DIDM ENINĖS VIET INĖS LINIJO S P AS L AU G Ų T EIKIM O SUT ART IS TARP ĮMONĖS PAVADINIMAS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "DIDM ENINĖS VIET INĖS LINIJO S P AS L AU G Ų T EIKIM O SUT ART IS TARP ĮMONĖS PAVADINIMAS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS"

Transkriptas

1 DIDM ENINĖS VIET INĖS LINIJO S P AS L AU G Ų T EIKIM O SUT ART IS TARP ĮMONĖS PAVADINIMAS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1 psl. iš 9

2 Telia Lietuva, AB, Saltoniškių g. 7A, LT-03501, Vilnius, įmonės kodas , atstovaujama [įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė] ir [įmonės pavadinimas] (toliau šioje sutartyje Operatorius), [buveinės adresas, įmonės kodas], atstovaujama [įmonės direktoriaus arba įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [įgalinančio dokumento pavadinimas], (toliau sutartyje abi bendrovės vadinamos Šalimis), s u d a r ė šią didmeninės vietinės linijos paslaugų teikimo sutartį. I. SUTARTIES OBJEKTAS 1. Telia Lietuva, AB (toliau Telia ) pagal šioje sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka įsipareigoja Operatoriui teikti šios sutarties 1 priede išvardintas didmeninės vietinės linijos paslaugas. 2. Operatorius įsipareigoja sutartyje nustatyta tvarka naudotis suteiktomis paslaugomis, laiku už jas atsiskaityti ir vykdyti kitus šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus. 3. Ši sutartis, jos priedai, susitarimai, pakeičiantys ar papildantys šią sutartį, pagal sutarties sąlygas pasirašomi aktai ir paslaugų užsakymai yra laikomi sudėtine sutarties dalimi. II. SĄVOKOS (SANTRUMPOS) IR JŲ REIKŠMĖS 4. Šioje sutartyje vartojamos sąvokos: Eil. Sąvoka (santrumpa) Sutartyje ir jos prieduose vartojama reikšmė 1 Operatorius asmuo, kuris yra sudaręs šią sutartį ir kuriam pagal šios sutarties sąlygas gali būti suteikta didmeninės vietinės linijos paslauga. 2 Telia tinklas Telia priklausanti viešojo elektroninių ryšių tinklo dalis. 3 4 Telia tinklo galinis taškas (toliau įvadas) Telia galinė įranga 5 Galiniai įrenginiai Galinio įrenginio linija Trumpiausias naudojimosi paslauga laikotarpis Galutinis paslaugos gavėjas Paslaugos įdiegimas Paslaugos įdiegimo vieta Telia priklausančios fizinės jungtys, atitinkančios jų prieigos techninius reikalavimus, sudarančios Telia tinklo dalį ir būtinos galinio įrenginio linijai ir (arba) Operatoriaus, ir (arba) galinio vartotojo galiniam įrenginiui (tiesioginio prijungimo atveju) prijungti. Telia įranga, sumontuota paslaugos įdiegimo vietoje. telefono, faksimilinio ryšio aparatai, modemai ir kiti galutinių paslaugos gavėjų telekomunikacijų įrenginiai, prijungiami prie įvado ir (arba) prie Telia galinės įrangos. Operatoriui ir (arba) galutiniam paslaugos gavėjui, ir (arba) trečiosioms šalims priklausanti telekomunikacijų tinklo dalis, išskyrus Telia galinę įrangą, kuri jungia įvadą su Operatoriaus ir (arba) galinio vartotojo galiniu įrenginiu. laikotarpis, kurio metu Operatorius ir (ar) galutinis paslaugų vartotojas įsipareigoja naudotis paslauga šioje sutartyje nustatyta tvarka, pradedamas skaičiuoti nuo užsakytų paslaugų teikimo pradžios pagal kiekvieną paslaugos užsakymą atskirai. asmenys, kurie naudojasi Operatoriaus teikiamomis elektroninių ryšių paslaugomis arba paslaugos užsakyme Operatoriaus nurodyti asmenys, kurių nurodytais adresais teikiama didmeninės vietinės linijos paslauga. Telia ir (arba) jos atstovų atliekami darbai, kai Telia paslaugos įdiegimo vietoje visiškai įdiegia paslaugai teikti reikalingą įrangą ir Telia tinkle sudaro visas technines sąlygas, būtinas paslaugai teikti. Operatoriaus ir (arba) galutinio paslaugos gavėjo valdoma ar kita vieta (gyvenamosios ar negyvenamosios patalpos, žemės sklypas ir pan.), kur Telia įrengia paslaugai teikti reikalingą įvadą ir (arba) Telia galinę įrangą, prie kurių Operatorius ir (arba) galutinis paslaugos gavėjas gali tiesiogiai jungti savo galinius įrenginius. 11 Paslaugos teikimo pradžia laikas, nuo kurio Operatoriui sudaroma galimybė pradėti naudotis užsakyta paslauga. 12 Raštu reiškia pranešimo perdavimo būdą, kai informacija Telia arba Operatoriui perduodama tiesiogiai raštu, išsiunčiama paštu ar faksimilinio ryšio priemonėmis. 2 psl. iš 9

3 13 Sąskaita už didmeninės vietinės linijos paslaugas (toliau sąskaita) 14 Vietinė linija 15 Didmeninės vietinės linijos paslauga (toliau paslauga) sąskaita, kurią Telia sutartyje nustatyta tvarka pateikia Operatoriui už visas jo užsakytas didmeninės vietinės linijos paslaugas, jeigu šioje sutartyje nenustatyta kitaip. L Telia tinklo dalis, jungianti abonento valdoje esantį tinklo galinį tašką su viešojo fiksuotojo telefono ryšio tinklo pagrindiniu skirstomuoju stovu. paslauga, leidžianti Operatoriams sutartyje nustatyta tvarka Telia tinklo vietinėmis linijomis teikti Telia galutiniams paslaugų gavėjams prieigos prie viešųjų elektroninių ryšių paslaugą, kai šiems paslaugų gavėjams yra teikiamos Operatoriaus viešosios telefono ryšio paslaugos Operatoriaus išankstinio pasirinkimo būdu, laikantis Telia ir Operatoriaus tinklų sujungimo ir kitose sutartyse bei teisės aktuose numatytų sąlygų. 16 Sutartis Operatoriaus ir Telia sudaryta Didmeninės vietinės linijos teikimo sutartis, atskirai pateikiami užsakymai, kiti sutarties priedai, pakeitimai bei papildymai. Išankstinis Galutinio paslaugų gavėjo teisė naudotis Operatoriaus teikiamomis viešosiomis operatoriaus 17 telefono ryšio paslaugomis, aptartomis Telia ir Operatoriaus sudarytose tinklų pasirinkimas sujungimo sutartyse, nerenkant Operatoriaus pasirinkimo kodo. (CPS) 5. Kitos šioje sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos taip, kaip telekomunikacijų veiklą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose. III. PASLAUGOS UŽSAKYMO, ĮDIEGIMO IR TEIKIMO SĄLYGOS 6. Didmeninės vietinės linijos paslauga užsakoma laikantis žemiau nurodytų sąlygų: 6.1. Didmeninės vietinės linijos paslauga gali būti teikiama, jei yra atitinkamos techninės galimybės teikti paslaugą. Telia turi teisę atsisakyti suteikti paslaugą, jei tai yra pagrįsta objektyviais kriterijais (įskaitant techninių galimybių nebuvimą) arba būtinybe užtikrinti tinklo vientisumą bei kitais sutartyje ar teisės aktuose nustatytais atvejais; 6.2. techninių galimybių teikti paslaugą tyrimas atliekamas Operatoriui sutarties 2 priede nurodytais kontaktiniais adresais pateikus sutarties 3 priede nustatytos formos prašymą atlikti techninių galimybių tyrimą ir paslaugos užsakymą teikti didmeninės vietinės linijos paslaugas. Kartu su šiuo prašymu pateikiamas ir sutarties 4 priede numatytos formos Telia galutinio paslaugų gavėjo, kuriam Operatorius išankstinio operatoriaus pasirinkimo būdu teikia viešąsias telefono ryšio paslaugas, prašymas (4 priedas). Kiekvienai didmeninei vietinei linijai, pildomas atskiras prašymas ištirti technines galimybes teikti paslaugą bei pateikiamas atskiras galutinio paslaugų gavėjo prašymas. Už prašymuose pateiktų duomenų teisingumą atsako Operatorius; 6.3. techninės galimybės suteikti paslaugą ištiriamos ir atsakymas į techninių galimybių tyrimo paklausimą pateikiamas per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Operatoriaus prašymo ištirti technines galimybes suteikti paslaugą pateikimo Telia dienos, jei sutartyje nenumatyta kitaip; 6.4. Prašymai atlikti techninių galimybių tyrimą priimami Telia darbo metu (savaitės darbo dienomis nuo 8 iki 17 val, išskyrus poilsio ir švenčių dienas). Jei Operatorius pateikė Telia prašymą atlikti techninių galimybių tyrimą nedarbo dieną arba darbo dieną po 14 valandos, užsakymas bus laikomas gautu pirmą Telia darbo dieną po tos dienos, kurią Telia duomenų bazėje atsirado įrašas apie Operatoriaus pateiktą prašymą. 7. Didmeninė vietinė linija įdiegiama ir teikiama laikantis šių sąlygų: 7.1. jei sutartyje nenumatyta kitaip, esant techninėms galimybėms įdiegti paslaugą Telia įrengia paslaugą per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo teigiamų techninių galimybių suteikti paslaugą pateikimo dienos. Įdiegdamas paslaugą Operatorius privalo laikytis pagrįstų Telia darbuotojų nurodymų, pasirašyti visus su paslaugos įdiegimu susijusius dokumentus ir, jei būtina, Telia įrangos perdavimo Operatoriui bei kitus aktus. Operatorius, atsisakęs pasirašyti įrangos perdavimo ir kt. Telia pateiktus aktus, privalo per 1 (vieną) darbo dieną pateikti Telia raštiškus atsisakymo motyvus, priešingu atveju pirmiau nurodyti aktai bus laikomi pasirašytais, o Telia įsipareigojimai, susiję su paslaugos įdiegimu, įvykdytais; 7.2. paslauga pradedama teikti tą dieną, kai duomenų bazėje atsirado įrašas apie Telia pateikto užsakymo įvykdymą, išskyrus atvejį, kai Operatorius nedelsdamas Telia įrodo, kad jis nėra pateikęs Telia užsakymo paslaugai teikti, užsakymas nebuvo įvykdytas arba paslauga neatitinka užsakyme paslaugai teikti nurodytų techninių reikalavimų. Kitais atvejais laikoma, kad paslauga yra suteikta ir Operatorius neatleidžiamas nuo įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymo. Atskirais atvejais, esant didelėms prašymų ištirti technines galimybes ir įrengti paslaugas apimtis, Telia turi teise, pranešusi Operatoriui, vienašališkai pratęsti šioje sutartyje nustatytus techninių 3 psl. iš 9

4 galimybių suteikti paslaugą ir atsakymo į techninių galimybių tyrimo paklausimą bei paslaugos įrengimo terminus; 7.3. prieš Telia įdiegiant užsakytą paslaugą, Operatorius turi užsitikrinti visas teises ir leidimus, kurie būtini norint įrengti reikalingą Telia įrangą paslaugos įdiegimo vietoje; 7.4. Operatorius turi sudaryti visas sąlygas Telia darbo metu Telia atstovams, pateikusiems darbuotojo pažymėjimą ar atitinkamus įgaliojimus patvirtinančius dokumentus, jeigu Šalys nesusitaria kitaip, patekti į patalpas paslaugos įdiegimo vietoje, ten įrengti reikalingą Telia galinę įrangą, ją prižiūrėti, keisti bei išmontuoti; 7.5. Operatorius neturi teisės savavališkai keisti paslaugos įdiegimo vietos, taisyti ir (arba) keisti Telia galinės įrangos; 7.6. Operatorius turi užtikrinti tinkamas Telia įrangos naudojimo ir veikimo sąlygas paslaugos įdiegimo vietoje sumontuotai Telia galinei įrangai; 7.7. Operatorius turi teisę jungti prie įvado tik tokius galinius įrenginius, kurie atitinka Lietuvoje galiojančius reikalavimus tokio tipo įrenginiams bei yra techniškai suderinami su užsakyta paslauga. Tais atvejais, kai atskiriems Operatoriaus galiniams įrenginiams Lietuvoje nėra valstybės institucijų patvirtintų reikalavimų, Operatorius privalo gauti Telia sutikimą raštu dėl tokių įrenginių jungimo prie Telia galinės įrangos ar įvado. IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 8. Telia įsipareigoja: 8.1. šioje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti Operatoriui paslaugą; 8.2. šalinti gedimus pagal sutartyje nustatytą tvarką: gedimų šalinimo trukmė skaičiuojama darbo valandomis (pirmadieniais ketvirtadieniais val., penktadieniais val., išskyrus valstybinių švenčių ir poilsio dienas). Jei apie gedimą Telia LT, AB informuojamas kitu nei aukščiau nurodytu gedimų šalinimo trukmės metu, paslaugos teikimo sutrikimų pašalinimo trukmė Telia LT, AB tinkle pradedama skaičiuoti nuo kitos darbo dienos 8.00 val. Gedimų šalinimas Telia priklausančiame viešajame fiksuotojo telefono ryšio tinkle mieste per 24 valandas, kaimo vietovėje per 3 paras nuo pranešimo apie gedimą gavimo; 8.3. tais atvejais, kai dėl Operatoriaus kaltės buvo apribotas ar sustabdytas paslaugos teikimas ir po to buvo pašalintos sustabdymo priežastys bei gauta informacija apie minėtų priežasčių pašalinimą, per 1 darbo dieną atnaujinti apribotos paslaugos teikimą; 8.4. pranešti Operatoriui visą informaciją ar/ir teikti ataskaitas apie paslaugos suteikimą ir teikimo eigą sąskaitoje, tačiau tik tiek, kiek būtina sąskaitai už suteiktas paslaugas išrašyti; 8.5. apie savo duomenų, nurodytų paslaugos teikimo sutartyje, pasikeitimą informuoti Operatorių raštu ne vėliau kaip per 14 ( keturiolika) kalendorinių dienų nuo pakeitimų atsiradimo dienos. 9. Operatorius įsipareigoja: 9.1. atsiskaityti su Telia už paslaugas pagal pateiktas sąskaitas šioje sutartyje nustatyta tvarka; 9.2. pagal pateiktą sąskaitą atlyginti už gedimų šalinimą ne Telia tinkle arba Telia tinkle, kai gedimai vyksta dėl Operatoriaus ar galutinio paslaugų gavėjo kaltės; 9.3. pagal pateiktą sąskaitą atlyginti už gedimų registravimą, kai galutinis paslaugos gavėjas registruoja gedimą ir gedimas nustatomas operatoriaus tinkle Telia priklausančiais gedimų registravimo numeriais; 9.4. be Telia sutikimo neperleisti paslaugos ir (arba) su ja susijusios Telia įrangos tretiesiems asmenims; 9.5. naudotis paslauga ne trumpiau, nei sutartyje nustatytas trumpiausias naudojimosi paslauga laikotarpis, jeigu toks buvo nustatytas; 9.6. naudojantis paslauga nepažeisti trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų, geros moralės bei viešosios tvarkos principų, užtikrinti, kad galutiniai paslaugos gavėjai nenaudotų didmeninėmis vietinėmis linijomis teikiamų viešųjų telefono ryšio paslaugų Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamai veiklai, šmeižikiško, įžeidžiančio, grasinamojo pobūdžio ar visuomenės dorovės ir moralės principams prieštaraujančiai informacijai ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti kitų elektroninių ryšių paslaugų vartotojų teisėtus interesus, sukelti žalą ar kitų neigiamų pasekmių Telia, Operatoriui ar tretiesiems asmenims; 9.7. saugoti Telia galinę įrangą ir paslaugos įdiegimo vietoje esančias Telia telekomunikacijų linijas ir užtikrinti, kad ši įranga bei telekomunikacijų linijos nebūtų sugadintos, pažeistos, sunaikintos ar prarastos dėl Operatoriaus, ar paslaugos įdiegimo vietoje teisėtai esančių trečiųjų asmenų kaltės; 9.8. dėl Operatoriaus kaltės sugadinus, sunaikinus ar praradus Telia įrangą, atlyginti Telia tos įrangos likutinę vertę arba, Telia reikalavimu, atlyginti visas Telia faktines išlaidas, susijusias su tos įrangos remontu; 9.9. apie savo duomenų, nurodytų paslaugų teikimo sutartyje, pasikeitimą informuoti Telia raštu ne vėliau kaip prieš 14 ( keturiolika) kalendorinių dienų nuo pakeitimų atsiradimo dienos. 4 psl. iš 9

5 V. ŠALIŲ TEISĖS 10. Telia turi teisę: savo iniciatyva pakeisti paslaugos tarifus, paslaugos techninius parametrus ir (arba) atskiras šios sutarties sąlygas, ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki pakeitimo įsigaliojimo, pranešusi apie tai Operatoriui raštu. Šiuo atveju, pakeisti paslaugų tarifai bei sutarties sąlygos įsigalioja nuo pranešime apie tarifų pakeitimą nurodytos dienos; kai Operatorius yra įsiskolinęs Telia už suteiktas paslaugas, Telia turi teisę pareikalauti iš Operatoriaus išankstinio mokesčio už paslaugas, kuris yra lygus paskutinių dviejų mėnesių mokesčių už suteiktas paslaugas sumai; apriboti ar sustabdyti paslaugų teikimą šioje sutartyje nustatyta tvarka; nustatyti Operatoriui trumpiausią naudojimosi paslaugomis laikotarpį. 11. Operatorius turi teisę: reikalauti užtikrinti sutartyje nustatytos kokybės paslaugų teikimą; atsiskaityti su Telia už paslaugas iš anksto, apie tai pranešus; kreiptis į Telia dėl, šioje sutartyje numatytu laiku negautos sąskaitos, kopijos; Raštu pareikšti pretenzijas dėl, Operatoriaus manymu, ginčytino pateiktoje sąskaitoje nurodyto mokesčio (pretenzijos dėl sąskaitos pareiškimas neatleidžia Operatoriaus nuo pareigos apmokėti sąskaitą iki sąskaitoje nurodytos datos); nemokėti abonentinio mokesčio už pirmąjį didmeninės vietinės linijos paslaugos teikimo mėnesį (pagal konkretų paslaugų užsakymą) arba vienašališkai atsisakyti konkrečių paslaugos užsakymų užsisakytų paslaugų, raštu apie tai pranešdamas Telia iki paslaugų teikimo pradžios, jei dėl Telia kaltės iki paslaugų užsakyme nurodyto termino Telia nepradeda teikti paslaugų. VI. ATSISKAITYMO TVARKA 12. Operatoriaus Telia mokėtina suma apskaičiuojama pagal paslaugos suteikimo metu galiojančius paslaugos tarifus (1 priedas). 13. Telia iki 10 (dešimtos) kiekvieno kalendorinio mėnesio dienos išrašo ir išsiunčia Operatoriui PVM sąskaitą faktūrą ar kitą mokėjimo dokumentą (toliau sąskaitą) už kiekvieną paslaugą, suteiktą Operatoriui per ataskaitinį laikotarpį. 14. Operatorius turi mokėti už paslaugas pagal Telia pateiktą sąskaitą į joje nurodytą Telia sąskaitą banke iki paskutinės kito (einančio po ataskaitinio laikotarpio) mėnesio dienos, jeigu sąskaitoje nenurodyta kita atsiskaitymo data. Laiku neatsiskaičius už paslaugas, paslaugų teikimas gali būti sustabdytas šioje sutartyje nustatyta tvarka. 15. Jei per 5 (penkias) dienas nuo 13 punkte aptarto sąskaitos išsiuntimo termino pabaigos Telia negauna Operatoriaus pranešimo, kad jis negavo išsiųstos sąskaitos už suteiktą paslaugą, laikoma, kad išsiųsta sąskaita yra įteikta Operatoriui ne vėliau kaip kitą dieną po paskutinės sąskaitos išsiuntimo Operatoriui termino dienos. 16. Negavęs sąskaitos už praėjusį atsiskaitymo laikotarpį, suteiktas paslaugas, Operatorius turi teisę gauti iš Telia sąskaitos kopiją, šalių suderintu būdu. 17. Jeigu Operatorius neatsiskaito sutartyje nurodytu laiku, Telia turi teisę reikalauti iš Operatoriaus 0,04 (keturių šimtųjų) procentų dydžio delspinigių nuo visos laiku nesumokėtos sumos, už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. 18. Jeigu paslaugos pradėtos teikti ne pirmą atitinkamo atsiskaitomojo laikotarpio dieną, pirmo atsiskaitomojo laikotarpio mokestis sumažinamas proporcingai dienų, praėjusių nuo atsiskaitomojo laikotarpio pradžios iki paslaugų teikimo pradžios, skaičiui. Paslaugų teikimo pradžios diena yra įskaitoma į atsiskaitomąjį laikotarpį, už kurį turi būti mokama. Šios nuostatos (mutatis mutandis) taikomos ir nutraukiant paslaugų teikimą, pasibaigus sutarčiai ar nutraukus vienos iš paslaugų, teikiamų vadovaujantis šia sutartimi, teikimą. 19. Sutarties nutraukimas neatleidžia Operatoriaus nuo pareigos atsiskaityti su Telia už paslaugas, suteiktas jam ir (arba) jo nurodytiems galinės įrangos vartotojams iki sutarties nutraukimo dienos. Operatoriui nutraukus sutartį anksčiau nei baigiasi trumpiausias naudojimosi paslauga laikotarpis (jei toks buvo nustatytas) arba Telia nutraukus sutartį dėl Operatoriaus kaltės, Telia turi teisę reikalauti iš Operatoriaus sumokėti visus mokesčius, susijusius su faktiškai suteiktomis paslaugomis, taip pat paslaugos įdiegimo ar kitus mokesčius (jei tokie nebuvo sumokėti), sugrąžinti suteiktas nuolaidas ir atlyginti kitas Telia išlaidas, kurias Telia, norėdama įvykdyti sutartį, turėjo iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo dienos. 20. Nepaisant to, kaip bus nurodyta Operatoriaus, visi Operatoriaus mokėjimai pagal šią sutartį bus paskirstomi šia tvarka: Telia pirmiausiai Operatoriaus mokėjimą skiria sumokėti palūkanoms, apskaičiuotoms iki Operatoriaus mokėjimo gavimo dienos, vėliau sumokėti netesyboms, vėliau pagrindinei prievolei įvykdyti. 5 psl. iš 9

6 VII. NETINKAMAS NAUDOJIMASIS PASLAUGA 21. Paslauga negali būti naudojama vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų draudžiamos veiklos. VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR JOS APRIBOJIMAS 22. Šalių atsakomybė: Telia atsako už kokybišką paslaugos teikimą; Telia užtikrina paslaugos įdiegimą ir teikimą bei jos priežiūrą iki įvado, įskaitant ir Telia galinės įrangos (jei įrengta) kokybišką veikimą. Dėl Telia kaltės atsiradusius paslaugos veikimo sutrikimus Telia tinkle Telia šalina nemokamai; jei Telia nesilaiko nustatytų ilgiausių paslaugos gedimo šalinimo terminų, už visą laiką, kurį Operatorius negalėjo naudotis užsakyta paslauga, bet ne anksčiau nei nuo sutartyje nurodyto gedimų šalinimo pagal Operatoriaus pranešimą apie gedimą termino pabaigos, mokesčiai už paslaugą neimami; Telia neatsako už Operatoriaus galinio įrenginio ir (arba) galinės įrenginio linijos sutrikimus, gedimus bei už šio galinio įrenginio ir (arba) galinės įrenginio linijos gedimų šalinimą; Operatoriaus ar galutinio paslaugų gavėjo valdoje statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant pastatus ar kitus statinius, Telia įvado arba Telia įrangos iškėlimo (rekonstrukcijos) darbus Operatorius atlieka savo arba darbų užsakovo lėšomis pagal Telia išduotas technines sąlygas. Šiuo atveju, iškėlus Telia įranga, Telia įgyja teisę nutraukti paslaugų teikimo sutartį; Telia neatsako už paslaugos teikimo nutraukimą ir (arba) Operatoriui tuo padarytą žalą jeigu tai įvyko dėl Operatoriaus ar trečiųjų asmenų kaltės; Telia pagal šią sutartį yra atsakinga tik Operatoriui ir nėra atsakinga galutiniams paslaugų gavėjams ar tretiesiems asmenims; Telia neatsako už Operatoriaus nuostolius, atsiradusius dėl šios sutarties nutraukimo ar paslaugų teikimo sustabdymo; Operatorius, naudodamasis paslauga, visiškai atsako už savo ir galutinių paslaugos gavėjų veiksmus. IX. ŽALOS ATLYGINIMAS 23. Šalis, dėl kurios kaltų veiksmų kita Šalis patiria žalą, privalo atlyginti kitai Šaliai visus jos patirtus tiesioginius nuostolius, jei atskiruose šios sutarties punktuose nenustatyta kitaip. 24. Jeigu šioje sutartyje aiškiai nėra nustatyta kitaip, nė viena iš Šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai sutarties Šaliai, pvz., už nesudarytus ar neįvykdytus sandorius su trečiosiomis šalimis, trečiųjų šalių paskirtas baudas ir pan. išskyrus atvejus, kai liepiamosios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos nustato kitaip. X. TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ PERDAVIMAS 25. Nė viena iš Šalių negali perduoti savo teisių ar įsipareigojimų, numatytų šioje sutartyje, be raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus atvejį, kai toks teisių ar įsipareigojimų perdavimas yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos įstatymų. XI. KONFIDENCIALI INFORMACIJA IR JOS PATEIKIMAS 26. Šalys susitaria, kad šios sutarties nuostatos, išskyrus komercinę paslaptį sudaranti ar kita šioje sutartyje nurodyta konfidenciali informacija, yra viešos. 27. Šalys susitaria, kad konfidencialia informacija laikoma bet kokia su šios sutarties įsipareigojimų vykdymu susijusi informacija vienos Šalies perduota kitai rašytine, elektronine ar žodine forma, kai jos perdavimo kitai Šaliai metu nurodoma, kad tai yra konfidenciali informacija, išskyrus 28 punkte nurodytus atvejus. 28. Informacija nelaikoma konfidencialia, jeigu ji: yra viešai prieinama, išskyrus atvejus, kai viešas prieinamumas tapo galimas dėl šios sutarties ar teisės aktų pažeidimo; vienai iš Šalių teisėtu būdu tapo žinoma iki šios sutarties pasirašymo; atskiru rašytiniu Šalių susitarimu pripažinta nekonfidencialia; pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus negali būti laikoma konfidencialia. 29. Šalis tretiesiems asmenims konfidencialią informaciją gali atskleisti tik turėdama raštišką kitos Šalies sutikimą ar įstatyme numatytais atvejais. Kiekviena iš Šalių yra atsakinga, kad jos darbuotojai, patarėjai, konsultantai ar kiti susiję asmenys, kuriems konfidenciali informacija buvo atskleista dėl jų užimamų pareigų, šią informaciją naudotų tik tiems tikslams, dėl kurių ji buvo atskleista ir neatskleistų jos tretiesiems asmenims. 30. Šalys privalo imtis visų būtinų konfidencialios informacijos apsaugos priemonių, kurių imtųsi savo pačių konfidencialiai informacijai apsaugoti, kad ši informacija netaptų žinoma tretiesiems asmenims. Šalys nedelsdamos turi informuoti viena kitą apie konfidencialios informacijos 6 psl. iš 9

7 atskleidimo tretiesiems asmenims atvejį arba įtariamą konfidencialios informacijos atskleidimą, kuris įvykdytas pažeidžiant šios sutarties nuostatas ir imtis reikiamų priemonių užkirsti kelią galimai žalai. 31. Jei Šalis, pažeisdama šios sutarties nuostatas, tretiesiems asmenims atskleidžia šioje sutartyje nurodytą konfidencialią informaciją, ji atlygina kitai Šaliai visus nuostolius, susidariusius dėl konfidencialios informacijos atskleidimo. 32. Šios sutarties nuostatos dėl konfidencialios informacijos atskleidimo taikomos 2 metus po šios sutarties galiojimo pasibaigimo. XII. NUOSAVYBĖS TEISIŲ APSAUGA 33. Visos nuosavybės teisės, įskaitant intelektines, susijusios su Telia galine įranga, programomis, bei bet kokia su jomis susijusi techninė dokumentacija, kuri Telia pateikiama Operatoriui didmeninės vietinės linijos paslaugos įdiegimo metu, lieka Telia arba jos licenciarų nuosavybe. 34. Paslaugai teikti Telia Operatoriui perduota Telia galinė įranga, programos bei bet kokia su ja susijusi techninė dokumentacija gali būti Operatoriaus naudojami tik tiek, kiek tai susiję su užsakytos didmeninės vietinės linijos paslaugos naudojimu, ir be Telia raštiško sutikimo negali būti perduota tretiesiems asmenims, kopijuojama, keičiama ar naudojama kitiems, nei nustatyta šioje sutartyje, tikslams. XIII. PRANEŠIMAI (įskaitant pranešimus apie Paslaugos gedimus) 35. Operatorius privalo galutiniam paslaugos gavėjui viešai skelbti gedimų šalinimo numerį. 36. Pranešimai dėl didmeninės vietinės linijos gedimo priimami tik iš Operatoriaus, priešingu atveju Operatorius bus apmokestintas pagal 9.3 punktą. 37. Operatorius privalo nedelsdamas pranešti Telia apie didmeninės vietinės linijos paslaugos teikimo sutrikimus bei Telia galinės įrangos pažeidimo ar sunaikinimo atvejus 2 priede nurodytais kontaktais. 38. Pranešti Telia raštu apie sutarties nutraukimą arba dalies užsakytų paslaugų atsisakymo nė vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki rašte nurodytos paslaugos atsisakymo ar sutarties nutraukimo dienos; 39. Visi kiti pranešimai dėl paslaugos teikimo sutarties vykdymo, išskyrus pranešimus apie gedimus, pateikiami raštu bei 2 priede nurodytais kontaktais. XIV. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (force majeure) 40. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties sąlygų nevykdymą, vykdymą ne laiku ar netinkamą vykdymą jeigu šios sutarties sąlygos nebuvo vykdomos ar buvo vykdomos ne laiku, ar netinkamai vykdomos dėl neišvengiamų ir nenuspėjamų aplinkybių, atsiradusių po šios sutarties įsigaliojimo ir nepriklausančių nuo Šalių valios, kurių jos negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu bei negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti. 41. Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), privalo raštu apie tai informuoti kitą Šalį per 10 (dešimt) darbo dienų nuo minėtų aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo pranešančiosios (t.y. nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure) patiriančios) Šalies atžvilgiu dienos. Laiku to nepadariusi Šalis praranda galimybę remtis nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) laikotarpiu iki pranešimo apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure) pateikimo kitai Šaliai dienos. 42. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) tęsiasi ilgiau kaip tris mėnesius, ši sutartis gali būti nutraukta arba jos vykdymas sustabdytas bet kurios Šalies rašytiniu reikalavimu (pranešimu), perduotu kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki šios sutarties nutraukimo dienos. Šiuo atveju nė viena Šalis neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti patirtus nuostolius. XV. PASLAUGOS TEIKIMO SUSTABDYMAS, SUTARTIES PAŽEIDIMAS, JOS NUTRAUKIMAS IR KEITIMAS 43. Telia turi teisę apriboti naudojimąsi paslauga ar sustabdyti paslaugos teikimą apie tai raštu pranešusi Operatoriui, jeigu: atliekami planiniai Telia tinklo darbai; Operatorius laiku neatsiskaito už suteiktas paslaugas, nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią sutartį. Šiuo atveju Telia pateikus įspėjimą dėl paslaugos teikimo sustabdymo Operatoriui, yra laikoma, kad paslaugos teikimas bus sustabdytas dėl aplinkybių, už kurias atsako Operatorius; Operatorius ar galutiniai paslaugų gavėjai be Telia sutikimo jungia prie įvado ir (arba) Telia įrangos galinius įrenginius, kurie neatitinka tokio tipo įrenginiams nustatytų Lietuvos Respublikos standartų arba jiems prilyginamų techninių reikalavimų; 7 psl. iš 9

8 43.4. Operatorius ar galutiniai paslaugų gavėjai nesilaiko Telia duotų pagrįstų nurodymų, būtinų paslaugos teikimo teisėtumui ir saugumui, Telia tinklo vientisumui ir paslaugų suderinamumui užtikrinti; nesilaiko kitų sutartyje nustatytų reikalavimų. 44. Telia turi teisę sustabdyti paslaugos teikimą pagal atskirus užsakymus jeigu Operatorius arba galutinis paslaugų gavėjas pranešė apie išankstinio operatoriaus pasirinkimo paslaugos nutraukimą. 45. Telia sustabdžius paslaugos teikimą Operatoriui, vadovaujantis šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis, paslaugos teikimas neatnaujinamas tol, kol nebus panaikintos tokio sustabdymo priežastys. 46. Dėl Operatoriaus kaltės sustabdžius paslaugos teikimą, Operatorius neatleidžiamas nuo paslaugos abonentinių mokesčių mokėjimo. 47. Telia, nepagrįstai sustabdžiusi paslaugos teikimą, neskaičiuoja paslaugos mokesčių per paslaugos sustabdymo laikotarpį ir atlygina Operatoriui tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 48. Nutraukus atskirus paslaugų užsakymus, Operatorius ir toliau privalo vykdyti savo įsipareigojimus dėl Telia įrangos saugojimo ir jos grąžinimo, nustatytus šioje sutartyje. Nustatyti įpareigojimai Operatoriui galioja tol, kol Telia išmontuos paslaugai teikti naudotą Telia įrangą. Operatorius grąžindamas Telia įrangą pasirašo įrangos perdavimo aktą. Sutartį nutraukus, tačiau Operatoriui negrąžinus įrangos Telia, laikoma, kad paslauga nėra nutraukta, todėl Operatorius turi sumokėti privalomus mokėti mokesčius už paslaugą. 49. Ši sutartis prieš terminą gali būti nutraukiama: šaliu susitarimu, kai abi šalys pasirašo atskirą rašytinį susitarimą; raštu pranešus kitai šaliai ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki šios sutarties nutraukimo dienos, jei kita šalis pažeidžia esmines sutarties sąlygas ar per sutartyje numatytą įspėjimo terminą, neatsiskaito už suteiktas paslaugas, nepradeda vykdyti ar tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį; kai pasibaigia tinklo elemento, prie kurio Operatoriui yra suteikta prieiga, eksploatacijos terminas; kai tai yra pagrįsta objektyviais kriterijais, įskaitant techninių galimybių nebuvimą arba būtinybę užtikrinti tinklo vientisumą; šioje sutartyje numatytais nenugalimos jėgos atvejais. 50. Jei bet kuri šios sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų sutarties nuostatų galiojimui. 51. Kiekviena sutarties Šalis turi teisę inicijuoti sutarties ar atskirų jos sąlygų pakeitimą. Derybos dėl sutarties keitimo, remiantis šio skyriaus sąlygomis, nereiškia, kad paslaugų teikimas pagal Šalių sudarytas sutartis nutrūksta. 52. Jeigu derybos inicijuojamos dėl to, kad pasikeitė Lietuvos Respublikos įstatymai ar priimti nauji teisės aktai iš esmės daro įtaką šioje sutartyje išdėstytoms sąlygoms, derybos dėl sutarties ar atskirų jos sąlygų pakeitimo turi prasidėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, kai viena iš sutarties Šalių raštu ar žodžiu apie tai pranešė kitai Šaliai, ir baigtos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jų pradžios. 53. Jeigu derybos inicijuojamos dėl to, kad pasikeitė technologinės, techninės ar organizacinės prieigos paslaugų teikimo veiklos sąlygos ir jos daro įtaką šioje sutartyje išdėstytoms sąlygoms, derybos dėl sutarties ar atskirų jos sąlygų pakeitimo turi įvykti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo to momento, kai viena iš sutarties Šalių raštu apie tai pranešė kitai Šaliai. Jeigu Šalys susitaria dėl kitokių derybų sąlygų ir terminų tam tikrom paslaugom ar jų daliai, toks susitarimas turi būti nurodytas tas paslaugas aprašančiuose prieduose ar jų dalyse. 54. Jei sutartyje nenumatyta kitaip, visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai, įskaitant ir jos priedus, įsigalioja, jei jie yra sudaryti raštu, jei juose yra nurodyta data ir yra abiejų Šalių pasirašyti ir patvirtinti antspaudais. XVI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 55. Ginčai ir kiti Šalių nesutarimai, susiję su šia sutartimi ar kylantys iš jos, sprendžiami derybomis. 56. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios (30 (trisdešimt) dienų, jei derybos inicijuojamos dėl technologinės, techninės ar organizacinės prieigos paslaugų pasikeitimo, nuo derybų pradžios), ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS Šiai sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 57. Ginčai, kurių Šalims nepavyksta išspręsti savitarpio susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Telia buveinės vietą. 8 psl. iš 9

9 58. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią po vieną kiekvienai šaliai. XVIII. SUTARTIES SĄLYGŲ GALIOJIMAS 59. Ši sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki m.... mėn.... d. (toliau šioje sutartyje sutarties galiojimo terminas). Jeigu viena iš Šalių likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui iki sutarties galiojimo termino pabaigos nepateikia raštiško pranešimo apie sutarties nutraukimą kitai Šaliai, laikoma, kad ši sutartis pratęsiama vienerių metų laikotarpiui, kuris laikomas nauju sutarties galiojimo terminu. Pagal šio punkto nuostatas, iki naujai nustatomo sutarties galiojimo termino pabaigos, nei vienai iš Šalių nepranešus apie sutarties nutraukimą, sutartis kiekvieną kartą pratęsiama naujam vienerių metų sutarties galiojimo terminui. 60. Sutartis pasibaigia vienos Šalies rašytiniu pranešimu, kai pasibaigia visi pagal šią sutartį sudaryti paslaugos užsakymai. ŠALIŲ JURIDINIAI REKVIZITAI IR PARAŠAI Telia Lietuva, AB Telia Saltoniškių g. 7A, LT Vilnius Kodas PVM mokėtojo kodas LT Juridinių asmenų registras Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje už telekomunikacijų paslaugas) Klientų aptarnavimas telefonu 1816 OPERATORIUS Pavadinimas Buveinės adresas Įmonės, įstaigos ar organizacijos kodas PVM mokėtojo kodas Juridinių asmenų registras Atsiskaitomoji sąskaita Tel. Faks. El. p. (Pareigos) (Pareigos) (Parašas) (Parašas) (Vardas, pavardė) (Vardas, pavardė) A.V. A. V. 9 psl. iš 9

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (VIETŲ PATALPOSE KAVOS APARATAMS IR

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Cloud_sprendimu_salygos.pdf

Cloud_sprendimu_salygos.pdf Sąvokos: SPECIALIOSIOS PUBLIC CLOUD INSTANCE PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS Versija: 2012-06-11 GAMA VERSIJA API (Application Programming Interface): Taikomojo programavimo sąsaja, kurią naudodamas Klientas

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau Bendrosios taisyklės) kartu

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

Sanaudu apskaitos taisykles

Sanaudu apskaitos taisykles LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA GINČŲ TARP ŪKIO SUBJEKTŲ, TEIKIANČIŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLUS IR (AR) PASLAUGAS, SPRENDIMO KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL SPLIUS, UAB, UAB CGATES, UAB INIT IR

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. Bendrosios sąlygos 1. UAB Besmegeniai (toliau Besmegeniai) Paslaugų teikimo taisyklės (toliau Taisykl

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. Bendrosios sąlygos 1. UAB Besmegeniai (toliau Besmegeniai) Paslaugų teikimo taisyklės (toliau Taisykl ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. Bendrosios sąlygos 1. UAB Besmegeniai (toliau Besmegeniai) Paslaugų teikimo taisyklės (toliau Taisyklės) nustato interneto prieigos, televizijos programų

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. į

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. į PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. ĮS(DI)-93 NAUDOJIMOSI VIEŠĄJA GELEŽINKELIŲ

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

BUDG FR-TRA-00 (EN)

BUDG FR-TRA-00 (EN) Sutarties bendrosios sąlygos Sutartį sudaro pirkimo užsakymas ir šios bendrosios sąlygos. Jeigu yra kokių nors prieštaravimų tarp besiskiriančių šios sutarties nuostatų, būtina taikyti šias taisykles:

Detaliau

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika PATVIRTINTA UAB Kauno švara generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. OV-153 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudimo rūšis pagal Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymą:

Detaliau