AM_Com_NonLegOpinion

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AM_Com_NonLegOpinion"

Transkriptas

1 EUROPOS PARLAMENTAS Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas /2150(INI) PAKEITIMAI Anthea McIntyre (PE v01-00) dėl Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos (REFIT): dabartinės padėties ir perspektyvos (2014/2150(INI)) AM\ doc PE v01-00 Suvienijusi įvairovę

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /75 AM\ doc

3 1 Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 1 dalis 1. pripažįsta, kad REFIT yra pirmasis postūmis verslui sumažinti reglamentavimo naštą ir panaikinti augimo ir naujų darbo vietų kūrimo kliūtis; Išbraukta. 2 Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog 1 dalis 1. pripažįsta, kad REFIT yra pirmasis postūmis verslui sumažinti reglamentavimo naštą ir panaikinti augimo ir naujų darbo vietų kūrimo kliūtis; Išbraukta. 3 Jean Lambert 1 dalis 1. pripažįsta, kad REFIT yra pirmasis postūmis verslui sumažinti reglamentavimo naštą ir panaikinti 1. yra labai susirūpinęs, kad REFIT veikia tik kaip reglamentavimo panaikinimo priemonė, nepripažįstant teigiamų AM\ doc 3/75 PE v01-00

4 augimo ir naujų darbo vietų kūrimo kliūtis; reglamentavimo aspektų ir neatsižvelgiant į visą reglamentavimo naudą socialiniu ar kitais požiūriais, arba į tai, kad daugumoje atvejų ES teisės aktais suderinamos arba pakeičiamos skirtingos 28 valstybių narių taisyklės ir taip pasiekiama, kad nacionalinės rinkos būtų pasiekiamos abipusiai ir vienodomis sąlygomis ir sumažinamos bendros administravimo išlaidos, kad būtų įgyvendinta visiškai veikianti bendroji rinka; pripažįsta, kad REFIT turėtų būti pirmasis postūmis kuriant naujas darbo vietas; 4 Evelyn Regner 1 dalis 1. pripažįsta, kad REFIT yra pirmasis postūmis verslui sumažinti reglamentavimo naštą ir panaikinti augimo ir naujų darbo vietų kūrimo kliūtis; 1. palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl REFIT ir mano, kad REFIT yra viena iš svarbių geresnio reglamentavimo priemonių; Or. de 5 Miapetra Kumpula-Natri 1 dalis 1. pripažįsta, kad REFIT yra pirmasis postūmis verslui sumažinti reglamentavimo naštą ir panaikinti 1. pripažįsta, kad REFIT yra sveikintina pastanga siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungos teisės aktai veiksmingai atitiktų PE v /75 AM\ doc

5 augimo ir naujų darbo vietų kūrimo kliūtis; savo paskirtį, nesukeldami papildomos naštos Europos Sąjungos piliečiams ir įmonėms ir sumažindami administracinę naštą, nes Europos Sąjungos teisės aktais pakeičiami 28 valstybių narių teisės aktai, ir tai visų pirma yra naudinga tarpvalstybiniu mastu veikiančioms MVĮ; 6 Georgi Pirinski 1 dalis 1. pripažįsta, kad REFIT yra pirmasis postūmis verslui sumažinti reglamentavimo naštą ir panaikinti augimo ir naujų darbo vietų kūrimo kliūtis; 1. pripažįsta, kad REFIT yra postūmis mažinant kliūtis ekonomikos augimui ir naujų darbo vietų kūrimui, bet primygtinai teigia, kad ji neturėtų būti naudojama kaip pasiteisinimas atidėlioti Europos Sąjungos piliečių interesams būtinus teisės aktus; 7 Siôn Simon, Glenis Willmott 1 dalis 1. pripažįsta, kad REFIT yra pirmasis postūmis verslui sumažinti reglamentavimo naštą ir panaikinti augimo ir naujų darbo vietų kūrimo kliūtis; 1. pripažįsta, kad geras reglamentavimas gali būti naudingas įmonėms ir darbuotojams, taip pat gali padėti skatinti ekonomikos augimą ir naujų darbo vietų kūrimą; AM\ doc 5/75 PE v01-00

6 8 Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Pavel Telička, Marian Harkin 1 dalis 1. pripažįsta, kad REFIT yra pirmasis postūmis verslui sumažinti reglamentavimo naštą ir panaikinti augimo ir naujų darbo vietų kūrimo kliūtis; 1. pripažįsta, kad REFIT yra svarbus pirmasis postūmis verslui sumažinti reglamentavimo administracinę naštą ir panaikinti augimo, konkurencingumo ir naujų darbo vietų kūrimo kliūtis; 9 Maria Arena 1 dalis 1. pripažįsta, kad REFIT yra pirmasis postūmis verslui sumažinti reglamentavimo naštą ir panaikinti augimo ir naujų darbo vietų kūrimo kliūtis; 1. mano, kad REFIT turėtų būti pirmasis postūmis verslui sumažinti reglamentavimo naštą ir panaikinti augimo ir naujų darbo vietų kūrimo kliūtis; 10 Claude Rolin, Ivo Belet, Georges Bach, Pascal Arimont 1 dalis 1. pripažįsta, kad REFIT yra pirmasis postūmis verslui sumažinti reglamentavimo naštą ir panaikinti 1. pripažįsta, kad REFIT yra pirmasis postūmis supaprastinti verslo reglamentavimą ir panaikinti augimo ir PE v /75 AM\ doc

7 augimo ir naujų darbo vietų kūrimo kliūtis; naujų darbo vietų kūrimo kliūtis; Or. fr 11 Siôn Simon, Glenis Willmott 1 a dalis (nauja) 1a. ragina, kad REFIT mažiau dėmesio turėtų būti skiriama reglamentavimo mažinimui ir daugiau teisės aktų kokybei ir jų galimybėms apsaugoti ir ES piliečių interesams remti; poveikio vertinimuose taip pat turėtų būti įvertinti socialiniai ir ekonominiai teisės aktų nebuvimo padariniai ir poveikis pagrindinėms piliečių teisėms ES lygmeniu; finansinė sąnaudų ir naudos analizė negali būti vienintelis taikomas kriterijus; vykdant tinkamumo patikras, pagrindinėms teisėms ir užimtumo, sveikatos ir saugos aspektams turi būti teikiama tokia pat svarba kaip ir finansiniams aspektams, o kilus jų prieštaravimui, pirmenybė turėtų būti teikiama pagrindinėms teisėms; 12 Jean Lambert 1 a dalis (nauja) 1a. primena, kad keturi Aukšto lygio grupės administracinei naštai mažinti nariai, kurie atstovauja darbuotojų, visuomenės sveikatos, aplinkos apsaugos AM\ doc 7/75 PE v01-00

8 ir vartotojų interesams, patvirtino atskirą nuomonę dėl 2014 m. liepos 24 d. Administracinės naštos mažinimo programos galutinės ataskaitos 1 ; Claude Rolin, Georges Bach, Pascal Arimont 1 a dalis (nauja) 1a. ragina gerinti reglamentavimą vadovaujantis kokybės, o ne kiekybės principu; Or. fr 14 Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog 1 a dalis (nauja) 1a. primygtinai reikalauja, kad siekiant geresnio reglamentavimo visų pirma būtų akcentuojama kokybė, o ne kiekybė, pirmenybę teikiant tikslui ir paskirčiai, dėl kurių yra įvedamos prievolės, ir siekti, kad iš esmės tai būtų naudinga visuomenei; 15 Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog PE v /75 AM\ doc

9 1 b dalis (nauja) 1b. pabrėžia, kad kai vykdomi teisės aktų vertinimai ir tinkamumo patikros, pagrindinėms ir socialinėms teisėms turėtų būti skiriama didesnė svarba nei ekonominiams aspektams; 16 Dominique Martin, Joëlle Mélin 1 a dalis (nauja) 1a. tačiau tikisi, kad per diskusijas dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės nebus užgintos šių ES teisės aktų atžvilgiu Komisijos siūlomos ir taikomos lengvatos; Or. fr 17 Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog 2 dalis 2. pritaria Komisijos įsipareigojimui mažinti biurokratiją ir taikyti geresnį reglamentavimą; mano, kad biurokratijos sumažinimas turėtų darbuotojams suteikti proporcingą, įrodymais pagrįstą apsaugą ir tuo pat metu užtikrinti, kad verslas gali Išbraukta. AM\ doc 9/75 PE v01-00

10 augti, būtų kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas konkurencingumas; pažymi, kad reglamentavimo panaikinimas ir geresnis reglamentavimas nėra vienas kitą paneigiantys; 18 Jean Lambert 2 dalis 2. pritaria Komisijos įsipareigojimui mažinti biurokratiją ir taikyti geresnį reglamentavimą; mano, kad biurokratijos sumažinimas turėtų darbuotojams suteikti proporcingą, įrodymais pagrįstą apsaugą ir tuo pat metu užtikrinti, kad verslas gali augti, būtų kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas konkurencingumas; pažymi, kad reglamentavimo panaikinimas ir geresnis reglamentavimas nėra vienas kitą paneigiantys; 2. atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimą mažinti nereikalingą biurokratiją ir taikyti geresnį reglamentavimą; mano, kad visiška darbuotojų apsauga turėtų likti aukščiausios svarbos klausimu; 19 Claude Rolin, Ivo Belet, Georges Bach, Pascal Arimont 2 dalis 2. pritaria Komisijos įsipareigojimui mažinti biurokratiją ir taikyti geresnį reglamentavimą; mano, kad biurokratijos sumažinimas turėtų darbuotojams suteikti proporcingą, įrodymais pagrįstą apsaugą ir tuo pat metu užtikrinti, kad verslas gali 2. pritaria Komisijos įsipareigojimui mažinti biurokratiją ir taikyti geresnį reglamentavimą; tačiau būgštauja, kad sumažinus biurokratiją nebūtų panaikintas pirmiausia užimtumo bei sveikatos ir saugos darbe PE v /75 AM\ doc

11 augti, būtų kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas konkurencingumas; pažymi, kad reglamentavimo panaikinimas ir geresnis reglamentavimas nėra vienas kitą paneigiantys; reglamentavimas; pabrėžia, kad gerinant reglamentavimą reikia skatinti verslo plėtrą ir konkurencingumą, taip pat darbo vietų kūrimą, kartu užtikrinant pakankamą ir tinkamą darbuotojų apsaugą; Or. fr 20 Siôn Simon, Glenis Willmott 2 dalis 2. pritaria Komisijos įsipareigojimui mažinti biurokratiją ir taikyti geresnį reglamentavimą; mano, kad biurokratijos sumažinimas turėtų darbuotojams suteikti proporcingą, įrodymais pagrįstą apsaugą ir tuo pat metu užtikrinti, kad verslas gali augti, būtų kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas konkurencingumas; pažymi, kad reglamentavimo panaikinimas ir geresnis reglamentavimas nėra vienas kitą paneigiantys; 2. iš esmės remia Komisijos įsipareigojimą taikyti geresnį reglamentavimą; tačiau pabrėžia savo susirūpinimą dėl grėsmės prisidengiant biurokratijos mažinimu panaikinti reglamentavimą, visų pirma užimtumo ir sveikatos bei saugos teisės aktų srityse, ir pabrėžia, kad šiose srityse svarbu laikytis atsargumo principo; 21 Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 2 dalis 2. pritaria Komisijos įsipareigojimui mažinti biurokratiją ir taikyti geresnį 2. pritaria Komisijos įsipareigojimui mažinti biurokratiją; mano, kad jos AM\ doc 11/75 PE v01-00

12 reglamentavimą; mano, kad biurokratijos sumažinimas turėtų darbuotojams suteikti proporcingą, įrodymais pagrįstą apsaugą ir tuo pat metu užtikrinti, kad verslas gali augti, būtų kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas konkurencingumas; pažymi, kad reglamentavimo panaikinimas ir geresnis reglamentavimas nėra vienas kitą paneigiantys; sumažinimas turėtų būti pagrįstas įrodymais ir jokiu būdu nesumažinti darbuotojų apsaugos; 22 Evelyn Regner 2 dalis 2. pritaria Komisijos įsipareigojimui mažinti biurokratiją ir taikyti geresnį reglamentavimą; mano, kad biurokratijos sumažinimas turėtų darbuotojams suteikti proporcingą, įrodymais pagrįstą apsaugą ir tuo pat metu užtikrinti, kad verslas gali augti, būtų kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas konkurencingumas; pažymi, kad reglamentavimo panaikinimas ir geresnis reglamentavimas nėra vienas kitą paneigiantys; 2. pritaria Komisijos įsipareigojimui mažinti biurokratiją ir taikyti geresnį reglamentavimą; mano, kad dėl biurokratijos sumažinimo negali sumažėti darbuotojų apsauga, tačiau turėtų būti užtikrinama, kad verslas galėtų augti, didinti savo konkurencingumą ir kurti kokybiškas ir neterminuotas darbo vietas; Or. de 23 Maria Arena 2 dalis PE v /75 AM\ doc

13 2. pritaria Komisijos įsipareigojimui mažinti biurokratiją ir taikyti geresnį reglamentavimą; mano, kad biurokratijos sumažinimas turėtų darbuotojams suteikti proporcingą, įrodymais pagrįstą apsaugą ir tuo pat metu užtikrinti, kad verslas gali augti, būtų kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas konkurencingumas; pažymi, kad reglamentavimo panaikinimas ir geresnis reglamentavimas nėra vienas kitą paneigiantys; 2. pripažįsta Komisijos įsipareigojimą mažinti biurokratiją ir taikyti geresnį reglamentavimą; mano, kad biurokratijos sumažinimas turėtų darbuotojams turėtų nesumažinti darbuotojų apsaugos ir tuo pat metu užtikrinti, kad verslas galėtų augti, būtų kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas konkurencingumas; pažymi, kad reglamentavimo panaikinimas neturėtų būti vykdomas prisidengiant geresnio reguliavimo tikslu; 24 Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier 2 dalis 2. pritaria Komisijos įsipareigojimui mažinti biurokratiją ir taikyti geresnį reglamentavimą; mano, kad biurokratijos sumažinimas turėtų darbuotojams suteikti proporcingą, įrodymais pagrįstą apsaugą ir tuo pat metu užtikrinti, kad verslas gali augti, būtų kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas konkurencingumas; pažymi, kad reglamentavimo panaikinimas ir geresnis reglamentavimas nėra vienas kitą paneigiantys; 2. pritaria Komisijos įsipareigojimui mažinti biurokratiją ir taikyti geresnį reglamentavimą; mano, kad dėl geresnio, aiškesnio, veiksmingesnio ir ne tokio biurokratinio reglamentavimo neneigiant poreikio užtikrinti tinkamą darbuotojų apsaugos lygį verslas galėtų plėstis, būtų kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas konkurencingumas; Or. fr 25 Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin AM\ doc 13/75 PE v01-00

14 2 dalis 2. pritaria Komisijos įsipareigojimui mažinti biurokratiją ir taikyti geresnį reglamentavimą; mano, kad biurokratijos sumažinimas turėtų darbuotojams suteikti proporcingą, įrodymais pagrįstą apsaugą ir tuo pat metu užtikrinti, kad verslas gali augti, būtų kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas konkurencingumas; pažymi, kad reglamentavimo panaikinimas ir geresnis reglamentavimas nėra vienas kitą paneigiantys; 2. pritaria Komisijos įsipareigojimui mažinti biurokratiją ir taikyti geresnį reglamentavimą; palankiai vertina J. C. Junckerio vadovaujamos Komisijos pastangas dėl sustiprintos geresnio reglamentavimo darbotvarkės ir ragina, kad ją vykdant būtų sukurta veiksminga sistema ir būtų pasiekta reali pažanga; mano, kad mažinant biurokratiją turėtų būti siekiama darbuotojams suteikti proporcingą, įrodymais pagrįstą apsaugą ir tuo pat metu užtikrinti, kad verslas galėtų augti, būtų kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas konkurencingumas; pažymi, kad geresnis reglamentavimas ir geresnė darbuotojų apsauga nėra vienas kitą paneigiantys; 26 Miapetra Kumpula-Natri 2 dalis 2. pritaria Komisijos įsipareigojimui mažinti biurokratiją ir taikyti geresnį reglamentavimą; mano, kad biurokratijos sumažinimas turėtų darbuotojams suteikti proporcingą, įrodymais pagrįstą apsaugą ir tuo pat metu užtikrinti, kad verslas gali augti, būtų kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas konkurencingumas; pažymi, kad reglamentavimo panaikinimas ir geresnis reglamentavimas nėra vienas kitą paneigiantys; 2. pritaria Komisijos įsipareigojimui mažinti biurokratiją ir taikyti geresnį reglamentavimą; mano, kad biurokratijos sumažinimas turėtų darbuotojams suteikti apsaugą ir tuo pat metu užtikrinti, kad verslas gali augti, būtų kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas konkurencingumas; PE v /75 AM\ doc

15 27 Jeroen Lenaers 2 dalis 2. pritaria Komisijos įsipareigojimui mažinti biurokratiją ir taikyti geresnį reglamentavimą; mano, kad biurokratijos sumažinimas turėtų darbuotojams suteikti proporcingą, įrodymais pagrįstą apsaugą ir tuo pat metu užtikrinti, kad verslas gali augti, būtų kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas konkurencingumas; pažymi, kad reglamentavimo panaikinimas ir geresnis reglamentavimas nėra vienas kitą paneigiantys; 2. pritaria Komisijos įsipareigojimui mažinti biurokratiją ir taikyti geresnį reglamentavimą; mano, kad biurokratijos sumažinimas turėtų darbuotojams suteikti proporcingą, įrodymais pagrįstą apsaugą ir tuo pat metu užtikrinti, kad verslas gali augti, būtų kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas konkurencingumas; taip pat atkreipia ypatingą dėmesį į jauniems ir verslą pradedantiems verslininkams tenkančios biurokratinės naštos mažinimą, kad šie pasitikėtų savimi plėtodami verslą; pažymi, kad reglamentavimo panaikinimas ir geresnis reglamentavimas nėra vienas kitą paneigiantys; Or. nl 28 Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog 2 a dalis (nauja) 2a. mano, kad REFIT yra pirmasis žingsnis siekiant sumažinti nereikalingą reglamentavimo naštą ir panaikinti ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų kūrimo kliūtis; tačiau pabrėžia, kad geresnio reglamentavimo dingstimi neturėtų būti naudojamasi siekiant panaikinti reglamentavimą, kad būtų apribotos darbuotojų arba vartotojų AM\ doc 15/75 PE v01-00

16 teisės; 29 Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog 2 b dalis (nauja) 2b. pažymi, kad nustatant ir įgyvendinant ES lygmens politiką ir kitą veiklą reikėtų atsižvelgti į horizontaliąsias SESV 9 ir 11 straipsnių nuostatas; pabrėžia, kad būtina ne tik įvertinti finansinius veiksnius ir trumpalaikį poveikį, bet ir ilgalaikę teisės aktų vertę, pvz., neigiamo poveikio sveikatai mažėjimą ar ekosistemų išsaugojimą, kuriuos dažnai yra sudėtinga įvertinti; apgailestauja, kad dėl to dažnai neatsižvelgiama į socialinę ir aplinkosauginę naudą bei sąnaudas; 30 Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog 2 c dalis (nauja) 2c. yra susirūpinęs, kad didelė dalis Komisijos iniciatyvų ir antraščių, susijusiu su geresniu reglamentavimu, klaidina piliečius ir įmones; PE v /75 AM\ doc

17 31 Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog 2 d dalis (nauja) 2d. primygtinai ragina Komisiją pateikti esamų teisės aktų su REFIT susijusios veiklos, pvz., įvertinimo, supaprastinimo, konsolidavimo ir tikslinės peržiūros, aiškias apibrėžtis, kad būtų užtikrintas didesnis skaidrumas; 32 Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog 3 dalis 3. pritaria pastangoms apibrėžti tikrąsias galimybes teisės aktams supaprastinti; pabrėžia, kad būtinos nesudėtingos, aiškiai suformuluotos taisyklės, kuriomis būtų galima pašalinti sudėtingumą ir kurios yra paprastai įgyvendinamos, siekiant pagerinti atitiktį, ypač sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo teisės aktų srityse; 3. pabrėžia, kad būtini aiškiai suformuluoti teisės aktai, kad būtų lengviau užtikrinti jų atitiktį; 33 Anne Sander 3 dalis AM\ doc 17/75 PE v01-00

18 3. pritaria pastangoms apibrėžti tikrąsias galimybes teisės aktams supaprastinti; pabrėžia, kad būtinos nesudėtingos, aiškiai suformuluotos taisyklės, kuriomis būtų galima pašalinti sudėtingumą ir kurios yra paprastai įgyvendinamos, siekiant pagerinti atitiktį, ypač sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo teisės aktų srityse; 3. pritaria pastangoms supaprastinti visą teisėkūros procedūrą; pabrėžia, kad būtinos aiškios ir visiems suprantamos teisės nuostatos, kad būtų galima jas lengvai ir greitai įgyvendinti ir jų būtų labiau laikomasi. Tai bus veiksmingiausia parama verslui ir geriausia apsauga darbuotojams; Or. fr 34 Jean Lambert 3 dalis 3. pritaria pastangoms apibrėžti tikrąsias galimybes teisės aktams supaprastinti; pabrėžia, kad būtinos nesudėtingos, aiškiai suformuluotos taisyklės, kuriomis būtų galima pašalinti sudėtingumą ir kurios yra paprastai įgyvendinamos, siekiant pagerinti atitiktį, ypač sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo teisės aktų srityse; 3. pritaria pastangoms apibrėžti tikrąsias galimybes teisės aktams supaprastinti; pabrėžia, kad būtinos aiškiai suformuluotos taisyklės, kurios yra paprastai įgyvendinamos, siekiant pagerinti atitiktį teisės aktų srityse; atkreipia dėmesį, kad plačiai paplitęs ES teisės aktų išimčių taikymas savaime prisideda prie reglamentavimo sudėtingumo; 35 Evelyn Regner 3 dalis 3. pritaria pastangoms apibrėžti tikrąsias galimybes teisės aktams supaprastinti; 3. pritaria pastangoms apibrėžti tikrąsias galimybes teisės aktams supaprastinti; PE v /75 AM\ doc

19 pabrėžia, kad būtinos nesudėtingos, aiškiai suformuluotos taisyklės, kuriomis būtų galima pašalinti sudėtingumą ir kurios yra paprastai įgyvendinamos, siekiant pagerinti atitiktį, ypač sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo teisės aktų srityse; pabrėžia, kad būtinos nesudėtingos, aiškiai suformuluotos taisyklės, taip pat sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo teisės aktų srityse; Or. de 36 Miapetra Kumpula-Natri, Ole Christensen 3 dalis 3. pritaria pastangoms apibrėžti tikrąsias galimybes teisės aktams supaprastinti; pabrėžia, kad būtinos nesudėtingos, aiškiai suformuluotos taisyklės, kuriomis būtų galima pašalinti sudėtingumą ir kurios yra paprastai įgyvendinamos, siekiant pagerinti atitiktį, ypač sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo teisės aktų srityse; 3. pritaria pastangoms apibrėžti tikrąsias galimybes teisės aktams supaprastinti; pabrėžia, kad būtinos nesudėtingos, aiškiai suformuluotos taisyklės, kuriomis būtų galima pašalinti sudėtingumą ir kurios yra paprastai įgyvendinamos, siekiant pagerinti atitiktį; 37 Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 3 dalis 3. pritaria pastangoms apibrėžti tikrąsias galimybes teisės aktams supaprastinti; pabrėžia, kad būtinos nesudėtingos, aiškiai suformuluotos taisyklės, kuriomis būtų galima pašalinti sudėtingumą ir kurios yra paprastai įgyvendinamos, siekiant pagerinti atitiktį, ypač sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo teisės aktų srityse; 3. pritaria pastangoms apibrėžti tikrąsias galimybes teisės aktams supaprastinti; pabrėžia, kad būtinos nesudėtingos, aiškiai suformuluotos taisyklės, kurios yra paprastai įgyvendinamos, siekiant pagerinti atitiktį, ypač sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo teisės aktų srityse; AM\ doc 19/75 PE v01-00

20 38 Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin 3 dalis 3. pritaria pastangoms apibrėžti tikrąsias galimybes teisės aktams supaprastinti; pabrėžia, kad būtinos nesudėtingos, aiškiai suformuluotos taisyklės, kuriomis būtų galima pašalinti sudėtingumą ir kurios yra paprastai įgyvendinamos, siekiant pagerinti atitiktį, ypač sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo teisės aktų srityse; 3. pritaria pastangoms apibrėžti tikrąsias galimybes teisės aktams supaprastinti ir pritaikyti, kartu išlaikant aukštus standartus; pabrėžia, kad būtinos nesudėtingos, aiškiai suformuluotos taisyklės, kuriomis būtų galima pašalinti sudėtingumą ir kurios yra paprastai įgyvendinamos, siekiant pagerinti atitiktį, ypač sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo teisės aktų srityse; primena apie subsidiarumo ir proporcingumo principų svarbą; 39 Siôn Simon 3 dalis 3. pritaria pastangoms apibrėžti tikrąsias galimybes teisės aktams supaprastinti; pabrėžia, kad būtinos nesudėtingos, aiškiai suformuluotos taisyklės, kuriomis būtų galima pašalinti sudėtingumą ir kurios yra paprastai įgyvendinamos, siekiant pagerinti atitiktį, ypač sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo teisės aktų srityse; 3. pritaria pastangoms apibrėžti tikrąsias galimybes teisės aktams supaprastinti; pabrėžia, kad būtinos nesudėtingos, aiškiai suformuluotos taisyklės, kuriomis būtų galima pašalinti sudėtingumą ir kurios yra paprastai įgyvendinamos, siekiant pagerinti atitiktį, ypač sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo teisės aktų srityse; tačiau susirūpinęs pažymi, kad keturi Aukšto lygio nepriklausomų suinteresuotųjų šalių PE v /75 AM\ doc

21 grupės administracinei naštai mažinti nariai nesutiko su kai kuriomis šios grupės galutinėje ataskaitoje dėl administracinės naštos pateiktomis išvadomis ir parengė atskirąją nuomonę; tikisi, kad Komisija atsižvelgs į visų dalyvavusių šalių rūpimus aspektus; 40 Ivo Belet, Claude Rolin 3 dalis 3. pritaria pastangoms apibrėžti tikrąsias galimybes teisės aktams supaprastinti; pabrėžia, kad būtinos nesudėtingos, aiškiai suformuluotos taisyklės, kuriomis būtų galima pašalinti sudėtingumą ir kurios yra paprastai įgyvendinamos, siekiant pagerinti atitiktį, ypač sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo teisės aktų srityse; 3. pritaria pastangoms apibrėžti tikrąsias galimybes teisės aktams supaprastinti; pabrėžia, kad būtinos nesudėtingos, aiškiai suformuluotos taisyklės, kuriomis būtų galima pašalinti sudėtingumą ir kurios yra paprastai įgyvendinamos, siekiant pagerinti atitiktį, ypač sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo teisės aktų srityse; pažymi, kad nustatant ir įgyvendinant ES lygmens politiką reikėtų atsižvelgti į socialinį dialogą ir socialinio poveikio vertinimus, kaip numatyta SESV 9 ir 152 straipsniuose; 41 Anne Sander 3 dalies pirma pastraipa (nauja) taip pat pabrėžia, kad būtina taikyti principą visų pirma galvokime apie AM\ doc 21/75 PE v01-00

22 mažuosius, kuris turi būti bet kokio reglamentavimo pagrindas, atsižvelgiant į tai, kad apie 99 proc. Europos įmonių yra MVĮ. Laikantis šio principo ES teisės aktai nebeturėtų būti papildoma administracinė ir reguliavimo našta, kuri pernelyg dažnai apsunkina MVĮ veikimą, trukdo jų konkurencingumui ir dėl kurios jų gebėjimai kurti inovacijas ir darbo vietas yra riboti. Priešingai, ES teisės aktai turėtų būti MVĮ plėtros ramstis, užtikrinantis jų reglamentavimo stabilumą ir teisinį tikrumą; Or. fr 42 Dominique Martin, Joëlle Mélin 3 a dalis (nauja) 3a. palankiai vertina Europos Komisijos taikomą principą visų pirma galvokime apie mažuosius, pagal kurį pirmenybė teikiama MVĮ ir jų interesams; Or. fr 43 Ulla Tørnæs, Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl 3 a dalis (nauja) 3a. pabrėžia, kad siekiant geresnio reglamentavimo reikia taikyti principą iš apačios į viršų ; todėl ragina Komisiją įsteigti Europos suinteresuotųjų subjektų forumą, sprendžiantį geresnio PE v /75 AM\ doc

23 reglamentavimo ir mažesnės biurokratijos klausimus, kurio tikslas būtų iki 2020 m. kiekybiniu atžvilgiu administracinę naštą sumažinti 20 proc.; pabrėžia, kad šiame forume turi dalyvauti susiję suinteresuotieji subjektai, įskaitant oficialius pilietinės visuomenės, socialinių partnerių, vartotojų organizacijų ir verslo bendruomenės, visų pirma MVĮ, kurios Europoje sukuria 80 proc. darbo vietų, atstovus, pabrėžia, kad Komisija turėtų aktyviai svarstyti šio forumo pasiūlymus ir kad Komisija turėtų vertinti šiuos pasiūlymus pagal principą laikykis arba paaiškink ; mano, kad šis forumas galėtų tapti verslo ar kolektyvų grupių, veikiančių nacionaliniu ir visos Europos lygmeniu, platforma, kuria naudodamosi jos teiktų pasiūlymus, kuriais remtų geresnio reglamentavimo principus arba padėtų mažinti biurokratiją jų sektoriui galiojančio reglamentavimo srityje; 44 Anthea McIntyre 3 a dalis (nauja) 3a. mano, kad kai yra aiškiai nustatyta, kad būtina ES lygmeniu imtis veiksmų užimtumo ir socialinių reikalų srityje ir visiškai laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų, siekiant geriau nustatyti tokių teisės aktų poveikį reikia taikyti tam tikrus rodiklius, kad būtų nustatytos visos atitikties sąnaudos ir administracinės sąnaudos; AM\ doc 23/75 PE v01-00

24 45 Amjad Bashir 3 a dalis (nauja) 3b. primena, kad valstybių narių perteklinis reglamentavimas didina reglamentavimo sudėtingumą ir dar labiau mažina atitiktį; rekomenduoja, kad perkeldamos ES teisės aktus į nacionalinę teisę valstybės narės vengtų didinti administracinę naštą, ir taip papildytų REFIT programą; 46 Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog 3 a dalis (nauja) 3a. pabrėžia, kad pažangus reglamentavimas turi atitikti vidaus rinkos socialinį aspektą, kaip numatyta Sutartyje; pabrėžia, kad REFIT darbotvarkė neturėtų būti naudojama siekiant nesilaikyti Europos lygmeniu socialinių partnerių pasiektų susitarimų; pabrėžia, kad būtina gerbti socialinių partnerių savarankiškumą; primena, kad SESV 155 straipsnis garantuoja, kad bendru pasirašiusiųjų šalių prašymu socialinių partnerių susitarimai tampa Europos Sąjungos teisės aktais; palankiai šiuo atžvilgiu vertina Komisijos pirmininko J.-C. Junckerio pareiškimą, kad socialinė rinkos ekonomika gali veikti, tik jei yra socialinis dialogas, ir kad jis norėtų būti socialinio dialogo pirmininkas; PE v /75 AM\ doc

25 47 Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 3 a dalis (nauja) 3a. primygtinai teigia, kad teisės aktai užimtumo ir sveikatos ir saugos srityse yra būtinieji darbuotojų apsaugos standartai, kuriuos valstybės narės gali viršyti. ES teisės aktai nebus aiškinami kaip didžiausi standartai tokiais atvejais, kai šie reglamentai galėtų būti laikomi kliūtimis konkurencijai bendrojoje rinkoje; 48 Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 3 b dalis (nauja) 3b. primygtinai teigia, kad darbuotojas turi teisę į sveikatos ir saugos darbe apsaugą ir į būtinąsias darbo sąlygas, neatsižvelgiant į tai, ar jis dirba mažoje, vidutinėje ar didelėje įmonėje; 49 Georgi Pirinski 4 dalis AM\ doc 25/75 PE v01-00

26 4. palankiai vertina tai, jog Komisija pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; Išbraukta. 50 Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier 4 dalis 4. palankiai vertina tai, jog Komisija pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; Išbraukta. Or. fr 51 Claude Rolin, Ivo Belet, Pascal Arimont 4 dalis 4. palankiai vertina tai, jog Komisija pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; Išbraukta. Or. fr 52 Marian Harkin PE v /75 AM\ doc

27 4 dalis 4. palankiai vertina tai, jog Komisija pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; Išbraukta. 53 Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog 4 dalis 4. palankiai vertina tai, jog Komisija pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; Išbraukta. 54 Siôn Simon, Glenis Willmott 4 dalis 4. palankiai vertina tai, jog Komisija pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; 4. griežtai nepritaria Komisijos ketinimui atsiimti daug pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, ypač dėl direktyvos dėl raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų ir dėl kancerogenų direktyvos persvarstymo; apgailestauja, kad pasiūlymas atšaukti teisės aktus buvo paskelbtas nepateikiant pagrindimo ir AM\ doc 27/75 PE v01-00

28 nepasitarus su susijusiais partneriais; 55 Evelyn Regner 4 dalis 4. palankiai vertina tai, jog Komisija pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; 4. nurodo 2015 m. sausio 15 d. Parlamento sprendimus nepanaikinti direktyvos dėl motinystės atostogų; Or. de 56 Maria Arena, Siôn Simon, Javi López, Glenis Willmott 4 dalis 4. palankiai vertina tai, jog Komisija pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; 4. labai apgailestauja, jog Komisija pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; taip pat ragina Tarybą paspartinti direktyvos dėl priemonių, skirtų paskatinti nėščių darbuotojų, neseniai pagimdžiusių darbuotojų ir krūtimi maitinančių moterų sveikatos ir saugos gerinimą, priėmimą ir pakartoja, kad Europos Parlamentas nori pragmatiškai dėl to derėtis; PE v /75 AM\ doc

29 57 Jean Lambert 4 dalis 4. palankiai vertina tai, jog Komisija pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; 4. apgailestauja dėl to, jog Komisija pažymėjo, kad galbūt reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; pakartoja savo raginimą valstybėms narėms daryti viską, kad nedelsiant būtų susitarta dėl šio sveikatos ir saugos teisės akto; 58 Sofia Ribeiro 4 dalis 4. palankiai vertina tai, jog Komisija pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; 4. ragina Komisiją pratęsti diskusiją su Europos Parlamentu ir Taryba dėl motinystės atostogų ir pažymi, kad užtikrinant vienodas teises abiems tėvams būtina įtraukti tėvystės ir vaiko priežiūros atostogas kaip pagrindinį veiksnį kovojant su lyčių diskriminacija darbo vietoje; Or. pt 59 Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 4 dalis AM\ doc 29/75 PE v01-00

30 4. palankiai vertina tai, jog Komisija pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; 4. ragina Komisiją tęsti derybas dėl direktyvos dėl motinystės atostogų; 60 Miapetra Kumpula-Natri 4 dalis 4. palankiai vertina tai, jog Komisija pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; 4. apgailestauja dėl to, jog Komisija pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; 61 Ulla Tørnæs, Pavel Telička, Martina Dlabajová 4 dalis 4. palankiai vertina tai, jog Komisija pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; 4. atkreipia dėmes į tai, jog Komisija pažymėjo, kad galėtų būti svarstomas direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimas; pabrėžia, kad bet koks naujas Komisijos pasiūlymas šioje srityje turi visiškai atitikti subsidiarumo principą; PE v /75 AM\ doc

31 62 Anthea McIntyre 4 dalis 4. palankiai vertina tai, jog Komisija pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; 4. palankiai vertina tai, jog Komisija savo 2015 m. darbo programoje pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; mano, kad reikėtų svarstyti platesnę su teisėkūra nesusijusią iniciatyvą dėl profesinio ir šeiminio gyvenimo suderinimo valstybėse narėse; 63 Georges Bach 4 dalis 4. palankiai vertina tai, jog Komisija pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; 4. palankiai vertina tai, jog Komisija pažymėjo, kad reiktų apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimą; tačiau ragina artimiausiu metu pateikti naują pasiūlymą; Or. fr 64 Georgi Pirinski 4 a dalis (nauja) AM\ doc 31/75 PE v01-00

32 4a. griežtai nepritaria Komisijos ketinimui panaikinti direktyvą dėl motinystės atostogų; mano, kad Tarybos atsisakymas pradėti derybas su EP neturi trukdyti nuostatai dėl veiksmingos nėščių ir krūtimi maitinančių moterų, taip pat į darbo rinką po nėštumo grįžtančių moterų, apsaugos; 65 Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog 4 a dalis (nauja) 4a. nepritaria Komisijos ketinimui panaikinti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, visų pirma direktyvą dėl motinystės atostogų, deramai nepasitarus su teisėkūros institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, nes tai yra būtina politinių sprendimų proceso dalis; 66 Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier 4 a dalis (nauja) 4a. atkreipia dėmesį į Komisijos norą apsvarstyti direktyvos dėl motinystės atostogų panaikinimo klausimą; ragina Komisiją parengti naują pasiūlymą PE v /75 AM\ doc

33 atsižvelgiant į socialinius pokyčius siekiant priimti plataus užmojo direktyvą, kurioje būtų skatinama didinti moterų užimtumą ir gimstamumą Europoje; Or. fr 67 Dominique Martin, Joëlle Mélin 4 a dalis (nauja) 4a. nuo 2008 m. šis pasiūlymas dėl direktyvos vis dar įstrigęs teisėkūros procese, todėl neveiksmingas; palankiai vertina tai, kad atsiėmus šį pasiūlymą dėl direktyvos bus galima iš naujo pradėti procesą arba rasti naujų būdų šiems tikslams pasiekti; Or. fr 68 Claude Rolin, Pascal Arimont 4 a dalis (nauja) 4a. ir toliau griežtai prieštarauja Komisijos ketinimui atsiimti kai kuriuos pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, konkrečiai panaikinti direktyvą dėl motinystės atostogų, direktyvą dėl raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų ir persvarstyti direktyvą dėl kancerogenų; apgailestauja, kad šie pasiūlymai panaikinti direktyvas buvo paskelbti neatlikus patvirtinamosios analizės ir iš anksto nepasikonsultavus su AM\ doc 33/75 PE v01-00

34 abiem teisėkūros institucijomis ir suinteresuotosiomis šalimis; Or. fr 69 Maria Arena 4 b dalis (nauja) 4b. apgailestauja dėl Komisijos nenoro pateikti pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kad paremtų kovą su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais, kurie, vadovaujantis Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (OSHA) mokslinių tyrimų duomenimis, atneša daug nuostolių įmonėms dėl jų tiesioginių (draudimo, kompensacijų, medicininių ir administracinių) sąnaudų ir netiesioginių sąnaudų dėl prarasto produktyvumo; 70 Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 4 a dalis (nauja) 4a. ragina Komisiją sustiprinti darbuotojų apsaugą; visų pirma ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų, aplinkoje esančių tabako dūmų ir pagal poreikį atnaujinti informaciją apie kancerogenines ir mutagenines medžiagas; PE v /75 AM\ doc

35 71 Siôn Simon, Glenis Willmott 4 a dalis (nauja) 4a. pareiškia, kad REFIT neturėtų būti pretekstas nesilaikyti Europos lygmeniu socialinių partnerių pasiektų susitarimų ir kad būtina gerbti socialinių partnerių savarankiškumą; pabrėžia, kad SESV 155 straipsniu garantuojama, kad bendru pasirašiusiųjų šalių prašymu socialinių partnerių susitarimai tampa ES teisės aktais; todėl ragina priimti kirpimo paslaugų sektoriaus socialinių partnerių susitarimą dėl sveikatos ir saugos darbe; 72 Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 4 b dalis (nauja) 4b. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl kirpimo paslaugų sektoriaus susitarimo dėl sveikatos ir saugos darbe, kad būtų gerbiama Europos darbdavių asociacijų patirtis ir Europos darbuotojų atstovavimas šiame sektoriuje ir jų sprendimas apsaugoti darbuotojus, ir kad būtų gerbiama sutartyse numatyta socialinio dialogo galimybė; AM\ doc 35/75 PE v01-00

36 73 Maria Arena 4 a dalis (nauja) 4a. apgailestauja dėl Komisijos atsisakymo paversti kirpimo paslaugų sektoriaus susitarimą teisės aktu, taip pakenkiant socialinių partnerių pasitikėjimui Europos socialiniu dialogu ir Komisijos pritariančiuoju vaidmeniu jame; 74 Georges Bach 4 a dalis (nauja) 4a. ragina Komisiją konsultuotis su Europos Parlamentu ir suinteresuotosiomis šalimis prieš atsiimant bet kokį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto; Or. fr 75 Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog 4 b dalis (nauja) PE v /75 AM\ doc

37 4b. pabrėžia, kad norint, jog REFIT netaptų nuolatinio teisinio neaiškumo šaltiniu, reikia užtikrinti nuspėjamumą, teisinį tikrumą ir skaidrumą; pabrėžia, kad bet kokie teisės aktų pakeitimai turi būti kruopščiai apsvarstyti, įvertinant juos ir ilgalaikiu požiūriu; pažymi, kad politinio tęstinumo nebuvimo principas ir esamų teisės aktų panaikinimas neturėtų sukelti abejonių dėl politinio socialinių tikslų siekiamumo; 76 Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog 4 c dalis (nauja) 4c. apgailestauja, kad Komisija nenoriai imasi tikrinti siūlomą direktyvą dėl vienanarės privačios ribotos atsakomybės bendrovės REFIT atžvilgiu; įspėja, kad dėl siūlomos direktyvos gali kilti rimtų problemų, nes atsiras naujų ir paprastų būdų sukurti pašto dėžučių bendroves ir nepaisyti darbuotojų socialinių teisių bei vengti mokėti socialines įmokas; 77 Maria Arena 4 c dalis (nauja) AM\ doc 37/75 PE v01-00

38 4c. yra susirūpinęs dėl vykdomo Darbo laiko teisės akto vertinimo, siekiant jį supaprastinti; siūlo vietoj to dėti daugiau pastangų siekiant jį tinkamai įgyvendinti; 78 Maria Arena 4 d dalis (nauja) 4d. yra susirūpinęs dėl vykdomo laikinojo įdarbinimo agentūrų teisės akto įvertinimo, siekiant jį supaprastinti; reikalauja, kad vietoj to vykdant bet kokią šio teisės akto peržiūrą būtų išplėsta jo aprėptis, būtų įtraukti judūs darbuotojai; 79 Sofia Ribeiro 4 a dalis (nauja) 4a. atmeta pasiūlymą panaikinti vaisių ir daržovių, bananų ir pieno platinimo mokyklose pagalbos schemas; Or. pt PE v /75 AM\ doc

39 80 Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog 5 dalis 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti paprastesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; Išbraukta. 81 Siôn Simon, Glenis Willmott 5 dalis 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti paprastesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; 5. ragina Komisiją peržiūrėti MVĮ tyrimą, kad būtų užtikrinta, jog jis nekelia pavojaus, kad bus sumažintos MVĮ darbuotojų teisės dėl sveikatos, saugos ir darbo ir jų apsauga; 82 Maria Arena 5 dalis AM\ doc 39/75 PE v01-00

40 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti paprastesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; 5. ragina Komisiją atsižvelgti į tai kad, kaip nurodyta Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonėje, principas visų pirma galvokime apie mažuosius nėra skirtas atleisti labai mažas įmones ir MVĮ nuo teisės aktų taikymo ir negali būti naudojamas šiam tikslui jis yra skirtas užtikrinti, kad rengiant teisės aktą, būtų atsižvelgta į tai, kad jis galios ir mažoms įmonėms, nekeičiant to teisės akto tikslo, bet tuo pat metu laikantis aukštų sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; 83 Jean Lambert 5 dalis 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti paprastesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; 5. atkreipia dėmesį į poveikio MVĮ tyrimą; įspėja dėl pavojaus labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti paprastesnę tvarką arba apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujantis kiekvienu konkrečiu atveju, nes turi būti užtikrinta, kad bus visada laikomasi sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; primena, kad Europos amatų, mažų ir vidutinių įmonių asociacijos (UEAPME) teigimu, MVĮ ir labai mažų įmonių atleidimas nuo Europos Sąjungos teisės aktų taikymo neatitinka MVĮ interesų 1 ; 1 ws.pdf PE v /75 AM\ doc

41 84 Claude Rolin, Ivo Belet, Georges Bach 5 dalis 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti paprastesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; 5. ragina Komisiją atsižvelgti į MVĮ ir labai mažų įmonių ypatumus ir nepažeisti darbuotojų teisių ir, konkrečiau, sveikatos apsaugos ir darbo saugos standartų rengiant teisės aktus; Or. fr 85 Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 5 dalis 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti paprastesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; 5. atkreipia dėmesį į poveikio MVĮ tyrimą; mano, kad labai mažoms įmonėms vadovaujantis kiekvienu konkrečiu atveju būtų galima taikyti išimtis, tačiau nemažinant sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; 86 Evelyn Regner 5 dalis AM\ doc 41/75 PE v01-00

42 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti paprastesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti specialiai joms skirtą tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti specialias nuostatas, vadovaujantis kiekvienu konkrečiu atveju, laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; Or. de 87 Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Enrique Calvet Chambon 5 dalis 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti paprastesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; 5. palankiai vertina poveikio MVĮ tyrimą ir primena Komisijai, kad ji Europos iniciatyvoje Small Business Act įsipareigojo formuojant politiką įgyvendinti principą visų pirma galvokime apie mažuosius, ir mano, kad vis dar reikia padaryti nemažą pažangą; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms, pradedančiosioms įmonėms ir MVĮ taikyti paprastesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę joms taikyti išimtis, vadovaujantis kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų 88 Anne Sander 5 dalis PE v /75 AM\ doc

43 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti paprastesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; 5. kadangi apie 99 proc. Europos įmonių yra MVĮ, jos turi būti etalonas rengiant bet kokį teisės aktą. ES teisės aktai turi būti grindžiami principu visų pirma galvokime apie mažuosius. Todėl labai pritaria poveikio MVĮ tyrimui, kuris turėtų būti sisteminis ir privalomas visuose teisėkūros proceso etapuose; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti, tik tada, kai tai būtina, paprastesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; Or. fr 89 Miapetra Kumpula-Natri 5 dalis 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti paprastesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujantis kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; 90 Sven Schulze 5 dalis AM\ doc 43/75 PE v01-00

44 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti paprastesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti paprastesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų, taip pat standartų, skirtų kovai su nusikalstamumu; Or. de 91 Anne Sander 5 dalis 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti paprastesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti veiksmingesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; Or. fr 92 Jeroen Lenaers 5 dalis 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti paprastesnę tvarką ir apsvarstyti 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ, ypač jauniems ir verslą pradedantiems PE v /75 AM\ doc

45 galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; verslininkams, taikyti paprastesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; Or. nl 93 Dominique Martin, Joëlle Mélin 5 dalis 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti paprastesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų; 5. pritaria poveikio MVĮ tyrimui; ragina Komisiją labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikyti paprastesnę tvarką ir apsvarstyti galimybę labai mažoms įmonėms taikyti išimtis, vadovaujasi kiekvienu konkrečiu atveju, bet tuo pat metu laikantis sveikatos apsaugos, saugos ir užimtumo standartų ir darbo teisių; Or. fr 94 Marian Harkin 5 dalies pirma pastraipa (nauja) ragina Komisiją skubiai svarstyti priemones dėl poveikio, kurį labai mažos įmonės patiria dėl neseniai priimtų ES PVM taisyklių skaitmeninėms paslaugoms, visų pirma dėl didelės administracinės naštos, kad skaitmeninė ekonomika galėtų klestėti; AM\ doc 45/75 PE v01-00

46 95 Anthea McIntyre 5 a dalis (nauja) 5a. ragina Komisiją skubiai peržiūrėti Europos iniciatyvą Small Business Act, kad įvertintų, kaip vadovaujantis geresnio reglamentavimo darbotvarke būtų galima ją patobulinti, kad ji efektyviau veiktų; 96 Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Pavel Telička 5 a dalis (nauja) 5a. primena, kad Komisijos narė E. Bieńkowska savo patvirtinimo posėdyje įpareigojo Komisiją apsvarstyti bet kurio pasiūlymo panaikinimą, kai nariai mano, kad poveikio vertinimas yra klaidingas arba netinkamai atsižvelgta į elementus; ragina Komisiją raštu patvirtinti šį savo įsipareigojimą; 97 Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog 5 a dalis (nauja) PE v /75 AM\ doc

47 5a. pažymi, kad teisės aktas gali turėti skirtingą poveikį didelėms įmonėms ir MVĮ, ir į tai reikėtų atsižvelgti rengiant teisės aktų projektus; pabrėžia, kad visi darbuotojai turi teisę į aukščiausio lygio sveikatos ir saugos darbo vietoje apsaugą, neatsižvelgiant į darbovietės dydį arba darbo sutartį; 98 Anthea McIntyre 5 b dalis (nauja) 5b. pažymi, kad socialinių partnerių susitarimai galioja įvairiose politikos srityse, turinčiose įtaką ir darbuotojams, ir darbdaviams; yra susirūpinęs, kad derybos atsilieka nuo ES geresnio reglamentavimo darbotvarkės; 99 Anne Sander 6 dalis 6. be to, ragina imtis papildomų priemonių, skirtų patikrinti, ar teisės aktas atlieka tai, ką turėtų atlikti ir nustatyti sritis, kuriose esama nenuoseklumo ar neveiksmingų priemonių; 6. be to, ragina imtis papildomų priemonių, skirtų patikrinti, ar neseniai priimti teisės aktai neprieštarauja jau galiojantiems teisės aktams, nes įmonės turi įdėti daug ir brangiai kainuojančių pastangų, kad AM\ doc 47/75 PE v01-00

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

RE_Statements

RE_Statements Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas B8-0235/2017 29.3.2017 PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. gegužės 20 d. (OR. en) 9079/15 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRAN

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. gegužės 20 d. (OR. en) 9079/15 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRAN Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. gegužės 20 d. (OR. en) 9079/15 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174 ECOFIN 373 ENV 324 POLGEN 79 ENER 186 INST 169

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0117/2016 8.4.2016 PRANEŠIMAS dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2193(DEC))

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 5.12.2018 A8-0392/33 33 Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 03 14 COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e L 328/82 2018 12 21 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (Tekstas svarbus

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. birželio 1 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: AGRI

Detaliau

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inovacijų centro, asociacijos

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

PR_INI

PR_INI Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0153/2016 26.4.2016 PRANEŠIMAS Skurdas: lyčių aspektas (2015/2228(INI)) Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas Pranešėja: Maria Arena Nuomonės

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - wfh1D4_ doc

Microsoft Word - wfh1D4_ doc EUROPOS KOMISIJA Strasbūras, 5.2.2013 COM(2013) 44 final 2013/0024 (COD) C7-0034/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (Tekstas svarbus EEE)

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

AM_Com_NonLegOpinion

AM_Com_NonLegOpinion EUROPOS PARLAMENTAS 2014 2019 Užsienio reikalų komitetas 2014/2228(INI) 2.3.2015 PAKEITIMAI 1 102 Francisco José Millán Mon (PE546.630v02-00) dėl rekomendacijų Europos Komisijai dėl derybų dėl Transatlantinės

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 8.4.2009 KOM(2009) 126 galutinis 2009/0054 (COD) C7-0044/09 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl kovos su pavėluotais mokėjimais, atliekamais pagal

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/389 EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA (2010/C 83/02) 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/391 Europos Parlamentas, Taryba

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. spalio 4 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: EDUC 316

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

A8-0224/177 Pakeitimas 177 Thomas Händel Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu Pranešimas Heinz K. Becker A8-0224/2015 Europos užimt

A8-0224/177 Pakeitimas 177 Thomas Händel Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu Pranešimas Heinz K. Becker A8-0224/2015 Europos užimt 17.2.2016 A8-0224/177 Pakeitimas 177 Thomas Händel Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu Pranešimas Heinz K. Becker A8-0224/2015 Europos užimtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0192/2017 10.5.2017 ***I PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 09 27 COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių

Detaliau

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2)

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2) Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra Psichosocialinės rizikos valdymas Europos darbo vietose. Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) duomenys Europos rizikos

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 15.1.2014 2013/0140(COD) PAKEITIMAI 854 1069 Pranešimo projektas Mario Pirillo (PE522.944v02-00) dėl pasiūlymo dėl

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 28.7.2009 KOM(2009) 373 galutinis 2009/0100 (CNS) C7-0156/09 PASIŪLYMAS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJOS SUDARYTINOS KONVENCIJOS DĖL VAIKO IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

KOMISIJOS PRANEŠIMAS - Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių įgyvendinimo, 2016 m.Turinys

KOMISIJOS PRANEŠIMAS - Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių įgyvendinimo, 2016 m.Turinys 2016 7 26 C 272/1 II (Komunikatai) EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI EUROPOS KOMISIJA KOMISIJOS PRANEŠIMAS Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Microsoft Word

Microsoft Word EUROPOS VADOVŲ TARYBA Briuselis, 2012 m. birželio 29 d. (OR. en) EUCO 76/12 CO EUR 4 CONCL 2 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Tarybos generalinio sekretoriato kam: Delegacijoms Dalykas: EUROPOS VADOVŲ TARYBA

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 02 18 COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT Įžanga Komisijos prioritetas, kuris yra ir Europos prioritetas darbo vietų

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

EU Regional Policy Regulation

EU Regional Policy Regulation TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1257/1999, priimtas 1999 m. gegužės 17 d., dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis

Detaliau

Title

Title Šiuolaikiškos ir labiau visai Europai pritaikytos autorių teisių sistemos kūrimas Vita Juknė Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų skyrius Išsakyta nuomonė yra asmeninė ir negali būti

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. liepos 7 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: Europos

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau