UAB SME CAPITAL 3 BENDROSIOS PASKOLŲ SUTARČIŲ SĄLYGOS Aktualu nuo 2021 m. balandžio 19 d.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UAB SME CAPITAL 3 BENDROSIOS PASKOLŲ SUTARČIŲ SĄLYGOS Aktualu nuo 2021 m. balandžio 19 d."

Transkriptas

1 UAB SME CAPITAL 3 BENDROSIOS PASKOLŲ SUTARČIŲ SĄLYGOS Aktualu nuo 2021 m. balandžio 19 d. Šios UAB SME Capital 3 (juridinio asmens kodas , registruotas buveinės adresas Antano Tumėno g. 4-15, LT Vilnius, Lietuvos Respublika, įregistruota LR Juridinių asmenų registre, toliau SME Capital 3) bendrosios paskolų sutarčių sąlygos (Bendrosios sąlygos) taikomos SME Capital 3 klientams (toliau Klientas) sudariusiems su SME Capital 3 Paskolos sutartis. Šios Bendrosios sąlygos laikomos neatskiriama tokių Paskolos sutarčių dalimi. SME Capital 3 ir Klientas toliau abu kartu yra vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI Hipotekos (įkeitimo) sutartis yra sutartis, kuria, laikantis įstatymų nustatytos tvarkos ir sąlygų, Įkeičiamas turtas yra įkeičiamas SME Capital 3 naudai, siekiant užtikrinti prievolių pagal Paskolos sutartį įvykdymą. Šalys susitaria, kad Kompensacinės palūkanos bei SME Capital 3 nuostoliai, patirti dėl hipoteka (įkeitimu) užtikrinto įsipareigojimo neįvykdymo ar netinkamo vykdymo yra užtikrinami maksimaliąja hipoteka (įkeitimu), kurios dydis nurodytas Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose. Įkeičiamas turtas yra Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose numatytas nekilnojamas turtas (butas, gyvenamasis namas, žemės sklypas ir pan.) ar kitas SME Capital 3 priimtinas turtas, kuriuo užtikrinamas Kliento prievolių pagal Paskolos sutartį įvykdymas. Kompensacinės (arba Įsipareigojimų nevykdymo) palūkanos yra Kliento SME Capital 3 papildomai mokamos palūkanos nustatytu terminu nesumokėjus SME Capital 3 pagal Paskolos sutartį mokėtinų sumų arba nutraukus Paskolos sutartį SME Capital 3 iniciatyva dėl Kliento kaltės, kaip tai numatyta Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose, kurios apskaičiuojamos už visas laiku nesumokėtas sumas. Laidavimas yra konkretaus SME Capital 3 nurodyto asmens ir/arba pakankamai turto prievolei įvykdyti turinčio asmens (Laiduotojo) SME Capital 3 nustatytos formos ir turinio laidavimas, kuriuo užtikrinamas Kliento prievolių pagal Paskolos sutartį tinkamas (į-)vykdymas, o taip pat dokumentai, patvirtinantys Laiduotojo(-ų) teisę sudaryti atitinkamą laidavimo sutartį (jei taikoma). Laiduotojas yra asmuo, kuris laiduoja SME Capital 3 (jei sudaroma atskira laidavimo sutartis) už tinkamą Kliento įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įvykdymą. Mokėjimo diena yra kalendorinė diena, nurodyta Mokėjimo grafike, kurią Klientas privalo pagal Paskolos sutartį mokėti įmokas SME Capital 3. Jeigu Mokėjimo diena tenka oficialios šventės ar ne darbo dienai, tai Mokėjimo diena laikoma po ne darbo ar oficialios šventės dienos einanti darbo diena. Mokėjimų grafikas yra grafikas, kuriame nurodomos kiekvieną mėnesį Kliento SME Capital 3 mokėtinos įmokos. Palūkanos yra Kliento SME Capital 3 mokamos palūkanos, kaip tai numatyta Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose, už naudojimąsi SME Capital 3 suteiktomis piniginėmis lėšomis, kuriuos apskaičiuojamos nuo faktiškai paimtos ir dar negrąžintos Paskolos sumos. Paskola yra Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose numatyta pinigų suma, kurią SME Capital 3 įsipareigoja suteikti ne vartojimo tikslais Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytai paskirčiai, o Klientas grąžinti Paskolos sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. Paskolos administravimo mokestis yra Kliento SME Capital 3 naudai mokamas mokestis už paskolos sutarties parengimą ir administravimą, kuris yra nurodytas Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose. Paskolos sutartis yra šios bendrosios sąlygos, Paskolos sutarties specialiosios sąlygos, Mokėjimų grafikas, kiti priedai bei vėlesni Paskolos sutarties papildymai ir (ar) pakeitimai. Jeigu visa Paskola yra grąžinama suėjus galutiniam Paskolos grąžinimo terminui (nėrą Mokėjimo dienų pagal Mokėjimo grafiką), Mokėjimo grafikas nėra sudaromas. Užtikrinimo priemonės yra Paskolos sutartyje nurodytos ar nenurodytos Kliento prievolių pagal Paskolos sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo priemonės, kurios yra ar turi būti pateiktos SME Capital AIŠKINIMAS Paskolos sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra skirti patogesniam Paskolos sutarties naudojimui ir negali būti naudojami aiškinant Paskolos sutartį Paskolos sutartyje naudojamos sąvokos priklausomai nuo konteksto gali būti naudojamos daugiskaitos prasme ir atvirkščiai Paskolos sutarties dalyje Sąvokos ir sutrumpinimai paaiškintos sąvokos toliau rašomos iš didžiosios raidės ir vartojamos ta prasme, kuri yra paaiškinta Paskolos sutarties 1.1. dalyje, jeigu pagal kontekstą neturi būti suprantama kitaip.

2 2. BENDROSIOS PASKOLOS SUTEIKIMO SĄLYGOS 2.1. SME Capital 3 įsipareigoja suteikti Klientui Paskolą esant tinkamai įvykdytoms visoms žemiau nurodytoms išankstinėms sąlygoms: Klientas sumokėjo SME Capital 3 visą Paskolos administravimo mokestį; Klientas pateikė SME Capital 3 tinkamas ir SME Capital 3 priimtinomis sąlygomis sudarytas Užtikrinimo priemones ir, jeigu tai numato Lietuvos Respublikos teisės aktai, įregistravo jas kompetentingoje valstybės įstaigoje; Klientas pateikė SME Capital 3 Paskolos sutarties specialiose sąlygose numatytą draudimo sutartį, jeigu minėtose Paskolos sutarties specialiose sąlygose yra numatytas Kliento įsipareigojimas sudaryti atitinkamą draudimo sutartį; Klientas pateikė atitinkamos SME Capital 3 priimtinos formos dokumentus: Kliento veiklos dokumentus, kompetentingo Kliento organo sprendimą dėl Paskolos sutarties sudarymo ir sutarties sąlygų, kompetentingo Kliento organo sprendimą dėl Užtikrinimo priemonių sandoriu sudarymo, naujausias audituotas ir tarpines ataskaitas bei kitus SME Capital 3 pareikalautus dokumentus Nepaaiškėja, kad Paskolos sutartyje nurodyti Kliento pareiškimai ir patvirtinimai yra neteisingi ir (ar) klaidingi; Nėra Paskolos sutarties nutraukimo pagrindų ar nepaaiškėja kitų aplinkybių, keliančių abejonių dėl Kliento ir/arba Laiduotojo galimybių grąžinti Paskolą ir/arba tinkamai įvykdyti kitas Paskolos sutarties sąlygas Klientas ir (arba) už Kliento prievoles laiduojantys (garantuojantys) asmenys įvykdė visus kitus šioje Paskolos sutartyje ir (arba) jos prieduose tiesiogiai įvardintas Paskolos suteikimo sąlygas Užtikrinimo priemonių sandoriai sudaromi SME Capital 3 priimtinomis sąlygomis ir tuo atveju, jei Klientas ar trečiasis asmuo, turintis sudaryti Užtikrinimo priemonių sandorį, atsisakys sudaryti jį SME Capital 3 priimtinomis sąlygomis, bus laikoma, kad Klientas neįvykdė savo įsipareigojimų dėl Užtikrinimo priemonių pateikimo Paskolos lėšos išmokamos Klientui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po visų Paskolos sutartyje numatytų dokumentų gavimo ir Paskolos sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1. punkte nurodytų išankstinių sąlygų įvykdymo SME Capital 3 leidus, Paskolos sutarties Bendrųjų sąlygų punkto taikymas gali būti atidėtas ir Paskola suteikiama iki Kliento Užtikrinimo priemonių suteikimo Jei iki Paskolos lėšų išmokėjimo bet kuri iš Paskolos sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1. punkte nurodytų sąlygų nevykdoma ir (arba) buvo gauta neigiama informacija apie Kliento mokumą (pavyzdžiui, informacija apie Kliento sunkumus vykdant finansinius įsipareigojimus, neigiamus Kliento finansinius rodiklius, Kliento skolas valstybės institucijoms arba taikomus areštus ir pan.), SME Capital 3 turi teisę sustabdyti Paskolos lėšų išmokėjimą ir vienašališkai nutraukti Paskolos sutartį. SME Capital 3 neprivalo nurodyti tokio sprendimo motyvų. Šiuo atveju SME Capital 3 turi teisę nutraukti Paskolos sutartį nuo SME Capital 3 pranešime nurodytos dienos. Tokiu atveju Kliento SME Capital 3 pagal Paskolos sutartį sumokėti mokesčiai (Paskolos administravimo mokestis, taip pat bet kokie mokesčiai susiję su Užtikrinimo priemonių suteikimu, be kita ko, Hipotekos (įkeitimo) sutarties, įskaitant jos pakeitimus, notariniu patvirtinimu, įregistravimu ir išregistravimu hipotekos įstaigoje, Įkeičiamo turto vertinimu (pakartotiniu vertinimu), draudimu ir kt.) Klientui negrąžinami ir Kliento dėl to patirti nuostoliai (jeigu tokių būtų) neatlyginami. Jei Paskolos administravimo mokestis nebuvo sumokėtas, Klientas privalo jį sumokėti SME Capital Klientas turi teisę iš anksto raštu informavęs SME Capital 3 atsisakyti imti visą arba dalį Paskolos, jei sumoka SME Capital 3 visas iki tol pagal Paskolos sutartį mokėtinas pinigų sumas (įskaitant, tačiau neapsiribojant: paskolos administravimo mokestį, nurodytą Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose) SME Capital 3 neatsako už Kliento materialinius ir bet kokius kitokius (tiesioginius ar netiesioginius) nuostolius, susijusius su Paskolos lėšų neišmokėjimu, jeigu SME Capital 3 nesuteikdamas Paskolos veikė pagal Paskolos sutarties nuostatas. 3. PASKOLOS GRĄŽINIMAS 3.1. Klientas įsipareigoja grąžinti SME Capital 3 visą jam pagal Paskolos sutartį suteiktą Paskolą sumomis ir terminais, nurodytais Mokėjimų grafike, pradedant grąžinimą nuo Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytos Paskolos grąžinimo pradžios datos ir grąžinti visą paimtą Paskolą ne vėliau kaip iki galutinio Paskolos grąžinimo termino. Jeigu visa Paskola yra grąžinama suėjus galutiniam Paskolos grąžinimo terminui (nėra Mokėjimo dienų pagal Mokėjimo grafiką), Mokėjimo grafikas nėra sudaromas ir Paskola grąžinama suėjus galutiniam Paskolos grąžinimo terminui. 2

3 3.2. Jeigu Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose ar Paskolos sutarties prieduose nenumatyta kitaip, Paskolos grąžinimo įmokos ir Paskolos sutarties specialiojoje dalyje nustatytos Palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį Mokėjimo grafike nurodytą Mokėjimo dieną. Įmokų dydį apskaičiuoja ir Mokėjimų grafiką sudaro SME Capital 3. Klientui pasinaudojus teise gauti ne visą paskolos sumą, SME Capital 3 turi teisę vienašališkai pakeisti Mokėjimų grafiką, proporcingai atsižvelgiant į paimtą paskolos dalį. Už mokamas Palūkanas SME Capital 3 kiekvieną mėnesį Klientui pateikia sąskaitą-faktūrą. Šalys gali susitarti, kad visos Palūkanos už suteiktą Paskolą turi būti sumokėtos avansu Paskolos suteikimo dieną Visi Kliento mokėjimai privalo būti atliekami į šioje Paskolos sutartyje nurodytą SME Capital 3 banko sąskaitą ta valiuta, kuria išmokėta Paskola, išskyrus, kai atskirose Paskolos sutarties nuostatose aiškiai nurodoma kitaip Klientas, įspėjęs SME Capital 3 raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, turi teisę grąžinti Paskolą ar jos dalį prieš Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose ir/ar Mokėjimų grafike nustatytus (-tą) terminus (-ą). Jeigu Klientas grąžina Paskolą ar jos dalį anksčiau Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose ir (ar) Mokėjimų grafike nustatyto Paskolos ar jos dalies grąžinimo termino, tai jis kartu su grąžinama Paskola ar jos dalimi turi sumokėti SME Capital 3 Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose numatytą priešlaikinio Paskolos grąžinimo mokestį. Jeigu Klientas grąžina Paskolą ar jos dalį anksčiau Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose ir (ar) Mokėjimų grafike nustatyto Paskolos ar jos dalies grąžinimo termino ir apie tai šiame punkte nustatytu terminu neįspėja SME Capital 3, Klientas tokiu atveju įsipareigoja sumokėti ir visas palūkanas, kurias už tokią iš anksto grąžinamą Paskolos dalį Klientas būtų turėjęs mokėti SME Capital 3 iki Sutartyje ar prieduose nustatytos jos grąžinimo datos Jei Klientas grąžina prieš nustatytus terminus dalį negrąžintos Paskolos, tai laikoma, kad Klientas grąžino tas Paskolos dalis, kurių Paskolos sutartyje numatyti grąžinimo terminai yra anksčiausi Tuo atveju, jeigu Klientas turės įsiskolinimų SME Capital 3 tiek pagal Paskolos sutartį, tiek ir pagal kitas tarp SME Capital 3 ir Kliento sudarytas sutartis ir SME Capital 3 gaus iš Kliento mažesnę sumą nei visa Kliento SME Capital 3 mokėtina suma, tai SME Capital 3, nepriklausomai nuo Kliento nurodytos mokėjimo paskirties, savo nuožiūra paskirstys, kokiu eiliškumu ir kokie įsipareigojimai bus dengiami iš SME Capital 3 gautos sumos. 4. PALŪKANŲ SKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS 4.1. Už visą naudojimąsi SME Capital 3 suteiktomis Paskolos piniginėmis lėšomis laikotarpį, iki nustatytų Paskolos sumų grąžinimo terminų, Klientas moka SME Capital 3 Specialiosiose sąlygose nustatytas Palūkanas, kurios skaičiuojamos nuo faktiškai suteiktos ir dar negrąžintos Paskolos sumos. Apskaičiuojant Palūkanas kiekvienam faktiniam mėnesiui, laikoma, kad toks atitinkamas mėnuo turi faktinį kalendorinių dienų skaičių, o metai turi 360 (tris šimtus šešiasdešimt) dienų. Apskaičiuojant palūkanas nepilnam mėnesiui, t.y. faktinėms dienoms, palūkanos apskaičiuojamos vadovaujantis Specialiosiose sąlygose aprašytu skaičiavimo metodu Palūkanos skaičiuojamos nuo pirmos Paskolos suteikimo dienos iki Sutartyje ar jos prieduose nustatyto Paskolos sugrąžinimo termino SME Capital 3 dienos. Jeigu Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose ir / ar Mokėjimų grafike nenurodyta kitaip, Palūkanos mokamos laikantis šių sąlygų: Pirmos Palūkanos, priskaičiuotos už laikotarpį nuo faktiškos Paskolos ar jos dalies suteikimo dienos iki artimiausios po to einančios Mokėjimo dienos, sumokamos tą Mokėjimo dieną; Kitos Palūkanos, priskaičiuotos už laikotarpį nuo kiekvienos Mokėjimo dienos (imtinai) iki sekančios Mokėjimo dienos, sumokamos už praėjusį laikotarpį kiekvieną Mokėjimo dieną; Tuo atveju, jei visos Paskolos grąžinimo data nesutampa su Mokėjimo diena, visos priskaičiuotos Palūkanos turi būti sumokėtos visos Paskolos grąžinimo SME Capital 3 dieną Laiku nesumokėjus SME Capital 3 bet kurių pagal Paskolos sutartį mokėtinų sumų arba nutraukus Paskolos sutartį SME Capital 3 iniciatyva dėl Kliento kaltės, siekiant kompensuoti SME Capital 3 patiriamą žalą bei atlyginti SME Capital 3 patiriamus nuostolius, taip pat dėl mokėjimo terminų praleidimo padidėjusio Kliento rizikingumo, Klientas moka SME Capital 3 Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Kompensacines palūkanas. Aiškumo dėlei, Šalys susitaria, jog už visą laikotarpį, nuo bet kurios Paskolos grąžinimo įmokos mokėjimo termino pabaigos arba nuo Paskolos sutarties nutraukimo dienos, iki tokios įmokos faktinio grąžinimo dienos, Klientas moka tik Kompensacines palūkanas Palūkanų ir Kompensacinių palūkanų mokėjimui taikomas Paskolos sutarties Bendrųjų sąlygų 4.3 punktas. 3

4 5. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS 5.1. Klientas turi teisę: Šioje Paskolos sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis grąžinti visą Paskolą ar jos dalį anksčiau nei Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose ir/arba Mokėjimų grafike numatyti grąžinimo terminai (-as); Susipažinti su savo, savo darbuotojų asmens duomenimis, tvarkomais SME Capital 3, bei reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; Negalint tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtų finansinių įsipareigojimų raštu kreiptis į SME Capital 3 dėl Paskolos sąlygų pakeitimo; Kitas Paskolos sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises Klientas įsipareigoja: Naudoti Paskolą pagal Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą paskirtį; Sudaryti su SME Capital 3 Užtikrinimo priemonių sutartis, nurodytas Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose, ir/ar užtikrinti jų sudarymą (jei prievolių pagal Paskolos sutartį įvykdymą užtikrina trečiasis asmuo) bei, jei tai numato Lietuvos Respublikos teisės aktai, įregistruoti Užtikrinimo priemonių sutartis atitinkamose institucijose. Šiame punkte numatyti Kliento įsipareigojimai apima ir visų dokumentų, reikalingų Užtikrinimo priemonių sutartims tinkamai sudaryti, pateikimą; Apmokėti Užtikrinimo priemonių sandorių parengimo, sudarymo, pakeitimo, papildymo, įvertinimo, įregistravimo ir visas kitas išlaidas ir su tuo susijusius mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant Hipotekos (įkeitimo) sutarties (-čių) notarinio patvirtinimo ir įregistravimo Hipotekos registre, taip pat pakeitimų bei išregistravimo išlaidas; Paskolos sutartyje numatytais terminais priimti ir grąžinti Paskolą kartu su mokėtinomis Palūkanomis bei vykdyti kitus Paskolos sutartyje numatytus mokėjimus SME Capital 3; Laiku nesumokėjus SME Capital 3 pagal Paskolos sutartį mokėtinų sumų mokėti Kompensacines palūkanas, nurodytas Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nuo negrąžintos Paskolos sumos iki visiško skolos sumokėjimo SME Capital 3 dienos, nepriklausomai nuo Paskolos sutarties nutraukimo Nedelsiant atlyginti SME Capital 3 visas jos patirtas išlaidas, susijusias su skolos pagal Paskolos sutartį išieškojimu Be SME Capital 3 išankstinio raštiško sutikimo Klientas negali: parduoti, dovanoti, mainyti ar kitaip perleisti, įkeisti, išnuomoti, suteikti panaudai ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims Įkeičiamą turtą (juo disponuoti), bloginti jo būklę, apsunkinti ir suvaržyti jo bet kokia daiktine ar prievoline teise ar bet kokiais kitais būdais; vykdyti susijungimus, išskaidymus, atsiskyrimus, sujungimus ar kitus panašius Kliento struktūros pakeitimus, kurie galėtų iš esmės neigiamai paveikti SME Capital 3 poziciją; keisti Kliento teisinį statusą ar veiklos sritį; perleisti savo teises ir / ar pareigas pagal Paskolos sutartį tretiesiems asmenims; laiku neįvykdžius bet kokių mokėjimo įsipareigojimų SME Capital 3 tuo pačiu metu investuoti į kitas įmones; nutraukti Kliento verslą, jį esmingai sumažinti arba perduoti kitai šaliai; mažinti Kliento įstatinį kapitalą; vykdyti svarbius pakeitimus tarp Kliento akcininkų, pavyzdžiui kai vienas akcininkas arba grupė susijusių asmenų siekia sukoncentruoti daugiau kaip 10 (dešimt) procentų akcijų SME Capital 3 nurodymu atlikti Įkeičiamo turto vertinimą. Jeigu SME Capital 3 nurodymu atlikus Įkeičiamo turto vertinimą paaiškėja, jog SME Capital 3 Įkeičiamo turto vertė yra mažesnė negu Paskolos suma arba SME Capital 3 Įkeičiamo turto vertė sumažėjo dėl Kliento kaltės ir / ar išanalizavus Kliento finansinę būklę paaiškėja, jog Klientas nebegalės laiku ir tinkamai įvykdyti įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį, tai Klientas SME Capital 3 pareikalavus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų turi pateikti papildomų Užtikrinimo priemonių ir/ar grąžinti tokią Paskolos dalį, kurios SME Capital 3 pareikalavo raštu; Saugoti ir tvarkyti Įkeičiamo turto teisinę ir techninę dokumentaciją, įrašant ir registruojant visus daromus pakeitimus ir pateikti ją per 7 (septynias) dienas nuo SME Capital 3 pareikalavimo; 4

5 Pateikti SME Capital 3 tokią informaciją žemiau nurodytais terminais ir tvarka: Kliento vadovo ir vyr. finansininko pasirašytas bei Kliento antspaudu, jei taikoma, patvirtintas Kliento ir / arba Kliento įmonių grupės, Laiduotojo metines ataskaitas su priedais ir auditoriaus ataskaitą, parengtą vadovaujantis Tarptautiniais apskaitos standartais per 4 (keturis) mėnesius nuo kiekvienų atitinkamų finansinių metų pabaigos; Kliento vadovo ir vyr. finansininko pasirašytas bei Kliento antspaudu, jei taikoma, patvirtintas Kliento ir / arba Kliento įmonių grupės, Laiduotojo tarpines finansines ataskaitas kas ketvirtį, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį po ataskaitinio ketvirčio pabaigos Nepriklausomai nuo Kliento teisinės formos Paskolos sutarties galiojimo metu, per 7 (septynias) dienas nuo SME Capital 3 pareikalavimo, pateikti bet kokius finansinius dokumentus, reikalingus Kliento finansinei būklei nustatyti, o taip pat įrodymus, kad Klientas vykdė bei vykdo savo įsipareigojimus kitoms kredito bei finansų įstaigoms. SME Capital 3 pateikiami dokumentai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir buhalterinės apskaitos reikalavimus; Klientas privalo nedelsdamas, be ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, raštu informuoti SME Capital 3, jeigu: keičiasi bet kokie Kliento duomenys, fiksuojami valstybiniuose registruose, ir (arba) keičiasi Kliento įstatai; keičiasi bet kokie Laiduotojo duomenys, fiksuojami valstybiniuose registruose, ir / arba keičiasi Laiduotojo įstatai; keičiasi Kliento valdymo organų nariai ir / arba auditorius; Kliento kompetentingas valdymo organas nusprendžia reorganizuoti, nutraukti veiklą (likviduotis be teisių perėmimo) arba kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba pradėti neteisminę bankroto procedūrą arba dėl šių procedūrų į teismą kreipiasi kiti asmenys; Laiduotojo kompetentingas valdymo organas nusprendžia reorganizuoti, nutraukti veiklą (likviduotis be teisių perėmimo) arba kreiptis į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo arba pradėti neteisminę bankroto procedūrą; miršta Laiduotojas; esmingai keičiamos Kliento investicijos kitose įmonėse; teisme ar kitoje ginčus nagrinėjančioje institucijoje Klientui pareikštas reikalavimas arba areštuojamas visas ar dalis Kliento turto ar kitaip apribojamos nuosavybės teisė į jį, arba Klientui iškelta baudžiamoji byla; Klientui paskiriamos valstybės institucijų sankcijos, kurios galėtų smarkiai neigiamai paveikti Kliento verslą, turtą ar finansinę būklę; SME Capital 3 naudai įkeistas turtas yra sunaikintas, sužalotas ar dėl kitų priežasčių sumažėjo jo vertė; Pateikiama pretenzija į SME Capital 3 įkeistą turtą; Klientas negalės tinkamai vykdyti Paskolos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų; įvyksta kiti svarbūs pasikeitimai, galintys turėti įtakos Paskolos sutarties vykdymui (pvz. inicijuojama Kliento bankroto arba restruktūrizavimo procedūra ar kt.) ir kokių su tuo susijusių priemonių ėmėsi Klientas Pateikti per SME Capital 3 nurodytą terminą SME Capital 3 priimtiną papildomą Užtikrinimo priemonę, jei to pareikalauja SME Capital 3 Paskolos sutarties Bendrųjų sąlygų punkte numatytais atvejais; Jeigu Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose yra numatytas paskolų subordinavimas, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo paskolos sutarčių su trečiaisiais asmenimis sudarymo pateikti SME Capital 3 priimtinos formos ir turinio susitarimą (-us), kuriuo(-iais) būtų subordinuotos Kliento paskolos, gautos iš trečiųjų asmenų, Paskolos pagal šią Paskolos sutartį atžvilgiu; Supažindinti (informuoti) trečiuosius asmenis, užtikrinusius/ketinančius užtikrinti Kliento prievolių pagal Paskolos sutartį įvykdymą, ir (arba) su Paskolos sutarties vykdymu susijusius asmenis su pagrindinėmis Paskolos sutarties sąlygomis ir jų pakeitimais; Vykdyti kitas Paskolos sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas Jeigu Paskolos sutartis sudaryta su keliais Paskolos gavėjais (Klientais), visi Paskolos gavėjai turi 5

6 solidarią pareigą vykdyti Paskolos sutartyje numatytus įsipareigojimus SME Capital 3 naudai, nepriklausomai nuo to, ar Paskolos lėšomis buvo tenkinami jų visų, ar tik vieno iš jų poreikiai. 6. SME CAPITAL 3 TEISĖS IR PAREIGOS 6.1. SME Capital 3 turi teisę: Be atskiro įspėjimo visiškai ar iš dalies atsisakyti suteikti Paskolą, jei po Paskolos sutarties pasirašymo Klientas nevykdo (ar neįvykdo) Paskolos sutartyje numatytų Paskolos suteikimo sąlygų; Nurodyti Klientui kitą banko sąskaitą, į kurią turi būti grąžinama Paskola ir atliekami kiti mokėjimai pagal Paskolos sutartį; Atsisakyti vertinti finansinių įsipareigojimų nevykdančio Kliento skolos pertvarkymo galimybes, jei Klientas nepateikia SME Capital 3 reikiamos informacijos, tokia SME Capital 3 turima informacija neleidžia pagrįstai prognozuoti Kliento pajamų ir išlaidų, Klientas atsisako bendradarbiauti ir (ar) pateikia melagingą arba tikrovės neatitinkančią informaciją; Fiksuoti Įkeičiamo turto būklę, reikalauti ir gauti iš Kliento visą SME Capital 3 reikalingą informaciją ir dokumentus, susijusius su Kliento finansine ir turtine padėtimi. Klientas neatšaukiamai sutinka ir suteikia SME Capital 3 ir (ar) SME Capital 3 pasitelktiems tretiesiems asmenims teisę šiame punkte nurodytais tikslais fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus; Reikalauti iš Kliento pateikti dokumentus, patvirtinančius Paskolos panaudojimą pagal Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą tikslą; Pateikti informaciją apie Klientą asmenims, užtikrinusiems Kliento prievolių įvykdymą (Laiduotojams, Įkeičiamo turto savininkams ir pan.), susijusioms įmonėms, tretiesiems asmenims, teikiantiems SME Capital 3 paslaugas, atliekantiems SME Capital 3 auditą ir pan. (kiek tai būtina minėtoms paslaugos suteikti), Lietuvos bankui, kuris tvarko paskolų rizikos duomenų bazę, kitiems asmenims Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Paskolos sutartyje numatytais kitais atvejais arba kai Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo Paskolos sutartyje numatytus įsipareigojimus; Savo nuožiūra bet kada ir be jokių apribojimų perleisti visas SME Capital 3 į Klientą įgytas reikalavimo teises ar jų dalį, kilusias iš Paskolos sutarties ir (ar) Užtikrinimo priemonių sutarčių, tiek atlygintinai, tiek ir neatlygintinai, SME Capital 3 pasirinktiems asmenims; Pasirinkti, kokiu eiliškumo ir kurias Užtikrinimo priemones realizuoti nepriklausomai nuo Kliento duodamo priešingo nurodymo; Pareikalauti papildomos Užtikrinimo priemonės, jeigu: SME Capital 3 naudai įkeisto turto (Įkeisto turto) vertė sumažėja daugiau kaip 15% nuo turto rinkos vertės Paskolos sutarties sudarymo metu; Įvyksta bet kuri iš Paskolos sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1. punkte nurodytų aplinkybių; Pradedama juridinio asmens, pateikusio Kliento prievolių pagal Paskolos sutartį Užtikrinimo priemonę, reorganizavimo, restruktūrizavimo, bankroto arba likvidavimo procedūra; Atsiranda kitos aplinkybės, kurios, SME Capital 3 nuomone, pateisina tokį reikalavimą yra pagrįstai būtinos reikalavimams užtikrinti Jeigu SME Capital 3 bet kuriuo metu gauna iš Kliento mažesnę sumą nei jo mokėtina pagal Paskolos sutartį suma, savo nuožiūra paskirstyti tokį mokėjimą Kliento įsiskolinimo dengimui, nežiūrint į jokį kitą Kliento duodamą priešingą nurodymą SME Capital 3 turi teisę nedelsiant pateikti apmokėjimui šios Paskolos sutarties vykdymo užtikrinimui išduotą vekselį (kai toks yra išduotas) Klientui ir už vekselio apmokėjimą laidavusiems asmenims, jeigu Klientas yra neįvykdęs prievolės laiku apmokėti bet kurios pagal šią Paskolos sutartį mokėtinos sumos SME Capital 3 arba jeigu SME Capital 3 kyla pagrįstų abejonių, kad Klientas yra (ar gali tapti) nemokus arba prieš Klientą pradėta (ar gali būti pradėta) bankroto arba restruktūrizavimo procedūra, Klientas yra (ar gali būti) likviduotas arba reorganizuojamas, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia abejonių dėl Kliento ir/arba Kliento laiduotojo (garanto) galimybių tinkamai įvykdyti Paskolos sutarties sąlygas (pvz. Klientas turi skolų valstybės institucijoms, Kliento turtui pritaikomas areštas ir pan.) Kitas Paskolos sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises Klientui delsiant vykdyti bet kokius savo mokėjimo įsipareigojimus pagal šią ar bet kurias kitas su UAB SME Capital 3 sudarytas sutartis daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, teikti informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir 6

7 6.2. SME Capital 3 privalo: turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, kredito biurui UAB Creditinfo Lietuva (įmonės kodas: , adresas: A. Goštauto g. 40A, LT Vilnius, Lietuva, tel.: (8 5) ). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Kliento informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas Kliento savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Kliento galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama Kliento pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Klientas turi teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau informacijos teikiama Suteikti Klientui Paskolą Paskolos sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis; Įskaityti anksčiau grąžinamą Paskolą ar jos dalį Paskolos sutarties Bendrųjų sąlygų 3.4. punkte numatyta tvarka; Neatskleisti Kliento, jo darbuotojų asmens duomenų ir kitos konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Paskolos sutarties Bendrųjų sąlygų punkte numatytas išimtis; Priimti Kliento prašymus, skundus, kitus reikalavimus ir į juos atsakyti įstatymų nustatyta tvarka ir terminais; Nesudaryti kliūčių Klientui tinkamai ir laiku vykdyti savo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį bei vykdyti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintą šalių pareigą bendradarbiauti ir kooperuotis; Stebėti Kliento Paskolos sutartimi prisiimtų finansinių įsipareigojimų SME Capital 3 vykdymą ir informuoti Klientą apie nevykdomus įsipareigojimus; Klientui kreipųsis į SME Capital 3 raštu sudaryti sąlygas konfidencialiai aptarti finansinių įsipareigojimų nevykdymo priežastis ir, jei tai objektyviai įmanoma (jei yra objektyvių duomenų, jog Klientas sugebės grąžinti susidariusią skolą ir toliau tinkamai vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus), pasiūlyti galimus ir SME Capital 3 priimtinus skolos pertvarkymo būdus; Kliento prašymu peržiūrėti Klientui taikomas įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įvykdymo Užtikrinimo priemones; Vykdyti kitas Paskolos sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas Tuo atveju, jeigu tarp Kliento ir SME Capital 3 galioja kitos sutartys arba susitarimai, pagal kuriuos arba kitais pagrindais Šalys turi tarpusavio įsipareigojimų, SME Capital 3 bet kokį Kliento atliktą apmokėjimą SME Capital 3 arba bet kokią mokėtiną Klientui sumą, neatsižvelgiant į tai, koks nurodytas mokėjimo pagrindas ir paskirtis, turi teisę savo nuožiūra, vienašališkai įskaityti kaip apmokėjimą SME Capital 3 pagal bet kokią sutartį, susitarimą arba bet kokiu kitokiu teisėtu pagrindu. SME Capital 3 taip pat turi teisę užskaityti iš Kliento gautą mokėjimą pagal bet kurią Klientui išrašytą sąskaitą ar įmoką, nepaisant Kliento nurodytos mokėjimo paskirties Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Klientas yra sudaręs sutartį(-is) ir su kitomis SME Capital 3 grupės įmonėmis, SME Capital 3 turi teisę, esant kitų SME Capital 3 grupės įmonių vykdytiniems reikalavimams į Klientą, iš Kliento pagal Paskolos sutartį gautą apmokėjimą (visą arba jo dalį) perleisti kitai SME Capital 3 grupės įmonei. Tokiu atveju SME Capital 3 ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo apmokėjimo iš Kliento gavimo informuoja Klientą, kad iš Kliento pagal Paskolos sutartį gautas mokėjimas (visas arba dalis) buvo perleistas kitai SME Capital 3 grupės įmonei, kuri atitinkamai gautą sumą panaudos vykdytinų Kliento prievolių padengimui. Tokiu atveju laikoma, kad Klientas, nepaisant atlikto mokėjimo (ir neatsižvelgianti kas buvo nurodyta pavedimo paskirtyje) nėra įvykdęs prievolės atsiskaityti su SME Capital 3 pagal Paskolos sutartį toje dalyje, kiek buvo perleista kitai SME Capital 3 grupės įmonei. 7. DRAUDIMAS 7.1. Jei Paskolos sutarties specialiose sąlygose nenurodyta kitaip, SME Capital 3 Įkeičiamas turtas, 7

8 išskyrus žemės sklypus, sąskaitas ir turtines teises (jei tokios įkeičiamos), draudžiamas toliau šiame Paskolos sutarties skyriuje numatytomis sąlygomis Įkeičiamas turtas yra draudžiamas SME Capital 3 naudai, todėl Įkeičiamo turto draudimo sutartyje turi būti nurodyta, kad draudimo išmokos gavėjas yra SME Capital 3. Klientas įsipareigoja pateikti SME Capital 3 turto ir / ar kitokį draudimo polisą, kuriame naudos gavėju būtų nurodytas SME Capital 3, bei įmokų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus Įkeičiamas turtas draudžiamas visam Paskolos sutarties galiojimo laikotarpiui, įskaitant ir laikotarpį nuo Paskolos grąžinimo paskutinės dienos iki visiško prievolių pagal Paskolos sutartį įvykdymo, jei Klientas Paskolos sutartyje nustatytais terminais negrąžina Paskolos, Palūkanų ar neatlieka kitų mokėjimų SME Capital 3 pagal Paskolos sutartį Įkeičiamas turtas draudžiamas SME Capital 3 priimtinoje draudimo bendrovėje Nekilnojamojo turto draudimo suma turi būti ne mažesnė nei turto atkuriamoji (statybinė) vertė, kilnojamojo turto draudimo suma turi būti ne mažesnė nei turto rinkos ar likutinė (balansinė) vertė. Atskirais atvejais ir SME Capital 3 raštu sutikus įkeičiamas turtas gali būti draudžiamas proporciniu draudimu (draudimo suma mažesne už turto vertę) Nekilnojamasis turtas turi būti draudžiamas nuo sunaikinimo ar sugadinimo dėl ugnies, vandens poveikio (vandentiekio, šildymo sistemos, kanalizacijos avarijos ir pan.), trečiųjų asmenų neteisėtos veikos (padegimo, sprogimo ir kt.), gamtinių jėgų (potvynio, audros, liūties, krušos, gausaus prisnigimo, grunto suslūgimo ir pan.), išskyrus atvejus, kai Įkeičiamas turtas dar yra statomas. Kilnojamasis turtas turi būti draudžiamas nuo sunaikinimo ar sugadinimo dėl ugnies, vandens poveikio (vandentiekio, šildymo sistemos, kanalizacijos avarijos ir pan.), trečiųjų asmenų neteisėtos veikos (padegimo, sprogimo ir kt.), gamtinių jėgų (potvynio, audros, liūties, krušos, gausaus prisnigimo, grunto suslūgimo ir pan.), autoįvykių, vagystės, daikto pažeidimo dėl bet kokių asmenų veiksmų, daikto pažeidimo jį gabenat ar bet kokiu būdu atsiskyrus nuo tvirtinimo konstrukcijų Tais atvejais, kai Įkeičiamas turtas yra nebaigtas statyti, jis draudžiamas statybų draudimu. Pasibaigus statybų draudimui, Klientas įkeistą daiktą turi apdrausti nuo visų rizikų kaip numatyta Paskolos sutarties Bendrųjų sąlygų 7.6 punkte Kliento pareiga užtikrinti Įkeičiamo turto draudimą galioja ir tuo atveju, jeigu Hipotekos (įkeitimo) sutartį ir (arba) draudimo sutartį turi sudaryti tretieji asmenys Klientas įsipareigoja nekeisti Įkeičiamo turto draudimo sutarties sąlygų be SME Capital 3 rašytinio sutikimo SME Capital 3 gautą draudimo išmoką turi teisę naudoti Kliento įsiskolinimui pagal Paskolos sutartį dengti. Jei yra padengiamas visas įsiskolinimas pagal Paskolos sutartį, likusi draudimo išmokos suma yra pervedama Įkeičiamo turto savininkui Klientas sutinka, kad SME Capital 3 gautų informaciją iš draudimo įmonės apie Įkeičiamo turto draudimą ir jo sąlygas, draudimo įmokos sumokėjimą ar nesumokėjimą, draudimo sutarties pratęsimą ar nepratęsimą Jei Paskolos sutarties specialiose sąlygose nenurodyta kitaip, Įkeičiamas turtas turi būti įvertintas SME Capital 3 priimtinų nepriklausomų turto vertintojų. Įkeičiamas turtas turi būti pakartotinai įvertintas pagal SME Capital 3 pareikalavimą Klientas, SME Capital 3 pareikalavus, privalo raštu informuoti SME Capital 3 apie tai, kaip jis vykdo (įvykdė) draudimo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį SME Capital 3 turi teisę, su kuria Klientas sutinka ir jai neprieštarauja, Kliento sąskaita pagal Paskolos sutarties sąlygas atlikti Įkeisto turto vertinimą ir apdrausti SME Capital 3 naudai Įkeičiamą turtą iki visų Kliento įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį tinkamo įvykdymo. Tokiu atveju Klientas privalo padengti atitinkamus SME Capital 3 patirtus kaštus, įskaitant, bet neapsiribojant periodines draudimo įmokas Klientas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas Klientui sužinojus apie draudžiamąjį įvykį (ar potencialų draudžiamąjį įvykį) raštu informuoti SME Capital 3 apie tokį įvykį, dėl kurio buvo sugadintas ar sunaikintas Įkeičiamas turtas. 8. KLIENTO PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS 8.1. Pasirašydamas Paskolos sutartį ir sutikdamas su šiomis Bendrosiomis sąlygomis: Klientas užtikrina, kad jis turi teisę ir visus reikiamus įgalinimus vykdyti Paskolos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, sudaryti Paskolos sutartį, Užtikrinimo priemonių sandorius bei visus kitus susijusius sandorius ir šių sandorių sudarymas neprieštarauja ir neprieštaraus įstatymams, Kliento pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis prisiimtiems įsipareigojimams, taip pat yra gauti visi reikalingi valstybės institucijų ar kitų asmenų leidimai Paskolos sutarčiai ir Užtikrinimo priemonių sutartims sudaryti Klientas patvirtina, kad asmenys, užtikrinantys Kliento prievolių pagal Paskolos sutartį įvykdymą (be kita ko, Laiduotojai, Įkeičiamo turto savininkai, asmenys laiduojantys Kliento 8

9 išduodame vekselyje) Paskolos sutarties pasirašymo dieną turi pakankamai turto ir yra pajėgūs visa apimtimi užtikrinti Kliento prievolių iš Paskolos sutarties įvykdymą Klientas užtikrina, kad SME Capital 3 pateiktoje paraiškoje bei kituose dokumentuose, pateiktuose SME Capital 3 ryšium su Paskolos gavimu, nurodyti duomenys yra teisingi, be nutylėjimų ir atspindi faktinę padėtį Klientas patvirtina, kad visa informacija ir / ar finansinės ataskaitos, Kliento pateiktos SME Capital 3, yra teisingi, tikslūs bei neklaidinantys, tokia informacija ir / ar finansinės ataskaitos nenuslėpė jokios esminės informacijos, nuo tokios informacijos ir / ar finansinių ataskaitų pateikimo neįvyko niekas, kas darytų tą informaciją ir / ar finansines ataskaitas neteisingomis ar klaidinančiomis, visos prognozės ir teiginiai Kliento pateikti SME Capital 3 buvo atlikti sąžiningai ir gera valia po tinkamo ir rūpestingo tyrimo; Klientas pareiškia, kad Paskolos sutarties pasirašymo dieną jis neturi jokių kitų finansinių įsipareigojimų pagal kredito, paskolos, garantijos išleidimo, išperkamosios nuomos, finansinio lizingo, laidavimo, garantijos, turto įkeitimo sutartis (hipotekos ar įkeitimo lakštus), išskyrus tuos įsipareigojimus, kurie yra Šalims žinomi Paskolos sutarties pasirašymo dieną pagal Kliento SME Capital 3 pateiktą paraišką Paskolai gauti ar kitą raštą Klientas patvirtina, kad Klientas nėra nemokus, likviduojamas, reorganizuojamas ar administruojamas, jam nėra taikoma nemokumo, restruktūrizavimo ar analogiška procedūra, viso Kliento turto, verslo ar jų dalies atžvilgiu nėra paskirtas administratorius arba kitas atitinkantis asmuo Klientas sutinka, kad SME Capital 3 rinktų visą Paskolos sutartyje nurodytą informaciją apie Klientą, tvarkytų jo (ar darbuotojų) asmens duomenis vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais šios Paskolos sutarties vykdymo ir (ar) pažeistų civilinių teisių gynimo tikslu Klientas pareiškia, kad teisme ar arbitraže šiuo metu nevyksta ir, kiek žinoma, - negresia joks bylinėjimasis, arbitražo ar administracinės procedūros, nėra valstybės institucijų paskirtų kokių nors sankcijų, kurios galėtų smarkiai neigiamai paveikti Kliento verslą, turtą ar finansinę būklę, išskyrus iki Paskolos sutarties sudarymo SME Capital 3 atskleistus atvejus Klientas patvirtina, kad su visomis Paskolos sutarties sąlygomis susipažino iki Paskolos sutarties sudarymo, jos yra Klientui aiškios, suprantamos ir Klientas su jomis sutinka. Nei viena iš šioje Paskolos sutartyje numatytų sąlygų Klientui nėra siurprizinė ar netikėta. Klientas veikia savo rizika kaip apdairus ir rūpestingas komercinis subjektas Klientas patvirtina, kad Paskolos sutarties specialiosios sąlygos buvo aptartos su Klientu individualiai Klientas prisiima visą su galimu Paskolos valiutos kurso pasikeitimu susijusią riziką su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis Klientas patvirtina, kad Paskolos sutartį pasirašęs Kliento atstovas veikia įgalinimų ribose, kuriuos Klientas jam suteikė nepažeisdamas teisės aktų, savo įstatų, kitų steigimo dokumentų, valdymo organų reglamentų ir kitų norminių aktų reikalavimų. Toks Paskolos sutartį pasirašęs Kliento atstovas yra tinkamai įgaliotas atstovauti Klientą bet kokiu su šios Paskolos sutarties vykdymu susijusiu klausimu, įskaitant, bet neapsiribojant žodinių ar rašytinių prašymų, nurodymų, informacijos ar dokumentų pateikimu, taip pat pasirašyti Kliento vardu. Klientas įsipareigoja nedelsiant informuoti SME Capital 3 apie bet kokius Paskolos sutartyje nurodytų asmenų ir / ar jų duomenų ir / ar įgalinimų pasikeitimus, kurie įsigalioja ir tampa privalomi SME Capital 3 tik nuo jo patvirtinimo apie atitinkamo pranešimo gavimą SME Capital 3 dienos, jei tokiuose pranešimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data. 9. PASKOLOS SUTARTIES NEVYKDYMO PASEKMĖS 9.1. Šalys susitaria esminiu Paskolos sutarties pažeidimu, leidžiančiu SME Capital 3 vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Paskolos sutartį ir / arba raštu pareikalauti nedelsiant grąžinti Paskolą (jos dalį) kartu su visomis priskaičiuotomis Palūkanomis ir kitomis pagal Paskolos sutartį mokėtinomis sumomis ir / arba pasinaudoti Užtikrinimo priemonėmis ir /arba pareikalauti pateikti papildomas SME Capital 3 priimtinas Užtikrinimo priemones ir / arba paskelbti, kad SME Capital 3 įsipareigojimas suteikti Paskolą pagal Paskolos sutartį yra panaikinamas laikyti, kai yra bent viena iš žemiau nurodytų aplinkybių: Klientas naudoja Paskolą ne pagal paskirtį; Paaiškėja, kad bent vienas iš Kliento patvirtinimų ir garantijų, pateiktų Paskolos sutarties Bendrųjų sąlygų 8. skyriuje, yra neteisingas arba klaidinantis ir (ar) Klientas, siekdamas 9

10 gauti Paskolą, SME Capital 3 pateiktoje paraiškoje ar kituose SME Capital 3 pateiktuose dokumentuose, Kliento steigimo dokumentuose, finansinėse ataskaitose ar Paskolos sutarties galiojimo metu SME Capital 3 pateiktose ataskaitose, pranešimuose ar pažymose teikė neteisingą informaciją ar neperdavė Klientui žinomos informacijos, kuri turi esminės įtakos Kliento ar SME Capital 3 įsipareigojimams, susijusiems su Paskolos sutartimi; Laiduotojas ir / ar kitas Užtikrinimo priemonių pateikėjas ar savininkas pateikė SME Capital 3 klaidingą informaciją arba nuslėpė informaciją, kuri padarė arba galėjo padaryti įtakos Paskolos suteikimui ar jos sąlygoms; Paaiškėja neigiama informacija apie Kliento ir / ar Laiduotojo ir / ar kito Užtikrinimo priemonių pateikėjo ar savininko reputaciją; Paaiškėja aplinkybės, dėl kurių, SME Capital 3 nuomone, Klientas gali nesugebėti Paskolos sutartyje numatytais terminais grąžinti Paskolos ar jos dalies, mokėti Palūkanų (pvz., žymiai pablogėjo Kliento ir / arba Laiduotojo finansinė būklė arba yra požymių, jog ji gali žymiai pablogėti, lyginant su Kliento ir / ar Laiduotojo finansine būkle prieš Paskolos sutarties pasirašymą, Klientas pažeidė kitos tarp SME Capital 3 ir Kliento sudarytos sutarties sąlygas, nevykdo finansinių įsipareigojimų kitoms finansų įstaigoms ir / ar valstybės institucijoms ir /ar valstybės institucijos pritaikė Klientui poveikio priemones, areštuojama dalis ar visas Kliento turtas ir pan.); Klientas ilgiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas negrąžina mokėtinos Paskolos dalies ir (ar) nemoka laiku Palūkanų (jų dalies), ir/ar nemoka laiku kitų pagal Paskolos sutartį mokėtinų sumų; Klientas netinkamai vykdo (įvykdo) ar neįvykdė bet kokių įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį arba Klientas ir / ar Laiduotojas netinkamai vykdo (įvykdo) ar neįvykdė bet kokių įsipareigojimų pagal Užtikrinimo priemonių sandorius ir jų neįvykdo per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo tada, kai SME Capital 3 raštu pareikalauja pašalinti atitinkamą pažeidimą; Laiduotojas, kuris laiduoja už Kliento įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį, reorganizuojamas, nutrūksta bendradarbiavimas, bankrutuoja arba miršta ir SME Capital 3 bei Klientas negali susitarti dėl papildomų Užtikrinimo priemonių; Kilo ginčai dėl Įkeičiamo turto, o Klientas nepateikė SME Capital 3 priimtinos kitos Užtikrinimo priemonės arba Klientas ar asmuo, užtikrinęs Kliento prievolių įvykdymą, pažeidė ar ginčija Kliento Užtikrinimo priemonių sutartį arba ji pasibaigė ar negalioja, arba yra kiti Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyti pagrindai, kada SME Capital 3 turi teisę nukreipti išieškojimą į Įkeičiama turtą prieš prievolės įvykdymo terminą; Pasibaigė arba nutrauktos Įkeičiamo turto draudimo sutartys ir jos nepratęstos; SME Capital 3 nurodo, kad iškilo pavojus Kliento įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį vykdymui ir kad pateiktų Užtikrinimo priemonių nebepakanka, ir SME Capital 3 priimtinu būdu Klientas nepateikė naujos ar papildomos Užtikrinimo priemonės, kurios SME Capital 3 pareikalavo per SME Capital 3 nustatytą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų; Klientas nutraukia pagrindinį verslą, iš esmės jį pakeičia arba sumažina jo apimtis, yra reorganizuojamas, likviduojamas, pateikimas pareiškimas dėl Kliento bankroto bylos iškėlimo arba Klientas sustabdo mokėjimus arba teismui Kliento atžvilgiu yra pateiktas prašymas dėl bendrovės ar skolos restruktūrizavimo arba jo turto ar įsipareigojimų ar jų dalies atžvilgiu yra paskiriamas administratorius arba atitinkamas pareigūnas; Įvyko esminių pokyčių Kliento ir / ar Laiduotojo nuosavybės (akcininkų / dalininkų / savininkų) struktūroje, kurie yra nepriimtini SME Capital 3; Įvyksta kitos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei suteikiančios pagrindą SME Capital 3 nutraukti Paskolos sutartį ar Užtikrinimo priemonių sandorius ir / arba pareikalauti įvykdyti prievolę prieš terminą Esant Paskolos sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1. punkte numatytoms aplinkybėms, SME Capital 3 raštu praneša Klientui apie esminį Paskolos sutarties pažeidimą ir nustato papildomą ne trumpesnį kaip 7 (septynių) dienų terminą tinkamam Kliento įsipareigojimų įvykdymui. Klientui neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų iki nustatyto papildomo termino pabaigos SME Capital 3 turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Paskolos sutartį prieš 7 (septynias) dienas išsiųsdama Klientui raštišką pranešimą apie Paskolos sutarties nutraukimą prieš terminą. Paskolos sutartis bus laikoma nutraukta, jeigu iki SME Capital 3 rašytiniame pranešime nurodyto Paskolos sutarties nutraukimo termino suėjimo Klientas nebus tinkamai pašalinęs visų Paskolos sutarties pažeidimų ir/ar tinkamai įvykdęs Paskolos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Tais atvejais, kai Paskolos sutarties pažeidimai dėl objektyvių priežasčių negali būti pašalinti, SME Capital 3 turi teisę nutraukti Paskolos sutartį nesuteikdamas šiame punkte numatyto papildomo termino. Paskolos sutarties nutraukimo terminas ir kiti šiame punkte nurodyti terminai pradedami skaičiuoti nuo pranešimo išsiuntimo Klientui dienos. 10

11 Iki Paskolos sutarties nutraukimo termino suėjimo SME Capital 3 turi teisę vienašališkai atšaukti Paskolos sutarties nutraukimą Iki Paskolos sutarties nutraukimo termino suėjimo Klientas privalo sugrąžinti visą paimtą Paskolą, sumokėti iki kredito sugrąžinimo dienos priskaičiuotas ir nesumokėtas Palūkanas, Kompensacines palūkanas bei kitus Sutartyje numatytus mokėjimus Paskolos sutarties nutraukimas nesustabdo Kompensacinių palūkanų, kitų Paskolos sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina Kliento prievolės grąžinti Paskolą, mokėti Palūkanas, Kompensacines palūkanas, kitus Paskolos sutartyje numatytus mokėjimus bei vykdyti kitas Paskolos sutarties sąlygas Tuo atveju, jeigu Klientas nevykdo arba netinkamai vykdo Paskolos sutartimi prisiimtas prievoles, SME Capital 3 turi teisę pareikalauti 10 (dešimt) procentų nuo Paskolos sumos (bet kuriuo atveju ne mažiau kaip 500 EUR) dydžio baudos už kiekvieną pažeidimą (bauda mokama SME Capital 3 naudai), jeigu Paskolos sutartyje nenumatyta didesnė atsakomybė. Baudos dydis yra iš anksto aptartas ir Šalių laikomas teisingu bei protingu. 10. KONFIDENCIALUMAS, FORCE MAJEURE Šalys įsipareigoja neskleisti tretiesiems asmenims informacijos apie Paskolos sutarties sudarymą ir jos sąlygas, ir imtis visų priemonių, kurios nuo jų priklauso, kad ši informacija netaptų žinoma tretiesiems asmenims, išskyrus informacijos atskleidimą: Paskolos sutartyje numatytais ir / ar Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais; kai tokia informacija yra vieša (išskyrus atvejus, kai ji tapo vieša dėl Paskolos sutarties pažeidimo); asmenims, teikiantiems audito paslaugas ir pagal sutartį atliekantiems SME Capital 3 arba Kliento veiklos ar finansinės atskaitomybės auditą; advokatams, kurie teikia teisines paslaugas, susijusias su Paskolos sutarties sudarymu ir / ar vykdymu, bet kuriai iš Šalių; Laiduotojui ir / arba kitam Užtikrinimo priemonės pateikėjui ir / arba savininkui; Kliento akcininkams / dalininkams ir / arba patronuojančiais ir / arba dukterinėms bendrovėms; numatomam SME Capital 3 teisių ir / arba pareigų perėmėjui, investuotojui, verslo partneriui ar turto įgijėjui ir / arba SME Capital 3 patronuojančiai ir dukterinėms bendrovėms, taip pat jų dukterinėms bendrovėms bei jų visų padaliniams. SME Capital 3 taip pat turi teisę, su kuria Klientas sutinka ir suteikia SME Capital 3, gauti tokio pobūdžio informaciją iš šių bendrovių; asmenims, teikiantiems SME Capital 3 paslaugas, susijusias su Paskolos sutartimi Klientas yra informuotas, kad SME Capital 3 gali Klientui el. paštu siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus, kuriuose pateikiama Klientui aktuali informacija apie kitas (susijusias) SME Capital 3 teikiamas paslaugas. Klientas gali bet kada (iš anksto arba bet kada vėliau) atsisakyti šių pranešimų siuntimo paspausdamas atitinkamą mygtuką gautame tiesioginės rinkodaros pranešime arba apie tai informavęs SME Capital 3 raštu Kiekviena Šalis prisiima pareigą tinkamai (t. y. vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Nr. ES 2016/679) nuostatomis) informuoti visus fizinius asmenis (t. y. savo darbuotojus, įgaliotinius ar kitus atstovus), kuriuos ji pasitelkia Paskolos sutarties vykdymui ir kurių duomenis dėl to perduoda ar gali perduoti kitai Šaliai (pavyzdžiui, Šalių atstovams elektroniniu būdu tarpusavyje bendraujant ir pan.), apie tai, kad jų asmens duomenys yra ar gali būti perduodami kitai Šaliai šios Paskolos sutarties tinkamo vykdymo tikslu ir pagrindu Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms ir sąlygoms, kurios trukdo visiškai ar iš dalies vykdyti įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį, šių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tiek laiko, kiek trunka nenugalimos aplinkybės ir sąlygos. Nustatant nenugalimos jėgos aplinkybes ir jas konstatuojant, Šalys remsis Lietuvos Respublikos teisės aktais Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybių veikimas vyksta ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti Paskolos sutartį. Nurodytu atveju nė viena iš Šalių neturi teisės pareikalauti kompensacijos už padarytus nuostolius, susijusius su Paskolos sutarties nutraukimu ir nesilaikymu, išskyrus Paskolos lėšų, Palūkanų, Paskolos administravimo mokesčių, Kompensacinių palūkanų ir/arba kitų tarpusavio įsiskolinimų grąžinimą Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys privalo apie tai viena kitai pranešti kuo skubiau, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo ar sužinojimo. 11. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS Sudarant, vykdant, keičiant, pratęsiant Paskolos sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos 11

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau Bendrosios taisyklės) kartu

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr Patvirtinta 2018 09 28 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1.

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

(Microsoft Word - Aur\353s.doc)

(Microsoft Word - Aur\353s.doc) DĖL GAUTOS INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE BEI FINANSŲ ĮMONĖSE, TEIKIMĄ KREDITŲ BIURAMS APIBENDRINIMO Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2009 m. sausio

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinim

UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinim UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisyklės (toliau Taisyklės) reglamentuoja nuostatas,

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika PATVIRTINTA UAB Kauno švara generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. OV-153 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau

Detaliau