NAUJIENOS. Chicago, III., Pėtnyčia, Lapkr. (Nov.) 1, Aš nebegaliu. kariauti. užtarimo. ji priims net aštriausias per

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NAUJIENOS. Chicago, III., Pėtnyčia, Lapkr. (Nov.) 1, Aš nebegaliu. kariauti. užtarimo. ji priims net aštriausias per"

Transkriptas

1 NCV 2 E 98 NAUJENOS Prmas Leuvų Denrašs Amerko ykddreaa: K' NAUJENOS, 840 SOUTH HALSTEU STREET Ę CHCAGO, e LLNOS Telophon* Canal 506 A' Addreas: NAUJENOS, 840 SOUTH HALSTED STREET CHCAGO, LLNOS FHE LTHUANAN DALY NEWS fc Prmas Leuvų Denrašs Amerko Telephone Canal 506 Enered as second Class Maer March 7, 94, a he Pos Offce a Chcago,, under he Ac of March 3, 879 VOL V No 258 Prce 2c Chcago,, Pėnyča, Lapkr (Nov), 98 Kana 2c r' -ff - 'JJUS True ranslaon fled wh he pos-naser a Chcago,, Nov, 98, as reųured by he ac of Oc 6,97 B fe p'l K 8 4 fe; True ranslaon fled wh he posmaser a Chcago, l, Nuv 9 8, as requrcd by he ac of Oc 6 97, 98,as requred by he ac of Ocl 6 97 l ne ranslaon fled wh he pus-mase- a Chcago,, - Mūša 50,000 Ausroe revoluca perrauk ausru Ausra prašo suma Aš nebegalu Turkoe Kareva daly perraukos karau va ua revo 9 VOKETJA TURĖS PAS DUOT Adamello pozca au e- Negal lgau lakyes kap dv sava Kel vengrų pulka suklo 5 perrauka musų aduo da vsus savo forus Dar danela adary Anglų belasvs generolas vedė Unco KAREVŲ r DARBNN KŲ TARYBA SUTVERTA L r luosuoas š Turkos belasvų Cavem, arp kko užvera L Luosas perėmas alknn kų lavynu per Bosforą į Juo dąsas uras * fe M- 600,000 AUSTRŲ ATKJR- musų Ausros arma alo suskal- raukos mūšų sąlygas Gerau Ausros komanduooas prašo alų komanduooo sa karnė r polne opna yperrauk mūšus ra, kad negal lakves dau- kyes k galu už Rheno upes, soms š kares, maxmum la kas skramas a eksperų yra šeš mėnesa VOKEČA NEPASDUO SĄ Arma vsek karaus, sako Hndenburgas yra sūkurye cvlės karės Ausra apledo Fume LONDONAS, Spalo 3 ALONDONAS, Spalo 3 usro-vengrų armos alo Exchange Telegraph praneša, kad Ausros komanduooas - dals r ddžausas karėe mlars šsveržmas dabar ena raušų alos komanduooo X0 mylų frone nuo Selvo gen Daz prašydamas perrau perėmo k Adrako urų kos mušu Prašnąs, prdu Ta žna šąnak aėo Lonra žnų agenūra, apo [lasu sas Versalles konferenca nname pranešme Ls paskelba, k PERVĖLU pergalėoų rankas papuolė ;>(l000 belasvu r 350 kanuolu Sako alu komanduoo as Halų prasveržmas apo pa alų armos kvaera, Spa daryas les Ponle Delle Albe, lo 30 Asakyma! Ausros no į šaurryčus nuo Belluno pranešmą, kad yra prsren Jų passekmu, ausrų armos, gus evakuo alos erorą, vekančos įanl Pave r susde dančos, kap apskaluoama, š )00000 karevu, apo akr sos nuo savo draugų kanuos' džaua, Paėmmas abeų armų, se žemės prm bus galma pasra- kančųc galbū,0((00 kare AMSTERDAM, Spalo 3 žo Budapeše Je paskel dorganzuol Dusseldorf Nachrchcn sako, BASEL, Spalo 3 Fume, bė respublką r užėmė vsus kad feld-maršalas Hndeflburg vvrauss Vengros uosas, ageležnkela akrs valdžos budnkus pasunė sekamą pranešmą vo Vennoe ūksanča dar ne kečų armos komanduoobnnku kela raušes, daro ra m, Fume, ubdapešlo r Ven ams: v z demonsracas r karaua /uos lko surukdya r geležu Arma r lavynas ebeęs vons Smarkus mūša gavėse sagynmą rubežų Mes nekap Fume garnzono komanduo uluosme" no r Venuos akrsa oas užmnė apledmą praneš mu aluv vvrauss komanduoo- ku * damas gubernaoru, kad nega Raušnnka danuoa s gen Daz šledo sekamą lma apgn mesą preš aa rnnke, Bedmo Vosssehe (neas alknnkų ddžaus ką Gubernaorus parekalavo TALKNNKA ARTNAS Hapsburgus "Kareva, prmyn! alos nsrukcų š Vennos Jam pa PRE GHENT Laknė karevų r dar sumšmą Budapeše, sako Ve sakya aples mesą kroaų vardan mes uždėsme pergalės bnnkų aryba apo suda nuos žna LENKJA KARAUS SU ga mrusųų! Prmyn! Musų LONDONAS, Bomas, kad ugo-slava pe rya VOKETJA Prof Lammasch, nauass ls Kroaos rubežus, prsdės amžna šals šanka!" nsv vakarname frone dve Ausros premeras r gra pre alknnkų karevų r es PRYŽUS, Spalo 3 L nose velose fas Andrassv, Ausro-Ven- an meso Ta yra vena pre Preesburg Slovakos mase a Chengo, N< v, 98, formalon Enrcb o korespon as reųured by he ac of Oc 6, 97 Angla užpuolė Franco į ry ros užrubežnų rekalų m žasčų, kodėl ap laba grafas sosnė denas paduoda Berlno žną, us nuo ('ambra r asekė v nsers dreba Abu, k Andrassv prašo perraukos mr^ šspausdną Muncbo lakraš sus savo seknus Je suėmė mas, rezgnuos nelaukdam šų PARYŽUS, Spalo 30 Pa- čuose,kad Lenka rengas pa,000 vokečų ų nuvermo Dezerra plėša mesus sak veos lakrašču,l kel gnklą preš Vokeą Prancūza, prgelbaf anglų, nuarė sera Tūksanča apledža na soršką mesą ga Į ghfmą šales, bodames Močuė revolucos esan puldam lnku Ghen froną, nešdam raudonas ve an Dunoaus upės VOKEČA NETEKO ŠE sušaudya už prešnmąs Talknnka, sulg vėlausų susrėmmų arp kroaų r yvnlavas Slovakos sosne MET 2,500,000 KAREVŲ žnų vra už mvlu vakarus bolševkams 3 Tuoaunįs sugrąžnmas alknnku belasvu r uncos belasvų sovyklose Yra žnoma gera mauuose raeluose, kad Dardau la bus adary šande Tapg laukama kas valandą pranešmo ape anglų lavynnį užėmmą Konsannopolo Valando šsunmo šos ž nos dar nėra ašku, ar užėm Karalus Karolus ebėra mas Konsannopolo kol nebus Vengro Čecho-slovaka akro v są geležnkelų komunkac 'Tarybos su 'Turka ėo neo- ą arp Berlno r Vennos Ausros evakuaca adalgausa os buvo venpusės, fį'ą rolus Prašo popežaus os kapulacos Tkmas kad užarmo prms ne ašrausas per c gna pasduodančus o vald žos r alknnkų sąlygoms Kroaa assky rė nuo Ausros Raušes, plėšma r anar LONDGNAS, Spalo 3 LONDONAS, Spalo 3 K Perrauka mušu arp Turkos Budapeše paskelba respu- cha vešpaaua Ausr sprendžaoe r alknnkų valsybų apo pa moo žngsno Aš prašau po srašya pereą nakį J įe krsas V sur valdo ka AMSTERDAM, Spalo 3 pežaus Įsmašy už uoauna vekmėm šande vdurdeny reva š Vengros sosnės Budapeš- nį perraukmą mušu" Tokį pranešmą pasunė Aunamnu 4 rekalu mnsers COPENHAGEN, Spalo klo ddelės raušės Gnkluo George ( ave paskelbė a sa- 3 Vsuona revoluca, os mnos pešė sankrovas r nde vakarop asovų buo pažymma mlžnškoms de užpuolė bakus, kure aprube- loę Vokeos kazeru VVlhelnu, sako Daly Express Gemonsracoms šklo ausro dė arybas už Anglą Juo y- -Venro,sako Vosssche 00 kronu ra gen Tnvnshend, kurs su 0OOO karevų arma apo apsu Agrane ne Venna r Budapešas, Au pas r pamas Ku-el-Amaro šrį os r Vengros sosnės lueoneruė rnvmo šų r akos arybnnkas Pabaga pradnų arybų pa maė urkus, kure du melu a gal badu šmarno į r o dd- į LONDONAS, Spalo 3 lavą per žmogų, kuro vardas gas užmegs esognus susnė vra suršas su venane ddesne smus špradžų su alknnkų valdžoms daugausa su Ang ka įgo šo karė la, o pasku su alknnkų ka Ta buvo savaė agal Townrnas r lavyno vršnnkas send buvo įprašyas prašy akė an peno parnk gen anglų vce-adįmlrolo Calhorpe Townshend kapo arpnnką kad e ką e š- d nose Je avyko pradžo šos Je sprendė, _ savaės Calhorpe pasrašė po klausys, a šklausys į Ta buvo kar plė, kurą re- perrauka mūšų už Anglą r k as alknnkų valsybes Galu karės vršnnkams r pasųs n paraša buvo padė Salon J U > fakška balą pasdavmo vė- kuose Breškovskaa sušaudya? 'Tuksanča dezerrų sauča nesuvaldom pale rubežų, pe True ranslaon fled wlh he posšdam mesus, užpuldnėdam maser a Chcago,, Nov, 98, an rauknų r papldydam k as requred by he ac of Oc 6,97, okus žaurumus Kelos plįs Slavono lko sudegnos Nazc lepsnose Kroaa asskyrė Kroaos parlamenas Agra me nubalsavo vsšką asskyr mą Kroaos Slavonos r Damacos nuo Vengros, pasak Genevos žnos Man u Žna sako, kad sosnė Agram yra š kašya naconalėms vėlavoms r žmonės švenča prėmmą re zolucos Smarkus mušs šauša A grame, pasak ča gauų prvanų žnų Nekure š karevų Kazers abdkavęs Copenhagenas gavo žną ape kazero abdkacą LONDONAS, Spalo 3 -r OAMSTERDAM, Spalo 3 fcala apskaluoama, kad vokečų nuosola nuo sauso močue Rusos revolucos" d seka 2,500,000, š kurų,- Ekaerna Rreškovskaa apo 000,000 yra pasovus r 0,000 sušaudya spalo 27 d už pre šnmąs bolševkų valdža pos 5 d alknnka suėmė re (Specalė žna š Londono čdalį neša, og Brškovskaa VOKEČA UKRANOJE Ruso spalo 4) nuo Ghen, kurs vra vyrausa vakarus nuo Anvverp r Brusselo Mušs enąs gera Chanpagnc franeuza amu šė vokečų konr-alaką į š-v nuo Chaeau Jorcen 5- franeuzų arma, karauan kal mrė vose suėmė ar,500 belasvų SUKLO,000 ŽMONŲ MRĖ Nuo NFLUENZOS MASSA- Sugavo vsą urkų armą STOCKHOLM, Spalo 3 CHUSETTS COPENHAGEN, Spalo 3 Pranešama, kad 40,000 voke Kazers abdkavo, pasak žnų čų karevų suklo Ekaernoslayo dsrke, 250 m į šį-v os valdnnkų nuo Odessos Je, sakoma, nu [(š žna nėra pavrna r šovė salvo ofcerus r ena į kol nebus ofcalo pranešmo, Charkovą, škėlę raudonas vėkėl a negalma) lavas K ' BOSTON, Mass Komeas LONDONAS, Spalo 3 0kova su epdema apskao, fcala paskelba, kad vsos u kad per pasaruosus du mene rkų spėkos, kuros prešnos su Massachuses valso m anglams an Tgrs apo sumrė nuo nfluenzos vdunška os Apskaluoama, kad he l,000 žmonų lasvįų skačus seka 7,000

2 PėnyČa, Lapkrčo, 98 NAUJENOS, deagp, J_l_ L»J4 Kas Yra MOKYKLOS Nuxaed ron? V,ė vasas yra sunme va-* ką vešosos mokyklos aukle-; Ddžausa K»d Publka Tur Žno, Ką J Varoa Duoda Prakšką Pa armą Ka* Darv, * Kad Ablda- šešų meu amžaus ur bendra ž s peskelę Mažausa venų ke\rldal dals šladu varoan me alnę grlcž veną-dv lkų dalį š ladą, be uo sumažnmu pagam nmo šladą pažemna aukšą vcr4ę pdančo produko- Mano many mu asargus peržūrėmas os for mules koko nors gydyoo arba ap-koraus m į perkrn kad Nusala ron prvalo bul paalpn a arpe gerausų gyduolų neden< e J pervrša vską kų nors prmau varoų drl susprnmo organzmo r praurėmo krauo r raudonas krauo daleles dėl susl rmmo aslakymu krauo preš užpuolmą lgą Akįs, Auss, Noss, Gerkle Krevos Akįs Galma šgydy mus Chcages nuo krevu aku keur mea Aš Es 2 Meas pre Sae G Frankln 0 Barer, M D GYDYTOJAS r CHRURGAS 20 SO STATE GATVE f Vdand >s:!' ry o k 7 vakare; nedvloms: H) ryo k 2 deną Daryke paįs savo vyną ynuogės ynuogės Dabar yra lakas as gau, k sozonas pasbags Klauske Dan Coyne, Tek Mane 2835 Coyne Bros sus rakandus špuošmu ūsų skubų Ne- sgalėse savo žygo ae į musų krauuvę, kad pamačus musų urngas eles vėlausų r dalausų ęakandy r už žyma mažesnes kanas, negu kokose kose krauuvėse ša me mese Pocų, salų, krėslų, lovų, ko modų, šėpų, seklyčos suų r clvonų vso kos meros r los vaku marumą r surnk osos skalnės parodo prežas s okos lekos srgmo Kuo- daug lako pams k mes suž- Sas Uosas kuranas keoms r mnkšoms anglms, rumus ;> Paraukauss r dala nkeluoas (moore) su balo- vaslu rūmo sumažnmu r anglms, be permanymo dalų Tapg g va ranuoam nuo šdegmo vdura per penks meus bėlna daug Maža Nauosos Zelandos šalelė pradėo de šms meų am agal r dabar marumas arpe vaku aunesnu kap šešų melu yra lk 50 š 000 Mes galm' lkėes pas- Šas Moore Pakere padaryas š lygaus špžo su sklnėms durms arba su baloms Dala papuoš as nkelas Puka arnaua vrmu r kepmu LHse Mongomery Vcšosos mokyklos dennės Uosos suaugusems, aevams r kanddaams plenams pope rmus ms, kuros prmas Kuls Furnure House S Halsed Sree lavcn School, (olseun nesn kap šešų meu amžaus, buu sveram r u a lgš s m le kuoamas as gal arody kesa, be +rpe gydyoą r slaugyou yra gera žnomu da vku, kad vduns svarumas r < vduns augšs vra kekvemn amžu pas svekus vakus Je, sakysme, rą meu val ar lmšaams, ap vyrams kap r moerms, kure nor šmok bekrauna Klmaas neama anglu kalbos Mokna lap lngas ne šla ne šala Že ne- Žemaės Raša Padeke Sulaky ša nfuenzos Epdemšką ą^ mokyklą, arba suekama pu šalesnės r dažna užena pamaas specalėe omkslo ben smarku leu su spras grau vandens: pakelu varga kur snas Ta r vsa o ras kama ems, kuro uos šsm Jus gale m sergans, pusm l Gyvenoą Nauoo Mexko r vek vsur rangos kabas- gons, pusgyvs arba us gale gėrėpleybes poperus les gera svekaa r energa, kas mažausa negu koko nors kpadarys darbų smagu r gyvenmų Valandos yra paprasos mo nuolanu džaugsmu vngu-vngas kelas a ap kyklos valandos, nuo devynų oa daugausa mexkeča- vadnamas snake road ungarylą k rų penkolkos mmspana Žmonės ramus, lakus uou laku Gal masas neuž gelbėmu pas sau r daug pakenėalįs Dauguma dedan nuo Slver Cy o, vsu LS Tus yra klausmas kap ąs esae nkama masngas Je ma suveras, kad ąs suprasumėe esąs as augančam vaku nėra ln- gal ų (arno valandas ) ra yvea buuose, panašuose sebenausu Devo suvėrmu r us kūnas mašna yra ap ge klcsos soros, gramakos, ra- Leuvos varus karu su Pasgavus k kalno vršaus ča kad ra syekas, kok ąs duodae am \ ėlaus Slogesname pa, apačo, mays yrone pržūrėmą augšlas ln)) pnl (lvųlunla pamoknrodos, pasmum koku 4000 Pramone kok am rekėų bū, a as ma armekos r nuolans pėdą vrvę r sača nuslesum ąs esae kap uksanča k Kap au mnėau, agrkullu- paį meselo vdurį apg reška ką nors negera lavnmass kap rekan var Dar l! Arba v\ r moerų, kure serga spa nška nfluenza, lka dėlo kad e le leva pasverą r pameruo- o an lu kalba Įdomau nuo o nuvažuo: ne- [luvo perdaug neasargus pržūrė Vs dėlo, kokos pramonės suskaomas aveas prsena įr daryl lą savo vakus kas mea ar dar savo knu mašna, kad e Mokykla mokna svemšalus žvlgsnu gana urnga Ča daryą pržūrėmu paprasos ma dažnnus, kuome e nearodo vnguoles o asuonoms ga šnos š pleno r geležes Krump gana sparča augančas, a e losa r 'asyklnga kalbėl škasama daug aukso, sdabro, leroms kol pasek neddel la r raa ur lu lakom aleuo anglu kalba' Je nemok ne žo- varo r geležes Ją škasmas r švarąs l'ap kap aprūdus, mžsoluc kame vra «Tyrone nešvar suvamo mašna arba lak ypača Varo, nepaprasa len rods assako e arba rody lakų, neaugmo r nekara šgelbėu oku pa budo ūsų apsunkna ma Peų perraukoe yra gmna gvas la kas es Į žemę nerešeš mė šnera, plvas, kepens nksa r ža nos padaro us serganču nesa au kap ( lcagoe yra skos lasos pasmankšlymu zonos akmenynus^ be oku ve Alk r pasžūrėk, kas au blįsega sos, kur kekvena ą r kelu nekur neeko maly- AĘVALYK SAVO SYSTEą nkama k P l)rulenas MĄ NUO APSUNKNAN vagonu bera uos L: pameruol savo vakus be o ČU NUODUlnga ko alygnmo už a Masas kurs palako ūsų kulą vekme, yra oras, kuruo us kvė Darbnnku šnaudomas, pa puoae, vanduo, kurį ąs gerae r patrjotzmas masas kur ąs valgoe Nereka pržūrėmas peno, duodamo lygnan su ryas, ddels lnga melega susdaro umyse kas * Paččdumas ur bū Paprasas darbnnkas, už 0 mnule Jusą mašnera ur m re guluoama dėl os prašalnmo am pasargos žods mas masas vakams, be e valandą darbą, gauna vos krame lake, kap o rugna r žemė r augmens įs užlakoma nelaba švara r $50 ar <* 00 Aualnuka 0WA STATE nuoda susgera krauą, kurs ve da pre šsvysymo daug pavongą uevsuome plama švarus New Mexka, lur bul, vena š rupuį daugau uždrba G SAVNGS BANK lgą puodelus ger vakams, a ve- labausa kalnuou valsą v- pragyvenmas ča vsu rečdalu švalyke savo vdurus, kepens, Kapalas r Pervršs f f l * H (^ V Cl< V '* ' $20,00000 Susnėsmo įmonės re lako mažą apšį peno ma- sn lk kalna, kalna r sml yna Vandens roa kur uže rekan šo peno Kekvenas s Delo o bėdnems lauką urėu žno šį ą ape švarumą gyveloams-zukams prsena os veos, š kuros penas par- sunka kovo už savo šlkmą VODEVLUS K PAVEKSLA Ryes, avykęs į Nauąą nešama namon Je kas paėvoe vluuo Permana myu pennnką esan nešva Mexką, gauna pamay ypan Panedėly Keverge r Subao Prmaa Floras 5c Balkonas 0c ru, ar nerūpesngu, a prva gą regn Gamoe, rodos, opre šų kanų prukaoma r lo praneš ape a Vešosos) kų amanų nesama: nuo ve c r 2c karškos mokess 4 DDU U AKTA KASDEN nų medžų be augmenų lapa Svekaos Skyru 4 susnėsmo įmonės Pav, rau knys, apar dažnaus vnguravmo ape kalnus negal Nuka š nelpęs an ų Gavekarų vek nekur neras Vsoks sus nėsmas arp askrų meselų aba sunkus r daug kanuoa, varos kelones ča dažnausa alekama arba auomoblas $ S E Cor Fourh and Jackson Ss SOUX CTY, A AKUŠERKA Tek Drover 436 Mrs Mary Jankauckenė prnaus gyvėno Wes Sdė 2303 S Qakley avė, dabar perskėlė nauą veą, 342 So Halsed s (an 2-H lubų), Chcago, Karės Meu skaymuknyga Vr šus papuošas spalvuoa lusraca Kana 50c Galma gau Nauenų Ofse, 840 So Halsed S, Chcago Ss as ape Mexka 9 \V Souh Waer S Ddels lakrods vrš dlfą Mlda Tearas an Brdgeporo! gl \ s e dalyka kra a olna lgą rmą slaugyoą, kuros š pr yrmo moka apse su naua gmusu kūdku daug gernus negu aunosos moluos Luervška auklėklos' mngaus apsenan su moluoms r vakas mankšlvkus, žadmu r nušales Vaku Buras, kurs buvo suveras kongreso aklu Lnno rūšs, kur arodo k įlaumaus Meeu šeš mea am žadmu, be mažuka šmoksa emyl, klausy r mrumo ra pradėo rupnlcs mažnmu š nkoms Besdraugay mas su lo marumo arpe mažu šos kas vakas ą amžaus padeda Prmuns vasas, kurį Va ku Buras paara, la ddesns rūpesngumas vų gmmu re gsravmu Kekvenas ėvas ;cra žno, kad kūdko gm mas reka regsruo, be dau gumas nudeda ą nekas r ne užregsruoa Gydyoas ar prėmėa la))g nerūpesng r dažna pasako, kad e neur lako užsm lokas mkšas Je vs gmma buu luoaus užregsruoam, la vešas svekaos skyrus dažna - SMVKH negu s urėu bū cvlzuoo r Paddnmą Kaudonoo Krau ' šalye š kekveno,000 aku? Kol kas noru kru skal- gmusą vaką 0 numrša o nuo kokos nors lgos nepase kure yra ėę auklėklon per du šos melu, gerau moknas įsoę p Prakška Nusaled ron šanden kę šešų melą amžaus, s ra varoamas daugau kap rą mloną žmonų kas melas r dau rma! skvrun už uos, kure nagels gydyoą užrašnėa ų kapo os reška, kad ddelu mrčų onka r budavooą svekaos slp nės žmonėms, nervuolą r surusų an svekaos Pryrmas gydyoų r klų parode o verę, kų prvalo žno vsuomenė alnlna Tarpe prrodymų y ra prrodymas Dr Ja mes Francs Sullvan, buvuso gydy oaus Bellevue lgonbučo (šlau kname skyrue) Nvw Yorke r slchcsler Couny Hosplal, kurs sako: Kuom venas lgons pas ku kų prado klausnė mano nuomoms kas lnk Nuxaled ron nuarau pals šr smulkmenška drl aškaus pažnomo, ar ur ku \erę, ape kurų ap plača rįso fabrkana, r ape kurą lu da ap daug ypaų Tas vskas, kap perskrnau, yra vsa esn ga Apar o kekvenas gydyoas prm užrašymo ko-nors ur pers krn pas Jegu dakas yra be verės, mes Hklkuons gydyo prmausa urme ape a žno egu g ur verę mes urme už rašnė svekaa musą lgonų Su dėmas Nusaled ron ap mane užuleresavo š ažvlgo savo gydy mo verę, k;<l oe velo šbandžau pas daugelye aslkmų l'ap grea paddno spėkų, energą r šlakymų lgonų, kure ų varoo, kad lkau vsa perskrnęs osos vere kax> onko r subudavooo krauo Pavaroau ų pas su užga nėdnančoms pasekmėms Yra uksanča slpną švelnas nervas, surusos svekaos žmonės, kure rekalaua kap lk loko suasymo kap šs o nežno kų ur varo š os la prežases aš užmanau kuoplaėausą garsnmą prsakyo įsa ymo, sulg kuruo yra padaryas Nuxaled ron, kad publka žnoą ka varoa Tas plnas recepas galmas vsuome ras lakraščuo se vsame kraše J susdeda prn pala s organškos geležes for moe pepoao geležes specalu š drbno r glyrcro- phosphoralo, kurs yra žnomas brangausu lonku uhrkanl nuopelnas yra kad e varoa brangausos formos pep onao geležes, uokar kuome k U, kandu Krauuve kyklą prmau sepynų melu amžaus Auklėklos prma va- VAKU METAS nksus r žarnas nuo susrnkmo nerekalngą nuodą, be ne su smardom pavongom gyduolėm r vau(lenas, kure ššauna per usą švelną mašnerą kap kanuole Gankę malona vekančą Nuurės Lawlax šanden Duoke paįs sau nauą pradžų, valgyke mažaus, r vršknke gerau, gaus plnų nau dą nuo maso, kur ąs suvalgoe, apgalėke užkeėmo, reguluok e r nusayke savo vdurus, ke pens, nksus r žarnas su sebėna Naures Lawlax melymose pakeluose po 52c r 50c, parduodama gvaranluoama r rekomenduolama vsose gerose apekose r deparamennėse sankrovose (Adv) <, ; J 4 fl KŠENNS ŽODYNĖLS Lefvška-Anglškas Anglška-Leluvškas Talpna savye reka lngausus, kasde var oamus, žodžus La ba parank knyguė ne šos r kekvename reole pasnaudo Kana 50c Galma gau NAU JENŲ Admnsrac oe, 840 S Halsed S, Chcago, lk

3 NAUJENOS, Chdago, D Pėnyča, Lapkrefo T, 98 ' T ' ~ Į HBM 0 H Kas, grd, šo: Mokėk ems al Suaupyke pusę svaro maso savaę r pagelbėke lamė karę gas, o kada ems reka šre kalau ką nors dėl darbnnkų, Knyguė L Šs r as Sankrova a Uždrožė šmežkams Drvos korespondeno pras a assaknėa: okame lake Spalų -20 d venė Leuvos negalma K ečaus sa manyma Klen šampų dara S u baoe r clevelandeča suslaukė Brolų Draugysė prėmė seka ko, kad reka uos vadus paša yra vera $250 Tūlas Drvos korespondenas, mą rezolucą: ln, o ų veon įsay gabes nesmagų denužų Kap v k 9:5 vakare sur, r ča sauča nelauko passlėpus už Sąungečo pseu pngas arba Le Brolų Draugyse savo nus r sąžngus žmones Je vešna nfluenza Laba ča donmo, 42 o lakraščo nume- susrnkme, spalų 20 d, per sako esą Mes pasūlo $3 prekėms šsplanus; daug žmonų serga ry panorėo apmelž venę L skačus šspausdną Tėvynės r mrša Pre kapnų elų e- Jos yra veros me ums šmos S 53 kuopę be os narus nr 4 srapsnį esybės žods, Du mea agal Scranlono le lėms sov vežma Dakara, Savo šmežmu s panaudoa po kuruo pasrašo p J Žemanaupymo uva suvėrė Leuvų Koope ap užm, kad sunku r pas k ėmą? neva srovnus kvrčus Sako, auskas be k r kurame ne rayvšką Bendrovę Buvo ma šauk Teara r kos paslnksšame mesely sauča srov derama įarnėama šgamo nya urna adaly valgomu re daug, rodos, ape venuolka ukgaav dėl ddžauso Overkauų špardavmo musų sankrovos soro na kvrča be neapykana r ms, negesnas, auos prešas kmenų krauuvę Be neku daruėama nuo 5 va vakaro, O uo pradeda šmež socalsus! r T Maas r L Nakev būdu negal prsreng 'lesa, darnėama uu 5 va vakaro, o Be a uk neko nuosabaus, čus, užreška, oge mnė įa praeą rudenį bendrove buvo valgyklos 8 va Vakaras ga kad susprause darbnnka rma yra grynu šmežmu To nusprkus bulvų r bandė as vės amsos r nvkos kovoa su amsa r os palaky dėl, kad T Maas r L Nake pardavnė Taa anešė k Vrš $25,000 Verės Overkauų Randas šame musų špardavme oas Jegu rekėų kas nors včų vsuome buvo prmosose nuosolų Ma, daug bulvų Mnų mens špardavmas asarga prrengas pasūlomos verės yra daugausa suvenyos ekonoleuvų ča gyvena gana klaus, a k o: o kas ų nea veos vekėų elėse kap W L nornos su kokybe ko neparduoa r vėlau sušalo daug, rodos, ape vemdka ūk Mes suprkome šuose meuose anks dėl pakmo kanų, mes paegėme sgy ddelę daugumą overpykaną sukėlė? Ar ne oke P Konf, kur surnko ape Bendrovė urėus ape už rea- kauu, už kanas caug pgesnes negu dabar sančų Clevelandas, reka pa pa amsos gynėa, kap r S? 5000 dol, r W D Sąryšy, ku ą šmu dolerų nuosolo saky, kone šmna venų su rs surnko ape 9000 dol Leu Tolnus S rašo: čona randa valkeču kolona Žmonės a Pukus overkaua vsų vlno s SLA 284 (?) kuopa r Pa vos rekalams Beo, T Maas msus, mėgsa pagruoklau r nų maerų, papras r per Kekveno vyro (loma, norn Kek lako agal buv^ sušauk r L Nakevča vsuome rėmė pusę su držas, pukus plk r čo geros salės, gero r vr srodo, kad as korespondenas a vešas susrnkmas lksu įs dažna pasgr savo rud mašy, maž ulser kal o overkauo už vdunę ka Le Lasvės Fondą r energn darg nežno nė kuopos nume neču; meros 33 k 38, ap ną įvarumas pukų pereseg lasvas kapnes Prad m ga kovoo su as asmenms r g lyga plk Cheserfęld oro Ta ką sa gal žno apažangųų verkaua; sor, pukos dra nų Kalnečų galma alenk ža buvo gera: škaro surnka įsagoms, kuros sūmė Leu pe veos leuvų udėmą? augšyn Tapg gražus Chespanos, aksomo arba ulser vrš du šmu dolerų Praėo Nauenų r Kelevo, vą į svemo despoo vergą kalneras; nuo 35-ų $4*50 erfeld kaua amsų $4 050 Tap, ča randas SLA kuopa, k 4 0 venas numeras nusprk ne plkų r rudų O au ape du mėnesa, be kad Panašų rezolucų šnešė \V be k 287, o ne 284 galma Mal veos klero-aull P D Konf r ) K Algrdo darbas buų varomas olau šk bznera bos ų Tapau as S meluoa, saky Dr-sė Kek eko par, a r neko negrdė Panel užpakalu kaua yra arpe nauausų r gražausų, k damas, kad socalsa sugrovę kos draugos žada as pasek * bausa pagedauam aunems vaknams, ša kana parodoma Maoe*, pažange Scranlono apg ulserce r keurų sūlų karnu užpakalu overkaua venę T M ) kuopą Tesa, pa r gera, nes e gavala pasaaudma yra sor r vr, spalvų pasrnkmas yra dde- $Og leuva ur pradėę ben ke Šveno Juozo sosaldės organe, sdarbavus kelems vekles ramam Sąryšo susrnkme be ls, prskaanl žalas r rudas 3 lną darbų, be nė veno negal Darbnnke, ūlas Beržas ne nems draugams buvo pavykę gėdška plūdo soc lakraščus užbag šmones savu balsu pradėo rėk ape suver ča TM) 29 kuopą š 2/ Draugyses, kuros nepuča narų Be korespondenas u musų auo-klerų dūdą, grūmo Overkaua čaus ksvaanšklmą Tam rėų neužmrš a, kad ūl ra o Apšauk uprodžernanškožūrėk į ženklelį Jus gre į pažįs klerkalų beržu vsa a, urbū, Žūrėk į ženklelį Jus grea į pažįse Be ča' suaupy šės į mnėą kuopą kėdames ms r Je, beo, koloa prpčas vdurmesčo šladas Drabuža kap paveksle ap prssapnavo 'lasa lakrašs r gau už ą 60 cenų vsa ko- žmones, nornčus užsrašy soc yra žnom šame sezone; kadang e yra apsrėdymu r kru Musų Vekmas parankumu Ddels įvarumas pukų mašyų, susegamų an o ledėas ek ur bendro su kų-knygų Ma, e manė, kad lakraščus; Je draugose r abeų arba venos pnsčs, mažas r ulser kalnečus, apg gra lasvamanybe, kek klerkalško žus Cheserfrd overkaua padary š uodo r mėlyno kerseys dabar a nereks prk malda kur skelba melą, pasakodam, vduno r ekra lgumo* Amnke, okos drapanos parduo \Vaukeganeča šenu ne beržo sapaloma su šmnčų knygų r am panašų gerų kny kad į lasvą Leuvą bus įsles dama ča dabar už oka nebrangą kaną kap šoe san- $OC uokas rengės pre vakarų se krovoe Lake šo špardavmo Vv L Kaz Machuls gų Be kada e pamaė, kad k e, kure ems mokės do os knygos vsa neokos, ko lerus Nesebėna, kad šap zono Pav Leuvų Darb Parck Ddels saac Carr XXX kas e manė, a pradėo as elgas amsus žmonela, be ka nnkų Taryba buvo nuarus su reng prelekcą Prelegene mes, sakydam, kad a sosa- da panašas darbas užsma Kauas Melons dė yra bedevška r Ta (segamoo aunnkų denra buvo pakvesa d M JurgeloLeuvu doma Tka pukausos kokybės y-4 Pasaulo gerausas darbas, pa ve drko suslpnėo mnėa kuo ščo plorus Jonas Žvmanlas- nenė, š Chcagos O LMPS 7 rų vlnų sruogos yra panaudo pasulo gerausos drapanos pa Socalsa r dabar ą ebe kas, kurs skao save nel kuopa rengė rankų darbų paro os, nukrpos nuo aves r Kombnaca yra nesulygna lapu snege Pasuvmas ap dą Smų r Dukerų Draugysė ma r kana negal nekur su rema r yra os valdyboe Be genų, (ma, buvęs kun DeloEpdema sumažėo an ek, yra pukus kap r drabužs slygn Pamuša vsas su Kauas, kurs ddės- $4 050 geru šlku, vlna arpe $4Q50 kas-g nežno, kad socalsa y- no zakrsonu), a ęu nea buvo nuarus sulos gerą ve- kad meso valdža ledo reng us už šalį " pamušalo -ru progreso rėmėa, o ne ardy lesna Aš beg ku, kad kalu, ( Soc P leuvų sky vešas suegas kap: earus, šo rus rengės pasay ne du ve kus, susrnkmus r oa? Ta oka o korespon p r o g r e s y v e \V adeno esybė r dora šmež erburo leuva šmokys į r kalu: Caras Sbre r Sve Todėl musų draugos r or-( už vyrų čeverykus, padaryus š gerausos mas Devas Be a nelemo ganzacos kuovekausa esau nepankamus žmones mumo, padorumo r proav spanška uflueza vsa suruk pradeda reng pramogas Moose gunmeal calfskn, su guzkas, su raščas mo Vargšas Tolau as ponas S prasma dė Ma, meso valdžos įsaky Club sveanėe, kap urėsme no, buk ūl veos aunuola arba blucher salės Anglškas arba koos mu apo uždarya vsos pasln mlžnškų nuosolų Kap kap k prsrašė pre socalsų, ksmnmo velos manoma, draugos paėmusus formos kurpals Geras vras puspadžas, vsų merų a š džaugsmo varą agacą Vs dėlo, waukeganeča de mnėą sveanę, urės užmokė, po smukles, kap kad vy Šs r as le lo nenusmena Je lk bus r už ą laką, kur nevaroo š ča r k Turme am pasa me gyv r svek vsa bus su prežases loko meso valdžos ky k ek: Nusramnk, ger Jau bus ape mėness lako, renga Dabar, oru asma pavarkymo; urėumėm nžbamasa, musų (ag socals ų) vekmą uo nesu rukdys, kap musų Scranoną aplankė nus, susrgmų r mrčų ska mokė ne $7750 kumas kekvenoe valsoe r nelauka vešna spanška n- čus žyma sųuažėo Reka ap kap į nesurukdė oke Pa 'Tag, vekėa, sukruske, pasku šdaln karevams ke fhenza Daug žmonų serga r kėles, kad neužlgo pas mus kša, kun Makauska r Bels buke prsrengę pre kekveno kvenam savo valso Be mrša Lga neaplenka r le prasdės senasa gyvenmas ku Užsmk vely kuo nor ge s ulba vakaro r nedėldeno maueča mano kap; e ma uvų Ka kur serga darg v Vros r apelnkų leuva, ku resnu, praklnesnu Prasma Prm rengmo koko nors vaka no, kad ų suekam paogu F sos šemynos 'Tokų žmonų re neresuoas no, kada pra nyma r melagysės laba pra ro r garsnmo, uusžnoke su ma yra ddesn Grd, lederapadėmas yra sača apverk sdės pramogos, egul seka den sas amaas LSS 53 kp raš ždnnku d A Šmonu, 525 n lė valdža padaryų gerau, e nas Je palekama devo va rašį Nauenas K Mcpolvls dana avė Tuom švengsme sulkų šdaln kan/vams la Neks ų nelanko r ne šap musų Vvaukegane neko ddelus plous žemes Mane, kur daug kladų srūpna ų lkmu Kelnas au ypanga Socalsa daro v Sauso, 97, $45000 Moka pomrnų $50, $300, $600 žemė nka drb be oko asy Kapalas Sve Raš Pomrnų šmokėo $9275 r $000 Moka lgoe pašalpos nų vrų vyrų-leuvų au m sa, kad aenančas rnkmas, Gerausas Vasas nuo S Dargnavčlus mo os r oku bldu, esą buų Lgoe pašalpų $5283 $600 $900 r $200 į savaę rė e au nepervarus savo kand užvaduoa mlona dolerų, nfluenzos Spalų 6 deną meso vald daų, a kad surnkus uodau- True ranslaon fled wh he pos- kure valdža parses šles ^ELPA Našles, Našlačus, Moksleyus, Polškus Kankmaser a Ch'pgo,, Nov, 98, nus, mgranus r rema vsus praklnus leuvų auš-< šuo laku žmonės serga nauą žos įsakymu apo uždarya v gau balsų Pažūrėsm beasan pelkes peuose, ar dy as reųured by he ac of Oc 6, 97 a lga nfluenza, daugausa o sos vešos įsagos Dele šo pa Grų Paukšs kumas vdurnuose vakaruose, kus r kulurškus rekalus dėl, kad e k mąso ape ą l Mane valsa sūlo žemes gą Kap nuo o mąsymo aps vark^no daugausa hukenė drėknmu žemės ĮMONŲ Spšvea ledža savarašį TĖVYNĘ su lus-^ saugo? Ša kap: Užssakyke karevams daln o dv įsag bažnyčos r sašas knygas r su ada skayk ruou mėnesnu predu Moerms r Vakams, r nara ą Dvasšk ėva buvo Nauos Kanškos arba polš luna gauna dovana Ledža knngas, kuras narams duodama už«augusta, Me ča sus kos gesmės Kana 30 cenų pradėę šaušes, proesuo J SKATYTOJUS R Melės Lapsna ų šsvysy pusę kanos darė udėmas, urįs savo ks me Aprašoma kap melė vysė preš meso valdžą, be pasa Aukos BENDRADARBUS s pas įvaras auas nuo senų lu parauk federa'dus vršnn ro ų šaušmos nepasė Na SUSVENJMAS LETUVŲ AMERKOJE yra senau-^ lakų k dabar Kana andaruose kus ddelas Mane o valsos $25; be apdarų $00 baga, urėo nul Praeame venės LSS kuo ša, ddžaus r vrčausa apdraudos, pašalpos r kulūros Savo bendradarbų r korės Velno Bažnyča Kana k 50c žemdrbysės pragumas sugrnemažau vargo urėa r su pos susrnkme arp ka drau Karolus Marksas 250 pus Ne organzaca Kuopos yra vsuose mesuose Norėdamas pondenų laba prašome, kąapdarya $; puka apdar 50 sabnas, be r ča valdžos r žlanlums Amerkos karevun, ga prsndnė afle rekalngu prsrašy, krepks pre venes kuopos, arba norėdamas pla- nors rašan, kek galn prslab Kap Rašy Laškus leuvško kare pasbagus Mane o de r anglško kalbose; 203 pus mbas padarė varką mą paauko kek kas šgal se esnų nformacų, rašyk pas Cenro Sekreorų, šuo adresu:* kyl šų nurodymų: Kana k 75c; apdarya $00 A legauos nara kongrese vs Uždarus vsas vešas įsagas, nelo d Dėbso bylos vedmo re sora Suvenyųų Valsų Rašy vsados k rašalu, o ne 36 pus Kana$l apdaruos $25 karu apo sulaky r leuvų kalams Vs am mela pra prlar am Julėmas yra ve A B STRMATS Gyvenmas šv Tėvo popežaus pašelu k307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CTY Benedko X pus 00 Kana 25c vakara-eara rė r suaukoo ašuons dolerus damas po Mane o Žemdrbys ės r Pramonos Lygos globa Ženyba r Žmoaus Gyvenmo Rašy kek galn aškau Aukoo sekam drauga: Seknys r lyško eka Tk 5c Keųų anglų kasėa-mafne V Pera ls, J Jocus, J Ar Apurėe laška nuo gov MlŠ Dvasškų Tėvelų Gyvenmo Rašy k an venos pope 80 pus Kana 25 cena knygų užssakymo, adreso per< ra nermaua Kasėa šreš lauskas, P Ananavčus r Ged lkeno r komsnnko Robero Vsoke rankrašča kores ros pusės Kungų Mnykų Darba Flp manymo r p rekalas), po $00; F Lukšas, rodo ųų prarmą udėmu nų salose, š knyga yra vena š ka ddelį nepasenknmą savo gaudas pondencos ar šap srapsna Suv Valsų senaorus Fresvarbausų lasvamanško ur unos vadas Ma, au sena P Srakauskas, K ValaUČ l Rašan, palk kek galn galma sųs ame pa konver ur bū adresuoam esa no knygų Joe nurodoma, ką kunga darė vršmnėoe šalye laukama algų paddnmo V nas, P Manels, K Janelons r derck Hale maės uou daly plaesnus arpus arp elučų e, kuruo sunčama raša Re< Nauenų Redakca, o ne as Kap e apsedavo su moerms ku su Vdaus Skyraus Sekreo- ben pusę colo dakca, be ur bū surašya r mergaėms Ką e darydavo s kėos, kad nuo spalų < Kar Jonelunenė po 50c V menška redakoraus vardu rum Lane, kurs pasakė, kad su uo vyru, kurs mėgndavo už ų rekalavmas bus špldyas so $800 an askros poperos O la dėl Kekvename rašny, e kas sso už savo moer ar dukerį mes kap k r urme Mane o Lakydames šlų nurodymų o, kad lakraščo Redakca, ku Dele o daugausa Joe rase okų zbkų prdrbų Apsrko Pnga pasųsa kur reka pasrašo slapyvardžu, paduo kaalkškų kungėlų, kad ums kalnama unos vadus, kure Vsems auko lsems aru šr valsoe oką žemę, kurą val apau r krąį savo vardą-pa- r varko vsas žnas r sraps palengvnse mums darbą; o beskaan plauka an galvos dža gal šasy karevams po nus spauda, r lakraščo Ad apg bus galma šveng ų už soss nessenga prvers samdyous, dngą ačū Bednas vardę r plną adresą Kas nore įsgy kurą nors mnsraca, kur rūpnas bz-, rukmų, kure dažna pasdaro kare kad e špldyų darbnnkų re *' šų knygų, adresuoke ap: Ma Sekreorus mano, kad, Rašan bzno rekalas (kap no rekalas, a yra du askr dėl skayoų neaskyrmo bz kalavmus Tūl nara assa Skayke r Planke A AMBROZEVČUS, no rekalų nuo Redakcos federale valdža gal šasy dy ve prenumeraos, skelbmų, deparamena 443 N Paulna S, Chcago, ko mokė mėnesnes duokles NAUJENAS Cleveland, Oho Wlson, Pa Waerbury,Conn erfy Ss Overkauų Savae Vys Vlnona Overkaua Ulserele Overkaua Panel Užpakalas Overkaua Chcagoe Gerausa žnom Waukegan, Rockford, Scranon, Pa SUSVENJMAS LETUVŲ,src,ms AMERKOJE 4 š Kewanee

4 J A U JE NOS, Chcagd, E savo sako neesą, kad dele ka sn žmonų rėš klausmo arpe socal- ška, ar auokraška; calslų arpo panašų kovooą, prespaudos VE LTHUANAN DAUY ems yra ne vsvena, ar pa kap Geležėle Kuopa neur vrnmas, kad m Publshcd Daly excvp Su day b) lee askma Vorone mas ka į dv sroves Tk saulye vešpaaua mlahe Llhuanan News Pub ( o, ne renybėe socalsų arpe de-'rzmas, ar ne; ems yra ne calslų organzacą, kur š pa D le o klausmo paprasa ap- vsvena ar arpaunę po- našos kuopos au buvo švya 80 SO H Ak klmo sreška daug ddesno nuo- lką dkuoa darbo žmo- lauk Musų asykles, abelna, CHCAGO, LLNOS Ar m buvo leu- monų įvarumo; šanden nes, ar darbnnkų skrau neledža panaša clgles, o 4Teleplore Cana 506 mes maome, kad vsose ša- dka Todėl ems negal la kuopa laužo as Ar au le Nueno cnu kasden, šskran * bū vsvena, koka šals pa nclėldenus Ledža Nauenų Ben- Lap drovč, 8) S llalscd S, Chcago, navčus nelepė žmonėms š pamana nuomonų skr U Telefonas: Cana 506 davne valdža leuvus uma (r nerea e yra su UžMflakomol Kana: Ch eagoe paču: revoluconerus? Ar k sklę da r į smulkesnus pa Auokraška r mlarsdešnuoffloo Meams ška valsybe paėmus vršų sdalnmus); sus krlkuol, be a r bus lk 350 Puse melo karėe, įsgal egos, pre 85 Trms mėnesams uvos revoluconerų per Tolaus, as rašyoas, g a uoku krėmas Krkuo45 Dvem mėnesam sekomo? Nekas šlų fa noruodamas vsus nuomonų šngos darbnnkų udėmu au dešnuosus ar karuovenun mėnesu Chcagoe per nešoous kų neužgnčvs ės adary skrumus, šman karą r žmonos progresu Ven:* kopa 2 savo burną preš venus ar ksavae r dešnę nuomones, nesu 50 Mėnesu kad auokraška r mlarpe gėda darančus leuvu NAUJENOS Suvenyose Valsose, ne puėu: Meams Puse meo vru m< aršam Vvnam mėnesu Kanado, meams Vsur kur užsenuose s musą zu- os!) prmoo polka buvo r Praslavnus mažau nuosekl r dar mažau vedan pre kslo (kslnga), negu anro Lenno polko šande enu lasvė r gerove žmona! ''vrla žmogaus va ševka 'asklaupė preš kazerį la o lamė O a rekaln ga parody darbu Tag pas šono polkos kelas avedė pre rodyk kuo es Ncsdžaugk ė vų palkmu! Moknks r sen- rezulaas yra geresn gks a, ko pas žna, r klems Be o, M Pūks m nas geras dalykas - žnomas r venas blogas nežnomas - Savęs pasaukomas k lems urėų bū uždrausu, la na, Kau nosevkų polkos ne pasarnaua žmonų demoral- passekmą r \Vlsono polkos passekmą nulėmė spėkos (< - kluobos spėkos) klausmas: bel Ad Norbuas vo adaręs Aš neku, kad vesnes r demokraškesnes kare buų an ek slpn r dė nuo ų, kure prmu v Truc ranslalon fled wlh hc posh- knnka lamėo dėlo, kad šals, a darbnnkų udė- rekalauų vsokų socalslškų masler a Clcago,, Nov, 98, as rcųurcd by hc ac of Oc 6, 97, e kalbė ape a amaų pagelbės Šoks 4-os a, nešanča pragašį dar los mlarzmą ūda rekalaua, kad pasaro- kuopos paselgmas prverča bnnkų klesa; be šes a lap, la reška, * re ems prma ap proaua ka dals so reka s*;sl Paėo loney O klerkala, garbnuse calsų, prešngų dešne- voaus; karė šų šalų pu do lą uokdarį į organzacą karu su užsakymu msems socalsams a sėe bus ne epdema, o r luo pam pasrodo, kek kačus r panašus kramonužengė prmyn per ą laką, n _ dals, būen, kur vaduoas ma k nuo 5 k 5:30 va vak, sos eses hurzuazno pacfzmo pro- m os prvalo užs- f(avnul Socalsška procarzno puolmo) epdem y karę absoluča ( y a yra Vokeos mlarz- g;n supramo ape lokus pla True rmslalon fled \vlh he pos- pre vsokų aplnkybų) blo mas; odėl e žmonės, kure čaburnus, kap Geležėlė, negu nnsler :d Chra^o, Nov, 98, kovoa preš Vokeos ml as re(u ed by he ac of Oc 6, 97, gu daku Tap-pa neesnga ap- arzmą, nenusdeda preš Socalsų nuomodarbnnkų klcsą, o aleka u r supclėlum!! ) P True ranslalon fled whh he masler u 'hcago U, Nov!hs nų skruma calslų, kure rema karę, savo paregą Tokas žmo as rcurcd by he ac of Oc 6 'kokų socalsų, kure rema nėms yra Anglos r Fran;"' dele karės karę, vadovaudames ven cos socalsa, r okas go buu Arnas galas Venas Nauenų ska-! nog'' lamėmo savo čvy- žmonėms yra revolucna Vokeos socalsa, kure kuopą, ačū kelely nlryganlų vloas mėgna šdesv soe-l n,_ya ka kovoa su kazerzmu narc passh'ngmu Te nlrygaula J prėmė alknnkų sąlv alsų nuomonų skrumus lėmėų, užsgedė padary Geležėl* sos dele mušu perrauko karės klausme Dė ()H s sako, ano or v e žmonės, kure Voke cflsh, kad sa padėų ems My counry oe rema kazerzmu, o k- bolševkška šmež Nau kadang žym dals o šva- \vrong, prbau žuazns lberalas, o ne ka enas r Grgaį Alka buu'paranę aką po socalsas Socalsa su kazerzmu Kas rukdo kovą preš Vokeos mla- rus pasunė ularnnke į Nau cuc (*Kl šales naudos, o r vso pa rsus, as, reška, ena su enas pranešmą ape* kuopos sydama as amanas Vo-Į ap Schedemann u saulo darbnnku4- rekaluc cvlra-susrnkmą urėusį įvy los konsucoe, ku-rl< k keverge Pranešmas buvo auokranę mnėuosus nuomonų skro ape ų skrumų Rnga šdėsęs augščaus s Be srapsny e mnėus socalsų nuomol vergo numerye m prama kša vena mns, skrumus, paenka į ne n a? kad daugels narų, nežno Už šrekšas šame skyrue ka kur, musų nuomone, bus na nuomones Redakca neasako} dam šankso ape lą susrn savm Jsa vadna socalkmą, ncalslankė į į Be bol lų kare sparčas žngsnas'(, paroas vsus socalsus, ševka susžnoo su kls klu Kada šmežkas Būna arln raso, remančus karę; r karu r aėo vs Juo bldu mlnpasaulo lauka mlžnškas*kad dele kares klausmo so- sa aškna socal-paroįsegmo darbas alsa skla dv sroves: į Paskldo ro šmo kuopos narų ape karųų socalsų srovę vo ėvynę nuo pražuvmo 37 žmonės, r bolševka ča r dešnųų socalsų urėo ddžumą no pasnau darbnnka, m- srovę, k lelos Schedemann as rėšų uždavnų, pakada o e- pas žmogus, kurs da vsa ne dodam, e įrašė draugą Ge Kare soefalsa, 6 k*»v r sena šuns korė an socalsų, ležėlę į kuopą, davė am uov u laugaus soldaru- Redakcos ' Srapsna Į Skayou Balsa auenų nr 252 Bedakc\V įsons almėa derybas su a sonak su Lennu sako: mlarzmą, kure a spėka grovė r skelbė pasprešnmas llaęzmu esa KlClOS Bllnsdėmus rybas su kazeru r o bernas; o Lennas ne lka derėos su žmonės, kure lap skelbė r k kazero bernas, be r nuslen re sužna ardė karškas Pus kė preš ų dkavmą Karas ų paselgė demokralškau, revoluconškau r nkamau? proavmą šena, kad bolš pą, kad komunsška valdža o, ko norėo, o ne parodė savo pollkee nė le k nuosakumo kovec preš kslo Vokeos mllarzmu rekėo duo į sprandą, kad į parbloškus, o bolševka valdža sakė, kad Rusa r lalknnk a neprvalą gn savo spran mokralškesns, rcvoluconš- nuo Vokeos mlarzmo s kesns r nkamesns, negu Le gų; r e vrno, kad nuo nnas; r buržuaznė valdž; nuosakesnė,' negu komunsnė Kodėl? Og ranslaon fled wlh hc posuos arado, oge \\ lsonas ne TTue sf r a (mago,, N,v, 9!8, nor ares su kazero bernas, s rcprcd by hc ac ofsoc 6, 97 o Lennas aręs r du prėmęs Bolševka ų akos sąlygas Be reka Redakcos paklaus: ar Len nas r komunsnė, valdža ugoms r blogus darbus r nor sngą nuomonę, reka vaduos r rėmėų ur \Vlsonas bur daug plaesne nasauložvalea r žuaznė valdža? Juk vs žno, kad bolševka prėmė, lk dėlo Ša, mums o gera žnom sau plėškšką laką, kad e buvo beega r alknnkų gnoruo M Pūks NUO REDAKCJOS M Pū K AZ M F R A S G U G S A DVO K A T A S šmežė cįvaras budas askrus aus mandaą į raono konfe ks neaskra moralės klausmo l e/? vsok's rekalas ap r c vlšk'ruae pusės nuo polnės Moralu,'sokv doksnen :s r op r kad organzacos narus, nekno rencą; pervarė nuarmą, kad (doros) žvlgsnu, a į bolšev Truc lansl don fled wlh he poslmuslcr a ( hcago,, Nov as equrcd by hc ac of Oc 6, 97 "Gėda aua" a, kur neša darbnnkų!70 pergalėoa); esa pragaš ; o dešno-; Scbedemann as rema karę pačą organzacą r savo ne- kuopa asmea nuo Darb dar; Į mažaus šande, kuome Vo- prauslaburnysle užsarnavo d paskyrė š kuopos ždo keleą delės panekos vsuomenė, da me les, kad musų ėvyne anros-g pusės, sa urėų bar apo prmu į socalsų or žno, kad, pav Amerkoe ganzacą! Jas pas žmogus, pražlų, r kad karės lamė mas aneš naudą darbnn arpe karės rėmėų bevek lay kra dals muš kams Tolaus 'srapsno vsa nėra okų, kure savo bar r vėl prmas į lą pačą or spaudos, perspausdno š auorus pasakoa: n ėvynę Vadnas, asa ganzacą r, supraske, lko Rusos leuvų lakraščų r rnka pasebė, kad '^0(ys socal-parozmas draugu, kovoou už darbaprašymus o, kap leuva bolševka su Tusu bolševku kruąs r arešus Leuvų Vyrausoe Taryboe Voro neže Perspausdno r šau- : orfl ru:, mas pasbaurėmo veras! Leuva bolševka susepė bauru, leuvų klmo soma? krėmas r arešavmas yra blogas darbas Kekvenas prvalo paspkn uo J sa yra berekalnga žau rus, nes vadnamo L T-a nebuvo pavonga nė domnu )ų socalsų nenka ne Vokeos cl- socakpd! noų nova su- d^umečams (šrodo, kad vsose šalyse, kup saį pergeras ems), nė \ ok lelos, sock-pa Amerkos socalsa, soa už savo vaerlan- įams> kure prara kare da, ap r kų salų soč- (ems saį perprasas ) al-daroa soa uz savo demokraas r pre os įdomosos mnr šdėsęs šap ų so č al-paroų pozcą, rašy- uoose šraukose š srap sno: kad prarmas kare, būen, esąs oks-pa blogas įnešmą lnku os: V žįsam, og Vokeos Schedenann o pašokėa ėo pasku unkerus r kad odėl Vokeos Sche lendcrsonas arba ben ku r rs Francos socalsų va- Ša mns yra kladnga 3«3 S HalsM S N Oc:rl 43 Und An rečų lubų dešmčų doleru Lasve ka rody, kapo į paesnančą uos Tel Drover 30 po prezenlą už os burnomus aplnkybę; r musu krkas luan Nauenų, r U Vsa 4-o (' aa daug karų kuopa bus ečaus kala, egu armausame savo susrn kme nepadarys varkos šuo vedam nubaln Karevčų,v 7 m se klausmuose r neapsdrbs davo šauk ape bolševkų pa Yra adara <lel bzno nuo 9 r\l<» k k po peų su as ('lemenas, ' kure ap rdavmą kazeru Leuvos, la 3 po peų Sumoms VA KAPAS mes vsuome ems sakydavo- Seredoms r Snbąons nuo 6 k pažemno os vardą Red) <S va x ak are CENTRAL MANUFAGTURN6 DSTRGT BANK Mane gale may balte, be r< kl, au pauo, kad vsuomene nuo ų au nusgrįžo; e pama- Kelos Pasabos nęs namus aug nepaogė 33*3 Lowe avė, (Tel Boulevard 9983) Be egu bolše- floras, užpakaly Nuo 6 k ) - Supranla(ma, kad žmogus, A PETRATS košės sočalslško organza sunku pngų mašu an pečų, co, Ta yra žmonės, kure meša ššok negal Jegu luosu) noru prėmė kazerškas salvgas (vadnas, ne paplde neur okų įsknmų, paso žmonės g vumo, nė pažnomo organzakad e paselgė gera, kapo po vvo darbo J u vennelė dė nas? Veuok žmones g lka; negrešnas žmogus ga a W W organzaco, baduc Padaro r paluda vsokus l bul vsa nelkęs, kapo polkuros uždavna yra vsa sk pereklue dokumenus r poperas - Kam rūsa še žmones lorng nuo musų organzacos GABUS ADVOKATAS Pollkoe klausmas ena m uždavnų Be, paglaus ar soča Us ška į orgauzac/ a re- savo vakams,kur ena gulu ape blogumą arba gerumą no Boulevard 6399 kalng oko vednana š o gavę rekulę sausos duonos? rą, o ape kslngumą; polko ke žmonės felur ra s velos Gal savo* moerms, kuros e e labnus, negu kame-nors, re musų organzaco! Be 4-la gu neprrakylos ča, šoe pek ka asmn paarlę: (aras loe, pre kokos nors mašnos, Tel l'llmnn 34 Je ap, a pre socal name skudurus lopo? O ras e drba am vyru, ačū šlu LETUVS GYDYTOJAS K Į CHRURGAS vargšų rūsu, ger šampaną? reka žūre ne į a, ko sa no 073 So Mchgn Ar» rėo, o ar vedė pre kslo e ve «Hoseland TL rkalų r ladnnkų abazo, ku gau nealkčau, kap uk ą, kmo buda, kuras sa nau re au asžymėę šmežme kad še žmones galėų kas va doos arba už kuruos sa so JOSEPH C W0L0N socalsų Neabeou, kad a karą vena valanda anksčau nu- o šokoe prasmėe mes r LETUVS ADVOKATAS 29 S La Šale S sras užarėų už Geležėlę, ku- brauk suodžus nuo savo ve palygnome Lenno r Wlsono socalsa, kad e seka pačam savo pamae J yra šversa š o buržuaznų kazerus, k kap pava pacfsų įsknmo, kad dndam uos karė vsuome esan praprmausa reka aa sy faknes kladas, padary- vsa nešlako krkos, el ka darbnnkų vardu, a as augščaus cuouose š- gu į dalyką žūrė darbnn kų Lesos žvlgsnu Darb- zškų pusę darbnnkų prspaudėams vadžomuose ( nasku va lengvau pae- 'ų švadžomų auorus nnkama yra ne vsvena, ar LSS 4-os kp užduoča yra uvams darbnnkams r sa yra laba nešmnn gas, kadang sa duoda pa ogų argumeną darbnnkų prešams: egu kraas r a- Namų Ofsas: K a TRANS Leuvs Noarušas dų, škrųų, sakyčau kad aš žurn, kokos buvo ų dveų gyvenu neberekalnga Vs mes ename gavėms, vekėm r ų valdžų nenc- s Vak aras: 29 W 2 Jnd Sree Telepbone Rockwfll 6H v

5 NAUJENOS, Chlcago, Penyča, Lapkrčo, 98 <^ k Pavelyke man bū O* usu gydyou šuose kares lakuose Kadang lek daug aunesnu gydyou ššauklaąs gal m nenurėo ką kreps -Jo de e ąs ckdalae* paarnavmo užkme specalslp, loko, kurs pašvenė daug lako r mokslo vena askra šaka medcnos ATEKTE PAS MANE AK V ASV NOSES PLAUČU Jegu us hrle* užbhkushs akų vokus, rnuelonas r nesvekas akės, opkos nerve) keblumus, krevas aks arba l»l<* kok ka šlev, kurs palcėa ūsų Jegu u s ure* ausą skausmą, lapsnį kurumo Jegu ąs ure* noses kaarą m ha gerklės, be* slpnumą bronehalų elmle arba plauėą, okame* mos, arba alslkme* aš noru pasaky, kad daug r seselėusu lgą yra es pasekme* nebomas noses r gerklės keblumą r pakol us pra odėl JUS TURTE PASMATYT SU MANM DABAR Aš šgelbėau dauguma mm apakmo, kurumą r džovos r galu pae*g padary ą pa elel usl, egu ąs ąlcsle* laką AKYS ŠBANDOMOS DEL AKNŲ larpe darbnnkų k lesus aslu Per amžus ka- KLEN BROS CGARETA lncky Srke Cgared, laba dpecala 4 A /ac pakels nūkų k lesų, panaudodama įva rų premonų Pav, cenzūrą, kur sropa veka, Ypanga l'rme* prpažn- W M Lawhou, M D Valandos: 9 29 So Dearborn 8 hl Preš pačą Nedėloms: 0- GYDYTOJAS R CHRURGAS 325 So -eav S 553 W Madson a Sue Kampa 22nd p Valandos: 0 k 2 ryo Vakndoa: 6 k 0 vakaro Phooe Haynarke 2563 Phona Gana 4Mf Nedeldenala k pagal suar Rezdencos Telephoue Albany 554C DOCTOR ROSS Chcagos Specalsas Gydo Užscneusas, Nervų Lgas, šrdes, Vdurų, Kepenų, nksų, Pūsles, šlapymo r Vsas Prvaškas Negales U a D Da M DAQQ 35 So Dearborn S kampas Moaroe, chcaco, llnos ledža e sngų žnų, kas deda s Buso, kur valdo bolše vka r kuros yra nemalonos kap-, Pradedan Subaa, Lapkrčo 2-ra dena Tėmykl musą šp:u(l:\m šmus puku žemnu overkauu už dal kros verės N paprasa šla gedra praeo meneso sumažno m a o\r kaulu š pardavmus k lo kad prved k nusmnmo Prkh dabar r sulaup', kl pusę Ddžausa nauena šo melo Kekvenas gal Įsgal nauą overkaulą už ša*, kanas prdėę; dar nuo savęs kels kar us daugau, negu šlkrųų yra r gvollu šauka: Kuso sau ča eroras! Kad ap yra, ne gal ml abeone"s Vyry Šl O verkaua an Dury, Lenų, Remy r Sogams Bopero SPECALA: Maleva malevomu nby švdaus, po $40 už gal CARR BROS WRECKNG CO Chlcago, S Halsed SU,!KUn»«uMCAm»> Rusškos r Turkškos Vanos 2h S T«l Kedze 8902 Tel Wesern 5 W 2h s ar Avė r 5-7 S ar 2h RUSSAN TURKS H 25* 20*' WTH SA Jegu nesae Suv, Valsų ples, be no re ap, a paarna kekvenam nusprk knyguę AMERKOS PLETS Kana 25c To knygelė suasya anglų r leuvų kalbose, pagal paskunus rekalavmus šla kymu kvomo NAUJENOS 80 S Halsed SreeL Chcaffo, Žnome* uk, kad kaplahz- mas, carzmas r klerkalzmas la yra amžn drauga r ven kls rema vsuose* ų rekalu)se - Je* amžn darbnnkų preša, vsoms premonėms į šnaudoa uos be* skrumo au- Knygelę parašė L Krzywck Suleuvno Dr A J Karalus 20 puslapu Kana 25c 840 So Halsed S, 3- os Jelos, vrš PlaUo apek TėTayke Pano praš VmlAnelos nuo 9-os va ryo lr H va vakaro Nedaloe nuo va ryo k 3 valanda den< nu, o karu r vsus špardavme, kurs reška žedn parankumą an melu Marknavvs žalos, mėlynos, rudos r raudo nos kvolduolos, soru lga dėvme; audeklą, kure eška svekaą r šlumą šalčausamc $O OfZ ore*, šs pardavmas už V«ww > < e la, blokne: s B C A VYRŲ R VAKNŲ SUTA įlankoms sū Sua, ddelame pasrnkme da lą r spalvą, modela konservavės r gerausos slalės, audma palįs pukaus, įžymos $35 verės, kuras ąs paprasa rase* už XKŲ SPECALSTAS Akle Dyka! v Gyvenmas yra ' k uščas, kada pra nyksa regėms, f Me vf oame phrerną Ophhalmomeer YPan^ d0tf n! s * Krepama va kus VaL: nuo 9 ryo k 9 vak nedčlden nuo 0 k deng 4649 S AHhland A v ksmp s Vvru Marškna Prnce Alber rūky mu abakas, šame* š- Leuvos 'į vros, drabužo užpaka lu r gurno guzkas, papra sa 22c rūšs, spėra- J fe la šam špar pora w rlmel and Cambrnlge mnkš, alenk SPANŠKA yfluenza, r užmušė į Panašų,ą paaltuvmą alko ral- N eho ( garea, ša me šparelavme pakels lk ** Bolcvard 6487 bagas numėė lamk r džau es šnešęs sveka kudašų' Rr*xhL 933 S Ashland Blvd Cbcagš TephoB*» mf k" Lake dabarnu srgmu spa ;< r nuneš bolšev ka ra, Kael Kekvenas sengus kck galn apssaugo Smploma, la šande au ne nėra Klerkalų draugas, uoševka yra darbnnkų elraugu, nes kap r m negal Anras lakas Kap bolšev ka pase lgė su buvusu Busos d: kap ca( aru s elgės su darbrnnkas r ų vadovas, lap RUSAS G Y RYTOJAS h CHRURGAS 8pech <l*o Moeršką, VyrLky, J Q Cash už Bondsus Ofbga: 3354 S š noses, slvnų skausmu, gal $5000, J000 k $,00000 Vavos skausma, raumenms skau el/os Bodsa perkama už eash, arplba paskolnsme ums pngus už smas, drebula r uos legae* raą nuošmčo, arba nu abclnas slpnumas' prksme usą nuošm bondsą l žraušų gyduolų me*s paarame mokėdam dalį, Asneške band ša ką: šplauk gerklę r nosį su sus pas ros, kap Kus oe Se veros Anlse'psedum, kurs ur bul amešas su vandenu yra e slapa Be* o, m>š< - į dalį gyduolų r 3 dals šlo Room, 56 \V YVashngon Sree vka sengas r užsen neš vandens Jegu šals nepersloles okos nemalonos ems a r )o čaudėmu nėra gelapo paskelba lnų socalsų vado Tokaaus, laškas Kas-g dėl cenzūros, la M rg kly sa Šande urm m*ra ee įb* «CARL M WHTE, kad pas bolševkus an k rauge, rų pasgalėmo ne*ra Kokse valdža Nauos Macknaws! Vaka TABAKAS luva buų šgelbėa nuo gręsan čo pavoaus š bolševku puses l'e r prakalbose* baura plus- ar ka darbnnkška Peko* slah s, gernus modela, perenos, kuros parode los pačą gctar u suvėe Melons vvcedš, chevos, ele č'a \ r ąs pasrnkmu už šą $ J J85 ž\ mn b'm kaną ovcrkaulą špardavme*, po Lasves Bondsa kų, ale*sų š Busos, kuruo- ros Tablekas nuo Peršalmo r perkam už cash Ėme and Co, 7 TO ' \V Madson, kampas Halsed gal, se bolševka cenzora šlrvnč' room 232, 2-ras augšlas, vrš Banous (lohng Sore Adara vakaras k 8 Nedėldenas 0 kl valdyų Kusa, egu novh MRSnpnEd HKLJSr a Paskolos $30"" $300 Busos surue; suos Jvae Kosėme palengv suvarky vsa an darbmnk ', r Pagal nus, re ka ml Severus Basu skų sočalskų pamalu vs kad bolševka ena šven su mą Plaučams Keka uoau vena lure*ų panaša elgles darbnnkas Je*gu ap buų, gul lovon r ger ka oko šl- Legalė raa 3*/2% mėnesye Vru ar moera, drbanča la bolševkams nesprešnų v o r šla apskloscus gle ar užlakanča namą sos socalsų paros Busoe J(,),Į lle;ulshllll An rakandų, pano, vkrogu e buį monarchų šalnn!<>::, sankrovos flxur<*s, ve žmų, auomoblų, Lbery ka, la nemlu žudė* caru Je* Boldą r nsurance olccs kloms kakurų darbnnkų armas Vršu mnė los gyskolname Boękyard'ų, fabuų padare; ap, kad r caras l>os r drbuves dabnnkanh, Rclžkelo r bzno shogsnų užgadoms, be e* duedės page*lbe*s ums apssau mluc šlkęs r bolševka neką!žmonėms, klerkams r ( C Aeke ofsų r mes vs neįžgaeda pasovu darbn- go nuo nl luenzos r yra laba' ko snulkmenska šaškns ne Adara uarnnkas ke veras r sumoms k H geru daku urel las gyduova vakare, l ane'flelas, sene elemena darbnnkų kle- k*s po rauk, los yr parduoda-į redoms r pčnyčoms k 6 va, vakaro soe ena preš bolševkus O l mos vaslnye'ose vsur šoms LOCAL LOAN CO nų socalsų valdžos galva, 'Ko kanoms: Se vera's Anlse psol, TUOS! KERVVN, Mur ku, sako, kad e bolševkuv 467 So Halsed Sree Na, o kap pase lgė* bolše vk Po valsos prežūra preša darbnnkų klesoe au Grp Tables, 30c; Severą's Ka eša? ('<<*k()-sle>\aka', nak Tel Drovcr 2(6 2-ras augšns šam lor lungs, 25 r 50 r Je nę škaletnburga, kur buvo gu us negauumė šų gyduolų ūsų vaslnyčose, la rašyke csaa pas W F S< vera Co, šskasė caro lavoną r garbno, meldės už a kraugerį Lonrgans žmones Eke pas H Alane dono Venuos r kl Baluča (vd, PAUDO DARBA Dr WHTNEY! Žnomu, kad darbnnka r, abelna, socalsa, negal prar ems, kas į rema r garbna J M SPECALSTAS CHRONŠKŲ LGŲ 25 Mea Payrmo Neek mokė už apžureaą»-*wmsb r v^swwwwa>sr Tresra Jaunasa Clarcnce Herold L nslrand, m lų vakščas, vakr lapo Įrašyas aunų kar- C K A Z Al ATLEKAM žygų lsą Buvo ap Vakar sa nešė į Lake Ve\v Trns and a' us Offlfs r Ta 0*5 W 8*h S nclo F>l VAANUO" l 30 Sree r VALANDOJ -& 2S DR 0L GLASER Prakkuoa 27 mela (\ vel mas r ( M sas CJcago, šku r Vaky lšku lge 0 rvlo m 2 k K n Tclephone Yards 5834 D r PG Wegner Prėmmo valandos nuo 8 k 2 š ryo r nuo 7 k 9 va vak 3325 So Halsed Chcano Dr Leo Awon Gydyoa, Chrurge, Akušer* 920 So Halsed 8U Chlcago Klba leuvška, lavška r Va!&n«n«: ( 2 ryąf 9 vg«kure Te! Cana 4367, Vyršky Drapany Bargena prešų, o darbnnkų preša ne Nau, neam, dary an užsa apkenča bolševkų - a kymo sua r ovorkoa, verčs nuo reška, bolševka yra darbn- 830 k $50, dabar parsduoda po $5 kašo am po panose 25 dolerus rus, ap kad aunasa ( Jarennkų drauga Be a yra vsa r Nau, dary gaav nuo $5 k adol $35 sua r overkoa, nuo $750 k 8 doleru Plnas pnsrnhmm kalu pamuš ems savo krepšelį Be kada bldukams arba ų prešams, o ką u darba duoda venems r anrems Žnoe, pav, ų pa saką ape puse hunką r mešką: neskrk norėdama nubaely mu sę nuo megančo pusednnko - rų, moerį parem oka mnm, k d bo- Kad pažn arba bū o žodžo prasmėe lybės šsvysymą moralsu, reka nuodugna žno paį mora- AKŲ SPECALSTAS 64 8o Aahland Avc Chcaf - Vyrų r Vaknų Overkaua -22 So Sale* >$l, Chėago Tarpe; Congrcss r Vau Buren Moralybės šsvysmas JOHN SMETANA Ddels skalus slalą, gera prakyą, plae'ą, sn držas, ple ba< k, arba konservas v mencla, elaugele pereną, kure paenkns paėa: žnovus Pl k, me, mašy r pukąs kaula papras n palekodam k *<2000, > CzK spe*eala apkanuoa šame o\crkaule špardavme po B Be e UH*s gera prsžūrė sme* į gyvenmą, rasme, kad bolše*vka nėra lokas, kokas elevaorų k Penko augšo PRMA NEGU PRKS, GAUK MUSŲ KANAS Neužskčld avo regcmo pr maam by kokam nepryrusam apekoru,ąuksoru ar kelau ančam pardavėu, nes e su eks ąs akms k daugau blogo Aš uru 5 meų payrmą galu šyr ąs aks r prrnk ums aknus kra Darbą alaku belaukan, užkrna Je ums akna nebus rekaln g, mes a ums pasakysme Savae* begalnes verės suekamos šlą žemnų overkauą vla BVWW Room 506 r 507 ('rlly Bldg Važuok Valandos: Kasden 9 k 4 Nedėldemaa 0 k L Tapg Pa ner čly, Sercdoe, Pėnyčoe r Subaoe vakaras nuo 7 k 8 valanda Smne špardavme vedrukas Overkauu špardavmas r pasunė"* Kerną vyskupą Karevčų prašyl pas kazerį malones, kad s susmylėų r, D R A MONTVD TABAKAS Mano kanos prenamos vsems Į Sergėke savo aks u overkou Vsa maža varo sua r overkoa, verės nuo $25 k $85, dabar šenuosna savo $5 r MUgščaų Kelnas nuo $50 k $450 Vaknam* sua nuo $300 k $750 as, Clarencc šsraukė* savąį Adara kasdena, nedelom r vakaras R n O R D O N 4U S Halsed BU Chlc»»< elmenu, kur nešės o krepše- į ] Suragno ol kol anas na- MrsAMclm8Wlcz p ERB Nauenų skal yoos r skayo- kass e į as sankro vas, kuros skelbas? Nauenose, agusl A!;r r nk ka ą;»br u«p<*n oupakse r Phlū«elpho Prsekmn> pala meb mo nergnvna Chcago

6 b CHCAGOS ŽNOS RAS r KONCERTAS Parengė L S S 74-o Kuopa Ne, Lapkrčo-Nov 3, 98 m Šokų nebus ŠOKŲ R SUSRNKMŲ SVE TANĖS BUS ATDARYTOS TK PANEDĖLO VAKARE M MELDAŽO SVET Nebeles rūky ga^ekaruose W 23rd Place Šokų mylėoa prašom pa Persaymas prasdės 5 valandą vak Sveanė asdarys 4 va vakare lauk - k panedėlo vakaro, -- - s rekalų komsono Bus suloša laba uoknga rų akų komeda rus, John Dl Roberson, va Koncero dals bus špldya solo p Laurynavčuės, p-os Slsonenės r p P Sogo kar užreškė oge busą ge r kas pamargnnpas Drauga r Draugės, 74-o kuopa deda pasangas, kad su rau, kad šoku, sveanės r o rengu programų plna užganėdnus publką, r ks, kad ą vsa aseks Tag ne lygaus paslnksmnmo veos pamrške' Kuopos vakaro, o aslankyke vs bus adaryos k panedėlo va kare nfluenzos komsa šą Kveča vsus 74-o Kuopa nžanga 35c r 50c ypaa P-lė Z Laurynavčuė komsonrraus sumanymą ra, do esan k ma uou r užgyrė Vad naš, vs e, kur šą subaą r nedėlą rengė "vakarą su balum*, dar urės palauk Palauk, bee, urės r šap vsokų susrnkmų be prakal bų rengėa Komsonerus sako, kad k panedėlo vakaro Parenga Pradža 7:30 va vakare nebusą lesn oke veš r Leuvų Balos Lelos Mergnų Klubo draugų susrnkma, vešos nžanga 55c ypaa su pasdėmu drapanų Muzka J F JERECKO ladouvės, sporas r l 'Paa rekalnga įsdėmė Į Kekveną šrdnga užkveča KOMTETAS M MELDAŽO SVET, W 2, rd Place Nauų susrgmų skačus vek oks pa Vakar nfluenza r REKALAUJA SUGRĄŽNT rus, rašydamas savo pranešplaučų uždegmu susrgo 86 esan kalu r nubaus esnas KAS JĮ APVOGĖ " Qas Paslnksmnmas r šoka Subaoe, Lapkrčo 2 d, 98 B asmuo M*<5y buvo VERBUOJA MOTERS k šol demokraų r republkonų polkera rūpnos k vyras-balsuooas Dabar e pradeda "rnpnės r mo erms Bepublkonų rnkmų kampanos Komeas šande žada sureng pukų bankrlą Busą šaun muzka, Je, vyrus polkera perka alum r cgaras, o ų moers dabar prks kendėms r ko kas skanskonas DAR KARTĄ APLANKĖ CHCAGĄ DENMANĄ lno nfluęzos r plauču, užleguo Beo svekaos rekalų kom sonerus pranešė, oge ae y gavekaruose r geležnke lo rauknuose rūkymas urė sąs še š mados Vadnas, dabarns pavarkymas urėsąs paslk an vsados Pypkams bus nesmagumo - Turngas UŽTVRTNKTE VSUS, ARBA NĖ VENO vereva, An<lrexx Smb, galuna įskno, kad gyven yra kvalysė Todėl nuėęs į šv Lukošaus kapnes Smh as ėmė r paskorė Kažkoks begėds pamaė į be kybanį r palko į en nuogąnuoguėlį Snh ą polca a davė į lavonnę k dar negal su eško ą nežnomą begėdį, Turėo vsa, bekad adavus į į kalėmą Mesfo arybos pona ur na,uo galvosūko Keur mao,ro Thompsono nomnuo na ra į mokyoų arybą Fzparckas, Nockes, Olanders r O Donnells vakar užrešn kė, kad meso aryba arba e gul užvrna vsus nomnuo us asmens arba - ne veno GONG UP! Trbūnos sekėa dabar nebe Vyra, kas bus? Tabakas r žno kas dary Je laba gevėl gong up! Tabako v er preš nos keurs įžymausus evos vakar paskelbė, kad achcagos organzuoų darbnn sžvelgan į dabarnį sunkų kų vadus Be špldy ų re momeną, ems prsėo pa kalavmus, a rekšų, kad ar kel abako, cgarų r ega reų šųų polkerų vešpaavmu kanas nuo 2 k 20 nuo, mokyklų aryboe buų užduo MRĖ BELOŠANT GOLFĄ as mrnas smūgs specals Panedėlve Užvakar urna pasmrė For meso arybos posėds, MayDearborn Naonal banko vce s m e, ką e pasakys prezdenas, Nelson LemX ras Mrė belošan golfą ExcelLAMĖJO DEŠMTĮ sor Sprngs, Mo Lemperas setūkstančų pynaas denų agal apledo Keurolka mėnesų agal Chcagą norėdamas šruk sa Mykolas Suko 357 W 47 g, učamos epdemos Nuo gr buvo sunka sužesas bedr po šruko, be nuo mres ne ban Chcago and Wesern n- rngasa lavas Easlandas, kurs 95 meas paladoo Chcagos upė vrš 800 vyrų r moerų Dabar sa perskrk šęs Whnee r arnauąs arde Suko lko amžnu nvadėde Šamu ldu-koleka Kadang kompa na nenorėo derama alygn PHNK TŪKSTANČA už am padaryą skraudą, a ATLYGNMO Suko ą paraukė leso n Už Vennels Chcagos ddlaps, vakar esėas Tuhlls nuspren Journal, aguoąs preš nauąą dė, kad kompana ur užmokė meso arybos suarį su ga- p Suku dešmį ūksančų x'< karų baronas, vakar Mske- dolerų bė, oge s duosąs penks ū ksančus dolerų alygnmo as SUVAŽNĖJO MOTERĮ menu, adengusam ben ve Bėgęs vsu smarkumu auono rnkmų vršnnko sukybę, kur bus/ padarya lake sekamų moblus vakar mrna sužedė Marhą Salskene (Salskenę?), 4623 So Paulna g Moers va ama r už ą nauąą suarį Nesskubnke, Journal uos kar pasmrė Auomoblo važpenks ūksančus duos k a nyča, G De Ssvars, arešuoda, kada okį sukčų prpažns (as *, *'r Ddels Balus Su Dovanoms Lakrodėlo vero $2500 Renga Draugysė šv Kazmero Karalačo NEDALOJE, LAPKRČO 3 D k šveno Jurgo Parap Sveanė Kampas 32 p r Auburn Avė Pradža 4 va po pey nžanga 35c pora Kveča vsus aslanky KOMTETAS Nemanyke, kad k venas Pelouze, maoro švogers, au prsao ulba uokngo pozc čus! fne r dėdė Denma- o Arg sa nė o nesupran nas ur kuo pasddžuo Ge a? r žmonės vakar pa ekė pec ą r dabar renka parašus Re N Kvklenė kalauama, kad polcsas buų prmas agal į darbą ŠPLĖŠĖ DRABUŽŲ KRAUTUVŲ ROSELAND Auka Leuvos Lasvės Fondu Žlagalvė senele Maro Wendycc, 239 W 49 g, urėo v sko: r mažą šaunų namelį r pngų Be ė neurėo veno gmnų ar nors gerų drau gų Vakar nuarė, oge gy venmas neur prasmės r ap, nuėo į savo dala papuo šą megrumėlį, assuko gasą r aslgulė Už kelų valandų kamyna, įslaužę os buan, rado ą negy vą Ten pa, šala os, gulėo sena, apdlus šernolė su vrš pora ūksančų dolerų LMPS 25-lo kuopa pasarąame susrnkme ularė pas kr Leuvos Lasvės Fondu ą sumą pngų ($7886), ku r lko nuo osos surengo va karo, lapkrčo mėnesy 97 melu r kur anuome buvo ma nya paauko Bušų revoluc os rėmmu Tėčaus dele a smanusų aplnkybų kuopa dabar nuarė aduo uos pn gus Leuvos Lasvės Fondu PėnyČa^^l^fo Į, 98 r r Kesučo P«- REKA darbnnkų choro repeca -L <r m -- -n- - Y--% H ' REKA 50 MOTERŲ PRE TVAR KYMO KNYGŲ R MAGAZNŲ dannnkės malonėke bū laku, (MĖNESNŲ LAKRAŠČŲ) PASb,ur^s»n5 d«tovus DARBAS GARU APŠLDYnuo rengamam vakare Nepanr- TAS H (;;ha APŠVESTAS NA*k,cJ- Gusas MAS MOKESTS 85 K 87 N SAVATE LMPS 29 kp repeca Graž Ma- Q GUMBNSKY BROS, S UNON AVĖ CHCAGO gelona bus pėyčo, lapkr d, 226 Luosybės sve, 822 Wabansa a v, 7:3( va vakaro Gerbam lošėa REKA 0 pryrusų moerų r lošėos prašom avyk paskru pre varkymo skudurų Pasovus laku Rengmo Komsa darbas Gera mokess Goldman, Chcago LSS 4 kp mėnesns susrnkmas 820 W 4h s, įvyks subao, lapkrčo 2 d, Mldos sveanė (an reču lubų) Pradža, REKALNG čm>ra, uždrba 7:30 va vakare, įs kuopos na-, nuo 86 k 80 deną Pasovus dara prvalo uyykl į sį susrnk- rbas Aeke prsrengę darbą 7 mą būna, lurme daug laba va rye James Bradv Foundry svarbų rekalų: Organzaorus; Co, 45h and Wesern Avė <-JĮ, šelpmo JvluDo REKALNGA ndų plovėa MaesLSS 4 kuopos vekalo Nhlsa c Resauran Repeca įvyks pėnyčo, laokr3502 So Halsed s, Chcago įčo 8 va vak, Aušros sve, 300 S Halsed s Pasėmuse loš drau ga malonėse aslanky Kom REKA pryrusų langų plovėų CHCAGO WND()W CLEANNG Cų Chcago ASMENŲ J EŠKOJMA 62 W yvashngon S, Paeškau savo draugo James UREKALNGA sruogų dažyoų barlo Paena š Kauno gub, Rase FRE) STRAUS DYE W()RKS nų pav Malonėke asšauk ar 2G49 Sheffeld Avė, kas žnoe praneške o adresą, bu Tel Dversey 266 su laba dėkngas J Mačuls, 80 W 9h s, Chcago, REKALNGA moers arba mer gna prdabomm hauzos r dve ų vakučų Paladoau savo moe Aš, Vncas Monngs, paeškau rį Aš pas uru dabo savo/krau savo kro brolo, Juozo Monngo, uvę, kara yra am pačam name; Kauno gubernos, Šaulų paveo, yra rįs kambara Asšauke no Žagarės valsčaus r meselo Mel rėdam darbo, o su sąlygoms sus džu asšauk an žemnus padėo akysme adreso: Vncas Monngs, J Peras, P O Box 52, Royalon, 52 W 5s S, Chcago, Tel Yards 6682 Paeškau savo brolo zdoraus Psčoko, Kauno gub, Šaulų pav, Kuršėnų parap Asšauke šuo ad resu : Elzbea Sabas 05 Lnden avė, Senbenvlle, Oho REKA rankoms šsuvnė sky lues pre vesčų, apg mergnų moknes šsuvnė dėl guzką sky Mokėsme lake moknmos Paeškau savo pusbrolų Kazme lues HART SCHAFFNER and MARK, ro Bučaus r Juozapo Laucaus, abu Wood and Blucher Ss, Kauno gub, Telšų paveo, Tvėrų parapos, Kvačų sodos Abu gyve na Amerkoe Meldžu asšauk šuo adresu: Mrs Helena Rubežaė 720 XX s S Mnron nd REKA fnšeru pre varnpaeškau savo pusbrolų Prancš kaus r Jono Tumusų, Suvalkų g, Šlavmo krėslų Asšauke Eaon Char Co, 84 \V 22nd s, Naumesčo pav, r parap, Valų kamo, Meldžu asšauk šuo ad- blokas vakarus nuo Halsed S resu: V Venclovas, REKA mergnos pre abelno na Halsed s, Chcago, mu darbo Elekra plaunama * moglavoama 228 S Vnebdde avė, Psburgh, Pa Paeškau savo brolo Anano KaREKA bučero leuvo Gera lakos, mea lako ka negaunu nuo o žnos Js gyvena Kearny, N J mokess Pasovus darbas AsšauPrašau duo žną s pas ar kas ko į: 4737 S Ashland avė John Kalaka, 575 \Voodbrdge avė, Harvey, Paeškau draugo Whn Rusel, paena š Suvalkų gub Selaus gy venome drauge, 3343 S Morgan s r š ena šledau į karuomene Draugo laba meldžu asšauk, arba kas žno praneš (o adresų, UŽ ką busu laba dėkngas John Yundul 207 W Grand Avė, Chcago, PARDAVMU PARDAVMU š prežases l gos uru parduo prmos klesos bučernę r grosernę nauoe leu vų veoe, su namu arba be namo Anon Praszky 2856 Emerald avė, Chcago ',, PARSDUODA BUČERNĖ R GRO ŠERNE PARSDUODA VENA GROSERNE ARRA SYKU SU NA MU PARDAVMO PREŽAST$S SAVNNKAS APLEDŽA CHCA JAUNA vedus pora paeško Br- GO dgeporo apelnkėe švaraus kam ANDREW DVAS KE\\CZ baro Kas ure praneške gre 4543 S MARSHFELD AVĖ, Z (), 3238 S Halsed Sr CHCAGO JEŠKO KAMBARŲ koms progresy vėms draug REKA DARBNNKŲ oms J Raudenė (Pngus $7886 gavome r a- VALSTYBNA NEMOKAM DAR PARSDUODA pga grosernė le Užpuolė du salunu PRRODYMO BURA duosne LLF ždnnku K (UBO uvų apgyvenoe veoe Bzns š S Frce Employmen Servce) drbas gera Asšauke grea Jcškane darbo krepkės šas Nepažįsam pkadara va Gugu Red) J Mačulks, adresas: 358 S Wallace S, Chcago 6-22 N DEARBORN ST kar nakį užpuolė du salunu arba an Baker r Balmore gavų SO JEFFERSON ST NAMA-ŽEMŽ Už darbo parupnmą vsuose uo Lamėo 347 dolerų Pkada se valdžos įseguose r užlakomuo NAMA R KARMOS ra nepagau LMPS 58 kp susrnkmas bus se buruose nereka neko mokė Prmau negu prk namą, farmą Yra daug veų, kap Chcago, lapkrčo 3 d, 2 va po peų Davs Pranešma arba loą, klauske nformacų S(uare sveanė, kerė Paulna r ap kur, kur rekalaua vsokos Mes skolname pngus 5 gavų Vsos narės kvečamos rųšes darbnnkų į fabrkus, į ka R A C A syklas, į ūkus, į šap įvaras įsa avyk laku 29 So La Sae s, Chcago gas kap vyrų, ap moerų r va Sekr S Laurnavčuė Room 336 Nežnom p k ada ra vakar Tk kabnėas kų, kap amannkų, ap papra 22 kp LSS šauka susrnkmą, sems darbams MOKYKLOS subaoe lapkrčo 2 d, 6 va vak, krauuvę 35 N Madson ga Nauenų n r 256 buvo š Meldažo sveanė Vs nara kye vė šneša ape už 5 20 ū spausdna Ašuno Raono se čam būna aslanky šį susrn VALENTNE DRES8MAKNG REKA shcarmenų r Jeberų kmą, nes s yra šaukamas svar COLLEGES ksančų dolerų Polca e- kreoraus pranešmas Nesup symu svarbų rekalų Kekvenas Scrap ron Yard Gera mokess 6205 So Halsed sl, 2407 W Ma Pasovus darbas Asšauke 632 adą dson, 850 N Wells SL ranu ėču us, kokuo kslu s narys ur akrep savo Komeas W Knze s, Chcago 37 Mokyklos Suv ValsoM užsmanė dary okų 'bepamasuvmas, Perenų Krpmas, DoTrue ranslaon fled wh he ponchcagos Leuvų Vyrų choro redėl bzno r namų Ve maser a Chcago, K, Nov, <)l«, REKA moerų pre varkymo sgnng, os duodamos dyka Dploma peca įvyks nedčlo, lapkrčo 3 rrųmred by he ac of Oc 6, 97 kreoru Savo laške aš pasa knygų r poperos Gera mokess d, Mldos sve Chorsa prašom Pasovus darbas Mller and Co- Lengv šmokėma Gvaranaoa šmokn Jus pasū suknca a UŽDARO DRBTUVŲ kau, kad musų kuopa maė e- susrnk paprasu laku Nes vė hen, 46 Bhe sland avė Tele0 Phone Seeley 643 luoke Valdyba phone Canal 857 SAKA PATEK, Prmelnkl san negalmu špldy sekreo Pasurįs saldanų fabrkan as, H Cannon, vakar su ko udžary savo drbuvę an 30 denų už peržengmą maso admnsracos pavarkymų Mnėa drbuvė randas 209 S Wabash gavė WEST SDE raus rekalavmą, būen: pr ---- o Wes Pullnan, LSS 235 kp mėnesns susrnkmas įvyks nedėduo am vsų nomnuoų dra lo, lapkrčo 3 d, 720 W 20 Sr REKA moerų dėl rnkno sku ugų adresus Kad la yra le kap 2 va denos Vs drauga durų unk shop; ur bū payru r draugės malonėke aslanky sos; darbas an vsados sa, sa gal ras praeos Ra paskru laku, nes yra daug reka Gnsburg, Kuopos Valdyba 2707 W 2l S, ono konferencos prookole: lų aparmu Chcago, Konferenca šą o įsaymą Rockford, SLA 77 kp la'panakno Ta ko sa dabar kys savo mėnesnį susrnkmą ne REKALNGA ledų raukėų r darbnnkų ledų svrnus, 42%c kabnėas? Savo laške aš uk dėloo, lapkrčo 3 d 02 S Man valandų, 0 r va darbas s Vs nara passengke būna Consumers Co, nesakau, kad assakau suek prbū į vrš mnėą susrnkmą, 35h s, and DRĄSŲS BANDTA Norma avė, Chcago an LSS 22 įp narų adre nes urme laba daug rekalų apa r Pr S J Perauskas Du aun nepažįsam vyra sus Aš k pranešau a, kas REKA 0 pryrusų leberų d vakar nakį įėo salunan an buvo nuara kuopos susrnk LSJL kp r LSS 4 kp bendras rb į scrap ron yardą lavnmos susrnkmas įvyks nechcago kerės Looms r Harrson ga- me, spalų 3 d Melu noru su- į dėlo, nov 3 d, Aušros sve, Souhpor avė, Vų f UžkonlaRTffVbf * Tankas* ėlk^l a kadle Vsus kuopos' S Halsed s 9:30 va š ryo Bus> dskusos ema Ar moers gal u- REKALNGA 0 pardavėų vyrų r augšyn! Kosumera neeko narų adresus', egul k sa nu- rčmygas eses /dabu nhmw ake moerų pre pardavnėmo gyduodarbnnkų kle-įlų suba nuo subos nuo nfluen406 dolerų r ek K saluno rodo ų vardus, y kure am "r )Sar alr)ua l *pagernų py ' '' * zos Gera mokess, payrmas nesavnnkas Plėška pabėgo, rekalng zo r J Shmbels Meldžu draugus rekalngas Krepkės dakaro of- šrodo kad Raono aslanky sekreo- r drauges skalnga J J JanuševčuB san: 3748 S Halsed s, Chcago, Uždrbke S5 k $35 į savaę Mokykės sū elekra suvamoms mašnoms Ddels rekalavmas Lengva šmok Mažos, šlados Dena arba vakaras Darba lau ka Asšauke uoaus MASTER SEWNG SCHOOL J F«Kasncka, Prezdenas, 8 N La Sala ąl Preš Cy Ha!l> Asšauke anį 4-o augšo