3 VSAFAS projekto priedai

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "3 VSAFAS projekto priedai"

Transkriptas

1 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm kodas (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena A. ILGALAIKIS TURTAS , ,90 I. Nematerialusis turtas 0,00 0,00 I.1 Plėtros darbai I.2 Programinė įranga ir jos licencijos I.3 Kitas nematerialusis turtas I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai I.5 Prestižas II. Ilgalaikis materialusis turtas , ,90 II.1 Žemė II.2 Pastatai , ,52 II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės II.5 Mašinos ir įrenginiai 33760,20 II.6 Transporto priemonės II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės II.8 Baldai ir biuro įranga , ,38 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 32696,95 II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai III. Ilgalaikis finansinis turtas IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas B. BIOLOGINIS TURTAS C. TRUMPALAIKIS TURTAS , ,32 I. Atsargos 0,00 0,00 I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti II. Išankstiniai apmokėjimai 6 307,63 503,00 III. Per vienus metus gautinos sumos , ,42 III.1 III.2 III.3 Kauno "Atžalyno" vidurinė mokykla (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS Straipsniai Gautinos trumpalaikės finansinės sumos Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos Gautinos finansavimo sumos Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas Nr (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų III.4 680,00 134,52 III.5 Sukauptos gautinos sumos , ,29 III.6 Kitos gautinos sumos 1160, ,61 IV. Trumpalaikės investicijos

2 Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai , ,90 IŠ VISO TURTO: , ,22 D. FINANSAVIMO SUMOS , ,23 I. Iš valstybės biudžeto 50425, ,96 II. Iš savivaldybės biudžeto , ,52 III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų , ,06 IV. Iš kitų šaltinių 33636, ,69 E. ĮSIPAREIGOJIMAI , ,00 I. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 0,00 I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai II. Trumpalaikiai įsipareigojimai , ,00 II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00 0,00 II.6.1 II.6.2 II.7 II.8 Grąžintinos finansavimo sumos Kitos mokėtinos sumos biudžetui Mokėtinos socialinės išmokos Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos , ,04 II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai , ,98 II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 12 II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai , , , ,81 F. GRYNASIS TURTAS , ,99 I. Dalininkų kapitalas II. Rezervai 0,00 0,00 II.1 II.2 III. Tikrosios vertės rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo įtaka IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 381, ,99 IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -7766, ,79 IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 8147, ,20 G. MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: Direktorė , ,22 Nijolė Jukštienė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos (parašas) (vardas ir pavardė) vadovas) Vyr buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) Aušra Šatkienė (vardas ir pavardė)

3 Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

4

5

6

7 3-iojo VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma) Kauno "Atžalyno" vidurinė mokykla (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas) VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS Nr (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų Praėjęs Pastabo Ataskaitinis Straipsniai ataskaitinis s laikotarpis laikotarpis A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS , ,53 I. FINANSAVIMO PAJAMOS , ,26 I.1. Iš valstybės biudžeto , ,49 I.2. Iš savivaldybių biudžetų , ,44 I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų , ,28 I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių , ,05 II. III. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 11091, ,27 III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos , ,27 III.2. B. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS , ,75 I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO , ,15 II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS , ,44 III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ , ,44 IV. KOMANDIRUOČIŲ 34315, ,28 V. TRANSPORTO 18809, ,46 VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO , ,91 VIII. IX. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA , ,07 X. XI. XII. XIII. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ NUOMOS FINANSAVIMO KITŲ PASLAUGŲ 41844, XIV. C. KITOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS , ,78 D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 5493,68 970,25

8 I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS ,68 970,25 PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS II. PAJAMOS III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS 16-79,54-32,24 F. G. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA PELNO MOKESTIS GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ H , ,79 I. J. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -7766, ,79 I. II. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) Vyr buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (parašas) Nijolė Jukštienė (vardas ir pavardė) Aušra Šatkienė (vardas ir pavardė)

9

10 4-ojo VSAFAS Grynojo turto pokyčių ataskaita 1 priedas Kauno "Atžalyno" vidurinė mokykla (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) Partizanų 46, Kaunas (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas) GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA* PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS Nr (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų Tenka kontroliuojančiajam subjektui Straipsniai Kiti rezervai Pastabos Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės rezervas Nuosavybės metodo įtaka Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką Iš viso Mažumos dalis Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. 5274, ,20 2. Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka x x x Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x x x x x 5. Kiti sudaryti rezervai x x x x 6. Kiti panaudoti rezervai x x x x Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas x x x x x 2873, ,79 9. Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 8147, , Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka Kitos rezervų padidėjimo 12. (sumažėjimo) sumos x x x x x x x x x 13. Kiti sudaryti rezervai x x x x 14. Kiti panaudoti rezervai x x x x Dalininkų (nuosavo) kapitalo 15. padidėjimo (sumažėjimo) sumos Ataskaitinio laikotarpio grynasis 16. perviršis ar deficitas x x x -7766, , Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. 381,32 381,32 *Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. Direktorė (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) x (parašas) x Nijolė Jukštienė (vardas ir pavardė) Vyr buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) Aušra Šatkienė (vardas ir pavardė)

11

12

13 Tiesioginiai pinigų srautai Netiesiogini ai pinigų srautai 5-ojo VSAFAS Pinigų srautų ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma) Straipsniai Kauno "Atžalyno" vidurinė mokykla (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas) PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS Pastab os Nr (data) Ataskaitinis laikotarpis Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų Iš viso Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Tiesioginiai pinigų srautai Netiesiogi niai pinigų srautai A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -6628,14 0, , , ,18 I. Įplaukos , , , , ,30 I.1. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: , , , , ,77 I.1.1 Iš valstybės biudžeto , , , ,82 I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto , , , , ,00 I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 17039, ,57 I.1.4 Iš kitų šaltinių ,75 599, , , ,95 I.2. Iš mokesčių 1.3. Iš socialinių įmokų I.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 21759, , , ,28 I.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto(gautos spec.pr) 23397, , , ,00 I.6. Gautos palūkanos I.7. Kitos įplaukos 35,00 35,00 985,25 985,25 II. Pervestos lėšos , , , ,27 II.1 Į valstybės biudžetą II.2 Į savivaldybių biudžetus , , , ,27 II.3. II.4 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms Į kitus išteklių fondus II.5 II.6 Viešojo sektoriaus subjektams Kitiems subjektams III. Išmokos , , , , ,21 III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , , ,80 III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių 80051, , , , ,62 III.3 Komandiruočių 34315, , , ,28 III.4 Transporto 18756, , , ,00 III.5 Kvalifikacijos kėlimo 2497, , , ,00 III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo , , , ,91 III.7 Atsargų įsigijimo 68426,86 599, , , ,67 III.8 Socialinių išmokų 0 III.9 Nuomos (iš valgyklos) 0 0 III.10 Kitų paslaugų įsigijimo 43375, , , ,69 III.11 Sumokėtos palūkanos III.12 Kitos išmokos 0 32,24 32,24 B. INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI , , , ,30 I. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas , , , ,30 II. III. IV. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas Ilgalaikio finansinio turto perleidimas V. Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas Iš viso

14 Straipsniai Pastab os Tiesioginiai pinigų srautai Ataskaitinis laikotarpis Netiesiogini ai pinigų srautai Iš viso Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Tiesioginiai pinigų srautai Netiesiogi niai pinigų srautai VI. Kiti investicinės veiklos pinigų srautai C. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 23200, , , ,30 I. Įplaukos iš gautų paskolų II. Gautų paskolų grąžinimas III. IV. Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti: 23200, , , ,30 IV.1 Iš valstybės biudžeto 23200, , , ,30 IV.2 Iš savivaldybės biudžeto 0 0 IV.3 IV.4 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų Iš kitų šaltinių 0 0 V. VI. VII. D. Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti Gauti dividendai Kiti finansinės veiklos pinigų srautai VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Iš viso ,14 0, , , , , , , , , , , ,90 Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) Vyr buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (parašas) Nijolė Jukštienė (vardas ir pavardė) Aušra Šatkienė (vardas ir pavardė)

15 6-ojo VSAFAS Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 4 priedas (Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 2013 M. Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00 0, Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 1.2. Baudų ir delspinigių pajamos 1.3. Palūkanų pajamos 1.4. Dividendai 1.5. Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* 1.6. Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -79,54-32, Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo 2.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos -79,54-32, Palūkanų sąnaudos 2.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* 3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) 79,54 32,24 * Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

16 6-ojo VSAFAS Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 6 priedas (Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) 2014 INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS 2013 M. Straipsnio pavadinimas Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 307,63 503, Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 12, Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 1.3. Išankstiniai mokesčių mokėjimai 0, Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai 1.5. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 1.6. Kiti išanktiniai apmokėjimai 1, Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 1.8. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 295,00 502, Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 307,63 503,00

17 8-ojo VSAFAS Atsargos 1 priedas (Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ 2013 M LAIKOTARPĮ* nebaigta gaminti produkcija nebaigtos vykdyti sutartys pagaminta produkcija atsargos, skirtos parduoti Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: ( ) , , įsigyto turto įsigijimo savikaina 69025, ,86 nemokamai gautų atsargų įsigijimo 56862, , savikaina Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį ( ) 3.1. Parduota 3.2. Perleista (paskirstyta) , , Sunaudota veikloje , , Kiti nurašymai Straipsniai 4. Pergrupavimai (+/-) 5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) 6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų 7. atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo) Strateginės ir neliečiamosios atsargos Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0 0, ,00 Iš viso

18 Ilgalaikis Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos Pagaminta produkcija ir Strateginės ir Medžiagos, materialusis ir vykdyti sutartys atsargos, skirtos parduoti Straipsniai neliečiamosios žaliavos ir ūkinis biologinis Iš viso atsargos inventorius turtas, skirtas nebaigta gaminti nebaigtos vykdyti pagaminta atsargos, skirtos parduoti produkcija sutartys produkcija parduoti Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas ( ) Parduota Perleista (paskirstyta) Sunaudota veikloje Kiti nurašymai 11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-11) Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) *Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste , ,00 0 0, ,00

19 10-ojo VSAFAS Kitos pajamos 2 priedas (Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) KITOS PAJAMOS* PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D DUOMENIS Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Pagrindinės veiklos kitos pajamos , , Pajamos iš rinkliavų 1.2. Pajamos iš administracinių baudų 1.3. Pajamos iš dividendų 1.4. Pajamos iš atsargų pardavimo 1.5. Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 1.6. Suteiktų paslaugų pajamos** 11091, , Kitos Kitos veiklos pajamos Straipsnio pavadinimas Pajamos iš atsargų pardavimo 2.2. Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 2.3. Nuomos pajamos 2.4. Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** 2.5. Kitos * Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste. ** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste. 2014

20 mes nepildom

21 10-ojo VSAFAS Kitos pajamos 3 priedas (Informacijos apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) 2013 M KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS* Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Kitos veiklos pajamos 5493,68 970, Pajamos iš atsargų pardavimo 1.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 1.3 Nuomos pajamos 5493, Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** 1.5 Kitos 970,25 2. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 3. Kitos veiklos sąnaudos 3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 3.2 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo 3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 3.4 Paslaugų sąnaudos 3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 3.6 Kitos veiklos sąnaudos 4. Kitos veiklos rezultatas 5493,68 970,25 * Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos aiškinamojo rašto tekste. ** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

22 12-ojo VSAFAS Ilgalaikis materialusis turtas 1 priedas Kitas ilgalaikis Išank Pastatai Infrastruktūros ir jamosios Mašinos ir porto mosios Kitas Nebaigta niai Nekilno- Trans- Kilnoja- materialusis turtas sti- Baldai ir Straipsniai Žemė biuro Iš viso Gyvenamieji pastatai statiniai vertybės ės vertybės vertybės materialusi kėjim Kiti kiti kultūros įrenginiai priemon kultūros Kitos ilgalaikis statyba apmo- įranga s turtas ai Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį ( ) ,00 0, ,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0, ,32 0, ,00 0,00 0, , pirkto turto įsigijimo savikaina 26782, , , (Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma) neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 64627, , ,93 3. turto suma per ataskaitinį laikotarpį 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, parduoto 3.2. perduoto ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ 2013 M LAIKOTARPĮ* Parduoto, perduoto ir nurašyto ( ) 3.3. nurašyto 0,00 Pergrupavimai (+/-) , , ,47 0,00 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) 5. 0,00 0, ,00 0,00 0, ,14 0,00 0, ,75 0, ,47 0,00 0, ,36 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 6. X ,48 0, ,00 0,00 0, ,05 X X X ,53 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma** 7. X 977,77 X X X 977,77

23 Kitas ilgalaikis Išank Pastatai Infrastruktūros ir jamosios Mašinos ir porto mosios Kitas Nebaigta niai Nekilno- Trans- Kilnoja- materialusis turtas sti- Baldai ir Straipsniai Žemė biuro Iš viso Gyvenamieji pastatai statiniai vertybės ės vertybės vertybės materialusi kėjim Kiti kiti kultūros įrenginiai priemon kultūros Kitos ilgalaikis statyba apmo- įranga s turtas ai Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 8. X , , ,38 X X X ,55 Sukaupta parduoto, perduoto ir 9. nurašyto turto nusidėvėjimo X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X X 0,00 suma ( ) 9.1. parduoto X X X X 9.2. perduoto X X X X 9.3. nurašyto X X X X 0, Pergrupavimai (+/-) X -3375, ,00 X 6375,52 X X 0,00 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-10) 11. X ,96 0,00 0, ,94 0,00 0, ,43 X 6375,52 X X ,85 Nuvertėjimo suma ataskaitinio 12. X X laikotarpio pradžioje Neatlygintinai gauto turto 13. X X sukaupta nuvertėjimo suma** Apskaičiuota nuvertėjimo suma 14. X X per ataskaitinį laikotarpį Panaikinta nuvertėjimo suma per 15. X X ataskaitinį laikotarpį Sukaupta parduoto, perduoto ir 16. nurašyto turto nuvertėjimo suma X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ) parduoto X X perduoto X X nurašyto X X 17. Pergrupavimai (+/-) X X

24 Kitas ilgalaikis Išank Pastatai Infrastruktūros ir jamosios Mašinos ir porto mosios Kitas Nebaigta niai Nekilno- Trans- Kilnoja- materialusis turtas sti- Baldai ir Straipsniai Žemė biuro Iš viso Gyvenamieji pastatai statiniai vertybės ės vertybės vertybės materialusi kėjim Kiti kiti kultūros įrenginiai priemon kultūros Kitos ilgalaikis statyba apmo- įranga s turtas ai Nuvertėjimo suma ataskaitinio 18. laikotarpio pabaigoje ( X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, /-17) Tikroji vertė ataskaitinio 19. X X X X X X X X X laikotarpio pradžioje 20. Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis Tikrosios vertės pasikeitimo per 21. X X X X X X X X X ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) Parduoto, perduoto ir nurašyto 22. turto tikrosios vertės suma 0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,00 ( ) parduoto X X X X X X X X X perduoto X X X X X X X X X nurašyto X X X X X X X X X 23. Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X Tikroji vertė ataskaitinio 24. laikotarpio pabaigoje (19+20+/- 0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0, /-23) Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) 25. 0,00 0, ,04 0,00 0, ,20 0,00 0, ,32 0, ,95 0,00 0, ,51 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ( ) * - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. **- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,90

25 13-ojo VSAFAS Nematerialusis turtas 1 priedas (Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ 2013 m. LAIKOTARPĮ* Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Straipsniai Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) literatūros, mokslo ir meno kūriniai kitas nematerialusis turtas nebaigti projektai išankstiniai apmokėjimai Prestižas Iš viso Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 20821, ,35 ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį pirkto turto įsigijimo savikaina neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 3. Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį 3.1. parduoto 3.2. perduoto 3.3. nurašyto 4. Pergrupavimai (+/-) Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 5. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/ , ,35 4) 6. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 20821, ,35 X X X X laikotarpio pradžioje 7. Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma** X X X X 8. Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį X X X X 9. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 0,00 0,00 0,00 X X turto amortizacijos suma X X 0 0,00 0,00

26 Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Straipsniai Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) literatūros, mokslo ir meno kūriniai kitas nematerialusis turtas nebaigti projektai išankstiniai apmokėjimai Prestižas Iš viso 9.1. parduoto X X X X 9.2. perduoto X X X X 9.3. nurašyto X X X X 10. Pergrupavimai (+/-) X X X X 11. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 20821, X X laikotarpio pabaigoje ( /-10) X X 12. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 13. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** 14. Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį , Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 16. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma parduoto perduoto nurašyto 17. Pergrupavimai (+/-) 18. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-17) 19. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) 20. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12) * Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. ** Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

27 iš viso tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų 17-ojo VSAFAS Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 7 priedas (Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų iš viso tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso ( ) , , , , Gautinos finansavimo sumos 1.2. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0 0 0,00 0, Gautini mokesčiai Gautinos socialinės įmokos 1.3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 680,00 680,00 134,52 134, Gautinos sumos už turto naudojimą Gautinos sumos už parduotas prekes Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 680,00 680,00 134,52 134, Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą Kitos 1.4. Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos Sukauptos gautinos sumos , , , , Iš biudžeto , , , , Kitos Kitos gautinos sumos , , , , ,46 2. INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS 2013 METAIS Straipsnio pavadinimas Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena , , , , , ,46

28 17-ojo VSAFAS Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 8 priedas (Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) ( ) 1.1. Pinigai bankų sąskaitose 1.2. Pinigai kasoje 1.3. Pinigai kelyje 1.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose 1.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas Pinigai iš savivaldybės biudžeto ( ) Pinigai bankų sąskaitose 2.2. Pinigai kasoje 2.3. Pinigai kelyje 2.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose 2.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių ( ) , , Pinigai bankų sąskaitose 38070, , Pinigai kasoje 3.3. Pinigai kelyje INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS 2013 metais Paskutinė ataskaitinio Paskutinė praėjusio Straipsnio pavadinimas laikotarpio diena ataskaitinio laikotarpio diena iš viso biudžeto biudžeto iš viso asignavimai asignavimai Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) 3.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose 3.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 3.6. Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 3.7. Kiti pinigų ekvivalentai Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 5. Iš jų išteklių fondų lėšos , ,9

29 17-ojo VSAFAS Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 12 priedas (Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS 2013 metais Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena Straipsnio pavadinimas iš viso tarp jų viešojo sektoriaus subjektams tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams iš viso tarp jų viešojo sektoriaus subjektams tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 2. Tiekėjams mokėtinos sumos , , , ,04 3. Sukauptos mokėtinos sumos , , , , Sukauptos finansavimo sąnaudos 3.2. Sukauptos atostoginių sąnaudos , , , , Kitos sukauptos sąnaudos 3.4. Kitos sukauptos mokėtinos sumos 4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1160,50 0, , ,81 0, Mokėtini veiklos mokesčiai 4.2. Gauti išankstiniai apmokėjimai 4.3. Kitos mokėtinos sumos 1160,50 0, , , ,81 5. Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ( ) , , , , , ,81

30 17-ojo VSAFAS Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 13 priedas (Informacijos apie įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) 2014 INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS 2013 m. Įsipareigojimų dalis valiuta Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Nacionaline , ,99 2. Eurais 3. JAV doleriais 4. Kitomis 5. Iš viso

31 31 20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos 4 priedas FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2013 M. ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Per ataskaitinį laikotarpį Finansavi Finansavimo mo sumų Finansavimo sumų likutis Perduota Finansavimo sumos Finansavimo Finansavimo sumų sumažėjimas Finansavi kitiems sumų ataskaitini (gautos), sumų Neatlygintinai sumažėjimas dėl jų dėl jų mo sumos viešojo sumažėjimas o išskyrus pergrupavim gautas turtas panaudojimo savo perdavimo ne (grąžintos neatlygintina as * sektoriaus dėl turto laikotarpio veiklai viešojo ) subjektams pardavimo pradžioje i gautą turtą sektoriaus subjektams Finansavim o sumų (gautinų) pasikeitima s Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, 1. gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 51047, , , , ,63 valstybių ir tarptautinių organizacijų): 1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 51047, , , , , kitoms išlaidoms kompensuoti , , Finansavimo sumos Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): (Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) Finansavim o sumų likutis ataskaitini o laikotarpio pabaigoje , , , , , nepiniginiam turtui įsigyti , , , , , kitoms išlaidoms kompensuoti , ,29 0 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo 3. sumų dalis, kuri gaunama iš Europos ,06 Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš 17039, , , ,34 valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): 3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 99189, , , , , kitoms išlaidoms kompensuoti 20918, , , , Iš kitų šaltinių: 27926, , , , , nepiniginiam turtui įsigyti 599, ,4 247, , , kitoms išlaidoms kompensuoti 27926, , , , ,46 5. Iš viso finansavimo sumų , , , , ,97 * Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

32 20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos 5 priedas Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2013 M. GRUODŽIO 31 D Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Finansavimo šaltinis Finansavimo sumos (gautinos) Finansavimo sumos (gautos) Iš viso Finansavimo sumos (gautinos) Finansavimo sumos (gautos) Iš viso = = Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 51047, , , ,63 2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) , , , ,04 3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų , , , ,34 ES projektams finansuoti) 4. Iš kitų šaltinių 27926, , , ,96 5. Iš viso , , , ,

33 25-ojo VSAFAS Segmentai priedas nr. (Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys) 2013 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Segmentai Finansinių atsaskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunali nis ūkis Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir religija PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS , , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , Nusidėvėjimo ir amortizacijos , , Komunalinių paslaugų ir ryšių , , Komandiruočių 34315, , Transporto 18809, , Kvalifikacijos kėlimo 2497, , Paprastojo remonto ir eksploatavimo , , Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 0, Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina , , Socialinių išmokų 0, Nuomos 0, Finansavimo 0, Kitų paslaugų 41844, , Kitos 0, APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI , , Išmokos: , , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , Komunalinių paslaugų ir ryšių , , Komandiruočių 34315, , Transporto 18756, , Kvalifikacijos kėlimo 2497, , Paprastojo remonto ir eksploatavimo , , Atsargų įsigijimo 69025, , Socialinių išmokų 0, Nuomos 0, Kitų paslaugų įsigijimo 43375, , Sumokėtos palūkanos Kitos išmokos 0,00 Švietimas Socialin ė apsauga Iš viso

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansins atskaitomybs standartus FINANSINS

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p.

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p. KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai, tel. (8 347) 683 02, faks. (8 347) 683 02, el. p. kedainiuprc@gmail.com, http://www. prc.kedainiai.lm.lt, Duomenys

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS :1.1 Nr. (3.1)-FA-403 Visaginas I. Bendroji d

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS :1.1 Nr. (3.1)-FA-403 Visaginas I. Bendroji d VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS 2017-07-:1.1 Nr. (3.1)-FA-403 Visaginas I. Bendroji dalis 1. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m.

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. FMMM Nr 1 patvirtinti LVCIIA.* Respublikai finraa auoėauo!... m»«j

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT _FINAL.doc

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT _FINAL.doc AB INVALDA LT KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2013 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE PATEIKIAMOS KARTU SU NEPRIKLAUSOMŲ

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knyg

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB CENTRINIS KNYGYNAS Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB Centrinis knyg 3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knygynas" įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Bendrovės kodas: 302880253, adresas: Jogailos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau