I TURAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "I TURAS"

Transkriptas

1

2 I TURAS

3 1 klausimas 1918 m. vasario 16 d. buvo pasiraš tas Lietuvos Nepriklauso ės aktas, kuriuo deklaruotas valst i gu o atkūri as. Jį pasirašė Lietuvos Tar os arių. Kokia e suvažiavi e ir kada uvo išri kta ši Lietuvos Taryba?

4 2 klausimas Lietuvos Tarybos pirmininkas uo išri ki o iki. ala džio d. uvo A ta as Smetona. Vis dėlto. vasario d. jis savo pareigas užleido kita svarbiam asmeniui. Kas pirmininkavo Lietuvos Tar ai, kai ji paskel ė Vasario 16-osios utari ą?

5 3 klausimas Lietuvos Nepriklauso ės aktas paskel tas Lietuvos aide. Leidi s vokiečių okupacijos etais griežtai e zūruotas, tad keli ši tai vasario die os u erių išspausdi ti likus die o s iki e zoriaus peržiūros. Suži ojusi apie akto paskel i ą, vokiečių valdžia uspre dė sunaikinti tuo užsiė usią spaustuvę, o akto plati i ą paskel ė nelegaliu. Saugoti Vasario 16-osios aktą sig atarai atidavė tą die ą pir i i kavusia Tar os ariui. Kur da ar gali e pa at ti pasiraš to akto origi alą?

6 4 klausimas etais paskel tą Lietuvos Nepriklauso ę pirmoji pripaži o Isla dija. Kuri šalis pir oji Lietuvos valst ės Nepriklauso ę pripaži o paskel us 1918 m. vasario 16 d. utari ą?

7 5 klausimas Šis kūri s etais uvo paskel tas literatūros, politikos ir mokslo laikrašt je Varpas. Nuo tada jis buvo atlieka as įvairiuose lietuviškų draugijų susitiki uose. Pir ą kartą kūri s ofi ialiai atliktas. Didžiojo Vil iaus sei o išvakarių koncerte. Paraš kite pir ą ir paskuti ę šio kūri io eilutes.

8 6 klausimas Lietuvos Tar a jį išri ko. liepos d., tačiau. lapkričio d. savo spre di ą atšaukė. Jis turėjo prii ti aują vardą, iš okti lietuvių kal ą, leisti savo vaikus į lietuvišką ok klą, vald ti kartu su de okratiškai re ka u parla e tu, savo dvariškiais, i istrais ir aukštais valst ės pareigū ais skirti tik lietuviškai kal a čius Lietuvos gyventojus, o pats g ve ti Verkių rū uose Vil iuje. Koks turėjo ūti aujasis jo vardas?

9 7 klausimas Šį Jo o Basa avičiaus, A ta o Ž uidzi avičiaus ir Tado Daugirdo e dro dar o rezultatą Lietuvos Taryba patvirtino. ala džio d. Rezultatas pir ąkart Kazio Škirpos i i iat va panaudotas 1919 m. sausio 1 d. Kokį dar ą kartu uveikė Jo as Basa avičius, A ta as Ž uidzi avičius ir Tadas Daugirdas?

10 8 klausimas Lietuvos istori ėje vėliavoje ir her e vaizduojamas Vytis šarvuotas raitelis su kalaviju ir skydu. Vytis yra vie as se iausių her ų Europoje. Koks si olis upieštas a t V čio skydo: a Gedi i aičių stulpai, Jogailaičių dvigubas kr žius, c) rūtų vai ikas, d sukr žiuoti kardai.

11 9 klausimas Re da asis klasiki ė is geopoliti ė is schemomis, geografas ir geopolitikas Kazys Pakštas prog ozavo, kad tarp Vokietijos ir Rusijos įsiterpusi Lietuva ateit je gali ūti šių šalių okupuota ir asimiliuota. Jis pasiūlė įkurti Atsargi ę Lietuvą, kuria turėjo tapti nusipirkta Lietuvos Respu likos užjūrio valda. Kaip Kaz s Pakštas siūlė pavadi ti tą Atsargi ę Lietuvą?

12 10 klausimas Jis karaliaus sū us, g ve ęs tik 25 metus, tačiau dėl savo pa aldu o ir doro gyvenimo 1602 m. paskelbtas šve tuoju. Nuo etų jis laiko as da giškuoju Lietuvos glo ėju. Koks tai šve tasis?

13 Teisingi atsakymai

14 1 klausimas 1918 m. vasario 16 d. buvo pasiraš tas Lietuvos Nepriklauso ės aktas, kuriuo deklaruotas valstybingumo atkūri as. Jį pasirašė Lietuvos Tar os arių. Kokia e suvažiavi e ir kada uvo išri kta ši Lietuvos Tar a? Vilniaus konferencijoje, 1 1. rugsėjo 1 22 d.

15 2 klausimas Lietuvos Tarybos pirmininkas uo išri ki o iki. ala džio d. uvo A ta as Smetona. Vis dėlto. vasario d. jis savo pareigas užleido kita svarbiam asmeniui. Kas pirmininkavo Lietuvos Tar ai, kai ji paskel ė Vasario 16-osios utari ą? Jo as Basa avičius

16 3 klausimas Lietuvos Nepriklauso ės aktas paskel tas Lietuvos aide. Leidi s vokiečių okupa ijos etais griežtai e zūruotas, tad keli ši tai vasario die os u erių išspausdi ti likus 3 dienoms iki e zoriaus peržiūros. Suži ojusi apie akto paskel i ą, vokiečių valdžia uspre dė su aiki ti tuo užsiė usią spaustuvę, o akto plati i ą paskel ė elegaliu. Saugoti Vasario 16-osios aktą sig atarai atidavė tą die ą pir i i kavusia Tar os ariui. Kur da ar gali e pa at ti pasiraš to akto origi alą? Originalo pamatyti negalime, jo buvimo vieta ėra ži o a.

17 4 klausimas etais paskel tą Lietuvos Nepriklauso ę pir oji pripaži o Isla dija. Kuri šalis pir oji Lietuvos valst ės Nepriklauso ę pripaži o paskel us. vasario d. utari ą? Vokietija

18 5 klausimas Šis kūri s etais uvo paskel tas literatūros, politikos ir okslo laikrašt je Varpas. Nuo tada jis uvo atlieka as įvairiuose lietuviškų draugijų susitiki uose. Pir ą kartą kūri s ofi ialiai atliktas. Didžiojo Vil iaus sei o išvakarių ko erte. Paraš kite pir ą ir paskuti ę šio kūri io eilutes. Lietuva, Tėvy e <...> Vie y ė težydi! ūsų,

19 6 klausimas Lietuvos Tar a jį išri ko. liepos d., tačiau. lapkričio d. savo spre di ą atšaukė. Jis turėjo prii ti aują vardą, iš okti lietuvių kal ą, leisti savo vaikus į lietuvišką ok klą, vald ti kartu su de okratiškai re ka u parla e tu, savo dvariškiais, i istrais ir aukštais valst ės pareigū ais skirti tik lietuviškai kal a čius Lietuvos g ve tojus, o pats g ve ti Verkių rū uose Vil iuje. Koks turėjo ūti aujasis jo vardas? Mindaugas II

20 7 klausimas Šį Jo o Basa avičiaus, A ta o Ž uidzi avičiaus ir Tado Daugirdo e dro dar o rezultatą Lietuvos Tar a patvirti o. ala džio d. Rezultatas pir ąkart Kazio Škirpos i i iat va pa audotas 1919 m. sausio 1 d. Kokį dar ą kartu uveikė Jo as Basa avičius, A ta as Ž uidzi avičius ir Tadas Daugirdas? Sukūrė Lietuvos tautinę vėliavą trispalvę.

21 8 klausimas Lietuvos istori ėje vėliavoje ir her e vaizduojamas Vytis šarvuotas raitelis su kalaviju ir skydu. Vytis yra vie as se iausių her ų Europoje. Koks si olis upieštas a t V čio skydo: a Gedi i aičių stulpai, Jogailaičių dvigubas kryžius, rūtų vai ikas, d) sukr žiuoti kardai.

22 9 klausimas Re da asis klasiki ė is geopoliti ė is schemomis, geografas ir geopolitikas Kazys Pakštas prog ozavo, kad tarp Vokietijos ir Rusijos įsiterpusi Lietuva ateit je gali ūti šių šalių okupuota ir asi iliuota. Jis pasiūlė įkurti Atsargi ę Lietuvą, kuria turėjo tapti usipirkta Lietuvos Respu likos užjūrio valda. Kaip Kaz s Pakštas siūlė pavadi ti tą Atsargi ę Lietuvą? Dausuva

23 10 klausimas Jis karaliaus sū us, g ve ęs tik etus, tačiau dėl savo pa aldu o ir doro gyvenimo 1602 m. paskelbtas šve tuoju. Nuo etų jis laiko as da giškuoju Lietuvos glo ėju. Koks tai šve tasis? Šv. Kazi ieras

24 II TURAS

25 1 klausimas Šv. O os až čia ra vie as gražiausių ir garsiausių Vilniaus stati ių vėl vosios gotikos šedevras. Baž čia pastat ta apie m., o po 1564 m. gaisro atstatyta. Vėliau ji ne kartą re o tuota, tačiau jos išorė uo XVI a. pa aigos eveik nepakito. Dailėt ri i kai a o, kad Šv. O os až čios fasado ko pozi ijoje yra išr ški tas vie as Lietuvos piliečia s svarbus simbolis. Koks tai simbolis?

26 2 klausimas Vie ą gerai ži o ą tekstą su automatinio vertimo programa išvertė e į a glų kal ą ir atgal į lietuvių. Pasakykite, koks tai tekstas ir kas jo autorius. Saulė yra alpi isti ės vėl pažadi o švieti o Ir žie os šaltos halė tra kyti a ekdotą. Salce pra o ės su ledais audoja čiais sugauti, Putplastis ir sniego visur veltui. Per orų dru g u gaivus laukų glostė Ir visi žolelių iš u irusių rūšių verkė.

27 3 klausimas Piliakalniai yra svarbiausias pago iškos altų kultūros paliki as. Lietuvoje jų suskaičiuoja a apie 840. Tai tankiausias piliakal ių ti klas visame pasaulyje. Viename Lietuvos miestelyje stovi net 5 piliakalniai: Pilies kalnas, Aukuro kalnas, Mindaugo kalnas, Lizdeikos kal as ir Kriveikiškio piliakalnis. Koks tai miestelis?

28 4 klausimas Šios šve tės ištakos siekia XIX a. vidurio Vakarų Europą. Pir oji šve tė sure gta. irželio d. Švei arijoje, Ciuri ho iesto aikštėje. Vėliau ši šve tė pradėjo plisti po visą pasaulį.. šve tė pasiekė Estiją, 1873 m. Latviją. Lietuvoje ji pir ą kartą sure gta etais. Pir oje šve tėje buvo 3000 dal vių, o ją ste ėjo žiūrovų. Vėliau dal vių ir žiūrovų skaičius augo. Kokia tai šve tė?

29 5 klausimas Tai ūsi os jau avedžių gerovės, uities, g ve i o ir duonos simbolis. Kaip senoliai sakydavo, jis turi sverti 9 mieras, ūti iškeptas iš rėčių iltų, gautų iš stogų, išstovėjusių etus. Prie šių iltų turi ūti pridėta stati ėlės sviesto ir kapos kiauši ių. Va duo, pasak dai os, turįs ūti iš šve tų upių. Koks tai kepinys?

30 6 klausimas Ją etais Italijoje sukūrė a tiki e tragedija žavėjęsi menininkai metais ji Le kijos karaliaus ir LDK didžiojo ku igaikščio Vladislavo Vazos dėka atkeliavo į Lietuvą, LDK valdovų rū us. Kas ta ji, į Lietuvą atkeliavusi a ksčiau ei į Pra ūziją, A gliją ir Ispa iją?

31 7 klausimas Pir ą r škų lietuvišką pėdsaką Holivude paliko Pra as Valuskis. Jis 1925 m. nufilmavo vaid i į fil ą Naktis Lietuvoje. Fil o kūri ą fi a savo išeiviai iš Lietuvos, dra užiai ir kiti reikmenys pasiskoli ti iš Holivudo e drovės. Atsiliepi ų apie Naktį Lietuvoje uvo e tik išeivijos spaudoje. Per gastroles po A eriką fil o pre jerą l dėjo a šlagai Čikagoje, Bosto e, Filadelfijoje, Niujorke. Kokia Lietuvos ž o ių veikla, kurią UNESCO pripaži o kaip u ikalią ir pasaulyje eturi čią atitik e ų, uvo pavaizduota filme?

32 8 klausimas Šią ko a di ę sporto šaką Lietuvoje labiausiai populiarino Amerikos lietuvis Steponas Darius. Jis ne tik išdėstė visas žaidi o tais kles k goje, et ir pats sužaidė pir ose šio sporto ru gt ėse Lietuvoje.. ala džio d. Kau e v kusiose varž ose susitiko Lietuvos fizi io lavi i osi sąju gos (LFLS) ko a da ir Kau o ri kti ė. Pergalę : iškovojo LFLS ko a da, kurioje ir žaidė Steponas Darius. Kokia tai sporto šaka?

33 9 klausimas Pir asis istorika s ži o as lietuvis į Naująjį Pasaulį nuvyko 1659 metais. Jis Naujajame Amsterdame (dab. Niujorke įkūrė pir ąją ok klą ir uvo pir asis išsi oksli ęs Naujojo A sterda o g d tojas. Vis dėlto etais dėl per ažo atl gi i o jis grįžo atgal į Europą. Paraš kite, kas šis lietuvis. Jo vardas toks pat kaip paskuti io lietuviškai kal ėjusio Lietuvos didžiojo ku igaikščio, o pavardė kaip su vikingais kariavusios, et vėliau iš kusios altų ge ties atstovo.

34 10 klausimas Lietuva visada garsėjo įvairių sričių oksli i kais: XVI a. al he ikas Teodoras Lackis ieškojo ūdų, kaip varį paversti sida ru, o Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis uvo e e geriausias savo laik ečio kartografas, XVII a. visoje Europoje uvo ž us artilerijos i ži ierius ir raketų išradėjas Kazimieras Si o avičius, XVIII a. astro o as Martynas Počo utas Vilniaus universitete įsteigė astro o ijos o servatoriją, ūta ir daug kitų. Šia die Lietuva siekia tapti aukštųjų te h ologijų šali i, čia sukurti i tegruoti okslo, studijų ir verslo centrai slė iai. Kiek tokių e trų, kuriuose bendradarbiauja mokslas ir verslas, yra Lietuvoje? a) 3, b) 5, c) 10, d) 42.

35 Teisingi atsakymai

36 1 klausimas Šv. O os až čia ra vie as gražiausių ir garsiausių Vil iaus stati ių vėl vosios gotikos šedevras. Baž čia pastat ta apie 1501 m., o po. gaisro atstat ta. Vėliau ji e kartą re o tuota, tačiau jos išorė uo XVI a. pabaigos beveik nepakito. Dailėt ri i kai a o, kad Šv. O os až čios fasado ko pozi ijoje ra išr ški tas vie as Lietuvos piliečia s svarbus simbolis. Koks tai simbolis? Gedi i aičių stulpai

37 2 klausimas Vie ą gerai ži o ą tekstą su auto ati io verti o progra a išvertė e į a glų kal ą ir atgal į lietuvių. Pasakykite, koks tai tekstas ir kas jo autorius. Saulė yra alpi isti ės vėl pažadi o švieti o Ir žie os šaltos halė tra kyti a ekdotą. Salce pra o ės su ledais audoja čiais sugauti, Putplastis ir sniego visur veltui. Per orų dru g u gaivus laukų glostė Ir visi žolelių iš u irusių rūšių verkė. Kristijo o Do elaičio Metai. Ištrauka iš Pavasario li ks y ių.

38 3 klausimas Piliakalniai yra svarbiausias pago iškos altų kultūros paliki as. Lietuvoje jų suskaičiuoja a apie 840. Tai ta kiausias piliakal ių ti klas visame pasaulyje. Viename Lietuvos miestelyje stovi net 5 piliakalniai: Pilies kalnas, Aukuro kalnas, Mindaugo kalnas, Lizdeikos kalnas ir Kriveikiškio piliakalnis. Koks tai miestelis? Ker avė

39 4 klausimas Šios šve tės ištakos siekia XIX a. vidurio Vakarų Europą. Pir oji šve tė sure gta. irželio d. Švei arijoje, Ciuri ho iesto aikštėje. Vėliau ši šve tė pradėjo plisti po visą pasaulį.. šve tė pasiekė Estiją,. Latviją. Lietuvoje ji pir ą kartą sure gta etais. Pir oje šve tėje uvo dal vių, o ją ste ėjo žiūrovų. Vėliau dal vių ir žiūrovų skaičius augo. Kokia tai šve tė? Dai ų šve tė

40 5 klausimas Tai ūsi os jau avedžių gerovės, buities, gyvenimo ir duonos simbolis. Kaip senoliai sakydavo, jis turi sverti 9 mieras, ūti iškeptas iš rėčių iltų, gautų iš stogų, išstovėjusių etus. Prie šių iltų turi ūti pridėta stati ėlės sviesto ir kapos kiauši ių. Va duo, pasak dai os, turįs ūti iš šve tų upių. Koks tai kepinys? Karvojus

41 6 klausimas Ją etais Italijoje sukūrė a tiki e tragedija žavėjęsi menininkai metais ji Lenkijos karaliaus ir LDK didžiojo ku igaikščio Vladislavo Vazos dėka atkeliavo į Lietuvą, LDK valdovų rū us. Kas ta ji, į Lietuvą atkeliavusi a ksčiau ei į Pra ūziją, A gliją ir Ispa iją? Opera

42 7 klausimas Pir ą r škų lietuvišką pėdsaką Holivude paliko Pra as Valuskis. Jis. ufil avo vaid i į fil ą Naktis Lietuvoje. Fil o kūri ą fi a savo išeiviai iš Lietuvos, dra užiai ir kiti reik e s pasiskoli ti iš Holivudo e drovės. Atsiliepi ų apie Naktį Lietuvoje uvo e tik išeivijos spaudoje. Per gastroles po A eriką fil o pre jerą l dėjo a šlagai Čikagoje, Bosto e, Filadelfijoje, Niujorke. Kokia Lietuvos ž o ių veikla, kurią UNESCO pripaži o kaip u ikalią ir pasaul je eturi čią atitik e ų, uvo pavaizduota filme? K yg ešių

43 8 klausimas Šią ko a di ę sporto šaką Lietuvoje labiausiai populiarino Amerikos lietuvis Stepo as Darius. Jis e tik išdėstė visas žaidi o tais kles k goje, et ir pats sužaidė pir ose šio sporto ru gt ėse Lietuvoje.. ala džio d. Kau e v kusiose varž ose susitiko Lietuvos fizi io lavi i osi sąju gos (LFLS) komanda ir Kau o ri kti ė. Pergalę : iškovojo LFLS ko a da, kurioje ir žaidė Stepo as Darius. Kokia tai sporto šaka? Krepši is

44 9 klausimas Pir asis istorika s ži o as lietuvis į Naująjį Pasaulį nuvyko etais. Jis Naujaja e A sterda e da. Niujorke įkūrė pir ąją ok klą ir uvo pir asis išsi oksli ęs Naujojo A sterda o g d tojas. Vis dėlto etais dėl per ažo atl gi i o jis grįžo atgal į Europą. Paraš kite, kas šis lietuvis. Jo vardas toks pat kaip paskuti iojo lietuviškai kal ėjusio Lietuvos didžiojo ku igaikščio, o pavardė kaip su viki gais kariavusios, et vėliau iš kusios altų ge ties atstovo. Aleksa dras Kuršius

45 10 klausimas Lietuva visada garsėjo įvairių sričių oksli i kais: XVI a. al he ikas Teodoras Lackis ieškojo ūdų, kaip varį paversti sida ru, o Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis uvo e e geriausias savo laik ečio kartografas, XVII a. visoje Europoje buvo ž us artilerijos i ži ierius ir raketų išradėjas Kazi ieras Si o avičius, XVIII a. astronomas Martynas Počo utas Vil iaus u iversitete įsteigė astro o ijos o servatoriją, ūta ir daug kitų. Šia die Lietuva siekia tapti aukštųjų te h ologijų šali i, čia sukurti integruoti okslo, studijų ir verslo e trai slė iai. Kiek tokių e trų, kuriuose bendradarbiauja mokslas ir verslas, yra Lietuvoje? a) 3, b) 5 Saulėtekio ir Sa taros Vil iuje, Sa takos ir Ne u o Kau e ei Jūri is slė is Klaipėdoje, c) 10, d) 42.

46 III TURAS

47 1 klausimas Skirtingose Lietuvos vietose ar tar ėse jie vadinami įvairiai: starkai, gužai, gužučiai, usilai, a io ai, didučiai. Jie nuo seno laiko i lai ę, gerovę ir teisi gu ą eša čiais glo ėjais, da gaus antspaudo saugotojais. Pasak etnologo Liberto Klimkos, Lietuvoje jų yra apie 13 tūksta čių porų, t.. e e ta kiausiai Europoje. Apie ką kal a Li ertas Klimka?

48 2 klausimas Lietuvišku papročiu se iau sod oje edžius sodi davo pagal ta tikrą tvarką. Pa ačius se ą sod ą, pagal apli k ją auga čių edžių rūšis ir a žių uvo gali a susipaži ti su visa gi i e. Paž ėda i pir os dukros gi i ą sodindavo liepą, antros garbei o elį, trečios kriaušę, ketvirtos v š ią ar sl vą. O kokie edžiai uvo sodi a i gi us,, ir sū ui?

49 3 klausimas 1 su driežais ir pe pė is. 10 su kiau ė is ir strazdu. 50 su riedžiu ir tetervinu. 100 su stumbru ir ūdro is. 500 su x ir y. Įvardi kite žvėris ir. Ir paraš kite, kur Lietuvoje uvo galima pamatyti visą šią fau ą.

50 4 klausimas Lietuva iškų kraštas. Beveik pro. viso Lietuvos iškų ploto uži a puš s. Se iausias ir storiausias edis Lietuvoje Stel užės ąžuolas. O aukščiausias Lietuvos edis, pasodi tas XIX a. vidur je, stovi Ne u o kilpų regio i ia e parke, Degs ės iške. Jo aukštis 49 metrai. Koks tai medis?

51 5 klausimas Lietuvoje saugo ų teritorijų kūri as prasidėjo gerokai vėliau egu daugu oje Europos šalių. Šiuo atžvilgiu išsaugojo e paskuti ių pago ių ko ti e te statusą. Ga tosaugi ės idėjos Lietuvoje pradėtos realizuoti etais, kai uvo įkurta pir oji šiuolaiki io tipo saugo a teritorija. Kokia tai saugoma teritorija?

52 6 klausimas Lietuvoje iš viso ra 2830 ežerų, kurių plotas didesnis nei pusė hektaro. Jų bendras plotas 880 km². Didžiausias ežeras ra truputį dides is už Al taus iesto savivald ę, o giliausias daugiau ei etrų g lio. Paraš kite šių dviejų didžiausio ir giliausio ežerų pavadinimus.

53 7 klausimas Šis Lietuvoje g ve a tis ekojis driežas dar ra vadi a as geleži e g vate arba varine gyvate. Retesnis se ovi is lietuviškas jo pavadinimas ži ulis. Koks ofi ialus lietuviškas šio driežo pavadi i as?

54 8 klausimas Ši kultūra Lietuvoje paplito tik XVII a žiuje. Iš pradžių valdovų ir didikų dvaruose ji laikyta retenybe, vaistiniu augalu ir delikatesu. Valstiečiai ją sutiko įtariai, augalą laikė protesta tiška diversija ir e orėjo jo sodi ti. Plito gandai, kad šių augalų vartoji as sukelia karšti ę. Svar iausia augi a os kultūros paskirtis la ai aisti gų patiekalų ga a. Koks tai augalas?

55 9 klausimas Lietuva ra skirsto a į teritori ių vie etų apskričių ir į ad i istra i ių vie etų savivald ių. Į kiek savivald ių ra suskirst ta Lietuva? a) b) c) d) 52, 60, 70, 141.

56 10 klausimas Lietuvoje iš viso ra iestai. Mažiausias Lietuvos iestas ra Pa e u ė, kuria e g ve a apie 300 gyve tojų. Pa e u ė iki 1918 etų buvo Tilžės prie iestis, o vėliau atiteko Lietuvai. Didžiausi Lietuvos iestai Vil ius, Kau as, Klaipėda, Šiauliai ir Pa evėž s. Išvardi kite dar Lietuvos deši tuke. iestus, kurie ra didžiausiųjų

57 Teisingi atsakymai

58 1 klausimas Skirti gose Lietuvos vietose ar tar ėse jie vadi a i įvairiai: starkai, gužai, gužučiai, busilai, bacionai, didučiai. Jie uo se o laiko i lai ę, gerovę ir teisi gu ą eša čiais glo ėjais, da gaus a tspaudo saugotojais. Pasak etnologo Liberto Klimkos, Lietuvoje jų ra apie tūksta čių porų, t.. e e ta kiausiai Europoje. Apie ką kal a Li ertas Klimka? Apie nacionalinį Lietuvos paukštį gandrą.

59 2 klausimas Lietuvišku papročiu se iau sod oje edžius sodi davo pagal ta tikrą tvarką. Pa ačius se ą sod ą, pagal apli k ją auga čių edžių rūšis ir a žių uvo gali a susipaži ti su visa gimine. Paž ėda i pir os dukros gi i ą sodi davo liepą, a tros garbei o elį, trečios kriaušę, ketvirtos v š ią ar sl vą. O kokie edžiai uvo sodi a i gi us,, ir sū ui? Ąžuolas, uosis, eržas, klevas.

60 3 klausimas 1 su driežais ir pe pė is. 10 su kiau ė is ir strazdu. 50 su riedžiu ir tetervi u. 100 su stu ru ir ūdro is. 500 su x ir y. Įvardi kite žvėris ir. Ir paraš kite, kur Lietuvoje uvo gali a pa at ti visą šią fau ą. 500 eška ir vilkai. A t laiki ųjų Lietuvos pi igų e drųjų talo ų. Jie Lietuvoje audoti uo 1 1. rugpjūčio iki 1 3. liepos ė esio.

61 4 klausimas Lietuva iškų kraštas. Beveik pro. viso Lietuvos iškų ploto uži a puš s. Se iausias ir storiausias edis Lietuvoje Stel užės ąžuolas. O aukščiausias Lietuvos edis, pasodi tas XIX a. vidur je, stovi Ne u o kilpų regio i ia e parke, Degs ės iške. Jo aukštis 49 metrai. Koks tai medis? Maumedis

62 5 klausimas Lietuvoje saugo ų teritorijų kūri as prasidėjo gerokai vėliau egu daugu oje Europos šalių. Šiuo atžvilgiu išsaugojo e paskuti ių pago ių ko ti e te statusą. Ga tosaugi ės idėjos Lietuvoje pradėtos realizuoti etais, kai uvo įkurta pir oji šiuolaiki io tipo saugo a teritorija. Kokia tai saugoma teritorija? Žuvi to iosferos rezervatas.

63 6 klausimas Lietuvoje iš viso ra ežerų, kurių plotas dides is ei pusė hektaro. Jų e dras plotas 880 km². Didžiausias ežeras ra truputį dides is už Al taus iesto savivald ę, o giliausias daugiau ei etrų g lio. Paraš kite šių dviejų didžiausio ir giliausio ežerų pavadi i us. Drūkšiai didžiausias Lietuvos ežeras. Tauragnas giliausias Lietuvos ežeras.

64 7 klausimas Šis Lietuvoje g ve a tis bekojis driežas dar ra vadi a as geleži e g vate arba varine gyvate. Retesnis se ovi is lietuviškas jo pavadinimas ži ulis. Koks ofi ialus lietuviškas šio driežo pavadi i as? Gluodenas

65 8 klausimas Ši kultūra Lietuvoje paplito tik XVII a žiuje. Iš pradžių valdovų ir didikų dvaruose ji laik ta rete e, vaisti iu augalu ir delikatesu. Valstiečiai ją sutiko įtariai, augalą laikė protesta tiška diversija ir e orėjo jo sodi ti. Plito ga dai, kad šių augalų vartoji as sukelia karšti ę. Svar iausia augi a os kultūros paskirtis la ai aisti gų patiekalų ga a. Koks tai augalas? Bulvė

66 9 klausimas Lietuva ra skirsto a į teritori ių vie etų apskričių ir į ad i istra i ių vie etų savivald ių. Į kiek savivald ių ra suskirst ta Lietuva? a) b) c) d) 52, 60, 70, 141.

67 10 klausimas Lietuvoje iš viso ra iestai. Mažiausias Lietuvos iestas ra Pa e u ė, kuria e g ve a apie 300 gyve tojų. Pa e u ė iki etų buvo Tilžės prie iestis, o vėliau atiteko Lietuvai. Didžiausi Lietuvos iestai Vil ius, Kau as, Klaipėda, Šiauliai ir Pa evėž s. Išvardi kite dar Lietuvos miestus, kurie yra didžiausiųjų deši tuke. Alytus, Marija polė, Mažeikiai, Jo ava ir Ute a.

68 IV TURAS

69 1 klausimas Kokia lietuviško žodžio pilietis kil ė: a) nuo žodžio pilis vieta, kurioje susirinkdavo gyventojai, kilus pavojui, ir gindavo nuo priešų, b) nuo žodžio pilti tai ž o ės, kurie supildavo kalvą, c) nuo žodžio lieti ž o ės, kurie lieja valst ės pa atus, elitas, d) žodžio kil ė eži o a.

70 2 klausimas Šis kal i i kas su or i o lietuvių kal ą, galuti ai ustatė lietuvių raid ą, parašė gra atiką, lietuvių kal os vadovėlį, išugdė daug ok tojų ir kal i i kų. Jis taip pat į kal ą įvedė savaitės die ų pavadinimus, matematikos ter i us, gaus ę kitų žodžių, pvz., ok kla, ateitis, tautietis. Jo dėka turime ir tokius tarptautinius žodžius kaip i telige tas, literatūra, ter o etras. Tuo eti ė Lietuvių kal os ko isija juos siūlė keisti į lietuviškus atitikmenis apšviestū as, raštuo e ė, šilčiarodis. Kas ra šis lietuvių kal os tėvu laiko as kal i i kas?

71 3 klausimas Literatūros, politikos ir mokslo laikraštį Varpas i i ijavo Varšuvos lietuvių draugija Lietuva. Toje draugijoje buvo vos 22 nariai, tarp jų 12 stude tų. Varpas uo 1889 m. iki leistas Tilžėje ir Ragai ėje. Laikrašt je iš pat pradžių e dradar iavo ž es ieji Aušros pir ojo lietuviško laikraščio Lietuvoje bendradarbiai: Jo as Basa avičius, A ta as Kriščiukaitis, Mart as Jankus ir kiti. Kuris teigi s geriausiai api ūdi a laikraščio Varpas veiklą: a) skatino rinkti tautosaką, stojo į opo iziją rusi i o politikai Lietuvoje, skati o lietuvius pradėti savo verslą, d) buvo populiarus tarp dvasi i kų.

72 4 klausimas Po tėvo irties etais šis sept iolik etis la kėsi Ro oje, kur susitiko su popiežiu i Piju i V ir atsivertė į katalik ę. metais su kiai susirgęs pasižadėjo: Jei Dievo geru as grąži s a pir kštę sveikatą, apla k siu Šve tąjį Viešpaties Karstą. Į Jeruzalę jis išv ko 1582 m. rugsėjį, o sugrįžo. liepą. Vėliau savo kelio ės įspūdžius aprašė k goje, pir ąkart lot ų kal a išleistoje. Galima sak ti, jog ši k ga ra pir asis europietiškas Lietuvos estseleris. Kas ra šio estselerio autorius?

73 5 klausimas Pago iška tikėji ui ūdi gas kos išku as, t.. ž ogaus esk ri as uo gamtos. Diev ė įžiūrėta visuose kos oso reiški iuose, uo kurių priklausė ž ogaus, aug e ijos, g vū ijos ir viso pasaulio g v ės jėga. Baltų pasaulėjautoje matomi du poliai: v riškasis dangus, jo reiški iai ir kū ai, oteriškasis Že ė, jos augalai, iškai, laukai, kalvos, ak e s, vanduo. Kiekviena sritis altų religijoje turėjo savo glo ėją diev ę. Koks ra eilę glo ojusios altų pago ių deivės vardas: a) Laima, Meilė, c) Milda, d Nijolė.

74 6 klausimas Koks garsus lietuvių išeivijos poetas rašė eilėraščius vaikams Vytės Ne u ėlio slap vardžiu: a) Henrikas Radauskas, b) Kazys Bradū as, c) Bernardas Brazdžio is, d) Juozas Tysliava.

75 7 klausimas Kurie raš tojai ra gavę aukščiausią Lietuvos e i i kų apdova oji ą Na io ali ę kultūros ir e o pre iją: a) Maironis ir Že aitė, b) Bernardas Brazdžio is ir Marius Katiliškis, c) Aidas Marčė as ir Sigitas Parulskis, d) Juozas Erlickas ir Jurga Iva auskaitė.

76 8 klausimas Raši iuose jis liesdavo pačius opiausius g ve a ojo o e to klausi us ir juos spręsdavo e jokių ko pro isų. Savo visų jėgų įte pi u per paskuti ius savo g ve i o metus jis padarė Lietuvai tiek, kiek kitas per visą savo a žių e ūtų įste gęs padar ti. Anot K. Griniaus, jis savo pu li istikoje epriklauso ės termino nevartojo, bet aro iurokratų sistemos pašiepi ais griovė uvusią vald o sa tvarką gal net daugiau, negu partijų progra os. Kuris tai XIX a. pa aigos lietuvių visuo e ės veikėjas, kartais pasiraši ėjęs kripto i u Q. D.?

77 9 klausimas 1899 m. rugpjūčio 20 d. prie Palangos tilto stovėjusioje darži ėje uvo pastat tas pir asis lietuviškas spektaklis Lietuvoje A erika pirt je. Kas parašė realisti ę ko ediją, pagal kurią uvo pastat tas šis spektaklis? Kas režisavo šio spektaklio pastat ą?

78 10 klausimas XVI a. pradžios a o i i is poterių tekstas, ra ka įraš tas į m. Stras ūre išleistos k gos Tra tatus sa erdotalis paskuti į puslapį, ra se iausias ži o as lietuvių kal a paraš tas tekstas. Kokia tar e paraš tas šis tekstas: a) b) c) d) aukštaičių, že aičių, dzūkų, suvalkiečių.

79 Teisingi atsakymai

80 1 klausimas Kokia lietuviško žodžio pilietis kil ė: a) nuo žodžio pilis vieta, kurioje susirinkdavo gyventojai, kilus pavojui, ir gi davo uo priešų, b) nuo žodžio pilti tai ž o ės, kurie supildavo kalvą, c) nuo žodžio lieti ž o ės, kurie lieja valst ės pa atus, elitas, d žodžio kil ė eži o a.

81 2 klausimas Šis kal i i kas su or i o lietuvių kal ą, galuti ai ustatė lietuvių raid ą, parašė gra atiką, lietuvių kal os vadovėlį, išugdė daug ok tojų ir kal i i kų. Jis taip pat į kal ą įvedė savaitės die ų pavadi i us, ate atikos ter i us, gaus ę kitų žodžių, pvz., ok kla, ateitis, tautietis. Jo dėka turi e ir tokius tarptauti ius žodžius kaip i telige tas, literatūra, ter o etras. Tuo eti ė Lietuvių kalbos komisija juos siūlė keisti į lietuviškus atitik e is apšviestū as, raštuo e ė, šilčiarodis. Kas ra šis lietuvių kal os tėvu laiko as kal i i kas? Jonas Jablonskis

82 3 klausimas Literatūros, politikos ir mokslo laikraštį Varpas i i ijavo Varšuvos lietuvių draugija Lietuva. Toje draugijoje uvo vos ariai, tarp jų stude tų. Varpas uo 1889 m. iki leistas Tilžėje ir Ragai ėje. Laikrašt je iš pat pradžių e dradar iavo ž es ieji Aušros pir ojo lietuviško laikraščio Lietuvoje e dradar iai: Jo as Basa avičius, A ta as Kriščiukaitis, Mart as Ja kus ir kiti. Kuris teigi s geriausiai api ūdi a laikraščio Varpas veiklą: a skati o ri kti tautosaką, stojo į opo iziją rusi i o politikai Lietuvoje, skati o lietuvius pradėti savo verslą, d uvo populiarus tarp dvasi i kų.

83 4 klausimas Po tėvo irties etais šis sept iolik etis la kėsi Ro oje, kur susitiko su popiežiu i Piju i V ir atsivertė į katalik ę. etais su kiai susirgęs pasižadėjo: Jei Dievo geru as grąži s a pir kštę sveikatą, apla k siu Šve tąjį Viešpaties Karstą. Į Jeruzalę jis išv ko. rugsėjį, o sugrįžo. liepą. Vėliau savo kelio ės įspūdžius aprašė k goje, pir ąkart lot ų kal a išleistoje. Gali a sak ti, jog ši k ga ra pir asis europietiškas Lietuvos estseleris. Kas ra šio estselerio autorius? Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis

84 5 klausimas Pago iška tikėji ui ūdi gas kos išku as, t. y. ž ogaus esk ri as nuo gamtos. Diev ė įžiūrėta visuose kos oso reiški iuose, uo kurių priklausė ž ogaus, aug e ijos, g vū ijos ir viso pasaulio g v ės jėga. Baltų pasaulėjautoje ato i du poliai: v riškasis da gus, jo reiški iai ir kū ai, oteriškasis Že ė, jos augalai, iškai, laukai, kalvos, akmenys, vanduo. Kiekvie a sritis altų religijoje turėjo savo glo ėją diev ę. Koks ra eilę glo ojusios altų pago ių deivės vardas? a) Laima, b) Meilė, c) Milda, d) Nijolė.

85 6 klausimas Koks garsus lietuvių išeivijos poetas rašė eilėraščius vaikams Vytės Ne u ėlio slap vardžiu? a) Henrikas Radauskas, b) Kazys Bradū as, c) Bernardas Brazdžio is, d) Juozas Tysliava.

86 7 klausimas Kurie raš tojai ra gavę aukščiausią Lietuvos e i i kų apdova oji ą Na io ali ę kultūros ir e o pre iją? a) Maironis ir Že aitė, b) Bernardas Brazdžio is ir Marius Katiliškis, c) Aidas Marčė as ir Sigitas Parulskis, d Juozas Erli kas ir Jurga Iva auskaitė.

87 8 klausimas Raši iuose jis liesdavo pačius opiausius g ve a ojo o e to klausi us ir juos spręsdavo e jokių ko pro isų. Savo visų jėgų įte pi u per paskuti ius savo g ve i o etus jis padarė Lietuvai tiek, kiek kitas per visą savo a žių e ūtų įste gęs padaryti. Anot K. Griniaus, jis savo publicistikoje epriklauso ės termino nevartojo, bet caro iurokratų siste os pašiepi ais griovė uvusią vald o sa tvarką gal et daugiau, egu partijų programos. Kuris tai XIX a. pa aigos lietuvių visuo e ės veikėjas, kartais pasiraši ėjęs kripto i u Q. D.? Vincas Kudirka

88 9 klausimas. rugpjūčio d. prie Pala gos tilto stovėjusioje darži ėje uvo pastat tas pir asis lietuviškas spektaklis Lietuvoje A erika pirt je. Kas parašė realisti ę ko ediją, pagal kurią buvo pastatytas šis spektaklis? Kas režisavo šio spektaklio pastat ą? Ko ediją parašė Juozas Vilkutaitis-Keturakis, spektaklį režisavo Ga rielė Petkevičaitė-Bitė.

89 10 klausimas XVI a. pradžios a o i i is poterių tekstas, ra ka įraš tas į m. Stras ūre išleistos k gos Tractatus sacerdotalis paskuti į puslapį, ra se iausias ži o as lietuvių kal a paraš tas tekstas. Kokia tar e paraš tas šis tekstas: a) aukštaičių, b) že aičių, c) dzūkų, d) suvalkiečių.

90 V TURAS

91 1 klausimas Vie os iš Lietuvos savivald ių ko tūras, kūr iškai pažvelgus, gali priminti Lietuvos že ėlapį. Kurios?

92 2 klausimas Jos gali ūti ilges ės ei kilo etrų. Tokių jų Lietuvoje ra. Čia jas ato e dvi. Ką apie tai ra parašęs Jo as Mačiulis-Maironis?

93 3 klausimas Kas ra šios kūri io iškarpos autorius?

94 4 klausimas Ką ir kurioje Lietuvos vietoje šve čia šios uotraukos herojai?

95 5 klausimas Koks čia Lietuvos iestas?

96 6 klausimas Kas sieja šiuos vaizdus?

97 7 klausimas Koks tai vandens telkinys? Ir koks tai pastatas?

98 8 klausimas Kas užfiksuota šioje uotraukoje?

99 9 klausimas Kuris Lietuvos iestas turi tokį her ą?

100 10 klausimas Tai uo XVII a. ži o a vėliava, kurią tru pą laiką a ipus Atla to audojo lietuviai. Kie o tai vėliava?

101 Teisingi atsakymai

102 1 klausimas Vie os iš Lietuvos savivald ių ko tūras, kūr iškai pažvelgus, gali priminti Lietuvos že ėlapį. Kurios? Rokiškio rajo o savivaldy ės

103 2 klausimas Jos gali ūti ilges ės ei kilo etrų. Tokių jų Lietuvoje ra. Čia jas ato e dvi. Ką apie tai ra parašęs Jo as Mačiulis-Maironis? Kur ėga Šešupė, Kur Ne u as teka

104 3 klausimas Kas ra šios kūri io iškarpos autorius? Mikalojus Ko sta ti as Čiurlio is

105 4 klausimas Ką ir kurioje Lietuvos vietoje šve čia šios uotraukos herojai? Šve čia Jo i es. Ant Rambyno kalno, pakal ėje.

106 5 klausimas Koks čia Lietuvos iestas? Telšiai

107 6 klausimas Kas sieja šiuos vaizdus? Visi jie turi lietuviškų šak ų. Roko grupės Red Hot Chilli Peppers vokalisto prose eliai ra kilę iš Lietuvos. Atlikėjos Pi k protėviai ra Lietuvos karai ai. Dra užių ti klo Marks & Spe er įkūrėjas Mikelis Marksas visą vaik stę praleido Vilniaus turguje su tėvu prekiauda as rū ais. Raš tojo Džere io Deivido Seli džerio se elis Si o as ra ž dų kil ės išeivis iš Lietuvos.

108 7 klausimas Koks tai vandens telkinys? Ir koks tai pastatas? Kauno marios ir Pažaislio vienuolynas

109 8 klausimas A ykščių šilelio edžių lajų takas

110 9 klausimas Kuris Lietuvos iestas turi tokį her ą? Alytus

111 10 klausimas Tai uo XVII a. ži o a vėliava, kurią tru pą laiką a ipus Atla to audojo lietuviai. Kie o tai vėliava? Mažosios Lietuvos

112 Ačiū, kad žaidėte. Susitiksime II etape.

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai Drau go šimt me čio ke lias tu ri di de lės

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa siū ly mas Di dy sis šešta die nis, 1992 m. Ap link

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji iš šū kiai ir po li ti kos gai rės Kal bos pres ti žas

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the 56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the stagnation all of a sudden changed into freedom of

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks čiau jei ir ne ki ken da vau, tai tik rai už gry ną

Detaliau

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t 2009 M. 04/472 ISSN 1732-0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 tėvynėje Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai...

Detaliau

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne pa ten kin ti ša lies įvaiz džiu už sie ny je. Iš tik

Detaliau

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 2019 03 08 / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rams skir ta

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro medaliai lietuviams Kovo 28 balandžio 5 d. Mursijos mieste

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis TURIZMO GALIMYBĖS PLUNGĖS KRAŠTE Plungės TIC turizmo vadybininkė Kristina Narkutė - Beniušienė PLUNGĖS RAJONAS Plungės rajonas įsikūręs šalies šiaurės vakaruose. Rajonas apima nemažą Žemaitijos etnografinio

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų ap žval ga...2 Pasaulis be sienų...4 XV pa sau lio

Detaliau

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o gal pra si dė jo? At ėjo lai kas im tis at sa ko my bės

Detaliau

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 KULTŪROS SAVAITRAŠTIS 2019 02 08 / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio te kos ju bi lie jų švęs ki me kar tu! 1939 m., kai

Detaliau

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 2 šei mos vertybės 3 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS Kaip atskleisti savo vaikų talentus ir gebėjimus, užauginti išmintingus ir stiprius dvasia 4 šei mos vertybės 5 Vers ta

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nuo li jos įsta tuo se yra pa žy mė ta, kad jos na riai tarp ki tų tiks lų rū pi na si ir spau

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17 1. AROPOGEIĖS ARŠOS ŠALIIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 18 išleistuvai, kuriais į paviršinius vandens telkinius buvo

Detaliau

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas/miestas, mokykla) klasės mokinio(-ės) (vardas ir pavardė) 2009 m. pagrindinio kurčiųjų ugdymo pasiekimų patikrinimo

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

EKSPRES INFORMACIJA Nr m. birželio mėn.

EKSPRES INFORMACIJA Nr m. birželio mėn. EKSPRES INFORMACIJA Nr. 110 2019 m. birželio mėn. TURINYS 2 Turinys / Pašto mokos ženklų leidyba / Išleisti II ketvirčio pašto mokos ženklai 3 Pašto ženklų, pašto blokų ir ženklintų atvirukų leidybos planas

Detaliau

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) / ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) /   ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK / penktadieni / Nr. 36 (4156) / www.antaka.info IN 1648-1895 / KAINA: 0,70 Eur 5PL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽIENYJE BE LIETUVIŠKO PAO LENGVIAU PAMIRŠ LIETUVĄ. VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTI Laikrašti leidžiama

Detaliau

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną Marcinkevičių) Genys Pelėda Sraigės (1, 2) Paukščiai (1, 2)

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 3 įsakymu Nr. DV M. MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 3 įsakymu Nr. DV M. MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės Švietio pagalbos tarnybos direktoriaus sausio 3 įsakyu Nr. DV-1 2019 M. MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS Eil. Nr. Olipiada ar kitas

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

JAV susikūrimas

JAV susikūrimas JAV susikūrimas Parengė I c klasės mokinė Justė Gudavičiūtė 2011m. Turinys Šiaurės Amerikos kolonizavimas Emigracijos į Ameriką priežastys Fizinės ekonominės sąlygos Bostono arbatėlė Nepriklausomybės deklaracija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6260) 36 straipsnio 2 dalimi bei 2011 m. kovo

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j (Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi jos praei tį su da bar ti mi su jun gia dva rai p. 8

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padaryti dvasios, neregimybės, Dievo pasaulį jusliškai suvokiamą, negana to, kiek įmanoma

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ, NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ BEI SUDARYTĄ SUTARTĮ 2016 M. LIEPOS MĖN. Ei. Nr. Pirkimo žurnalo registracij os N

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ, NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ BEI SUDARYTĄ SUTARTĮ 2016 M. LIEPOS MĖN. Ei. Nr. Pirkimo žurnalo registracij os N INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ, NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ BEI SUDARYTĄ SUTARTĮ 206 M. LIEPOS MĖN. Ei. žurnalo registracij os BVPŽ kodas PRE06 92000008 2 PRE07 30900007 3 PRE08 58000006 objekto

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą V TESTAS VIEVERSYS Vertinimo instrukcija I TEKSTAS Vieversys Už teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką. Už

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

knygelė liet.indd

knygelė liet.indd SVEIKI ATVYKĘ Į VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRĄ! 2016 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų ansamblyje atidaryto edukacinio centro vizija Lietuvos ateitimi tikintys ir ją aktyviai kuriantys, atsakomybę

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz )

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Sportinink amžius Organizacija Lietuvoje vykdomo se

Detaliau

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU ISSN 1392-4095 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAUDIMO METAIS (1864-1904) KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BALTIJOS

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinu

K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinu K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinukas: Nesurūgęs, nesustiręs, Bet kur eina, ten ir girias:

Detaliau

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) / ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) /   ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J / šeštadieni / Nr. 26 (3747) / www.antaka.info ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI JAM PRIREIKIA JŪSŲ DĖMESIO! VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS Laikrašti leidžiama

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

Title slide Three line presentation title Using property

Title slide Three line presentation title Using property Reklamos monitoringas, 2015 sausis-gruodis TNS LT reklamos apimčių apžvalgoje pateikiami žiniasklaidos reklamos monitoringo duomenys, reklamos apimčių pokytis lyginant 2015-ųjų ir 2014- ųjų metų sausio-gruodžio

Detaliau

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių  sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 783 Šiauliai. Tel. 8-41 514144, el.paštas matl@splius.lt, www.matl.lt TRIUKŠMO TYRIMAI ŠIAULIŲ MIESTO TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR TYLIOSIOSE

Detaliau

Meduolinė tešla ir jos gaminiai

Meduolinė tešla ir jos gaminiai Šventinių meduolių kepimas ir puošyba Vilniaus lietuvių namų technologijų mokytoja metodininkė Edita Juozėnienė 2014-11-26 Uždavinys: Remiantis literatūra ir mokytojo pasakojimu, mokiniai gebės namų sąlygomis

Detaliau

Panoraminė Ukmergės nuotrauka (iš interneto nr

Panoraminė Ukmergės nuotrauka (iš interneto nr Mūsų meilė Ukmergė Žalia skarė Ukmergė Kur bebūsim patikėk Liksi mūsų širdy Ukmergė Arba: Mieloji mūsų Ukmergė Daugiau tokios mes nesutiksim Joje mes žavūs ir jauni Tokiais mes amžinai ir liksim (Irena

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJŲ TĘSTINUMAS IR DAUGIAKULTŪRINIO DIALOGO STIPRINIMAS,

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx)

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx) T V I R T I N U Kauno raj. Rokų mokykla- darželis Direktorius Gintaras Ringys Patvirtinta 2016 m. rugsėjo 05 d. Kauno r. Rokų mokykla darželis 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 7-11 metų vaikams Įstaigos darbo laikas

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL XIV-ASIS TARPTAUTINIS FUDOKAN KARATĖ TURNYRAS VAIKAMS ŽIEMOS TAURĖ 2015 III-ASIS ATVIRAS LIETUVOS FUDOKAN KARATĖ ČEMPIONATAS JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS KVIETIMAS Lietuvos Fudokan asociacija šių metų kovo

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

B T TAILANDAS

B T TAILANDAS B T 1 DIENA: BANKOKAS Bankokas yra vienas iš labiausiai besivystančių miestų pasaulyje, taip pat vienas iš stambiausių tarptau nių turizmo ir verslo centrų. Bankoke gyvena karališkoji šeima, įsikūrusi

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testamento ištrauką ir suformuluok moralinę problemą pagal vieną iš šių aprašymų, iškelk

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

Lea_LT_web.pdf

Lea_LT_web.pdf LIETUVOS EKONOMIKOS 11 11 LAPKRITIS ISSN 9-8358 (online) Turinys EKONOMIN S RAIDOS VERTINIMAS... 3 I. TARPTAUTIN APLINKA... 5 II. REALUSIS SEKTORIUS... 7 Visumin paklausa ir visumin pasi la... 7 Darbo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx Laimutės Kisielienės choreografija Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų

Detaliau

Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel El. p.: KPD atestato Nr III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono

Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel El. p.: KPD atestato Nr III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel. 8 688 94125 El. p.: archeologe@gmail.com KPD atestato Nr. 1338 III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158

Detaliau

IN MEMORIAM Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet

IN MEMORIAM   Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet https://doi.org/10.24101/logos.2017.21 Paulius NORMANTAS (1948 06 08 2016 01 07) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet Paulius Mormantas was born in Kalniškės (Akmenė district). In 1974,

Detaliau

m. m. Pradinių klasių mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, viktorinose

m. m.  Pradinių klasių mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, viktorinose Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos-daugiafunkcio centro 1-10 klasių mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, viktorinose 2015-2016 m. m. Tarptautiniai konkursai Tarptautinės plaukimo varžybos Dzūkijos

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

Opozicijos ataskaita_DRAFT

Opozicijos ataskaita_DRAFT MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS TS-LKD FRAKCIJOS ATASKAITA VALDAS PILECKAS Marijampolės savivaldybės tarybos TS-LKD frakcijos seniūnas Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narys Antikorupcijos

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau