LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengtų projektų tikslai ir uždaviniai Veiksminga konkurencija gerina valstybės ekonominius rodiklius, didina produktyvumą, atveria verslo galimybes piliečiams, skatina inovacijas, mažina prekių ir paslaugų kainas ir didina jų pasirinkimą. Tačiau ūkio subjektai gali apriboti konkurenciją ir taip padaryti žalą vartotojams ir valstybės ekonomikai. Todėl, siekdama užtikrinti veiksmingesnę konkurenciją rinkose, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba vykdo konkurencijos politiką, prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo. Europos Sąjungos lygmeniu buvo nuspręsta, kad nacionalinės konkurencijos institucijos neturi visų įgaliojimų, kurie yra reikalingi, siekiant nustatyti konkurencijos pažeidimus ir tinkamai nuo jų atgrasyti. Šiai problemai spręsti buvo inicijuotas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo institucijos ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą (Nr. COM (2017) 142). Pagrindinis inicijuoto pasiūlymo tikslas valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo institucijos ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą. Pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad taikydamos tą patį teisinį pagrindą valstybių narių konkurencijos institucijos turėtų tinkamų konkurencijos teisės įgyvendinimo užtikrinimo priemonių ir būtų sukurta tikra bendra konkurencijos teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimo erdvė. Šiuo metu yra baigiamasis direktyvos teisėkūros etapas ir yra žinomas galutinis jos tekstas, kurį 2018 m. gruodžio 3 d. planuojama patvirtinti Europos Sąjungos Taryboje m. sausio mėn. direktyvos tekstas turėtų būti paskelbtas oficialiai. Atsižvelgiant į tai, nėra netikslinga laukti, kol ši direktyva bus formaliai priimta ir pradėta įgyvendinti, nes anksčiau įtvirtinus atitinkamus Konkurencijos tarybos papildomus įgaliojimus Konkurencijos įstatyme, bus galima anksčiau pradėti naudotis teigiamais veiksmingesnės konkurencijos apsaugos rezultatais. Todėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 38 1 straipsniu įstatymo projekte (toliau Įstatymo projektas) iš esmės atsispindi direktyvos tekste numatyti konkurencijos institucijų įgaliojimai, kurių pagal galiojantį Konkurencijos įstatymą neturi Konkurencijos taryba. Kai kurie iš šių įgaliojimų suteikti Europos Komisijai, kuri taip pat taiko Europos Sąjungos konkurencijos taisykles ir kurios veiklą reglamentuoja 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo 1 (toliau Reglamentas Nr. 1/2003). Greta papildomų Konkurencijos tarybos įgaliojimų, kuriuos numato Kompromisinis tekstas, Įstatymo projektu siūloma stiprinti sąžiningos konkurencijos apsaugą ir kitais būdais. Konkurencijos taryba aktyviai bendradarbiauja su kitomis institucijomis, siekdama, kad būtų pašalinti realūs ar potencialūs konkurencijos ribojimai, kuriuos nustato teisės aktų projektai ar įtvirtina galiojantys teisės aktai. Be to, Konkurencijos taryba po atliktų rinkos tyrimų teikia pasiūlymus ir išvadas kitoms institucijoms. Tačiau Konkurencijos tarybos veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenustato stebėsenos, kurią atliekant būtų vertinama, kaip įgyvendinami Konkurencijos tarybos valstybės institucijoms teikti pasiūlymai ir išvados. Tai, kad tokia stebėsena reikalinga, patvirtina Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Konkurencijos komiteto parengtoje Lietuvos stojimo į šią organizaciją apžvalgoje 2 pateiktas pasiūlymas Lietuvai apsvarstyti 1 OL 2003 L 1, p punktas. Prieiga per internetą:

2 2 galimybę sukurti sistemą, kuri leistų stebėti, ar teisės aktai priimami atsižvelgus į Konkurencijos tarybos pastabas. Konkurencijos tarybos atliekami tyrimai rodo, kad draudžiamų susitarimų schemos sudėtingėja, o šiuos pažeidimus darantys ūkio subjektai deda dideles pastangas, kad juos nuslėptų, todėl tokių ūkio subjektų darbuotojai ar kiti apie šiuos pažeidimus žinantys asmenys tampa svarbiu informacijos šaltiniu konkurencijos priežiūros institucijoms tiriant konkurencijos teisės pažeidimus. Be to, praktika leidžia teigti, kad kitų valstybių konkurencijos priežiūros institucijos, pvz., Vengrijos 3, Slovakijos 4, Jungtinės Karalystės 5 ir kai kurios Lietuvos institucijos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 6, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos 7 pripažįsta pirmiau minėto informacijos gavimo šaltinio svarbą ir numato finansinio atlyginimo pranešėjams galimybę. Atsižvelgus į tai, siūloma Konkurencijos įstatymą papildyti 38 1 straipsniu ir jame įtvirtinti atlyginimo už įrodymų pateikimą institutą, kuris sudarytų sąlygas fiziniams asmenims pateikti įrodymus apie draudžiamus susitarimus ir gauti už jų pateikimą vienkartinę išmoką, o tai prisidėtų prie efektyvesnės Konkurencijos tarybos veiklos tiriant draudžiamus susitarimus, kurie kitomis aplinkybėmis nebūtų atskleisti. Įstatymo projektu siekiama stiprinti Konkurencijos tarybos įgaliojimus ir taip užtikrinti veiksmingesnę konkurencijos apsaugą Lietuvoje. 2. Įstatymo projekto iniciatoriai ir rengėjai Įstatymo projektą kartu parengė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Konkurencijos taryba. 3. Kaip šiuo metu yra teisiškai reglamentuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai Šiuo metu Konkurencijos įstatyme nėra numatytas Konkurencijos tarybos valstybės institucijoms pateiktų išvadų ir pasiūlymų stebėsenos mechanizmas. Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad Konkurencijos taryba turi teisę gauti paaiškinimus iš asmenų, susijusių su tikrinamų ūkio subjektų veikla. Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punktas nustato, kad Konkurencijos taryba priima nutarimą tyrimą nutraukti, jeigu veiksmai nepadarė esminės žalos šio įstatymo saugomiems interesams, o ūkio subjektas, įtariamas pažeidęs įstatymą, geranoriškai nutraukė veiksmus ir pateikė Konkurencijos tarybai rašytinį įsipareigojimą tokių veiksmų neatlikti ar atlikti veiksmus, šalinančius įtariamą pažeidimą ar sudarančius prielaidas jo išvengti ateityje. Konkurencijos įstatymas nenumato Konkurencijos tarybos įgaliojimų taikyti ūkio subjekto struktūrą keičiančias priemones siekiant nutraukti Konkurencijos įstatymo pažeidimą. Konkurencijos įstatymas taip pat nenumato vienkartinių ir (ar) periodinių sankcijų už kai kuriuos procedūrinius Konkurencijos įstatymo pažeidimus. Tai, kad Konkurencijos įstatymas nenumato vienkartinių ir (ar) periodinių sankcijų už kai kuriuos procedūrinius Konkurencijos įstatymo pažeidimus, gali pakenkti efektyviai procedūrai dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų, o kai kuriais atvejais gali daryti tiesioginę įtaką konkurencijai. Pavyzdžiui, šiuo metu Konkurencijos įstatyme nėra nustatyta jokios atsakomybės už laikinųjų priemonių nesilaikymą, taigi ūkio subjektai 3 Vengrijos konkurencijos įstatymo 79/A ir 79/B straipsniai. Prieiga per internetą: 4 Slovakijos konkurencijos įstatymo 38 g straipsnis. Prieiga per internetą: 136_2001-valid-from pdf 5 Jungtinės Karalystės konkurencijos priežiūros institucijos gairės. Prieiga per internetą: pdf 6 Atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, tvarkos aprašas, patvirtintas 2015 m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr Atlyginimo už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas, kuriomis daroma žala valstybei, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1V-487.

3 3 neturi teisinių paskatų laikytis Konkurencijos tarybos nustatyto laikino teisinių santykių sureguliavimo siekiant išvengti esminės žalos konkurencijai ar nepataisomų padarinių. Konkurencijos įstatyme šiuo metu nėra įtvirtintas atlyginimo už įrodymų pateikimą Konkurencijos tarybai institutas, kuris sudarytų sąlygas asmenims pateikti Konkurencijos tarybai įrodymus, kuriais pasinaudojusi Konkurencijos taryba galėtų atskleisti pavojingiausius konkurencijos teisės pažeidimus konkurentų susitarimus dėl kainų, rinkos pasidalijimo, gamybos ar pardavimo ribojimo ir ne konkurentų susitarimus dėl perpardavimo kainų. 4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama Kai kurios Konkurencijos įstatyme numatytos Konkurencijos tarybos funkcijos yra susijusios su išvadų ir pasiūlymų teikimu kitoms institucijoms. Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 7 punktas numato funkciją pagal kompetenciją atlikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų ekspertizę, teikti Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadas dėl šių aktų poveikio konkurencijai. Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 9 punktas numato funkciją atlikti konkurencijos veiksmingumo rinkose stebėseną ir teikti išvadas bei pasiūlymus Seimui arba Vyriausybei dėl atitinkamų priemonių veiksmingai konkurencijai užtikrinti. Siekiant veiksmingos konkurencijos apsaugos, būtina užtikrinti, kad Konkurencijos taryba ne tik teiktų atitinkamus pasiūlymus ir išvadas, bet ir vertintų, ar į šiuos pasiūlymus ir išvadas buvo atsižvelgta, ir prireikus imtųsi papildomų veiksmų (pavyzdžiui, inicijuotų susitikimus su institucijų atstovais, pateiktų papildomus paaiškinimus ar pasinaudotų Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje numatyta teise teikti Vyriausybei siūlymus, kuriuos ji turi įvertinti, dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, ribojančių konkurenciją, pakeitimo, kai tokius konkurencijos ribojimus Konkurencijos taryba nustato atlikdama jai pavestas funkcijas). Dėl šių priežasčių siūloma papildyti Konkurencijos įstatymo 18 straipsnį nauja funkcija, pagal kurią Konkurencijos taryba atliktų valstybės institucijoms pateiktų išvadų ir pasiūlymų dėl konkurencijos ribojimų įgyvendinimo stebėseną ir pagal kompetenciją imtųsi veiksmų, kad atitinkami konkurencijos ribojimai būtų pašalinti Siūloma pakeisti Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyto Konkurencijos tarybos tyrimo veiksmo reglamentavimą ir numatyti, kad Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai, atlikdami tyrimą, turi teisę gauti žodinius ir rašytinius paaiškinimus iš asmenų, galinčių turėti tyrimui reikšmingos informacijos, įskaitant paaiškinimus dėl faktų ir dokumentų iš asmenų, susijusių su tiriamųjų ūkio subjektų veikla. Tyrimui reikšmingą informaciją gali turėti asmenys, susiję su tikrinamų ūkio subjektų veikla (teisę gauti jų paaiškinimus numato galiojanti Konkurencijos įstatymo redakcija). Tačiau tam tikrais atvejais tyrimui reikalingos informacijos gali turėti ir kiti asmenys, kurie su ūkio subjektų veikla nesusiję. Pavyzdžiui, tokios informacijos gali turėti kitos institucijos atstovas, kuris atlikdamas viešojo administravimo funkcijas galėjo gauti tam tikros informacijos apie Konkurencijos įstatymo pažeidimą. Analogišką konkurencijos institucijų įgaliojimą numato Kompromisinio teksto 9 straipsnis. Kai kuriais atvejais konkurencijos institucijos įžvelgiamas konkurencijos problemas veiksmingiausiai galima išspręsti ūkio subjektams prisiimant įsipareigojimus. Vis dėlto įsipareigojimai dažnai nėra tinkama priemonė konkurencijos problemoms spręsti. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, ūkio subjektams sudarius kartelį) būtina skirti ūkio subjektams baudas už padarytą Konkurencijos įstatymo pažeidimą. Kitoks sprendimas neatitiktų sąžiningos konkurencijos apsaugos tikslų ir nesukurtų atgrasymo efekto ateičiai, nors pastarojo reikšmė konkurencijos taisyklių įgyvendinimui yra ne kartą patvirtinta Europos Sąjungos lygmeniu. Dėl šių priežasčių Kompromisinio teksto preambulės 38 punkte numatoma, kad nacionalinės konkurencijos institucijos turi turėti diskreciją spręsdamos, ar priimti ūkio subjektų pateiktus įsipareigojimus. Galiojančios redakcijos Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies nuostata aiškiai neatspindi šio diskrecijos principo, nes numato, kad Konkurencijos taryba nutraukia tyrimą ūkio subjektui pateikus įsipareigojimus ir įvykdžius kitas nustatytas sąlygas. Be to, Konkurencijos įstatymo pakeitimu siūloma įsipareigojimų instituto reglamentavimą suderinti su Kompromisinio teksto 12

4 4 straipsnyje numatytu reglamentavimu ir Europos Komisijos taikomu reglamentavimu pagal Reglamentą Nr. 1/2003. Esamos taisyklės dėl įsipareigojimų tam tikrais atvejais nulemia papildomų Konkurencijos tarybos išteklių naudojimą, pavyzdžiui, kai ūkio subjektas bando įrodinėti, kad jo veiksmai nepadarė esminės žalos Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams, o Konkurencijos taryba turi išaiškinti, kodėl esminė žala vis dėlto buvo padaryta, nors konkretaus pažeidimo įrodymui įstatymai apskritai nenustato pareigos vertinti žalos. Atitinkami ginčai persikelia ir į teismus. Tačiau įsipareigojimų institutas skirtas tam, kad būtų greitai sprendžiamos tam tikros konkurencijos problemos ir konkurencijos institucijų ištekliai taupomi, o ne eikvojami nepagrįstiems ginčams. Todėl pagal įprastą kitų konkurencijos institucijų praktiką ir minėtą teisinį reglamentavimą įsipareigojimų taikymas siūlomais Konkurencijos įstatymo pakeitimais siejamas su konkurencijos problemos išsprendimu, atsisakant kitų perteklinių kriterijų. Siūloma Konkurencijos įstatymo 35 straipsnyje įtvirtinti galimybę Konkurencijos tarybai taikyti ūkio subjektų struktūrą keičiančias priemones, siekiant, kad būtų nutrauktas Konkurencijos įstatymo pažeidimas. Kai kuriais atvejais Konkurencijos tarybai nustačius pažeidimą gali nepakakti elgesio įpareigojimų (nutraukti neteisėtą veiklą, pašalinti pažeidimo pasekmes, atkurti ankstesnę padėtį), kuriuos Konkurencijos taryba gali taikyti šiuo metu. Išimtiniais atvejais galima pasiekti, kad pažeidimas būtų nutrauktas tik pritaikius tokias ūkio subjekto struktūrą keičiančias priemones, kaip įmonės, turto ar akcijų pardavimas, įmonės reorganizavimas. Vis dėlto pagal siūlomus pakeitimus ūkio subjektų struktūrą keičiančios priemonės galėtų būti taikomos tik tada, kai mažiau apsunkinančiais ūkio subjektą įpareigojimais negalima pasiekti nustatytų tikslų (vadovaujamasi proporcingumo principu). Ūkio subjektų struktūrą keičiančių priemonių taikymą tokiu mastu numato Kompromisinio teksto 10 straipsnio 1 dalis. Iš esmės panašius įgaliojimus turi Europos Komisija pagal Reglamento Nr. 1/ straipsnį. Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti galimybę skirti vienkartinę baudą už šiuos procedūrinius pažeidimus, už kuriuos iki šiol nebuvo numatyta galimybė taikyti vienkartinių baudų: laikinųjų priemonių, ūkinės veiklos apribojimų ir prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą, įpareigojimų nutraukti pažeidimą nevykdymą. Visi šie pažeidimai susiję su tiesiogine įtaka konkurencijai rinkoje, todėl už juos siūloma nustatyti iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais baudą. Pareigą taikyti vienkartinę baudą už laikinųjų priemonių, prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą, įpareigojimų nutraukti pažeidimą nevykdymą numato ir Kompromisinio teksto 13 straipsnis. Iš esmės panašius įgaliojimus turi Europos Komisija pagal Reglamento Nr. 1/ straipsnį, pagal kurį už prisiimtų įsipareigojimų ir laikinųjų priemonių nesilaikymą taip pat numatyta iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų bauda. Skiriamų baudų dydis diferencijuotas (1 procento arba 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais) įvertinus pažeidimo pobūdį, t. y. ar daroma tiesioginė įtaka ir žala konkurencijai (tada nustatoma 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais dydžio bauda), ar daroma įtaka Konkurencijos tarybos atliekamam tyrimui (atitinkamai nustatoma mažesnė 1 procentą bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais siekiančia baudą). Analogišku principu baudas nustato ir Europos Komisija, jos skiriamų baudų procentinės išraiškos irgi tokios pačios (Reglamento 1/2003 reglamento 23 straipsnis 23 straipsnio 1. dalis Komisija savo sprendimu gali skirti įmonėms ir įmonių asociacijoms baudas, neviršijančias 1 % bendrosios apyvartos praėjusiais ūkiniais metais, jei įmonė ar asociacija tyčia ar dėl neatsargumo: <...> 2. <...> Vienai įmonei ar įmonių asociacijai pažeidimo dalyvei skiriama bauda negali viršyti 10 % jos bendrosios apyvartos praėjusiais ūkiniais metais). Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje siūloma nustatyti galimybę skirti vienkartinę baudą už šiuos procedūrinius pažeidimus, už kuriuos iki šiol nebuvo numatyta galimybė taikyti vienkartinių baudų: už įpareigojimų nutraukti pažeidimą ūkio subjektų struktūrą keičiančiomis priemonėmis nevykdymą, už laikinųjų priemonių nesilaikymą, už kliudymą Konkurencijos tarybos pareigūnams įeiti ir patikrinti ūkio subjekto patalpas, teritoriją ir transporto priemones ar atlikti tyrimų veiksmus, įtvirtintus Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje, už reikalavimo atvykti duoti paaiškinimų į tyrimą atliekančio įgalioto pareigūno tarnybines patalpas nevykdymą. Tokius

5 5 įgaliojimus numato Kompromisinio teksto 13 straipsnio 2 dalis. Iš esmės panašius įgaliojimus turi Europos Komisija pagal Reglamento Nr. 1/ straipsnį. Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 4 dalyje siūloma nustatyti galimybę skirti periodines baudas už šiuos procedūrinius pažeidimus, už kuriuos iki šiol nebuvo numatyta galimybė taikyti periodinių baudų: už įpareigojimų nutraukti pažeidimą ūkio subjektų struktūrą keičiančiomis priemonėmis nevykdymą, už laikinųjų priemonių nesilaikymą, už kliudymą Konkurencijos tarybos pareigūnams įeiti ir patikrinti ūkio subjekto patalpas, teritoriją ir transporto priemones ar atlikti tyrimų veiksmus, įtvirtintus šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje, už reikalavimo atvykti duoti paaiškinimų į tyrimą atliekančio įgalioto pareigūno tarnybines patalpas nevykdymą, už prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą pagal šio įstatymo 28 straipsnio 4 dalį. Tokius įgaliojimus numato Kompromisinio teksto 16 straipsnis. Iš esmės panašius įgaliojimus turi Europos Komisija pagal Reglamento Nr. 1/ straipsnį. Vienkartinės baudos būtų skiriamos už šio įstatymo 36 straipsnio 1-3 dalyse nurodytus pažeidimus, kurie atlikti iki Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo dėl baudos skyrimo. Periodinės baudos būtų skiriamos už šio įstatymo 36 straipsnio 4 dalyje nurodytus pažeidimus, kurie atlikti po Konkurencijos tarybos nutarimo skirti baudą priėmimo. Siūloma Konkurencijos įstatymą papildyti 38 1 straipsniu ir jame įtvirtinti atlyginimo už įrodymų pateikimą Konkurencijos tarybai institutą, kuris sudarytų sąlygas asmenims pateikti įrodymus, kuriais pasinaudojusi Konkurencijos taryba galėtų atskleisti pavojingiausius konkurencijos teisės pažeidimus ir sudarytų sąlygas asmenims gauti atitinkamo dydžio vienkartinę išmoką už tokių įrodymų pateikimą. Minėtame institute siūloma nustatyti, kad Konkurencijos tarybai būtų suteikta teisė skirti vienkartinę piniginę išmoką asmeniui, pateikusiam konkurenciją ribojančių susitarimų įrodymus, kuri sudarytų 1 proc. Konkurencijos tarybos visų tyrime paskirtų baudų sumos, tačiau būtų ne mažesnė kaip 1000 eurų ir ne didesnė nei eurų, ir kuri būtų mokama iš šiam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Sprendimas dėl vienkartinės piniginės išmokos išmokėjimo būtų priimamas tik Konkurencijos tarybai priėmus nutarimą dėl pažeidimo ir įvertinus, ar asmuo, pateikęs įrodymus, atitinka visas nustatytas sąlygas, t. y. asmuo įrodymus pateikė iki tyrimo pradžios ir yra pirmasis juos pateikęs asmuo; asmuo įrodymus gavo ne dėl įvykdytos nusikalstamos veikos; asmuo nėra ūkio subjekto, kuris pateikė prašymą dėl atleidimo nuo baudos pagal Konkurencijos įstatymo 38 straipsnį, vadovas, valdymo ar priežiūros organų narys, akcininkas ar darbuotojas. Taip pat siūloma įtvirtinti, kad asmeniui pateikus prašymą, Konkurencijos taryba, užtikrina jo konfidencialumą. 5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikės imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta Teisinio reguliavimo neigiamų pasekmių nenumatoma. Priešingai, numatomos teigiamos siūlomo teisinio reguliavimo pasekmės, nes priėmus Įstatymo projektą būtų užtikrinta veiksmingesnė sąžiningos konkurencijos apsauga. 6. Kokią įtaka priimti įstatymai turės kriminogeninei situacijai, korupcijai Priimtas įstatymas neturės įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai. 7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai Įstatymo įgyvendinimas teigiamai atsilieps konkurencijos taisyklių besilaikančių ūkio subjektų verslo sąlygoms ir plėtrai, nes dėl konkurencijos teisės pažeidimų žalos gali patirti ne tik vartotojai, bet ir ūkio subjektai. 8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios

6 6 Priimti naujų, pakeisti ar pripažinti netekusiais galios galiojančių įstatymų nereikės. 9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka lietuvių kalbos normas. Įstatymo projekte nepateikiama naujų sąvokų ir nėra sąvokas įvardijančių terminų. 10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus Įstatymo projekto nuostatos atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus. 11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, kas ir kada juos turėtų priimti Priėmus Įstatymo projektą, Konkurencijos taryba turės parengti ir patvirtinti Atlyginimo už įrodymų pateikimą nustatymo ir išmokėjimo tvarką. 12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti Siekiant sustiprinti Konkurencijos tarybos galias, buvo nustatytas poreikis Konkurencijos įstatymo 18 str. 1 dalį papildyti punktu dėl naujos funkcijos, pagal kurią Konkurencijos taryba atliktų valstybės institucijoms pateiktų išvadų ir pasiūlymų dėl konkurencijos ribojimų įgyvendinimo stebėseną ir pagal kompetenciją imtųsi veiksmų, kad atitinkami konkurencijos ribojimai būtų pašalinti. Įvertinus tai, kad minėta funkcija yra nauja reikalingas papildomas Konkurencijos tarybos finansavimas. Įsigaliojus įstatymui (t. y. nuo 2019 m. liepos 1 d.), Konkurencijos taryboje turėtų būti papildomai įdarbinti 1 2 teisės ir ekonomikos ekspertai, o tai 2019 m. pareikalautų nuo 12 tūkst. iki 25 tūkst. eurų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad papildomi 25 tūkst. eurų sudarytų tik apie 0,0002 procento 2019 m. valstybės biudžeto (valstybės biudžetas tūkst. eurų) arba 0,002 procento nuo valstybės biudžeto deficito (biudžeto deficitas 2019 m. turėtų sudaryti apie tūkst. eurų). Priėmus sprendimą dėl Konkurencijos tarybos galių stiprinimo, turėtų būti priimti sprendimai ir dėl papildomo finansavimo skyrimo (atitinkamai tikslinant arba peržiūrint Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą), nes šiuo metu minėtai naujai funkcijai papildomas 25 tūkst. eurų finansavimas 2019 m. metams nenumatytas. Biudžeto lėšų taip pat pareikalaus Konkurencijos įstatymo 38 1 straipsnio, kuriuo suteikiama teisė Konkurencijos tarybai skirti vienkartinę piniginę išmoką asmeniui, pateikusiam įrodymų dėl konkurenciją ribojančių susitarimų, įgyvendinimas. Tikėtina, kad 2019 m. minėtos nuostatos įgyvendinimas papildomų valstybės lėšų nepareikalaus. Remiantis Konkurencijos tarybos pateikta informacija, Konkurencijos tarybos atliekamų tyrimų, už kuriuos galėtų būti skiriama vienkartinė piniginė išmoka asmeniui, trukmė yra nuo 1 metų (paprastesnių pažeidimų atveju) iki 1,5 2 metų (įprastinis tyrimas). Todėl po Konkurencijos įstatymo pakeitimo projekto įsigaliojimo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. pabaigos, tikėtina, nebus baigtas nė vienas tyrimas, kuriam pasibaigus galėtų būti išmokama vienkartinė piniginė išmoka. Toliau yra pateikiami Konkurencijos tarybos skaičiavimai, koks galėtų būti preliminarus vienkartinės piniginės išmokos dydis, darant prielaidą, kad visi m. draudžiami susitarimai Konkurencijos tarybos būtų nustatyti pranešėjų pateiktų įrodymų pagrindu ir atitiktų visas išmokos mokėjimo sąlygas.

7 7 Nutarimų skaičius Paskirtų baudų suma, Eur Išmokos dydis, Eur Iš viso 4 nutarimai / 2015 m Iš viso 2 nutarimai / 2016 m Iš viso 5 nutarimai / 2017 m Kol kas 1 nutarimas / 2018 m Įvertinus pateiktus duomenis, tikėtina, kad 2020 metais valstybės biudžeto poreikis Konkurencijos įstatymo 38 1 straipsnio nuostatoms įgyvendinti gali pareikalauti nuo 1500 iki eurų. 13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados Įstatymo projekto rengimo metu nebuvo gauta specialistų vertinimų ir išvadų. 14. Eurovoc reikšminiai žodžiai Konkurencija, konkurencijos teisė, konkurencijos politika, ekonominė sankcija, bauda, draudžiamas susitarimas, ūkio subjektas, laikinosios priemonės, Konkurencijos tarybos tyrimas. 15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai Nėra.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Microsoft Word - wfh1D4_ doc

Microsoft Word - wfh1D4_ doc EUROPOS KOMISIJA Strasbūras, 5.2.2013 COM(2013) 44 final 2013/0024 (COD) C7-0034/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (Tekstas svarbus EEE)

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2006 METŲ 2005 TURINYS 1. IŠVADOS, SIŪLYMAI IR AUDITO ATLIKIMO PRINCIPAI... 3 2. VALSTYBĖS PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ SKOLOS VALSTYBĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Microsoft Word Nr P-135.doc

Microsoft Word Nr P-135.doc MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLINGUMAS Vilnius 2005 m. VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA 2 T U R I N Y S SANTRAUKA 3 ĮŽANGA 5 AUDITO REZULTATAI 8 Mokslinių tyrimų vertinimas 8 Ministerijų užsakomų

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 47, 96, 99, 101, 108, 109, 110, 111, 129, 130, 135, 136, 138, 140, 141, 144, 145, 147, 149,

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 47, 96, 99, 101, 108, 109, 110, 111, 129, 130, 135, 136, 138, 140, 141, 144, 145, 147, 149, AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 47, 96, 99, 101, 108, 109, 110, 111, 129, 130, 135, 136, 138, 140, 141, 144, 145, 147, 149, 152, 153, 154, 165, 166, 167, 168, 172, 177, 184,

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia 2015 5 19 L 123/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/751 2015 m. balandžio 29 d. dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų komitetui

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau