Kaunas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Kaunas"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA ENERGIJOS TAUPYMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 2005 m. gegužės 13 d. Nr Vilnius ĮŽANGA Europos Sąjunga skiria ypatingą dėmesį darniam energetikos vystymuisi, skatina energijos taupymą. Tarptautinės energetikos organizacijos pabrėžia, kad pereinamosios ekonomikos šalyse energinis efektyvumas turi būti integruojamas į bendrąją politiką. To priežastys yra akivaizdžios: pirminės energijos tiekimo saugumas. Šiuo metu 95 procentai Lietuvos pirminių energijos išteklių priklauso nuo išorinių tiekėjų; aplinkosauga. Energijos gamyba ir vartojimas (įskaitant transportą) pagamina didžiąją dalį anglies dvideginio emisijų; ribotas valstybės valdymo institucijų poveikis energijos tiekimui. Esant tokiai situacijai, pirmiausia teigiamą poveikį šalies energetikai galima daryti skatinant energijos vartojimo efektyvumą ir taupymą. Energijos taupymas ir efektyvus energijos išteklių vartojimas, taip pat gamintojų ir vartotojų skatinimas, kad jie efektyviai vartotų vietinius, atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius, yra pagrindiniai Lietuvos energetikos politikos tikslai. Valstybinį energetikos valdymą Lietuvoje vykdo Vyriausybė, Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija ir savivaldybės. Vieni svarbiausių valstybės ir savivaldybių institucijų, valdančių, reguliuojančių bei kontroliuojančių energetikos veiklą, uždavinių yra: skatinti efektyvų energijos ir energijos išteklių vartojimą; skatinti vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą; skatinti įmones ir organizacijas rengti energetikos auditus.

2 2 Pagrindines Lietuvos Respublikos energetikos sistemos nuostatas ir kryptis nustato: Energetikos įstatymas 1, Nacionalinė energetikos strategija 2 (toliau - Strategija), Pagrindinės nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo metų kryptys 3, Patikslinta ir atnaujinta nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo (toliau - NEVED) programa 4 ir kiti teisės aktai. Vyriausybė 2001 metais nutarimu patvirtino NEVED programos įgyvendinimo m. kryptis. Viena iš jų parengti Lietuvos Respublikos energijos taupymo įstatymo projektą bei jo lydimuosius aktus. Šio įstatymo projektas buvo parengtas, jam pritarė Vyriausybė, tačiau Seimas jo nepriėmė. Vėliau Seimas Energetikos įstatymą papildė 20 strapsniu Efektyvus energijos išteklių ir energijos vartojimas, todėl ateityje nenumatoma rengti naujo Energijos taupymo įstatymo projekto. Vykdydami Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pavedimą Nr ir pavedimą Nr , Veiklos audito 2-ojo departamento vyresnieji valstybiniai auditoriai R.Bieliauskas (grupės vadovas) ir J.Šakalinis bei Veiklos audito valdymo departamento vyriausiasis valstybinis auditorius R.Bruzgulis atliko Ūkio ministerijoje ir valstybės įmonėje Energetikos agentūra veiklos auditą tema Energijos taupymo projektų įgyvendinimas. AUDITO SUBJEKTO VEIKLOS APLINKA Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1996 metais įsteigė Energijos taupymo fondą (toliau - Fondas) bei patvirtino jo nuostatus bei kreditų, skirtų vietinių, atsinaujinančių ir antrinių energijos išteklių efektyvaus naudojimo priemonėms įgyvendinti, teikimo ir grąžinimo tvarką metais Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, atsotovaujančios Vyriausybę, ir Europos komisijos pasirašytuose Phare programos finansiniuose memorandumuose buvo skirtas finansavimas investiciniams projektams Lietuvos dujų ūkyje 2,1 mln. ECU ir 2,5 mln. ECU 6 (bendrai 4,6 mln. ECU) sumai, su sąlyga, kad AB Lietuvos dujos šiuos pinigus grąžins pagal sutartą schemą Ūkio ministerija, AB Lietuvos dujos ir Europos Komisijos atstovai pasirašė dvi sutartis dėl minėtos paskolos grąžinimo. Buvo sutarta, kad AB Lietuvos dujos 10 metų laikotarpyje, pradedant 1999 metais ir baigiant 2009 metais, grąžins šiuos pinigus į Finansų ministerijos atidarytą Energijos taupymo fondo sąskaitą. Iki AB Lietuvos dujos grąžino ,0 EUR ( ,0 Lt) kartu su ,63 EUR ( ,22 Lt) palūkanomis, bendrai ,63 EUR ( ,22 Lt). Šiuo metu yra negrąžinta ,0 EUR ( ,0 Lt) paskolos dalis. 1 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas Nr.IX-884, Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr.IX-1130 Dėl nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo. 3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.1121 Dėl patikslintos ir atnaujintos nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos santraukos ir pagrindinių šios programos įgyvendinimo metų krypčių. 4 Patvirtinta Ūkio ministro įsakymu Nr.319 Dėl atnaujintos ir patikslintos nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos ir pagrindinių priemonių šiai programai įgyvendinti metais patvritinimo. 5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.119 Dėl energijos taupymo fondo steigimo. 6 1 ECU = 1 EUR.

3 3 Vyriausybė siekdama, kad Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare fondo lėšas galima būtų panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti, nuo pertvarkė Energijos taupymo fondą į specialiąją programą Energijos taupymo projektų įgyvendinimas 7 (toliau Specialioji programa). Šios programos administravimas pavestas Ūkio ministerijai, todėl AB Lietuvos dujos nuo paskolą gražina šią programą vykdančiai Ūkio ministerijai. Specialiosios programos tikslas yra finansuoti tokių energijos taupymo projektų parengimą ir įgyvendinimą, kurie numato: vartoti atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius; taupyti energijos išteklius ir energiją; gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Ūkio ministras 2004 metais patvirtino Finansinės paramos teikimo energijos taupymo projektams iš specialiosios programos - Energijos taupymo projektų įgyvendinimas tvarką (toliau - Tvarka) 8. Fondo techninio ir organizacinio aptarnavimo, paruošiamiesiems darbams bei finansinei paramai 3-ims projektams finansuoti iš valstybės biudžeto 2000 metais buvo skirta ,0 Lt, 2001 metais ,0 Lt, 2002 metais ,0 Lt. Taigi, iš valstybės biudžeto Fondui buvo skirta iš viso ,0 Lt, iš kurių ,0 Lt nebuvo panaudoti. 1 lentelė. Specialiajai programai skirtos valstybės biudžeto lėšos ir jų panaudojimas Lėšų skyrimo ir panaudojimo data Iš valstybės biudžeto skirta lėšų, Lt Panaudota valstybės biudžeto lėšų, Lt Darbų aprašymas, kuriems finansuoti buvo panaudotos valstybės biudžeto lėšos 2000 metais Energijos taupymo fondo techniniam ir organizaciniam aptarnavimui bei paruošiamiesiems darbams finansuoti 2001 metais Energijos taupymo priemonių diegimo techniniam ir organizaciniam aptarnavimui bei paruošiamiesiems darbams finansuoti 2002 metais Energijos taupymo priemonių diegimo techniniam ir organizaciniam aptarnavimui bei paruošiamiesiems darbams finansuoti Finansinė parama UAB Slengai, Veisiejų technologijos ir verslo mokykla ir AB Krekenavos agrofirma vykdomiems projektams Viso 2002 metais: Iš viso: Nepanaudotos iš valstybės biudžeto skirtos lėšos (likutis): Specialiosios programos lėšos energijos taupymo projektams finansuoti pradėtos naudoti 2004 metais. Minėtais metais buvo gauta 11 paraiškų energijos taupymo projektams finansuoti, iš kurių 8 7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.1849 Dėl energijos taupymo fondo pertvarkymo. 8 Ūkio ministro įsakymas Nr.4-88 Dėl finansinės paramos teikimo Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo projektams tvarkos ir finansinės paramos teikimo energijos taupymo projektams iš Specialiosios programos Energijos taupymo projektų įgyvendinimas tvarkos patvirtinimo.

4 4 projektams buvo skirta parama bendrai ,0 Lt sumai. Energijos taupymo komisija dvi paraiškas atmetė, o vienas pareiškėjas atsisakė paramos. Nustatėme, kad iš 2004 metais skirtų energijos taupymo projektams finansuoti ,0 Lt lėšų sumos, Ūkio ministerija paramos gavėjams pervedė ,0 Lt. Likusi ,0 Lt suma liko nesumokėta, kadangi paramos gavėjai nepristatė atliktų darbų įvykdymo aktų bei kitų, Tvarkoje nurodytų pateikti, dokumentų. Faktiškos Specialiosios programos (Fondo) pajamos dienai buvo ,22 Lt ( ,22 Lt (grąžinta AB Lietuvos dujos paskolos dalis su palūkanomis) ,0 Lt (iš valstybės biudžeto gautos lėšos)), iš kurių panaudota buvo ,0 Lt ( ,0 Lt ( metais panaudotos valstybės biudžeto lėšos) , 0 Lt (2004 metais finansuoti 8 energijos taupymo projektai)). Taigi, Specialiojoje programoje esančių lėšų likutis minėtą dieną buvo ,22 Lt. Iki 2009 metų Specialioji programa pasipildys ,0 Lt suma, kai AB Lietuvos dujos sumokės negrąžintą paskolos, suteiktos 1997 metais tarpininkaujant Fondui, dalį. Vyriausybė 1994 metais patvirtino Energijos taupymo komisijos (toliau - Komisija) sudėtį ir pavedė jai kontroliuoti bei koordinuoti, kaip realizuojama Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa 9. Vyriausybė nuo 1997 metų Komisijos sudėtį pavedė tvirtinti Ūkio ministrui 10. Šiuo metu Komisija savo darbe vadovaujasi 2004 metais Ūkio ministro patvirtintu darbo reglamentu. Reglamentas nustato, kad Komisija formuoja bendrąją energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo politiką, formuoja NEVED programos prioritetines kryptis ir vykdo tarpžinybinę šios programos įgyvendinimo kontrolę ir koordinavimą, vykdo Specialiosios programos priežiūros komisijos funkcijas, svarsto ir aprobuoja Specialiosios programos įgyvendinimo darbų ir priemonių tematiką bei lėšų, skirtų šiems tikslams, paskirstymą. Ši komisija įvertina ir siūlo Ūkio ministrui skirti arba neskirti paramą iš Specialiosios programos atskiriems energijos taupymo projektams. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, siekdama tobulinti savo veiklą, vykdant jai iškeltus uždavinius, sutinkamai su valstybinio valdymo sistemos reformos pagrindinėmis kryptimis, 1993 metais įsteigė VĮ Energetikos agentūra 11 (toliau Agentūra). Šiuo metu šios įmonės steigėjos funkcijas vykdo Ūkio ministerija. Pagrindinė Agentūros veiklos rūšis konsultacinė verslo ir valdymo veikla energetikos ir efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo srityje. Agentūros funkcijas nustato Energetikos įstatymas. Ūkio ministerijos ir Agentūros įgalioti asmenys kasmet pasirašo paslaugų pirkimo sutartį. Šios sutarties priede nurodomi Agentūros atliktini atitinkamais metais darbai, už kuriuos Ūkio ministerija pagal jai pateiktus darbų atlikimo aktus ir sąskaitas faktūras apmoka 9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.351 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. sausio 31 d. nutarimo Nr.73 dalinio pakeitimo ir Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos realizavimo metais prioritetinių krypčių nustatymo. 10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.619 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 73 "Dėl Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos realizavimo" dalinio pakeitimo ir kitų su juo susijusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios. 11 Energetikos ministro įsakymas Nr.193/K.

5 5 sutartyje numatytais terminais. Minėtame sutarties priede taip pat nustatyta, kad Agentūra atlieka Specialiosios programos energijos vartojimo efektyvumo didinimo bei atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių naudojimo projektų parengimo atranką ir jų įgyvendinimo kontrolę. Faktiškai Agentūrai subjektai teikia paraiškas ir kitus dokumentus paramai iš Specialiosios programos gauti. Agentūra įvertina, kaip pateiktos paraiškos atitinka Tvarkoje nustatytus reikalavimus, bei vėliau jas ir savo išvadas teikia Energijos taupymo komisijai svarstyti. Be to, du Agentūros darbuotojai yra Energijos taupymo komisijos, kurios posėdžius organizuoja ir techniškai aptarnauja Agentūra, nariai. Ūkio ministras 2003 metais sudarė Agentūros vykdomų darbų priežiūros komisiją, kuriai vadovauja Ūkio ministerijos Energetikos departamento direktorius 12. Ši komisija vertina Agentūros vykdomų darbų metinio plano tematiką ir apimtis bei Agentūros teikiamą šių darbų atlikimo ataskaitą. AUDITO PROCESAS Audito problema. Įvertinus audituojamo subjekto aplinką ir energetikos srities ypatumus, buvo nustatytos pagrindinės problemos, turinčios neigiamos įtakos energijos taupymo projektų efektyviam įgyvendinimui: Nepakankamai išsamiai atliekamas energijos efektyvaus naudojimo ir taupymo srities monitoringas bei tarpžinybinis koordinavimas; Neefektyvi projektų, remtinų specialiosios programos Energijos taupymo projektų įgyvendinimas lėšomis, atranka; Nepakankama projektų, kuriems skirta parama iš specialiosios programos Energijos taupymo projektų įgyvendinimas lėšų, įgyvendinimo priežiūra. Įvertinus minėtas problemas pagal svarbą, galimybę atlikti auditą ir sukuriamos vertės kriterijus, auditui pasirinkome šią problemą: neefektyvi projektų, remtinų specialiosios programos Energijos taupymo projektų įgyvendinimas lėšomis, atranka. Kitos problemos audito metu nagrinėtos tiek, kiek yra susijusios su pasirinkta audito problema. Audito objektas specialioji programa Energijos taupymo projektų įgyvendinimas. Audito mastas audituojamas laikotarpis 2004 m. ir 2005 m. I ketvirtis. Kadangi Specialioji programa yra tęstinė, kai kurie klausimai papildomai nagrinėti ir vertinimai atlikti apimant ankstesnį laikotarpį. Kartu su Agentūros darbuotojais nusistatėme, kad pagal iškylančių problemų skaičių ir specifiką, išnagrinėję 3 įgyvendintus energijos taupymo projektus, kuriems buvo suteikta finansinė parama, galėsime daryti apibendrintas išvadas apie iš Specialiosios programos teikiamos paramos energijos taupymo projektams efektyvumą. Įvertinę 2004 metais iš Specialiosios programos dalinai finansuotų 8 projektų pirminius dokumentus (paramos gavėjų pateiktas paraiškas su papildomais 12 Ūkio ministro įsakymas Nr.4-33 Dėl valstybės įmonės Energetikos agentūra vykdomų darbų.

6 6 dokumentais (energetinių auditų ataskaitas ir panašiai), projektų išlaidų sąmatas, pasirašytas paramos sutartis (su priedais)), atrankos būdu detalesniam vertinimui pasirinkome šiuos 3 projektus: 1. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė vaikų ligoninė energetikos ūkio ir pastato renovacijos projektas; 2. Neringos miesto savivaldybės UAB Neringos šiluma katilinės pertvarkymo deginti biokurą projektas; 3. Trakų rajono savivaldybės Trakų miesto šilumos tinklų rekonstravimo projektas. Audito tikslas įvertinti Specialiosios programos lėšomis finansuotų energijos taupymo projektų atrankos poveikį šios programos tikslų pasiekimui. Audito tikslui pasiekti numatėme tokias užduotis: 1. Kvietimų teikti paraiškas skelbimas. 2. Pateiktų paraiškų analizė ir atranka. 3. Atrankos poveikis planuotiems ir pasiektiems energijos taupymo rezultatams. Audito įrodymai gauti taikant tokius duomenų surinkimo metodus: rašytinių dokumentų nagrinėjimas, ataskaitų apžvalga ir analizė, pokalbiai su Ūkio ministerijos, VĮ Energetikos agentūra, paramą gavusių įmonių, institucijų darbuotojais, Energijos taupymo komisijos nariais, pokalbiai telefonu ir susirašinėjimas elektroniniu paštu, telefoninė paramą gavusių subjektų atsakingų darbuotojų apklausa, įgyvendintų projektų apžiūra, pokalbiai su mokslininkais. Gauta informacija pateikta darbo dokumentuose. Audito metu laikėmės prielaidos, kad visi mums pateikti dokumentai yra išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos tiksliai atitinka originalus. Audito metu su Ministerijos ir Agentūros darbuotojais vyko konstruktyvus dialogas, darbuotojai bendravo dalykiškai ir geranoriškai teikė informaciją, reikalingą auditui atlikti. Tai rodo Ministerijos ir Agentūros darbuotojų palankų požiūrį į atliekamą auditą ir norą pagerinti savo veiklos rezultatus. AUDITO DARBO REZULTATAI 1. INFORMACIJOS APIE PARAMĄ VISUOMENEI POVEIKIS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS REZULTATAMS Tvarkoje nustatyta, kad informacija apie paraiškų priėmimą dėl finansinės paramos teikimo Energijos taupymo projektų vykdymui talpinama Ūkio ministerijos tinklalapyje ( Numatyta, kad Ministerijos tinklalapyje bus pateikiama paraiškos forma. Tvarkoje nustatyta, kad kartu su paraiška jos teikėjas, norintis gauti finansinę paramą, privalo pateikti paraiškos teikėjo vadovo pasirašytą lydraštį, numatomo vykdyti projekto išlaidų sąmatą ir pareiškėjo deklaraciją. Šių papildomų

7 7 dokumentų formos yra nustatytos ir pateiktos kaip Tvarkos priedai, tačiau nebuvo numatyta juos skelbti viešai, t.y. tinklapyje Tvarkoje nustatytas vienintelis informacijos apie kvietimą teikti paraiškas skelbimo būdas, mūsų nuomone, didina riziką, kad ne kiekvienas suinteresuotas gauti paramą asmuo turi galimybę sužinoti apie teikiamą paramą energijos taupymo projektams. Taip ribojama subjektų teisė gauti šią informaciją ir paramą energijos taupymo projektams. Suinteresuoti asmenys gali nežinoti, kuriame konkrečiai tinklapyje ir kuriame tinklapio skyriuje yra kvietimas teikti paraiškas bei kontaktai, kol negaus pirminės informacijos, kur reikia ieškoti kvietimo ir kitų duomenų. Todėl, mūsų nuomone, informacijos apie kvietimus teikti paraiškas kuo platesniu paviešinimu turėtų būti suinteresuoti Ūkio ministerijos specialistai, kadangi taip būtų sudarytos galimybės gauti didesnį paraiškų kiekį, o tai leistų Energijos taupymo komisijai siūlyti Ūkio ministrui priimti sprendimus finansiškai remti didžiausią efektą duosiančius projektus. IŠVADA Tvarkoje nustatytos priemonės neužtikrina, kad visi suinetersuoti asmenys galėtų gauti laiku ir tikslią informaciją apie galimybę teikti paraiškas paramai energijos taupymo projektams gauti. 2. TOBULINTINA SPRENDIMŲ TEIKTI PARAMĄ PRIĖMIMO SISTEMA 2.1 Paramos teikimo tvarkos reglamentavimas Vienas iš pagrindinių specialiosios programos Energijos taupymo projektų įgyvendinimas tikslų - energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimas siekiant sumažinti importuojamo kuro kiekį ir aplinkos taršą. Specialiosios programos pagalba valstybė finansiškai remia projektus, kuriais įgyvendinamos priemonės, padedančios siekti šio tikslo. Paramos teikimo iš Specialiosios programos tvarka reglamentuota Ūkio ministro patvirtintuose dokumentuose: - Finansinės paramos teikimo energijos taupymo projektams iš specialiosios programos energijos taupymo projektų įgyvendinimas tvarka ; - Energijos taupymo komisijos darbo reglamentas 13. Nuo to, kaip šiuose dokumentuose reglamentuota valstybės remtinų projektų atrinkimo tvarka ir procedūros, priklauso planuojamo pasiekti Specialiosios programos pagrindinio tikslo rezultatas. Planuota panaudojant Specialiosios programos lėšas 2004 metais suteikti paramą 8 energijos taupymo projektams, kuriuos įgyvendinus valstybės importuojamų energijos išteklių kiekis sumažėtų 1750 tne (tne - tona sąlyginio kuro (naftos ekvivalentas)). 13 Ūkio ministro įsakymas Nr.4-79 Dėl energijos taupymo komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo.

8 8 Abu šie dokumentai priimti įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose Dėl patikslintos ir atnaujintos Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos santraukos ir pagrindinių šios programos įgyvendinimo metų krypčių ir Dėl Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos realizavimo 14 patvirtintas nuostatas. Tvarkoje išvardinti 6 kriterijai, kuriais vadovaujantis Komisija turi priimti sprendimus teikti paramą: - Energijos išteklių ir energijos naudojimo efektyvumo didinimas; - Energijos naudojimo efektyvumo didinimo projektų poveikis žmonių gyvenamajai aplinkai ir socialiai reikšmingų paslaugų teikimo kokybei; - Pažangių technologijų, taupančių energijos išteklius ir energiją, diegimas; - Energijos iš atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių gamybos didinimas; - Aplinkosaugos gerinimas; - Naujų darbo vietų steigimas. Kuris iš paminėtų kriterijų yra svarbiausias (prioritetinis) ir kokius kiekybine išraiška reikalavimus projektas turėtų tenkinti, kad jam įgyvendinti būtų teikiama valstybės parama, Tvarkoje nėra nustatyta. Ar pritarti ir siūlyti Ūkio ministrui, kad konkrečiam projektui įgyvendinti būtų teikiama valstybės parama, sprendžia Energijos taupymo komisija. Komisijos darbo reglamentą įsakymu Nr.4-79 patvirtinto Ūkio ministras. Šiame reglamente nustatyta, kad Komisija svarsto ir aprobuoja Programos ir Specialiosios programos įgyvendinimo darbų ir priemonių tematiką bei lėšų skirtų šiems tikslams paskirstymą. Audito metu nustatėme, kad Tvarka buvo patvirtinta , o Komisijos posėdis, kurio metu buvo pritarta teikti paramą 7 iš 8 paremtų 2004 metais projektų, įvyko Visos 7 paraiškos paramai gauti, kurios buvo pateiktos Komisijai svarstyti, gautos nuo iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.73 Dėl Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos realizavimo.

9 2 lentelė. Paraiškos, gautos 2004 metais paramai iš Specialiosios programos gauti Eil Nr. Organizacija, pateikusi paraišką paramai gauti Paraiškos pateikimo data 9 Planuoto įgyvendinti projekto vertė, Lt Planuotas per metus sutaupyti/ pakeisti alternatyviais energetinių išteklių kiekis, MWh Prašyta paramos suma, Lt Energijos taupymo komisija pritarė (nepritarė) skirti paramą, Lt Faktiškai Ūkio ministerija sumokėjo paramos gavėjams, Lt Paraiškos svarstytos Energijos taupymo komisijos posėdyje: gauta paraiškų 8, apsvarstyta 8 (prašyta paramos suma tūkst. Lt, pritarta paramos teikimui tūkst. Lt (7 paraiškos). 1 Respublikinė Vilniaus , Universitetinė vaikų MWh/ ligoninė (vartojimo efektyvumo nepateikta didinimas) 2 UAB Šilalės šilumos tinklai (vartojimo efektyvumo didinimas) 3 Tauragės rajono savivaldybės administracija (vartojimo efektyvumo didinimas) 4 Panevėžio rajono savivaldybė (vartojimo efektyvumo didinimas) 5 AB Kauno energija (vartojimo efektyvumo didinimas) 6 UAB Trakų šilumos tinklai (vartojimo efektyvumo didinimas) 7 UAB Neringos energija (pirminių energijos išteklių pakeitimas) Nepateikta/ nepateikta Nepateikta/ nepateikta Nepateikta/ nepateikta Nepateikta/ nepateikta Paraiška nebuvo pateikta, tačiau Energijos taupymo komisijos posėdyje nagrinėta paramos teikimo galimybė projektui Demonstracinės vėjo jėgainės Juragiuose (Kauno raj.) statyba paramos teikimo galimybė Nepateikta/ nepateikta Nepateikta/ nepateikta Nėra paraiškos Nenurodyta Nepritarė - Paraiškos svarstytos Energijos taupymo komisijos posėdyje: gauta paraiškų 3, apsvarstyta 3, prašyta paramos suma tūkst. Lt, pritarta paramos teikimui tūkst. Lt (1 paraiška). UAB Mažeikių šilumos tinklai 400 tūkst. Lt paramos atsisakė prieš Komisijos posėdį. 9 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (pirminių energijos išteklių pakeitimas) 10 Plungės rajono savivaldybės administracija 11 UAB Mažeikių šilumos tinklai Nepateikta/ nepateikta Nepateikta/ nepateikta Nepateikta/ne pateikta Nepritarė Nepritarė, nes pareiškėjas paramos atsisakė Iš viso:

10 10 Mūsų nuomone, nuo Tvarkos paskelbimo datos iki Komisijos posėdžio datos 4 dienų laikotarpis buvo per trumpas, todėl buvo gauta nedaug paraiškų. Suteikti valstybės paramą 7 energijos taupymo projektams buvo pritarta esant minimaliai konkurencijai, todėl didžiausią efektą duosiančių projektų pasirinkimo galimybė buvo nedidelė. IŠVADOS 1. Finansinės paramos teikimo energijos taupymo projektams iš specialiosios programos Energijos taupymo projektų įgyvendinimas tvarkoje nėra pateikti energijos taupymo projektų vertinimo prioritetai ir kriterijų kiekybiniai rodikliai, todėl paramos prašytojai neturi pakankamos informacijos apie tai, kokiu būdu bus vertinami projektai priimant sprendimą skirti paramą. 2. Po Finansinės paramos teikimo energijos taupymo projektams iš specialiosios programos Energijos taupymo projektų įgyvendinimas tvarkos patvirtinimo buvo nustatytas per trumpas 4 dienų laikotarpis, kad visi potencialūs paramos gavėjai būtų galėję sužinoti apie paramos energijos taupymo projektams teikimą ir laiku pateikę paraiškas jai gauti. Taip buvo apribota energijos taupymo požiūriu efektyviausių projektų pasirinkimo galimybė. 2.2 Projektų vertinimo kriterijų nustatymas Bendrieji NEVED programos principai Tvarkoje nustačius energijos taupymo projektų vertinimo prioritetus ir kriterijų kiekybinius rodiklius, paramos prašytojai būtų įpareigoti rengti energijos taupymo rodikliais pagrįstus projektus, todėl atsirastų galimybė paramą iš Specialiosios programos skirti rezultatyviausiems projektams. Ūkio ministro įsakymu patvirtintoje Patikslintoje ir atnaujintoje nacionalinėje energijos vartojimo efektyvumo didinimo programoje X skyriuje pateiktas bendrasis energijos vartojimo efektyvumo didinimo potencialas ir jo panaudojimo galimybės. Energijos taupymo potencialas pagal ūkio šakas ir vartojimo sritis pateikiami 3 lentelėje. 3 lentelė. Energijos taupymo potencialas pagal ūkio šakas ir vartojimo sritis Ūkio šaka / vartojimo sritis Suvartota 1999 metais (TWh) Taupymo potencialas (TWh) Namų ūkis: - daugiabučiai gyvenamieji pastatai butų gyvenamieji pastatai prekybos ir aptarnavimo sektoriaus pastatai (ligoninės, mokyklos ir t.t.) Pramonė Transportas Žemės ūkis Lentelė parengta vadovaujantis NEVED programoje pateiktais duomenimis. Pastaba: pagamintos energijos kiekis naudojant atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius 1999 metais sudarė 7.6 TWh, galimos sutaupyti energijos kiekis 17.9 TWh.

11 11 NEVED programoje nustatyta, kad atskirose ūkio šakose galima sutaupyti nuo 20 iki 50 proc. dabar suvartojamos energijos, o įdiegus tik pirmaeiles (šiluminių mazgų ir atitvarinių konstrukcijų atnaujinimas) energijos išteklių ir energijos taupymo priemones, galima sutaupyti apie 25 proc. suvartojamų energijos išteklių. Programoje atskiroms pastatų grupėms (daugiaaukščiai ir mažaaukščiai gyvenamieji namai, ligoninių bei švietimo įstaigų pastatai ir kt.) nustatyti atnaujinimo darbų etapai, remiantis paskaičiuotomis kiekvienos pastatų grupės plotų apimtimis nustatytos prognozuojamos kiekvienam etapui investicijų apimtys ir planuojamų sutaupyti energetinių išteklių kiekiai. Energijos išteklių ir energijos taupymo potencialas esamuose pastatuose nustatytas įvertinus jų renovacijos lygio ekonominį tikslingumą. Žemiau, 1 paveikslėlyje, pateikiame investicijų efektyvumą iliustruojantį grafiką, kuris, mūsų nuomone, galėtų būti taikomas ir skirstant valstybės teikiamą finansinę paramą energijos taupymo projektams kwh /Lt Sutaupyti energetiniai ištekliai, TWh "I" zo na kwh/lt "II" II zona kwh/lt "III" zona mlrd.lt Investicijos Pastabos: 1. Grafikas parengtas NEVED programoje pateiktų duomenų pagrindu ir yra orientacinis. Siekiant nustatyti investicijų poreikius kiekvienai pastatų grupei, turi būti surinkta pirminė informacija apie šios grupės pastatų statybos ir energijos vartojimo duomenis, nustatyti energijos taupymo potencialai. 2. Grafike pateiktos investicijų efektyvumo, išreikšto sutaupytos šilumos ir investuotų lėšų santykiu, zonos: I zona didžiausio efektyvumo zona, kurioje investicijos gali duoti didžiausius sutaupytos energijos rezultatus, jei bus nukreiptos į didžiausią energijos taupymo potencialą turinčius pastatus ir bus naudojamos šiluminių mazgų renovacijai ir langų sandarinimo (atnaujinimo) bei lauko durų atnaujinimo darbams. II zona vidutinio efektyvumo zona, kurioje investicijų efektyvumas mažesnis dėl energijos taupymo rezultatui pasiekti reikalingos daug didesnės darbų apimties. Pvz. be pirmiau išvardintų darbų čia dar reikėtų papildomai investuoti į stogo šiltinimo, rūsio perdangos izoliavimo, šildymo sistemos gerinimo ir kt. darbus. III zona mažo efektyvumo zona, kurioje anksčiau paminėtų darbų apimtys dar padidėja, papildomai atliekant sienų šiltinimo darbus. 1. pav. Energijos išteklių ir energijos taupymo rezultatų priklausomybė nuo investicijų dydžio ir investicijų efektyvumo zonos

12 12 NEVED programoje numatyta, kad atnaujinimo darbai, bendrai vertinant visų tipų pastatus, susideda iš 3 grupių (dviejų techninių grupių ir energijos vartojimo vadybos): 1. Pirma grupė, tai aprūpinimo šiluma sistemų tobulinimas; 2. Antra grupė, tai atitvarinių konstrukcijų atnaujinimas sutinkamai su šiuo metu galiojančiais tokioms konstrukcijoms normatyvinių dokumentų reikalavimais; 3. Trečia grupė, tai energijos vartojimo vadybos tobulinimas. NEVED programoje nurodyta, kad kiekvienai pastatų grupei turi būti parengtos specialios šių pastatų energijos efektyvumo didinimo programos, o gydymo įstaigų pastatams tokia programa turi būti parengta po jų restruktūrizavimo. Kaip matyti iš 1 paveikslėlio, pirmos eilės priemonių įgyvendinimas (I zona) padeda pasiekti geriausių šilumos taupymo rezultatų su sąlyginai nedidelėmis investicijų apimtimis. Antros eilės priemonių įgyvendinimui (II zona) investicijų apimtys reikalingos didesnės negu pirmos zonos investicijoms, tačiau rezultatų didėjimo tendencija mažėja. Trečios eilės priemonių įgyvendinimas duoda labai mažus rezultatus su gana didelėmis investicijomis. Remiantis 1 paveikslėlyje pateikto grafiko duomenimis, galima sudaryti tokius orientacinius ekonominio investicijų naudingumo prioritetus ir kriterijus, kuriais vadovaujantis, kartu su parengtomis atskirų pastatų atnaujinimo programomis, galima planuoti investicijoms reikalingų lėšų poreikį ir jas paskirstyti. Kaip matyti iš grafiko, didžiausią efektą duoda tie vartojimo efektyvumą didinantys projektai, kurių sutaupytų energetinių išteklių ir investicijų santykis yra didžiausias, 4,05 kwh/lt (I grafiko zona), ir mažiausias efektas, kai projekte pateiktų rodiklių sutaupytų išteklių santykis su investicijomis yra tik kwh/lt (III grafiko zona) Bendrieji energetikos efektyvumo didinimo principai Nacionalinėje energetikos strategijoje numatyta užtikrinti saugų energijos tiekimą, nuolat didinti energetikos sektoriaus efektyvumą ir siekti, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame pirminės energijos balanse 2010 metais sudarytų iki 12 proc. Specialioji programa Energijos taupymo projektų įgyvendinimas turi užtikrinti projektų, efektyviai vartojančių atsinaujinančiuosius bei atliekinius energijos išteklius, parengimo ir įgyvendinimo dalinį finansavimą ir tokiu būdu padėti pasiekti Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytus tikslus. Kaip nurodyta asignavimų valdytojo Ūkio ministerijos - programos aprašyme, iš Specialiosios programos lėšų bus dalinai finansuojamas parengimas ir įgyvendinimas tokių projektų, kaip: 1. Technologijų, efektyviai vartojančių energijos išteklius ir energiją diegimas; 2. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas; 3. Atliekinių energijos išteklių naudojimas.

13 13 Specialiojoje programoje 2004 metams buvo numatyta naudojant programos lėšas sutaupyti tne, arba MWh, pirminių energetinių išteklių įgyvendinant 8 energijos taupymo projektus. Įgyvendinti projektai, kuriems buvo suteikta parama, yra 2 tipų: didinantys atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą ir didinantys energijos vartojimo efektyvumą Prioritetai, kuriais vadovaujantis gali būti vertinamos paraiškos paramai gauti Audito metu nustatėme, kad Specialiosios programos Energijos taupymo projektų įgyvendinimas nustatytų tikslų turėtų būti siekiama dviem būdais: 1. remiant pavyzdinius projektus, propaguojančius naujas medžiagas, darbų atlikimo technologijas, prioritetą teikiant vienai arba kitai pastatų grupei; 2. remiant ekonomiškai tikslingiausius projektus, t.y. tokius, kuriuose vienas investuotas į energijos taupymo priemonę litas duoda didžiausius sutaupytos energijos rezultatus. Siekiant Nacionalinėje energetikos strategijoje nustatytų energijos taupymo tikslų, pirmasis būdas leistų pritraukti visus įmanomus finansavimo šaltinius, tuo tarpu veikiant antruoju būdu pagrindinai būtų naudojamos programai finansuoti numatytos lėšos. Ūkio ministerija teigia, kad šiuo metu taikomas pirmasis Specialiosios programos lėšų panaudojimo būdas. Kaip matyti iš 3 lentelės, Komisija posėdžio metu svarstė visas paramai gauti pateiktas paraiškas, netgi ir tas, kuriose duomenys apie numatomą sutaupyti energijos kiekį nebuvo nurodyti. Paraiškose planuojami pasiekti energijos taupymo rezultatai, išskyrus VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė vaikų ligoninė energetikos ūkio ir pastato renovacijos projektą, nebuvo nurodyti. Energijos taupymo projektų atranka finansinei paramai teikti priklauso nuo to, kokį Specialiosios programos įgyvendinimo būdą pasirinks ją vykdanti institucija. Bendras atrankos kriterijus abiems veiklos būdams gali būti arba sutaupytos energijos kiekis vienam investuotam litui pagal 1 paveikslėlyje pateiktą grafiką (pvz. remiami tik projektai, kurių rodikliai patenka į geltonąją grafiko zoną) arba investicijų energijos taupymo priemonių įgyvendinimui kiekis litais tenkantis vienam šildomo ploto kvadratiniam metrui (rizikingu laikomas 100 Lt/m2 investicijų intensyvumas). Taip pat gali būti teikiamas prioritetas arba energijos vartojimo efektyvumo didinimui, arba atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo didinimui bendrame galutinės energijos balanse. IŠVADA Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa gali būti pakankama duomenų baze kriterijams įgyvendintinų projektų atrankai nustatyti. Investiciniai projektai atsinaujinančių energijos išteklių didinimui bendrame energijos balanse gali būti atrenkami pagal Nacionalinėje energetikos strategijoje nustatytą užduotį iki 2010 metų pasiekti 12 procentų lygį ir metinius planuojamus rodiklius.

14 Specialiosios programos rodiklių planavimas Kaip buvo paminėta anksčiau, sprendimus paramai teikti Specialiosios programos lėšomis priima Ūkio ministras, remdamasis Energijos taupymo komisijos pritarimu finansuoti jos atrinktus projektus. Atsižvelgiant į tai, kad parama faktiškai buvo teikiama ne tik atsinaujinančių energijos išteklių bendrame energijos balanse didinimui, tačiau ir energijos vartojimo efektyvumui didinti, tenka pažymėti, kad Specialiosios programos įgyvendinimo 2004 metų plane nebuvo nustatytas siektinas energijos vartojimo efektyvumo didinimo rezultatas. Planuotas naudojant alternatyvius energijos išteklius sutaupytų pirminių energijos išteklių 1000 tne kiekis 2004 metų pabaigoje, kai jau buvo gautos dauguma paramą gavusių projektų galutinės arba tarpinės ataskaitos apie jų įgyvendinimą buvo koreguotas nustatant 1750 tne kiekį. Kaip matyti planuotas 1000 tne dydis buvo gerokai viršytas, net nevertinant energijos vartojimo efektyvumą didinančių projektų rezultatų. Manome, kad skiriant paramą iš Specialiosios programos, siektinų energijos taupymo kiekybinių rezultatų planavimas atliekamas nekokybiškai. IŠVADA Specialioji programa Energijos taupymo projektų įgyvendinimas buvo naudojama tiek energijos vartojimo efektyvumo didinimo, tiek pirminių energijos išteklių pakeitimo atsinaujinančiais ištekliais tikslams. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir taupymo rezultatai nebuvo kokybiškai planuojami. 2.4 Energijos taupymo komisija Energijos taupymo komisijos tikslas kontroliuoti, kaip įgyvendinama NEVED programa ir koordinuoti šį darbą. Energijos taupymo komisijos funkcijose numatytas bendrasis energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos formavimas, lėšų skirstymas pagal jos pačios apsvarstytą ir aprobuotą Specialiosios programos įgyvendinimo darbų ir priemonių tematiką. Daugumą Komisijoje (keturi nariai iš septynių) sudaro Ministerijos ir Agentūros atstovai. Komisijos pirmininkas yra Ūkio ministras. Mūsų nuomone, yra rizika, kad tokios sudėties Komisijos darbas, kai joje nėra mokslo institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovų, nėra optimalus. Mokslininkų ir visuomeninių organizacijų (pvz. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Energetikos instituto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir kitų) atstovų nuomonė dėl naujų technologijų taikymo, projektų atrankos prioritetų ir kriterijų nustatymo bei kitų klausimų galėtų būti svarbi ir naudinga Ūkio ministrui priimant sprendimus dėl finansinės paramos skyrimo. Audito metu nustatėme, kad Komisija 2004 metais įvertino visus 11 energijos taupymo projektų, kuriems buvo pateiktos paraiškos paramai iš Specialiosios programos gauti, ir pritarė skirti

15 15 finansinę paramą 8 projektams. Kaip numatyta Komisijos darbo reglamente, prieš 3 dienas iki numatytos posėdžio datos, kiekvienam Komisijos nariui pateikiama medžiaga apie numatomus iš Specialiosios programos lėšų remtinus energiją taupančius investicinius projektus. Tačiau, kaip jau buvo minėta, teikiant paraiškas 2004 metais, jose nebuvo nurodomas konkretus energijos taupymo rezultatas (išskyrus VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė vaikų ligoninė paraišką), kuris bus pasiektas įgyvendinus projektą. Komisijos nariams teikiamoje medžiagoje buvo nurodomas nepakankamas projektą apibūdinančių rodiklių kiekis. Nurodoma buvo tik bendra projekto įgyvendinimo vertė, planuojamų atlikti darbų pobūdis ir prašomos paramos dydis. Kita informacija Komisijos narius dominančiais klausimais buvo pateikiama žodžiu, komisijos posėdžio metu. Mūsų nuomone, Komisija neturėjo pakankamos informacijos pavyzdiniams ir efektyviausiems energijos taupymo projektams atrinkti, todėl jos sprendimai pritarti ar nepritarti finansinės paramos skyrimui konkretiems projektams rėmėsi subjektyvia ir konkrečiais energijos taupymo rodikliais neparemta Komisijos narių nuomone. IŠVADA Energijos taupymo komisija tiek savo sudėties, tiek žinybiškumo požiūriu, nėra optimali. Komisijos sudėtyje nėra mokslo institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovų, kurių nuomonė galėtų būti svarbi Ūkio ministrui priimant sprendimus dėl finansinės paramos skyrimo. 2.5 Įgyvendintų energijos taupymo projektų vertinimas Norėdami įvertinti paramos teikimo iš Specialiosios programos lėšų reglamentuojančių teisės aktų veikimą, detalesnei analizei atrankos būdu pasirinkome 3 finansiškai 2004 metais remtus projektus: 1. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė vaikų ligoninė energetikos ūkio ir pastato renovacijos projektas, 2. Neringos miesto savivaldybės UAB Neringos šiluma katilinės pertvarkymo deginti biokurą projektas, 3. Trakų rajono savivaldybės Trakų miesto šilumos tinklų rekonstravimo projektas. Vertinant Trakų rajono savivaldybės ir UAB Neringos šiluma energijos taupymo projektus naujų trūkumų nenustatėme. Audito metu nustatėme, kad VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė vaikų ligoninė (toliau - Ligoninė) pateikė Agentūrai paraišką finansinei paramai gauti, šio projekto išlaidų samatą, pareiškėjo deklaraciją. Paraiškoje Ligoninė nurodė įgyvendinus projektą planuojamus pasiekti rezultatus, t.y. sutaupyti 1 351,17 MWh/metus šilumos arba Lt/metus ir paprašė skirti Lt finansinę paramą iš Specialiosios programos. Bendra projekto vertė buvo nurodyta Lt. Likusias Lt vertės planuojamas išlaidas Ligoninė numatė padengti savo lėšomis. Paraiškoje paramai gauti buvo nurodyta, kad yra atliktas numatomų renovuoti pastatų energetinis auditas bei parengtas investicinis projektas. Kadangi energetinio audito ataskaitos ir investicinio

16 16 projekto pateikimas Tvarkoje nebuvo numatytas, todėl Ligoninė jų ir nepateikė. Audito metu Ligoninės energetinio audito ataskaitą ir investicinį projektą mums pateikė Agentūros darbuotojai. Tvarkoje nėra nustatyto reikalavimo pateikti energijos taupymo planuojamų pasiekti rezultatų. Energetinio audito ataskaitoje buvo nurodyti planuojami darbai, kuriuos atlikus per metus būtų sutaupoma 1 351,17 MWh šilumos. Paraiškoje paramai gauti Ligoninė nurodė dalį kitų darbų, nei buvo numatyta energetinio audito ataskaitoje: vietoje dalies fasado sienų siūlių užtaisymo, tinko remonto ir dažymo nurodė operacinio korpuso patalpų pertvarkymo darbus. Šie patalpų pertvarkymo darbai (vidaus pertvarų perstatymas, grindų pakeitimas, vidaus komunikacijų perklojimas, ventiliacijos sistemos pakeitimas) buvo atliekami ryšium su įgyvendinamu Vilniaus miesto ligoninių restruktūrizavimo projektu, kuris energetinio audito ataskaitoje nebuvo vertinamas. Kaip jau minėjome anksčiau, NEVED programoje yra nurodyta, kad speciali gydymo įstaigų pastatų energijos efektyvumo didinimo programa turi būti parengta po jų restruktūrizavimo. Komisija, susipažinusi su pateikta prieš posėdį medžiaga, po svarstymo posėdžio metu pritarė Lt paramos Ligoninei suteikimui. Vėliau, Ūkio ministras (jis ir Komisijos pirmininkas), remdamasis Komisijos pritarimu, išleido įsakymą dėl Lt paramos Ligoninei skyrimo, kuriuo remiantis tarp Ministerijos, Agentūros ir Ligoninės buvo sudaryta paramos teikimo sutartis. Nepaisant to, kad paraiškoje nurodytų darbų pobūdis, lyginant su energetinio audito ataskaitoje nurodytais darbais, iš esmės pasikeitė, paraiškoje buvo nurodytas tas pats planuojamas sutaupyti šilumos kiekis. Iš prašytos Lt paramos, kuri buvo reikalinga energetinio audito ataskaitoje numatytiems darbams atlikti, Lt (apie 70 proc. paramos sumos) Ligoninė panaudojo energetinio audito ataskaitoje nenumatytiems darbams atlikti. Kita dalis paramos Lt sumai buvo panaudota energetinio audito ataskaitoje ir investiciniame projekte numatytiems šilumos punktų renovavimo ir išorės pertvarų hermetizavimo darbams. Mūsų nuomone, kadangi Agentūra ir Komisija žinojo, kad yra parengta energetinio audito ataskaita ir investicinis projektas, todėl jos turėjo galimybę paprašyti Ligoninės prieš Komisijos posėdį pateikti šiuos dokumentus, nors Tvarkoje ir nebuvo tokio reikalavimo. Gavę energetinio audito ataskaitą ir investicinį projektą ir palyginę prašomų paremti darbų pobūdį, tiek Agentūra, tiek Komisija galėjo sustabdyti Lt paramos lėšų iš Specialiosios programos panaudojimą kitiems nei numatyti Specialiojoje programoje tikslams įgyvendinti. Mūsų nuomone, pagrindinės to priežastys yra: 1. Tvarkoje nenustatyti paramos teikimo prioritetai ir kiekybiniai kriterijai; 2. Tvarkoje nenustatytas reikalavimas kartu su paraiška pateikti ir energijos taupymo projekto pagrindimą, t.y. energetinio audito ataskaitą, investicinį projektą ar kitus dokumentus.

17 17 IŠVADOS 1. Ūkio ministras 2004 metais VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė vaikų ligoninė energetikos ūkio ir pastato renovacijos projektui skyrė Lt paramą, iš kurios Lt (apie 70 procentų) buvo panaudota ne Specialiosios programos numatytiems tikslams, o sveikatos apsaugos įstaigų reorganizacijos projekto tikslams, įgyvendinti. 2. Tvarkoje nenustatytas reikalavimas kartu su paraiška pateikti ir energijos taupymo projekto pagrindimą, t.y. energetinio audito ataskaitą, investicinį projektą ar kitus dokumentus. Tai sudarė sąlygas paramą skirti ne tik Specialiojoje programoje numatytiems, bet ir su energijos taupymu mažai susijusiems tikslams siekti. 2.6 Pavyzdinių energiją taupančių projektų rėmimas Ministerijos specialistų nuomone, Specialiosios programos lėšos 2004 metais buvo naudojamos remti valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, sveikatos apsaugos sistemos viešųjų įstaigų, energijos gamintojų ir transportuotojų energijos taupymo atskirus pavyzdinius projektus. Audito metu nustatėme, kad 2004 metais Vilkaviškio rajono savivaldybė iš Specialiosios programos gavo paramą trims projektams, kuriuos įgyvendinus buvo numatyta pradėti naudoti alternatyvius energetinius išteklius: 1. Keturvalakių pagrindinės mokyklos, 2. Alvito pagrindinės mokyklos, ir 3. Sūdavos pagrindinės mokyklos pastatų renovacijai bei šildymo katilų pakeitimui į katilus, naudojančius pigų vietinį kurą. Mūsų nuomone, Specialiosios programos lėšų skyrimas 3 Vilkaviškio rajono mokykloms negali būti traktuojamas kaip 3 pavyzdinių projektų rėmimas, kadangi: visos 3 mokyklos yra vienoje savivaldybėje; visose 3 mokyklose buvo atliekami tokio pat pobūdžio darbai (lauko durų pakeitimas, langų pakeitimas, šildymo katilo pakeitimas ir t.t.); paraiškose nėra informacijos apie planuojamas panaudoti naujas medžiagas, technologijas, ar kitokias inovacijas, kurias panaudojus galima būtų pasiekti tokius energijos taupymo rezultatus, kurių patyrimą galima būtų propaguoti kitų subjektų tarpe ir tikėtis gerų energijos taupymo rezultatų. Mūsų nuomone, dalis 2004 metais paremtų projektų nėra pavyzdiniai, nes juose iš principo nebuvo panaudotos naujos medžiagos ar įdiegtos iki šiol netaikytos technologijos. IŠVADA Dalis 2004 metais paremtų energijos taupymo projektų nėra pavyzdiniai, kadangi juose nebuvo panaudotos naujos medžiagos ar įdiegtos iki šiol netaikytos technologijos.

18 18 3. SPECIALIOSIOS PROGRAMOS REZULTATAI Finansinė parama, 2004 metais skirta 8 projektams, sudarė Lt. Pagal paraiškose ir projekto įvykdymo aktuose nurodytą darbų pobūdį sprendžiame, kad, 3 projektai iš 8 buvo pirminius energijos išteklius keičiantys atsinaujinančiais, o šiems projektams suteikta parama (tik darbams pirminiams energijos ištekliams pakeisti atsinaujinančiais) iš Specialiosios programos sudarė Lt, (Vilkaviškio rajono savivaldybei Lt, UAB Neringos energija Lt, Panevėžio rajono savivaldybei Lt;) arba 25 procentus nuo visos 2004 metais skirtos paramos apimties. Kita suteiktos paramos dalis 75 procentai ( Lt) teko energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir taupymo priemonėms įgyvendinti. Įgyvendinus Specialiosios programos lėšomis 2004 metais remtus projektus, pasiektų faktinių energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo didininimo bei taupymo rezultatų Ministerija nevertino. Energetikos įstatymo 6 straipsnio 12 punkte numatyta, kad Ūkio ministerija nustato informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims tvarką, kiekį ir sąlygas. Todėl manome, kad Ministerija turi galimybę gauti pakankamai informacijos apie Lietuvos energetikos veiklą, tame tarpe - apie energijos taupymą šioje veikloje. Viena Vyriausybės patvirtinų NEVED programos įgyvendinimo m. krypčių numato vykdyti energijos vartojimo efektyvumo pastatuose auditą ir monitoringą. Šių krypčių (priemonių) vykdymą Vyriausybė pavedė organizuoti Ūkio ministerijai, suderinus su kitomis suinteresuotomis ministerijomis, valstybės institucijomis ir įstaigomis. Vadovaujantis išdėstytu, darome išvadą, kad Ūkio ministerijai pakanka įgaliojimų organizuoti energijos efektyvaus naudojimo bei jos taupymo monitoringą tiek energetikos veikloje (energijos gamyba ir t.t.), tiek ir energijos vartojimo srityje. Mūsų nuomone, monitoringas yra gana reikšminga priemonė siekiant Ministerijai turėti patikimą ir tikslią informaciją apie energijos taupymo sistemos būklę šalyje, kuria vadovaujantis ateityje ji galėtų efektyviau planuoti, kokioms energijos išteklių ir energijos efektyvaus naudojimo priemonėms finansuoti skirti valstybės paramą. Energetikos chartijos sutarties, kurią pasirašė Europos Sąjunga, Rusijos federacija, Japonija, Australija, Mongolija, Kaukazo, Centrinės ir Rytų Europos šalys, darbo grupė 2000 metų balandžio mėnesį parengė Visapusišką Lietuvos energetikos efektyvumo politikos ir programų apžvalgą, kurioje pateikė rekomendacijas Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Viena iš šių rekomendacijų sako visoms energetikos efektyvumo priemonėms turi būti sukurta monitoringo sistema. Visos programos turi būti kuriamos taip, kad jas būtų galima objektyviai vertinti. Šiuo metu energijos efektyvaus naudojimo bei jos taupymo monitoringo Ministerija ar jos įgaliotos institucijos (įmonės, įstaigos) neatlieka. Ministerijos darbuotojai negalėjo mums išvardinti ir visų šalyje esančių šaltinių (institucijų), kurie iš valstybės lėšų (įskaitant ES struktūrinius fondus) teikia finansinę paramą energijos efektyvaus naudojimo ir taupymo programų (projektų)

19 19 įgyvendinimui. Manome, kad ateityje atliekant energijos efektyvaus naudojimo bei taupymo monitoringą, informacija apie valstybės lėšomis (įskaitant ES struktūrinius fondus) remiamų energijos efektyvaus naudojimo ir taupymo programų (projektų) įgyvendinimą taptų žinoma. Interneto, teisės aktų bei kitų priemonių pagalba auditoriams pavyko nustatyti dalį šių šaltinių, iš kurių galima gauti valstybinę finansinę paramą (įskaitant ES struktūrinius fondus) energijos efektyvaus naudojimo ir taupymo programų (projektų) įgyvendinimui. (1 priedas) Vadovaudamiesi 1 paveikslėlyje pateiktu grafiku paskaičiavome, kad anksčiau minėtus Lt arba 75 procentus 2004 metais iš Specialiosios programos skirtos paramos investavus į energijos taupymo projektus pačiu efektyviausiu būdu, t.y. kai įgyvendinamos priemonės sutaupo 4,05 kwh vienam investuotam litui (1 paveikslėlio I zona), galėjo būti pasiektas kwh ( Lt x 4,05 kwh) arba 1 518,6 tne ( kwh x 0, (konversijos koeficientas)) taupymo rezultatas. Kartu su pasiektu pirminių energijos išteklių pakeitimo atsinaujinančiais ištekliais priemonių diegimo 1750 tne rezultatu, valstybė finansinės paramos iš Specialiosios programos pagalba 2004 metais iš viso galėjo sutaupyti 3 268,6 tne (1 750 tne ,6 tne). Esant vidutinei Lietuvoje mazuto kainai 464 Lt/t, metinės sutaupymo apimtys pinigine išraiška galėjo sudaryti ,4 Lt (1 518,6 tne x 464 Lt/t) ir investuoti į energijos taupymą Lt atsipirktų per 6 metus ( Lt / ,4 Lt). Norime pastebėti, kad pirminių energijos išteklių pakeitimas atsinaujinančiais mažina importuojamų energijos išteklių kiekį ir tuo pačiu didina energetinį valstybės savarankiškumą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas leidžia ne tik sumažinti importuojamų energetinių išteklių apimtis (padidinti energetinį savarankiškumą), tačiau ir sumažinti subjekto, kuriame tos priemonės įdiegiamos, išlaidas energijai pirkti ar gaminti. Ministerija investicijų iš Specialiosios programos į energijos taupymą rezultatyvumo požiūriu 2004 metais tinkamai neplanavo, o pasiektų rezultatų - nefiksavo. Tačiau faktiškai, įgyvendinus iš Specialiosios programos lėšų remtus projektus, tam tikro dydžio energijos taupymo efektas buvo pasiektas. Manome, kad tinkamai prognozuojant energijos taupymo rezultatus, skiriant valstybės paramą didžiausią energijos taupymo efektą duosiantiems projektams, Specialiosios programos lėšomis būtų pasiekiami daug aukštesni rezultatai. IŠVADOS 1. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir taupymo rezultatai, įgyvendinus specialiosios programos Energijos taupymo projektų įgyvendinimas lėšomis finansuotus projektus, Ūkio ministerijoje nebuvo kaupiami ir vertinami. 2. Ūkio ministerija ar jos įgaliotos institucijos (įmonės, įstaigos) neatlieka energijos išteklių ir energijos efektyvaus naudojimo bei jos taupymo srities monitoringo valstybės mastu.

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2006 METŲ 2005 TURINYS 1. IŠVADOS, SIŪLYMAI IR AUDITO ATLIKIMO PRINCIPAI... 3 2. VALSTYBĖS PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ SKOLOS VALSTYBĖS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Financial engineering from ERDF

Financial engineering from ERDF Ūkio ministerijos administruojamos finansų inžinerijos ir su ja susijusios priemonės Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto 3 uždavinys: Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių,

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt Duomenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq

Detaliau

Microsoft Word Nr P-135.doc

Microsoft Word Nr P-135.doc MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLINGUMAS Vilnius 2005 m. VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA 2 T U R I N Y S SANTRAUKA 3 ĮŽANGA 5 AUDITO REZULTATAI 8 Mokslinių tyrimų vertinimas 8 Ministerijų užsakomų

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_ Šiluma renovuotiems daugiabučiams: kariauti negalima bendradarbiauti? Dr. Ramūnas Gatautis 2019 m. balandžio 16 d. Kaunas Daugiabučių modernizavimas Lietuvoje Apibrėžimas: daugiabutis 3 ir daugiau butų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energijos efektyvumas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje nuo gamybos iki galutinio vartotojo Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2018 m. vasario 21 d. Tarptautinė

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų (Projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma) Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų 3 priedas MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU IR DARBO

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

1

1 8-19/31/17-1604.15.15 ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS TYRIMAS 1 DALIS TECHNINĖ EKONOMINĖ ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS ANALIZĖ SANTRAUKA Dr. A. Galinis

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 41, (8 45) 58 29 12, faks. (8 45) 58 29 75, el. p.

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Microsoft Word - EVA_pramones imonems.doc

Microsoft Word - EVA_pramones imonems.doc Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius tel. +370 5 2191303 faks. +370 5 2124777 Studijos Energijos ir energijos išteklių vartojimo auditų pramonės įmonėse modelių ir teisinių rekomendacijų dėl šių modelių taikymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FI LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2018 METAIS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PowerPoint design manual

PowerPoint design manual Biokuro kogeneracinės elektrinės Technologiniai ir ekonominiai duomenys Daniška patirtis Martynas Nagevičius Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas martynas@nagevicius.lt

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

1-6 ataskaita del kreditu p

1-6 ataskaita del kreditu p MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA A U D I T O A T A S K A I T A DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

é

é LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PA

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PA VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PATIKRINIMO 2017 m. vasario 24 d. Nr. R-05-1 Vilnius

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau