investicinis fondas, su kurio vienetais susietas Investicinis portfelis, nutraukia veiklą) Nuosavybės teisės į Investavimo objektus, su kuriais susietas Investicinis portfelis, visada priklauso Mandatum Life. Mandatum Life užtikrina, kad Sutarties Rezervo vertė atitinka Investicinio portfelio vertę Mandatum Life turi teisę pirkti, parduoti, išpirkti ar keisti Investavimo objektus, siejamus su Investiciniu portfeliu, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais reikalavimais Mandatum Life ir bendrovė, priklausanti tai pačiai finansinei grupei kaip ir Mandatum Life, gali būti sutarties dėl turto, siejamo su Sutartimi, šalimis. 3.2 Sutarties Rezervas Pagal Sutartį sukaupto kapitalo vertė arba Rezervas (tekste Rezervas ) - tai pinigine verte išreikšta Sutarties Investicinio Portfelio vertė. 4. TURTO VALDYMO PASLAUGA 4.1 Turto valdymo paslaugos: Konsultacinis turto valdymas arba Mandatinis turto valdymas. 4.2 Klientui pasirinkus Konsultacinį turto valdymą, sandoriai dėl Investavimo objektų, siejamų su Sutartimi, vykdomi pagal konkrečius Kliento nurodymus. Mandatum Life gali teikti bendro pobūdžio informaciją Klientui (įskaitant informaciją apie sąlygas, potencialią riziką, apribojimus, nustatytus Investavimo objektams). Ši Mandatum Life teikiama bendro pobūdžio informacija skirta tik susipažinimui ir negali būti traktuojama kaip profesionalus patarimas arba konsultacija priimti investicinį sprendimą. 4.3 Klientui pasirinkus Mandatinį turto valdymą, investicinius sprendimus, susijusius su Investiciniu portfeliu, priima Mandatum Life arba jo paskirtas turto valdytojas, vadovaudamasis Kliento pateikta Investavimo deklaracija. Investavimo deklaracijoje Šalys raštu susitaria dėl investavimo strategijos. Klientas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti investavimo strategiją, pateikdamas prašymą pakeisti Investavimo deklaraciją. 4.4 Pasirašydamas Sutartį, Klientas pasirenka vieną iš aukščiau nurodytų Investicinio portfelio valdymo paslaugų. Klientas turi teisę Sutarties galiojimo metu pakeisti arba tuo pačiu metu naudotis abiejomis Turto valdymo paslaugomis tik gavęs atitinkamą Mandatum Life sutikimą. 4.5 Nukrypimas nuo Investavimo deklaracijos pagal Mandatinį turto valdymą Mandatum Life turi teisę laikinai nukrypti nuo sutartos investavimo strategijos tais atvejais, kai rinkos situacija pasikeičia neprognozuotu ar neįprastu būdu, atvejais, suderintais su Klientu dėl suplanuotų, bet sustabdytų transakcijų, ar dėl kitų svarbių priežasčių. Mandatum Life informuos Klientą apie tokį nukrypimą nuo sutartos investavimo strategijos ir užtikrins, kad situacija būtų ištaisyta kuo greičiau ir atitiktų sutartą investavimo strategiją, atsižvelgdama taip pat ir į kitų klientų interesus. Laikini nukrypimai, sąlygoti Investavimo objektų vertės kitimo, lyginant su sutarta investavimo strategija, nebus laikomi nukrypimais nuo sutartos investavimo strategijos. 4.6 Atsakomybė už investavimo rezultatus Vykdydama šią Sutartį, Mandatum Life siekia atlikti savo pareigas kiek galėdama geriau, tačiau Mandatum Life neatsako už investicinės veiklos finansinius rezultatus. Dėl rinkos situacijos investicinis pelnas, gautas pagal Sutartį, gali žymiai skirtis nuo siekto pajamingumo. Su investavimu susijusi rizika tenka išskirtinai Klientui ir tik Klientas prisiima turto praradimo riziką. 5. ĮMOKOS IR INVESTAVIMO OBJEKTŲ SIEJIMAS SU SUTARTIMI (ĮSKAITANT DIVIDENDUS) 5.1 Klientas moka įmokas vadovaudamasis Šalių susitarimu. Mandatum Life turi teisę nustatyti apribojimus įmokoms. Apribojimai įmokoms nurodomi galiojančiame Kainyne. 5.2 Mandatum Life pasilieka teisę priimti įmokas arba jas atmesti. Įmokos atmetimo atveju gauti pinigai grąžinami į sąskaitą, iš kurios jie buvo gauti. 5.3 Įmokos susiejamos su Investavimo objektais esant pirmai galimybei, po to, kai Mandatum Life gavo įmokas į savo banko sąskaitą, tačiau ne anksčiau nei įsigalioja Sutartis. Investavimo objekto, susiejamo su Sutartimi, vienetų skaičius apskaičiuojamas iš sumokėtų įmokų sumos atėmus galiojančiame Kainyne nustatytus mokesčius ir dalinant gautą sumą iš Investavimo objekto vieneto kainos, galiojančios Investavimo objekto susiejimo su Sutartimi dieną, arba iš kotiruotės ar vertės, nustatytos pagal Investavimo objekto taisykles. 5.4 Jeigu už Investavimo objektus, susietus su Sutartimi, mokami dividendai, palūkanos ar kitoks pelnas (tekste Pelnas ), Pelnas Sutarčiai priskaičiuojamas pagal Investavimo 2 (7)

3 objektų vienetų, susietų su Sutartimi, skaičių teisės į Pelną atsiradimo dieną. Pelnas priskaičiuojamas Sutarčiai per protingą terminą, po to kai Mandatum Life yra gavusi Pelną. Pelnas Sutarčiai priskaičiuojamas tik Sutarties galiojimo metu, o Sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus, Pelnas nebebus mokamas. 5.5 Mandatinio turto valdymo paslaugos atveju įmokos arba gautas Pelnas susiejami su Investavimo objektais pagal Investavimo deklaraciją. 5.6 Konsultacinio turto valdymo paslaugos atveju įmokos arba Pelnas susiejami su Investiciniais objektais, vadovaujantis Kliento pateiktu Investavimo objekto (su kuriuo susiejama Sutartis) pirkimo nurodymu (investavimo nurodymu). Jeigu Klientas nepateikia pirkimo nurodymo, įmoka arba Pelnas laikomi pinigais tol, kol gaunamas Kliento nurodymas. 6. TRANSAKCIJOS IR NURODYMAI DĖL INVESTICINIO PORTFELIO 6.1 Konsultacinio turto valdymo atveju, Klientas iki Sutarties pasibaigimo turi teisę keisti Investicinio portfelio struktūrą, pateikdamas Mandatum Life pirkimo arba pardavimo nurodymą, kuriuo nustatoma, kokie Investavimo objektai bus siejami su Sutarties verte. 6.2 Klientas, pateikdamas nurodymą, privalo laikytis visų Mandatum Life reikalavimų dėl informacijos, kuri turi būti pateikta nurodyme. 6.3 Būtina Investicinio objekto pirkimo nurodymo vykdymo sąlyga yra ta, kad bet kokios su Investiciniu portfeliu susijusios transakcijos atliekamos iš Investiciniame portfelyje esančių piniginių lėšų arba iš lėšų, gautų pardavus kitus su Investiciniu portfeliu susietus Investicinius objektus. 6.4 Mandatum Life turi teisę atsisakyti vykdyti transakciją, jeigu nurodymo turinys nėra pakankamai aiškus, yra netikslus, klaidinantis ar nesuprantamas (pavyzdžiui, dėl techninių ryšio kanalų problemų), taip pat tuo atveju, jeigu Mandatum Life turi pagrindą abejoti nurodymo teikėjo atstovavimo teisių apimtimi ir galiojimu, ar kitais pagrįstais atvejais. Mandatum Life nebus atsakinga dėl neįvykdytų transakcijų ar jokių dėl to galimai patirtų nuostolių, įskaitant ir negautas pajamas, bet kurių anksčiau nurodytų situacijų atveju. Mandatum Life turi teisę atsisakyti vykdyti investavimo transakciją, jeigu tai privalo padaryti dėl teisės aktų nuostatų, priežiūros institucijų reikalavimų, Mandatum Life vidinių teisės aktų ar dėl kitų priežasčių. Apie tokį atsisakymą Mandatum Life nedelsdama informuoja Klientą. 6.5 Mandatum Life turi teisę nustatyti apribojimus nurodymų vykdymui. Mandatum Life turi teisę atidėti nurodymo vykdymą, jeigu atidėjimas būtinas tam, kad būtų apsaugoti Kliento interesai, atidėjimas reikalingas dėl Investicinio objekto, su kuriuo atliekamos transakcijos, taisyklių, egzistuojančios rinkos praktikos ar rinkos situacijos, ar dėl kitų svarbių priežasčių. Mandatum Life turi teisę atlikti tik dalį transakcijos, jeigu visos transakcijos atlikti neįmanoma dėl priežasčių, kurių Mandatum Life negali kontroliuoti (pavyzdžiui, rinkos sąlygos neleidžia įvykdyti nurodymo pilnai). 6.6 Transakcijos, susijusios su Investicinio portfelio struktūros pakeitimu, atliekamos esant pirmai galimybei, atsižvelgiant į turto valdytojo ar Mandatum Life nustatytus transakcijų įvykdymo terminus ir apribojimus. 6.7 Mandatum Life turi teisę laikyti pirkimo/ pardavimo nurodymą anuliuotu iki atitinkamo nurodymo įgyvendinimo, jeigu nurodymo įgyvendinimo terminas, nurodytas Mandatum Life nurodymo formoje arba Kainyne, yra pasibaigęs, ir nebuvo įmanoma įvykdyti transakcijos per nustatytą terminą dėl priežasčių, kurių Mandatum Life negalėjo kontroliuoti. 6.8 Iš pardavimų transakcijos į Investicinį portfelį gaunama pinigų suma apskaičiuojama imant parduotų Investicinio objekto vienetų vertę pardavimų transakcijos metu, tai yra suma apskaičiuojama dauginant parduotų Investavimo objekto vienetų skaičių iš vienetų kotiruotės arba vertės, nustatytos pardavimo momentu, ir atimant mokesčius, nustatytus Kainyne. 6.9 Pirkimo transakcijos atveju lėšos susiejamos su Investavimo objektu esant pirmai galimybei, išskyrus atvejus, kai Investavimo objekto taisyklėse nustatyta kitaip, ar yra kitokia rinkos praktika. Investavimo objekto vienetų skaičius, susiejamas su Sutartimi, apskaičiuojamas padalijant pinigų sumą, susiejamą su Investavimo objektu, iš kurios prieš tai atimti mokesčiai, iš Investavimo objekto vertės, nustatytos transakcijos metu, arba iš kotiruotės ar vertės, nustatytos pagal Investavimo objekto taisykles Turto valdytojas turi teisę laikyti iš pardavimo gautas lėšas pinigais, jeigu neįmanoma jų nedelsiant susieti su Investavimo objektu, kaip aprašyta Taisyklių 6.5 ir 6.9 punktuose Jeigu Investavimo objektas, su kuriuo susieta Sutartis, yra jungiamas su kitu Investavimo objektu, arba prekyba juo nutraukiama, arba nutraukiama bendradarbiavimo sutartis tarp Mandatum Life ir Investavimo objekto emitento, Mandatum Life informuos Klientą apie šias aplinkybes per protingą laikotarpį. Tuo atveju, jeigu Klientas per jam nurodytą terminą nenurodys kito Investavimo objekto, su kuriuo turėtų būti susietos lėšos iš pasibaigiančio Investavimo objekto, Mandatum Life turės teisę savo nuožiūra susieti Sutartį su kitu Investavimo objektu. 3 (7) 7. DALIES KAPITALO IŠĖMIMAS IŠ INVESTICINIO PORTFELIO 7.1 Klientas turi teisę iki Sutarties pasibaigimo reikalauti dalies kapitalo išsiėmimo iš Sutarties Investicinio portfelio. Prašymas išsiimti dalį kapitalo bus įvykdytas esant pirmai galimybei, Mandatum Life gavus tokį rašytinį prašymą, išskyrus atvejus, kai transakcijos atidedamos dėl priežasčių, nurodytų Taisyklių 6 straipsnyje. Išimama kapitalo dalies suma apskaičiuojama padauginant Investavimo objekto vienetų skaičių dalies kapitalo išėmimo dieną iš vienetų kotiruotės ar vertės, nustatytos dalies kapitalo išėmimo dieną. Iš išimamos dalies kapitalo sumos išskaičiuojami Kainyne numatyti mokesčiai. Mandatum Life turi teisę Kainyne nustatyti minimalų išimamos sumos dydį ir minimalų Investicinio portfelio Rezervo dydį, kuris leidžiamas po dalies kapitalo išėmimo iš Investicinio portfelio. 7.2 Konsultacinio turto valdymo atveju Klientas turi pateikti tikslų ir detalų nurodymą dėl Investicinių objektų, kurie turi būti realizuoti, vienetų skaičių ir sumų. Iš Klientui išmokamos sumos išskaičiuojami mokesčiai, nurodyti Kainyne. 7.3 Mandatinio turto valdymo atveju Klientas nurodo, kokią sumą iš Investicinio portfelio jis nori realizuoti. Iš Klientui išmokamos sumos išskaičiuojami mokesčiai, nurodyti Kainyne. 7.4 Mandatum Life turi teisę atidėti dalinio realizavimo vykdymą esant aplinkybėms, nurodytoms Taisyklėse (įskaitant atvejus, kai atidedama siekiant apsaugoti Kliento interesus, dėl Investavimo objekto taisyklių nuostatų, rinkos praktikos ar rinkos situacijos, ar dėl kitų pagrįstų priežasčių). 8. PASIKEITIMAS PRANEŠIMAIS IR KITA INFORMACIJA 8.1 Kiekviena Šalis turi teisę pasirinkti pranešimo ar informacijos perdavimo būdą, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje nustatytus atvejus. 8.2 Mandatum Life įteikia pranešimus ir informaciją Klientui asmeniškai ar paskelbia juos viešai: asmeniškai pranešimai/informacija įteikiami Klientui tiesiogiai siunčiant paštu, elektroniniu paštu, telefaksu, kitomis telekomunikacijų priemonėmis ar naudojant Mandatum Life internetinius sprendimus; vieši Mandatum Life pranešimai/ informacija skelbiami Mandatum Life internetinėje svetainėje. Mandatum Life gali nuspręsti papildomai paskelbti

4 pranešimus/informaciją nacionaliniame laikraštyje. 8.3 Klientas turi galimybę gauti iš Mandatum Life ataskaitas, numatytas Sutartyje, ir kitokius pranešimus/informaciją nesaugiuoju (nekoduotu) elektroniniu paštu. Informacijos siuntimas nekoduotu elektroniniu paštu yra nesaugus, neužtikrinamas perduodamos informacijos vientisumas (pvz. Klientas gali gauti ne visą ar iškreiptą informaciją), saugumas (pvz. pranešimas gali nepasiekti Kliento) ir konfidencialumas (siunčiama informacija gali patekti į trečiųjų asmenų rankas). Klientas, pasirinkdamas informacijos teikimą nesaugiuoju (nekoduotu) elektroniniu paštu, prisiima atsakomybę už siunčiamos informacijos teikimą pasirinktu būdu bei už galimas to pasekmes. Mandatum Life neatsako už jokią Kliento patirtą žalą, tiesioginius ar netiesioginius nuostolius dėl elektroninio pašto naudojimo ar elektroninio laiško patekimo tretiesiems asmenims. 8.4 Klientas gali teikti informaciją ir nurodymus (įskaitant nurodymus atlikti investicines transakcijas ar kitokius prašymus dėl Sutarties keitimo), susijusius su Sutartimi: Rašytine forma, priimtina Mandatum Life; per Sutarties valdymo elektroninę sistemą (Turto valdymo sutarčių peržiūros sistema); elektroniniu paštu nurodymą iš Kliento elektroninio pašto adreso, nurodyto prašyme sudaryti Sutartį, siunčiant Mandatum Life nurodytu elektroninio pašto adresu; telefonu, skambinant Mandatum Life nurodytu telefono numeriu. Mandatum Life turi teisę įrašyti pokalbius su Klientu tam, kad turėtų įrodymus, bei kliento aptarnavimo kokybės gerinimo tikslais. Šalys aiškiai susitaria, kad telefoninių pokalbių įrašai bus laikomi tinkamais įrodymais sprendžiant tarpusavio ginčus. Norėdamos apsikeisti informacija dėl Sutarties telefonu, Šalys raštu nustato slaptažodį, kurio Mandatum Life turi teisę klausti kiekvieną kartą apsikeičiant informacija. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad slaptažodis niekada nebus atskleistas tretiesiems asmenims. Mandatum Life gali pareikalauti iš Kliento pateikti ir rašytinį prašymą/nurodymą (pvz. Prašymą keisti Sutarties sąlygas). 8.5 Mandatum Life turi teisę pareikalauti iš Kliento patvirtinti atitinkamo nurodymo ar prašymo turinį, prieš įvykdant nurodymą ar prašymą, gautą per aukščiau išvardintus ryšių kanalus. Tuo tikslu Mandatum Life atstovas paskambins jam žinomu Kliento telefono numeriu. Mandatum Life daro prielaidą, kad Klientas disponuoja ryšių priemonėmis, kurias Klientas naudoja pateikti informacijai (įskaitant elektroninio pašto adresą, telefono numerį). Mandatum Life, identifikuodama Klientą, kartu su slaptažodžiu turi teisę paklausti kitų klausimų, padedančių identifikuoti asmenį. 8.6 Prašyme sudaryti Sutartį privalo būti nurodyta Kliento kontaktinė informaciją (įskaitant elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir korespondencijos adresą/ nuolatinę gyvenamąją vietą). Klientas privalo nedelsdamas informuoti Mandatum Life, pasikeitus bet kuriems kontaktiniams duomenims. Klientas privalo užtikrinti, kad jo ryšio priemonės nebūtų prieinamos asmenims, nesusijusiems su Sutartimi (ar tokie asmenys jomis nedisponuotų). 8.7 Mandatum Life teikia Klientui investavimo ataskaitas anglų kalba iš anksto sutartu būdu bent kartą per ketvirtį. Mandatum Life neatsako už galimas klaidas investavimo ataskaitoje. Investavimo objekto vertės, pateikiamos ataskaitoje, pagrįstos Investavimo objekto taisyklėse nustatyta vertės apskaičiavimo tvarka arba kotiruote ar kaina, skelbiama rinkoje, kurioje kotiruojamas Investavimo objektas. Ataskaitoje neatsižvelgiama į Investavimo objekto realizavimo išlaidų, prekybos mokesčių ir kitų kaštų įtaką, galimai atsirandančią parduodant Investavimo objektus. Nežiūrint į tai, kad Mandatum Life siekia užtikrinti, kad ataskaitoje teikiama informacija būtų patikima, Mandatum Life negali garantuoti informacijos ataskaitoje teisingumo ir išsamumo, todėl ji nėra atsakinga už jokią žalą, kuri galėtų būti patirta naudojant ataskaitoje pateiktą informaciją. Mandatum Life pasilieka teisę ištaisyti klaidas, atsiradusias ataskaitoje. 8.8 Už atsakymus į papildomas Kliento užklausas ar duomenų teikimą dažniau ar kitokiu būdu nei susitarta, Mandatum Life turi teisę imti mokesčius iš Kliento, vadovaujantis galiojančiu Kainynu. 9. MOKESČIAI IR KITI SU SUTARTIMI SUSIJĘ APRIBOJIMAI 9.1 Sutarčiai taikomi periodiniai ir vienkartiniai mokesčiai bei draudimo rizikos įmoka už pasirinktą draudimo apsaugą nurodyti galiojančiame Kainyne ir Sutartyje. 9.2 Investiciniam portfeliui ar Investavimo objektui, su kuriuo susietas Investicinis portfelis, gali būti taikomi mokesčiai, kurie bus įskaičiuojami Investavimo objekto kotiruotėje ar vertėje, skirtume tarp pirkimo ir pardavimo kainos, pirkimo ir išpirkimo kainos, mokesčiai, susiję su valiutos konvertavimu, ar kiti mokesčiai, numatyti Investavimo objekto taisyklėse. Visi šie mokesčiai išskaitomi iš Sutarties, išskyrus atvejus, kai šie mokesčiai jau išskaičiuoti iš Investavimo objekto vertės. 9.3 Mokesčių išskaitymui imama mokesčio išskaitymo dienos Investavimo objekto kotiruotė ar nustatyta vertė. Jeigu mokesčio išskaitymo dieną nėra nustatyta Investavimo objekto kotiruotė ar vertė, naudojama vėliausia turima patvirtinta kotiruotė ar vertė. 9.4 Mandatum Life turi teisę pakeisti Sutartyje nustatytus mokesčių dydžius, informuodama apie tai Klientą prieš 30 (trisdešimt) dienų rašytine forma ar forma, prilyginama rašytinei. 9.5 Mandatum Life neprivalo informuoti Kliento apie mokesčių pakeitimus, jeigu jie nustatyti Kainyne ne skaitine išraiška, o tik kaip nuoroda (pvz. Nuoroda į trečiųjų asmenų kainynus). 9.6 Mandatum Life turi teisę savo nuožiūra nuspręsti, kokius Investavimo objektus, susietus su Sutartimi, realizuoti tuo atveju, jeigu Investiciniame portfelyje nepakanka likvidaus turto padengti mokesčiams, susijusiems su Sutartimi. 9.7 Vykdant Sutartį, valstybės ar vietinių valdžios institucijų nustatyti mokesčiai (įskaitant mokesčius, taikomus Lietuvos Respublikoje ar Investicinio objekto registravimo valstybėje ir pan.) išskaičiuojami iš Investicinio Portfelio. Klientas nėra iš anksto informuojamas apie šių mokesčių išskaičiavimą. 10. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI Draudžiamieji įvykiai yra: apdraustojo mirtis Sutarties galiojimo metu ar apdraustojo paskelbimas mirusiu teismo sprendimu, kai apdraustojo dingimo bei spėjamo žuvimo diena priklauso Sutarties galiojimo laikotarpiui; Sutarties termino pabaiga, jeigu apdraustasis iki jos išgyvena Atsitikus draudžiamajam įvykiui, Sutarties galiojimas pasibaigia Nedraudžiamieji įvykiai Sutartyje nenustatomi Draudžiamojo įvykio atveju išmokamas Rezervas Apdraustojo mirties atveju Mandatum Life gavus tinkamą pranešimą apie apdraustojo mirtį, esant pirmai galimybei (atsižvelgiant į aplinkybes numatytas Taisyklių 6.5 punkte) po pranešimo gavimo, Investicinio portfelio vienetai konvertuojami į pinigus ir apskaičiuojama išmokėtino Rezervo suma, kuri išmokama Taisyklėse nustatytais terminais, Mandatum Life gavus visus dokumentus, nurodytus taisyklių punkte Sutarties termino pabaigoje, jeigu apdraustasis iki jo išgyvena, esant pirmai galimybei (atsižvelgiant į aplinkybes numatytas 6.5 punkte) po laikotarpio pasibaigimo, Investicinio portfelio vienetai konvertuojami į pinigus ir apskaičiuojama išmokėtino Rezervo suma, kuri išmokama Taisyklėse nustatytais terminais, Mandatum Life gavus iš Kliento 4 (7)

5 visus dokumentus, nurodytus Taisyklių punkte Jeigu dėl apdraustojo mirties vyksta teisėsaugos institucijų tyrimas ar pradėtas teismo procesas, Mandatum Life turi teisę atidėti sprendimo dėl draudimo išmokos (Rezervo) išmokėjimo priėmimą iki proceso pabaigos ir rašytinės informacijos apie tyrimo ar bylos metu nustatytus faktus ir rezultatus gavimo Draudimo išmoka (Rezervas) yra mokama pagal paskutinį Mandatum Life žinomą naudos gavėjo paskyrimą. Jei naudos gavėjas nepaskirtas, draudimo išmoka mokama: pasibaigus draudimo laikotarpiui apdraustajam; apdraustojo mirties atveju apdraustojo teisėtiems įpėdiniams Jei informacija apie naudos gavėjo skyrimą/keitimą/atšaukimą pateikiama po draudimo išmokos išmokėjimo, tai pateikusių asmenų pretenzijų Mandatum Life netenkina ir jokių papildomų išmokų nemoka Jei vienintelis paskirtas naudos gavėjas mirė draudžiamojo įvykio dieną, arba jei vienintelis paskirtas naudos gavėjas mirė iki draudžiamojo įvykio ir nebuvo paskirtas kitas naudos gavėjas, draudimo išmoka apdraustojo mirties atveju mokama apdraustojo teisėtiems įpėdiniams, o pasibaigus draudimo laikotarpiui apdraustajam. Jeigu vienas iš paskirtų naudos gavėjų mirė draudžiamojo įvykio dieną, arba jei vienas iš paskirtų naudos gavėjų mirė iki draudžiamojo įvykio ir vietoj jo nebuvo paskirtas kitas naudos gavėjas, draudimo išmoka mokama kitiems paskirtiems naudos gavėjams, proporcingai padidinus jiems tenkančias išmokos dalis Draudimo išmoka negali būti mokama asmeniui, dėl kurio tyčinės veikos (nustatytos teismo) apdraustasis mirė. Tokiu atveju kaltam asmeniui priklausanti mokėtinos draudimo išmokos dalis mokama: kitiems paskirtiems naudos gavėjams, proporcingai padidinus jiems tenkančias išmokos dalis; apdraustojo teisėtiems įpėdiniams, jeigu kitų naudos gavėjų nebuvo paskirta Jei po draudžiamojo įvykio išmokos gavėjas mirė, nespėjęs gauti jam mokėtinos draudimo išmokos, draudimo išmoka mokama mirusio gavėjo (asmens, įgijusio teisę į draudimo išmoką) teisėtiems įpėdiniams Apie apdraustojo mirtį turi būti raštu pranešta Mandatum Life nedelsiant ir būtinai ne vėliau kaip per vienerius metus po apdraustojo mirties arba per vienerius metus po teismo sprendimo paskelbti apdraustąjį mirusiu įsigaliojimo Kreipiantis į Mandatum Life dėl draudimo išmokos mokėjimo pasibaigus draudimo laikotarpiui, reikia pateikti: Draudimo liudijimą ir Mandatum Life nustatytais būdais įformintus Sutarties sąlygų pakeitimus ir papildymus; Mandatum Life nustatytos formos prašymą išmokėti draudimo išmoką; asmens, pretenduojančio į draudimo išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą; informaciją, reikalingą teisingam išmokamos draudimo išmokos apmokestinimui; kitus Mandatum Life nustatytus dokumentus (pagal sąrašą, skelbiamą Mandatum Life internetinėje svetainėje) Kreipiantis į Mandatum Life dėl draudimo išmokos mokėjimo apdraustojo mirties atveju, reikia pateikti šiuos dokumentus: draudimo liudijimą ir Mandatum Life nustatytais būdais įformintus Sutarties sąlygų pakeitimus ir papildymus; asmens, pretenduojančio į draudimo išmoką, tapatybę patvirtinančius dokumentus; dokumentą, patvirtinantį naudos gavėjo paskyrimą, jei jis buvo atskirai įformintas; prašymą, kuriame nurodomi draudiminio įvykio data, priežastys ir aplinkybės, taip pat išmokos gavėjo sąskaita banke, į kurią pageidaujama gauti išmoką; apdraustojo mirties liudijimą (arba notariškai patvirtintą kopiją); paveldėjimo teisės liudijimą, jei į draudimo išmoką pretenduoja teisėti įpėdiniai; gydymo įstaigos dokumentus su ligos, dėl kurios apdraustasis mirė, aprašymu; įvykio aktą, surašytą policijoje, jei toks aktas buvo surašytas, tardymo išvadą, teismo sprendimą, jei dėl apdraustojo mirties buvo keliama byla, arba jei apdraustojo mirtis susijusi su įvykiu, dėl kurio buvo keliama byla Jei kuris nors dokumentas yra išduotas užsienio valstybės institucijų, Mandatum Life gali pareikalauti, kad kartu būtų pateiktas tinkamai patvirtintas dokumento vertimas į lietuvių kalbą Mandatum Life savo nuožiūra gali pareikalauti kitų, šių Taisyklių punktuose neišvardintų dokumentų, reikalingų draudimo išmokos pagrįstumui nustatyti, liudijančių draudžiamąjį įvykį ar teisę į draudimo išmoką. 11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINO PABAIGĄ Šiais atvejais, po Sutarties pasirašymo iki Draudžiamojo įvykio atsitikimo, Mandatum Life turi teisę vienašališkai prieš terminą nutraukti Sutartį: Investicinis portfelis neatitinka minimalių reikalavimų, nustatytų Kainyne. Investicinio portfelio neatitikimas minimaliems reikalavimams, nustatytiems Kainyne, laikomas esminiu Kliento sutartinių pareigų pažeidimu; Klientas nepateikia svarbios informacijos (tame tarpe ir informacijos apie lėšų kilmę), kurios pareikalavo Mandatum Life keičiant Sutartį, Klientui mokant papildomas įmokas, arba Klientas vengia tapatybės nustatymo procedūros; sudarant Sutartį Klientas nepateikė esminės informacijos, kuri būtų turėjusi įtakos Mandatum Life sprendimui dėl Sutarties sudarymo Apie Sutarties nutraukimą prieš terminą Mandatum Life informuoja Klientą raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo Pasibaigus Sutarties nutraukimo lengvatinėmis sąlygomis terminui, Klientas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį pranešdamas Mandatum Life raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo Priešlaikinio Sutarties nutraukimo atveju Klientui esant pirmai galimybei išmokamas Rezervas, iš kurio išskaičiuojami mokesčiai, numatyti galiojančiame Kainyne (t.y. išmokama Išperkamoji suma). 12. IŠMOKĖJIMŲ TERMINAI Visos išmokėtinos sumos pagal Sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant draudžiamojo įvykio, dalies kapitalo grąžinimo ar Sutarties nutraukimo prieš terminą atvejais ir pan.) bus išmokėtos esant pirmai galimybei, bet ne vėliau kaip per terminus, nustatytus teisės aktuose, su sąlyga, kad visi dokumentai (reikalaujami pagal Sutartį ar Mandatum Life pareikalavimą) dėl atitinkamo išmokėjimo buvo tinkamai pateikti Mandatum Life, Mandatum Life jau yra gavusi pinigus iš Investicinio portfelio pardavimų transakcijų, atsižvelgiant į apribojimus, numatytus 6.5 straipsnyje, ir suma, išmokėtina Klientui, yra apskaičiuota. 13. KITOS NUOSTATOS Kliento tapatybės nustatymas Sudarant ar keičiant Sutartį, taip pat 5 (7)

6 pateikiant užklausas, Klientas ir jo atstovas privalo pateikti Mandatum Life galiojančių asmens tapatybės dokumentų originalus Kliento ir jo atstovo tapatybei nustatyti, išskyrus atvejus, kai Klientas naudoja kitas komunikacijos priemones, numatytas Taisyklėse Klientas turi teisę atlikti veiksmus per atstovą (išskyrus Sutarties sudarymą). Tokiais atvejais turi būti pateiktas Mandatum Life nustatytos formos dokumentas, patvirtinantis atstovo teises. Mandatum Life turi teisę reikalauti pateikti notarine tvarka patvirtintus dokumentus Mandatum Life preziumuoja, kad visi Kliento pateikiami dokumentai yra autentiški ir galiojantys Mandatum Life turi teisę atsisakyti vykdyti veiksmus pagal Sutartį, jeigu: yra pagrindas abejoti dokumento autentiškumu, arba dokumentas, kuriuo nustatytos atstovavimo teisės, nenumato atstovo teisės atlikti tokius veiksmus; klientas nepateikia dokumentų, reikalingų vykdant Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme numatytas priemones (įskaitant dokumentus, patvirtinančius lėšų kilmę ir/ ar ekonominę veiklą, ar kitus Mandatum Life reikalaujamus dokumentus). Mandatum Life priimtina, kad mokėjimai pagal Sutartį būtų atliekami per Europos Ekonominės erdvės kredito institucijas Mandatum Life turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį, nenurodydama tokio sprendimo priežasčių Asmens duomenų tvarkymas ir apsauga Pateikdamas Prašymą sudaryti Sutartį, Klientas/Apdraustasis asmuo duoda sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (įskaitant ypatingus asmens duomenis) tokia apimtimi, kuri reikalinga Sutarties sudarymui, vykdymui ir administravimui. Sutikimas apima ir Mandatum Life teisę teikti asmens duomenis į užsienio šalis tais atvejais, kai tai reikalinga vykdant Sutartį Mandatum Life tvarko visus asmens duomenis (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis) tik tokia apimtimi, kuri reikalinga Sutarties sudarymui, vykdymui bei administravimui. Tvarkomi tokie ypatingi asmens duomenys: duomenys, susiję su duomenų subjekto sveikata, neįgalumu, paveldimumu; duomenys, susiję su duomenų subjekto teistumu (pavyzdžiui, informacija apie įvykdytas nusikalstamas veikas, įskaitant ir atvejus, jei sprendimas byloje dar nepriimtas ar byla neužbaigta) Sudarius Sutartį, Mandatum Life užtikrina, jog Kliento ar trečiųjų šalių, susijusių su Sutartimi, asmens duomenys (įskaitant ir ypatingus duomenis) tvarkomi laikantis konfidencialumo principo Klientas/Apdraustasis asmuo suteikia teisę Mandatum Life gauti/patikrinti jo asmens duomenis (įskaitant ypatingus duomenis) iš sveikatos priežiūros institucijų ar gydytojų, kurie tyrė, konsultavo ar gydė Klientą/Apdraustąjį. Mandatum Life turi teisę teikti informaciją tretiesiems asmenims apie Kliento/Apdraustojo asmens sveikatą ir kitus duomenis, jeigu tai reikalinga Sutarties sudarymui, vykdymui ar administravimui Mandatum Life turi teisę tvarkomus asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims (tame tarpe ir ne Lietuvos Respublikos rezidentams) (pavyzdžiui, perdraudikui draudimo rizikos vertinimui), susijusiems su Sutarties vykdymu, ir kitais atvejais, nei numatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose Taisyklių sąlygų keitimas Sutarties galiojimo metu Mandatum Life turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles bei Kainyną bet kuriuo Sutarties galiojimo momentu Ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki pakeitimų įsigaliojimo, Mandatum Life praneša Klientui apie pakeitimus raštu ar forma, prilyginama rašytinei (įskaitant elektroninių ryšių kanalus, tokius kaip E-Life, E-gyvybė, elektroninį paštą) ar pateikiant nuorodą į šaltinį, kuriame yra galimybė atvaizduoti pranešimą rašytine forma, ar kitu su Klientu raštu sutartu būdu Mandatum Life neprivalo iš anksto informuoti Kliento apie tokius pakeitimus, kurie išplečia Kliento pasirinkimą lyginant su prieš pakeitimus buvusia situacija, ar apie pakeitimus, kuriais Klientui nėra nustatomi papildomi apribojimai ar pareigos. Taip pat Mandatum Life neprivalo iš anksto informuoti Kliento apie naujai nustatytus valstybės mokesčius ar pakeistus valstybės mokesčių tarifus (pvz. PVM, gyventojų pajamų mokestį ir pan.) Tuo atveju, jeigu Klientas nesutinka su pakeitimais, kuriais Klientui nustatomi papildomi apribojimai ar pareigos, ir apie kuriuos Mandatum Life privalo pranešti iš anksto, Klientas įgyja teisę per 1 (vieną) mėnesį nuo tokių pakeitimų įsigaliojimo nutraukti Sutartį. Tokiais atvejais Mandatum Life nebus atsakinga už galimų nuostolių (įskaitant ir negautas pajamas) atsiradimą. Klientui nutraukus Sutartį dėl šiame punkte nurodytų priežasčių, Klientui išmokamas Rezervas Apmokestinimo principai Išmokos, mokamos Klientui ar Naudos gavėjui, apmokestinamos vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat užsienio valstybės, susijusios su transakcijomis, teisės aktais bei tarpvalstybiniais susitarimais dėl mokesčių taikymo Visos transakcijos, susijusios su Investiciniu portfeliu, apmokestinamos vadovaujantis teisės aktais tos valstybės, kurioje vyko transakcijos, išskyrus atvejus, kai tarpvalstybiniai susitarimai dėl mokesčių nustato kitaip Visus valstybės mokesčius, kurie taikytini Sutarčiai (įskaitant mokesčius, taikytinus dėl transakcijų užsienio valstybėse), moka Klientas, šiuos mokesčius išskaičiuojant iš Sutarties Klientas privalo pranešti Mandatum Life apie jo nuolatinės gyvenamosios vietos pasikeitimą Viešai neatskleista informacija ir draudimas ja naudotis Sudarydamas Sutartį, Klientas patvirtina, kad jam žinoma ir suprantama piktnaudžiavimo rinka, susijusio su Investavimo objekto investicinėmis transakcijomis, sąvoka (įskaitant ir pasinaudojimą viešai neatskleista informacija ar manipuliavimu rinka) bei Kliento atsakomybė šių pažeidimų atveju Klientas patvirtina, jog jam žinoma, kad teisės aktų nuostatos draudžia piktnaudžiavimą viešai neatskleista informacija ir neteisėtą jos atskleidimą, ir kad šis draudimas piktnaudžiauti apima ir prekybą kito asmens vardu bei kito asmens tiesioginį ar netiesioginį konsultavimą. Klientas įsipareigoja informuoti tiek sudarant Sutartį, tiek Sutarties galiojimo metu, kaip tai numatyta galiojančiuose teisės aktuose, apie disponavimą bet kokia viešai neatskleista informacija dėl Sutarties Investavimo objektų. Klientas įsipareigoja (tame tarpe ir ateityje) nepriimti pagal šią Sutartį jokių investavimo sprendimų dėl Investavimo objektų, apie kuriuos Klientas disponuoja viešai neatskleista informacija Be to, Klientas įsipareigoja atšaukti bet kokius veiksmus dėl Investavimo objekto įsigijimo ar pardavimo, jeigu Klientas prieš įsigijimą ar pardavimą sužino viešai neatskleistą informaciją apie Investavimo objektą Klientas privalo išsamiai užpildyti Investavimo deklaracijos ar Investavimo/ pirkimo-pardavimo nurodymo dalis dėl Klientui taikomų apribojimų, susijusių su Investavimo objektu. Klientas atsako už pateiktos informacijos teisingumą Mandatum Life atsakomybė. Force Majeure Mandatum Life atsakomybė pagal šią Sutartį yra ribota. Mandatum Life neatlygins jokių netiesioginių ar išvestinių nuostolių, tokių kaip negautos pajamos ar trečiųjų asmenų patirta žala. Bet kuriuo atveju, Mandatum Life atsakomybė dėl Kliento patirtos žalos bus riboto dydžio ir neviršys piniginės sumos, kuri yra tiesioginio nuostolio objektas. Mandatum Life atsako prieš Klientą 6 (7)

7 už trečiųjų asmenų, kuriuos Mandatum Life pasitelkė šios Sutarties vykdymui, paslaugas, suteiktas Mandatum Life vardu Mandatum Life nėra atsakinga nei už teisės aktų ar mokestinės politikos pasikeitimų poveikį, nei už Sutarties poveikį Kliento apmokestinimui ar kitiems Kliento sutartiniams santykiams, teisėms ar pareigoms Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad ji negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (Force majeure). Force majeure gali sukelti (nebaigtinis sąrašas): teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai; pašto ar kurjerio paslaugų teikimo sutrikimas/nutrūkimas; elektroninio pašto, elektroninių komunikacijų įrangos ir tinklų veiklos sutrikimas; sprogimai, gaisrai, komercinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimas; streikai, nespartus darbas kaip streiko forma, administracinių pastatų užėmimas ir panašus darbo sustabdymas Įsipareigojimų nevykdanti šalis atleidžiama nuo nuostolių atlyginimo, baudų ir kitų Sutartyje numatytų sankcijų tik tuo atveju, jeigu egzistuoja pagrindas atleisti ją nuo atsakomybės Taikytina teisė ir ginčų sprendimo tvarka Sutarčiai ir jos interpretavimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Atvejais, nenumatytais šiose Taisyklėse, Sutarties Šalys vadovaujasi galiojančiais teisės aktais Abipusiu susitarimu Sutarties šalys gali papildyti ar pakeisti šias Taisykles Ginčai tarp šalių sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų būdu, iš Sutarties kylantys ginčai sprendžiami teisme, į kurio veiklos teritoriją patenka Mandatum Life registruotos buveinės adresas Teisių ir pareigų pagal Sutartį perleidimas Mandatum Life sutikus, Klientas Mandatum Life nustatyta tvarka gali perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį asmeniui, turinčiam teisę būti draudėju, prieš tai apie numatomą pakeitimą informavęs apdraustąjį ir naudos gavėją. Mandatum Life turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal sutartį kitam ar kitiems draudikams teisės aktuose nustatyta tvarka. Klientas, nesutinkantis su Mandatum Life ketinimu perleisti teises ir pareigas pagal Sutartį, turi pareikšti savo prieštaravimus Mandatum Life raštu ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Mandatum Life paskelbimo apie ketinimą perleisti teises ir pareigas pagal Sutartį. Jeigu Klientas nesutinka su Mandatum Life ketinimu perleisti teises ir pareigas pagal Sutartį, jis turi teisę nutraukti Sutartį Taisyklių 11.3 punkte nustatyta tvarka. MANDATUM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED LIETUVOS FILIALAS ADRESAS SALTONIŠKIŲ G. 2, LT-08126, VILNIUS FILIALO KODAS (7)

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr Patvirtinta 2018 09 28 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1.

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr. 2015-03 Pensijų draudimo taisyklės Nr. 009 1. Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d. 1.1. Gyvybės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

UGD indd

UGD indd Patvirtinta 2018 12 27 valdybos nutarimu Galioja nuo 2019 01 01 Universalaus gyvybės draudimo taisyklės Nr. 001/12 Pagal Universalaus gyvybės draudimo taisykles (toliau taisyklės) sudarius Draudimo sutartį,

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 2016-10 Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu taisyklės Nr. 011 Įsigalioja nuo 2016 m. gegužės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 1. BENDROJI

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau Bendrosios taisyklės) kartu

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Stampa

Stampa PRAŠYMO SUDARYTI DRAUDIMO SUTARTĮ FORMA TEAM Investicinio gyvybės draudimo produktas Produkto kodas USLTS01 Prieš pasirašant šį prašymą sudaryti draudimo sutartį, buvo gauta Draudimo sutarties dokumentacija.

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo 2013 04 01 1. Bendrosios sąvokos 2. Transporto priemonių valdytojų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998 Įstatymas paskelbtas: Žin., 1997, Nr. 64-1502 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS Į S T A T Y M A S Įstatymo pavadinimas keistas: Nr. X-1419,

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo 2014-12-31 1. Bendrosios sąvokos 2. Draudėjo prašymas sudaryti darbdavio civilinės atsakomybės

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau