Microsoft Word - BuhalterinĊs apskaitos studijų programos dalykų anotacijos.docx

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - BuhalterinĊs apskaitos studijų programos dalykų anotacijos.docx"

Transkriptas

1 H01B001 Taikomoji filosofija 3 kr. VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA EKONOMIKOS KATEDRA BUHALTERINĖ APSKAITA DĖSTOMŲ DALYKŲ ANOTACIJOS Taikomosios filosofijos kurso metu studentams pristatomos fundamentalios filosofinės Rytų ir Vakarų kultūrų problemos, pagrindinės mąstymo paradigmos įvairiais filosofijos raidos laikotarpiais bei svarbiausi mąstytojai, nulėmę filosofijos raidą. Baigę šį kursą studentai įgyja kritinio mąstymo gebėjimus, išmoksta kvalifikuotai nagrineti filosofijos klausimus, įpranta korektiškai diskutuoti filosofijos, religijos, ideologijos bei dorovės temomis, taip pat racionaliai vertinti mentalinę, socialinę, ekonominę, politinę, kultūrinę realybę ir jos virtualias apraiškas. Filosofijos kurso metu studentai susipažįsta su filosofijos kilme ir objektu bei problemišku filosofijos ir mitologijos / religijos / mokslo / kultūros santykiu. Pristatomos esminės konfucionizmo, daoizmo, budizmo, dzenbudizmo koncepcijos ir kategorijos, supažindinama su svarbiausiomis senovės Graikijos, taip pat klasikinėmis viduramžių, renesanso, naujųjų amžių, moderniųjų laikų ir postmodernistinėmis filosofinėmis teorijomis. Praktinių užduočių metu, rašydami filosofinį esė ir atlikdami kūrybinį projektą, studentai įgytas teorines žinias pritaiko aktualiems kasdienybės atvejams analizuoti. Nekrašas, E. (2010). Filosofijos įvadas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. Arlauskas, S. (2011). Šiuolaikinė filosofija: monografija. Vilnius : Charibdė. Kanišauskas, S. (2011). Moralės filosofijos pagrindai. Vilnius: MRU. Plėšnys, A. (2010). Filosofijos įvadas. Vilnius: Taura. Arant, D. (1999). Perspectives: Ethics, Issues and Controversies in Mass Media. St. Paul, MN: Coursewise Publishing. Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Ernesta Molotokienė S06B002 Bendravimo psichologija 3 kr. Šis kursas suteikia studentams bendravimo psichologijos žinių, reikalingų efektyviam komunikavimo procesui profesinėje aplinkoje, bendraujant tiesiogiai ir internetinėje erdvėje su specialistais ir kitais asmenimis. Studentai mokosi sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis, efektyviai siųsti pranešimus žodžiu ir raštu, įsisavina aktyvaus klausymosi technikas. Jie mokosi taikyti bendravimo psichologijos žinias praktikoje, išreiškiant poreikius ir jausmus, teikiant konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, išsiaiškinant klientų poreikius, tolerantiškai bendraujant, dirbant komandose, motyvuojant komandos narius geriau dirbti, pristatant save, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius ir konfliktus. Lekavičienė, R. (2015). Bendravimo psichologija šiuolaikiškai. Vadovėlis. Kaunas: Technologija Gardiner, W. (2008). The Psychology of Communication. Ed. Santa, T. Salome, J. (2013). Bendravimo menas. Kaip klausytis, kad išgirstum. Kasdienio bendravimo psichologija. Vilnius: Alma littera Collin, C., Bensin, N., Ginsburg, J., Grand, V., Lazyan, M., Weeks, M. (2017). Psichologija. Vilnius: Alma littera The Handbook of the Psychology of Communication Technology. Editors(s): Sundar, S. Sh. (2015). John Wiley & Sons, Inc Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Vytė Kontautienė H04B003 Specialybės užsienio kalba 9 kr. (40T, 50P, 15K, 135S) Dalyko tikslas yra padėti studentams taikyti teorines žinias įgytas per anglų kalbos paskaitas. Studentai skaito, klauso, rašo, kalba ir analizuoja medžiagą anglų kalba. Jie išmoksta rašyti oficialius ir neoficialius laiškus savo partneriams ir klientams. Studentai pagerina savo rašymo įgūdžius ir ugdo kritinį mąstymą. Pratimai, skaitymo ir straipsnių analizė, pokalbiai ir pristatymai padeda išmokti žodžius ir išreikšti savo mintis. Kurso dalykas taip pat susideda iš gramatikos pratimų, kurie analizuoja gramatinius aspektus. Kurso dalyko pabaigoje studentai gebės laisvai kalbėti ir rašyti anglų kalba. Iš praktinės dalies kurso dalyko tikslas yra padėti studentams suprasti medžiagą ir paskatinti juos kūrybingai taikyti sprendžiant realias verslo anglų kalbos užduotis. Johnson, C. (2010). Intelligent Business. Coursebook. Prie-Intermediate. London: Pearson Education Limited. Johnson, C. (2011). Intelligent Business. Coursebook. Intermediate. London: Pearson Education Limited. Barral, I., Barral N. (2010). Intelligent Business Skills Book. Prie-Intermediate. London: Pearson Education Limited. Trappe, T., Tullis, G. (2011). Intelligent Business. Skills Book. Intermediate. London: Pearson Education Limited. Dalyko aprašo sudarytoja asist. Irina Tiuliuliukova P01B004 Išmanieji matematiniai sprendimai 4 kr. Dalyko kurse nagrinėjama matricų, determinantų teorija, tiesinių lygčių sistemos ir jų sprendimo metodai. Sudaromi ir analizuojami tiesiniai vadybos ir ekonomikos uždavinių modeliai. Dėstomi diferencialinio skaičiavimo metodai, išvestinių taikymai tiriant funkcijas bei įvairius socialinius reiškinius bei procesus, taip pat dėstomi integralinio skaičiavimo metodai, supažindinama su apibrėžtiniais integralais, jų skaičiavimu ir taikymu ekonomikoje ir versle. Studentai supažindinami su šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, kurios naudojamos spręsti įvairius taikomuosius uždavinius bei modeliuoti (keisti) realias situacijas ir pagrįstai parinkti optimaliausią sprendimą.

2 Kabašinskas, A., Šutienė, K., Kravčenkienė, V. (2017). Matematika 1. Tiesinė algebra ir matematinė analizė. Kaunas: Technologija. Krylovas, A., Kriauzienė, R. (2015). Matematika studijuojantiems ekonomiką ir verslą. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. Pekarskas, V. (2008). Trumpas matematikos kursas. Kaunas: Technologija. Mathematics Resource: Kaulakytė, K. Kriauzienė, R. (2011). Tiesinės algebros ir matematinė analizės pagrindai. Vilnius: MRU. Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Rasa Grigolienė S04E001 Šiuolaikinės ekonomikos teorija - 6 kr. Šiuolaikinės ekonomikos teorijos dalyko studijos studentams padės susipažinti su teoriniais šiuolaikinės rinkos ekonomikos pagrindais. Kurso metu siekiama pagilinti būsimųjų buhalterių žinias apie ekonomiką ir jos procesus bei išmokyti studentus numatyti jų įtaką verslo plėtojimui nacionaliniame ūkyje ir tarptautiniu mastu. Mikroekonomikos dalyje nagrinėjamas rinkos dalyvių vaidmuo tvarkant ūkį, atliekama rinkos ekonomikos produkto paklausos ir pasiūlos, elastingumo teorijos analizė, nagrinėjami vartotojo ir gamintojo elgseną formuojantys veiksniai, palyginamos pagrindinės ūkinės veiklos organizavimo formos, nagrinėjama gamybos kaštų teorija ir pelno susidarymas, aptariamas rinkos struktūrų efektyvumas ir kt. Makroekonomikos dalyje nagrinėjami pagrindiniai makroekonomikos rodikliai, analizuojama visuminė paklausa ir pasiūla, monetarinė ir fiskalinė politika, nedarbas ir infliacija, ekonominis augimas, tarptautinės prekybos nauda. Šio dalyko studijos būsimajam buhalteriui padeda ugdyti ekonominį mąstymą. Andriušaitienė, D., Drejeris, R., Jakutis, A., Petraškevičius, V., Stepanovas. (2016). Ekonomikos teorija. Vilnius: Technika. Blanchard, O., Johnson, D. R. (2013). Macroeconomics. London: Pearson Mankiw, N. G. (2012). Principles of Economics. Harward University. South-Western. Panovas, I. (2013). Mikroekonomika. Vilnius: MRU leidykla. Snieška, V., Baumilienė, V., Bernatonytė, D., Čiburienė, J., Dumčiuvienė, D. ir kt. (2011). Makroekonomika. Kaunas: Technologija. Dalyko aprašo sudarytojos: doc. Kristina Puleikienė lekt. Daiva Viningienė P09I001 Išmaniųjų technologijų taikymas - 6 kr. Kurso metu siekiama pagilinti Buhalterinės apskaitos studijų programos studentų žinias apie šiuolaikines bendravimo technologijas, elektroninio pašto priemones, virtualias saugyklas, automatines vertykles, taikomųjų programų skirtumus ir funkcijas. Gilinami darbo su internetinėmis paieškos sistemomis, teisės aktų duomenų bazėmis bei informacinėmis sistemomis įgūdžiai. Mokama, kaip tekstinio redaktoriaus pagalba kurti sudėtingus tekstinius dokumentus, naudotis šablonais, kurti įvairias formas, serijinius laiškus ir pan. Mokoma skaičiuoklės pagalba tinkamai formatuoti duomenų lenteles, funkcijų ir formulių pagalbą atlikti skaičiavimus, kurti diagramas, tinkamai grupuoti duomenis lentelėse, kurti dinaminius grafikus, suvestines, atlikti duomenų analizę bei pasinaudojant sprendimų priėmimo galimybėmis priimti pagrįstus verslo sprendimus realiose situacijose. Kurso metu suteikiamos žinios, kaip kurti vaizdingas bei informatyvias prezentacijas bei kaip kurti video pristatymus naudojant nuotraukų ir video medžiagos apdorojimo priemones. Kurso metu studentai taip pat mokomi kurti nesudėtingą svetainę pasinaudodami turinio valdymo sistema. Misevičienė, R., Budnikas, G., Šutienė, K., Paulauskaitė-Tarasevičienė, A. (2011). Inovatyvios informacinės technologijos. Kaunas: Technologija. Vidžiūnas, A., Vidžiūnaitė, M. (2013). Skaičiuoklės taikymas apskaitoje ir vadyboje. Kaunas: Smaltija. Dulinskas, D., Dulinskienė, J. (2012). ECDL 5.0 visiems: lietuviška programų versija. Leonavičienė, B (2014). MS Office Kaunas: Smaltija. Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Ilona Rupšienė S01T001 Praktinė teisė 4 kr. Išklausę šį kursą studentai suvoks teisės prasmę, kilmę, teisines sistemas, žinos teisės normos sampratą, atsakomybę už teisės normų pažeidimus. Studentai bus susipažinę su Lietuvos Respublikos teisės sistemos šakomis (civiline teise, darbo teise, administracine teise, baudžiamąja teise), įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais bei teismų sistema. Studentai galės ir mokės praktinėje veikloje naudotis teisės aktais reglamentuojančiais darbo sutarčių sudarymą ir nutraukimą, drausminės ir materialinės atsakomybės atsiradimo ir taikymo pagrindus. Gebės vykdyti darbų saugą reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimus. Supras juridinių asmenų steigimo procesą, sandorių sudarymą, sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo pagrindus. Studentai supras civilinės teisės reguliuojamus santykius: subjektus, sandorius, terminus, atstovavimą, prievoles, sutartis ir atskiras jų rūšis, civilinė atsakomybę, jos turinį. Žinos administracinės bei baudžiamosios atsakomybės atsiradimo sąlygas, nuobaudas ir bausmės, jų skyrimo ir parinkimo tvarką apskundimą. Autorių kolektyvas. (2012). Lietuvos konstitucinė teisė. Vadovėlis. Vilnius: MRU. Bužinskas, G. (2010). Darbo ginčai: teorija ir praktika. Vilnius: Registrų centras. Mitkus, S. Bublienė, R., Cibulskienė, R. ir kt. (2013). Teisės pagrindai. Vilnius: Technika.

3 Mizaras V. (2009). Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vadovėlis. Vilnius: Justitia.Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // 2000, Nr , aktuali redakcija Šalčius A. ir kt. (2014). Baudžiamojo proceso teisė. Vilnius: MRU. Dalyko aprašo sudarytoja doc. Renata Šliažienė S08R001 Dokumentų valdymo sistemos 4 kr. Kurso metu supažindinama su dokumentų rengimo ir valdymo sistemomis Lietuvoje, pagrindiniais teisiniais aktais reglamentuojančiais veiklos dokumentavimą organizacijose, nagrinėjamos veiklos dokumentų rūšys, bendrieji dokumentų rengimo reikalavimai, sudėtinės dokumento dalys ir jų dėstymo tvarka įvairių rūšių dokumentuose, analizuojami dokumentų rašymo ypatumai, rengiami ir įforminami įvairių rūšių dokumentai, sudaromos dokumentų bylos, tvarkomi ir įtraukiami į apskaitą dokumentai. Analizuojamos pagrindines dokumentų rengimo bei kanceliarinės kalbos klaidos. Baltrūnienė, V. (2012). Dokumentų valdymas. Vilnius: Ciklonas. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė. Prieiga per internetą < Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės. Prieiga per internetą < Dokumentų rengimo taisyklės. Prieiga per internetą < Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Genovaitė Avižonienė P01B005 Statistinė duomenų analizė 5 kr. Studentai supažindinami su ekonominio reiškinio, kaip statistikos objekto, ypatumais, lemiančiais ekonominių-statistinių matų sistemos pasirinkimą, mokomi atlikti įvairius matematinius-statistinius skaičiavimus. Kursas leidžia susipažinti su pagrindiniais duomenų rinkimo ir jų kontrolės, siekiant kuo didesnio tyrimo tikslumo, principais, statistinio stebėjimo rūšimis, formomis ir būdais. Studentams aiškinamos statistinių metodų pasirinkimo galimybės, tiriant mikroekonominius ir makroekonominius reiškinius, pateikiami rodiklių skaičiavimo algoritmai, mokoma atlikti duomenų grafinį vaizdavimą, statistinį duomenų apdorojimą, naudojant kompiuterines programas ir statistinius paketus. Studijuojantieji supažindinami su santykiniais ir vidutiniais rodikliais, dinamikos ir variacinių eilučių tyrimu. Bagdanavičius, J., Šiaudytis, V., Vaitelienė, A. (2007). Statistikos metodai socialiniuose-ekonominiuose tyrimuose. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. Bakštys, A. (2007). Skaičiavimo statistika. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. Valkauskas, R. (2007). Statistika. Vilnius: Vilniaus vadybos aukštoji mokykla. Bagdonas, E. (2009). Socialinė statistika. Metodai. Pirmoji dalis. Kaunas: Technologija. Paulavičius K. B. (2010). Taikomosios statistikos įvadas. Vilnius: Edukologija. Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Laura Šaltytė-Vaisiauskė S04E002 Buhalterinės apskaitos pagrindai 6 kr. Buhalterinės apskaitos pagrindų kurso metu akcentuojama apskaitinės informacijos svarba ir vieta įmonių ūkinėje ir finansinėje veikloje, pateikiami vartotojai. Šiuo kursu siekiama supažindinti su apskaitos reglamentavimu, buhalterinės apskaitos principais, buhalterinės apskaitos matais, išnagrinėti finansinės ir valdymo apskaitos skirtumus. Kurso metu su studentais nagrinėjama turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų esmė ir tarpusavio ryšys, analizuojama ūkinių operacijų įtaka turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pokyčiams, mokoma praktiškai skirstyti konkrečios įmonės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus, taip pat analizuoti ūkinius faktus, sisteminti ir registruoti juos pirminiuose dokumentuose ir apskaitos registruose bei mokoma suprasti apskaitos dokumentų reikšmę, jų informacinį ir teisinį aspektus bei įsisavinti apskaitos dokumentų rekvizitus, žinoti jų juridinę galią. Praktiškai mokinama tvarkyti Didžiosios knygos sąskaitas, taisyti klaidas apskaitos registruose, apskaitoje atlikti koreguojančius įrašus, parengti darbinę atskaitomybės lentelę, sudaryti įmonės balansą, pelno (nuostolių) ataskaitas bei sudaryti finansinės atskaitomybės ataskaitas. Kalčinskas, G., Kalčinskaitė Klaimaitienė, R. (2017). Buhalterinė apskaita. Vilnius: UAB Pačiolis. Žaptorius, J. (2017). Tvarumo apskaita ir valdymo kontrolės sistema.vilnius: VGTU leidykla. Kalčinskas, G. Kalčinskaitė Scott, P. (2018). Introduction to Accounting. OUP Oxford. Dovidaitė, B. (2018). Sąskaitų korespondencijų žinynas. Pačiolis. Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Vilma Eidininkienė S03V001 Vadybos pagrindai 3 kr. Vadybos pagrindų kursas skirtas supažindinti studentus su valdymo funkcijomis, įmonės organizacine valdymo struktūra, sprendimų priėmimo procedūromis. Plačiai analizuojami įvairūs moksle bei praktinėje veikloje vartojami valdymą apibūdinantys terminai bei pagrindinės valdymo sistemos. Siekiama supažindinti studentus su Lietuvos ir tarptautinio ūkio vystimosi tendencijomis, įtakojančiomis galimybę kuriant naują verslą, pateikiant šiuolaikinės vadybos filosofijos esmę. Dėstomas dalykas, studentams leidžia sužinoti įvairaus tipo įmonių steigimo Lietuvoje tvarką, vadybos naudą, siekiant asmeninių ir grupinių tikslų, panaudojant platų mokslo žinių spektrą. Ypač daug dėmesio skiriama priimant valdymo sprendimus, suvokiant pagrindines valdymo funkcijas, jų vietą ir vaidmenį, valdymo metodus įmonės

4 veiklos rezultatams, tinkamai reaguojant į rinkos pokyčius. Atkreipiamas klausytojų dėmesys į darbuotojų vadybos pagrindus. Atliekant praktines užduotis, gebės suvokti vadovavimo stiliaus ir bendravimo naudą. Stoner, J. A. f. ir kt. (2009). Vadyba. Poligrafija ir informatika. Zakarevičius, P. ir kt. Organizacijų vadyba. (2011). VDU: VDU leidykla. Martinkus, B., Stoškus, S. ir kt. Vadybos pagrindai. (2010). Šiaulių universitetas. Bakanauskienė, I., Kiguolienė, A. (2013). Vadybiniai sprendimai: priėmimas ir įgyvendinimas. Vytauto Didžiojo universitetas. Šimanskienė, L., Župerkienė, E. (2013). Darnus vadovavimas. Klaipėdos universitetas. Evans James R., Lindsay William M. (2011). The management and control of quality. South-Western/Cengage Learning. Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Jurgita Martinkienė S08B006 Tiriamųjų darbų metodologija 4 kr. Šis kursas, skirtas padėti studentams pasirengti savarankiškai atlikti pirmuosius tiriamuosius darbus (referatą, kursinį darbą, baigiamąjį (diplominį) darbą) bei susipažinti su duomenų sisteminimu. Studijuodami šį dalyką studentai analizuoja įvairią socialinių mokslų literatūrą, formuojasi darbo su moksliniais šaltiniais įgūdžius, mokosi pažinti ir savarankiškai realizuoti esminius pirmųjų tiriamųjų darbų metodologinius reikalavimus, įvaldo svarbiausius tyrimų metodus, universaliuosius tyrimo dizaino reikalavimus, sistemina surinktus duomenis, susipažįsta su tiriamųjų darbų etikos nuostatomis. Kardelis, K. (2016). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Vilnius: MELC. Gaižauskaitė, I., Mikėnė, S. (2014).Socialinių tyrimų metodai: apklausa. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. Ramašauskas, O., Grigolienė, R., Martinkienė, J. ir kt. (2018). Baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai (LTVK). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Rasa Grigolienė B09V002 Darbuotojų sauga ir sveikata 3 kr. Šiame kurse nagrinėjamos visos prevencinės priemonės skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, sprendžiamos jų taikymo praktinėje švietimo institucijų veikloje užduotys. Studentai detaliai supažindinami su darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų sistema, darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės organizavimu įmonėje, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų struktūra bei funkcijomis, instrukcijų rengimo reikalavimais. Atskleidžiami vadovų, specialistų ir darbuotojų mokymo, atestavimo ir instruktavimo ypatumai. Ypač didelis dėmesys skiriamas saugios ir nekenksmingos darbo aplinkos užtikrinimo reikalavimams: analizuojami reikalavimai darboviečių įrengimui, darbo priemonėms ir darbams, darbo vietų apšvietimui, darbo aplinkos mikroklimatui, apsaugai nuo triukšmo, vibracijos, spinduliuotės ir šiluminio poveikio. Nagrinėjami gaisrinės saugos reikalavimai. Plačiai analizuojamas kenksmingų darbo aplinkos veiksnių normavimas, darbo aplinkos rizikos įvertinimas ir jos prevencijos priemonės bei darbuotojų aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis priklausomai nuo profesinės rizikos. Studentai supažindinami su profesinių ligų priežastimis ir prevencija, mokomi tirti nelaimingus atsitikimus, pildyti dokumentus. Analizuojami aplinkosaugos aspektai ir jų poveikis aplinkai. Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojantys teisės aktai. Čyras, P. ir kt. (2005). Gyventojų apsauga ekstremaliose situacijose. Technika. Ramonas, Z., Čikotkienė, D. (2009). Ergonomika. Žmonių saugos pagrindai. Liucijus. Butkus, R. (2011). Profesinės saugos valdymas: Mokomoji knyga. ASU leidykla. Stankiuvienė, A. (2015). Teisiniai darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindai. Vilnius: Technika. Dalyko aprašo sudarytojas doc. dr. Algirdas Giedraitis S04E003 Finansinė apskaita pagal VAS - 6 kr. Įmonių finansine būkle, pelnu, jų mokumu, disponuojamu turtu, mokamais mokesčiais, gaminama produkcija ar teikiamomis paslaugomis nuolat domisi akcininkai, investuotojai, kredito institucijos, pirkėjai, tiekėjai ir įvairūs kiti vidiniai bei išoriniai apskaitos informacijos vartotojai. Visą šią informaciją, kuri reikalinga skirtingiems vartotojams formuoja finansinė apskaita, t.y. ji apima ūkinių operacijų fiksavimą, analizę ir šios informacijos pateikimą tam tikrų ataskaitų forma. Apskaitos specialistas privalo išmanyti finansinės apskaitos vedimo principus, gebėti formuoti finansinę informaciją remdamasis galiojančiais įstatymais, VAS, norminiais aktais ir kitais reglamentais, nuolat tobulinti bendrąsias ir profesines kompetencijas. Budzinskienė, N. Kvekšienė, M. (2016). Finansinė apskaita: praktiniai ir savarankiški darbai. Kaunas: Vitae Litera. Bendikienė, D., Janišauskienė, V. (2011). Finansinė apskaita. Šiauliai: ŠU leidykla. Burkštaitienė, D. (2009). Finansinė turto apskaita ir finansinės atskaitomybės rengimas. Vilnius. Žaptorius, J. (2015). Finansinė apskaita. Vilnius: VGTU. Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Deimena Kiyak

5 S01T002 Darbo teisė 4 kr. Kurso tikslas- pateikti teorines žinias apie darbo santykių teisinio reguliavimo tikslus, darbo teisės sampratą, dalyką ir metodą, darbo teisės šaltinius, darbo teisinių santykių atskyrimą. Mokyti atskirti nuo kitų teisės šakų reguliuojamų teisinių santykių. Supažindinti su kolektyvinėmis sutartimis ir kolektyvinės derybomis, kolektyvinių ginčų sprendimo tvarka. Įdarbinimo santykiai ir užimtumo rėmimas, nelegalus darbas, darbo sutarties sąvoka ir jos rūšys, darbo sutarties sudarymas, vykdymas ir pasibaigimas, darbo laikas, poilsio laikas, darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos, sveikatos ir saugos darbe užtikrinimas, atskirų kategorijų darbuotojų apsauga, darbo drausmė ir materialinė atsakomybė, individualių darbo ginčų sprendimo tvarka ir ypatumai. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas // , Nr Aktuali redakcija Bužinskas, G. (2010). Darbo ginčai: teorija ir praktika. Vilnius: Registrų centras. Petrylaitė, V., Petrylaitė, D. (2011). Darbo teisė: aktualūs atsakymai darbuotojams. Vilnius: registrų centras. Dalyko aprašo sudarytojas dr. Vaidotas Granickas S04E004 Finansų pagrindai 5 kr. Studentai kurso metu analizuos esminius finansų pagrindų bruožus, finansinių išteklių formavimo šaltinius, susipažins su įmonės dokumentais bei patys juos rengs, analizuos įmonės turimo kapitalo struktūrą. Praktinių užsiėmimų metu studentai turės atlikti užduotis, susijusias su įmonės finansinės būklės, investuojamų lėšų ekonominiu pagrįstumu, rizikos įvertinimu, kapitalo kainos ir optimalios kapitalo struktūros nustatymu. Taip pat bus atliekamos užduotys, susijusios su pinigų srautų vertės nustatymu laiko atžvilgiu, anuiteto būsimos ir esamos vertės apskaičiavimu, paskolos amortizacijos sudarymu, vertybinių popierių rinkos kainos apskaičiavimu. Nagrinėjant papildomų finansinių išteklių poreikio nustatymą, bus pateiktos užduotys, imituojančios konkrečios įmonės finansinę padėtį, kurios įgalins užtvirtinti žinias įgytas teorinių paskaitų metu. Didelė paskaitų dalis skiriama finansiniam prognozavimui, siekiant įtvirtinti studentų žinias pardavimo augimo pagrįstumui, papildomų finansinių išteklių poreikio nustatymui ir grįžtamojo ryšio įvertinimui, taip pat rizikos įvertinimui. Aleknevičienė, V. (2011). Įmonės finansų valdymas (vadovėlis). Kaunas: Spalvų kraitė. Buckiūnienė, O. (2011). Finansų teorijos pagrindai: mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus kolegija. Lileikienė, A, Grigaliūnienė, Ž. (2014). Verslo finansų valdymas. Klaipėda: KU leidykla. Pat, Obi (2009). Verslo finansų pagrindai (vadovėlis). Kaunas: Technologija. Falk, G. (2014). Financial Management. Dalyko aprašo sudarytoja prof. dr. Angelė Lileikienė S04E005 Mokesčių apskaita 5 kr. Kiekviena valstybė, veikdama per parlamentą ir valdymo organus, atlieka daug įvairių funkcijų apsaugos, gamybinės-komercinės veiklos, vystymo ir administracines funkcijas. Šių funkcijų vykdymui reikia didelių finansinių išteklių, kurių svarbiausias, nuo seniausių laikų žinomas šaltinis, mokesčiai. Mokesčių apskaitos kurso metu siekiama, kad studentai identifikuotų mokesčių vaidmenį finansų sistemoje, apibūdintų pagrindinius mokesčių elementus, principus ir rūšis, įvertintų šalies mokesčių sistemą, išskirtų Lietuvoje mokamų mokesčių rūšis, objektus, subjektus, tarifus, lengvatas, išmoktų apskaičiuoti pridėtinės vertės, pelno, gyventojų pajamų mokesčius, suprastų mokesčių administravimo svarbą, mokesčių derinimo ES požiūrius ir principus. Mokesčių apskaitos dalyku siekiama plėtoti kompetenciją tvarkyti ūkio subjekto mokestinę atskaitomybę, parodant profesionalų požiūrį į darbą bei buhalterio profesiją, bei vertinti, lyginti, naudoti mokesčių informaciją pagal buhalterio pareiginius nuostatus. Šio dalyko studijų metu ugdomos bendrosios kompetencijos (gebėjimas analizuoti ir sisteminti) bei dalykinės kompetencijos. Balkytė, G. (2013). Mokesčiai: vadovėlis. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė. Kalčinskas, G., Kalčinskaitė Klaimaitienė, R. (2017). Buhalterinė apskaita. Vilnius: UAB Pačiolis. Kalčinskas G., Deveikis G. ir kt. (2017). Išmaniosios mokesčių sistemos taikymas įmonėje. Vilnius: UAB Pačiolis. Mokesčius reglamentuojantys Lietuvos Respublikos įstatymai, normatyviniai aktai m. metinės mokesčių deklaracijos ir pranešimai. (2018). Pačiolis. Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Deimena Kiyak S04E006 Profesinė etika 3 kr. Profesinės etikos metu aptariama etikos įtaka verslui ir viešajam administravimui, atpažįstami etikos veiksniai sėkmingoje profesinėje veikloje. Supažindinama su Buhalterių profesionalų etikos kodeksu, kuris nustato buhalterių etikos reikalavimus, atspindi Tarptautinės buhalterių federacijos misiją - tarnauti viešajam interesui, tarptautiniu mastu stiprinti apskaitos profesiją. Nagrinėjami pagrindiniai principai, kurių privalo laikytis kiekvienas buhalteris: objektyvumo, sąžiningumo, profesinės kompetencijos ir reikiamo atidumo, konfidencialumo, profesionalaus elgesio. Analizuojama darbuotojų teisės ir pareigos bei įmonių moralinė atsakomybė, remiantis įmonių apskaitos politika. Susipažįstama su pagrindiniais LR įstatymais, akcentuojama jų svarba asmeniniams bei profesiniams įsipareigojimams, kurie viršija įstatymais nustatytus reikalavimus. Analizuojamos konkrečios situacijos, susijusios su etikos normų pažeidimais, aptariamos grėsmės, apsaugos priemonės, pasekmės remiantis LR Baudžiamojo ir LR Administracinių nusižengimų kodeksų atskirais straipsniais. Buhalterių profesionalų etikos kodekso vadovas. (2010). Tarptautinė Buhalterių Federacija. Išversta į lietuvių kalbą Lietuvos auditorių rūmų ir platinama TBF leidimu. Misevičius, V. (2008). Verslo etikos ir bendravimo organizavimo pagrindai. Kaunas: Technologija.

6 Stončiuvienė, N., Degutytė, G. (2014). Taikomoji etika: Buhalterių profesinės etikos aspektai, A. Stulginskio universitetas, Tiltai, Nr. 4. Grigaitis, A. Kelyje į Europą: etiškas verslas, etiškas darbdavys, Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Vilija Kolaitienė S04E007 Finansinių institucijų apskaita 4 kr. Šio kurso metu siekiama supažindinti studentus su finansinėmis institucijomis ir jų vykdomos veiklos apskaita. Supažindinama su finansinių institucijų sistema, veiklos principais ir funkcijomis. Nagrinėjama Centrinio banko funkcijos, valdymas bei jo įtaka šalies kredito sistemai. Susipažįstama su pagrindiniais LR įstatymais, reglamentuojančiais finansinių institucijų veiklą bei apskaitą. Analizuojamos finansinių institucijų finansinės paslaugos, atsiskaitymų būdai, sistemos, investicinė veikla. Susipažįstama su finansinių institucijų apskaitos procesu, apskaitos politika, jos svarba bei mokoma atvaizduoti apskaitoje įvairias finansines operacijas. Nagrinėjami komercinių bankų veiklos riziką įtakojantys rodikliai ir normatyvai, išmokstama analizuoti ir suprasti finansines ataskaitas, atlikti komercinių bankų pelningumo analizę. Jasevičienė, F. (2014). Kredito unijos: teorija ir praktika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. Lietuvos banko internetinė svetainė: Mishkin, Frederic, S., Eakins, Stanley, G. (2016). Financial markets and institutions. Boston: Pearson. Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Jolanta Mileikienė S04E008 Finansinė apskaita pagal TAS 3 kr. Šiame kurse pateikiama informacija apie apskaitos tarptautinės reglamentacijos būtinumą ir naudą, pateikti tarptautiniu mastu reglamentuoti apskaitos principai, būdai ir metodai, atskleistos jų tarpusavio derinimo galimybės, išanalizuoti pagrindiniai tarptautiniai apskaitos reikalavimai. Šiuo kursu siekiama suteikti susistemintų teorinių tarptautinės apskaitos pagrindų, išaiškinti apskaitos reglamentavimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis pagrindus, suformuoti svarbiausius tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, atitinkamų Europos Sąjungos direktyvų ir nacionalinių standartų taikymo įgūdžius bei savarankiškai organizuoti ir vykdyti apskaitą įmonėse pagal tarptautinius reglamentus. Juočiūnienė, D., Stončiuvienė, N. (2008). Apskaitos tarptautinė reglamentacija. Kaunas: Akademija. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba. (2011). Mažų ir vidutinių įmonių tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas. Vilnius: Audito ir apskaitos tarnyba. Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos. Choi, D.S.F., Meek, G.K. (2013). International Accounting. Harlow: Pearson. Walter, T. Harrison et al. (2014). Financial accounting: international financial reporting standards. Harlow: Pearson Education. Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Vilma Eidininkienė P09E009 Apskaitos informacinės sistemos 6 kr. Šio kurso metu siekiama suteikti specialiųjų žinių apie apskaitos informacines sistemas, ugdyti praktinius įgūdžius, panaudojant kompiuterius ir jų programinę įrangą apskaitos informacijos kompiuterizuotoms duomenų bazėms kurti bei sugebėti jomis naudotis. Kurso metu, naudojantis apskaitos informacinėmis sistemomis, yra ugdomi studentų praktiniai įgūdžiai ir sugebėjimai pritaikyti teorines žinias, vedant ūkio subjekto buhalterinę apskaitą. Šiuolaikiniame verslo pasaulyje apskaitos specialistai turi suvesti, apdoroti ir pateikti vidaus bei išorės vartotojams daug informacijos. Verslo subjektai diegia įvairias apskaitos sistemas, kad informaciją būtų greitai apdorojama, būtų galima greitai paruošti ataskaitas. Balkytė, G., Jurevičienė, J., Pranckėnienė, V. (2011). Kompiuterizuota apskaita: uždavinynas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. Doveika, P. (2008). Apskaitos informacinė sistema: monografija. Kaunas. Hall. Accounting Information Systems. Prieiga per internetą: Stačiokas, R., Jefimovas, B. (2007). Buhalterinės apskaitos tvarkymas kompiuteriu. Kaunas: Technologija. UAB Rivilė. (2008). Buhalterinės apskaitos programos gamintojo UAB Rivilė GAMA informacinio pobūdžio medžiaga. Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Vilma Eidinikienė S04E010 Valdymo apskaita 6 kr. Baigę kursą, studentai gebės tvarkyti ūkio subjekto valdymo apskaitą, teikti valdymo, finansines ir investicines apskaitos informaciją ūkio subjekto vadovams, siekiant įmonės veiklos efektyvumo. Studijų metu teorinės žinios bus derinamos su praktinių įgūdžių ugdymu, modeliuojamos įvairios praktinės situacijos, iš kurių bus mokomasi priimti strategiškai efektyvius ir teisingus sprendimus. Studentai mokės naudotis informaciniais šaltiniais, atrinkti tikslinę informaciją, ją sisteminti, kaupti ir analizuoti, nuolat tobulinti savo kompetencijas, dirbti komandoje, kūrybiškai, kritiškai mąstyti. Gimžauskienė, E., Jurkštienė, A. (2008). Valdymo apskaitos praktinės užduotys. Kaunas. Meškelienė, A. (2012). Valdymo apskaita: mokomoji medžiaga su praktinėmis užduotimis. Klaipėda: S. Jokužio leidyklaspaustuvė.

7 Tamulevičienė, D., Subačienė, R. (2013). Valdymo apskaita: mokomoji knyga. Vilnius: VU leidykla. Collis, J. (2015). Management Accounting. Humanitas. Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Vaiva Sinkevičienė S04E011 Biudžetinių įstaigų apskaita 4 kr. Išklausę šį kursą, studentai gebės tvarkyti biudžetinės įstaigos apskaitą, organizuoti buhalterijų, darbą sudarant biudžetinių įstaigų išlaidų sąmatas, apskaitant pinigines lėšas, išlaidas, biudžetinių įstaigų vykdomus atsiskaitymus bei apskaitant įstaigos turtą. Taip pat parengti specialistai gebės atlikti materialinių vertybių inventorizacijas, dirbti su ne biudžeto lėšomis, bus susipažinę su buhalterinės apskaitos kompiuterinėmis programomis formuojant ir tvarkant biudžetinių įstaigų apskaitą. Bagdžiūnienė, V. (2011). Finansinės ataskaitos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Paprastai ir aiškiai. Vilnius: Conto Litera. Balčytienė, B. (2014). Viešojo sektoriaus apskaita ir finansinė atskaitomybė pagal VSAFAS. Šiauliai: Šiaulių valstybinė kolegija. Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos internetinė svetainė: Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS). Budding, T. Grossi, G. Tagesson, T. (2015). Public sector accounting. Abingdon, Oxon: Routledge. Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Vaiva Sinkevičienė S04E012 Auditas 5 kr. Auditas vaidina labai svarbu vaidmenį šiuolaikiniame ekonominiame gyvenime. Jis prisideda prie ekonominio stabilumo užtikrinimo, nes audito pagalba yra išvengiamos klaidos, apgaulės. Auditui atlikti reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai. Audito kursą klausantys studentai bus supažindinti su šiuolaikinio audito raida, jo organizavimu Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse, audito reikalingumu, reglamentavimu, audito įmonių veikla. Išklausę teorinę dalį, studentai gebės pritaikyti žinias praktikoje, organizuojant auditą, įvertinant audito riziką, rinkti audito įrodymus, apibūdinti jų svarbą auditoriaus išvadai pagrįsti. Gebės kritiškai įvertinti verslo įmonių aplinką ir vykdomas operacijas, gebės pateikti savo nuomonę dėl audituojamos įmonės veiklos. Gideikienė, K. (2012). Audito pagrindai. Šiauliai: Šiaulių kolegijos leidybos centras. Dagilienė, L., Seminogovas, B. (2013). Audito atvejai. Kaunas: Technologija. Lakis, V. (2017). Audito teorija ir praktika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. Mackevičius, J., Subačienė, R. (2018). Lietuvos finansinio audito sistema: praeitis, dabartis, perspektyvos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. Subačienė, R., Budrionytė, R., Kamarauskienė, I. ir kt. (2015). Apskaitos ir audito pagrindai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Vilma Eidininkienė S03V003 Visuotinės kokybės vadyba 4 kr. Šio kurso metu studentai supažindinami su prekių kokybės standartų kūrimo principais ir reikalavimais, prekių kokybės valdymo pagrindiniais principais, reikšme įmonės veiklai, nuolatinio kokybės gerinimo bei mokymo svarba, atskirais prekybos vadybos aspektais ir t.t. Kurso metu atkreipiamas dėmesys į prekių kokybę įtakojančius veiksnius, kokybės rodiklius ir kokybės lygio nustatymą. Aptariamos vartotojų teisės ir pareigos prekių kokybės atžvilgiu. Analizuojamas valstybinis produktų saugos reguliavimas, prekių ženklinimo aspektai, maisto saugos principai, higienos normų reikalavimai, kokybės reglamentavimas ES ir Lietuvoje Adomėnas, V. (2011). Standartizuota vadybos sistema: nuo kūrimo iki tobulinimo. Kaunas: Technologija Besterfield, D.H., Besterfield-Michna, C., Besterfield, G. H., Besterfield-Sacre, M., Urdhwareshe, H., Urdhwareshe, R. (2011). Total Quality Management. Serafinas, D. (2011). Kokybės vadybos teorijos praktinis taikymas. Mokomoji knyga. Vilnius: VU. Šimkus, A. (2010). Visuotinės kokybės vadybos įvadas. Kaunas. Vyšniauskienė, L. (2014). Kokybės vadybos sistemų poveikis organizacijų gaunamai naudai ir kokybės kultūrai. Daktaro disertacija. Vilnius. Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Ligita Šalkaukienė S04E013 Vidaus auditas 5 kr. Vidaus auditas apibrėžia, ką reikia daryti, kad darbas būtų atliktas tinkamai. Studentai, išklausę vidaus audito kursą, sugebėtų parengti ir vykdyti vidaus audito kokybės vertinimo ir tobulinimo programą, sugebėtų stebėti jos veiksmingumą. Vidaus auditas yra nepriklausoma, objektyvi tyrimo ir konsultavimo veikla, skirta pridėtinei vertei kurti ir ūkio subjekto veiklai gerinti. Išklausę kursą, studentai gebės įvertinti, kaip atliekamas vidaus auditas, vadovaujantis Vidaus audito profesinės praktikos standartais: kokybės, veiklos ir diegimo. Siekiamybė, kad studentai suprastų, kad labai svarbu organizacijoje nepriklausomybė, kuri leidžia vidaus auditoriams priimti nešališkus ir objektyvius sprendimus, kurie yra labai svarbūs tinkamai atliekant auditą. Nepriklausomybė susijusi su vidaus auditoriaus statusu organizacijoje ir objektyvumu. Dagilienė, L., Seminogovas, B. (2013). Audito atvejai. Kaunas: Technologija. Daujotaitė, D., Giriūnas, L. ir kt. (2015). Finansų kontrolė ir auditas: teorija ir praktika. Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas. Kaziliūnas, A. (2009). Kokybės analizė, planavimas ir auditas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras.

8 Oržekauskas, P. (2012). Valdymo ir veiklos audito pagrindai. Kaunas: Technologija. Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Vilma Eidininkienė S04E014 Finansinis planavimas 3 kr. Šio dalyko kursas skirtas supažindinti studentus su įmonių finansiniu planavimu. Studentams perteikiama finansinio planavimo esmė, pristatoma finansinio planavimo reikšmė įmonių veiklos vystymui, sudaromos sąlygos atsirinkti būtiniausią informaciją finansiniam planavimui. Atkreipiamas studentų dėmesys, kaip svarbu finansiniame planavime analizuoti įmonių veiklos rezultatus, vystymosi kryptys, esamą padėtį, studentai supažindinami su informacijos šaltiniais būtinais finansiniame planavime. Šio kurso metu analizuojami finansinio planavimo principai, įmonių biudžeto formavimo ypatumai, atliekami perspektyviniai finansinio planavimo skaičiavimai. Bagdonas, E., Railienė, G. (2013). Finansų valdymo sprendimai: mokomoji knyga. Kaunas: Technologija. Buškevičiūtė, E., Kanapickienė, R., Patašius, M. (2010). Finansinių rezultatų analizė. Kaunas: Technologija. Černius, G. (2014). Įmonės finansų valdymo pagrindai. Vilnius. Mackevičius, J. (2009). Finansinių ataskaitų auditas ir analizė procedūros, metodikos ir vertinimas: monografija. Vilnius: TEV. Skujienė, A. (2008). Finansų vadyba: mokomoji knyga. UAB Mokesčių srautas. Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Daiva Viningienė S04E015 Finansinė analizė 3 kr. Įmonės buhalteriui svarbu naudoti ekonominius matematinius metodus bei duomenis, pagrįstus finansų analize. Finansų analizės dalyko kursu siekiama, kad studentas suvoktų finansų analizės teorinius pagrindus, suprastų finansų analizės svarbą įmonės padėties įvertinimui ir plėtros galimybėms, išsiaiškintų finansinių rezultatų bei finansinių operacijų efektyvumo analizės metodus ir būdus bei mokėtų juos pritaikyti praktikoje. Finansų analizės paskaitose bus nagrinėjama finansų analizės reikšmė rinkos ekonomikos sąlygomis, analizuojami jos metodai, būdai ir rūšys, nagrinėjamos finansų teorijų mokyklos, išsiaiškinami finansų analizės organizavimo etapai ir procedūros. Taip pat jos metu atliekama įmonės finansinių ataskaitų horizontalioji, vertikalioji ir santykinių rodiklių analizė bei analizuojamas įmonės veiklos efektyvumas, pinigų srautų judėjimas, trumpalaikis ir ilgalaikis turtas, atliekamas įmonės finansinės būklės įvertinimas. Aleknevičienė, V. (2011). Įmonės finansų valdymas. Kaunas: Spalvų kraitė. Bagdžiūnienė, V. (2013). Finansinių ataskaitų analizė. Esmė ir verslo situacijos. Vilnius, Conto litera. Juozaitienė, L. (2008). Įmonės finansai: analizė ir valdymas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. Mackevičius, J., Giriūnas, L., Valkauskas, R. (2014). Finansinė analizė. Vilnius: VU leidykla. Fridson, M. S., Alvarez, F. (2011). Financial Statement Analysis: A Practitioner s Guide. Wiley Finance. Dalyko aprašo sudarytoja doc. Kristina Puleikienė S04E017 Verslo ekonominis vertinimas 5 kr. Rinkos ekonomikos sąlygomis verslo ir turto vertinimo metodologija tampa būtina keičiantis turto ar verslo savininkams, t. y. jei jis parduodamas, perduodamas kaip nepiniginis (turtinis) įnašas, mainomas, dovanojamas, paveldimas, jis apdraudžiamas, apmokestinamas, deklaruojamas, jungiamas su kitu turtu, padalijamas ar atidalijamas iš bendro turto, įkeičiamas, turtas įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus, išnuomojamas arba perduodamas kitiems asmenims pasaugos, panaudos pagrindais ar patikėjimo teise, paimamas įstatymų nustatyta tvarka visuomenės poreikiams, pripažįstamas bešeimininkiu, verslui taikomos bankroto procedūros, vykdomi teismų sprendimai, nutartys ir nutarimai civilinėse bylose, teismų nuosprendžiai ir nutartys baudžiamosiose bylose dėl turtinių išieškojimų, hipotekos teisėjų nutartys įkeistą turtą parduoti iš varžytynių ir galų gale jei to pageidauja turto savininkas arba turto vertinimo užsakovas. Siekiant atlikti verslo ir turto vertinimą taikomi lyginamosios vertės, atkuriamosios vertės (kaštų), naudojimo pajamų vertės, ypatingosios vertės ir kt. vertinimo metodai arba jų deriniai, kurie būtent ir nagrinėjami teoriniu ir praktiniu aspektais studijuojant šį kursą. Studijų eigoje išskiriamos trys pagrindinės dalys: turto ir verslo kaip vertinimo objekto apibrėžimas, turto ir verslo vertintojo kaip vertinimo subjekto charakterizavimas ir vertinimo proceso teoriniai ir praktiniai aspektai. Bartkus, E. V. (2014). Inovacijų valdymas ir ekonominis vertinimas: studijų knyga. Galinienė, B. (2005). Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija. Vilnius: VU leidykla. Lietuvos nacionaliniai turto vertinimo standartai Vilnius. LTV ir LTVVĮA. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas m. gegužės 25 d. Šapalienė, L., Valentukevičienė, S., Zakarienė, J. (2014). Verslo plano ekonominių skaičiavimų pagrindai: mokomoji knyga. Ciklonas. Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Deimena Kiyak S04E016 Verslo finansų valdymas 4 kr. Verslo finansų valdymo kursu siekiama suteikti reikiamų teorinių ir praktinių žinių, kad studentai gebėtų analizuoti įmonės veiklą, ją vertinti, prognozuoti, planuoti ir kontroliuoti. Pritaikę pagrindinius verslo finansų valdymo principus, jie gebės identifikuoti kapitalo struktūros ir dividendų politikos formavimo, įmonės vertės valdymo, trumpalaikio turto ir jo finansavimo valdymo problemas bei jas spręsti, priimti strateginius, taktinius ir operatyviuosius finansų valdymo sprendimus, pagrįstus analitiniu vertinimu. Studentai išmoks formuoti kapitalo struktūrą, susipažins su trumpalaikio turto ir jo finansavimo valdymu. Mokomasi iš uždavinių sprendimų ir realių įmonių situacijų analizės, pritaikant teorines ir metodines finansų valdymo žinias. Aleknevičienė, V. (2011). Įmonės finansų valdymas. Kaunas: Spalvų kraitė.

9 Juozaitienė, L. (2008). Įmonės finansai: analizė ir valdymas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. Kancerevyčius, G. (2009). Finansai ir investicijos. Kaunas: Smaltijos leidykla Lileikienė, A, Grigaliūnienė, Ž. (2014). Verslo finansų valdymas. Klaipėda: KU leidykla. Brealey A. R., Myers S.C., Marcus J. A. (2009). Fundamentals of Corporate Finance. 6th Edition. Boston: McGraw-Hill/Irwin. Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Daiva Daugintytė S04E018 Verslo biudžetų sudarymas 3 kr. Siekdami organizuoti ūkio subjekto apskaitos tarnybos darbą, formuoti apskaitos politiką bei vertinti, lyginti, naudoti apskaitos informaciją pagal buhalterio pareiginius nuostatus buhalteriai turi nuolat stebėti pagrindinių finansinių rodiklių indikatorių kitimą įmonėje bei prognozuoti tų pokyčių pasekmes. Įmonėje būtina sukurti vientisą planavimo ir prognozės sistemą, siekti optimalaus santykio tarp pajamų ir išlaidų bei efektyvaus visų išteklių naudojimo. Verslo biudžetų sudarymo dalyko studijų metu pateikiami biudžetų sudarymo procesai ir pagrindiniai sudarymo principai verslo įmonėse. Supažindinama su dažniausiai pasitaikančiomis kliūtimis, sudarant verslo įmonės biudžetus, derinant verslo siekius su galimybėmis realizuoti pamatuotus tikslus. Nagrinėjami biudžetavimo principai atskirose įmonės funkcinėse grandyse, pristatomi biudžetų planavimo ir prognozavimo instrumentai, taikytini sudarant biudžetus. Bagdžiūnienė, V. (2011). Įmonių veiklos planavimas ir analizė: esmė ir verslo situacijos. Vilnius: Conto litera. Lekavičienė, D. (2010). Ekonominio planavimo ir biudžetų sudarymo praktinės užduotys. Mokomoji knyga. Klaipėda. Mileris, R. (2012). Įmonių veiklos planavimo ir finansų pagrindai. Kaunas: Technologija. Paunksnienė, J., Antanavičienė, J., Peleckis, K. (2011). Verslo pagrindai. Vilnius: Technika. Tamulevičienė, D., Subačienė, R. (2013). Valdymo apskaita. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Deimena Kiyak S04S001 Investicijų finansinis vertinimas 3 kr. Studijų dalyko tikslas išmokyti studentus vykdyti būtinus ekonominius ir finansinius veiksmus, kurių pagrindu priimami investicijų vertinimo ir pasirinkimo sprendimus versle. Studentai turi gebėti vertinti investicijų ir kapitalo paskirstymo reikšmę ir svarbą sprendimų priėmimo procese, gebėti atlikti finansų matematikos pagrindinius veiksmus, gebėti naudoti investicijų vertinimo būdus ir metodus praktinėje veikoje. Verslo įmonė ar jos atskiras padalinys turi ne tik atlikti apibrėžtas funkcijas, bet privalo veikti efektyviai, t. y., investicija turi pasižymėti tam tikra grąža. Todėl sprendimų priėmimo pagrindas dažnai yra ekonominiai faktoriai, o verslo specialistai geba teisingai įvertinti ir numatyti investicijų tikslingumą, jų naudą įmonės veiklai bei plėtrai. Cibulskienė, D. (2009). Investicijų ekonomika: mokomoji knyga. Šiauliai; Šiaulių universiteto leidykla. Gasparėnienė, L. (2015). Finansinių investicijų ir investicinių projektų vertinimas: monografija. Vilnius. Vitas, A. (2016). Įmonės finansų ir verslo procesų analizė: investicijų rizika, biudžetų formavimas. Vilnius. Valentinavičius, S. (2010). Investicijų valdymas: teoriniai ir praktiniai aspektai: monografija. Vilnius. Dalyko aprašo sudarytojas doc. dr. Arvidas Masiulis S04E019 Pažintinė praktika (praktinio mokymo įmonėje) 4 kr. (0T, 45P, 15K, 47S) Mokymo imitacinė firma atitinka realios įmonės ūkines finansines sąlygas, visos atliekamos operacijos yra artimos realioms sąlygoms, tačiau prekės ir pinigai egzistuoja tik popieriuose. Studentai praktinio mokymo firmoje dirba personalo, pirkimų, pardavimų bei finansų skyrių darbuotojais: priima bei atleidžia darbuotojus iš darbo, rengia ir įformina dokumentus, tvarko korespondenciją pagal galiojančias raštvedybos taisykles, apmoka mokesčius, parduoda prekes kitoms analogiškoms firmoms Lietuvoje bei užsienyje. Praktikos metu studentai taiko įgytas teorines žinias, sprendžia iškilusias problemas, bendrauja ir bendradarbiauja, geba lanksčiai ir kūrybiškai analizuoti gyvenimo realybę, turi galimybę dirbti su naujomis informacinėmis technologijomis. Balvočiūtė, R. (2005). Verslo imitavimo įmonės kūrimas ir veiklos procesai. Šiauliai: ŠU leidykla. Bačiulytė, R., Stonienė, A. (2008). Verslo praktinio mokymo firmų mugės: pasirengimas, dalyvavimas ir rezultatų apibendrinimas. Vilnius. Bačiulytė, R. ir kt. (2009). Verslo praktinio mokymo firmų darbo patirtis ir veiklos gairės. Vilnius. Ežerskienė, S. ir kt. (2009). Kokybės vadybos sistemos diegimas verslo praktinio mokymo firmoje. Vilnius. Mikalkevičienė, D. ir bendraautoriai. (2009). VPMF patirtis. Mokomės kurti įvaizdį. Vilnius. Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Rasa Romerytė - Šereikienė S04E020 Mokomoji praktika (praktinio mokymo įmonėje) 5 kr. (0T, 45P, 15K, 73S) Mokomosios praktikos metu imitacinėje firmoje "Biurometa" studentai imituoja realų buhalterio darbą. Studentai, pradėję dirbti šioje įmonėje, perima įmonės likučius, kuriuos turi suvesti į programą Asistentė. Tokiu būdu jie programoje susikuria įmonę, ją apsirašo parametruose bei suveda į programą perimtus likučius: Didžiosios knygos sąskaitas, pasikoreguoja sąskaitų planą, suveda ilgalaikio turto likučius, atsargas, debitorinius, kreditorinius likučius. Suvedę likučius, studentai pradeda dirbti buhalterio darbus įmonėje: veda pirkimų apskaitą, pajamuoja atsargas, nurašo atsargas, veda pardavimų apskaitą, suveda per atsiskaitymus banko išrašus, mėnesiui pasibaigus skaičiuoja darbo užmokestį, ilgalaikio turto nusidėvėjimą, uždaro gaunamą PVM su mokėtinu PVM ir kitas ūkines operacijas pagal užduotis. Visas atliktas ūkines operacijas perkelia į Didžiąją knygą, suformuoja gaunamų, išrašomų sąskaitų registrus. Praktikos metu studentai atlieka realias buhalterio funkcijas įmonėje.

10 Kalčinskas, G. Kalčinskaitė Klimaitienė, R. (2013). Buhalterinės apskaitos pagrindai. Pačiolis. Žaptorius, J. (2015). Finansinė apskaita. Vilnius: VGTU. Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Vilma Eidininkienė S04E021 Profesinės veiklos praktika 9 kr. (0T, 0P, 30K, 210S) Profesinės veiklos praktikos metu studentai praktinėje veikloje įtvirtina per pirmųjų kelerių metų studijas įgytas teorines žinias, realioje įmonėje tobulina praktinio darbo įgūdžius, gilina savo kaip būsimo apskaitos specialisto kompetencijas. Susipažįsta su pagrindiniais įmonės veiklos organizavimo praktiniais aspektais, finansų valdymu, apskaitos sistema, kainodaros politika, ekonominių išteklių racionalumo vertinimo procesu. Atlikę praktiką, studentai gebės apibūdinti pagrindinius įmonės apskaitai keliamus reikalavimus, taikomus apskaitos principus, naudojamą apskaitos modelį, įvertinti įmonėje taikomą apskaitos tvarką, sudaryti įmonės periodinę atskaitomybę. Kalčinskas, G. Kalčinskaitė Klimaitienė, R. (2013). Buhalterinės apskaitos pagrindai. Pačiolis. Žaptorius, J. (2015). Finansinė apskaita. Vilnius: VGTU. Dalyko aprašo sudarytojos: doc. Kristina Puleikienė, lekt. Vilma Eidininkienė S04E022 Baigiamoji profesinės veiklos praktika 15 kr. (0T, 0P, 30K, 370S) Baigiamąja profesinės veiklos praktika siekiama ugdyti studentų praktinius įgūdžius, renkantis apskaitos politikos įgyvendinimo priemones skirtingų teisinių formų verslo įmonėse. Atlikę praktiką, studentai gebės pritaikyti nematerialinių ir materialinių vertybių, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų apskaitos politikos įgyvendinimo priemones, apibūdinti finansinių, mokestinių ataskaitų sudarymo tikslus ir metodus bei jų teikiamą informaciją, analizuoti teisinę, mokslinę literatūrą ir įvairius duomenų šaltinius nagrinėjant įmonių ūkinių įvykių apskaitymo ir finansinių ataskaitų sudarymo problemas. Pačiolio specialistai (2013). Įmonės apskaitos politika. Pačiolis. Žabtorius, J. (2015). Finansinė apskaita. Vilnius: VGTU. Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Deimena Kiyak S04E023 Kursinis darbas - 3 kr. (0T, 0P, 15K, 65S) Apskaitos kursiniame darbe studentai pritaiko studijų metu įgytas teorines žinias, lavina analitinius gebėjimus. Teorinėje kursinio darbo dalyje atlieka įvairių šaltinių analizę, pagal pasirinktą loginį nuoseklumą pateikia pasirinktai temai svarbiausius teorinius aspektus. Remiantis teorine dalimi atliekamas empirinis tyrimas, kurio pagrindiniai rezultatai apibendrinami išvadose. Šioje dalyje studentai analizuoja pasirinktos įmonės veiklą, atlieka pasirinkto objekto apskaitos analizę. Studentai taip pat pateikia keletą praktinę reikšmę turinčių, pagrįstų rekomendacijų, apibūdindami jų įgyvendinimo potencialų poveikį nagrinėjamai įmonei ar įstaigai. Kadangi kursiniai darbai pristatomi ne tik raštu, bet ir žodžiu, tai leidžia lavinti studentų tiesioginio verbalinio bendravimo bei dalykinės komunikacijos įgūdžius. Kardelis, K. (2016). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Vilnius: MELC. Ramašauskas, O., Grigolienė, R., Martinkienė, J., Puleikienė, K. ir kt. (2018). Baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. Žaptorius, J. (2015). Finansinė apskaita. Vilnius: VGTU. Dalyko aprašo sudarytoja doc. Kristina Puleikienė S04E024 Baigiamasis darbas - 9 kr. (0T, 0P, 30K, 210S) Baigiamasis darbas tai pagal paties autoriaus pasirinktą (suderintą su darbo vadovu ir patvirtintą katedroje) temą savarankiškai parengtas darbas, pagrįstas atliktais tyrimais (teoriniais ir empiriniais). Kolegijos absolvento diplominis darbas yra įrodymas, kad absolventas geba: pasirinkti mokslinę literatūrą ir ją kokybiškai analizuoti; teorines žinias pritaikyti praktiniame darbe; kritiškai vertinti įvairių autorių teorines nuostatas; pasirinkti taikomųjų tyrimų metodus ir modelius; formuluoti tyrimo hipotezę /hipotetinį teiginį ir jį pagrįsti; empiriniais tyrimais; pateikti savarankiškas išvadas ir realius pagrįstus pasiūlymus. Kardelis, K. (2016). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Vilnius: MELC. Mackevičius, J., Subačienė, R. (2016). Lietuvos buhalterinės apskaitos sistema: praeitis, dabartis, perspektyvos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA BENDRŲJŲ DISCIPLINŲ KATEDRA STATYBOS VERSLO VADYBA STUDIJŲ DALYKŲ ANOTACIJOS P01B027 Išmanieji matematiniai s

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA BENDRŲJŲ DISCIPLINŲ KATEDRA STATYBOS VERSLO VADYBA STUDIJŲ DALYKŲ ANOTACIJOS P01B027 Išmanieji matematiniai s VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA BENDRŲJŲ DISCIPLINŲ KATEDRA STATYBOS VERSLO VADYBA STUDIJŲ DALYKŲ ANOTACIJOS P01B027 Išmanieji matematiniai sprendimai - 5 kr. (T25, P20, K15, S73 ) Dalyko kurse

Detaliau

B I B L I O T E K O S N A U J I E N O S 2019 metai Prenumeruojami elektroniniai leidiniai : VGTU el. Knygos - Paiešką vykdyti per ebooks.vgtu.lt arba

B I B L I O T E K O S N A U J I E N O S 2019 metai Prenumeruojami elektroniniai leidiniai : VGTU el. Knygos - Paiešką vykdyti per ebooks.vgtu.lt arba B I B L I O T E K O S N A U J I E N O S 2019 metai Prenumeruojami elektroniniai leidiniai : VGTU el. Knygos - Paiešką vykdyti per ebooks.vgtu.lt arba per ALEPH katalogą. Baublys, Adolfas. Krovinių vežimas

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ,

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Kaimo kultūros institutas Kalbų centras STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: KIKAB03E Pavadinimas lietuvių kalba: Verslo vokiečių kalbos pagrindai (B2 4 lygis) Pavadinimas

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis I šeštadienis (2019-08-31) Mediacijos pagrindai Mokymų dieną veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė Ginčo samprata ir sprendimo būdų įvairovė Mediacijos samprata

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr Studijų programos aprašas Studijų programos pavadinimas Informatika Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai) Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Informatikos katedra

Detaliau

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos Patvirtinta bendra forma 2015-05-26, potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos studijų dalyko ĮVADAS Į STUDIJAS APRAŠAS Studijų programą

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx AKTYVAUS MOKYMOSI METODAI TEISINIO UGDYMO PASKAITOSE DOC. DR. ROMAS PRAKAPAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA KOKYBĖ KAIP ŠIANDIENOS AKTUALIJA Mokslo ir studijų sistema orientuojama į kūrybingos, išsilavinusios, orios,

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS

ALEKSANDRO STULGINSKIO  UNIVERSITETAS Programos kodas Dėstomoji kalba Studijų sritis ir kryptis (šaka) Studijų pakopa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS Antrosios pakopos studijų programa LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau