EU Regional Policy Regulation

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "EU Regional Policy Regulation"

Transkriptas

1 TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1257/1999, priimtas 1999 m. gegužės 17 d., dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis tam tikrus reglamentus EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 36 ir 37 straipsnius, atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą 1, atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę 2, atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 3, atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę 4, atsižvelgdama į Audito Rūmų nuomonę 5, 1) kadangi bendroji kaimo plėtros politika turėtų būti vykdomos kartu su kitais bendrosios žemės ūkio politikos instrumentais ir papildyti juos, siekiant Steigimo sutarties 33 straipsnio 1 dalyje nurodytų politikos tikslų; 2) kadangi, remiantis Steigimo sutarties 33 straipsnio 2 dalies a punktu, rengiant bendrąją žemės ūkio politiką ir specialius jos taikymo metodus, turi būti atsižvelgta į žemės ūkio veiklos savitumą, kuris priklauso nuo žemės ūkio socialinės struktūros ir nuo struktūrinių bei gamtinių įvairių žemės ūkio regionų skirtumų; 3) kadangi, remiantis Steigimo sutarties 159 straipsniu, įgyvendinant bendrosios politikos kryptis reikėtų atsižvelgti į 158 ir 160 straipsniuose nustatytus bendrosios ekonominės ir socialinės sanglaudos politikos tikslus ir padėti jų siekti; kadangi dėl to kaimo plėtros priemonės turėtų prisidėti prie šios politikos menkiau išsivysčiusiuose regionuose (1 tikslas) ir regionuose, kuriuose yra struktūrinių sunkumų (2 tikslas), kaip apibrėžta 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1260/1999, įtvirtinančiame bendrąsias struktūrinių fondų nuostatas 6 ; 4) kadangi priemonės, skirtos žemės ūkio struktūroms gerinti, į bendrąją žemės ūkio politiką buvo įtrauktos dar 1972 m.; kadangi beveik du dešimtmečius buvo bandoma žemės ūkio struktūrinę politiką integruoti į platesnį kaimo regionų ekonominį ir socialinį kontekstą; kadangi 1992 m. politikos reforma pabrėžė žemės ūkio, kaip didžiausio žemės vartotojo, aplinkosaugos aspektą; 5) kadangi šiuo metu kaimo politika vykdoma per įvairius sudėtinius instrumentus; 1 OL C 170, , p Nuomonė, pateikta 1999 m. gegužės 6 d. (dar nepaskelbta Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje). 3 OL C 407, , p OL C 93, , p OL C 401, , p OL L 161, , p. 1. 1

2 6) kadangi per artimiausius metus žemės ūkis turės prisitaikyti prie naujų realijų ir tolesnių rinkos raidos, rinkos politikos ir prekybos taisyklių, vartotojų paklausos ir preferencijų pokyčių bei tolesnės Bendrijos plėtros; kadangi šie pokyčiai darys įtaką ne tik žemės ūkio rinkoms, bet ir apskritai vietos ekonomikai kaimo vietovėse; kadangi kaimo plėtros politika turėtų siekti atkurti ir padidinti kaimo vietovių konkurencingumą ir todėl prisidėti prie užimtumo išlaikymo ir didinimo šiose vietovėse; 7) kadangi šią plėtrą reikėtų skatinti ir remti pertvarkant ir supaprastinant esamus kaimo plėtros instrumentus; 8) kadangi vykdant tokį pertvarkymą reikėtų atsižvelgti į patirtį, įgytą taikant esamus instrumentus ir remtis tais instrumentais, kurie buvo įgyvendinti pagal esamus kaimo plėtrą skatinančius prioritetinius tikslus, spartinant žemės ūkio struktūrų pertvarką pagal bendrosios žemės ūkio politikos reformą ir palengvinant kaimo vietovių plėtrą bei struktūrinę pertvarką (5a ir 5b tikslai), kaip nustatyta 1988 m. birželio 24 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2052/88 dėl struktūrinių fondų uždavinių, jų efektyvumo ir veiklos koordinavimo tarpusavyje ir su Europos investicijų banko operacijomis bei kitais esamais finansiniais instrumentais 7 ir 1988 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 4256/88, nustatančiame nuostatas, kaip įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 2052/88 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Orientavimo skyriaus 8 ir tų, kurios įvedamos kaip 1992 m. bendrosios žemės ūkio politikos reformos lydimosios priemonės 1992 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2078/92 dėl žemės ūkio gamybos metodų, suderinamų su aplinkos apsaugos reikalavimais ir kaimo kraštovaizdžio išsaugojimu 9, 1992 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2079/92, sukuriančiu Bendrijos pagalbos schemą ūkininkų ankstyvam išėjimui į pensiją 10, ir 1992 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2080/92, sukuriančiu Bendrijos pagalbos schemą miškininkystės priemonėms žemės ūkyje 11 ; 9) kadangi reformuotos kaimo plėtros politika turėtų apimti visas Bendrijos kaimo vietoves; 10) kadangi trys esamos lydimosios priemonės, kurios buvo įvestos 1992 m. bendrosios žemės ūkio politikos reforma (agrarinė aplinkosauga, ankstyvas išėjimas į pensiją ir apželdinimas mišku), turėtų būti papildytos schema, skirta mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms ir vietovėms su aplinkosaugos apribojimais; 11) kadangi kitos kaimo plėtros priemonės turėtų būti 1 tikslo integruotų plėtros programų dalis ir gali būti 2 tikslo regionų programų dalis; 12) kadangi kaimo vietovėse kaimo plėtros priemonės turėtų lydėti ir papildyti rinkos politiką; 7 OL L 185, , p. 9. Reglamentas su paskutiniais pataisymais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3193/94 (OL L 337, , p. 11). 8 OL L 374, , p. 25. Reglamentas su paskutiniais pataisymais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 2085/93 (OL L 193, , p. 44). 9 OL L 215, , p. 85. Reglamentas su paskutiniais pataisymais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2272/95 (OL L 288, , p. 35). Reglamentas iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1962/96 (OL L 259, , p. 7). 10 OL L 215, , p. 91. Reglamentas su pataisymais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2773/95 (OL L 288, , p. 37). 11 OL L 215, , p. 96. Reglamentas su paskutiniais pataisymais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 231/96 (OL L 30, , p. 33). 2

3 13) kadangi EŽŪOGF parama kaimo plėtrai turėtų remtis viena bendra teisine sistema, nustatančia priemones, kurioms gali būti skirta parama, jų tikslus ir paramos kriterijus; 14) kadangi, atsižvelgiant į Bendrijos kaimo vietovių įvairovę, kaimo plėtros politika turėtų vadovautis subsidiarumo principu; kadangi dėl to ji turėtų būti kiek įmanoma labiau decentralizuota ir turi būti pabrėžiamas dalyvavimas bei iš apačios į viršų metodas; kadangi dėl to kaimo plėtros paramos kriterijai neturėtų būti didesni, nei būtina kaimo plėtros politikos tikslams pasiekti; 15) kadangi kitų bendrosios žemės ūkio politikos instrumentų ir kitų bendrosios žemės ūkio politikos sričių nuoseklumas vis tik reikalauja Bendrijos lygiu nustatyti pagrindinius paramos kriterijus; kadangi ypač turėtų būti vengiama nepateisinamų konkurencijos iškraipymų, atsirandančių dėl kaimo plėtros priemonių; 16) kadangi siekiant užtikrinti lankstumą ir supaprastinti teisės aktų priėmimą, Taryba turėtų suteikti Komisijai visus reikalingus vykdomuosius įgaliojimus Steigimo sutarties 202 straipsnio trečioje įtraukoje nustatyta tvarka; 17) kadangi Bendrijos žemės ūkio struktūrai būdinga tai, jog egzistuoja daug žemės valdų, kurios dėl struktūrinių sąlygų neužtikrina pakankamų pajamų bei gyvenimo sąlygų ūkininkams bei jų šeimoms; 18) kadangi Bendrijos investicijų pagalbos tikslas yra modernizuoti žemės ūkio valdas ir padidinti jų gyvybingumą; 19) kadangi Bendrijos sąlygos dėl paramos investicijoms kriterijų turėtų būti supaprastintos, palyginti su esamomis sąlygomis, nustatytomis 1997 m. gegužės 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 950/97 dėl žemės ūkio struktūrų efektyvumo pagerinimo 12 ; 20) kadangi jauniems ūkininkams skiriamos specialios išmokos gali palengvinti ne tik jų kūrimąsi, bet ir jų ūkių struktūrinį pertvarkymą po to, kai jie įsikūrė; 21) kadangi žemės ūkio raida ir specializacija reikalauja, kad žemės ūkyje ir miškininkystėje dirbantys asmenys turėtų tinkamą bendrąjį, techninį ir ekonominį išsilavinimą, visų pirma taikant naujus vadybos, gamybos ir prekybos metodus; 22) kadangi reikalingos ypatingos pastangos lavinti ir informuoti ūkininkus apie su aplinka suderinamus žemės ūkio metodus; 23) kadangi ūkininkai turėtų būti skatinami anksti išeiti į pensiją, kad pagerintų žemės ūkio valdų gyvybingumą, atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant Reglamentą (EEB) Nr. 2079/92; 24) kadangi parama mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms turėtų prisidėti prie žemės ūkio paskirties žemės naudojimo tęstinumo kaimo kraštovaizdžio išsaugojimo, subalansuotų ūkininkavimo sistemų išsaugojimo ir skatinimo; 25) kadangi mažiau palankios ūkininkauti vietovės turėtų būti klasifikuojamos pagal bendrus kriterijus; 12 OL L 142, , p. 1. Reglamentas su pataisymais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2331/98 (OL L 291, , p. 10). 3

4 26) kadangi nereikia mažiau palankių ūkininkauti vietovių papildomai klasifikuoti Bendrijos lygiu; 27) kadangi turėtų būti nustatytos kompensacinių išmokų kriterijus reguliuojančios sąlygos, kad būtų užtikrintas šios paramos schemos veiksmingumas ir pasiekti jos tikslai; 28) kadangi dėl riboto žemės ūkio naudojimo vietovėse, kuriuose nustatyti aplinkosaugos reikalavimai, gali tekti skirti paramą ūkininkams jų konkrečioms dėl šių apribojimų kylančioms problemoms spręsti; 29) kadangi per artimiausius metus didelis dėmesys turėtų būti skiriamas agrarinės aplinkosaugos instrumentams kaimo vietovių subalansuotai plėtrai remti ir atsakyti į visuomenės augančią paklausą aplinkos apsaugos paslaugoms; 30) kadangi esama agrarinės aplinkosaugos parama pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2078/92 turėtų būti toliau teikiama tikslinėms aplinkos priemonėms, atsižvelgiant į šią schemą įgyvendinant įgytą patirtį, kuri išsamiai aprašyta Komisijos ataskaitoje, pateiktoje remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2078/92 10 straipsnio 2 dalies nuostatomis; 31) kadangi agrarinės aplinkosaugos pagalbos schema turėtų toliau skatinti ūkininkus tarnauti visuomenei, įvedant arba toliau taikant ūkininkavimo praktiką, suderinamą su didėjančiu poreikiu saugoti ir gerinti aplinką, gamtos išteklius, dirvožemį ir genetinę įvairovę bei išsaugoti kraštovaizdį ir kaimo vietoves; 32) kadangi žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos gerinimas turėtų būti skatinami remiant investicijas toje srityje; 33) kadangi tokia parama gali didele dalimi remtis esamomis sąlygomis, kurios šiuo metu nustatytos 1997 m. gegužės 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 951/97 dėl žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos jais sąlygų gerinimo 13 ; 34) kadangi turėtų būti užtikrinta, kad tokios investicijos būtų gyvybingos, o ūkininkams priklausytų ekonominės naudos dalis, gauta iš įvykdytos veiklos; 35) kadangi miškininkystė yra sudedamoji kaimo plėtros dalis ir dėl to miškininkystės priemonės turėtų būti įtrauktos į kaimo plėtros paramos schemą, kadangi parama miškininkystei neturėtų iškreipti konkurencijos ir turėtų būti neutrali rinkos atžvilgiu; 36) kadangi miškininkystės priemonės turėtų būti patvirtintos, atsižvelgiant į Bendrijos ir valstybių narių tarptautiniu lygiu prisiimtus įsipareigojimus ir remtis valstybių narių miškininkystės planais; kadangi tokios priemonės turėtų įvertinti ir konkrečias klimato kaitos problemas; 37) kadangi miškininkystės priemonės turėtų remtis tomis priemonėmis, kurių buvo imtasi pagal esamas schemas, nustatytas 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1610/89 dėl Reglamento (EEB) Nr. 4256/88 dėl miškingų vietovių kaimo vietovėse plėtros ir optimalaus naudojimo 14 įgyvendinimo nuostatų, ir 1990 m. kovo 29 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 867/90 dėl miškininkystės produktų perdirbimo ir prekybos jais sąlygų gerinimo 15 ; 13 OL L 142, , p OL L 165, , p OL L 91, , p. 7. 4

5 38) kadangi žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku yra itin svarbus dirvožemio naudojimui ir aplinkosaugai ir padedantis didinti tam tikrų miškininkystės produktų pasiūlą; kadangi Reglamente (EEB) Nr. 2080/92 numatyta esama parama apželdinimui mišku turėtų būti toliau skiriama atsižvelgiant į įgyvendinant tą schemą įgytą patirtį, kuri išsamiai aprašyta Komisijos ataskaitoje, pateiktoje remiantis reglamento 8 straipsnio 3 dalies nuostatomis; 39) kadangi išmokos turėtų būti skiriamos veiklai, skirtai išlaikyti ir pagerinti tam tikrų vietovių miškų ekologinį stabilumą; 40) kadangi parama turėtų būti skiriama kitoms priemonėms, susijusioms su ūkininkavimo veikla ir jos pertvarka; kadangi priemonių sąrašas turėtų būti parengtas atsižvelgiant į patirtį bei į tai, jog kaimo plėtra turi iš dalies remtis ne žemės ūkio veikla ir paslaugomis siekiant keisti ekonominio ir socialinio nuosmukio bei gyventojų skaičiaus mažėjimo kaimo vietovėse tendenciją; kadangi turėtų būti remiamos priemonės nelygybei pašalinti ir lygioms moterų ir vyrų galimybėms skatinti; 41) kadangi didėja ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų paklausa; kadangi taip kuriama nauja žemės ūkio produktų rinka; kadangi ekologinis žemės ūkis gerina ūkininkavimo veiklos rūšių subalansavimą ir taip padeda siekti bendrųjų šio reglamento tikslų; kadangi specifinės kaimo plėtros paramos priemonės gali sietis su ekologiškų žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba; 42) kadangi kaimo plėtros priemonės, kurioms gali būti skirta Bendrijos parama, turėtų atitikti Bendrijos teisę ir kitas Bendrijos politikos sritis bei kitus bendrosios žemės ūkio politikos instrumentus; 43) kadangi remiantis šiuo reglamentu parama neturėtų būti skirta tam tikroms priemonėms, kurioms parama gali būti skirta pagal kitus bendrosios žemės ūkio politikos instrumentus, ir visų pirma toms, kurios numatytos bendro rinkos organizavimo paramos schemose, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra pagrindžiama objektyviais kriterijais; 44) kadangi, atsižvelgus į esamą pagalbą gamintojų grupėms ir jų asociacijoms pagal bendrą rinkos organizavimą, konkreti parama gamintojų grupėms pagal kaimo plėtrą yra nebereikalinga; kadangi dėl to pagalbos schemų pagal 1997 m. gegužės 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 952/97 dėl gamintojų grupių ir jų asociacijų 16 vykdymas turėtų būti nutrauktas; 45) kadangi Bendrijos parama, skirta visų regionų, išskyrus 1 tikslo regionus, lydimosioms ir kitoms kaimo plėtros priemonėms, turėtų būti finansuojama iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus; kadangi pagrindinės Reglamente (EB) Nr. 1260/1999 išdėstytos finansinės nuostatos buvo atitinkamai pritaikytos; 46) kadangi Bendrijos parama 1 tikslo regionų kaimo plėtros priemonėms turėtų būti toliau finansuojama iš EŽŪOGF Orientavimo skyriaus, išskyrus tris esamas lydimąsias priemones ir paramą mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms bei vietovėms su aplinkosaugos apribojimais; 47) kadangi paramai, skirtai kaimo plėtros priemonėms, kurios numatytos 1 ir 2 tikslų regionų programavime, turėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, visų pirma 16 OL L 142, , p

6 integruotam šių priemonių programavimui; tačiau kadangi finansavimo nuostatose turėtų būti atsižvelgta į Garantijų skyriaus finansavimą, skirtą 2 tikslo regionų priemonėms; 48) kadangi 1 tikslo ar 2 tikslo regionų programavime nenumatytoms kaimo plėtros priemonėms turi būti taikomas kaimo plėtros programavimas pagal konkrečias taisykles; kadangi paramos dydis tokioms priemonėms turėtų būti diferencijuotas remiantis bendraisiais principais, nustatytais Reglamento (EB) Nr. 1260/ straipsnio 1 dalyje, tinkamai atsižvelgiant į socialinės ir ekonominės sanglaudos reikalavimus; kadangi dėl to šie paramos dydžiai iš esmės turėtų būti diferencijuojami tarp 1 ir 2 tikslo regionų ir kitų regionų; kadangi šiame reglamente nustatyti dydžiai yra maksimalūs Bendrijos paramos dydžiai; 49) kadangi Komisija be kaimo plėtros programų turėtų sugebėti priimti nuostatas dėl kaimo plėtros studijų savo iniciatyva, nepaisant kaimo plėtros iniciatyvos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1260/ ir 20 straipsniuose; 50) kadangi turėtų būti parengtos kaimo plėtros paramos priežiūros ir vertinimo atitinkamos taisyklės, remiantis aiškiai apibrėžtais rodikliais, kurie turi būti nustatyti susitarimo keliu prieš programos įgyvendinimą; 51) kadangi valstybės narės gali remti kaimo plėtros priemones be Bendrijos bendro finansavimo; kadangi, atsižvelgiant į didelį tokios pagalbos ekonominį poveikį ir siekiant užtikrinti, kad ji atitiktų priemones, kurioms gali būti skirta Bendrijos parama, ir kad būtų supaprastintos procedūros, turėtų būti parengtos konkrečios valstybės pagalbos nuostatos; 52) kadangi turėtų būti galimybė priimti pereinamąsias nuostatas, kad būtų palengvintas perėjimas nuo esamų paramos schemų prie naujos kaimo plėtros paramos schemos; 53) kadangi šiame reglamente numatyta nauja paramos schema pakeičia esamas paramos schemas, kurios dėl to turėtų būti panaikintos; kadangi todėl išlygos esamose schemose tolimiausiems regionams ir Egėjo jūros saloms irgi turės būti panaikintos; kadangi naujos nuostatos, numatančios reikiamą lankstumą, pritaikymą ir išlygas, siekiant patenkinti tų regionų konkrečius poreikius, bus parengtos tada, kai bus programuojamos kaimo plėtros priemonės, PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 6

7 I ANTRAŠTINĖ DALIS TAIKYMO SRITIS IR TIKSLAI 1 straipsnis 1. Šiuo reglamentu sukuriami Bendrijos paramos subalansuotai kaimo plėtrai pagrindai. 2. Kaimo plėtros priemonės yra vykdomos kartu su kitais bendrosios žemės ūkio politikos instrumentais ir juos papildo, taip padėdamos siekti Steigimo sutarties 33 straipsnyje nustatytų tikslų. 3. Kaimo plėtros priemonės: integruojamos į priemones, skatinančias menkiau išsivysčiusių (1 tikslo) regionų plėtrą ir struktūrinį pertvarkymą, ir yra vykdomos kartu su priemonėmis, remiančiomis vietovių (2 tikslo), kuriose iškyla struktūrinių sunkumų, ekonominę ir socialinę pertvarką, tuose regionuose, atsižvelgiant į konkrečius Bendrijos paramos tikslus, kurie apibrėžti Steigimo sutarties 158 ir 160 straipsniuose, ir Reglamente (EB) Nr. 1260/1999 bei šiame reglamente nustatytomis sąlygomis. 2 straipsnis Parama kaimo plėtrai, susijusiai su ūkininkavimo veiklos rūšimis ir jų pertvarka, gali būti skirta: žemės ūkio valdų struktūroms ir žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos struktūroms gerinti, žemės ūkio gamybos pajėgumams pertvarkyti ir perorientuoti, naujoms technologijoms įdiegti ir produktų kokybei gerinti, ne maisto produktų gamybai skatinti, subalansuotai miškų plėtrai, veiklos rūšių diversifikacijai, siekiant sukurti papildomas arba alternatyvias veiklos rūšis, gyvybingai socialinei struktūrai kaimo vietovėse išlaikyti ir stiprinti, ekonominės veiklos rūšių plėtrai ir užimtumui išsaugoti bei sukurti, siekiant užtikrinti geresnį esamo potencialo panaudojimą, darbo ir gyvenimo sąlygoms gerinti, mažų sąnaudų ūkininkavimo sistemoms išlaikyti ir skatinti, 7

8 didelei gamtos vertei bei subalansuotam ir besilaikančiam aplinkosaugos reikalavimų žemės ūkiui išsaugoti ir skatinti, nelygioms moterų ir vyrų teisėms panaikinti ir vienodoms galimybėms skatinti, ypač remiant moterų inicijuojamus ir įgyvendinamus projektus. 3 straipsnis Parama yra skiriama kaimo plėtros priemonėms, apibrėžtoms šio reglamento II dalyje pagal nustatytas sąlygas. II ANTRAŠTINĖ DALIS KAIMO PLĖTROS PRIEMONĖS I SKYRIUS INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS 4 straipsnis Parama investicijoms į žemės ūkio valdas siekiama didinti iš žemės ūkio gaunamas pajamas ir gerinti gyvenimo, darbo ir gamybos sąlygas. Šiomis investicijomis siekiama vieno ar keleto toliau paminėtų tikslų: sumažinti gamybos sąnaudas, pagerinti ir perkelti į kitą vietą gamybą, pagerinti kokybę, išsaugoti ir pagerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas ir gyvūnų gerovės standartus, skatinti ūkininkavimo veiklos rūšių įvairovę. 5 straipsnis Parama investicijoms skiriama žemės ūkio valdoms: kurių ekonominį gyvybingumą galima įrodyti, kurios atitinka minimalius aplinkosaugos, higienos ir gyvūnų gerovės standartus, ir kurių ūkininkai turi pakankamus profesinius įgūdžius ir kompetenciją. 8

9 6 straipsnis Parama neskiriama investicijoms, kuriomis siekiama didinti gamybą, kuriai nėra įprastos pardavimo rinkos. 7 straipsnis Valstybės narės nustato bendrų paramai tinkamų investicijų ribas. Bendra paramos suma, išreikšta reikalavimus atitinkančių investicijų apimties procentais, gali būti ne didesnė kaip 40 proc. ir 50 proc. mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Jeigu investicijas daro jauni ūkininkai, kurie minimi šio reglamento II skyriuje, parama gali siekti ne daugiau kaip 45 proc. ir 55 proc. mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. II SKYRIUS JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS 8 straipsnis 1. Pagalba jauniems ūkininkams įsikurti yra skiriama atsižvelgiant į toliau minimas sąlygas: jei ūkininkas yra ne vyresnis kaip 40 metų, jei ūkininkas turi pakankamus profesinius įgūdžius ir kompetenciją, jei ūkininkas žemės ūkio valdoje kuriasi pirmą kartą, valdos atžvilgiu: i) jos ekonominis gyvybingumas gali būti įrodytas, ir ii) atitinka minimalius aplinkos, higienos ir gyvūnų gerovės standartus, ir ūkininkas yra valdos vadovas. Papildomos sąlygos gali būti taikomos tuo atveju, jeigu jaunas ūkininkas yra ne vienintelis valdos vadovas. Šios sąlygos turi būti tokios pat, kurios nustatytos jaunam besikuriančiam ūkininkui kaip vieninteliam valdos vadovui. 2. Įsikūrimo pagalbą gali sudaryti: vienkartinė priemoka, kurios didžiausia skirtina suma yra nustatyta priede, įsikūrimo sąnaudoms padengti paimtų paskolų palūkanų subsidija; palūkanų subsidijos kapitalizuota vertė negali būti didesnė už priemokos vertę. 9

10 III SKYRIUS MOKYMAS 9 straipsnis Parama profesiniam mokymui yra skirta ūkininkų ir kitų žemės ūkio ir miškininkystės veiklos rūšimis bei jų pertvarka užsiimančių asmenų profesiniams įgūdžiams ugdyti ir kompetencijai kelti. Mokymas visų pirma turi būti skirtas: rengti ūkininkus kokybiškai perorientuoti gamybą, taikyti su kraštovaizdžio išsaugojimu ir gerinimu suderinamą gamybos veiklą, laikytis aplinkos, higienos ir gyvūnų gerovės standartų bei įgyti įgūdžius, reikalingus ekonomiškai gyvybingam ūkiui vadovauti, parengti miškų turėtojus ir kitus miškininkystės veikloje dalyvaujančius asmenis taikyti miškotvarkos praktiką miškų ekonominėms, ekologinėms ar socialinėms funkcijoms gerinti. IV SKYRIUS ANKSTYVAS IŠĖJIMAS Į PENSIJĄ 10 straipsnis 1.Suteikiant paramą anksčiau išeinantiems į pensiją ūkininkams siekiama toliau išvardytų tikslų: aprūpinti pajamomis pagyvenusius ūkininkus, apsisprendusius baigti ūkininkavimą, skatinti pagyvenusių ūkininkų keitimą jaunesniais, kurie prireikus gali padidinti veikiančių žemės ūkio valdų ekonominį gyvybingumą, keisti žemės ūkio paskirties žemės paskirtį, jei jos ekonominis gyvybingumas yra nepakankamas. 2. Ankstyvo išėjimo į pensiją parama gali apimti priemones, kurios sudarytų galimybę aprūpinti ūkio darbuotojus pajamomis. 1. Ūkį perduodantis asmuo: 11 straipsnis turi išties nutraukti komercinį ūkininkavimą, tačiau jis gali toliau tęsti nekomercinę veiklą ir toliau naudoti pastatus, 10

11 turi būti ne jaunesnis kaip 55 metų, bet valdos perdavimo metu dar nesulaukęs nustatyto pensinio amžiaus ir iki perdavimo ūkininkavęs pastaruosius 10 metų. 2. Ūkį gaunantis asmuo: pakeičia žemės ūkio valdą perduodantį asmenį kaip žemės ūkio valdos vadovą arba perima visą perduodamą žemę arba jos dalį. Ūkį perimančio asmens valdos ekonominis gyvybingumas turi būti pagerintas per tam tikrą laikotarpį ir atitikti sąlygas, keliamas valdą perimančio asmens profesiniams įgūdžiams ir kompetencijai, valdos užimamam plotui, darbų mastams ar pajamų dydžiui, atsižvelgus į regioną ir gamybos rūšį, turi tinkamus profesinius įgūdžius ir kompetenciją ir įsipareigoja ūkininkauti žemės ūkio valdoje ne mažiau kaip penkerius metus. 3. Ūkio darbuotojas: išties nutraukia visus ūkio darbus, yra ne jaunesnis kaip 55 metų, bet dar nesulaukęs nustatyto pensinio amžiaus, pastaruosius penkerius metus ne mažiau kaip pusę darbo laiko dirbo šeimos talkininku arba ūkio darbininku, pastarąjį ketverių metų laikotarpį iki ūkį perduodančio asmens ankstyvo išėjimo į pensiją jo žemės ūkio valdoje visu etatu dirbo ne mažiau kaip dvejus metus ir dalyvauja socialinės apsaugos sistemoje. 4. Neūkininkaujantis ūkį perimantis asmuo gali būti bet kuris kitas asmuo ar organizacija, kuri perimtą žemę ketina naudoti ne žemės ūkio tikslams, tokiems kaip miškininkystei ar ekologiniams draustiniams kurti, kurie yra suderinami su kaimo vietovės aplinkos apsauga ar jos kokybės gerinimu. 5. Šiame straipsnyje nustatytos sąlygos taikomos ūkį perdavusio asmens ankstyvo išėjimo į pensiją paramos gavimo laikotarpiu. 12 straipsnis 1. Maksimalios Bendrijos paramos sumos yra nustatytos priede. 2. Ankstyvo išėjimo į pensiją paramos laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 15 metų ūkį perduodančiam asmeniui ir 10 metų ūkio darbininkui. Parama negali būti mokama po to, kai ūkį perduodančiam asmeniui sukako 75 metai, o darbininkas sulaukė įprasto pensinio amžiaus. Jeigu ūkį perduodančiam asmeniui įprastą senatvės pensiją moka valstybė narė, ankstyvo išėjimo į pensiją parama skiriama kaip priedas atsižvelgus į nacionalinės senatvės pensijos dydį. 11

12 V SKYRIUS MAŽIAU PALANKIOS ŪKININKAUTI VIETOVĖS IR VIETOVĖS SU APLINKOSAUGOS APRIBOJIMAIS 13 straipsnis Suteikiant paramą mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms ir vietovėms su aplinkosaugos apribojimais, siekiama šių tikslų: a) Kompensacija vietovėms, kuriose yra blogesnės gamtinės sąlygos užtikrinti ilgalaikį žemės ūkio paskirties žemės naudojimą, siekiant išsaugoti gyvybingą kaimo bendruomenę, išlaikyti kaimo vietoves, taikyti ir skatinti subalansuotas ūkininkavimo sistemas, pirmiausiai atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus. b) Kompensacija vietovėms su aplinkosaugos apribojimais užtikrinti aplinkosaugos reikalavimus ir tausojantį ūkininkavimą vietovėse su aplinkosaugos apribojimais. 14 straipsnis 1 Mažiau palankių ūkininkauti vietovių ūkininkai gali būti remiami kompensacinėmis išmokomis. 2. Kompensacinės išmokos už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą skiriamos ūkininkams, kurie: ūkininkauja minimaliame žemės plote, kuris turi būti nustatytas, nuo pirmosios kompensacinės išmokos sumokėjimo dienos įsipareigoja užsiimti ūkininkavimu mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje ne mažiau kaip penkerius metus, ir taiko įprastą gero ūkininkavimo praktiką, kuria siekiama saugoti aplinką ir kaimo vietovę, ypač subalansuotą ūkininkavimą. 3. Jeigu remiantis Tarybos direktyvos 96/23/EB 17 nuostatomis gamintojui priklausančios galvijų bandos gyvulyje randami medžiagų, kurios yra draudžiamos pagal Direktyvą 96/22/EB 18, likučiai arba medžiagų, kurios yra leidžiamos pagal šią direktyvą, bet yra naudojamos neteisėtai, likučiai arba jeigu gamintojo valdoje randama neleistina medžiaga ar produktas, arba medžiaga ar produktas, kuris yra leistinas pagal Direktyvą 96/22/EB, bet yra neteisėtai laikomas bet kokia forma, gamintojas išbraukiamas iš sąrašo asmenų, 17 OL L 125, , p OL L 125, , p

13 gaunančių kompensacines išmokas kalendoriniais metais, kuriais buvo aptiktos tokios medžiagos. Jeigu pažeidimas pasikartoja, asmuo, atsižvelgus į nusižengimo sunkumą, gali negauti kompensacinių išmokų iki penkerių metų, skaičiuojant nuo tų metų, kai buvo nustatytas pasikartojęs nusižengimas. Jeigu gyvūnų savininkas arba juos laikantis asmuo, EB vykdant nacionalinius likučių monitoringo planus, arba atliekant tyrimus ir patikrinimus, numatytus Direktyvoje 96/23/EB, kliudo tikrinti ir imti reikiamus pavyzdžius, jam yra taikomos pirmoje pastraipoje numatytos baudos. 15 straipsnis 1. Kompensacinės išmokos yra nustatomos tokio dydžio, kuris: yra pakankamas, kad būtų veiksmingai prisidėta prie kompensavimo dėl esančių kliūčių ir padeda išvengti pernelyg didelio kompensavimo. 2. Kompensacinės išmokos yra deramai diferencijuojamos atsižvelgiant į: regiono padėtį ir jos plėtros tikslus, nuolatinės gamtinės kliūties, darančios įtaką ūkininkavimui, mastą, konkrečias aplinkosaugos problemas, kurias prireikus būtina spręsti, gamybos rūšį ir prireikus į ekonominę valdos struktūrą. 3. Minimalūs ir maksimalūs kompensacinių išmokų dydžiai nustatomi šio reglamento priede. Kompensacinės išmokos, didesnės už priede nustatytą maksimalų dydį, gali būti skiriamos tuo atveju, jeigu visų atitinkamo programavimo lygiu skiriamų kompensacinių išmokų sumos vidurkis ne didesnis už maksimalų kompensuojamų išmokų dydį. Tačiau kai kuriais objektyviomis priežastimis pateisinamais atvejais, valstybės narės sumos vidurkiui apskaičiuoti gali pateikti keleto regioninių programų derinį. 16 straipsnis 1. Išmokos kompensuoti padarytas išlaidas ir prarastas pajamas gali būti skiriamos ūkininkams vietovėse su aplinkosaugos apribojimais, atsirandančiais dėl Bendrijos aplinkos apsaugos taisyklių įgyvendinimo, tik tuo atveju, jeigu tokios išmokos yra būtinos konkrečioms, dėl šių taisyklių taikymo atsirandančioms problemoms spręsti. 2. Išmokos nustatomos tokio dydžio, kad būtų išvengta pernelyg didelio kompensavimo; tai ypač aktualu mažiau palankių ūkininkauti vietovių atveju. 13

14 3. Maksimalios Bendrijos paramos sumos yra nustatytos priede. 17 straipsnis Mažiau palankias ūkininkauti vietoves sudaro: kalnuotos vietovės (18 straipsnis), kitos mažiau palankios ūkininkauti vietovės (19 straipsnis) ir vietovės su specifinėmis kliūtimis (20 straipsnis). 18 straipsnis 1. Kalnuotoms vietovėms yra būdingas žymus galimybės naudoti žemę apribojimas ir ženklus žemės apdirbimo sąnaudų padidėjimas dėl: itin nepalankių klimato sąlygų, susiformuojančių dėl aukščio, ir gerokai sutrumpinančių vegetacijos laikotarpį, žemesniame aukštyje didesnėje atitinkamos vietovės dalyje esančių pernelyg stačių šlaitų, kad juose būtų galima naudoti žemės ūkio mašinas, arba kuriuose reikia naudoti labai brangius specialius įrengimus arba šių dviejų veiksnių derinio, kai dėl vieno šių veiksnių atsirandanti kliūtis yra ne tokia didelė, bet dėl jų dviejų derinio ji tampa lygiaverte pirmosioms dviem kliūtimi. 2. Vietovės, esančios į šiaurę nuo 62 paralelės, ir gretimos vietovės yra prilyginamos kalnuotoms vietovėms. 19 straipsnis Mažiau palankios ūkininkauti vietovės, kuriose gresia pavojus, kad žemė bus apleista, ir kur atsiranda būtinybė išsaugoti kaimą, yra ūkininkavimo vietovės, kurios įprastų gamybos sąlygų atžvilgiu yra vienarūšės ir pasižymi visais toliau išvardytais ypatumais: mažas žemės derlingumas, sunkiai įdirbama ir ribotą potencialą turinti žemė, kurios gerinimas yra susijęs su didžiulėmis sąnaudomis ir kuri iš esmės tinka ekstensyviai gyvulininkystei plėtoti, gamyba, kurią lėmė žemas gamtinės aplinkos derlingumas, yra ženkliai mažesnė už pagrindinių žemės ūkio ekonominės veiklos rodiklių vidurkį. mažas arba mažėjantis gyventojų, daugiausiai priklausančių nuo žemės ūkio veiklos, skaičius, kai spartus žemės ūkio veiklos nuosmukis galėtų kelti pavojų mažiau palankios ūkininkauti vietovės gyvybingumui ir gyvenimo joje tęstinumui. 14

15 20 straipsnis Į mažiau palankias ūkininkauti vietoves gali būti įtrauktos ir kitos vietovės, kurioms įtaką daro konkrečios kliūtys ir kuriose ūkininkavimas turėtų būti tęsiamas, prireikus ir laikantis tam tikrų sąlygų, kad būtų išsaugota ar pagerinta aplinka, išsaugotas kaimas ir išlaikytas vietovės turistų potencialas arba kad būtų išsaugota kranto linija. 21 straipsnis Bendras šio reglamento 16 ir 20 straipsniuose nurodytų vietovių plotas negali būti didesnis kaip 10 proc. atitinkamos valstybės narės ploto. IV SKYRIUS AGRARINĖ APLINKOSAUGA 22 straipsnis Parama žemės ūkio gamybos metodams, skirtiems aplinkai ir kaimo vietovėms išsaugoti (agrarinė aplinkosauga), padeda siekti Bendrijos žemės ūkio ir aplinkos politikos tikslų. Ši parama skatina: būdus, kad žemės ūkio paskirties žemės naudojimas būtų suderintas su aplinkos, kraštovaizdžio ir jo ypatumų, gamtos išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės apsauga bei jos gerinimu, intensyvesnį ūkininkavimą aplinkai palankiu būdu ir mažai naudojamų ganyklų sistemų valdymą, didelę gamtinę vertę turinčios dirbamos žemės ūkio aplinkos, kuriai yra iškilusi grėsmė, išsaugojimą, kraštovaizdžio ir istorinių ypatumų išsaugojimą žemės ūkio paskirties žemėje, taikyti aplinkos planavimą ūkininkavimo praktikoje. 23 straipsnis 1. Parama skiriama ūkininkams, kurie ne mažiau kaip penkeriems metams prisiima agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimus. Prireikus tam tikriems įsipareigojimams, atsižvelgiant į jų aplinkosaugos poveikį, gali būti nustatytas ilgesnis laikotarpis. 2. Agrarinės-aplinkosaugos įsipareigojimai numato daugiau nei įprastos gero ūkininkavimo praktikos taikymą. 15

16 Jie numato paslaugas, kurios nenumatytos kitomis paramos priemonėmis, tokiomis kaip rinkos rėmimas arba kompensacinės išmokos. 24 straipsnis 1. Parama, prisiimantiems agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimus, skiriama kasmet ir apskaičiuojama remiantis: prarastomis pajamomis, papildomomis sąnaudomis, kurios atsiranda dėl prisiimto įsipareigojimo ir būtinybe suteikti paskatą. Apskaičiuojant metinės paramos dydį, gali būti atsižvelgiama ir į visų nerentabilių kapitalinių darbų, kurie būtini įsipareigojimams įvykdyti, sąnaudas. 2. Maksimalūs metinės Bendrijos paramos dydžiai yra nustatyti šio reglamento priede. Šie dydžiai grindžiami tuo valdos plotu, kuriam taikomi agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimai. VII SKYRIUS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMO IR PREKYBOS JAIS GERINIMAS 25 straipsnis 1. Investicinė parama palengvina žemės ūkio produktų perdirbimo gerinimą ir racionalizaciją bei prekybą jais, taip padėdama didinti tokių produktų konkurencingumą ir pridėtinę vertę. 2. Tokia parama padeda siekti vieno ar daugiau toliau išvardytų tikslų: orientuoti gamybą, atsižvelgiant į numatomas rinkos tendencijas arba skatinti naujų pardavimo rinkų žemės ūkio produktams plėtrą, pagerinti arba racionaliau naudoti prekybos kanalus arba perdirbimo procesus, geriau pristatyti ir paruošti produktus, arba skatinti geriau naudoti arba pašalinti šalutinius produktus arba atliekas, taikyti naujas technologijas, teikti pirmenybę inovacijų investicijoms, gerinti kokybę ir vykdyti jos monitoringą, gerinti sveikatos sąlygas ir vykdyti jų monitoringą, saugoti aplinką. 16

17 26 straipsnis 1. Parama skiriama tiems asmenims, kurie atsako už investicijas į įmones, kurių ekonominis gyvybingumas gali būti įrodytas ir kurios atitinka minimalius aplinkos, higienos ir gyvūnų gerovės standartus, finansavimą. 2. Investicija turi pagerinti minėto žemės ūkio gamybos sektoriaus padėtį. Ji turi užtikrinti, kad tokių pagrindinių produktų gamintojai įgis teisę į atitinkamą gaunamos ekonominės naudos dalį. 3. Turi būti pagrįsta, kad egzistuoja įprastos atitinkamų produktų pardavimo rinkos. 27 straipsnis 1. Investicija yra skiriama Steigimo sutarties I priede išvardytiems produktams perdirbti ir parduoti, išskyrus žuvininkystės produktus. 2. Investicija turi atitikti atrankos kriterijus, kuriais nustatomi prioritetai ir nurodomos paramai netinkamos investicijų rūšys. 28 straipsnis 1. Toliau išvardytos investicijų rūšys nepriskiriamos paramai: investicijos į mažmeninę prekybą, investicijos į trečiųjų šalių produktų perdirbimą arba pardavimą. 2. Bendra reikalavimus atitinkančių investicijų apimties procentais išreikšta paramos suma yra ne didesnė kaip: a) 50 proc. 1 tikslo regionuose; b) 40 proc. kituose regionuose. VIII SKYRIUS MIŠKININKYSTĖ 29 straipsnis 17

18 1. Parama miškininkystei yra skirta kaimo vietovėse esančių miškų ekonominėms, ekologinėms ir socialinėms funkcijoms išsaugoti ir plėtoti. 2. Ši parama ypač skatina siekti vieno arba daugiau toliau išvardytų tikslų: subalansuota miškotvarka ir jos plėtra, miško išteklių išsaugojimas ir gerinimas, miškingų vietovių išplėtimas. 3. Ši parama skiriama tik privačių miškų ir vietovių savininkams ar jų asociacijoms, arba savivaldybėms ar jų asociacijoms. Šis apribojimas netaikomas 30 straipsnio 1 dalies šeštoje įtraukoje minimoms priemonėms. 4. Ši parama padeda įgyvendinti Bendrijos ir valstybių narių tarptautiniu lygiu prisiimtus įsipareigojimus. Ji remiasi nacionalinėmis arba subnacionalinėmis miškų programomis arba lygiaverčiais instrumentais, kurie turėtų atsižvelgti į įsipareigojimus, prisiimtus ministrų konferencijose dėl miškų apsaugos Europoje. 5. Šiame reglamente siūlomos priemonės, taikomos didelės arba vidutinės miško gaisrų rizikos grupei priskirtoms vietovėms pagal 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2158/92 dėl Bendrijos miškų apsaugos nuo gaisrų 19, turi atitikti valstybių narių pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2158/92 pateiktus miškų apsaugos planus. 30 straipsnis 1. Parama miškininkystei yra susijusi su viena arba keliomis toliau nurodytomis priemonėmis: žemės, kuriai parama negali būti skirta pagal 31 straipsnį, apželdinimu mišku, jei yra atsižvelgiama į vietos sąlygas ir tai nedaro žalos aplinkai, investicijomis į miškus, kuriomis siekiama ženkliai padidinti jų ekonominę, ekologinę ar socialinę vertę, investicijomis, kuriomis siekiama padidinti ir racionalizuoti miškininkystės produktų surinkimą, perdirbimą ir pardavimą; investicijomis, susijusiomis su medienos kaip žaliavos naudojimu, skiriamomis tik darbams iki pramoninio perdirbimo atlikti, naujų vietų miško produktams naudoti ir parduoti skatinimu, miškų turėtojų asociacijų, kurios kuriasi siekdamos padėti savo nariams pagerinti jų turimų miškų subalansuotą ir veiksmingą valdymą, steigimu, miškų gamybos potencialo, sunaikinto stichinių nelaimių ar gaisro, atkūrimu bei atitinkamų prevencijos priemonių įvedimu. 19 OL L 217, , p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 308/97 (OL L 51, , p. 2). 18

19 2. Šio reglamento I ir VII skyriuose išdėstytos taisyklės, išskyrus 7 straipsnio antrą pastraipą, yra atitinkamai taikomos investicijoms. 31 straipsnis 1. Parama skiriama žemės ūkio paskirties žemei apželdinti mišku, jei yra atsižvelgiama į vietos sąlygas ir tai nedaro žalos aplinkai. Ši parama be sodinimo sąnaudų gali apimti: metinę priemoką už kiekvieną mišku apželdintos žemės hektarą, padengiant ne ilgesnio kaip penkerių metų laikotarpio priežiūros sąnaudas, metinę priemoką už kiekvieną hektarą ūkininkams ar jų asociacijoms, kurie dirbo žemę iki jos apželdinimo mišku, arba bet kuriam kitam privatinės teisės subjektui, padengiant prarastas pajamas dėl apželdinimo mišku, ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui. 2. Parama žemės ūkio paskirties žemės apželdinimui mišku, kurią įsipareigoja skirti valdžios institucijos, apima tik sodinimo išlaidas. 3. Parama žemės ūkio paskirties žemės apželdinimui mišku neskiriama šiais atvejais: ūkininkams, kurie gauna ankstyvo išėjimo į pensiją paramą, Kalėdinėms eglutėms sodinti. Parama apželdinimui mišku greitai augančioms ir per trumpą laiką išauginamoms rūšims skiriama tik sodinimo išlaidoms padengti. 4. Maksimalios metinių priemokų sumos vienerių metų prarastoms Bendrijos paramos kriterijus atitinkančioms pajamoms padengti yra nustatytos priede. 1. Atsižvelgiant į: 32 straipsnis miškų ekologinio stabilumo išlaikymą ir gerinimą, jeigu šių miškų apsauginis ir ekologinis vaidmuo atitinka visuomenės interesus, o šių miškų išlaikymo ir gerinimo priemonių sąnaudos yra didesnės negu iš miškininkystės gaunamos pajamos, priešgaisrinių juostų išsaugojimą žemės ūkio priemonėmis, išmokos už šias priemones skiriamos naudos gavėjams, jeigu šių miškų apsauginė ir ekologinė vertės užtikrinamos tinkamu būdu, o įgyvendintinos priemonės ir jų kaina yra nustatytos sutartyje. 2. Išmokos yra nustatomos priede nurodytų minimalių ir maksimalių dydžių ribose, remiantis įgyvendintų priemonių faktinėmis sąnaudomis, kaip buvo anksčiau numatyta sutartyje. 19

20 IX SKYRIUS KAIMO VIETOVIŲ PERTVARKYMO IR PLĖTROS SKATINIMAS 33 straipsnis Parama skiriama priemonėms, kurios susiję su ūkininkavimo veikla jos pertvarkymu ir kaimo veiklos rūšimis, kurios nepriskirtos kitoms šioje antraštinėje dalyje nurodytoms priemonėms. Šias priemones sudaro: žemės gerinimas, sklypų perskirstymas, - paramos ūkiams ir ūkių vadybos tarnybų steigimas, prekyba kokybiškais žemės ūkio produktais, pagrindinės paslaugos kaimo ekonomikai ir gyventojams, kaimų atnaujinimas ir plėtra bei kaimo paveldo išsaugojimas, žemės ūkio ir artimos žemės ūkiui veiklos diversifikavimas užtikrinant daugialypę veiklą ir alternatyvias pajamas, žemės ūkio vandens išteklių vandentvarka, su žemės ūkio plėtra susijusios infrastruktūros plėtra ir gerinimas, turizmo ir amatų skatinimas, aplinkos apsauga žemės ūkiui, miškininkystei ir kraštovaizdžiui išsaugoti bei gyvūnų gerovei didinti, stichinių nelaimių suniokoto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir tinkamų prevencinių priemonių įvedimas, finansų inžinerija. X SKYRIUS ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS 34 straipsnis Šios antraštinės dalies išsamios įgyvendinimo taisyklės yra priimtos laikantis Reglamento (EB) Nr.1260/ straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos. 20

21 Pirmiausia šios taisyklės nustato: paramos investicijoms į žemės ūkio valdas (šio reglamento 4-7 straipsniai) sąlygas, atsižvelgiant į būtinus apribojimus, atsirandančius dėl 6 straipsnio taikymo, laikotarpį ir sąlygas žemės ūkio valdos ekonominiam gyvybingumui gerinti ir perduotos žemės naudojimo sąlygas ankstyvo išėjimo į pensiją atveju (11 straipsnio 2 dalis), sąlygas, kuriomis skiriama ir apskaičiuojama kompensacinė išmoka mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms, įskaitant bendrą žemės ūkio paskirties žemės naudojimą (14 ir 15 straipsniai) ir kompensacines išmokas vietovėms, kurioms nustatyti aplinkosaugos apribojimai (16 straipsnis), sąlygas, kurios reguliuoja prisiimamus agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimus (23 ir 24 straipsniai), investicijų, kuriomis siekiama pagerinti žemės ūkio produktų perdirbimą ir pardavimą, atrankos kriterijus (27 straipsnio 2 dalis), miškininkystės priemones reguliuojančias sąlygas (VIII skyrius). Komisija tokia pačia tvarka gali daryti išlygas, taikydama jas šio reglamento 28 straipsnio 1 dalyje antroje įtraukoje minimiems tolimiausiems regionams, jeigu perdirbti produktai yra skirti tų regionų rinkoms. III ANTRAŠTINĖ DALIS BENDRIEJI PRINCIPAI, ADMINISTRACINĖS IR FINANSINĖS NUOSTATOS 1 SKYRIUS BENDRIEJI PRINCIPAI 1 poskyris EŽŪOGF parama 35 straipsnis 1. Bendrijos parama ankstyvam išėjimui į pensiją (10-12 straipsniai), mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms ir vietovėms, kurioms nustatyti aplinkosaugos apribojimai (13-21 straipsniai), agrarinei aplinkosaugai (22-24 straipsniai) ir apželdinimui mišku (31 straipsnis) skiriama iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus visoje Bendrijos teritorijoje. 2. Bendrijos parama kitoms kaimo plėtros priemonėms skiriama iš EŽŪOGF: Orientavimo skyriaus 1 tikslo regionams, Garantijų skyriaus į 1 tikslo regionus nepatenkantiems regionams. 21

22 3. Parama 33 straipsnio šeštoje, septintoje ir devintoje įtraukose minimoms priemonėms 1 ir 2 tikslo ir pereinamojo laikotarpio regionuose yra finansuojama iš EŽŪOGF, jei jos nefinansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). 36 straipsnis 1. Paramai, kuri skirta šio reglamento 35 straipsnio 2 dalyje minimoms kaimo plėtros priemonėms: 1 tikslo regionams, taikomas Reglamentas (EB) Nr.1260/1999, papildytas šiuo reglamentu nustatytomis specialiomis taisyklėmis, 2 tikslo regionams, taikomas Reglamentas (EB) Nr.1260/1999, papildytas šiuo reglamentu nustatytomis specialiomis taisyklėmis, jeigu šis reglamentas nenumato kitaip. 2. Paramai, kuri skiriama iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus kaimo plėtros priemonėms finansuoti, taikomos Reglamento (EB) Nr.1258/ specialios taisyklės ir jų įgyvendinimo nuostatos, jei šis reglamentas nenumato kitaip. 2 poskyris Suderinamumas ir nuoseklumas 37 straipsnis 1. Parama kaimo plėtrai skiriama tik toms priemonėms, kurios atitinka Bendrijos teisę. 2. Šios priemonės atitinka kitas pagal šį reglamentą įgyvendinamas Bendrijos politikos kryptis ir priemones. Nė vienai priemonei, kuri patenka į šio reglamento taikymo sritį, parama pagal kitas Bendrijos paramos schemas nebus skiriama, jei ji yra nesuderinama su bet kuria šio reglamento konkrečia nuostata. 3. Užtikrinamas priemonių, įgyvendinamų pagal kitus bendrosios žemės ūkio politikos instrumentus, nuoseklumas ir ypač kaimo plėtros paramos priemonių, iš vienos pusės, ir bendro rinkos organizavimo priemonių, žemės ūkio kokybės ir sveikatos priemonių, iš kitos pusės, bei tarp skirtingų kaimo plėtros priemonių. Todėl pagal šį reglamentą negali būti skiriama jokia parama: priemonėms, kurios priskiriamos bendro rinkos organizavimo paramos schemoms, išskyrus tuos atvejus, kurie yra pagrindžiami objektyviais kriterijais, kuriuos galima nustatyti pagal šio reglamento 50 straipsnį, mokslinių tyrimų projektų paramos priemonėms ir žemės ūkio produktams remti arba gyvūnų ligomis išnaikinti. 20 Žr. šiame Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje p

23 4. Valstybės narės gali nustatyti papildomas ar griežtesnes sąlygas skirti Bendrijos paramą kaimo plėtrai, jeigu tokios sąlygos atitinka šiame reglamente nustatytus tikslus ir reikalavimus. 38 straipsnis 1. Išmokos tai pačiai priemonei negali būti mokamos pagal šį reglamentą ir pagal kitą Bendrijos paramos schemą. 2. Pagal šį reglamentą parama kelioms priemonėms gali būti derinama tik tuo atveju, jeigu tokios priemonės yra nuoseklios ir tarpusavyje suderintos. Prireikus paramos dydis yra patikslinamas. 39 straipsnis 1. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų kaimo plėtros paramos priemonių tarpusavio suderinamumą ir nuoseklumą, kaip to reikalauja šio skyriaus nuostatos. 2. Į valstybių narių pateiktus kaimo plėtros planus įtraukiamas numatytų paramos priemonių suderinamumo ir nuoseklumo įvertinimas ir nurodomos priemonės, kurių buvo imtasi suderinamumui ir nuoseklumui užtikrinti. 3. Prireikus paramos priemonės gali būti pataisytos, kad būtų užtikrintas jų suderinamumas ir nuoseklumas. II SKYRIUS PROGRAMAVIMAS 40 straipsnis 1 Iš EŽŪOGF Orientavimo skyriaus finansuojamos kaimo plėtros priemonės yra 1 tikslo regionų programavimo dalis pagal Reglamento (EB) Nr.1260/1999 nuostatas. 2. Kaimo plėtros priemonės, išskyrus tas, kurios buvo minėtos šio reglamento 35 straipsnio 1 dalyje, gali būti 2 tikslo regionų programavimo dalis pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 nuostatas. 3. Kitoms kaimo plėtros priemonėms, kurios nėra programavimo dalis pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, taikomas kaimo plėtros programavimas pagal šio reglamento straipsnius. 4. Atsižvelgusios į atitinkamas kaimo plėtros priemones, valstybės narės gali pateikti patvirtinti bendrųjų pagrindų reglamentus, kurie yra programavimo dalis pagal 1-3 dalis, jeigu tai tinka siekiant išlaikyti vienodas sąlygas. 23

24 41 straipsnis 1. Kaimo plėtros planai yra rengiami optimaliausiai geografinei teritorijai. Juos rengia valstybės narės paskirtos kompetentingos institucijos, o valstybė narė po konsultacijų su atitinkamo teritorinio lygio kompetentingomis institucijomis ir organizacijomis planą pateikia Komisijai. 2. Kaimo plėtros paramos priemonės, taikytinos viename vietovėje, jeigu galima, yra įtraukiamos į vieną planą. Jeigu reikia parengti keletą planų, nurodomas šiuose planuose pasiūlytų priemonių ryšys ir užtikrintas jų suderinamumas bei nuoseklumas. 42 straipsnis Kaimo plėtros planai apima septynerių metų laikotarpį skaičiuojant nuo 2000 m. sausio 1 d. 1. Kaimo plėtros planus sudaro: 43 straipsnis kiekybiniais rodikliais apibūdinta esama padėtis, nurodant plėtros skirtumus, trūkumus ir galimybes, bei turimi duomenys apie ankstesniais programavimo laikotarpiais panaudotus finansinius išteklius ir pagrindinius veiklos rezultatus, siūlomos strategijos aprašymas, jos kiekybiniais rodikliais išreikšti tikslai, atrinkti kaimo plėtros prioritetai bei geografinė įgyvendinimo vietovė, laukiamo ekonominio, aplinkosauginio ir socialinio poveikio, įskaitant ir poveikį užimtumui, įvertinimas, orientacinė bendro finansavimo lentelė, apibendrinanti numatytus nacionalinius ir Bendrijos finansinius išteklius, kurie atitinka kiekvieną plane numatytą kaimo plėtros prioritetą, ir, jei planas yra taikomas 2 tikslo regionų kaimo vietovėms, šiose vietovėse numatanti orientacines sumas kaimo plėtros priemonėms pagal šio reglamento 33 straipsnį, priemonių, numatytų planams įgyvendinti ir ypač pagalbos schemų, įskaitant punktus būtinus konkurencijos taisyklėms įvertinti, aprašymas tam tikrais atvejais, informacija apie studijų, demonstracinių projektų, mokymo ar techninės pagalbos veiklos, susijusios su minimų priemonių parengimu, įgyvendinimu ar pritaikymu, poreikį, paskirtos kompetentingos institucijos ir atsakingos organizacijos, 24

25 nuostatos, turinčios užtikrinti veiksmingą ir teisingą planų įgyvendinimą, įskaitant monitoringą ir vertinimą, kiekybinių vertinimo rodiklių, kontrolės priemonių ir sankcijų bei tinkamo viešinimo tvarkos apibrėžimas, konsultacijų ir susijusių atitinkamų lygmenų institucijų bei organizacijų ir ekonominių bei socialinių partnerių paskyrimo rezultatai. 2. Savo planuose valstybės narės: atsižvelgdamos į savo konkrečius poreikius, numato visų savo teritorijų agrarinės aplinkosaugos priemones, užtikrina, kad būtų išsaugota reikiama skirtingų paramos priemonių pusiausvyra. 44 straipsnis 1. Kaimo plėtros planai pateikiami ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo. 2. Komisija įvertina siūlomus planus, kad nustatytų, ar jie atitinka šio reglamento nuostatas. Remdamasi šiais planais, Komisija tvirtina kaimo plėtros programavimo dokumentus Reglamento (EB) Nr.1260/ straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka per šešis mėnesius nuo planų pateikimo. III SKYRIUS PAPILDOMOS PRIEMONĖS IR BENDRIJOS INICIATYVOS 45 straipsnius 1. Komisija, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1260/ straipsnio 2 dalimi ir to reglamento 50 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, gali išplėsti EŽŪOGF Orientavimo skyriaus paramos apimtį, kuri yra numatyta to paties reglamento 35 straipsnio 2 dalyje, ir finansavimą priemonių, kurios atitinka paramos kriterijus, numatytus Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 1783/ , (EB) Nr. 1784/ ir (EB) Nr. 1263/ , siekiant įgyvendinti visas Bendrijos kaimo plėtros iniciatyvos priemones. 2. EŽŪOGF Garantijų skyrius Komisijos iniciatyva gali finansuoti studijas, susijusias su kaimo plėtros programavimu. IV SKYRIUS 21 OL L 213, , p OL L 213, , p OL L 161, , p

26 FINANSINĖS NUOSTATOS 46 straipsnis 1. Vykdomas metinis iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus Bendrijos kaimo plėtrai skirtos paramos finansinis planavimas ir apskaita. Finansinis planavimas yra kaimo plėtros programavimo (40 straipsnio 3 dalis) arba su 2 tikslo regionais susijusio programavimo dalis. 2. Komisija valstybėms narėms perveda kiekvieniems metams numatytus pradinius asignavimus, taikydama objektyvius kriterijus, leidžiančius atsižvelgti į konkrečią padėtį ir poreikius bei pastangas, kurių, visų pirma, reikia imtis aplinkai tausoti, darbo vietoms kurti ir kraštovaizdžiui išsaugoti. 3. Pradiniai asignavimai patikslinami atsižvelgiant į faktiškai padarytas išlaidas ir valstybių narių pateiktas pakoreguotas išlaidų prognozes, atsižvelgiant į programos tikslus, ir priklauso nuo turimų lėšų bei paprastai turi būti suderinti su paramos intensyvumu 2 tikslo regionų kaimo vietovėms. 47 straipsnis 1. Finansinės nuostatos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1260/ , 32 (išskyrus jo pirmosios dalies penktą pastraipą), 34, 38 ir 39 straipsniuose, netaikomos paramos kaimo plėtrai priemonėms, numatytoms 2 tikslo regionuose. Komisija imasi būtinų veiksmų užtikrinti, kad būtų veiksmingai ir nuosekliai įgyvendintos tos priemonės, kurios turi bent jau atitikti reikalavimus, nustatytus pirmos pastraipos nuostatose, įskaitanti ir vienos bendros valdymo institucijos principą. 2. Bendrija prisideda prie kaimo plėtros programavime numatytų priemonių finansavimo, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1260/ ir 30 straipsniuose nustatytais principais. Ryšium su tuo: Bendrijos įnašas neturi būti didesnis kaip 50 proc. bendrų reikalavimus atitinkančių sąnaudų ir paprastai turi sudaryti ne mažiau kaip 25 proc. reikalavimus atitinkančių valstybės išlaidų 1 ir 2 tikslo regionams nepriskiriamose vietovėse, pajamas uždirbančioms investicijoms taikomi Reglamento (EB) Nr. 1260/ straipsnio 4 dalies a punkto ii ir iii papunkčiuose ir b punkto ii ir iii papunkčiuose nustatyti tarifai. Žemės ūkio ir miškininkystės valdos ir įmonės, kurios užsiima žemės ūkio ir miškininkystės produktų perdirbimu ir pardavimu, yra tokios įmonės, kurios šiuo požiūriu yra apibrėžtos 29 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktyje, Bendrijos įnašas priemonėms, numatytoms šio reglamento straipsniuose, programuoti 1 tikslo regionuose yra 75 proc., o kituose 50 proc. Tokiems mokėjimams taikoma Reglamento (EB) Nr. 1260/ straipsnio 1 dalies penkta pastraipa. 26

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimo apžvalga ir aktualijos bei naujos perspektyvos. Kaimo plėtros departamentas 2013 m. balandžio 4 d. I krypties pažanga ir finansinis įgyvendinimas

Detaliau

CL2014R0639LT bi_cp 1..1

CL2014R0639LT bi_cp 1..1 02014R0639 LT 03.07.2017 003.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

ATMINTINE

ATMINTINE TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTUS, ATSKIRŲJŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ, TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ MĖSINIUS GALVIJUS IR (ARBA) MĖSINES AVIS, LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Kaimo pletra Lietuvai integruojantis i ES

Kaimo pletra Lietuvai integruojantis i ES Biokuro gamyba alternatyvus verslas žemdirbiui Darius Liutikas Kaimo plėtros departamentas Žemės ūkio ministerija 2006 01 11 Paramos galimybės greitai augančių medžių rūšių augintojams 2004-2006 metais

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės

Detaliau

Microsoft Word - Lietuvos kaimo pletros m programos priemoniu aprasymai _lietuviu kalba_.doc

Microsoft Word - Lietuvos kaimo pletros m programos priemoniu aprasymai _lietuviu kalba_.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS 2007 metų rugsėjo 19 d. 1 TURINYS I. BENDROJI DALIS 1. Programoje taikomi bendrieji apibrėžimai ir

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia 2015 5 19 L 123/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/751 2015 m. balandžio 29 d. dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2008 m.

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Financial engineering from ERDF

Financial engineering from ERDF Ūkio ministerijos administruojamos finansų inžinerijos ir su ja susijusios priemonės Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto 3 uždavinys: Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių,

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. birželio 1 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: AGRI

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga K

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga K LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga Kaunas, ardiva, 2008 UDK Antanas Miknius Kaimo plėtros

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17 2005 1 11 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos,

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

EBA/GL/2014/ m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos

EBA/GL/2014/ m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos EBA/GL/2014/13 2014 m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos Turinys Paveikslų ir lentelių sąrašas... 5 EBI gairės dėl bendros priežiūrinio

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM Suvestinė redakcija nuo 2016-04-27 iki 2016-09-06 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19151 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inovacijų centro, asociacijos

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 8.4.2009 KOM(2009) 126 galutinis 2009/0054 (COD) C7-0044/09 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl kovos su pavėluotais mokėjimais, atliekamais pagal

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 03 14 COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau