Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine"

Transkriptas

1 VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖ VILNIAUS RAJONE 2014 M. VILNIUS 2015 M.

2 TURINYS 1. ĮVADAS BENDROJI DALIS PAGRINDINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SAVIVALDYBĖJE ANALIZĖ IR INTERPRETAVIMAS ( ŠVIESOFORAS ) SPECIALIOJI DALIS SERGAMUMAS INFEKCINĖMIS LIGOMIS ŽARNYNO INFEKCINĖS LIGOS ŽIV IR LYTIŠKAI PLINTANČIOS LIGOS GYVENTOJŲ SERGAMUMAS SUSIJĘS SU NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ BEI ALKOHOLIO VARTOJIMU MIRTINGUMAS DĖL PRIEŽASČIŲ, SUSIJUSIŲ SU NARKOTIKŲ IR ALKOHOLIO VARTOJIMU PAPILDOMAI APRAŠOMI RODIKLIAI VILNIAUS RAJONO MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖ 2015 M VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TYLIŲJŲ ZONŲ STEBĖSENA, TRIUKŠMO FIZIKINIAI MATAVIMAI PAGAL GYVENTOJŲ SKUNDUS REKOMENDACIJOS

3 1. ĮVADAS Visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje tikslas nuolat rinkti, tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti visuomenės sveikatą charakterizuojančius rodiklius, kad remiantis išsamia informacija apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius, būtų galima planuoti ir įgyvendinti savivaldybės visuomenės sveikatos gerinimo priemones; taip pat vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą bei tinkamai informuoti savivaldybės politikus, siekiant efektyvaus valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) bei savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje. Leidinyje pateikiami ir aprašomi 2014 m. visuomenės sveikatos būklę atspindintys duomenys Vilniaus rajono savivaldybėje. Pateikiami rodikliai iš Valstybės deleguotų savivaldybėms visuomenės sveikatos stebėsenos pagrindinių rodiklių sąrašo, patvirtinto 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1387, atspindinčio kaip įgyvendinami Lietuvos sveikatos programos (toliau LSP) tikslai. LSP iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo savivaldybėse stebėsenai, parengtas baigtinis pagrindinių rodiklių sąrašas (toliau PRS), kurį sudaro 51 unifikuotas rodiklis. Akcentuojame, kad kai kurių PRS numatytų rodiklių šiame leidinyje nepateiksime, nes jie bus pradėti rinkti vėlesniais metais. Leidinys parengtas naudojant oficialius statistikos šaltinius. Rengiant šį leidinį vadovavomės ir Higienos instituto Sveikatos informacijos centro (toliau - HI SIC) parengtu spaudiniu Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2014 m.. 3

4 2. BENDROJI DALIS 2.1. PAGRINDINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SAVIVALDYBĖJE ANALIZĖ IR INTERPRETAVIMAS ( ŠVIESOFORAS ) Pagrindinio rodiklių sąrašo (toliau PRS) analizė ir interpretavimas ( šviesoforo kūrimas) atliekamas palyginant praėjusių metų Vilniaus rajono savivaldybės rodiklius su Lietuvos vidurkiu. Vadovaujantis šviesoforo principu, visos 60 Lietuvos savivaldybių suskirstytos į grupes (atkreipiame dėmesį, jog 13 mažųjų savivaldybių, turinčių mažiau negu gyventojų, nėra lyginamos su kitomis savivaldybėmis dėl rodiklių jautrumo ): - 10 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis atspindi geriausią situaciją, priskiriamos savivaldybių su geriausiais rodikliais grupei ir žymimos žalia spalva; - 10 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis rodo prasčiausią situaciją, priskiriamos savivaldybių su prasčiausiais rodikliais grupei ir žymimos raudona spalva; - likusių 27 savivaldybių rodiklio reikšmės žymimos geltona spalva. Šių savivaldybių rodikliai interpretuojami kaip atitinkantys Lietuvos vidurkį. PRS analizės ir interpretavimo tikslas - įvertinti, kokia esama gyventojų sveikatos ir sveikatą lemiančių veiksnių situacija savivaldybėje, įvertinant Lietuvos sveikatos programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kontekste, ir kokių intervencijų/priemonių reikia imtis, siekiant stiprinti savivaldybės gyventojų sveikatą ir mažinti sveikatos netolygumus. Vilniaus rajono gyventojų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje analizuojamų rodiklių duomenys ir jų interpretavimas pateikiami 1 lentelėje Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių profilis. Remiantis profilio rodikliais ir jų interpretavimo rezultatais ( šviesoforas ir santykis) pasirinkome 3 pagrindinio rodiklių sąrašo reikšmes, kurių rodiklis ar pokyčio kryptis yra prasčiausia palyginti su kitomis savivaldybės profilio reikšmėmis (raudonos spalvos pagrindinių rodiklių sąrašo reikšmės). Sudarėme Vilniaus rajono probleminių visuomenės sveikatos sričių (temų) sąrašą. Šiose srityse atlikta atrinktų rodiklių detali analizė ir vertinimas. Parengėme rekomendacijas. Žymėjimai: - žalia spalva - geltona spalva - raudona spalva 4

5 Pirmame lentelės stulpelyje pateikiami PRS suskirstyti pagal Lietuvos sveikatos programoje numatomus įgyvendinti tikslus ir uždavinius. Antrajame stulpelyje pateikiama Vilniaus rajono savivaldybės rodiklio reikšmė, trečiajame atitinkamo rodiklio Lietuvos vidurkio reikšmė, ketvirtajame mažiausia reikšmė tarp visų savivaldybių, penktajame didžiausia reikšmė tarp visų savivaldybių, šeštajame savivaldybės rodiklio interpretavimas (reikšmės savivaldybėje santykis su Lietuvos vidurkio reikšme ir savivaldybės vietos tarpe visų savivaldybių pavaizdavimas pagal šviesoforo principą). 1 lentelė. Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių profilis Savivaldybės Lietuvos Minimali Maksimal Santykis: Eil Rodiklis rodiklis rodiklis reikšmė i reikšmė savivaldybė/lietuva Nr Strateginis tikslas - pasiekti, kad 2025 metais šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumėtų sveikatos netolygumai 1. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 72,85 74,69 69,37 78,62 0,98 2. Išvengiamas mirtingumas nėra nėra nėra nėra nėra 1 TIKSLAS. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį 1.1. Sumažinti skurdo lygį ir nedarbą 3. Mirtingumas dėl savižudybių (X60 - X84) gyventojų 24,13 31,71 9,79 92,67 0,76 Standartizuotas mirtingumas dėl savižudybių rodiklis (X60 - X84) gyventojų 21,79 28,33 5,06 82,36 0,77 4. Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius gyventojų 30,15 56,24 20,69 144,27 0,54 5. Socialinės rizikos šeimų skaičius gyventojų 2,8 3,39 0,36 9,05 0,83 6. Ilgalaikio nedarbo lygis 3,66 3,08 0,7 10,61 1,19 7. Gyventojų skaičiaus pokytis gyventojų -3,26-7,57-19,68 0,39 0, Sumažinti socialinę ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių lygmeniu 8. Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01 - Y98) gyventojų 132,18 113,83 78,08 276,89 1,16 Standartizuotas mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodiklis (V01 - Y98) gyventojų 119,28 100,02 52,97 235,05 1,19 9. Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, skaičius gyventojų 211,2 253,78 83,47 542,49 0, Socialinės pašalpos gavėjų skaičius gyventojų 54,62 47,78 8,88 106,13 1, Sergamumas tuberkulioze (A15 - A19) gyventojų 4,3 4, ,44 0,97 2 TIKSLAS. Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką 2.1. Kurti saugias darbo ir sveikas buities sąlygas, didinti prekių ir paslaugų vartotojų saugumą 12. Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius darbingo amžiaus gyventojų 0 0,95 0 3,46 0, Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius (W00 - W19) 65+ m. amžiaus grupėje gyventojų 129,48 131,89 22,43 246,71 0, Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, skaičius gyventojų 72,17 72,53 54,9 123,77 1, Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00 - A08) gyventojų 77,21 61, ,17 1, Kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį 16. Mirtingumas dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis (W65 - W74) gyventojų 4,2 7, ,52 0,54 Standartizuotas mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis (W65 - W74) gyventojų 4,13 7,8 0 47,21 0, Mirtingumas dėl nukritimo rodiklis (W00 - W19) gyventojų 7, ,42 0,61 Standartizuotas mirtingumo dėl nukritimo rodiklis (W00 - W19) gyventojų 8,54 12, ,91 0, Mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių 18. Mirtingumas dėl transporto įvykių rodiklis (V00 - V99) gyventojų 7,34 11, ,7 0,66 Standartizuotas mirtingumo dėl transporto įvykių (V00 - V99) gyventojų 6,91 10, ,31 0, Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių rodiklis (V00 - V09) gyventojų 1,05 4,3 0 21,2 0, Transporto įvykiuose patirtų traumų (V00 - V99) skaičius gyventojų 60,84 72,43 45,59 177,59 0,84

6 2.4. Mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą 21. Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kvadratiniam kilometrui 1117, ,720 51, ,5400 0, Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams, proc. 83,9 nėra nėra 23. Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams, proc. 68,5 nėra nėra 3 TIKSLAS. Formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą 3.1. Sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako vartojimą, neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir prieinamumą 24. Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu 5,25 3, ,53 1,44 Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, rodiklis gyventojų 4,76 3, ,63 1, Mirtingumas dėl priežasčių, susijusiu su alkoholio vartojimu 43,01 25,85 7,99 85,02 1,66 Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, rodiklis gyventojų 42,56 25,71 7,62 83,66 1, Nusikalstamos veiklos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda 55,6 65, ,86 0,85 (nusikaltimai) 27. Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais , Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gaminiais , Skatinti sveikos mitybos įpročius 29. Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.) 32,28 31,27 9,17 62,5 1,03 4. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius 4.1. Užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos technologijas, kurių efektyvumas pagrįstas mokslo įrodymais 30. Išvengiamų hospitalizacijų skaičius gyventojų 18,99 33,38 18,99 71,85 0, Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius gyventojų 5,83 6,79 4,39 10,36 0, Plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą 32. Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius 1,58 2,14 1 6,6 0, Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius gyventojų 6,08 6,81 2,45 21,52 0, Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui 6,92 8,03 6,53 10,14 0, Savivaldybei pavaldžių stacionarines asmens sveikatos priežiūras paslaugas teikiančių asmens sveikatos nėra nėra nėra nėra nėra priežiūros įstaigų pacientų pasitenkinimo lygis 36. Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze gyventojų 0,53 0,44 0 1,43 1, Sergamumas ŽIV (B20 - B24) gyventojų 0,42 0,48 0 2,45 0,88 Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis (A50 - A64) gyventojų 18,36 15, ,7 1, Pagerinti motinos ir vaiko sveikatą 38. Kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas gyvų gimusių kūdikių 1 3,9 0 18,8 0, metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina 1 dozė) skiepijimo 96,21 93,36 77, ,03 apimtys metų amžiaus vaikų DTP3 (difterijos, stabligės, kokliušo vakcina 3 dozės) skiepijimo apimtys 96,87 92,9 81,03 99,38 1, Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis 26,81 20,94 4,39 76,39 1,28 medžiagomis programoje 42. Mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas 2,83 3,41 0 8,14 0, Paauglių (15-17 m.) gimdymų skaičius gyventojų 3,13 8, ,54 0, Stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę 44. Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (I00 - I99) gyventojų 646,21 768,12 572, ,36 0,84 Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis (I00 - I99) gyventojų 895,23 804,06 704, ,02 1,11 6

7 45. Mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00 - C97) gyventojų 241,28 273,77 214,2 390,69 0,88 Standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis (C00 - C97) gyventojų 293,14 278,19 216,42 531,17 1, Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60 - I69) gyventojų 173,09 187,9 35,52 481,21 0,92 Standartizuotas mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60 - I69) gyventojų 242,39 196,05 89,79 430,53 1, Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) gyventojų 29,58 43,69 13,8 107,36 0, Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje 37,37 43,66 12,17 61,23 0, Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, finansavimo programoje 40,7 49,56 27,07 58,61 0, Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos 45,16 42,47 10,64 59,99 1,06 finansavimo programoje 51. Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje 30,5 34,67 14,85 51,86 0,88 7

8 2014 m. Vilniaus rajone gyveno žmonės, jie sudarė 3,25 proc. Lietuvos populiacijos. Lyginant su 2013 m., Lietuvoje gyventojų skaičius mažėjo, Vilniaus rajone priešingai didėjo: 2014 m. (lyginant su 2013 m.) Vilniaus rajonas pagausėjo 293 gyventojais m. Vilniaus rajone neto migracijos rodiklis buvo teigiamas (2014 m. 804) į Vilniaus rajoną daugiau gyventojų atvyko nei iš jo išvyko (Lietuvoje rodiklis buvo neigiamas asmenys). Teigiamą neto migracijos rodiklį 2014 m. Lietuvos mastu turėjo tik 9 savivaldybės. Tarptautinės migracijos neto rodiklis tiek Vilniaus rajone, tiek ir Lietuvoje buvo neigiamas (atitinkamai 96 ir asmenys). Tai rodo, kad emigruojančių asmenų buvo daugiau, nei imigruojančių m. Vilniaus rajone gimė 980 kūdikių. Tai sudarė 3,23 proc. visų Lietuvoje gimusių vaikų. Norime atkreipti dėmesį, jog per pastarąjį dvidešimtmetį gimstamumo rodiklis 1000 gyventojų tiek Vilniaus rajone, tiek Lietuvoje tai mažėjo, tai kilo. Suminis gimstamumo rodiklis Vilniaus apskrityje buvo 1,49, Lietuvoje 1,63. Ši reikšmė yra nepakankama palankiai demografinei situacijai užtikrinti (šis rodiklis turėtų būti 2,1). Vidutinis gimdančių moterų amžius pamažu didėja (2001 m. Vilniaus apskrityje gimdančių moterų vidutinis amžius buvo 27,5, Lietuvoje 26,8, 2014 m. Vilniaus apskrityje gimdančių moterų vidutinis amžius buvo 30,1 metai, Lietuvoje 29,4). Mirusių asmenų skaičius 2014 m. Vilniaus rajone buvo Tai sudarė 2,97 proc. Lietuvoje mirusių asmenų. Mirtingumo rodiklis 1000 gyventojų Vilniaus rajone 12,5 (Lietuvoje 13,7). Apibendrinant gimimų ir mirčių statistiką, galime pastebėti, kad natūrali gyventojų kaita Vilniaus rajone buvo neigiama 215 asmenų. Analizuojant Lietuvos savivaldybių struktūrą pagal natūralios gyventojų kaitos duomenis tik 2 jose savivaldybėse Vilniaus miesto ir Neringos miesto 2014 m. ji buvo su + ženklu/ teigiama m. Vilniaus rajone mirė 1 kūdikis iki 1-erių metų (2013 m. 6). Lietuvoje 2014 m. mirė 118 kūdikių (2013 m. 110). Vilniaus rajone gyveno 48,16 proc. vyrų ir 51,84 proc. moterų, 1000 vyrų teko 1076 moterys. Vaikai (0 17 metų) sudarė 20,42 proc., m. asmenys 38,05 proc., m. asmenys 27,53 proc., 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenys sudarė 14,02 proc. Vilniaus rajono populiacijos. Vilniaus rajono gyventojų struktūra pagal amžiaus grupes, lyginant su 2013 m., žymiai nekito. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė didėja. Vilniaus rajone 2014 m. ji buvo 72,85 metai (Lietuvoje 74,69 metai). Vaikų (0 14 m.) dalis Vilniaus rajone siekė 16,88 proc. (Lietuvoje 14,65 proc. bendros gyventojų populiacijos). Vaisingo amžiaus (15 64 m.) moterys sudarė 23,82 proc. visų moterų. Darbingo amžiaus (15 64 m.) gyventojų dalis sudarė 69,12 proc. visų Vilniaus rajono gyventojų. Darbo biržos duomenimis, registruotas nedarbo lygis Vilniaus rajone buvo 11 proc. (Lietuvoje - 9,5 proc.), lyginant su 2013 m., sumažėjo 1,8 proc m. Vilniaus rajone buvo sudaryta 701 santuoka. Tai sudarė 3,17 proc. visų tais metais Lietuvoje sudarytų santuokų. Santuokų skaičius 1000 gyventojų Vilniaus rajone buvo 7,4 (Lietuvoje 7,6) m. Vilniaus rajone užregistruota 280 ištuokų, tai buvo 2,86 proc. visų tais metais Lietuvoje užregistruotų ištuokų. Ištuokų skaičius 1000 gyventojų Vilniaus rajone buvo 2,9 (Lietuvoje šis rodiklis buvo 3,3). Iš 1 lentelėje Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių profilis pateiktų PRS rodiklių reikšmių Vilniaus rajono savivaldybėje palyginimo su atitinkamu Lietuvos vidurkio rodikliu matyti, kad: iš visų sveikatos rodiklių mirtingumas/standartizuotas mirtingumas dėl savižudybių, asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, mirtingumo dėl nukritimų, mirtingumo/standartizuoto mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis, pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių, kūdikių (vaikų iki 1 metų amžiaus) mirtingumas 1000 gyvų gimusių kūdikių, mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų, mirtingumas nuo piktybinių navikų yra geresni nei Lietuvos vidurkis; socialiniai rodikliai, tokie kaip gyventojų skaičiaus pokytis 1000 gyventojų, mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokykloje skaičius, gyventojų

9 skaičiaus pokytis, mokinių gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose skaičius, gyventojų skaičius tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako ar alkoholio gaminiais, išvengiamų hospitalizacijų skaičius yra geresni už Lietuvos vidurkį; rodikliai, kurių reikšmės patenka į prasčiausių savivaldybių kvintilių grupę (raudonoji zona): sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (1,25 karto didesnis nei Lietuvos vidurkis); sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis (1,19 karto didesnis nei Lietuvos vidurkis); mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu (1,44 karto didesni nei Lietuvos vidurkis), mirtingumas/standartizuotas mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu (1,66 karto didesnis nei Lietuvos vidurkis), slaugytojų tenkančių vienam gydytojui skaičius, apsilankymų pas gydytojus skaičius tenkantis vienam gyventojui; kiti rodikliai patenka į Lietuvos vidurkį atitinkančią kvintilių grupę (geltonoji zona). Detaliai analizei, kaip prioritetinės sveikatos problemos, pasirinkti šie rodikliai: o Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis; o Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis; o Vilniaus rajono gyventojų mirtingumas susijęs su narkotikų ir alkoholio vartojimu. Mirtingumo statistika rodo bendrą gyventojų sveikatos būklę, sveikatos priežiūros veiksmingumą ir kokybę, sveikatos netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumą. Todėl pateikiame standartizuotų mirtingumo rodiklių pagal pagrindines mirties priežastis palyginimą Vilniaus rajono savivaldybėje ir Lietuvoje (pagal apskaičiuotą Vilniaus rajono ir Lietuvos vidurkio santykį, šviesoforo principas) (1 pav.). Standartizuotas mirtingumas, iš viso Dėl savižudybių 3 2,5 2 Dėl išorinių priežasčių Nuo cerebrovaskulinių ligų 1,24 1,15 1,5 0,76 1 0,5 1,19 0,53 Dėl atsitiktinio paskendimo Nuo piktybinių navikų 1,05 1,11 0 0,63 0,69 Dėl nukritimo Nuo kraujotakos sistemos ligų Dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimmu 1,66 1,3 Dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimmu Dėl transporto įvykių Santykis, Vilniaus raj./lietuva, 2013 m. Santykis, Vilniaus raj./lietuva, 2014 m. Lietuva = 1 1 pav. Standartizuotų Vilniaus rajono savivaldybės mirtingumo rodiklių ( gyv.) palyginimas su Lietuvos vidurkiu 2013 m., 2014 m. 9

10 3. SPECIALIOJI DALIS 3.1. SERGAMUMAS INFEKCINĖMIS LIGOMIS Remiantis Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (toliau - ULAC) duomenimis, 2014 m. Lietuvoje buvo užregistruotos užkrečiamosios ligos, kurių sergamumo struktūroje didžiausią dalį, t.y. 96 proc. sudarė sergamumas oro lašeliniu keliu plintančios infekcijomis, iš kurių 96,5 proc. - sergamumas ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu. Likusią sergamumo struktūros dalį sudarė: žarnyno infekcinės ligos - 2,3 proc., parazitinės ligos 0,28 proc., plaučių tuberkuliozė - 0,12 proc., lytiškai plintančios infekcijos bei ŽIV 0,1 proc., virusiniai hepatitai - 0,02 proc., kitos infekcinės ligos - 1,18 proc. Lietuvos gyventojų sergamumo struktūroje sergamumas užkrečiamosiomis ligomis kasmet sudaro nuo 10 iki 20 proc. visų užregistruotų susirgimų šalyje. HI SIC duomenimis, sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis Vilniaus rajone nuo 2009 m., Lietuvoje - nuo 2010 m., didėja m gyventojų Vilniaus rajone teko 4643, Lietuvoje 4645 infekcinių ir parazitinių ligų atvejai (2 pav.) Vilniaus raj. 3932,3 3881,9 3561, ,8 3928,2 3822,7 3751,7 3366,8 3408,1 3572, , Lietuva ,1 4110,5 4166,3 4054,5 4141, ,6 3766,8 3752,8 3875, ,5 4645,4 2 pav. Sergamumo infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis pokytis (rodiklis gyv.) Vilniaus rajone ir Lietuvoje m. Vilniaus rajone didžiausias sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis stebėtas vaikų (0-17 m.) amžiaus grupėje (3 pav.) m. ne išimtis - 57 proc. visų registruotų infekcinių ir parazitinių ligų atvejų buvo minėtoje amžiaus grupėje m. 5523, , , , , m. 3480, , , , , m. 2334, , , , , m. 2033, , , , ,87 3 pav. Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis Vilniaus rajone pagal amžiaus grupes m. 10

11 ŽARNYNO INFEKCINĖS LIGOS Didžiausias sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis Lietuvoje 2014 m. buvo didžiuosiuose miestuose ir jų rajonų savivaldybėse. Galima to priežastis - didesnių miestų gyventojams gydymo įstaigos yra lengviau pasiekiamos m. sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis Lietuvoje buvo 61,97 atv./ gyv. (18 120), Vilniaus rajone 77,21/ gyv m., lyginant su 2013 m., žarnyno infekcinių ligų atvejų skaičius išliko nepakitęs (4 pav.) Atvejų skaičius Žarnyno infekcinių ligų atvejai pav. Žarnyno infekcinių ligų atvejų skaičius Lietuvoje m. Lyginant su 2013 m., 2014 m. padidėjo sergamumas kampilobakterioze (4,56 proc.), bet sumažėjo sergamumas salmonelioze (8,73 proc.), šigelioze (33,82 proc.), jersinioze (34,47 proc.), patikslintomis bakterinėmis žarnyno infekcijomis (4,52 proc.), bakterijų sukeltomis intoksikacijomis maistu (25,59 proc.) ir nepatikslintomis bakterinėmis žarnyno infekcijomis (5,34 proc.). Daugiametės epidemiologinės stebėsenos duomenimis, m. bendras sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (bakterinėmis ir virusinėmis) didėjo. Kaip ir ankstesniais metais, 2014 m. nustatyti reikšmingi sergamumo skirtumai tarp miesto ir kaimo gyventojų ir mažiau reikšmingi skirtumai tarp vyrų ir moterų. Nustatyta, kad 2014 m. miesto gyventojų sergamumo žarnyno infekcinėmis ligomis rodikliai buvo didesni nei kaimo gyventojų. Vyrų sergamumo rodikliai buvo nežymiai didesni nei moterų; rodiklių santykis (vyrai/ moterys) buvo: salmonelioze - 1,1:1,0, ešerichioze - 1,3:1,0, kampilobakterioze - 1,3:1,0, jersinioze - 1,0:1, ŽIV IR LYTIŠKAI PLINTANČIOS LIGOS 2014 m. Lietuvoje sumažėjo sergamumas sifiliu, gonorėja ir ŽIV infekcija, tačiau, lyginant su 2013 metais, ženkliai išaugo sergamumas chlamidioze. Sergamumas sifiliu per pastaruosius trejus ( ) metus padidėjo, atitinkamai nuo 7,6 atv. iki 8,8 atv./ gyv. Sergamumas gonorėja per tą patį laikotarpį sumažėjo, atitinkamai nuo 7,3 iki 5,6 atv./ gyv. Sergamumas chlamidioze per metų laikotarpį padidėjo beveik dvigubai - nuo 8,9 iki 15,3 atv./ gyv.. Iš viso 2014 m. Lietuvoje buvo diagnozuota 1013 susirgimų ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis (sifiliu, gonokokine bei chlamidijų sukeltomis infekcijomis). Tais pačiais metais fiksuotas sergamumo sifiliu, gonorėja ir ŽIV infekcija sumažėjimas, tačiau stebėtas ženklus sergamumo chlamidioze augimas. Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis Vilniaus rajone (184/ gyv.) 2014 m. buvo didesnis nei Lietuvoje (154/ gyv.) (5 pav.) m., lyginant su 2013 m., sergamumas šiomis ligomis Vilniaus rajone nežymiai sumažėjo, Lietuvoje - padidėjo. 11

12 Vilniaus raj. 218,84 170,58 158,28 188,19 204,41 172,05 164,45 162,84 175,33 202,87 183,28 181,45 186,25 183,58 Lietuva 259,74 246,41 232,99 230,02 199,73 186,7 187,08 165,78 171,2 179,38 173,87 156,5 143,59 153,94 5 pav. Sergamumo lytiškai plintančiomis ligomis dinamika Vilniaus rajone ir Lietuvoje m. (rodiklis gyv.) 2014 metais Lietuvoje užregistruotas 141 naujas užsikrėtimo ŽIV infekcija atvejis (atitinkamai 2013 m. 177, 2012 m. 160, 2011 m. 166, 2010 m. 153, 2009 m. 180 atvejų). Sergamumo ŽIV infekcija rodiklis sumažėjo nuo 5,98 atvejų 2013 metais iki 4,8 atvejų gyventojų 2014 metais. Per visą ŽIV infekcijos registravimo Lietuvoje laikotarpį ( m.) užregistruoti 2378 ŽIV infekcijos atvejai m., lyginant su 2013 m., sergamumas ŽIV sumažėjo nuo 5,98 iki 4,81/ gyv. Lietuvoje, Vilniaus rajone - padidėjo du kartus nuo 2,1 iki 4,2/ gyv.) (6 pav.) Vilniaus raj. 2,1 3,13 1,05 5,24 5,24 2,1 4,2 Lietuva 2,97 5,69 4,94 5,48 5,36 5,98 4,81 6 pav. Sergamumo ŽIV dinamika Vilniaus rajone ir Lietuvoje m. (rodiklis gyv.). Didžiausią 2014 metais Lietuvoje registruotų ŽIV atvejų dalį (62,4 proc.) sudarė metų amžiaus asmenys. Pagal galimą užsikrėtimo būdą 46,8 proc. asmenų ŽIV infekcija užsikrėtė heteroseksualių lytinių santykių metu, 27 proc. asmenų vartodami švirkščiamuosius narkotikus, 7,8 proc. homoseksualių santykių metu, du perinatalinio (iš motinos vaikui) ŽIV perdavimo atvejai, 17 proc. užsikrėtimo būdas nežinomas. Analizuojant užsikrėtimo būdo pasiskirstymą pagal lytį, nustatyta, kad didesnė dalis moterų, lyginant su vyrais, ŽIV galimai užsikrėtė heteroseksualių santykių metu, o vyrai daugiausia heteroseksualių santykių metu arba vartodami švirkščiamuosius narkotikus metais Lietuvoje sumažėjo sergamumas sifiliu ir gonorėja, tačiau ženkliai išaugo sergamumas chlamidioze, lyginant su 2013 metais. Sergamumas sifiliu per pastaruosius trejus ( ) metus padidėjo atitinkamai nuo 7,6 iki 8,8 / gyv. Sergamumas gonorėja per tą patį laikotarpį sumažėjo, atitinkamai nuo 7,3 iki 5,6./ gyv. Sergamumas chlamidioze per metų laikotarpį padidėjo beveik dvigubai: nuo 8,9 iki 15,3/ gyv. 12

13 3.2. GYVENTOJŲ SERGAMUMAS SUSIJĘS SU NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ BEI ALKOHOLIO VARTOJIMU Neteisėtas narkotikų vartojimas sukelia psichikos ir elgesio sutrikimus, atsitiktinius ir tyčinius apsinuodijimus bei kitus sveikatos pavojus. Dėl šių priežasčių 2014 m. Lietuvoje mirė 107 asmenys (mirtingumo rodiklis 3,7/ gyv.). Didžiausi standartizuoto mirtingumo rodikliai buvo rytinėje šalies dalyje ir Vilniaus rajono savivaldybėje (mirtingumo rodiklis 5,25/ gyv.). Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, 2014 m. gruodžio 31 d. asmens sveikatos priežiūros įstaigose dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas užregistruoti 5816 asmenys (2013 m. 5847), ligotumas narkomanija sudarė 199,2 atvejo gyventojų ir buvo didesnis, lyginant su 2013 m. (7 pav.) pav. Ligotumas narkomanija Lietuvoje m Ligotumas narkomanija 198,4 196,1 199,8 198,8 199,2 Vilniaus priklausomybės ligų centro duomenimis, 2014 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje pakaitinio gydymo opioidiniais vaistiniais preparatais programose dalyvavo 585 asmenys. Tokių asmenų skaičius nuo 2012 m. didėja (8 pav.) Asmenų, dalyvavusių pakaitinio gydymo opioidiniais preparatais skaičius pav. Asmenų, dalyvavusių pakaitinio gydymo opioidiniais preparatais skaičius Lietuvoje m. Analizuojant Vilniaus rajono savivaldybės gyventojų sergamumo psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias medžiagas pasiskirstymą amžiaus grupėse, nuo 2012 m. stebimas rodiklių augimas m. amžiaus grupėje (9 pav.). 13

14 m. 0 9,21 4,69 0 4, ,06 20,43 0 4,95 0 5, m. 25,37 27,98 16,52 21,6 29,45 13,38 8,01 10,57 2,63 13,27 5,34 2,7 19,18 22, m. 5,12 5,06 0 4,7 4, ,14 8, ,96 7,84 3,86 3, m ,71 7,61 15, , ,51 15,3 14,97 9 pav. Vilniaus rajono sav. gyventojų sergamumo psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias medžiagas pasiskirstymas pagal amžiaus grupes (rodiklis gyv.) Nuo 2008 m. mažėję, sergamumo psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias medžiagas rodikliai nuo 2012 m. padidėjo iki 11,54/ gyv. Vyrų sergamumas buvo beveik 3 kartus didesnis negu moterų (10 pav.). 10 pav. Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias medžiagas pagal lytį Vilniaus rajone m. (rodiklis gyv.) Nuo 2012 m. stebimas žymus sergamumo psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį padidėjimas: Lietuvoje 197,22/ gyv., Vilniaus rajone 290,79/ gyv. (11 pav.) Sergamumas 11,28 14,59 7,75 9,79 15,06 6,41 5,3 6,3 7,31 6,27 7,33 5,24 11,57 11,54 Vyrų 23,47 23,35 13,81 15,83 20,11 13,3 8,79 13,03 12,96 10,86 8,71 4,36 10,93 17,43 Moterų 0 6,48 2,13 4,19 10,37 0 2,05 0 2,02 2,02 6,06 6,07 12,17 6, Vilniaus raj. 101,52 120,08 108,47 63,09 73,16 89,76 97,61 91,4 51,14 36,6 53,41 50,34 130,48 197,22 Lietuva 58,98 53,12 52,68 66,6 70,07 78,41 80,74 73,6 56,53 57,66 62,45 65,73 222,37 290,79 11 pav. Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį Lietuvoje ir Vilniaus rajone m. (rodiklis gyv.) 14

15 Analizuojant Vilniaus rajono savivaldybės gyventojų sergamumo psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį pasiskirstymą amžiaus grupėse, nuo 2012 m. stebimas rodiklių augimas visose amžiaus grupėse (12 pav.) m. 4, , ,26 15,32 5, ,11 10, m. 140,97 173,46 176,19 89,09 96,38 107,07 104,13 108,38 57,92 37,14 66,77 59,4 208,29 292, m. 174,23 207,66 147,06 89,21 122,02 156,99 186,61 140,6 84,61 64,07 83,78 98,03 162,23 266, m. 43,47 33,61 32,5 39,47 38,57 60,86 67,63 59,59 22,34 30,57 39,11 7,75 38,26 74,84 12 pav. Vilniaus raj. sav. gyventojų sergamumo psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį pasiskirstymas pagal amžiaus grupes (rodiklis gyv.) MIRTINGUMAS DĖL PRIEŽASČIŲ, SUSIJUSIŲ SU NARKOTIKŲ IR ALKOHOLIO VARTOJIMU Standartizuoto mirtingumo nuo narkotikų sąlygotų priežasčių rodiklis Vilniaus rajone sumažėjo nuo 6, m. iki 4,19/ gyv m., Lietuvoje padidėjo atitinkamai nuo 2,14 iki 3, gyv. (13 pav.) Vilniaus raj. 1,14 1,07 2,1 1,05 0,96 1,05 1,06 3,99 5,98 3,99 7,49 6,45 6,37 4,19 Lietuva 0,91 0,94 1,16 1,08 0,96 2 2,4 1,93 2,22 1,75 1,59 2,56 2,14 3,28 13 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių gyv. Vilniaus rajone ir Lietuvoje m. Kaip ir sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, taip ir mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių yra didesnis tarp vyrų (3 kartus) m. standartizuotas vyrų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių buvo 6,08/ gyv., moterų 2,18/ gyv. (14 pav.). 15

16 Vyrų 2,2 2,13 4,09 2,09 1,84 2,07 2,06 7,81 9,84 7,86 12,34 8,45 10,19 6,08 Moterų ,04 0 2,37 4,24 2,34 2,18 14 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių gyv. Vilniaus rajone pagal lytį Standartizuotas mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių Vilniaus rajone (398,08/ gyv.) beveik dvigubai didesnis nei Lietuvoje (22,82/ gyv.) (15 pav.) Vilniaus raj. 63,74 54,41 58,3 50,09 71,67 71,93 73,46 84,8 61,51 44,88 56,54 57,17 46,69 39,08 Lietuva 30,41 29,22 32,46 31,92 36,65 44,07 51,78 44,25 30,48 29,23 28,58 27,96 27,4 22,82 15 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių Vilniaus rajone ir Lietuvoje m. Anot Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, pagal leidimus 2014 metais parduotas nedenatūruoto etilo alkoholio kiekis, lyginant su 2013 m., nežymiai išaugo jo parduota 4 procentais daugiau. Lyginant su 2011 metais jo kiekis yra išaugęs net 18 procentų. Be leidimų (iki 10 litrų) 2014 metais parduota beveik 11 proc. daugiau nei 2013 metais ir 23,6 proc. daugiau nei 2011 metais. Be leidimų gamybos reikmėms 2014 metais parduoto nedenatūruoto etilo alkoholio kiekis 7 kartus didesnis nei 2011 metais, tačiau, lyginant su 2013 m., jis sumažėjo ir sudaro tik 54 proc metais parduoto kiekio. 16

17 4. PAPILDOMAI APRAŠOMI RODIKLIAI 4.1. VILNIAUS RAJONO MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖ 2015 M m. vandens kokybiniai tyrimai Vilniaus rajone atlikti šiuose labiausiai lankomuose vandens telkiniuose: Gėlos ež. (Tusčiaustų k., Nemenčinės sen.), Vilnojos ež. (Sudervės k., Sudervės sen.), Asvejos ež. (Žingių k., Sužionių sen.) ir Ilgučių ež. (Mažųjų Lygainių k., Pagirių sen.) bei Prūdiškių tv. (Prūdiškių k., Juodšilių sen.). Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras stebi maudyklų vandens tyrimų rezultatus vadovaudamasi HN 92:2007 Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė bei reguliariai informuoja visuomenę apie vandens kokybę ir taršos atvejus. Tyrimai atliekami maudymosi sezono metu ( ) kas dvi savaites, visuomenė informuojama apie vandens būklę maudyklose internetinėje svetainėje m. maudyklų sezono metu buvo atlikta po 8 tyrimus kiekvienoje iš maudyklų (po vieną tyrimą buvo atlikta prieš prasidedant maudymosi sezonui ( ) ir po 7 tyrimus maudymosi sezono metu). Buvo ieškoma žarninių lazdelių, žarninių enterokokų, vizualiai įvertinamas atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančios medžiagų buvimas. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens m. maudymosi sezono metu, tiriami mikrobiologiniai vandens kokybiniai rodikliai viršijo leidžiamą žarninių enterokokų ir/arba žarninių lazdelių normą Prūdiškių tvenkinyje ir Asvejos ežere VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TYLIŲJŲ ZONŲ STEBĖSENA, TRIUKŠMO FIZIKINIAI MATAVIMAI PAGAL GYVENTOJŲ SKUNDUS Siekdamas pagerinti akustinio komforto sąlygas Vilniaus rajono gyventojams, Vilniaus m. sav. visuomenės sveikatos biuras atliko tyliųjų viešųjų zonų (8 vietos), tyliųjų gamtos zonų (1 vieta), triukšmo prevencijos zonų (5 vietos) ir kitų taškų (7 vietos) matavimus dienos ir nakties metu. Vietas, kuriose bus atliekami tyrimai nurodė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyrius. Atsižvelgiant į higienos normos HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje reikalavimus, didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje buvo: nuo 6 iki 18 val. leidžiamas 65 dba (maksimalus - 70 dba); nuo 18 iki 22 val. 60 dba (maksimalus 65 dba); nuo 22 iki 6 val. 55 dba (maksimalus 60 dba). Matavimų rezultatai parodė, kad 2-ose triukšmo prevencijos zonose ir 1-ame kitame taške buvo viršyti nustatyti maksimalūs garso slėgio lygio rodikliai. Tyliosiose viešosiose ir tyliosiose gamtos zonoje garso slėgis neviršijo nustatytų maksimalių triukšmo rodiklių. Tyrimais nustatyta, kad triukšmas, kaip ilgai veikiantis lėtinis stresas, veikdamas per centrinę nervų sistemą, sukelia organizme įvairius neurohumoralinius ir vegetacinius sutrikimus, kurie gali sąlygoti įvairių susirgimų hipertoninės ir išeminės širdies ligos, aterosklerozės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos lėtinių uždegimų, opaligės bei įvairių neurozių išsivystymą. Taigi, triukšmas yra kenksmingas sveikatai aplinkos faktorius, sukeliantis specifinius ir nespecifinius patologinius pokyčius įvairiose organizmo sistemose. Jis yra reikšmingas rizikos veiksnys klausos, nervų, širdies-kraujagyslių, virškinamojo trakto susirgimams išsivystyti. 17

18 5. REKOMENDACIJOS Siekiant geresnės Vilniaus rajono gyventojų sveikatos būklės, būtina plėtoti sveikatinimo veiklas visose amžiaus grupėse. Ne mažiau svarbus ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. o Būtina kelti visų sektorių specialistų, dalyvaujančių sveikatinimo veikloje, kvalifikaciją sveikatos stiprinimo klausimais. o Bendrauti/ bendradarbiauti sprendžiant gyventojų asmens ir visuomenės sveikatos problemas. o Skleisti visuomenėje gerosios sveikatinimo veiklos praktikos ir pasiekimų pavyzdžius (tiek Lietuvos, tiek ir kitų šalių). o Vykdyti pozityvios socialinės reklamos ir mokslu pagrįstos informacijos sklaidą per visuomenės informavimo priemones, mažinti neigiamos informacijos poveikį visuomenės sveikatai. o Siekiant pagerinti gyventojų informacijos efektyvumą, atkreipti dėmesį į gyventojų, kuriems informacija skirta, amžių, išsilavinimą, užimtumą bei sveikatos būklę. o Suteikti daugiau galimybių gyventojams stiprinti savo sveikatos raštingumą (dalyvauti seminaruose, konsultuotis su sveikatos priežiūros specialistais sveikatos stiprinimo ir gerinimo klausimais). o Skatinti gyventojus aktyviau dalyvauti Visuomenės sveikatos biuro, švietimo ir sporto įstaigų organizuojamuose sveikatinimo renginiuose (akcijose, paskaitose, užsiėmimuose). o Skatinti gyventojus aktyviau patiems įsitraukti į sveikatą palaikančios aplinkos kūrimą bendruomenėse ir didinti nepakantumą sveikatą žalojantiems veiksniams. o Siekiant gerinti Vilniaus rajono gyventojų psichikos sveikatą: - skatinti Vilniaus rajono bendruomenes, gyventojus švęsti šventes be alkoholio; - didinti nerūkymo vietų skaičių; - didinti psichoaktyvių medžiagų prieinamumo ribojimą, siekiant nutolinti psichoaktyvių medžiagų pradėjimo vartoti laiką; - riboti tabako ir alkoholio prieinamumą, mažinant išduodamų licencijų skaičių; - gyventojus, turinčius sveikatos rizikos veiksnių (alkoholio vartojimas, rūkymas) konsultuoti dėl galimybių ir būdų šiems veiksniams mažinti; - vykdyti informacines socialines kampanijas, organizuoti masinius renginius, siekiant gerinti gyventojų informuotumą bei mažinti savižudybių paplitimą; - organizuoti diskusijas, individualias konsultacijas, mokymus psichologinei būsenai gerinti (ypatingai svarbus ir reikalingas darbingo amžiaus vyrų psichikos sveikatos stiprinimas). o Siekiant sumažinti infekcinių, lytiškai plintančių ligų ir žarnyno infekcijų paplitimą: - nuolat kelti gyventojų sveikatos raštingumo lygį (informavimas ir švietimas užkrečiamųjų ligų prevencijos klausimais); - užtikrinti tinkamą informacijos sklaidą; - gerinti ankstyvą ligų diagnostiką; - užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kurti jaunimui palankių paslaugų tinklą. o Kitos rekomendacijos: - didinti Valstybinių profilaktinių programų įgyvendinimo mastą ir profilaktiniam pasitikrinimui pakviesti ne mažiau 80 proc. nustatytos amžiaus grupės gyventojų; - ieškoti bendradarbiavimo būdų, kaip pasiekti aukštesnių Valstybinių profilaktinių programų įgyvendinimo rodiklių; - raginti gyventojus reguliariai lankytis pas šeimos gydytoją ir profilaktiškai tikrintis savo sveikatą; 18

19 - išlaikyti esamas vakcinacijos apimtis tikslinėse gyventojų grupėse (PSO duomenimis, gerais vakcinacijos rodikliais laikoma, kai paskiepytųjų skaičius šalyje ir jos regionuose siekia ne mažiau kaip proc. tikslinės grupės asmenų); - vykdyti maudyklų vandens kokybės stebėseną, informuoti gyventojus apie vandens kokybę maudymosi sezono metu; - mažinti triukšmo žalingą įtaką sveikatai. Taikomos priemonės turi būti nukreiptos į triukšmo lygio mažinimą. Tai garso - triukšmo barjerinių konstrukcijų statymas/tobulinimas, garsą izoliuojančių ir sugeriančių medžiagų panaudojimas. 19

20 Leidinį parengė visuomenės sveikatos stebėsenos skyriaus specialistai Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Polocko g. 12-2, LT Vilnius Tel./faks. (8 5) Stebėsenos skyrius (8 5)

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

VILNIUS, 2017

VILNIUS, 2017 VILNIUS, 2017 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Didžioji g. 22, LT 01128 Vilnius Tel. (8 5) 277 3302 Faksas (8 5) 262 4663 www.hi.lt Leidinį parengė: Žilvinė Našlėnė, zilvine.naslene@hi.lt

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

III

III PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2011 m. kovo 24 d. Nr. T-87 Pakruojis

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk Lietuvoje 216 m. atsitiktinai paskendo (W6 W74) 19 asmenų, iš jų 16 vyrai ir 4 moterys. Vyrai (11,8/1 gyv.) daugiau nei kartus dažniau skendo, nei moterys (2,2/1 gyv.). 2 216 m. nepaskendo nei vienas 7-ių

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. kovo 20 d. Vilnius

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. kovo 20 d. Vilnius NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. kovo 20 d. Vilnius 2 I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Detaliau

k

k KLINIKINIO KODAVIMO BIULETENIS 2016 m. balandis, Nr. 14. Šiame biuletenyje toliau aprašomi stacionare teikiamų aktyviojo gydymo ir transplantacijos paslaugų klinikinio kodavimo kokybės stebėsenos rodikliai.

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 Leidinys parengtas įgyvendinant Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 2015 m. strateginio

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Užkrečiamųjų ligų grėsmės: kam turi būti pasiruošusios sveikatos priežiūros įstaigos? Prof. dr. SAULIUS ČAPLINSKAS Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius saulius@ulac.lt www.sauliuscaplisnkas.lt

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

2009 m. liepa Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija Galiu gyventi, Didžioji g LT 01128, Vilnius, tel , faks

2009 m. liepa Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija Galiu gyventi, Didžioji g LT 01128, Vilnius, tel , faks 2009 m. liepa Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija Galiu gyventi, Didžioji g. 5-303 LT 01128, Vilnius, tel. +370 5 266 1206, faks. +370 5 268 5512, el. p.: koalicija@galiugyventi.lt, www.galiugyventi.lt

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA 2010 metai IŠSAUGOTAS SVEIKATOS SISTEMOS FINANSINIS TVARUMAS IR IŠVENGTA SKOLŲ Algis SASNAUSKAS Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius

Detaliau

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi 1 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimų ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis masažas (80 val.) 2019-08-19 2019-08-30 Eimantas Pocius, 9-10 V2019T12.8-2 13821 170 Eur 2 1.152 Saugus

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Nr. ( E) 2- Vilnius Priemon

VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Nr. ( E) 2- Vilnius Priemon VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 2019-02- Nr. (10-13 16.1.1E) 2- Vilnius Priemonės įvykdymo data Priemonės pobūdis ir pavadinimas Priemonės

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio dar

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio dar DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio darbo grupės žinutės apie dantų ėduonies ir periodonto

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Strategijos,

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveikatą visame pasaulyje. Įmonė gamina pastas ir rankinius

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažanga

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažanga 1 VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO, PATVIRTINTO VYRIAUSYBĖS 217 M. KOVO 13 D. NUTARIMU NR. 167, VYKDYMO 218 METAIS PAŽANGOS ATASKAITA 219-3-6 Vilnius Vyriausybės kanceliarija, siekdama informuoti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE 1 1 SANTRAUKA Ši ataskaita Siekis nustatyti ir suprasti atskirties mastą ir pobūdį: institucinės, prievartinės ir bendruomeninės paslaugos ir praktika Europoje

Detaliau

TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 1

TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 1 TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 13 KONJUNKTYVITAS 16 MIEŽIS 18 AUGALAI, GERINANTYS REGĖJIMĄ

Detaliau

metine ataskaita internetui

metine ataskaita internetui PRITARTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-158 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGO I ĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. ŽI IOS APIE ĮSTAIGĄ Pagrindinis VšĮ Mažeikių

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE 2007 2011 M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA REANIMACIJOS - INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE 2008

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas 2010-2013 Suglausta versija Lithuanian (Version 1) Įžanga Jeigu norite pilnos plano versijos

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

VA_ataskaitos_forma_VA

VA_ataskaitos_forma_VA LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ METADONO VARTOJIMO LIETUVOJE 2009 2010 METAIS TYRIMO ATASKAITA 2011 m. lapkričio 30 Nr. VA-P-10-10-19 Vilnius 2 TURINYS ĮŽANGA 3 TYRIMO REZULTATAI 5 1. Pakaitinio

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Projektas

Projektas APSKRITIES ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS VEIKLOS ATASKAITA Apskrities valdymo grupė: KAUNO APSKRITIS Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita: 208 metai Ataskaitą parengė: Kauno departamento Užkrečiamųjų

Detaliau

HIGIENOS INSTITUTAS SVEIKATOS NETOLYGUMŲ STEBĖSENA IR VERTINIMAS Metodinės rekomendacijos Vilnius, 2016

HIGIENOS INSTITUTAS SVEIKATOS NETOLYGUMŲ STEBĖSENA IR VERTINIMAS Metodinės rekomendacijos Vilnius, 2016 HIGIENOS INSTITUTAS SVEIKATOS NETOLYGUMŲ STEBĖSENA IR VERTINIMAS Metodinės rekomendacijos Vilnius, 2016 SVEIKATOS NETOLYGUMŲ STEBĖSENA IR VERTINIMAS Metodinės rekomendacijos Vilnius, 2016 2 UDK Leidinio

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Heparino indukuotos trombocitopenijos (HIT) diagnostikos ir gydymo algoritmas Įvertinkite klinikinę HIT tikimybę, naudojantis 4T skale Atlikite antipf4/ heparino antikūnų titro tyrimą 1:4 ir, jei pastarasis

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M.

VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M. VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M. TARPTAUTINIS MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GYVENSENOS IR SVEIKATOS TYRIMAS (HBSC) Tyrimo tikslas geriau pažinti jaunų žmonių gyvenseną, elgseną ir sveikatą.

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Strateginio tikslo, programos tikslo ar priemonės

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Strateginio tikslo, programos tikslo ar priemonės KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Strateginio tikslo, programos tikslo ar priemonės pavadinimas Trečiasis strateginis tikslas Pasiekti,

Detaliau