Kaunas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Kaunas"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2006 METŲ 2005

2 TURINYS 1. IŠVADOS, SIŪLYMAI IR AUDITO ATLIKIMO PRINCIPAI VALSTYBĖS PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ SKOLOS VALSTYBĖS VARDU VALDYMO IŠLAIDOMS PROGNOZAVIMO VERTINIMAS INFORMACIJOS APIE GALIMAS REIKŠMINGAS RIZIKAS VALSTYBĖS FINANSAMS PATEIKIMO VALSTYBĖS BIUDŽETE VERTINIMAS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRIAMŲ SAVIVALDYBĖMS, PLANAVIMO VERTINIMAS KITŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO PLANAVIMO PROCESŲ VERTINIMAI

3 1. IŠVADOS, SIŪLYMAI IR AUDITO ATLIKIMO PRINCIPAI Valstybinis auditas atliktas ir ši Išvada parengta vykdant Seimo statuto 173 str. 1 d. reikalavimą pateikti Seimo Biudžeto ir finansų komitetui Išvadą dėl Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto projekto. Audito tikslas įvertinti Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko raštu Nr (pritarta projektui Vyriausybės nutarimu Nr.1082) pateiktą (parengė Finansų ministerija) 2006 m. valstybės biudžeto projektą (toliau Biudžeto projektas). Audito tikslai, principai, ir Valstybės kontrolės išvadoje pateikiama informacija: 1. Ar Biudžeto projekte reikšmingais atvejais pateikti Biudžeto sandaros įstatymo 18 str. nustatyti rodikliai ir ar kartu su Biudžeto projektu Seimui pateikiami dokumentai, numatyti Biudžeto sandaros įstatymo 19 str. 19 str. Vertinimo kriterijus rodikliai, numatyti Biudžeto sandaros įstatymo 18 str. ir 2. Ar audito metu atrinktais atvejais (atvejai atrinkti atsižvelgiant į reikšmingumą bei praeitų metų planinių (prognozuojamų) ir faktinių rodiklių skirtumą): 2.1. prielaidos, kuriomis remiantis prognozuojamos valstybės biudžeto pajamos, ir valstybės pajamų planavimo metodai nėra neatsargūs; 2.2. prielaidos, kuriomis remiantis prognozuojami asignavimai išlaidoms, susijusioms su skolos valstybės vardu valdymu, ir šių asignavimų planavimo metodas nėra neatsargūs. Vertinimo kriterijus atsižvelgę į tai, kad Biudžeto sandaros įstatyme nenustatyta, kaip turi būti siekiama įvertinti prielaidas (tokias kaip: valiutų kursų pasikeitimą,, palūkanų normą, infliaciją, įvairius ekonomikos augimo rodiklius ir pan.), kurios dažniausiai priklauso nuo išorinių aplinkybių, jas vertinome atsargumo atžvilgiu, siekdami užtikrinti finansinį valstybės biudžeto stabilumą. 3

4 3. Kaip Biudžeto projekte pateikiama reikšminga informacijos apie galimus reikšmingus rizikos veiksnius valstybės finansams. Vertinimo kriterijus atsargumas siekiant užtikrinti finansinį valstybės biudžeto stabilumą: ar pateikiama informacija, kuri gali reikšmingai pareikalauti papildomų asignavimų valstybės išlaidų atžvilgiu. 4. Teikiame ir kai kuriuos siūlymus dėl biudžeto planavimo proceso tobulinimo. Vertinimo kriterijus gera valdymo praktika. Ši Išvada parengta įvertinus Seimo kanceliarijos Seimo posėdžių sekretoriato raštu Nr. 410-S-117 Valstybės kontrolei pateiktą 2006 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, turimų dokumentų įrodymus, informaciją, gautą pokalbių metu, rašytinę informaciją iš Finansų ministerijos, kitų ministerijų ir žinybų ir Valstybės kontrolės valstybinių auditorių, atliekančių valstybinius auditus, pateiktas pastabas apie jų audituojamų subjektų pajamų už teikiamas paslaugas prognozavimą ir parengtus asignavimų poreikio skaičiavimus. Taip pat Valstybės kontrolė 2005 m. finansinės veiklos ir atskaitomybės finansinio audito metu audituojamuose subjektuose vertino atskirų valstybės institucijų ir įstaigų asignavimų poreikio skaičiavimus Vyriausybės patvirtintoms programoms vykdyti. Pagrindinės asignavimų poreikio skaičiavimo netikslumų priežastys yra tai, kad planuojant darbo užmokestį nesivadovaujama Vyriausybės patvirtinta darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodika, teisės aktais reglamentuojančiais tarnybinių lengvųjų automobilių, tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimą ir asignavimų jiems išlaikyti skaičiavimą, kitoms išlaidoms asignavimų skaičiavimą. Kai kurių valstybės institucijų ir įstaigų asignavimų poreikis nepagrįstas skaičiavimais. Apribojimai: Pagal Seimo statutą Valstybės kontrolė išvadą dėl Biudžeto projekto turi pateikti iki lapkričio 15 d. Vyriausybė, sudariusi Biudžeto projektą, pateikia Seimui ne vėliau kaip iki spalio 17 d. (paprastai šiuo metu Valstybės kontrolė gauna šiuos dokumentus ir duomenis) su duomenimis, kuriais pagrįstas šis projektas. Laikas tarp Biudžeto projekto gavimo Valstybės kontrolėje ir Valstybės kontrolės išvados (audito ataskaitos) dėl Biudžeto projekto pateikimo yra per trumpas įvertinti visą reikšmingą 4

5 informaciją, pateiktą Biudžeto projekte. Atsižvelgdami į tai šioje ataskaitoje pateikiame pastabas tik dėl atrinktų reikšmingų Biudžeto projekto informacijos aspektų. Išvadoje pateikiamas vertinimas prielaidų, kurių pagrindu sudaromas Biudžeto projektas. Valstybės kontrolė nevertina tų Biudžeto projekto aspektų, kurie priklauso politinio apsisprendimo sričiai. Išvada dėl Biudžeto projekto glaudžiai susijusi su Valstybės kontrolės išvadomis dėl 2004 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos ir 2004 m. valstybės skolos ataskaitos, kurių dalis išvadų ir rekomendacijų panaudota ir šioje išvadoje. IŠVADOS 1. Biudžeto projekte pateikti Biudžeto sandaros įstatymo 18 str. nustatyti rodikliai ir kartu su Biudžeto projektu Seimui pateikiami dokumentai, numatyti Biudžeto sandaros įstatymo 19 str. 2. Prielaidos, kuriomis remiantis prognozuojami asignavimai išlaidoms, susijusioms su skolos valstybės vardu valdymu, ir šių asignavimų planavimo metodas nėra neatsargūs. Jis padeda užtikrinti finansinį valstybės biudžeto stabilumą. Aprašymas plačiau 2.2. punkte. 3. Prielaidos, kuriomis remiantis prognozuojamos valstybės biudžeto pajamos, ir valstybės pajamų planavimo metodai yra labiau optimistiniai negu atsargūs. Jos būtų realizuotos palankiai susiklosčius ekonominėms prielaidoms. Aprašymas plačiau 2.1. punkte. 4. Teisės aktai nenumato, jog Seimui teikiamo Biudžeto projekto lydinčiuose dokumentuose būtų tinkamai atspindėti pagrindiniai fiskaliniai pavojai (rizikos veiksniai) valstybės finansinei būklei ir neapibrėžtieji valstybės įsiskolinimai. Aprašymas plačiau 3. punkte. 5. Valstybės lėšos savivaldybėms skiriamos finansuoti procesą, o ne pasiekti rezultatą. Skirtingai nuo valstybės biudžetinių įstaigų, kurioms skiriami asignavimai iš valstybės biudžeto, Seimas skiria savivaldybėms tikslines dotacijas nesant programų, vertinimo kriterijų. Atitinkamai Seimui neatsiskaitoma apie savivaldybių vykdomų valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų įvykdymo rezultatyvumą ir efektyvumą. Aprašymas plačiau 4. punkte. 5

6 6. Didelis valstybės institucijų ir įstaigų (asignavimų valdytojų) skaičius, kurioms valstybės biudžeto įstatymu tvirtinami asignavimai programoms vykdyti apsunkina biudžeto planavimo procedūras, asignavimų valdymą, didina biudžeto kontrolės kaštus. Taip pat apsunkina atsakomybės ir kontrolės pareigų atskyrimą. SIŪLYMAI: 1. Dėl 2006 m. valstybės biudžeto projekto: 1.1. Atsižvelgiant į galimas reikšmingas rizikas valstybės finansams, neapibrėžtus valstybės įsipareigojimus, gerą praktiką, siūlome tęsti teigiamą atsargią praktiką ir nemažinti asignavimų skolos valstybės vardu valdymo išlaidoms ir nedidinti valstybės pajamų prognozių. Siūlome įstatymuose įtvirtinti atsargumo reikalavimą (principą) prognozuojant valstybės pajamas ir išlaidas. Žr. 2 ir 3 p Atsižvelgiant į tai, kad valstybės lėšos savivaldybėms skiriamos finansuoti procesą, o ne pasiekti rezultatą, kad savivaldybėms tikslinės dotacijos skiriamos nesant savivaldybių programų, vertinimo kriterijų šioms lėšoms, kad savivaldybės neatsiskaito Seimui už pasiektus rezultatus naudojant valstybės biudžeto lėšas, pavesti Vyriausybei patikslinti Biudžeto projektą ir nesuteikti teisės savivaldybėms likusius nepanaudotus asignavimus naudoti kitoms savivaldybių reikmėms. Alternatyva savivaldybėms suteikti teisę nepanaudotos specialios tikslinės dotacijos sumas naudoti kitoms valstybinėms funkcijoms vykdyti. Žr ir 4.2. p Pavesti Vyriausybei patikslinti Biudžeto projektą ir Biudžeto projekte pateikti specialiųjų tikslinių dotacijų paskirstymą kiekvienai savivaldybei pagal atskiras valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas arba tai Biudžeto projektu pavesti įvykdyti Vyriausybei. Žr p Pavesti Vyriausybei patikslinti Biudžeto projektą ir griežčiau apriboti valstybės institucijų teisę prisiimti skolinius įsipareigojimus naudoti valstybės biudžeto lėšas, kai sudaromos išperkamosios ar savo turiniu panašios nuomos sutartys. Žr p. 2. Dėl tolesnio valstybės biudžeto proceso tobulinimo pavesti Vyriausybei: 2.1. Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės sistemos reformos metu kaip galima greičiau parengti ir taikyti standartus, reglamentuojančius įsiskolinimus ir neapibrėžtus įsiskolinimus. Kartu su biudžeto dokumentais (su biudžeto 6

7 projektu ir su valstybės biudžeto įvykdymo apyskaita ( oje)) nurodyti pagrindinius sąlyginius (neapibrėžtuosius) valstybės įsipareigojimus. Taip pat nurodyti pagrindinius fiskalinius pavojus (rizikos veiksnius) valstybės finansams. Žr p Pavesti Vyriausybei su atitinkamomis ministerijomis sukurti ir įdiegti sistemą, pagal kurią valstybė skirtų lėšas savivaldybėms valstybinių funkcijų programoms vykdyti, būtų nustatyti vertinimo kriterijai, atsiskaitymas Seimui už pasiektus rezultatus. Žr ir 4.2. p Pavesti Vyriausybei teikti Seimui tvirtinti visų pinigų fondų sąmatas. Žr p Pavesti Vyriausybei mažinti valstybės institucijų ir įstaigų (asignavimų valdytojų) skaičių, kurioms valstybės biudžeto įstatymu tvirtinami asignavimai programoms vykdyti. Asignavimus koncentruoti ministerijų lygyje. Žr p. 7

8 2. VALSTYBĖS PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ SKOLOS VALSTYBĖS VARDU VALDYMO IŠLAIDOMS PROGNOZAVIMO VERTINIMAS 2.1. VALSTYBĖS PAJAMŲ PROGNOZAVIMO VERTINIMAS Pridėtinės vertės mokesčio 2006 m. iš pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) numatomos gauti pajamos buvo prognozuojamos analizuojant galutinio vartojimo išlaidų ir pajamų iš PVM dinamikos santykį nuo 1995 m., atsižvelgta į numatomą grąžintiną (įskaitytiną) PVM. Prognozuojant priimtos prielaidos, kad galutinis vartojimas nominaliai turėtų augti apie 8,6 proc., o grąžintina (įskaitytina) PVM suma nekis ir išliks tokia pat kaip, kaip 2005 m m. prognozuojamas daugiau kaip 8 proc. PVM pajamų augimas, skaičiuojant nuo numatomo gauti 2005 m. PVM ir daugiau kaip 19 proc. augimas, skaičiuojant nuo 2005 m. nustatytos užduoties. Prognozuojant PVM pajamas priimta prielaida, kad PVM permoka 2006 m. pradžioje bus apie 639 mln. Lt. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenimis PVM permoka ,5 mln. Lt m. buvo numatyta gauti 5 119,1 mln. Lt PVM. Pirmojo pusmečio PVM užduoties vykdymas 93,3 proc. t. y., negauta 165,9 mln. Lt PVM m. liepos mėn. PVM pajamų surinkimo užduotis patikslinta ir sumažinta 634 mln. Lt. 306 mln. padidinta Lt gyventojų pajamų mokesčio ir 328 mln. Lt padidinta pelno mokesčio surinkimo užduotis. Patikslinta 10 mėn. PVM surinkimo užduotis įvykdyta 106 proc. Gyventojų pajamų mokesčio Prognozuojamos 2006 m. nacionalinio biudžeto gyventojų pajamų mokesčio (toliau GPM) pajamos 3 757,5 mln. Lt buvo apskaičiuotos atsižvelgiant į faktines 2004 m. nacionalinio biudžeto GPM įplaukas 1, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prognozuojamą darbo užmokesčio augimą 2005 m ir 2006 m. 2 ir GPM pajamų augimo m. į nacionalinį biudžetą įplaukė mln. Lt. 2 Prognozuojamas darbo užmokesčio augimas 2005 m. 10,5 proc.,2006 m. 10,2 proc. 8

9 ir darbo užmokesčio fondo augimo priklausomybę. Prognozuojant 2006 m. nacionalinio biudžeto GPM pajamas prognozuojamas 343 mln. Lt nacionalinio biudžeto pajamų sumažėjimas dėl nuo 2006 m. liepos 1d iki 27 proc. mažinamo GPM tarifo. Numatoma, kad GPM pajamos, lyginant su 2005 m., augs 3,2 proc m. į valstybės biudžetą numatoma gauti 1 885,1 mln. Lt GPM. Finansų ministerijos duomenimis 2005 m. numatoma gauti 1 826,61 mln. Lt GPM. Dešimties šių metų mėnesių. GPM pajamų surinkimo į valstybės biudžetą užduotis vykdoma 106,7 proc. Papildomos rizikos: Sumažinus GPM tarifą, neigiamą įtaką darbo užmokesčio augimui gali turėti privataus sektoriaus darbdavių elgsena. Darbo jėgos emigracija. Pelno mokesčio Pelno mokesčio (toliau PM) pajamos prognozuojamos, įvertinat 2004 m. įplaukas iš PM, BVP augimą ir PM mokestinių įsipareigojimų priklausomybę m. prognozuojamos PM pajamos 1 695,4 mln. Lt. arba apie 28 proc. didesnės negu numatyta 2005 m. užduotyje m. PM augimas siekė 45 proc m. dešimties mėnesių PM augimas lyginant su 2004 m. tuo pačiu laikotarpiu yra 28,8 proc. Papildomos rizikos: Priėmus prielaidą, kad 2005 m. IV ketvirtyje PM pajamų kaip ir 2004 m. bus gauta 20 proc. mažiau negu III ketvirtyje m. užduotis būtų vykdoma apie 111 proc., 2005 m. PM augimas siektų apie proc. Todėl, gali būti, kad PM pajamų prognozė 2006 m. yra labiau optimistinė nei atsargi. PM pajamoms neigiamos įtakos gali turėti: išlaidų kurui didėjimas, darbo užmokesčio išlaidų didėjimas dėl minimalios algos didinimo ir darbo jėgos eksporto, socialinio mokesčio, kurio mokestinė bazė sutampa su PM baze, įvedimas. Sunkiai prognozuojama AB Mažeikių nafta pelno mokesčio įtaka valstybės pajamoms. Dividendų 2006 m. prognozuojamos pajamos iš dividendų už valstybei priklausančias akcijas 146,7 mln. Lt. yra beveik trigubai didesnės negu prognozuota 2005 m. Per 9

10 2005 m. 10 mėn. dividendų už valstybei priklausančias akcijas gauta 135,2 mln. Lt, 85,3 mln. Lt daugiau nei numatyta užduotyje, t. y. užduoties vykdymas yra 271 proc. Papildomos rizikos: 2005 m. faktiškai gautų dividendų atotrūkį nuo prognozuotų sąlygojo vien AB Mažeikių nafta į valstybės biudžetą pervesti dvigubai didesni nei 2005 m. prognozuoti dividendai už valstybei priklausančias akcijas 100,7mln. Lt m. AB Mažeikių nafta dividendai yra sunkiai prognozuojami. Rinkliavų 2006 m. į valstybės biudžetą prognozuojama gauti 71,1mln. Lt rinkliavų. Atsižvelgdami į tai, kad rinkliavų surinkimo į valstybės biudžetą prognozės nuo 2000 m. nė karto nepasitvirtino, manome, kad ir 2006 m. prognozuojama tokia pat kaip 2005 m. suma 3 pernelyg optimistinė. Pažymėtina, kad Valstybės kontrolė atliktų auditų metu yra nustačiusi, kad biudžetinės įstaigos gauna pajamų už paslaugas, kurios iš tikrųjų yra priskirtinos valstybės rinkliavai, bet neįtrauktos į valstybės rinkliavos objektų sąrašą. Valstybės kontrolė, teikdama Seimui išvadas dėl valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos ir valstybės biudžeto projekto, ne kartą pasisakė dėl būtinybės praplėsti valstybės rinkliavų sąrašą ir nustatyti rinkliavų mokesčius už Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos ir kitų valstybės institucijų teikiamas paslaugas. Konsulinio mokesčio Biudžeto projekte prognozuojamos konsulinio mokesčio pajamos 38 mln. Lt m. prognozuotos 50 mln. Lt šio mokesčio pajamos. Per 2005 m. 9 mėn. negauta 30,2 mln. Lt. konsulinio mokesčio, t. y. užduotis vykdoma tik 28,84 proc. Pasitvirtino Valstybės kontrolės nuomonė, kad šio mokesčio pajamos 2005 m., kol nepasirašytas galutinis memorandumas tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos, prognozuotos pernelyg neatsargiai. 3 Pajamų iš rinkliavų užduotis 2005 m. 71,1 mln. Lt, 9 mėn. užduotis vykdoma 90,57 proc. 10

11 Kosulinio mokesčio pajamos mažėja ir dėl nuo 2005 m. vidurio nemokamai išduodamų vizų Ukrainos ir Moldovos piliečiams ir iki 5 eurų sumažinus mokestį už vizos išdavimą Baltarusijos piliečiams. Mokesčio už aplinkos teršimą Biudžeto projekte numatomos mokesčio už aplinkos teršimą pajamos 15,5mln. Lt., t. y. 40 proc. mažesnės negu numatyta 2005 m. užduotyje m. 9 mėn. užduotis įvykdyta 103,1 proc. Mokestį už aplinkos teršimą prognozuojanti Aplinkos ministerija nurodė, kad mokestis už aplinkos teršimą yra ekonominė priemonė taršai mažinti, o ne pajamoms į valstybės biudžetą gauti, todėl mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojai, įgyvendinantys taršą mažinančias priemones ir tvarkantys apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekas, atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis m. apie 4 tūkst. mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis mokėtojų į valstybės biudžetą sumokėjo 8,6 mln. Lt, 2005 m. 5,5 tūkst. mokesčio mokėtojų į valstybės biudžetą sumokėjo 8,3 mln. Lt šio mokesčio. Aplinkos ministerija prognozuoja, kad ateityje didės mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis mokesčio mokėtojų, atleidžiamų nuo prievolės jį mokėti, skaičius, todėl ir ateityje šio mokesčio pajamos mažės. Gautinų palūkanų už valstybės suteiktas paskolas 2006 m. Biudžeto projekte numatyta gauti 69,7 mln. Lt palūkanų už paskolas. Palūkanų už paskolas pajamos per pastaruosius metus nuolat mažėja. Pagrindinė priežastis perskolintų ūkio subjektams paskolų portfelio mažėjimas (naujų paskolų ir paskolų su valstybės garantija ūkio subjektams pastaruoju metu nesuteikiama ir nenumatoma suteikti, kasmet lieka mažesnė negrąžintos paskolos dalis). (Žr. siūlymų 1.1. p.) m. užduotis 26,1 mln. Lt. 11

12 2.2. ASIGNAVIMŲ SKOLOS VALSTYBĖS VARDU VALDYMO IŠLAIDOMS PLANAVIMO VERTINIMAS Biudžeto projekte numatyta 681,1 mln. Lt asignavimų, skirtų skolos valstybės vardu valdymo programai (programos tikslas užtikrinti Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimą ir gerinti valstybės skolos valdymą) įgyvendinti, iš jų: vidaus ir užsienio kreditoriams mokėtinų palūkanų ir įsipareigojimo mokesčio už paskolas, gautas valstybės vardu ir Vyriausybės vertybiniams popieriams 652,4 mln. Lt; išlaidoms, susijusioms su skolos valstybės vardu valdymu 28,7 mln. Lt m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu buvo nustatytos 722,5 mln. Lt ( patikslinus įstatymą 590,1 mln. Lt) valstybės skolos valdymo išlaidos. Biudžeto projekte planuojami asignavimai palūkanoms mokėti ir faktiškai sumokėtos palūkanos skiriasi paskutinius metus dėl to, kad buvo mažesnis faktinis valstybės biudžeto deficitas nei planuota, dėl to buvo mažiau skolinamasi ir atitinkamai mažiau patiriama išlaidų. Antra priežastis ankstesniais metais buvusi palūkanų normų mažėjimo tendencija. Planuojant asignavimus palūkanoms taikomos dvi pagrindinės prielaidos (prognozuojama palūkanų norma ir prognozuojami valiutų kursai), įvertinus atsargumo aspektą ir planuojamą skolinimąsi valstybės biudžeto deficitui finansuoti. Valstybės biudžeto asignavimų palūkanų prognozavimo modelis yra atsargus. Jis padeda užtikrinti finansinį valstybės biudžeto stabilumą. Skolos valstybės vardu valdymo išlaidoms asignavimai planuojami atsargiai, nes, pasikeitus situacijai skolinimosi rinkose, pasikeitus pasirašytų paskolų pagal kintamas palūkanų normas palūkanų normoms ir esant kitoms priežastims, turint įstatymu patvirtintus mažesnius asignavimus, būtų rizika ne laiku atsiskaityti su užsienio ir vidaus kreditoriais. (Žr. siūlymų 1.1. p.) 12

13 3. INFORMACIJOS APIE GALIMAS REIKŠMINGAS RIZIKAS VALSTYBĖS FINANSAMS PATEIKIMO BIUDŽETO PROJEKTE VERTINIMAS 3.1. Galimi rizikos veiksniai ir neapibrėžti valstybės įsipareigojimai Be tiesioginių valstybės įsiskolinimų ir įsipareigojimų, apibrėžtų Valstybės skolos įstatyme, valstybė turi kitų įsiskolinimų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų. Lietuvos Respublikos teisės aktai nereikalauja, kad valstybės biudžeto projekte būtų nurodyti valstybės pagrindiniai neapibrėžtieji įsipareigojimai ir fiskaliniai pavojai (rizikos veiksniai) valstybės finansų būklei. Lietuvos Respublikos teisės aktais nenustatyta, kad neapibrėžtieji įsiskolinimai turi būti atskleisti Seimui svarstant valstybės biudžeto projektą ar svarstant valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitą. Tačiau gera praktika ir tarptautiniai dokumentai rekomenduoja atskleisti neapibrėžtus įsipareigojimus. Tarptautinio valiutos fondo parengtuose minimaliuose fiskalinio skaidrumo standartuose nurodyta, kad biudžeto dokumentuose turi būti ataskaitos apie pagrindinius sąlyginius (neapibrėžtuosius) valstybės įsipareigojimus. Šiuose standartuose nurodyta, kad kartu su biudžetu turi būti nurodyti pagrindiniai fiskaliniai pavojai (rizikos veiksniai). Išvadoje dėl 2004 m. valstybės skolos ataskaitos atkreipėme dėmesį į tai, kad Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės sistemos reformos metu reiktų kuo greičiau parengti ir taikyti standartus, reglamentuojančius įsiskolinimus ir neapibrėžtus įsiskolinimus. Kartu su biudžeto dokumentais (tiek su biudžeto projektu, tiek su valstybės biudžeto įvykdymo apyskaita ( oje)) nurodyti pagrindinius sąlyginius (neapibrėžtuosius) valstybės įsipareigojimus. Taip pat nurodyti pagrindinius fiskalinius pavojus (rizikos veiksnius) valstybės finansams. Be finansinio pobūdžio rizikų, valstybės finansus gali įtakoti kitos rizikos. Svarbiausia iš jų šiai dienai paukščių gripo protrūkio Lietuvoje rizika 5. Manome, kad galėtų būti iš anksto numatyta, iš kokių šaltinių bus finansuojamos priemonės, reikalingos paukščių gripo protrūkio atveju. 5 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau Tarnyba) informavo, kad yra paruošusi ir patvirtinusi paukščių gripo kontrolės reikalavimus ir paukščių gripo neatidėliotinų priemonių planą bei parengusi 2006 m. paukščių gripo programą, atlikusi skaičiavimus. Tarnybos preliminariais skaičiavimais gripo protrūkiui būtų reikalingi mln. Lt. Tarnyba riziką, kad šiuo metu paukščių gripo virusas su migruojančiais paukščiais gali patekti į Lietuvą, vertina kaip vidutinę. Tačiau, vykstant kasmetinei paukščių migracijai pavasarį, galima tikėtis didelės rizikos m. valstybės biudžeto projekte Tarnybai numatoma Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, prevencijos ir likvidavimo programai finansuoti 17 mln. Lt. 13

14 3.2. Perkeltiems asignavimams Be valstybės įsipareigojimų tretiesiems asmenims, atkreipiame dėmesį į esamus tarpusavio įsipareigojimus valstybiniame sektoriuje. Teisės aktai leidžia dalį biudžetiniais metais nepanaudotų lėšų (biudžetinių įstaigų gautas pajamas už suteiktas paslaugas, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas) naudoti kitais metais, viršijant Seimo patvirtintus asignavimus. Pažymėtina, kad nepanaudotų lėšų likučiai specialiosioms programoms finansuoti kasmet didėja m. pabaigoje nepanaudotas specialiosioms programoms finansuoti lėšų likutis (843 mln. Lt) ir Europos Sąjungos paramos lėšų specialiosioms programoms likutis (762 mln. Lt) mln. Lt, kuris gali būti naudojamas 2005 m., yra mln. Lt didesnis negu buvo 2004 m. pradžioje (396 mln. Lt) m. pabaigoje valstybės biudžeto lėšų likutis 556 mln. Lt. (Žr. siūlymų 1.1. ir 2.1. p.) 3.4. Valstybės institucijų įsipareigojimai Išvadose dėl 2003 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos ir dėl 2004 m. valstybės skolos ataskaitos buvome atkreipę dėmesį į tai, kad valstybės institucijos ir joms pavaldžios įstaigos, sudarydamos išperkamosios nuomos sutartis ir sutartis, savo turiniu panašias į išperkamosios nuomos, prisiima skolinius įsipareigojimus. Atlikdami valstybės institucijų ir įstaigų valstybinius auditus, nustatome tas pačias problemas, nes valstybės institucijos ir įstaigos prisiima skolinius įsipareigojimus, viršijančius valstybės biudžeto asignavimus. Valstybės institucijoms ir joms pavaldžioms įstaigoms, pažeidžiančioms ar apeinančioms Biudžeto sandaros įstatymą ir prisiimančioms savo vardu skolinius įsipareigojimus turėtų būti nustatytos atitinkamos sankcijos, pavyzdžiui, administracinės ar kitos. (Žr. siūlymų 1.4. p.) 14

15 4. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRIAMŲ SAVIVALDYBĖMS, PLANAVIMO VERTINIMAS 4.1. Valstybės skiriamos lėšos savivaldybėms Atlikdami valstybinius auditus savivaldybėse, kaip ten naudojamos valstybės biudžeto lėšos, skiriamos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, atkreipėme dėmesį į tai, kad Valstybės tikslinių dotacijų savivaldybėms planiniai rodikliai ir toliau reikšmingai skiriasi nuo faktinių. Vis didesniais tempais savivaldybės dotacijas naudoja kitoms savivaldybių reikmėms. Esanti sistema iškreipia atlygintinumo savivaldybėms už valstybės funkcijų atlikimą principą, pažeidžia savivaldybių lygybės principą ir tikslinių dotacijų planavimas tampa vis labiau nepagrįstas. Savivaldybių biudžetų išlaikomos biudžetinės įstaigos specialias tikslines dotacijas naudoja kitoms savivaldybių biudžetų reikmėms finansuoti, nepakeičia jų tikslinės paskirties, kaip tai nustato teisės aktai. Valstybės lėšos savivaldybėms skiriamos finansuoti procesą, o ne pasiekti rezultatą. Skirtingai nuo valstybės biudžetinių įstaigų, kurioms skiriami asignavimai iš valstybės biudžeto, Seimas skiria savivaldybėms tikslines dotacijas nesant programų, vertinimo kriterijų. Atitinkamai Seimui neatsiskaitoma apie savivaldybių vykdomų valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų įvykdymo rezultatyvumą ir efektyvumą. (Žr. siūlymų 2.2. p.) 4.2. Nepanaudotų valstybės specialių tikslinių dotacijų valstybinėms funkcijoms grąžinimas valstybei Biudžeto projekte numatoma daugiau negu 11 proc. valstybės biudžeto asignavimų skirti specialioms tikslinėms dotacijoms savivaldybių biudžetams. Biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 3 d. nustatyta, kad metų pabaigoje likusios nepanaudotos tikslinės paskirties lėšos (specialios tikslinės dotacijos), nustatytos savivaldybių biudžetams priimant atitinkamų metų biudžetą, lėšos, kurios per metus buvo paskirtos savivaldybių biudžetams pagal atskirus įstatymus ar Vyriausybės nutarimus, iki sausio 10 dienos grąžinamos į valstybės biudžetą, jeigu atitinkamų metų Valstybės biudžeto įstatymu nenustatyta kitaip. 15

16 Įstatymo projekto 3 str. nustatyta, kad vykdant biudžetą savivaldybių nepanaudotos specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, sumos gali būti ketvirtame ketvirtyje naudojamos bendroms savivaldybių biudžetų reikmėms finansuoti, pirmiausiai įsiskolinimams dengti. Pažanga: Įstatymo projekto 3 str m. siūloma nustatyti, kad vykdant biudžetą savivaldybės nepanaudotos specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms sumos gali būti ketvirtame ketvirtyje naudojamos bendroms savivaldybių biudžetų reikmėms finansuoti, pirmiausiai įsiskolinimams dengti, išskyrus specialią tikslinę dotaciją, numatytą socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti bei mokėti, valstybės garantijoms nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų atlikti. (Žr. siūlymų 1.3. p.: Valstybės kontrolės nuomone, tol kol valstybės lėšos savivaldybėms skiriamos finansuoti procesą, o ne pasiekti rezultatą, kol savivaldybėms tikslinės dotacijos skiriamos nesant savivaldybių programų, vertinimo kriterijų šioms lėšoms, kol savivaldybės neatsiskaito Seimui už pasiektus rezultatus naudojant valstybės biudžeto lėšas, savivaldybėms likusi nepanaudota asignavimų suma turėtų būti grąžinta į valstybės biudžetą arba naudojama savivaldybėse valstybinėms funkcijoms vykdyti. Tik įgyvendinus sistemą, pagal kurią valstybė skirtų lėšas savivaldybėms valstybinių funkcijų programoms vykdyti, būtų nustatyti vertinimo kriterijai, atsiskaitymas Seimui už pasiektus rezultatus, būtų galima svarstyti, kokiomis aplinkybėmis savivaldybės gali panaudoti sutaupytas valstybės skirtas lėšas savivaldybių funkcijoms vykdyti.) 4.3. Valstybės specialių tikslinių dotacijų tvirtinimas Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdžio protokolo Nr. 51 dėl 2005 m. Biudžeto projekto buvo pasiūlyta Vyriausybei 2006 m. valstybės biudžeto projekte pateikti specialiųjų tikslinių dotacijų paskirstymą kiekvienai savivaldybei pagal atskiras valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas m. Biudžeto projekto 4 priede savivaldybėms valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti nenurodomos pagal visas valstybines funkcijas. (Žr. siūlymų 1.3. p.) 16

17 5. KITŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO PLANAVIMO PROCESŲ VERTINIMAI 5.1. Asignavimų valdytojų skaičius Valstybės kontrolė, teikdama išvadas dėl valstybės biudžeto projekto, kiekvienais metais pasisako dėl per didelio valstybės institucijų ir įstaigų (asignavimų valdytojų) skaičiaus, kurioms valstybės biudžeto įstatymais tvirtinami asignavimai programoms vykdyti. Mūsų nuomone, didelis asignavimų valdytojų skaičius apsunkina biudžeto planavimo procedūras, asignavimų valdymą, didina biudžeto kontrolės kaštus. Taip pat apsunkina atsakomybės ir kontrolės pareigų atskyrimą Biudžeto įstatymų asignavimus skiriant tiesiogiai, o ne per ministeriją biudžetinei įstaigai, kuri yra ministerijos valdymo srityje, kyla klausimas, koks yra kontrolės pareigos ir atsakomybės pasidalijimas tarp Seimo (ar Seimo atitinkamo komiteto), kuris atlieka parlamentinę kontrolę, ir atitinkamos ministerijos Pagal Biudžeto sandaros įstatymą (nauja redakcija) nustatyta, kad asignavimai gali būti skiriami ir kitų biudžeto lėšas gaunančių subjektų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas išlaidoms ir turtui bei strateginėms atsargoms įsigyti. Siūlėme optimizuoti (sumažinti) asignavimų valdytojų skaičių, neskirti valstybės biudžete asignavimų viešosioms įstaigoms, valstybės įmonėms, visuomeninėms organizacijoms. Valstybės biudžete asignavimus numatyti atitinkamoms ministerijoms jų programoms finansuoti, o pirmiau minėti subjektai galėtų būti programų vykdytojai m. valstybės biudžeto projekte siūloma tvirtinti valstybės biudžeto asignavimus institucijoms, kurios nevykdo viešojo administravimo funkcijų (valstybės įmonė Baltija, Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai). Finansų ministerijos atstovų nuomone, klausimas dėl kitoms nebiudžetinėms įstaigoms skiriamų asignavimų galėtų būti sprendžiamas rengiant 2007 m. Biudžeto projektą. Pažanga: 2006 m. valstybės biudžeto projekte pagal atskiras eilutes netvirtinami asignavimai šioms viešosioms įstaigoms: Centrinei projektų valdymo agentūrai, Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutui, Lietuvos Respublikos apskaitos institutui ir Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centrui. 17

18 5.2. Kitų valstybės pinigų fondų sąmatų tvirtinimas Siekdami įvertinti biudžeto ir kai kurių pinigų fondų sudarymo, vykdymo ir atskaitingumo skaidrumą, palyginome Lietuvos teisės aktus ir praktiką su Tarptautinio valiutos fondo (toliau TVF) nustatytais Minimaliais fiskalinio skaidrumo standartais (toliau standartai). Kai kurių pinigų fondų lėšų naudojimui taikomos procedūros skiriasi nuo taikomų valstybės biudžetui ir kitiems pinigų fondams, kai TVF standartai numato, kad visiems ekstra fondams (pinigų fondams) turi būti taikoma tokia pati tvarka kaip ir valstybės biudžeto asignavimams. Numatyta, kad ekstra fondai (pinigų fondai) gali būti naudojami tik pagal įstatymą. Valstybės biudžeto asignavimų sumą tvirtina Seimas, o Užimtumo fondo sąmatą tvirtina Socialinės apsaugos ir darbo ministras, Garantinio fondo šio fondo taryba. Fondų administravimo išlaidose neišskiriamas finansavimas pagal straipsnius, o nustatoma tik bendra suma. Siūlytume įpareigoti Vyriausybę parengti įstatymų projektus, pagal kuriuos visų pinigų fondų sąmatos ir jų įvykdymas būtų tvirtinamas parlamento. Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Viktoras Švedas Valstybės ataskaitų ir pajamų audito departamento direktorius Arūnas Juozulynas 18

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

1-6 ataskaita del kreditu p

1-6 ataskaita del kreditu p MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA A U D I T O A T A S K A I T A DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

2019 metų Lietuvos biudžeto projektas 2018 m. spalio 15 d.

2019 metų Lietuvos biudžeto projektas 2018 m. spalio 15 d. 2019 metų Lietuvos biudžeto projektas 2018 m. spalio 15 d. Turinys Įžanga... 4 1. Makroekonominė situacija ir perspektyvos... 5 2. Fiskalinė politika... 9 2.1. Valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų projekcijos

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PA

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PA VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PATIKRINIMO 2017 m. vasario 24 d. Nr. R-05-1 Vilnius

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 41, (8 45) 58 29 12, faks. (8 45) 58 29 75, el. p.

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau