Naudojimo instrukcijos

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Naudojimo instrukcijos"

Transkriptas

1 Naudojimo instrukcijos Spalvotas skystųjų kristalų monitorius Svarbu Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo instrukcijas ir Įrengimo vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu eksploatavimu. Apie monitoriaus reguliavimą ir nuostatas žr. Įrengimo vadove. Naujausias Naudojimo instrukcijas galima atsisiųsti iš mūsų interneto svetainės:

2 SAUGOS ŽENKLAI Šiame vadove ir šiam gaminiui naudojami toliau nurodyti saugos ženklai. Jie žymi itin svarbią informaciją. Gerai su jais susipažinkite. ĮSPĖJIMAS ATSARGIAI Nesilaikant ĮSPĖJIMO nurodymų kyla pavojus sunkiai susižaloti ir net sukelti grėsmę gyvybei. Nesilaikant ATSARGUMO reikalavimų kyla pavojus nesunkiai susižaloti ir (arba) sugadinti gaminį arba kitą nuosavybę. Rodo, kad būtina atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, ženklas smūgio, pavojų. Rodo draudžiamus veiksmus. Pavyzdžiui, ženklas antai Neardyti. rodo tam tikro tipo, kaip antai elektros rodo konkretų draudžiamą veiksmą, kaip Rodo veiksmą, kurį privaloma atlikti. Pavyzdžiui, ženklas kaip antai Įrenginio įžeminimas. rodo bendrojo pobūdžio draudimą, Šis gaminys buvo specialiai sureguliuotas taip, kad tiktų naudoti regione, į kurį buvo išsiųstas. Jeigu šis gaminys bus naudojamas kur nors kitur, jis gali neveikti taip, kaip nurodo specifikacijos. Jokios šio vadovo dalies negalima atgaminti, laikyti informacijos paieškos sistemose ar perduoti, kad ir kokia forma ar priemonėmis (elektroninėmis, mechaninėmis ir kt.) tai būtų daroma, negavus išankstinio rašytinio EIZO Corporation leidimo. EIZO Corporation neprivalo laikyti jokios pateiktos medžiagos ar informacijos konfidencialumo, nebent, EIZO Corporation gavus tokią informaciją, dėl to būtų susitarta kitaip. Nors ir buvo stengiamasi, kad šiame vadove būtų pateikta naujausia informacija, atminkite, kad EIZO monitoriaus specifikacijos gali keistis be įspėjimo. 2

3 ATSARGUMO PRIEMONĖS SVARBU Šis gaminys buvo specialiai sureguliuotas taip, kad tiktų naudoti regione, į kurį buvo išsiųstas. Jeigu šis gaminys bus naudojamas kur nors kitur, jis gali neveikti taip, kaip nurodo specifikacijos. Asmeninio saugumo ir tinkamos priežiūros sumetimais atidžiai perskaitykite šį skyrių ir atsargumo įspėjimus ant monitoriaus. Atsargumo įspėjimų buvimo vieta WARNING AVERTISSEMENT WARNUNG Ženklai ant įrenginio Ženklas Šis ženklas rodo Maitinimo jungiklis: paspauskite, kad išjungtumėte monitoriaus maitinimą. Maitinimo jungiklis: Maitinimo mygtukas: paspauskite, kad įjungtumėte monitoriaus maitinimą. paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte monitoriaus maitinimą. Kintamoji srovė Įspėjimas dėl elektros srovės pavojaus ATSARGIAI! žr. SAUGOS ŽENKLAI (puslapis 2). EEĮ ženklinimas: Gaminį reikia šalinti atskirai; medžiagas galima perdirbti. CE ženklinimas: ES atitikties ženklas pagal Tarybos direktyvos 93/42/EEB ir 2011/65ES nuostatas. Gamintojas Pagaminimo data Atsargiai! JAV federaliniai įstatymai šį įrenginį leidžia parduoti tik licenciją turinčiam sveikatos priežiūros specialistui arba tokio specialisto užsakymu. ATSARGUMO PRIEMONĖS 3

4 ĮSPĖJIMAS Jeigu iš įrenginio pradėtų sklisti dūmai, pasijustų degėsių kvapas ar pasigirstų neįprastų garsų, iš karto atjunkite visas maitinimo jungtis ir kreipkitės patarimo į vietinę EIZO atstovybę. Jeigu mėginsite toliau naudotis gendančiu įrenginiu, galite sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį ir sugadinti įrenginį. Nebandykite ardyti ar perdirbti įrenginio. Atidarant ar perdirbant įrenginio korpusą kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba nudegti. Techninės priežiūros darbus patikėkite tik kvalifikuotiems techninės priežiūros meistrams. Nemėginkite patys atlikti techninės priežiūros darbų, nes, atidarius ar nuėmus gaubtus, kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį. Nedidelius objektus ir skysčius laikykite atokiai nuo įrenginio. Į įrenginio korpusą pro ventiliacijos angas netyčia įkritę nedideli objektai arba į vidų išsiliejęs skystis gali sukelti gaisrą, elektros smūgio pavojų arba sugadinti įrenginį. Jeigu į korpusą įkristų koks nors daiktas arba išsilietų skystis, nedelsdami atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo. Prieš vėl naudodami įrenginį pasirūpinkite, kad jį patikrintų kvalifikuotas techninės priežiūros inžinierius. Įrenginį statykite ant stipraus, stabilaus paviršiaus. Netinkamoje vietoje pastatytas įrenginys gali nukristi ir sužaloti žmones arba gali sugesti. Jeigu įrenginys nukristų, nedelsdami atjunkite maitinimą ir kreipkitės patarimo į vietinę EIZO atstovybę. Sugadinto įrenginio nebenaudokite. Naudojant sugadintą įrenginį galima sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį. Įrenginį naudokite tam tinkamoje vietoje. Antraip galite sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį. Nelaikykite lauke. Nelaikykite transportavimo sistemoje (laive, lėktuve, traukinyje, automobilyje ir pan.). Nelaikykite ten, kur daug dulkių arba labai drėgna. Nelaikykite ten, kur ekranas gali būti aptaškytas vandeniu (vonios kambaryje, virtuvėje ir pan.). Nelaikykite ten, kur tiesiai į ekraną sklistų garai. Nelaikykite šalia šilumą skleidžiančių įrenginių ar drėkintuvo. Nelaikykite ten, kur gaminį veiktų tiesioginiai saulės spinduliai. Nelaikykite ten, kur yra degių dujų. Nestatyti aplinkoje, kurioje yra ėdžių dujų (pavyzdžiui, sieros dioksido, vandenilio sulfido, azoto dioksido, chloro, amoniako ir ozono). Nestatyti aplinkoje, kurioje yra dulkių, koroziją spartinančių atmosferos komponentų (pavyzdžiui, natrio chlorido ir sieros), laidžių metalų ir panašiai. Plastikinius pakavimo maišelius paslėpkite nuo kūdikių ir vaikų, kad jie neuždustų. Naudokite maitinimo laidą, kurį radote pakuotėje, ir junkite į šalyje įprastą maitinimo lizdą. Paisykite maitinimo laido vardinės įtampos verčių. Antraip galite sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį. Maitinimas: V kint. sr., 50/60 Hz Kad atjungtumėte maitinimo laidą, tvirtai suimkite už kištuko ir patraukite. Jeigu trauksite už laido, galite jį sugadinti, sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį. Įrenginį reikia jungti į įžemintą maitinimo lizdą. Antraip kyla pavojus sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį. 4 ATSARGUMO PRIEMONĖS

5 ĮSPĖJIMAS Paisykite tinkamos įtampos. Šis įrenginys sukurtas naudoti tik esant konkrečiai įtampai. Jungiant prie tinklo, kurio įtampa skiriasi nuo nurodytos šiose Naudojimo instrukcijose, kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį. Maitinimas: V kint. sr., 50/60 Hz Pernelyg neapkraukite maitinimo grandinės, nes taip galite sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį. Su maitinimo laidu elkitės atsargiai. Nedėkite laido po įrenginiu ar kitais sunkiais objektais. Netraukite už laido ir jo neriškite. Jeigu maitinimo laidas sugestų, jo nebenaudokite. Naudojant sugadintą laidą kyla pavojus sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį. Tuo pačiu metu operatorius negali liesti ir gaminio, ir paciento. Šio gaminio pacientai liesti negali. Jokiu būdu nelieskite kištuko ir maitinimo laido, jeigu prasidėjo perkūnija. Juos liečiant kyla pavojus patirti elektros smūgį. Tvirtindami atraminį stovą skaitykite atraminio stovo naudotojo vadovą ir saugiai įrenkite įrenginį. Antraip įrenginys gali nukristi nuo stovo, sužaloti žmones ir gali sugesti. Prieš įrengdami patikrinkite, ar stalai, sienos ir kiti paviršiai, prie kurių tvirtinamas atraminis stovas, yra pakankamai stiprūs. Jeigu įrenginys nukristų, kreipkitės patarimo į vietinę EIZO atstovybę. Sugadinto įrenginio nebenaudokite. Naudojant sugadintą įrenginį galima sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį. Iš naujo tvirtindami kreipiamąjį stovą naudokite tuos pačius varžtus ir gerai juos užveržkite. Nelieskite sugadinto skystųjų kristalų ekrano plikomis rankomis. Iš ekrano galintys ištekėti skystieji kristalai, patekę į akis ar į burną, gali būti nuodingi. Jeigu oda ar kuria nors kūno dalimi prisiliestumėte tiesiai prie ekrano, kruopščiai nusiprauskite. Pastebėję kokių nors fizinių simptomų, kreipkitės į gydytoją. ATSARGUMO PRIEMONĖS 5

6 ATSARGIAI Įrenginį neškite atsargiai. Prieš įrenginį perkeldami atjunkite maitinimo laidą ir jungiamuosius kabelius. Pavojinga mėginti perkelti įrenginį neatjungus laidų. Kyla pavojus susižaloti. Įrenginį neškite ir dėkite į vietą tik tam tinkamais nurodytais būdais. Nešamą įrenginį gerai suimkite ir tvirtai laikykite, kaip parodyta toliau. 30 col. ir didesni monitoriai yra sunkūs. Išpakuoti ir (arba) nešti monitorių turi bent du asmenys. Nukritęs įrenginys gali sužaloti ir sugesti. Neužblokuokite įrenginio korpuso ventiliacijos angų. Nieko nedėkite ant ventiliacijos angų. Neįrenkite įrenginio uždaroje erdvėje. Nenaudokite paguldyto arba aukštyn apversto įrenginio. Užstojus ventiliacijos angas tinkamai necirkuliuoja oras, todėl kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį. Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis. Kyla pavojus patirti elektros smūgį. Įrenginį junkite į lengvai pasiekiamą maitinimo lizdą. Taip pasirūpinsite, kad kilus problemoms galėsite greitai atjungti maitinimą. Periodiškai valykite sritį apie maitinimo laido kištuką ir monitoriaus aušinimo angą. Ant kištuko nusėdusios dulkės, vanduo ar tepalas gali sukelti gaisrą. Prieš valydami atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo. Valant į maitinimo lizdą įjungtą įrenginį galima patirti elektros smūgį. Jeigu ketinate ilgesnį laiką įrenginio nenaudoti, saugumo ir energijos taupymo sumetimais išjunkite maitinimo jungiklį, paskui maitinimo laidą ištraukite iš maitinimo lizdo. 6 ATSARGUMO PRIEMONĖS

7 Įspėjimas dėl šio monitoriaus Numatomasis naudojimas Šis gaminys skirtas skaitmeniniams vaizdams rodyti ir žiūrėti, įskaitant įprastinius ir daugiakadrius skaitmeninės mamografijos vaizdus, kad specialiai parengti medicinos praktikos specialistai galėtų juos peržiūrėti, analizuoti ir pagal juos diagnozuoti. Jis specialiai sukurtas naudoti krūtinės ląstos tomosintezės srityje. Dėmesio Jeigu šis gaminys bus naudojamas kitaip, negu nurodyta šiame vadove, jam gali būti netaikoma garantija. Šiame vadove pateiktos specifikacijos tinka tik tada, kai naudojama toliau išvardyta įranga: -- Su gaminiu gauti maitinimo laidai --Mūsų nurodyti signalų perdavimo kabeliai Su šiuo gaminiu naudokite tik mūsų pagamintus ar nurodytus pasirinktinius gaminius. Naudojimo atsargumo priemonės Laikui bėgant, dalių (pavyzdžiui, LCD ekrano) kokybė gali suprastėti. Periodiškai tikrinkite, ar jos tinkamai veikia. Kai vaizdas ekrane pasikeičia po ilgą laiką rodyto to paties vaizdo, gali matytis senojo vaizdo pėdsakų. Kad tas pats vaizdas nebūtų rodomas ilgą laiką, naudokite ekrano užsklandą arba energijos taupymo funkciją. Jei vaizdas monitoriuje bus ilgai rodomas nepertraukiamai, gali atsirasti tamsių dėmių arba išdegusių plotų. Kad monitoriaus eksploatavimo trukmė būtų ilgesnė, rekomenduojama jį periodiškai išjungti. Priklausomai nuo rodomo vaizdo, net praėjus trumpam laiko tarpui, gali būti rodomas vėluojantis vaizdas. Jei taip nutinka, problemą gali išspręsti vaizdo pakeitimas arba maitinimo išjungimas kelioms valandoms. Skystųjų kristalų ekrano foninio apšvietimo veikimo laikotarpis yra terminuotas. Jeigu ekranas pasidaro per tamsus arba pradeda mirgėti, kreipkitės į vietinę EIZO atstovybę. Ekrane gali būti prastų vaizdo elementų arba gali matytis keli šviesos taškai. Taip atsitinka dėl paties ekrano savybių, o ne dėl to, kad gaminys netinkamai veikia. Stipriai nespauskite ekrano ar jo krašto, nes gali atsirasti vaizdo rodymo sutrikimų, kaip antai trikdžių ir pan. Nuolat spaudžiamas ekranas gali pradėti blogiau veikti arba gali sugesti. (Jeigu ant ekrano liktų spaudimo žymių, palikite monitoriuje juodą arba baltą vaizdą. Žymės gali išnykti.) Nebraižykite ir nespauskite ekrano jokiais aštriais objektais, nes taip ekraną galite sugadinti. Nemėginkite trinti servetėlėmis, nes taip galite ekraną subraižyti. Priklausomai nuo aplinkos, apšvietimo jutiklio išmatuota vertė gali skirtis nuo vertės, rodomos pastatomame luminometre. Jeigu monitorius iš šaltos aplinkos įnešamas į šiltą patalpą arba patalpoje staiga pakyla temperatūra, ant vidinio ir išorinio monitoriaus paviršių gali pradėti kauptis kondensato. Tokiu atveju monitoriaus nejunkite. Palaukite, kol kondensatas išgaruos, kad monitorius nenukentėtų. Įspėjimas dėl šio monitoriaus 7

8 Monitoriaus naudojimas ilgą laiką Techninė priežiūra Monitorių vaizdo kokybei įtakos turi įvesties signalų kokybės lygis ir gaminio kokybės suprastėjimas. Atlikite kasdienes apžiūras ir periodiškus pastovumo testus, kad būtų užtikrinta atitiktis medicinos standartams / gairėms pagal jūsų naudojimą, ir prireikus atlikite kalibravimą. RadiCS monitoriaus kokybės valdymo programinės įrangos naudojimas leidžia jums vykdyti aukšto lygio kokybės kontrolę, atitinkančią medicinos standartus / gaires. Elektrinių dalių veikimas stabilizuojasi maždaug per 15 minučių. Įjungus monitoriaus maitinimą arba jam įsijungus iš energijos taupymo veiksenos, palaukite bent 15 minučių ir tik tada jį reguliuokite. Rekomenduojame monitorius nustatyti į rekomenduojamą lygį arba nuleisti, kad būtų sumažinti šviesos ryškumo pasikeitimai, sukelti ilgo naudojimo, ir būtų palaikomas stabilus ryškumas. Siekdami suderinti integruoto kalibravimo jutiklio (Integruoto priekinio jutiklio) matavimų rezultatus su atskirai parduodamo EIZO išorinio jutiklio (UX1 arba UX2 jutiklio) rezultatais, atlikite Integruoto priekinio jutiklio ir išorinio jutiklio koreliaciją naudodami RadiCS / RadiCS LE. Periodiškai atliekama koreliacija užtikrina, kad Integruoto priekinio jutiklio matavimo tikslumas atitiks išorinio jutiklio matavimo tikslumą. Valymas Kad monitorius atrodytų kaip naujas ir būtų kuo ilgesnė jo eksploatavimo trukmė, rekomenduojama reguliariai jį valyti. Bet kokius nešvarumus nuo korpuso ar ekrano paviršiaus atsargiai nuvalykite vandeniu ar pirmiau nurodytais chemikalais sudrėkinta minkšta šluoste. Chemikalai, kuriuos galima naudoti gaminiui valyti Medžiagos pavadinimas Gaminio pavadinimas Etanolis Etanolis Izopropilo alkoholis Izopropilo alkoholis Chlorheksidinas Hibitane Benzalkonio chloridas Welpas Alkildiamino etilglicinas Tego 51 Glutaralis Sterihyde Dėmesio Chemikalų nenaudokite dažnai. Nuo tokių chemikalų kaip alkoholis ar antiseptinis tirpalas žvilgesys gali pasidaryti nevienodas, gali išblukti korpusas arba ekranas, be to, gali pablogėti vaizdo kokybė. Jokiu būdu nenaudokite skiediklio, benzeno, vaško ar abrazyvinio valiklio, nes galite sugadinti korpusą arba ekraną. Pasirūpinkite, kad chemikalų nepatektų tiesiai ant monitoriaus. Pastaba Korpusą ir ekrano paviršių rekomenduojama valyti valikliu ScreenCleaner (įsigyjamas atskirai). Kaip patogiai naudoti monitorių Nuo ilgo žiūrėjimo į monitorių pavargsta akys. Kas valandą po 10 minučių pailsėkite. Žiūrėkite į ekraną atsitraukę tinkamu atstumu ir kampu. 8 Įspėjimas dėl šio monitoriaus

9 TURINYS ATSARGUMO PRIEMONĖS... 3 SVARBU... 3 Įspėjimas dėl šio monitoriaus... 7 Numatomasis naudojimas... 7 Naudojimo atsargumo priemonės... 7 Monitoriaus naudojimas ilgą laiką... 8 Techninė priežiūra... 8 Valymas... 8 Kaip patogiai naudoti monitorių... 8 TURINYS... 9 Skyrius 1 Įžanga Savybės Pakuotės turinys...11 EIZO LCD Utility Disk Valdikliai ir funkcijos...13 Skyrius 2 Diegimas / sujungimas Prieš montuojant gaminį...14 Įrengimo reikalavimai Jungiamieji laidai Maitinimo įjungimas Ekrano aukščio ir kampo reguliavimas...17 Skyrius 3 Vaizdo nerodymo problema Skyrius 4 Specifikacijos Specifikacijų sąrašas Galimos skyros vertės Pasirinktiniai priedai...21 Priedas Medicininis standartas EMS (elektromagnetinio suderinamumo) informacija TURINYS 9

10 Skyrius 1 Įžanga Dėkojame, kad pasirinkote EIZO spalvotą skystųjų kristalų monitorių Savybės Hibridinis nespalvotas ir spalvotas ekranas Šiuo spalvotu monitoriumi rodomo vaizdo ryškumas gali siekti iki 1100 cd / m 2, tai yra beveik toks pats ryškumas, kaip ir nespalvoto monitoriaus. Šis prietaisas gali rodyti skaitmeninius spalvotus vaizdus, įskaitant tuos, kurie naudojami medicinos tikslais, pavyzdžiui, krūties MRT ar KT vaizdus, ultragarso vaizdus ir patologinius vaizdus, taip pat nespalvotus krūties tomosintezės ar mamografijos vaizdus, kuriuos norint stebėti būtinas geromis vaizdo rodymo savybėmis pasižymintis monitorius. Įjungus Hybrid Gamma PXL funkciją, prietaisas automatiškai atpažįsta nespalvotas ir spalvotas to paties vaizdo dalis vaizdo taškų lygiu ir atitinkamai rodo juos parenkant optimalius atspalvius. Kokybės kontrolė Šiame monitoriuje yra integruotas kalibravimo jutiklis (integruotas priekinis jutiklis). Šis jutiklis leidžia monitoriui nepriklausomai atlikti kalibravimą (funkcija SelfCalibration ) ir pilkųjų tonų skalės patikrą. Naudodamiesi RadiCS LE, prijungta prie monitoriaus, galite tvarkyti su monitoriumi susijusią istoriją ir tikslinį SelfCalibration ir vykdymo tvarkaraštį. RadiCS monitoriaus kokybės kontrolės programinė įranga leidžia jums vykdyti kokybės kontrolę, atitinkančią medicinos standartus / gaires. 10 Skyrius 1 Įžanga

11 Paprastas laidų prijungimas Be DisplayPort įvesties jungties taip pat yra išvesties jungtis. Iš išvesties jungties ( ) signalas gali būti transliuojamas į kitą monitorių. Monitoriaus valdymas pele ir klaviatūra Naudodamiesi RadiCS / RadiCS LE monitoriaus kokybės kontrolės programine įranga pele ar klaviatūra galite atlikti toliau nurodytus monitoriaus valdymo veiksmus: perjungti CAL Switch režimus; persijungti tarp įvesties signalų; Funkcija, kuri bet kuriai ekrano daliai priskiria CAL Switch režimą ir rodo vaizdą ( Point-and-Focus ) Persijungimas į energijos taupymo režimą (funkcija Backlight Saver ) 1-2. Pakuotės turinys Patikrinkite, ar pakuotės dėžėje yra visi toliau išvardyti dalykai. Jei kurio jų trūksta arba kuris nors yra pažeistas, susisiekite su savo pardavėju arba vietiniu EIZO atstovu, nurodytu prisegtame lape. Pastaba Rekomenduojame dėžę ir pakavimo medžiagas išsaugoti, kad jas būtų galima panaudoti produktą perkeliant ar transportuojant. Monitorius Maitinimo laidas USB laidas: UU300 x 1 Skaitmeninių signalų perdavimo laidas PP300 x 1 DisplayPort DisplayPort EIZO LCD Utility Disk (kompaktinis diskas) Instructions for Use (Naudojimo instrukcijos) Skaitmeninių signalų perdavimo laidas DD300DL x 1 DVI DVI (dviguba jungtis) Skyrius 1 Įžanga 11

12 EIZO LCD Utility Disk CD-ROM yra toliau nurodyti elementai. Apie programinės įrangos paleidimo arba failų nuorodines procedūras skaitykite diske esančiame faile Readme.txt. Failas Readme.txt RadiCS LE monitoriaus kokybės kontrolės programinė įranga (skirta Windows ) Naudotojo vadovas Monitoriaus sumontavimo vadovas RadiCS LE naudotojo vadovas Išoriniai matmenys RadiCS LE RadiCS LE leidžia jums atlikti toliau pateiktus kokybės kontrolės veiksmus ir veiksmus su monitoriumi. Daugiau informacijos apie programinę įrangą ir nustatymo procedūrą ieškokite RadiCS LE naudotojo vadove. Kokybės kontrolė Kalibravimo vykdymas Bandymo rezultatų rodymas sąraše ir bandymo ataskaitos kūrimas SelfCalibration tikslinio ir vykdymo tvarkaraščio nustatymas Veiksmai su monitoriumi CAL Switch režimų perjungimas Persijungimas tarp įvesties signalų Funkcija, kuri bet kuriai ekrano daliai priskiria CAL Switch režimą ir rodo vaizdą ( Point-and-Focus ) Persijungimas į energijos taupymo režimą (funkcija Backlight Saver ) Dėmesio RadiCS LE specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo. Naujausią RadiCS LE versiją galite atsisiųsti iš mūsų internetinės svetainės: RadiCS LE naudojimas Norėdami daugiau informacijos, kaip įdiegti RadiCS LE, žr. RadiCS LE naudotojo vadovą (CD- ROM diske). Naudodamiesi RadiCS LE pateiktu USB laidu prijunkite monitorių prie kompiuterio. Daugiau informacijos apie tai, kaip prijungti monitorių, ieškokite 2-2. Jungiamieji laidai (puslapis 15). Pastaba Aplinkoje, kur USB laidą prijungti sudėtinga, DDC ryšio įjungimas leidžia prijungti RadiCS LE be USB laido. Norėdami daugiau informacijos, kaip sukonfigūruoti DDC ryšį, žr. sumontavimo vadovą (CD-ROM diske). Ryšio spartos ir naudojimo stabilumo atžvilgiu pirmenybė teiktina USB jungčiai. 12 Skyrius 1 Įžanga

13 1-3. Valdikliai ir funkcijos 1 2 Apytiksliai Nustatymo meniu * Integruotas priekinis jutiklis (judantis) 2. Aplinkos apšvietimo jutiklis 3. Presence Sensor (Judesio jutiklis) Šis jutiklis naudojamas atlikti kalibravimą ir pilkųjų tonų skalės patikrinimą. Šis jutiklis matuoja aplinkos apšvietimą. Aplinkos apšvietimo matavimas atliekamas naudojant RadiCS / RadiCS LE kokybės kontrolės programinę įrangą. Šis jutiklis aptinka prieš monitorių esančio žmogaus judesius. 4. Veiksmų jungikliai Rodo naudotojo vadovą. Nustato meniu pagal naudotojo vadovą. 5. Jungiklis Įjungiamas ir išjungiamas maitinimo šaltinis. Įjungus maitinimą įsijungia jungiklio indikatorius. Indikatoriaus spalva skiriasi priklausomai nuo monitoriaus veikimo būsenos. Žalia šviesa monitorius naudojamas, oranžinė: elektros energijos taupymo veiksena; nešviečia išjungtas maitinimo šaltinis 6. Kitų įrenginių USB jungtis 7. USB jungtis jungti prie kompiuterio 8. DVI-D jungtis Prijunkite jį prie kompiuterio. 9. DisplayPort įvesties jungtis 10. DisplayPort išvesties jungtis Prijunkite ją prie USB įrenginio. Norėdami nustatyti nuoseklią jungtį, prijunkite laidą prie kito monitoriaus USB išsiuntimo srauto jungties. Kai naudojate programinę įrangą, kuriai reikia USB jungties arba prijungti USB įrenginį (periferinį įrenginį, kuris palaiko USB), prijunkite šią jungtį prie kompiuterio prie USB išsiuntimo srauto jungties. Prijunkite jį prie kompiuterio. Norėdami nuosekliai prijungti kitą monitorių, prijunkite laidą prie to monitoriaus DisplayPort išvesties jungties. Norėdami nustatyti nuoseklią jungtį, prijunkite laidą prie kito monitoriaus DisplayPort įvesties jungties. 11. Maitinimo laido jungtis Maitinimo laidui prijungti. 12. Stovas Aukštį ir kampą galima reguliuoti. 13. Maitinimo jungiklis Įjungiamas ir išjungiamas maitinimo šaltinis. : Įjungtas, : Išjungtas, 14. Apsauginis spynos Tinka Kensington apsaugos sistemai MicroSaver. lizdas 15. Laidų laikiklis Prilaiko monitoriaus laidus. *1 Norėdami daugiau informacijos, kaip naudoti, žr. sumontavimo vadovą (CD-ROM diske). Skyrius 1 Įžanga 13

14 Skyrius 2 Diegimas / sujungimas 2-1. Prieš montuojant gaminį Atidžiai perskaitykite ATSARGUMO PRIEMONĖS (puslapis 3) ir visuomet laikykitės nurodymų. Jei pastatysite šį gaminį ant lakuoto stalo, prie stovo apačios, padengtos specialios sudėties guma, gali prilipti dažų. Prieš naudodami patikrinkite stalo paviršių. Įrengimo reikalavimai Jei įrengiate monitorių lentynoje, įsitikinkite, kad pakanka vietos iš abiejų šonų, užpakalinės dalies ir viršaus. Dėmesio Parinkite vietą monitoriui taip, kad į ekraną nekristų išorinė šviesa. 14 Skyrius 2 Diegimas / sujungimas

15 2-2. Jungiamieji laidai Dėmesio Patikrinkite, ar išjungtas monitoriaus ir kompiuterio maitinimo šaltinis. Jei esamą monitorių keičiate šiuo monitoriumi, prieš prijungdami jį prie kompiuterio perskaitykite 4-2. Galimos skyros vertės (puslapis 20), kad sužinotumėte, kokias vertes, tinkamas šiam monitoriui, įvesti kompiuteryje į skyros ir kadrų skleistinės dažnio verčių laukelius. 1. Pagal laikrodžio rodyklę pasukite ekraną 90 kampu. Prieš išsiunčiant monitorius yra sumontuotas gulsčiai. Dėmesio Prieš įjungdami ekraną, pakelkite monitorių į aukščiausią padėtį. 2. Prijunkite signalų perdavimo laidus. Patikrinkite jungčių formas ir prijunkite laidus. Prijungę DVI laidą, priveržkite tvirtinimo elementus, kad jungtis būtų priveržta. Dėmesio Monitorius turi dviejų tipų DisplayPort jungtis: įvesties ir išvesties. Monitoriui prijungti prie kompiuterio sujunkite kabelį su įėjimo jungtimi. Jungiant prie kelių kompiuterių reikia perjungti įvesties signalą. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske). Signalų perdavimo laidas: DD300DL Signalų perdavimo laidas: PP300 arba Skyrius 2 Diegimas / sujungimas 15

16 Nuoseklaus sujungimo nustatymas Signalo įvesties laidą įjunkite į kito monitoriaus įvesties jungtį. Arba įjunkite signalo įvesties laidą iš kito monitoriaus išvesties jungties. Dėmesio Norėdami daugiau informacijos apie monitorius ir vaizdo plokštes, kurias galima naudoti nuosekliam sujungimui, apsilankykite EIZO internetinėje svetainėje: Norint nustatyti nuoseklią jungtį, administratoriaus nustatymų meniu reikia pasirinkti Signal Format DisplayPort, o Version parinktį 1.2. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske). Prieš prijungdami vieną laidą, nuimkite dangtelį. Signalų perdavimo laidas: PP300 Signalų perdavimo laidas: PP Maitinimo laidą įkiškite į maitinimo lizdą ir monitoriaus maitinimo kabelio jungtį. Maitinimo laidą iki galo įstatykite į monitorių. 4. Kai naudojate RadiCS / RadiCS LE arba jungiate USB įrenginį (išorinį įrenginį, kuris palaiko USB) prie monitoriaus, prijunkite USB laidą prie monitoriaus USB išsiuntimo srauto prievado ir kompiuterio. Prijungimas prie monitoriaus Prijungimas prie kompiuterio 16 Skyrius 2 Diegimas / sujungimas

17 2-3. Maitinimo įjungimas 1. Norėdami įjungti monitoriaus maitinimą, palieskite. Monitoriaus maitinimo jungiklio indikatorius įsižiebia žaliai. Jei indikatorius neįsižiebia, žr. Skyrius 3 Vaizdo nerodymo problema (puslapis 18). Pastaba Kai monitoriaus maitinimas yra neįjungtas, bet kurio mygtuko, išskyrus, palietimas įjungia mirksėjimą. 2. Įjunkite kompiuterį. Ekrane pasirodys vaizdas. Jei vaizdo nėra, papildomos informacijos ieškokite Skyrius 3 Vaizdo nerodymo problema (puslapis 18). Dėmesio Kad sutaupytumėte kuo daugiau elektros energijos, rekomenduojama įjungti maitinimo mygtuką. Kai monitorius nenaudojamas, galite išjungti pagrindinį maitinimo tiekimą arba atjungti maitinimo tiekimo kištuką, kad maitinimo tiekimas būtų visiškai nutrauktas. Pastaba Norėdami padidinti monitoriaus naudojimo trukmę sustabdydami ryškumo prastėjimą ir sumažinti elektros energijos sąnaudas, atlikite toliau nurodomus veiksmus: --Naudokite kompiuterio ir monitoriaus energijos taupymo funkciją. --Kai pasinaudosite, monitorių išjunkite Ekrano aukščio ir kampo reguliavimas Abiem rankomis laikydami už kairiojo ir dešiniojo monitoriaus kraštų, reguliuokite ekrano aukštį, pokrypį ir pasukimą, kad užtikrintumėte geriausias darbo sąlygas. Dėmesio Kai reguliavimas baigtas, įsitikinkite, kad laidai yra teisingai prijungti. Skyrius 2 Diegimas / sujungimas 17

18 Skyrius 3 Vaizdo nerodymo problema Problema 1. Nerodomas vaizdas Neįsižiebia maitinimo jungiklio indikatorius. Maitinimo jungiklio indikatorius įsižiebia: Žaliai Maitinimo jungiklio indikatorius įsižiebia: Oranžine spalva Maitinimo jungiklio indikatorius mirksi: oranžine, žalia spalva Galima priežastis ir spendimo būdas Patikrinkite, ar gerai prijungtas maitinimo laidas. Įjunkite maitinimo jungiklį. Palieskite Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimo šaltinį. Nustatymų meniu padidinkite nuostatų Brightness (Ryškumas), Contrast (Kontrastas) arba Gain (Signalo stiprinimas) vertes. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske). Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimo šaltinį. Perjunkite įvesties signalą. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske). Pajudinkite pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą. Patikrinkite, ar įjungtas kompiuteris. Jeigu judesio jutikliui nustatyta On (įjungtas), gali būti, kad įsijungė monitoriaus elektros energijos taupymo režimas. Pabandykite pajudėti arčiau monitoriaus. Patikrinkite, ar gerai prijungtas signalų perdavimo laidas. Kai DisplayPort naudojamas įvesties signalui, prijunkite prie. naudojamas išvesčiai, kai nuoseklus sujungimas nustatytas į viršų. Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimo šaltinį. Prijunkite EIZO nurodytu signalų perdavimo kabeliu. Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimo šaltinį. 2. Pasirodo toliau parodytas pranešimas. Šis pranešimas pasirodo, kai netinkamai įeina signalas, net jeigu monitorius ir veikia gerai. Šis pranešimas pasirodo, kai neįeina joks signalas. Pavyzdžiui: Šis pranešimas nurodo, kad įvesties signalas neatitinka nustatyto dažnių diapazono. Pavyzdžiui: Kairėje pusėje parodytas pranešimas gali pasirodyti dėl to, kad ką tik įjungtas kompiuteris iš karto nesiunčia signalo. Patikrinkite, ar įjungtas kompiuteris. Patikrinkite, ar gerai prijungtas signalų perdavimo laidas. Perjunkite įvesties signalą. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske). Kai DisplayPort naudojamas įvesties signalui, pabandykite perjungti DisplayPort versiją. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske). Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimo šaltinį. Patikrinkite, ar kompiuteris sukonfigūruotas taip, kad atitiktų monitoriaus skyros ir kadrų skleistinės dažnio reikalavimus (žr Galimos skyros vertės (puslapis 20)). Iš naujo paleiskite kompiuterį. Naudodamiesi grafikos plokštės paslaugų programa pasirinkite atitinkamą nuostatą. Daugiau informacijos ieškokite grafikos plokštės naudotojo vadove. 18 Skyrius 3 Vaizdo nerodymo problema

19 Skyrius 4 Specifikacijos 4-1. Specifikacijų sąrašas Tipas RX560: RX560-AR: Anti-Glare Anti-Reflection Skystųjų kristalų Tipas Spalvos (IPS) ekranas Foninis apšvietimas Šviesos diodai Dydis 54,1 cm (21,3 col.) Skyra (H x V) Ekrano dydis (H x V) 337,9 mm 422,4 mm Atstumas tarp vaizdo 0,165 mm elementų Ekrano spalvos 10 bitų (DisplayPort): 1073,74 mln. spalvų (daug.) 8 bitų (DVI): 16,77 mln. spalvų Žiūrėjimo kampai 178 / 178 (H / V, tipiniai) Rekomenduojamas 500 cd/m 2 ryškumas Atsako laikas (tipinis) 25 ms (juoda -> balta -> juoda) Vaizdo signalai Įėjimo signalo išvadai DisplayPort 1, DVI-D (dviejų jungčių) 1 Išvesties jungtis DisplayPort 1 Horizontalaus nuskaitymo dažnis 31 khz 135 khz Vertikalaus nuskaitymo dažnis Kadrų sinchronizavimo režimas: taškų laikrodis DisplayPort: 59 Hz 61 Hz ( : 69 Hz 71 Hz, : 23 Hz 51 Hz) DVI: 59 Hz 61 Hz ( : 69 Hz 71 Hz, : 24 Hz 51 Hz) 23,5 25,5 Hz, 47,0 51,0 Hz DisplayPort: DVI: 25 MHz 290 MHz 25 MHz 165 MHz 165 MHz 290 MHz (Dviguba jungtis) USB Jungtis Išsiuntimo srauto jungtis 1, gavimo srauto jungtis 2 Standartinė USB specifikacija, versija 2.0 Maitinimas Įėjimas V KS ±10 %, 50 / 60 Hz 0,90 0,40 A Maksimalus energijos ne daugiau kaip 87 W eikvojimas Elektros energijos 1,0 W arba mažiau *1 taupymo veiksena Budėjimo veiksena 1,0 W arba mažiau *2 Skyrius 4 Specifikacijos 19

20 Fizinės savybės Darbinės aplinkos reikalavimai Transportavimo / sandėliavimo aplinkos reikalavimai Matmenys (plotis aukštis gylis) Matmenys (plotis aukštis gylis) (be stovo) Grynasis svoris Grynasis svoris (be stovo) Aukščio reguliavimo diapazonas Pokrypis Pasukimas Sukimasis Temperatūra Drėgnis Oro slėgis Temperatūra Drėgnis Oro slėgis 354,5 mm 476,0 mm 566,0 mm 200,0 mm (pokrypis: 0 ) 354,5 mm 504,7 mm 594,7 mm 264,1 mm (pokrypis: 30 ) 354,5 mm 452,0 mm 78,0 mm Apie 8,1 kg Apie 5,3 kg 90 mm (pokrypis: 0 ) Aukštyn 30, žemyn (pasukite prieš laikrodžio rodyklę iš gulsčios padėties) 0 35 C (32 95 F) % santykinė drėgmė (be kondensacijos) hpa C ( F) % santykinė drėgmė (be kondensacijos) hpa *1 (Kai naudojama DVI įvestis, USB išsiuntimo srauto prievadas nėra prijungtas, Auto Input Detection (auto. įvesties aptik.) : Off (išjungta), Power Save (energijos taupymas) : High (aukšt.), DP Power Save (DP energijos taupymas) : On (įjungta), DisplayPort Version (versija) : 1.1, DDC : Off (išjungta), ir nenustatyta jokia išorinė apkrova *2 Kai neprijungtas išsiuntimo srauto USB, DP Power Save (DP energijos taupymas) : On (įjungta), DisplayPort Version (versija) : 1.1, DDC : Off (išjungta), nenustatyta jokia išorinė apkrova 4-2. Galimos skyros vertės Monitoriui tinkama toliau nurodyta skyra. Skyra (H x V) Vertikaliojo nuskaitymo dažnis DisplayPort DVI : Tinkama Stačiai Gulsčiai Stačiai Gulsčiai Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz - *1 - * Hz *1 - * Hz - * Hz * Hz Hz *1 Tik naudojant DisplayPort version 1.1. *2 Tik naudojant DisplayPort version 1.2. *3 Tik dvigubos jungties signalas. 20 Skyrius 4 Specifikacijos

21 4-3. Pasirinktiniai priedai Toliau nurodytus priedus galima įsigyti atskirai. Naujausios informacijos apie pasirinktinius priedus ir naujausią tinkamą grafikos plokštę ieškokite mūsų interneto svetainėje. Kalibravimo rinkinys Tinklo kokybės valdymo programinė įranga Valymo rinkinys Komfortiškas skaitymo kambarių apšvietimas Ekrano apsauga EIZO RadiCS UX2, vers arba naujesnė EIZO RadiCS Version Up Kit, vers arba naujesnė EIZO RadiNET Pro, vers arba naujesnė EIZO RadiNET Pro Lite, vers arba naujesnė EIZO ScreenCleaner EIZO RadiLight RP-918 Skyrius 4 Specifikacijos 21

22 Priedas Medicininis standartas Būtina užtikrinti, kad galutinė sistema atitiktų standarto IEC reikalavimus. Elektra maitinama įranga gali skleisti elektromagnetines bangas, kurios gali paveikti, riboti arba trikdyti monitoriaus veikimą. Tokią įrangą reikėtų įrengti kontroliuojamoje aplinkoje, kur būtų galima išvengti tokio poveikio. Įrangos klasifikacija -- Apsaugos nuo elektros smūgio tipas: I klasė -- EMC klasė: EN : grupės B klasė -- Medicinos įrenginių klasifikacija (MDD 93/42/EEB): I klasė -- Veikimo būdas: nepertraukiamas -- IP klasė: IPX0 22 Priedas

23 EMS (elektromagnetinio suderinamumo) informacija RadiForce serijos gaminiai turi funkciją, kuri atitinkamai rodo vaizdus. Numatomo naudojimo aplinkos RadiForce serijos gaminiai skirti naudoti profesionaliose sveikatos priežiūros įstaigose, pavyzdžiui, klinikose ir ligoninėse. Toliau nurodytose aplinkose RadiForce serijos gaminių naudoti negalima: Namų sveikatos priežiūros aplinkose Šalia aukšto dažnio chirurginės įrangos, pavyzdžiui, elektrochirurginių peilių Šalia trumpųjų bangų terapinės įrangos Nuo radijo dažnių apsaugotoje patalpoje, kurioje naudojamos medicinos įrangos sistemos, skirtos MRT Apsaugotose vietose, specialiose aplinkose Transporto priemonėse, įskaitant, greitosios pagalbos automobilius Kitose specialiose aplinkose ĮSPĖJIMAS Naudojant RadiForce serijos gaminius reikia imtis specialių atsargumo priemonių, susijusių su EMC ir įrengimu. Turite atidžiai perskaityti šiame dokumente pateiktą EMC informaciją bei skyrių ATSARGUMO PRIEMONĖS ir laikytis instrukcijų, kai montuojate ir naudojate gaminį. Naudokite laidus, pritvirtintus prie gaminio, arba EIZO nurodytus laidus. Naudojant kitus laidus nei tuos, kuriuos šiai įrangai nurodė arba pateikė EIZO, gali padidėti elektromagnetinis spinduliavimas arba sumažėti šios įrangos elektromagnetinis atsparumas ir ji gali veikti netinkamai. Laido ilgis: daug. 3 m. RadiForce serijos gaminių nereikėtų naudoti šalia arba dėti ant kitos įrangos. Jeigu dėti šalia arba ant viršaus būtina, reikia stebėti įrenginį arba sistemą ir įsitikinti, kad jie veikia normaliai būtent tokios sąrankos, kokios juos ketinama naudoti. Naudojant nešiojamąją radijo dažnio ryšio įrangą, laikykite ją daugiau nei 30 cm (12 col.) atstumu nuo bet kokios RadiForce serijos gaminių dalies, įskaitant laidus. Priešingu atveju galimas šios įrangos veiksmingumo sumažėjimas. Asmenys, jungiantys papildomą įrangą prie signalo įėjimo dalies arba signalo išėjimo dalių ir konfigūruoja medicininę sistemą, privalo užtikrinti, kad sistema atitiks standarto IEC/EN reikalavimus. Priedas 23

24 Techniniai aprašymai Elektromagnetinis spinduliavimas RadiForce serijos gaminiai skirti naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. RadiForce serijos gaminių klientas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jie bus naudojami būtent tokioje aplinkoje. Spinduliuotės Atitiktis Elektromagnetinė aplinka rekomendacijos testas Radijo dažnių spinduliuotė CISPR11 / EN grupė RadiForce serijos gaminiuose radijo dažnių energija naudojama tik jų vidiniam veikimui užtikrinti. Todėl radijo dažnių spinduliuotė yra labai nedidelė, ir mažai tikėtina, kad ji galėtų Radijo dažnių spinduliuotė CISPR11 / EN55011 Harmonikų spinduliuotė IEC / EN Įtampos svyravimai / mirgėjimo emisija IEC / EN B klasė D klasė Atitinka trikdyti šalia esančios elektroninės įrangos veikimą. RadiForce serijos gaminiai tinka naudoti bet kokiose patalpose, įskaitant gyvenamąsias ir tas patalpas, kurios yra prijungtos prie viešojo žemos įtampos maitinimo tinklo, iš kurio elektros energija tiekiama gyvenamosios paskirties pastatams. Elektromagnetinis atsparumas RadiForce serijos gaminiai buvo patikrinti taikant toliau pateiktus atitikties lygius pagal profesionalios sveikatos priežiūros įstaigų reikalavimus, nurodytus IEC / EN RadiForce serijos gaminių klientai ir naudotojai turi užtikrinti, kad RadiForce serijos gaminiai naudojami toliau nurodytose aplinkose: Atsparumo testas Elektrostatinė iškrova (ESD) IEC / EN Trumpalaikių elektros trikdžių / pertrūkių IEC / EN Viršįtampiai IEC / EN Įtampos sumažėjimas, trumpi pertrūkiai ir įtampos svyravimai maitinimo įėjimo linijose IEC / EN Elektros energijos dažnio ir magnetinis laukas IEC / EN Bandymo lygis profesionalioms sveikatos priežiūros įstaigoms ±8 kv kontaktinė iškrova ±15 kv oro iškrova ±2 kv elektros perdavimo linijoms ±1 kv įėjimo / išėjimo linijoms ±1 kv iš linijos (-ų) į liniją (-as) ±2 kv iš linijos (-ų) į žemę 0 % U T (100 % sumaž. U T ) 0,5 ciklo ir 1 ciklas 70 % U T (30 % sumaž. U T ) 25 ciklai 0 % U T (100 % sumaž. U T ) 5 sek. 30 A/m (50 / 60 Hz) Atitikties lygis ±8 kv kontaktinė iškrova ±15 kv oro iškrova ±2 kv elektros perdavimo linijoms ±1 kv įėjimo / išėjimo linijoms ±1 kv iš linijos (-ų) į liniją (-as) ±2 kv iš linijos (-ų) į žemę 0 % U T (100 % sumaž. U T ) 0,5 ciklo ir 1 ciklas 70 % U T (30 % sumaž. U T ) 25 ciklai 0 % U T (100 % sumaž. U T ) 5 sek. Elektromagnetinė aplinka rekomendacijos Grindys turi būti medinės, betoninės arba klotos keramikinėmis plytelėmis. Jeigu grindys dengtos sintetine medžiaga, drėgnis turi būti bent 30 %. Maitinimo tinklo elektros energijos kokybė turi būti įprasta komercinei ar gydomajai institucijai. Maitinimo tinklo elektros energijos kokybė turi būti įprasta komercinei ar gydomajai institucijai. Maitinimo tinklo elektros energijos kokybė turi būti įprasta komercinei ar gydomajai institucijai. Jeigu RadiForce serijos gaminio naudotojui reikia, kad jis nenustotų veikęs esant maitinimo pertrūkiui, rekomenduojama RadiForce serijos gaminį maitinti iš nepertraukiamo energijos šaltinio arba akumuliatoriaus. 30 A/m Elektros energijos dažnio ir magnetinio lauko lygis turi būti būdingas įprastai komercinei ar ligoninės aplinkai. Naudojimo metu gaminį reikia laikyti mažiausiai 15 cm atstumu nuo elektros energijos dažnio ir magnetinio lauko šaltinio. 24 Priedas

25 Elektromagnetinis atsparumas RadiForce serijos gaminiai buvo patikrinti taikant toliau pateiktus atitikties lygius pagal profesionalios sveikatos priežiūros įstaigų reikalavimus, nurodytus IEC / EN RadiForce serijos gaminių klientai ir naudotojai turi užtikrinti, kad RadiForce serijos gaminiai naudojami toliau nurodytose aplinkose: Atsparumo testas Bandymo lygis profesionalioms sveikatos priežiūros įstaigoms Atitikties lygis Elektromagnetinė aplinka rekomendacijos Nešiojamosios ir mobiliosios aukštadažnės ryšio įrangos nereikėtų naudoti būnant arčiau bet kurios RadiForce serijos gaminio dalies, įskaitant laidus, negu rekomenduojamas atstumas, apskaičiuotas pagal lygtį, kuri taikoma siųstuvo dažniui. Trikdžiai, kuriuos paskatino radijo dažnių laukai IEC / EN Vrms nuo 150 khz iki 80 MHz 6 Vrms ISM juostos nuo 150 khz iki 80 MHz Rekomenduojamas atstumas 3 Vrms d = 1,2 P 6 Vrms Spinduliuojami radijo dažnių laukai IEC / EN V/m nuo 80 MHz iki 2,7 GHz 3 V/m d = 1,2 P, nuo 80 MHz iki 800 MHz d = 2,3 P, nuo 800 MHz iki 2,7 GHz P yra maksimali atiduodamoji vardinė siųstuvo galia vatais (W), nustatyta siųstuvo gamintojo, o d yra rekomenduojamas atstumas metrais (m). Fiksuotųjų radijo dažnių siųstuvų skleidžiami laukai, nustatyti atliekant elektromagnetinį įrengimo vietos tyrimą a), turi būti silpnesni už kiekvieno dažnių diapazono atitikties lygį b). Netoli įrangos, pažymėtos toliau nurodytu ženklu, gali atsirasti trukdžių. 1 pastaba U T tai kintamosios elektros srovės įtampa prieš taikant testavimo lygį. 2 pastaba Esant 80 ir 800 MHz dažniui, taikomas aukštesnis dažnių diapazonas. 3 pastaba Gairės dėl trikdžių, kuriuos sukelia arba spinduliuoja radijo dažnių laukai, visose situacijose gali būti netaikomos. Elektromagnetinį sklidimą veikia absorbcija ir atspindžiai nuo įvairių konstrukcijų, objektų ir žmonių. 4 pastaba ISM juostos nuo 150 khz iki 80 MHz yra nuo 6,765 MHz iki 6,795 MHz, nuo 13,553 MHz iki 13,567 MHz, nuo 26,957 MHz iki 27,283 MHz ir nuo 40,66 MHz iki 40,70 MHz. a) Fiksuotųjų siųstuvų, tokių kaip bazinės stotys, skirtos radijo (mobiliesiems arba belaidžiams) telefonams, mobiliajam radijui, mėgėjiškam radijui, radijo transliacijoms AM ir FM bangomis bei televizijos transliacijoms, sukuriamo lauko stiprio teorinėmis priemonėmis tiksliai prognozuoti neįmanoma. Norint įvertinti fiksuotųjų radijo dažnių siųstuvų elektromagnetinę aplinką reikėtų atlikti elektromagnetinį įrengimo vietos tyrimą. Jeigu toje vietoje, kur ketinama naudoti RadiForce serijos gaminį, išmatuotas lauko stipris viršija pirmiau nurodytą taikytiną radijo dažnių atitikties lygį, būtina stebėti, ar RadiForce serijos gaminys veikia normaliai. Jeigu pastebima nukrypimų nuo normos, gali tekti imtis papildomų priemonių, pavyzdžiui, pareguliuoti RadiForce serijos gaminio padėtį arba gaminį perkelti į kitą vietą. b) Jeigu dažnis viršija 150 khz 80 MHz diapazoną, lauko stipris neturėtų viršyti 3 V/m. Priedas 25

26 Rekomenduojamas atstumas tarp nešiojamosios ar mobiliosios aukštadažnės ryšio įrangos ir RadiForce serijos gaminio RadiForce serijos gaminiai skirti naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje skleidžiamų radijo dažnių sukeliami trikdžiai yra kontroliuojami. RadiForce serijos gaminių klientas ar naudotojas gali padėti išvengti elektromagnetinių trukdžių išlaikydamas minimalų atstumą tarp nešiojamosios ar mobiliosios aukštadažnės ryšio technikos (siųstuvų) ir RadiForce serijos gaminių. Buvo patvirtintas toks atsparumas, kai arti yra radijo dažnio belaidžio ryšio įrenginių: Bandymų dažnis (MHz) Dažnių juostos plotis a) (MHz) Paslauga a) Moduliacija b) galia Maksimali (W) TETRA 400 Impulsų moduliacija b) 18 Hz GMRS 460, FRS LTE 13, 17 juosta Impulsų GSM 800 / 900, TETRA 800, iden 820 CDMA 850, LTE 5 juosta GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE 1, 3, 4, 25 juosta; UMTS Bluetooth, WLAN, b/g/n, RFID 2450, LTE 7 juosta FM ±5 khz nuokrypis 1 khz sinusas moduliacija b) 217 Hz Impulsų moduliacija b) 18 Hz Impulsų moduliacija b) 217 Hz Impulsų moduliacija b) 217 Hz WLAN a/n Impulsų moduliacija b) 217 Hz Minimalus atstumas (m) a) Kai kurių paslaugų atveju įtraukti tik aukštynkryptės linijos dažniai. b) nešlys yra moduliuojamas naudojant 50 % darbo ciklo kvadratinį bangos signalą. IEC / EN60601 bandymo lygis (V/m) 1,8 0, , ,2 0, , , , ,2 0,3 9 9 Atitikties lygis (V/m) RadiForce serijos gaminiai skirti naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje skleidžiamų radijo dažnių sukeliami trikdžiai yra kontroliuojami. Kitos nešiojamosios ir mobiliosios RF ryšio technikos (siųstuvų) atveju minimalus atstumas tarp nešiojamosios ar mobiliosios aukštadažnės ryšio technikos (siųstuvų) ir RadiForce serijos gaminių, kaip rekomenduojama toliau, pagal maksimalią atiduodamąją ryšio įrangos galią. Siųstuvo vardinė maksimali atiduodamoji galia (W) 150 khz 80 MHz d = 1,2 P Saugus atstumas pagal siųstuvo virpesių dažnį (m) MHz d = 1,2 P nuo 800 MHz iki 2,7 GHz d = 2,3 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, Jeigu siųstuvo vardinė maksimali atiduodamoji galia čia nenurodyta, rekomenduojamą atstumą d, matuojamą metrais (m), galima apskaičiuoti pagal lygtį, kuri taikoma siųstuvo dažniui, kur P yra maksimali atiduodamoji vardinė siųstuvo galia vatais (W), nustatyta siųstuvo gamintojo. 1 pastaba Esant 80 ir 800 MHz dažniui, taikomas didesnis dažnių diapazonui taikytinas atstumas. 2 pastaba Šios rekomendacijos tinka ne visomis aplinkybėmis. Elektromagnetinį sklidimą veikia absorbcija ir atspindžiai nuo įvairių konstrukcijų, objektų ir žmonių. Laidas Signalų perdavimo laidas: PP300 3 m Signalų perdavimo laidas: DD300DL 3 m USB laidas UU300 3 m Maitinimo laidas (įžemintas) 3 m Ilgis 26 Priedas

27 Copyright 2017 EIZO Corporation. All rights reserved. 1st Edition-July, V26853A1 (IFU-RX560)

RadiForce MX194 Naudojimo instrukcijos

RadiForce MX194 Naudojimo instrukcijos Naudojimo instrukcijos Spalvotas skystųjų kristalų monitorius Svarbu Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo instrukcijas ir Įrengimo vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu eksploatavimu.

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

audojiovadovasl

audojiovadovasl audojiovadovasl Autorinės teisės 2018 Align Technology, Inc. Visos teisės saugomos. Šiame vadove pateikta informacija gali būti keičiama be įspėjimo. Šiame vadove aprašyta aparatinė ir programinė įranga

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA UPORABO ²ÍÑÒĞÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ² NAUDOJIMO VADOVAS

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaičius Vardinė talpa C N = C 10 ; C 20 : 10 val.; 20 val.

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema

LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema Turinys Techninės specifikacijos...4 Apsaugos sistemos PITBULL ALARM PRO komponentai...5 1. TRUMPAS 7 ŽINGSNIŲ PASIRENGIMO VADOVAS...6 APŽVALGA...6

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninė televizija po analoginės išjungimo. Kas mūsų laukia? Mindaugas Žilinskas Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius 2012 1 Slide Turinys 1.

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

Acer Incorporated

Acer Incorporated WĘC Public Relations Jan Trzupek Tel. +48 730 954 282 Mail: jtrzupek@wec24.pl Naujienų pristatymas Acer išleidžia du viename nešiojamąjį kompiuterį Switch Alpha 12 su Liquid- Cooled technologija Informacijos

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Microsoft Word - SDH2.doc

Microsoft Word - SDH2.doc PATVIRTINTA AB Lietuvos geleţinkeliai Geleţinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2009-11-30 įsakymu Nr. Į (DI-161) SDH SĄSAJOS TECHNINIS APRAŠAS TURINYS I. BENDROJI DALIS... 4 II. TAIKYMO SRITIS...

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau