Kupiškio rajono savivaldybė (Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas) ŽINIŲ VISUOMENĖS, KULTŪRINIO IR SPORTINIO AKTYVUMO SKATINIMO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Kupiškio rajono savivaldybė (Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas) ŽINIŲ VISUOMENĖS, KULTŪRINIO IR SPORTINIO AKTYVUMO SKATINIMO"

Transkriptas

1 Kupiškio rajono savivaldybės metų strateginio veiklos plano 1 priedas Kupiškio rajono savivaldybė (Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas) ŽINIŲ VISUOMENĖS, KULTŪRINIO IR SPORTINIO AKTYVUMO SKATINIMO Biudžetiniai metai Asignavimų valdytojas (-ai), kodas PROGRAMOS APRAŠYMAS 1b forma 2019-ieji metai Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras, Kupiškio etnografijos muziejus, Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Kupiškio jaunimo centras, Kupiškio mokykla Varpelis, Kupiškio vaikų lopšelis-darželis Saulutė, Kupiškio vaikų lopšelis-darželis Obelėlė, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelis-darželis, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, Kupiškio r. Skapiškio pagrindinė mokykla, Kupiškio r. Subačiaus gimnazija, Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla, Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla, Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras, Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinė mokykla, Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla, Kupiškio r. Šimonių pagrindinė mokykla, Kupiškio meno mokykla, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba, Vykdytojas (-ai), kodas Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras, 28 Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras, 27 Kupiškio etnografijos muziejus, 29 Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 30 Kupiškio jaunimo centras, 31 Kupiškio mokykla Varpelis, 38 Kupiškio vaikų lopšelis-darželis Saulutė, 39 Kupiškio vaikų lopšelis-darželis Obelėlė, 40 Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelis-darželis, 41 Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, 42 Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, 43 Kupiškio r. Skapiškio pagrindinė mokykla, 44 Kupiškio r. Subačiaus gimnazija, 45 Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla, 47 Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla, 49 Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras, 50 Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinė mokykla, 51 Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla, 52 Kupiškio r. Šimonių pagrindinė mokykla, 53 Kupiškio meno mokykla, 55 Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba, 56 Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, 11

2 Programos kodas 01 Programos parengimo argumentai Ilgalaikis prioritetas (pagal Kupiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą) Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas: Programa parengta įgyvendinti Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano pirmą prioritetą Išsilavinusios, pilietiškos, saugios ir sveikos visuomenės vystymasis. Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa siekiama tinkamai organizuoti mokinių ugdymą(-si) Savivaldybės švietimo įstaigose (formalųjį švietimą, formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį švietimą, savišvietą, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai), o taip pat įgyvendinti savarankiškąsias Savivaldybės funkcijas (Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai; vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas; bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas); gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra); kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas) ir valstybines (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijas (priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas). Išsilavinusios, pilietiškos, saugios ir sveikos visuomenės vystymasis Skatinti žinių visuomenės plėtrą, kultūrinį sportinį aktyvumą ir Kodas 1 Kodas 01 Programos tikslas Užtikrinti sąlygas įgyti reikiamą išsilavinimą organizuojant vaikams ir suaugusiems skirtų formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo paslaugų teikimą, palaikant tinkamą ugdymo aplinką Kodas 01 Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 6 dalis reglamentuoja, kad savivaldybė privalo turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo programų tiekėjų tinklą, užtikrinantį asmenų ugdymąsi ir jų teisę mokytis valstybine kalba. Švietimo dokumentuose taip pat akcentuojama, kad vaikas (mokinys) augtų ir ugdytųsi saugus ir sveikas bei gautų kvalifikuotą pedagogų ir kitų specialistų pagalbą, todėl Kupiškio rajone pagalbą teikiančioms įstaigoms būtina sudaryti tinkamas veiklos organizavimo sąlygas. Siekiant laiduoti kokybišką ugdymo proceso organizavimą, būtina vykdyti valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus, organizuoti edukacinius ir kultūrinius renginius bei projektus, sudaryti galimybę mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose, projektinėje veikloje. Užtikrinant švietimo įstaigose dirbančių specialistų ir vadovų reikiamą kompetenciją, numatyta vykdyti pedagogų ir vadovų nuolatinį kvalifikacijos kėlimą bei pedagogų atestaciją, organizuoti metodinę veiklą rajono lygiu.

3 Tikslo rezultato vertinimo kriterijai: 1 6 metų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, dalis nuo visų Savivaldybės šio amžiaus vaikų skaičiaus, proc metų mokinių, besimokančių pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, dalis nuo bendro Savivaldybės šio amžiaus vaikų skaičiaus, proc. Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo vaikų švietimo programose, dalis nuo bendro Savivaldybės mokinių skaičiaus, proc. Asmenų, kuriems suteikta specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba, dalis nuo bendro Savivaldybės mokinių ir vaikų skaičiaus, proc. Organizuotų edukacinių renginių skaičius Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro rajono pedagogų skaičiaus, proc. Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti 3 uždavinius: 01 Uždavinys. Įgyvendinti bendruosius ugdymo planus formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose ir užtikrinti būtiną švietimo įstaigų aplinką bei kvalifikuotą paslaugų teikimą Ikimokyklinio ugdymo paskirtis padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Vaikai pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomi vaikų lopšeliuose-darželiuose ir bendrojo ugdymo mokyklose šio arba mišraus amžiaus vaikams skirtose grupėse. Pradinio ugdymo paskirtis suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Pagrindinio ugdymo paskirtis suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau. Vidurinio ugdymo paskirtis padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis ir (ar) kvalifikaciją. Įgyvendinant šį uždavinį, siekiama užtikrinti programų reikalavimus atitinkantį išsilavinimą Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose. Išsikeltu uždaviniu Savivaldybė numato tinkamai organizuoti formalųjį ir neformalųjį švietimą, teikti kokybiškas švietimo paslaugas Savivaldybės gyventojams. Uždaviniui įgyvendinti numatoma: įgyvendinti bendruosius ugdymo planus Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir neformaliojo ugdymo programas neformalųjį ugdymą teikiančiose įstaigose, organizuoti ikimokyklinių įstaigų veiklą, užtikrinti rajono mokyklų aplinkos išlaikymą, organizuoti brandos egzaminus, atlikti mokyklų veiklos išorinį vertinimą, tobulinti ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikaciją, o taip pat užtikrinti ugdymo įstaigų edukacinių aplinkų palaikymą. Kupiškio rajono savivaldybėje ugdymo politika įgyvendinama 13 formaliojo ir 4 neformaliojo švietimo įstaigose ir 2 formalųjį švietimą papildančiose įstaigose, per kurias Savivaldybė vykdo savarankiškąsias ir valstybės deleguotas savivaldybėms funkcijas. Atskirų pakopų švietimo įstaigoms yra numatytos individualios užduotys vaikų ugdymo procese. Taip pat šiuo uždaviniu užtikrinamas mokinių vežiojimas į švietimo įstaigas, kurį Savivaldybė privalo užtikrinti. Uždavinio įgyvendinimo priemonės: 01. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas Ikimokyklinis ugdymas vyksta šeimoje, o tėvų (globėjų) pageidavimu pagal ikimokyklinio ugdymo programą švietimo įstaigoje. Siekiant užtikrinti ikimokyklinio ugdymo programų vykdymą, būtina samdyti aukštos kvalifikacijos pedagogus bei išlaikyti įstaigų aplinką. Gerindama ikimokyklinių paslaugų teikimą, valstybė tikslingai skiria mokinio krepšelio lėšas keturioms ugdymo valandoms finansuoti. Ikimokyklinio ugdymo grupių veikla 2019 m. bus finansuojama 11 ugdymo įstaigų. Ikimokyklinio ugdymo paslauga bus suteikta 360 vaikų iki 6 metų. 03. Pagrindinio ugdymo organizavimas Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, kuri trunka 6 metus. Pagrindinio ugdymo programą įgyvendina pagrindinės, jaunimo, profesinės mokyklos, progimnazijos, gimnazijos. Bendruosiuose ugdymo planuose, kuriais vadovaujasi mokyklos, rengdamos savo planus, nustatyta, kad mokyklos mokymosi aplinka turi sudaryti galimybes mokinių aktyviam ugdymui, mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir

4 kitokiai veiklai, o mokytojams sudarytos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą, intranetą, interaktyviąsias lentas, kompiuterius, modernią kabinetų ir klasių įrangą, biblioteką ir kt. Kupiškio rajone pagrindinio ugdymo paslaugas teikia 9 mokyklos. 04. Vidurinio ugdymo organizavimas Vidurinio ugdymo paskirtis padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis. Jas sudaro privalomieji ir pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai bei galimi profesinio mokymo programų moduliai. Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. Į programą gali būti įtraukti profesinio mokymo programos moduliai. Pagal vidurinio ugdymo programą galima mokytis, gimnazijose, profesinėse mokyklose. Kupiškio rajone vidurinio ugdymo paslaugas teikia 2 gimnazijos (Kupiškio Lauryno Stuokos- Gucevičiaus ir Kupiškio r. Subačiaus) ir 1 profesinė mokykla (Kupiškio technologijos ir verslo mokykla). 05. Perskirstomos mokymo lėšos Mokymo lėšos perskirstomos vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu. Lėšos skiriamos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti: pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui, taikant minimalų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą ir/ar pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimui dėl veiklos sudėtingumo; ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo kokybei ir prieinamumui užtikrinti (tarp jų ir mokyti namuose); ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei diegti; finansuoti užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo ir mokslo ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose; finansuoti priemonėms, skirtoms mokinių iš nepalankios socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkos mokymosi skirtumams sumažinti; kitoms ugdymo reikmėms finansuoti, pagal įstaigų pateiktą trūkstamų lėšų poreikį. 06. Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančių ugdymo įstaigų paskirtis tenkinti mokinių (vaikų) pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias ir suteikti papildomas dalykines kompetencijas, vykdant trumpalaikes ir ilgalaikes užimtumo, edukacines ir socializacijos programas. Įgyvendinant šią priemonę ir atsižvelgiant į visuomenės poreikį, bus vykdomos paklausios ir šiuolaikiškos neformaliojo švietimo programos, taikomos įvairios ugdymo(si) formos, didinamos neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo galimybės. Bus užtikrinama 2 Savivaldybės formalųjį švietimą papildančių ugdymo įstaigų (Kupiškio meno mokyklos ir Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro) veikla. Šias įstaigas lankys apie 420 vaikų. 07. Švietimo pagalbos organizavimas Siekiant sudaryti sąlygas įgyti išsilavinimą pagal atskiras ugdymo programas įvairių poreikių bei galimybių mokiniams, būtina užtikrinti reikiamos pagalbos teikimą. Profesionali pedagoginė psichologinė pagalba turi būti koncentruota, norint sėkmingai konsultuoti tėvus ir vaikus, vykdyti individualias ir grupines pratybas, padėti vaikams lavinti sutrikusias funkcijas, taip pat padėti mokytojams atpažinti vaikus, kuriems reikalinga pedagoginė psichologinė pagalba. Priemonės lėšomis bus užtikrinama Kupiškio r. švietimo pagalbos veikla (aplinkos ir darbuotojų finansavimas), planuojama suteikti pagalbą apie 560 asmenų. 08. Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas Šios priemonės lėšomis finansuojamos veiklos, susijusios su kultūros, švietimo, sporto veiklas reglamentuojančių teisės aktų rengimu, su naujo ugdymo turinio, ugdymo būdų bei formų įgyvendinimu, ugdymo priemonių diegimu, pedagoginių, psichologinių bei sociologinių švietimo sistemos tyrimų atlikimu, projektų, renginių, švenčių, konkursų ir olimpiadų organizavimu, pavaldžių įstaigų renginių dalyvių apdovanojimu, Tarptautinės mokytojų dienos, Kultūros darbuotojų dienos minėjimu ir kt. Priemonės lėšomis bus finansuojamas tradicinių renginių, švenčių (Rugsėjo 1-oji, Tarptautinė mokytojų diena, Vaikų gynimo diena, valstybinių ir kitų švenčių minėjimai, mokytojų konferencijos, dalykinės olimpiados, sporto varžybos ir kt.) organizavimo, parodų, sporto varžybų rengimo, vykdomų vaikų ir paauglių socializacijos projektų įgyvendinimo išlaidos m. numatoma organizuoti apie 40 edukacinių, kultūrinių ir kitų tradicinių renginių mokiniams ir mokytojams.

5 09. Mokyklų ir mokytojų skatinimas Priemonės lėšomis finansuojama darbo grupės ugdymo kokybei gerinti diegiant Geros mokyklos požymius veikla, skatinami geriausi metų mokytojai, Geros mokyklos konkursą laimėjusi įstaiga. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, skaičius Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, skaičius Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, skaičius Suteiktų paslaugų skaičius Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje Neformaliojo vaikų švietimo programų dalyvių skaičius Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis nuo visų esančių darbuotojų, proc., siekiant, kad kvalifikaciją keltų ne mažiau, kaip 30 proc. tos pačios lyties asmenų, proc. Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius Suorganizuotų edukacinių, kultūrinių ir kitų tradicinių renginių mokiniams ir mokytojams skaičius 02 Uždavinys. Sudaryti sąlygas gabių vaikų ir jaunimo papildomam ugdymui, užtikrinti pilietinį ir tautinį ugdymą rajone Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kasmet organizuoja mokomųjų dalykų šalies olimpiadas ir konkursus, įvairias varžybas, įgyvendina projektus. Olimpiadų, konkursų, varžybų rajono etapus organizuoja Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba, Kupiškio meno mokykla, Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras, kitos ugdymo įstaigos. Organizavimą koordinuoja Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Šioje programoje numatomos lėšos mokinių ugdymui ir pasiekimų pažangai skirtų renginių organizavimui (priemonėms, padėkos raštams, prizams ir kt.). Uždavinio įgyvendinimo priemonės: 02. Gabių vaikų ir jaunimo ugdymas Gabių vaikų ir mokinių skatinimo uždavinys skatinti vaikų ir mokinių meninę, sportinę, kūrybinę raišką, mokymosi pažangą. Pagal šią priemonę taip pat vykdomas Studentų rėmimas Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Parama skiriama tik tų studijų programų, kurias baigę studentai įgyja specialybes, įtrauktas į Kupiškio miestui ir rajonui reikalingų darbuotojų specialybių sąrašą, studentams. Finansinės paramos rūšys: kainos, sumokėtos už studijas, dalies kompensavimas; studijų stipendija. 03. Pilietinis ir tautinis ugdymas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos siekia ugdyti sąmoningus piliečius, suprantančius savo teises ir pareigas, gebančius konstruktyviai dalyvauti nuolat kintančios visuomenės gyvenime. Jos padeda mokiniams įsisąmoninti, kad demokratijos kūrimas šeimoje, bendruomenėje, tautoje, valstybėje, pasaulyje tai asmeninė kiekvieno iš mūsų užduotis, rūpestis ir atsakomybė. Kartu puoselėjama tautinė savigarba bei pagarba pagrindinėms demokratinėms vertybėms: žmogaus orumui, laisvei, lygybei, teisingumui ir teisėtumui, tolerancijai, solidarumui. Tad mokyklose būtina sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis vidinį poreikį aktyviai veikti, ugdytis gebėjimą analizuoti kultūrinę, etninę, politinę, socialinę įvairovę bei dėl jos galinčius kilti konfliktus, ieškoti taikaus šių konfliktų sprendimo būdų; gebėjimą laisvai ir sąmoningai spręsti, vertinti ir apsispręsti atviroje, pliuralistinėje visuomenėje. Tam būtina skatinti mokinių projektinę veiklą, organizacijų kūrimąsi, įvairių švenčių, ypač turinčių kultūrinę vertę, organizavimą. Vaikų ir jaunimo organizacijos ypač svarbios visuomeniškumui ir pilietiškumui ugdytis. Mokyklose vykdoma socialinė-pilietinė veikla. Tai bendruomeniškumą ir praktinius pilietinio dalyvavimo gebėjimus ugdanti mokinio pasirinkta veikla. Ji įgyvendinama su Savivaldybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis. Švietimo ir ugdymo įstaigose pilietinio ir tautinio ugdymo tematika organizuotų renginių skaičius, vnt.

6 03 Uždavinys. Vykdyti įvairias prevencijos programas sudarant sąlygas vaikams ir jaunimui prasmingai leisti laisvalaikį Priemonėmis siekiama vykdyti prevencijos programas (savižudybių, patyčių, narkomanijos, nusikalstamumo, smurto artimoje aplinkoje ir kt.) įtraukiant vaikus ir jaunimą į įvairias socializacijos, laisvalaikio praleidimą organizuojančias programas. Uždavinio įgyvendinimo priemonės: 01. Vaikų ir jaunimo socializacija Pasibaigus mokslo metams, išauga vaikų ir paauglių, ypač delinkventinio elgesio grupės, nusikalstamumo rizika, todėl, vykdant šią priemonę, planuojama skirti 3 tūkst. eurų vasaros poilsio programų organizavimui. Jose būtų užimta apie 500 vaikų. 02. Laisvalaikio užimtumas ir vasaros poilsis Ši priemonė apima mokinių dalyvavimą įvairiuose būreliuose, klubuose, išvykose, šventėse ir kitoje veikloje, kuri organizuojama bendrojo ugdymo mokykloje ir kitur (muzikos, sporto mokyklose, išvykose ir pan.). Tai labai svarbi mokinių užimtumo sritis, suteikianti galimybes atsiskleisti jų gabumams, leidžianti pagilinti ir praktiškai panaudoti žinias, įgytas pamokų metu. Ši veikla atlieka ir prevencines funkcijas socialiai žalingų įpročių atžvilgiu. Stacionarioje vaikų vasaros stovykloje, Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universaliame-daugiafunkciame centre, ugdomos vaikų socialinės emocinės kompetencijos, bendravimo ir kūrybiškumo lavinimas pagal neformaliojo ugdymo programas. 03. Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija Ši priemonė apima Narkotikų kontrolės komisijos darbo organizavimą: neigiamų nuostatų apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo problemą skleidimas, dalyvavimas reiduose į vaikų ir jaunimo susibūrimo bei pasilinksminimo vietas, kompleksinės pagalbos teikimas priklausomybių turintiems vaikams ir jų šeimos nariams, sveikatos mokymo renginių, paskaitų narkomanijos prevencijos tema organizavimas. Asmenų, dalyvavusių vaikų poilsio ir kituose socializacijos projektuose, skaičius, siekiant ne mažesnio kaip 30 procentų tos pačios lyties asmenų dalyvavimo Įgyvendintų laisvalaikio užimtumo ir nusikalstamumo, narkomanijos prevencijos priemonių skaičius, vnt. Programos tikslas Užtikrinti kultūros ir sporto sklaidą Kupiškio rajone, tenkinant visuomenės meno, kultūros ir sportinio aktyvumo poreikį, bei sudarant tinkamą tam aplinką Kodas 02 Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Siekiama efektyviai organizuoti kultūrinį ir sportinį gyvenimą, Savivaldybė skatina gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir organizuotas kultūros ir sporto veiklas, remia gyventojų iniciatyvas, nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų veiklą, kelia kultūros ir sporto paslaugų kokybę ir prieinamumą. Taip pat siekiama kūno kultūros ir sporto priemonėmis ugdyti sveiką, stiprų, gerai fiziškai ir dvasiškai susiformavusį pilietį, formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į sportinę aplinką, sudaryti sąlygas visokeriopai skatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir užimtumą, gerinti jų sveikatą, kelti kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikaciją, gerinti jų darbo sąlygas, ruošti didelio meistriškumo sportininkus dalyvauti įvairiuose renginiuose, varžybose, taip formuojant teigiamą Kupiškio rajono sporto įvaizdį, skatinti sporto klubų veiklą, neįgaliųjų sportą. Pasinaudojant ES fondų lėšomis ir valstybės biudžeto investicijomis bus įgyvendinami sportinį-kultūrinį aktyvumą skatinantys projektai. Tikslo rezultato vertinimo kriterijai: Kultūros ir sporto renginiuose apsilankiusių asmenų skaičiaus santykis su visų rajono gyventojų skaičiumi, proc. Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti 2 uždavinius:

7 01 Uždavinys. Skatinti sportinį aktyvumą rajone Siekiama kartu su kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis įgyvendinti bendrą valstybės ir Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtotės politiką, sveikos gyvensenos projektus. Įgyvendinant šį uždavinį, bus organizuojami ir vykdomi sveikatingumo ir sporto renginiai, gyventojai skatinami aktyviai juose dalyvauti, remiamas veteranų, neįgaliųjų sportas. Organizuojant minėtus renginius, bus siekiama didinti kūno kultūros ir sporto stebėsenos informacinio banko apimtį ir informavimo galimybes, glaudžiai bendradarbiaujant su Kupiškio krašto, apskrities žiniasklaida. Uždavinio įgyvendinimo priemonės: 01. Kūno kultūros ir sporto centro veiklos organizavimo užtikrinimas Įgyvendinant šį uždavinį bus skatinamas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų fizinis aktyvumas, siekiama kuo daugiau miesto ir rajono gyventojų pritraukti į organizuotas sporto pratybas, šventes, varžybas. Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre sistemingai sportuoja iki 210 vaikų ir jaunimo. Čia siekiama teikti kokybiškas paslaugas, gerinti trenerių darbo kokybę ir didinti sportuojančiųjų skaičių, formuojant neformaliojo ugdymo grupes visiems, norintiems užsiimti sportu atitinkamose sporto šakose. Sporto renginių skaičius, vnt. Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centrą lankančiųjų skaičius, siekiant, kad sportinėje veikloje dalyvautų ne mažiau kaip 35 proc. tos pačios lyties asmenų 02 Uždavinys. Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą bei vykdyti kultūros sklaidą rajone Uždaviniu užtikrinama Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro veikla, plėtojama kultūrinė veikla rajone. Planuojama rengti paskaitas, ekskursijas, seminarus, parodas, kitus kultūrinius renginius, skatinti ir aktyvinti bendruomenę, remti etninės kultūros, jaunimo bei kultūrinius projektus, kuriais siekiama stiprinti kultūrinius meninius gebėjimus. Numatoma vykdyti informacinių leidinių apie Kupiškio kraštą leidybą, organizuoti šventes, minėjimus ir kitus renginius, stiprinti kultūros centrų, bibliotekų, muziejų materialinę bazę. Taip pat siekiama sudaryti palankias sąlygas visuomenės saviugdai, švietimui, skatinti bibliotekas ir muziejus teikti informacines paslaugas, suteikti galimybes naudotis įvairiais viešaisiais informacijos šaltiniais bei muziejaus turimais ištekliais. Uždaviniu siekiama sudaryti sąlygas rajono bibliotekoms kaupti bei saugoti fondus, juos nuolat atnaujinti, suteikti geresnes sąlygas bei galimybes visiems gyventojams įgyti daugiau žinių. Siekiama sudaryti sąlygas Kupiškio etnografijos muziejui kaupti, saugoti, tirti, eksponuoti ir populiarinti materialines ir dvasines Kupiškio krašto istorijos, kultūros bei meno muziejines vertybes. Muziejus sudaro sąlygas jame saugomų muziejinių vertybių viešam eksponavimui: rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, publikuoja tyrimų rezultatus, ruošia parodas bei kitus su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius (minėjimus, koncertus, susitikimus, pristatymus) muziejuje ir už jo ribų, kartu su švietimo įstaigomis rengia ir vykdo muziejines moksleivių švietimo programas, dalyvauja bendrose muziejinėse programose, projektuose. Uždavinio įgyvendinimo priemonės: 01. Bibliotekos veiklos organizavimo užtikrinimas Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. TS-258 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo patvirtintais Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatais ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. TS-234 patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos padalinių struktūrinių pertvarkymų metų planu. Kupiškio rajono savivaldybės viešųjų bibliotekų (SVB) sistemą sudaro 17 bibliotekų: Kupiškio savivaldybės viešoji biblioteka, Subačiaus miesto padalinys ir 15 kaimo padalinių (iš jų 2 skaitytojų aptarnavimo punktai). Biblioteka 2019 m. aptarnaus iki 5480 registruotų vartotojų ir iki 75 tūkst. lankytojų. Bus atnaujinamas bibliotekos dokumentų fondas, užtikrinama prieiga prie elektroninės informacijos. Per metus vartotojams išduodama per 170 tūkst. dokumentų m. toliau bus užtikrinama galimybė gyventojams naudotis vieša interneto prieiga (65 kompiuterizuotos darbo vietos) ir paslaugomis, įgyvendinant projektą Prisijungusi Lietuva bus atnaujinama kompiuterinė įranga, įsigyti specialūs paketai (kūrybinis, inžinierinis, programavimo ir kt.), kurie suteiks galimybę lankytojams teikti

8 naujas inovatyvias paslaugas m. biblioteka sieks, nepaisant mažėjančio gyventojų skaičiaus, išlaikyti lankytojų skaičių. Planuojama, kad fondus papildys 8250 fiz. vnt pavadinimų dokumentų. Kaip kultūros įstaiga biblioteka organizuos įvairių dokumentų ir kūrybinių darbų parodas, kultūrinius, literatūrinius, skaitymo skatinimo bei kitus renginius, edukacines programas, skirtas krašto pažinimui, vaikų pilietinio ugdymo vasaros stovyklą, vaikų neformalaus švietimo programas, įgyvendins įvairius projektus m. viešoji biblioteka įgyvendino Kultūros tarybos finansuotus projektus Kupiškis amžininkų liudijimuose ir Prabylanti krašto istorija: interaktyvus žemėlapis m. bus įgyvendinami projektai: Profesionalios kūrybos ir jaunimo meninių iniciatyvų sklaidos Lietuvos regionuose projektas Diagnozė: poetas, Inovatyvios edukacijos specialiųjų poreikių mokiniams ir socialinę atskirtį patiriantiems vaikams Kupiškio mieste, Nuo 0 iki 100 ir kt. 02. Kultūros centro veiklos organizavimo užtikrinimas Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro struktūrą sudaro Kupiškio kultūros centras, turintis juridinį statusą ir 13 kaimo padalinių, neturinčių juridinio statuso (Adomynės, Alizavos, Antašavos, Juodpėnų, Laičių, Lukonių, Naivių, Noriūnų, Salamiesčio, Skapiškio, Subačiaus, Šepetos, Šimonių) m. Kupiškio kultūros centre ir jo padaliniuose dirbo 60 darbuotojų. Kultūros centro ir jo padalinių veiklos sritis: pilietinės, tautinės ir dvasinės savimonės saugojimas ir puoselėjimas, kūrybinių sugebėjimų ugdymas, mėgėjų meninės veiklos, renginių, švenčių, festivalių organizavimas, gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimas. Priemonės lėšos bus naudojamos patalpų išlaikymo, darbuotojų darbo užmokesčio, transporto, komandiruočių, mokymų ir kt. išlaidoms apmokėti. 03. Kultūros renginių ir projektų finansavimas Kultūros centre įregistruota 20 mėgėjų meno kolektyvų. Iš jų 7 šokių-choreografijos, 2 teatro, 7 vokalo, 3 folkloro, 1 instrumentinės (pučiamųjų instrumentų) muzikos. 4 skirti vaikams (vaikų ir jaunimo teatro studija, šokio studija Račiupėlis, jaunių liaudiškų šokių grupė Šėltinis, vaikų ir jaunimo pramoginių šokių kolektyvas), 1 skirtas jaunimui (folkloro ir paveldosaugos kolektyvas Jaunimo Ramuva ), 8 vidutinio amžiaus žmonėms (moterų linijinių šokių grupė Ledies style, moterų vokalinis ansamblis Versmė, moterų vokalinis duetas, kamerinis choras Cantus vita, vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Vaivora, Unės Babickaitės teatras, folkloro ansamblis Kupkėmis, pučiamųjų orkestras), 4 senjorams (liaudiškos muzikos kapela Kupiškio krošto muzikontai, mišrus choras Bočiai, pagyvenusiųjų šokių grupė Susiedai, senjorų pramoginių šokių kolektyvas Amrita ), moterų vokalinis ansamblis, kapela Kairabalė, muzikos grupė Nostalgija. Šiuos kolektyvus viso lanko 309 saviveiklininkai. Kultūros centro padaliniuose ir laisvalaikio salėse savo veiklą vykdo 30 mėgėjų meno kolektyvų. Iš jų - 10 vokalinių ansamblių, 7 teatro kolektyvai, 1 kantri muzikos grupė, 1 folkloro ansamblis, 3 šokiųchoreografijos grupės, 2 meno studijos, 3 kapelos, 1 vaikų skaitovų kolektyvas, 1 instrumentinis ansamblis, 1 muzikos grupė. Šios priemonės lėšomis finansuojami kultūros renginiai bei iš dalies finansuojami Savivaldybės biudžetinių įstaigų kultūros srities projektai, kuriems 2019-iems metams lėšas yra skyrusi Lietuvos kultūros taryba. 04. Muziejaus veiklos organizavimo užtikrinimas Kupiškio etnografijos muziejaus tikslas saugoti, kaupti, finansuoti, fiksuoti, konservuoti, populiarinti Kupiškio krašto archeologijos, istorijos, etninės kultūros vertybes ir gerinti lankomų objektų patrauklumą. Muziejuje 2018 m. iš viso dirbo 14 darbuotojų. Muziejuje ir jo struktūriniuose padaliniuose (A. Petrausko muziejuje, V. Šleivytės paveikslų galerijoje, Laukminiškių kaimo muziejuje, Uoginių k. amatų centre) parodos, įvairūs renginiai planuojami atsižvelgiant į savojo krašto etninės kultūros tradicijų išsaugojimą, įžymių istorinių įvykių, iškilių asmenų jubiliejų paminėjimą, įvairių kultūros įstaigų ir kaimo bendruomenių poreikius. Iš viso per 2018 m. vyko 181 edukacinis užsiėmimas, organizuoti 46 renginiai m. muziejų ir jo struktūrinius padalinius aplankė lankytojai. 05 Kultūros vertybių apsaugos funkcijų vykdymas Priemonės lėšos naudojamos kultūros paveldo objektų ir vietovių stebėsenos, vadovaujantis kultūros ministro patvirtinta tvarka, vykdymui, informacijos kaupimui ir duomenų Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos teikimui, paveldotvarkos ir paveldosaugos programų įgyvendinimui, nekilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje, išsaugojimui.

9 Surengtų kultūros renginių skaičius, siekiant, kad renginiuose dalyvautų ne mažiau kaip 30 proc. tos pačios lyties asmenų Išleistų rajoną pristatančių leidinių skaičius Surengtų kultūros centro (su padaliniais) švenčių, paminėjimų, parodų ir kitų renginių skaičius, siekiant, kad renginiuose dalyvautų ne mažiau kaip 30 proc. tos pačios lyties asmenų Muziejaus (su padaliniais) lankytojų skaičius, tūkst. Muziejaus su padaliniais surengtų renginių skaičius, siekiant, kad renginiuose dalyvautų ne mažiau kaip 30 proc. tos pačios lyties asmenų Meno kolektyvų skaičius Bibliotekos (su padaliniais) paslaugų vartotojų (lankytojų) skaičius, tūkst. Bibliotekos (su padaliniais) suorganizuotų parodų (renginių) skaičius, siekiant, kad renginiuose dalyvautų ne mažiau kaip 30 proc. tos pačios lyties asmenų 03 uždavinys. Skatinti jaunimo užimtumą bei nevyriausybinių organizacijų veiklą ir iniciatyvas Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nurodyta, kad Savivaldybė yra viena iš jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų. Jaunimo politika kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms. Vienas iš svarbiausių Savivaldybės darnaus vystymosi kriterijų yra institucinė plėtra, kuri apima bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų steigimąsi ir jų veiklos aktyvinimą. Uždavinio įgyvendinimo priemonės: 01. Kupiškio jaunimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas Kupiškio rajono savivaldybėje jaunimo veiklą koordinuoja ir organizuoja Kupiškio jaunimo centras, Alizavos jaunimo centras Alsja. Priemonės lėšos bus naudojamos Centro patalpų išlaikymui, darbuotojų darbo užmokesčiui, komandiruotėms, mokymams, transportui, įrangai, projektų bendrajam finansavimui. Kupiškio jaunimo centras vykdo daug su jaunimo veiklos gerinimu susijusių projektų. Jaunimo renginiai yra skirti skatinti jaunuolių dalyvavimą pilietiškumą, bendruomeniškumą ugdančiose veiklose, dalytis sėkmės pavyzdžiais. Kupiškio rajono savivaldybė kasmet skelbia Jaunimo iniciatyvų rėmimo programos projektų finansavimo konkursą, kurio metu atrenkami geriausi finansuotini projektai. 02. Religinių bendrijų rėmimas Tradicinių religinių bendruomenių rėmimo tikslas prisidėti prie kultūrinio paveldo dalies, priklausančios religinėms bendruomenėms, išsaugojimo skiriant Savivaldybės biudžeto lėšų tradicinėms religinėms bendruomenėms priklausančių pastatų tvarkybai bei pritaikymui bendruomenės poreikiams, tradicinių religinių bendruomenių turimų vertybių išsaugojimui, aplinkos priežiūrai. 03. Nevyriausybinių organizacijų ir sporto klubų veiklos rėmimas Kupiškio rajono savivaldybėje veikia apie 120 nevyriausybinių organizacijų. Rajone veikia 24 kaimo bendruomenės. Tiek bendruomenės, tiek kitos nevyriausybinės organizacijos aktyviai dalyvauja ES remiamų projektų įgyvendinime. Šios priemonės lėšomis finansuojami Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. TS-25 patvirtinto Nevyriausybinių organizacijų finansavimo ir projektų pateikimo ir vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikti ir atrinkti įdomiausi nevyriausybinių organizacijų projektai, o taip pat vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. TS-150 patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų veiklos dalinio finansavimo tvarkos aprašo nuostatomis pateikti ir atrinkti geriausi Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių sporto klubų, kurių dalininkė nėra Savivaldybė, ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų sportinės veiklos projektai. 04. Jaunimo iniciatyvų rėmimas Kupiškio rajono savivaldybės administracija kasmet skelbia Jaunimo iniciatyvų rėmimo programos projektų finansavimo konkursą. Konkurso tikslai: įvairiomis formomis, metodais ir būdais skatinti

10 jaunimo iniciatyvas, saviraišką, suteikti jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas; didinti jaunimo užimtumą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinti jaunimo fizinį aktyvumą; skleisti jaunimui informaciją apie jaunimo galimybes; skatinti jaunimo iniciatyvų ir kitų organizacijų bendradarbiavimą jaunimo užimtumo srityje, didinti rizikos grupėms priklausančio jaunimo užimtumą; vykdyti nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevenciją. Projektus konkursui gali teikti nevyriausybinės organizacijos, labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos ir asociacijos, įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, bei neformalios jaunimo grupės (veikiančios prie bendruomenės centrų, nevyriausybinių organizacijų, biudžetinių įstaigų). Finansavimo suma vienam projektui iki 200 eurų. Remiami tik tie projektai, kurie yra skirti jaunimo užimtumui ir atitinka konkurso tikslus. Projektu turi būti siekiama apibrėžtų vykdomos veiklos rezultatų, turi būti užtikrinamas šių rezultatų žinomumas ir jų išliekamoji vertė. Savivaldybės paremtų jaunimo, nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių projektų skaičius Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Įgyvendinus programos tikslą ir uždavinius bus užtikrintas ugdymo(-si) sistemos funkcionavimas, formuojama vaiko ugdymui palanki aplinka. Programa užtikrins bendrųjų ugdymo planų ir neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimą, ugdymo paslaugų kokybės ir prieinamumo augimą, o taip pat leis tinkamai organizuoti ugdymo įstaigų veiklą ir aprūpinimą materialiaisiais ištekliais. Programa numatoma skatinti sporto plėtrą rajone, vis daugiau gyventojų įtraukiant į savarankiškas ir organizuotas kūno kultūros ir sporto veiklas. Remiant nevyriausybinių organizacijų projektus ir įgyvendinant jaunimui aktualias programas, bus sprendžiamos atskirų socialinių grupių problemos, padedama šioms grupėms lengviau integruotis į visuomenę. Bus sudarytos palankesnės sąlygos kultūros plėtrai rajone. Rajono gyventojams bus teikiamos kokybiškesnės kultūros paslaugos, didės gyventojų apsilankymų Kupiškio viešojoje bibliotekoje, Kupiškio etnografijos muziejuje bei rajono kultūros centruose skaičius, gerės kultūros įstaigų aplinka ir materialinė bazė, mėgėjų meno kolektyvai bus aprūpinti naujais koncertiniais kostiumais, bus sudarytos sąlygos kultūrinių iniciatyvų, jaunimo užimtumo plėtrai rajone. Didelis dėmesys bus skiriamas jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvoms, jų veiklos skatinimui. Tikslo pasiekimo vertinimo (efekto) kriterijai: E Mokinių skaičiaus rajone pokytis (lyginant su praėjusiais metais), proc. E Mokinių, gavusių Brandos atestatus, dalis nuo visų besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą skaičiaus, proc. E Mokinių, gavusių Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, dalis nuo visų besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą mokinių skaičiaus, proc. E Sporto mokyklą lankančiųjų skaičius nuo bendro Kupiškio rajono moksleivių skaičiaus, pokytis (lyginant su praėjusiais metais), proc. E Savivaldybės kultūros įstaigų (bibliotekų, kultūros centrų, muziejų) lankytojų skaičiaus pokytis, (lyginant su praėjusiais metais), proc. Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, ES lėšos, skolintos lėšos ir kitos lėšos. Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginiame plane yra numatyti šie veiksmai, susiję su vykdoma programa: I PRIORITETAS. Išsilavinusios, pilietiškos, saugios ir sveikos visuomenės vystymasis. Tikslas 1.1. Užtikrinti kokybišką švietimo paslaugų teikimą, skatinti žinių visuomenės kūrimąsi. Uždavinys Tobulinti ugdymo procesą, skatinti pedagogų kvalifikacijos kėlimą. Uždavinys Didinti mokymosi visą gyvenimą ir neformaliojo ugdymo galimybes.

11 Tikslas 1.3. Saugoti ir skleisti etninę kultūrą, skatinti sportinį aktyvumą. Uždavinys Didinti kultūros paslaugų įvairovę bei gerinti jų prieinamumą. Uždavinys Sudaryti palankias sąlygas sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo propagavimui. Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas, Valstybinė švietimo metų strategija, Mokyklų aprūpinimo standartai, Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas, Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymas, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas, Etninės kultūros valstybinė programa, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr Dėl Nacionalinės jaunimo politikos metų plėtros programos patvirtinimo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, Kultūros objektų aktualizavimo m. programa, Lietuvos Respublikos religinių bendrijų įstatymas, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas ir kt. Kita svarbi informacija: nėra

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-15 įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO 2017-2018 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas Mokinių kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Rima Šiaulienė IT PUPP kūrybinio darbo išbandymas 2012-2013 m.m. IT PUPP kūrybinių

Detaliau

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ministro 2011 m.spalio 19 d. įsakymu Nr.ĮV-639 REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Regionų kultūros plėtros programos (toliau programa) parengimo

Detaliau