PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS"

Transkriptas

1 Europos Parlamentas Plenarinio posėdžio dokumentas B9-0223/ PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį dėl Rusijos neteisėto agresijos karo prieš Ukrainą poveikio ES transporto ir turizmo sektoriams (2022/2643(RSP)) Karima Delli Transporto ir turizmo komiteto vardu RE\ docx PE v02-00 Suvienijusi įvairovę

2 B9-0223/2022 Europos Parlamento rezoliucija dėl Rusijos neteisėto agresijos karo prieš Ukrainą poveikio ES transporto ir turizmo sektoriams (2022/2643(RSP)) Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į 2022 m. vasario 28 d. Tarybos reglamentą (ES) 2022/334 1, atsižvelgdamas į veiksmų planą Saugumo ir gynybos strateginis kelrodis Europos Sąjungai, kuri gina savo piliečius, vertybes bei interesus ir prisideda prie tarptautinės taikos ir saugumo, kuriam Taryba pritarė 2022 m. kovo 21 d. ir kurį Europos Vadovų Taryba patvirtino 2022 m. kovo 25 d., atsižvelgdamas į 2022 m. balandžio 8 d. neformalų transporto ministrų susitikimą, atsižvelgdamas į 2018 m. Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių, atsižvelgdamas į 2022 m. kovo 11 d. ES valstybių ir vyriausybių vadovų Versalio deklaraciją, atsižvelgdamas į savo 2022 m. kovo 1 d. rezoliuciją dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą 2, atsižvelgdamas į savo 2022 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl poreikio skubiai parengti ES veiksmų planą siekiant užtikrinti aprūpinimą maistu ES viduje ir už jos ribų, atsižvelgiant į Rusijos invaziją į Ukrainą 3, atsižvelgdamas į savo 2022 m. balandžio 7 d. rezoliuciją dėl 2022 m. kovo d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų, įskaitant naujausius pokyčius, susijusius su karu Ukrainoje ir ES sankcijomis Rusijai bei jų įgyvendinimu 4, atsižvelgdamas į savo 2022 m. balandžio 7 d. rezoliuciją dėl karo Ukrainoje bėgančių vaikų ir jaunuolių apsaugos ES 5, atsižvelgdamas į savo 2022 m. balandžio XX d. rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES užsienio, saugumo ir gynybos politikos po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 6, atsižvelgdamas į Tarptautinės energetikos agentūros 10 punktų naftos naudojimo 1 OL L 57, , p Priimti tekstai, P9_TA(2022) Priimti tekstai, P9_TA(2022) Priimti tekstai, P9_TA(2022) Priimti tekstai, P9_TA(2022) Priimti tekstai, P9_TA(2022)0099. PE v /10 RE\ docx

3 mažinimo planą, atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį, atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos, A. kadangi ES priėmė penkis sankcijų paketus reaguodama į Rusijos neteisėtą, neišprovokuotą ir nepateisinamą agresijos karą prieš Ukrainą; B. kadangi tikimasi, kad naujas sankcijų paketas dar labiau paveiks Rusiją kelių ir jūrų transporto sektoriuose; C. kadangi 2022 m. vasario 28 d. Rusija kaip atsakomuosius veiksmus paskelbė draudimą naudotis Rusijos oro erdve, kuris daro poveikį 36 šalių, įskaitant ES valstybes, orlaiviams; D. kadangi Europos Vadovų Taryba pagal m. daugiametę finansinę programą sumažino Europos infrastruktūros tinklų priemonės kariniam mobilumui skirtą biudžeto eilutę nuo 6,5 iki 1,69 mlrd. EUR; E. kadangi uždarius Ukrainos oro erdvę, be keleivinių skrydžių tarp Rusijos ir Europos, kurie 2021 m. sudarė 5,7 proc. viso Europos eismo, sustojo ir maždaug 3,3 proc. keleivių srauto oro transportu Europoje; F. kadangi 2020 m. maždaug 535 su Rusijos vėliava plaukiojantys laivai į ES valstybių narių uostus įplaukė apie kartus; G. kadangi padėtis Juodojoje ir Azovo jūrose pablogėjo, nes Rusijos karinis jūrų laivynas užblokavo regioną ir kai kurios šių jūrų dalys buvo paskelbtos karo zona, pripažįstant pavojų jūrų eismo saugumui; H. kadangi šioje zonoje Rusijos karinis jūrų laivynas užpuolė ES savininkų arba ES veiklos vykdytojų laivus; I. kadangi Ukrainos ir Rusijos jūreiviai sudaro 14,5 proc. pasaulinės laivybos darbo jėgos ir ES laivynai nuo jų labai priklauso; J. kadangi didėja susirūpinimas dėl bendro geležinkelių ir jūrų transporto į Ukrainą ir iš jos saugumo ir veikimo; K. kadangi pastaraisiais mėnesiais dėl neteisėto Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą augo kuro kainos ir ši padėtis blogėjo, ir kadangi degalai sudaro vieną didžiausių transporto operatorių ir naudotojų išlaidų dalį; L. kadangi turizmo vietovės daugelyje ES šalių patirs dar vieną žiaurų sukrėtimą po dvejų metų pandemijos, kuri jau turėjo žalingą poveikį sektoriui; 1. kuo griežčiausiai smerkia Rusijos Federacijos agresijos karą prieš Ukrainą, taip pat Baltarusijos dalyvavimą šiame kare ir reikalauja, kad Rusija nedelsdama nutrauktų visus karinius veiksmus Ukrainoje ir besąlygiškai išvestų visas pajėgas ir atitrauktų karinę techniką iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos; RE\ docx 3/10 PE v02-00

4 2. palankiai vertina precedento neturinčias ir stiprėjančias ES sankcijas Rusijai reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir ragina ES toliau nuolat vertinti ir tvirtinti papildomas veiksmingas sankcijas transporto sektoriuje, kad būtų pakenkta Putino karo mašinos finansavimui; pabrėžia, kad tai pirmas kartas, kai ES sankcijos Rusijai buvo konkrečiai nukreiptos į transporto sektorių; 3. primena, kad transportas yra strateginė ES solidarumo ir paramos Ukrainai ir jos kenčiantiems žmonėms priemonė logistikos, humanitarinės pagalbos, pabėgėlių evakuacijos ir judumo srityse; 4. palankiai vertina Komisijos patvirtintas priemones, kuriomis siekiama padėti valstybėms narėms, vežėjams ir darbuotojams tęsti transporto paslaugas ir remti pabėgėlių iš Ukrainos vežimą ir humanitarinę pagalbą; pripažįsta Ukrainos transporto darbuotojų drąsą, kurie rizikuoja savo gyvybe toliau dirbdami, kad galėtų vežti žmones ir prekes; 5. palankiai vertina Komisijos priimtas veiklos gaires, kuriomis siekiama užtikrinti Ukrainos žmonių tranzitą be galiojančių dokumentų ES vežėjų transporto priemonėse; 6. palankiai vertina tai, kad Europos transporto operatoriai Ukrainos piliečiams siūlo nemokamas keliones traukiniais, autobusais, laivais ir lėktuvais, ir džiaugsmingai pritaria daugybei bendruomeninių ir asmeninių iniciatyvų visoje ES, kuriomis užtikrinamas nemokamas prekių ir asmenų vežimas pirmyn ir atgal iki Ukrainos sienos; 7. atkreipia dėmesį į tai, kad besitęsiantis konfliktas ir Rusijos atsakomieji veiksmai prieš ES sankcijas taip pat daro poveikį ES transporto sektoriui, kuris nepriklausomai nuo transporto rūšies labai sutrikdomas; 8. atkreipia dėmesį į tai, kad augančios kuro kainos ir logistikos bei tiekimo grandinių sutrikimai turi didžiausių padarinių, darančių poveikį visoms transporto rūšims ir lemiančių didelį netikrumą rinkose; 9. mano, kad reikėtų remti ES įsisteigusius ir ES priklausančius vežėjus, kurie yra susiję su Rusijos rinka, nes jie perorientuoja savo transporto paslaugas pasitraukdami iš Rusijos; 10. ragina Komisiją skubiai atlikti ekonominį ir socialinį karo pasekmių visų rūšių transportui ES rinkoje vertinimą ir prireikus skubiai teikti paramą, be kita ko, taikant papildomas teisėkūros ir (arba) finansines priemones, siekiant sušvelninti neigiamą poveikį ir užtikrinti gerai veikiančias, vienodas sąlygas ir sąžiningą Europos transporto sektoriaus veikimą; Aviacija 11. reiškia susirūpinimą dėl didelio konflikto poveikio aviacijos sektoriui, susijusio su veiklos išlaidomis, dėl kurio keleivių ir krovinių vežimo paslaugos yra brangesnės; pabrėžia, kad derindamos sankcijas ir oro transporto draudimus oro transporto bendrovės buvo priverstos sustabdyti skrydžius arba juos nukreipti kitu maršrutu; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad maksimalus būtinas maršruto pailgėjimas, kad orlaiviai išvengtų Rusijos ir Baltarusijos oro erdvės, svyruoja nuo trijų iki keturių valandų, dėl to kyla degalų papildymo problemų (papildomi tūpimai, taigi papildomos išlaidos), ir PE v /10 RE\ docx

5 įgulos darbo valandos yra ilgesnės, nei numatyta ES reglamentuose; 12. atkreipia dėmesį į tai, kad Ukraina ir Rusija yra vienos iš didžiausių titano, kuris yra pagrindinis orlaivių gamybai naudojamas metalas, gamintojų ir kad besitęsiantis konfliktas artimiausiu metu gali turėti įtakos tiekimui; 13. ragina Komisiją įvertinti ir prireikus pateikti paramos strategiją ES oro transporto bendrovėms ir jų darbuotojams, kuriuos smarkiai paveikė iš pradžių COVID-19 pandemija, o dabar tai, kad Rusijai ir Baltarusijai uždrausta naudotis oro erdve, išaugo kuro kainos ir sumažėjo paklausa; vis dėlto pabrėžia, kad reikia sudaryti vienodas sąlygas ir užtikrinti sąžiningą oro transporto bendrovių konkurenciją, ypač teikiant finansinę paramą; 14. apgailestauja dėl to, kad Rusija, akivaizdžiai pažeisdama tarptautines civilinės aviacijos taisykles (Čikagos konvenciją), patvirtino įstatymą, pagal kurį Rusijos orlaivių registre reikalaujama perregistruoti iš užsienio bendrovių išsinuomotus lėktuvus; primygtinai reikalauja, kad tokia vagystė nebūtų toleruojama, ir reikalauja nedelsiant grąžinti atitinkamus lėktuvus teisėtiems savininkams; palankiai vertina Komisijos sprendimą į uždraustų oro bendrovių sąrašą įtraukti Rusijos vežėjus, eksploatuojančius perregistruotus orlaivius, atsižvelgiant į tai, kad Rusijos valdžios institucijoms trūksta pajėgumų vykdyti šimtų perregistruotų orlaivių tinkamumo skraidyti saugos priežiūrą; pabrėžia, kad tik Rusijos valdžios institucijos bus atsakingos už pavojų, sukeltą savo piliečių gyvybei, jei šie vogti orlaiviai bus pradėti eksploatuoti Rusijos erdvėje nesugebant užtikrinti būtinų saugumo reikalavimų; 15. prašo, kad ES toliau imtųsi veiksmų, kad Vagnerio grupuotės samdiniai, užsienio kovotojai iš Sirijos ir kiti negalėtų iš tikrųjų įsijungti į mūšio lauką Ukrainoje ir negalėtų vykdyti žiaurumų prieš civilius gyventojus; todėl prašo vyriausiojo įgaliotinio visų pirma reikalauti, kad Turkijos, Gruzijos, Azerbaidžano ir Irako vyriausybės, taip pat Vidurinės Azijos respublikų vyriausybės uždarytų savo oro erdvę bet kokiems Rusijos, Irano ar Sirijos kariniams ar užsakomųjų skrydžių lėktuvams arba bet kokioms reguliarioms oro transporto bendrovėms, vežančioms tokius samdinius; prašo, kad ES į juodąjį sąrašą įtrauktų visas oro transporto bendroves, kurios dalyvautų tokiose transporto operacijose; Jūrų transportas 16. palankiai vertina Komisijos penktojo sankcijų paketo Rusijai trečiąjį ramstį, susijusį su draudimu su Rusijos vėliava plaukiojantiems laivams ir Rusijos naudojamiems laivams įplaukti į ES uostus; mano, kad šiuo atžvilgiu Europos jūrų saugumo agentūra galėtų atlikti svarbų vaidmenį pateikiant aiškų Rusijos laivų, kuriems draudžiama įplaukti į ES uostus, sąrašą, atsižvelgiant į tuos laivus, kurie nuo vasario 24 d. pakeitė vėliavą arba perregistravo laivus; 17. vis dėlto prašo imtis griežtesnių priemonių, kad būtų pažabotas taisyklių apėjimas, ir neleisti į ES uostus įplaukti visiems laivams, nepriklausomai nuo to, kam jie priklauso ar kas juos eksploatuoja, jei jie pagal maršrutą taip pat įplaukia į Rusijos uostus, išskyrus atvejus, kai dėl būtinų humanitarinių priežasčių reikia įplaukti į uostą; palankiai vertina savanorišką kelių didžiausių Europoje įsikūrusių pasaulio laivybos bendrovių sprendimą sustabdyti visus krovinių užsakymus į Rusiją ir iš jos iki tol, kol RE\ docx 5/10 PE v02-00

6 nebus nurodyta kitaip; 18. prašo uždrausti visiems laivams, kurie nori įplaukti į ES uostus, bunkeriuoti kurą Rusijos uostuose arba iš Rusijos bunkeriavimo laivų jūroje; 19. mano, kad šiuo atžvilgiu Europos jūrų saugumo agentūra turėtų pateikti gaires dėl vienodo tokių sankcijų taikymo, išlaikant vienodas sąlygas ES uostams; 20. ragina vyriausybes ir kompetentingas valdžios institucijas tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu vykdyti savo pareigas ir planuoti pakankamai darbuotojų ir išteklių, kad būtų užtikrintas sklandus priemonių taikymas, vengiant dar didesnio vėlavimo ir taip sutrikusioje tiekimo grandinėje; 21. atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu regionuose blokuojama daug laivų; pakartoja Komisijos ir valstybių narių raginimus skubiai užtikrinti tarptautinės laivybos saugą ir saugumą šioje zonoje ir ypač užtikrinti jūreivių saugą; ragina skubiai aprūpinti tuos laivus gyvybiškai svarbiomis atsargomis, kurių reikia jų jūrininkams, ir sukurti mėlynąjį saugų jūrų koridorių, kad jūreiviai ir laivai galėtų saugiai evakuotis iš didelės rizikos apimtų ir nukentėjusių Juodosios ir Azovo jūros zonų; 22. apgailestauja dėl to, kad pastaruoju metu nemažai laisvai plūduriuojančių jūrų minų kelia grėsmę jūreivių ir keleivių gyvybei, taip pat tarptautiniams prekybos srautams Juodojoje jūroje, ir prašo pakrančių šalims teikti tarptautinę paramą išminavimo darbams atlikti; 23. reiškia susirūpinimą dėl tarptautinės laivybos, logistikos, tiekimo grandinių ir kuro kainų, ypač atsiliepiančių krovinių vežimo tarifams, poveikio jūrų sektoriuje; Geležinkeliai 24. apgailestauja, kad šiuo metu nėra tiesioginio draudimo vykdyti geležinkelių transporto operacijas su Rusijos geležinkeliais; vis dėlto pažymi, kad Rusijos geležinkeliai buvo įtraukti į juridinių asmenų ir organizacijų, kuriems taikomi finansiniai apribojimai, sąrašą; 25. atkreipia dėmesį į tai, kad traukiniai, ypač krovininiai traukiniai tarp Europos ir Kinijos, vis dar gali keliauti per Rusiją; vis dėlto pažymi, kad konfliktas daro didžiulį poveikį krovinių vežimo geležinkeliais srautams tarp Azijos ir Europos ir dėl to atsiranda netikrumas traukinius eksploatuojančioms ir krovinius gabenančioms įmonėms; 26. pabrėžia, kad krovinių traukinių grūstis greitai pasieks fizinę ribą, tūkstančiai vagonų įstrigę eilėse prie Ukrainos ir ES šalių sienos; ragina Komisiją remti Ukrainos pastangas išskirti eismo srautus, sukurti naujas jungtis ir nustatyti greituosius prekybos maršrutus; 27. ragina Komisiją remti Ukrainą ir jos pastangas stiprinti geležinkelių jungtis tarp Ukrainos ir ES; 28. mano, kad Rusijos išpuolis prieš Ukrainą ir su tuo susiję transporto poreikiai ES parodė, kad ES geležinkelių sistemą būtina pritaikyti didesniam didesnį keleivių ir krovinių kiekiui; todėl ragina valstybes nares paspartinti geležinkelių sistemų standartizavimą, PE v /10 RE\ docx

7 derinimą ir sąveiką visose valstybėse narėse ir ragina Komisiją toliau stebėti įgyvendinimą ir pašalinti likusius trūkumus; 29. pabrėžia kai kurių Baltarusijos geležinkelių darbuotojų, kurie sabotavo Rusijos pajėgų dislokavimą prieš Ukrainą, heroizmą ir ragina visus Rusijos ir Baltarusijos piliečius sekti jų pilietinio pasipriešinimo šiam žiauriam agresijos karui pavyzdžiu; Keliai 30. palankiai vertina Komisijos veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti Europos sunkvežimių vairuotojų grįžimą iš konflikto zonos ir krovinių vežimą keliais į Ukrainą ir Moldovą; 31. palankiai vertina neseniai nustatytas sankcijas, kuriomis Rusijoje ir Baltarusijoje įsisteigusioms kelių transporto įmonėms draudžiama vežti krovinius keliais Europos Sąjungos teritorijoje, nes jomis bus drastiškai apribotos Rusijos pramonės galimybės įsigyti pagrindinių prekių; 32. atkreipia dėmesį į tai, kad prekių vežimas į Ukrainą ir kaimynines valstybes nares, per kurias eina dideli pabėgėlių srautai, gali susidurti su reguliavimo kliūtimis; palankiai vertina Komisijos veiksmus, kurių ji ėmėsi siekdama paaiškinti ir paraginti valstybes nares taikyti tam tikras priemones, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos išimtinėmis aplinkybėmis, kurias sukėlė Rusijos agresija prieš Ukrainą, vykdomoms kelių transporto operacijoms, pvz., laikinųjų vairuotojų kortelių suteikimas ES veiklą vykdantiems Ukrainos vairuotojams, kurie negali grįžti į Ukrainą, kad prasitęstų savo kortelių galiojimą, laikinos vairavimo ir poilsio laiko taisyklių išimtys, atleidimas nuo mokesčių už vežimą, kuris laikomas skubia paslauga, ir atleidimas nuo vežimo leidimo vežant visus medicininei priežiūrai reikalingus produktus; atkreipia dėmesį į tai, kad Ukrainos sunkvežimių vairuotojai Europoje patiria didelę įtampą dėl karo jų šalyje; ragina Komisiją įgyvendinti strategiją, skirtą padėti sunkvežimių vairuotojams iš Ukrainos prisijungti prie savo šeimų, perkeltų Europos Sąjungoje, ir užtikrinti, kad valstybės narės teiktų pagalbą vairuotojams, kuriems jos reikia; 33. ragina Komisiją toliau ieškoti būdų, kaip remti keleivių ar visų rūšių prekių vežimą į Ukrainą ir jos kaimynines ES šalis ir iš jų kaip humanitarinę pagalbą ir teikti būtiną pagalbą kelių rinkliavų, infrastruktūros mokesčių, prieigos savaitgaliais, apmokestinimo ir kt. srityse; 34. pritaria Komisijos pasiūlymui sudaryti transporto susitarimus su Ukraina ir Moldova iš dalies liberalizuojant kelių transportą jų vežėjams, nes tai leis perkelti svarbias eksportuojamas prekes iš jūrų maršrutų, kurių šiuo metu negalima naudoti dėl Rusijos karinės agresijos, ir dažniau naudotis ES jūrų uostais eksportuojant ir importuojant prekes į Ukrainą ir iš jos; šiuo atžvilgiu tvirtai remia greitą anksčiau apleistų geležinkelių ir vandens kelių jungčių tarp Ukrainos ir Rumunijos atkūrimą; Transeuropiniai tinklai ir karinis mobilumas 35. palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) išplėtimo į kaimynines trečiąsias šalis ir primygtinai ragina pasinaudoti šiuo metu atliekama TEN-T peržiūra siekiant sutelkti dėmesį į daug didesnes investicijas į transporto infrastruktūrą su Vakarų Balkanais, Moldova, Sakartvelu ir Ukraina; be to, RE\ docx 7/10 PE v02-00

8 prašo Komisijos, Tarybos ir Parlamento kartu pasinaudoti vykdoma TEN-T peržiūra kaip galimybe peržiūrėti naujus TEN-T žemėlapius, kaip pasiūlyta 2021 m. gruodžio mėn., ir pasiūlyti papildomą jungtį Ukrainai, Moldovai ir Sakartvelui, visų pirma siekiant prisitaikyti prie visiškai naujų transporto poreikių, susidariusių dėl Rusijos neteisėto agresijos karo prieš Ukrainą; taip pat prašo Komisijos pasiūlyti sukurti ES ir Rytų Europos arba Rytų partnerystės transporto bendriją, įskaitant Rytų Europos investicijų programą, kuri galėtų būti iš dalies paremta Vakarų Balkanų transporto bendrijos pavyzdžiu; 36. pabrėžia, kad reikia daug ambicingiau įgyvendinti ES karinio mobilumo projektą, ir šiuo atžvilgiu palankiai vertina ES valstybių narių įsipareigojimą paspartinti dedamas pastangas stiprinti karinį mobilumą visoje ES; 37. pakartoja, kad labai apgailestauja dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo tvirtinant m. Daugiametės finansinės programos sumas smarkiai sumažinti galutinį finansinį paketą, skirtą naujai sukurtai karinio mobilumo biudžeto eilutei pagal m. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) programą, ir apgailestauja, kad dėl šios klaidos nukenčia mūsų bendras Europos saugumas; ragina Komisiją rasti ir pateikti sprendimus, kaip gerokai padidinti karinio mobilumo biudžeto eilutę pagal EITP II programą, ir siūlo šiuo atžvilgiu mobilizuoti nepanaudotas lėšas pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP); pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad karinio mobilumo aspektai būtų nuodugniai įvertinti ir sprendžiami tiek infrastruktūros, tiek finansavimo požiūriu, siekiant užtikrinti optimalų tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir judumą Sąjungoje; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją pasiūlyti tikslinę paramą dideliems infrastruktūros projektams, kuriais būtų geriau sujungiamos visos valstybės narės, ir padidinti transporto infrastruktūros jungtis su Vakarų Balkanais, Moldova, Sakartvelu ir Ukraina; visų pirma prašo stiprinti visą pagrindinę dvejopo naudojimo infrastruktūrą, kad būtų pasiekta rytinė Sąjungos siena; 38. ragina Komisiją ES valstybėse narėse suteikti reikiamą finansavimą strateginį vaidmenį atliekančiai dvejopo naudojimo infrastruktūrai plėtoti, siekiant patenkinti dabartinius ir būsimus poreikius; pabrėžia, kad būtina gerinti ES pajėgumus vertinti ir kontroliuoti nuosavybę ir investicijas strateginės infrastruktūros srityje, nes tai yra pagrindinis aspektas siekiant užtikrinti ES ir mūsų piliečių saugumą; 39. ragina Komisiją detaliau išdėstyti strategiją Global Gateway, kad būtų skatinamos bendros investicijos į infrastruktūrą, visų pirma tose šalyse, kurios vadovaujasi tomis pačiomis visuotinėmis vertybėmis; užuot palikusi šią sritį autokratinėms valstybėms, Europa turi pasiūlyti ekonomiškai patrauklią ir verte grindžiamą alternatyvą investicijoms į infrastruktūrą skurdesnėse trečiosiose šalyse; šiuo tikslu Europa turėtų suvienyti jėgas su kitomis pagrindinėmis demokratinėmis valstybėmis, pavyzdžiui, JAV, Jungtine Karalyste, Kanada, Australija, Japonija ar Pietų Korėja; Energijos kainų transporto sektoriuje padidėjimas 40. pabrėžia, kad didesnės energijos ir kartu transporto kainos darytų poveikį visiems piliečiams, ypač mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams, ir padidėtų su transportu susijusio nepritekliaus rizika; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad didesnės aviacijos, kelių ir jūrų transporto degalų sąnaudos daro tiesioginį poveikį galutinių prekių ir paslaugų PE v /10 RE\ docx

9 kainoms ir kad kuro kainų padidėjimas daro poveikį turizmo atsigavimui po pandemijos; 41. palankiai vertina Komisijos komunikatą REPowerEU : bendri Europos veiksmai įperkamesnei energijai bei saugesnei ir tvaresnei energetikai užtikrinti ir pritaria tam, kad Europa turi greitai tapti nepriklausoma nuo Rusijos energijos šaltinių, o tai gali tapti galimybe paspartinti energetikos pertvarką; vis dėlto apgailestauja, kad Komisija dar neišsprendė klausimo, susijusio su degalų kainų padidėjimu transporto operatoriams; ragina Komisiją išsamiai išnagrinėti degalų kainų ekonominį poveikį ES transportui ir judumui ir priimti tolesnes priemones, kuriomis būtų reaguojama į didėjančias transporto kainas, laikantis Europos žaliojo kurso; 42. palankiai vertina kelių valstybių narių patvirtintas išskirtines priemones, kuriomis siekiama sušvelninti kuro kainų augimą, pvz., laikiną mokesčių sumažinimą, ir ragina Komisiją parengti ES suderintus ir bendrus kriterijus ir sudaryti palankesnes sąlygas nacionalinėms valdžios institucijoms patvirtinti šias priemones; 43. ragina Komisiją, ypač nacionalines, regionines ir vietos valdžios institucijas, pagal Tarptautinės energetikos agentūros 10 punktų planą įgyvendinti priemones, kuriomis siekiama sumažinti naftos naudojimą, įskaitant platesnį darbo iš namų galimybių taikymą, sekmadienius be automobilių miestuose, tolesnį viešojo transporto skatinimą, mikromobilumą, ėjimą pėsčiomis ir važiavimą dviračiu, dažnesnį dalijimąsi automobiliais, veiksmingesnį krovininių sunkvežimių vairavimą ir prekių tiekimą, kai įmanoma, keliavimą greitaisiais ir naktiniais traukiniais, o ne lėktuvais, verslo kelionių lėktuvu vengimą, jei yra alternatyvių galimybių, spartesnį elektra varomų ir tausesnių transporto priemonių diegimą; 44. pabrėžia, kad reikia skubiai gerokai padidinti Sąjungos atsinaujinančiųjų degalų ir (arba) energijos gamybą, tiekimą ir saugojimą ir toliau didinti Europos Sąjungos energijos tiekimo įvairinimą, be kita ko, trumpuoju laikotarpiu importuojant alternatyviuosius degalus, be kita ko, pasitelkiant ES uostų terminalus SGD kaip pereinamojo laikotarpio degalams, kartu atidžiai vengiant susaistymo poveikio ir neišnaudojamo turto, taip pat laikantis ES klimato tikslų; be to, pabrėžia, kad reikia stiprinti valstybių narių energetikos jungtis, visų pirma tarp Iberijos pusiasalio ir likusios Europos; 45. mano, kad turėtų būti skatinama TEN-T ir TEN-E sinergija ir papildomumas, kartu visapusiškai užtikrinant esamas ir būsimas TEN-T plėtros finansavimo galimybes ir finansavimo lygius; Turizmas 46. pabrėžia, kad tebesitęsianti Rusijos nusikalstama agresija prieš Ukrainą ir toliau daro didžiulį poveikį turizmo pramonei, ypač pasienio regionuose: turistai atsisako keliauti į tam tikras ES valstybes nares, pavyzdžiui, Lenkiją, Rumuniją, Slovakiją, Bulgariją ar Baltijos valstybes, dėl artimos sienos su Ukraina ir dėl karo baimės; nepaisydamos savo problemų, minėtų šalių turizmo pramonės įmonės padeda pabėgėliams iš Ukrainos; todėl ragina parengti bendrą Europos turizmo politiką ir visų pirma veiksmų planą, pagal kurį būtų teikiama veiksminga finansinė parama siekiant padėti šiam sektoriui ir turizmo vietovėms, kurios labiausiai nukentėjo, kad įveiktų naujausias COVID-19 ir RE\ docx 9/10 PE v02-00

10 Rusijos nusikalstamos agresijos prieš Ukrainą krizes; 47. pakartoja, kad tvirtai remia ES turizmo sektoriui skirto Europos krizių valdymo mechanizmo sukūrimą, kad būtų galima tinkamai ir greitai reaguoti į didelio masto krizes, pvz., pandemijas, karus, humanitarines krizes dėl klimato kaitos poveikio; pažymi, kad svarbu numatyti finansavimo sprendimus trumpalaikiams finansiniams nepritekliams, taip pat numatyti vidutinio laikotarpio ir ilgalaikes sistemas ir strategijas; 48. pabrėžia, kad augančios energijos ir maisto produktų kainos, kurias dar labiau didina karas, lems didesnes turizmo įmonių ir visos vertės grandinės, ypač MVĮ, kurioms jau dabar sunku išgyventi po dvejus metus trukusios pandemijos, išlaidas; todėl ragina valstybes nares suteikti būtinas lengvatas įgyvendinant mokesčių politiką ir ypač mokesčių lengvatas, taip pat ragina Komisiją panaudoti ES lėšas MVĮ likvidumui padidinti; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad sektoriaus atsigavimas dar labiau atitols, ir ragina Komisiją ir valstybes nares išlaikyti esamą viešąją paramą, be kita ko, atsirandančių įsipareigojimų grąžinimo atidėjimą; 49. pabrėžia, kad COVID pandemija ir dabartinė karo krizė Ukrainoje parodė, kad skubiai reikia įsteigti ES turizmo agentūrą; mano, kad ES turizmo pramonės atsigavimui, kaip trumpalaikis sprendimas, būtinas koordinavimas ir kad vienoje iš esamų agentūrų turėtų būti skubiai įsteigtas specialus turizmo departamentas, atsakingas už naujo ES turizmo prekės ženklo, kuriuo Europa būtų skatinama kaip saugi, tvari ir pažangi vieta visiems, sukūrimą; ragina vykdyti bendrą ES kampaniją, kuria Europa būtų populiarinama kaip lankytina vieta, siekiant pritraukti turistus į vietas, labiausiai priklausomas nuo turistų iš Rusijos ir Ukrainos; 50. ragina valstybes nares remti Ukrainos pabėgėlius priimančius ES viešbučius ir trumpalaikės nuomos paslaugas teikiančius subjektus; 51. palankiai vertina tai, kad turizmo įmonės jau samdo Ukrainos pabėgėlius, ir prašo Komisijos remti šiuos veiksmus sukuriant laikiną ES finansinę programą, skirtą darbo jėgos trūkumo turizmo sektoriuje klausimui spręsti, kuri yra aktuali turizmo sektoriaus problema po pandemijos; 52. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams. PE v /10 RE\ docx

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 5.12.2018 A8-0392/33 33 Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola

Detaliau

RE_Statements

RE_Statements Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas B8-0235/2017 29.3.2017 PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 08 03 COM(2015) 387 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL BULGARIJAI IR RUMUNIJAI SKIRTOS LAIKINOSIOS GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTO IR ŠENGENO PRIEMONĖS

Detaliau

Vietnamo karas

Vietnamo karas VIETNAMO KARAS Parengė: Dominykas Dabužinskas ir Antanas Stankevičius IVb Vietnamo karas Vietnamo karas karų už Vietnamo nepriklausomybę, o vėliau ir suvienijimą grandinė, kuri tęsėsi nuo 1940 m. vasario

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901 EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901 FIN 726 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0117/2016 8.4.2016 PRANEŠIMAS dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2193(DEC))

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e L 328/82 2018 12 21 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (Tekstas svarbus

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROPOS PARLAMENTAS 2014-2019 Plenarinio pos džio dokumentas 15.7.2014 B8-0056/2014 PASIŪLYMAS DöL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas d l Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Ataskaita visuomenei 2014

Ataskaita visuomenei 2014 Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios sistemos. Kelių transportas išlaiko svarbią poziciją tiek vidaus, tiek tarptautiniuose vežimuose. Pagrindinis šios rūšies pranašumas galimybė krovinius

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

RE_Statements

RE_Statements Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas B8-0340/2017 15.5.2017 PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų pagal Darbo tvarkos

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo L 119/132 2016 5 4 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos,

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų komitetui

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-28 I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė oficiali šalyje patikimos inės informacijos, reikalingos

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Imigracija ir Darbo migracija ES ir Lietuvoje Audra Sipavičienė TMO, EMN Migracijos svarba pasaulyje 2,9% 2,8% 2,8% 2,9% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% Iš kurių 75+ milijonai arba maždaug 1/3 yra Europoje 153 mln

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba PRANEŠIMAS nuo: kam: Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Delegacijoms Politinė deklaracija, kuria nustatomi Europos Sąju

Europos Sąjungos Taryba PRANEŠIMAS nuo: kam: Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Delegacijoms Politinė deklaracija, kuria nustatomi Europos Sąju Europos Sąjungos Taryba PRANEŠIMAS nuo: kam: Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Delegacijoms Politinė deklaracija, kuria nustatomi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės būsimų santykių pagrindiniai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

COM(2016)769/F1 - LT

COM(2016)769/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 30 COM(2016) 769 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Energijos kainos ir

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN 2351-6763 2 TURINYS PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 3 PRIEGLOBSČIO SUTEIKIMO PROCEDŪROS SCHEMA 4 PRIEGLOBSČIO PRAŠYMAI 5 SPRENDIMAI 9 DUBLINO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, APŽVALGA 2015-04-17 NR. TA-7 2 APŽVALGOS TURINYS 1. Įvadas...3

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau