2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA"

Transkriptas

1 MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO 2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 2018 m. kovas Parengė Vyriausioji specialistė teismo kanclerio tarnyboje Kristina Videikienė

2 TURINYS ĮŽANGA...3 I. BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ ANALIZĖ METAIS IŠNAGRINĖTŲ BYLŲ SKAIČIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS CIVILINĖS BYLOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOS II. TEISMO 2017 M. FINANSINIO APRŪPINIMO APŽVALGA...8 III. TEISMO ADMINISTRAVIMAS, STRUKTŪRA IR PERSONALAS VEIKLOS ADMINISTRAVIMAS TEISĖJŲ IR TEISMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS...13 IV. VIEŠUMO IR SKAIDRUMO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS...14 V. APIBENDRINIMAS 16 2

3 ĮŽANGA Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo teismai. Teismų misija ir tikslas - vykdyti teisingumą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais tarptautinėse sutartyse įtvirtintais teisės aktais ir visuotinai pripažintais teisės principais, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, tarp jų asmens teise į teisminę gynybą. Įgyvendindami šį tikslą, teismai vykdo Teisingumo vykdymo ir Bylų nagrinėjimo programas, kurių tikslas - užtikrinti operatyvų ir kokybišką bylų nagrinėjimą, nepažeidžiant procesinių terminų, griežtai laikantis įstatymuose nustatytų reikalavimų ginant piliečių laisves ir teises. Teismų veiklos viešumo ir jų atvirumo didinimas yra vienas pagrindinių veiksnių, galinčių pakelti visuomenės pasitikėjimo teismais lygį, tačiau teismų veiklos viešumo principas nėra absoliutus ir negali paneigti asmens duomenų į privataus gyvenimo apsaugos principų. Viešumo principo, kaip vieno iš svarbiausių demokratijos principų paisoma ir Teismo veikloje. Vadovaudamasis Informacijos apie teismų veiklą ir bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams taisyklėmis, patvirtintomis Teisėjų tarybos 2016 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 13P-83- (7.1.2), Informacijos teikimo Nacionalinei teismų administracijai tvarkos aprašu, patvirtintu Teisėjų tarybos 2014 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 13P-52-(7.1.2), realizuodami visuomenės teisę būti informuotai bei siekdamas užtikrinti teismų veiklos viešumą, Mažeikių rajono apylinkės teismas (toliau Teismas) teikia 2017 metų darbo veiklos apžvalgą. Šia apžvalga siekiama apibendrinti Mažeikių rajono apylinkės teismo veiklą 2017 metais tiek teisingumo vykdymo, tiek viešojo administravimo srityje, todėl ir informaciją apie teismo veiklą galima išskirti į dvi grupes: informacija, susijusi su bylų nagrinėjimu, ir informacija, susijusi su teismo, kaip viešojo administravimo institucijos, veikla (teismo personalo pokyčiai, teismo finansinis aprūpinimas ir duomenys apie kitą teismo veiklą). 1. BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ ANALIZĖ Teismų sistemą ir kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija, Teismų įstatymas bei kiti teisės aktai. Teismas savo veikloje vadovaujasi pamatiniais bei naujais įtvirtintais principais, siekia užtikrinti atvirumą visuomenei, skaidrumą, darbo kokybiškumą bei informacijos prieinamumą. Teismas kiekvienoje demokratinėje visuomenėje, o taip pat ir Lietuvoje, yra ta institucija, kuriai tenka išskirtinis vaidmuo saugant žmogaus teises ir laisves nuo galimų pažeidimų. Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje savo veiklą vykdo Mažeikių rajono apylinkės teismas, kuris priklauso Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijai. Teismas yra pirmoji instancija, kuri nagrinėja baudžiamąsias, civilines, administracinių teisės pažeidimų (administracinių nusižengimų) bylas (įstatymų priskirtas teismo kompetencijai) bei su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu susijusias bylas. Teismo teisėjai taip pat atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo bei kitas apylinkės teismo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas metais Teismo priimtų sprendimų (išnagrinėjus bylą) stabilumas 99,83 % METAIS IŠNAGRINĖTŲ BYLŲ SKAIČIUS Per 2017 metus Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjai iš viso išnagrinėjo 4194 bylas, iš kurių didžiausią dalį (apie 85 %) sudarė civilinės bylos , taip pat išnagrinėtos 307 3

4 administracinių teisės pažeidimų bylos, 295 baudžiamosios bylos. Išnagrinėta 513 ikiteisminio tyrimo dokumentų, 175 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese, 617 prašymų civilinių bylų vykdymo procese bei 70 prašymų sankcionuoti nutarimą ir prašymų ATP bylų vykdymo procese ir 3 prašymai dėl proceso atnaujinimo. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjų darbo krūvis nagrinėjant bylas ir dokumentus 2017 metais 45,53 (skaičiuojant, vadovaujantis Darbo krūvio skaičiavimo teismuose tvarkos aprašu, patvirtintu teisėjų tarybos 2015 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 13P-79-(7.1.2). Išnagrinėtų bylų skaičius 2017 m.: Baudžiamosios bylos Civilinės bylos Administracinių teisės pažeidimų bylos Ikiteisminio tyrimo dokumentai BAUDŽIAMOSIOS BYLOS 2017 metais Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjai išnagrinėjo 295 baudžiamąsias bylas: 280 baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė iki 6 mėn., 6 baudžiamųjų bylų nagrinėjimas truko nuo 6 mėn. iki 12 mėn., 9 baudžiamųjų bylų - nagrinėjimas truko 12 mėn. ir ilgiau. 97 bylos išnagrinėtos priimant nuosprendį, 5 bylos priimant nutartį, 168 bylos priimant baudžiamąjį įsakymą. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė, mėnesiais 2017 metais sutrumpėjo iki 1,73, lyginant su 2017 metų rodikliu (2,17). 4

5 Bausmių rūšys ir kiekiai 2017 m.: laisvės apribojimas viešieji darbai bauda terminuotas laisvės atėmimas areštas Baudžiamųjų bylų skaičius metais: m m m m CIVILINĖS BYLOS 2017 metais Mažeikių rajono apylinkės teisme gauta 3602 civilinės bylos. Per 2017 metus išnagrinėtų civilinių bylų nagrinėjimo trukmė: iki 6 mėn civilinės bylos, civilinių bylų nagrinėjimas truko nuo 6 mėn. iki 12 mėn. 97 civilinės bylos, 12 mėn. ir ilgiau 18 civilinių bylų. 5

6 Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė pailgėjo 1,17 mėnesio, lyginant su 2016 metų rodikliu (1,07 mėnesio). Išnagrinėta prašymų civilinių bylų vykdymo procese 617. Išnagrinėta civilinių bylų 2017 m. :

7 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOS 2017 metais Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjai išnagrinėjo 307 administracinių teisės pažeidimų bylas, 70 prašymų administracinių teisės pažeidimų bylų vykdymo procese. Administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjamos greitai trukmė 0,63 mėnesio, tik 4 bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėn. Baigtų administracinių teisės pažeidimų bylų skaičius per 2017 metus (išnagrinėtos 307 bylos) ženkliai sumažėjo dėl pasikeitimų teisės aktuose, lyginant su 2015 ir 2016 metais. Administracinių teisės pažeidimų bylų skaičius metais: m m m m. Administracinių teisės pažeidimų bylose 2017 metais nuobaudos skirtos 222 asmenims, didžiausią dalį sudarė baudos Nuobaudų rūšys ir kiekiai 2017 m.:

8 METŲ TEISMO FINANSINIS APRŪPINIMAS Ekonominė šalies būklė, valstybės prioritetai, proporcingas ir tikslingas finansavimo paskirstymas teismo veiklai daro didelę įtaką. Šie veiksniai svarbūs teisėjų ir kito teismo personalo darbo sąlygų kūrimui, kvalifikacijos tobulinimo galimybėms ir teismo procesinės veiklos kokybiškumo užtikrinimui. Teismo veiklos efektyvumą ir proceso operatyvumą didžia dalimi lemia finansiniai ištekliai, skiriami teismo funkcionavimui, naujų technologinių priemonių įsigijimui, personalo darbo užmokesčiui ir kitoms reikmėms. Mažeikių rajono apylinkės teismas yra biudžetinė įstaiga asignavimų valdytojas metams Mažeikių rajono apylinkės teismo išlaidų sąmatoje programai Teisingumo vykdymas (su patikslinimais) buvo patvirtinta eurų biudžeto asignavimų, kartu su pajamų įmokomis, iš jų darbo užmokesčiui eurų, socialinio draudimo įmokoms skirta eurų, kitoms išlaidoms ir prekėms eurų. Patvirtinta 1000 eurų pajamų įmokų metais teismas gavo ir panaudojo ,48 eurų biudžeto asignavimų (be pajamų įmokų) m. sausio mėn. buvo išmokėta ,99 eurų dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymu 2016 metais apskaičiuotos grąžintinos neišmokėto darbo užmokesčio dalies (25 proc. teisėjams ir 20 proc. valstybės tarnautojams). Taip pat pervesta 9 404,43 eurų įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai darbdavio socialinio draudimo įmokų nuo dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies. Teismui 2017 metams patvirtinta 1000 eurų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, skiriamų programai finansuoti. Teismas per 2017 m. metus surinko, pervedė į biudžetą ir panaudojo 90,22 eurų pajamų už kopijavimo paslaugas m. gruodžio 31d. Mažeikių rajono apylinkės teismo kreditorinis įsiskolinimas sudarė ,77 eurų. Iš jų: ,99 eurų skola teismo darbuotojams darbo užmokesčio už 2017 m. gruodžio mėn.; ,89 eurų skola Valstybinei Mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokesčio nuo 2017 m. gruodžio mėn. darbuotojų atlyginimų; ,01 eurų skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų nuo 2017 m. gruodžio mėn. darbuotojų atlyginimų; ,83 eurų sudaro dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymu apskaičiuota einamaisiais 2017 metais grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio dalies (25 proc. teisėjams ir valstybės tarnautojams nuo iš viso priskaičiuotos ,48 eurų dydžio sumos). Šie įsipareigojimai teisėjams ir valstybės tarnautojams planuojami padengti 2018 m. sausio mėn.; ,47 eurų skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai darbdavio socialinio draudimo įmokų nuo 2017 m. gruodžio mėn. darbuotojų atlyginimų; ,76 eurų sudaro įmokos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai darbdavio socialinio draudimo įmokų dalies nuo dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies (25 proc. teisėjams ir valstybės tarnautojams nuo iš viso priskaičiuotų ,29 eurų dydžio darbdavio įmokų Sodrai); ,82 eurų mokėtinos sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas (įskaitant mokėtiną sumą už teismo psichiatrines ekspertizes). Visi skoliniai įsipareigojimai įvykdyti 2018 m. sausio mėn. 8

9 3. TEISMO ADMINISTRAVIMAS, STRUKTŪRA IR PERSONALAS Mažeikių rajono apylinkės teisme nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. laikinai teismo pirmininko pareigas ėjo teisėjas Kęstutis Stulginskas, kaip turintis didžiausią teisėjo darbo stažą Mažeikių rajono apylinkės teisme. Nuo 2018 m. sausio 1 d. įvykus teismų reorganizacijai, Mažeikių rajono apylinkės teismas ir Akmenės rajono apylinkės teismas buvo prijungti prie Telšių apylinkės teismo (pagal 2015 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos seimo nutarimą Nr. XII-2209 Dėl teismų reorganizavimo ). Teismo pirmininkas įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina teismo struktūrą, organizuoja ir prižiūri administravimą teisme, kontroliuoja, kaip laikomasi Teisėjų etikos kodekso reikalavimų, tiria asmenų skundus dėl teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, šalina nustatytus teismo darbo trūkumus, atlieka kitas jam priskirtas teismo administravimo funkcijas. Mažeikių rajono apylinkės teisme 2017 metais dirbo 8 teisėjai, 19 karjeros valstybės tarnautojų, 10 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Patvirtintų pareigybių skaičius metais: ,5 9,5 9,5 9, m m m m. Teisėjai Valstybės tarnautojai Dirbantys pagal darbo sutartis 2017 metais Teisme dirbo aštuoni teisėjai: Kęstutis Stulginskas, Violeta Erlickienė, Silva Gerybienė, Silva Plungienė, Nadežda Kiubienė, Mindaugas Klemenis, Andželika Butkuvienė ir Edita Gailienė. Valstybės tarnautojų atliekama viešo administravimo veikla užtikrina tinkamą teismo funkcionavimą bei padeda teisėjams eiti savo tiesiogines pareigas. Mažeikių rajono apylinkės teisme karjeros valstybės tarnautojų (8 teisėjo padėjėjų, 8 teismo posėdžių sekretorių, finansininko, vyresniojo specialisto teismo raštinės veiklos koordinavimui ir teismo administracijos sekretoriaus) funkcijos yra nustatytos Teismo pirmininko įsakymu patvirtintuose pareigybių aprašymuose, jų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, kiti teisės aktai. 9

10 Kiekvienais metais vertinama valstybės tarnautojų tarnybinė veikla. Vertinimo tikslas - veiklos rezultatų ir kvalifikacijos įvertinimas. Vertinimo išvadoje be veiklos kokybės, jos sudėtingumo, tarnautojo gebėjimų, taip pat atsižvelgiama ir į tarnautojo asmenines savybes, veiklos etikos principus m. penkiems valstybės tarnautojams - 4 teisėjo padėjėjams, pakaitinei teismo administracijos sekretorei, tarnybinę veiklą įvertintinus labai gerai, buvo suteikta nuosekliai aukštesnė trečia ar antra kvalifikacinė klasė bei po neeilinių vertinimų 3 valstybės tarnautojos teismo administracijos sekretorė, teismo finansininkė ir vyresnioji specialistė (teismo raštinės veiklos koordinavimui) buvo perkeltos į aukštesnes pareigas paliekant turimas kvalifikacines klases. Kitų valstybės tarnautojų tarnybinė veikla įvertinta gerai. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (vyresniojo specialisto informatiko, vyriausiojo raštinės specialisto, dviejų raštinės specialistų, archyvaro, ūkio skyriaus vedėjo, vairuotojo ir valytojo), funkcijos apibrėžtos pareigybių aprašymuose. Jų darbas užtikrina tinkamą teismo raštinės funkcionavimą, taip pat padeda teisėjams atlikti savo pareigas. Ūkio skyriaus darbuotojų veikla užtikrina švarą ir tvarką teisme m. įvyko šie darbuotojų pokyčiai: m. vasario 8 d. į vaiko priežiūros atostogas išleista teismo posėdžių sekretorė Germina Nabažienė m. rugsėjo 7 d. iš vaiko priežiūros atostogų grįžo teismo administracijos sekretorė Kristina Videikienė m. rugsėjo 6 d. atleista pakaitinė teismo administracijos sekretorė Reda Liaugaudaitė m. gruodžio 31 d. atleistas vairuotojas Saulius Jarmolavičius VEIKLOS ADMINISTRAVIMAS Teismo veiklą organizuoja ir vidinę administracinę priežiūrą atlieka teismo pirmininkas Lietuvos Respublikos teismų įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka. Teismo administracijos veikla organizuojama vadovaujantis teismo pirmininko patvirtintais teismo nuostatais, raštinės nuostatais, archyvo nuostatais, ūkio skyriaus nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, pareigybių aprašymais, teismo pirmininko įsakymais, susijusiais su teismo funkcijų vykdymu, kitais teisės aktais. Teismo veikla praėjusiais metais buvo planuojama sudarant strateginį veiklos planą, dokumentacijos planą, organizacinės veiklos priežiūros planą. Vykdant 2017 metų teismo organizacinės veiklos priežiūros planą, patvirtintą teismo pirmininko 2017 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-5, buvo atlikti patikrinimai dėl galimai nepateisinamai ilgo bylų nagrinėjimo atvejų patikrinimas (bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip metus, sąrašo sudarymas ir teisėjų darbo organizavimo šiose bylose patikrinimas; bylų užtęsto nagrinėjimo priežasčių išsiaiškinimas ir šalinimo rekomendacijos), nustatytos tvarkos ir terminų laikymosi parengiant ir į Liteko sistemą perkeliant viešai skelbtinų procesinių sprendimų versijas patikrinimas, apeliacinių skundų ir jų priedų nuorašų išsiuntimo dalyvaujantiems apeliaciniame proceso asmenims ir civilinių bylų išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui, gavus apeliacinį skundą ar atskirąjį skundą, terminų laikymosi patikrinimas, teismo archyvo darbo organizavimo, dokumentų perdavimo teismo archyvui, užbaigtų bylų apskaitos ir saugojimo taisyklių laikymosi patikrinimas, civilinių bylų paruošimas teisminiam nagrinėjimui, perdavimo ir nagrinėjimo posėdyje pradžios terminų ir laikymosi patikrinimas, teismo posėdžių garso įrašų darymo, saugojimo ir įkėlimo i informacinę sistemą Liteko tvarkos patikrinimas, baudžiamųjų bylų 10

11 paruošimas teisminiam nagrinėjimui, perdavimo ir nagrinėjimo posėdyje pradžios terminų ir laikymosi patikrinimas m. rugsėjo 20 d. parengta išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Mažeikių rajono apylinkės teisme. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas analizuojant Teisme esamą situaciją pagal Korupcijos pasireiškimo tikimybės Lietuvos Respublikos teismuose nustatymo metodikoje nurodytus kriterijus, rizikos požiūriu rizikingose srityse (išskyrus bylų nagrinėjimą), analizuojant teismo veiklos reglamentavimo dokumentus, nustatančius darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, darbuotojų pareigybių aprašymus, teismo pirmininko pavedimų vykdymą, viešųjų pirkimų vykdymą, strateginį veiklos planavimą. Išanalizavus Teismo veiklos sritis pagal korupcijos pasireiškimo nustatymo kriterijus, nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė Teisme egzistuoja, tiriamuoju laikotarpiu realiai ji nepasireiškė, nepasitaikė faktų, patvirtinančių, kad būtų kilę įtarimai dėl įstatymų pažeidimų. Gavus raštą iš Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo buvo pateikta informacija apie sprendimą korupcijos rizikos analizės Mažeikių rajono apylinkės teisme neatlikti. 3.2.TEISĖJŲ IR TEISMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS Teisėjų, teismo darbuotojų pasirengimas, žinių gilinimas, kvalifikacijos kėlimas svarbi teismo tinkamos veiklos užtikrinimo dalis. Teisėjų mokymą organizuoja, mokymo programas ir metodinę medžiagą rengia Nacionalinė teismų administracija. Teisėjų mokymai vyksta Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre. Teisėjams mokymai organizuojami pagal Teisėjų tarybos patvirtintas teisėjų įvadinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas bei Teisėjų mokymo organizavimo taisykles metais Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjai dalyvavo šiuose seminaruose ir mokymuose: Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas. Vertinimas komisijose ; Streso, konflikto bei pagalbos proceso šalims mokymai ; Civilines bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teisėjų mokymo programa ; Administracinių nusižengimų kodeksas ; Lyderystės mokymai ; Teisėjo elgesys su teismo proceso dalyviais ; Darbo kodekso naujovės ; Naujausi CPK pakeitimai ir teismų praktika ; Ikiteisminio tyrimo teisėjų mokymo programa ; Teismo ekspertizė ; Baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teisėjų mokymo programa ; Teismų reforma: kas laukia 2018 metais?. Aktyviai įvairiuose mokymuose ir seminaruose 2017 metais dalyvavo ir teisėjų padėjėjai. Jie žinias gilino mokymuose ir seminaruose šiomis temomis: Streso, konflikto bei pagalbos proceso šalims mokymai ; Įslaptintų dokumentų apskaita ir tvarkymas ; Administracinių nusižengimų kodeksas ; Civilinės ir baudžiamosios teisės aktualijos ; Naujausi CPK pakeitimai ir teismų praktika ; Duomenų apsauga ir privatumo teisė. 11

12 Teismo posėdžių sekretorės Daiva Juškuvienė, Vida Šurpienė ir Svetlana Činčiukienė dalyvavo Psichologijos mokymuose, pakaitinė teismo administracijos sekretorė Reda Liaugaudaitė ir teismo finansininkė Ilma Venclovienė dalyvavo mokymuose Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams 2017 m.. Dažniausiai teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas vykdomas pagal mokymų programas, finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Siekdami plėsti profesinius gebėjimus darbuotojai nuolat savarankiškai gilina žinias studijuodami teisės aktus, dalindamiesi patirtimi su kolegomis, domėdamiesi naujausia specialiąja literatūra. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, darytina išvada, kad 2017 m. teismas pasiekė pakankamai aukštus veiklos rezultatus, atsižvelgiant į turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius. 4. VIEŠUMO IR SKAIDRUMO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS Siekiant užtikrinti didesnį teismo atvirumą visuomenei, skleisti objektyvią informaciją apie teismo veiklą, darbo specifiką, Mažeikių rajono apylinkės teismas, kaip ir visi Šiaulių apygardos teismai turi internetinę svetainę Joje skelbiama aktuali informacija apie naujausius teismo įvykius, atrankas ir konkursus į laisvas darbo vietas, pateikiama išsami ir aktuali informacija apie teismo struktūrą, kontaktus, skelbiamos teismo finansinės ataskaitos, viešųjų pirkimų planai, strateginiai veiklos planai, teismo vidaus tvarką reglamentuojantys dokumentai, metinės apžvalgos ir kita aktuali informacija. Mažeikių rajono apylinkės teismas suteikia galimybę trišalių sutarčių pagrindu aukštųjų mokyklų studentams atlikti mokomąją praktiką m. kovo 1 d. teisme vyko kasmetinis Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjų, teismo darbuotojų bei Mažeikių rajone veikiančių policijos, prokuratūros ir probacijos įstaigų atstovų pasitarimas, kurio tikslas pristatyti 2016 metų teismo darbo rezultatus, aptarti bendradarbiavimo tarp institucijų perspektyvas 2017 metais, siekiant užtikrinti darbo kokybę bei efektyvumą, atkreipiant dėmesį į įsigaliojusias teisės aktų naujoves m. gegužės 5 d. Mažeikių rajono apylinkės teisme vyko Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjų, teisėjų padėjėjų bei Mažeikių rajone veikiančių policijos atstovų ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisų apsaugos skyriaus ir Viešosios tvarkos skyriaus specialistų 12

13 pasitarimas, kurio tikslas aptarti Administracinių nusižengimų kodekso taikymo klausimus, susijusius nepilnamečių administracinės atsakomybės ypatumais m. spalio 25 d. nuo 8 val. ryto iki darbo pabaigos Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjų padėjėjai aktyviai suteikė nemokamas teisines konsultacijas. Per visą dieną teisme apsilankė 44 Mažeikių miesto gyventojai, kuriems buvo suteiktos įvairios teisinės konsultacijos dėl paveldėjimo, santuokos nutraukimo, išlaikymo priteisimo, testamentų sudarymo, dovanojimo sutarčių, administracinių baudų, skolų išieškojimo ir kiti aktualūs klausimai. Apsilankiusieji buvo patenkinti gavę atsakymus į jiems rūpimus klausimus. 13

14 Teisme jau tradiciškai yra organizuojami renginiai rajono moksleiviams, siekiant įtraukti jaunimą domėtis teismo sistema ir darbu. Teismo darbuotojai aktyviai dalyvauja visuomeninė veikloje, įvairiose kolektyvinėse akcijose, kurios padeda kurti bei gerinti atmosferą kolektyve, ugdyti komandinio darbo svarbos suvokimą, skatina tarpusavio draugiškumą bei geranorišką bendradarbiavimą. Bendruose susibūrimuose taip pat gimsta daug naujų idėjų, kurios vėliau būna sėkmingai įgyvendintos. 5. APIBENDRINIMAS Mažeikių rajono apylinkės teismas vykdo ilgalaikę programą, skirtą įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos teismams priskirtą funkciją vykdyti teisingumą. Programa apima visas Teismo veiklos sritis. Ją vykdydamas Teismas prisideda prie konstitucinių vertybių gynimo, užtikrina asmenų teisę į teisingą ir nešališką teismą, viešą bylų nagrinėjimą, atitinkantį ES reikalavimus ir geriausios teisminės praktikos standartus. Šios programos įgyvendinimas padeda gerinti visos Lietuvos teisinės sistemos veiklą. 14

15 Mažeikių rajono apylinkės teismas 2017 metais efektyviai naudojo turimus materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius savo pagrindinių funkcijų įgyvendinimui. Teismas kryptingai didino teismo atvirumą visuomenei, siekdamas didesnio visuomenės pasitikėjimo visa Teismų sistema. Apibendrinant galima teigti, jog Mažeikių rajono apylinkės teismo veikla buvo sklandi, suplanuoti uždaviniai įgyvendinti, numatyti rezultatai pasiekti. Tai sąlygoja nuolatinis teisėjų bei valstybės tarnautojų mokymas, teismo veiklos kasmetinė analizė, pastebėtų trūkumų operatyvus šalinimas. Teisėjų profesionalumas ir kompetencija, jų darbo stabilumas sąlygojo kokybišką ir nešališką bylų nagrinėjimą. Darbo patirtį, įgūdžius turintis teismo personalas padėjo teisėjams įgyvendinti pagrindinį institucijos tikslą teisingumo vykdymą. Viso kolektyvo geranoriškumas ir atvirumas prisidėjo įgyvendinant teismo veiklos viešumo principus. Žvelgiant į 2018 metus, įgyvendinat Teismų reformą, sieksime ir toliau dirbti sklandžiai, užtikrinant priskirtų funkcijų vykdymą visose srityse. 15

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2 Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 28_ Nr. T&Otf-S33 Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ SUDERINTA Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 19 m. sausio 5 d. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 19 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1R-69 LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS

REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO 2011-02-28 PATAISYTA IR PAPILDYTA 2015-01-06 VILNIUS 2 TURINYS I. ĮŽANGA... 3 II. VALSTYBĖS TARNAUTOJO TARNYBINĖS VEIKLOS KASMETINIS

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis 2017-04-28 direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" TIKSLINIMO IR KEITIMO 2011 m.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. rastine@sapt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Detaliau

1 REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS

1 REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS 1 REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO 2011-02-28 PATAISYTA IR PAPILDYTA 2016-12-30 VILNIUS 2 TURINYS I. ĮŽANGA... 4 II. VALSTYBĖS TARNAUTOJO KASMETINIS TARNYBINĖS VEIKLOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINI

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINI LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ, ĮMONIŲ KORUPCIJOS

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis I šeštadienis (2019-08-31) Mediacijos pagrindai Mokymų dieną veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė Ginčo samprata ir sprendimo būdų įvairovė Mediacijos samprata

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx)

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx) ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d.

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. nutarimas (pakartota 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime)

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau