move it forward+ Renginio organizavimo ir sklaidos priemonių rinkinys remiantis MOVE IT FORWARD+ metodika MOVE IT FORWARD+ CONSORTIUM PARTNERS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "move it forward+ Renginio organizavimo ir sklaidos priemonių rinkinys remiantis MOVE IT FORWARD+ metodika MOVE IT FORWARD+ CONSORTIUM PARTNERS"

Transkriptas

1 ERASMUS+ PROJECT TOOLKIT move it forward+ Renginio organizavimo ir sklaidos priemonių rinkinys remiantis MOVE IT FORWARD+ metodika PARENGTA MOVE IT FORWARD+ CONSORTIUM PARTNERS

2 m o v e i t f o r w a r d + Partnership consortium for Erasmus + project Vadovaujantis partneris: Digital Leadership Institute Projekto partneriai: Women in Digital Initiatives Luxembourg Asbl Centre of Technical Culture Rijeka Led By HER Northtown Technology Park Professional

3 T u r i n y s S K Y R I U S P U S L A P I S 1 D A L I S. K O N C E P C I J A I R P S I C H O L O G I N I A I A S P E K T A I TYRIMAI IR VERTINIMAS VERSLIŲ MOTERŲ POTENCIALO PANAUDOJIMAS SITUACIJOS KONTEKSTAS MOVE IT FORWARD KONCEPCIJA EINAMOSIOS TVARKOS PAVYZDYS GEROSIOS PATIRTYS MOVE IT FORWARD PREKĖS ŽENKLO SVARBA KALBOS SVARBA TĘSTINUMO IR BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO SVARBA PO RENGINIO D A L I S. T U R I N Y S - K A S RENGINIO TEMOS PASIRINKIMAS PAGRINDINIAI PRANEŠĖJAI (KEYNOTE SPEAKERS) PRAKTINIAI MOKYMAI (DIRBTUVĖS) D A L I S. V I E T O S B E N D R U O M E N Ė S Į T R A U K I M A S 16 DALYVIAI / PAGRINDINĖ AUDITORIJA PARTNERIAI PAGRINDINIAI PRANEŠĖJAI PRAKTINIŲ MOKYMŲ (DIRBTUVIŲ) LYDERIAI TEISĖJAI MENTORIAI REMĖJAI RENGINIO VEDĖJAS (MC)

4 T u r i n y s S K Y R I U S P U S L A P I S 4 D A L I S. R E N G I N I O E I G A IDĖJŲ GENERAVIMAS IR KOMANDŲ PASISKIRSTYMAS DARBAS KOMANDOSE SU MENTORIAIS IDĖJŲ PRISTATYMAS / PITCH AS GERIAUSIŲ IDĖJŲ PROJEKTŲ ATRANKA APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA D A L I S. R E N G I N I O O R G A N I Z A V I M A S I R I N F O R M A C I J O S S K L A I D A RENGINIO LOGISTIKA IR BŪTINOSIOS PRIEMONĖS RENGINIO VIETA TECHNINĖ IR SKAITMENINĖ ĮRANGA DALOMOJI MEDŽIAGA IR PRISTATYMAI KITOS PRIEMONĖS MAITINIMAS INFORMAVIMAS IR SKLAIDA DALYVIŲ ĮTRAUKIMAS DALYVIŲ POREIKIŲ ATLIEPIMAS DALYVIO MOKESTIS INFORMACIJOS SKLAIDA PALAIKOMIEJI VEIKSMAI PO RENGINIO C H E C K L I S T 37-38

5 Į v a d a s Kaip naudotis šia metodologija Šis leidinys supažindins jus su Move it Forward idėja skaitmeninių startuolių moterų savaitgalio idėja. Tai Skaitmeninio lyderystės instituto (Belgija) iniciatyva, kurios tikslas suburti moteris naujų verslo idėjų generavimui, vystymui ir įgyvendinimui. Šia metodologija gali naudotis bet kuri organizacija, norinti organizuoti tokio pobūdžio renginį Lietuvoje. Šiame priemonių rinkinyje dalijamasi patarimais ir metodine informacija, kaip suorganizuoti renginį, įtraukiant savanorius / mentorius / ekspertus / įmones, kaip rasti tinkamus partnerius bei paskatinti renginio dalyves imtis iniciatyvos. Ši metodologija nuosekliai supažindins jus su visais reikiamais renginio organizavimo etapais, renginio eiga ir veiksmais, kurių rekomenduojam imtis po renginio. Šį leidinį sudaro penkios dalys, įskaitant pabaigoje pateikiamą kontrolinį svarbiausių veiksmų sąrašą, kurį rekomenduojame naudoti kaip gaires planuojant ir organizuojant renginį.

6 d a l i s 1 : K o n c e p c i j a i r p s i c h o l o g i n i a i a s p e k t a i 1. 1 V E R S L I Ų M O T E R Ų P O T E N C I A L O P A N A U D O J I M A S Verslumo potencialas yra plati sąvoka, apimanti tiek asmenines, tiek su verslumu susijusias savybes, o taip pat atspindinsinti individo požiūrį į verslą kaip į gyvenimo būdą. Moters mąstysena daro įtaką jos charakteriui ir elgsenai, o kryptingas motyvavimas ir verslumo skatinimas gali įtakoti pasirinkimą vystyti nuosavą verslą. Kitaip tariant, reikiamos žinios ir įgūdžiai, pagalba suvokiant, kad verslo idėjos įgyvendinimas ar įmonės kūrimas yra pasiekiamas tikslas kai veikiama sąmoningai, moterims gali tapti reikiamu postūmiu ir motyvacija kurti verslą ir siekti asmeninių laimėjimų. Be to, moterų įveiklinimas ir įtraukimas į darbo rinką skatinant jų verslumą, ne tik gerintų jų gyvenimo kokybę, bet ir turėtų neabejotinos naudos visuomenei. 0 1

7 d a l i s 1 : K o n c e p c i j a i r p s i c h o l o g i n i a i a s p e k t a i 1. 2 S I T U A C I J O S K O N T E K S T A S Statistiniai duomenys rodo, kad beveik visose šalyse, bedarbėmis dažniau tampa moterys, nei vyrai. O atsižvelgiant į specifinius šalies socialinius ir kultūrinius veiksnius, tokius kaip moterų verslininkystės tradicijų nebuvimas, profesinė ir socialinė lyčių segregacija, dažniausiai moterims sunkiau siekti aukštų pozicijų versle. Svarbu pripažinti, kad net ir labai keičiantis situacijai, šiandieninėje visuomenėje vis dar gausu stereotipų, kad verslas, ypatingai IT srityje, moterims yra nepasiekiamas iššūkis. Netgi suprantant, kad verslumo skatinimas yra puiki galimybė pagerinti moterų gyvenimo kokybę ir užtikrinti jų galimybes gauti geriau apmokamą darbą, toks stereotipinis požiūris moterims tampa nemenka kliūtimi įsitraukti į verslininkystę. KOGNITYVINIŲ ĮGŪDŽIŲ VAIDMUO Norėdamos imtis savarankiškos veiklos, pirmiausia moterys turi įveikti nuostatą, kad savarankiška veikla yra pernelyg rizikinga ir sudėtinga. Papildomų sunkumų apsisprendžiant kyla ir dėl žemos savivertės (kurią lemia žemesnė moterų socialinė padėtis daugelyje šalių) bei gebėjimų stygiaus įvertinti savo įgūdžius. Be to, kad moterys galėtų tobulėti, savarankiškai mokytis internete, joms neretai stinga specifinių skaitmeninių, vadybos, apskaitos ir rinkodaros žinių ir įgūdžių. Taigi, kelio pradžia nuo jų komforto zonos iki visiškai nepažintos mokymosi zonos pradžioje nėra lengvas. 0 2

8 d a l i s 1 : K o n c e p c i j a i r p s i c h o l o g i n i a i a s p e k t a i 1. 2 S I T U A C I J O S K O N T E K S T A S MOTYVUOJANTYS VEIKSNIAI Nepaisant to, kad procentaliai moterų verslo pasaulyje yra mažiau, svarbu suprasti tendenciją, kad savarankiškos veiklos moterys imasi ne tik dėl ekonominės naudos, šį gyvenimo posūkį neretai gali lemti gausybė papildomų aplinkybių ir veiksnių. Pagrindiniai motyvai dažniausiai susiję su socialiniais veiksniais: nepakankamos namų ūkio pajamos; noras tobulėti; savarankiškumo troškimas; noras pomėgį paversti verslu; noras prisiimti atsakomybę už sprendimus; nepakankamas profesinis pripažinimas ir nepasitenkinimas buvusiu darbu. Apibendrinant, moterų apsisprendimą dirbti sau dažniausiai sąlygoja noras siekti asmeninių ambicijų, kontroliuoti savo pajamas ir savarankiškumo poreikis. APLINKOS VEIKSNIAI Šalies kultūra bei tradicinė sankloda taip pat įtakoja moterų verslumą. Štai posovietinėse šalyse, kur moterys buvo laikomos lygiomis ir tinkamomis bet kokiam darbui, gana ryški tendencija, jog technologiniuose sektoriuose, įskaitant ir IT, dirbančių moterų yra sąlyginai daugiau, nei kitose šalyse, kur paprastai dominuoja vyrai. Tačiau visgi, ieškant finansavimo ar partnerių savo verslui, norint sulaukti deramo pripažinimo verslo sektoriuje, moterims vis dar reikia įdėti gerokai daugiau pastangų. Tai sąlygoja netolygus kapitalo paskirstymas, laiko apribojimai, atsirandantys dėl didesnių įsipareigojimų šeimai ir nusistovėjusių tradicinių lyčių vaidmenų, ir vis dar pasitaikantis stereotipiškas negatyvus visuomenės požiūris į moteris verslininkes. 0 3

9 1. 3 M O V E I T F O R W A R D K O N C E P C I J A DŠiuo metu, kai skaitmenizacija vyksta sparčiau nei bet kada įtakodama pokyčius daugelyje sričių, moterys neturėtų likti nuošalėje. Norint paskatinti moterų dalyvavimą skaitmeniniame versle, reikalinga nauja ekosistema, apibrėžianti aiškius tikslus ir užtikrinanti joms saugią, patikimą ir prieinamą mokymosi aplinką, kurioje būtų skatinamas ir palaikomas jų dalyvavimas versle kuriant inovatyvius verslus. Renginio Move It Forward skaitmeninės startuolės (MIF) metu siekiama suburti įvairaus amžiaus moteris, suteikti joms reikiamų įgūdžių, išteklių ir užtikrinti žinių prieinamumą, įkvėpti jas imtis skaitmeninio verslo. MIF renginiai yra nemokami, pritaikyti pradedantiesiems. Juose siekiama ugdyti įgūdžius, pasitikėjimą savimi ir bendruomeniškumą, kad dalyvaujančios moterys bendradarbiaudamos kurtų idėjas (projektus), išaugančius į nuosavą verslą, kuriantį darbo vietas ir konkuruojantį nacionaliniu bei pasaulio lygmeniu. Taikydama principą iš apačios į viršų ir orientuodamasi, Move It Forward iniciatyva tiesiogiai įtraukia moteris į socialinių problemų, aktualių jų vietos bendruomenėms, identifikavimą ir remia jas kuriant sprendimus šių bendruomenių ir visuomenės labui. Laikydamasi skirtingų kartų įtraukimo į sprendimų paiešką ir dalijimąsi patirtimi požiūrio, Move It Forward iniciatyva kiekvienu renginiu siekia: suburti ne mažesnę nei įvairaus amžiaus moterų auditoriją; surengti 3 4 skaitmeninių įgūdžių praktinių mokymų sesijas; vieno renginio metu vystyti bent 8 dalyvių idėjas (projektus); išauginti mažiausiai 3 4 perspektyvias, technologijomis grįstas/įveiklintas start up iniciatyvas. 0 4

10 0 5 Po Move It Forward renginio, bendruomenės nariai dalyvauja inkubacinėje programoje, suteikiančioje dalyviams papildomą prieigą prie skaitmeninių startuolių mentorystės programos, kurios metu dalyviams užtikrinama mentorių ir ekspertų pagalba, kad idėja būtų sėkmingai vystoma toliau ir turėtų galimybę išaugti iki technologijomis grįsto verslo. Be to, kiti renginio dalyviai (ekspertai, valdžios institucijos, verslo savininkai) tiesiogiai dalyvauja kuriant ekosistemą, kurioje moterys galėtų dalyvauti ir po renginio.

11 M O V E I T F O R W A R D + D I E N O T V A R K Ė, P A V Y Z D Y S D I E N A 1 D I E N A 2 : 8:00-8:30 REGISTRACIJA IR KAVA 8:00-8:30 PUSRYČIAI 8:30-10:00 ATIDARYMO SESIJA (VIEŠA): SVEIKINIMO KALBA, PAGRINDINIO PRANEŠĖJO KALBA IR MOTYVUOJANTIS PASIDALINIMAS PATIRTIMI 8:30-10:30 III-OJI PRAKTINIŲ MOKYMŲ SESIJA. TBD 10:00-10:30 KAVOS PERTRAUKA 10:30-11:00 KAVOS PERTRAUKA 10:30-12:30 I-OJI PRAKTINIŲ MOKYMŲ SESIJA. KAIP SUKURTI SVETAINĘ DEBESYJE NAUDOJANTIS WORDPRESS IR AWS 11:00-13:00 PROJEKTŲ VYSTYMAS GRUPĖSE (SU MENTORIAIS) 13:00-14:00 PIETŲ PERTRAUKA 13:00-14:00 PIETŲ PERTRAUKA 14:00-16:00 II-OJI PRAKTINIŲ MOKYMŲ SESIJA. MOBILIOSIOS APLIKACIJOS KŪRIMAS SU MIT APP INVENTOR 14:00-16:00 PROJEKTŲ VYSTYMAS GRUPĖSE (SU MENTORIAIS) 16:00-17:00 IDĖJŲ GENERAVIMAS, ATRANKA, GRUPAVIMAS IR KOMANDŲ SUDARYMAS 16:00-17:00 RENGIMASIS PROJEKTŲ PRISTATYMUI 0 6

12 U Ž D A R Y M O S E S I J A : (VIEŠA) 17:00-18:30 PROJEKTŲ VYSTYMAS GRUPĖSE 17:00-18:00 KOMISIJOS NARIŲ PRISTATYMAS. PROJEKTŲ IDĖJŲ PRISTATYMAI. 18:30-19:30 VAKARIENĖ 18:00-19:00 BAIGIAMOJI (MOTYVUOJANTI) KALBA, APDOVANOJIMAI / PRIZŲ ĮTEIKIMAS 19:30-22:00 19:00-21:00 PROJEKTŲ VYSTYMAS GRUPĖSE VAKARIENĖ IR LAIKAS BENDRAVIMUI. 0 7

13 G E R O S I O S P A T I R T Y S Move It Forward koncepcija buvo sukurta 2014 m. ir sėkmingai įgyvendinta keliolika kartų šešiose šalyse, palaikant svarbiausiems strateginiams partneriams iš privataus ir viešojo sektoriaus. Iki šiol renginiuose dalyvavo daugiau nei 450 moterų, kiekviename renginyje buvo sukurta nuo penkių iki aštuonių idėjų (projektų), iš kurių ekspertai išrinkdavo du tris perspektyviausius.svarbu atkreipti dėmesį, kad vietos nuomonės lyderių rėmėjų įtraukimas padidina ekosistemos sklaidą, o tai suteikia galimybę renginiu sudominti platesnį moterų ratą.renginio sėkmė gali būti siejama su šiomis geriausiomis praktikomis: 1. Dėmesys moteriai: renginys skirtas išskirtinai merginų ir moterų iššūkiams; 2.Dėmesys pradedančiajai: nereikalaujama jokios patirties, susijusios su technologijomis, verslo valdymu ar temos išmanymu; 3. Praktinis ir orientuotas į rezultatus: dvi dienas organizuojamos praktinės, į rezultatus ir skaitmeninių įgūdžių ugdymą orientuotos praktinių mokymų sesijos; 4. Socialiai orientuotas: renginio tikslas yra projektai / verslo idėjos, sprendžiančios socialinius iššūkius ir turinčios aiškų poveikį visuomenei; 5. Vietos ekosistema ir bendruomenė: tvietos bendruomenės įtraukimas padeda rasti ekosistemai tinkamus sprendimus ir užtikrina geresnį iniciatyvų palaikymą po renginio; 6. Tęstinumas po renginio: projektų tęstinumą po renginio užtikrina partnerių (pranešėjų, mentorių ir kt.) parama ir ekspertinė pagalba, skiriant nugalėtojų konsultacijoms tam tikrą valandų skaičių. Toks palaikymas po renginio svarbi pagalba dalyviams, siekiantiems išvystyti savo idėjas iki realaus, į technologijas orientuoto verslo projekto; 7. Kalba ir prekės ženklas: siekiant paneigti klaidingus su skaitmeniniu verslu susijusius lyčių stereotipus, renginio komunikacijai pasirinkta specifinė, į moteris orientuota kalbėjimo stilistika, atsispindi ir renginio prekės ženkle. 0 8

14 M O V E I T F O R W A R D P R E K Ė S Ž E N K L O S V A R B A Projekto ištakos Belgijoje išplėtotos renginio Move It Forward koncepcijos tęsinys, suteikiantis moterims galimybę mokantis ir bendradarbiaujant kurti ir vystyti savo skaitmeninio verslo idėjas. Bėgant laikui šios koncepcijos renginiai užaugino didelę bendruomenę, kurioje moterys gali išreikšti save palaikančioje aplinkoje, imtis naujų iššūkių ir vystyti savo idėjas. Tai bendruomenė, kurioje kiekviena dalyvė jaučiasi jos dalimi, galinčia prisidėti kuriant skaitmeninę ateitį. Net ir Europos Sąjungoje iki šiol moterys rečiau nei vyrai turi galimybę mokytis, kurti ar plėtoti nuosavą verslą. Šios iniciatyvos tikslas yra paskatinti jas labiau pasitikėti savimi, atsakomybės ir iššūkių imtis dažniau K A L B O S S V A R B A Vengiant lyčių diskriminacijos labai svarbus vaidmuo tenka kalbai ir terminijai, kuri vartojama. Sistemingas, lyties požiūriu neobjektyvios terminijos vartojimas daro įtaką nuostatoms, galinčioms nustumti moteris į antrąjį planą, toliau palaikant stereotipinį požiūrį į moterų ir vyrų vaidmenis. Tačiau yra daugybė strategijų, padedančių tiksliai išreikšti lyčių santykius, įskaitant ir vengimą vartoti kalbą, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai nurodo tik vieną lytį. Taigi, atsižvelgiant į kiekvienos kalbos ypatybes, reikia stengtis naudoti lyčių lygybės principą, akcentuoti įtraukiančias alternatyvas. Move It Forward renginių tikslinė grupė yra moterys, priklausančios skirtingoms etninėms ir religinėms grupėms, moterys migrantės, moterys, kurios yra rizikos grupėje dėl socialinės atskirties ir pan. MIF mentoriai, organizatoriai ir kiti su renginiu susiję asmenys turėtų tai atsiminti ir bandyti sukurti įtraukiančią, svetingą ir palaikančią mokymosi aplinką renginio metu. Renginio pavadinimas Move It Forward Moterys skaitmeninės startuolės buvo sukurtas siekiant atspindėti šią renginių viziją: 0 9 OECD Policy Brief on Women s Entrepreneurship, 2017

15 Moterys - renginys orientuotas tik į moteris, tai yra pagrindinis skirtumas, skatinantis įvairių kartų moterų dalyvavimą ten, kur jos jaučiasi saugios specialiai joms skirtoje erdvėje; Skaitmeninės -aiškiai parodantis, kad renginiai yra atviri pradedančioms ir kad joms nereikia jokių išankstinių žinių, įgūdžių ar kitų sudėtingų patirčių, pvz., skaitmeninių ar verslo įgūdžių;sušvelnina stereotipus, susijusius su tokiaiss terminaiss kaip technologijos, IT, IRT ir kt.; Startuolės Move It Forward avoids potentially alienating words like hackathon" and creates a vocabulary and narrative specifically for the community of women participants T Ę S T I N U M O I R B E N D R U O M E N I Š K U M O S K A T I N I M O S V A R B A P O R E N G I N I O Renginio Move It Forward metu dalyvės išmoksta naudotis programine įranga, kuria / valdo savo svetainę ir pan. Jos mokosi bendradarbiaudamos ir įgyja įgūdžių, kuriuos lydi bendruomeniškumo jausmas ir auganti savivertė, kurios anksčiau, galbūt, nejautė. Pasirūpinti, kad šių dviejų dienų įdirbis nenueitų perniek nemažas iššūkis ir moterims, ir renginio lektoriams, todėl labai svarbia iniciatyvos dalimi po renginio tampa mentorių pagalba, padedanti moterims toliau tobulėti ir sėkmingai vystyti savo idėjas. Taigi, nuolatinis Move It Forward dalyvių ir mentorių, pranešėjų bei komisijos narių bendradarbiavimas yra labai svarbus veiksnys. Tolesnės konsultacijos, mentorystė, mokymai yra labai svarbi prizinio fondo, skiriamo renginio pabaigoje, sudedamoji dalis. Bendruomenės kūrimas, ryšio tarp dalyvių ir jų bendruomenės stiprinimas, skatinant tęsti bendradarbiavimą vystant projekto idėjas nuo koncepcijos iki realių produktų, yra svarbus veiksnys siekiant tęstinumo po MIF renginio. Būtina glaudžiai bendradarbiauti su vietos partneriais, nuolat tobulinti turinį ir metodus bei sudaryti augimo galimybes, sukuriant saugią ir palaikančią aplinką, kurioje dalyviai galėtų mokytis, daryti klaidas ir įgyti pasitikėjimo savimi. 1 0

16 K a d a g e r i a u s i a s l a i k a s o r g a n i z u o t i M o v e I t F o r w a r d r e n g i n į? R e n g i n y s M o v e I t F o r w a r d t r u n k a d v i d i e n a s, t o d ė l s i ū l o m e j į p l a n u o t i s a v a i t g a l į, n e s d a l y v i ų, k u r i e d i r b a a r b a m o k o s i s a v a i t ė s m e t u, p a p r a s t a i b ū n a d a u g i a u. T a č i a u a p s i s p r ę s t i t u r i t e a t s i ž v e l g d a m i į s a v o š a l i e s, m i e s t o, b e n d r u o m e n ė s s p e c i f i k ą : g a l b ū t p o t e n c i a l i o m s d a l y v ė m s l a b i a u t i n k a m o s d a r b o d i e n o s, n e s t u o m e t y r a k a s p r i ž i ū r i v a i k u s, o g a l b ū t k a l b ė t o j a i i r m e n t o r i a i g a l i s k i r t i l a i k o t i k v i e n u a r k i t u m e t u? P a s v e r k i t e v i s a s a p l i n k y b e s. B e t k u r i u o a t v e j u, s v a r b i a u s i a n e p a m i r š t i, k a d u ž s i r e g i s t r a v ę d a l y v i a i t u r ė t ų d a l y v a u t i r e n g i n y j e M o v e I t F o r w a r d a b i d i e n a s. A p g a l v o k i t e i r t a i, k a d a p r a n e š i t e a p i e b ū s i m ą r e n g i n į : k u o a n k s č i a u a p i e j į p a s k e l b s i t e, t u o d i d e s n ė t i k i m y b ė, k a d r e n g i n y j e M o v e I t f o r w a r d g a l ė s d a l y v a u t i t i k s l i n i a i p a r t n e r i a i, m e n t o r i a i, p r a n e š ė j a i, r ė m ė j a i. 2 d a l i s. T u r i n y s - K a s Š i a p r a š o d a l i s s k i r t a r e n g i n i o M o v e I t F o r w a r d t u r i n i o s u d a r y m u i. S v a r b i a u s i i š s k i r i a m i a s p e k t a i : T e m o s p a s i r i n k i m a s P a g r i n d i n i a i k a l b ė t o j a i P r a k t i n i ų m o k y m ų ( d i r b t u v i ų ) o r g a n i z a v i m a s 2. 1 R E N G I N I O T E M O S P A S I R I N K I M A S O r g a n i z u o j a n t M o v e I t F o r w a r d r e n g i n į p i r m a s i r s v a r b i a u s i a s ž i n g s n i s r e n g i n i o t e m o s p a s i r i n k i m a s. S u š i u o p a s i r i n k i m u s u s i j ę d a u g k i t ų r e n g i n i o p l a n a v i m o a s p e k t ų : p o t e n c i a l i ų p a r t n e r i ų, r ė m ė j ų, d a l y v i ų, p r a n e š ė j ų, t e i s ė j ų p a i e š k a i r k t. 1 1

17 S V A R B I A U S I A S P E K T A I R E N K A N T I S T E M Ą Šio renginio tikslas suburti moteris į MIF bendruomenę, palankią moterų skaitmeninių idėjų ir kitų iniciatyvų kūrimui bei įgyvendinimui. Rinkdamiesi renginio temą organizatoriai renginio dalyviams padeda pastebėti, atrasti naujas nišas, kuriose šiandien trūksta naudingų idėjų ar paslaugų. Rekomenduojama rinktis platesnę, orientuotą į naujausias tendencias ir aktualių problemų sprendimą renginio tematiką. Taip pat svarbu, jog renginio tema ir dalyvių sukurtos idėjos inspiruotų pokyčius moterų profesiniame, socialiniame, asmeniniame gyvenime pradedant geresne savijauta ar gyvenimo kokybe ir baigiant sprendimais, naudingais kasdienybėje bei realiose gyvenimiškose situacijose. Štai keletas tematinių pavyzdžių iš anksčiau vykusių Move It Forward renginių: kibernetinis smurtas, kibernetinis saugumas, turizmas ir kelionės, big data, muzika, sveikata ir mityba, socialinė įtrauktis, išmanieji miestai, finansinė įtrauktis, aplinkosauga ir kt.. R E N G I N I O P A V A D I N I M A S Renginio pavadinimas turėtų atitikti šį formatą: Move it Forward + miesto pavadinimas + moterys + tema Pavyzdys: Move it Forward Paryžietės kibernetinio saugumo srityje 1 2

18 T E M O S A K T U A L U M A S S U I N T E R E S U O T O M S Š A L I M S Organizuojant kokybišką renginį temos pasirinkimas labai svarbus renginio sėkmei.pasirinkdami aiškią temą, į renginį daug lengviau pritrauksite tema besidominčią/tikslinę auditoriją/dalyvius: Pranešėjai sako įkvepiančias kalbas, suteikia daugiau žinių apie nagrinėjamą problemą/ probleminę sritį, apžvelgia galimus iššūkius/ sprendimų būdus; Vertinimo komisija teisėjai, kurie klausosi idėjų ( projektų) pristatymų/ pitch ų ir vertina idėjas, projektus, išrenka lyderiaujančius; Treneriai / mentoriai prižiūri ir padeda, kad renginio dalyviai kryptingai ieškotų sprendimų keliamoms problemoms, neatitrūktų nuo renginio temos; Rėmėjai įmonės/ organizacijos/ asmenys, turintys sąsajų su renginio tema, norintys būti tos srities nuomonių lyderiais visuomenėje, besitapatinantys su keliamomis problemomis ar jų sprendimų paieška; Renginio vedėjas ( MC) renginio pradžioje pristato temą ir koordinuoja visą renginio eigą P A G R I N D I N I A I P R A N E Š Ė J A I ( K E Y N O T E S P E A K E R S ) Atidarymo sesijos metu renginio vedėjas (MC) trumpai pasveikina dalyvius ir apžvelgia dviejų renginio dienų darbotvarkę. Ši apžvalga apima MIF koncepcijos ir renginio pristatymą, padėką rėmėjams, taip pat supažindina su visa renginio eiga.renginyje dalyvauja keturi pagrindiniai pranešėjai: trys atidarymo sesijoje (pirmosios dienos pradžioje) ir vienas baigiamojoje sesijoje (antrosios dienos pabaigoje).pirmąją dieną vykstant atidarymo sesijai pagrindiniai pranešėjai po sveikinimo kalbos oficialiai atidaro renginį. Kiekvieno pagrindinio pranešėjo kalba trunka iki dvidešimt minučių. Pagrindiniai pranešėjai gali atstovauti ir rėmėjus, jei pranešėjas atitinka kitus būtinus kriterijus. 1 3

19 . P A G R I N D I N I A I P R A N E Š I M A I A T I D A R Y M O S E S I J O S M E T U, 1 D I E N A ( ~ 2 0 M I N K I E K V I E N A S ) P A G R I N D I N I S P R A N E Š Ė J A S 1 : A P I B Ū D I N A T E M O S K O N T E K S T Ą, J O S P R O B L E M I Š K U M Ą Pasirinkite pranešėją, kuris gali geriausiai apibūdinti renginio temos kontekstą, situaciją ir problematiką. Šis pranešėjas iškelia renginio dalyviams iššūkį, apibūdina platesnį keliamos problemos kontekstą (iliustruodamas faktais, skaičiais ir pavyzdžiais) ir įkvepia auditoriją ieškoti sprendimų, siekti bendro tikslo. P A G R I N D I N I S P R A N E Š Ė J A S 2 : I Š R Y Š K I N A S V A R B I A U S I U S P R O B L E M O S A S P E K T U S I R P A T E I K I A R E K O M E N D A C I J Ų G A L I M I E M S S P R E N D I M A M S Šis pranešėjas gilinasi į problemą, susijusią su konkrečia tema ir galimais jos sprendimo būdais: apžvelgia svarbiausius aspektus, iki šiol taikytus sprendimus (jei tokių buvo), pateikia idėjų pavyzdžių galimiems sprendimams ir kitaip skatina dalyviu pradėti mąstyti apie galimus sprendimus. P A G R I N D I N I S P R A N E Š Ė J A S 3 : M O T Y V U O J A N T I S Ė K M Ė S I S T O R I J A / M O D E L I S Šio pranešėjo kalba motyvuojanti. Tačiau joje remiamasi konkrečiu konkretaus asmens sėkmės pavyzdžiu/realia istorija, kuri dalyvius turėtų įkvėpti, paskatintų veikti, įgyvendinti savo idėjas. Dalindamasis savo ar kito asmens istorija, šis pranešėjas ne tik motyvuoja ar padrąsina dalyvius, bet ir suteikia jiems galimybę iš sėkmės istorijos pasimokyti, geriau suprasti, kokį kelią teks nueiti, kad idėja būtų įgyvendinta. 1 4

20 K P A G R I N D I N I S P R A N E Š I M A S U Ž D A R Y M O S E S I J O J E, 2 D I E N A ( ~ M I N ) P A G R I N D I N I S P R A N E Š Ė J A S 4 : Į K V E P I A N T I I S T O R I J A, S K A T I N A N T I N E S U S T O T I P O R E N G I N I O Šis pagrindinis pranešimas pateikiamas pačioje renginio pabaigoje, prieš pat apdovanojimų ceremoniją, kol teisėjai vertina dalyvių/komandų idėjas. Jo tikslas paties pranešėjo, kuris nuėjo panašų kelią kaip šiandienos renginio dalyviai, įtaigiai pasakojama istorija apie idėją, jos įgyvendinimą ir sėkmę. Pokalbis paskatina dalyvius labiau pasitikėti savimi, apmąstyti savo pasirinkimą ir ateitį bei imtis veiksmų, kuriančių pokyčius. Šio pranešimo trukmė iki 30 minučių P R A K T I N I A I M O K Y M A I ( D I R B T U V Ė S ) HPraktiniai mokymai yra svarbi renginio dalis, nes jų metu dalyvės išmoksta tam tikrų techninių įgūdžių, naudingų kuriant skaitmeninius sprendimus. Dirbtuvių tikslas paskatinti moteris pačias susikurti įrankį, išbandyti skaitmeninius įgūdžius ir įgyti pasitikėjimo savimi. Dirbtuvėms turi vadovauti techninis ekspertas, idealu jeigu jis turi tam tikros patirties ir srityje, susijusioje su renginio tema. Labai svarbu, kad atlikdami užduotis visi renginio dalyviai turėtų reikiamą techninę įrangą (savo ar organizatorių parūpintus nešiojamuosius/planšetinius kompiuterius). Renginio metu dirbtuves koordinuoja TRYS lektoriai/moderatoriai; du pirmąją dieną ir vienas antrąją dieną. Kiekvienų dirbtuvių trukmė dvi valandos. Keletas dirbtuvių pavyzdžių, kuriose tobulinami techniniai įgūdžiai: Svetainės kūrimas su WordPress, jos paleidimas debesyje naudojant AWS Mobiliosios aplikacijos kūrimas su MIT AppInventor Duomenų vizualizavimas naudojant Tableau Istorijos pasakojimas pasitelkiant virtualios tikrovės (VR) technologijas Muzikinės kompozicijos skaitmenizavimas Salesforce platformos panaudojimas verslo plėtrai Istorijos/pasakojimo perteikimas naudojantis duomenimis grįstais (datadriven) sprendimais ir infografika 1 5

21 K O K S P A G R I N D I N I S R E N G I N I O M O V E I T F O R W A R D T I K S L A S? Renginio Move It Forward tikslas pasitelkus bendruomenės ir mentorių pagalbą suteikti dalyvėms patirties kurti verslo idėjas, jas įgyvendinti ir plėtoti nuo minimalios koncepcijos etapo, taip pat tobulinti dalyvių praktinius skaitmeninius įgūdžius, kuriuos jos galėtų naudoti kasdieniame gyvenime nuo pat tos akimirkos, kai renginys pasibaigs. Renginio metu įgytos žinios ir įgūdžiai prisideda prie aktyvesnio moterų dalyvavimo ir lyderystės strateginiuose ir novatoriškuose ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat prisideda prie moterų, kaip produktyvių visuomenės narių, finansinės nepriklausomybės sukūrimo. 3 d a l i s. V i e t o s b e n d r u o m e n ė s į t r a u k i m a s Ši aprašo dalis skirta renginio Move It Forward tikslinei auditorijai ir komandai apžvelgti, kurią sudaro: Dalyviai Partneriai Pranešėjai Praktinių mokymų (dirbtuvių) lyderiai Vertinimo komisijos nariai (teisėjai) Mentoriai, turinio ekspertai, ekspertai praktikai Rėmėjai Renginio vedėjas (MC) Pasirinkę renginio Move It Forward temą, sutelkite dėmesį į dalyvių, partnerių, pranešėjų, mentorių, teisėjų vertinimo komisijos narių, rėmėjų paiešką. Negaiškite laiko pradėkite likus bent 6 mėnesiams iki renginio! 1 6

22 3. 1 D a l y v i a i / p a g r i n d i n ė a u d i t o r i j a Skirtingo amžiaus moterys: Dalyvauti gali visos moterys nuo 16 metų metų dalyvės gali dalyvauti tik su tėvų leidimu Nereikia jokių įgūdžių. Pakanka registracijos! Moterims, norinčioms dalyvauti Move It Forward renginyje, nekeliamos jokios papildomos sąlygos. Registruojantis net nereikia turėti idėjos, nes generuoti idėjas, kurias vėliau vystys komandose, dalyvės galės renginio metu. Taip pat svarbu pabrėžti, kad norint dalyvauti nereikia jokių programavimo ar specialių skaitmeninių įgūdžių, pakanka noro dalyvauti renginyje nuo pradžios iki galo (abi dienas!), nusiteikimo mokytis, dalintis idėjomis ir patirtimi, plėtoti projektą / verslo idėją renginiui pasibaigus Iki 50 dalyvių. Siūlomas Move It Forward dalyvių skaičius yra iki 50, nors manome, kad idealus skaičius ~ 40 dalyvių. Paprastai vieno renginio metu dalyvių komandos vysto 8 sugeneruotų idėjų projektus. Komandą gali sudaryti penkios dalyvės (tai optimalus skaičius). K i e k ž m o n i ų t u r ė t ų d a l y v a u t i M o v e I t F o r w a r d r e n g i n y j e? Žemiau pateikiami skaičiai gali kisti, atsižvelgiant į renginio išteklius: Dalyvių skaičius: 40 Kuriami projektai / vystomos idėjos: 8 Komandos narių skaičius: P a r t n e r i a i Partnerių paieška yra labai svarbi užduotis ir lemiamas sėkmės veiksnys renginyje Move It Forward! Rinkdamiesi partnerį pirmiausia ieškokite organizacijų/nuomonės formuotojų, kurie yra susiję su renginio tematika, tiksline grupe (dalyvėmis), gali suteikti jums prieigą prie reikiamų resursų (inkubatorių, kūrėjų, reikalingų ekspertų ir kt.). 1 7

23 Su tema susijusios organizacijos/kompanijos. Labai svarbu pasirinkti partnerį ar partnerius, kurie susiję su jūsų renginio tema ar problematika (susipažinkite su potencialių partnerių misija ir (arba) įmonės vertybėmis, įsitikinkite, kad organizacija / įmonė atitinka jūsų renginio temą ir tikslą) ir turi vertingos ekspertinės patirties skirtingose srityse, pvz.: verslumas, inovacijos, technologijos, IT, verslo vadyba ir kt. Nuomonės lyderiai ir ekspertai. Pirmiausia ieškokite nuomonės formuotojų, kurie yra tam tikrų sričių autoritetai, susijusių verslo sektorių lyderiai, aktyvūs visuomenės veikėjai, kurių nuomonė vertinama tam tikroje srityje. Tokia partnerystė gali ne tik padidinti jūsų renginio matomumą, bet ir papildyti renginio komandą puikiais ekspertais/vertinimo komisijos nariais/mentoriais ar kt. Vietos žiniasklaida. Vietos žiniasklaidos įtraukimas į partnerių ratą gali suteikti jūsų renginiui bei temai daugiau vertės ir matomumo P a g r i n d i n i a i p r a n e š ė j a i Ypatingą dėmesį formuodami renginio komandą skirkite pagrindinių pranešėjų pasirinkimui. Būtent nuo jų priklauso kaip taikliai ir įtaigiai pavyks atskleisti renginio problematiką ir temos aktualumą dalyvėms. Būtent pranešėjai gali padidinti dalyvių motyvaciją, įsitraukimą, stebėti auditorijos mąstyseną ir viso renginio metu palaikyti dalyvių aktyvumą ir energiją, padrąsinti ir paskatinti komandas kurti ir įgyvendinti kažką svarbaus ir vertingo. Renginio Move It Forward paprastai dalyvauja bent keturi pagrindiniai pranešėjai: trys skaito pranešimus pirmąją dieną vykstančios atidarymo ceremonijos metu (jie pristato temos aktualumą), o vienas antrosios dienos uždarymo sesijos metu įkvepia dalyves tolesniems veiksmams ir bendruomeniškumui. Papildomas pastabas apie pagrindinius pranešėjus rasite ankstesniame skyriuje. 1 8

24 3. 4 P r a k t i n i ų m o k y m ų ( d i r b t u v i ų ) l y d e r i a i Dirbtuvių lyderiai yra tarpininkai, padedantys dalyviams bendradarbiauti komandose, kryptingai tobulinti savo įgūdžius, išlikti susikaupusiems ir ieškoti tinkamų sprendimų savo idėjų vystymui. Jie tiesiogiai bendrauja su dalyviais, dalijasi žiniomis ir patarimais, rūpinasi, kad komandos nenutoltų nuo renginio temos, skatina kritiškai vertinti pasirenkamus sprendimus, skatina palaikyti tempą vystant idėją. K o k s M o v e I t F o r w a r d s k a i t m e n i n i ų į g ū d ž i ų d i r b t u v i ų t i k s l a s? Move It Forward dirbtuvės yra skirtos skaitmeninių įgūdžių mokymuisi labiau praktiniu būdu, kai dalyviai čia ir dabar ima ir bando pritaikyti lyderių perteikiamas žinias, iš karto matydamos savo veiklos rezultatus. Todėl idealu juos organizuoti pasitelkiant vieno ar dviejų praktinių mokymų dirbtuvių lyderių, taip pat bent dviejų savanorių ar pagalbininkų komandą, kad galėtumėte užtikrinti, jog visi dalyviai tinkamai supranta kiekvieną etapą ir sulaukia pakankamo dėmesio bei pagalbos kilus neaiškumams. Savanoriams, pagalbininkams nereikia ankstesnės mokymo patirties, kad galėtų pagelbėti dirbtuvių lyderiams. Kiekvienų dirbtuvių trukmė ~ dvi valandas T e i s ė j a i V e r t i n i m o k o m i s i j a Move It Forward vertinimo komisiją sudaro vidutiniškai penki skirtingų sričių ir kompetencijų atstovai, kurie įvertina grupių projektus/pristatymus pitch o metu. Vertindama pristatymus komisija atsižvelgia į tai, kaip projekto turinys atitinka renginio temą, kokie techniniai sprendimai siūlomi, kokia komandų patirtis ir galimybės vystyti projektą, kaip į idėjos vystymą numatoma įtraukti viešojo ir privataus sektoriaus sprendimus priimančius asmenis/subjektus, galinčius suteikti paramą idėjos projekto vystymui; kokios paramos poreikis numatomas projekto techninėms, rinkodaros ar kitoms konsultacijoms plėtojant ir vystant projektą/įmonę po renginio. 1 9

25 M i s i j a Pagrindinis komisijos nario uždavinys yra išklausyti projektų pristatymus ir išrinkti tris geriausiai renginio metu išpildytus idėjų projektus. Organizatoriai gali rinktis komisijos narius iš partnerių, rėmėjų, pagrindinių renginio pranešėjų ar praktinių mokymų dirbtuvių lyderių rato, tačiau tai negali būti mentoriai. K ą d a r o t e i s ė j a i? Atvyksta antrą renginio dieną, apie 17 val. Renginio vedėjas pateikia komisijai vertinimo lapus, supažindina su vertinimo sistemos kriterijais; Pitch o metu išklauso projektų pristatymų, užduoda klausimus komandoms (~5 minutės kiekvienam komandai); Išrenka laimėtojus (už uždarų durų); Dalyvauja apdovanojimų ceremonijoje M e n t o r i a i V a i d m u o : organizuojant Move It Forward renginį, reikia pasitelkti mažiausiai penkis mentorius savanorius, idealiu atveju šešis. Jei įmanoma, mentoriai gali keistis kiekvieną renginio dieną, kad dalyviai galėtų pasinaudoti platesnio ekspertų rato visapusiškomis žiniomis. Mentoriai prisijungia prie renginio numatytu laiku ir keliauja nuo komandos prie komandos teikdami konsultacijas, skatindami analizuoti, tobulinti idėjas, sprendimo būdus, kurti savo verslo planus, tyrinėti ir nagrinėti iššūkius, išbandyti bei modeliuoti galimas situacijas. B e n d r a i n f o r m a c i j a : mentoriais pasirenkami savanoriai, susiję su renginio tema, taip pat tai gali būti partnerių ar rėmėjų atstovai. Idealu, kai jie atstovauja skirtingas sritis, tokias kaip verslo valdymas, technologijos, finansai, rinkodara ir komunikacija ir kt. Kuo įvairesnių sričių mentorius pasitelksite, tuo daugiau naudos galėsite suteikti renginio dalyvėms. 2 0

26 Geriausias laikas pradėti mentorių paiešką bent du trys mėnesiai iki renginio. M e n t o r i ų v e i k l a r e n g i n i o m e t u : Atvyksta prieš renginio pradžią; Renginio vedėjas supažindina juos su renginio eiga; Keliauja nuo komandos iki komandos, konsultuodami ir atsakydami į dalyvių klausimus. Kiekvienoje komandoje nuolatos privalo būti bent vienas mentorius. Padeda pasiruošti idėjų pristatymui, teikdamas komandoms konstruktyvius pasiūlymus ir patarimus, susijusius su savo veiklos/ekspertine sritimi R e m ė j a i Rasti rėmėjus Move it Forward renginiui nėra paprasta užduotis. Tačiau bus lengviau, jei paiešką pradėsite nuo kompanijų, kurios turi tiesioginių interesų, susijusių su renginio tikslu (skaitmeninis raštingumas) auditorija (moterys) ar tema. Pagrindinė organizatorių misija yra padėti potencialiems rėmėjams įžvelgti realią naudą ir aiškią vertę, kurią jie gali gauti remdami renginį, pvz. nauji talentai ir idėjos, socialinė atsakomybė tam tikroje srityje, galimybė pasitelkti kūrybines komandas, kad būtų išspręstos įmonės/įmonei aktualios problemos, atrasti naujų idėjų/projektų (startuolių), į kurių vystymą galėtų investuoti ir pan. O r g a n i z a t o r i a i t u r ė t ų i e š k o t i o r g a n i z a c i j ų, k u r i o s : Yra glaudžiai susijusios su renginio tema; Siekia remti naujas įmones; Gautų naudos iš Move It Forward renginių rezultatų 2 1

27 S r i t y s, k u r i o s e g a l i b ū t i p r a š o m a r ė m i m o i r p a r a m o s n a t ū r a : Ekspertinė pagalba: pranešėjai, teisėjai, mentoriai ir kt.; Sudėtinės prizinio fondo dalys apdovanojamoms komandoms; Maitinimas; Renginio vieta; Renginio rinkodara ir žinomumo didinimas; Tikslinės grupės informavimas ir įtraukimas; Kita R e n g i n i o v e d ė j a s ( M C ) Renginio vedėjas (Master of Ceremonies) yra oficialus renginio Move It Forward šeimininkas ir moderatorius, kuris yra geriausiai informuotas apie renginio idėją ir tikslus, progresą ir rezultatus, asmuo, kuris paprastai yra renginio siela. Patartina išsirinkti žmogų, kuris yra lengvai bendraujantis, puikiai komunikuoja, yra reaktyvus, empatiškas, puikiai jaučia žmonių nuotaikas, moka greitai ir tinkamai reaguoti į nenumatytas aplinkybes, geba kūrybiškai užtikrinti gerą nuotaiką, ramią ir motyvuojančią atmosferą darbui ir bendradarbiavimui. V a i d m u o : Pasakyti renginio atidarymo kalbą; Pristatyti pranešėjus; Padėti laikytis darbotvarkės; Moderuoti idėjų generavimo sesiją, atranką, dalyvių sugrupavimą į projektų komandas; pristatyti idėjų atrankos kriterijus; Pristatyti mentorius ir komisijos narius bei paaiškinkiti taisykles ir vertinimo kriterijus; Organizuoti projektų atranką kartu su komisijos nariais; Organizuoti apdovanojimų ceremoniją; Uždaryti renginį. 2 2

28 4 d a l i s. R e n g i n i o e i g a Ši aprašo dalis skirta renginio Move It Forward eigai po praktinių praktynių mokymų dirbtuvių aptarti. Svarbiausios renginio dalys, pasibaigus praktiniams mokymams: Idėjų generavimas / pasiskirstymas komandomis Darbas komandose su mentoriais Projektų idėjų pristatymas ( pitch as ) Projektų atranka Apdovanojimų ceremonija 4. 1 I d ė j ų g e n e r a v i m a s i r k o m a n d ų p a s i s k i r s t y m a s Renginio Move It Forward vedėjas (MC) vaidina svarbią rolę idėjų generavimo sesijos metu, o taip pat suskirsto dalyvius į komandas, kuriose jie dirbs su atrinktų idėjų projektais likusio renginio metu. Šioje, idėjų generavimo dalyje visas dalyvių siūlomas idėjas rekomenduojama fiksuoti visiems matomoje prezentacinėje lentoje ir pasirūpinti, kad šio etapo užrašai būtų prieinami/matomi viso renginio metu. I d ė j ų g e n e r a v i m o e t a p a i : 1. PRADŽIA Dalyviai renginio pradžioje ne visada nusiteikę noriai reikšti savo nuomonę ir dalintis idėjomis, tuomet pagrindinė užduotis, tenkanti renginio vedėjui sukurti reikiamą nuotaiką ir atmosferą, kuri skatintų dalyvius dalintis nuomonėmis. Šios renginio dalies tikslas su diskusiją moderuojančio renginio vedėjo pagalba išgryninti idėjas/problemas/sprendimo būdus, susijusius su renginio tema (aptarta renginio įvadinėje kalboje). 2. PRADINĖ IDĖJŲ GENERAVIMO SESIJA. Renginio vedėjas skatina dalyvius generuoti idėjas, jas visas užrašo matomoje vietoje. Vėliau idėjos aptariamos ir analizuojamos, tačiau jos jokiu būdu nekritikuojamos ir neatmetamos. 2 3

29 3. KIEKVIENO DALYVIO ĮTRAUKIMAS. Labai svarbu, kad nuomonę išsakyti galimybę turėtų ir būtų paskatintas kiekvienas dalyvis. Jei dalyviai vangiai/nenoriai įsitraukia į diskusiją, renginio vedėjas turėtų pastebėti vengiančius pasisakyti dalyvius ir mandagiai užduoti dalintis savo nuomone skatinančių klausimų, pvz., ką Jūs manytumėte...? arba ar turite pasiūlymų dėl...? ir pan. Kūno kalbos, dalyvių reakcijų stebėjimas, dalyvių išklausymas ir tinkama reakcija į jų elgsena labai svarbus renginio kokybės aspektas. Renginio vedėjas turėtų palaikyti draugišką ir darbingą atmosferą, užtikrinti bendradarbiavimą ir orientuoti dalyvius į rezultatus, kurių siekiama idėjų generavimo ( brainstormingo ) etape. 4. ORIENTACIJA Į TEMĄ. Fiksuodamas dalyvių idėjas lentoje, renginio vedėjas turi stengtis, kad idėjos išlaikytų teisingą kryptį, atitiktų renginio temą bei kontekstą, būtų aktualios. Taigi, kartais renginio vedėjui, užrašančiam idėją, gali tekti mandagiai paprašyti idėjos autoriaus patikslinti kai kuriuos idėjos aspektus. Jo užduotis proaktyviai įvertinti, ar siūlomos idėjos atitinka temos gaires, ar jos nenukrypsta nuo renginio tematikos.. 5. PANAŠIŲ IDĖJŲ GRUPAVIMAS. Pasibaigus idėjų generavimo sesijai, renginio vedėjas sugrupuoja panašias idėjas ir siūlo galimus idėjų patikslinimo variantus, siekiant, kad idėja kuo geriau atitiktų renginio temą, būtų aktuali ir pilnavertė.. 6. PERSPEKTYVIAUSIŲ IDĖJŲ ATRANKA Po to, kai visos pasiūlytos idėjos jau užrašytos ir sugrupuotos, visi dalyviai turi teisę išreikšti savo nuomonę ir balsuoti už labiausiai jiems patinkančias idėjas. Iš visų surinktų idėjų (paprastai jų būna daugiau nei 20) tolesniam vystymui komandose turėtų būti išrenkamos aštuonios ar devynios idėjos (atsižvelgiant į dalyvių skaičių ir vadovaujantis gairėmis, kad kiekvienoje projekto komandoje yra mažiausiai trys nariai). Balsuojama už labiausiai patikusias idėjas gali būti įvairiai: pakeliant ranką, klijuojant spalvotus lapelius arba naudojant šiek tiek modernesnį variantą suteikiant galimybę balsuoti išmaniaisiais prietaisais. Balsavimo pabaigoje išrenkami aštuoni daugiausiai balsų surinkę projektai. 2 4

30 7. KOMANDŲ FORMAVIMAS. Paskutinis žingsnis, po to, kai išrenkamos geriausios ir daugiausiai balsų surinkusios idėjos komandų, kurios vystys konkrečias idėjas, formavimas. Kiekvienas dalyvis turi teisę išsakyti savo nuomonę/motyvaciją ir pasirinkti jam labiausiai patinkančią idėją, su kuria norės dirbti toliau. Suformavus komandas, renginio vedėjas dar kartą pasitikslina, ar visi renginio dalyviai yra patenkinti priskirta komanda, nes labai svarbu įsitikinti, kad dalyviai yra pakankamai motyvuoti ateinančias dvi dienas aktyviai dirbti vystydami pasirinktą idėją. R e n g i n i o v e d ė j o v a i d m u o i d ė j ų g e n e r a v i m o s e s i j o s m e t u Idėjų generavimo etapas vyksta po renginio Move It Forward atidarymo ceremonijos, kai dalyviai jau geriaus susipažinę su renginio tema. Renginio dalyviai gali nedrąsiai reikšti savo nuomonę ar būti pasyvesni idėjų generavimo sesijos pradžioje, todėl renginio vedėjo užduotis padėti jiems susitelkti, įsitraukti į diskusiją, lengviau įsigyventi į bendradarbiavimo atmosferą. Kiekvieno dalyvio siūloma idėja yra generavimo sesijos pradžioje priimama ir neaptarinėjama. Kol vyksta diskusija renginio vedėjas koordinuoja idėjų generavimo procesą, seka laiką ir padeda komandoms nenukrypti nuo renginio temos 4. 2 D a r b a s k o m a n d o s e s u m e n t o r i a i s Abi renginio Move It Forward dienas visi dalyviai dirba savo komandose vystydami idėjas, kurias pasirinko 4.1 idėjų generavimo ir komandų formavimo etape. Šioje renginio dalyje komandoms vadovauti pradeda mentoriai, padėsiantys vystyti pasirinktas idėjas.darbo komandose metu mentorių tikslas yra perteikti dalyviams mentorių turimą patirtį, teikti ekspertinę ir konsultacinę pagalbą vystant komandų idėjų projektus. Mentoriais gali būti ir organizatorių partneriai, tačiau, kaip buvo minėta anksčiau, labai svarbu, kad tai būtų skirtingų sričių atstovai, suteikiantys dalyviams kuo daugiau įvairiapusės informacijos, patirties, pateikiantys sprendimus priimti padedančių pavyzdžių. 2 5

31 Idealu, jei skirtingomis renginio dienomis darbą komandose galėtų moderuoti skirtingi mentoriai iš viso šeši mentoriai viso renginio metu. Dirbdamos komandos gali susidurti su nesklandumais skirtinguose renginio Move It Forward etapuose, todėl mentoriai turėtų padėti visoms komandoms, kai tik to prireikia. Mentoriams rekomenduojama pirmiausia susipažinti su komandomis, jų idėjomis ir dalyvių mintimis, vystymo planais, o tik tada išsakyti savo nuomonę ir patarimus, kaip turimas idėjas galima patobulinti. S v a r b i p a s t a b a a p i e m e n t o r i u s... Labai svarbu, kad kiekvienas renginio Move It Forward mentorius renginio metu bendradarbiautų su visomis renginio komandomis, apytiksliai skirdamas vienodai laiko kiekvienai, kad visos komandos turėtų vienodas galimybes. Renginio vedėjas turėtų padėti sukoordinuoti / įgyvendinti šią viziją I d ė j ų p r i s t a t y m a s / p i t c h a s Renginio pradžioje renginio vedėjas paaiškina dalyviams, ko iš jų bus tikimasi renginio Move It Forward pabaigoje. Taip pat jis informuoja apie komisiją, pasirinktus vertinimo kriterijus, kuriais remiantis bus išrinktos geriausius idėjų vystymo planus pristačiusios komandos. Pavyzdiniai vertinimo kriterijai: 1: Kaip komandos identifikuota problema/ pristatoma idėja atitinka renginio temą? 2: Komandos siūlomo sprendimo originalumas; 3: Komandos parengto veiksmų plano stiprumas: svarbiausi praktiniai idėjos vystymo aspektai, biudžetas, įgyvendinimui siūlomų sprendimų pagrįstumas ir kt. 4: Idėjos poveikis visuomenei, kaip jos įgyvendinimas padėtų spręsti iškeltą problemą/patobulinti tam tikrą sritį; 2 6

32 5: Idėjos (projekto) pristatymo kokybė (įtaigumas, turinio stiprumas, prezentavimas ir pan.). Rengdamos savo idėjų pristatymus komandos turėtų atkreipti dėmesį į pirmuosius keturis turinio kriterijus ir jais vadovautis, taigi, savo idėjos, vystymo plano ir jų pristatymo aspektus komanda pirmiausia turėtų įsivertinti savo viduje. Pristatydamos idėjas komandos pačios gali pasirinkti pristatymo formą ir formatą: jos gali rengti prezentaciją, pateikti vaizdo įrašą ar pasirinkti kitą metodą, kuris jų idėją komisijai galėtų pristatyti įtaigiausiai. K i e k l a i k o t r u n k a i d ė j ų p r i s t a t y m a s b e i k l a u s i m ų a t s a k y m ų s e s i j a? Renginio Move It Forward pitch o metu vykstanti klausimų atsakymų sesija gali būti įvairios trukmės, tačiau rekomenduojama trukmė ne ilgiau nei penkios minutės projektų pristatymams ( pitch ams ) ir penkios minutės klausimams ir atsakymams. Remiantis ankstesne praktika, klausimų atsakymų sesijos trukmė retai būna ilgesnė nei trys minutės G e r i a u s i ų i d ė j ų p r o j e k t ų a t r a n k a Visoms komandoms pristačius savo idėjas (projektus) komisijos nariams, vertinimo komisija drauge su renginio vedėju keliauja į pasitarimų kambarį, kur vertina komandų pristatymus, svarsto ir diskutuoja, kurių trijų komandų projektai vertinami geriausiai (vertinimas atliekamas naudojantis organizatorių pateiktu vertinimo lapu, projektai vertinami ir klasifikuojami pagal jau minėtus penkis kriterijus, pateiktus ankstesniame skyriuje: problemos aktualumas, sprendimo, plano kokybė, poveikis ir pristatymo įtaigumas). Kol vyksta komisijos pasitarimas ir laukiama vertinimo rezultatų, renginio dalyviai klausosi paskutinio pranešimo motyvuojančios kalbos/istorijos, kurioje pranešėjas pristato savo ar artimos aplinkos įkvepiančią patirtį nuo idėjos iki sėkmingo jos įgyvendinimo. ( pitchą ). 2 7

33 4. 5 A p d o v a n o j i m ų c e r e m o n i j a Renginio Move It Forward apdovanojimų ceremonija labai svarbi ne tik dalyviams (nes apdovanojimai motyvuoja ir skatina nesustoti), bet ir renginio partneriams bei rėmėjams (tai puiki galimybė pozicionuoti savo įmonę: parodyti savo socialinę atsakomybę, ekspertinę patirtį ar susidomėjimą tam tikra sritimi). Rekomenduojama, kad Move It Forward renginio atidarymo ir uždarymo ceremonijos būtų viešos (atviros ne tik dalyviams, bet ir plačiajai visuomenei), tačiau pirmiausia apdovanojimų ceremonija yra skirta dvi dienas dirbusioms komandoms ji skirta švęsti laimėjimams ir bendruomeniškumui. Apdovanojimų teikimo ceremoniją koordinuoja renginio vedėjas, o vertinimo komisija paskelbia tris geriausiais išrinktus renginio idėjų projektus: pristatydama apdovanojimus, vertinimo komisija trumpai apibūdina veiksnius, kurie nulėmė laimėtojų pasirinkimą tam tikrose kategorijose, t.y. kuo laimėję projektai išsiskyrė iš kitų; taip pat paskelbiama, kokiais prizais apdovanojamos laimėjusios komandos. Projektų apdovanojimų kategorijos: Inovatyviausias projektas projektas, kuriam pasitelktas stipriausias skaitmeninis / techninis sprendimas, kurio iki šiol rinkoje nebuvo; Paveikiausias projektas projektas, išsiskiriantis ambicingiausia vizija ir (arba) poveikiu visuomenei/tam tikrai sričiai/problemos sprendimui; Geriausias projektas projektas, kuris yra stipriausias visomis prasmėmis (savo idėja ir aukščiau išvardintais kriterijais). 2 8

34 Laimėjusioms komandoms įteikiami pažymėjimai ir apdovanojimai, kurie priklauso nuo organizatorių galimybių bei rėmėjų. Labai vertingas apdovanojimas pagalba (mentorystė ir konsultacijos) toliau vystant projekto idėją (pvz., 3 6 ar daugiau mėn. mentorystės programa, inkubavimo laikotarpis). Svarbi apdovanojimų ir renginio dalis bendra dalyvių ir nugalėtojų nuotrauka, nepamirškite jos! 5 D a l i s. R e n g i n i o o r g a n i z a v i m a s i r i n f o r m a c i j o s s k l a i d a Šis skyrius skirtas renginio Move It Forward organizaciniams aspektams ir informacijos sklaidai aptarti: Renginio logistika ir būtinosios priemonės Renginio vieta Techninė ir skaitmeninė įranga Dalomoji/spausdinta medžiaga Kitos priemonės Maitinimas Informacijos sklaida Dalyvių motyvavimas Dalyvių poreikių atliepimas Dalyvio mokestis Informacijos sklaida Palaikomieji veiksmai po renginio 5. 1 R e n g i n i o l o g i s t i k a i r b ū t i n o s i o s p r i e m o n ė s R e n g i n i o v i e t a Renginys Move It Forward turėtų būti organizuojamas vietoje, turinčioje mažiausiai dvi atskiras patalpas/erdves: 2 9

35 1 erdvė: Pagrindinė renginio erdvė didelė ir erdvi, tinkanti idėjų pristatymui, pranešimų skaitymui, komandiniam darbui (darbui grupėmis), maitinimui ir pertraukoms organizuoti. Praktinių mokymų sesijai geriausiai tiktų stalų išdėstymas U forma. Darbui komandose labiausiai tinktų erdvės išdėstymas atskiromis salelėmis, kur tilptų aštuoni stalai su kėdėmis, kad komandos (po 5-6 žmones) galėtų patogiai dirbti. Patalpos priekyje turėtų būti stalas, būtinas projektorius (jame lektoriai/mentoriai galėtų pristatyti reikiamą turinį). 2 erdvė: atskira mažesnė patalpa, skirta vertinimo komisijos darbui idėjų vertinimo proceso metu. 3 erdvė (nebūtina): auditorija arba scena, skirta idėjų (projektų) pristatymams. 4 erdvė (nebūtina): maitinimo/pertraukų erdvė T e c h n i n ė i r s k a i t m e n i n ė į r a n g a DIDELĖS SPARTOS BELAIDŽIO INTERNETO RYŠYS (WI-FI) Move It Forward renginio vietoje turėtų būti įrengtas spartusis internetas, kuris turėtų būti lengvai prieinamas kiekvienam dalyviui. Prieš renginio pradžią, rekomenduojama dar kartą patikrinti, ar galimas prisijungimas, veikia slaptažodžiai ir pan. Taip pat, kai kuriems dalyviams bus reikalingas spartesnis internetas su saugia prieiga iš kelių skirtingų įrenginių. PRAILGINTUVAI, SKIRTI IŠMANIŲJŲ PRIETAISŲ ĮKROVIMUI Renginio erdvėje būtina užtikrinti pakankamą skaičių prailgintuvų/ įkrovimo jungčių, kad kiekvienas dalyvis galėtų pasikrauti nešiojamąjį/planšetinį kompiuterį. MIF renginio metu kiekvienam dalyviui / ar bent komandai prireiks jungtis prie Google paskyros, todėl rekomenduojama iš anksto informuoti dalyvius apie tai, kad renginio metu sutaupytumėte laiko. 3 0

36 FLIPCHART ARBA KONFERENCINĖ LENTA Tai svarbus idėjų generavimo etapo elementas. Jums taip pat gali prireikti ir ekrano arba baltos sienos, ant kurios bus projektoriumi rodoma renginio informacija ir idėjų pristatymai. K i e k k o m p i u t e r i ų r e i k i a M o v e I t F o r w a r d r e n g i n i o m e t u? Renginio metu asmeninis nešiojamasis/planšetinis kompiuteris bus reikalingas kiekvienam dalyviui. Dalyviai gali naudotis savo asmeniniais kompiuteriais (galima dalintis vienu kompiuteriu daugiausiai dviem žmonėms), tačiau kad darbas vyktų sklandžiai organizatoriai turėtų pasirūpinti visų asmeninės įrangos neturinčių dalyvių aprūpinimu reikiama skaitmenine technika D a l o m o j i m e d ž i a g a i r p r i s t a t y m a i Move It Forward+ svetainėje bus patalpinta visa reikalinga renginio medžiaga: Vertinimo komisijos lapai. Pateikite po vieną lapą teisėjui, kiekvienos idėjos (projekto) vertinimui atskirai. Apdovanojimų sertifikatai. Apdovanojimų pažymėjimai (kuriuos galima modifikuoti pagal jūsų renginio pavadinimus) skirti komandoms, kurių projektai įvertinti geriausiai tam tikroje kategorijoje: Inovatyviausias projektas, Paveikiausias projektas, Geriausias projektas. Dalyvio pažymėjimai. Bus puiku, jei pažymėjimus įteiksite kiekvienam renginio dalyviui, tačiau taip pat pasirūpinkite ir keliais papildomais pažymėjimais, jei tokių prireiktų. Be spausdintos/dalomosios medžiagos, rekomenduojama pasiruošti ir renginio pristatymo skaidres Pristatymo skaidrės: prezentacija skaitmeninėms dirbtuvėms, trumpas koncentruotas iniciatyvos/renginio pristatymas renginio vedėjui. 3 1

37 K i t o s p r i e m o n ė s P R I E Š r e n g i n į : TRUMPAS RENGINIO APRAŠYMAS Prieš renginį turėtų būti laisvai prieinamas dokumentas, kur būtų pristatyta renginio idėja, pateikta darbotvarkė, tikslai, dalyvių skaičius ir kita svarbiausia informacija apie renginį. Renginio santrauka naudinga visiems renginio dalyviams, teisėjams, mentoriams, partneriams ir pranešėjams. EVENTBRITE: Eventbrite yra skaitmeninis įrankis, suteikiantis galimybę renginio organizatoriams valdyti ir reklamuoti renginį internete, jei reikia pateikti elektroninius bilietus. Jis taip pat patogus ir dėl to, kad lengvina komunikaciją su dalyviais prieš renginį, jo metu ir po jo, suteikia galimybę atsisiųsti baigtinį (tarpinį) užsiregistravusių dalyvių sąrašą. PO renginio: SIMBOLINĖS DOVANOS PRANEŠĖJAMS Apovanojimų ceremonijos metu rekomenduojama simbolines dovanas, kaip padėką už jų skirtą laiką bei pastangas, įteikti ir pranešėjams. PADĖKA Padėka asmeniškai išsiunčiama kiekvienam dalyviui ir prie renginio prisidėjusiems asmenims. DALYVIŲ ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS Elektroninio pašto adresas svarbus elementas, kurio turėtumėte prašyti dalyvių registracijos metu. Jis reikalingas ne tik komunikacijai prieš renginį, bet ir vėliau siekiant sužinoti apie dalyvių įgytą patirtį, jų ateities planus pasibaigus renginiui. Taip pat, tai puiki galimybė užmegzti ilgalaikius ryšius, kurie būtų naudingi ateityje abejoms šalims. 3 2

38 M a i t i n i m a s K a v a Dviejų dienų maitinimo plane turėtų būti įtraukti ir pusryčiai su kava, kurie būtų patiekiami registracijos metu ir prieinami kiekvienos pertraukos metu. P i e t ū s i r v a k a r i e n ė Norėdami laikytis dienotvarkės plano ir maksimaliai išnaudoti darbui skirtą laiką, pietus patiekite vietoje, o pietų pertraukai skirkite ne ilgiau nei 1 valandą. Pirmą renginio dieną vakarienė nėra privaloma, bet reikėtų atsižvelgti į dalyvių poreikius ir norus. Antrąją renginio dieną rekomenduojama organizuoti bendrą vakarienę, kad dalyviai turėtų galimybę neformaliai pabendrauti, užmegzti ryšį ir apsikeisti kontaktais. Vakarienė gali būti atvira ir joje gali dalyvauti renginio svečiai (su registracija), taip pat svarbu, kad maitinimo metu būtų atsižvelgta į dalyvių maisto netoleravimo poreikius. K i e k ž m o n i ų d a l y v a u j a o r g a n i z u o j a n t M o v e I t F o r w a r d r e n g i n į? Vidutiniškai: dalyvių 40 įvairaus amžiaus moterų; personalas asmenų: 3 dirbtuvių lyderiai 4 pagrindiniai pranešėjai 6 mentoriai (3 pirmąją dieną ir 3 antrąją) 5 vertinimo komisijos nariai 1 renginio vedėjas (MC) Iš anksto reikėtų atsižvelgti į tai, ar renginio atidarymo ir uždarymo ceremonijos bus atviros visuomenei. Remdamiesi šiais skaičiais, būtinai pasirūpinkite viešojo maitinimo paslaugomis, stalais ir kėdėmis bei visa kita reikalinga technine įranga. 3 3

39 5. 2 I n f o r m a v i m a s i r s k l a i d a D a l y v i ų į t r a u k i m a s Siekiant įsitikinti, kad bus pasiektas reikiamas dalyvių skaičius, siūloma pasinaudoti kuo platesne sklaida socialinių tinklų, žiniasklaidos kanalais, rekomenduojama bendradarbiauti su partneriais, kviečiant pasidalinti žinia apie vyksiantį renginį jiems prieinamais kanalais ir priemonėmis. Pageidaujamas dalyvių skaičius 40 moterų, nuo 16 metų. Dalyvaujančios moterys turėtų būti iš įvairių kultūrinių, socialinių ir ekonominių sluoksnių D a l y v i ų p o r e i k i ų a t l i e p i m a s Siekdami suorganizuoti įdomų ir įtraukiantį renginį, pirmiausia turite galvoti apie dalyvių poreikius ir lūkesčius (galbūt bus reikalingi vertėjai, vaikų auklės, adaptuotas maitinimas ir pan.). Taip pat labai svarbu, kad renginio lokacija ir laikas būtų priimtinas ir patogus visiems dalyviams D a l y v i o m o k e s t i s Dalyvavimas renginyje Move It Forward dalyviams yra nemokamas, tačiau kartais, siekiant užtikrinti, kad užsiregistravę asmenys tikrai atvyks į renginį, rekomenduojamas simbolinis administravimo mokestis, tačiau tai nėra būtina I n f o r m a c i j o s s k l a i d a Norėdami pasiekti kuo platesnę potencialių dalyvių auditoriją, siekite išnaudoti kuo daugiau komunikacijos priemonių ir kanalų, kurios prieinamos jums, jūsų partneriams ir rėmėjams. SOCIALINIAI TINKLAI Socialiniai tinklai viena svarbiausių komunikacijos priemonių, norint pasiekti kuo platesnį auditorijos ratą. Tačiau neapsiribokite tik savo valdomais kanalais, pasitelkite ir partnerių, rėmėjų kanalus, jei reikia ir segmentuotą reklamą socialiniuose tinkluose. 3 4

40 EVENTBRITE PLATFORMA Ši priemonė suteikia galimybę perteikti informaciją apie įvykį ir automatiškai reklamuoja renginį savo platformoje, taip padėdama pasiekti tikslinę vartotojų grupę, kuriai gali būti aktualus jūsų renginys. Eventbrite pltatforma atrenka vartotojus pagal vartotojų geografiją, domėjimosi sritis (pagal raktinius žodžius) ir kt. SPAUDA Rekomenduojama parengti ir išplatinti pranešimą vietos žiniasklaidai ir specializuotoms interneto svetainėms. VIETINIAI PARTNERIAI- Vietiniai partneriai ir bendradarbiaujančios įmonės taip pat gali įsitraukti į informacijos sklaidą apie jūsų renginį pasitelkdami savo komunikacijos ir rinkodaros kanalus.. K o k i o s i n f o r m a v i m o p r i e m o n ė s g a l i b ū t i n a u d i n g o s M o v e I t F o r w a r d r e n g i n i u i? Renginiui yra naudingos visos žiniasklaidos ir komunikacijos priemonės, kad būtų pasiekta kuo platesnė auditorija. Jei neturite išteklių renginio reklamai, svarstykite galimybę pasiūlyti mainus žiniasklaidai, partneriams ar rėmėjams, kurie galėtų suteikti platesnių komunikacijos galimybių. Socialinės žiniasklaidos kanalai taip pat gali būti panaudoti tiek iš anksto reklamuojant renginį, tiek jo metu (tiesioginės transliacijos, vaizdo įrašai). Priemonės, kurias galima naudoti informacijos sklaidai, yra: Trumpas MIF+ renginio aprašymas Renginio nuotraukos ir vaizdo įrašai Pranešimas žiniasklaidai Renginio/dirbtuvių tiesioginis transliavimas ir įrašo išsaugojimas Socialinės žiniasklaidos įrašai Straipsniai specializuotose interneto svetainėse/tinklaraščiuose ir kt. 3 5

41 *MIF+ dalyvių nuotraukos ir video gali būti naudojami tik gavus aiškų rašytinį sutikimą ir negali būti naudojami komerciniams tikslams P a l a i k o m i e j i v e i k s m a i p o r e n g i n i o ATSILIEPIMAI Siekiant tobulinti projekto Move It Forward renginius, rekomenduojama rinkti dalyvių atsiliepimus. Geriausias rekomenduojamas laikas tai daryti prieš pat paskutiniojo pranešėjo kalbą. Galite pasinaudoti ir internetinės apklausos galimybėmis (pvz., naudojant Google platformą arba SurveyMonkey ), kurių nuorodą dalyviams pateikite paskutiniojo pranešimo metu. Pasibaigus renginiui svarbu palaikyti ryšį su dalyviais, todėl nepamirškite išsiųsti jiems trumpą padėkos laišką. Tai taip pat labai svarbu pasidomėti ir nugalėtojais, kaip jiems sekasi toliau vystyti idėją (projektą), pasiteiraukite, kuo jūs galėtumėte prisidėti prie jų idėjos vystymo. APDOVANOJIMAI IR PRIZAI Apdovanojimai, kurie apima ir idėjų vystymo inkubacinį laikotarpį taip pat suteikia galimybę paskatinti dalyvius nesustoti ir vystyti idėją toliau. Inkubavimo tikslas pratęsti darbą su renginio Move It Forward dalyviais jau po renginio. Galimi projekto prizai: Geriausias projektas: 4-6 mėnesiai inkubacinio laikotarpio, 8 val. konsultacijų Paveikiausias projektas: 2 mėnesiai inkubacinio laikotarpio, 4 val. konsultacijų, Inovatyviausias projektas: 2 mėnesiai inkubacinio laikotarpio, 4-8 val. konsultacijų

42 M O V E I T F O R W A R D check-list PRIEŠ RENGINĮ Make sure you're ready! Pasirinkti renginio temą Pasiruošti trumpą renginio aprašymą (pasirinktinai Eventbrite platformoje) Surasti vietinius partnerius ir bendradarbiaujančias įmonės Surasti 3+1 pagrindinius pranešėjus Surasti 3+ praktinių mokymų (dirbtuvių) lyderius, jų padejėjus Surasti 5 komisijos narius Surasti 3-6 mentorius Kreiptis į remėjus ir partnerius Paskirti renginio vedėją Parinkti renginio vietą Maitinimo paslaugų organizavimas Pasirūpinti visa renginio įranga ir technine infrastruktūra Žr. dirbtuvių reikalavimus Sukurti Eventbrite puslapį, skirta informacijos sklaidai ir registracijai Rinkdami duomenis apie dalyvius užtikrinkite duomenų privatumą

43 M O V E I T F O R W A R D check-list Make sure you're ready! Informacijos sklaida Renginio dalyvių patvirtinimas RENGINIO METU PASIRŪPINTI: Didelės spartos belaidis interneto ryšys (Wi-Fi) Žr. dirbtuvių reikalavimus Prailgintuvai, skirti išmaniųjų prietaisų įkrovimui Pakankamas skaičius kiekvienam kompiuteriui ar išmaniesiems prietaisams Flipchart / konferencinė lenta Renginio komandos naudojimui (x5-6) Dovanos pranešėjams Spausdinta medžiaga - Renginio dalyvių registracijos sąrašas Tai gali būti virtuali registracija per Eventbrite App - Apdovanojimų ir dalyvių pažymėjimai apie dalyvavimą renginyje (pasirinktinai) - Pristatymo skaidrės

44 M O V E I T F O R W A R D check-list Make sure you're ready! - Vertinimo komisijos lapai - Dalyvių apklausa (neprivaloma / gali būti internetu) - Eventbrite programa dalyvių registracijai (pasirinktinai) PO RENGINIO Padėkos el. laiškas Stebėti / sekti nugalėtojus / visus dalyvius (pasirinktinai) Dalyvių ir partnerių apklausa (pasirinktinai)

45 m o v e i t f o r w a r d + T O O L K I T prieinamas bet kuriai organizacijai, norinčiai organizuoti Move It Forward Digital Starters Weekend finansuojama kaip Erasmus+ Project Move It Forward+ Partnership consortium Vadovaujantis partneris: Digital Leadership Institute Projekto partneriai: Women in Digital Initiatives Luxembourg Asbl Centre of Technical Culture Rijeka Led By HER Northtown Technology Park Professional

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

Snap v1.4.1

Snap v1.4.1 2019 Gegužės 19d. apie SNAP tikslas - suburti fotografus ir medijų srities atstovus į vieną vietą, kurioje įgytų naujos informacijos, patirties, bendraminčių būryje. Informuoti žmones apie šiuo metu -

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

Išskirtinė 7 dienų ugdymo programa vadovams Tiems, kurie nori būti tikri, kad pasirinko tinkamai Lyderis vietoj vadovo: kai

Išskirtinė 7 dienų ugdymo programa vadovams Tiems, kurie nori būti tikri, kad pasirinko tinkamai Lyderis vietoj vadovo: kai Išskirtinė 7 dienų ugdymo programa vadovams Tiems, kurie nori būti tikri, kad pasirinko tinkamai Lyderis vietoj vadovo: kaip išlaisvinti vidinį lyderį savyje ir kurti kryptingą organizaciją! 2012 m. rugpjūčio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams. Taip pat dalyviai savo bendraamžių grupėje ištirs

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS SUSITIKIMO VIETA NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS Italijos lietuvių bendruomenė (ILB) pradeda naują etapą savo istorijoje ir pristato naują interneto tinklapį ITLIETUVIAI.IT. Jis atveria galimybę sužinoti,

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

PROJEKTAS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA Stažuotė Škotijoje / Ugdymo plėtotės centras, į

PROJEKTAS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA Stažuotė Škotijoje / Ugdymo plėtotės centras, į PROJEKTAS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA Stažuotė Škotijoje 2012-01-29 / 2012-02-04 Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, kurią jie norėtų išlaikyti privačią, tipus ir kontekstus,

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Terminai

Terminai SVEIKI ATVYKĘ!!! 2014-02-04 susitikimo programa 14.00 14.05 Susitikimo tikslai 14.05 14.20 PUP rengiamos temos išbandymo su vaikais rezultatai. Darbas temos rengimo grupėse 14.20 14.40 Išvadų pristatymas

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1223 2018 m. birželio 20 d. Projekto PARAŠTĖS pastaboms, o ne žmonėms su psichikos ar proto negalia veiklos ir finansinė ataskaita Projekto vykdytojas: VšĮ

Detaliau

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finansuojamų projektų sąrašas Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS PRIEMONĖS NR.

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės Telšių rajono savivaldybės patirtis, įgyvendinant NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarką Irena Daubarienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kauno Rokų vidurinė mokykla Neformalaus ugdymo poreikių 5-12 klasėse tyrimas Tyrimą atliko: pavaduotoja D. Klimavičienė psichologė A. Andriuškienė Tyrimo ataskaitą parengė: A. Andriuškienė 2013-05-21 Tyrimo

Detaliau

(Microsoft PowerPoint - Mokom\370j\370 program\370 naudojimas.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Mokom\370j\370 program\370 naudojimas.pptx) Virtualios Tauragės r. ugdymo įstaigų pedagogų metodinių darbų parodos,,sėkminga pamoka gerosios patirties sklaida,,mokomųjų programų naudojimas anglų kalbos pamokose Parengė: anglų kalbos vyr. mokytoja

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau