ISTORINIS METODOLOGINIS DARBO RINKOS SAMPRATOS ASPEKTAS HISTORICAL METHODOLOGICAL ASPECT OF LABOUR MARKET CONCEPTION

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ISTORINIS METODOLOGINIS DARBO RINKOS SAMPRATOS ASPEKTAS HISTORICAL METHODOLOGICAL ASPECT OF LABOUR MARKET CONCEPTION"

Transkriptas

1 View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by ZENODO ISSN print ISSN online VERSLAS: TEORIJA IR PRAKTIKA BUSINESS: THEORY AND PRACTICE , Vol VIII, No 1, ISTORINIS METODOLOGINIS DARBO RINKOS SAMPRATOS ASPEKTAS Algis Šileika 1, Daiva Andriušaitienė 2 Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT Vilnius, Lietuva El. paštas 1 2 Įteikta ; priimta Santrauka. Kas yra prekė darbo rinkoje darbo jėga, darbas ar darbo paslaugos? Kas yra darbo rinka? Kuo skiriasi sąvokos darbo jėgos rinka ir darbo išteklių rinka? Tai, jog šios sąvokos nepakankamai aiškiai konceptualiai apibrėžtos, rodo pernelyg dažnas jų painiojimas netgi mokslinėje literatūroje. Straipsnyje motyvuojama, kad rinkoje perkama ne darbo jėga, o darbas funkcinė darbo jėgos būsena. Būtent darbas yra pagrindinis darbo rinkoje besiformuojančios darbo paklausos ir pasiūlos objektas. Visi darbo rinkos subjektų santykiai fokusuojami samdos santykiuose, kurie tampa pagrindiniu ją pačią formuojančiu elementu. Reikšminiai žodžiai: darbo jėga, darbas, darbo rinka, samdos santykiai. HISTORICAL METHODOLOGICAL ASPECT OF LABOUR MARKET CONCEPTION Algis Šileika 1, Daiva Andriušaitienė 2 Vilnius Gediminas Technical University, Saulėtekio al. 11, LT Vilnius, Lithuania Received 30 September 2006; accepted 19 December 2006 Summary. What is the commodity in the labour market labour force, labour or labour services? What is the labour market? What is the difference between labour force market and labour resources market? Rather frequent confusion of these conceptions (even in scientific literature) shows that these conceptions are not clearly conceptually determined. The article indicates that not labour force but labour functional status of labour force is purchased in the market. Namely labour is the main object of labour demand and supply. All relations with labour market subjects focus on hiring relations and these become the main conditioning element. Thus when designing the measures of labour market policy and looking for their improvement, it is important to remember that driving forces as well as short places of essential factors determining the working of economic mechanism focus namely on hiring relations. Keywords: labour force, labour, labour market, hiring relations. 1. Įvadas Darbo rinkos politikos programų ir priemonių kūrimas bei taikymas, siekiant subalansuoti darbo pasiūlą ir paklausą, turi remtis esminėmis darbo rinkos teorinėmis nuostatomis, tačiau kai kurie pagrindiniai metodologiniai šios rinkos klausimai ir netgi sąvokos vis dar išlieka diskusijų objektas. Kas yra prekė darbo rinkoje darbo jėga, darbas ar darbo paslaugos? Kuo skiriasi sąvokos darbo rinka, darbo jėgos rinka ir darbo išteklių rinka? Tai, jog šios sąvokos nepakankamai aiškiai konceptualiai apibrėžtos, rodo pernelyg dažnas jų painiojimas netgi mokslinėje literatūroje. Rinkos samprata yra neatsiejama nuo mainų proceso, kurį suprantame kaip ekonominių santykių tarp savarankiškų ūkio subjektų formą, esant visuomeniniam darbo pasidalijimui. Esant prekiniams ir piniginiams santykiams, mainai įgauna rinkos formą, kuri reguliuoja jėgas, formuojančias prekių kainas, jų paklausą, pasiūlą ir struktūrą. Rinkoje

2 20 A. Šileika, D. Andriušaitienė / VERSLAS: TEORIJA IR PRAKTIKA 2007, VIII t., Nr. 1, vyksta visuomeninis prekių vertinimas ir jos subjektų ekonominių interesų derinimas. Darbo rinką galima apibūdinti kaip rinkos posistemį arba, populiariai kalbant, jos sudėtinę dalį, kur pirkimopardavimo objektas yra specifinė prekė potencialus darbuotojas. Taigi ši darbo rinka tai specifinė mainų forma, prekiniais ir piniginiais santykiais įtraukianti potencialų darbuotoją į darbo procesą ir formuojanti atitinkamų ekonominių santykių sistemą tarp pagrindinių ekonominių veiksnių darbo ir kapitalo. Tačiau kas gi yra tas darbas, kaip vienas iš pagrindinių gamybos veiksnių? Koks yra santykis darbo, kaip veiksnio, su darbo subjektu? Pagaliau, ką darbo rinkoje perka kitas gamybos veiksnys kapitalas: darbo subjektą, potencialias ar funkcines subjekto galimybes? Šių sąvokų painiojimas neretai tampa tarsi paslėpta problema, su kuria susiduriama atliekant išsamesnę darbo rinkoje vykstančių procesų analizę: klaidinga darbo rinkos elementų samprata neretai nulemia klaidingą jų hierarchinės struktūros identifikavimą, o tai tampa prielaida sisteminėms darbo rinkos politikos priemonių paieškos klaidoms. Šiame straipsnyje siekiama panagrinėti pagrindinius metodologinius darbo rinkos sampratos klausimus istoriniu metodologiniu aspektu darbo rinką identifikuoti kaip savarankišką ekonominės sistemos raidos suformuotą posistemį ir apibūdinti sudėtines jo dalis bei jų sąryšio varomąsias jėgas. 2. Pirkimo-pardavimo objektas darbo rinkoje Analizuojant istoriniu požiūriu, darbo rinka, kaip ekonomikos posistemis ir savarankiška sistema, susiformavo darbo pasidalijimui sukėlus mainų poreikį, kuris tapo pagrindu prekiniams-piniginiams santykiams plėstis ir evoliucionuoti (1 pav.). Procesui vis sudėtingėjant, ši specifinių sudėtingų ryšių sistema tapo atskiru ekonominės sistemos posistemiu, aprėpiančiu ir jungiančiu visą ekonominę sistemą pagal tik jai būdingus dėsningumus. Tas sudėtingas ekonomikos posistemis išsiskiria savo pagrindinės, kaip tarpininko tarp darbo ir kapitalo, funkcijos ypatingumu. Ši funkcija ypatinga ne tik tuo, jog pirkimo-pardavimo procesu jungia du pagrindinius gamybos veiksnius darbą ir kapitalą, bet ir tuo, jog jai turi įtakos itin daug objektyvių ir subjektyvių veiksnių. Dėl to, kas yra pirkimo ir pardavimo objektas darbo rinkoje, jau nuo 19 a. vidurio iki šių dienų nesibaigia mokslinės diskusijos. Dar K. Marx savo garsiajame Kapitale kritikavo klasikinės politinės ekonomijos atstovų A. Smith, D. Ricardo, J. B. Say ir kai kurių kitų ekonomistų nuomonę, kad darbo rinkoje kapitalistas perka darbą. Ekonominės minties istorikai Ch. Gide ir Ch. Rist, apibendrindami šios problemos aiškinimą minėtame K. Marx darbe, pateikia jo išvadą, kad samdomojo darbo sistema reiškia tai, kad kapitalistas perka darbininkų darbo jėgą [1]. Vėliau jau neoklasikinės mokyklos pradininkas A. Marshall teigė, jog žmogiškasis gamybos veiksnys nėra parduodamas ar perkamas, kaip mašinos ar kitokie gamybos veiksniai ir kad darbuotojas parduoda savo darbą, tačiau pats jis lieka savo paties savininku [2]. Be to, savo darbe Ekonomikos teorijos principai jis šalia sąvokos darbo pardavimas vartojo ir sąvoką darbo paslaugų pardavimas [2], o rinką, kur parduodama ši specifinė prekė, jis vadino darbo rinka. J. A. Shumpeter veikale Ekonomikos raidos teorija pažymėjo, kad jeigu mes abstrahuojamės nuo vergvaldystės, tai turime teisę pasakyti, kad žmogus negali parduoti savo darbo jėgos kaip tokios. Dėl to, nagrinėdamas pirkimo-pardavimo objektą, jis vartojo darbo paslaugų sąvoką, o rinką taip pat vadino darbo rinka [3]. R. Ehrenberg ir R Smith taip pat teigė, jog darbo rinkoje parduodamos tik darbo paslaugos: Galima teikti darbo paslaugas, tačiau pačių darbuotojų negalima nei nupirkti, nei parduoti. Toliau jie pažymėjo: Kadangi darbo paslaugos neatsiejamos nuo pačių darbuotojų, tai jų (paslaugų) įsigijimo sąlygos dažnai yra ne mažiau svarbios nei jų kaina [4]. R. Barro taip pat vartoja ir darbo jėgos, ir darbo paslaugų sąvokas, nurodydamas, jog darbo jėga yra siūloma samdytojams, kurie formuoja jos paklausą ir atlygina jai darbo užmokesčiu. Čia pat jis teigia, jog darbo paslaugos gali teikti tiesioginę naudą tiems, kuriems jų reikia [5]. 1 pav. Darbo rinkos, kaip savarankiško ekonomikos posistemio, formavimasis Fig 1. Formation of labour market as an independent economic subsystem

3 A. Šileika, D. Andriušaitienė / VERSLAS: TEORIJA IR PRAKTIKA 2007, VIII t., Nr. 1, N. G. Mankiw vadovėlyje Makroekonomika [6], McConnell, Campbell, R. Stanley ir L. Brue vadovėlyje Ekonomics [7] bei E. G. Dolan ir J. Lindsay vadovėlyje Rinka: mikroekonominis modelis [8] vartoja sąvokas darbo rinka ir darbo paklausa. S. Fisher, R. Dornbusch ir R. Shmalenzi vadovėlyje Ekonomika [9] bei R. Pindick bei D. Rubinfeld vadovėlyje Makroekonomika [10] vienu metu vartoja sąvokas darbo jėgos rinka ir darbo rinka, darbo jėgos pasiūla ir darbo pasiūla. Analizuojant problemą, kas perkama rinkoje darbas ar darbo jėga, svarbu išsamiau metodologiškai panagrinėti patį darbo turinį. Vakarų šalyse vyraujančiose ekonomikos teorijose darbas suprantamas kaip fiziniai ir protiniai žmonių sugebėjimai, kurie gali būti naudojami prekėms ir paslaugoms gaminti [7]. Taigi darbo kategorijos samprata vienu metu apima dvi jo būsenas: potencialią žmogaus gebėjimą dirbti ir funkcinę šio gebėjimo dirbti naudojimą gamyboje. Šias dvi darbo puses įžvelgė dar K. Marx ir labai kūrybiškai panaudojo kurdamas pridedamosios vertės teoriją ir ja pagrįsdamas kapitalistinio išnaudojimo esmę. Jo koncepcijoje potenciali darbo būsena, t. y. žmogaus gebėjimas dirbti, sudaro darbo jėgos sąvokos turinį, o funkcinė būsena, arba gebėjimo dirbti naudojimas gamyboje, darbo sąvokos turinį. Tai pirma. Antra, K. Marx pateikė argumentus, kad darbo kaip darbo jėgos funkcinės būsenos pardavimas nėra galimas, nes negalima parduoti to, ko dar nėra juk darbas neegzistuoja be gamybos proceso. Antra vertus, kai šis procesas vyksta, darbo jėga jau priklauso kapitalistui (būtent ją šis perka), o ne darbuotojui. Ir trečia tik darbo jėga turi savybę kurti didesnę vertę negu jos pačios vertė, t. y. kurti pridedamąją vertę. Toks vieno darbo proceso dviejų būsenų (potencialios ir funkcinės) suabsoliutinimas leido K. Marx pagrįsti kapitalistinio išnaudojimo esmę. Ir atvirkščiai, pripažinimas, kad kapitalistas perka ne darbo jėgą, o darbą, kartu reikštų ir ekvivalentinių mainų tarp darbo ir kapitalo pripažinimą arba tektų daryti prielaidą, kad šie mainai yra neekvivalentiški, o tai reikštų vertės dėsnio paneigimą ir prieštarautų pačiai rinkos ūkio esmei. Vėlesnių ekonomikos mokyklų atstovai, toliau plėtodami darbo sąvokos, kaip jo dviejų būsenų (potencialios ir funkcinės) supratimą, vis įtikinamiau grindė nuomonę, kad šių būsenų išskyrimą reikėtų suprasti ne tiesiogiai, o tik kaip teorinę abstrakciją, netaikytiną praktinėje darbo rinkos analizėje joje dvi aptariamos darbo būsenos yra vieningos ir iš esmės neatskiriamos. Pavyzdžiui, A. Marshall jau minėtame veikale Ekonomikos mokslo principai, tirdamas darbo veiksnį, analizės procese nuosekliai aptaria gyventojus, jų sveikatą, gamybinį mokymą ir t. t., t. y. eina nuo atskiro žmogaus prie tautos gebėjimų gamyboje analizės [2]. Toks metodologinis požiūris į darbą leido išplėtoti dar J. B. Say sukurtą vadinamąją trijų gamybos veiksnių teoriją, kurioje darbas, kaip gamybos veiksnys, traktuojamas kaip esminis darbo rinkos elementas, kartu įrodomas ir mainų ekvivalentiškumą joje. Antra vertus, iš tokio požiūrio logiškai išeina, kad darbas, kaip gamybos veiksnys, ekonominių gėrybių gamyboje teikia paslaugas darbo paslaugas. Vadinasi, reikėtų pripažinti moksliškai pagrįstą koncepciją, kad rinkoje perkama ne darbo jėga, o darbas. O pačioje darbo rinkoje, schemiškai kalbant, formuojasi būtent darbo paklausa bei pasiūla ir atitinkama jo (darbo) kaina (2 pav.). 2 pav. Darbo pasiūlos ir paklausos formavimasis Fig 2. Labour supply and labour demand formation

4 22 A. Šileika, D. Andriušaitienė / VERSLAS: TEORIJA IR PRAKTIKA 2007, VIII t., Nr. 1, Pažymėtina, kad išdėstytasis požiūris nepaneigia ekonomikos terminologijoje jau prigijusių darbo jėgos ir darbo išteklių sąvokų. Nepaisant kai kurių diskutuotinų šių sąvokų niuansų, darbo jėga (tiksliau visuminė darbo jėga) įvertinami (ir vadinami) darbingo amžiaus šalies gyventojai (užimtieji ir bedarbiai), kurie nori ir gali dirbti, o darbo ištekliai sąvoka, vartojama kaip sąvokos darbo jėga sinonimas [4, 7, 9, 11, 12]. 3. Darbo rinką formuojantis pagrindinis ekonominis santykis Diskusinis yra ir darbo rinką formuojančio pagrindinio ekonominio santykio išskyrimo klausimas. Nagrinėjant bet kurią ekonominės sistemos santykiškai savarankišką dalį posistemį (šiuo atveju darbo rinką), pirmiausia būtina išskirti jos bazinius ekonominius santykius, atskleisti jų sąveiką, kartu išskiriant tuos iš jų, kurie tiriamajame posistemyje užima centrinę, pagrindinę vietą ir atlieka šį posistemį formuojančias funkcijas. Galima, matyt, pritarti tų autorių metodologiniam požiūriui [13], kurie, nagrinėdami darbo rinką, akcentuoja šias tokių bazinių ekonominių santykių grupes: santykiai dėl darbo rinkos subjektų ekonominių poreikių formavimosi ir jų tenkinimo; darbo santykiai; nuosavybės santykiai; ekonominę subjektų veiklą bei elgseną išreiškiantys santykiai. Subjektų ekonominiai poreikiai yra bet kurios ekonominės veiklos pagrindas. Ekonominis poreikis tai ne tik objektyvi ekonominės gėrybės reikmė, bet ir aktyvi vidinė subjektų būsena, nukreipta į poreikio objekto pasisavinimą, verčianti juos elgtis tam tikru būdu. Ekonominiai poreikiai transformuojasi į ekonominius interesus, kurie pagal savo prigimtį pasireiškia kaip specifiniai ūkinės veiklos motyvai. Šiuo požiūriu darbo rinka tai santykiai, nusakantys darbuotojų, siekiančių gauti darbą, ir darbdavių, konkrečiomis darbo vietomis formuojančių darbo jėgos paklausą, interesų sąveika ir jų realizacija. Subjektų ekonominių poreikių ir ekonominių interesų tenkinimas įmanomas tik per darbą. Pasirengimas darbui ir jo realizavimas objektyviai reikalauja atitinkamų darbo santykių, kur darbo rinka pasireiškia kaip vienas iš visuomeninio darbo pasidalijimo posistemių, esant prekiniamspiniginiams santykiams. Remiantis šiuo aspektu, darbo rinka tai socialinių-ekonominių santykių dėl samdos sąlygų ir aktyviausio visuomeninės gamybos proceso veiksnio (potencialaus darbuotojo) įtraukimo į minėtą procesą sistema. Ekonominių gėrybių gamyba, cirkuliacija ir vartojimas numato ir jų socialinę fiksaciją bei pasisavinimą, t. y. nuosavybės santykius. Šiuo požiūriu darbo rinka gali būti vaizduojama kaip posistemis, kuriame gamybos veiksniai darbas ir kapitalas, kaip savininkai, sąveikauja dėl bendro ir efektyvaus šių veiksnių naudojimo. Nuosavybės santykiai realizuojasi visuomeninės reprodukcijos procese, kur darbo rinkos subjektai objektyviai atlieka skirtingus vaidmenis gamybos ir jos rezultatų pasisavinimo procesuose, o tai lemia ir jų veiklos bei elgsenos specifiką. Antra vertus, darbo rinka tai visada ir darbuotojo, ir darbdavio tarpusavio priklausomybės santykiai. Kaip matome, baziniai ekonominiai santykiai yra glaudžiai tarpusavyje susiję priežastiniais ir pasekminiais ryšiais: ekonominiai poreikiai lemia darbo būtinumą, o pagrindiniu darbo reguliavimo veiksniu tampa nuosavybės santykiai, nusakantys ir darbo rinkos subjektų veiklą bei elgseną šioje rinkoje. Tai schemiškai pavaizduota 3 pav. Suprantama, kad schemoje pavaizduotos ekonominių santykių grupės yra glaudžiai susijusios tarpusavyje persipynusios ir tik teorinės abstrakcijos būdu jas galima logiš- 3 pav. Darbo ir kapitalo sąveika darbo rinkoje Fig 3. Interaction between labour and capital in labour market

5 A. Šileika, D. Andriušaitienė / VERSLAS: TEORIJA IR PRAKTIKA 2007, VIII t., Nr. 1, kai išskleisti, kartu pagrindžiant ir jų sąryšio logiką bei varomąsias jėgas. Dar neaptarta viena iš schemos grandžių samdos santykiai, kuriais į darbo rinką integruojasi visų keturių rūšių minėtieji ekonominiai santykiai, ir kurie tampa ją pačią formuojančiu elementu, t. y. šios rinkos pagrindiniu ekonominiu santykiu, jos branduoliu. Dėstoma nuomonė grindžiama tuo, kad ekonomikos teorijoje vadovaujamasi metodologine nuostata, jog ekonominiai santykiai (jų grupės) yra subordinuoti. Kitaip sakant, juose visuomet galima išskirti pirminius (esminius) santykius ir išvestinius antrinius, tretinius ir t. t., t. y. priklausančius nuo pirminių. Štai prie tokių pirminių, darbo rinką formuojančių santykių ir priskirtini samdos santykiai. Nereikia įrodinėti, kad tik jiems palankiai susiklosčius, užtikrinamas erdvinis struktūrizuotos darbo jėgos pasiskirstymas pagal ekonomines veiklas, ūkio vienetus, profesijas, kvalifikacines grupes ir kt., artėjama prie būsenos, kai darbo jėga atitinka ūkio poreikius, ir kartu realizuojami tiek darbo rinkos subjektų ekonominius poreikius išreiškiantys santykiai, tiek ir darbo, nuosavybės bei ekonominę subjektų veiklą ir elgseną šioje rinkoje išreiškiantys santykiai. Antra vertus, samdos santykiai turi baigtinę ekonominę formą, jungiančią į bendrą visumą anksčiau aptartų darbo rinkos bazinių ekonominių santykių blokus ir užtikrinančią jų realizavimąsi konkrečioje ūkinėje veikloje bei pozityvią raidą. Būtent tokios charakteristikos iš bet kurio ekonominio posistemio bazinių ekonominių santykių visumos ir išskiria tokį santykį, kuris atlieka tą posistemį formuojančio elemento funkciją. 4. Išvados 1. Ekonominės literatūros kritinė analizė leido autoriams darbo turinyje išskirti dvi jo būsenas potencialiąją, t. y. žmogaus gebėjimą dirbti, ir funkcinę, t. y. šio gebėjimo realizavimą gamyboje, bei pagrįsti nuostatą, kad darbo rinkoje perkama ne darbo jėga, o darbas funkcinė darbo jėgos būsena. Būtent jis yra pagrindinis darbo rinkoje besiformuojančios darbo paklausos ir pasiūlos sąveikos objektas. Darbo rinkoje formuojasi būtent darbo paklausa bei pasiūla ir atitinkama jo (darbo) kaina. 2. Visi darbo rinkos subjektų santykiai fokusuojasi samdos santykiuose, kurie tampa pagrindiniu ją pačią formuojančiu elementu, t. y. šios rinkos pagrindiniu ekonominiu santykiu, kuriame realizuojami tiek darbo rinkos subjektų ekonominius poreikius išreiškiantys santykiai, tiek darbo, nuosavybės ir ekonominę subjektų veiklą bei elgseną šioje rinkoje išreiškiantys santykiai. Todėl, kuriant darbo rinkos politikos priemones, orientuotas į darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimo tobulinimą, ir ieškant jų veiksmingumą didinančių svertų, būtina turėti omenyje, kad būtent samdos santykiuose koncentruojasi darbo rinkos ekonominių mechanizmų veikimą lemiančių esminių veiksnių varomosios jėgos bei siauros vietos. Literatūra 1. Ekonominių teorijų istorija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetas, p. 2. МАРШАЛЛ, А. Принципы экономической науки, T. 2. Москва: Издательская группа «Прогресс», c. 3. ШУМПЕТЕР, И. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). Москва: Прогресс, c. 4. ЭРЕНБЕРГ, Р. Дж. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. Москва: МГУ, c. 5. БАРР, Р. Политическая экономия. T. 2. Москва: Прогресс, c. 6. MANKIW, N. GREGORY. Macroeconomics. New York: Worth Publishers, p. 7. MCCONNELL, C.; STANLEY, R.; BRUE, L. Title Economics: principles, problems, and policies. London: McGraw- Hill, p. 8. ДОЛАН, Э. Д. Рынок: микроэкономическая модель. Москва: «АвтоКомп», c. 9. ФИШЕР, С.; ДОРНБУШ, Р.; ШМАЛЕНЗИ, Р. Экономика. Москва: Дело, c. 10. ПИНДАЙК, P.; РУБИНФЕЛЬД, Д. Экономика. Москва: Дело, с. 11. ХУССМАННС, Р. Международные измерения экономической активности, занятости, безработицы и неполной занятости. Москва: Финстатинформ, c. 12. Darbo rinkos terminai ir sąvokos. Vilnius: Agora, p. 13. ГЕРАСИМОВ, Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. Минск: Наука и тэхника, c. Algis ŠILEIKA. Doctor Habil, Professor. Department of Social economy and management, Business Management Faculty, Vilnius Gediminas Technical University. Research interests: social economy, social policy, living standards, social services, labour market. Daiva ANDRIUŠAITIENĖ. PhD Student at Vilnius Gediminas Technical University, Department of Social economy and management, Business Management Faculty. Research interests: labour market, depressed regions, labour market vocational training.

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft Word - Averjanovaite Inga.doc

Microsoft Word - Averjanovaite Inga.doc ŽMOGIŠKOJO KAPITALO ĮTAKA KAIMO GYVENTOJŲ PAJAMOMS Inga Averjanovaitė Lietuvos žemės ūkio universitetas Įvadas Lietuvos siekis integruotis į ekonomines ir politines Europos bei pasaulio struktūras verčia

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

mod_kortele_dokt_VVSED02003_A_dalis.RTF

mod_kortele_dokt_VVSED02003_A_dalis.RTF This file was created by Oracle Reports. A dalis VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS STUDIJŲ MODULIO KORTELĖ Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra Modulio pavadinimas Gerovės ekonomika ir socialinės

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 148 153 Viešojo administravimo studijų krypties

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos:

GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos: GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos: Profesorė Telefono numeris: + 370 5 2366 137 El. pašto

Detaliau

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE BENDROJI INFORMACIJA GYVENIMO APRAŠYMAS Vardas: ERSTIDA Pavardė: ULVIDIENĖ Mokslo laipsnis: Socialinių mokslų daktarė VU el. pašto adresas: erstida.ulvidiene@evaf.lt INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ AUKŠTASIS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem 805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas 1 International

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

Vardas

Vardas GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Daiva Raziūnienė El. paštas: daiva.raziuniene@ef.vu.lt INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ AUKŠTASIS IŠSILAVINIMAS Baigimo data Mokymo institucija Įgyta

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 PASĄMONINIŲ PSICHOTIPŲ VALDYMAS 2 modulių praktinė programa Norint tapti savimi ir realizuoti savo tikrąjį Aš, pirmiausia reikia pažinti save ir savo mąstymo įpročius. Suvokę ir įsisąmoninę savo mąstymo

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel. +370 685 84631 antanas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas SKLYPAS Adresas Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Plotas 12 m2

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis  darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

Microsoft Word - Rankraštis_

Microsoft Word - Rankraštis_ VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRAS Irena DANILEVIČIENĖ DARBO APMOKĖJIMO, UŽIMTUMO IR PRODUKTYVUMO SĄVEIKA DAKTARO DISERTACIJA SOCIALINIAI MOKSLAI, EKONOMIKA (S

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

18 E. KRAKAUSKAS ISTORIJA VISUOTINIO REISKINIŲ SĄRYSIO PRINCIPO POZIŪRIU Kai svarstomi istorijos tyrinėjimai, tai paprastai iškeliamas ir tų tyrinėjim

18 E. KRAKAUSKAS ISTORIJA VISUOTINIO REISKINIŲ SĄRYSIO PRINCIPO POZIŪRIU Kai svarstomi istorijos tyrinėjimai, tai paprastai iškeliamas ir tų tyrinėjim 18 E. KRAKAUSKAS ISTORIJA VISUOTINIO REISKINIŲ SĄRYSIO PRINCIPO POZIŪRIU Kai svarstomi istorijos tyrinėjimai, tai paprastai iškeliamas ir tų tyrinėjimų teorinių prielaidų klausimas. Teorinės prielaidos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 H2020 Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra Informacinis renginys, Lietuvos mokslo taryba Živilė Ruželė, zivile.ruzele@lmt.lt 2019 m. birželio 7 d. Turinys 1. Plėtros stipendijos 2. Patarimai Twinning

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Santuokos apeigynas

Santuokos apeigynas ... 7. Nuostatų analizė: autentiškos nuostatos Šios analizės iki-etinė reikšmė Remiantis apmąstymais apie bendrojo gėrio savitą reikšmę, t. y. apie santykį, kuris turi būti tarp dalyvavimo kaip asmenų

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis. Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų

Detaliau