MEDIO II SAA 08 Lt

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MEDIO II SAA 08 Lt"

Transkriptas

1 2008 metų finansin atskaitomyb

2 Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas 6 i

3 Informacija apie fondą Telefonas: Faksas: Įregistruotas: Rūdininkų g. 18/ Visų Šventųjų g. 2, LT Vilnius Vadovyb Justas Krikščiūnas (valdytojas) Kaupimo bendrov, valdanti pensijų kaupimo fondą UAB MP Pension Funds Baltic Auditorius KPMG Baltics, UAB Bankai AB SEB bankas Danske Bank A/S filialas DnB NORD bankas AB bankas Hansabankas Nordea Bank Finland Plc skyrius AB Šiaulių bankas AB Ūkio bankas 1

4 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams Mes atlikome UAB MP Pension Funds Baltic valdomo pensijų kaupimo fondo pridedamos finansin s atskaitomyb s auditą. Atskaitomybę sudaro 2008 m. gruodžio 31 d. balansas, tada pasibaigusių metų grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita, reikšmingų apskaitos principų santrauka ir kitos aiškinamojo rašto pastabos. Vadovyb s atsakomyb už finansinę atskaitomybę Vadovyb yra atsakinga už šios finansin s atskaitomyb s parengimą ir teisingą pateikimą pagal fondų apskaitą Respublikoje reglamentuojančius teis s aktus. Vadovyb s atsakomyb apima: vidaus kontrol s sistemos sukūrimą, įdiegimą ir palaikymą, užtikrinant teisingą finansin s atskaitomyb s parengimą ir informacijos atskleidimą be reikšmingų iškraipymų d l apgaul s ar klaidų; tinkamų apskaitos principų parinkimą ir taikymą; bei pagrįstų (esamomis aplinkyb mis) apskaitos įvertinimų atlikimą. Auditoriaus atsakomyb Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie Standartai reikalauja nustatytų etikos reikalavimų laikymosi bei tokio audito planavimo ir atlikimo, kuris suteiktų pakankamą pagrindą tvirtinti, jog finansin je atskaitomyb je n ra reikšmingų informacijos netikslumų. Auditas apima tam tikrų procedūrų atlikimą, siekiant gauti audito įrodymų d l finansin s atskaitomyb s sumų ir atskleistos informacijos teisingumo. Konkrečių audito procedūrų parinkimas priklauso nuo mūsų padarytų įvertinimų, tame tarpe mūsų įvertintos rizikos d l reikšmingų netikslumų finansin je atskaitomyb je buvimo d l apgaul s ar klaidų. Šios rizikos įvertinimui mes nagrin jame įmon s vidaus kontroles, skirtas užtikrinti teisingą finansin s atskaitomyb s parengimą ir informacijos joje atskleidimą. Tačiau, tokio vidaus kontrol s sistemos nagrin jimo tikslas yra tinkamų audito procedūrų parinkimas, o ne nuomon s d l įmon s vidaus kontrol s efektyvumo pareiškimas. Auditas taip pat apima šiuos įvertinimus: ar taikyti apskaitos principai yra tinkami; ar vadovyb s atlikti apskaitos įvertinimai yra pagrįsti; ar bendras informacijos pateikimas finansin je atskaitomyb je yra tinkamas. Mes manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų nuomonei. 2

5 Nuomon Mūsų nuomone, finansin atskaitomyb visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi MP MEDIO II pensijų kaupimo fondo finansinę būklę 2008 m. gruodžio 31 d. ir jo 2008 metų veiklos rezultatus pagal fondų apskaitą Respublikoje reglamentuojančius teis s aktus. Vilnius, 2009 m. vasario 27 d. KPMG Baltics, UAB Domantas Dabulis Partneris Atestuotas auditorius 3

6 Įmon s kodas: PATVIRTINTA Įregistruota adresu: Rūdininkų g. 18/ Visų Šventųjų g. 2, LT Vilnius 20 m. d. Balansas Pagal 2008 m. gruodžio 31 d. duomenis Eil. Nr. TURTAS Pastabų Nr. protokolo Nr. Pra ję finansiniai Finansiniai metai metai I. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI II. TERMINUOTI INDöLIAI III. INVESTICIJOS Skolos vertybiniai popieriai Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti 1.1. skolos vertybiniai popieriai 1.2. Kiti skolos vertybiniai popieriai 2 Nuosavyb s vertybiniai popieriai Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai 3 vienetai ir akcijos 4 Kitos investicijos IV. GAUTINOS SUMOS Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos 2 Kitos gautinos sumos TURTAS, IŠ VISO V. ĮSIPAREIGOJIMAI Investicijų pirkimo sandoriai 2 Mok tinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui Kitos mok tinos sumos ir įsipareigojimai VI. GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V) ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI, IŠ VISO Generalinis direktorius Ramūnas Stankevičius (įmon s administracijos vadovo (parašas) (vardas ir pavard ) pareigų pavadinimas) 4

7 Įmon s kodas: PATVIRTINTA Įregistruota adresu: Rūdininkų g. 18/ Visų Šventųjų g. 2, LT Vilnius 20 m. d. Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita Pagal 2008 m. gruodžio 31 d. duomenis Eil. Nr. I. Straipsniai Pastabų Nr. protokolo Nr. Pra ję finansiniai metai Finansiniai metai GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE II. PADIDöJIMAS, IŠ VISO Dalyvių įmokos Iš kitų fondų pervestos sumos Palūkanos ir dividendai Investicijų pardavimo pelnas 5 Investicijų vert s padid jimo suma Turto vert s padid jimas d l užsienio valiutų kursų 6 pasikeitimo 7 Kitos pajamos III. SUMAŽöJIMAS, IŠ VISO Išmokos dalyviams Investicijų pardavimo nuostoliai 3 Investicijų vert s sumaž jimo suma Turto vert s sumaž jimas d l užsienio valiutų kursų 4 pasikeitimo 5 Valdymo sąnaudos Kitos sąnaudos IV. GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE V. APSKAITOS VIENETO VERTö 1,0377 1,0054 VI. APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS , ,6911 Generalinis direktorius Ramūnas Stankevičius (įmon s administracijos vadovo (parašas) (vardas ir pavard ) pareigų pavadinimas) 5

8 Aiškinamasis raštas I. Bendroji informacija 1. Informacija apie pensijų fondą: Pavadinimas Teisin forma Pensijų kaupimo fondas, neturintis juridinio asmens statuso VPK pritarimo sudarymo dokumentams data 2007 m. rugs jo 20 d. 2. Duomenys apie įmonę: Pavadinimas UAB MP Pension Funds Baltic Kodas Buvein (adresas) Telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetain s adresas Leidimo verstis valdymo įmon s veikla numeris Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas Rūdininkų g. 18/ Visų Šventųjų g. 2, LT Vilnius VĮP 004 Įmon įregistruota 2007 m. balandžio m n. 5 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje Juridinių asmenų registro kodas Informacija apie depozitoriumą: Pavadinimas AB bankas Hansabankas Kodas Adresas Savanorių pr. 19, LT Vilnius Telefono ir fakso numeriai 1884, Informacija apie auditorius: Auditoriaus pavadinimas KPMG Baltics, UAB Adresas Vytauto g. 12, Vilnius Telefono, fakso numeriai , II. Apskaitos politika Pateikta finansin atskaitomyb yra parengta remiantis istorine savikaina, išskyrus investicijas, kurios apskaitomos tikrąja verte. Skaičiai finansin je atskaitomyb je yra pateikti litais. Finansin atskaitomyb parengta vadovaujantis šiais teis s aktais: Respublikos Vyriausyb s nutarimas Nr. 30, , D l Respublikos pensijų kaupimo įstatymo ir Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo, Respublikos buhalterin s apskaitos įstatymas (Žin., 2001, Nr ), Respublikos įmonių finansin s atskaitomyb s įstatymas (Žin., 2001, 6

9 Nr ; 2003, Nr ), Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas (Žin., 2003, Nr ). Pensijų kaupimo fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansin atskaitomyb turi būti sudaroma per keturis m nesius nuo finansinių metų pabaigos. Investavimo politika Pensijų fondas investuos l šas ne tik litais, bet ir kitomis valiutomis. Pensijų fondas gali investuoti į: 1. vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, kuriomis prekiaujama pripažintose ir visuomenei prieinamose reguliuojamose rinkose, veikiančiose Respublikoje ar Europos Sąjungos valstyb je bei šalyse, kurios priklauso Ekonominio bendradarbiavimo ir pl tros organizacijai; 2. išleidžiamus naujus vertybinius popierius, jeigu emisijos sąlygose numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos vertybinius popierius į vertybinių popierių biržos oficialųjį prekybos sąrašą ar reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą ir jeigu įtraukiama į sąrašą ne v liau kaip per vienerius metus nuo išleidimo; 3. investicinius vienetus ir akcijas kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių LR teis s aktų nustatytus reikalavimus; 4. ind lius ne ilgesnio kaip 12 m nesių termino, kuriuos galima atsiimti pareikalavus ir kurie yra kredito įstaigose, kurių registruota buvein yra Europos Sąjungos valstyb je arba kitoje valstyb je, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažesn kaip Europos Sąjungoje; 5. išvestines finansines priemones, skirtas Pensijų fondo rizikai valdyti; 6. kitas finansines priemones, numatytas teis s aktuose. Finansin s rizikos valdymo politika Išskiriamos bendrosios rizikos: Biržos prekių kainos rizika tikimyb, kad fondas, besiverčiantis prekyba biržos prekių rinkoje, gali patirti nuostolių d l šių prekių kainų pokyčių. Gautinų sumų sumaž jimo rizika tikimyb, kad gautinų sumų vert sumaž s. Kredito rizika tikimyb, kad sandorio šalis nesugeb s atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. Operacin rizika tikimyb patirti nuostolių d l netinkamų ar nepavykusių fondo vidaus procesų, darbuotojų, sistemų arba išor s įvykių įtakos, taip pat d l teisin s rizikos. Rinkos rizika tikimyb, kad rinkos kintamieji elementai palūkanų norma, valiutos kursas, nuosavyb s vertybinių popierių, biržos prekių kainos pasikeis taip, kad fondas d l sudaryto sandorio patirs nuostolių. 7

10 Su Pensijų fondo investicijomis yra susijusi ši rizika: kredito rizika rizika patirti nuostolius d l skolos vertybinių popierių emitento nesugeb jimo įvykdyti savo skolinių įsipareigojimų. Siekiant sumažinti kredito riziką, dalis Pensijų fondo l šų bus investuojamos į žemos rizikos skolos vertybinius popierius; palūkanų normos rizika rizika patirti nuostolius d l nepalankių palūkanų pokyčių, kurie gali tur ti įtakos skolos vertybinių popierių kainoms. Siekiant sumažinti palūkanų normų riziką, formuojant Pensijų turtą sudarančių skolos vertybinių popierių portfelį, gali būti atsižvelgiama į Dalyvių vidutinę sutarties trukmę; valiutos kurso rizika rizika patirti nuostolius d l nepalankaus užsienio valiutos kurso pokyčio nacionalin s valiutos atžvilgiu, kuris sąlygoja neigiamą turto, laikomo ta užsienio valiuta, pokytį. Siekiant sumažinti valiutų kurso pokyčių riziką, dalis l šų bus investuojama nacionaline valiuta bei bazine valiuta, kurios kursas nesvyruoja nacionalin s valiutos atžvilgiu; akcijų kainos rizika rizika patirti nuostolius d l nepalankių akcijų kainų svyravimų. Akcijų kainos rizika mažinama užtikrinant taisykl se ir įstatymuose numatytų diversifikavimo ir kitų apribojimų vykdymą; rinkos likvidumo rizika rizika patirti nuostolius d l mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti finansinių priemonių norimu laiku ir už norimą kainą arba apskritai atima galimybę parduoti turimą turtą (investiciją). Siekiant sumažinti rinkos likvidumo riziką, bus investuojama tiktai į tuos vertybinius popierius, kurie kotiruojami pripažintose pasaulio rinkose arba kurių kainą reguliariai skelbia visuotin s informavimo priemon s; sandorio šalies rizika rizika patirti nuostolius d l sandorio šalies nesugeb jimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, kurie buvo prisiimti sudarant sandorį. Siekiant sumažinti sandorio šalies riziką, Bendrov sudarys sandorius daugiausia su žemos rizikos (investicinio reitingo) kredito įstaigomis ar finansų įstaigomis, o jų nesant, su patikimais partneriais, besispecializuojančiais atitinkamoje srityje; atsiskaitymų rizika rizika patirti nuostolius, kai atsiskaitymo už sandorį metu sandorio šalis d l tam tikrų priežasčių negali pervesti atitinkamų l šų ar vertybinių popierių, nors ta sandorio šalis sandoriu įgytus įsipareigojimus jau yra patenkinusi. Siekiant sumažinti atsiskaitymų riziką, prekybin je veikloje daugiausia bus naudojamasi mok jimų agento paslaugomis arba prekybin veikla bus vykdoma organizuotose rinkose, kuriose atsiskaitymams taikomi visuotinai pripažinti principai. 8

11 Investicijų portfelio struktūra Pensijų fondo investavimo strategija remiasi prielaida, pagrįsta daugelio Dalyvių ilgalaikiu investavimo horizontu, tod l iki 70 procentų Pensijų fondo grynųjų aktyvų l šų gali būti investuojama akcijų rinkose, prisiimant su tuo susijusią riziką ir siekiant aukštesnio pelningumo ilgu laikotarpiu. Didesnį tik tiną akcijų rinkų pelningumo svyravimą siekiama atsverti vidutiniškai stabilesnį pelningumą generuojančiomis investicijomis, kaip kad vyriausybių vertybiniais popieriais, kredito įstaigų ir kitų bendrovių skolos vertybiniais popieriais, ind liais ir pan., į kuriuos investuojama likusi Pensijų fondo grynųjų aktyvų dalis. Investuojant specializacija geografin je zonoje ar pramon s šakoje nebus taikoma. Turto padid jimo ir sumaž jimo pripažinimo principai Pinigų padid jimas pripažįstamas pagal pinigų padid jimą banko sąskaitoje. Atitinkamai pripažįstamas sumaž jimas sumaž jus pinigams banko sąskaitoje. Vertybinių popierių padid jimas fiksuojamas įsigyjant vertybinius popierius, sumok jus avansą avanso suma. Taip pat padid jimas pripažįstamas perkainavus vertybinius popierius vert s padid jimo suma. Sumaž jimas fiksuojamas pardavus vertybinius popierius ar emitentui juos išpirkus arba perkainavus vert s sumaž jimo suma. Vertybinių popierių pripažinimo momentas atsiskaitymo diena. Gautinų sumų straipsnio padid jimas fiksuojamas sumokant avansus ar gavus apmok jimus iš skolininkų. Padid jimas ar sumaž jimas fiksuojamas, jei atsiskaitoma užsienio valiuta perkainuota oficialaus lito ir banko skelbiamo valiutos kurso suma. Sumaž jimas fiksuojamas pardavus turtą ar pripažįstant turto vert s sumaž jimą. Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisykl s Galimi atskaitymai iš Pensijų turto: įmokos mokestis išskaičiuojamas iš kiekvienos VSDF valdybos Bendrovei pervedamos pensijų įmokos, tačiau ne daugiau kaip 3 procentai nuo pervedamos pensijų įmokos. Jeigu Dalyvis pereina į Bendrov s pensijų fondą iš kitos pensijų kaupimo bendrov s pensijų fondo, nuo iš kitos pensijų kaupimo bendrov s pensijų fondo pervedamų Dalyvio piniginių l šų įmokos mokestis neskaičiuojamas. metinis turto valdymo mokestis ne didesnis kaip 1 procentas nuo vidutin s metin s Dalyvio Pensijų sąskaitoje apskaičiuotų l šų vert s. atskaitymai ir išlaidos, išskaičiuojamos dalyvavimo Pensijų fonde baigties atveju. Dalyvio per jimas į kitą Bendrov s valdomą pensijų fondą atliekamas nemokamai, nepriklausomai nuo per jimo dažnumo. Dalyvio per jimo į kitos pensijų kaupimo bendrov s valdomą pensijų fondą pirmą kartą per kalendorinius metus atveju ar Dalyvio per jimo į kitos pensijų kaupimo bendrov s valdomą pensijų fondą ne pirmą kartą per kalendorinius metus atveju, Bendrov nuo Dalyvio vardu į kitą pensijų fondą pervedamų 9

12 piniginių l šų sumos atskaito iki 0,2 procento sumą, kurią sudaro su Dalyvio per jimu į kitą pensijų fondą susijusios išlaidos. Visos kitos išlaidos ir galimi mokesčiai, susiję su Pensijų fondo turto valdymu, t.y. depozitoriumo mokesčiai, mokesčiai prekybos vertybiniais popieriais tarpininkams, mokesčiai auditoriams, biuro administravimo išlaidos, reklamos išlaidos, yra apmokami Bendrov s l šomis. Turto ir įsipareigojimų įvertinimo metodai ir periodiškumas Fondo turtas ir įsipareigojimas vertinami, vadovaujantis Respublikos įstatymų, LR Vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vert s skaičiavimo metodikos ir kitų teis s aktų nustatyta tvarka (įskaitant ir Bendrov s valdybos patvirtintas atitinkamas metodikas bei taisykles). Turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teis s į šį turtą (ar jo dalį) arba, kai baigiasi teisių galiojimo laikas, arba, kai šios teis s perleidžiamos. Įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus. Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y., kai sutartyje nustatyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti. Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas yra grindžiamas jų tikrąja verte, kuri atspindi grynųjų aktyvų vertę, už kurią labiausiai tik tina šiuos aktyvus parduoti. Skaičiuojant grynųjų aktyvų vertę, užsienio valiuta denominuotų turto ir įsipareigojimų vert nustatoma pagal banko nustatytą oficialų tos valiutos ir lito kursą, galiojantį vertinimo dieną. Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vert nustatoma pagal viešai paskelbtą tos priemon s uždarymo kainą, išskyrus atvejus, nustatytus Respublikos teis s aktuose, kai priemon yra kotiruojama keliose reguliuojamose rinkose ar per paskutiniąją prekybos sesiją priemon nebuvo kotiruojama, arba priemon nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 dienų iki vertinimo dienos, arba priemon buvo kotiruojama rečiau nei nustatyta skaičiavimo procedūrose. Tokiais atvejais priemonių tikroji vert nustatoma, vadovaujantis Respublikos įstatymų, LR Vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vert s skaičiavimo metodikos ir kitų teis s aktų nustatyta tvarka (įskaitant ir Bendrov s valdybos patvirtintas atitinkamas metodikas bei taisykles). Priemonių, kuriomis neprekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vert nustatoma tokiu būdu: Nuosavyb s vertybiniai popieriai vertinami, vadovaujantis LR Vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vert s skaičiavimo metodikos V skyriaus ir papunkčiuose nurodytais metodais. Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemon s vertinami pagal Reuters DataScope ir Bloomberg informaciniuose šaltiniuose skelbiamą uždarymo kainą. Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemon s, kurių min tuose šaltiniuose n ra, vertinami pagal LR Vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų 10

13 vert s skaičiavimo metodikos V skyriaus ir papunkčiuose numatytus metodus. Jei, vertinant ir punktuose nurodytais būdais, gauta vert neatspindi tikrosios priemon s vert s (tik tinos pardavimo kainos), tai vertinama pagal vertinimo modelį, nurodytą Bendrov s valdybos patvirtintose atitinkamose metodikose bei taisykl se. Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą. Terminuoti ind liai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę. Grynieji pinigai ir l šos kredito įstaigose vertinami nominaliąja verte. Investicinio vieneto vert s nustatymo taisykl s Kiekviena Pensijų sąskaita turi individualų sąskaitos numerį, kurį suteikia Bendrov. Į Pensijų fondo sąskaitą pervestos Dalyviui priklausančio pinigin s l šos (pensijų įmokos, iš kito Bendrov s pensijų fondo ar kitos pensijų kaupimo bendrov s pensijų fondo pervestos dalyvio l šos) konvertuojamos į apskaitos vienetus. Dalyvio dalis Pensijų turte nustatoma pagal Dalyvio Pensijų sąskaitoje įrašytų apskaitos vienetų skaičių. Pensijų fondo Grynųjų aktyvų vert (toliau - GAV) apskaičiuojama iš fondo turto at mus įsipareigojimus. Fondo apskaitos vieneto vert nustatoma fondo GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių fondo apskaitos vienetų skaičiaus. Bendra fondo vienetų vert yra lygi fondo GAV. Apskaitos vieneto (jo dalių) vert nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles. Apskaitos vieneto (jo dalies) vert išreiškiama Respublikos valiuta. Jeigu Respublika įsiveda kitą oficialią valiutą, fondo apskaitos vienetai konvertuojami į naują valiutą be papildomų atskaitymų pagal oficialų ( banko) keitimo kursą. Pradin Pensijų fondo apskaitos vieneto vert yra 1 litas. Einamosios darbo dienos apskaičiuota apskaitos vieneto vert iki kitos darbo dienos 12 val. paskelbiama tinklalapyje Pinigų ekvivalentai Pinigų ekvivalentais laikomos trumpalaik s (iki trijų m nesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai keičiamos į pinigus ir kurių vert s pasikeitimo rizika yra nereikšminga. Nuosavyb s vertybiniai popieriai pinigų ekvivalentams n ra priskiriami. 11

14 III. Pastabos 1. Investicijų vert s pokytis Balanso straipsniai Pra jusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Parduota (išpirkta) Pokytis Vert s padid jimas Vert s sumaž jimas Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įsigyta Skolos vertybiniai popieriai 0 0 Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai 0 0 Kiti skolos vertybiniai popieriai 0 0 Nuosavyb s vertybiniai popieriai (1 000) Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos 0 0 Kitos investicijos 0 0 Iš viso: (1 000)

15 2. Turto struktūra ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Turto arba emitento pavadinimas AB bankas Hansabankas AB bankas Hansabankas AB bankas Hansabankas AB bankas Hansabankas Nordea Bank Finland Plc skyrius Valstyb s, į kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas Valiuta Kiekis Nominali vert (jeigu ji yra) Tikroji vert Palūkanų norma, % Išpirkimo/ konvertavimo data/ terminas Turto, investicijos lyginamoji dalis % Respublika LTL ,68% Respublika EUR ,40% ,84% Respublika LTL ,70% ,01% Respublika LTL ,10% ,16% Respublika LTL ,00% ,94% Nordea Bank Finland Plc skyrius Respublika LTL ,70% ,16% Nordea Bank Finland Plc skyrius Respublika EUR ,80% ,80% Nordea Bank Finland Plc skyrius Respublika LTL ,20% ,00% AB DnB NORD bankas Respublika LTL ,95% ,24% AB DnB NORD bankas Respublika EUR ,65% ,40% AB SEB bankas Respublika LTL ,65% ,75% AB SEB bankas Respublika LTL ,85% ,05% AB SEB bankas Respublika EUR ,50% ,95% Danske bankas A/S filialas Respublika EUR ,60% ,42% Danske bankas A/S filialas Respublika LTL ,10% ,72% Danske bankas A/S filialas Respublika LTL ,10% ,88% AB TEO LT Respublika LTL ,00% Iš viso: ,00% Generalinis direktorius Ramūnas Stankevičius (įmon s administracijos vadovo (parašas) (vardas ir pavard ) pareigų pavadinimas) 13

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 metų ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO...4 IV. INFORMACIJA

Detaliau

5. P2+

5. P2+ 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB pensija 2 plius 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

6. NVSA

6. NVSA 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas 2008 metų ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

SAMPO pensija ataskaita VPK

SAMPO pensija ataskaita VPK PENSIJŲ FONDO SAMPO pensija 50 2007 m. birželio 30 d. ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas - Valstybinio Socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo SAMPO pensija

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas Dovre Baltic

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2008 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas

INVESTICINIS FONDAS SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas Grant Thornton Rimess Baltic An instinct for growth NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2009 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių ataskaita 1. Investicinio subfondo duomenys: 1. BENDROJI

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų, kurias

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 33-1600, i. k. 11220LPISAK0000DI-4 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 TURINYS SANTRAUKA... 4 A VEIKLA IR REZULTATAI... 5 A.1. Veikla... 5 A.1.1. Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma... 5 A.1.2. Priežiūros

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija AB Grigeo TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA... 4 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ... 4 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4 4. ĮMONIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau