Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba"

Transkriptas

1 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl bendrosios rinkos politikos projektas m. sausio 8 d. pirmininkaujanti valstybė narė pateikė išvadų dėl bendrosios rinkos politikos projektą; jis buvo aptartas 2015 m. sausio 14 d. bei 23 d. ir vasario 5 d. bei 10 d. Konkurencingumo ir augimo darbo grupės posėdžiuose. Šias išvadas ketinama priimti 2015 m. kovo 2 d. Konkurencingumo tarybos posėdyje ir jomis bus naudojamasi politiniuose debatuose bendrosios rinkos klausimais. Po diskusijų darbo grupėje buvo pasiektas bendras sutarimas dėl šio pranešimo priede išdėstyto teksto. Tačiau keli klausimai liko neišspręsti m. vasario 18 d. Nuolatinių atstovų komitetas susipažino su išvadų projektu, išsprendė visus likusius klausimus ir susitarė dėl dabartinės teksto projekto redakcijos bei dėl to, kad jis būtų perduotas Tarybai priimti. 3. Tarybos (Konkurencingumas) prašoma 2015 m. kovo 2 d. priimti šio pranešimo priede išdėstytą Tarybos išvadų projektą. 6197/15 nva/ln/nv 1

2 PRIEDAS Tarybos išvadų dėl bendrosios rinkos politikos projektas TARYBA (KONKURENCINGUMAS) Bendrosios rinkos sukūrimas 1. PABRĖŽIA, kad bendroji rinka yra ES konkurencingumo ir gebėjimo užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą pamatas, taip pat veiksminga besiformuojančių pramonės šakų rėmimo priemonė. PAŽYMI, kad, nepaisant bendrosios rinkos sėkmės, praėjus daugiau nei 20 metų nuo jos kūrimo pradžios tebesama visapusiško jos veikimo kliūčių ir trūkumų, o technologinė plėtra suteikė naujų galimybių ir dėl jos atsirado naujų iššūkių. Todėl RAGINA valstybes nares ir ES institucijas skubiai tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu imtis ryžtingų veiksmų, kuriais būtų stiprinama bendrosios rinkos integracija, ir tokiu būdu prisidėti prie struktūrinių reformų. Taip pat PABRĖŽIA esminę visapusiškai veikiančios ir sujungtos energijos vidaus rinkos svarbą. 2. PALANKIAI VERTINA tai, kad naujoji Komisija, kaip išdėstyta Investicijų plane Europai ir 2015 m. darbo programoje, skiria daug dėmesio tam, kad būtų atskleistas visas bendrosios rinkos potencialas, įskaitant iš tiesų sujungtos bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimą. PRIMENA 2013 m. gruodžio 2 3 d. Tarybos išvadas 1 bei 2014 m. gruodžio 18 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas 2 ir LAUKIA Komisijos būsimos Bendrosios rinkos strategijos, kurią ji turi pateikti kuo greičiau 2015 m. antrąjį pusmetį, remiantis dviem 2015 m. viduryje pateiktinomis ataskaitomis dėl tarpusavio pripažinimo ir paslaugų, ir TIKISI, kad joje bus pateikta pasiūlymų dėl konkrečių veiksmų (su nustatytais terminais), kuriais pašalinamos svarbiausios likusios kliūtys, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ; taip pat TIKISI, kad būsimas bendrosios skaitmeninės rinkos srities dokumentų rinkinys tikrai paskatins ES ekonomikos augimą ir naujų darbo vietų kūrimą, o politikos veiksmai bus pristatyti kuo greičiau. RAGINA visas ES institucijas ir valstybes nares siekti šių tikslų vykdant šiose išvadose siūlomus politikos veiksmus ir laikantis jose siūlomų gairių. MANO, jog svarbu, kad Taryba atitinkamu lygiu apžvelgtų ir stebėtų šių ir ankstesnių išvadų įgyvendinimą. 1 2 Dok /13. Dok. EUCO 237/ /15 nva/ln/nv 2

3 3. PAKARTOJA, jog tam, kad bendroji rinka veiktų visapusiškai, reikia, kad būtų taikomos suderintos ES taisyklės, o nesuderintose srityse tarpusavio pripažinimo principas. PABRĖŽIA, kad bendrosios rinkos sėkmės užtikrinimas ir jos apsauga yra bendra ES institucijų ir valstybių narių atsakomybė. PRIMENA, kad bendroji rinka yra grindžiama keturiomis laisvėmis ir veikia laikantis Sutartyse įtvirtintų taisyklių ir principų. Atnaujintas požiūris į bendrąją rinką 4. PABRĖŽIA, kad reikalinga veiksminga bendrosios rinkos reglamentavimo sistema, kuria būtų aktyviai skatinama konkurencija bei rinkos integracija ir visų nepagrįstų arba neproporcingų kliūčių jos visapusiškam veikimui reglamentavimo arba su reglamentavimu nesusijusiose srityse pašalinimas. Todėl RAGINA ES institucijas ir valstybes nares atnaujinti bendrąją rinką, laikantis toliau išdėstyto požiūrio. Be to, RAGINA Komisiją laikytis šio požiūrio savo būsimoje Bendrosios rinkos strategijoje ir rengiant bendrosios skaitmeninės rinkos dokumentų rinkinį. 5. PABRĖŽIA, kad tolesnei bendrosios rinkos integracijai remti reikia ES lygmens veiksmų, kartu visapusiškai laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų. RAGINA Komisiją, užtikrinant visišką dėmesį ir iniciatyvumą, vykdyti savo užduotį užtikrinti, kad bendrosios rinkos taisyklės būtų tinkamai įgyvendinamos ir vykdomos, ir prireikus pasiūlyti naujas arba patikslinti esamas taisykles, siekiant pašalinti trūkumus ir kliūtis bendrojoje rinkoje. PRAŠO Komisijos atitinkamais atvejais pasiūlyti, o teisės aktų leidėjų priimti tolesnius tikslinius teisės aktus, kuriais užtikrinamas visiškas suderinimas, ir atitinkamais atvejais veiksmingai taikyti tarpusavio pripažinimo principą teisės aktuose, kuriems nėra taikomas visiško suderinimo reikalavimas, inter alia, atitinkamais atvejais į ES teisės aktus įtraukiant nuostatas dėl vidaus rinkos ir (arba) tarpusavio pripažinimo. Pasiūlymuose, grindžiamuose SESV 114 straipsniu, atliekant poveikio vertinimą, turėtų būti aiškiai nurodyta, kaip jais remiamas arba stiprinamas bendrosios rinkos veikimas. Visais atvejais, kai poveikio įvertinimuose nurodoma, kad įmanoma užtikrinti tą patį integracinį poveikį, turėtų būti taikomos su reglamentavimu nesusijusios priemonės. 6197/15 nva/ln/nv 3

4 6. PRIMENA 2014 m. gruodžio 4 d. Tarybos išvadas 3, kurias 2014 m. gruodžio 18 d. patvirtino Europos Vadovų Taryba, ir RAGINA Komisiją užtikrinti, kad naujuose pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ar atliekant aktų peržiūrą būtų laikomasi pažangaus reglamentavimo principų, visais atvejais atsižvelgiant į tinkamą vartotojų, sveikatos, aplinkos ir darbuotojų apsaugą. Turėtų būti akcentuojama bereikalingos administracinės ir reguliavimo naštos ar pernelyg griežtų priemonių prevencija ir mažinimas, nepakenkiant reglamentavimo politikos tikslams, įskaitant tinkamą bendrosios rinkos veikimą. Tai turėtų būti daroma rengiant ir įdiegiant mažinimo tikslus tose srityse, kuriose našta yra itin didelė, remiantis valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų indėliu ir atliekant naujų pasiūlymų integruotus poveikio įvertinimus, įskaitant išorės ekspertų indėlį siekiant sustiprinti Poveikio vertinimo valdybos darbą ir suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ankstyvame politikos formavimo proceso etape. Atliekant poveikio vertinimą ypač daug dėmesio taip pat turėtų būti skiriama tam, kad būtų sistemingai atsižvelgiama į poveikį konkurencingumui, MVĮ ir bendrajai rinkai. PRAŠO Komisijos toliau taikyti iniciatyvą Small Business Act, siekiant pagerinti verslo aplinką MVĮ. 7. PRAŠO Komisijos į programą REFIT įtraukti vertinimą, ar esama bereikalingos administracinės ar reguliavimo naštos, kuri kliudo visapusiškam bendrosios rinkos veikimui. RAGINA Komisiją metinėje REFIT rezultatų suvestinėje teikti šio vertinimo rezultatus, įskaitant tai, kokių yra nustatyta nepagrįstų ar neproporcingų apribojimų (jei tokių esama), ir pasiūlymus, kaip juos pašalinti. PRAŠO valstybių narių prisidėti prie Komisijos vykdomų retrospektyvių vertinimų, įskaitant tinkamumo patikras, susijusias su bendrosios rinkos taisyklių poveikiu, nustatant, su kokiomis problemomis ar sunkumais susidurta. RAGINA Komisiją atitinkamais atvejais, remiantis SESV 114 straipsniu, atlikti būtiniausio suderinimo teisės aktų veiksmingumo bendrosios rinkos integracijos požiūriu peržiūrą. 3 Dok / /15 nva/ln/nv 4

5 8. LAUKIA Komisijos ataskaitos dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo, kaip 2013 m. gruodžio mėn. paragino Taryba 4. Tuo atveju, jeigu Komisijos analizėje būtų nurodyta tarpusavio pripažinimo principo taikymo trūkumų arba sričių, kuriose būtų galima taikyti tarpusavio pripažinimo principą, RAGINA Komisiją skubiai pateikti pasiūlymų, kaip pašalinti šiuos trūkumus ir (arba) išplėsti šio principo taikymą, daugiausia dėmesio skiriant sritims, kuriose taikant tarpusavio pripažinimo principą ES konkurencingumas ir ekonomikos augimas galėtų padidėti labiausiai. RAGINA Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, atitinkamais atvejais skatinti tarpusavio pripažinimo principo taikymą, inter alia, didinant įmonių ir viešojo administravimo institucijų informuotumą ir stiprinant kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimą. PRAŠO Komisijos 2016 m. pasiūlyti ES masto veiksmų planą, kurio tikslas didinti informuotumą apie tarpusavio pripažinimą. PABRĖŽIA, kad svarbu, laikantis nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos, į nacionalinius techninių reikalavimų teisės aktus įtraukti nuostatas dėl tarpusavio pripažinimo. RAGINA valstybes nares keistis geriausios praktikos šioje srityje pavyzdžiais ir RAGINA Komisiją prireikus toliau dėti pastangas derinant techninius reikalavimus. PABRĖŽIA, kad svarbu veiksmingai ir reguliariai stebėti, kaip taikomas tarpusavio pripažinimo principas prekių ir paslaugų srityje, kartu kuo labiau sumažinant valstybėms narėms tenkančią naštą. 9. ATKREIPIA DĖMESĮ Į esminį Europos standartizacijos vaidmenį palengvinant ir stiprinant bendrosios rinkos veikimą ir stiprinant Europos pramonės konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu. PABRĖŽIA, kad Europos standartizacijos sistema ir toliau turi būti įtrauki, skaidri, orientuota į rinką, veiksminga ir pritaikyta ateities reikmėms. PRAŠO Komisijos užbaigti nepriklausomą peržiūrą ir išanalizuoti standartizacijos poveikį ekonomikai, atsižvelgiant į visų šalių interesus. RAGINA Komisiją ir valstybes nares paskatinti Europos standartizacijos organizacijas rengiant naujus standartus sistemingai atsižvelgti į MVĮ interesus. 4 Dok / /15 nva/ln/nv 5

6 10. REMIA Komisijos ir suinteresuotųjų subjektų bendras pastangas atitinkamais atvejais propaguoti Europos standartus kaip pripažintą orientyrą, padedantį laikytis ES teisės aktų, be kita ko, tokiose srityse kaip bendroji skaitmeninė rinka, verslo paslaugos, naujosios ir aukščiausios klasės technologijos, taip pat e. politika (e. viešasis pirkimas, e. valdžia, e. valdymas), nes šios pastangos taip pat gali daryti poveikį tarptautinei prekybai ir mūsų interesams santykiuose su tarptautiniais partneriais ir nulemti tolesnę pažangą šioje prekyboje ir užtikrinant mūsų interesus. PABRĖŽIA, kad nuolatos reikalingi pažangiausi ir aukštos kokybės standartai; AKCENTUOJA sąžiningų, pagrįstų ir nediskriminacinių sąlygų taikymo standartams būtinų patentų išdavimui svarbą, taip pat tai, kad reikia racionalizuoti ES ir tarptautinę standartizacijos veiklą. 11. PRAŠO valstybių narių naudotis viešojo pirkimo direktyvomis vykdant viešojo pirkimo sistemų reformas, siekiant padėti užtikrinti, kad jomis būtų visapusiškai prisidedama prie ekonomikos atsigavimo, be kita ko, geriau integruojant socialinius, su užimtumu susijusius ir aplinkosauginius aspektus laikantis šių direktyvų 5. RAGINA Komisiją, inter alia, rengiant Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, remti valstybes nares sprendžiant tokius viešojo pirkimo klausimus kaip: MVĮ galimybių patekti į viešojo pirkimo rinkas gerinimas, be kita ko, teikiant su naujosiomis direktyvomis susijusias gaires; Europos standartų taikymas; viešųjų pirkimų inovacijų srityje ir ikiprekybinių viešųjų pirkimų skatinimas; sisteminės krizės ir nesąžiningos praktikos rinkose prevencija; perėjimas prie e. viešojo pirkimo sistemos; bereikalingos administracinės naštos mažinimas. Bendrosios rinkos valdymas 12. PRAŠO Komisijos atnaujinti savo ataskaitų apie bendrąją rinką teikimo tvarką, siekiant pagerinti politikos formavimą ateityje, ir tuo atžvilgiu 1) glaudžiau susisieti savo teikiamas ataskaitas apie bendrąją rinką ir ataskaitas apie pramonę ir konkurencingumą; 2) sustiprinti savo atliekamą bendrosios rinkos padėties mikroekonominę analizę ir savo būsimoje Bendrosios rinkos strategijoje išdėstyti, kada ir kaip ji tai padarys. PAPBRĖŽIA, kad Europos semestro ir konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų kontekste reikia toliau daug dėmesio skirti bendrosios rinkos veikimui. 5 Direktyvos 2014/23/ES, 2014/24/ES, 2014/25/ES. 6197/15 nva/ln/nv 6

7 13. AKCENTUOJA, kad valstybės narės privalo tinkamai, darniai ir nuosekliai įgyvendinti ES derinimo teisės aktus, ir šiomis aplinkybėmis PRIPAŽĮSTA, kad dalyvavimas ekspertų grupėse suteikia pridėtinės vertės naujai priimtų direktyvų atveju. RAGINA Komisiją atliekant Sutarčių sergėtojos vaidmenį imtis būtinų veiksmų ir taikyti visas turimas priemones, siekiant užtikrinti, kad bendrosios rinkos taisyklės būtų perkeltos į nacionalinę teisę, adekvačiai ir laiku įgyvendinamos ir tinkamai vykdomos. Siekiant nustatyti prioritetinius vykdymo užtikrinimo veiksmus dėl svarbiausių bendrosios rinkos nepagrįstų ar neproporcingų apribojimų, PRAŠO Komisijos atitinkamais atvejais geriau ir skaidriau naudoti esamus duomenis, pvz., gautus pasitelkus įvairias bendrosios rinkos priemones. 14. PRAŠO Komisijos pagal Bendrosios rinkos strategiją įvertinti, ar veiksmingam bendrosios rinkos veikimui užtikrinti skirtos priemonės yra tinkamos jų tikslui pasiekti, ir prireikus pasiūlyti patobulinimų. Todėl PRAŠO Komisijos laikytis labiau integruoto požiūrio suteikiant konkrečią kompetenciją, kad būtų teikiama pirmenybė bendrosios rinkos taisyklėms, jų būtų laikomasi ir būtų imamasi priemonių jų pažeidimo atveju. MANO, kad Bendrosios rinkos strategijoje Komisija taip pat turėtų išdėstyti patikimą vykdymo užtikrinimo darbotvarkę, nustatydama reguliaraus vykdymo užtikrinimo veiksmų planavimo ir prioritetų nustatymo mechanizmą, pagrįstą skaidriais ir objektyviais ekonominiu požiūriu svarbiais kriterijais. 15. PABRĖŽIA pranešimo procedūros ir priėmimo atidėjimo laikotarpio svarbą veiksmingam prekių bendrosios rinkos veikimui, kaip nustatyta Direktyvoje 98/34/EB, ir RAGINA valstybes nares intensyvinti pastangas, kad būtų laikomasi šios procedūros. ATKREIPIA DĖMESĮ į reikalavimo, kad valstybės narės praneštų paslaugoms ir paslaugų teikėjams taikomus naujus reikalavimus, inter alia, dėl teisinės formos, akcijų valdymo ir leidimų išdavimo tvarkos, privalumus, kad būtų galima atkreipti dėmesį į visus apribojimus, kurie gali būti neproporcingi ar nepagrįsti, ir siekiant visus tokius apribojimus kuo greičiau palaipsniui panaikinti. RAGINA Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, padidinti Direktyvoje 2006/123/EB nustatytos pranešimo procedūros veiksmingumą, be kita ko, teikiant aiškias su pranešimo prievolėmis susijusias gaires ir užtikrinant, kad pranešimai būtų vieši ir skaidrūs, kaip jau yra prekių atveju. PRAŠO Komisijos būsimoje Bendrosios rinkos strategijoje spręsti šį klausimą ir siūlyti būtinus veiksmus. 6197/15 nva/ln/nv 7

8 16. PRAŠO Komisijos, vykdant būsimą Bendrosios rinkos strategiją, ir valstybių narių stiprinti ir racionalizuoti bendrosios rinkos priemones, pavyzdžiui, bendrus kontaktinius centrus, gaminių kontaktinius centrus, sistemą SOLVIT, Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI) ir YourEurope, siekiant geriau patenkinti su tarpvalstybine veikla susijusius įmonių ir piliečių poreikius. PABRĖŽIA, jog svarbu, kad valstybės narės ir Komisija užtikrintų tinkamą paramą veiksmingam šių priemonių veikimui. Prekių ir paslaugų bendroji rinka 17. PRIPAŽĮSTA vis didesnę paslaugų svarbą ekonominės veiklos rezultatams ir ekonomikos augimui, be kita ko, dėl paslaugų įsigalėjimo gamybos pramonės šakose ir dėl prekių ir paslaugų tarpusavio ryšio; todėl PRIPAŽĮSTA, jog reikia užtikrinti, kad esamas požiūris ir priemonės, kuriomis užtikrinamas bendrosios rinkos efektyvumas, atspindėtų šias naujas realijas. PRIMENA, kad būtina didinti ES pramonės ir paslaugų konkurencingumą, ir RAGINA Komisiją Bendrosios rinkos strategijoje pasiūlyti būtinų veiksmų, kaip pašalinti kliūtis, pavyzdžiui, rinkodaros, priežiūros ir garantinio aptarnavimo srityse. 18. PRAŠO Komisijos būsimoje Bendrosios rinkos strategijoje parengti išsamesnį ir labiau integruotą požiūrį į ES politiką prekių srityje, įskaitant priemones rinkos priežiūrai stiprinti. PAŽYMI, kad paslaugų atveju prekybos integracija yra gerokai mažesnė nei prekių atveju ir kad paslaugų srityje vyraujančioms MVĮ kyla daugiau sunkumų vykdant tarpvalstybinę veiklą nei didesnėms įmonėms. Todėl RAGINA Komisiją nustatyti ir išnagrinėti nepagrįstų ar neproporcingų reglamentavimo ir su reglamentavimu nesusijusių apribojimų atvejus, įskaitant tas nacionalines taisykles, kuriomis nesąžiningai apribojama konkurencija, ypatingą dėmesį skiriant ES konkurencingumui ir tarpvalstybinei prekybai svarbiems sektoriams, pavyzdžiui, profesinių ir verslo paslaugų, statybos ir mažmeninių paslaugų; RAGINA Komisiją, remiantis tuo, pasinaudoti būsima Bendrosios rinkos strategija, kad pateiktų konkrečių ir plataus užmojo pasiūlymų dėl bendrosios paslaugų rinkos kūrimo užbaigimo, įskaitant naujais ES teisės aktais, jei jų reikia. 6197/15 nva/ln/nv 8

9 Tuo pačiu metu reikėtų tęsti veiksmus, susijusius su visišku horizontaliuoju Direktyvos 2006/123/EB vykdymo užtikrinimu, kaip nurodyta Komisijos komunikate Partnerystė siekiant augimo paslaugų sektoriuje m. 6. PALANKIAI VERTINA Europos standartizacijos komiteto (CEN) atliekamą nacionalinių paslaugų standartų apžvalgą, kurios metu, glaudžiai bendradarbiaujant su suinteresuotasis subjektais, turėtų būti nustatyta, kokiose srityse nacionaliniais standartais gali būti prisidedama prie bendrosios rinkos susiskaidymo, ir kartu su valstybėmis narėmis galėtų būti nustatytos temos, kurios gali būti naudingos rengiant Europos paslaugų standartus. 19. PRIMYGTINAI TEIGIA, kad reikia toliau griežtai užtikrinti Direktyvos 2006/123/EB ir kitų bendrosios rinkos taisyklių vykdymą, teikiant pirmenybę tiems atvejams, kai iš faktinių duomenų bazės galima spręsti, kad ekonominis poveikis yra didžiausias, ir remiantis 13 ir 14 punktuose išdėstytais principais, ir RAGINA Komisiją tai pakartoti būsimoje Bendrosios rinkos strategijoje. PABRĖŽIA, kaip svarbu panaikinti nepagrįstas ir neproporcingas kliūtis vartotojams ir įmonėms įsigyti paslaugų užsienyje, ir PRIMENA, kad diskriminacija dėl pilietybės ar gyvenamosios vietos yra draudžiama. Todėl RAGINA Komisiją ir valstybes nares imtis tolesnių veiksmų, kad užtikrintų veiksmingą Direktyvos 2006/123/EB 20 straipsnio taikymą. RAGINA Komisiją toliau vertinti praktinius sunkumus, su kuriais susiduria paslaugų teikėjai, siekiantys apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu, taikomu tarpvalstybinei veiklai. RAGINA Komisiją nustatyti valstybių narių geriausios praktikos šioje srityje pavyzdžius ir pašalinti visas kliūtis. 20. PAKARTOJA savo ankstesnį prašymą Komisijai imtis veiksmų dėl proporcingumo vertinimo įgyvendinant Direktyvą 2006/123/EB. RAGINA valstybes nares intensyvinti pastangas, kad pašalintų likusius nepagrįstus ar neproporcingus reikalavimus paslaugų teikėjams. RAGINA Komisiją iki 2015 m. pabaigos pateikti rekomendacijas, inter alia, pagrįstas Europos Teisingumo Teismo praktika ir atvejų tyrimais, kaip valstybės narės turėtų atlikti proporcingumo vertinimą. PRAŠO valstybių narių remtis šiomis rekomendacijomis atliekant galiojančių ir naujų reikalavimų, nustatytų bendrajai paslaugų rinkai, vertinimą. Neproporcingų ar nepagrįstų apribojimų atveju valstybės narės turėtų imtis veiksmingų taisomųjų veiksmų, o Komisija prireikus turėtų imtis ryžtingų vykdymo užtikrinimo veiksmų. 6 Dok /12, COM(2012) 261 final. 6197/15 nva/ln/nv 9

10 21. RAGINA valstybes nares aktyviai vykdyti reglamentuojamųjų profesijų tarpusavio vertinimą, skubiai užbaigti profesijų reglamentavimo prioritetiniuose sektoriuose vertinimą ir prireikus nurodyti konkrečius struktūrinėms reformoms skirtus tolesnius susijusius veiksmus. PRAŠO Komisijos tuo pat metu konsultuotis su suinteresuotaisiais subjektais ir specialistais, kaip paskelbta jos 2013 m. spalio mėn. komunikate 7, ir kuo greičiau pateikti valstybėms narėms tų konsultacijų išvadas. Bendroji skaitmeninė rinka 22. PRIPAŽĮSTA tvirtesnės bendrosios skaitmeninės rinkos naudą ir jos potencialą siekiant didesnio ekonomikos augimo bei naujų darbo vietų kūrimo ir didesnio konkurencingumo pasaulio mastu. PAŽYMI, kad jie priklauso nuo darnesnės reglamentavimo sistemos nustatymo ir gebėjimų, kuriais skatinamas skaitmeninimas ir inovacijos, plėtojimo, kartu užtikrinant aukštą intelektinės nuosavybės teisių apsaugos lygį ir atsižvelgiant į kultūrų įvairovę. PABRĖŽIA, kad bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir privatumą bei duomenų sritį reglamentuojančiais ES teisės aktais turėtų būti nustatyta nuosekli ir pastovi duomenų srautų sistema ir sudarytos palankios sąlygos prekybai, kartu užtikrinant tinkamą duomenų apsaugos taisyklių įgyvendinimą. 23. RAGINA Komisiją užtikrinti, kad jos būsimame bendrosios skaitmeninės rinkos srities dokumentų rinkinyje būtų įvertinta, ar esama bendrosios rinkos struktūra atitinka jos tikslą skaitmeniniame amžiuje, pasiūlyti konkretūs veiksmai, kaip šalinti joje kylančias kliūtis bei trūkumus, ir numatyti jų terminai. Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama problemoms, kurios kliudo vartotojams ir įmonėms bendrojoje rinkoje naudotis visais skaitmeniniais ar skaitmeninėmis priemonėmis ES siūlomais produktais ir paslaugomis, o įmonėms kliudo pradėti ir didinti veiklą, vykdyti ją kitose valstybėse ir taikyti inovacijas. 7 Dok /13, COM(2013) 676 final, Komisijos komunikatas dėl nacionalinės teisės aktų, kuriais reglamentuojama galimybė užsiimti profesine veikla. 6197/15 nva/ln/nv 10

11 24. PABRĖŽIA, kad visomis tolesnėmis priemonėmis turėtų būti užtikrintas aukštas vartotojų apsaugos lygis, kartu užtikrinant sąžiningą visų rinkos dalyvių konkurenciją, padedant sukurti investicijoms patrauklią aplinką ir skatinant ES įmonių konkurencingumą. Todėl RAGINA Komisiją pasinaudoti bendrosios skaitmeninės rinkos srities dokumentų rinkiniu, kad išnagrinėtų aktualius ir svarbius klausimus, susijusius su, inter alia, strategija pagrindinėse skaitmeninėse srityse, kad Europos įmonėms būtų sudarytos sąlygos plėstis ir užsitikrinti investicijas; tarpvalstybine geografine diskriminacija produktų tiekimo ir paslaugų teikimo vartotojams ir įmonėms srityje, pavyzdžiui, tarpvalstybinės prieigos prie produktų ir skaitmeninio turinio apribojimais; platformų kūrimo funkcija bei dabartiniu etapu ir poreikio toliau plėtoti ES politiką vertinimu;vartotojų apsauga internete; nenutrūkstama tarpvalstybine e. prekyba, akcentuojant MVĮ galimybę paprasčiau vykdyti verslą internetu; autorių teisių taisyklėmis, tinkamomis skaitmeniniame amžiuje ir padedančiomis užtikrinti kūrybos pramonės augimą, kartu gerbiant teisių subjektų ir vartotojų interesus; veiksminga siuntinių pristatymo sistema; patikima asmens duomenų apsaugos sistema, kuri taip pat yra palanki verslui ir kuria skatinamos inovacijos; kliūtimis, pavyzdžiui, skaitmeninio sektoriaus verslininkams taikomais fizinio įsisteigimo reikalavimais; perėjimo prie e. viešojo pirkimo procesu; įmonių registravimu internetu ir atvirųjų duomenų ES ir valstybių narių institucijų turimos informacijos atveju. 25. PABRĖŽIA, kad reglamentavimo sistema ir susijusi veikla turėtų būti standartiškai skaitmeninė, siekiant užtikrinti, kad visi nauji teisės aktai būtų pritaikyti skaitmeniniam amžiui ir juose būtų atsižvelgta į visus galimus būdus, kaip skaitmeninėmis priemonėmis galima mažinti piliečiams ir įmonėms tenkančią naštą. Todėl PRIMENA 2014 m. gruodžio 4 d. savo išvadas 8, kurias 2014 m. gruodžio 18 d. patvirtino Europos Vadovų Taryba, ir PRAŠO Komisijos iki 2015 m. pabaigos įtraukti skaitmeninį aspektą į poveikio vertinimo procesą kaip sudedamąją jo dalį. Vykdydama REFIT procesą, Komisija taip pat turėtų išnagrinėti, kaip galiojantys teisės aktai gali būti pritaikyti skaitmeniniam amžiui. 8 Dok / /15 nva/ln/nv 11

12 26. PABRĖŽIA, kad reikia pereiti prie atviro valdymo, be kita ko, tobulinant e. valdžios sritį ir įvairių e. valdžios sistemų tarpusavio sąveiką visose valstybėse narėse ir dedant pastangas visoje ES taikyti tik vieno karto požiūrį informacijos pateikimo viešosioms administracinėms įstaigoms srityje, kartu apsaugant asmens duomenis. AKCENTUOJA, kad visiškas ir veiksmingas priemonių ir paslaugų, pavyzdžiui, debesijos kompiuterijos, didžiųjų duomenų, automatizavimo, daiktų interneto ir atvirųjų duomenų, naudojimas gali nulemti geresnį našumą ir geresnes paslaugas, todėl tam turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos, be kita ko, pasitelkiant į rinką orientuotus sprendimus, mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą ir skatinant būtinų įgūdžių bei gebėjimų stiprinimą, taip pat toliau užtikrinant IRT standartizavimą ir tarpusavio sąveiką. 6197/15 nva/ln/nv 12

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. liepos 7 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: Europos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. spalio 4 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: EDUC 316

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. birželio 1 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: AGRI

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu C 47/6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2010 2 25 EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 5.12.2018 A8-0392/33 33 Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e L 328/82 2018 12 21 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (Tekstas svarbus

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 03 14 COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

CODE2APC

CODE2APC EUROPOS PARLAMENTAS 2004 Plenarinio posėdžio dokumentas 2009 C6-0068/2009 2007/0248(COD) 19/02/2009 Bendroji pozicija 2009 m. vasario 16 Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

AM_Com_NonLegOpinion

AM_Com_NonLegOpinion EUROPOS PARLAMENTAS 2014-2019 Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 30.3.2015 2014/2150(INI) PAKEITIMAI 1 161 Anthea McIntyre (PE549.312v01-00) dėl Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos (REFIT):

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. gegužės 20 d. (OR. en) 9079/15 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRAN

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. gegužės 20 d. (OR. en) 9079/15 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRAN Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. gegužės 20 d. (OR. en) 9079/15 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174 ECOFIN 373 ENV 324 POLGEN 79 ENER 186 INST 169

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 02 18 COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT Įžanga Komisijos prioritetas, kuris yra ir Europos prioritetas darbo vietų

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

Microsoft Word

Microsoft Word EUROPOS VADOVŲ TARYBA Briuselis, 2012 m. birželio 29 d. (OR. en) EUCO 76/12 CO EUR 4 CONCL 2 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Tarybos generalinio sekretoriato kam: Delegacijoms Dalykas: EUROPOS VADOVŲ TARYBA

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

RE_Statements

RE_Statements Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas B8-0235/2017 29.3.2017 PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

TA

TA 26.9.2018 A8-0192/ 001-082 PAKEITIMAI 001-082 pateikė Kultūros ir švietimo komitetas Pranešimas Sabine Verheyen, Petra Kammerevert Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas A8-0192/2017 (COM(2016)0287

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 09 27 COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

KOMISIJOS PRANEŠIMAS - Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių įgyvendinimo, 2016 m.Turinys

KOMISIJOS PRANEŠIMAS - Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių įgyvendinimo, 2016 m.Turinys 2016 7 26 C 272/1 II (Komunikatai) EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI EUROPOS KOMISIJA KOMISIJOS PRANEŠIMAS Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 8.4.2009 KOM(2009) 126 galutinis 2009/0054 (COD) C7-0044/09 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl kovos su pavėluotais mokėjimais, atliekamais pagal

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 Turinys Gerb. skaitytojau, 1 Misija, vizija ir vertybės YIT veiklos pagrindas... 4 2 Vadovavimo principai... 5

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų komitetui

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau