Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i"

Transkriptas

1 Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui internetu, skirta tokioms vartotojo sąsajoms: Vitotrol App Vitodata 100 ( Galiojimo nuorodos žr. paskutinį puslapį VITOCOM 100 5/2017 Prašome saugoti!

2 Saugos nuorodos Saugumo nuorodos Prašome tiksliai laikytis šių saugumo nuorodų. Tai padės išvengti pavojaus žmonių sveikatai bei materialinių nuostolių. Saugumo nuorodų aiškinimas! Pavojus Šis ženklas įspėja dėl pavojaus žmonėms. Dėmesio Šis ženklas įspėja dėl galimos materialinės žalos ar žalos aplinkai. Duomenyse, pažymėtuose žodžiu nuoroda, pateikiama papildoma informacija. Tikslinė grupė Ši instrukcija skirta tik autorizuotiems specialistams. Dujų instaliacijos darbus gali atlikti tik atsakingos dujų tiekimo įmonės įgaliotas kvalifikuotas specialistas. Elektros įrangos darbus leidžiama atlikti tik profesionaliems elektrikams. Pirmą kartą eksploataciją pradėti turi įrenginio statytojas arba jo nurodytas specialistas. Reikalavimai, į kuriuos būtina atsižvelgti Šalyje instaliacijoms taikomi reikalavimai Įstatymuose numatyti nelaimingų atsitikimų prevencijos reikalavimai Įstatymuose numatyti aplinkosaugos reikalavimai Profesinių sąjungų taisyklės Atitinkamos DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF ir VDE nurodytos darbo saugos taisyklės a ÖNORM, EN, ÖVGW G K direktyvų, ÖVGW-TRF ir ÖVE c SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF ir EKAS direktyvos 1942: Suskystintos dujos, 2 dalis 2 Saugos nuorodos dėl darbų su sistema Darbai su sistema Jei kurui vartojamos dujos, užsukite dujų uždaromąjį čiaupą ir apsaugokite, kad jis nebūtų atsuktas netyčia. Atjunkite įtampą nuo sistemos, pvz. atskiru saugos išjungikliu arba pagrindiniu jungikliu ir patikrinkite, ar įtampos tikrai nėra. Sistemą apsaugokite, kad nebūtų įjungta vėl. Atlikdami visus darbus dėvėkite tinkamas apsaugines priemones Pavojus Karšti paviršiai gali nudeginti. Prieš atliekant techninio aptarnavimo ir priežiūros darbus įrenginį išjungti ir leisti atvėsti. Neliesti karštų šildymo katilo, degiklio, išmetamųjų dujų sistemos ir vamzdyno paviršių.! Dėmesio Elektrostatinės iškrovos gali apgadinti elektroninius konstrukcinius mazgus. Prieš pradėdami palieskite įžemintus objektus, pvz. šildymo arba vandentiekio vamzdžius, ir neutralizuokite statines įkrovas. Remonto darbai! Dėmesio Saugos funkcijas atliekančių konstrukcinių dalių remontas kelia pavojų saugiam sistemos darbui. Sugedusias konstrukcines dalis reikia keisti originaliomis Viessmann dalimis.

3 Saugos nuorodos Saugumo nuorodos (tęsinys) Papildomi komponentai, atsarginės ir greitai susidėvinčios dalys! Dėmesio Atsarginės ir greitai susidėvinčios dalys, kurios nebuvo patikrintos su sistema, gali neigiamai paveikti jos funkcijas. Neaprobuotų komponentų įmontavimas bei neteisėti pakeitimai ir rekonstrukcijos gali pakenkti saugumui ir apriboti garantijas. Keisdami naudokite tik originalias Viessmann dalis arba atsargines dalis, aprobuotas Viessmann. Saugos nuorodos dėl sistemos eksploatacijos Jei pajutote dujų kvapą Pavojus Dėl dujų nuotėkio gali įvykti sprogimas, galintis sukelti sunkiausius sužeidimus. Nerūkykite! Nenaudokite atviros ugnies, pasirūpinkite, kad nesusidarytų kibirkščių. Jokiu būdu nejunkite šviesos ir elektros prietaisų. Užsukite dujų uždaromąjį čiaupą. Atidarykite langus ir duris. Išveskite žmones iš pavojaus zonos. Išeikite iš pastato ir praneškite dujų ir elektros tiekimo įmonėms. Iš saugios vietos (pastato išorėje) nutraukite elektros energijos tiekimą. Pajutus išmetamųjų dujų kvapą Pavojus Išmetamosios dujos gali sukelti gyvybei pavojingus apsinuodijimus. Išjunkite šildymo sistemą. Išvėdinkite įrengimo patalpą. Uždarykite duris į gyvenamąsias patalpas, kad išmetamosios dujos nesklistų. Jei iš prietaiso ima sunktis vanduo Pavojus Jei iš prietaiso sunkiasi vanduo, kyla elektros smūgio pavojus. Išjunkite šildymo sistemą išoriniu skiriamuoju įtaisu (pvz. saugiklių dėžutėje, namo elektros skirstykloje). Pavojus Jei iš prietaiso sunkiasi vanduo, kyla nuplikinimo pavojus. Nelieskite karšto šildymo vandens. Kondensacinė drėgmė Pavojus Kontaktas su kondensatu gali sukelti sveikatos sutrikimus. Saugotis, kad kondensato nepatektų ant odos ir į akis ir jo nepraryti. Išmetamųjų dujų sistemos ir degimo oras Užtikrinkite, kad išmetamųjų dujų sistema būtų laisvai praeinama ir negalėtų užsikimšti, pvz. susikaupus kondensatui arba dėl išorinio poveikio. Užtikrinkite pakankamą degimo oro tiekimą. Nurodykite sistemos eksploatuotojui, kad vėliau keisti statinio konstrukcines aplinkybes (pvz. linijų tiesimo, apdailų arba skiriamųjų sienelių įrengimo). Pavojus Nesandarios arba užsikimšusios išmetamųjų dujų sistemos arba nepakankamas degimo oro tiekimas dėl išmetamosiose dujose esančio anglies monoksido sukelia pavojingus gyvybei apsinuodijimus. Užtikrinkite, kad išmetamųjų dujų sistema veiktų tinkamai. Degimo oro tiekimo angos turi būti tokios, kad jų nebūtų galima uždaryti. Oro šalinimo prietaisai Naudojant prietaisus su išmetamojo oro kanalais į lauką (gartraukius, oro išmestuvus, oro kondicionierius) dėl įsiurbimo gali susidaryti neigiamas slėgis. Tuo pačiu metu veikiant ir šildymo katilui, išmetamosios dujos gali imti tekėti atgal. 3

4 Saugos nuorodos Saugumo nuorodos (tęsinys) Pavojus Vienu metu eksploatuojant šildymo katilą ir prietaisus su išmetamojo oro kanalu į lauką dėl išmetamųjų dujų recirkuliacijos galima apsinuodyti, taip sukeliant pavojų gyvybei. Įmontuokite blokavimo jungimo grandines arba tinkamomis priemonėmis pasirūpinkite pakankamu degimo oro tiekimu. 4

5 Turinys Turinys 1. Sauga ir atsakomybė Darbo patikimumas... 6 Atsakomybė Informacija Simboliai... 7 Naudojimas pagal paskirtį Pasiruošimas montažui Sistemos prielaidos... 8 Šildymo sistema... 8 Palaikomi šilumos gamybos įrenginiai... 8 IP tinklas... 8 Valdymas su Vitotrol App... 9 Funkcijos... 9 Valdymas su Vitodata 100 vartotojo sąsaja Funkcijos Tinklo nuostatų patikrinimas Montažo eiga Eigos apžvalga Sieninio laikiklio montavimas Uždangos nuėmimas Elektros jungtys Jungčių apžvalga Komunikacinio modulio montavimas į Vitotronic reguliatorių Vitocom 100 prijungimas prie Vitotronic reguliatoriaus Prijungimas prie Vitodens 3..., tipo B Vitodens 300-W, tipas B3HA Vitodens 333-F, tipas B3TA, ir Vitodens 343-F, tipas B3UA Prijungimas prie tinklo (LAN) Vitocom 100 įstatymas į sieninį laikiklį El. tinklo jungtis Eksploatacijos pradžia Indikacijos ir valdymo elementai Indikacijų reikšmė Tinklo nuostatų patikrinimas Vitocom 100 įjungimas Inicijavimas LON ryšio su Vitotronic reguliatoriumi patikrinimas LON abonentų sąrašo aktualizavimas Tinklo nuostatai: statinio IP adresavimo nustatymas variantas: tinklas su statiniu IP adresavimu variantas: tinklas dar su dinaminiu IP adresavimu Tinklo nuostatų atstatymas Vartotojų registravimas ir šildymo sistemos sureguliavimas Per Vitotrol App Per Vitodata 100 vartotojo sąsają Veikimo patikrinimas Sutrikimų šalinimas Sutrikimų šalinimo priemonės Gamyklinės nuostatos grąžinimas Einamasis remontas Reguliarus veikimo patikrinimas Techninio aptarnavimo aktyvinimas Atsarginių dalių sąrašai Atskirų dalių užsakymas Atskirų dalių sąrašas Techniniai duomenys Pažymos Atitikties deklaracija Abėcėlinė terminų rodyklė

6 Sauga ir atsakomybė Darbo patikimumas Informacija Vitocom 100 suteikia galimybę komunikacijai internetu tarp prijungto Vitotronic reguliatoriaus ir Vitodata. Funkcijų apimtimi galima naudotis tik tada, jeigu išpildyti tokie reikalavimai: Vitotronic reguliatoriai ir Vitocom 100 turi būti teisingai prijungti ir sukonfigūruoti. Vitocom 100 prie interneto prijungtas per DSL maršrutizatorių. Interneto prieiga turi būti galima naudotis nuolat. Vartotojas buvo užregistruotas (žr. 20 psl.). Pranešimų persiuntimui per Vitodata 100 Vitodata serveryje turi būti teisingai nustatyti pranešimų paskirties tikslai. Kad pranešimus būtų galima siųsti ir dingus elektrai, mes rekomenduojame Vitocom 100 ir DSL maršrutizatoriaus maitinimo tinklą prijungti per NMŠ. Šildymo sistema ir signalų kelių veikimas turi būti reguliariai tikrinamas. Kad šildymo sistema veiktų dar patikimiau, mes rekomenduojame suprojektuoti papildomas, pvz., apsaugos nuo užšalimo arba vandens žalos stebėjimo, priemones. Atsakomybė Viessmann neatsako už negautą pelną, nepatirtą sutaupymą, kitokią tiesioginę arba netiesioginę pasekminę žalą, atsiradusią naudojant Vitocom 100, Vitodata interneto tarnybas arba programinę įrangą bei už žalą dėl neteisingo naudojimo. Galioja Bendrosios Viessmann pardavimo sąlygos, kurios nurodytos atitinkamame aktualiame Viessmann kainoraštyje. Trumpųjų žinučių ir el. pašto tarnybos yra tinklų operatorių paslaugos, už kurias Viessmann neatsako. Čia galioja atitinkamo tinklo operatoriaus sutarčių sąlygos. 6

7 Informacija Simboliai Simbolis 1. Reikšmė į kitą dokumentą su smulkesne informacija Darbo žingsnis paveikslėlyje: numeracija atitinka darbo veiksmų seką. Informacija Įspėjimas dėl daiktinės žalos arba žalos aplinkai Sritis, kurioje yra elektros įtampa Atkreipti ypatingą dėmesį. Konstrukcinė dalis turi girdimai užsifiksuoti. arba Garso signalas. Įmontuoti naują konstrukcinę dalį. arba Kartu su įrankiu: nuvalyti paviršių. Tinkamai sutvarkyti seną konstrukcinę dalį. Konstrukcinę dalį atiduoti į tinkamą surinkimo punktą. Konstrukcinės dalies nemesti prie buitinių atliekų. Naudojimas pagal paskirtį Kad Vitocom produktai būtų naudojami pagal paskirtį, juos reikia įrengti ir eksploatuoti kartu su elektroniniais Viessmann šilumos ir elektros gamybos įrenginių reguliatoriais ir valdikliais, kurie ji palaiko. Tam reikia atsižvelgti į atitinkamas montažo, techninės priežiūros ir naudojimo instrukcijas. Ypač būtina laikytis jungtims ir prijungtiems valdymo signalams nurodytų srovės ir įtampos parametrų. Vitocom produktai gali būti naudojami tik sistemoms su gaminio dokumentacijoje tam nustatytomis vartotojo ir komunikacijos sąsajomis kontroliuoti, valdyti ir optimizuoti. Dėl komunikacijos sąsajų užsakovas privalo pasirūpinti, kad visoms naudojamoms perdavimo terpėms bet kuriuo laiko momentu būtų išpildytos gaminio dokumentacijoje nurodytos sistemos prielaidos. Čia gali būti naudojami tik kartu su produktu pristatyti ir aprobuoti komunikacijos komponentai (pvz., patikrinti ir leisti naudoti mobiliojo ryšio maršrutizatoriai). Maitinimo įtampai galima naudoti tik tam numatytus komponentus (pvz., maitinimo blokus). 7

8 Pasiruošimas montažui Sistemos prielaidos Šildymo sistema Vitocom 100, tipą LAN1, galima naudoti sistemose su vienu katilu su Vitotronic reguliatoriumi su toliau prijungtais šildymo apytakos ratais arba be jų. Maks. prietaisų (LON abonentų), kuriuos sudaro katilo apytakos rato ir šildymo apytakos rato reguliatoriai, skaičius yra 30. Palaikomi šilumos gamybos įrenginiai Montažas Aktualų palaikomų šilumos gamybos įrenginių sąrašą žr. internetinėje Vitodata 100 pagalboje ( IP tinklas DSL maršrutizatorius su laisva LAN jungtimi (įrengiamas užsakovo) Fiksuoto tarifo (nuo laiko ir duomenų kiekio nepriklausomas fiksuotas tarifas), didelio prieinamumo interneto jungtis, t. y., Vitocom 100 su Vitodata serveriu sujungtas nuolatinai. Dinaminis IP adresavimas (DHCP, tiekimo būsena) tinkle (LAN), prieš pradedant eksploataciją užsakovas privalo pavesti tai patikrinti kompiuterių specialistui, jei reikia, nustatyti. arba Galimas nustatyti statinis IP adresavimas, pavesti nustatyti kompiuterių specialistui pradedant Vitocom 100 eksploataciją. Maršruto parinkimo ir saugos parametrų nustatymas IP tinkle (LAN): 80 prievadui ir 443 prievadui duoti leidimą tiesioginiams ryšiams. Prieš pradedant eksploataciją užsakovas privalo pavesti tai patikrinti kompiuterių specialistui, jei reikia, nustatyti. Darbo metu Vitocom 100 užmezga saugų ryšį internetu su Vitodata serveriu. Vitocom 100 ryšys su kitais serveriais negalimas. Vartotojo paskyra Vitodata serveryje Nepriklausomai nuo valdymo prietaiso, Vitocom 100 naudojimui Vitodata serveryje reikalinga galiojanti vartotojo paskyra. Tam registruojama arba per Vitodata 100 vartotojo sąsają, arba per Vitotrol App (žr. 20 psl.). Vitotrol App valdymo prietaisas Rekomenduojamas mobilusis galinis prietaisas (operacinę sistemą žr. App Store arba Play Store ): iphone nuo ios 7 versijos Nuo ipad2 ipod Touch su Retina ekranu Galiniai prietaisai nuo Android 4 versijos Vitodata 100 vartotojo sąsajos valdymo prietaisas Kompiuteris su tokia įranga: Veikimas patikrintas su interneto naršykle Microsoft Internet Explorer, 8, 9, 10 ir 11 versija Firefox, 35 versija Mobiliesiems galiniams prietaisams: Safari Aktyvus interneto ryšys Pranešimų paskirties tikslai Galinis prietaisas el. laiškams priimti, pvz., kompiuteris Mobilusis telefonas trumposioms žinutėms priimti (tik kartu su internetine Vitodata 100 sutrikimų valdymo paslauga) Telefakso aparatas faksams priimti (tik kartu su internetine Vitodata 100 sutrikimų valdymo paslauga) 8

9 Valdymas su Vitotrol App Pasiruošimas montažui Viessmann šildymo sistemoms su Vitotronic reguliatoriais valdyti nuotoliniu būdu per IP tinklus. B C E D K A F H Atvaizdavimas 1 G Montažas A Šilumos gamybos įrenginys su reguliatoriumi (žr. 8 psl.) B LON ryšio linija C Vitocom 100 D IP tinklas (įrengiamas užsakovo) E DSL maršrutizatorius (įrengiamas užsakovo) F Saugus interneto ryšys su Vitodata serveriu G Vitodata serveris H Mobiliojo ryšio tinklas K Mobilusis galinis prietaisas su Vitotrol App (žr. 8 psl.): Nuotolinis šildymo sistemos valdymas. Pranešimų peržiūra. Funkcijos Vitotrol App valdymo funkcijos Nustatytųjų temperatūros verčių nustatymas Darbo programų nustatymas Darbo būsenų ir temperatūrų peržiūra Su Vitotrol App naudotojas su vienu galiniu prietaisu vienu metu gali kreiptis tik į vieną sistemą. Daugiau informacijos apie Vitotrol App žr. adresu Šildymo sistemos pranešimai rodomi tik tada, jeigu mobiliajame galiniame prietaise Vitotrol App aktyvus. Pranešimų turinys Pranešimo rūšis Pranešimo kodas Pranešimo tekstas Šilumos gamybos įrenginio montažo ir techninės priežiūros instrukcija Pranešimų persiuntimas Šildymo sistemoje generuojami pranešimai, pvz., jutiklių arba degiklio sutrikimai, per LON perduodami į Vitocom 100. Vitocom 100 šiuos pranešimus perduoda į Vitodata serverį. Vitotrol App reguliariai užklausia šildymo sistemos būsenos ir rodo pranešimus. 9

10 Pasiruošimas montažui Valdymas su Vitodata 100 vartotojo sąsaja Viessmann šildymo sistemoms su Vitotronic reguliatoriais kontroliuoti ir valdyti nuotoliniu būdu per IP tinklus. B C E D H A F Montažas Atvaizdavimas 2 G L K A Šilumos gamybos įrenginys su reguliatoriumi (žr. 8 psl.) B LON ryšio linija C Vitocom 100 D IP tinklas (įrengiamas užsakovo) E DSL maršrutizatorius (įrengiamas užsakovo) F Saugus interneto ryšys su Vitodata serveriu G Vitodata serveris, registracija ir prisiregistravimas per H Kompiuteris: Nuotolinis šildymo sistemos valdymas per Vitodata 100 vartotojo sąsają Pranešimų gavimas el. paštu K Mobilusis telefonas pranešimams trumpąja žinute priimti (tik kartu su internetine Vitodata 100 sutrikimų valdymo paslauga) L Mobiliojo ryšio tinklas Funkcijos Vitodata 100 valdymo funkcijos Nustatytųjų temperatūros verčių, šildymo charakteristikų kreivės nuolydžio ir lygio nustatymas. Darbo programų, atostogų programų ir jungimo laikų nustatymas. Vakarėlio arba taupos režimo nustatymas Darbo būsenų ir temperatūrų peržiūra Pranešimų persiuntimas Šildymo sistemoje generuojami pranešimai, pvz., jutiklių arba degiklio sutrikimai, per LON perduodami į Vitocom 100. Vitocom 100 šiuos pranešimus perduoda į Vitodata serverį. Vitodata 100 vartotojo sąsajoje pranešimai gali būti rodomi. Jeigu Vitodata serveryje yra nurodyti pranešimų paskirties tikslai (el. paštas, faksas, trumpoji žinutė), pranešimai automatiškai perduodami į tuos pranešimų paskirties tikslus. norint persiųsti pranešimus faksu arba trumposiomis žinutėmis, reikalinga internetinė Vitodata 100 sutrikimų valdymo paslauga (Vitocom 100 tiekimo komplektacija, 3 metams nemokama). Pranešimų turinys Data ir laikas Įrenginio pavadinimas Pranešimo tekstas Sutrikimo kodas Sistemos būsena Šilumos gamybos įrenginio montažo ir techninės priežiūros instrukcija 10

11 Tinklo nuostatų patikrinimas Pasiruošimas montažui IT specialistui reikia pavesti patikrinti ir, jei reikia, priderinti tokias DSL maršrutizatoriaus nuostatas: Vitocom 100 ir DSL maršrutizatoriuje turi būti nustatytas vienodas adresavimas (dinaminis arba statinis). Vitocom 100 tiekimo būsena: dinaminis IP adresavimas (DHCP) Turi būti leistas siunčiamasis ryšys 80 prievade ir 443 prievade. Montažas 11

12 Montažo eiga Eigos apžvalga Montažas Eigos apžvalga Atsakingas psl. Montavimas 1 Patikrinti sistemos prielaidas. Specializuota šildymo technikos įmonė / IT specialistas 2 Sumontuoti sieninį laikiklį. Specializuota šildymo technikos įmonė 13 3 Įmontuoti komunikacinį modulį į Vitotronic reguliatorių. Specializuota šildymo technikos įmonė 4 Prijungti Vitocom 100 prie Vitotronic reguliatoriaus. Specializuota šildymo technikos įmonė 8 Žr. komunikacinio modulio montažo instrukciją 5 Prijungti Vitocom 100 prie Vitodens 3..., tipo B3. Sistemos eksploatuotojas 15 6 Vitocom 100 prijunkite prie tinklo (LAN). Specializuota šildymo technikos įmonė / IT specialistas 7 Įstatyti Vitocom 100 į sieninį laikiklį. Specializuota šildymo technikos įmonė 16 8 Elektros tinklo jungtis Specializuota šildymo technikos įmonė 16 Eksploatacijos pradžia 9 Patikrinti tinklo nuostatas. IT specialistas Įjungti Vitocom 100. Specializuota šildymo technikos įmonė Patikrinti LON ryšį su Vitotronic reguliatoriumi. Specializuota šildymo technikos įmonė Jei reikia: Nustatyti statinį IP adresavimą. IT specialistas Užregistruoti vartotoją ir nustatyti šildymo sistemą. Specializuota šildymo technikos įmonė / sistemos eksploatuotojas Valdymas su Vitotrol App 20 Valdymas su Vitodata 100 vartotojo sąsaja Sukelti šildymo sistemoje sutrikimą ir patikrinti signalų kelius. Specializuota šildymo technikos įmonė 21 12

13 Montažo eiga Sieninio laikiklio montavimas! Dėmesio Įrengimo patalpa turi būti sausa ir apsaugota nuo šalčio. Užtikrinti, kad aplinkos temperatūra būtų nuo 0 iki 40 C. Renkantis montavimo vietą atkreipti dėmesį į prijungimo linijų ilgį (tiekimo komplektacija). Prijungimo linijos LAN ryšio linija: užsakovo jėgomis gali prailginti IT specialistas LON ryšio linija, raudona: su priedais galima prailginti, žr. komunikacijos modulio montažo instrukciją Kištukinio maitinimo bloko prijungimo linija Ilgis 2 m 7 m apie 1,9 m Montažas Atvaizdavimas 3 Uždangos nuėmimas Atvaizdavimas 4 Sumontavimas atvirkštine tvarka. 13

14 Elektros jungtys Jungčių apžvalga Montažas! $ ) aö Atvaizdavimas 5! Kištukinio maitinimo bloko jungtis, 5 V, vidinis +, išorinis, min. 1,6 A (žr. 18 psl.) Techninės priežiūros sąsaja: montavimo vietoje nieko neprijungti! $ RJ 45 jungtis LAN ryšio linijai su DSL maršrutizatoriumi (žr. 15 psl. ir Indikacijų reikšmės, žr. 17 psl.) ) Galinė LON varža, gamyklinėje nuostatoje aktyvi (jungiklio padėtis kairėje, nekeisti) aö RJ 45 jungtis LON ryšio linijai (raudona) į Vitotronic reguliatorių (žr. komunikacinio modulio montažo instrukciją) Komunikacinio modulio montavimas į Vitotronic reguliatorių Komunikacinio modulio montažo instrukcija Vitocom 100 prijungimas prie Vitotronic reguliatoriaus Komunikacinio modulio montažo instrukcija 14

15 Prijungimas prie Vitodens 3..., tipo B3... Elektros jungtys Vitodens 300-W, tipas B3HA 1. Iš reguliatoriaus laikiklio žemyn ištraukite liniją su LON sujungimo mova RJ 45 A. 2. Prijunkite LON ryšio liniją prie Vitodens LON sujungimo movos ir prie Vitocom 100 LON jungties aö (žr. 14 psl.). Atvaizdavimas 6 A Vitodens 333-F, tipas B3TA, ir Vitodens 343-F, tipas B3UA A Prijunkite LON ryšio liniją prie Vitodens LON sujungimo movos A ir prie Vitocom 100 LON jungties aö, žr. 5 psl. LON sujungimo mova A gali būti pritvirtinta kairėje arba dešinėje, bei po šoninėmis išvadų angomis. Atvaizdavimas 7 Prijungimas prie tinklo (LAN) Montažas 1. Prijunkite LAN ryšio liniją prie Vitocom 100 LAN jungties $, žr. 5 psl. 2. Laisvą LAN ryšio linijos galą prijunkite prie DSL maršrutizatoriaus arba montavimo vietoje esančio kompiuterinio tinklo LAN jungies. DSL maršrutizatoriaus dokumentacija (įrengiamas užsakovo) 15

16 Elektros jungtys Vitocom 100 įstatymas į sieninį laikiklį Montažas Atvaizdavimas 8 El. tinklo jungtis Žr. skyrių Vitocom 100 įjungimas 18 psl. 16

17 Indikacijos ir valdymo elementai Eksploatacijos pradžia Uždangos nuėmimą žr. 13 psl. Be uždangos Su uždanga A 3 4 T1 A Specifikacijų lentelė T1 Techninio aptarnavimo klavišas (žr. 24 psl.) T2 Neveikia T3 LON klavišas, tik integruojant Vitocom 100 į pastatų valdymo sistemas (techninės priežiūros PIN siuntimas) T4 Atstatos mygtukas (žr. 23 psl.) 1 LON techninės priežiūros indikacija (žalias šviesos diodas) 2 Neveikia 3 IP ryšio būsena (žalias ir geltonas šviesos diodas) 4 Darbo būsenos rodmuo (žalias ir raudonas šviesos diodas) 5 Duomenų perdavimo per techninės priežiūros sąsają rodmuo (žalias šviesos diodas) Paleidimas Indikacijų reikšmė LON tech. priežiūros indikacija 1 Mirksi žaliai. IP ryšio būsena 3 Mirksi geltonai / šviečia geltonai. Šviečia žaliai. Mirksi žaliai. Darbo būsenos rodmuo 4 Šviečia raudonai. Mirksi raudonai. Ilgiau kaip 3 min mirksi žaliai. Šviečia žaliai. Mirksi žaliai. Mirksi tankiai žaliai. LON abonentų patikrinimas sėkmingas (žr. 18 psl.). Ryšio su DSL maršrutizatoriumi (DHCP serveriu), internetu arba Vitodata serveriu užmezgimas (žr. 18 psl.) arba ryšio sutrikimas (žr. 23 psl.). Ryšys su Vitodata serveriu užmegztas Aktyvus duomenų perdavimas tarp Vitocom 100 ir Vitodata serverio Aktyvus techninis aptarnavimas (žr. 24 psl.) Šildymo sistemos sutrikimas Sutrikimas inicijuojant Vitocom 100 (žr. 23 psl.) Įprastinis darbas, šildymo sistemoje ir Vitocom 100 sutrikimų nėra Vitocom 100 inicijuojamas įstačius maitinimo bloką arba paspaudus atstatos mygtuką. Instaliuojamas programinės įrangos naujinys. Prietaiso negalima atjungti nuo elektros tinklo. 17

18 Eksploatacijos pradžia Tinklo nuostatų patikrinimas IT specialistui reikia pavesti patikrinti ir, jei reikia, priderinti tokias DSL maršrutizatoriaus nuostatas: Vitocom 100 ir DSL maršrutizatoriuje turi būti nustatytas vienodas adresavimas (dinaminis arba statinis). Vitocom 100 tiekimo būsena: dinaminis IP adresavimas (DHCP) Turi būti leistas siunčiamasis ryšys 80 prievade ir 443 prievade. Paleidimas! Vitocom 100 įjungimas Dėmesio Jeigu maitinimo bloko prijungimo vertės netinka prie imamosios Vitocom 100 galios, tai gali sukelti darbo sutrikimus ir sugadinti kištukinį maitinimo bloką arba Vitocom 100. Naudoti tik pridedamą kištukinį maitinimo bloką. 1. Pridedamo kištukinio maitinimo bloko mažos įtampos pusės kištuką įstatykite į Vitocom 100 jungtį! (žr. 14 psl.). 2. Įstatykite kištukinį maitinimo bloką į 230 V~ kištukinį lizdą su apsauginiu kontaktu. Vitocom 100 inicijuojamas (žr. Inicijavimą ). Inicijavimas Vitocom 100 inicijavimo metu iš eilės vyksta tokie procesai: 1. Vitocom 100 paleidžiamas ir įkeliama vidinė operacinė programinė įranga. Vėliausiai po 40 s ima žaliai mirksėti darbo būsenos indikacija 4 (žr. 17 psl.). Po kelių minučių darbo būsenos indikacija 4 šviečia žaliai. 2. Ryšio su Vitodata užmezgimas IP ryšio būsenos indikacija 3 (žr. 17 psl.) rodo ryšio užmezgimo eigą: Mirksi retai geltonai: Vitocom 100 integruojamas į montavimo vietoje esantį IP tinklą (IP adreso priskyrimas iš DHCP serverio). Mirksi tankiai geltonai: mezgamas interneto ryšys. Šviečia geltonai: užmezgamas ryšys su Vitodata serveriu. Šviečia žaliai: patikimas ryšys su Vitodata serveriu užmegztas. 3. Per LON užmezgamas ryšys su Vitotronic reguliatoriumi Vitocom 100 sukuria visų LON abonentų sąrašą. LON ryšio užmezgimas gali užtrukti keletą minučių. Sėkmingas inicijavimas Vitocom 100 parengtas darbui. Darbo būseną 4 ir IP ryšio būseną 3 rodantys šviesos diodai šveičia žaliai. Nesėkmingas inicijavimas Jeigu inicijavimo metu atsiranda sutrikimas, tai rodoma atitinkama šviesos diodo indikacija. Kokių priemonių reikia imtis, kad sutrikimas būtų pašalintas, žr. 23 psl. LON ryšio su Vitotronic reguliatoriumi patikrinimas LON ryšio patikrinimui reikia Vitotronic reguliatoriuje atlikti LON abonentų patikrinimą. Prielaidos: Vitocom 100 per LON prijungtas prie Vitotronic reguliatoriaus. Visi prietaisai įjungti. 18 Vitotronic reguliatoriams priskirti LON abonentų numeriai. Vitotronic reguliatorius yra klaidų sekiklis. Vitocom 100 LON abonento numeris yra 99 (nekeičiamas).

19 Eksploatacijos pradžia LON ryšio su Vitotronic reguliatoriumi (tęsinys) Abonentų patikrinimo atlikimas Šilumos gamybos įrenginio montažo ir techninės priežiūros instrukcija arba Vitotronic reguliatoriaus techninės priežiūros instrukcija Jeigu abonentų patikrinimas buvo sėkmingas, Vitocom 100 LON techninės priežiūros indikacija 1 maždaug 1 min mirksi žaliai ir Vitotronic ekrane rodoma Kontr. OK. LON abonentų sąrašo aktualizavimas Tokiais atvejais LON abonentų sąrašą Vitocom 100 reikia aktualizuoti: Yra naujas LON abonentas. Buvo pašalintas LON abonentas. Esamame LON abonente buvo pakeistas LON komunikacinis modulis. LON abonentų sąrašo aktualizavimui maždaug 10 s spauskite atstatos mygtuką T4 (žr. 17 psl.). Jeigu atstatos mygtukas spaudžiamas maždaug 30 s, Vitocom 100 atstatomos gamyklinės nuostatos. Tinklo nuostatai: statinio IP adresavimo nustatymas Jeigu nenorima naudoti dinaminio IP adresavimo (DHCP, tiekimo būsena). Paleidimas 1 variantas: tinklas su statiniu IP adresavimu Maršrutizatoriuje ir tinkle jau nustatytas statinis IP adresavimas. 1. Ne trumpiau kaip 15 s (maks. 25 s) Vitocom 100 spauskite techninio aptarnavimo klavišą T1. Dabar Vitocom 100 nustatytas statinis IP adresas LAN prijungimo linija sujunkite Vitocom 100 su kompiuteriu. Kompiuterio tinklo plokštė turi būti konfigūruota į Interneto naršyklėje įveskite nustatytą Vitocom 100 IP adresą ( ). Pasirodo interneto puslapis, kuriame galima konfigūruoti tinklą. 4. Viršutinėje dešinėje puslapio dalyje nustatykite kalbą. 5. Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį (nekeičiamas): Vartotojo vardas : vitocom Slaptažodis : viessmann 6. Prie DHCP nustatykite Išj.. Dinaminis IP adresavimas išjungtas. 7. Kompiuterių specialistui paveskite nustatyti galiojančią konfigūraciją: IP adresas Potinklio kaukė Gateway DNS serveris 1 DNS serveris 2 IP adresas turi būti nepriskirtas. Būtinai turi būti nurodytas DNS serverio 1 IP adresas. Namų tinklui taikoma: IP adresas DNS serveriui 1 daugeliu atvejų yra identiškas interneto sietuvo IP adresui. IP adresas DNS serveriui 2 nurodomas pasirinktinai. 8. Nustatymą užbaikite su Išsaugoti. Pasirodo interneto puslapis su sėkmingo užbaigimo pranešimu. 2 variantas: tinklas dar su dinaminiu IP adresavimu Maršrutizatoriuje ir tinkle statinis IP adresavimas nustatomas (kompiuterių specialisto) tik perjungus Vitocom LAN prijungimo linija sujunkite Vitocom 100 su LAN tinklu (DSL maršrutizatoriumi). 19

20 Eksploatacijos pradžia Tinklo nuostatai: statinio IP adresavimo (tęsinys) Paleidimas 2. DSL maršrutizatoriuje pasižiūrėkite aktualų Vitocom 100 IP adresą. 3. Interneto naršyklėje įveskite aktualų Vitocom 100 IP adresą. Pasirodo interneto puslapis, kuriame galima konfigūruoti tinklą. 4. Viršutinėje dešinėje puslapio dalyje nustatykite kalbą. 5. Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį (nekeičiamas): Vartotojo vardas : vitocom Slaptažodis : viessmann 6. Prie DHCP nustatykite Išj.. Dinaminis IP adresavimas išjungtas. Tinklo nuostatų atstatymas 1. Tol spauskite atstatos mygtuką T4 (žr. 17 psl.) (apie 30 s), kol darbo būsenos indikacija 4 ir IP ryšio būsenos rodmuo 3 užges. Vitocom 100 atstatoma tiekimo būsena (dinaminis IP adresavimas), žr. 23 psl. 7. Kompiuterių specialistui paveskite nustatyti galiojančią konfigūraciją: IP adresas Potinklio kaukė Gateway DNS serveris 1 DNS serveris 2 IP adresas turi būti nepriskirtas. Būtinai turi būti nurodytas DNS serverio 1 IP adresas. Namų tinklui taikoma: IP adresas DNS serveriui 1 daugeliu atvejų yra identiškas interneto sietuvo IP adresui. IP adresas DNS serveriui 2 nurodomas pasirinktinai. 8. Nustatymą užbaikite su Išsaugoti. Pasirodo interneto puslapis su sėkmingo užbaigimo pranešimu. 9. Paveskite kompiuterių specialistui DSL maršrutizatoriuje nustatyti statinį IP adresavimą. 2. Vėl atlikite tinklo nuostatus pagal 1 variantą (žr. 19 psl.). Vartotojų registravimas ir šildymo sistemos sureguliavimas Norint šildymo sistemą valdyti per Vitodata 100 vartotojo sąsają ir Vitotrol App, Vitodata serveryje turi būti sukurta vartotojo paskyra ir nustatyti šildymo sistemos parametrai. Tam vieną kartą reikia užregistruoti vartotoją. Per Vitotrol App 1. Paleiskite Vitotrol App. 2. Paspauskite Nustatyti prieigą ir užpildykite visus registracijos formuliaro laukelius. 4. Gautų laiškų segtuve atidarykite el. laišką ir registracijos užbaigimui spustelėkite jame esančią aktyvinimo nuorodą. Vartotojo paskyra ir sistemos parametrai sukurti. Laukelyje Slaptažodis įveskite naują slaptažodį (ne mažiau 6 ženklų: a..z, A..Z, 0..9) ir patvirtinkite jį laukelyje Dar kartą įvesti slaptažodį. Gamyklinius duomenis pasižiūrėkite Vitocom 100 specifikacijų lentelėje (žr. 17 psl.). 3. Paspauskite Registruoti. Pirmiau nurodytu el. pašto adresu pasiunčiamas el. laiškas su aktyvinimo nuoroda (tema: Jūsų registracija Vitodata 100 ). 20

21 Eksploatacijos pradžia Vartotojų registravimas ir šildymo sistemos (tęsinys) 5. Vitotrol App spustelėkite Registruoti ir užsiregistruokite su tokiais prieigos duomenimis: Vartotojo vardas: Slaptažodis: nurodytas el. pašto adresas nurodytas slaptažodis Šildymo sistemą galima valdyti per Vitotrol App. Internetinė pagalba Vitotrol App Su nurodytais prieigos duomenimis galima užsiregistruoti ir per Vitodata 100 vartotojo sąsają. Per Vitodata 100 vartotojo sąsają Vartotojo registravimas 1. Interneto naršyklėje atidarykite 2. Pagrindiniame puslapyje paspauskite Registruoti ir užpildykite visus registracijos formuliaro laukelius. Laukelyje Slaptažodis įveskite naują slaptažodį (ne mažiau 6 ženklų: a..z, A..Z, 0..9) ir patvirtinkite jį laukelyje Dar kartą įvesti slaptažodį. 3. Paspauskite Toliau. 4. Rodomame grafiniame atvaizde pasižiūrėkite patvirtinimo kodą ir jį įveskite. Uždėkite varnelę, kad pritariate naudojimo sąlygoms. 5. Paspauskite Registruoti. Pirmiau nurodytu el. pašto adresu pasiunčiamas el. laiškas su aktyvinimo nuoroda (tema: Jūsų registracija Vitodata 100 ). 6. Gautų laiškų segtuve atidarykite el. laišką ir registracijos užbaigimui spustelėkite jame esančią aktyvinimo nuorodą. Vartotojo registracija baigta. Vartotojo paskyra sukurta. Šildymo sistemos sureguliavimas 1. Interneto naršyklėje atidarykite ir užsiregistruokite Vitodata serveryje. Vartotojo vardas: Slaptažodis: nurodytas el. pašto adresas nurodytas slaptažodis 2. Pasirinkite Nustatyti naują sistemą, pasirinkite sistemos tipą Vitocom 100, tipas LAN1 ir įrašykite Gamyklinius duomenis. Gamyklinius duomenis pasižiūrėkite Vitocom 100 specifikacijų lentelėje (žr. 17 psl.). Internetinė pagalba Vitodata 100 Paleidimas Veikimo patikrinimas 1. Šildymo sistemoje imituokite sutrikimą, pvz., jutiklio sutrikimą. Šilumos gamybos įrenginio techninės priežiūros instrukcija 2. Patikrinkite: Ar raudonai mirksi darbo būsenos rodmuo 4 (žr. 17 psl.). Ar sutrikimo pranešimas rodomas Vitotrol App ir siunčiamas į Vitodata 100 nurodytą pranešimo paskirties tikslą. 21

22 Eksploatacijos pradžia Veikimo patikrinimas (tęsinys) Sutrikimo pašalinimas patvirtinamas pranešimu. Jeigu sutrikimas nepašalinamas, sekančias 3 dienas siunčiamas pakartotinis pranešimas. Paleidimas 22

23 Sutrikimų šalinimas Sutrikimų šalinimo priemonės Vitocom 100 sutrikimai signalizuojami įvairiomis šviesos diodų indikacijomis (žr. 17 psl.). Sutrikimai su šviesos diodų indikacija Sutrikimo pobūdis ir priemonės IP ryšio būsena 3 Mirksi retai geltonai. Mirksi tankiai geltonai. Šviečia geltonai. Darbo būsenos rodmuo 4 Ilgiau kaip 3 min mirksi žaliai. Nepavyko gauti IP adreso. Patikrinkite LAN ryšio liniją. Patikrinkite, ar maršrutizatoriuje ir Vitocom 100 nustatytas toks pat IP adresavimas (statinis arba dinaminis). Patikrinkite tinklo nuostatus maršrutizatoriuje ir Vitocom 100. Jei reikia, pakeiskite Vitocom 100. IP adresas gautas, tačiau nėra interneto ryšio. Patikrinkite interneto ryšį kitais prietaisais, pvz. nešiojamuoju kompiuteriu. Jeigu interneto ryšio nepavyksta užmegzti ir kitam LAN abonentui, paveskite IT specialistui patikrinti DSL maršrutizatorių. Interneto ryšys yra, bet neprieinamas Vitodata serveris Ištraukite kištukinį maitinimo bloką ir maždaug po 15 s vėl jį įstatykite. Bandymas užmegzti ryšį kartojamas (žr. 18 psl.). Vitocom 100 inicijavimo sutrikimas Ištraukite kištukinį maitinimo bloką ir maždaug po 15 s vėl jį įstatykite. Jei reikia, pakeiskite Vitocom 100. Sutrikimai be šviesos diodų indikacijos Triktis Nė viena Vitocom 100 indikacija nešviečia. Pranešimai rodomi Vitotrol App, bet nesiunčiami į pranešimų paskirties tikslus. Vitocom 100 praneša Abonento triktis. Priemonės Patikrinkite el. tinklo jungtį ir Vitocom 100 kištukinį maitinimo bloką. Patikrinkite Vitodata 100 pranešimų paskirties tikslų konfigūraciją. Patikrinkite LON ryšio liniją. Diagnozė Gamyklinės nuostatos grąžinimas Tol spauskite atstatos mygtuką T4 (žr. 17 psl.) (apie 30 s), kol darbo būsenos indikacija 4 ir IP ryšio būsenos rodmuo 3 užges. Tada atliekamos tokios procedūros: Aktualizuojamas Vitocom 100 LON abonentų sąrašas. Vitocom 100 inicijuojamas iš naujo (žr. 18 psl.). Vitocom 100 tinklo nuostatuose vėl atstatomas dinaminis IP adresavimas. Statinio IP adresavimo nustatymą žr. 20 psl. 23

24 Einamasis remontas Reguliarus veikimo patikrinimas Signalų kelių veiksnumą reikia reguliariai tikrinti (žr. Veikimo patikrinimą 21 psl.). Techninio aptarnavimo aktyvinimas Šia funkcija blokuojamas šildymo sistemos pranešimų siuntimas į Vitodata serverį, pvz., techninio aptarnavimo darbų atlikimui. 1. Prieš pradėdami šildymo sistemos techninio aptarnavimo darbus trumpai (maždaug 1 s) spustelėkite techninio aptarnavimo klavišą. Darbo būsenos rodmuo 4 (žr. 17 psl.) šviečia raudonai. Vitotrol App rodomas ir į Vitodata 100 nurodytą pranešimo paskirties tikslus siunčiamas pranešimas Aktyvintas tech. aptarnavimo klavišas. Jeigu techninio aptarnavimo darbai atliekami nenuspaudus techninio aptarnavimo klavišo, priklausomai nuo veiksmų gali būti siunčiamas sutrikimo pranešimas. 2. Užbaigę techninį aptarnavimą vėl trumpai (apie 1 s) spustelėkite techninio aptarnavimo klavišą. Darbo būsenos indikacija 4 (žr. 17 psl.) iš raudonos tampa žalia (jeigu šildymo sistemoje nėra sutrikimų). Vitotrol App rodomas ir į Vitodata 100 nurodytą pranešimo paskirties tikslus siunčiamas pranešimas Tech. aptarnavimo klavišas išaktyvintas. Priežiūra Po 8 h techninio aptarnavimo funkcija atstatoma automatiškai. 24

25 Atskirų dalių užsakymas Atsarginių dalių sąrašai Atskirų dalių užsakyme turi būti nurodyti tokie duomenys: gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę A) atskiros dalies pozicijos numeris (iš šio atskirų dalių sąrašo) Atskiros dalys 25

26 Atsarginių dalių sąrašai Atskirų dalių sąrašas A Atvaizdavimas A Vitocom 100 specifikacijų lentelė (už uždangos) Atskiros dalys 26

27 Atsarginių dalių sąrašai Atskirų dalių sąrašas (tęsinys) Poz. Atskira dalis 0001 Vitocom Korpusas 0003 LON komunikacijos modulis prijungtiems reguliatoriams 0004 LAN ryšio linija 0005 LON ryšio linija, raudona 0006 Kištukinis maitinimo blokas Atskiros dalys 27

28 160 Techniniai duomenys Techniniai duomenys Vitocom 100, tipas LAN1 Darbinė įtampa 5 V Vardinė srovė Imamoji galia Saugos klasė 1,6 A 8 W Apsaugos klasė IP 30 pagal EN Leidžiamoji aplinkos temperatūra Darbas 0 iki +55 C Naudojimas gyvenamosiose patalpose ir katilinėse (normalios aplinkos sąlygos) Sandėliavimas ir transportavimas 20 iki +85 C Matmenys II Kištukinis maitinimo blokas Vardinė įtampa 100 iki 240 V~ Vardinis dažnis Vardinė srovė 50/60 Hz 0,25 A Išvesties įtampa 5 V Išvesties srovė Saugos klasė Leidž. aplinkos temperatūra 1,6 A Darbas 0 iki +40 Sandėliavimas ir transportavimas -40 iki +70 II Priedas 28

29 Pažymos Atitikties deklaracija Vitocom, tipas LAN1 Mes, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D Alendorfas, atsakingai pareiškiame, kad nurodytas gaminys atitinka tokių direktyvų ir reglamentų reikalavimus: 2011/65/ES 2014/30/ES 2014/35/ES RoHS II EMS direktyva Žemų įtampų direktyva Taikyti standartai: EN : 2006+A1: 2009+A2: 2011 EN : 2015 EN : 2012 EN : 2016 Šis gaminys ženklinamas ženklu pagal minėtų direktyvų reikalavimus. Alendorfas, 2017 m. gegužės 2 d. Viessmann Werke GmbH & Co. KG ppa. Manfred Sommer Priedas 29

30 Abėcėlinė terminų rodyklė Abėcėlinė terminų rodyklė prievadas...8, 11, prievadas...8, 11, 18 A Abonentų patikrinimas...18 Abonentų sąrašas... 19, 23 Aktyvinimo nuoroda...20, 21 Aplinkos temperatūra... 13, 28 Apsauga nuo užšalimo...6 Apsaugos klasė...28 Atitikties deklaracija...29 Atostogų programa...10 Atsakomybė... 6 Atsarginės dalys...26 Atskirų dalių sąrašas Atstata Atstatos mygtukas...17, 19, 23 B Bendrosios pardavimo sąlygos... 6 Bendrosios verslo sąlygos D Darbinė įtampa...28 Darbo būsenos indikacija... 20, 23 Darbo būsenos rodmuo...17 Darbo būsenų peržiūra...9, 10 Darbo patikimumas... 6 Darbo programa... 9, 10 DHCP... 8 Dinaminis IP adresavimas...8 Direktyvos DSL maršrutizatorius...8, 9, 11, 18 Duomenų perdavimo per techninės priežiūros sąsają rodmuo E Eksploatacijos pradžia El. paštas... 6 El. tinklo jungtis F Faksų priėmimas...8 Funkcijos su Vitodata su Vitotrol App...9 G Galinė LON varža...14 Gamykl. Nr Gamyklinės nuostatos grąžinimas H HTTPS protokolas...9, I Indikacijos elementai...17 Iniciacija Inicijavimas...18 Internetinė Vitodata 100 pagalba Interneto naršyklė...8 Interneto prieiga... 6 Interneto ryšio užmezgimas ipad... 8 IP adresas... 11, 18 IP adresavimas... 8 IP adreso priskyrimas...18 iphone... 8 ipod... 8 IP ryšio būsena... 17, 18, 20, 23 IP tinklas...9, 10 Išmanusis telefonas... 9 Išvesties įtampa Išvesties srovė Į Įrengimas Įrengimo patalpa J Jungčių apžvalga Jungimo laikai Jungtis el. tinklo jungtis...16 kištukinis maitinimo blokas...14 prie tinklo (LAN)... 12, 15 prie Vitotronic reguliatoriaus...12, 14 Jungtys...14 K Kištukinio maitinimo bloko prijungimo linija Kištukinio maitinimo bloko prijungimo vertės Kištukinis maitinimo blokas aplinkos temperatūra...28 išvesties įtampa...28 išvesties srovė...28 saugos klasė vardinė įtampa...28 vardinė srovė...28 vardinis dažnis Klaidų sekiklis...18 Kompiuterinis tinklas Komunikacinio modulio įmontavimas... 12, 14 L LAN jungtis...14, 15 LAN ryšio linija... 13, 15, 27 LON ryšio tikrinimas ryšio užmezgimas LON abonentai... 8 LON abonentų numeriai LON abonentų patikrinimas...17, 18 LON abonentų sąrašas... 19, 23 LON jungtis... 14

31 Abėcėlinė terminų rodyklė Abėcėlinė terminų rodyklė (tęsinys) LON klavišas LON komunikacinis modulis...19 LON ryšio linija... 9, 10, 13, 27 LON ryšio tikrinimas LON techninės priežiūros indikacija... 17, 19 M Mobilusis telefonas...10 N Naršyklė... 8 Naudotojo paskyra... 8 Nuotolinė kontrolė... 9, 10 Nuotolinis valdymas... 9, 10 Nustatytoji temperatūros vertė... 9, 10 O Operacinė programinė įranga Operacinė sistema... 8 P Pakopinės sistemos reguliatorius...8 Pardavimo sąlygos...6 Patikrinkite ryšį Patvirtinimo kodas...21 Persiųsti pranešimus...9, 10 Planšetinis AK... 9 Pranešimo kodas... 9, 10 Pranešimo rūšis... 9, 10 Pranešimo tekstas...9, 10 Pranešimų paskirties tikslas...6, 10 Pranešimų persiuntimas...9, 10 Pranešimų tikrinimas...12 Prieigos duomenys...21 Prielaidos... 6 R Registracijos formuliaras...20, 21 Ryšio sutrikimas Ryšio užmezgimas S Saugos klasė...28 Saugos parametrai...8 Saugus ryšys...9, 10 Sieninio laikiklio montavimas Sistema su vienu katilu... 8 Sistemos nustatymas... 12, 21 Sistemos prielaidos IP tinklas...8 šildymo sistema...8 Sistemos sureguliavimas Slaptažodis Vitodata 100 vartotojo sąsajai Vitotrol App...21 Specifikacijų lentelė...17 Standartai...29 Statinis IP adresavimas...8 Sumontuoti sieninį laikiklį Sutrikimas šildymo sistemos...17 Vitocom Sutrikimo indikacija Sutrikimo pranešimas...24 Sutrikimo rodmuo Sutrikimo šalinimas Sutrikimų šalinimo priemonės Š Šildymo charakteristikų kreivė...10 Šildymo sistemos nustatymas...12, 21 Šildymo sistemos sureguliavimas Šilumos gamybos įrenginys... 8 T Taupos režimas Techninės priežiūros sąsaja Techniniai duomenys...28 Techninio aptarnavimo ir sutrikimo indikacija Techninio aptarnavimo klavišas... 17, 24 Tinklas...9, 10 Tinklo nuostatos... 11, 18 Tinklo operatoriai...6 Trumpoji žinutė...6 U Uždangos nuėmimas V Vakarėlio režimas...10 Valdymas su Vitodata 100 vartotojo sąsaja su Vitotrol App...9 Valdymo elementai...17 Valdymo prietaisas skirtas Vitotrol App... 8 Vitodata 100 vartotojo sąsajai... 8 Vardinė įtampa Vardinė srovė Vardinis dažnis Vartotojo registravimas...12, 21 Vartotojo vardas Vitodata 100 vartotojo sąsajai Vitotrol App...21 Vartotojų registravimas...20 Veikimo patikrinimas Veikimo sutrikimas Vitodata... 6 Vitodata 100 vartotojo sąsaja...10 Vitotrol App...20 Vitotronic reguliatorius...9, 10 Ž Žiniatinklio naršyklė...8 Žiniatinklio serveris...9, 10 31

32 32 Galiojimo nuoroda Gamykl. Nr.: Viessmann UAB Geležino Vilko 6B LT Vilnius Tel.: Faks.: El. paštas: Galimi techniniai pakeitimai!

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC 200 4/2014 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos Prašome tiksliai laikytis

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos BPCIS, esančios

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

User Guide

User Guide HP Pocket Playlist Naudotojo vadovas Dokumento Nr. 699916-E22 Antrasis leidimas: 2013 m. sausis Pirmasis leidimas: 2012 m. gruodžio mėn. Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft,

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo

UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis taisyklės, papildydamos Lietuvos

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Microsoft Word - SDH2.doc

Microsoft Word - SDH2.doc PATVIRTINTA AB Lietuvos geleţinkeliai Geleţinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2009-11-30 įsakymu Nr. Į (DI-161) SDH SĄSAJOS TECHNINIS APRAŠAS TURINYS I. BENDROJI DALIS... 4 II. TAIKYMO SRITIS...

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite bendro naudojimo

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS SUTRUMPINTAS PRANEŠIMAS APIE KIBERNETINIO INCIDENTO TYRIMĄ NR. 163811 2019 m. balandžio 19 d. Vilnius TLP: WHITE Kibernetinio incidento tyrimo objektas: 2019-04-10 imituotų

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

Cloud_sprendimu_salygos.pdf

Cloud_sprendimu_salygos.pdf Sąvokos: SPECIALIOSIOS PUBLIC CLOUD INSTANCE PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS Versija: 2012-06-11 GAMA VERSIJA API (Application Programming Interface): Taikomojo programavimo sąsaja, kurią naudodamas Klientas

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Elektroninių įrenginių gamintojai Apie įmonę V. Bartkevičiaus įmonė Valsena buvo įkurta 1996 Birželio 4 dieną. Pagrindinė įmonės veikla unikalių mikroprocesorinių duomenų perdavimo prietaisų projektavimas

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Dujiniai sieniniai katilai CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201 OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 2015.05.26 Objekto kodas Objekto pavadinimas Statybos

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau