Microsoft Word

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word"

Transkriptas

1 EUROPOS VADOVŲ TARYBA Briuselis, 2012 m. birželio 29 d. (OR. en) EUCO 76/12 CO EUR 4 CONCL 2 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Tarybos generalinio sekretoriato kam: Delegacijoms Dalykas: EUROPOS VADOVŲ TARYBA 2012 M. BIRŽELIO D. IŠVADOS Delegacijoms pridedamos 2012 m. birželio d. Europos Vadovų Tarybos išvados. EUCO 76/12

2 Pastaruosius dvejus su puse metų Europos Sąjunga m si svarbių ir plataus masto veiksmų, siekdama įveikti krizę ir pagerinti ekonomin s ir pinigų sąjungos valdymą. Vis d lto Europa ir v l gyvena didel s įtampos laikotarpiu. Valstyb s skolos kriz ir silpnas finansų sektorius kartu su užsitęsusiu l tu ekonomikos augimu bei makroekonomikos disbalansu l tina ekonomikos atsigavimą, ir kelia pavojų ekonomin s ir pinigų sąjungos stabilumui. Tai daro neigiamą poveikį užimtumui ir gali sumažinti Europos galimybes gauti naudos laipsniškai ger jant pasaulio ekonomikos perspektyvoms. Tod l esame pasiryžę imtis ryžtingų veiksmų įtampai finansų rinkoje mažinti, pasitik jimui atkurti ir ekonomikos augimui atgaivinti. Dar kartą patvirtiname įsipareigojimą išlaikyti ekonominę ir pinigų sąjungą ir sudaryti jai tvirtesnį būsimą pagrindą. Vienas pagrindinių mūsų prioritetų teb ra intensyvus, pažangus, tvarus ir integracinis ekonomikos augimas, grindžiamas patikimais viešaisiais finansais, struktūrin mis reformomis ir investicijomis siekiant skatinti konkurencingumą. Tod l valstybių ar vyriausybių vadovai šiandien pri m sprendimą d l Susitarimo d l ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, apimantį veiksmus, kurių turi imtis valstyb s nar s ir Europos Sąjunga, siekdamos atkurti ekonomikos augimą, investicijas ir užimtumą bei padidinti Europos konkurencingumą. Taip pat patvirtinome konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kuriomis tur tų vadovautis valstyb s nar s formuodamos savo politiką ir rengdamos biudžetus. Galiausiai akcentavome, koks vaidmuo stiprinant ekonomikos augimą ir didinant užimtumą tur tų tekti būsimai daugiametei finansinei programai. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas pateik ataskaitą Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą. Esame pasiryžę imtis priemonių, reikalingų finansiškai stabiliai, konkurencingai ir klestinčiai Europai užtikrinti, ir taip pagerinti piliečių gerovę. I. EKONOMIKOS AUGIMAS, INVESTICIJOS IR DARBO VIETŲ KŪRIMAS 1. Europos Sąjunga ir toliau darys viską, ko reikia, kad Europa sugrįžtų į pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo kelią. Valstybių ar vyriausybių vadovai primin, kaip svarbu vykdyti fiskalinį konsolidavimą, struktūrines reformas ir užtikrinti tikslines investicijas siekiant tvaraus ekonomikos augimo, ir pri m sprendimą d l Susitarimo d l ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, kuris sudaro nuoseklų pagrindą veiksmams nacionaliniu, ES ir euro zonos lygiais, panaudojant visus įmanomus svertus, priemones ir politiką (žr. priedą). Jie papraš Tarybos skubiai išnagrin ti galimybes, kaip būtų galima pagerinti institucijų tarpusavio bendradarbiavimą siekiant užtikrinti, kad būtų laiku įgyvendintos šio susitarimo nuostatos, d l kurių reikia priimti ES teis s aktus. EUCO 76/12 1

3 2. Europos Vadovų Taryba iš esm s patvirtino konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, į kurias valstyb s nar s atsižvelgs ateityje priimdamos nacionalinius sprendimus d l biudžeto, struktūrinių reformų ir užimtumo politikos; tokiu būdu užbaigtas 2012 m. Europos semestras. 3. Dalyvaujančių valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovai susitar, kaip spręsti paskutinį neišspręstą patentų dokumentų rinkinio klausimą, t. y. Bendro patentų teismo Pirmosios instancijos teismo centrinio skyriaus buvein s klausimą. Ši buvein kartu su Pirmosios instancijos teismo pirmininko biuru įsikurs Paryžiuje. Pirmasis Pirmosios instancijos teismo pirmininkas tur tų būti iš valstyb s nar s, kurioje įsikūręs centrinis skyrius. Atsižvelgiant į ypač specializuotą patentų ginčų nagrin jimo pobūdį ir būtinybę išlaikyti aukštos kokyb s standartus, dviejuose centrinio skyriaus padaliniuose bus sukurtos temin s grup s: viena Londone (chemija, įskaitant vaistus, C klasifikacija, žmogaus poreikių tenkinimas, A klasifikacija), kita Miunchene (mechanin inžinerija, F klasifikacija). Kalbant apie centriniam skyriui pateiktinus ieškinius, sutarta, kad šalys tur s galimybę ieškinį d l pažeidimo pateikti centriniam skyriui, jeigu atsakovo nuolatin gyvenamoji vieta yra ne Europos Sąjungoje. Be to, jeigu ieškinys d l panaikinimo jau nagrin jamas centriniame skyriuje, patento tur tojas tur tų tur ti galimybę pateikti ieškinį d l pažeidimo centriniam skyriui. Jeigu atsakovo nuolatin gyvenamoji vieta yra Europos Sąjungoje, jis negal s prašyti, kad ieškinys d l pažeidimo būtų perduotas iš vietos skyriaus į centrinį skyrių. Siūlome, kad būtų išbraukti Reglamento, kuriuo užtikrinamas tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą, kurį turi priimti Taryba ir Europos Parlamentas, 6 8 straipsniai. EUCO 76/12 2

4 II. ATASKAITA DöL EKONOMINöS IR PINIGŲ SĄJUNGOS 4. Ataskaitoje Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą, kurią pateik Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas, bendradarbiaudamas su Komisijos, Euro grup s ir ECB pirmininkais, nurodyti keturi būsimos ekonomin s ir pinigų sąjungos pagrindiniai sud tiniai komponentai: integruota finansin sistema, integruota biudžetin sistema, integruota ekonomin s politikos sistema ir sustiprintas demokratinis teis tumas bei atskaitomyb. Pasibaigus atviram pasikeitimui nuomon mis, kurio metu buvo pareikštos įvairios nuomon s, Europos Vadovų Tarybos Pirmininko paprašyta, glaudžiai bendradarbiaujant su Komisijos, Euro grup s ir ECB pirmininkais, parengti konkretų veiksmų planą su įgyvendinimo terminais, skirtą tikrai ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti, kuriame būtų pateikti konkretūs pasiūlymai d l bendrosios finansinių paslaugų rinkos vieningumo ir vientisumo išsaugojimo ir kuriame būtų atsižvelgta į euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškimą ir, inter alia, į Komisijos ketinimą pateikti pasiūlymus pagal 127 straipsnį. Jie išnagrin s, ką galima padaryti pagal galiojančias Sutartis ir d l kurių priemonių reik tų keisti Sutartį. Siekiant užtikrinti valstybių narių atsakomybę, jos bus aktyviai įtraukiamos į svarstymus ir su jomis bus reguliariai konsultuojamasi. Taip pat bus konsultuojamasi su Europos Parlamentu m. spalio m n. bus pateikta tarpin ataskaita, o iki metų pabaigos galutin ataskaita. III. DAUGIAMETö FINANSINö PROGRAMA 5. Europos Vadovų Taryba sureng išsamią diskusiją su Europos Parlamento Pirmininku d l būsimos daugiamet s finansin s programos. EUCO 76/12 3

5 6. Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino Danijos pirmininkavimo metu padarytą pažangą, kuri sudaro pagrindą ir nurodo kryptį galutiniam derybų etapui, kuris vyks pirmininkaujant Kiprui. Derybų schema bus toliau tobulinama, kad iki 2012 m. pabaigos būtų pasiektas susitarimas, laikantis principo, kad nesusitarta d l nieko, kol nesusitarta d l visko. Taip pat reik tų sparčiau rengti atitinkamus teis kūros procedūra priimamų aktų tekstus, kad juos būtų galima kuo skubiau priimti laikantis Sutartyje nustatytų procedūrų. Visų kompetentingų institucijų prašoma šiame procese glaudžiai bendradarbiauti, neviršijant Sutartyje apibr žtų kompetencijų. IV. KITI PUNKTAI a) Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino 2012 m. birželio 29 d. įvykusio euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškimą ir tai, kad bus naudojamos turimos Europos finansinio stabilumo fondo / Europos stabilumo mechanizmo priemon s, kurios bus įgyvendinamos laikantis galiojančių gairių, kuriose išsamiai išd stytos atitinkamos procedūros. b) Pl tra. Europos Vadovų Taryba patvirtino Tarybos priimtą sprendimą 2012 m. birželio 29 d. prad ti stojimo derybas su Juodkalnija. c) Teisingumo ir vidaus reikalai. Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino pažangą, susijusią su Dublino reglamentu, Pri mimo sąlygų direktyva, Prieglobsčio procedūrų direktyva, taip pat pažangą asmenų perk limo srityje. Ji pakartojo savo įsipareigojimą iki 2012 m. pabaigos sukurti bendrą Europos prieglobsčio sistemą. Ji taip pat pabr ž laisvo jud jimo Šengeno erdv je svarbą ir atkreip d mesį į dabartinę pad tį rengiant pasiūlymus, susijusius su jo valdymu ir Vizų reglamentu. Europos Vadovų Taryba akcentavo solidarumo ir bendradarbiavimo išor s sienų valdymo, prieglobsčio ir kovos su neteis ta imigracija srityse svarbą. Ji taip pat pabr ž, kad svarbu stiprinti bendradarbiavimą su kaimynin mis šalimis. Prireikus Europos Vadovų Taryba v l aptars šiuos klausimus. EUCO 76/12 4

6 d) Branduolin energetika. Europos Vadovų Taryba papraš valstybių narių užtikrinti, kad būtų visiškai ir laiku įgyvendintos rekomendacijos, pateiktos Europos branduolin s saugos reguliavimo institucijų grup s (ENSREG) ataskaitoje, parengtoje užbaigus branduolin s saugos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Komisija ir ENSREG susitar, kad reikalingas tolesnis darbas. Europos Vadovų Taryba atkreip d mesį į Komisijos ketinimą dar šiais metais pateikti išsamų komunikatą. Ji paragino skubiai įgyvendinti Branduolinio saugumo ad hoc grup s rekomendacijas. Europos Vadovų Taryba paragino d ti daugiau pastangų, kad būtų stiprinamas ES bendradarbiavimas su visomis ES kaimynin mis šalimis branduolin s saugos ir saugumo srityje. e) Sirija. Europos Vadovų Taryba: griežtai pasmerk žiaurų smurtą bei civilių gyventojų žudynes ir paragino Sirijos režimą nedelsiant nutraukti išpuolius prieš civilius gyventojus; paragino, kad būtų surengtas tarptautinis, skaidrus, nepriklausomas ir skubus tarptautin s teis s ir žmogaus teisių pažeidimų tyrimas, siekiant užtikrinti, kad atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomyb n; paragino visas šalis visiškai nutraukti smurtą; pakartojo, kad pagrindin atsakomyb siekiant ugnies nutraukimo, įgyvendinant specialiojo pasiuntinio Kofi Annan šešių punktų planą, sudarant sąlygas nekliudomai teikti humanitarinę pagalbą ir užtikrinant Jungtinių Tautų steb tojų saugumą Sirijoje tenka režimui; paragino Sirijos opozicijos grupes susitarti d l bendrų principų, kuriais vadovaujantis būtų siekiama integracinio, organizuoto ir taikaus pereinamojo proceso Sirijoje, siekiant ateities be Bashar Assad ir jo brutalaus režimo; primin, kad ji visapusiškai remia Kofi Annan planą, ir palankiai įvertino jo pastangas bendradarbiauti su pagrindiniais tarptautiniais partneriais, kad būtų užtikrinta pažanga politiniame procese; paragino JT Saugumo Tarybą imtis vieningų veiksmų, kuriais būtų daromas dar tvirtesnis ir veiksmingesnis spaudimas, be kita ko, priimti VII skyriuje numatytas visapusiškas sankcijas; ir, atsižvelgdama į šias aplinkybes, palankiai įvertino tai, kad ES Taryba pri m papildomas ribojamąsias priemones ir susitar svarstyti tolesnes priemones. EUCO 76/12 5

7 f) Iranas. Europos Vadovų Taryba pabr ž, kad ji yra rimtai susirūpinusi d l Irano branduolin s programos pobūdžio ir kad būtina, jog Iranas nedelsiant prad tų laikytis visų savo tarptautinių įsipareigojimų, be kita ko, visiškai įgyvendintų JTST ir TATENA valdytojų tarybos rezoliucijas. Europos Vadovų Taryba visiškai pritaria vyriausiosios įgaliotin s ir E3+3 šalių grup s pastangoms šiuo atžvilgiu. Atsižvelgdama į neseniai įvykusias E3+3 šalių grup s ir Irano derybas Stambule, Bagdade ir Maskvoje, Taryba ragina Iraną nuspręsti, ar jis ketina įsipareigoti dalyvauti rimtame derybų procese siekiant atkurti pasitik jimą išimtinai taikiu Irano branduolin s programos pobūdžiu. Iranas šiame procese turi dalyvauti konstruktyviai, sutelkdamas visą d mesį į tai, kad būtų pasiektas susitarimas d l konkrečių pasitik jimo stiprinimo veiksmų, ir spręsdamas tarptautinei bendruomenei rūpimus klausimus. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina tai, kad 2012 m. liepos 1 d. visiškai įsigaliojo ES taikomas Irano naftos embargas. g) Žmogaus teis s ir demokratija. Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino tai, kad Taryba pri m ES strateginę programą žmogaus teisių ir demokratijos srityje bei susijusį veiksmų planą, ir pabr ž, kad svarbu, jog žmogaus teis ms ir demokratijai ES užsienio politikoje būtų skiriamas didžiausias d mesys. h) Oficiali parama vystymuisi. Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino Europos Sąjungos oficialios paramos vystymuisi antrą metinę ataskaitą ir dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą iki 2015 m. pasiekti paramos vystymuisi tikslus, kaip nustatyta 2005 m. birželio m n. išvadose. EUCO 76/12 6

8 SUSITARIMAS DöL EKONOMIKOS AUGIMO IR DARBO VIETŲ KŪRIMO Valstybių ar vyriausybių vadovai, pareikšdami pasiryžimą skatinti pažangų, tvarų ir integracinį ekonomikos augimą, kurio metu būtų efektyviai naudojami ištekliai ir kuriamos darbo vietos, pagal strategiją Europa 2020, pabr ždami, kad šiam tikslui reikia pasitelkti visus svertus, priemones ir visų sričių politiką visais valdymo lygiais Europos Sąjungoje, primindami patikimų viešųjų finansų, struktūrinių reformų ir tikslinių investicijų svarbą siekiant tvaraus ekonomikos augimo, pri m sprendimą d l šio susitarimo: VEIKSMAI, KURIŲ TURI IMTIS VALSTYBöS NARöS 1) Visos valstyb s nar s teb ra visapusiškai pasiryžusios nedelsiant imtis reikiamų veiksmų nacionaliniu lygiu, kad būtų pasiekti strategijos Europa 2020 tikslai. Turi būti visapusiškai ir veiksmingai panaudotos naujos Europos Sąjungos ekonomikos valdymo priemon s ir aktyviau taikomas tarpusavio spaudimo principas. Turi būti kuo greičiau priimti nagrin jami pasiūlymai, kuriais siekiama užbaigti kurti šią sistemą (dviejų dokumentų rinkinys). 2) Įgyvendindamos konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, valstyb s nar s ypač daug d mesio skirs šiems aspektams: EUCO 76/12 7

9 a) diferencijuoto augimui palankaus fiskalinio konsolidavimo vykdymui, vadovaudamosi Stabilumo ir augimo paktu ir atsižvelgdamos į konkrečioms šalims būdingas aplinkybes; ypač daug d mesio turi būti skiriama investicijoms į ateityje svarbias sritis, tiesiogiai susijusias su ekonomikos augimo potencialu, ir užtikrinamas pensijų sistemų tvarumas. Komisija stebi, kokį poveikį dideli biudžeto suvaržymai daro ekonomikos augimo skatinimo viešosioms išlaidoms ir viešosioms investicijoms. Ji teiks ataskaitas d l viešųjų išlaidų kokyb s ir galimų veiksmų masto neperžengdama ES ir valstybių narių fiskalinių sistemų ribų; b) įprasto skolinimo ekonomikos subjektams atkūrimui ir skubiam bankų sektoriaus restruktūrizavimo užbaigimui; c) ekonomikos augimo ir konkurencingumo skatinimui, visų pirma sprendžiant su įsišaknijusiu disbalansu susijusias problemas ir toliau vykdant platesnes struktūrines reformas, kad būtų realizuotas augimo vidaus potencialas, be kita ko, atveriant kelią konkurencijai tinklų pramon je, skatinant skaitmeninę ekonomiką, išnaudojant ekologiškos ekonomikos galimybes, panaikinant paslaugų teik jams taikomus nepagrįstus apribojimus ir sudarant palankesnes sąlygas prad ti verslą; d) kovai su nedarbu ir veiksmingam kriz s sukeltų socialinių pasekmių šalinimui; reformų, kuriomis būtų didinamas užimtumo lygis, vykdymui; jaunimo užimtumo didinimo pastangų intensyvinimui, t. y. pirmojo jaunimo darbo patirties ir jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybių gerinimui, siekiant, kad per keletą m nesių po mokyklos baigimo jaunuoliai gautų kokybiško darbo pasiūlymą, jiems būtų sudarytos tęstinio mokymosi, darbo praktikos ar stažuočių galimyb s, kurios gali būti remiamos ESF l šomis; ir veiksmingos kovos su skurdu bei pažeidžiamų grupių r mimo politikos parengimui ir įgyvendinimui. Valstyb s nar s skubiai įgyvendins nacionalinius užimtumo planus ir kitam Europos semestrui parengs platesnio užmojo ir tikslesnius nacionalinius užimtumo planus. Valstyb s nar s tur tų naudotis galimyb mis laikinas įdarbinimo subsidijas finansuoti iš Europos socialinio fondo; EUCO 76/12 8

10 e) viešojo administravimo modernizavimui, visų pirma kovojant su v lavimais teismų sistemoje, mažinant administracinę naštą ir pl tojant e. valdžios paslaugas. Šioje srityje reik tų dalytis geriausios praktikos pavyzdžiais. EUROPOS POLITIKOS INDöLIS SKATINANT EKONOMIKOS AUGIMĄ IR UŽIMTUMĄ 3) Europos Sąjungos lygiu būtina skubiai imtis papildomų priemonių, kad būtų skatinamas ekonomikos augimas bei darbo vietų kūrimas, didinamas ekonomikos finansavimas trumpuoju ir vidutin s trukm s laikotarpiu, o Europa taptų konkurencingesne gamybos ir investicijų vieta. a) Bendrosios rinkos stiprinimas pašalinant likusias kliūtis bus vienas iš svarbiausių ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo veiksnių, visų pirma skaitmenin je ir tinklų pramon je m. rudenį Komisija ketina šiuo tikslu pateikti papildomų ekonomikos augimo skatinimo priemonių, kurios bus antrojo Bendrosios rinkos akto dalis. Jau padaryta didel pažanga įgyvendinant priemones, kurios yra pirmojo Bendrosios rinkos akto dalis, įskaitant pasiūlymo d l standartizavimo pri mimą, ir Taryboje pasiektą susitarimą d l pasiūlymų d l apskaitos, rizikos kapitalo ir socialinio verslumo fondų, d l alternatyvaus ginčų sprendimo ir ginčų elektroninio sprendimo. Tur tų būti kuo greičiau susitarta d l pasiūlymų d l viešųjų pirkimų, e. parašo ir profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Laukiama Komisijos komunikato siekiant gerinti bendrosios rinkos valdymą. Valstyb s nar s ir Komisija užtikrins, kad būtų geriau įgyvendinamos bendrosios rinkos taisykl s ir užtikrinamas jų vykdymas, o Komisija vykdys veiklos rezultatų steb seną, be kita ko, parengs metinę ataskaitą pagal Europos semestrą. Taip pat laukiama Komisijos komunikato d l Paslaugų direktyvos įgyvendinimo ir ji tur tų būti nedelsiant įgyvendinama, be kita ko, vykdant griežtą nacionalinių apribojimų tarpusavio vertinimą ir imantis skubių veiksmų nepagristoms kliūtims pašalinti. Įgyvendinant šią direktyvą, būtų galima gauti papildomos ekonomin s naudos iki 330 mlrd. EUR. Europos Vadovų Taryba peržiūr s pažangą iki 2012 m. pabaigos. EUCO 76/12 9

11 b) Būtina greitai daryti pažangą, kad iki 2015 m. būtų sukurta gerai veikianti bendroji skaitmenin rinka, kuri Europos ekonomikai suteiks daugiau dinamiškumo. Visų pirma, reik tų teikti pirmenybę priemon ms, skirtoms toliau pl toti tarptautinę prekybą internetu, be kita ko, sudarant palankesnes sąlygas per jimui prie e. sąskaitų faktūrų išrašymo, ir skatinti tarpvalstybinį e. atpažinties ir kitų e. paslaugų teikimą. Be to, itin svarbu padidinti sparčiojo interneto diegimo paklausą, modernizuoti Europos autorių teisių sistemą ir sudaryti palankesnes sąlygas licencijavimui, užtikrinant aukštą intelektin s nuosavyb s teisių apsaugos lygį ir atsižvelgiant į kultūrų įvairovę. c) Reikia d ti papildomų pastangų, kad ES ir nacionaliniu lygiu būtų sumažinta bendra reguliavimo našta. Iki 2012 m. pabaigos Komisija pateiks komunikatą d l tolesnių veiksmų pažangaus reglamentavimo srityje, įskaitant labai mažų įmonių r mimo priemones. d) Iki 2014 m. visiškai užbaigus energijos vidaus rinkos kūrimą laikantis sutartų terminų ir užtikrinus, kad po 2015 m. n viena valstyb nar neliktų atskirta nuo Europos dujų ir elektros energijos tinklų, bus svariai prisid ta prie ES konkurencingumo, ekonomikos augimo ir užimtumo. Oficialiai pri mus Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą, valstyb s nar s tur s kuo greičiau ją įgyvendinti, visapusiškai taikydamos visas jos nuostatas, kad būtų išnaudotos didel s darbo vietų kūrimo šiame sektoriuje galimyb s. Tur tų būti kuo greičiau pasiektas susitarimas d l pasiūlymo d l transeuropin s energetikos infrastruktūros. e) Turi būti toliau dedamos pastangos užtikrinti, kad veiksmai mokslinių tyrimų srityje būtų nedelsiant panaudoti rinkos poreikius atitinkančioms inovacijoms ir tokiu būdu būtų sustiprintas Europos konkurencingumas bei būtų galima lengviau spręsti visuomen s problemas. Europos mokslinių tyrimų erdv turi būti stiprinama, visų pirma labiau remiant mokslinius tyrimus ir technologinę pl trą bei gerinant novatoriškų naujai įsteigtų įmonių ir mažųjų bei vidutinių įmonių investavimo galimybes. Būsima Įmonių ir MVĮ konkurencingumo programa (COSME) ir programa Horizontas 2020 pad s novatoriškoms MVĮ lengviau gauti finansavimą. Itin svarbu stiprinti bazines pl tojamąsias technologijas, kurios sisteminiu požiūriu yra svarbios pramon s ir visos ekonomikos novatoriškumui ir konkurencingumui, be kita ko, nanotechnologijų, biotechnologijų ir pažangiųjų medžiagų srityse. EUCO 76/12 10

12 f) Kai kurioms šalims reformuota sanglaudos politika suteikia galimybę įveikti krizę, nes tai yra labai svarbi priemon, skirta investicijoms, ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui ES lygiu bei struktūrin ms reformoms nacionaliniu lygiu. Šiai politikai tenka svarbi viešųjų investicijų dalis ES ir ja prisidedama prie vidaus rinkos stiprinimo. g) Šiandien pasiektas susitarimas d l bendro patento pad s MVĮ labai sumažinti sąnaudas ir paskatins inovacijas, kadangi atsiras galimyb Europoje suteikti įperkamą, aukštos kokyb s patentą, kuriam būtų taikoma viena specializuota jurisdikcija. h) Būtina padidinti ekonomikos finansavimą. Telkiama 120 mlrd. EUR (tolygu apytiksliai 1 % ES BNP) suma, kuria bus remiamos dinamiškos ekonomikos augimo priemon s: Europos investicijų banko (EIB) įmok tasis kapitalas tur tų būti padidintas 10 mlrd. EUR, siekiant sustiprinti jo kapitalo bazę bei 60 mlrd. EUR padidinti bendrus skolinimo paj gumus, ir taip pritraukti iki 180 mlrd. EUR papildomų investicijų visoje Europos Sąjungoje, įskaitant pažeidžiamiausias šalis. Šį sprendimą tur tų priimti EIB valdytojų taryba, siekiant užtikrinti, kad jis įsigaliotų ne v liau kaip 2012 m. gruodžio 31 d.; tur tų būti nedelsiant prad tas projektų obligacijų iniciatyvos bandomasis etapas, užtikrinant iki 4,5 mlrd. EUR vert s papildomų investicijų bandomiesiems projektams svarbiausiose transporto, energetikos ir plačiajuosčio ryšio infrastruktūros srityse. Jeigu tarpin ataskaita ir bandomojo etapo įvertinimas bus teigiamas, ateityje visose šalyse gal tų būti toliau didinama tokių finansinių priemonių apimtis, įskaitant paramą Europos infrastruktūros tinklų priemonei; EUCO 76/12 11

13 atitinkamais atvejais, laikydamosi įsipareigojimų panaikinimo taisyklių, valstyb s nar s turi galimybę, vadovaudamosi galiojančiomis taisykl mis ir praktika, bendradarbiauti su Komisija, dalį struktūrinių fondų asignavimų panaudojant tam, kad pasidalytų EIB paskolų rizika ir suteiktų MVĮ paskolų garantijas žinių ir geb jimų, išteklių naudojimo veiksmingumo, strategin s infrastruktūros ir galimybių gauti finansavimą srityse. Struktūrinių fondų l šos buvo perskirstytos siekiant remti mokslinius tyrimus ir inovacijas, MVĮ ir jaunimo užimtumą, taip pat papildomi 55 mlrd. EUR einamuoju laikotarpiu bus skiriami ekonomikos augimo skatinimo priemon ms. Reik tų toliau stiprinti paramą MVĮ, be kita ko, užtikrinant joms geresnes galimybes gauti ES finansavimą. Valstyb s nar s taip pat turi galimybę svarstyti galimybę perskirstyti savo nacionalinius paketus, laikydamosi galiojančių taisyklių ir bendradarbiaudamos su Komisija; reik tų pl toti Europos investicijų fondo veiklą, visų pirma rizikos kapitalo srityje, kartu su esamomis nacionalin mis struktūromis. i) Europos Sąjungos biudžetas turi būti ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo visoje Europoje skatinimo veiksnys, visų pirma pritraukiant investicijų į gamybą ir žmogiškąjį kapitalą. Būsimoje daugiamet je finansin je programoje l šos tur tų būti sutelktos ekonomikos augimui, užimtumui, konkurencingumui ir konvergencijai remti, laikantis strategijos Europa EUCO 76/12 12

14 j) Vykdant mokesčių politiką tur tų būti prisidedama prie fiskalinio konsolidavimo ir tvaraus ekonomikos augimo. Reik tų toliau pl toti ir nagrin ti Komisijos pasiūlymus d l energijos mokesčių, d l bendros konsoliduotosios pelno mokesčio baz s ir d l Taupymo pajamų mokesčio direktyvos peržiūros. Kaip pažym ta 2012 m. birželio 22 d. Tarybos pos dyje, Taryba per pagrįstą laikotarpį nepriims pasiūlymo d l finansinių sandorių mokesčio. Tod l kelios valstyb s nar s pateiks prašymą d l tvirtesnio bendradarbiavimo šioje srityje, kad pasiūlymas būtų priimtas iki 2012 m. gruodžio m n. Komisija vykdo darbą, susijusį su konkrečiais kovos su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių sl pimu gerinimo būdais, ir netrukus pateiks veiksmų planą, kuriame bus numatytos šiam tikslui skirtos priemon s. Turi būti kuo greičiau susitarta d l derybinių nurodymų d l susitarimų d l taupymo pajamų apmokestinimo su trečiosiomis šalimis. Prie pakto Euro plius prisijungusios valstyb s nar s tęs struktūrines diskusijas mokesčių politikos klausimais, visų pirma siekiant užtikrinti keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais. k) Akivaizdus prioritetas skatinti tiek moterų, tiek vyrų, ypač jaunimo ir ilgalaikių bedarbių, užimtumą. Taryba nedelsdama išnagrin s Komisijos užimtumo srities dokumentų rinkinyje pateiktus pasiūlymus, daugiausia d mesio skirdama kokybiškų darbo vietų kūrimui, darbo rinkų struktūrinei reformai ir investicijoms į žmogiškąjį kapitalą, ir priims d l jų sprendimus. Būtina spręsti jaunimo nedarbo klausimą, visų pirma įgyvendinant Komisijos Jaunimo garantijų iniciatyvą ir iniciatyvą d l stažuočių kokyb s sistemos. Taip pat svarbu skatinti vyresnio amžiaus darbuotojus v l dirbti. Turi būti gerinamas ES valdymas, įskaitant užimtumo politikos daugiašalę priežiūrą. EUCO 76/12 13

15 l) Tur tų būti sudarytos palankesn s sąlygos darbo j gos judumui Europos Sąjungoje. EURES portalas tur tų būti pl tojamas, kad taptų tikra europine įdarbinimo ir darbuotojų paieškos priemone; reik tų išnagrin ti galimybę į jį įtraukti darbo praktikos ir stažuočių paiešką, taip pat galimybę teikti tolesnę paramą parengiamajai veiklai Tavo pirmasis EURES darbas. Reik tų parengti naujas ES priemones, kuriomis būtų geriau nustatomi reikalingi nauji geb jimai, gerinti profesinių kvalifikacijų ir kalbos įgūdžių pripažinimą, mažinti reglamentuojamų profesijų skaičių ir didinti ES darbuotojų tarptautinių teisių į pensiją bei kitų socialin s apsaugos teisių įgijimo ir išsaugojimo galimybes. Be to, reik tų daryti pažangą svarstant pasiūlymą d l komandiruotų darbuotojų teisių sustiprinimo. m) Turi būti geriau išnaudojamos prekybos, kaip ekonomikos augimo variklio, teikiamos galimyb s. Europos Sąjunga pasiryžusi skatinti laisvą, sąžiningą ir atvirą prekybą, kartu gindama savo interesus, o ypač santykiuose su pasaulio didžiausios ekonomikos šalimis vadovaudamasi abipusiškumo ir abipus s naudos principais. Tur tų būti skubiai išnagrin tas Komisijos pasiūlymas d l patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Nors daugiašal s sistemos stiprinimas teb ra vienas pagrindinių tikslų, ypač didel ekonomin svarba tenka šiuo metu vykstančioms ir galbūt ateityje vyksiančioms dvišal ms deryboms. Daugiau pastangų visų pirma tur tų būti nukreipta į kliūčių prekybai panaikinimą, geresnių galimybių patekti į rinką ir tinkamų investavimo sąlygų sudarymą, intelektin s nuosavyb s apsaugą ir viešųjų pirkimų rinkų atv rimą. Parengti susitarimai turi būti kuo greičiau pasirašyti ir ratifikuoti. Iki šių metų pabaigos tur tų būti baigti rengti laisvosios prekybos susitarimai su Singapūru ir Kanada; deryboms su Indija reikalingas naujas abiejų šalių postūmis, o darbas stiprinant ES prekybos santykius su Japonija tur tų būti tęsiamas. Valstybių ar vyriausybių vadovai laukia ES ir JAV darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo aukšto lygio darbo grup s rekomendacijų ir įsipareigoja siekti tikslo 2013 m. prad ti derybas d l visa apimančio transatlantin s prekybos ir investicijų susitarimo. EUCO 76/12 14

16 n) Finansinis stabilumas yra būtina ekonomikos augimo sąlyga. Ataskaitoje Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą bendrais bruožais išd stytos svarbios šios srities id jos. Esama sričių, kuriose bendrą valiutą turinčios valstyb s nar s ir kitos prie veiksmų šioje srityje prisijungti pageidaujančios valstyb s nar s nori suintensyvinti veiksmus siekdamos savo finansinę, fiskalinę ir ekonominę politiką suderinti su Europos Sąjungos sistema ir šių sričių politiką integruoti į tą sistemą, visiškai atsižvelgdamos į bendrosios rinkos ir visos Europos Sąjungos vientisumą. EUCO 76/12 15

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROPOS PARLAMENTAS 2014-2019 Plenarinio pos džio dokumentas 15.7.2014 B8-0056/2014 PASIŪLYMAS DöL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas d l Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 02 18 COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT Įžanga Komisijos prioritetas, kuris yra ir Europos prioritetas darbo vietų

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e L 328/82 2018 12 21 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (Tekstas svarbus

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2010 5 29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132/11 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2010 2010 m. gegužės 19 d. dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo EUROPOS PARLAMENTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VšĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 VŠĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Turinys VšĮ SOPA 3 PROJEKTAI Karjeros konsultavimas neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir praktika 5 Sunkiai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 08 03 COM(2015) 387 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL BULGARIJAI IR RUMUNIJAI SKIRTOS LAIKINOSIOS GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTO IR ŠENGENO PRIEMONĖS

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Microsoft Word - ECON_PR_2011_460742_LT.doc

Microsoft Word - ECON_PR_2011_460742_LT.doc EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 9.3.2011 2011/0802(NLE) PRANEŠIMO PROJEKTAS d l Tarybos rekomendacijos projekto d l siūlomo kandidato į Europos centrinio banko vykdomosios

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba PRANEŠIMAS nuo: kam: Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Delegacijoms Politinė deklaracija, kuria nustatomi Europos Sąju

Europos Sąjungos Taryba PRANEŠIMAS nuo: kam: Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Delegacijoms Politinė deklaracija, kuria nustatomi Europos Sąju Europos Sąjungos Taryba PRANEŠIMAS nuo: kam: Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Delegacijoms Politinė deklaracija, kuria nustatomi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės būsimų santykių pagrindiniai

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Microsoft Word - ccvista31971R1408-LT.doc

Microsoft Word - ccvista31971R1408-LT.doc TARYBOS REGLAMENTAS d l socialin s apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (EEB) Nr. 1408/71 1971 m. birželio 14 d. Turinys I ANTRAŠTINö

Detaliau