LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO"

Transkriptas

1 LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO 2015 m. balandžio 21d. Nr Vilnius Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 9, 18, 22, 24 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymu (Nr. XII-1179, Teisės aktų registras, 2014, Nr ) priimtus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr ; 2006, Nr ) pakeitimus, turinčius įtakos perkančiosios organizacijos vykdomiems supaprastintiems viešiesiems pirkimams, vadovaudamasis 2014 m. balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo (Nr. XII-828, Teisės aktų registras, 2014, Nr ) 7 straipsnio nuostatomis bei Lietuvos edukologijos universiteto statuto (Žin., 2012, Nr ) 54 punkto 1 ir 2 papunkčiais: 1. P a k e i č i u Universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas Rektoriaus 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr ir pakeistas 2013 m. vasario 12 d. įsakymu Nr , 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr , 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr , 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr , 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr , 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr (toliau Taisyklės): 1.1. Pakeičiu Taisyklių papunktį ir papildau jį ir papunkčiais išdėstydamas taip: apklausa - supaprastinto pirkimo būdas, kai siekiama įsigyti prekių, paslaugų ar darbų iš mažiausią kainą pasiūliusio ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo, tiekėjus apklausiant: žodžiu, kai Organizacija kreipiasi žodžiu į tiekėją(-us) prašydama pateikti pasiūlymus. Apklausiant žodžiu su tiekėjais bendraujama asmeniškai, telefonu arba pasinaudojant viešai tiekėjų pateikta informacija (pvz., reklama interte ir kt.) apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus. Toks informacijos gavimas prilyginamas žodii tiekėjų apklausai raštu, kai Organizacija kreipiasi raštu (kvietimas pateikiamas paštu, faksu ar elektroniniu paštu) į tiekėją(-us) prašydama pateikti pasiūlymus raštu (faksu, elektroniniu paštu, CVP IS priemonėmis ar vokuose) Pakeičiu Taisyklių papunktį ir jį išdėstau taip: prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 3000 Eur be PVM Pakeičiu Taisyklių papunktį ir jį išdėstau taip: darbų pirkimo sutarties vertė viršija 6000 Eur be PVM Pakeičiu Taisyklių papunktį ir jį išdėstau taip: informacija, kad pasiūlymai bus vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną Pakeičiu Taisyklių papunktį ir jį išdėstau taip: supaprastintų pirkimų atveju pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3000 Eur be PVM arba kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą.

2 1.6. Pakeičiu Taisyklių 9.9 papunktį ir jį išdėstau taip: 9.9. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3000 Eur be PVM ir sutartinių įsipareigojimų vykdymas nėra užtikrinamas CK nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Siūlymą dėl pirkimo sutarties formos (rašytinės ar žodinės) teikia Teisės ir viešųjų pirkimų centro vedėjas, tai pažymėdamas paraiškoje viešajam pirkimui, o sprendimą pirkimo sutartį sudaryti raštu ar žodžiu priima paraišką viešajam pirkimui tvirtinantis Rektorius ar jo įgaliotas asmuo Pakeičiu Taisyklių 9.10 papunktį ir jį išdėstau taip: Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių pirkimo sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties šalys galėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių gali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos prisiėmė nė viena iš pirkimo sutarties šalių. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo reikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 3000 Eur be PVM arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą Pakeičiu Taisyklių 10.2 papunktį ir jį išdėstau taip: Preliminarioji sutartis gali būti sudaroma tik raštu, ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė sutartis, atliekant prekių ir paslaugų pirkimus, kurių pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3000 Eur be PVM, gali būti sudaroma žodžiu. Tuo atveju, kai pagrindinė sutartis sudaroma žodžiu, Taisyklių punktuose nustatytas bendravimas su tiekėjais gali būti vykdomas žodžiu Pakeičiu Taisyklių papunktį ir jį išdėstau taip: atliekant mažos vertės pirkimus, kai sudaromų prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 1500 Eur be PVM, o darbų pirkimo sutarties vertė 3000 Eur be PVM Pakeičiu Taisyklių papunktį ir jį išdėstau taip: bendra prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 1500 Eur be PVM, darbų pirkimo sutarties vertė viršija 3000 Eur be PVM Išdėstau Taisyklių 1 priedą nauja redakcija (pridedama) Išdėstau Taisyklių 2 priedą nauja redakcija (pridedama). 2. Į p a r e i g o j u Teisės ir viešųjų pirkimų centrą paskelbti Taisyklių pakeitimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 3. N u s t a t a u, jog šis įsakymas įsigalioja 2015 m. balandžio 30 d. Rektorius Algirdas Gaižutis

3 PATIRTINTA Rektoriaus 2015 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr Universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 1 priedas (perkančiosios organizacijos pavadinimas) (perkančiosios organizacijos padalinio pavadinimas) TVIRTINU Rektorius ar jo įgaliotas asmuo (vardas ir pavardė) (parašas) (data) MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO PAŽYMA 20 m. d. Nr. Vilnius Pirkimo objekto pavadinimas ir kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ): Trumpas pirkimo objekto aprašymas: Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pagrindimas (Universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių punktas arba LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata): Pirkimo inicijavimo dokumentas (nurodoma Paraiškos viešajam pirkimui data ir numeris): 20 m. d. Paraiška viešajam pirkimui Nr. Vykdomas skelbiamas pirkimas Pirkimo pradžia (skelbimo paskelbimo data): Pirkimo numeris CVP IS

4 Vykdomas skelbiamas pirkimas Pirkimo pradžia (kvietimo išsiuntimo data): Tiekėjai apklausti: raštu Žaliasis pirkimas: taip Pirkimas iš socialinių įmonių: taip žodžiu 1 Kitos pirkimo savybės (pvz., elektroninis pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO), taikomi ergijos vartojimo efektyvumo reikalavimai ir kt.) (nurodyti, jeigu taikyta):. Apklausti tiekėjai: Eil. Nr Pavadinimas Tiekėjo kodas 2 Adresas, interto svetainės, el. pašto adresas, telefono, fakso numeris ir kt. Pasiūlymą pateikusio asmens (tiekėjo atstovo) pareigos, vardas, pavardė Pasiūlymus pateikę tiekėjai (tiekėjų pasiūlymai): Eil. Nr Pavadinimas Pasiūlymo kaina ir kitos charakteristikos (nurodyti) Kaina Eur be PVM su PVM Pasiūlymų vertinimo kriterijus: mažiausia kainos kriterijus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus 1 Informacijos apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus gavimas iš reklamos interte, spaudoje ir kt. prilyginamas žodii tiekėjų apklausai. 2 Juridinių asmenų kodus galima rasti Valstybės įmonės Registrų centras svetainėje adresu atlikus paiešką pagal juridinio asmens pavadinimą.

5 Atmesti tiekėjų pasiūlymai (pildoma, jeigu yra atmestų tiekėjų pasiūlymų): Tiekėjo pavadinimas Atmetimo priežastis ir teisinis pagrindas (Universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių punktas, Pirkimo sąlygų, pagal kurias vykdomas pirkimas, punktas) Nustatyta pasiūlymų eilė 3 : Vieta pasiūlymų eilėje Tiekėjo pavadinimas Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas: (nurodomas tiekėjo pavadinimas) Tiekėjai informuoti apie pirkimo procedūros rezultatus 4 : taip Ar gauta tiekėjų pretenzijų? taip Pretenzija patenkinta / patenkinta (reikiamą pabraukti) Ar ketinama sudaryti sutartį raštu? (pildoma atsižvelgiant į paraiškoje nurodytą sutarties formą) taip Ar ketinama sudaryti sutartis yra preliminarioji? (pildoma jei ketinama sudaryti sutartį) taip PRIDEDAMA: 1. Paraiška viešajam pirkimui (pateikiama kopija); 2. Sutarties projektas (jeigu sutartis sudaroma raštu). 3 Pasirinkus pasiūlymams vertinti mažiausios kainos vertinimo kriterijų, pasiūlymų eilė sudaroma kainų didėjimo tvarka, pasirinkus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų - ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. 4 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 41 str. 1 d. nuostatomis, kai pirkimo sutarties vertė be PVM yra didesnė i 3000 Eur, tokiu atveju privaloma delsiant ( vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu informuoti tiekėjus apie pirkimo procedūros rezultatus (visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus: apie nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą; tiekėjus, kurių pasiūlymai buvo atmesti: apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis) ir priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį.

6 Aš, žemiau pasirašęs Pirkimo vykdytojas, patvirtinu, kad turiu teisę vykdyti šį viešąjį pirkimą, esu paskirtas Pirkimo vykdytoju Rektoriaus 20 m. mėn. d. įsakymu Nr. (nurodomi įsakymo data ir numeris). Pirkimo vykdytojas: (pareigos) (vardas ir pavardė) (parašas) SUDERINTA: Pildo Teisės ir viešųjų pirkimų centro vedėjas: Pritariu Nepritariu Tikrinimo pastabos (pildoma, jeigu pritariama įvykdytos viešojo pirkimo procedūros rezultatams. Tokiu atveju nurodomi trūkumai): Teisės ir viešųjų pirkimų centras (vardas ir pavardė) (parašas) (data)

7 PATIRTINTA Rektoriaus 2015 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr Universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 2 priedas (perkančiosios organizacijos pavadinimas) (perkančiosios organizacijos padalinio pavadinimas) TVIRTINU Rektorius ar jo įgaliotas asmuo (vardas ir pavardė) (parašas) (data) SUPAPRASTINTO NE MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO PAŽYMA 20 m. d. Nr. Vilnius PAŽYMOS I DALIS Pirkimo objekto pavadinimas ir kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ): Trumpas pirkimo objekto aprašymas: Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pagrindimas (Universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių punktas arba LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata): Pirkimo inicijavimo dokumentas (nurodoma Paraiškos viešajam pirkimui data ir numeris): 20 m. d. Paraiška viešajam pirkimui Nr. Atskiras Rektoriaus rašytinis leidimas vykdyti šį pirkimą (nurodoma Rektoriaus įsakymo data ir numeris, jeigu įsakymas buvo rengtas):

8 20 m. mėn. d. Rektoriaus įsakymas Nr. Techninės specifikacijos projektas paskelbtas: taip Paskelbimo data: Vykdomas skelbiamas pirkimas Pirkimo pradžia (skelbimo paskelbimo data): Pirkimo numeris CVP IS Vykdomas skelbiamas pirkimas Pirkimo pradžia (kvietimo išsiuntimo data): Tiekėjai apklausti: raštu Žaliasis pirkimas: taip Pirkimas iš socialinių įmonių: taip žodžiu Kitos pirkimo savybės (pvz., elektroninis pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO), taikomi ergijos vartojimo efektyvumo reikalavimai ir kt.) (nurodyti, jeigu taikyta):. Pasiūlymų pateikimo terminas (nurodoma data, laikas): Vokų plėšimo (pirminio susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais) data (nurodoma data, laikas): Vokų plėšimo procedūra: Pasiūlymus pateikę tiekėjai (tiekėjų pasiūlymai): a) kai pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis arba elektroniniu paštu ir tiekėjai pateikia pasiūlymus elektroninėmis priemonėmis: Neteisėtos prieigos atvejų prie elektroninėmis priemonėmis pateiktų pasiūlymų buvo užregistruota.

9 Voko Nr. Tiekėjo pavadinimas Yra pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (Taip/Ne) Pildoma, kai prašoma Pasiūlymo lapai (su priedais) susiūti ir sunumeruoti (Taip/Ne) Pasiūlymas paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu (Taip/Ne) Pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra ) (Taip/Ne) Pasiūlymą (su priedais) sudaro lapų (-ai) (skaičiais ir žodžiais) Tiekėjo pasiūlyta kaina eurais su PVM) Pastabos Pasiūlymo pateikimo laikas (data, valanda, minutė) Tiekėjo pavadinimas Pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis (Taip/Ne) Yra pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (Taip/Ne) Pildoma, kai prašoma Tiekėjo pasiūlyta kaina eurais su PVM) Pastabos b) kai pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir tiekėjai pasiūlymus pateikia popieriniuose vokuose: Atplėšiami vokai yra užklijuoti bei mechaniškai pažeisti. Vokai atplėšiami eilės tvarka pagal jiems suteiktus eilės numerius Pasiūlymų vertinimo kriterijus: mažiausia kainos kriterijus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus Atmesti tiekėjų pasiūlymai (pildoma, jeigu yra atmestų tiekėjų pasiūlymų): Atmetimo priežastis ir teisinis pagrindas (Universiteto supaprastintų viešųjų Tiekėjo pavadinimas pirkimų taisyklių punktas, Pirkimo sąlygų, pagal kurias vykdomas pirkimas, punktas)

10 Ar yra tiekėjų, pasiūliusių įprastai mažą kainą? taip Nustatyta pasiūlymų eilė: Vieta pasiūlymų eilėje Tiekėjo pavadinimas Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas: (nurodomas tiekėjo pavadinimas) Tiekėjai informuoti apie pirkimo taip Informavimo data: procedūros rezultatus: Ar gauta tiekėjų pretenzijų? taip Pretenzija patenkinta / patenkinta ( reikiamą pabraukti) Ar taikomas sutarties sudarymo atidėjimo terminas? taip Sutarties sudarymo atidėjimo terminas (pildoma, jeigu taikoma. Nurodomas terminas nuo iki) PRIDEDAMA: 1. Paraiška viešajam pirkimui (pateikiama kopija); 2. Techninės specifikacijos projekto paskelbimą įrodantys dokumentai (išspausdintas skelbimas iš 3. Skelbimas apie pradedamą pirkimą (iš leidinio Valstybės žinios portalo); 4. Pirkimo sąlygos (ir jų paaiškinimai ir (ar) keitimai (jeigu buvo); 5. Skelbimas apie pirkimą (išspausdintas iš CVP IS); 6. Tiekėjų pasiūlymai; 7. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį (iš leidinio Valstybės žinios portalo); 8. Susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai (kvietimas teikti pasiūlymus, atsakymai į tiekėjų prašymus paaiškinti pirkimo sąlygas, supažindinti su vokų plėšimo procedūros rezultatais, informavimai apie tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymo patikrinimo rezultatus, informavimo apie pasiūlymų atmetimą, informavimai apie nustatytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą, kvietimas pasirašyti sutartį ir pan.); 9. Sutarties projektas;

11 10. Rektoriaus įsakymas, kuriuo Pirkimo vykdytojui suteikta teisė vykdyti šį pirkimą (pateikiama kopija). Aš, žemiau pasirašęs Pirkimo vykdytojas, patvirtinu, kad turiu teisę vykdyti šį viešąjį pirkimą, esu paskirtas Pirkimo vykdytoju Rektoriaus 20 m. mėn. d. įsakymu Nr. (nurodomi įsakymo data ir numeris). Pirkimo vykdytojas: (pareigos) (vardas ir pavardė) (parašas) SUDERINTA: Pildo Teisės ir viešųjų pirkimų centro vedėjas: Pritariu Nepritariu Tikrinimo pastabos (pildoma, jeigu pritariama įvykdytos viešojo pirkimo procedūros rezultatams. Tokiu atveju nurodomi trūkumai): Teisės ir viešųjų pirkimų centras (vardas ir pavardė) (parašas) (data) Pildo Pirkimo vykdytojas: PAŽYMOS II DALIS Ar ketinama sudaryti sutartis yra preliminarioji? taip

12 Ar gauta tiekėjų pretenzijų? taip Pretenzija patenkinta / patenkinta ( reikiamą pabraukti) Ketinamos sudaryti sutarties vertė, įskaitant visus galimus pratęsimus Eur su PVM: Sutarties sudarymo data: Sutarties numeris: Sutarties galiojimo data (nurodoma sutarties pabaigos data įskaitant visus galimus pratęsimus) PRIDEDAMA: 1. Skelbimas apie sudaryti sutartį (iš leidinio Valstybės žinios portalo); 2. Sutartis; 3. Procedūrų ataskaita (išspausdinta iš CVP IS). Pirkimo vykdytojas: (pareigos) (vardas ir pavardė) (parašas) SUDERINTA: Pildo Teisės ir viešųjų pirkimų centro vedėjas: Pritariu Nepritariu Tikrinimo pastabos (pildoma, jeigu pritariama įvykdytos viešojo pirkimo procedūros rezultatams. Tokiu atveju nurodomi trūkumai): Teisės ir viešųjų pirkimų centras (vardas ir pavardė) (parašas) (data)