Lea_LT_web.pdf

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Lea_LT_web.pdf"

Transkriptas

1 LIETUVOS EKONOMIKOS LAPKRITIS

2 ISSN (online)

3 Turinys EKONOMIN S RAIDOS VERTINIMAS... 3 I. TARPTAUTIN APLINKA... 5 II. REALUSIS SEKTORIUS... 7 Visumin paklausa ir visumin pasi la... 7 Darbo rinka... 9 III. IŠOR S SEKTORIUS... 1 Einamoji s skaita ir jos finansavimas... 1 Užsienio prekyba ir konkurencingumas IV. KAINOS IR S NAUDOS... 1 Grynoji infliacija... 1 Maisto kainos... 1 Administruojamosios kainos Degal kainos V. KREDITAS IR IND LIAI VI. VALDŽIOS SEKTORIAUS FINANSAI PRIEDAI PRIEDAS. Galimos rizikos ir j poveikis Lietuvos ekonominei raidai PRIEDAS. Šalies kio atsigavimas nevykstant aktyviai kreditavimo veiklai: paradoksas ar logiškas d sningumas?

4 Lenteli s rašas 1 lentel. Numatoma Lietuvos ekonomikos raida 11 1 m lentel. Estijos ir Latvijos makroekonominiai rodikliai... 6 Paveiksl s rašas 1 pav. Realiojo BVP pokytis per metus atskiruose pasaulio regionuose... 5 pav. Pagrindin s centrini bank pal kan normos pav. Pasaulin s žaliav kainos pav. JAV realiojo BVP, vertinto išlaid metodu, metinis pokytis pav. Euro zonos valstybi penkeri met kredito sipareigojim nevykdymo apsikeitimo sandori pal kan normos pav. Realiojo BVP kaitos veiksniai (išlaid metodu) pav. Privataus vartojimo ir mažmenin s prekybos tendencijos pav. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo kaitos veiksniai pav. Pramon s produkcija pav. Užimt j skai iaus kaita ir nedarbo lygis pav. Jaunimo nedarbo lygis pav. Einamosios s skaitos balanso sudedamosios dalys pav. Einamieji pervedimai Lietuv pav. Einamosios s skaitos deficito finansavimo šaltiniai pav. Eksporto kaitos veiksniai pav. Lietuvos eksporto dalis (ne skaitant mineralini produkt ) ES ir Rusijoje pav. Importo kaitos veiksniai pav. Metin s infliacijos veiksniai pav. Pasaulin s maisto kainos... 1 pav. Administruojam j kain taka metinei infliacijai pav. Pasaulin s naftos kainos ir degal kain Lietuvoje kaita pav. Bank paskol portfelio kaitos veiksniai sausio rugs jo m n pav. Paskol nefinansin ms mon s portfelio kaita per ketvirt pav. Paskol nam kiams sandoriai per m nes pav. Nauj paskol priva iajam sektoriui pal kan norm kaitos veiksniai pav. Ind li bank sistemoje kaitos per m nes veiksniai pav. Valdžios sektoriaus pajam kaitos veiksniai pav. Valdžios sektoriaus išlaid kaitos veiksniai pav. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaid kaitos veiksniai pav. Valdžios sektoriaus pajamos, išlaidos ir balansas pav. Valdžios sektoriaus skola Santrumpos L I E T U V O S E K O N O M I K O S A P Ž V A L G A / 1 1 m. l a p k r i t i s BVP EBF ECB EK ES EURIBOR Eurostatas FRS JAV Lt NVS OPEC PFI proc. proc. p. PVM TUI TVF VILIBOR VMI VRE bendrasis vidaus produktas Europos bank federacija Europos Centrinis Bankas Europos Komisija Europos S junga Europos vidutin tarpbankin s rinkos pal kan norma (angl. euro inter-bank offered rate) Europos S jungos statistikos tarnyba Federalin rezerv sistema Jungtin s Amerikos Valstijos Lietuvos litas Nepriklausom Valstybi Sandrauga Naft eksportuojan i šali organizacija (angl. Organization of Petroleum Exporting Countries) pinig finansin s institucijos procentai procentiniai punktai prid tin s vert s mokestis tiesiogin s užsienio investicijos Tarptautinis valiutos fondas Lietuvos vidutin s tarpbankin s pal kan normos, kuriomis bankai pageidauja (pasireng ) paskolinti l š litais kitiems bankams (angl. Vilnius inter-bank offered rate) Valstybin mokes i inspekcija prie Lietuvos Respublikos finans ministerijos Vidurio ir Ryt Europa

5 EKONOMIN S RAIDOS VERTINIMAS 3 Lietuvos ekonomika toliau atsigauna, ta iau tiek nam ki, tiek moni l kes iai d l tolesn s pl tros pradeda prast ti. Paskutiniu metu realusis Lietuvos BVP augo vis spar iau, per metus padid jo prid tin vert ir užimtumas daugelyje ekonomin s veiklos r ši, sumaž jo nedarbo lygis. Ta iau kai kurie ekonomikos segmentai, o b tent susij su užsienio paklausa, augo l iau. Jau kur laik mažiau did ja užsienio šalyse parduodamos pramon s produkcijos apimtis. Nuosaikiau auga Lietuvos eksportas tiek lietuviškos kilm s preki ir paslaug, tiek visas šalies eksportas. Tokia ekonomini rodikli raida susijusi su mažiau palankia importo paklausa Lietuvai svarbiose prekybos partner se šalyse Rusijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Estijoje. Pras iau nei prieš kelet m nesi artimiausio laikotarpio perspektyv vertina Lietuvos nam kiai, taip pat ir pagrindini ekonomin s veiklos r ši pramon s, prekybos, kit paslaug r ši mon s. Tod l prognozuojama, kad netolimoje perspektyvoje Lietuvos realiojo BVP pl tra sul t s. Tikimasi, kad 11 m. BVP padid s 6,, o 1 m. 3,5 proc. Šiuo metu realiojo BVP augim daugiausia didina privataus vartojimo išlaidos. Prad jusios did ti pra jusi met pabaigoje, jos iki šiol auga spart jan iu tempu. Privat vartojim iš pradži skatino ger j nam ki l kes iai, o paskutiniu metu j palankiai veikia atsigaunanti darbo rinka did jantis dirban i j skai ius ir darbo užmokestis. Privataus vartojimo atsigavim rodo ir kylanti mažmenin prekyba daugiau parduodama tiek trumpalaikio, tiek ilgalaikio vartojimo preki. Vis d lto prast janti pad tis pasaulio ekonomikoje ima bloginti nam ki l kes ius d l tolesn s ekonomin s situacijos Lietuvoje ir d l pad ties darbo rinkoje. Tod l jau met pabaigoje privatus vartojimas netur t spart ti, o v lesniais ketvir iais jis prognozuojama, kad augs mažiau. Numatoma, kad privatus vartojimas, 11 m. paaug s 6,3 proc., 1 m. padid s 3,5 proc. Gana reikšmingai did ja investicijos bendr j pagrindin kapital. Jos daugiausia auga priva iajame sektoriuje, kur investuojama transport ir gamybos priemones. Didinti investicijas šiame sektoriuje iki šiol skatino kylantis gamybini paj gum panaudojimo lygis, kuris kai kuriose pramon s šakose (chemijos, medienos, drabuži siuvimo pramon je) pasiek prieš nuosmuk buvus lyg. Išskirtinai dideliu tempu did ja investicijos transport, ta iau to buvo galima tik tis, nes ši investicij krytis ekonomikos nuosmukio metu buvo didžiausias. Auganti Lietuvos ekonomika prisid jo ir prie pastat bei statini statybos. Vis d lto numatoma mažiau palanki kio perspektyva darys tak ir bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo raidai. Maž siant investicij augim rodo jau bemaž pusmet mažiau did jantis investicini preki importas. Pad tis darbo rinkoje pastaruoju metu yra akivaizdžiai pager jusi. Maž ja nedarbas, krinta nuosmukio metu spar iai did j ilgalaikio ir jaunimo nedarbo lygiai. Užimtumo augim daugiausia lemia paslaug sektorius, ta iau prisideda ir kitos veiklos pramon, statyba. Užimtum labiausiai skatina didesnis privatusis sektorius, ta iau jis jau kelet ketvir i did ja ir valstyb s sektoriuje. Užimtum didina ir darbo rinkos lankstum rodan ios darbo galimyb s darbas ne vis darbo dien ir laikinas darbas. Taigi padid j s užimtumas b dingas ne vienai veiklai ar sektoriui, o did ja pla iu mastu, apimdamas didel kio dal. Prognozuojama, kad 11 ir 1 m. užimtumas did s (atitinkamai 3,1 ir 1,6 %), o nedarbo lygis maž s, ta iau ir toliau bus didesnis nei vidutin jo reikšm nuo duomen skelbimo pradžios. Kei iasi ne tik užimtumo, bet ir darbo apmok jimo rodikliai. Did jant aktyvumui ir kai kuriose ekonomin s veiklos r šyse tr kstant tinkamos kvalifikacijos darbuotoj, šalyje kyla vidutinis darbo užmokestis. Per metus padid jusiam darbo užmokes iui didžiausi tak daro paslaug sektorius, ta iau jis kyla ir kitose veiklose. Numatoma, kad prognozuojamu laikotarpiu vidutinis darbo užmokestis toliau did s. 11 m. jis tur t padid ti 4,, o 1 m. 3, proc. Paskutiniu metu užsienio prekybos poky ius reikšmingiausiai lemia reeksportas. Jis teb ra didesnis negu prieš metus, ta iau pagal sezoniškai pakoreguotus duomenis per paskutinius kelis m nesius reeksportas krito. Jis sumenko d l svariai sumaž jusio lengv j automobili pardavimo. Tai tur jo poveik bendroms tiek preki eksporto, tiek preki importo tendencijoms. Lietuviškos kilm s preki eksportas taip pat yra didesnis nei prieš metus. Pastaruoju metu (pagal sezoniškai pakoreguotus duomenis) šis eksportas vis d lto nekilo daugelio preki eksporto apimtys yra stabilios. Toki eksporto raid, kaip min ta, lemia vangesn importo paklausa užsienio valstyb se. Svarbu pažym ti, kad tuo pat metu Lietuvos eksporto rinkos dalis tebedid ja. Išor s paklausa tur t did ti mažiau, tod l prognozuojama, kad ir eksportas kils mažesniu tempu. 11 m. realusis preki ir paslaug eksportas tur t padid ti 13,, o 1 m. 5,3 proc. Užsienio prekybos deficitas paskutiniu metu keit si mažiau. 11 m. antr j ketvirt tiek prekybos prek mis, tiek prekybos paslaugomis balanso ir nominaliojo BVP santykis buvo panašus kaip ir met pradžioje. Mažai keit si ir pajam balansas. Ta iau einamosios s skaitos deficitas padid jo d l mažesnio einam j pervedim pertekliaus. Pastarasis sumaž jo kritus mok jimams iš ES fond. Šie mok jimai artimiausiais ketvir iais tur t padid ti. Be to, einam j pervedim balans ir toliau tur t palankiai veikti tolygiai did jan ios priva i asmen perlaidos. L I E T U V O S E K O N O M I K O S A P Ž V A L G A / 1 1 m. l a p k r i t i s

6 4 1 lentel. Numatoma Lietuvos ekonomikos raida 11 1 m. 11 m. lapkri io m n. prognoz 11 m. rugpj io m n. prognoz 1 11* 1* 1 11* 1* Kain ir s naud kaita (procentai, pokytis per metus) Vidutin metin infliacija (apskai iuota pagal suderint vartotoj kain indeks ) 1, 4, 3, 1, 4,4 4,1 BVP defliatorius, 4,6 3,,1 5,6 4, Darbo užmokestis (kompensacija vienam dirban iajam),3 4, 3,,1 3,8 5,3 Importo defliatorius 9,7 1,6,4 9, 13,6,6 Eksporto defliatorius 1,6 11,3,4 1,9 1,6,4 Ekonominis aktyvumas (palyginamosiomis kainomis, procentai, pokytis per metus) Bendrasis vidaus produktas** 1,4 6, 3,5 1,3 6, 4,8 Privataus vartojimo išlaidos 4,9 6,3 3,5 4,5 6,1 5, Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos 3,3,3, 3,4,4,9 Bendrojo pagrindinio kapitalo sudarymas 1, 17,7 9,1, 17,7 11,7 Preki ir paslaug eksportas 17,4 13, 5,3 17,4 1, 5,7 Preki ir paslaug importas 17,3 14, 5,6 17,9 14,9 6, Darbo rinka Nedarbo lygis (vidutinis metinis, procentai, palyginti su darbo j ga) 17,8 15,4 13,6 17,8 15,5 13, Užimtieji (procentai, pokytis per metus) 5,1 3,1 1,6 5,1,3,7 Išor s sektorius (procentai, palyginti su BVP) Preki ir paslaug balansas 1,1,7 3,3,7 3, 4, Einamosios s skaitos balansas 1,5 1,3, 1,8 1,5,7 Einamosios ir kapitalo s skaitos balansas 4, 1,1, 4,5,9,6 * Prognoz. ** BVP sud tines dalis ne traukti atsarg pasikeitimai. L I E T U V O S E K O N O M I K O S A P Ž V A L G A / 1 1 m. l a p k r i t i s Pasiekusi didžiausi lyg per pastaruosius dvejus metus, metin infliacija šiek tiek sumaž jo, l iau brangstant maistui ir sumaž jus grynajai metinei infliacijai. Per metus pakilusios maisto kainos teb ra svarbiausias infliacijos Lietuvoje veiksnys, ta iau jo poveikis silpsta l iau kylant pasaulin ms maisto žaliav kainoms. Did jant nerimui d l pasaulio ekonomikos perspektyv, naftos kaina per metus pakilo mažiau, tod l sul t jo degal metinis brangimas Lietuvoje ir sumaž jo degal taka infliacijai. Administruojam j kain poveikis, priešingai, did ja, šias kainas labiausiai kelia d l brangstan io importuojamo kuro kylanti šilumin s energijos kaina. Nuo vidaus vartojimo kaitos priklausan ios pramonini preki ir rinkos paslaug kainos, traukiamos apskai iuojant grynosios infliacijos rodikl, daro maž tak infliacijai. Artimiausiu metu ši taka netur t daug pakilti, nes did ja rizika, kad, prast jant pad iai pasaulio ekonomikoje, l iau augs ir Lietuvos kis. Taigi, prast jant užsienio šali ir Lietuvos ekonomin s raidos vertinimui, numatoma mažesn infliacija tiek 11, tiek 1 m., sudarysianti atitinkamai 4, ir 3, proc. Keletas veiksni gali lemti ir kitoki realiojo sektoriaus ir kain raid Lietuvoje. Pagrindin s galimos rizikos ir j poveikis Lietuvos ekonominei raidai prognozuojamu laikotarpiu aptariamos šios apžvalgos 1 priede.

7 I. TARPTAUTIN APLINKA 5 Tvyrant didelei tampai tarptautin se finans rinkose, pasaulio ekonomikos atsigavimas pastebimai sul t jo. 11 m. pradžioje pasaulio ekonomika augo gana spar iai, ta iau antr j ketvirt pl tra sul t jo, o daugelyje išsivys iusi valstybi ji beveik sustojo. Daug l iau, nei buvo tikimasi pavasar, atsigauna JAV ekonomika, pras iau vertinamos ir Europos valstybi Pranc zijos, Jungtin s Karalyst s bei problemini euro zonos šali ekonomikos pl tros perspektyvos. Daugelyje kylan i ekonomik augimas l t ja, ta iau teb ra spartus. Ypa didel gr sm tiek Europos regiono, tiek ir viso pasaulio ekonomikai kelia užsit susi euro zonos šali viešojo sektoriaus skol kriz. Sustipr jus tampai euro zonos problemini šali skolinimosi rinkose ir užkratui persimetus kitas euro zonos šalis, tokias kaip Italija ir Ispanija, bei paaštr jus bank finansavimo problemoms, lokalizuota kriz met viduryje peraugo sistemin. Buvo imtasi skubi stabilizavimo priemoni : priimti sprendimai d l Europos finansinio stabilizavimo priemoni lankstumo padidinimo, parengta nauja Graikijos ekonomikos stabilizavimo programa, numatant bendr ES ir TVF finansin param bei priva iojo sektoriaus dalyvavim restrukt rizuojant Graikijos skolas. Europos Vadov Tarybos sprendimai laikinai apramino rinkas, ta iau netikrumas d l euro zonos kriz s sprendimo priemoni pakankamumo ir toliau yra didelis. Rizik tolesnei pasaulio ekonomikos pl trai vis labiau didina ir senkan ios makroekonomin s politikos skatinam j svert galimyb s. Siekdamos išsaugoti ilgalaik ekonomikos tvarum, daugelis valstybi imasi fiskalin s politikos griežtinimo. Vis mažiau lieka ir skatinamosios pinig politikos galimybi pal kan normos sumažintos iki minimumo, o papildomos pinig politikos priemon s ribotos. 11 m. tre i j ketvirt pagrindin s centrini bank pal kan normos tebebuvo istoriškai žemos. ECB liepos m n. antr kart šiais metais pagrindines pal kan normas padidino (,5 proc. p. iki 1,5 %), ta iau pabr ž, kad tai atsakas padid jusi infliacij, o vykdoma pinig politika ir toliau yra skatinamoji. 11 m. tre i j ketvirt pasaulin s energijos ir žaliav kainos krito. Tai vis pirma l m sul t j s pasaulio ekonomikos augimas ir didelis perspektyvos neapibr žtumas. Bendras žaliav kain indeksas tre iojo ketvir io pabaigoje buvo apie 1 proc. didesnis nei prieš metus, ta iau per pastar j pusmet nukrito apie proc. Daugiausia krito maisto ir kit žem s kio žaliav kainos. Tam takos tur jo geras ši met derlius. Svarbiu žem s kio ir kit žaliav kain maž jim l musiu veiksniu buvo l iau negu tik tasi atsigaunanti paklausa išsivys iusiose valstyb se bei sumenkusi neprekybini sandori tarptautin se rinkose apimtis. Naftos kainai takos tur jo ir maž janti geopolitin tampa šiaur s Afrikos valstyb se. Vidutin Brent žalios naftos kaina nuo met vidurio buvo gana stabili (svyravo apie JAV doleri už barel ), ta iau tre iojo ketvir io pabaigoje nukrito beveik iki 1 JAV doleri už barel. Augimo prognoz s: palyginti su met viduryje skelbtomis, daugelyje valstybi sumažintos. 1 pav. Realiojo BVP pokytis per metus atskiruose pasaulio regionuose Procentai Pagrindin s pal kan normos ir toliau yra mažos. pav. Pagrindin s centrini bank pal kan normos Procentai ECB Šaltinis: Bloomberg. JAV federalin rezerv sistema Japonijos bankas Nemaž tak infliacijai turin ios žaliav kainos teb ra didel s, ta iau, palyginti su buvusiomis met viduryje, pastebimai sumaž jo. 3 pav. Pasaulin s žaliav kainos Visas pasaulis Išsivys iusios valstyb s Šaltinis: Standard & Poor's. Euro zona Bendras žaliav kain indeksas Žem s kio produkt kain indeksas Naftos kain indeksas JAV 1 m. 11 m. (prognozuota 11 m. rugs jo m n.) 1 m. (prognozuota 11 m. rugs jo m n.) Prognozuota 11 m. balandžio m n. Šaltinis: TVF. Japonija VRE Rusija L I E T U V O S E K O N O M I K O S A P Ž V A L G A / 1 1 m. l a p k r i t i s

8 6 L I E T U V O S E K O N O M I K O S A P Ž V A L G A / 1 1 m. l a p k r i t i s L tas JAV, didžiausios pasaulio ekonomikos, atsigavimas stabdo daugelio šali kio pl tr. 4 pav. JAV realiojo BVP, vertinto išlaid metodu, metinis pokytis Procentai III ketv. 1 IV ketv. 11 I ketv. 11 II ketv. 11 III ketv. Nam ki vartojimo išlaidos Valstyb s išlaidos Pagrindinio kapitalo formavimas Eksportas Importas Realusis BVP Šaltinis: JAV ekonomin s analiz s biuras. Tre i j ketvirt tampa d l Graikijos finansavimo problem labai išaugo. 5 pav. Euro zonos valstybi penkeri met kredito sipareigojim nevykdymo apsikeitimo sandori pal kan normos Baziniai punktai Šaltinis: Bloomberg. Graikija Airija Ispanija Baltijos valstybi ekonomikos, palyginti su kitomis ES šalimis, auga spar iausiai. lentel. Estijos ir Latvijos makroekonominiai rodikliai (procentais) Realiojo BVP metinis pokytis Estija Latvija 11 m. II ketv. 8,4 5,4 11* 6,5 4, 1* 4, 3, SVKI vidutinis metinis pokytis 11 m. rugs jo m n. 5, 3,6 11* 5,1 4, 1* 3,5,3 Šaltiniai: Estijos ir Latvijos statistikos tarnybos, TVF. * Prognoz s. Italija Portugalija Vokietija JAV kio pl tr stabd užbaigiamos valstyb s skatinamosios programos, tamp didino politiniai nesutarimai d l tolesn s fiskalin s konsolidacijos ir finans sektoriaus stiprinimo. 11 m. antr j ketvirt, palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, JAV realusis BVP išaugo 1,6 proc. Išankstiniu vertinimu, tre i j ketvirt realusis BVP taip pat augo 1,6 proc. Ekonomik skatino did jantis nam ki vartojimas, investicijos ir teigiama grynojo eksporto taka. L tesn nei pirm j met ketvirt JAV ekonomikos augim l m sumaž jusios valdžios sektoriaus išlaidos. Neigiam poveik realiajam BVP tur jo vis dar maž jusios investicijos b st ir negyvenamos paskirties statinius. Met viduryje nustojus taikyti mokes i lengvatas, b sto pardavimai ir statyb apimtis JAV dar labiau sumaž jo. tamp JAV ekonomikoje didino aukštas nedarbo lygis (didesnis kaip 9 %) ir did janti infliacija (rugs jo m n. metinis VKI pokytis sudar 3,9 %). Sul t jusi euro zonos ekonomikos pl tra atitiko pasaulines tendencijas, ta iau d l užsit susios euro zonos šali skol kriz s perspektyvos neapibr žtumas teb ra didelis. 11 m. antr j ketvirt metinis realiojo BVP augimas tiek euro zonoje, tiek ir visoje ES sul t jo (atitinkamai iki 1,6 ir 1,7 %, pirm j ketvirt buvo,4 %). Euro zonos šalyse pagrindinis ekonomikos augimo veiksnys buvo grynasis eksportas, o vidaus paklausa dar neigiam tak. Nuosmukis t s si Graikijoje ir Portugalijoje, ta iau ir daugelio kit euro zonos ekonomik, ypa išsivys iusi valstybi grup je, pl tra beveik sustojo. Šiaur s šali grup je spar iausiai augo Švedijos ekonomika. Gil nuosmuk išgyvenusios Baltijos valstybi ekonomikos atsigauna, ypa spar iai auga Estijos ekonomika. 11 m. antr j ketvirt Estijos ekonomik labiausiai skatino did jantis apdirbamosios pramon s aktyvumas. Spar iai augo investicijos renginius ir atsargas, taip pat did jo nam ki vartojimas, grynasis eksportas bei kitos BVP sudedamosios dalys. Estijos ekonomikos tvarum didina griežta fiskalin konsolidacija (1 m. valdžios sektoriaus perviršis sudar, % BVP, numatoma, kad 11 m. valdžios sektoriaus balansas taip pat bus artimas nuliui). Latvijos ekonomika ši met antr j ketvirt taip pat augo spar iau, did jo beveik vis veikl, išskyrus statybos ir nekilnojamojo turto sektorius, aktyvumas. Antr j ketvirt Latvijos BVP augim l m did jantis nam ki vartojimas ir investicijos, ta iau grynojo eksporto taka BVP buvo neigiama, importui augant grei iau už eksport. NVS šalyse ekonomikos pl trai neigiam poveik tur jo tebesit sian- ios problemos finans sektoriuje ir didel infliacija. Situacija atskirose NVS regiono valstyb se skiriasi. Spar iau auga Rusijos ir kit energijos žaliavas eksportuojan i šali ekonomikos. Pagrindin rizika regione siejama su tolesne žaliav kain raida ir neišspr stomis bank sektoriaus problemomis. Ypa tempta pad tis Baltarusijoje, kur d l valiutos kriz s, kapitalo ištek jimo iš šalies ir sumaž jusios vidaus paklausos ekonomika beveik neauga. Svarbus ekonomin s pl tros trukdis visame regione yra ir didel infliacija. Tre dalyje regiono valstybi infliacijos rodikliai yra dviženkliai. Siekdamos pristabdyti kain kilim Rusija ir kai kurios kitos NVS valstyb s k l pagrindines pal kan normas ir griežtino privalom j atsarg reikalavimus.

9 II. REALUSIS SEKTORIUS 7 VISUMIN PAKLAUSA IR VISUMIN PASI LA Atsigaunant vidaus paklausai, Lietuvos ekonomika ir toliau augo spar iai. BVP augo d l did jusi galutinio vartojimo išlaid ir vidaus investicij, o grynasis eksportas šiek tiek j mažino. Visgi l t janti pasaulio ekonomikos pl tra neaplenkia ir Lietuvos, tod l prognozuojama, kad jau artimiausiu metu Lietuvos BVP did s l iau. 11 m. tre i j ketvirt Lietuvos ekonomika augo truput grei iau nei ankstesn. Išankstiniais duomenimis, realusis BVP per metus padid jo 6,6 proc., augo vis pagrindini ekonomin s veiklos r ši prid tin vert. Panaši ekonomin s veiklos r ši dinamika steb ta ir antr j ketvirt, kai BVP per metus padid jo 6,5 proc. Vertinant išlaid metodu, antr j ketvirt BVP pl tr l m atsigaunanti vidaus paklausa. Ji augo d l didesni galutinio vartojimo išlaid ir vidaus investicij. Atsigaunant vidaus paklausai grei iau did jo ir importas, jau metus augantis spar iau už eksport. Esant tokiai eksporto ir importo dinamikai, grynasis eksportas mažino BVP. Antr j ketvirt Lietuvos BVP labiausiai didino privatus vartojimas. Jis did jo d l ger jusi nam ki l kes i ir palankesn s situacijos darbo rinkoje. Tre i j ketvirt vienkartiniai veiksniai tur t lemti dar spartesn privataus vartojimo augim, ta iau tolesniais ketvir iais d l antr j pusmet prad jusi prast ti nam ki nuotaik augimas l t s. Privataus vartojimo atsigavimas spart jo. Pirm j ketvirt daugiausia aug s d l ger jusi nam ki l kes i, antr j ketvirt privatus vartojimas did jo ir d l palankesn s situacijos darbo rinkoje sumaž jo nedarbo lygis, did jo užimtumas ir darbo užmokestis. Tai leido nam ki pajamoms augti grei iau už infliacij ir didino j perkam j gali. Padid jusi perkamoji galia ir ger j ateities l kes iai mažino nam ki paskatas taupyti. Tre i j ketvirt vienkartiniai veiksniai ir, tik tina, geresni darbo rinkos rodikliai lems dar spartesn privataus vartojimo augim. Visgi d l pranešim apie l t jan- i pasaulio ekonomik antr j pusmet prad jusios blog ti nam ki nuotaikos gali prislopinti tolesn privataus vartojimo atsigavim. Vartotoj nuomoni tyrimo rezultatai rodo, kad nam kiai tikisi mažesnio Lietuvos ekonomikos augimo ir v l prad sian io did ti nedarbo. Kitas vidaus paklausos veiksnys, bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas, antr j ketvirt did jo l iau nei pirm j, ta iau pl tra tebebuvo sparti. Investicijos daugiausia did jo d l priva iojo sektoriaus išlaid transportui ir gamybos priemon ms. Lietuvos ekonomikos augimas teb ra spartus. 6 pav. Realiojo BVP kaitos veiksniai (išlaid metodu) Procentiniai punktai Galutinio vartojimo išlaidos Vidaus investicijos, ne skaitant atsarg poky i Grynasis eksportas Atsarg poky iai BVP (skal dešin je) Ger janti pad tis darbo rinkoje l m spartesn privataus vartojimo atsigavim. 7 pav. Privataus vartojimo ir mažmenin s prekybos tendencijos Privatus vartojimas Mažmenin prekyba, išskyrus variklines transporto priemones Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas antr j ketvirt padid jo,7 proc. Ilgiau kaip metus itin spar iai auga investicijos transporto priemones. Reikšming dal šio spartaus augimo lemia palyginamosios baz s efektas per nuosmuk investicijos transporto priemones buvo bene 7 kartus mažesn s nei 7 m. Prie ši investicij did jimo d l atsigaunan ios tarptautin s prekybos prisid jo Lietuvos transporto moni pl tra. Did jo investicijos ir kitas mašinas ir renginius. 1 m. jas didino valdžios sektoriaus ir valstybini moni vykdomi projektai, o 11 m., vis tvir iau atsigaunant tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybi ekonomikoms, prad jo augti ir priva iojo sektoriaus investicijos. Privatusis sektorius ilgiau kaip dvejus metus buvo iš esm s užšald s didži j investicini projekt dal, o siekdamas kelti konkurencingum ir produkcijos apimtis m atnaujinti turimus gamybos renginius. L I E T U V O S E K O N O M I K O S A P Ž V A L G A / 1 1 m. l a p k r i t i s

10 8 Ger janti pasaulio ekonomikos situacija ir did janti Lietuvos moni gamybos apimtis skatino mones investuoti pl tr. 8 pav. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo kaitos veiksniai Procentiniai punktai Gyvenamieji pastatai Kiti pastatai ir statiniai Transporto priemon s Kitos mašinos ir renginiai Kitos investicijos ir statistiniai nesutapimai Investicijos bendr j pagrindin kapital (skal dešin je) L iau besipl tusi rafinuot naftos produkt gamyba labiausiai mažino pramon s pl tr. 9 pav. Pramon s produkcija (3 m n. slenkamosios sumos) Procentiniai punktai Apdirbamoji pramon be naftos produkt gamybos Naftos produkt gamyba Elektros, duj ir vandens tiekimas Kasyba ir karjer ekploatavimas Visa pramon (skal dešin je) Dviženkliu tempu did jo ir investicijos pastatus bei statinius. Gyvenam j pastat statyb grei iausiai skatino pagyv jimas nekilnojamojo turto rinkoje. Visgi pažym tina, kad laikotarpis nuo statybos leidimo gavimo iki b sto pripažinimo tinkamu naudoti dažnai sudaro kelerius metus, tod l tik tina, kad šiuo metu pastatyt nauj but dauguma yra užbaigti pakilimo laikotarpiu prad ti gyvenamojo b sto projektai. Investicijas kitus pastatus ir statinius daugiausia didino apdirbamosios pramon s, transporto ir sand liavimo bei mažmenin s ir didmenin s prekybos moni vykdoma pl tra. Ta iau artimiausiu laikotarpiu, tebesant netikrumui d l euro zonos skol kriz s ir l iau augan ios pasaulio ekonomikos, investicijos did s l iau. Kaip ir privataus vartojimo atveju, l t janti pasaulio ekonomika ir blog jantys vartotoj bei moni l kes iai skatins mones atsargiau vertinti naujus investicinius projektus bei atsisakyti labiau riziking. Tai l tins tiek investicij mašinas ir renginius, tiek investicij statyb augim. L t jant išor s paklausai, maž ja ir pramon s aktyvumas. Jos prid tin vert per metus did jo l iau nei ankstesnius du ketvir ius, nors augimas tebebuvo spartus. Pramon s aktyvumas augo l iau daugiausia d l rafinuot naftos produkt gamybos. Jos prid tin vert, 11 m. pirm j ketvirt per metus padid jusi beveik penktadaliu, antr j ketvirt sumaž jo beveik dešimtadaliu. L iau prid tin vert did jo ir daugelyje kit apdirbamosios pramon s veikl, visgi tolesn j raidos prognoz skiriasi. Tarp didžiausi apdirbamosios pramon s veikl palankiausiai galima vertinti medienos ir bald pramon. Ši pramon s šaka planuoja tolesn gamybos pl tr ir turi laisv gamybini paj gum, leisian i operatyviai didinti gamyb, jei toliau did s paklausa. Tekstil s pramon s mon s nors ir prognozuoja pardavim augim, ta iau turi didel produkcijos atsarg kiek, o gamybos paj gumai iš esm s yra aukš iausio lygio nuo 7 m. Chemijos pramon je aktyvum ribojantys veiksniai skiriasi: chemikal ir chemijos produkt gamyboje pardavimams tak daro pasi los trukdžiai, o gumini ir plastikini gamini gamyboje mažiau auganti paklausa. Ilgiau kaip metus pramon s prid tin vert mažina elektros, duj ir vandens tiekimo aktyvumas. Jis krinta daugiausia d l mažesn s elektros energijos gamybos, kurios s naudas didina gamtini duj kainos. L I E T U V O S E K O N O M I K O S A P Ž V A L G A / 1 1 m. l a p k r i t i s Po Ignalinos atomin s elektrin s uždarymo šios ekonomin s veiklos r šies prid tin vert nuolat maž jo. Tai aiškinama tuo, kad kitos Lietuvos elektrin s daugiausia naudoja gamtines dujas energetiniams produktams gaminti, o kylanti gamtini duj kaina lemia Lietuvoje gaminamos elektros energijos keitim importuot. 9 m. pirm j pusmet, dar veikiant Ignalinos atominei elektrinei, importuotos elektros energijos dalis sudar mažiau nei dešimtadal Lietuvos elektros energijos suvartojimo, 1 m. atitinkamu laikotarpiu padid jo ir sudar daugiau kaip pus, o 11 m. daugiau kaip tris ketvirtadalius.

11 DARBO RINKA Pad tis darbo rinkoje 11 m. antr j ketvirt akivaizdžiai pager jo. Pastebimai sumaž jo nedarbo lygis. Jis sudar 15,6 proc. (pirm j ketvirt 17, %). Jau du ketvir ius iš eil s nedarbas buvo mažesnis nei prieš metus. Užimt j per metus pagaus jo 4,3 proc., daugiau nei spar iausio ekonominio augimo laikotarpiu. Tai labiausiai l m didžiausias pagal užimtum paslaug sektorius, ypa transporto ir saugojimo veikla bei administracin ir aptarnavimo veikla. Pramon ir statyba taip pat prisid jo prie didesnio užimtumo. Ger jan i pad t darbo rinkoje rodo ir per antr j ketvirt sumaž j ilgalaikio nedarbo ir jaunimo nedarbo lygiai. Anks iau, pastaruosius kelerius metus, ilgalaikis nedarbas nuolat did jo. Jaunimo nedarbo lygis ne tik sumaž jo per antr j ketvirt, bet jau antr ketvirt iš eil s buvo mažesnis negu prieš metus. Vis d lto šie rodikliai, palyginti su ES vidurkiu, teb ra itin dideli. Did jo ne tik užimtumas, bet ir darbo užmokestis. Vidutinis bruto darbo užmokestis, gerokai sumaž j s nuosmukio metu, nuo 1 m. pabaigos buvo didesnis negu prieš metus. Antr j ketvirt jis per metus gtel jo,5 proc. daugiausia d l pakilusio paslaug sektoriaus darbuotoj atlygio. Ta iau kitose veiklose žem s kyje, pramon je, statyboje darbo užmokestis taip pat buvo didesnis negu prieš metus. Nors pad tis darbo rinkoje ger jo, ta iau pastaruosius kelet m nesi gyventoj nedarbo l kes iai blog jo. Tai gali b ti susij su prastomis pasaulio ekonomikos naujienomis, gyventojams manant, kad sunkumai euro zonoje paveiks ir ekonomin pad t Lietuvoje. moni darbinimo l kes iai taip pat tapo pesimistiškesni. Darbo rinkos pad tis ger jo daug jo užimt j, maž jo bedarbi. 1 pav. Užimt j skai iaus kaita ir nedarbo lygis Nedarbo lygis (skal dešin je) Užimtieji Procentai Jaunimo nedarbo lygis buvo mažesnis negu prieš metus, ta iau kur kas didesnis nei ES ir euro zonoje. 11 pav. Jaunimo nedarbo lygis Procentai Šaltinis: Eurostatas. ES Euro zona Lietuva L I E T U V O S E K O N O M I K O S A P Ž V A L G A / 1 1 m. l a p k r i t i s

12 1 III. IŠOR S SEKTORIUS L I E T U V O S E K O N O M I K O S A P Ž V A L G A / 1 1 m. l a p k r i t i s 11 m. antr j ketvirt einamosios s skaitos deficitas did jo. 1 pav. Einamosios s skaitos balanso sudedamosios dalys Procentai, palyginti su BVP Prek s Paslaugos Pajamos Einamieji pervedimai Einamosios s skaitos balansas Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko apskai iavimai. Emigrant finansin s perlaidos (paveiksle priva i asmen perlaidos ) Lietuv nuosekliai did ja, o ES l š srautas (paveiksle pervedimai valdžios sektoriui ) n ra pastovus. 13 pav. Einamieji pervedimai Lietuv Procentai, palyginti su BVP Pervedimai valdžios sektoriui Priva i asmen perlaidos Kiti pervedimai Einamieji pervedimai 11 m. antr j ketvirt einamosios s skaitos deficitas daugiausia buvo kompensuotas did jan- iu Lietuvos moni skolinimusi iš tiesiogini investuotoj (tai rodo TUI dalis finans s skaitoje). 14 pav. Einamosios s skaitos deficito finansavimo šaltiniai Procentai, palyginti su BVP Kapitalo s skaita TUI Investicij portfelis Kitos investicijos Oficialiosios tarptautin s atsargos Klaidos ir praleidimai Einamosios s skaitos deficitas EINAMOJI S SKAITA IR JOS FINANSAVIMAS 11 m. antr j ketvirt Lietuvos einamosios s skaitos deficitas padid jo iki 3, proc. BVP. Vienas iš svarbiausi einamosios s skaitos deficito veiksni preki ir paslaug balanso deficitas antr j ketvirt buvo reikšmingas. Tai kartu su did jusiu pajam balanso deficitu daugiausia l m padid jus einamosios s skaitos deficit. O pat pajam deficit formavo užsienio kapitalo moni dividendai, kurie išmokami met pradžioje (paprastai iki kiekvien met geguž s m n.). Pirm j pusmet užsienio investicij kapitalo gr ža did jo, kaip ir investuotoj pasitik jimas Lietuvos rinka. Šiais metais jie labiau link reinvestuoti uždirbt peln, tod l dividend pirm j pusmet išmok ta 3 proc. mažiau nei prieš metus. ES pervedimai antr j ketvirt buvo mažesni negu por ankstesni ketvir i, o emigrant pervedimai ir toliau stabiliai did ja. Einamuosius pervedimus iš esm s sudaro neinvesticiniai ES fond mok jim srautai ir emigrant pervedimai, taigi prastai jie reikšmingai gerina einamosios s skaitos balans. 11 m. antr j ketvirt buvo sumaž j ES 7 13 m. finansin s programos strukt rin s paramos bei Ignalinos atomin s elektrin s uždarymo programos pervedimai. Ta iau šie poky iai dažniausiai rodo laikinus mok jim atid jimus 1 arba projekt finansavimo grafik netolygumus, tod l per artimiausius ketvir ius tur t kompensuotis. D l to numatoma, kad kit pusmet ES mok jimai bus didesni ir reikšmingai lems einamosios s skaitos balanso kitimo krypt. Be to, pažym tina, kad priva i asmen pervedimai Lietuv ir toliau nuolat did ja. Per antr j ketvirt jie augo 15 proc., t. y. daugiau nei bet kur kit ketvirt nuo 1 m. pradžios. Per antr j ketvirt kapitalo ir finans s skait bendras perviršis did jo. Prie to daugiausia prisid jo oficiali j tarptautini atsarg ir investicij portfelio poky iai, o kapitalo s skaitos perviršis buvo mažesnis negu ankstesniu laikotarpiu. Kadangi einamoji s skaita antr j ketvirt buvo neigiama, susidar s deficitas buvo kompensuotas kapitalo ir finans s skait perviršiu. Reikšming tak kapitalo ir finans s skaitoms dar teigiamas TUI srautas, daugiausia nulemtas Lietuvoje veikian i moni skolinimosi iš tiesiogini investuotoj. Investicij portfelio grynasis srautas iš Lietuvos buvo perpus mažesnis ir tai taip pat tur jo poveik didesniam kapitalo ir finans s skait perviršiui. 11 m. antr j ketvirt šalyje maž jant užsienio valiut atsargoms ir did jant moni sipareigojimams užsienio investuotojams, finansin s skaita buvo perteklin pirm kart per pastaruosius dvejus metus. Kapitalo s skaitos perviršis per antr j ketvirt sumaž jo daugiausia d l kritusi ES fond perlaid. Numatoma, kad nuo tre iojo ketvir io ES perlaidos investiciniams projektams did s, ir tai darys reikšming teigiam tak kapitalo s skaitai antr j pusmet. 1 Ši met pradžioje EK sustabd pervedimus Transporto investicij direkcijos administruojamiems projektams, taip reaguodama neigiamas Valstyb s kontrol s išvadas apie transporto sektoriaus ES l š panaudojim 9 m. EK v l leido naudoti l šas 11 m. rugpj io m n. Anks iau prad ti gyvendinti projektai ES mok jim sustabdymo laikotarpiu buvo finansuojami nacionalin mis l šomis, o šios sumos tur s b ti kompensuotos ES fond pinigais v lesniais ši met m nesiais.

13 UŽSIENIO PREKYBA IR KONKURENCINGUMAS Užsienio prekybos deficito nominalioji vert 11 m. antr j ketvirt beveik nekito, ta iau, palyginti su pra jusi met atitinkamu laikotarpiu, padid jo daugiau nei 5 proc. Stabil užsienio prekybos deficit l m per paskutinius kelet m nesi susilygin s importo ir eksporto augimas ir tai, kad priešing kryp i poky iai kompensuoja vieni kitus. Pavyzdžiui, per antr j ketvirt d l sezonin s takos did j s chemijos produkt prekybos importas l m didesn šios preki grup s deficit, bet bendrame užsienio prekybos balanse tai buvo kompensuota ryškiai sumaž jusiu transporto priemoni prekybos deficitu. B tent transporto priemoni prekybos deficitas, nulemtas antr j ketvirt labai suintensyv jusio reeksporto NVS valstybes, kartu su mineralini produkt importo pl tra dar didžiausi tak užsienio prekybos deficitui. Eksporto metinis augimas antrojo ketvir io pabaigoje, palyginti su 11 m. pradžia, sul t jo perpus. Lietuviškos kilm s produkt eksporto metin pl tra yra stabilesn už reeksporto, kuris itin spar iai did j s met pradžioje nuo liepos m n. gerokai sumenko. 11 m. liepos rugpj io m n. reikšmingai sumaž j s reeksportas paveik eksporto metinio kitimo tendencijas. 15 pav. Eksporto kaitos veiksniai (3 m n. slenkamosios sumos) Procentiniai punktai Lietuviškos kilm s preki eksportas Reeksportas Preki eksportas (skal dešin je) Besikei ianti vidaus ir išor s aplinka, taip pat jau panaudotas palyginamosios baz s efektas buvo priežastys, d l kuri steb tas eksporto augimo maž jimas. Pabr žtina, kad l t jo daugelio produkt grupi eksporto pl tra. Daugiausia maž jo mineralini produkt eksporto augimas, taip pat reikšmingai maž jo metal, maisto produkt ir transporto priemoni eksporto metin pl tra. Lietuviškos kilm s eksportas, vertinus sezoniškum, per antr j ketvirt maž jo pirm kart per dvejus metus (3,7 %). Didžiausi tak ketvirtiniam kitimui tur jo AB ORLEN Lietuva balandžio m n. gamybos sustabdymas, kuris l m ketvirtin naftos produkt eksporto maž jim 1 proc. Tiesa, palyginti su 1 m. atitinkamu ketvir iu, augimas tebebuvo reikšmingas. Reeksporto taka sumaž jo d l nuo liepos m n. labai nukritusi lengv j automobili pardavim Baltarusij ir Kazachstan. Antr j ketvirt Lietuvos eksporto dalis pagrindin se prekybos partner se buvo didesn nei prieš metus. Ši met antrojo ketvir io pabaigoje Lietuvos eksporto dalis ES rinkoje buvo 17 proc. didesn, palyginti su atitinkamu pra jusi met laikotarpiu, o Rusijos rinkoje padid jo kur kas mažiau (5 %). Pagrindini Lietuvos prekybos partneri s rašas yra stabilus, kur ES tenka daugiau kaip pus visos prekybos apimties (59 %). Ta iau ši dalis per pastaruosius metus šiek tiek sumaž jo, o NVS valstybi, atvirkš iai padid jo (iki 33 %). Importo metinis augimas sul t jo ir beveik susilygino su eksporto augimu. Importo pl trai didžiausi tak daro tarpinio vartojimo preki paklausa, o vartojimo preki poveikis antr j ketvirt labai sumenko. Kad ir verslas atsargiai vertina tiek išor s, tiek vidaus ekonomin s aplinkos rizik, leidžia manyti maž jantis investicini preki importas. Be to, paskutini m nesi duomenys rodo, kad importuojama gerokai mažiau lengv j automobili, o tai susij su jau min tais reeksporto NVS valstybi rinkas poky iais. 11 m. pirm j pusmet ypa augo lengv j automobili reeksportas Baltarusij ir Kazachstan d l šiose šalyse labai padid jusios paklausos prieš liepos m n., kai sigaliojo gerokai didesni importo muitai šioms prek ms (suvienodinus muit dydžius Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano muit s jungos erdv je). 11 m. antr j ketvirt, vertinant metinius poky- ius, did jo Lietuvos eksporto dalis tiek ES, tiek Rusijoje. 16 pav. Lietuvos eksporto dalis (ne skaitant mineralini produkt ) ES ir Rusijoje Procentai,3,5,,15,1,5, ES Rusija (skal dešin je) Šaltiniai: Eurostatas, Rusijos federalin muit tarnyba, Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skai iavimai. Procentiniai punktai Procentai 1,8 Importo, kaip ir eksporto, metinis pokytis nuosekliai maž ja nuo 11 m. pradžios. 17 pav. Importo kaitos veiksniai (3 m n. slenkamosios sumos) 1,5 1,,9,6,3, Investicin s prek s Tarpinio vartojimo prek s, ne skaitant kuro Vartojimo prek s Lengvieji automobiliai Kitos prek s Nominalusis importas (skal dešin je) Nominalusis importas, ne skaitant kuro (skal dešin je) 4 4 L I E T U V O S E K O N O M I K O S A P Ž V A L G A / 1 1 m. l a p k r i t i s

14 1 IV. KAINOS IR S NAUDOS Vasaros m nesiais metin infliacija maž jo. 18 pav. Metin s infliacijos veiksniai Procentiniai punktai Administruojamosios kainos Maisto produkt, g rim ir tabako kainos Degal ir tepal kainos Paslaug kainos Pramonini preki kainos Grynoji metin infliacija* (skal dešin je) Metin infliacija (skal dešin je) Procentai * Suderinto vartotoj kain indekso, ne skaitant maisto, degal ir tepal bei administruojam j kain, pokytis Anks iau did jusi metin infliacija birželio rugpj io m n. maž jo, ta iau rugs jo m n. v l šoktel jo. Geguž s m n. metin infliacija sudar 5, proc. ir buvo didžiausia per maždaug dvejus metus. Ta iau v lesniais m nesiais ji po truput maž jo, mažiau brangstant maistui ir sul t jus grynajai metinei infliacijai, ir rugpj - io m n. buvo 4,4 proc. Tiesa, rugs jo m n. ji v l padid jo (iki 4,7 %). Tai daugiausia l m didesn grynoji infliacija ir spar iau brangusi šilumin energija. Kaip ir anks iau, metinei infliacijai didžiausi tak dar per metus pakilusios su išor s aplinka susijusios kainos (maisto, degal ir administruojamosios kainos), o su vidaus paklausa susijusios kainos prie infliacijos prisid jo nedaug. GRYNOJI INFLIACIJA Grynoji metin infliacija tapo teigiama, ta iau tebebuvo maža ir nedar didesnio poveikio bendrajai infliacijai. Nuo 9 m. pabaigos pramonini preki ir rinkos paslaug kainos, traukiamos apskai iuojant grynosios infliacijos rodikl, buvo mažesn s negu prieš metus. 11 m. kovo m n. grynoji metin infliacija tapo teigiama. V lesniais m nesiais ji did jo, išskyrus liepos ir rugpj io m n., kai buvo sumaž jusi d l drabuži ir avalyn s išpardavimo. Rugs jo m n. ji padid jo daugiausia d l to, kad krepšinio empionato metu šoktel jo (15,6 % per m nes ) apgyvendinimo paslaug kainos ir pasirodžius naujoms kolekcijoms pabrango drabužiai. Nedarbas tebebuvo didelis ir darbo užmokestis kilo nedaug, ta iau privataus vartojimo duomenys rod atsigavim. Pagal sezoniškum pakoreguota mažmenin s prekybos ne maisto prek mis ir maitinimo bei g rim teikimo veiklos apyvarta pamažu did jo. Ta iau, did jant ekonomikos sul t jimo rizikai, tai netur t skatinti spartaus grynosios infliacijos, kaip su vidaus paklausa labiausiai susijusios infliacijos dalies, augimo. MAISTO KAINOS Pasaulin s maisto kainos per metus kilo l iau, maž jo ir maisto poveikis infliacijai Lietuvoje. 19 pav. Pasaulin s maisto kainos Didesn s nei prieš metus maisto kainos pastaruoju metu buvo pagrindinis infliacijos Lietuvoje veiksnys, ta iau jo taka maž jo l iau kilus pasaulin ms maisto kainoms. L I E T U V O S E K O N O M I K O S A P Ž V A L G A / 1 1 m. l a p k r i t i s Maisto kainos M sos produkt kainos Pieno produkt kainos Gr d kainos Aliej ir riebal kainos Šaltiniai: Jungtini Taut Maisto ir žem s kio organizacija ir Lietuvos banko skai iavimai. Maistas Lietuvoje brango kylant pasaulin ms maisto žaliav kainoms: 11 m. vasario m n. jos buvo rekordin s ir perženg 8 m. vidurio aukštumas, o j metinis augimas sudar maždaug 35 proc. Pasaulin s kainos kilo d l vairi veiksni s veikos. Trumpalaikiai veiksniai buvo d l nepalanki oro s lyg sumaž jusi pasi la, brangstantys energijos ištekliai, taip pat padid jusios finansin s investicijos maisto žaliavas, o ilgalaikiai veiksniai did janti biodegal paklausa ir maisto produkt poreikis kylan- ios ekonomikos valstyb se. Ta iau v liau pasaulin s maisto kainos po truput maž jo, pager jus derliaus vertinimui ir did jant nerimui d l l t jan ios ekonomikos bei jos poveikio paklausai. Per metus pasaulin s maisto kainos pakilo gerokai mažiau nei anks iau (rugs jo m n. 16 %), sumaž jo skirtumas tarp vairi produkt kain metinio augimo temp. Daugiausia (maždaug penktadaliu) pasaulyje per metus pabrango riebalai ir cukrus, o mažiausiai (beveik dešimtadaliu) pieno produktai.

15 Rugpj io m n. Pasaulio bankas nurod, kad, nors per pastaruosius kelet m nesi pasaulin s maisto pasi los vertinimas pager jo, ta iau teb ra neapibr žtumas d l tolesn s kain kaitos, susij s su gana mažomis atsargomis. 13 Maisto produkt ir nealkoholini g rim kainos Lietuvoje geguž s m n. buvo per metus pakilusios 11,1 proc. daugiausia nuo 8 m. pabaigos. Ta iau v lesniais m nesiais jos kilo l iau, tam didžiausi tak dar mažiau per metus pakilusios vaisi ir daržovi kainos. Vis d lto su pad timi tarptautin se rinkose susijusios kainos, tokios kaip duonos ir gr d produkt, aliejaus ir riebal, pieno produkt, taip pat per metus pakilo mažiau nei anks iau. Kitaip nei maisto produktai ir nealkoholiniai g rimai, alkoholiniai g rimai ir tabako gaminiai dar maž poveik infliacijai. Per 11 m. pirmus devynis m nesius j kainos buvo tik maždaug 1 proc. didesn s negu 1 m. atitinkamu laikotarpiu. Tabako gaminiai buvo maždaug 3 proc. brangesni negu prieš metus, o alkoholiniai g rimai alus, vynas, spirituoti g rimai per metus atpigo. ADMINISTRUOJAMOSIOS KAINOS Kylant importuojamo kuro kainai, pastaruoju metu brango šilumin energija, met viduryje pakilo vartotojams tiekiam gamtini duj kaina. Nuo geguž s m n. administruojam j kain metinis kilimas spart jo daugiausia d l labiau brangstan ios šilumin s energijos. Vien per geguž s m n. jos kaina pašoko maždaug 5 proc., ypa d l reikšmingai pabrangusios šilumos Vilniuje. Šiame mieste jos kaina iki tol ilgokai nesikeit, nors šilumai gaminti naudojamas kuras nuolat brango. Šilumin s energijos kaina gali b ti perskai iuojama kas m nes pagal perkamo kuro, daugiausia gamtini duj, kain poky ius. Pastaruoju metu kilusi importuojam gamtini duj kaina tur jo takos ir kitoms administruojamosioms kainoms. Gamtin s dujos, atpigusios 11 m. pradžioje, liepos m n. pabrango 17,4 proc. 1 m. pradžioje gyventojams tur t pabrangti ir elektros energija. DEGAL KAINOS Administruojamosios kainos kilo spar iau, labiau brangstant šiluminei energijai. pav. Administruojam j kain taka metinei infliacijai Procentiniai punktai 3,,4 1,8 1,,6,,6 1, Elektra Dujos Šilumin energija Keleivinis geležinkeli transportas Keleivinis keli transportas Kita Naftos kaina tebebuvo gana didel, o degal kainos Lietuvoje kur kas didesn s nei prieš metus. Nafta buvo kur kas brangesn nei prieš metus, tod l degal kainos prisid jo prie infliacijos Lietuvoje. Naftos kaina pastaruoju metu gerokai svyravo. Rinka buvo susir pinusi d l pasaulio ekonomikos ir naftos paklausos did jimo perspektyv. Organizacijos, prognozuojan ios naftos paklaus, pavyzdžiui, Tarptautin energetikos agent ra ir OPEC, nurod, kad pasaulio ekonomika augs mažiau negu tik tasi anks iau, tod l mažesn bus ir naftos paklausa. Vis d lto kol kas naftos kaina daug nenukrito. Rugs jo m n. ji buvo apie 11 JAV doleri už barel, maždaug 45 proc. didesn nei prieš metus. Naftos kaina litais padid jo mažiau (maždaug 37 proc.) per metus susilpn jus JAV dolerio kursui lito atžvilgiu. Nors geguž s, birželio ir rugpj io m n. degalai Lietuvoje atpigo nukritus naftos kainai, jie tebebuvo brangesni (rugpj io m n. 13,8 %) nei prieš metus ir prisid jo prie infliacijos. Rugs jo m n., naftos kainai doleriais pakilus nedaug, jos kaina litais padid jo šoktel jus dolerio kursui, tai truput padidino ir degal kainas. 1 pav. Pasaulin s naftos kainos ir degal kain Lietuvoje kaita Naftos kaina (skal dešin je) Naftos kaina litais Degal kainos JAV doleriai 15 Šaltiniai: Bloomberg, Statistikos departamentas ir Lietuvos banko skai iavimai L I E T U V O S E K O N O M I K O S A P Ž V A L G A / 1 1 m. l a p k r i t i s

16 14 V. KREDITAS IR IND LIAI Atsigaunant ekonomikai skolinink finansin pad tis stipr ja ir paskol portfelis rodo vis daugiau atsigavimo ženkl. pav. Bank paskol portfelio kaitos veiksniai sausio rugs jo m n. Mlrd. Lt Valdžiai Finansiniams tarpininkams Nefinansin ms mon ms Nam kiams Iš viso Šaltinis: Lietuvos banko skai iavimai. Nors pagrindinis moni veiklos finansavimo šaltinis ir toliau yra vidaus l šos, ta iau did jant investicijoms skolinimasis iš bank tampa vis aktualesnis. 3 pav. Paskol nefinansin ms mon s portfelio kaita per ketvirt Mlrd. Lt 3 Žemiausi tašk nuo ekonomikos nuosmukio pradžios bank sistemos paskol portfelis pasiek 11 m. birželio m n. ir pamažu prad jo did ti. Per 11 m. tre i j ketvirt sipareigojimai bankams padid jo 1, mlrd. lit. Auganti ekonomika ir ger janti finansin b kl skolininkams leidžia jaustis dr siau prisiimant naujus sipareigojimus, o laisv jan ios skolinimo s lygos ir istoriškai žemo lygio tebesan ios pal kan normos skolinim si daro patrauklesn. Per 11 m. pirmuosius devynis m nesius sipareigojimai bank sistemai padid jo, mlrd. lit, nors atitinkam laikotarp prieš metus paskol portfelis susitrauk, mlrd. lit. 11 m. rugs jo m n. paskol portfelis per metus maž jo nuosaikiau (1, %), palyginti su prieš tai buvusiu m nesiu iš esm s d l skolinimo socialin s apsaugos fondams padid jimo. Atsigaunant vartojimui ir priva ioms investicijoms vietos bei užsienio rinkose, nefinansini moni pad tis 11 m. pirm j pusmet toliau ger jo. 11 m. antr j ketvirt verslo uždirbtas pelnas buvo didžiausias nuo 8 m. vidurio, o pardavim pelningumas sudar 6,7 proc. Pelningai dirbusi moni dalis toliau did jo, mažesn moni dalis paskelb apie prad tas bankroto proced ras. Be to, mažiau moni susid r su nepakankama paklausa bei finansiniais sunkumais. Tai stiprino verslo pasitik jim, nors atsinaujinus nuog stavimams d l pasaulio kio pl tros tvarumo, dalis nefinansini moni (ypa pramon s ir statybos) pus jus 11 m. antrajam pusme iui ekonomikos perspektyvas m vertinti pras iau. L I E T U V O S E K O N O M I K O S A P Ž V A L G A / 1 1 m. l a p k r i t i s Nam kiai išlieka atsarg s skolindamiesi kitoms negu b sto sigijimo reikm ms. 4 pav. Paskol nam kiams sandoriai per m nes Mlrd. Lt,8,6,4,,, Uždaros užsienio prekybai ekonomin s veiklos Atviros užsienio prekybai ekonomin s veiklos Iš viso Šaltinis: Lietuvos banko skai iavimai., Paskolos b stui sigyti Vartojimo paskolos Kitos paskolos Šaltinis: Lietuvos banko skai iavimai. 11 m. viduryje ekonomikos vertinim rodikliui pasiekus aukš iausi tašk nuo ekonomikos nuosmukio pradžios ir nemaž jant paklausai užsienio rinkose, nefinansin s mon s pamažu didino skolinim si iš bank. Kylant paklausai vietos ir užsienio rinkose, did jo investicij ir l š joms finansuoti paklausa. Ši paklaus verslas daugiausia tenkino pasinaudodamas vidiniais ištekliais, nes pastaruosius pusantr met nefinansin s mon s dirbo pelningai, ta iau vis daugiau moni, vertindamos palyginti nedideles pal kan normas ir laisv jan ias skolinimo s lygas, kaip veiklos finansavimo šaltin pasirinko bank teikiamas paskolas. Per 11 m. pirmus devynis m nesius nefinansin s mon s sipareigojimus bankams sumažino tik, mlrd. lit, t. y. dvylika kart mažiau negu atitinkamu laikotarpiu prieš metus, o paskol portfelis min tu laikotarpiu did jo keturis iš devyni m nesi (nors prieš metus paskol portfelio kaita visus m nesius buvo neigiama). 11 m. per pirmuosius tris ketvir ius sipareigojimus bankams daugiausia sumažino nekilnojamojo turto mon s, o atsigaunant paklausai vietos ir užsienio rinkose, daugiausia didino prekybos mon s. Did jant nefinansini moni veiklos aktyvumui, vis daugiau j susid r su darbo j gos tr kumu, o tai didina darbo užmokest bei stiprina nam ki finansin pad t ir j paklaus kreditui. Pager jusi nam ki finansin situacija ir l kes iai l m atskirais m nesiais did jus skolinim si iš bank. Per 11 m. pirmus tris ketvir ius paskol b stui sigyti portfelis padid jo 34,4 mln. lit, o atitinkam laikotarp prieš metus smuko 155, mln. lit. Nors gyventoj finansin pad tis pamažu ger ja, ta iau jie teb ra atsarg s ir neskuba vartojimo finansuoti skolintomis l šomis: pavyzdžiui, vartojimo ir kit paskol srautas pirmuosius atsigavimo ženklus prad jo rodyti tre i j ketvirt, t. y. pirm kart nuo ekonomikos nuosmukio pradžios 8 m. ketvirt j ketvirt.

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28

Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28 Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28 d. Prieškrizinio lygio nepasiek vidaus rink orientuoti

Detaliau

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonomikos biuletenis 2017 / 8 Turinys Ekonominė ir pinigų aplinkos raida 2 Apžvalga 2 1 Išorės aplinka 5 2 Finansų raida 11 3 Ekonominis aktyvumas 16 4 Kainos ir sąnaudos 21 5 Pinigai ir kreditas 26 6

Detaliau

Metø ataskaita

Metø ataskaita Metø ataskaita 2012 2012 LIETUVOS BANKO METø ATASKAITA 2012 VILNIUS 2013 ISSN 1648-9020 (online) Lietuvos banko valdyba 2012 m. ataskaitą patvirtino 2013 m. balandžio 25 d. Ją rengiant, panaudoti Lietuvos

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69 Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lie

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69 Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lie Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69 Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lietuvos gyventojų buvo sėkmingi vertinant jų finansinės

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn.

ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 2016 m. kovo mėn. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai 1 1 Euro zonos perspektyva: apžvalga ir pagrindinės ypatybės Tikimasi, kad euro zonos ekonomikos atsigavimas tęsis, tačiau bus lėtesnis,

Detaliau

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 KOVAS 2

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 KOVAS 2 Lietuvos ekonomikos apžvalga 219 KOVAS 2 LIETUVOS EKONOMIKOS APŽVALGA 219 M. KOVAS ISSN 229-8358 (online) Lietuvos ekonomikos apžvalgoje nagrinėjama realiojo sektoriaus, kainų, viešųjų finansų ir kredito

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

METŲ ATASKAITA 2004

METŲ ATASKAITA 2004 LT METŲ ATASKAITA EUROPOS CENTRINIS BANKAS METŲ ATASKAITA Visuose 2005 m. ECB leidiniuose naudojamas 50 eurų banknoto motyvas. METŲ ATASKAITA Europos centrinis bankas, 2005 m. Adresas Kaiserstrasse 29

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

_FR

_FR Finansų rinkų apžvalga 2012 m. Lapkritis Akcijų indekso DJIA (-0,54 proc. lapkritį ir +6,61 proc. 2012 m.) vertė praėjusį mėnesį krito, o indeksų S&P 500 (+0,28 proc. lapkritį ir +12,61 proc. 2012 m.)

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Euro

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Euro EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 02 26 SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Tai nėra

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

Talinas Oslas Ryga Baltijos jūra Vilnius Baltijos šalių ekonomikos perspektyvos Ruduo, 2013

Talinas Oslas Ryga Baltijos jūra Vilnius Baltijos šalių ekonomikos perspektyvos Ruduo, 2013 Talinas Oslas Ryga Baltijos jūra Vilnius Baltijos šalių ekonomikos perspektyvos Ruduo, 213 1. aplinkinių rinkų raida ir poveikis Baltijos šalių ekonomikai 2 Baltijos regiono plėtra pradėjo lėtėti po 211

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius www.lb.lt

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris www.pwc.lt Pasaulio ekonomikos forume Davose PwC pristatė 22-ojo PwC Global

Detaliau

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ateities sandorių kainos Sausį supanašėjo Estijos ir Suomijos

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

2011 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys

2011 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys 20 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys Turinys. Dokumente vartojam santrump s rašas 5 2. vadas 7 3. Administracin s naštos nustatymo ir vertinimo metodika 8 4. Administracin s naštos

Detaliau

COM(2016)769/F1 - LT

COM(2016)769/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 30 COM(2016) 769 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Energijos kainos ir

Detaliau

Euro zona EY euro zonos prognozė 2014 m. gruodis Lietuva

Euro zona EY euro zonos prognozė 2014 m. gruodis Lietuva Euro zona EY euro zonos prognozė 214 m. gruodis Lietuva Lietuvos perspektyvos Stiprėjančios Baltijos šalių pozicijos euro zonoje skatina Lietuvos BVP augimą Suomija Estija Latvija Lietuva Airija Olandija

Detaliau

Title

Title LIETUVOS BALTARUSIJOS PREKYBINIAI RYŠIAI 2019 m. kovo 18 d. Lietuvos pramoninkų konfederacijos Eksporto ir Užsienio ryšių komiteto posėdis 3 кв. 2011 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

2019 metų Lietuvos biudžeto projektas 2018 m. spalio 15 d.

2019 metų Lietuvos biudžeto projektas 2018 m. spalio 15 d. 2019 metų Lietuvos biudžeto projektas 2018 m. spalio 15 d. Turinys Įžanga... 4 1. Makroekonominė situacija ir perspektyvos... 5 2. Fiskalinė politika... 9 2.1. Valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų projekcijos

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

1

1 8-19/31/17-1604.15.15 ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS TYRIMAS 1 DALIS TECHNINĖ EKONOMINĖ ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS ANALIZĖ SANTRAUKA Dr. A. Galinis

Detaliau

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE)

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE) 11-7 12-1 12-7 13-7 14-1 14-7 Bankų veiklos apžvalga 16 m. ISSN 2335-8319 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 17 Gedimino pr.

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

LIETUVOS EKONOMIKOS TYRIMAS 2008/2009 (1) A SURVEY OF THE LITHUANIAN ECONOMY 2008/2009 (1) Vilnius 2008

LIETUVOS EKONOMIKOS TYRIMAS 2008/2009 (1) A SURVEY OF THE LITHUANIAN ECONOMY 2008/2009 (1) Vilnius 2008 LIETUVOS EKONOMIKOS TYRIMAS 2008/2009 (1) A SURVEY OF THE LITHUANIAN ECONOMY 2008/2009 (1) Vilnius 2008 2 Pa ren gė / Pre pa red by: Monika Kačinskienė Vytautas Žukauskas Vertė / Translated by: Asta Tobulevičienė

Detaliau

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx EUROPOS SEMESTRO TEMINĖ INFORMACIJOS SUVESTINĖ NELYGYBĖS ŠALINIMAS 1. ĮVADAS Pastaraisiais metais paaštrėjo nelygybės problema. Ekonomikos krizė stipriai paveikė Europą ne vienus metus trukęs gyvenimo

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

Microsoft Word

Microsoft Word EUROPOS VADOVŲ TARYBA Briuselis, 2012 m. birželio 29 d. (OR. en) EUCO 76/12 CO EUR 4 CONCL 2 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Tarybos generalinio sekretoriato kam: Delegacijoms Dalykas: EUROPOS VADOVŲ TARYBA

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

2011 m. rugsėjo 21 d. Europos sistemines rizikos valdybos rekomendacija dėl skolinimo užsienio valiutomis (ESRV/2011/1)

2011 m. rugsėjo 21 d. Europos sistemines rizikos valdybos rekomendacija dėl skolinimo užsienio valiutomis (ESRV/2011/1) 2011 11 22 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 342/1 I (Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės) REKOMENDACIJOS EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBA EUROPOS SISTEMINES RIZIKOS VALDYBOS REKOMENDACIJA

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo 30-49 metų amžiaus asmenys, tyrintys profesinę kvalifikaciją ir

Detaliau

ECB virselis 2009 WEBUI-str.indd

ECB virselis 2009 WEBUI-str.indd LT EUROPOS CENTRINIS BANKAS MĖNESINIS BIULETENIS 69 9 9 39 49 59 69 79 89 99 9 9 M Ė N E S I N I S B I U L E T E N I S B I R Ž E L I S Europos centrinis bankas, 9 m. Adresas Kaiserstrasse 9 63 Frankfurt

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS

Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS Mindaugas PAULIUKAS LR KOMERCIJOS ATAŠĖ ESTIJOJE Estija vs. Lietuva 2597,29 LTL 2142,2 LTL 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 423,91 900,35 Estija 1109,4 2240,5

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

KAUNO  TECHNOLOGIJOS  UNIVERSITETAS 1 Taikomasis mokslinis darbas LIETUVOS BALDŲ GAMYBOS SEKTORIAUS KONKURENCINGUMO STUDIJA Užsakovas: Lietuvos ekonominės plėtros agentūra Vykdytojas: KTU Verslo strategijos institutas VšĮ Žinių visuomenės

Detaliau