Microsoft Word - METODINES_raupu.doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - METODINES_raupu.doc"

Transkriptas

1 TERITORIJOS APSAUGOS NUO RAUPŲ ĮVEŽIMO IR IŠPLITIMO TIPINöS TVARKOS APRAŠAS (metodin s rekomendacijos) BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Teritorijos apsaugos nuo raupų įvežimo ir išplitimo tipin s tvarkos aprašas (toliau Tvarka) parengtas, siekiant numatyti medicinin s-karantinin s apsaugos priemones, kurios būtų vykdomos pasienio kontrol s punktuose (toliau PKP), nustačius raupų gr smę pasaulyje ir Lietuvoje. 2. Ši Tvarka skirta visuomen s sveikatos specialistams, vykdantiems medicininękarantininę kontrolę Medicininio karantino postuose (toliau - MKP) ir kitiems, atsakingiems už šią veiklą, visuomen s sveikatos centrų specialistams. 3. Bendros medicinin s-karantinin s priemon s turi būti įtrauktos į Medicinin skarantinin s apsaugos planus, esančius PKP. MEDICININöS-KARANTININöS PRIEMONöS PASIENIO KONTROLöS PUNKTUOSE 4. MKP posto darbuotojai turi nuolat sekti informaciją apie pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų paplitimą pasaulyje, d l jų natūraliai kilusias ar tyčia sukeltas gr smes visuomenei. 5. Gavę informaciją apie raupų viruso gr smę pasaulyje ar Lietuvoje, MKP darbuotojai nedelsiant privalo informuoti PKP tikrinimą atliekančių institucijų darbuotojus. Informacija, lankstinukai apie raupus ir jų keliamą gr smę, priklausomai nuo gr sm s lygio, platinama keliautojams (1 priedas). 6. PKP tikrinimą atliekančių institucijų darbuotojai, pagal iš anksto patvirtintą ir suderintą Medicinin s-karantinin s apsaugos planą teikia informaciją MKP darbuotojams apie atvykstančius keliautojus iš vietovių, kuriose nustatyta raupų rizika. 7. MKP darbuotojai privalo užtikrinti: 7.1. transporto priemonių, atvykstančiųjų iš raupų atžvilgiu pavojingų teritorijų, patikrinimus ir keliautojų apklausas bei prireikus - sveikatos patikrinimus keliautojų apklausos atlikimą, naudojant keleivio duomenų lapus (2 priedas) informacijos atvykstantiems keliautojams išplatinimą (3 priedas) 7.4. informacijos pateikimą keliautojams apie riziką, vykstant į raupų atžvilgiu pavojingas teritorijas ir apie taikomas profilaktikos priemones. 8. Patikrinimo ar apklausos metu nustačius asmenį, įtariamą sergant raupais, ar asmenį, tur jusį sąlytį su raupų atveju, būtina skubiai informaciją pateikti visoms suinteresuotoms institucijoms teis s aktų nustatyta tvarka, įtariamąjį izoliuoti atskiroje patalpoje. 9. MKP darbuotojai turi būti paskiepyti nuo raupų atitinkamame raupų gr sm s lygyje. VEIKSMAI PAGAL GRöSMöS LYGIUS 10. Esant 0-iam raupų gr sm s lygiui MKP ar už šia veiklą atsakingi visuomen s sveikatos centrų specialistai privalo supažindinti institucijų, dalyvaujančių praleidžiant asmenis ir transporto

2 2 priemones per valstyb s sieną, darbuotojus su teis s aktų nustatyta tvarka, kuri galios, jei bus nustatytas raupų plitimas pasaulyje ar Lietuvoje. 11. Esant 1-am raupų gr sm s lygiui: Apie valstybes, kuriose yra padid jusi raupų gr sm, informuojamos pasienio PKP tikrinimą atliekančios institucijos Vykdoma sustiprinta keliautojų, ypač atvykstančių iš valstybių, iš kurių pranešama apie padid jusią raupų gr smę, priežiūra PKP Apie asmenis, atvykusius iš raupų atžvilgiu pavojingų teritorijų, tikrinimą atliekančios institucijos informuoja MKP darbuotojus pagal iš anksto patvirtinto ir suderinto plano informacijos teikimo schemą Platinama informacin medžiaga apie raupus tikrinimą atliekančioms institucijoms ir keliautojams (1 priedas). MKP atsakingi už tai, kad asmenys, vykstantys į valstybes, iš kurių pranešama apie padid jusią raupų gr smę, būtų informuoti apie situaciją prieš išvykstant Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliota institucija, gavusi papildomą informaciją apie raupų situaciją pasaulyje, ją pateikia MKP ir kitoms suinteresuotoms institucijoms Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių situacijų valdymo centras (toliau SAM ESVC) ar jo įgaliota institucija teikia informaciją apie raupus ir kelionių apribojimus visuomenei per žiniasklaidą. 12. Esant 2-am raupų gr sm s lygiui: Gavus informaciją apie pirmą patvirtintą raupų atvejį trečiose šalyse, apie tai informuojamos PKP tikrinimą atliekančios ir kitos suinteresuotos institucijos ir specialistai Tęsiamas sustiprintos epidemiologin s priežiūros priemonių vykdymas, numatytas esant 1-am gr sm s lygiui. Asmenų, atvykstančių iš valstyb s, kurioje patvirtintas raupų atvejis, medicininis-karantininis patikrinimas PKP atliekamas prieš kitus tikrinimus. Did jant raupų atvejų skaičiui kitose valstyb se, SAM ESVC sprendžia klausimą d l asmenų iš šių valstybių atvykimo į Lietuvos Respubliką apribojimo Pradedami MKP ir/ar visuomen s sveikatos centrų darbuotojų, atsakingų už medicininę karantininę kontrolę, skiepijimai nuo raupų, sudaromi paskiepytųjų sąrašai. 13. Esant 3-am raupų gr sm s lygiui: Medicininio-karantininio patikrinimo metu įtarus raupų atvejį, jam įvertinti kviečiama teritorin Raupų diagnostikos grup. Įtariamas raupais sergantis asmuo izoliuojamas atskiroje patalpoje, esant galimybei apklausiamas užpildant Raupų epidemiologinio tyrimo protokolą (4 priedas). Jei po specialistų apžiūros ir įvertinimo įtarimas pasitvirtina, atvejis laikomas galimu raupų atveju ir pervežamas į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje pagal teritorijos pasirengimo raupų gr smei planą numatyta hospitalizuoti pirmuosius raupais sergančius asmenis Apklausiami sąlytį su galimu raupų atveju tur ję asmenys, sudaromas jų sąrašas. Šiems asmenims įteikiamas Sąlytį su raupų atveju tur jusio asmens steb jimo/apklausos lapas (5 priedas), paaiškinama, kaip jis turi būti pildomas, įteikiama Atmintin sąlytį su sergančiuoju raupais tur jusiems asmenims (6 priedas) bei informuojama apie būtinus skiepijimus nuo raupų Vykdomos visos kitos ankstesniuose gr sm s lygiuose numatytos ir papildomos priemon s Skelbiamas riboto karantino režimas transporto priemon ms, įgulai ir keleiviams teis s aktų nustatyta tvarka. 14. Esant 4-am raupų gr sm s lygiui Protrūkiui plintant, tęsiamas karantino ir užkr stų teritorijų skelbimas, ribų išpl timas ir priežiūros vykdymas Vykdomi PSO ir/arba Europos Komisijos, Europos ligų prevencijos ir kontrol s centro nurodymai, rekomendacijos.

3 3 15. Esant 5-am raupų gr sm s lygiui: Tęsiamas priemonių, numatytų nustačius ankstesnius gr sm s lygius, vykdymas. Sprendžiamas klausimas d l nepaprastosios pad ties užkr stoje teritorijoje įvedimo Atliekama masin vakcinacija. Visuotin s imunoprofilaktikos taikymas atliekamas teis s aktų nustatyta tvarka Vykdomi PSO, Europos Komisijos, Europos ligų prevencijos ir kontrol s centro koordinuojami veiksmai, taikomos jų paskelbtos rekomendacijos.

4 4 Teritorijos apsaugos nuo raupų įvežimo ir išplitimo tipin s tvarkos aprašo 1 priedas RAUPAI 1. Kokia tai liga? Tai ypač pavojinga užkrečiamoji virusin liga, kuriai būdingas karščiavimas, ryški intoksikacija, papulinis pustulinis b rimas, paliekantis odoje gilius randus. Raupus panaudojus kaip biologinį agentą, būtų sukelta didel gr sm visuomenei, kadangi ligos specifinio gydymo n ra, mirtingumo rodiklis siekia 30 proc. ir daugiau (tarp nevakcinuotų asmenų). 2. Kas sukelia raupus? Ligos suk l jas raupų virusas, priklausantis ortopoksvirusų genčiai. Paskleistas kaip aerozolis ir neveikiamas ultravioletinių spindulių raupų virusas aplinkoje gali išsilaikyti iki 24 valandų. Esant aukštai aplinkos temperatūrai (31 33 C) ir dideliam dr gnumui (80 proc.) žūsta per 6 valandas. Kiti trys šios genties virusai (beždžionių raupų, vakcinijos, karvių raupų) taip pat gali infekuoti žmogų, sukeldami odos pažeidimus, bet tik raupai lengvai perduodami nuo žmogaus žmogui. 3. Istorija Tai labai sena liga, žinoma daugiau nei prieš 3 tūkstančius metų ir buvo paplitusi visame pasaulyje. XVIII amžiuje nuo raupų mirdavo kas dešimtas vaikas Švedijoje ir Prancūzijoje, kas 7 Rusijoje. XVIII amžiuje, po E. Dženerio atradimo, prasid jo žmonių vakcinacija karvių raupų suk l ju, v liau prad ta visuotin vakcinacija pasaulyje (vakcinuota 60% populiacijos) m. raupai likviduoti pasaulyje m. buvo rekomenduota nutraukti vakcinaciją prieš raupus visose šalyse. Nuo to laiko žinomas tik vienas laboratorinio užsikr timo atvejis. Natūraliai kilusių raupų atvejų nebuvo. Lietuvoje raupų susirgimų neužregistruota nuo 1936 m. Nuo 1979 m. Lietuvoje neatliekama vakcinacija nuo raupų. Po 2001 m. teroristinių išpuolių JAV iškilo raupų viruso panaudojimo bioterorizmo tikslais gr sm. 4. Kaip užsikrečiama? Raupai plinta nuo žmogaus žmogui oro lašeliniu būdu, ypač jei ligonis kosti. Virusas gali plisti ir per užterštus drabužius bei patalynę, rečiau per virusu užterštą pastatų, autobusų ir kitų transporto priemonių orą. Kartais ligonis yra užkrečiamas ir karščiavimo pradžioje. Pavojingiausias ligonis yra atsiradus b rimui, pirmąsias 7 10 dienų nuo b rimo atsiradimo. Susidarius šašui, galimyb užsikr sti sumaž ja. Nuo ligonio pirmiausiai užsikrečia šeimos nariai ir draugai, nes ligonis didžiausio užkrečiamumo laikotarpiu paprastai guli lovoje.

5 5 5. Ligos požymiai Natūraliai infekcija kyla virusui patekus į burnos, rykl s ar kv pavimo takų gleivinę. Inkubacinio periodo (besitęsiančio 7 19 dienų) pabaigoje, tą ligos dieną ligoniui pasireiškia karščiavimas, nuovargis, išsekimas, galvos ir nugaros skausmai. Kartais galimi stiprūs pilvo skausmai ir kliedesiai. Burnos ir rykl s gleivin je, ant veido, alkūnių atsiranda blyškiai rausvos d m s, mazgeliai, kurie išplinta ant liemens ir kojų. Po 1 2 dienų d melių vietoje atsiranda pūslel s, v liau pūlin liai. Bet kurioje kūno vietoje jie yra vienodo išsivystymo lygio. Šašas pradeda formuotis 8 9 b rimo dieną. Pacientui pasveikus šašas atsidalina ir pamažu toje vietoje (maždaug po 3 savaičių nuo b rimo pradžios), išsivysto charakteringas gilus randas. Ryškiausi randai susidaro ant veido. Be odos ir gleivinių pažeidimų gali būti pažeisti ir kiti organai. Antrin bakterin infekcija n ra įprasta. Mirtis dažniausiai ištinka antrą ligos savaitę. Didžiausias sergamumas raupais pasireiškia žiemą ir ankstyvą pavasarį. Daugumoje teritorijų raupų atvejai būdavo dažnesni tarp vaikų (suaugusiems buvo išsivystęs imunitetas d l vakcinacijos ar anksčiau buvusios raupų infekcijos). 6. Gydymas ir profilaktika Kaip galima anksčiau išaiškinti ligonius ir juos hospitalizuoti ar izoliuoti bei laboratoriškai patvirtinti diagnozę, o visus sąlytį su ligoniu tur jusius asmenis vakcinuoti. Nesant galimyb s vakcinuoti, sąlytį tur jusius asmenis izoliuoti ir mediciniškai steb ti 21 dieną nuo paskutinio sąlyčio su ligoniu dienos, kūno temperatūrą matuoti 2 kartus per dieną. Temperatūros pakilimas daugiau nei 38 C rodytų galimą raupų vystymąsi. Tokiu atveju būtina asmenį skubiai hospitalizuoti, kol kliniškai ir/ar laboratoriniais tyrimais bus nustatyta raupų diagnoz. Vakcinacija ir izoliacija gali pad ti sustabdyti ligą, nes raupai neplinta taip lengvai, kaip gripas ar tymai. 7. Kaip apsaugoti save ir savo šeimos narius raupų protrūkio metu? sekti informaciją apie raupus, vykdyti sveikatos priežiūros specialistų patarimus, nebendrauti (neleisti bendrauti ir vaikams) su asmenimis, kurie gali būti užsikr tę (ypač jei jūs nevakcinuoti), jei įtariate, kad esate užsikr tęs raupais, laikykit s atokiau nuo kitų asmenų ir kvieskite gydytoją į namus.

6 6 Teritorijos apsaugos nuo raupų įvežimo ir išplitimo tipin s tvarkos aprašo 2 priedas KELEIVIO DUOMENŲ LAPAS TRAVELLER'S DATA CARD (d l raupų) Asmens duomenys/personal Information Vardas, pavard / Name and surname Paso numeris / Passport number Amžius / Age Lytis / Gender V/M M/F Atvykimo data Reiso Nr. Iš kur atvyko Arrival date Flight No. Point of departure Adresas/ buvimo vieta Lietuvoje Address / residence information in Lithuania Telefono numeris / Phone number Klinikiniai duomenys (žym ti, jei teigiamas atsakymas) / Basic clinical information (tick if the answer is yes ) Bendri simptomai / General Symptoms Karščiavimas (>38 C) / High Fever C>38 C) B rimas (d m, vezikul, pustul, šašas )/Rash (stain, vesicule, pustule, crust) Kiti ligos požymiai ( galvos, pilvo, nugaros skausmai, v mimas) / Others symptoms(headache, abdominal, loin pain, vomiting ) Papildomi duomenys/ Additional data: Artimas kontaktas su karščiuojančiu asmeniu ar sergančiu raupais / Close contact with persons with high fever, with persons sick Smallpox Taip/Yes Ne/No Prašome nurodyti šalis, kuriose lank t s per pastarąsias tris savaites/ Please specify the country or countries of residence or transit within the last three weeks Kiti svarbūs duomenys/other relevant information: Parašas / Signature: Data/Date

7 7 Teritorijos apsaugos nuo raupų įvežimo ir išplitimo tipin s tvarkos aprašo 3 priedas ATMINTINö ATVYKSTANTIEMS KELIAUTOJAMS APIE RAUPUS IR JŲ PROFILAKTIKĄ Raupai tai ypač pavojinga užkrečiamoji virusin liga, kuri pasireiškia karščiavimu, ryškia intoksikacija, šiai ligai būdingu b rimu, paliekančiu odoje gilius randus. Ligos suk l jai Raupus sukelia virusas. Infekcijos šaltinis yra ligonis, kuris platina virusą nuo paskutiniųjų dienų prieš atsirandant b rimui iki šašų nukritimo. Užsikrečiama bendraujant su ligoniu, liečiant užkr stus jo daiktus. Visi žmon s, išskyrus persirgusius šia liga ir nuo jos paskiepytus, yra imlūs raupams. Raupų virusas į žmogaus organizmą patenka per kv pavimo takus (rečiau per odą), iš jų per gleivinę patenka į limfmazgius, kuriuose dauginasi; v liau plinta krauju, patenka į įvairius organus, taip pat į odą ir gleivines, ir v l juose dauginasi. Užkrečiamasis laikotarpis: pirmąsias 7-10 dienas nuo b rimo atsiradimo; susidarius šašui galimyb užsikr sti labai sumaž ja. Požymiai: Inkubacinis periodas (slaptasis periodas) trunka nuo 7 iki 19 dienų. Liga prasideda prodromine (pranašaujančia) faze: krečia šaltis, ūmiai iki 40ºC pakyla temperatūra, atsiranda galvos, viso kūno skausmai, pykinimas, gali būti ir v mimas. Antrą, trečią parą atsiranda pirminis b rimas. Po valandų jis, nepalikęs žymių, pranyksta. V liau būkl pager ja ir tada atsiranda raupams būdingas b rimas. Pirmiausiai išberia burnos, rykl s gleivines, liežuvį, akių jungines. V liau b rimas atsiranda ant veido, plaukuotosios galvos dalies, kaklo, rankų, liemens, kojų odos. Išberiami delnai ir padai, tuo raupų b rimas skiriasi nuo v jaraupių b rimo. Bet kurioje kūno vietoje jis yra vienodo išsivystymo lygio: dieną atsiranda pūslel s (daugiakamerin s, paspaudus nesubliūkšta); dieną jų vietoje susidaro pūlinukai; - v liau šašas; - šašui nukritus, lieka charakteringas gilus randas (ryškiausi raupai ant veido). Profilaktika: Asmenys, kuriems įtariami raupai, yra nedelsiant izoliuojami ir guldomi į ligoninę. Svarbiausia priemon prieš raupus visada buvo vakcina. Lietuvoje kol kas neužregistruota n vieno susirgusiojo raupais. Tačiau ši liga, kaip ir į daugelį pasaulio šalių, gali būti įvežta. Tokiu atveju ligos plitimas Lietuvoje priklausytų nuo kiekvieno iš mūsų sveikatos žinių, budrumo, tod l prašome: Jei po išvykos į tolimas šalis, kuriose plinta raupai, medikai pateiktų Jums tam tikrą klausimyną, užpildykite jį savo ir visuomen s sveikatos labui.

8 8 Jei kelion s metu prad jote negaluoti, informuokite Jus aptarnaujantį personalą, atvykus kreipkit s į oro, jūros uosto, geležinkelio stoties Medicinos tarnybą. Jei grįžę iš šalies, kurioje plinta raupai, per 19 dienų pajutote anksčiau min tus raupų požymius KVIESKITE GYDYTOJĄ Į NAMUS, tam, kad anksti būtų paskirtas gydymas ir sumažinta galimyb platinti ligos suk l ją. Būtinai informuoti gydytoją apie savo viešnagę šalyje, kurioje nustatyti raupai, ir apie Jūsų artimą sąlytį su šia liga sergančiu asmeniu.

9 9 Teritorijos apsaugos nuo raupų įvežimo ir išplitimo tipin s tvarkos aprašo 4 priedas RAUPŲ EPIDEMIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS (epidemiologinį tyrimą atlikusios įstaigos pavadinimas) Skubaus pranešimo (F. Nr /a raštu (faksu), telefonu, el. paštu) gavimo data ir laikas, val. Pranešimą išsiuntusios įstaigos pavadinimas, gydytojo vardas ir pavard Nr. (epidemiologinio tyrimo pradžios data) (registracijos Nr. Formoje 60/a) I. DUOMENYS APIE LIGONĮ 1.Asmens kodas 2. Amžius m. lytis gimimo metai, m nuo, diena Nr. 3. Gyvenamoji vieta: miestas kaimas 4.Gyvenamosios vietos adresas 5.Darboviet s ar mokymo, ugdymo įstaigos pavadinimas 6.Pareigos 7.Ligonis: vietinis atvykęs: 8.Atvykimo data (šalis ir kt.) 9.Susirgimo data 10.Pirminio kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą data, įstaigos pavadinimas 11. Inkubacijos trukm d. 12. Hospitalizacija: taip ne 13. Hospitalizacijos data 14. Hospitalizacijos trukm d. 15. Ligos istorijos Nr. 16. Hospitalizavimo įstaigos pavadinimas 17. Klinikiniai požymiai: atsiradimo data Klinikiniai požymiai: atsiradimo data karščiavimas 0 C šašas galvos skausmai pilvo skausmas b rimas burnoje, ant veido, liemens, kliedesiai kojų: pūslel s rausvos d mel s pūlin liai kita svarbi informacija 18. Diagnoz nustatyta: kliniškai epidemiologiškai laboratoriškai patvirtinta 19. Ligos baigtis: pasveiko mir (mirties data ) II. LIGONIO LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI 20.Tyrimai atlikti: taip ne Tyrimo Tiriamoji Tyrimo pristatymo į pa mimo Metodas medžiaga laboratoriją data data Tyrimo vertinimas teigiamas: neigiamas teigiamas: neigiamas teigiamas: neigiamas Rezultatai Tyrimo atlikimo data Tyrimus atlikusi laboratorija III. EPIDEMIOLOGINIAI DUOMENYS

10 Ar ligonis 19 d. prieš susirgimą buvo išvykęs iš Lietuvos? Ne Nežino Taip Jei taip, nurodyti Šalis Lankymosi vieta Buvimo laikas: nuo iki Kaimo vietov s Ne Taip Kelion s tikslas atostogos darbo reikalais kita Apsistojimo vieta viešbutis kempingas kita Veikla atvirame lauke Ne Taip Nurodyti veiklos pobūdį Skiepijimo nuo raupų data 22. Ar ligonis 19 d. prieš susirgimą tur jo sąlytį su sergančiu asmeniu, su įtariamu sergant raupais? Ne Nežino Taip, įtariamu Taip, su sergančiu jeigu taip, nurodyti: aplinkybes (restoranas, teatras, sporto renginys, namuose ir kt.) Užsikr timo data Kita papildoma informacija 23. Sąlytį su ligoniu tur ję asmenys nuo ligos pradžios: Prid ti sąlytį su ligoniu tur jusių asmenų sąrašą (vardas, pavard, adresas, telefonas, sąlyčio kategorija): Kita svarbi informacija IV. ŽIDINYJE ATLIKTOS PROFILAKTINöS PRIEMONöS 24. A GRUPöS PIRMINĮ SĄLYTĮ TURöJUSIŲ ASMENŲ SĄRAŠAS (prid ti sąlytį tur jusių asmenų steb jimo/apklausos lapus) Vardas, pavard Amžius Adresas, telefonas Pradžia Pabaiga Izoliavimo vieta 25. B GRUPöS PIRMINĮ SĄLYTĮ TURöJUSIŲ ASMENŲ, SĄRAŠAS (prid ti sąlytį tur jusių asmenų steb jimo/apklausos lapus) Vardas, pavard Amžius Adresas, telefonas Pradžia Pabaiga Pastabos 26. ANTRINĮ SĄLYTĮ TURöJUSIŲ ASMENŲ SĄRAŠAS (prid ti antrinį sąlytį tur jusių asmenų steb jimo/apklausos lapus) Vardas, pavard Amžius Adresas, telefonas Pradžia Pabaiga Pastabos 27. DIDELöS RIZIKOS GRUPöS ASMENŲ SĄRAŠAS (prid ti didel s rizikos grup s asmenų steb jimo/apklausos lapus) Vardas, pavard Amžius Adresas, telefonas Pradžia Pabaiga Izoliavimo vieta 28. Baigiamoji dezinfekcija po ligonio hospitalizacijos/mirties (atlikimo data ir preparato pavadinimas) Epidemiologinį tyrimą atliko: (pareigos) (parašas) (vardas, pavard ) (data)

11 11 Teritorijos apsaugos nuo raupų įvežimo ir išplitimo tipin s tvarkos aprašo 5 priedas SĄLYTĮ SU RAUPŲ ATVEJU TURöJUSIO ASMENS STEBöJIMO/APKLAUSOS LAPAS I. Duomenys apie raupų atvejį 1. Raupų atvejo kategorija: galimas tik tinas patvirtintas II. Duomenys apie sąlytį su raupų atveju tur jusį asmenį 2. Steb jimas prad tas: / / metai m nuo diena 3. Sąlytį tur jusio asmens vardas, pavard : 4. Lytis: Vyras Moteris 5. Amžius: 6. Sąlyčio kategorija: A grup s pirminis B grup s pirminis Antrinis Didel s rizikos 7. Sąlytį tur jęs asmuo izoliuotas: izoliatoriuje...namuose 8. Paskutin sąlyčio su ligoniu/įtariamu sergant asmeniu, data: / / metai m nuo diena 9. Skiepijimo data: / / metai m nuo diena III. Sąlytį su raupų atveju tur jusio asmens klinikiniai požymiai: 10. Skiepo vietos įvertinimas po 7 d. Esant 2 d. iš eil s t o aukštesnei nei 38 o C, nedelsiant skambinti steb jimą vykdančiam specialistui tel.: 11. Temperatūros matavimo duomenys: 12. Sąlytį tur jusio asmens telefonas: Diena Temperatūra B rimų steb jimo duomenys Diena B rimas 14. Sąlytį tur jusio asmens, kuriam pasireišk klinikiniai požymiai, hospitalizacijos data 15. Sąlytį tur jusio asmens, kuriam pasireišk klinikiniai požymiai, hospitalizacijos vieta Steb jimas baigtas: Steb jimą atliko: pareigos parašas vardas, pavard

12 12 Teritorijos apsaugos nuo raupų įvežimo ir išplitimo tipin s tvarkos aprašo 6 priedas ATMINTINö SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU RAUPAIS TURöJUSIEMS ASMENIMS Raupai pasaulyje likviduoti 1977 metais. Lietuvoje nuo 1936 metų susirgimų raupais neužregistruota, vakcinacija neatliekama nuo 1979 metų. Gyventojų vakcinacija nuo raupų pasaulyje nebevykdoma nuo 1980 metų, tod l yra daug imlių šiai infekcijai asmenų. Primename, kad raupai yra ypač pavojinga užkrečiamoji liga. Ligos suk l jas virusas, lengvai perduodamas nuo žmogaus žmogui su oro dalel mis, lašeliais, ypač jei ligonis kosti. Virusas gali plisti ir per užterštus drabužius bei patalynę, rečiau per virusu užkr stą patalpų orą. Ligonis yra užkrečiamas jau karščiavimo pradžioje, bet ypač užkrečiamas atsiradus b rimui ir visą ligos laikotarpį iki šašų nukritimo. Raupai neplinta taip lengvai kaip gripas ar tymai. Nuo ligonio pirmiausiai užsikrečia šeimos nariai ir draugai, nes ligonis didžiausio užkrečiamumo laikotarpiu paprastai guli lovoje. Užsikr tęs asmuo suserga ne iškarto, o pra jus 7 19 dienų slaptajam ligos laikotarpiui. Ligonis pradeda karščiuoti, atsiranda nuovargis, galvos ir nugaros, kartais pilvo skausmai. Burnos ir rykl s gleivin je, ant veido, alkūnių atsiranda blyškiai rausvos d m s, po to mazgeliai, kurie išplinta ant krūtin s, liemens ir kojų. Po 1 2 dienų d melių vietoje atsiranda pūslel s, pūlin liai, o 8 9 tą b rimo dieną susidaro šašai. Šašai nukrinta po 2 3 savaičių nuo b rimo pradžios ir odoje lieka gilūs randai. Daugumoje šalių raupų atvejai būdavo dažnesni tarp vaikų, nes suaugusiems d l vakcinacijos ar persirgus raupais buvo išsivystęs imunitetas. Dažniau sirgdavo žiemą ir ankstyvą pavasarį. Svarbu kuo anksčiau išaiškinti ligonius ir juos hospitalizuoti ar izoliuoti, o sąlytį su sergančiuoju tur jusius asmenis vakcinuoti. Nesant galimyb s vakcinuoti, būtina sąlytį tur jusius asmenis izoliuoti ir mediciniškai steb ti 21 dieną nuo paskutin s sąlyčio su ligoniu dienos, 2 kartus per dieną matuoti kūno temperatūrą. Sąlytį su sergančiuoju raupais tur jusiems asmenims patariama, esant galimybei, daugiau laiko praleisti namuose, dažniau plauti rankas, patalpų grindis ir aplinkos paviršius ne mažiau kaip 2 kartus per dieną valyti dr gnu skuduru. Taip pat patariama, kuo mažiau bendrauti su aplinkiniais, nesilankyti masinio gyventojų susibūrimo vietose, nuolat dom tis skelbiama informacija apie raupus. Atkreipiame gyventojų d mesį, kad pasteb jus sau ar savo aplinkinius užkrečiamosios ligos požymius (karščiavimas, galvos ir nugaros skausmai, b rimas ant veido, alkūnių, krūtin s ir kt.), būtina nedelsiant kviesti gydytoją į namus, jokiu būdu patiems nevykti į polikliniką. Gyventojams būtina vadovautis ne gandais, o oficialiai skelbiamais pranešimais, griežtai vykdyti visus asmens ir visuomen s sveikatos priežiūros darbuotojų nurodymus. Esant bet kokiems neaiškumams, patariama skambinti tel.... Aktyvus gyventojų dalyvavimas yra svarbiausia sąlyga susirgimams laiku diagnozuoti ir išvengti raupų plitimo.

Microsoft Word - pavadinimas _2_.doc

Microsoft Word - pavadinimas _2_.doc UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLöS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO INFEKCINIŲ LIGŲ DERMATOVENEROLOGIJOS IR MIKROBIOLOGIJOS KLINIKA TERITORIJOS APSAUGOS NUO RAUPŲ ĮVEŽIMO IR

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos Atmintin vairuotojui gabenančiam krovinius į/iš Rusijos. 2005 10 25 Atmintin vairuotojui GABENANČIAM KROVINIUS į RUSIJOS FEDERACIJĄ ir/arba iš Rusijos Federacijos I.Pasienio ir transporto kontrol. Kertant

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Nr. ( E) 2- Vilnius Priemon

VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Nr. ( E) 2- Vilnius Priemon VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 2019-02- Nr. (10-13 16.1.1E) 2- Vilnius Priemonės įvykdymo data Priemonės pobūdis ir pavadinimas Priemonės

Detaliau

Microsoft Word - RVI profilaktikos rekomendacijos_2012_01_20

Microsoft Word - RVI profilaktikos rekomendacijos_2012_01_20 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS ROTAVIRUSINöS INFEKCIJOS PROFILAKTIKA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE METODINöS REKOMENDACIJOS Vilnius 2011 2 Rotavirusin s infekcijos profilaktikos ikimokyklinio ugdymo

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Projektas

Projektas APSKRITIES ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS VEIKLOS ATASKAITA Apskrities valdymo grupė: KAUNO APSKRITIS Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita: 208 metai Ataskaitą parengė: Kauno departamento Užkrečiamųjų

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybini

PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybini PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio vetrinarijos inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 3 d. įsakymu

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

prkimu_taisykles_

prkimu_taisykles_ 1 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DöL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 23 d. Nr.

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenero

Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenero Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika 2012 gegužės 9 d.,

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Užkrečiamųjų ligų grėsmės: kam turi būti pasiruošusios sveikatos priežiūros įstaigos? Prof. dr. SAULIUS ČAPLINSKAS Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius saulius@ulac.lt www.sauliuscaplisnkas.lt

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 6 Mokslinės išvados Kantos Master ir susijusių pavadinimų (žr. I priedą) mokslinio vertinimo bendroji santrauka Bendroji informacija

Detaliau

3 priedas

3 priedas PATVIRTINTA: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ PATVIRTINIMO 2017 m. sausio d. Nr.

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ PATVIRTINIMO 2017 m. sausio d. Nr. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ PATVIRTINIMO 2017 m. sausio d. ĮS- 46 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas 2010-2013 Suglausta versija Lithuanian (Version 1) Įžanga Jeigu norite pilnos plano versijos

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE 2007 2011 M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA REANIMACIJOS - INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE 2008

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas DOCUMENT NO 1. LAW ON LEGAL STATUS OF ALIENS Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 73-2539 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DöL UŽSIENIEČIŲ TEISINöS PADöTIES 2004 m. balandžio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-739 Vilnius 1. T v i r t i n u pridedamus: 1.1. Paciento

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

Clenil and associated names - Art 30

Clenil and associated names - Art 30 II priedas Mokslinės išvados 5 Mokslinės išvados Beklometazono dipropionatas (BDP) yra gliukokortikoidas ir aktyviojo metabolito, beklometazono- 17-monopropionato, provaistas. Kontroliuojant bronchinę

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd 5 INTENSYVIOJI PULMONOLOGIJA III. Sergančiųjų ūminiu kvėpavimo nepakankamumu gydymas neinvazine plaučių ventiliacija Rolandas Zablockis Vilniaus universiteto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine

Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖ VILNIAUS RAJONE 2014 M. VILNIUS 2015 M. TURINYS 1. ĮVADAS... 3 2. BENDROJI DALIS... 4 2.1. PAGRINDINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SAVIVALDYBĖJE ANALIZĖ IR INTERPRETAVIMAS ( ŠVIESOFORAS

Detaliau

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2019-01-30 įsakymu Nr.11 VŠĮ KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Hodžkino limfomos (HD) Klasifikatoriai Hodžkino limfomų klasifikatorius Nodulinė dominuojančių limfocitų Hodgkin limfoma WHO: 96593, TLK-10: C81.0 Klasikinė Hodgkin limfoma WHO: 96503, TLK-10: C81.9 Nodulinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (institucijos ar įstaigos pavadinimas) 2008 METŲ TARNYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2009 m. kovo 6 d. VD

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

2009 m. liepa Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija Galiu gyventi, Didžioji g LT 01128, Vilnius, tel , faks

2009 m. liepa Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija Galiu gyventi, Didžioji g LT 01128, Vilnius, tel , faks 2009 m. liepa Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija Galiu gyventi, Didžioji g. 5-303 LT 01128, Vilnius, tel. +370 5 266 1206, faks. +370 5 268 5512, el. p.: koalicija@galiugyventi.lt, www.galiugyventi.lt

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi 1 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimų ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis masažas (80 val.) 2019-08-19 2019-08-30 Eimantas Pocius, 9-10 V2019T12.8-2 13821 170 Eur 2 1.152 Saugus

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

[Version 7, 08/ 2005]

[Version 7, 08/ 2005] VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS QUADRICAT, gyva liofilizuota ir inaktyvuota skysta vakcina 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje liofilizuotos vakcinos dozėje yra: gyvų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Danutė Povilėnaitė Reumatologijos centras Vilnius 2012-12-05 Įvadas Amiloidozės tai baltymų struktūros pokyčių ligos, kai įprastas tirpus baltymas virsta nenormaliu netirpiu fibriliniu baltymu, kuris deponuojasi

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita VALSTYBINö KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2011-02-18 Nr. 21B-2 Vilnius 2 TURINYS I. ĮŽANGA...3 II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI...4 III.

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Microsoft Word - Biuletenis Nr 35 _8_.doc

Microsoft Word - Biuletenis Nr 35 _8_.doc ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NAUJIENŲ BIULETENIS Nr. 8 (35) VALSTYBINö DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA tai Lietuvos Respublikos Vyriausyb s įstaiga, įkurta 1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1996 m. spalio

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveikatą visame pasaulyje. Įmonė gamina pastas ir rankinius

Detaliau

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovau

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovau KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

Tr.priem.saugojimo-rekomendac

Tr.priem.saugojimo-rekomendac LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DöL REKOMENDACIJŲ DöL TRANSPORTO PRIEMONIŲ, KURIOS ĮTARIAMA YRA PAGROBTOS, PAöMIMO, SAUGOJIMO, TIKRINIMO IR GRĄŽINIMO ATLIEKANT IKITEISMINĮ TYRIMĄ PATVIRTINIMO

Detaliau

Dažniausios kvėpavimo takų infekcijos

Dažniausios kvėpavimo takų infekcijos Vytautas Kasiulevičius VU Medicinos fakultetas Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika Rinoviruso inkubacinis periodas trunka 8 12 valandų. Simptomai pasireiškia maždaug 10 12 infekcijos

Detaliau