PIRMO ETAPO TYRIMU REZULTATU APŽVALGA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PIRMO ETAPO TYRIMU REZULTATU APŽVALGA"

Transkriptas

1 PROJEKTO LIETUVOS ORO KOKYBöS MONITORINGO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS NAUDOJANT DIFUZINIUS ömiklius PIRMO ETAPO (..3..) TYRIMŲ REZULTATŲ APŽVALGA Sutartis Nr. 4F Projekto ekspert dr. Dalia Jasinevičien VILNIUS,

2 . ĮVADAS Europos Sąjungos (ES) teis s aktai bei Valstybin aplinkos monitoringo programa (VAMP) 5- metams, patvirtinta LR Vyriausyb s 5 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 3 (Žin., 5, Nr. 9-68, Žin., 8, Nr ) įpareigoja optimizuoti esamų monitoringo stočių tinklą, kad pilnai įvertinti oro taršos būklę aglomeracijose (Vilniaus ir Kauno) bei zonoje (likusioje Lietuvos dalyje). Zonos ir aglomeracijos, patvirtintos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 8 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr.D-574/V- 56 (Žin.,, Nr.-384; 8, Nr ). Aplinkos oro kokyb s tyrimai difuziniais mikliais yra vienas iš būdų įvertinti oro kokybę tose teritorijose kur neatliekami nuolatiniai matavimai. Vadovaujantis aplinkos ministro m. gruodžio d. įsakymo D l aplinkos oro kokyb s vertinimo nuostatomis, orientacinius (indikatorinius) oro kokyb s tyrimus galima atlikti vykdant matavimus, tolygiai juos paskirsčius per metus taip, kad matavimų trukm sudarytų ne mažiau 4% metų laiko. Tam tikslui tinka pasyviųjų sorbentų panaudojimas ypač, kai reikia įvertinti integruotą teršalo koncentracijos lygį per ilgesnį laiko periodą. Gauti rezultatai leidžia detaliau įvertinti užterštumo lygį aglomeracijų ir zonos vietov se, kuriose neatliekami nuolatiniai automatiniai oro taršos matavimai bei parinkti tolesnius tyrimo metodus. Teritorijose, kur užterštumo lygis yra aukščiau viršutin s vertinimo ribos, yra privalomi nuolatiniai oro kokyb s tyrimai, o kur užterštumo lygis yra žemiau žemutin s vertinimo ribos, gali būti naudojamas vien tik modeliavimas arba indikatoriniai matavimai. Kai nustatytas didžiausias oro užterštumo lygis yra tarp viršutin s ir žemutin s vertinimo ribų, vertinant oro kokybę, matavimai yra būtini, tačiau jų gali būti mažiau, o matavimų duomenis galima papildyti informacija iš kitų šaltinių. Vykdant aplinkos oro kokyb s tyrimus pasyviaisiais sorbentais, buvo laikomasi Lietuvos standartizacijos departamento patvirtintais dokumentais:. Lietuvos standartas LST EN 358- Aplinkos oro kokyb. Difuziniai mikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. dalis. Bendrieji reikalavimai.. Lietuvos standartas LST EN 358- Aplinkos oro kokyb. Difuziniai mikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. dalis. Specialieji reikalavimai ir bandymo metodai.

3 3. Lietuvos standartas LST EN Aplinkos oro kokyb. Difuziniai mikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 3 dalis. Parinkimo, naudojimo ir priežiūros vadovas. 4. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 8/5/EB D l aplinkos oro kokyb s ir švaresnio oro Europoje.. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI Tikslas Renovuoti ir modernizuoti valstybinę aplinkos oro monitoringo sistemą pagal ES direktyvų, JTO Tolimųjų pernašų konvencijos bei kitų teis s aktų reikalavimus. Uždaviniai. Įvertinti oro teršalų: azoto dioksido (NO ), sieros dioksido (SO ) ir lakiųjų organinių junginių (LOJ): benzeno (C 6 H 6 ), tolueno, etilbenzeno ir orto-, meta-, para- ksileno vidutinių koncentracijų erdvinį pasiskirstymą Vilniaus ir Kauno aglomeracijose bei 58 gyvenviet se.. Įvertinti oro teršalų: azoto dioksido (NO ), sieros dioksido (SO ), lakiųjų organinių junginių (LOJ): benzeno (C 6 H 6 ), tolueno, etilbenzeno ir orto-, meta-, para- ksileno ir ozono (O 3 ) vidutinių koncentracijų erdvinį pasiskirstymą 4 zonos teritorijoje esančių taškų, naudojantis EMEP tinkleliu 5 km x 5 km. 3. Įvertinti oro teršalų: azoto dioksido (NO ), sieros dioksido (SO ) ir lakiųjų organinių junginių (LOJ): benzeno (C 6 H 6 ), tolueno, etilbenzeno ir orto-, meta-, para- ksileno, vidutinių koncentracijų erdvinį pasiskirstymą aplink AB Lietuvos elektrin. 4. Įvertinti amoniako (NH 3 ) vidutinių koncentracijų erdvinį pasiskirstymą prie 4 skirtingo tipo kiaulininkyst s ūkių. 5. Pagal gautus matavimų rezultatus geografinių informacinių sistemų (GIS) pagrindu parengti matuotų teršalų sklaidos žem lapius, įvertinti esamo oro kokyb s matavimo stočių tinklo bei Lietuvos teritorijos paskirstymo į zoną ir aglomeracijas atitikimą ES direktyvų reikalavimams. 3

4 3. PIRMO ETAPO (..3..3) TYRIMŲ REZULTATŲ APŽVALGA I Etapas. Ruduo METEOROLOGINöS SĄLYGOS Didesnę lapkričio m nesio dalį vyravo neįprastai šilti šiam metų laikui orai. Aukščiausia oro temperatūra užregistruota m nesio viduryje ( 5 C) ir daug kur viršijo iki šiol buvusius aukščiausios temperatūros rekordus. Nuo lapkričio 6 d. orai atšalo, paros vidutin oro temperatūra nukrito žemiau nulio. Žemiausia oro temperatūra m nesio pabaigoje daugelyje rajonų nukrito iki C, Kybartuose iki -6 C, Rokiškyje ir Zarasuose iki -7 C. M nesio vidutin oro temperatūra buvo,3 4,4 C (daugelyje rajonų,5 aukštesn nei vidutin daugiamet, pajūryje artima jai). Didesn je šalies teritorijoje per m nesį kritulių iškrito 5 7 mm, Žemaitijoje ir kraštiniuose šiauriniuose rajonuose 7 5 mm. Toks kritulių kiekis daug kur buvo artimas normai, vietomis ją viršijo,5 karto. Lapkričio 5 6 dienomis susidar sniego danga. Per m nesį pietiniuose ir rytiniuose rajonuose Saul spind jo val., vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose 33 val. ( val. trumpiau nei norma). lentel. Vidutin s meteorologinių parametrų charakteristikos m. lapkričio 3 d. lapkričio 7 d. T, C V greitis V kryptis Debesuotumas Dr gnis Vilnius Kaunas Klaip da Panev žys Šiauliai Utena Telšiai Ukmerg Šilut Palanga Biržai Raseiniai Var na Kybartai Lazdijai Laukuva Nida Dotnuva Trakų Vok Dūkštas

5 lentel. Vidutin s meteorologinių parametrų charakteristikos m. lapkričio 7 d. gruodžio d. T, C V greitis V kryptis Debesuotumas Dr gnis Vilnius Kaunas Klaip da Panev žys Šiauliai Utena Telšiai Ukmerg Šilut Palanga Biržai Raseiniai Var na Kybartai Lazdijai Laukuva Nida Dotnuva Trakų Vok Dūkštas VERTINIMO KRITERIJAI Siekiant įvertinti azoto dioksido (NO ), sieros dioksido (SO ) ir lakiųjų organinių junginių (LOJ): benzeno (C 6 H 6 ), tolueno, etilbenzeno ir orto-, meta-, para- ksileno koncentracijų erdvinį pasiskirstymą Vilniaus ir Kauno aglomeracijose bei zonos vietovių (likusios šalies teritorijos be Vilniaus ir Kauno miestų) ore, naudoti difuziniai mikliai. Difuziniai mikliai buvo išd styti skirtingose miestų vietose: prie gatvių arba sankryžų, gyvenamuosiuose mikrorajonuose, santykinai švariose (fonin se) miesto zonose, stacionarių oro kokyb s tyrimų stočių aplinkoje, taip pat priemiestyje arba užmiestyje. Tirtų oro priemaišų vertinimas atliktas lyginant gautus tyrimų rezultatus su normomis, nustatytomis pagal ES direktyvų reikalavimus (3 lentel ). Difuzinių miklių metodas leidžia vertinti ilgesnio periodo vidutines koncentracijas, tai azoto dioksido ir benzeno tyrimų rezultatai lyginami su m. galiojančiomis sveikatos apsaugai metin mis ribin mis vert mis. ES direktyvoje D l aplinkos oro kokyb s ir švaresnio oro Europoje sieros dioksido kiekiui aplinkos ore sveikatos apsaugai pateikiama 4 valandų ribin vert (5 ( ), augmenijos apsaugai metin ribin vert ( ). Lakiesiems organiniams junginiams - toluenui C 6 H 5 CH 3 ; etilbenzenui; (para-; meta-; orto-) ksilenui C 6 H 4 (CH 3 ) n ra nustatytų ribinių verčių. Tačiau benzenas yra indikatorius kitiems 5

6 organiniams junginiams; jeigu benzeno koncentracija neviršija nustatytų normų, tai reiškia, kad kitų organinių junginių koncentracijos neturi neigiamo poveikio žmonių sveikatai. 3 lentel. Aplinkos oro užterštumo metin s vertinimo normos ( ) pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 8/5/EB D l aplinkos oro kokyb s ir švaresnio oro Europoje. Vertinimo normos SO NO C 6 H 6 (augmenijos apsaugai) Ribin vert (RV) 4 5 Viršutin vertinimo riba (VVR) Žemutin vertinimo riba (ŽVR)

7 3.3 APLINKOS ORO KOKYBöS TYRIMAI DIFUZINIAIS ömikliais VILNIAUS IR KAUNO AGLOMERACIJOSE 3.3. VILNIAUS AGLOMERACIJA Sieros dioksidas Sieros dioksido (SO ) koncentracijos įvertinimui Vilniaus mieste buvo eksponuota 7 SO difuzinių miklių. Per pirmąjį tyrimų etapą (..3..) sieros dioksido koncentracija Vilniaus mieste kito nuo,4 iki,6 ir neviršijo ribin s vert s (3 lentel ), bei yra mažesn už žemutinę vertinimo ribą. Mažiausios SO koncentracijos matuotos Lvovo g. ir Laisv s pr. Justiniškių g. sankryžoje,45, didžiausios teritorijose, apstatytose individualiais namais: Koklių g. (Dvarčionyse) ir Kviečių g. (Jeruzal je), atitinkamai,5 ir.8. Didesn SO koncentracija.8 nustatyta ir Vingio parke, vietov je laikomoje rekreacine zona. Nustatyta, kad didesn s SO koncentracijos Vilniaus mieste buvo per pirmąjį dviejų savaičių matavimų laikotarpį (..3-.7), o per antrąjį tyrimų laikotarpį (..7-.3) SO koncentracijos beveik visose tyrimų vietose svyravo nuo.4 iki.9 ir tik tyrimų taškuose Kviečių g. (Jeruzal je) ir Vingio parke matuotos didesn s koncentracijos, atitinkamai.5 ir.4 ( pav.). VILNIUS, SO vidutin Lvovo g. Šnipišk s Laisv s pr.- Justiniškių g. Karališkių g. Tarand Architektų g. Lazdynai Laisv s pr. Architektų g. Kęstučio - S lių g. Gariūnų g. ties turgumi Karkl nų g. N. Vilnia Vokiečių g. Senamiestis Švitrigailos- Panerių Savanorių pr.-g.vilko g. Darbininkų g. Naujininkai Koklių g. Dvarčionys Kviečių g. Jeruzal Vingio Parkas pav. I-ojo etapo metu eksponuotų difuzinių miklių SO analiz s rezultatai Vilniaus mieste. 7

8 Azoto dioksidas Azoto dioksido (NO ) koncentracijos įvertinimui Vilniaus mieste buvo eksponuojama 4 difuzinių miklių. Per pirmąjį tyrimų etapą (..3..) azoto dioksido koncentracija Vilniaus mieste kito nuo 9,3 iki 6,5. Tyrimai parod, kad 7 tyrimo vietose prie intensyvaus eismo gatvių sankryžose NO koncentracijos viršijo ribinę vertę. Didžiausios NO koncentracijos Vilniaus miesto aplinkos ore nustatytos prie geležinkelio stoties, Švitrigailos Panerių g., Žirnių g. Naujininkuose, Laisv s pr. Architektų g., Laisv s pr. Justiniškių g., Ukmerg s G. Vilko ir Pam nkalnio V. Kudirkos gatvių sankryžų. Vidutin tyrimų laikotarpio NO koncentracija min tų gatvių aplinkoje (sankryžose) atitinkamai yra 37.6, 38., 45.3, 4., 45.4, 5.4 ir 54.4 ( pav.). Esant šiose gatv se intensyviam transporto eismui, NO taršos lygis čia daugiausiai priklaus nuo transporto intensyvumo. Oro tarša prie šių gatvių ypač padid ja taip vadinamomis piko valandomis, kai susidaro transporto grūstys. Tik 4 tyrimo vietų NO koncentracijos buvo mažesn s už žemutinę vertinimo ribą. VILNIUS, NO Vidutin Ribin vert Viršutin vertinimo riba Žemutin vertinimo riba Durpių - Kalno g. Žaliųjų ež. g. Karališkių g. Tarand Karkl nų g. N. Vilnia Koklių g. Dvarčionys Žibuoklių g. Markučiai Vingio Parkas Pajautos g. Pilait Valakampių pliažas Kviečių g. Jeruzal Savanorių -Vilkp d s Savanorių pr.-g.vilko Justiniškių g. Justinišk s Darbininkų g. Naujininkai Stanevičiaus g. Fabijonišk s Žirmūnų g. Žirmūnai Architektų g.lazdynai Klinikų g. Antakalnis Šventaragio g. Senamiestis R. Jankausko g. Oslo -Erfurto g. Lazdynai Vokiečių g. Senamiestis Kęstučio g. S lių g. Lvovo g. Šnipišk s Kareivių g. Žirmūnai Gelvonų g. Šeškin Gariūnų g. ties turgumi Ukmerg s -Žadeikos Stotis Švitrigailos-Panerių Laisv s pr. Architektų g. Žirnių g. Naujininkai Laisv s pr.- Justiniškių g. Ukmerg s-g. Vilko Pam nkalnio - Kudirkos pav. I-ojo etapo metu eksponuotų difuzinių miklių NO analiz s rezultatai Vilniaus mieste. 8

9 Benzenas Vilniaus mieste difuziniais mikliais benzenas buvo matuojamas 5 vietų. Nuo m. benzenui taikoma aplinkos oro užterštumo norma yra 5. Per pirmąjį tyrimų etapą (..3..) benzeno koncentracija Vilniaus mieste neviršijo ribin s vert s, tačiau 6 tyrimų vietose (Švitrigailos Panerių g., Savanorių pr. Vilkp d s g., Pajautos g., Žirnių g., Ukmerg s G.Vilko g. ir Pam nkalnio Kudirkos g.), esančiose prie pagrindinių taršos šaltinių (intensyvaus eismo gatvių sankryžų), rasta, kad benzeno koncentracija siek arba viršijo nustatytą žemutinę vertinimo ribą. (3 pav.). Tyrimų duomenys rodo, kad..3.. benzeno koncentracija Vilniaus mieste kito nuo, iki,7. VILNIUS, C 6 H Vidutin Viršutin vertinimo riba Žemutin vertinimo riba Stanevičiaus g. Fabijonišk s Justiniškių g. Justinišk s Durpių g.- Kalno g. Žirmūnų g. Žirmūnai Oslo -Erfurto g. Lazdynai Valakampių pliažas Gelvonų g. Šeškin Vokiečių g. Senamiestis Karkl nų g. N. Vilnia Švitrigailos-Panerių Savanorių pr.-vilkp d s g. Pajautos g. Pilait Žirnių g. Naujininkai Ukmerg s-g.vilko Pam nkalnio - Kudirkos 3 pav. I-ojo etapo metu eksponuotų difuzinių miklių benzeno analiz s rezultatai Vilniaus mieste KAUNO AGLOMERACIJA Sieros dioksidas Sieros dioksido koncentracija Kauno mieste tirta 5 vietų. Per pirmąjį tyrimų etapą (..3..) sieros dioksido koncentracijos Kauno mieste nesiek nustatytų vertinimo normų. Duomenys, gauti per pirmąjį ir antrąjį dviejų savaičių tyrimų laikotarpius rodo, kad didesn s SO koncentracijos Kauno mieste, kaip ir Vilniuje, matuotos per pirmąjį matavimų laikotarpį (..3-.7). Šio laikotarpio didžiausia 9

10 SO koncentracija nustatyta Jogailos gatv je ir siek 6.5, kitose tyrimo vietose šio teršalo koncentracija svyravo nuo. iki.3 (4 pav.). Per antrąjį tyrimų laikotarpį (..7-.) didžiausia SO koncentracija 5.8 išmatuota prie IX Forto ir Kuršių gatvių sankryžos, kitose tyrimų vietose SO koncentracija kito nuo.6 iki.. KAUNAS, SO vdutin Jonavos g. prie Neries IX Forto g.-kuršių g. Prie A kelio (Islandijos plentas) Romainių -Medekšin s g. IX Forto g. Mos džio g. Šiaur s pr. - Savanorių pr. Gintaro g. prie Nemuno Draugyst s- Elektr nų g. Kybartų g., Marvel s g., Marvel je Vytauto pr. M.K. Čiurlionio g. prie gelež. stoties R. Kalantos M. Gimbutien s g. prie transp.žiedo Europos pr., Barkūnų g. Saul grąžų g. Vaidilos - Gailut s g. Pažaislio vienuolynas T. Masiulio g. Dubravų -Vaišvydo g. 4 pav. I-ojo etapo metu eksponuotų difuzinių miklių SO analiz s rezultatai Kauno mieste. Azoto dioksidas Azoto dioksido (NO ) koncentracija difuziniais mikliais Kaune buvo tiriama 35 vietose. Per pirmąjį tyrimų etapą (..3..) azoto dioksido koncentracija kito nuo 9.8 iki 4,6. Didžiausios koncentracijos, viršijusios ribinę vertę, nustatytos tyrimų vietose, pasižyminčiose intensyviais transporto srautais, t.y prie Vytauto pr. M.K. Čiurlionio gatv s sankryžos prie geležinkelio stoties ir prie A kelio ties Kleboniškio mišku ir automobilių stov jimo aikštele ir siek atitinkamai 4.6 ir 4. (5 pav.). Mažiausios azoto dioksido koncentracijos išmatuotos vietose, esančiose toli nuo intensyvaus transporto srautų. Šešiose vietose vidutin s šio tyrimų etapo azoto dioksido koncentracijos buvo tarp žemutin s ir apatin s vertinimo ribų..

11 KAUNAS, NO Vidutin Ribin vert Viršutin vertinimo riba Žemutin vertinimo riba Balčkalnio g. aikštel je Gintaro g. prie Nemuno Vaidilos g. Gailut s g. Dubravų g. Vaišvydo g. Ramučiai, Liepų g. (Jonavos plentas) Julijanavos g. Ylišk se Žvaigždžių g. Planetų g. Dariaus ir Gir no g. Europos pr., Barkūnų g. Saul grąžų g. Tarp Draugyst s g. Elektr nų g. tarp įmonių teritorijų Romainių g. Medekšin s g. Tarp Partizanų g. ir A kelio Ateities plentas prie įmonių Netoli Kulautuvos g. prie Nemuno Vok s g. prie 6 vid. mokyklos stadiono Kybartų g., Marvel s g., Marvel je IX Forto g. Mos džio g. Jiesios pl. Vaidoto g. Ukmerg s g. Panerių g. Skaudvil s g. Neris Pažaislio vienuolynas T. Masiulio g. R. Kalantos M. Gimbutien s g. prie transporto žiedo Šilainių plentas-vakarinis lankstas ant viaduko Savanorių pr., Tvirtov s al., Taikos pr. Vandžiogalos g. Vyt nų g. Sarg nuose K. Baršausko g. Popieriaus g. Panerių g. Linkuvos g. link parkelio Prie A kelio, šalia Ateities pl. Skuodo g. Juozapavičiaus g. Siūlų g. Šančiuose K dainių g. Tilž s g. Vilijampol je Jonavos g. prie Neries S.Daukanto g. link p sčiųjų tilto į Nemuno salą Šiaur s pr. Savanorių pr. IX Forto g.-kuršių g. prie prekybos centro Prie A kelio (Islandijos plentas), ties Kleboniškio Vytauto pr. M.K. Čiurlionio g. prie geležinkelio stoties 5 pav. I-ojo etapo metu eksponuotų difuzinių miklių NO analiz s rezultatai Kauno mieste. Benzenas Kauno mieste pasyviais sorbentais benzenas buvo matuojamas 5 vietų. Per pirmąjį tyrimų etapą (..3..) benzeno koncentracija Kauno mieste neviršijo ribin s vert s ir kito nuo. iki 3. (6 pav.). Per pirmąsias dvi tyrimų savaites benzeno koncentracija žemutinę vertinimo ribą siek prie K dainių Tilž s ir Vandžiogalos Vyt nų gatvių sankryžų (. ). Per antrą tyrimų periodą benzeno koncentracijos matuotos didesn s nei per pirmąjį ir beveik visuose tyrimų taškuose buvo labai arti arba ir viršijo žemutinę vertinimo ribą.

12 KAUNAS, C 6 H Vidutin Viršutin vertinimo riba Žemutin vertinimo riba Tarp Partizanų g. ir A kelio Vok s g. prie 6 vid. mokyklos stadiono Šilainių plentas-vakarinis lankstas ant viaduko Ateities plentas (prie įmonių) Ukmerg s g. Vaidilos g. Gailut s g. Jiesios pl. Vaidoto g. Netoli Kulautuvos g. prie Nemuno Žvaigždžių g. Planetų g. Dariaus ir Gir no g. S.Daukanto g. link p sčiųjų tilto į Nemuno salą R. Kalantos M. Gimbutien s g. prie transporto žiedo K. Baršausko - Popieriaus g. Ramučiai, Liepų g. (Jonavos plentas) K dainių g. Tilž s g. Vilijampol je Vandžiogalos - Vyt nų g. Sarg nuose 6 pav. I-ojo etapo metu eksponuotų difuzinių miklių benzeno analiz s rezultatai Kauno mieste. 3.4 APLINKOS ORO KOKYBöS TYRIMAI DIFUZINIAIS ömikliais KITUOSE LIETUVOS MIESTUOSE (ZONOJE) Sieros dioksidas Sieros dioksido koncentracija didžiuosiuose Lietuvos miestuose Klaip doje, Panev žyje, Šiauliuose matuota 8 vietose, Alytuje ir Marijampol je 4, o likusiuose 53 Lietuvos miestuose SO koncentracija buvo tiriama 3 vietose. Tam, kad rezultatai kuo objektyviau reprezentuotų transporto, pramon s įtaką, apibūdintų užterštumo lygį gyvenamuosiuose mikrorajonuose ir miestų centruose dažnai ir gausiai žmonių lankomose vietose arba miestų fonin se vietose, tyrimai buvo atliekami skirtingose miestų dalyse. Pirmo tyrimų etapo rezultatai rodo, kad sieros dioksido koncentracijos Lietuvos miestų aplinkos ore yra nedidel s ir neviršija nustatytų normų. Per pirmą tyrimų etapą sieros dioksido koncentracijos svyravimai aplinkos ore buvo nedideli, pvz. Klaip doje, Panev žyje ir Šiauliuose SO koncentracijos kito atitinkamai nuo.9 iki 5, nuo <.3 iki. ir nuo.6 iki 5.. Prie intensyvaus eismo gatvių, o taip pat ir gyvenamuosiuose mikrorajonuose šio teršalo koncentracija mažai skiriasi. Didžiausios vidutin s tiriamo laikotarpio sieros dioksido koncentracijos buvo išmatuotos Var noje prie Alytaus ir Pramon s gatvių sankryžos (8.45 ), Plung je Stoties g. priešais Plung s dvaro parką (6. ), Šilal je prie Vytauto ir Basanavičiaus gatvių sankryžos (4.95 ) (7 pav.). Tolimesni tyrimai parodys ar tai nebuvo atsitiktiniai atvejai.

13 KLAIPöDA, SO Vidutin.5.5 Minijos - Naikup s g. Liepojos - P. Lideikio g. Statybininkų - Šilut s pl. Molo g. H. Manto - S. Daukanto g. Kretingos g. Sportininkų - Stadiono g. Tiltų - Turgaus g. 6 PANEVöŽYS, SO Vidutin Pušaloto - Ragin nų g. Medžiotojų g. Molainiuose Paplent s - Didžioji g. Staniūnuose Vaivad lių - L vens g. prie Vaivadų Pušyno - Bijūnų g. Rožyno mikrorajonas Vilniaus- J.Basanavičiaus g. G lių - Dembavos g. Dembavoje Spartuolių - Pusaloto g..5 ŠIAULIAI, SO Vidutin.5.5 K. Donelaičio g. Šil nų g. Žeimių g. Rasos g. Aušros g. Vaidoto g. Merkin s g. Miško g. prie Vijol s up s Lyros g. Dainų g. Salduv s parkas Talšos ež. paplūdimys Šauk nų g. Alksnių g. Pročiūnų g P. Motiekaičio g. Pramon s g. Metalistų g. 3

14 SO ALYTUS MARIJAMPOLö MAŽEIKIAI JONAVA UTENA KöDAINIAI TELŠIAI TAURAGö VISAGINAS UKMERGö PLUNGö KRETINGA ŠILUTö RADVILIŠKIS PALANGA DRUSKININKAI ROKIŠKIS GARGŽDAI BIRŽAI KURŠöNAI ELEKTRöNAI JURBARKAS GARLIAVA VILKAVIŠKIS RASEINIAI3 LENTVARIS ANYKŠČIAI 9 SO 3 Žemutin vertinimo riba GRIGIŠKöS PRIENAI JONIŠKIS KELMö VARöNA KAIŠIADORYS PASVALYS KUPIŠKIS ZARASAI SKUODAS KAZLŲ RŪDA ŠIRVINTOS MOLöTAI ŠALČININKAI ŠAKIAI ŠVENČIONöLIAI PABRADö KYBARTAI3 IGNALINA ŠILALö PAKRUOJIS NEMENČINö ŠVENČIONYS TRAKAI VIEVIS KALVARIJA LAZDIJAI 7 pav. I-ojo etapo metu eksponuotų difuzinių miklių SO analiz s rezultatai Lietuvos miestuose (zonoje). Azoto dioksidas Azoto dioksido koncentracija didžiuosiuose Lietuvos miestuose Klaip doje, Panev žyje, Šiauliuose matuota vietų, Alytuje ir Marijampol je 4, o likusiuose 53 Lietuvos miestuose 3 vietose. Vertinant pirmo tyrimų etapo azoto dioksido koncentracijas didžiųjų Lietuvos miestų aplinkos ore stebima, kad Klaip doje 3 tyrimų taškuose prie intensyvaus eismo gatvių viršyta ribin vert, 4 tyrimų taškuose NO koncentracijos buvo tarp žemutin s ir apatin s vertinimo ribų. Panev žyje viename tyrimų taške prie intensyvaus eismo gatvių sankryžos nustatyta NO koncentracija tarp žemutin s ir viršutin s vertinimo ribų. Šiauliuose žmonių sveikatos apsaugai nustatytų vertinimo normų viršijimai išmatuoti trijose tyrimų vietose. Transporto įtaka azoto 4

15 dioksido koncentracijoms ženkli ir kituose Lietuvos miestuose. Ribin NO vert buvo viršyta Grigišk se (4.8 ) tyrimo taške, esančiame prie A kelio. A kelio įtaka ženkli NO koncentracijai ir tyrimo taške, esančiame Vievyje prie Kauno g. ir A kelio (3. ). Tarp žemutin s ir viršutin s vertinimo ribų matuotos NO koncentracijos Mažeikiuose (7. ), K dainiuose (8.4 ), Telšiuose (7.6 ), Taurag je (3.3 ). Azoto dioksido koncentracijos buvo labai arti žemutin s vertinimo ribos arba ji buvo pasiekta Jonavoje (5.3 ), Utenoje (4.6 ), Plung je (4.4 ), Kelm je (4.4 ) (8 pav.). KLAIPöDA, NO Vidutin Ribin vert Viršutin vertinimo riba Žemutin vertinimo riba Sportininkų - Stadiono g. Liepų g. 4 Kretingos g. 4 Tiltų - Turgaus g. Smiltel s - I.Simonaityt s g. Liepojos - P.Lideikio g. Taikos pr. Statybininkų - Šilut s pl. H. Manto - S. Daukanto g. Baltijos pr. - Šilut s pl. Minijos - Naikup s g. PANEVöŽYS, NO G lių - Dembavos g. Dembavoje Medžiotojų g. Molainiuose Vaivad lių - L vens g. prie Vaivadų Dariaus ir Gir no g Vytauto - Aukštaičių g. Spartuolių - Pusaloto g. Pušyno -Bijūnų g. Rožyno mikrorajonas Elektros g. J. Janonio g. prie duonos kepyklos Pušaloto - Ragin nų g. Vilniaus -J. Basanavičiaus g Vidutin Ribin vert Viršutin vertinimo riba Žemutin vertinimo riba 5

16 5 ŠIAULIAI, NO Vidutin Ribin vert Viršutin vertinimo riba Žemutin vertinimo riba 4 3 Pročiūnų - P.Motiekaičio g. Miško g. prie Vijol s up s Salduv s parkas Talšos ež. paplūdimys Šauk nų - Alksnių g. V. Kudirkos - Margyt s g. Žeimių - Rasos - Aušros g. Vaidoto - Merkin s g. Pramon s - Metalistų g. Lyros -Dainų g. Aušros al. Tilž s g. Tilž s- Aukštabalio g. 5 4 NO Ribin vert Viršutin vertinimo riba Žemutin vertinimo riba 3 ALYTUS MARIJAMPOLö MAŽEIKIAI JONAVA UTENA KöDAINIAI TELŠIAI TAURAGö VISAGINAS UKMERGö PLUNGö KRETINGA ŠILUTö RADVILIŠKIS PALANGA DRUSKININKAI ROKIŠKIS GARGŽDAI BIRŽAI KURŠöNAI ELEKTRöNAI JURBARKAS GARLIAVA VILKAVIŠKIS RASEINIAI3 LENTVARIS ANYKŠČIAI 5 4 NO 3 Ribin vert Viršutin vertinimo riba Žemutin vertinimo riba 3 GRIGIŠKöS PRIENAI JONIŠKIS KELMö VARöNA KAIŠIADORYS PASVALYS KUPIŠKIS ZARASAI SKUODAS KAZLŲ RŪDA ŠIRVINTOS MOLöTAI ŠALČININKAI ŠAKIAI ŠVENČIONöLIAI PABRADö KYBARTAI3 IGNALINA ŠILALö PAKRUOJIS NEMENČINö ŠVENČIONYS TRAKAI VIEVIS KALVARIJA LAZDIJAI 8 pav. I-ojo etapo metu eksponuotų difuzinių miklių NO analiz s rezultatai Lietuvos miestuose (zonoje) 6

17 Benzenas Benzeno koncentracija didžiuosiuose zonos miestuose Klaip doje, Panev žyje, Šiauliuose matuota 8 vietose, Alytuje ir Marijampol je 4, o likusiuose 53 Lietuvos miestuose 3 vietose (9 pav.). Pirmo tyrimų etapo Klaip dos mieste vidutin benzeno koncentracija kito nuo..6. Šiek tiek didesn benzeno koncentracija, siekianti žemutinę vertinimo ribą, buvo nustatyta per antrą tyrimų periodą (..7-..) Molo g... Panev žyje per šį tyrimų etapą vidutin benzeno koncentracija buvo Didesn s benzeno koncentracijos, viršijusios žemutinę vertinimo ribą, matuotos per antrąjį matavimų periodą 4 matavimo taškuose. Rožyno mikrorajone (Pušyno Bijūnų g.) benzeno koncentracija (5. ) siek ribinę vertę. Šiaulių mieste per šį tyrimų periodą vidutin benzeno koncentracija buvo Per antrą tyrimų periodą Šiauliuose 5 tyrimų taškuose benzeno koncentracijos buvo matuotos tarp žemutin s ir viršutin s vertinimo ribų, o taške, esančiame Miško g. nustatyta benzeno koncentracija viršijanti viršutinę vertinimo ribą ir siek 3.8. Tyrimų duomenys rodo, kad tik 8 Lietuvos miestų benzeno koncentracijos nesiek žemutin s vertinimo ribos. Didžiausios benzeno koncentracijos matuotos Taurag je, Telšiuose, Plung je, Garliavoje prie intensyvaus eismo gatvių ir gyvenamuosiuose mikrorajonuose..5 KLAIPöDA, C 6 H Vidutin Žemutin vertinimo riba.5.5 Kretingos g. Tiltų - Turgaus g. Smiltel s - I.Simonaityt s g. Statybininkų - Šilut s pl. Taikos pr. Liepojos - P.Lideikio g. Sportininkų - Stadiono g. Molo g. 7

18 6 PANEVöŽYS, C 6 H Vidutin Ribin vert Viršutin vertinimo riba Žemutin vertinimo riba Dariaus ir Gir no g Elektros g. J. Janonio g. prie duonos kepyklos Pušaloto - Ragin nų g. Vilniaus - J.Basanavičiaus g. Vytauto - Aukštaičių g. Paplent s - Didžioji g. Staniūnuose Pušyno - Bijūnų g. Rožyno mikrorajonas ŠIAULIAI, C 6 H Vidutin Viršutin vertinimo riba Žemutin vertinimo riba Pročiūnų - P.Motiekaičio g. Žeimių -Rasos -Aušros g. Pramon s g. Metalistų g. Aušros al. Tilž s g. Tilž s- Aukštabalio g. K.Donelaičio - Šil nų g. Šauk nų - Alksnių g. Miško g. prie Vijol s up s 4 3 C 6 H Viršutin vertinimo riba Žemutin vertinimo riba ALYTUS MARIJAMPOLö MAŽEIKIAI JONAVA UTENA KöDAINIAI TELŠIAI TAURAGö VISAGINAS UKMERGö PLUNGö KRETINGA ŠILUTö RADVILIŠKIS PALANGA DRUSKININKAI ROKIŠKIS GARGŽDAI BIRŽAI KURŠöNAI ELEKTRöNAI JURBARKAS GARLIAVA VILKAVIŠKIS RASEINIAI3 LENTVARIS ANYKŠČIAI 8

19 4 C 6 H Viršutin vertinimo riba Žemutin vertinimo riba 3 GRIGIŠKöS PRIENAI JONIŠKIS KELMö VARöNA KAIŠIADORYS PASVALYS KUPIŠKIS ZARASAI SKUODAS KAZLŲ RŪDA ŠIRVINTOS MOLöTAI ŠALČININKAI ŠAKIAI ŠVENČIONöLIAI PABRADö KYBARTAI3 IGNALINA ŠILALö PAKRUOJIS NEMENČINö ŠVENČIONYS TRAKAI VIEVIS KALVARIJA LAZDIJAI 9 pav. I-ojo etapo metu eksponuotų pasyvių sorbentų benzeno analiz s rezultatai Lietuvos miestuose (zonoje) 9

20 3.5 APLINKOS ORO KOKYBöS TYRIMAI DIFUZINIAIS ömikliais 4 ZONOS TERITORIJOJE ESANČIŲ TAŠKŲ, NAUDOJANTIS EMEP TINKLELIU 5 KM X 5 KM. 4 lentel. Difuzinių miklių eksponavimo vietos (EMEP tinklas) KODAS TYRIMŲ VIETA KAIMAS, SENIŪNIJA F Palanga, pietin dalis, miške už kopų Palangos m., Klaip dos apskr. F Neringa, į ŠV nuo Pervalkos Neringos m. Klaip dos apskr. F3 Narvydžių k., pasienyje prie Latvijos Skuodo sen., Skuodo r. Sav. F4 Baltmiškių k., į V nuo Aleksandravo Šateikių sen., Plung s r. Sav. F5 Tvaskučių k., į P nuo Šv kšnos Šv kšnos sav., Šilut s r. Sav. F6 Karceviškių k., Us nų sen., Šilut s r. Sav. F7 Buknaičių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. Sav. F8 Ruiš nų k., Viešv nų sen., Telšių r. Sav. F9 Paežerio k., Upynos sen., Šilal s r. Sav. F Kalvelių k., Viešvil s sen., Jurbarko r. Sav. F Matlaukio k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. Sav. F Žvelgaičių k., į V nuo kaimo, link Latvijos Žagar s sen., Joniškio r. Sav. F3 Kuprių k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. Sav. F4 Varkalių k., Šiluvos sen., Raseinių r. Sav. F5 Jotijos k., (vienkiemiai) Plokščių sen., Šakių r. Sav. F6 Senkiškių k., Gižų sen., Vilkaviškio r. Sav. F7 Senųjų Alksn nų k., (vienkiemiai) Sangrūdos sen., Kalvarijos Sav. F8 Akmenių k., Kučiūnų sen., Lazdijų r. Sav. F9 Geručių k., Žeimelio sen., Pakruojo r. Sav. F Laipuškių k., Klovainių sen., Pakruojo r. Sav. F Užup s k., Surviliškio sen., K dainių r. Sav. F Pakalniškių k., vienkiemis Lapių sen., Kauno r. Sav. F3 Naravų k., Balbieriškio sen., Prienų r. Sav. F4 Kudr nų k., Merkin s sen., Var nos r. Sav. F5 Švendubr s k., į P nuo kaimo link Ratnyčios k. Viešiūnų sen., Druskininkų sav. F6 Nemun lio Radviliškio gyv., į V nuo gyvenviet s Nemun lio Radviliškio sen., Biržų r. Sav. F7 Palaimos k., Vabalninko sen., Biržų r. Sav. F8 Mickūniškių k., į PR nuo Traupio k. Traupio sen., Anykščių r. Sav. F9 Neveronių k., Gelvonų sen., Širvintų r. Sav. F3 Stanislaviškių k., Trakų sen., Trakų r. Sav. F3 Senkonių k., Vydenių sen., Var nos r. Sav. F3 Onuškio k., Juodup s sen., Rokiškio r. Sav. F33 Palūšnių k., į pietus nuo Rokiškio, prie kelio Kupiškis-Obeliai Rokiškio r. Sav. F34 Utenos miesto pietin je dalyje Utenos sen., Utenos r. Sav. F35 Sužionių k., Sužionių sen., Vilniaus r. Sav. F36 Mūrininkų k., prie kelio A3 Minsko kelio Rukainių sen., Vilniaus r. Sav. F37 Dievenišk s, į P link Baltarusijos nuo miestelio Dieveniškių en., Šalčininkų r. Sav. F38 Kumpuočių k., į ŠV nuo Turmanto Turmanto sen., Zarasų r. Sav. Rimš s miestelis. Į R nuo miestelio link F39 Baltarusijos Rimš s sen., Ignalinos r. Sav. F4 Ropišk s k., link sienos su Baltarusija Strūnaičio sen., Švenčionių r. Sav.

21 Sieros dioksidas Per pirmąjį tyrimų etapą (..3.) 4 zonos teritorijoje esančių taškų (EMEP tinklelis) sieros dioksido vertinimo normų ir kito nuo. iki 3. ( pav.). koncentracijos nesiek aplinkos oro užterštumo EMEP, SO vidutin 5 4 µg m -3 3 F F F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F F F F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F F F F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F3 F3 F3 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F4 Eksponavimo vietos pav. I-ojo etapo sieros dioksido tyrimų rezultatai EMEP tinklo taškuose. Azoto dioksidas Per pirmąjį tyrimų etapą (..3.) 4 zonos teritorijoje esančių taškų (EMEP tinklelis) azoto dioksido koncentracijos nesiek aplinkos oro užterštumo vertinimo normų ir kito nuo.5 iki.3 ( pav.). EMEP, NO vidutin 8 µg m F F F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F F F F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F F F F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F3 F3 F3 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F4 Eksponavimo vietos pav. I-ojo etapo azoto dioksido tyrimų rezultatai EMEP tinklo taškuose.

22 Benzenas Per pirmąjį tyrimų etapą (..3.) benzeno koncentracija 4 zonos teritorijoje esančių taškų (EMEP tinklelis) svyravo nuo.3 iki.5 ir neviršijo žmonių sveikatos apsaugai nustatytos ribin s vert s (3 lentel ). Tačiau per antrąjį tyrimų periodą (..7-..) dviejuose tyrimų taškuose (F4 ir F34) benzeno koncentracija viršijo nustatytą žemutinę vertinimo ribą ir buvo atitinkamai.5 ir.4. EMEP, C 6 H Vidutin Žemutin vertinimo riba 3.5 µg m F F F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F F F F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F F F F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F3 F3 F3 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F4 Eksponavimo vietos pav. I-ojo etapo benzeno tyrimų rezultatai EMEP tinklo taškuose. Ozonas (O 3 ) Ozonas yra antrinis teršalas, susidaro atmosferoje vykstančių fotocheminių reakcijų metu tarp ozono pirmtakų azoto oksidų ir lakiųjų organinių junginių veikiant saul s spinduliuotei. Susiklosčius nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms, šiltuoju metų laiku gali pakilti ozono koncentracijų ore lygiai. Priežemio ozono susidarymo fotocheminių vyksmų intensyvumas priklauso nuo daugelio gamtinių bei antropogeninių veiksnių. Vidutin se platumose ozono koncentracijos sezonin je eigoje stebimas ankstyvas pavasarinis padid jimas, o didžiausias koncentracijos lygis būdingas vasaros metu. Šalia intensyvaus transporto eismo gatvių ozono koncentracija yra mažesn. Ozono koncentracijos tyrimai Lietuvos teritorijoje buvo atlikti -yje tyrimo vietų. Iš pirmojo etapo (3 pav.) pateikiamų duomenų galima teigti, kad ozono vidutin s koncentracijos svyravimai (I-ojo ir II-ojo periodų metu) aplinkos ore buvo reikšmingi (nuo,4 iki 54,7 ). Didžiausia vidutin ozono koncentracija (78,±7,5 ) gauta Palangos m. (F), Klaip dos apskrityje difuzinių miklių eksponavimo vietoje (F5, F6, F7). Mažiausia vidutin O 3 koncentracija (,4±7,5 ) gauta Balbieriškio sen.,

23 Prienų r. savivaldyb je (F3). Pažym tina, jog tokia itin maža ozono vidutin koncentracija šioje miklių eksponavimo vietoje buvo gauta abejų periodų metu. Tiriant erdvinį ozono vidutin s koncentracijos pasiskirstymą nustatyta, kad didesn s vert s gautos Lietuvos pietvakarių teritorijoje, t.y. Kauno, Vilkaviškio rajonuose ir Palangos mieste. Tačiau šioje teritorijoje buvo nustatytos ir mažos ozono koncentracijos. Veiksnių, lemiančių tokį koncentracijos pasiskirstymą, vertinimas bus atliktas galutin je ataskaitoje. 3 pav. I-ojo etapo ozono tyrimų rezultatai EMEP tinklo taškuose. 3.6 AZOTO DIOKSIDO, SIEROS DIOKSIDO, BENZENO KONCENTRACIJŲ TYRIMAI APLINK AB LIETUVOS ELEKTRINö Oro teršalų: azoto dioksido, sieros dioksido, benzeno koncentracijų lygiams nustatyti aplink AB LIETUVOS ELEKTRINö difuziniai mikliai buvo eksponuojami septyniuose taškuose: ) priešv jin je pus je iki 3 km Elektrin, ) pav jin je pus je iki 3 km Elektrin, 3) pav jin je pus je iki 5 km Elektrin 3, 4) pav jin je pus je iki 5 km Elektrin 33, 5) pav jin je pus je iki km Elektrin 4, 6) pav jin je pus je iki km Elektrin 44, 7) pav jin je pus je iki km Elektrin 444. Pirmo tyrimų etapo rezultatai rodo, kad azoto dioksido, sieros dioksido, benzeno koncentracijos aplink AB LIETUVOS ELEKTRINö yra santykinai nedidel s ir neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytų normų (4 pav.). 3

24 SO periodas periodas vidutin Elektrine Elektrine Elektrine3 Elektrine33 Elektrine4 Elektrine44 µg m -3 Elektrine NO periodas periodas vidutin Elektrine Elektrine Elektrine3 Elektrine33 Elektrine4 Elektrine44 µg m -3 Elektrine444 C 6 H 6 periodas periodas vidutin µg m Elektrine Elektrine Elektrine3 Elektrine33 Elektrine4 Elektrine44 Elektrine444 4 pav. I-ojo etapo sieros dioksido, azoto dioksido, benzeno tyrimų aplink AB LIETUVOS ELEKTRINö rezultatai.. 4

25 3.7 AMONIAKO (NH 3 ) KONCENTRACIJŲ TYRIMAI APLINKOS ORE PRIE 4 SKIRTINGO TIPO KIAULININKYSTöS ŪKIŲ. Amoniako koncentracijos matavimai prie kiekvieno kiaulininkyst s ūkio buvo atliekami keturiose vietose, t.y. ) priešv jin je pus je 5 metrų nuo fermos centro (), ) pav jin je pus je 5 metrų nuo fermos centro (), 3) pav jin je pus je metrų nuo fermos centro (3), 4) pav jin je pus je metrų nuo fermos centro (4). Amoniako koncentracijoms aplinkos ore n ra nustatytų metinių vertinimo normų, tai gauti rezultatai lyginti su vidutine paros ribine verte (4. ), vadovaujantis Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašu ir ribin mis aplinkos oro užterštumo vert mis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 47/58 (Žin., Nr. -385; 7, Nr ). Gauti rezultatai rodo, kad tik prie UAB Saerimner Rupinskų kiaulidžių komplekso tyrimo taškuose, esančiuose pav jin je pus je 5 ir metrų nuo fermos buvo viršyta ribin amoniako vert. Čia per pirmąsias dvi tyrimų savaites nustatytos atitinkamai 6. ir 46. amoniako koncentracijos. Per antrąjį tyrimų periodą ribin s vert s viršijimas nustatytas taške, esančiame pav jin je pus je 5 metrų nuo fermos. Amoniako koncentracija šiame taške siek Prie kitų trijų kiaulininkyst s ūkių amoniako ribin s vert s viršijimų nebuvo nustatyta. Prie ŽŪB Vyčia kiaulininkyst s ūkio amoniako koncentracijos per tyrimo laikotarpį svyravo nuo. ik 6.. Reiktų patikslinti, ar šiuo metu ten auginamos kiaul s. µg m NH vidutin Ribin vert UAB Biržų bekonas, 344 kiaul s UAB Saerimner (Rupinskai, 4 kiaulių) ŽŪB Vyčia, kiaul s UAB Saerimner (Juseviciai, 9 kiaulių) 5 pav. I-ojo tyrimų etapo amoniako koncentracijų tyrimų rezultatai prie 4 skirtingo tipo kiaulininkyst s ūkių. 5

26 3.8 DIFUZINIŲ ömiklių IR NUOLATINIŲ MATAVIMŲ REZULTATŲ PALYGINIMAS Tarpusavyje lyginame duomenis gautus pasyviais sorbentais su Oro kokyb s tyrimų stočių (OKTS) duomenimis, o taip pat su Integruoto monitoringo stočių duomenimis (IMS). Integruoto monitoringo stotyse SO koncentravimui naudojamas filtrų paketas ir SO koncentracija nustatoma jonų chromatografijos metodu. NO surinkimui naudojamai impregnuoti šarminiu natrio jodidu stiklo filtrai ir nustatomas spektrofotometriniu metodu. 5 lentel. Difuzinių miklių ir nuolatinių matavimų rezultatai (..3-.) SO, NO, C 6 H 6, Tyrimų vieta OKTS5..3 Aukštaitijos IMS OKTS5..3 Dzūkijos IMS OKTS5..3 Žemaitijos IMS OKTS..3 Vilnius_Lazdynai OKTS3..3 Vilnius_Žirmūnai OKTS..3 Panev žys_centras OKTS..3 Šiauliai OKTS33..3 Klaip da_šilut s.7 plentas..7. OKTS4..3 Kaunas_Petrašiūnai OKTS4..3 Jonava OKTS45..3 Kaunas_Noreikišk s Difuziniai mikiai OKTS Difuziniai mikiai OKTS < Difuziniai mikiai OKTS <

27 Tyrimų rezultatai pateikti 5 lentel je ir 6 paveiksle rodo ženklius skirtumus tarp SO koncentracijų išmatuotų OKTS ir difuziniais mikliais. Skirtumai tarp NO koncentracijų yra mažesni. Gana geras sutapimas gautas tarp IMS ir difuzinių miklių duomenų: OKTS5 azoto dioksido koncentracijos per pirmą ir antrą tyrimų periodą gautos atitinkamai % ir % didesn s nei difuzinių miklių koncentracijos, OKTS % ir %, OKTS 6% ir %, OKTS33 % ir 3% ir OKTS45 % ir 9 % mažesn s koncentracijos nei difuzinių miklių. NO difuziniai mikliai OKTS duomenys µg m OKTS5 OKTS53 OKTS OKTS3 OKTS OKTS OKTS33 OKTS4 OKTS4 OKTS45 OKTS5 OKTS53 OKTS OKTS3 OKTS OKTS OKTS33 OKTS4 OKTS4 OKTS45 periodas periodas 6 pav. I-ojo tyrimų etapo difuzinių miklių ir nuolatinių matavimų OKTS rezultatai. 7

28 4. IŠVADOS. Vilniaus aglomeracijoje sieros dioksido koncentracijos aplinkos ore per pirmąjį tyrimų etapą neviršijo šiam teršalui nustatytos ribin s vert s. Vidutin s rudens sezono sieros dioksido koncentracijos kito nuo.45 iki.8. Azoto dioksido vidutin s koncentracijos penkiose tyrimų vietose viršijo ribinę vertę, nustatytą žmonių sveikatos apsaugai, ir kito nuo 4. iki 54.4, o aštuoniose tyrimų vietose buvo tarp žemutin s ir viršutin s vertinimo ribų ir svyravo nuo 7.6 iki 3.4. Vidutin s benzeno koncentracijos neviršijo ribin s vert s, tačiau 4 tyrimų vietose, esančiose prie pagrindinių taršos šaltinių (intensyvaus eismo gatvių sankryžų), siek arba viršijo nustatytą žemutinę vertinimo ribą ir kito nuo. iki.4.. Kauno aglomeracijoje sieros dioksido koncentracijos aplinkos ore per pirmąjį tyrimų etapą nesiek nustatytos ribin s vert s. Vidutin s rudens sezono sieros dioksido koncentracijos kito nuo. iki 3.7. Azoto dioksido vidutin s koncentracijos ribinę vertę viršijo vienoje tyrimų vietoje ir siek 4.4, septyniose oro kokyb s tyrimų vietose nustatyta tarp žemutin s ir viršutin s vertinimo ribų. Vidutin benzeno koncentracija neviršijo ribin s vert s, tačiau keturiose tyrimo vietose siek ir viršijo žemutinę vertinimo ribą ir kito nuo. iki Zonos teritorijoje sieros dioksido vidutin s pirmo tyrimų etapo koncentracijos nesiek ribin s vert s. Vertinant pirmo ir antro tyrimų periodų duomenis, išsiskyr tyrimų vietos: Var na3 per pirmą tyrimo periodą matuota 5., o per antrą.8, Plung 3 per pirmą tyrimo periodą matuota <.3, o per antrą 6. ir N.Akmen atitinkamai.3 ir 9.. Vidutin s azoto dioksido koncentracijos per pirmąjį tyrimų laikotarpį Klaip doje ribinę vertę viršijo dviejose vietose (4.5 ir 4.8, vienoje vietoje vidutin koncentracija (38.4 ) nustatyta virš viršutin s vertinimo vert s, o trijose tyrimų vietose svyravo tarp žemutin s ir viršutin s vertinimo ribų ir kito nuo 6. iki 3.8. Panev žyje azoto dioksido koncentracijos nesiek nustatytų vertinimo normų ir kito nuo. iki 5.4. Šiauliuose vidutin s azoto dioksido koncentracijos kito nuo 4.5 iki 35.9, dviejose vietose viršijo viršutinę vertinimo ribą ir siek

29 ir Vertinant vidutines azoto dioksido koncentracijas kituose mažesniuose miestuose, ribin s vert s viršijimas nustatytas Grigišk s (4.8 ), o tyrimų vietose: Vievis (3. ), K dainiai3 (8.4 ), Taurag (7.6 ), Telšiai (7.6 ) ir Mažeikiai (7. ) vidutin s azoto dioksido koncentracijos svyravo tarp žemutin s ir viršutin s vertinimo ribų. Pirmo tyrimų etapo Klaip dos mieste vidutin benzeno koncentracija kito nuo..6. Panev žyje per šį tyrimų etapą vidutin benzeno koncentracija buvo.4 3.8, dviejose vietose siek žemutinę vertinimo ribą, o vienoje nustatyta koncentracija (3.8 ), didesn nei viršutin vertinimo riba. Šiauliuose keturiuose tyrimų taškuose vidutin benzeno koncentracija svyravo tarp žemutin s ir viršutin s vertinimo ribų, o viename buvo didesn (3.8 ) už viršutinę vertinimo ribą. Kituose mažesniuose zonos teritorijos miestuose vidutin s benzeno koncentracijos svyravo nuo.9 iki zonos teritorijoje esančiuose tyrimų vietose vidutin benzeno koncentracija yra tarp žemutin s ir viršutin s vertinimo ribų. 4. Nustatyta, kad per pirmąjį tyrimų etapą azoto dioksido, sieros dioksido, benzeno koncentracijos aplink AB LIETUVOS ELEKTRINö yra santykinai nedidel s ir neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytų normų. 5. Amoniako koncentracijų tyrimai aplinkos ore prie keturių kiaulininkyst s ūkių rodo, kad tik prie UAB Saerimner Rupinskų kiaulidžių komplekso tyrimo taškuose, esančiuose pav jin je pus je 5 ir metrų nuo fermos buvo viršyta ribin amoniako vert. Čia per pirmąsias dvi tyrimų savaites nustatytos atitinkamai 6. ir 46. amoniako koncentracijos. Per antrąjį tyrimų periodą ribin s vert s viršijimas nustatytas taške, esančiame pav jin je pus je 5 metrų nuo fermos. Amoniako koncentracija šiame taške siek

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

2008 M

2008 M LIETUVOS RESPULIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMU NR. V-554 PATVIRTINTŲ STEBIMŲ LIETUVOS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ GRAFIKAS 2015 METAI Apskritis Rajonas Maudykla Paviršinio

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB "Ramb

UAB Druskininku butu ukis Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB Taika V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB Ramb 1 2015-10-22 UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai 2 2015-12-02 DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai 3 2015-08-31 DNSB "Rambynas" M.K. Ciurlionio g 91, Druskininkai 4 2015-09-16

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL UŽTVANKŲ, PRIE KURIŲ REIKIA PASTATYTI ĮRENGINIUS ŽUVŲ MIGRACIJAI, SĄRAŠO IR BUVUSIŲ UŽTVANKŲ LIEKANŲ, KURIOSE REIKIA PAŠALINTI KLIŪTIS, TRUKDANČIAS

Detaliau

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17 1. AROPOGEIĖS ARŠOS ŠALIIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 18 išleistuvai, kuriais į paviršinius vandens telkinius buvo

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6260) 36 straipsnio 2 dalimi bei 2011 m. kovo

Detaliau

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Brooklands, Veibridžas, Saris, KT13 0XW. 2. Prašymo formų

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS 2013 m. kovo 7 d. VILNIUS 1 Bendras kirtimo tūris valstybiniuose miškuose 2013m. 3.76 mln. m³. iš jo pagrindinio naudojimo 2.63 mln. m³; iš jo tarpinio naudojimo

Detaliau

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 (

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 ( VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu EV-189 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus

Detaliau

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo 07 08 metų APYSKAITA 8 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2016

Visuomenės informavimo ataskaita_2016 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Lietuva,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20869 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS

Detaliau

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta,

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, įm. kodas 121539735, adresas: Kibirkšties g. 8, Vilnius,

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Planinio tikrinimo data (ketv., mėnuo) Tikrinama veikla

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu 1-467 LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVOJINGŲJŲ OBJEKTŲ, KURIUOSE PAVOJINGŲJŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. EV-90 (Lietuvos Re

Eil. Nr. Įmonės kodas 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. EV-90 (Lietuvos Re 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu EV-90 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

(Microsoft Word - Vilkavi\360kis,Kybartai,miestas.doc)

(Microsoft Word - Vilkavi\360kis,Kybartai,miestas.doc) Autobusų išvykimo iš VILKAVIŠKIO stoties tvarkaraštis (2013-10-10) I Š V Y K S T A į I Š V Y K I M O L A I K A S ( valandos. minut s ) 1 M A R I J A M P O L ö S kryptis ALYTŲ per Marijampolę 6.28 kasdien

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

2018 kalendorius 11 22

2018 kalendorius 11 22 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius (2017 12 01) Varžybų Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose Lietuvos

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

Vietos pavadinimas Adresas Miestas Alma Mater food kavinė Saulėtekio al. 5 Vilnius American pizza burger Švitrigailos g. 4 Vilnius Andriaus pica T.Šev

Vietos pavadinimas Adresas Miestas Alma Mater food kavinė Saulėtekio al. 5 Vilnius American pizza burger Švitrigailos g. 4 Vilnius Andriaus pica T.Šev Vietos pavadinimas Adresas Miestas Alma Mater food kavinė Saulėtekio al. 5 Vilnius American pizza burger Švitrigailos g. 4 Vilnius Andriaus pica T.Ševčenkos g. 16 Vilnius ARARAT Tilžės g. 225 Šiauliai

Detaliau

ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS Dalyvio Nr. Surinkti taškai 1 užduotis Rekreacija 4 taškai 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio

ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS Dalyvio Nr. Surinkti taškai 1 užduotis Rekreacija 4 taškai 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS 1 užduotis Rekreacija 4 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio tako stotelę. Einant stebėk aplinką ir kuo tiksliau fiksuok žemėlapyje rekreacines ir

Detaliau

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS Ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagal Vilniaus TLK savivaldybes 2017 m. analizė www.vilniaustlk.lt Ekonomiškai efektyvios asmens sveikatos priežiūros paslaugos Ambulatorinės

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis TURIZMO GALIMYBĖS PLUNGĖS KRAŠTE Plungės TIC turizmo vadybininkė Kristina Narkutė - Beniušienė PLUNGĖS RAJONAS Plungės rajonas įsikūręs šalies šiaurės vakaruose. Rajonas apima nemažą Žemaitijos etnografinio

Detaliau

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių  sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 783 Šiauliai. Tel. 8-41 514144, el.paštas matl@splius.lt, www.matl.lt TRIUKŠMO TYRIMAI ŠIAULIŲ MIESTO TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR TYLIOSIOSE

Detaliau

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz )

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Sportinink amžius Organizacija Lietuvoje vykdomo se

Detaliau

Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr Puslapis 1

Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr Puslapis 1 Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr. 2019-063 VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr.2019-063 Puslapis 1 Turinys 1. Juridinių asmenų vieši pranešimai... 3 1.1. Atskyrimas... 3 1.2. Dalyvių

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

2018 kalendorius _12 19

2018 kalendorius _12 19 Varžybų 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius projektas (2017 12 14) Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 2 priedas SAVAITINĖ UŽDUOTIS TVIRTINU: (pareigos) (parašas) (data) Savaitės diena Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis bei šventinė diena Pamaina Patikrinimų

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

tvarkarastis_vilk_kyb_03-01

tvarkarastis_vilk_kyb_03-01 Autobusų išvykimo iš VILKAVIŠKIO autobusų stoties T V A R K A R A Š T I S ( 2011-03-01) I Š V Y K S T A į I Š V Y K I M O L A I K A S ( valandos. minutės ) 1 M A R I J A M P O L Ė S kryptis ALYTŲ per Marijampolę

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

Ūkio subjektai 2014 Svencioniu RA (kor).xlsx

Ūkio subjektai 2014 Svencioniu RA (kor).xlsx Eil. Nr. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS VILNIAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO ŠVENČIONIŲ RAJONO AGENTŪROS 2014 METŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ PLANAS Tikrinamo ūkio subjekto pavadinimas,

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskininkai 2017 m. gegužės 4 6 d. 1 užduotis Geografiniai

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Darius Biekša 2015-09-14 PAŽYMA DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Sild_03_new3.pdf.xls

Sild_03_new3.pdf.xls Eil. Nr. Gatvė Namas Šilumos suvartojimas šildymui 2015 m. kovo mėnesį Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh Maksimali norma, kwh/m² Vidutinė norma, kwh/m² Faktinis suvartojimas, kwh/m² 67,3 446,3 Šilumos

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Tel , el. paštas: ŠIAULIŲ MI

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Tel , el. paštas:   ŠIAULIŲ MI ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Tel. 8-41 514-144, el. paštas: matl@splius.lt; www.matl.lt ŠIAULIŲ MIESTO KELIŲ TRANSPORTO, GELEŽINKELIO, ORO UOSTO IR PRAMONINĖS

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataskaita 2018 m. spalio mėn. 2018 m. Talinas Projekto pavadinimas Aplinkos

Detaliau

Galutine ataskaita_

Galutine ataskaita_ ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA NACIONALINIŲ IŠMETAMŲ Į ATMOSFERĄ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO PROGNOZIŲ RENGIMO METODINIŲ GAIRIŲ PARENGIMAS Galutinė ataskaita Dr. I. Konstantinavičiūtė

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V DĖL MOKYKLŲ, NUR

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V DĖL MOKYKLŲ, NUR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V- 1248 DĖL MOKYKLŲ, NURODYTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 12 19 C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

Detaliau

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai 1. Kurios tautos gyvenamoji teritorija parodyta žemėlapyje? A berberų B fulbių C hausų D tuaregų 3. Ką vaizduoja šis neįprastu

Detaliau

(\360ildymas su qs_adm.xls)

(\360ildymas su qs_adm.xls) Šilumos suvartojimas šildymui 2016 m. gruodžio mėnesį vidutinė lauko oro temperatūra: -0,8 C dienolaipsniai: 582,8 Kaina: 3,75 euro centai / kwh Eil. Nr. Gatvė Namas Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit.

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit. BABĖNŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2011 M. I PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI DALIS 1. Ūkio objekto teisinė forma, pavadinimas ir adresas: VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (adresas: Statybininkų

Detaliau