MADRIDO SUTARTIES DĖL TARPTAUTINĖS ŽENKLŲ REGISTRACIJOS PROTOKOLAS. Priimtas Madride 1989 m. birželio 27 d. Protokolo straipsnių sąrašas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MADRIDO SUTARTIES DĖL TARPTAUTINĖS ŽENKLŲ REGISTRACIJOS PROTOKOLAS. Priimtas Madride 1989 m. birželio 27 d. Protokolo straipsnių sąrašas"

Transkriptas

1 MADRIDO SUTARTIES DĖL TARPTAUTINĖS ŽENKLŲ REGISTRACIJOS PROTOKOLAS Priimtas Madride 1989 m. birželio 27 d. Protokolo straipsnių sąrašas 1 straipsnis: Madrido sąjungos nariai 2 straipsnis: Apsaugos įgijimas tarptautinės registracijos būdu 3 straipsnis: Tarptautinė paraiška 3 bis straipsnis: Teritorinis galiojimas 3 ter straipsnis: Teritorinio išplėtimo prašymas 4 straipsnis: Tarptautinės registracijos galiojimas 4 bis straipsnis: Nacionalinės arba regioninės registracijos pakeitimas tarptautine registracija 5 straipsnis: Atsisakymas suteikti apsaugą bei tarptautinės registracijos galiojimo nutraukimas tam tikrose susitariančiosiose šalyse 5 bis straipsnis: Teisėto atskirų ženklo elementų panaudojimo dokumentinis patvirtinimas 5 ter straipsnis: Tarptautinio registro įrašų kopijos; naujumo paieškos; Tarptautinio registro išrašai 6 straipsnis: Tarptautinės registracijos galiojimo trukmė; tarptautinės registracijos priklausomumas ir nepriklausomumas 7 straipsnis: Tarptautinės registracijos pratęsimas 8 straipsnis: Rinkliavos už tarptautinės paraiškos padavimą ir registraciją 9 straipsnis: Įrašas apie tarptautinės registracijos savininko pasikeitimą 9 bis straipsnis: Tam tikrų su tarptautine registracija susijusių dalykų įrašai 9 ter straipsnis: Rinkliavos už tam tikrus įrašus 9 quater straipsnis: Bendra kelių susitariančiųjų šalių tarnyba 9 quinquies straipsnis: Tarptautinės registracijos pavertimas nacionalinėmis ar regioninėmis paraiškomis 9 sexies straipsnis: Madrido (Stokholmo) sutarties garantijos 10 straipsnis: Asamblėja 11 straipsnis: Tarptautinis biuras 12 straipsnis: Finansai 13 straipsnis: Tam tikrų protokolo straipsnių pataisos 14 straipsnis: Tapimas protokolo dalyviu; įsigaliojimas 15 straipsnis: Denonsavimas 16 straipsnis: Pasirašymas; kalbos; depozitaro funkcijos 1 straipsnis Madrido sąjungos nariai Valstybės šio protokolo narės (toliau susitariančios valstybės), net ir nebūdamos 1967 metais Stokholme peržiūrėtos ir 1979 metais papildytos Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos (toliau Madrido (Stokholmo) sutartis) narės bei 14(1)(b) straipsnyje nurodytos organizacijos šio protokolo narės (toliau susitariančios organizacijos), yra tos pačios sąjungos, kuriai priklauso prie Madrido (Stokholmo) sutarties prisijungusios šalys, narės. Šiame protokole susitariančiomis šalimis vadinamos tiek susitariančios valstybės, tiek susitariančios organizacijos. 2 straipsnis

2 2 Apsaugos įgijimas tarptautinės registracijos būdu (1) Jeigu paraiška ženklui registruoti yra paduota susitariančiosios šalies tarnybai arba jeigu ženklas yra registruotas susitariančiosios šalies tarnybos registre, asmuo, kurio vardu ta paraiška (toliau pagrindinė paraiška) yra paduota arba ta registracija (toliau pagrindinė registracija) yra atlikta, pagal šio protokolo nuostatas įgyja savo ženklo apsaugą susitariančiųjų šalių teritorijoje, užregistravęs tą ženklą Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos Tarptautinio biuro registre (toliau atitinkamai tarptautinė registracija, Tarptautinis registras, Tarptautinis biuras ir Organizacija), su sąlyga, kad: (i) asmuo, kurio vardu ta paraiška paduota ar ta registracija atlikta, yra arba pilietis tos susitariančios valstybės, kurios tarnybai paduota pagrindinė paraiška ar kurios tarnyba atliko pagrindinę registraciją, arba turi toje susitariančioje valstybėje nuolatinę gyvenamąją vietą, arba turi nefiktyvią veikiančią pramonės ar prekybos įmonę, asmuo, kurio vardu ta paraiška paduota ar ta registracija atlikta, yra arba tai susitariančiai organizacijai, kurios tarnybai paduota pagrindinė paraiška ar kurios tarnyba atliko pagrindinę registraciją, priklausančios valstybės narės pilietis, arba tos susitariančios organizacijos teritorijoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą, arba turi nefiktyvią veikiančią pramonės ar prekybos įmonę. (2) Tarptautinės registracijos paraiška (toliau tarptautinė paraiška) tarnybos (toliau kilmės šalies tarnyba), kuriai buvo paduota pagrindinė paraiška arba kuri atliko pagrindinę registraciją, tarpininkavimu paduodama Tarptautiniam biurui. (3) Šiame protokole tarnyba arba susitariančiosios šalies tarnyba vadinama tokia tarnyba, kuri susitariančiosios šalies vardu atlieka ženklų registraciją, o ženklais prekių ir paslaugų ženklai. (4) Jeigu susitariančioji šalis yra valstybė, šiame protokole susitariančiosios šalies teritorija vadinama tokios valstybės teritorija, o jeigu susitariančioji šalis yra tarpvalstybinė organizacija, teritorija, kurioje galioja tokios tarpvalstybinės organizacijos steigiamoji sutartis. 3 straipsnis Tarptautinė paraiška (1) Pagal šį protokolą kiekviena tarptautinė paraiška paduodama taisyklėse nustatytos formos blanke. Kilmės šalies tarnyba patvirtina, kad tarptautinėje paraiškoje pateikiami duomenys atitinka patvirtinimo metu pagrindinėje paraiškoje arba pagrindinėje registracijoje esančius duomenis. Be to, ši tarnyba nurodo: (i) jeigu tai pagrindinė paraiška, jos datą ir numerį, jeigu tai pagrindinė registracija, jos datą ir numerį, taip pat paraiškos, pagal kurią buvo atlikta pagrindinė registracija, datą ir numerį. Kilmės šalies tarnyba nurodo ir tarptautinės paraiškos datą. (2) Pareiškėjas privalo nurodyti prekes ir paslaugas, kurioms skirto ženklo apsaugos prašo, ir, jei įmanoma, atitinkamą Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti klasę ar klases. Jeigu pareiškėjas jų nenurodo, Tarptautinis biuras klasifikuoja šias prekes ir paslaugas pagal atitinkamas minėtos klasifikacijos klases. Pareiškėjo nurodytas klases, bendradarbiaudamas su kilmės šalies tarnyba, tikrina Tarptautinis biuras. Kilus nesutarimams tarp šios tarnybos ir Tarptautinio biuro, pastarojo nuomonė yra lemiama. (3) Jeigu pareiškėjas prašo suteikti apsaugą spalvai kaip jo ženklo skiriamajam požymiui, jis privalo: (i) pareikšti apie tai ir savo tarptautinėje paraiškoje nurodyti spalvą ar spalvų derinius, kurių apsaugos prašo; kartu su paraiška pateikti spalvotas minėto ženklo kopijas, kurios turi būti pridėtos prie Tarptautinio biuro siunčiamų pranešimų. Tokių kopijų skaičių nustato taisyklės. (4) Tarptautinis biuras nedelsdamas registruoja ženklus, kuriems paraiškos buvo paduotos remiantis 2 straipsniu. Tarptautinės registracijos data laikoma tarptautinės paraiškos gavimo kilmės

3 3 šalies tarnyboje data, su sąlyga, kad Tarptautinis biuras tarptautinę paraišką gauna per du mėnesius nuo šios datos. Jei tarptautinės paraiškos per šį laiką negaunama, tarptautinės registracijos data laikoma jos gavimo Tarptautiniame biure data. Tarptautinis biuras nedelsdamas praneša atitinkamų šalių tarnyboms apie tarptautinę registraciją. Tarptautiniame registre įregistruoti ženklai skelbiami Tarptautinio biuro leidžiamame periodiniame biuletenyje pagal tarptautinėje paraiškoje esančius duomenis. (5) Kad būtų informuota apie Tarptautiniame registre įregistruotus ženklus, kiekviena tarnyba 10 straipsnyje minimos Asamblėjos (toliau Asamblėja) nustatytomis sąlygomis gauna iš Tarptautinio biuro tam tikrą minėto biuletenio egzempliorių skaičių nemokamai ir tam tikrą skaičių sumažinta kaina. Visos susitariančiosios šalys laiko tokį informavimą pakankamu ir nieko kito iš tarptautinės registracijos savininko reikalauti negali. 3 bis straipsnis Teritorinis galiojimas Tarptautinės registracijos suteikiama apsauga išplečiama į bet kurią susitariančiąją šalį tiktai tarptautinę paraišką padavusio asmens arba tarptautinės registracijos savininko prašymu. Tačiau tokio prašymo negalima paduoti tik tos susitariančiosios šalies, kurios tarnyba yra kilmės šalies tarnyba, atžvilgiu. 3 ter straipsnis Teritorinio išplėtimo prašymas (1) Prašymas išplėsti į bet kurią susitariančiąją šalį tarptautinės registracijos teikiamą apsaugą turi būti specialiai nurodytas tarptautinėje paraiškoje. (2) Teritorinio išplėtimo prašymas gali būti paduotas ir po tarptautinės registracijos. Bet koks prašymas turi būti paduotas taisyklėse nustatytame blanke. Tarptautinis biuras nedelsdamas įrašo tokį prašymą ir apie tai praneša atitinkamai tarnybai ar tarnyboms. Įrašas skelbiamas Tarptautinio biuro leidžiamame periodiniame biuletenyje. Toks teritorinis išplėtimas įsigalioja nuo jo įrašo Tarptautiniame registre datos ir nustoja galioti pasibaigus tarptautinės registracijos, su kuria jis yra susijęs, galiojimo terminui. 4 straipsnis Tarptautinės registracijos galiojimas (1)(a) Nuo 3 ir 3 ter straipsniuose nurodytomis sąlygomis atliktos registracijos ar įrašo datos kiekvienoje atitinkamoje susitariančiojoje šalyje ženklui suteikiama tokia pat apsauga kaip ir tuo atveju, jeigu ženklas būtų tiesiogiai pareikštas tos susitariančiosios šalies tarnyboje. Jeigu Tarptautiniam biurui 5(1) ir (2) straipsnyje nurodytomis sąlygomis nepranešama apie atsisakymą suteikti apsaugą arba jeigu atsisakymas, apie kurį buvo pranešta vadovaujantis šiuo straipsniu, vėliau atšaukiamas, ženklo apsauga atitinkamoje susitariančiojoje šalyje nuo tos datos yra tokia pati kaip ir tuo atveju, jeigu ženklą būtų įregistravusi tos susitariančiosios šalies tarnyba. (b) 3 straipsnyje numatytas reikalavimas nurodyti prekių ir paslaugų klases neįpareigoja susitariančiųjų šalių ženklo apsaugos apimties požiūriu. (2) Kiekviena tarptautinė registracija naudojasi prioriteto teise, numatyta Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos 4 straipsnyje; formalūs reikalavimai, nustatyti to straipsnio D paragrafe, jai nėra privalomi. 4 bis straipsnis Nacionalinės arba regioninės registracijos pakeitimas tarptautine registracija

4 4 (1) Jeigu ženklas nacionalinės ar regioninės registracijos susitariančiosios šalies tarnyboje objektas yra ir tarptautinės registracijos objektas ir jeigu abi šios registracijos yra atliktos to paties asmens vardu, tarptautinė registracija atstoja nacionalinę ar regioninę registraciją; jokios tarptautinės registracijos teikiamos teisės dėl to nėra paliečiamos, su sąlyga, kad: (i) tarptautinės registracijos teikiama apsauga 3 ter (1) arba (2) straipsnyje nurodytomis sąlygomis galioja šiai susitariančiajai šaliai, visos nacionalinėje ar regioninėje registracijoje išvardytos prekės ir paslaugos yra išvardytos ir tarptautinėje registracijoje, atliekamoje šios susitariančiosios šalies atžvilgiu, (iii) toks išplėtimas įsigalioja nuo nacionalinės ar regioninės registracijos datos. (2) (1) punkte nurodyta tarnyba pagal pareiškimą privalo padaryti savo registre žymą apie tarptautinę registraciją. 5 straipsnis Atsisakymas suteikti apsaugą bei tarptautinės registracijos galiojimo nutraukimas tam tikrose susitariančiosiose šalyse (1) Jeigu leidžia įstatymai, bet kuri susitariančiosios šalies tarnyba, kuriai Tarptautinis biuras 3 ter (1) arba (2) straipsnyje nurodytomis sąlygomis praneša apie tarptautinės registracijos suteikiamos apsaugos išplėtimą į tą šalį, turi teisę pranešimu apie atsisakymą suteikti apsaugą pareikšti, kad šioje susitariančiojoje šalyje ženklui tokio išplėtimo objektui apsauga negali būti suteikta. Toks atsisakymas gali būti pagrįstas tik tokiais motyvais, kurie Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos numatytomis sąlygomis galėtų būti taikomi apie atsisakymą suteikti apsaugą pranešančioje tarnyboje tiesiogiai pareiškiamam ženklui. Tačiau negalima atsisakyti suteikti apsaugą arba ją apriboti vien dėl to, kad įstatymai leidžia registruoti tik ribotą klasių arba prekių ar paslaugų skaičių. (2)(a) Bet kuri tokia teise norinti pasinaudoti tarnyba per jos taikomų įstatymų nustatytą laiką, bet, kaip nurodyta (b) ir (c) papunkčiuose, ne vėliau kaip per vienerius metus nuo tos dienos, kada Tarptautinis biuras išsiunčia tai tarnybai (1) punkte nurodytą pranešimą apie išplėtimą, praneša Tarptautiniam biurui apie atsisakymą, nurodydama visus jo motyvus. (b) Neatsižvelgdama į (a) papunkčio reikalavimus, bet kuri susitariančioji šalis gali pareikšti, kad pagal šį protokolą atliktoms tarptautinėms registracijoms (a) papunktyje nurodytas vienerių metų terminas keičiamas į 18 mėnesių. (c) Tokiame pareiškime taip pat gali būti nurodyta, kad apie atsisakymą suteikti apsaugą dėl gauto protesto prieš apsaugos suteikimą minėtos susitariančiosios šalies tarnyba gali pranešti Tarptautiniam biurui ir pasibaigus 18 mėnesių terminui. Tarnyba ir po 18 mėnesių gali pranešti apie atsisakymą suteikti bet kokios tarptautinės registracijos apsaugą, bet tik tuo atveju, jeigu: (i) prieš pasibaigiant 18 mėnesių terminui praneša Tarptautiniam biurui apie galimybę pareikšti protestą ir pasibaigus 18 mėnesių, apie atsisakymą suteikti apsaugą dėl gauto protesto pranešama praėjus ne daugiau kaip septyniems mėnesiams nuo protesto padavimo datos; jeigu protesto padavimo terminas pasibaigia greičiau negu po septynių mėnesių, apie atsisakymą suteikti apsaugą turi būti pranešta per vieną mėnesį nuo protesto padavimo termino pabaigos. (d) Bet koks (b) arba (c) papunkčiuose nurodytas pareiškimas gali būti įrašytas 14(2) straipsnyje nurodytuose dokumentuose; tokio pareiškimo data yra šio protokolo įsigaliojimo pareiškėjos valstybės ar tarpvalstybinės organizacijos atžvilgiu data. Toks pareiškimas gali būti padarytas ir vėliau; tokiu atveju pareiškimas įsigalioja po trijų mėnesių nuo tos dienos, kada jį gauna Organizacijos generalinis direktorius (toliau Generalinis direktorius), arba nuo bet kurios vėlesnės datos, nurodytos pareiškime dėl bet kokios tarptautinės registracijos, kurios data sutampa su faktiška pareiškimo data arba yra vėlesnė. (e) Pasibaigus dešimties metų terminui nuo šio protokolo įsigaliojimo, Asamblėja patikrina (a)-(d) papunkčiuose nurodytos sistemos veikimą. Minėtų papunkčių nuostatos po to gali būti pakeistos vienbalsiu Asamblėjos sprendimu.

5 5 (3) Vieną pranešimo apie atsisakymą suteikti apsaugą egzempliorių Tarptautinis biuras nedelsdamas perduoda tarptautinės registracijos savininkui. Toks savininkas turi tokias pat galimybes gintis, kaip ir tuo atveju, jeigu jis būtų tiesiogiai pareiškęs ženklą pranešusioje apie atsisakymą suteikti apsaugą tarnyboje. Gavęs informaciją (2)(c)(i) punkte nurodytomis sąlygomis, Tarptautinis biuras nedelsdamas perduoda šią informaciją tarptautinės registracijos savininkui. (4) Paprašytas Tarptautinis biuras praneša atsisakymo suteikti ženklui apsaugą motyvus bet kuriai suinteresuotai šaliai. (5) Bet kuri tarnyba, (1) ir (2) punktuose nurodytomis sąlygomis nepranešusi Tarptautiniam biurui apie bet kokį laikiną ar galutinį atsisakymą suteikti konkrečios tarptautinės registracijos apsaugą, praranda (1) punkte nurodytos teisės privalumus tos tarptautinės registracijos atžvilgiu. (6) Kompetentingi susitariančiosios šalies organai negali nutraukti tarptautinės registracijos galiojimo tos susitariančiosios šalies teritorijoje, iš anksto nesuteikę tokios tarptautinės registracijos savininkui galimybės ginti savo teises. Apie galiojimo nutraukimą pranešama Tarptautiniam biurui. 5 bis straipsnis Teisėto atskirų ženklo elementų naudojimo dokumentinis patvirtinimas Ženkle esančių atskirų elementų, pavyzdžiui, herbų, herbų skydų, portretų, pasižymėjimo ženklų, titulų, firmų vardų, asmenvardžių, išskyrus pareiškėjų vardus, arba kitų panašių užrašų naudojimo teisėtumui patvirtinti tuo atveju, jeigu šito pareikalauja susitariančiųjų šalių tarnybos, nereikia nieko kito, tik ženklo kilmės šalies tarnybos patvirtinamojo dokumento. 5 ter straipsnis Tarptautinio registro įrašų kopijos; naujumo paieškos; Tarptautinio registro išrašai (1) Tarptautinis biuras bet kurio taisyklėse nustatytą rinkliavą sumokėjusio asmens prašymu pateikia registro įrašo apie konkretų ženklą kopiją. (2) Tarptautinis biuras už mokestį gali atlikti ir naujumo paiešką tarp ženklų tarptautinės registracijos objektų. (3) Tarptautinio registro išrašų, kurių prašoma norint pateikti vienai iš susitariančiųjų šalių, legalizuoti nereikia. 6 straipsnis Tarptautinės registracijos galiojimo trukmė; tarptautinės registracijos priklausomumas ir nepriklausomumas (1) Tarptautinis biuras atlieka ženklo registraciją dešimčiai metų su galimybe ją pratęsti 7 straipsnyje nurodytomis sąlygomis. (2) Praėjus penkeriems metams, tarptautinė registracija toliau nurodytomis sąlygomis tampa nepriklausoma nuo pagrindinės paraiškos, nuo pagal tokią paraišką atliktos registracijos arba nuo pagrindinės registracijos. (3) Negalima prašyti tarptautinės registracijos teikiamos apsaugos (nepriklausomai nuo to, ar ji buvo teisių perdavimo objektas), jeigu per penkerius metus nuo tarptautinės registracijos datos pagrindinė paraiška, jos pagrindu atlikta registracija arba pagrindinė registracija buvo atšaukta, pasibaigė jos galiojimas, jos buvo atsisakyta arba jeigu buvo priimtas galutinis sprendimas ją atmesti, panaikinti, anuliuoti ar paskelbti negaliojančia visoms arba daliai tarptautinėje registracijoje išvardytų prekių ir paslaugų. Ta pati tvarka galioja, jeigu: (i) (iii) dėl apeliacijos ginčijant sprendimą nesuteikti pagrindinei paraiškai galios; dėl ieškinio, reikalaujančio atšaukti pagrindinę paraišką, panaikinti, anuliuoti ar paskelbti negaliojančia registraciją, atliktą pagrindinės paraiškos ar pagrindinės registracijos pagrindu; dėl paduoto protesto prieš pagrindinę paraišką

6 6 praėjus penkerių metų terminui priimamas galutinis sprendimas atmesti, panaikinti, anuliuoti ar paskelbti negaliojančia pagrindinę paraišką, jos pagrindu atliktą registraciją ar pagrindinę registraciją, su sąlyga, kad tokia apeliacija, ieškinys ar protestas buvo pareikšti prieš pasibaigiant minėtam terminui. Ta pati tvarka galioja ir tuo atveju, jeigu, pasibaigus penkerių metų laikotarpiui, pagrindinė paraiška atšaukiama ar atsisakoma pagal pagrindinę paraišką atliktos registracijos arba pagrindinės registracijos, su sąlyga, kad atšaukimo ar atsisakymo metu minima paraiška arba registracija buvo (i), arba (iii) punktuose nurodytos procedūros objektas ir kad tokia procedūra prasidėjo prieš pasibaigiant minėtam terminui. (4) Vadovaudamasi taisyklėmis, kilmės šalies tarnyba praneša Tarptautiniam biurui apie (3) punkte numatytus reikšmingus faktus bei sprendimus; vadovaudamasis taisyklėmis, Tarptautinis biuras informuoja suinteresuotas šalis ir atitinkamu būdu apie tai paskelbia. Esant reikalui, kilmės šalies tarnyba prašo Tarptautinį biurą anuliuoti tarptautinę registraciją tam tikra nustatyta tvarka, o Tarptautinis biuras imasi atitinkamų priemonių. 7 straipsnis Tarptautinės registracijos pratęsimas (1) Pasibaigus ankstesniam galiojimo terminui, bet kuri tarptautinė registracija gali būti pratęsta dešimčiai metų, sumokėjus pagrindinį mokestį ir, atsižvelgiant į 8(7) straipsnį, 8(2) straipsnyje numatytus papildomus ir pridėtinius mokesčius. (2) Pratęsiant registraciją, negalima daryti jokių pakeitimų, palyginti su ankstesnės tarptautinės registracijos paskutiniuoju pavidalu. (3) Iki apsaugos termino pabaigos likus šešiems mėnesiams, Tarptautinis biuras neoficialiu pranešimu primena tarptautinės registracijos savininkui ir jo patikėtiniui, jeigu toks yra, tikslią apsaugos pabaigos datą. (4) Sumokėjus taisyklėse numatytą papildomą rinkliavą, tarptautinės registracijos pratęsimui suteikiamas lengvatinis šešių mėnesių terminas. 8 straipsnis Rinkliavos už tarptautinės paraiškos padavimą ir registraciją (1) Kilmės šalies tarnyba gali savo nuožiūra nustatyti ir savo naudai imti iš tarptautinės registracijos pareiškėjo arba iš tarptautinės registracijos savininko rinkliavą už tarptautinės registracijos paraiškos padavimą arba už tarptautinės registracijos galiojimo pratęsimą. (2) Ženklas registruojamas Tarptautiniame biure, jeigu iš anksto yra sumokėtas tarptautinis mokestis, kaip numatyta (7)(a) punkte, susidedantis iš: (i) pagrindinio mokesčio; papildomo mokesčio už kiekvieną Tarptautinės klasifikacijos klasę, jei jų daugiau kaip (iii) trys, prie kurios priskirtos ženklu žymimos prekės ir paslaugos; pridėtinio mokesčio už kiekvieną prašymą išplėsti apsaugą 3 ter straipsnyje nurodytomis sąlygomis. (3) Jei prekių ar paslaugų klasių skaičius buvo nustatytas ar užginčytas Tarptautinio biuro, (2) punkte nurodytas papildomas mokestis gali būti sumokėtas taisyklėse nurodytu laikotarpiu, nekeičiant tarptautinės registracijos datos. Jeigu minėtam terminui pasibaigus papildomas mokestis nesumokamas arba prekių ar paslaugų sąrašas pareiškėjo nesumažinamas iki reikalaujamos apimties, tarptautinės registracijos paraiška laikoma atšaukta. (4) Metines pajamas, susidariusias iš įvairių įplaukų už tarptautinę registraciją, išskyrus (2) punkto ir (iii) papunkčiuose minimus mokesčius, Tarptautinis biuras lygiomis dalimis paskirsto susitariančiosioms šalims, atėmęs su šio protokolo įgyvendinimu susijusias išlaidas ir sąnaudas. (5) Sumos, susidariusios iš (2) punkte numatytų papildomų mokesčių, kiekvieniems metams pasibaigus paskirstomos suinteresuotoms susitariančiosioms šalims proporcingai skaičiui

7 7 ženklų, kuriems buvo prašyta suteikti apsaugą kiekvienoje iš jų per tuos metus; pilną ekspertizę atliekančių susitariančiųjų šalių atžvilgiu šis skaičius apskaičiuojamas pagal taisyklėse nustatytą koeficientą. (6) Iš (2)(iii) punkte numatytų pridėtinių mokesčių susidariusios sumos paskirstomos 5 punkte nustatyta tvarka. (7)(a) Bet kuri susitariančioji šalis gali pareikšti, kad už kiekvieną tarptautinę registraciją, kurioje ji yra minima 3 ter straipsnyje nurodytomis sąlygomis, ir už tos registracijos galiojimo pratęsimą vietoj įplaukų, susidedančių iš papildomų ir pridėtinių rinkliavų dalies, ji nori imti mokestį (toliau individualus mokestis), kurio dydis nurodomas pareiškime ir kuris gali būti keičiamas vėlesniuose pareiškimuose, tačiau negali būti didesnis už sumą, kurią minimos susitariančiosios šalies tarnyba turi teisę gauti iš pareiškėjo už ženklo įregistravimą minimos tarnybos registre dešimties metų laikotarpiui arba iš registracijos savininko už tos registracijos galiojimo pratęsimą dešimčiai metų; ši suma gali būti sumažinta dėl tarptautinės procedūros atsirandančių santaupų dydžiu. Jeigu mokamas toks individualus mokestis, (i) jokių (2) punkte nurodytų papildomų mokesčių mokėti nereikia, jeigu pareiškimą pagal šį papunktį pateikė 3 ter straipsnyje minimos susitariančiosios šalys, ir jokių (2)(iii) punkte nurodytų pridėtinių mokesčių mokėti nereikia jokiai pagal šį papunktį pareiškimą pateikusiai susitariančiajai šaliai. (b) Bet koks (a) papunktyje nurodytas pareiškimas gali būti įrašytas 14(2) straipsnyje minimuose dokumentuose; tokio pareiškimo data yra šio protokolo įsigaliojimo pareiškėjos valstybės ar tarptautinės organizacijos atžvilgiu data. Toks pareiškimas gali būti padarytas ir vėliau; tokiu atveju pareiškimas įsigalioja po trijų mėnesių nuo tos dienos, kai jį gauna Generalinis direktorius, arba nuo bet kurios vėlesnės datos, nurodytos pareiškime dėl bet kokios tarptautinės registracijos, kurios data sutampa su faktiška pareiškimo data arba yra vėlesnė. 9 straipsnis Įrašas apie tarptautinės registracijos savininko pasikeitimą Arba asmens, kurio vardu atlikta tarptautinė registracija, arba suinteresuotos tarnybos prašymu ex officio, arba suinteresuoto asmens prašymu Tarptautinis biuras įrašo Tarptautiniame registre apie bet kokį tokios registracijos savininko pasikeitimą visose ar tose susitariančiosiose šalyse, kurių teritorijoje minima registracija galioja visoms arba kai kurioms joje nurodytoms prekėms ir paslaugoms, su sąlyga, kad naujasis savininkas yra asmuo, pagal 2(1) straipsnį turintis teisę paduoti tarptautines paraiškas. 9 bis straipsnis Tam tikrų su tarptautine registracija susijusių dalykų įrašai (i) (iii) (iv) (v) Tarptautinis biuras Tarptautiniame registre įrašo apie: bet kokį tarptautinės registracijos savininko pavadinimo ar adreso pasikeitimą, tarptautinės registracijos savininko atstovo paskyrimą ir kitas svarbias žinias apie tokį patikėtinį, bet kokį tarptautinėje registracijoje nurodytų prekių ir paslaugų apribojimą visose ar kai kuriose susitariančiosiose šalyse, bet kokį tarptautinės registracijos atsisakymą, anuliavimą arba paskelbimą negaliojančia visose arba kai kuriose susitariančiosiose šalyse, bet kokį kitą svarbų taisyklėse nurodytą faktą apie teises į ženklą tarptautinės registracijos objektą. 9 ter straipsnis Rinkliavos už tam tikrus įrašus

8 Už bet kokius 9 arba 9 bis straipsniuose nurodytus įrašus gali būti imama rinkliava. 8 9 quater straipsnis Bendra kelių susitariančiųjų šalių tarnyba (1) Jei kelios susitariančios valstybės susitaria unifikuoti nacionalinius ženklų įstatymus, jos gali pranešti Generaliniam direktoriui, kad: (i) kiekvienos iš šių valstybių nacionalinė tarnyba pakeičiama bendra tarnyba, jų teritorijų visuma laikoma viena valstybe, kurioje taikomos visos ar dalis ankstesniuose straipsniuose pateiktų nuostatų, taip pat 9 quinquies ir 9 sexies straipsnių nuostatos. (2) Toks pranešimas įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius perduoda jį kitoms susitariančiosioms šalims. 9 quinquies straipsnis Tarptautinės registracijos pavertimas nacionalinėmis ar regioninėmis paraiškomis Jeigu tarptautinė registracija kilmės šalies tarnybos prašymu 6(4) straipsnyje nurodytomis sąlygomis anuliuojama visoms ar daliai toje registracijoje išvardytų prekių ir paslaugų, buvęs tarptautinės registracijos savininkas paduoda paraišką įregistruoti tą patį ženklą bet kurios susitariančiosios šalies, kurioje galiojo tarptautinė registracija, tarnybai. Ši paraiška traktuojama taip, tarsi ji 3(4) straipsnyje nurodytomis sąlygomis būtų buvusi paduota tarptautinės registracijos arba 3 ter (2) straipsnyje nurodyto teritorinio išplėtimo įrašo dieną. Jeigu toji tarptautinė registracija turėjo prioritetą, ji ir toliau jį turi, su sąlyga, kad: (i) minėtoji paraiška paduodama per tris mėnesius nuo tarptautinės registracijos anuliavimo datos, paraiškoje nurodytos prekės ir paslaugos iš tikrųjų atitinka tarptautinėje registracijoje atitinkamai susitariančiajai šaliai nurodytą prekių ir paslaugų sąrašą, (iii) tokia paraiška atitinka visus įstatymų reikalavimus, tarp jų ir keliamus rinkliavoms. 9 sexies straipsnis Madrido (Stokholmo) sutarties garantijos (1) Kai konkrečios tarptautinės paraiškos ar tarptautinės registracijos atveju kilmės šalies tarnyba yra ir šiam protokolui, ir Madrido (Stokholmo) sutarčiai priklausančios valstybės tarnyba, bet kurios kitos valstybės, taip pat priklausančios ir protokolui, ir Madrido (Stokholmo) sutarčiai, teritorijoje protokolo nuostatos negalioja. (2) Po dešimties metų nuo šio protokolo įsigaliojimo, bet ne anksčiau kaip prieš pasibaigiant penkeriems metams nuo tos dienos, kai dauguma Madrido (Stokholmo) sutarčiai priklausančių šalių tampa šio protokolo narėmis, Asamblėja gali trimis ketvirtadaliais balsų atšaukti (1) punktą arba apriboti jo apimtį. Asamblėjos balsavime gali dalyvauti tik tos valstybės, kurios yra ir minėtosios sutarties, ir šio protokolo narės. 10 straipsnis Asamblėja (1)(a) Susitariančiosios šalys ir Madrido (Stokholmo) sutarčiai priklausančios šalys yra tos pačios Asamblėjos narės. (b) Kiekvienai susitariančiajai šaliai Asamblėjoje atstovauja vienas delegatas, galintis turėti pavaduotojus, patarėjus, ekspertus. (c) Vieno kiekvienos susitariančiosios šalies delegato kelionės ir išlaikymo išlaidos sumokamos iš Sąjungos lėšų. Visų kitų kiekvienos delegacijos narių atitinkamas išlaidas sumoka ją skyrusi susitariančioji šalis.

9 (i) (iii) (iv) 9 (2) Be Madrido (Stokholmo) sutartyje numatytų funkcijų, Asamblėja taip pat: užsiima visais šio protokolo įgyvendinimo klausimais; atsižvelgdama į visų Sąjungos šalių, kurios nėra šio protokolo narės, pastabas, duoda Tarptautiniam biurui nurodymus dėl šio protokolo peržiūros konferencijų rengimo; priima ir keičia šio protokolo įgyvendinimo taisyklių nuostatas; atlieka visas kitas šiame protokole numatytas funkcijas. (3)(a) Kiekviena susitariančioji šalis Asamblėjoje turi vieną balsą. Tik Madrido (Stokholmo) sutarčiai priklausančias šalis liečiančiais klausimais neturi teisės balsuoti tos susitariančiosios šalys, kurios nėra šios Sutarties narės. Teisę balsuoti tik susitariančiąsias šalis liečiančiais klausimais turi tiktai šios šalys. (b) Kvorumą sudaro pusė balsavimo konkrečiu klausimu teisę turinčių Asamblėjos narių. (c) Nepaisant (b) papunkčio nuostatų, Asamblėja gali priimti sprendimus, jeigu bet kurios sesijos metu turinčių teisę balsuoti konkrečiu klausimu atstovaujamų Asamblėjos narių skaičius yra mažesnis nei pusė, bet lygus ar didesnis negu trečdalis tuo klausimu turinčių teisę balsuoti Asamblėjos narių skaičiaus. Tačiau tokie sprendimai, išskyrus susijusius su jos pačios procedūra, įsigalioja tik įvykdžius žemiau nurodytas sąlygas. Tarptautinis biuras išsiunčia minėtus sprendimus tiems teisę balsuoti tuo klausimu turintiems Asamblėjos nariams, kuriems joje nebuvo atstovaujama, ir siūlo jiems per tris mėnesius nuo išsiuntimo datos pranešti raštu, kaip jie balsuoja: už, prieš ar susilaiko. Jeigu šiam terminui pasibaigus balsavusių ar susilaikiusių narių skaičius pasiekia sesijos kvorumui reikalingą skaičių, tokie sprendimai įsigalioja, su sąlyga, kad tuo metu drauge susidaro ir būtina balsų dauguma. (d) Pagal 5(2)(e), 9 sexies (2), 12 ir 13(2) straipsnių nuostatas, Asamblėja priima sprendimus dviem trečdaliais dalyvavusių balsų. (e) Susilaikiusiųjų balsai neįskaitomi. (f) Delegatas gali atstovauti ir balsuoti tik vienos šalies vardu. (4) Be Madrido (Stokholmo) sutartyje numatytų eilinių ir neeilinių sesijų, Asamblėja Generalinio direktoriaus šaukimu ir ketvirtadalio turinčių teisę balsuoti sesijos darbotvarkei siūlomais klausimais Asamblėjos narių prašymu renkasi į neeilinę sesiją. Tokios neeilinės sesijos darbotvarkę parengia Generalinis direktorius. 11 straipsnis Tarptautinis biuras (1) Tarptautinis biuras atlieka tarptautinę registraciją ir su ja susijusias funkcijas bei kitą administracinį darbą, susijusį su šiuo protokolu. (2)(a) Vadovaudamasis Asamblėjos nurodymais, Tarptautinis biuras atlieka šio protokolo peržiūros konferencijų parengiamuosius darbus. (b) Tarptautinis biuras gali konsultuotis su tarpvalstybinėmis ir tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis peržiūros konferencijų rengimo klausimais. (c) Generalinis direktorius ir jo paskirti asmenys šiose konferencijose dalyvauja be teisės balsuoti svarstomais klausimais. (3) Tarptautinis biuras atlieka bet kurias kitas protokolo jam pavestas funkcijas. 12 straipsnis Finansai Susitariančiųjų šalių atžvilgiu Sąjungos finansus reglamentuoja tos pačios kaip ir Madrido (Stokholmo) sutarties 12 straipsnio nuostatos, su sąlyga, kad bet kokia nuoroda į šios Sutarties 8 straipsnį laikoma nuoroda į šio protokolo 8 straipsnį. Be to, sutinkamai su minėtos Sutarties 12(6)(b) straipsniu, jeigu Asamblėja vienbalsiai nepriima priešingo sprendimo, susitariančiosios organizacijos priskiriamos prie I (pirmosios) įnašų klasės pagal Paryžiaus konvenciją dėl pramoninės nuosavybės apsaugos.

10 10 13 straipsnis Tam tikrų protokolo straipsnių pataisos (1) Siūlymus dėl 10, 11, 12 ir šio straipsnio pataisų gali teikti bet kuri susitariančioji šalis arba Generalinis direktorius. Tokius siūlymus Generalinis direktorius perduoda susitariančiosioms šalims ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki jų svarstymo Asamblėjoje. (2) (1) punkte minimų straipsnių pataisas priima Asamblėja trimis ketvirtadaliais dalyvių balsų, tačiau bet kuriai 10 straipsnio ir šio punkto pataisai priimti reikia keturių penktadalių dalyvių balsų. (3) Bet kuri (1) punkte nurodytų straipsnių pataisa įsigalioja po mėnesio nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius iš trijų ketvirtadalių pataisos priėmimo metu Asamblėjai priklausiusių ir turėjusių teisę balsuoti tos pataisos klausimu valstybių ir tarpvalstybinių organizacijų gavo raštiškus pranešimus apie priėmimą, atliktą pagal konstitucinę kiekvienos šalies procedūrą. Bet kuri tokiu būdu priimta minėtų straipsnių pataisa privaloma visoms toms valstybėms ir tarpvalstybinėms organizacijoms, kurios pataisos įsigaliojimo metu yra susitariančiosios šalys arba tampa jomis po šios datos. 14 straipsnis Tapimas protokolo dalyviu; įsigaliojimas (1)(a) Šio protokolo dalyve gali tapti bet kuri Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos valstybė narė. (b) Be to, šio protokolo dalyve gali tapti bet kuri nurodytas sąlygas patenkinusi tarpvalstybinė organizacija, jeigu: (i) ne mažiau kaip viena tai organizacijai priklausanti valstybė narė yra Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos dalyvė; ta organizacija turi regioninę ženklų registravimo tarnybą, dirbančią organizacijai priklausančioje teritorijoje, su sąlyga, kad tokia tarnyba nėra 9 quater straipsnyje numatyto pranešimo subjektė. (2) Bet kuri (1) punkte minima valstybė ar organizacija gali pasirašyti šį protokolą. Bet kuri tokia šalis ar organizacija, pasirašiusi šį protokolą, gali deponuoti jo ratifikavimo, priėmimo ar aprobavimo dokumentus, o nepasirašiusi šio protokolo, deponuoti prisijungimo prie jo dokumentus. (3) (2) punkte nurodyti dokumentai atiduodami saugoti Generaliniam direktoriui. (4)(a) Šis protokolas įsigalioja po trijų mėnesių nuo keturių ratifikavimo, priėmimo, aprobavimo ar prisijungimo dokumentų deponavimo su sąlyga, kad bent vieną iš tų dokumentų atidavė saugoti Madrido (Stokholmo) sutarčiai priklausanti valstybė narė ir kad bent vieną iš tų dokumentų atidavė saugoti Madrido (Stokholmo) sutarčiai nepriklausanti valstybė arba bet kokia (1)(b) punkte nurodyta organizacija. (b) Šis protokolas bet kokiai kitai (1) punkte nurodytai valstybei ar organizacijai įsigalioja po trijų mėnesių nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius praneša apie jo ratifikavimą, priėmimą, aprobavimą arba prisijungimą. (5) Bet kuri (1) punkte nurodyta valstybė ar organizacija šio protokolo ratifikavimo, priėmimo arba aprobavimo ar prisijungimo prie jo dokumentuose gali pareikšti, kad apsauga, įgyta tarptautinės registracijos pagal šį protokolą būdu iki šiam protokolui įsigalint jos atžvilgiu, negali būti į ją išplėsta. 15 straipsnis Denonsavimas (1) Šis Protokolas galioja be laiko apribojimų.

11 11 (2) Bet kuri susitariančioji šalis gali denonsuoti šį protokolą Generaliniam direktoriui adresuotu pranešimu. (3) Denonsavimas įsigalioja po metų nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius gauna pranešimą. (4) Šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise negali pasinaudoti jokia susitariančioji šalis, iki sukaks penkeri metai nuo tos dienos, kada protokolas įsigaliojo tai susitariančiajai šaliai. (5)(a) Kai ženklas yra denonsuojančioje valstybėje ar tarpvalstybinėje organizacijoje galiojančios tarptautinės registracijos objektas denonsavimo įsigaliojimo datą tokios registracijos savininkas gali paduoti denonsuojančios valstybės ar tarpvalstybinės organizacijos tarnybai paraišką įregistruoti tą patį ženklą. Ši paraiška traktuojama kaip paduotoji 3(4) straipsnyje numatytą tarptautinės registracijos datą arba 3 ter (2) straipsnyje numatyto įrašo apie teritorinį išplėtimą datą; jeigu toji tarptautinė registracija turėjo prioritetą, ji ir toliau turi tokį pat prioritetą, su sąlyga, kad: (i) tokia paraiška paduodama per dvejus metus nuo denonsavimo įsigaliojimo datos, paraiškoje nurodytos prekės ir paslaugos iš tiesų atitinka denonsuojančiai valstybei ar (iii) tarpvalstybinei organizacijai skirtą tarptautinės registracijos prekių ir paslaugų sąrašą, tokia paraiška atitinka visus įstatymų reikalavimus, tarp jų ir keliamus rinkliavoms. (b) Nuo denonsavimo įsigaliojimo datos (a) papunkčio nuostatos taikomos ir bet kuriam ženklui tarptautinės registracijos objektui ne tik denonsuojančioje valstybėje ar tarpvalstybinėje organizacijoje, bet ir kitose susitariančiosiose šalyse, o tokios registracijos savininkas dėl denonsavimo praranda teisę paduoti tarptautines paraiškas 2(1) straipsnyje numatytomis sąlygomis. 16 straipsnis Pasirašymas; kalbos; depozitaro funkcijos (1)(a) Šis protokolas pasirašomas vienu egzemplioriumi anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis ir, pasibaigus jo pasirašymo Madride laikui, atiduodamas saugoti Generaliniam direktoriui. Tekstai visomis trimis kalbomis turi vienodą galią. (b) Pasikonsultavęs su suinteresuotomis vyriausybėmis ir organizacijomis, Generalinis direktorius parengia oficialius šio protokolo tekstus arabų, kinų, vokiečių, italų, japonų, portugalų ir rusų bei kitomis Asamblėjos nurodytomis kalbomis. (2) Šis protokolas yra atviras pasirašyti Madride iki 1989 metų gruodžio 31 dienos. (3) Generalinis direktorius perduoda du Ispanijos vyriausybės patvirtintus pasirašytus šio protokolo egzempliorius visoms galinčioms tapti šio protokolo narėmis valstybėms ir tarpvalstybinėms organizacijoms. (4) Generalinis direktorius registruoja šį protokolą Jungtinių Tautų Organizacijos Sekretoriate. (5) Generalinis direktorius praneša visoms protokolui priklausančioms arba galinčiomis tapti jo valstybėms narėms ir tarptautinėms organizacijoms apie ratifikavimo, priėmimo, aprobavimo arba prisijungimo dokumentų deponavimą, apie šio protokolo ir jo pataisų įsigaliojimą, apie bet kokį pranešimą denonsavimo klausimu ir apie bet kokį šiame protokole numatytą pareiškimą.

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr , i. k ISTA000I-372 Nauja redakcija nuo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr , i. k ISTA000I-372 Nauja redakcija nuo Suvestinė redakcija nuo 2015-10-28 iki 2017-06-30 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 8-120, i. k. 0941010ISTA000I-372 Nauja redakcija nuo 2012-02-03: Nr. XI-1261, 2010-12-23, Žin. 2011, Nr. 4-127 (2011-01-10),

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

BERNO KONVENCIJA

BERNO KONVENCIJA BERNO KONVENCIJA DĖL LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ APSAUGOS Priimta 1886 m. rugsėjo 9 d., papildyta 1896 m. geguţės 4 d. Paryţiuje, perţiūrėta 1908 m. lapkričio 13 d. Berlyne, papildyta 1914 m. kovo 20 d.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2003 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3R-32 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 28.7.2009 KOM(2009) 373 galutinis 2009/0100 (CNS) C7-0156/09 PASIŪLYMAS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJOS SUDARYTINOS KONVENCIJOS DĖL VAIKO IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-5 DĖL PRAŠYMŲ ATLIKTI PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

KONVENCIJA DĖL ASMENŲ BE PILIETYBĖS STATUSO

KONVENCIJA DĖL ASMENŲ BE PILIETYBĖS STATUSO KONVENCIJA DĖL ASMENŲ BE PILIETYBĖS STATUSO Priimta 1954 m. rugsėjo 28 d. įgaliotųjų atstovų Konferencijos, sušauktos pagal Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos 1954 m. balandžio 26 d. 526 A(XVII)

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

KONVENCIJA Autentiškas vertimas Vyriausybės kanceliarijos Administracinis departamentas DĖL KULTŪROS RAIŠKOS ĮVAIROVĖS APSAUGOS IR SKATINIM

KONVENCIJA Autentiškas vertimas Vyriausybės kanceliarijos Administracinis departamentas DĖL KULTŪROS RAIŠKOS ĮVAIROVĖS APSAUGOS IR SKATINIM KONVENCIJA Autentiškas vertimas Vyriausybės kanceliarijos Administracinis departamentas 2016 11 24 DĖL KULTŪROS RAIŠKOS ĮVAIROVĖS APSAUGOS IR SKATINIMO Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rinkimų 2013 m. gegužės 9 d. įvykusiame Draudimo brokerių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta )

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta ) LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA (AGATA) PATVIRTINTA 2013 m. gruodžio 3 d. Konferencijos protokolu Nr. 1 TARYBOS NARIŲ RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Lietuvos gretutinių

Detaliau

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS Paskelbė Hagos tarptautinės

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

PARTICIPATION BY THE JRC

PARTICIPATION BY THE JRC VISŲ 7BP PAVYZDINIAM DOTACIJOS SUSITARIMUI EUROPOS SĄJUNGOS IR EURATOMO SEPTINTAJAI BENDRAJAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TAIKYTINŲ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ SĄRAŠAS TURINYS 1. JTC DALYVAVIMAS...3 2. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Detaliau

JUNGTINIŲ TAUTŲ CHARTIJA Mes, Jungtinių Tautų Tautos, pasiryžusios išgelbėti būsimas kartas nuo karo rykštės, kuris du kartus vienos kartos žmonėms at

JUNGTINIŲ TAUTŲ CHARTIJA Mes, Jungtinių Tautų Tautos, pasiryžusios išgelbėti būsimas kartas nuo karo rykštės, kuris du kartus vienos kartos žmonėms at JUNGTINIŲ TAUTŲ CHARTIJA Mes, Jungtinių Tautų Tautos, pasiryžusios išgelbėti būsimas kartas nuo karo rykštės, kuris du kartus vienos kartos žmonėms atnešė neapsakomų kančių, ir vėl įtvirtinti tikėjimą

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 Autentiškas vertimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centras TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2201/2003

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA LMTA rektoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 91-SĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS VYKDOMO STOJAMOJO EGZAMINO Į KINO MENO (SPECIALIZACIJA DRAMATURGIJA) STUDIJŲ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2010 5 29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132/11 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2010 2010 m. gegužės 19 d. dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo EUROPOS PARLAMENTAS

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau