PATVIRTINTA Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. TS-74 RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAIT

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. TS-74 RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAIT"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. TS-74 RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I SKYRIUS VADOVO ŢODIS 1. Raseinių socialinių paslaugų centro (toliau Centro) paskirtis teikti socialines paslaugas asmeniui (šeimai) dėl amţiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. 2. Įgyvendinant 2018 metų Centro strateginį bei veiklos planus, buvo siekiama pagal valstybinę socialinių paslaugų teikimo politiką teikti kokybiškas socialines paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Raseinių rajono gyventojų poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius. 3. Pagrindinės Centro vykdytos funkcijos: 3.1. teikė bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo, transporto bei asmeninės higienos ir prieţiūros paslaugų organizavimo; 3.2. teikė socialinės prieţiūros paslaugas: pagalbos į namus, socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo (socialinė prieţiūra šeimoms, patiriančioms riziką), organizavo ir teikė dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose; paslaugas; Raseinių rajone; 3.3. organizavo ir teikė integralios (dienos socialinės globos ir slaugos) pagalbos 3.4. organizavo ir teikė vaikų dienos uţimtumo paslaugas Centre ir jo filialuose 3.5. išdavė techninės pagalbos priemones. 4. Centro veiklos 2018 m. tikslai: II SKYRIUS TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS

2 teikti socialines paslaugas asmeniui (šeimai) dėl amţiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime; 4.2. sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. 5. Centro metų strateginio veiklos plano 2018 m. suplanuotų veiklų tikslų ir priemonių įgyvendinimo rezultatai: Tikslas: 1. Teikti kokybiškas pagalbos į namus paslaugas suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia ir jų šeimoms ir senyvo amţiaus asmenims ir jų šeimoms Uţdaviniai: Siektini rezultatai Rezultatų įgyvendinimo faktas Organizuoti bei uţtikrinti kokybiškų pagalbos į namus paslaugų teikimą vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu ir kitais socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais. Kiekybiniai rodikliai: 1. Einamaisiais metais netikėtų vizitų ne maţiau kaip 10 pas paslaugų gavėjų ir surašyti aplankymų aktai. Aplankyta daugiau kaip 50 paslaugų gavėjų (surašyta 12 aplankymo aktų). Tikslas: 2. Teikti kokybiškas dienos socialinės globos bei integralios pagalbos paslaugas asmens namuose suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia ir jų šeimoms Uţdaviniai: Siektini rezultatai Rezultatų įgyvendinimo faktas Organizuoti bei uţtikrinti kokybiškų dienos socialinės globos bei integralios pagalbos paslaugų teikimą asmens namuose vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, integralios pagalbos programa ir kitais socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais. Kiekybiniai rodikliai: 1. Einamaisiais metais netikėtų vizitų ne maţiau kaip 10 pas paslaugų gavėjus ir surašyti aplankymų aktai. Pasikeitus paslaugų gavėjo sveikatos būklei ar kitoms sąlygoms atlikti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą. Aplankyta daugiau kaip 50 paslaugų gavėjų (surašyti 12 aplankymo aktų). Atlikti 50 asmenų (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimai, 19 senyvo amţiaus asmens socialinės globos poreikio vertinimai, 4 suaugusių asmenų su negalia socialinės globos poreikio vertinimai, 1 vaiko su negalia socialinės globos poreikio vertinimas. Tikslas: 3. Teikti šeimoms patiriančioms socialinę riziką atitinkančias socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo paslaugas. Uţdaviniai: Siektini rezultatai Rezultatų įgyvendinimo faktas 1. Organizuoti bendrųjų ir specialiųjų paslaugų teikimą Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų 2018 m. 10 proc. sumaţinta šeimų, įrašytų į socialinės šeimoms patiriančioms socialinę teikimas atsiţvelgiant į rizikos ir stebimų šeimų riziką ir jose augantiems vaikams. šeimos poreikius. apskaitą. 2. Ugdyti paslaugų gavėjų savarankiškumo, problemų sprendimo įgūdţius. 3. Maţinti šeimų, patiriančių riziką ir jose augančių vaikų socialinę

3 3 atskirtį. Tikslas: 4. Teikti asmens higienos ir maitinimo paslaugas. Uţdaviniai: Siektini rezultatai Rezultatų įgyvendinimo faktas 1. Organizuoti asmens higienos ir maitinimo paslaugų teikimą. Nemokamo maitinimo talonų skyrimas; Skalbimo talonų skyrimas 2018 m. nemokamo maitinimo paslaugą gavo 36 asmenys. Dėl skalbimo paslaugų nesikreipė niekas. Tikslas: 5. Tobulinti centro darbuotojų kvalifikaciją bei kompetenciją. Uţdaviniai: Siektini rezultatai Rezultatų įgyvendinimo faktas 1. Tobulinti centro darbuotojų kompetencijas, ţinias ir įgūdţius. Dalyvavimas rengiamuose seminaruose, supervizijose. 91 darbuotojas dalyvavo mokymuose. Įstaiga pagal kvalifikacijos kėlimo programą,,įţanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų ir lankomosios prieţiūros specialistų mokymai pravedė mokymus 58 įstaigoje dirbantiems darbuotojams. Tikslas: 6. Raseinių rajono gyventojų aprūpinimas neįgaliųjų techninėmis pagalbos priemonėmis (toliau TPP). Uţdaviniai: Siektini rezultatai Rezultatų įgyvendinimo faktas 1. Bendradarbiauti su Techninės pagalbos neįgaliesiems centru prie SADM. 2. Kontroliuoti laukiančiųjų TPP eiles, išduodant jas, išsiaiškinti reikalingumą, naudojimosi jomis galimybes. Aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis asmenims turinčius teisę jas gauti m. buvo išduotos 659 techninės pagalbos priemonės Tikslas: 7. Specialiojo transporto paslaugų organizavimas Uţdaviniai: Siektini rezultatai Rezultatų įgyvendinimo faktas 1. Organizuoti transporto paslaugas atsiţvelgiant į klientų poreikius ir Suteikti kuo daugiau transporto paslaugų 2018 m. transporto paslaugomis pasinaudojo 77 centro galimybes. asmenimis, turintiems teisę jas gauti. asmenys. Tikslas: 8. Vaikų dienos uţimtumo centro veiklos organizavimas Uţdaviniai: Siektini rezultatai Rezultatų įgyvendinimo faktas Suteikti kuo daugiau socialinių paslaugų vaikams vaikų dienos centre. 1. Suteikti socialinę pagalbą vaikui, turinčiam problemų ir sunkumų šeimoje. 2. Ugdyti vaiko socialinius įgūdţius ir organizuoti jo laisvalaikį. 3. Formuoti ţmogiškųjų vertybių prioritetus, toleranciją, sugebėjimą integruotis visuomenėje. Per 2018 m. Vaikų dienos uţimtumo centre ( Raseinių m., Uţkalnių k., Nemakščių k. filialo) socialinės paslaugos suteiktos 111 vaikų, nuo 6 iki 16 metų amţiaus. Dėl įvairių prieţasčių ( pasikeitus gyvenamosios vietos, mokymosi vietos, centro nelankymo ir pan.) paslaugų

4 4 teikimas nutrauktas 14 vaikų, paslaugos naujai paskirtos 22 vaikams. Tikslas: 9. Bendruomeniniai šeimos namai Uţdaviniai: Siektini rezultatai Rezultatų įgyvendinimo faktas 1. Teikti kompleksines paslaugas šeimoms gyvenančioms Raseinių rajone. Kompleksinės paslaugos šeimai - vienos ar kelių rūšių paslaugos, skirtos šeimai įgalinti, t. y. šeimą palaikančioms ir pozityvią jos raidą uţtikrinančioms socialinėms, psichologinėms, saugumo galimybėms stiprinti. Per 2018 metus buvo suteikta paslaugų 354 asmenims. Tikslas: 9. Projektinės veiklos vykdymas Uţdaviniai: Siektini rezultatai Rezultatų įgyvendinimo faktas Paraiškų rengimas ir teikimas atitinkamoms institucijoms. Projektų įgyvendinimas. 1. Ieškoti galimybių dalyvauti skelbiamuose projektiniuose konkursuose m. Raseinių socialinių paslaugų centras vykdė projektą,,reprodukcinės sveikatos gerinimas socialinės rizikos šeimose Projekto vertė 1000,00 Eur. Projektas BĮ Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos uţimtumo centro sociokultūrinių paslaugų gerinimas. Projekto vertė 9778 Eur. Raseinių rajono savivaldybės finansuojamas projektas Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medţiagų vartojimo prevencija. Projekto vertė 400 Eur. 6. Bendrosios socialinės paslaugos 6.1. Informavimas, konsultavimas III SKYRIUS CENTRO VEIKLOS REZULTATAI Socialinių paslaugų teikimas ir socialinio darbo veikla, siekiant uţtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir operatyvumą, Raseinių rajono gyventojams organizuojami visose Raseinių rajono seniūnijose. Neretai asmeniui (šeimai) reikalinga didesnė pagalba, todėl konsultavimo metu, kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų

5 5 problemos sprendimo būdų. Socialiniai darbuotojai pastebi, kad informavimo ir konsultavimo paslaugų spektras yra labai platus Raseinių rajono gyventojai kreipiasi dėl informacijos apie galimybę gauti socialinės prieţiūros, maitinimo, transporto organizavimo paslaugas, dėl techninės pagalbos priemonių išdavimo ir kitais aktualiais klausimais. 1 lentelė. Paslaugų gavėjų skaičius Paslaugos pavadinimas Paslaugos gavėjų skaičius per dieną 2017 m m. Informavimas, konsultavimas Transporto paslaugų organizavimas Transporto paslaugos teikiamos asmenims, gyvenantiems Raseinių rajone, kurie dėl amţiaus, negalios ar ligos turi judėjimo negalią ir negali naudotis viešuoju ar individualiu transportu bei kurių suaugę vaikai, globėjai (rūpintojai) arba kiti šeimos nariai dėl objektyvių prieţasčių negali suteikti jiems transporto paslaugos. Centras transporto paslaugas teikia Raseinių specialiajai mokyklai bei organizuoja pavėţėjimą asmenims į dializių procedūras. Taip pat teikia vienkartinio pobūdţio transporto paslaugas vaţiuoti į (iš) sveikatos prieţiūros ir reabilitacijos įstaigas, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ortopedijos įmones, apsigyventi socialinės globos įstaigose, esant pagrįstam poreikiui kitais tikslais m m. 1 pav. Transporto paslaugų gavėjų skaičius m. Iš pateiktų duomenų matyti, kad transporto paslaugų poreikis neţenkliai padidėjo Maitinimo paslaugų organizavimas Maitinimo organizavimo paslauga teikiama nepasiturintiems asmenims dėl nepakankamų pajamų, grįţusiems iš įkalinimo įstaigų, nuolatinės gyvenamosios vietos neturintiems asmenims ir esant kitoms objektyvioms prieţastims. Maitinimui organizuoti lėšos skiriamos iš Raseinių rajono savivaldybės biudţeto. Vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės socialiai remtinų asmenų (šeimų) maitinimo organizavimo uţ nemokamo maitinimo talonus tvarkos aprašu, nustatyta vieno talono vertė - 2,90 Eur.

6 6 Eil. Nr. Techninės pagalbos priemonės Aprūpinta vnt m. Laukiančių eilėje asmenų skaičius 2017 m. gruodţio 31 d. Aprūpinta vnt m. Laukiančių eilėje asmenų skaičius 2018 m. gruodţio 31 d m m. 2 pav. Nemokamo maitinimo talonus gavusių asmenų skaičius Nuo 2017 m. besikreipiančių asmenų dėl nemokamo maitinimo talonų vis maţėja. Tą galėjo įtakoti vis didesnis asmenų (šeimų) skaičiaus įtraukimas dirbti viešuosius darbus, padidėjusios asmenų pajamos ir kt Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Neįgaliųjų aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis poreikis, lyginant su praėjusiais metais, patenkinamas geriau. Per 2018 m. priimti 582 gyventojų prašymai techninėms pagalbos priemonėms gauti, o šiomis priemonėmis buvo aprūpinti 659 Raseinių rajono gyventojai (į šį skaičių įeina ir asmenys, kurių prašymai buvo gauti 2017 m.) m. techninės pagalbos priemonių iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM Kauno skyriaus gauta uţ 21289,11 EUR.

7 7 1. Funkcinės lovos Čiuţiniai nuo pragulų Lovos staliukai Neįgaliųjų veţimėliai Naktipuodţio kėdutės Prausimosi vonioje, duše priemonės 7. Vaikštynės Ramentai Lazdelės Griebimo priemonės Pasėstai praguloms išvengti 12. Vaikiška technika Paaukštinta tualeto sėdynė 14. Stovėjimo atrama Slankioji lenta Ţieminiai antgaliai Vasariniai antgaliai Tvirtinimo dirţai 1 0 Iš viso: lentelė. Asmenų aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis Iš lentelės matyti, jog 2018 m. išaugo išduotų techninės pagalbos priemonių skaičius. Stebėtina gana didelė vaikiškos technikos paklausa. Tam įtakos turėjo vaikų fizinių duomenų pokyčiai, keičiamos priemonės į didesnes. Didesnė informacijos sklaida apie galimas gauti priemones. Paklausa 2018 m., pagal laukiančiųjų eilę, išlieka čiuţiniams nuo pragulų, neįgaliųjų veţimėliams. 7. Specialios socialinės paslaugos 7.1. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų organizavimas Pagalbos šeimai skyriaus 23 socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis seniūnijose, iki 2018 m. birţelio 30 d. teikė socialinės prieţiūros paslaugas 234 Raseinių rajone gyvenančioms šeimoms: 210 šeimų, įrašytų į socialinės rizikos šeimų apskaitą, kuriose augo 373 vaikai;

8 8 33 šeimoms, įrašytoms į stebimų (prevenciškai lankomų) šeimų sąrašus Nuo 2018 m. sausio 1 iki 2018 m. birţelio 31 d. iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitos išbraukta 21 šeima: vaikai sulaukė pilnametystės (3 šeimos), išnyko įrašymo prieţastys (13 šeimų), išvyko gyventi į kitą savivaldybę (2 šeimos), tėvams neterminuotai apribota tėvų valdţia ir vaikui nustatyta nuolatinė globa (2 šeimos), 1 šeimos vaikas yra teismo sprendimu atskirtas nuo tėvų ir nėra galimybės ateityje vaiką sugrąţinti į šeimą. Įrašytos 16 šeimų dėl socialinių įgūdţių stokos, negebėjimo rūpintis vaikais. Per šį laikotarpį iš socialinės rizikos šeimų vaikams buvo nustatyta globa (rūpyba) institucijoje 13 kartų Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos vaiko teisių apaugos pagrindų įstatymui, atvejo vadybos funkcijos Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birţelio 29 d. įsakymu Nr. A1-625,,Dėl pavedimo vykdyti atvejo vadybos funkcijas yra pavestos Raseinių socialinių paslaugų centrui. Centre Raseinių rajono savivaldybės sprendimu buvo papildomai įsteigtas dar vienas etatas ir paskirti atvejo vadybininkai. Šeimos, kurios iki 2018 m. birţelio 30 d. buvo įrašytos į socialinės rizikos šeimų apskaitą, yra supaţindintos su pasikeitusia tvarka, informuotos apie atvejo vadybininko paskyrimą, šeimos poreikių pervertinimo procedūrą, apie darbą su jomis tęstinumą. Socialinių darbuotojų šioms šeimoms teikiama socialinė prieţiūra yra uţtikrinama ir toliau, kol atvejo vadybos proceso metu nebus nuspręsta kitaip. Kiekvienai šeimai, patiriančiai riziką, yra taikyta atvejo vadyba, kurios metu yra nuspręsta, ar šeimai yra reikalingos socialinės paslaugos, ar šeima yra pajėgi gyventi savarankiškai ir uţtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus. Pagalbos šeimai skyriuje yra 6 atvejo vadybininkai ir 19 socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis. Nuo 2018 m. liepos 1 d atvejo vadyba buvo taikyta 241 šeimai, iš jų 6 šeimoms nuspręsta neinicijuoti atvejo vadybos proceso, 55 šeimoms atvejo vadybos procesas buvo uţbaigtas, kadangi šeimos yra pajėgios savarankiškai uţtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus. 161 šeimai yra taikytas atvejo vadybos procesas ir teikiamos socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo paslaugos, kol šeimos bus pajėgios gyventi savarankiškai. Nuo 2018 m. liepos 1d. iki 2018 m. gruodţio 31 d. vaikų, paimtų iš jiems nesaugios aplinkos, skaičius yra 24, iš jų 14, kuriems nustatytas pirmas grėsmės lygis, 10 vaikų buvo nustatytas antrasis grėsmės lygis. 14 vaikų buvo laikinai apgyvendinti pas giminaičius, 1 pas asmenį, kuris susijęs emociniais ryšiais, 9 vaikų globos institucijoje m. vienas socialinis darbuotojas vidutiniškai socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo paslaugas teikia nuo 12 iki 15 šeimų, patiriančių socialinę riziką Pagalbos į namus paslaugų organizavimas Pagalbos į namus paslaugos - tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

9 METAI 2018 METAI senyvo (pensinio) amžiaus suaugę (darbingo amžiaus) asmenys su negalia vaikai su negalia 3 pav. Pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičius Iš aukščiau esančio paveikslėlio matyti, kad 2018 m. pagalbos į namus paslaugos suteiktos 85 asmenims. Iš jų 71 senyvo (pensinio) amţiaus asmenims, 12 suaugusių (darbingo amţiaus) asmenų su negalia ir 2 vaikams su negalia. Iš jų 25 vyrams ir 60 moterų , , METAI 2018 METAI darbingo amžiaus asmenys su negalia pensinio amžiaus asmenys su negalia senyvo (pensinio)amžiaus asmenys 4 pav. Pagalbos pinigų gavėjų skaičius Iš kito paveikslėlio matyti, kad 2018 m. 4 asmenims bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę prieţiūrą buvo veiksmingiau organizuoti pinigine forma - pagalbos pinigais. Iš jų: 1 darbingo amţiaus asmuo su negalia, 2 pensinio amţiaus asmenys su negalia, 1 senyvo (pensinio) amţiaus asmuo Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų prieţiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

10 METAI 2018 METAI senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia suaugę (darbingo amžiaus) asmenys su sunkia negalia vaikai su sunkia negalia 5 pav. Dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose gavėjų skaičius m. dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose suteiktos 138 asmenims. Iš jų 120 senyvo amţiaus asmenims su sunkia negalia, 17 suaugusiems (darbingo amţiaus) asmenims su sunkia negalia ir 1 vaikui su sunkia negalia. Iš jų: 33 vyrams ir 105 moterims. 8. Vaikų dienos užimtumo centras 8.1. VDC tikslas teikti socialines paslaugas Raseinių rajone gyvenantiems vaikams ir jų šeimos nariams, organizuojant dienos veiklą centre m m. 6 pav. Vaikų dienos užimtumo centrą lankančių vaikų skaičius 8.2. Iš šešto paveikslėlio matyti, kad 2018 m. Vaikų dienos uţimtumo centre ( Raseinių m., Uţkalnių k., Nemakščių k. filialo) socialinės paslaugos suteiktos 111 vaikų, nuo 6 iki 16 metų amţiaus. Dėl įvairių prieţasčių (pasikeitus gyvenamosios vietos, mokymosi vietos, centro nelankymas ir pan.) paslaugų teikimas nutrauktas 14 vaikų, paslaugos naujai paskirtos 22 vaikams. Nuo 2018 m. spalio 10 d. Nemakščių bendruomenės patalpose pradėjo veiklą Vaikų dienos uţimtumo centras. Jame paslaugas teikia Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos uţimtumo centro specialistai.

11 Kompiuterinėje klasėje vyksta kompiuterinio raštingumo ugdymas, kur vaikai mokomi susirasti reikalingą informaciją pamokų ruošai, savišvietai. Kompiuterinio raštingumo uţsiėmimų per metus pravesta 48, per 1 mėnesį 4 uţsiėmimai. Uţsiėmimus veda centre dirbantys 2 socialiniai pedagogai. Vyksta kultūriniai renginiai, jų šiais metais turėjome 17, vidutinis renginių skaičius per mėnesį 1. Vaikai vasaros laikotarpiu apsilankė Kaune įsikūrusiame batutų parke, vasaros stovyklos metu vaikai keliavo po Betygalos, Lyduvėnų apylinkes Per 2018 m. 15 šeimų, kurių vaikai lanko Vaikų dienos uţimtumo centrą, gauna socialines paslaugas, t. y. individualių pokalbių centre 79 kartai, per mėnesį 6 kartai. Grupinių uţsiėmimų 11, informacijos suteikimas, konsultavimas, pagalba įvairiais klausimais 280 kartų, per mėnesį 23 kartai. 9. Projektinė veikla 9.1. Projektas Integralios pagalbos į namus teikimas Raseinių rajone Nuo 2016 m. geguţės 17 d. centras vėl pradėjo vykdyti projektą Integralios pagalbos į namus teikimo Raseinių rajone Nr ESFA-V Šio projekto trukmė m., projekto vertė ,00 Eur Projekto tikslas sukurti ir plėtoti integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos paslaugų) namuose modelį Raseinių rajone, siekiant teikti kompleksinę pagalbą neįgaliems ir senyvo amţiaus asmenims, vaikams su sunkia negalia bei padėti šeimos nariams, priţiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus METAI 2018 METAI 7 pav. Slaugos paslaugų gavėjų skaičius Iš septino paveikslėlio matyti, kad per 2018 m. slaugos paslaugos suteiktos 93 asmenims. Iš jų: 72 moterims ir 21 vyrui, 1 vaikui su sunkia negalia m. vyko grupinis konsultavimas, kurį vedė Centro slaugytoja. Grupinio konsultavimo tema -,,Gulinčio asmens prieţiūra ir slauga namuose. Renginyje dalyvavo 11 asmenų (paslaugų gavėjų šeimos nariai ir socialinio darbuotojo padėjėjai).

12 Slaugos paslaugų asmens namuose poreikis vis didėja ir jos suteikiamos vis daugiau paslaugų gavėjų, kadangi apjungiant slaugos ir socialines paslaugas, neįgalaus asmens ir jį priţiūrinčių artimųjų poreikiai yra labiau patenkinti. Keičiasi neįgalaus asmens ir jo artimųjų poţiūris į tai, jog slaugos paslaugas asmens namuose gali suteikti ne tik Pirminės sveikatos prieţiūros centrai, bet ir integralios pagalbos specialistai Projektas BĮ Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centro sociokultūrinių paslaugų gerinimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija konkurso tvarka iš valstybės biudţeto lėšų suteikė finansavimą vaikų dienos centrams. Konkurse dalyvavo ir Raseinių socialinių paslaugų centras su projektu Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos uţimtumo centro sociokultūrinių paslaugų gerinimas. Šis projektas skirtas vaikų centro lankytojų sociokultūrinės veiklos gerinimui ir uţtikrinimui. Projekto vertė 9778 Eur. Šio projekto lėšomis Vaikų dienos uţimtumo centro lankytojai nuo 2018 m. sausio 1 d. gavo nemokamą karštą maitinimą, turėjo galimybę piešti ant šilko, vykti į ekskursiją Projektas Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija Šis projektas finansuojamas iš Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Jo tikslas supaţindinti vaikų dienos centrą lankančius vaikus sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų. Projekto vertė 400 Eur. Vyko penkių dienų vaikų vasaros stovykla, kur vaikai gavo pavakarius, dalyvavo edukaciniuose paţintiniuose ţygiuose po Betygalos ir Lyduvėnų apylinkes Projektas,, Reprodukcinės sveikatos gerinimas socialinės rizikos šeimose Šis projektas finansuojamas iš Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Projekto tikslas - padėti socialinės rizikos šeimoms reprodukcinės sveikatos srityje, aprūpinant šeimos planavimo (kontracepcijos) priemonėmis. Buvo suteikta galimybė Raseinių rajono savivaldybės 28 socialinės rizikas patiriančių šeimų moterims apsirūpinti ilgalaikėmis kontracepcijos priemonėmis. 10. Centro darbuotojų kompetencijos tobulinimas Raseinių socialinių paslaugų centro darbuotojų lankyti mokymai 2018 metais Centras turi teisę vykdyti mokymus socialinių paslaugų srities darbuotojams pagal Socialinių paslaugų prieţiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintą mokymo programą:,,įţanginiai socialinio darbuotojo padėjėjų ir lankomosios prieţiūros specialistų mokymai (programa patvirtinta 2014 m. ir galioja 5 m.). Pagal šią programą centras pravedė mokymus 58 įstaigoje dirbantiems darbuotojams metais 98 centro darbuotojai dalyvavo kompetencijos tobulinimo mokymuose. 3 lentelė. Centro darbuotojų lankyti mokymai

13 13 Eil. Nr. 1 Mokymų pavadinimas Konferencija Ergonomika-kūrybiškumas ir inovatyvumas. Geroji praktika. Lankiusių darbuotojų skaičius 1 (darbų saugos ir ūkio reikalams specialistas) 2 Seminaras Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymas įstaigoje Mokymai Efektyvaus bendradarbiavimo 3 principai Seminarų ciklas tema Paauglystės baubai 4 ir kaip juos prisijaukinti Konferencija Slaugytojų funkcijos ir 5 galimybės Kongresas 9 tarptautinis Baltijos 6 anesteziologijos, intensyviosios terapijos, skausmo medicinos ir slaugos kongresas Konferencija Geriatrijos ir 7 gerontopsichiatrijos naujienos Konferencija Gydytojų patirtis 8 kasdieniame sveikatos prieţiūros darbe Kvalifikacijos kėlimo programa Įţanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų ir 9 lankomosios prieţiūros specialistų mokymai Kvalifikacijos kėlimo mokymai 10,,Supervizijos Kvalifikacijos kėlimo mokymai 11,,Supervizijos Kursai Pradinis ir specializuotas 12 suaugusiųjų gaivinimas stacionarinėse sveikatos prieţiūros įstaigose Seminaras Vaiko teisių apsaugos reforma: 13 kaip ji atitinka vaikų ir šeimų poreikis? 14 Konferencija Dingę vaikai: prieţastys, paieška ir prevencija Mokymai Kokybiška atvejo vadyba 15 teikiant paslaugas vaikams ir jų šeimoms(globėjams) 16 Seminaras Dokumentų rengimo ir įforminimo aktualijos 2018 metais Mokymai Darbas su sunkiais klientais. 17 Ribų nustatymas 1 (darbų saugos ir ūkio reikalams specialistas) 2 (atvejo vadybininkai) 7 (Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis) 3 (slaugytojai) 1 (slaugytojas) 1 (slaugytojas) 1 (slaugytojas) 58 (socialinių darbuotojų padėjėjai ir lankomosios prieţiūros specialistai) 19 (Socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis) 23 (Socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis) 1 (slaugytojas) 5 (atvejo vadybininkai) 4 (Socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis) 6 (atvejo vadybininkai) 1 (raštvedybos ir personalo specialistas) 22 Socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis) Seminaras Mano gyvenimo patirtys. Pozityvių resursų paieška bei pasitikėjimo savimi, savivertės ugdymas Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas pereinant nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos Mokymai Viešųjų pirkimų vykdymas SPV IS priemonėmis Mokymai Socialinių paslaugų srities darbuotojų dilemos, atliekant asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar 1 (socialinis pedagogas) ir 1 (VDUC vedėjas) 1 (direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams) 1 (direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams) 1 (direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams)

14 naudojantis pagalba konkrečiose srityse vertinimus Seminaras dėl atvejo vadybos aktualių klausimų Tarptautinė konferencija Kaip mylėti vaiką šeimoje Konferenciją - forumas Sveikatos socialinių darbuotojų veiklos aktualijos sveikatos ir socialinės politikos pokyčių kontekste Mokymai Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas, dirbant su smurtą patyrusiais asmenimis Renginys Savarankiškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam 1 (Socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis) 1 (Socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis) 2 (socialinis darbuotojas ir vyr. socialinis darbuotojas ) 2 (socialinis darbuotojas ir vyr. socialinis darbuotojas ) 2 (specialistas kompensacinei technikai ir vyr. socialinis darbuotojas ) Iš lentelės matyti, kad daţniausiai ir daugiausiai kompetencijas kėlė socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, tam turėjo įtakos valstybės skiriamos lėšos mokymams. IV SKYRIUS CENTRO VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS 11. Įgyvendinant 2018 metų centro strateginį bei veiklos planus, buvo siekiama teikti kokybiškas socialines paslaugas Raseinių rajono gyventojams. Šio tikslo įgyvendinimo įvertinimui centro darbuotojai atliko savo veiklos planų įsivertinimą. Įsivertinimo metu nustatytos stipriosios ir silpnosios įstaigos pusės pagal SSGG metodiką. Stiprybės Reikalavimus atitinkanti socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų kvalifikacija Teikiamos paslaugos geriausiai atitinka klientų poreikius Centras yra paţangus, inovatyvus, imlus naujovėms Silpnybės Komandinio darbo silpnumas, nepakankama komunikacija, atviro dialogo nebuvimas. Centre dirba neatestuoti socialiniai darbuotojai Ribotos galimybės kelti kvalifikaciją dėl lėšų kvalifikacijai kelti stygiaus Nepakankamas visuomenės informavimas apie centro veiklą Teikiamų paslaugų kokybiškumas Augantis paslaugų gavėjų skaičius Nepakankamas finansavimas Taikomos informacinių technologijų naujovės darbe Projektinės veiklos patirtis Nėra galimybės dalyvauti visuose

15 15 skelbiamuose projektuose Klientų ir darbuotojų teigiami santykiai Įsijungimas į nenumatytus veiklos plane projektus Atvirumas savanoriškai veiklai Paslaugų kokybės gerinimas ir plėtimas Galimybės Naujų bendradarbiavimo formų ieškojimas Tikslingas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas Darbuotojų motyvavimas Grėsmės Nepakankamas finansavimas arba jo sumaţinimas Ţemas darbuotojų atlyginimas kelia riziką prarasti specialistus Darbuotojų skatinimo sistemos ribotumas dėl finansinių galimybių Metodinės išvykos, gerosios patirties sklaida Viešo informavimo efektyvinimas Tarpusavio bendravimo ir santykių gerinimas Transporto paslaugų teikimas neįgaliesiems Techninės pagalbos priemonių išdavimas neįgaliesiems V SKYRIUS KITA INFORMACIJA 12. Centro direktoriaus ųjų metų veiklos uţduotys ir jų įgyvendinimas. Metinės uţduotys (toliau uţduotys) Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos uţduotys yra įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 1.1. Įgyvendinti Pasikeitus įstaigos I ketvirtyje Per 2018 metus parengti visi

16 16 teisės aktų nustatytas nuostatas Įgyvendinti efektyvų finansinių ir materialinių išteklių valdymą Gerinti vaikų savijautą vaikų dienos uţimtumo centre, 1.4. Maţinti šeimų, įrašytų į socialinės rizikos ir stebimų šeimų apskaitą, skaičių. teisiniam statusui per I ketvirtį pakeisti su įstaigos veikla susijusius teisės aktus, tvarkas, aprašus, dokumentus Kiekvieną ketvirtį išanalizuoti įstaigai skirtų asignavimų vykdymą ir, reikalui esant, kreiptis į rajono Savivaldybės tarybą dėl lėšų perskirstymo. Teikiamų paslaugų įvairovės didinimas bei plėtra Nemakščių bendruomenės namuose. Per teikiamų paslaugų kokybės gerinimą, ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį susitikti su darbuotojais bei partneriais aptarti esamos padėties situaciją, sprendţiant maţinimo šeimų, įrašytų į socialinės parengti visi reikiami teisės aktai, tvarkos, aprašai, reglamentuojantys įstaigos veiklą. Paskirtas įstaigai lėšas naudoti efektyviai, neviršijant 2018 m. įstaigai patvirtintų asignavimų. Naujos veikos vasaros stovykla, kompiuterinis programavimas. Iki 2018 m. II ketv. Nemakščiuose vaikų dienos centrą lankytų 15 vaikų m. 10 proc. sumaţintas šeimų, įrašytų į socialinės rizikos ir stebimų šeimų apskaitą. reikiami teisės aktai, tvarkos, aprašai, reglamentuojantys įstaigos veiklą. (Raseinių rajono tarybos sprendimais priimti nauji tvarkos aprašai: Specialiosios paskirties transporto organizavimo tvarkos aprašas, Pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų kainų patvirtinimas, Teikiamų socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo paslaugų kainos patvirtinimas. Parengtos ir patvirtintos naujos darbo tvarkos taisyklės, darbo reglamentas, parengta visa reikiama dokumentacija, susijusi su duomenų apsauga. Paskirtos įstaigai lėšos panaudotos tinkamai, efektyviai, neviršijant 2018 m. įstaigai patvirtintų asignavimų. Skirta Eur tiek ir išleista. 1. Vaikų dienos uţimtumo centre vyko 1 savaitės trukmės vasaros stovykla, kuri buvo finansuojama Raseinių rajono savivaldybės. 2. Vaikų dienos uţimtumo centrą Nemakščių filiale lankė 15 vaikų. 1. Iki 2018 m. liepos 1 d. socialinės rizikos šeimų skaičius sumaţintas 10 proc. 2. Nuo 2018 m. liepos 1 d. įstaigai pradėjus vykdyti atvejo vadybą, paslaugos teikiamos visoms riziką patiriančioms šeimoms (o seniau tik socialinės rizikos šeimoms).

17 17 rizikos ir stebimų šeimų apskaitą, skaičių Darbo sąlygų gerinimas. Senų ir daţnai gendančių darbo priemonių atnaujinimas. Iki 2018 m. gruodţio 31 d. įsigyti naujus kompiuterius, 8 vietų automobilį (turimas daţnai genda ir yra avarinės būklės). Gerinant darbuotojų darbo sąlygas 2018 metais nupirkti 8 kompiuteriai, 3 skaneriai (8 vietų automobilis neįsigytas dėl įstaigos teisinio statuso pasikeitimo) 1.6. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sąlygas išklausyti mokymus, skirtus darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. Iki 2018 m. gruodţio 31 d. išklausyti mokymai, skirti darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. 1. Raseinių socialinių paslaugų centras 2018 metais pagal kvalifikacijos kėlimo programą Įţanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų ir lankomosios prieţiūros specialistų mokymai pravedė mokymus 58 įstaigoje dirbantiems darbuotojams. 13. Informacija apie darbuotojus: Eilės Nr. Pareigybių pavadinimai 2017 m m. etatai Pareigybių pavadinimai 2018 m m. etatai 2018 m. nepanaudoti etatai 2019 m. etatai Direktorius 1 Direktorius Direktoriaus Direktoriaus pavaduotojas pavaduotojas 1 socialiniams socialiniams reikalams reikalams Personalo specialistassekretorius 1 Raštvedybos ir personalo specialistas Vyriausiasis buhalteris 1 Administratorius Buhalteris 0,75 Specialistas kompensacinei technikai Informacinių technologijų specialistas Specialistas ūkio reikalams 0,25 1 Duomenų apsaugos pareigūnas Darbų saugos ir ūkio reikalams specialistas 0,25 0,25 1 1

18 Vairuotojas-socialinio darbuotojo padėjėjas Vyresnysis socialinis darbuotojas 2 2 Vairuotojas-socialinio darbuotojo padėjėjas Vyresnysis socialinis darbuotojas Socialinis darbuotojas 6,5 Socialinis darbuotojas 5,25 1,25 5,25 12 Vaikų dienos uţimtumo centro vedėjas 1 Vaikų dienos uţimtumo centro vedėjas Socialinis pedagogas 3 Socialinis pedagogas Psichologas 1 Psichologas Lankomosios prieţiūros specialistas Socialinio darbuotojo padėjėjas Socialinis darbuotojas, dirbantis su rizikos šeimomis Lankomosios prieţiūros specialistas Socialinio darbuotojo padėjėjas Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis Valytojas 1 Valytojas Slaugytojas 2,5 Slaugytojas 2,5 0,5 2,5 20 Slaugytojo padėjėjas 20 Slaugytojo padėjėjas Kineziterapeutas 2,5 Kineziterapeutas 2,5 0,5 2,5 22 Atvejo vadybininkas Uţimtumo specialistas 1 1 Iš viso etatų: 133,5 134,5 5,25 134,5 14. Įstaigos finansavimas: Eil. Nr. Finansavimo šaltinis ir paskirtis GAUTOS LĖŠOS 2017 m. suma (tūkst. Eur) 2018 m. suma (tūkst. Eur) 1. Savivaldybės biudţeto lėšos (SB): 324,5 334,3 Socialinių paslaugų teikimas (centro veiklos 1.1. administravimas ir išlaikymas; lankomosios prieţiūros 324,5 334,3 paslaugų teikimas) 2. Valstybės biudţeto lėšos (VB): 498,9 597, Socialinė prieţiūra socialinės rizikos šeimoms 240,6 322, Socialinė globa su sunkia negalia 258,3 275,2 3. Uţ socialines paslaugas gautos lėšos (SP) (transporto, pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose, slaugos lovų nuoma) 80,0 85,5 4. Kitos lėšos 3,8 5, Pervesti 2 % GPM 0,4 0, Parama, gauta maisto produktais ir kitomis prekėmis 3,4 5,1 Iš viso: 907,2 1022,4

19 Centras vykdo veiklą turėdamas - licencijas socialinei globai teikti (Nr. L , licencijos rūšis socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amţiaus asmenims namuose ir Nr. L , licencijos rūšis socialinė globa vaikams su sunkia negalia) bei leidimą higienos pasą Nr. ( ) LHP Centras vadovaudamasis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. TS-294,,Dėl viešosios įstaigos Raseinių socialinių paslaugų centro pertvarkymo į biudţetinę įstaigą Raseinių socialinių paslaugų centrą nuo 2018 m. sausio 1 d. įgijo biudţetinės įstaigos teisinę formą. 17. Raseinių rajono savivaldybė įgyvendina projektą Kompleksiškai teikiamos paslaugos Raseinių rajono savivaldybėje Nr ESFA-V-416, kuris finansuojamas pagal m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu įgyvendinimo priemonę Nr ESFA-V-416 Kompleksinės paslaugos šeimai. Projekto tikslas - sudaryti sąlygas Raseinių rajono savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, uţtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus, kad šeima gyventų visavertį gyvenimą, skatinant tėvų atsakomybę ugdant, auginant, priţiūrint savo vaikus. Raseinių socialinių paslaugų centras yra partneris įgyvendinant šį projektą. Nuo 2018 m. Raseinių socialinių paslaugų centre pradėjo veikti bendruomeniniai šeimos namai. Veiklos pradėtos vykdyti , mokymai pradėti 2018 m. vasario mėn. Paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas vyksta uţtikrinant vieno langelio principą. 18. Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos vaiko teisių apaugos pagrindų įstatymui atvejo vadybos funkcijos Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birţelio 29 d. įsakymu Nr. A1-625,,Dėl pavedimo vykdyti atvejo vadybos funkcijas yra pavestos Raseinių socialinių paslaugų centrui. Centre Raseinių rajono savivaldybės sprendimu buvo papildomai įsteigtas dar vienas etatas ir paskirti atvejo vadybininkai. Šeimos, kurios iki 2018 m. birţelio 30 d. buvo įrašytos į socialinės rizikos šeimų apskaitą, yra supaţindintos su pasikeitusia tvarka, informuotos apie atvejo vadybininko paskyrimą, šeimos poreikių pervertinimo procedūrą, apie darbą su jomis tęstinumą. Socialinių darbuotojų šioms šeimoms teikiama socialinė prieţiūra yra uţtikrinama ir toliau, kol atvejo vadybos proceso metu nebus nuspręsta kitaip. Kiekvienai šeima, patiriančiai riziką, yra taikyta atvejo vadyba, kurios metu yra nuspręsta, ar šeimai yra reikalingos socialinės paslaugos, ar šeima yra pajėgi gyventi savarankiškai ir uţtikrinti vaiko teises, ir teisėtus interesus. VI SKYRIUS AKTUALIAUSIOS CENTRO PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI

20 Optimizuojant centro veiklą, perţiūrėti darbuotojų skaičių (į likusias laisvas, darbuotojų, dirbančių ne visu etatu, darbo vietas, nebepriimti naujų darbuotojų, sudarant darbuotojams sąlygas dirbti visu etatu ir natūraliai sumaţinant darbuotojų skaičių). 20. Įsigyti naują specialios paskirties transporto priemonę veţti neįgaliuosius. Šiuo metu įstaigos turimas specialusis automobilis VW TRANSPORTER yra pagamintas ir nupirktas 2010 m. kovo mėn. Juo yra veţami paslaugų gavėjai į dializės procedūras, vaikai į specialiąją mokyklą, ligoniai į respublikines gydymo įstaigas. Šis specialusis transportas, teikdamas paveţėjimo paslaugą, per mėnesį pravaţiuoja 4900 kilometrų. Turima transporto priemonė yra labai nusidėvėjusi, daţnai genda, o remonto kaštai yra labai dideli. Dėl daţnų šio specialaus transporto gedimų įstaiga negali laiku ir kokybiškai teikti transporto paslaugas, taip pat yra nesaugu juo veţti paslaugų gavėjus. Ši problema būtų išspręsta skyrus reikiamą finansavimą naujos specialios paskirties transporto priemonės įsigijimui m. apie 10 proc. sumaţinti šeimų, kurioms yra teikiamos socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo paslaugos, skaičių. 22. Ieškoti būdų, kaip nuolat gerinti socialinių paslaugų kokybę. 23. Skatinti Centre savanorystę, kuri būtų graţi paskata skatinti bendruomeniškumą ir visų socialinių grupių bendravimą, savitarpio pagalbą.

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

DĖL  PRITARIMO  VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS  ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ  VEIKLOS ATASKAITAI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA S P R E N D I M A S DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 2018 m. balandžio 27 d. Nr. TS-110 Rokiškis Vadovaudamasi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras 2015-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda ĮVADAS Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras - tai savanoriška,

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1087 2012 m. balandžio 17 d. PROJEKTO VAIKO ŠIRDIES KELIONĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: Įmonės kodas: 302295577 Telefonas: 8 682 58837

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PATVIRTINTA Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-136 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS I S

PATVIRTINTA Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-136 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS I S PATVIRTINTA Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-136 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS 1. Bendra informacija. Siekiant sklandaus

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO-DIENOS CENTRO MODELIS SUKURTA ĮGYVENDINANT NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADOS FINANSU

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO-DIENOS CENTRO MODELIS SUKURTA ĮGYVENDINANT NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADOS FINANSU Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO-DIENOS CENTRO MODELIS SUKURTA ĮGYVENDINANT NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADOS FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ BUILDING DOORS SANTRAUKA Šis projektas

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovau

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovau KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene Savivaldus mokymasis kaip mokinių mokymosi skirtybių įgalinimo prielaida 2013-04-12 INOVATYVIOS UGDYMO/SI SISTEMOS MOKYMASIS GYVENIMUI AUTORIAI prof. dr. Aušra Kazlauskienė doc. dr. Erika Masiliauskienė

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

A8-0224/177 Pakeitimas 177 Thomas Händel Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu Pranešimas Heinz K. Becker A8-0224/2015 Europos užimt

A8-0224/177 Pakeitimas 177 Thomas Händel Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu Pranešimas Heinz K. Becker A8-0224/2015 Europos užimt 17.2.2016 A8-0224/177 Pakeitimas 177 Thomas Händel Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu Pranešimas Heinz K. Becker A8-0224/2015 Europos užimtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finansuojamų projektų sąrašas Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu KAUNO AITVARO MOKYKLOS 2017-2018 M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-44 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Mokyklos 2017

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2.1.4E-KS) PATVIRTINTA Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažanga

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažanga 1 VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO, PATVIRTINTO VYRIAUSYBĖS 217 M. KOVO 13 D. NUTARIMU NR. 167, VYKDYMO 218 METAIS PAŽANGOS ATASKAITA 219-3-6 Vilnius Vyriausybės kanceliarija, siekdama informuoti

Detaliau

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. Radau vaikus sėdinčius prie bendro stalo ir valgančius

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau