KALBINĖ ĮVAIROVĖ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE: KALBOS GALIA IR PRESTIŽAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KALBINĖ ĮVAIROVĖ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE: KALBOS GALIA IR PRESTIŽAS"

Transkriptas

1 JURGITA JAROSLAVIENĖ Lietuvių kalbos institutas GINTARĖ JUDŽENTYTĖ-ŠINKŪNIENĖ Vilniaus universitetas KALBINĖ ĮVAIROVĖ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE: KALBOS GALIA IR PRESTIŽAS 26-oji Jono Jablonskio konferencija ESMINIAI ŽODŽIAI: Jonas Jablonskis, konferencija, kalbinė įvairovė, kalbos galia, prestižas m. spalio 3 4 d. Lietuvių kalbos institute vyko 26-oji 1 tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija KALBINĖ ĮVAIROVĖ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE: KALBOS GALIA IR PRESTIŽAS (Linguistic Diversity in the Modern World: Language Power and Prestige). Renginio organizatoriai Lietuvių kalbos instituto (toliau LKI) Bendrinės kalbos tyrimų centras ir Vilniaus universiteto (toliau VU) Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedra tarptautinę akademinę bendruomenę sukvietė diskutuoti apie kalbinę įvairovę kalbose, tarmėse ir kalbinėse bendruomenėse, kalbų vartosenos ypatumus ir norminimą, kalbos normų kaitą, bendrinės kalbos ir tarmių bei kitų kalbos atmainų santykius, Europos kalbų politikos ir planavimo tendencijas, kalbos galią ir prestižą, pažangių lingvistinių įrankių ir elektroninių paslaugų kūrimą, skaitmeninių kalbos išteklių naudą ir kita. Šiais klausimais dalyviai iš 15 valstybių perskaitė 45 pranešimus. Pranešimų tezės parengtos elektroniniu formatu 2. Pranešimų pagrindu Bendrinės kalbos žurnale 2020 m. bus paskelbta mokslo ir mokslo populiarinimo publikacijų. Abi konferencijos dienos buvo pradėtos plenariniais posėdžiais. Pirmajame posėdyje, kuriam vadovavo dr. Albina Auksoriūtė (LKI) ir prof. dr. Irena Smetonienė (VU), kviestinė 1 Daugiau informacijos apie kitas Jono Jablonskio konferencijas galima rasti ir httinterneto p:// 2 Tezes galima parsisiųsti iš LKI interneto svetainės adresu

2 Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas 2 viešnia Europos nacionalinių kalbos institucijų federacijos (European Federation of National Institutions for Language, EFNIL; toliau Federacija) viceprezidentė, Danų kalbos technologijų komiteto pirmininkė, buvusi Danų kalbos valdybos direktorė dr. Sabine Kirchmeier supažindino su Federacijos veikla, apžvelgė Europos kalbų politikos klausimus, politikos planavimo tendencijas ir kalbos technologijų plėtojimo Danijoje ir kitose Europos šalyse būklę. 1 PAV. Iš kairės: dr. Albina Auksoriūtė (Lietuvių kalbos instituto direktorė), prof. dr. Irena Smetonienė (Vilniaus universiteto profesorė), dr. Sabine Kirchmeier (Europos nacionalinių kalbos institucijų federacijos viceprezidentė, Danų kalbos technologijų komiteto pirmininkė, buvusi Danų kalbos valdybos direktorė), prof. dr. Inesa Šeškauskienė (Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanė) Prelegentės žodžiais tariant, šiuo metu Federacija vienija 40 svarbiausių kalbos organizacijų ir kitų nacionalinių kalbos institucijų atstovų iš įvairių Europos valstybių narių (plg. 2 pav.). Pagrindiniai Federacijos tikslai ir tiriamosios sritys yra susiję su valstybinių Europos kalbų įvairove, daugiakalbyste, teisiniu oficialiųjų (valstybinių) kalbų reglamentavimu, kalbų politika, planavimu, bendra kalbos būkle, skaitmeniniais kalbos ištekliais, kalbos technologijomis, kalbų vartojimu žiniasklaidoje, švietimo ir kitose svarbiose

3 Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas 3 viešojo gyvenimo srityse, kalbų mokymu, kalbos sklaida. Siekdama tikslų, ji vykdo įvairius projektus, atlieka apklausas, kasmet organizuoja konferenciją ir kitus tikslinius susitikimus. 2 PAV. Europos nacionalinių kalbos institucijų federacijos informacinis atvirukas Remdamasi vieno naujausių tyrimų rezultatais, dr. Sabine Kirchmeier nurodė, kad 21- oje Europos valstybėje kalbos reglamentuojamos konstitucija, kalbos įstatymu ir (arba) kitais dokumentais. Reglamentavimo skirtumai priklauso nuo istoriškai susiklosčiusių aplinkybių ir tradicijų, nuo bendrinių kalbų susiformavimo ir kitų ypatumų. Pavyzdžiui, Danijoje Konstitucija priimta 1849 m. ir vėliau tik keletą kartų atlikta gana nereikšmingų pakeitimų. Kai šalis dar buvo vienalytė ir buvo kalbama viena kalba, niekas dar negalvojo apie specialių nuostatų įtraukimą į Konstituciją dėl danų kalbos vartojimo. Konstitucijos nuostatomis, kalbos įstatymu ir kitais dokumentais valstybinė (-ės) kalba (-os) reglamentuojama (-os) šiose valstybėse: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Austrijoje, Suomijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje. Danijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Islandijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Liuksemburge, Jungtinėje Karalystėje, Graikijoje, Portugalijoje, Čekijoje,

4 Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas 4 Vengrijoje, Bulgarijoje kalba (-os) reglamentuojama (-os) arba konstitucija, arba kalbos įstatymu ir (arba) kitais dokumentais, o Belgijoje konstitucija ir kalbos įstatymu. Apie kalbos technologijas ir skaitmeninius kalbos išteklius viešnia kalbėjo kaip apie priemonę išlaikyti kalbą gyvybingą ar net ją atgaivinti, sustiprinti (plg. islandų, grenlandų, samių kalbas). Kitas garbus kviestinis pranešėjas prof. dr. Fransas Hinskensas iš Nyderlandų Meertenso instituto ir Radboudo universiteto supažindino su bendrinės olandų kalbos praeitimi ir dabartimi, atkreipė dėmesį į sparčiai besikeičiančias kalbos normas ir į tai, kaip kalba reguliuojama įstatymais. Svečias pristatė neseniai dideliu mastu atliktos internetinės apklausos rezultatus, kurie leido įvertinti bendrinės olandų kalbos vartojimo pagrindinėse kasdienio gyvenimo srityse padėtį ir atskleidė vartotojų požiūrį į kalbą (žr. 3 pav.). 3 PAV. Prof. dr. Fransas Hinskensas (Nyderlandų Meertenso institutas, Radboudo universitetas) Trečiasis kviestinis plenarinio posėdžio pranešėjas prof. dr. Ari Pállas Kristinssonas iš Islandijos studijų Árni Magnússono instituto kalbėjo apie dabartinės islandų kalbos situaciją, aptarė kalbos politikos Islandijoje svarbą ir visuomenės informavimo būtinumą bei kalbos

5 Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas 5 puoselėjimo priemonių prieinamumą ir sklaidą, pabrėžė kalbos technologijų, skaitmeninių ir kitų pažangiųjų įrankių poveikį ir reikšmę puoselėjant gimtąją kalbą ir stiprinant kalbos prestižą (žr. 4 pav.). 4 PAV. Prof. dr. Ari Pállas Kristinssonas (Islandijos studijų Árni Magnússono institutas) Toliau mokslinės diskusijos vyko keturiuose posėdžiuose. Pirmajam posėdžiui vadovavo doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė (VU). Pranešimą, skirtą katalonų kalbai ir jos tarmėms, skaitė prof. Pietras Umbertas Dinis iš Italijos (Pizos universitetas). Katalonų kalbą profesorius kalbos politikos, ideologijos ir praktikos kontekste aptarė kaip vidutinio dydžio kalbą ir pabrėžė kalbos svarbą tautai, pateikė katalonų kalbos istorijos pavyzdžių. Dr. Audrius Valotka (VU) kėlė diskusinį klausimą apie preskriptyvizmą ir moksliškumą lingvistikoje, analizavo perėjimą nuo grynojo prie taikomojo mokslo, aptarė eksperimentinės plėtros perspektyvas. Natalia Dankova (Kvebeko universitetas, Kanada) psicholingvistikos požiūriu nagrinėjo būdvardžius ir jų varijavimą prancūzų kalboje. Prof. dr. Jurgis Pakerys ir Ignas Rudaitis (VU) pristatė formalųjį lietuvių kalbos daiktavardžių linksniuočių pagrindą. Jie priminė, kad lietuvių kalbos linksniuotes pirmasis aprašė Kleinas 1653 m. Jo pateikta klasifikacija vėliau tobulinta. Pranešime pristatytas naujas bandymas formalizuoti daiktavardžių linksniuočių skyrimą naudojantis tam tikru algoritmu. Gauti rezultatai palyginti

6 Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas 6 su ankstesnėmis lietuvių daiktavardžių linksniuočių klasifikacijomis. Doc. dr. Danila Zuljan Kumar (Frano Ramovšo slovėnų kalbos institutas, Slovėnijos mokslo ir meno akademijos Tyrimų centras) posėdį užbaigė svarstydama, kaip atgaivinti nykstančią kalbą ir kaip pritaikyti kultūrą bei meną siekiant vėl pažadinti kalbos galią. Prof. dr. Danguolės Mikulėnienės (LKI) vadovaujamame antrajame posėdyje daugiausia buvo diskutuojama kalbinio tapatumo ir variantiškumo tarmėse klausimais. Prof. dr. Daiva Aliūkaitė (VU Kauno fakultetas) kalbėjo apie vietinių variantų gyvybingumą regionuose, pristatė žemaičių ir pietų aukštaičių nuostatas bei jų paradoksus. Keltas klausimas, ar visada vietinių kodų gyvybingumas ir perspektyva susiję tik su palankiomis kalbinėmis nuostatomis. Pranešime argumentuota įžvalga, kad kalbinės gimtinės kodo panašumas į bendrinę kalbą gali lemti vietinio kodo sklaidą ir gyvybingumą. Apibendrinant teigta, kad vietinių variantų gyvybingumą regionuose gali lemti ne tik nekalbinės aplinkybės (plg. palankios nuostatos), bet ir paties varianto kalbinės charakteristikos. Prof. dr. Ineta Dabašinskienė (VDU) nagrinėjo Visagino bendruomenės kalbinio tapatumo ir požiūrio klausimą bei su tuo susijusias realijas. Pranešime parodyta, kas vyksta kasdienėje kalbinėje praktikoje, pradedant etnolingvistiniu nacionalizmu, atkreiptas dėmesys į posovietinio paveldo dominavimą, postmodernistinį požiūrį į įvairovę ir daugiakalbystę. Dokt. Christa Schneider (Berno universitetas, Šveicarija) ir prof. dr. Vytautas Kardelis (VU) pristatė kalbinio variantiškumo žymėjimą žemėlapiuose anksčiau ir dabar. Posėdį užbaigė dr. Nijolė Tuomienė (LKI) ji aptarė kalbų vartojimą paribio arealuose, dėmesį atkreipė į konkurencijos bei sąveikos aspektus, nagrinėjo natūralaus bendravimo situacijas vykstant kalbų (kodų) kaitai, kai kalbėtojai gerai moka ir vienu metu vartoja kelias kalbas, aktyviai kaitaliodami jas pokalbiuose. Mokslininkės teigimu, nors vietinės lietuvių, lenkų ir baltarusių kalbų atmainos tiriamos jau daugiau nei šimtmetį, tik išsamūs pastarųjų metų tyrimai parodė, kad dvikalbės ar net trikalbės aplinkos tyrimas bus sėkmingas, jeigu bus tiriamos dvi ar visos trys vartojamos kalbos vienu metu, o ne kiekviena atskirai, gilinantis į kiekvieną kaip į atskirą sistemą; sudėtingoje kalbinėje aplinkoje negali būti tiriama, pavyzdžiui, tik vienos kalbos fonetika arba leksika. Trečiajam posėdžiui vadovavo dr. Larisa Taranenko (Nacionalinio Ukrainos technikos universiteto Igorio Sikorskio Kijevo politechnikos institutas). Šis posėdis pradėtas dr. Pijaus Kasparaičio ir dr. Margaritos Beniušės (VU) pranešimu apie lietuviško balso statistinę parametrinę sintezę: pristatytas pirmą kartą lietuviško balso sintezei pritaikytas statistinis parametrinis metodas, kuriam naudojami neuroniniai tinklai, realizuoti programų pakete

7 Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas 7 Merlin, taip pat sudaryta speciali lietuvių kalbai pritaikyta lingvistinių požymių aibė bei požymių grupavimo taisyklės. Įvertinta, kad statistiniu parametriniu būdu sintezuoto balso suprantamumas ir priimtinumas gerokai lenkia iki šiol geriausiu laikytą sintezatorių, veikiantį vienetų parinkimo metodu. Be to, sintezuoto balso priimtinumas artimas natūralaus balso įrašams. Toliau L. Taranenko pristatė smulkiosios anglų kalbos tautosakos tipinių fonokonceptų aprašą. Zinaida Pakholok (Atvirasis tarptautinis žmogaus raidos universitetas, Lucko žmogaus raidos institutas) analizavo pasikartojimo kalbiniame diskurse kategoriją. Ketvirtąjį posėdį, kuriam vadovavo dokt. Agnė Aleksaitė (LKI), pradėjo Santa Jērānė (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas). Ji kalbėjo apie žodynines apibrėžtis, išskirdama teorines ir praktines problemas. Doc. dr. Yuliya Vyshenskaya iš Rusijos (Herzeno valstybinis universitetas) analizavo specifinius kalbinius ir nekalbinius aspektus, turinčius įtakos stiliaus generavimo procesui. Posėdį užbaigė dr. Anželika Smetonienė (LKI): mokslininkė kalbėjo apie slavizmų ir hibridų įvairovę Motiejaus Valančiaus Patarlėse žemaičių. Pirmosios konferencijos dienos vakarą pranešėjai dalyvavo ekskursijoje po LKI interaktyvųjį kalbos muziejų Lituanistikos židinys, kuriame eksponuojama daugybė unikalių kalbos žaislų, knygų ir kalbininkų daiktų, kalbai svarbių dokumentų. Antrąją konferencijos dieną plenariniam posėdžiui vadovavo dr. Jurgita Jaroslavienė (LKI). Pirmiausia kalbėjo garbi kviestinė viešnia prof. dr. Birutė Klaas-Lang iš Estijos (Tartu universitetas) (žr. 5 pav.). Ji pristatė estų kalbos politikos ir tvarumo klausimus aukštojo mokslo srityje. Vyko diskusija apie pozityviąją diskriminaciją, požiūrio į kalbą ugdymą ir asmeninę atsakomybę kalbėti savo gimtąja kalba. Pasidžiaugta valstybės parama siekiant užtikrinti estų kalbos tvarumą visose gyvenimo srityse, įskaitant aukštąjį mokslą ir mokslinius tyrimus.

8 Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas 8 5 PAV. Prof. dr. Birutė Klaas-Lang (Tartu universitetas) ir dr. Albina Auksoriūtė (Lietuvių kalbos institutas) Dar viena kviestinė plenarinė pranešėja dr. (HP) Rita Miliūnaitė (LKI) pristatė lietuvių bendrinės kalbos padėtį Europos bendrinių kalbų dinamikos kontekste postandartizacijos laikotarpiu (žr. 6 pav.). 6 PAV. Dr. (HP) Rita Miliūnaitė (Lietuvių kalbos institutas)

9 Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas 9 Remdamasi svarbiausiais bendrinę kalbą apibūdinančiais požymiais, tokiais kaip bendrumas visai visuomenei, normų homogeniškumas, stabili kodifikacija ir prestižas, mokslininkė pateikė teorinių įžvalgų, kurios leistų bendrinei lietuvių kalbai pritaikyti vienokį ar kitokį jos dinamikos destandartizacijos, demotizacijos, restandartizacijos modelį. Aktualizuota tarpinės atmainos tarp regiolektų ir bendrinės kalbos substandarto sąvoka, kuri gali padėti paaiškinti šiuolaikinės bendrinės lietuvių kalbos vartosenos pokyčius. Plenarinis posėdis baigtas prof. dr. Irenos Smetonienės (VU) pranešimu: profesorė analizavo, ką reiškia lietuviui konceptas kalba, kalbėjo apie kalbą kaip tautybės pagrindą ir kultūros dalį, pabrėžė, kad per kalbą galima perduoti papročius, neatsižvelgiant į asmens gyvenamąją vietą (žr. 7 pav.). Pranešime išskirti visi pagrindiniai sąvokos kalba konceptai. 7 PAV. Prof. dr. Irena Smetonienė (Vilniaus universitetas) Toliau mokslinės diskusijos vyko atskiruose posėdžiuose. Dr. Elenos Riekhakaynen (Sankt Peterburgo valstybinis universitetas) vadovaujamame penktajame posėdyje nemažai pranešimų buvo skirta eksperimentinei fonetikai. Dr. Alla Kalyta (Nacionalinio Ukrainos technikos universiteto Igorio Sikorskio Kijevo politechnikos institutas) pristatė metodą, skirtą kalbos emocinei ir pragmatinei analizei, o kitas iš Ukrainos atvykęs pranešėjas dr. Mykolas Kutsenko (Telekomunikacijų ir informacinių technologijų karinis institutas) analizavo fonetinių priemonių vaidmenį nustatant nuoširdumą angliškuose užuojautos pasakymuose. Odontologė Victoria Artjomenko iš Rygos ( DentalArt ) ir dr. Solveiga Čeirane (Rygos Stradinio universitetas) kalbėjo apie akustinių parametrų paieškas, padėsiančias įvertinti

10 Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas 10 eksperimentinių protezų poveikį latvių kalbos priebalsių kokybei. Viešnios iš Latvijos pateikė preliminarius eksperimentinio tyrimo rezultatus. V. Artjomenko kalbėjo ir apie priebalsio [s] tarimo pakitimą atlikus estetinę burnos reabilitaciją. Dr. E. Riekhakaynen ir Iuliia Telova (Sankt Peterburgo valstybinis universitetas) analizavo redukuotas žodžių formas kaip kalbos mokėjimo rodiklį. Šeštajam posėdžiui vadovavo dr. Jolita Urbanavičienė (LKI). Pirmoji pranešimą skaitė dr. Miroslava Gavurová (Prešovo universitetas, Slovakija). Ji pabrėžė poreikį pristatyti periferines liaudies pasakas kaip kalbinį ir motyvacinį išskirtinumą. Tyrėjas Claudio Barna (Milano universitetas) lygino lietuvių kalbos priešdėlį su- ir klasikinės graikų kalbos priešdėlį συν-. Dokt. Diana Dambrauskienė (LKI), aptardama Raseinių geolekto formavimosi ypatumus, daugiausia dėmesio skyrė pateikėjų kalbinėms nuostatoms daromai ekstralingvistinių veiksnių įtakai. Pranešime pabrėžta, kad savo tarmės (kalbos) suvokimą pietų žemaičių raseiniškiai grindžia subjektyviais tarmiškumo ar netarmiškumo sampratos bruožais. Atkreiptas dėmesys, kad netarminio kodo patrauklumas, kalbinės gimtinės veiksnio svarba savojo tarminio ar netarminio kalbos varianto įverčiams implikuoja pietų žemaičių raseiniškių siekį tapatintis su netarminio kodo vartotoju bei galimą patarmės vertikaliąją kaitą tarminės kalbos konvergenciją su bendrine kalba. Doc. dr. G. Judžentytė-Šinkūnienė (VU) aiškino, kodėl jos pasirinktose tirti aukštaičių šnektose ʿtoliʾ kartais tampa ʿartiʾ. Pranešime parodyta, kad fizinis atstumas ne visada yra lemiamas veiksnys renkantis vieną ar kitą rodomąjį įvardį. Dažnai šis procesas yra nulemtas kitų veiksnių. Habil. dr. Kazimieras Garšva (LKI) pasakojo apie panevėžiškių tikrinius vardus, būtent jų tartį, rašybą ir normą, taip pat diskutuota, kodėl numatant pavardžių keitimo tvarką būtina aiškiau reglamentuoti skirtingų asmenvardžių jungimą ir jų priesagų, galūnių keitimą. Septintajame konferencijos posėdyje, kuriam vadovavo dr. Aurelija Tamulionienė (LKI), buvo pristatyti stendiniai pranešimai, parengti dr. Irynos Borbenchuk ir dr. Zojos Kornievos (Nacionalinio Ukrainos technikos universitetas, Igorio Sikorskio Kijevo politechnikos institutas), dr. Innos Humeniuk (Sumų valstybinis A. S. Makarenkos pedagoginis universitetas), Irinos Korobeynikovos, dr. Elenos Riekhakaynen ir dr. Anatoly Ventsovo (Sankt Peterburgo valstybinis universitetas), dr. Liudmylos Naumenko, doc. dr. Liliia Bilas ir doc. dr. Viros Ponomarovos (Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas), Oleksandros Palchevskos ir Petro Hubycho (Lvovo valstybinis apsaugos universitetas), tyrėjos Valerijos Prokaevos (Sankt Peterburgo valstybinis universitetas), dr. Annos Solomennik, dr. Boriso Lobanovo ir dr. Vladimiro Zhitko (Nacionalinis Baltarusijos

11 Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas 11 mokslų akademijos Jungtinis informatikos problemų institutas), dokt. Janos Taperte (Latvijos universitetas). Baigiamajame posėdyje, kuriam vadovavo dr. (HP) R. Miliūnaitė (LKI), daugiausia susitelkta į mokyklinę lituanistiką: diskutuota dėl lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino kaitos būtinumo, supažindinta su naujausių tyrimų rezultatais ir įžvalgomis dėl mokinių nuostatų ir kitų kalbų poveikio mokinių lietuvių kalbai, aptartas ryšys tarp kalbos vartojimo, mokymo ir mokymosi. Lietuvių kalbos ir literatūros kaip mokomojo dalyko situaciją Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloje apžvelgė doc. dr. Zita Nauckūnaitė (LKI). Prelegentė pabrėžė argumentavimo kompetencijos ugdymo svarbą, nes tai yra vienas svarbiausių rašinio turinio vertinimo kriterijų. Atkreiptas dėmesys, kad daugiau nei 90 proc. mokinių pasirenka būtent samprotavimo, o ne literatūrinį rašinį. Lietuvai rengiantis atnaujinti bendrąsias visų ugdymo pakopų programas, keltas klausimas, kokios kompetencijos būtinos XXI a. žmogui. Atsižvelgdama į Lietuvos švietimo dokumentų, mokslinės literatūros ir mokinių darbų analizę bei mokytojų apklausą, Z. Nauckūnaitė darė išvadą, kad lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas raštu turi būti keičiamas. Kalbėjimo dalis irgi turi būti keičiama: mokiniai egzamino metu galėtų analizuoti naują negrožinį tekstą ir analizę grįsti savo kultūrine patirtimi. Apie lietuvių kalbos prestižą ir mokinių nuostatas dėl lietuvių kalbos, atsižvelgdamos į švietimo politikos kontekstą, kalbėjo Nida Poderienė (LKI) ir doc. dr. Sonata Vaičiakauskienė (LKI). Formuojantis mokinių nuostatoms dėl lietuvių kalbos, labai svarbus mokytojo vaidmuo tyrimas atskleidė, kad daugiau nei pusė respondentų sutinka, kad pedagogai turėtų labiau rūpintis, kaip kalba ir rašo lietuviškai. Švietimo dokumentų analizė rodo, kad šalies pedagogams nekeliami aukščiausi lietuvių kalbos mokėjimo reikalavimai. Daroma išvada, kad formuojant švietimo politiką būtina didesnį dėmesį skirti lietuvių kalbos svarbai ugdymo procese. Kitų kalbų poveikį mokinių vartojamai lietuvių kalbai analizavo dr. A. Tamulionienė (LKI). Remdamasi kai kurių klasių mokinių pateiktais duomenimis, surinktais iš įvairių Lietuvos miestų (pvz., Druskininkų, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus), mokslininkė nurodė, kokios užsienio kalbos vyrauja apklaustų mokinių kalboje, apžvelgė, kaip mokinių pateiktų atsakymų sąryšius su mokinių požiūriu į lietuvių kalbos pamokas, lietuvių kalbos mokymą ir pačią lietuvių kalbą. Paskutiniame konferencijos posėdyje buvo perskaityti dar du pranešimai. Doc. dr. Lina Murinienė (VU), kalbėdama apie juridinių asmenų pavadinimus ir jų kalbinį normiškumą,

12 Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas 12 glaustai apžvelgė Lietuvoje steigiamų juridinių asmenų pavadinimų darymo ir registravimo tvarką, iškėlė pagrindines teisines ir kalbines problemas, skatino diskutuoti ir ieškoti tinkamų problemų sprendimo būdų. Su emocine-ekspresine leksika, pateikiama Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne ( supažindino dokt. A. Aleksaitė (LKI). Ji pristatė tokios leksikos radimosi priežastis ir darybos būdus, glaustai aptarė tradicinę naujažodžių sampratą ir rūšis, pateikė novatorišką požiūrį į lietuvių kalbos naujažodžius kaip gyvenamojo meto aktualijų ženklus. Renginį rėmė Lietuvos mokslo taryba, konferencijos partneris Go Vilnius. Kita Jono Jablonskio konferencija numatoma 2020 m. metais, kai švęsime 160-ąsias žymiojo kalbininko gimimo metines. Gauta

13 Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas 13 LINGUISTIC DIVERSITY IN THE MODERN WORLD: LANGUAGE POWER AND PRESTIGE The 26 th conference of Jonas Jablonskis Summary In the paper, the 26 th international conference of Jonas Jablonskis LINGUISTIC DIVERSITY IN THE MODERN WORLD: LANGUAGE POWER AND PRESTIGE is presented. The conference was held on October 3 4, 2019 at the Institute of the Lithuanian Language, Lithuania. Scientists from 15 countries gave their presentations on the following topics: linguistic diversity in language(s) and dialect(s) or language communities; adaptation and standardization of language(s); relationship between standard and non-standard or regional varieties of the language(s); actualities and challenges in language policies, ideologies, and practices; dynamics of language(s) power and prestige, and other aspects related with linguistic diversity and language prestige. KEYWORDS: Jonas Jablonskis, conference, linguistic diversity, language power, prestige. JURGITA JAROSLAVIENĖ Lietuvių kalbos institutas Petro Vileišio g. 5, LT Vilnius GINTARĖ JUDŽENTYTĖ-ŠINKŪNIENĖ Vilniaus universitetas Universiteto g. 5, LT Vilnius

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras ir Geolingvistikos centras Institute of the Lithuanian Language Research Centre of Standard

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras ir Geolingvistikos centras Institute of the Lithuanian Language Research Centre of Standard Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras ir Geolingvistikos centras Institute of the Lithuanian Language Research Centre of Standard Language and Research Centre of Geolinguistics Vilniaus

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDENS SEMESTRAS Studentai, susipažinę su Vilniaus universiteto

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE GYVENIMAS PO LŪŽIO Danutė Gailienė Vilniaus universitetas ISTORINIAI LŪŽIAI 1. 1940 m. Lietuva prarado nepriklausomybę 2. 1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 3. Istoriniai lūžiai sukėlė kultūrines traumas

Detaliau

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Teisinis pranešimas Šį Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) leidinį gina autorių

Detaliau

TURINYS Janina Degutytė. Mūsų motinų kalba 8 Pratarmė 9 Testas 11 Testo atsakymai 12 I dalis. Skaitykime ir mokykimės kurti tekstus 13 Kas yra tekstas

TURINYS Janina Degutytė. Mūsų motinų kalba 8 Pratarmė 9 Testas 11 Testo atsakymai 12 I dalis. Skaitykime ir mokykimės kurti tekstus 13 Kas yra tekstas TURINYS Janina Degutytė. Mūsų motinų kalba 8 Pratarmė 9 Testas 11 Testo atsakymai 12 I dalis. Skaitykime ir mokykimės kurti tekstus 13 Kas yra tekstas? 14 Mokslinis stilius 16 Anotacija 16 Apžvalga 17

Detaliau

Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga mokslo metai Švietim

Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga mokslo metai Švietim Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga 2014 2015 mokslo metai Švietimas ir mokymas Kalbų mokėjimo lygis vidurinio ugdymo

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode] Mokslo ir tyrimų klasteris Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje Pilietiškumo kaita, tapatumo iššūkiai: dalyvavimo ir įgalinimo strategijų ieškant Vadovas: prof. dr. Artūras Tereškinas,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

DATA: TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS. KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1. Vaizdinės ir tekstinė

DATA: TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS. KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1. Vaizdinės ir tekstinė TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1 Vaizdinės ir tekstinės informacijos šaltiniai, jų patikimumas 8 2 Kalbos kilmė 9

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste

Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste Tyrimas atliktas pagal Etninės kultūros globos tarybos vykdomą Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

VLKK

VLKK LIETUVIŲ KALBOS SPRENDIMŲ PLĖTRA Doc. dr. Daiva Vaišnienė Valstybinė lietuvių kalbos komisija Prioritetai Automatinio vertimo sistemų tobulinimas Šnekamosios kalbos technologijų tobulinimas Sintaksinės

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, kurią jie norėtų išlaikyti privačią, tipus ir kontekstus,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PRANEŠIMŲ TEMOS

PRANEŠIMŲ TEMOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS PENKTOJI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA GLOBALIZACIJOS ĮTAKA TEISEI: SIENAS PERŽENGIANTI PROCESINĖ TEISĖ DATA: 2014 m. balandžio 25 d. VIETA: Vytauto

Detaliau

Titel der Präsentation

Titel der Präsentation KoGloss: Konstrukcijų glosarijai naujas (svetimosios) kalbos mokymosi metodas Eglė Kontutytė Vokiečių filologijos katedra Vilniaus universitetas Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Ramunas Grusas 01

Ramunas Grusas 01 2016 m. kovo 5 d. Šiauliai KONFERENCIJA VEIKLA / 2015 DAVIS CUP FED CUP JAUNIMO OLIMPINIS FESTIVALIS EUROPOS IR PASAULIO ČEMPIONATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS ČEMPIONATAS TARPTAUTINIAI TURNYRAI REITINGINIAI

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016)

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education EUROPOS AGENTŪROS DUOMENYS APIE ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ Esminės

Detaliau

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc 2010-2011 m. m. bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų vadovai ir jų mokslinių interesų sritys Edukologijos katedra Kūno kultūra priešmokyklinis Meninis vaiko doc. dr. Aušrin Gumuliauskien 1 - - - - 2

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 148 153 Viešojo administravimo studijų krypties

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2018-03-30 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 42-2015, i. k. 1112070ISAK000V-435 Nauja redakcija nuo 2016-07-13: Nr. V-642, 2016-07-12, paskelbta TAR 2016-07-12, i. k. 2016-20017

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tarybos 2017-2018 m. veiklos ataskaita d. Mūsų yra 282! Valstybinis sektorius 47% LTKA nariai Verslo sektorius 53% Kristina Jurgita Sonata Juozas Rimantė Agnė Rūta Dainius Andrius Lina Agnė Lukas Renata

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-141 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 M. 2 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 M. MIGRACIJOS METRAŠTIS Vilnius, 2019 ISSN 2351-6607 MIGRACIJOS

Detaliau

Urbutis, Vincas Žodžių darybos teorija Turinys Pratarmė antrajam leidimui 5 Pratarmė 6 Literatūros sutrumpinimai 8 I. Diachroninė ir sinchroninė žodži

Urbutis, Vincas Žodžių darybos teorija Turinys Pratarmė antrajam leidimui 5 Pratarmė 6 Literatūros sutrumpinimai 8 I. Diachroninė ir sinchroninė žodži Urbutis, Vincas Žodžių darybos teorija Turinys Pratarmė antrajam leidimui 5 Pratarmė 6 Literatūros sutrumpinimai 8 I. Diachroninė ir sinchroninė žodžių daryba 35 1. Naujų žodžių atsiradimas 35 1. Žodžių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Microsoft Word - Programa.doc

Microsoft Word - Programa.doc LINGUA LITUANICA DAINA BALČIENö, mokytoja ekspert PARENGIAMŲJŲ KURSŲ LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS VALSTYBINIAM EGZAMINUI P R O G R A M A Vilnius 2009 TURINYS PRATARMö.3 RAŠYBOS IR ŽODŽIŲ DARYBOS PAGRINDAI..4

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

DiD 48

DiD 48 Vilniaus klausimas bendrinės lietuvių kalbos sampratose: metalingvistinių vilniečių komentarų tyrimas D D ISSN 1392-0588 2011. 56 Mūsų jaunystės metų Vilnius [...] buvo nepaprastai tapybiškas, ir ne tik

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

LT-bendrine-kalba.indd

LT-bendrine-kalba.indd LIETUVIŲ BENDRINĖ KALBA: NORMOS IR VARTOSENA Agnė Bielinskienė Asta Kazlauskienė Erika Rimkutė Aurelija Tamošiūnaitė LIETUVIŲ BENDRINĖ KALBA: NORMOS IR VARTOSENA Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ IR TAUTA 15 Kur pasibaigia mano Aš" 16 Asmenybės saviugda

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

455028e c5-8ece-1a583714e0ff

455028e c5-8ece-1a583714e0ff LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL DOKTORANTŪROS TEISĖS SUTEIKIMO 2019 m. vasario 22 Nr. V-160 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo

Detaliau

Microsoft Word Nr P-135.doc

Microsoft Word Nr P-135.doc MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLINGUMAS Vilnius 2005 m. VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA 2 T U R I N Y S SANTRAUKA 3 ĮŽANGA 5 AUDITO REZULTATAI 8 Mokslinių tyrimų vertinimas 8 Ministerijų užsakomų

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

TUKE_isakymas_2015.docx

TUKE_isakymas_2015.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokini

PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokini PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga Lietuvos bendrojo

Detaliau

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis I šeštadienis (2019-08-31) Mediacijos pagrindai Mokymų dieną veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė Ginčo samprata ir sprendimo būdų įvairovė Mediacijos samprata

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx AKTYVAUS MOKYMOSI METODAI TEISINIO UGDYMO PASKAITOSE DOC. DR. ROMAS PRAKAPAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA KOKYBĖ KAIP ŠIANDIENOS AKTUALIJA Mokslo ir studijų sistema orientuojama į kūrybingos, išsilavinusios, orios,

Detaliau