MINISTERIJOS 2017 m. veiklos ataskaita ( Nr )

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MINISTERIJOS 2017 m. veiklos ataskaita ( Nr )"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA 217 METŲ VEIKLOS ATASKAITA ( Nr ) Vilnius 218 m.

2 2 TURINYS TURINYS I SKYRIUS. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Pirmasis strateginis tikslas ir efekto vertinimo kriterijų vykdymas Efekto kriterijus E-1-1 Kasmetinis keleivių vežimas visomis transporto rūšimis (mln. kel.) Efekto kriterijus E-1-2 Kasmetinis krovinių vežimas visomis transporto rūšimis (mln. t) Efekto kriterijus E-1-3 Gyventojų, kurie nuolat naudojasi internetu, dalis procentais Efekto kriterijus E-1-4 Transporto paslaugų eksporto apimtis (mln. Eur) Efekto kriterijus E-1-5 Žuvusiųjų keliuose skaičius 1 mln. gyventojų per metus Efekto kriterijus E-1-6 Transporto sektoriuje sukuriama bendroji pridėtinė vertė (mln. Eur) Efekto kriterijus E-1-7 Aptarnautų keleivių skaičius tarptautiniuose oro uostuose (tūkst. kel.) Antrasis strateginis tikslas ir efekto vertinimo kriterijaus vykdymas Efekto kriterijus E-2-1 Gyventojų, kurie naudojosi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis (proc.) II SKYRIUS. VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS Kryptis. Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, kokybės užtikrinimas Darbas. Ekologiško ir daugiarūšio viešojo transporto sistemos sukūrimas ir tam būtinos infrastruktūros įdiegimas Kryptis. Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas Darbas. Viešojo sektoriaus įstaigų vidinių procesų optimizavimas Darbas. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas Darbas. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas Kryptis: Infrastruktūros jungčių su ES plėtra Darbas. Strateginės ekonominės infrastruktūros plėtra Darbas. Darnios susisiekimo infrastruktūros plėtojimas Kryptis. Viešojo saugumo stiprinimas ir bausmių vykdymo sistemos modernizavimas Darbas. Žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičiaus mažinimas, diegiant inovatyvias prevencijos ir kontrolės sistemas... 26

3 3 I SKYRIUS. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Susisiekimo ministerijos (toliau Ministerija) misija kurti saugų ir visuomenės lūkesčius tenkinantį susisiekimą; vizija integrali, saugi, inovatyvi susisiekimo sistema visuomenei. Susisiekimo ministro valdymo sritys transporto sistemos funkcionavimas: keleivių ir krovinių vežimas geležinkelių, kelių, jūrų, vidaus vandenų, oro transportu, visų rūšių transporto infrastruktūros plėtra, visų rūšių transporto saugus eismas, kombinuotasis vežimas, transporto tranzitas ir logistika; elektroniniai ryšiai ir paštas: elektroninių ryšių ir pašto paslaugų infrastruktūros plėtra; informacinės visuomenės plėtra. Susisiekimo sistema turi didelę įtaką vidaus rinkai ir piliečių, besinaudojančių laisve keliauti, dirbti ir konkuruoti bendroje Europos Sąjungos (toliau ES) rinkoje, gyvenimo kokybei, verslo plėtrai. Visų Baltijos jūros regiono šalių ekonomikoms transportas turi didelę teigiamą įtaką: galimybė aptarnauti tarptautinius krovinių srautus, teikti pridėtinės vertės logistikos paslaugas skatina šalies transporto ir logistikos įmones tinkamai pasirengti tarptautinei konkurencijai, o kartu ir bendradarbiauti vykdant regioninius projektus. Ministerija, prisidėdama prie Lietuvos ūkio konkurencingumo didinimo, užtikrinant aukštą investavimo lygį, 217 m. tęsė projekto Rail Baltica įgyvendinimo veiklas buvo atliekamos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus europinės geležinkelio vėžės nuo Kauno iki Lietuvos/Latvijos valstybių sienos specialųjį planą, buvo vykdyti viešieji pirkimai rangos darbams vykdyti ir kt. Taip pat tęsė automobilių kelių jungties Via Baltica plėtrą ir modernizavimą 217 m. rekonstruota 9,75 km kelio ruožo Kaunas Marijampolė Suvalkai, 11,53 km Panevėžio aplinkkelio ruožo, pradėti vykdyti kiti kelių rekonstrukcijos investiciniai projektai, kuriuos užbaigus padidės eismo saugumas, sumažės avaringumas ir transporto priemonių naudotojų eksploatacinės išlaidos, sumažės kelio priežiūros ir taisymo sąnaudos, sutrumpės kelionės laikas, bus sudarytos patogios sąlygos tiek tranzitiniam, tiek ir vietiniam transporto eismui. Ministerija taip pat vykdė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto konkurencingumo didinimo ir kitus pagrindinius darbus. Išsamesnė informacija apie svarbiausius darbus pateikta antroje šios ataskaitos dalyje. Ministerija, siekdama užtikrinti optimalų transporto, ryšių sistemos institucijų valdymą ir informacinės visuomenės plėtros politiką ir atsižvelgdama į Ekonominės bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas peržiūrėti valstybės valdomų įmonių teisines formas, įskaitant valstybės įmonių pertvarkymą į bendroves, ir racionalizuoti sektorius, kuriuose veikia didelis skaičius tą pačią veiklą vykdančių valstybės valdomų įmonių, 217 m. baigė 11 kelių priežiūros funkcijas vykdančių valstybės įmonių reorganizavimo procedūras. Valstybės įmonės buvo reorganizuotos į vieną įmonę valstybės įmonę Kelių priežiūra. Preliminariais skaičiavimais, ši valstybės įmonių pertvarka leis sutaupyti iki 8,5 milijonų eurų per metus, kuriuos bus galima naudoti kokybiškesnei ir efektyvesnei kelių priežiūrai. 217 m. Ministerija, siekdama sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti biudžetinių įstaigų veiklą, racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius, gerinti administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, reorganizavo tris transporto saugos institucijas, kurių veiklos vizijos buvo vienodos, funkcijos panašios, skyrėsi tik veiklos sritis Valstybinę geležinkelių inspekciją prie Susisiekimo ministerijos (toliau VGI), Lietuvos saugios laivybos administraciją (toliau LSLA) ir Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos (toliau VKTI), ir sujungė į vieną įstaigą Lietuvos transporto saugos administracija (toliau LTSA), kuri veiklą pradėjo nuo 217 m. gruodžio 1 d. Ministerija, siekdama didinti viešajam valdymui skiriamų išteklių valdymo efektyvumą, 217 m. daug dėmesio skyrė procesų valdymo tobulinimui, veiklos efektyvumui didinti. Buvo aktyviai diegiami LEAN sistemos metodai, kurie leido lėtus, ištekliams imlius procesus pakeisti į rezultatus orientuotą veiklą. Ministerijoje buvo optimizuotas dokumentų paieškos, saugojimo ir jų rengimo procesas, t. y. pradėjus sėkmingai naudotis elektroniniais dokumentais, kurie pasirašomi elektroniniu parašu, net 95 proc. sumažėjo vidaus ir siunčiamų popierinių dokumentų. Šių dokumentų parengimo laikas Ministerijoje sutrumpėjo 4 kartus, 1 teisės aktų rengimo sąnaudos sumažėjo nuo 44 tūkst. Eur iki 11 tūkst. Eur.

4 4 217 m. Ministerija įgyvendino 2 strateginius tikslus: 1 strateginis tikslas siekti, kad būtų sukurta moderni, subalansuota, saugi, nekenksminga aplinkai susisiekimo sistema kaip regioninis intermodalinis transporto centras, kuri efektyviai tenkintų gyventojų ir verslo poreikius. Šiam strateginiam tikslui pasiekti buvo įgyvendinamos 5 programos. 2 strateginis tikslas siekti, kad Lietuvoje būtų sukurta moderni informacinė visuomenė, kurios nariai savo veiklą grindžia informacija, žinojimu ir naujausių informacinių ir ryšių technologijų teikiamomis galimybėmis. Šio tikslo buvo siekiama įgyvendinant 1 programą. 217 m. programoms įgyvendinti iš viso buvo skirta ,4 tūkst. Eur, iš jų viršplaninės lėšos sudarė ,1 tūkst. Eur. Skirti asignavimai panaudoti 73,4 proc. (1 lentelė). 1 lentelė. Strateginius tikslus įgyvendinančios programos ir 217 metų Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų panaudojimas. Programos kodas Programos pavadinimas Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) Patvirtintas planas 1 Patikslintas planas 2 Faktiškai panaudota (kartu su kreditoriniu įsiskolinimu) Panaudojimo dalis nuo patikslinto plano (proc.) 1 8 Transporto ir ryšių politikos ,5 29,5 įgyvendinimas Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama ,4 16,3 1 9 Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas ,1 * ,4 85,8 Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama ,6 36,2 1 1 Susisiekimo vandens keliais ** 3 947,9 2,9 užtikrinimas Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama Susisiekimo geležinkeliais ** ,3 45,4 užtikrinimas Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama ,2 38, Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas , , 8,5 Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama ,4 87,6 2 1 Informacinės visuomenės plėtra ,4 12,5 Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama , 9,5 IŠ VISO: , ,5 73,4 Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama ,6 28,8 Šaltinis: Ministerijos suvestiniai duomenys * Programai Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas įgyvendinti iš viso buvo skirta ,1 tūkst. Eur, iš kurių tūkst. Eur sudarė paskirsčius 217 m. Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto patvirtintus asignavimus pagal programas, ,1 tūkst. Eur suma sudarė Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau LAKD), LTSA ir Pasienio kontrolės punktų direkcijai prie Susisiekimo ministerijos skirtos viršplaninės lėšos. Taip pat 217 m. Finansų ministerija 3 papildomam darbo užmokesčiui buvo skyrusi 31,9 tūkst. Eur. ** Sujungus VGI, LSLA ir VKTI į vieną įstaigą LTSA, atsirado poreikis perskirstyti skirtus asignavimus tarp programų, VGI ir LSLA veiklai skirti asignavimai buvo prijungti prie VKTI skirtų asignavimų. Tokiu būdu ir susidarė vidutiniškai apie 6 proc. skirtumas tarp patikslinto ir patvirtinto programoms įgyvendinti skirtų asignavimų plano. Analizuojant lėšų panaudojimą pagal programas, matyti, kad daugiausiai (86 proc.) lėšų skiriama ir panaudojama įgyvendinant Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas programą. 1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 232 redakcija 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 94 ir nutarimas Nr. 129, kartu su viršplaninėmis ir kitomis papildomai skirtomis lėšomis 3 Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-12 skirtos papildomos lėšos darbo apmokėjimui

5 5 217 m. mažiausiai lėšų panaudota įgyvendinant Informacinės visuomenės plėtra (12 proc.), Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas (21 proc.) ir Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas (29 proc.) programas. Programų įgyvendinimas finansuojamas iš 4 finansavimo šaltinių (4 pav.), iš kurių didžiausią dalį (56 proc.) sudaro Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšos, ES ir bendrojo finansavimo lėšos (37 proc.). Nors 217 m. ES ir bendrojo finansavimo lėšų Ministerija panaudojo tik 28,8 proc., tačiau lyginant su kitomis ministerijomis Ministerija daugiausiai panaudojo ES lėšų investicijoms. Įvertinus visas aplinkybes rizikos, kad ES lėšos iki finansavimo laikotarpio pabaigos (iki 223 m.) nebus panaudotos, nėra. 1 pav. 217 m. asignavimų panaudojimas pagal finansavimo šaltinius (mln. Eur) ,1% 5,9 331,1 28,8% 49,5 95,5 1,5% 499,5 51,8 Biudžeto lėšos ES ir BF lėšos KPPP lėšos Pajamų įmokų lėšos IŠ VISO: 7,3% Planas, mln. Eur Faktas, mln. Eur Panaudojimo % 3 2,1 884,5 73,4% 648,9 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Šaltinis: Ministerijos suvestiniai duomenys Pagrindinės ES ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudojimo priežastys yra šios: - užtrukusios (sustabdytos, nutrauktos) viešųjų pirkimų procedūros; - daliai savivaldybių administracijų, apsisprendus teikti tik galutinius mokėjimų prašymus mokėjimui gauti, planuotų panaudoti lėšų panaudojimas nusikėlė į 218 m. ir vėlesnius metus; - priimtas sprendimas investicinių projektų Vilniaus mazgo elektrifikavimas, Kaišiadorių Radviliškio ruožo elektrifikavimas, Radviliškio Klaipėdos ruožo elektrifikavimas pirkimus sujungti į vieną bendrą pirkimą, kuris buvo paskelbtas tik 217 m. gruodžio 22 d.; - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 217 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 185 buvo atnaujinta ir nauja redakcija išdėstyta Informacinės visuomenės plėtros metų programa Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė, kur sudarytos sąlygos tęsti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo darbus, kurie buvo sustabdyti. Ministerijos strateginių veiklos tikslų pasiekimas vertinamas 8 efekto vertinimo kriterijais (2 pav.), kurių vidutinis įgyvendinimas 217 m. siekė apie 16,4 proc. 2 pav. Efekto vertinimo kriterijų pasiekimas 217 m. 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 41,5 95,9% 384,9 11,9% 1,3% 119,8 132, , ,1% 19,5% 15,1% 4258, , ,2% ,5 14,4% E-1-1 Kasmetinis keleivių vežimas visomis transporto rūšimis (mln. kel.) E-1-2 Kasmetinis krovinių vežimas visomis transporto rūšimis (mln. t) E-1-3 Gyventojų, kurie nuolat naudojasi internetu, dalis procentais E-1-4 Transporto paslaugų eksporto apimtis (mln. Eur) E-1-5 Žuvusiųjų keliuose skaičius 1 mln. gyventojų per metus E-1-6 Transporto sektoriuje sukuriama bendroji pridėtinė vertė, (mln. Eur) E-1-7 Aptarnautų keleivių skaičius tarptautiniuose oro uostuose (tūkst. kel.) E-2-1 Gyventojų, kurie naudojosi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, proc. Planas Faktas Įvykdymo% Šaltinis: Ministerijos suvestiniai duomenys

6 6 Iš viso Ministerijos strateginius tikslus įgyvendina 12 programų vykdytojų, kurių iškeltų tikslų pasiekimas įvertinamas rezultato vertinimo kriterijų, o uždavinių produkto vertinimo kriterijų įvykdymu. Bendras visų rezultatų vertinimo kriterijų vidutinis įvykdymas 93,9 proc., o produkto 86,4 proc. (2 lentelė). 2 lentelė. 217 m. vykdytų programų rezultato ir produkto kriterijų vidutinis įvykdymas Eil. Programos pavadinimas Tikslų Rezultatas Produktas Nr. skaičius Skaičius Vidutinis įvykdymo % Skaičius Vidutinis įvykdymo % Pirmasis strateginis tikslas siekti, kad būtų sukurta moderni, subalansuota, saugi, nekenksminga aplinkai susisiekimo sistema kaip regioninis intermodalinis transporto centras, kuri efektyviai tenkintų gyventojų ir verslo poreikius 1. Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas 3. Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas Civilinės aviacijos veiklos priežiūra ir skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas Antrasis strateginis tikslas siekti, kad Lietuvoje būtų sukurta moderni informacinė visuomenė, kurios nariai savo veiklą grindžia informacija, žinojimu ir naujausių informacinių ir ryšių technologijų teikiamomis galimybėmis 6. Informacinės visuomenės plėtra ,1 7 11,8 IŠ VISO: , ,4 Šaltinis: Ministerijos suvestiniai duomenys Ministerijos programų rezultato ir produkto vertinimo kriterijai vykdomi nuosekliai, jų pasiekimai yra susijęs su investicinių projektų, kurie finansuojami ES lėšomis, įgyvendinimu. Apibendrinant, iš esmės galime teigti, kad 217 m. nors skirti asignavimai nebuvo pilnai panaudoti, abu Ministerijos strateginiai tikslai pasiekti. Tikslų pasiekimą rodantys efekto kriterijai (2 pav.) įvykdyti ir viršyti. Ministerijos kiekvieno efekto kriterijaus pasiekimo aprašymai pateikiami toliau tekste pagal kiekvieną Ministerijos strateginį tikslą atskirai. 1. Pirmasis strateginis tikslas ir efekto vertinimo kriterijų vykdymas Pirmasis strateginis tikslas siekti, kad būtų sukurta moderni, subalansuota, saugi, nekenksminga aplinkai susisiekimo sistema kaip regioninis intermodalinis transporto centras, kuri efektyviai tenkintų gyventojų ir verslo poreikius vertinamas 7 efekto vertinimo kriterijais. Pirmam strateginiam tikslui pasiekti Ministerija įgyvendino 5 programas: Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas ; Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas ; Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas ; Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas ; Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas.

7 Efekto vertinimo kriterijus E-1-1 Kasmetinis keleivių vežimas visomis transporto rūšimis (mln. kel.) Kasmetinė keleivių vežimas visomis transporto rūšimis dinamika pateikiama 3 pav. Išankstiniais duomenimis 217 m. keleivių visomis transporto rūšimis vežta 3,4 mln. keleivių mažiau nei buvo planuota, bet 11,9 mln. keleivių daugiau nei faktiškai vežta 216 m. 218 m. planuojama vežti 4,2 proc. keleivių daugiau, tačiau dėl mažėjančio Lietuvos gyventojų skaičiaus 4, reikšmingo augimo neplanuojama. 3 pav. Kasmetinė keleivių vežimo visomis transporto rūšimis dinamika, mln. kel m. 216 m. 217 m. 218 m. 219 m. 22 m. Planas 397,2 43,5 44, ,2 42,5 Faktas 41,1 386,2 398,1 ES vidurkis 151 * Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 5, ES statistikos tarnyba Eurostat (*tik autobusais ir geležinkelių transportu vežti keleiviai, 216 m. duomenų nėra) Eurostato duomenimis (214 m.) vidutiniškai visose 28 ES šalyse 83,4 proc. visų keleivių vežama sausumos transportu, iš kurių geležinkelių transportu 7,7 proc., kuris tolygiai kiekvienais metais auga. Daugiausiai keleivių geležinkelių transportu pervežama Prancūzijoje ir Vokietijoje kartu paėmus, t. y. apie 42 proc. visų kelionių šiose šalyse vykdoma ES nacionaliniais geležinkeliais ir 72 proc. kelionių tarptautiniais tinklais 6. Analizuojant keleivių vežimą pagal transporto rūšis Lietuvoje vidutiniškai apie 98 proc. keleivių vežama kelių transportu, apie 2 proc. kitomis transporto rūšimis oro, geležinkelių ir vandens transportu. 218 m. siekiama daugiau nei 217 m. pervežti keleivių oro ir geležinkelių transportu (4 pav.) 4 pav. Keleivių vežimo pagal transporto rūšis dinamika, mln. kel m. 216 m. 217 m. 218 m. planuojama reikšmė 4,2 4,4 4, ,8 39, ,7,7,8 1,5 2,4 2,2 2,4 2,5 378,9 Oro transporto Vandens transportu Geležinkelių tranportu Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Kelių transportu Nors kelių transporto sektoriuje faktiškai pervežta keleiviu 3 proc. daugiau nei 216 m., tačiau keleivių pervežimai visomis transporto rūšimis 217 m. pilnai nepasiekti. Nedidelį faktinį keleivių skaičiaus sumažėjimą, lyginant su planu, lėmė augantis nuosavų automobilių skaičius, emigracija, konkurencija su kitos rūšies transporto paslaugas teikiančiais vežėjais. Sėkmingai įgyvendinami vandens ir geležinkelių transporto rūšių infrastruktūros kūrimo, jos gerinimo investiciniai projektai lemia keleivių pervežimo šiomis transporto rūšimis augimą. Keleivių geležinkelių transportu vežimas augo 14 proc. lyginant 215 m. faktiškai pervežtų keleivių skaičių su 4 Lietuvos Statistikos departamento duomenimis Lietuvos gyventojų skaičius 215 m. buvo 29491, 216 m , 217 m gyventojas; vidutinis mažėjimas apie 35 tūkst. gyventojų per metus. 5 Toliau tekste visuose grafikuose 217 m. duomenys yra išankstiniai duomenys, Eurostat tarnyba 217 m. duomenų neskelbia. 6

8 8 217 m. Keleivių vežimo geležinkelių transportu srautai padidėjo užbaigus pirmosios Rail Baltica geležinkelio atkarpos statybos darbus, atkūrus keleivinį traukinių eismą maršrutuose Kaunas Kybartai ir Kaunas Kazlų Rūda Marijampolė. Labiausiai 217 m. augo maršrutais Kaunas Šiauliais Kaunas (14,7 proc.), Vilnius Šiauliai Vilnius (14,4 proc.), Vilnius Klaipėda Vilnius (11,7 proc., Radviliškis Mažeikiai Radviliškis (1,8 proc.) važiavusių keleivių skaičius Efekto vertinimo kriterijus E-1-2 Kasmetinis krovinių vežimas visomis transporto rūšimis (mln. t) Lietuva yra labai patraukli šalis krovinių vežimo paslaugomis užsiimančioms bendrovėms. Iš Lietuvos per 3 dienas bet kokiu transportu įmanoma tolimesnė krovinio distribucija į visus ES taškus. Lietuvos transporto ir logistikos sektorius efektyviai gali aptarnauti ne tik rinkas Rytų Vakarų kryptimi, bet ir Šiaurės Pietų kryptimi, apimant Baltarusiją, Ukrainą bei Centrinės Europos šalis (Lenkiją, Čekiją, Slovakiją ir kt.). Išankstiniais duomenimis 217 m. krovinių visomis transporto rūšimis vežta 16,5 proc. daugiau ne buvo planuota, o palyginus su 215 m. krovinių vežimo kriterijus padidėjo 16 proc. Kasmetinio krovinių vežimo visomis transporto rūšimis dinamika pateikiama 5 pav. Apie 7 proc. visų gabenamų krovinių sudaro tarptautiniai pervežimai, kuriuos daugiausiai lemia kaimyninių šalių politika pervežimų klausimais, ekonominiai pokyčiai regione, pasaulinių rinkų tendencijos ir kt. Atsižvelgiant į tai, krovinių pervežimų augimas ateinančiais laikotarpiai planuojamas labai atsargiai. 5 pav. Kasmetinio krovinių vežimo visomis transporto rūšimis dinamika, mln.t m. 216 m. 217 m. 218 m. 219 m. 22 m. Planas 14,3 113, ,9 118,1 118,4 Faktas 114,5 118,6 132,8 * ES vidurkis 594 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, ES statistikos tarnyba Eurostat (* krovinių vežimas tik kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu,216 m. duomenų nėra) Analizuojant krovinių vežimą pagal transporto rūšis Lietuvoje daugiausiai krovinių vežama kelių transportu vidutiniškai apie 54 proc. visų vežamų krovinių. Geležinkelių transportu apie 41 proc., vandens transportu apie 5,3 proc., oro transportu apie,1 proc. (6 pav.). 6 pav. Krovinių vežimo pagal transporto rūšis dinamika, mln. t. 73,4 63,6 58,6 52,6 48,1 47,7 5 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 6,7,5,4,4 7,1 6,8 6,4 6,4 Geležinkelių transportu Kelių transportu Vandens transportu 215 m. 216 m. 217 m. 218 m. Oro transportu Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Realiai krovinių vežimas augo visomis transporto rūšimis, išskyrus oro transportą. Krovinių vežimo kelių transportu augimą 15 proc., lyginant su 216 m. faktiškai vežtų kelių transportu krovinių kiekiu, lėmė atsigaunantis krovinių vežimas susisiekime su Rusija ir vežėjų, įsitvirtinusių Europos šalių rinkose,

9 9 rezultatai. Tam labai didelę reikšmę turi tai, kad Lietuvoje yra sukurta patogi, moderni, saugi subalansuota, draugiška aplinkai susisiekimo keliais infrastruktūra, kurios plėtra ir modernizavimu rūpinasi LAKD. 217 m. LAKD tęsė Transeuropinio tinklo kelio E67 Via Baltica plėtros projektų įgyvendinimą. Iš viso 217 m. buvo nutiesta, rekonstruota ar sutaisyta 811 km kelių, suremontuota 16 tiltų, rekonstruotos 5 sankryžos. AB Lietuvos geležinkeliai vežamų krovinių rodiklių augimą 217 m. lėmė sėkmingai pradėta vykdyti strateginė veiklos pertvarka. AB Lietuvos geležinkeliai" yra vienas iš geriausių tranzito garantų ir vežėjas centrinėje Europoje. Lietuva turi 152 mm ir 1435 mm vėžes, todėl gali pristatyti krovinį į reikiamą valstybę. Krovinių vežimas geležinkeliais 1435 mm pločio vėže šiuo metu organizuojamas visoje Europoje į Vakarus nuo Suomijos, Baltijos valstybių, Baltarusijos ir Ukrainos, išimtis sudaro tik Ispanija, Portugalija ir Airija. AB Lietuvos geležinkeliai" siekia pagerinti vežimo procesus Skandinavijos, Turkijos, Kinijos, Vakarų Europos kryptimis. Taip pat AB Lietuvos geležinkeliai, siekdami modernizuoti ir plėsti geležinkelių transporto infrastruktūrą, gerinti eismo koordinavimą, 217 m. tęsė sudėtingų Rail Baltica investicinių projektų įgyvendinimą, atitinkamų geležinkelio kelių elektrifikavimo, IXB koridoriaus antrojo kelio statybos darbus ir kt. Palyginus su kitomis Baltijos regiono šalimis, AB Lietuvos geležinkeliai 217 m. vežė 2 proc. daugiau krovinių nei Latvija, 4 kartus daugiau nei Estija (7 pav.) 7 pav. Krovinių vežimai geležinkelių transportu palyginimas su kitomis Baltijos regiono šalimis, mln. t 216 m. 217 m. -8.4% 52,6 47,8 47,7 +1,3% 43,8 12,5 12,4 -,5% Estija Latvija Lietuva Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, ES statistikos tarnyba Eurostat Daugiau nei 5 proc. visų krovinių yra vežama per Klaipėdos jūrų uostą. Todėl labai didelę reikšmę turi modernus ir sėkmingai funkcionuojantis jūrų uoste transporto ir pramonės kompleksas, kuris užtikrina greitą ir saugų krovinių perkrovimą. Klaipėdos uosto infrastruktūra (krantinės, privažiuojamieji keliai, geležinkelio keliai, laivybos kanalas, bangolaužiai (molai) yra neatsiejama Klaipėdos uosto transporto mazgo dalis, kurios modernizavimas ir plėtra sudaro palankias sąlygas nacionalinei ekonomikai augti, jos pridėtinei vertei kurti, esamoms įmonėms plėstis ir naujoms įmonėms steigtis. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau KVJUD) 217 m. pasiekė puikių veiklos rezultatų 217 m. buvo perkrauta 43,2 mln. t. krovinių, o tai beveik 8 proc. daugiau nei 216 m. (8 pav.) ir 12 proc. daugiau nei 215 m. 8 pav. Krovinių krova į jūrų laivus ir iš jų Klaipėdos uoste, mln. t 43,2 43,5 38,5 4,1 215 m. 216 m. 217 m. 218 m. Šaltinis: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos duomenys Klaipėdos valstybinio jūrų uosto konkurentais laikomi rytinės Baltijos jūros pakrantės uostai, kurie turi galimybę varžytis su Klaipėdos jūrų uostu dėl krovinių srautų, einančių Rytų Vakarų transporto koridoriumi. Uostų konkurentų rytinėje Baltijos jūros pakrantėje m. pasiekti rezultatai pateikiami 3 lentelėje. Iš 12 Baltijos jūros rytinėje pakrantėje esančių uostų Klaipėdos jūrų uostas pagal daugiausiai krautus krovinių rezultatus užima 4 vietą. 217 m. matyti Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų bendros

10 1 krovos augimas, išskyrus kaimyninių šalių Latvijos ir Estijos didžiuosius uostus, ir Rusijos Primorsko uostą. 3 lentelė. Rytinėje Baltijos jūros pakrantėje esančių jūrų uostų m. faktiškai krautų krovinių rezultatai, mln. t. UOSTO APIMTYS POKYTIS, PROC. PAVADINIMAS 216 m. 217 m. IŠ VISO: 367,7 379,9 3,3 Ust Luga 93,4 13,3 1,6 Primorskas 64,4 57,6-1,5 Sankt Peterburgas 48,6 53,6 1,3 Klaipėdos uostas 4,1 43,2 7,5 Būtingės terminalas 9,3 9,8 5,4 Ryga 37,1 33,7-9,2 Ventspilis 18,8 2, 6,5 Talinas 2,1 19,2-4,7 Vysockas 17,1 17,6 2,6 Kaliningradas 11,7 13,8 18,6 Liepoja 5,7 6,6 16, Vyborgas 1,4 1,5 12,1 Šaltinis: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos duomenys Tam, kad būtų pasiekti tokie aukšti krovinių krovos rezultatai, VĮ KVJUD siekia užtikrinti maksimalų Klaipėdos uosto pralaidumą, gerinti veiklos efektyvumą, taip pat kad visos transporto grandys veiktų vienodu intensyvumu ir pajėgumu. 217 m. VĮ KVJUD įgyvendino projektus Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m., įskaitant gamtosauginės krantosaugos sienutės įrengimą ir Priemonių, užtikrinančių eismo saugą ir saugią laivybą Klaipėdos uoste, diegimas, atliko dugno valymo darbus, iš viso buvo iškasta 483 tūkst m³ grunto Efekto vertinimo kriterijus E-1-3 Gyventojų, kurie nuolat naudojasi internetu, dalis procentais Ministerija kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos (toliau IVPK) siekia, naudojantis informacinių ir ryšių technologijų (toliau IRT) teikiamomis galimybėmis, pagerinti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybę, didinti įmonių veiklos produktyvumą ir pasiekti, kad iki 22 m. ne mažiau, kaip 85 proc. Lietuvos gyventojų naudotųsi internetu, o 95 proc. įmonių sparčiuoju internetu. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 217 m. internetu naudojosi 75,3 procentai visų metų amžiaus gyventojų (palyginimui, 215 m. 72 proc., 216 m. 69 proc.). Planuojama, kad kiekvienais metais iki 22 m. gyventojų, kurie naudosis internetu, skaičius tolygiai augs (9 pav.). Pažymėtina, kad faktinis m. kitimo pokytis sudaro apie 4 proc. 9 pav. Gyventojų, kurie nuolat naudojasi internetu dinamika, dalis proc m. 216 m. 217 m. 218 m. 219 m. 22 m. Planas Faktas ,2 ES vidurkis Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, ES statistikos tarnyba Eurostat

11 11 Šio efekto vertinimo kriterijaus skaičiau dydžiui labai turi įtakos gyventojų amžius. 217 m. tarp metų amžiaus gyventojų internetu naudojosi 99 procentai, tarp metų amžiaus gyventojų 34 proc. Pažymėtina, kad teigiamą poveikį šio rodiklio reikšmei darys pradedamas įgyvendinti projektas Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė. Šiuo projektu siekiama skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes. Siekiant skatinti Lietuvos gyventojus atrasti interneto, IRT produktų ir paslaugų naudą, Lietuvos visuomenė, ypač tikslinės grupės, esančios skaitmeninėje atskirtyje, bus informuojamos apie IRT teikiamas galimybes, o gyventojai, kurie turi ribotus skaitmeninius įgūdžius skatinami tapti išmaniais IRT naudotojais. Kaip pateikta 1 pav. Lietuvoje mažėja gyventojų, kurie niekada nesinaudojo internetu, 217 m., išankstiniais duomenimis, internetu niekada nesinaudojusių gyventojų Lietuvoje buvo 22,4 proc. palyginti su 215 m. tokių gyventojų sumažėjo 22 proc. Gyventojų, kurie turi pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, dalis kiekvienais metais auga. 217 m. tokių gyventojų buvo 55 proc. visų gyventojų. Tam didelę įtaką turi tai, kad gyventojams yra suteikiamos mokymo paslaugos viešosiose bibliotekose. Vidutiniškai per metus kompiuterinio raštingumo mokosi apie 25 tūkst. gyventojų. 1 pav. Gyventojų įgūdžių naudojantis internetu dinamika, proc ,6 25,6 22, Gyventojų, nesinaudojančių internetu, dalis, proc Gyventojų, turinčių pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, dalis proc Gyventojų, kurie pasitiki elektroninio bendravimo su valstybės institucijomis saugumu, dalis, proc. 215 m. 216 m. 217 m. 218 m. 219 m. 22 m ,8 33,4 38,1 Gyventojų pirkusių (užsakiusių) prekes ar paslaugas internetu dalis, proc. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, IVPK duomenys Pažymėtina, kad didėjant gyventojų naudojimuisi internetu, auga ir viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių lankomumas, kuris dar taip pat gali svyruoti priklausomai nuo tam tikro periodiškumo, kaip, pavyzdžiui, pajamų ar turto deklaracijų, įvairių mokesčių mokėjimo terminų, socialinių pašalpų, su sveikata susijusių paslaugų poreikiu ar kt. Ne mažiau svarbu ir tai, kad kiekvienais metais auga gyventojų pasitikėjimas elektroninio bendravimo su valstybės institucijomis saugumu. 217 m. 73 proc. arba 4 proc. daugiau nei 216 m. ir 9 proc. nei 215 m. visų gyventojų pasitikėjo elektroniniu saugumu. Toks pasitikėjimo skaičiaus augimas lemia ir tai, kad kiekvienais metais didėja gyventojų perkančių prekes ir paslaugas internetu. Kitas labai svarbus rodiklis, kuris parodo naudojimosi IRT augimą, tai įmonių ir namų ūkių, kurie naudojasi sparčiuoju plačiajuosčiu internetu, skaičiaus augimas. Šio skaičius augimo dinamika (proc.) pateikta 11 pav. 11 pav. Įmonių ir namų ūkių, kurie naudojasi sparčiuoju plačiajuosčiu internetu, dinamika, proc ,5 52,1 58,7 Įmonių, kurios naudojasi sparčiuoju internetu, proc Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos duomenys 95 12,2 18,1 27,2 Namų ūkiai, kurie naudojasi 1 Mbps ir spartesniu plačiajuosčio interneto ryšiu, proc. 215 m. 216 m. 217 m. 218 m. 219 m. 22 m

12 m. 71,9 proc. įmonių siuntė e. sąskaitas (216 m. 6,1 proc.), 86,3 proc. įmonių naudojo kvalifikuotą elektroninį parašą, 69,3 proc. įmonių naudojo informaciją iš valstybės institucijų interneto svetainių. Kad šis efekto vertinimo kriterijus būtų įgyvendintas, 217 m. buvo atnaujinta Lietuvos Respublikos skaitmeninės darbotvarkės m. programa 7, kurios tikslus ir uždavinius Ministerija ir IVPK tolygiai ir nuosekliai vykdo. To pasekoje Lietuvos gyventojų skaitmeninė atskirtis kiekvienais metais mažėja, jie įgyja vis daugiau žinių ir įgūdžių kaip sėkmingai ir visapusiškai naudotis IRT. Kiekvienais metais vis labiau plečiamas ir tobulinamas Atvirų duomenų portalas, kuris suteikia galimybę gyventojams naudotis e. paslaugomis, patogiai pasiekti reikalingą aktualią informaciją, gilinti žinias. Atvirų duomenų prieinamumas, jų analizė įtraukia visuomenę į sprendimų priėmimą ir skatina prisidėti prie valstybės valdymo proceso, sudaro galimybę įvertinti valdžios skaidrumą Efekto vertinimo kriterijus E-1-4 Transporto paslaugų eksporto apimtis (mln. Eur) Lietuvos ūkio pagyvėjimui didžiausią įtaką daro sparčiai augantis realusis prekių ir paslaugų eksportas. Išankstiniais Lietuvos banko pateiktais duomenimis 217 m. paslaugų eksportas išaugo daugiau nei 2 proc. Kaip ir 216 m. prie augimo prisideda transporto paslaugų eksportas, ypač Lietuvos kelių vežėjų teikiamos paslaugos. Lietuvos transporto įmonės sėkmingai konkuruoja užsienio rinkose su kitų šalių vežėjais ir užima vis didesnę eksporto rinkos dalį. 8 Išankstiniais duomenimis 217 m. planuotos transporto paslaugų eksporto apimtys įvykdytos 24,6 proc. daugiau nei buvo planuota (12 pav.). Palyginti su 216 m., transporto paslaugų eksporto apimtis, išankstiniais duomenimis, padidėjo 26,8 proc. 12 pav. Transporto paslaugų eksporto apimčių dinamika, mln. Eur m. 216 m. 217 m. 218 m. 219 m. 22 m. Planas Faktas ES vidurkis Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos bankas, ES statistikos tarnyba Eurostat Kelių transporto paslaugų eksportas sudaro apie 6 proc. viso transporto paslaugų eksporto. Padidinusios automobilių parką Lietuvos transporto įmonės sugebėjo pasinaudoti dėl augančios tarptautinės prekybos išaugusia transporto paslaugų paklausa. Prie gerų šios veiklos rezultatų prisideda ir tai, kad įmonėms pavyko surasti naujų prekybos partnerių Vakarų šalių rinkose. ES užsienio prekybos augimui išliekant stipriam ir augant pervežimų pajėgumams, transporto sektoriaus plėtros perspektyva tebėra palanki. Apie 35 proc. transporto paslaugų eksporto sudaro paslaugos į ES šalis ir planuojama, kad šis procentas tiktai augs. Pirmą kartą nuo abipusių ES ir Rusijos įvestų sankcijų net 26,3 proc. augo transporto paslaugų eksporto apimtys su Rusija (216 m. mažėjo 4,7 proc.) (13 pav.). Augantys sektoriaus pajėgumai, o kartu ir konkurencingumas, išaugino užimamų rinkų dalį ir apimtis Vakarų rinkose: 217 m. transporto paslaugų eksportas į Vokietiją augo 44,6 proc. (216 m. 8,2 proc.), į Prancūziją 42,7 proc. (216 m. 41 proc.), į Daniją 8 proc. (216 m. mažėjo 13 proc.). Transporto paslaugų eksporto vertė 217 m. 1 9 mėn. laikotarpiu buvo 25 proc. didesnė nei 216 m. atitinkamą laikotarpį. 7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 244 ( nutarimo Nr. 185 redakcija) 8

13 13 13 pav. 217 m. 1-9 mėn. Lietuvos transporto paslaugų eksporto į ES šalis palyginamoji analizė pagal šalis, mln. Eur Šaltinis: ES statistikos tarnyba Eurostat 217 m. spalio mėn. pasirašytas susitarimas tarp Lietuvos ir Rusijos susisiekimo ministerijų, kuris leido 217 m. ir leis 218 m. padidinti vadinamųjų dvišalių ir trišalių leidimų skaičių. Lietuvos vežėjams ypač aktualūs trišaliai leidimai, leidžiantys jiems vežti prekes iš kitų ES valstybių (pvz., Vokietijos) į Rusiją ir atvirkščiai. Apibendrinant galime teigti, kad sėkmingai įgyvendinami transporto sektoriaus investiciniai projektai (Via Baltika, Rail Baltika), sukuria konkurencingą, patrauklią, saugią transporto infrastruktūrą, kuri sudaro transporto paslaugas teikiančioms įmonėms, puikias sąlygas plėsti verslą, teikti kuo daugiau paslaugų Efekto vertinimo kriterijus E-1-5 Žuvusiųjų keliuose skaičius 1 mln. gyventojų per metus Eismo sauga vis dar išlieka vienas iš svarbiausių prioritetų. 217 m. buvo siekiama, kad žuvusiųjų skaičius 1 mln. gyventojų neviršytų 62, faktinė reikšmė 67,9. Lyginant su 216 m. metais kriterijaus reikšmė pablogėjo 1,5 proc. (14 pav.). Ministerija deda daug pastangų ir siekia, kad šio rodiklio reikšmė mažėtų kiekvienais metais. 14 pav. Žuvusiųjų keliuose skaičiaus 1 mln. gyventojų per metus dinamika, vnt m. 216 m. 217 m. 218 m. 219 m. 22 m. Planas 88,5 85, Faktas 66,1 66,9 67,9 ES vidurkis 51,5 51 Šaltinis: Europos Komisijos CARE duomenų bazė, LAKD duomenys Nors realiai žuvusiųjų skaičius 217 m. nepadidėjo (15 pav.), tačiau įvertinus tai, kad žuvusiųjų keliuose skaičiaus 1 mln. gyventojų per metus rodiklio reikšmė yra susieta su Lietuvos gyventojų skaičiumi, o jis kiekvienais metais mažėja 9, todėl žuvusiųjų skaičius 1 mln. gyventojų 217 m. buvo didesnis nei 216 m. 9 Lietuvos Statistikos departamento duomenimis Lietuvos gyventojų skaičius 215 m. buvo 29491, 216 m , 217 m gyventojas; vidutinis mažėjimas apie 35 tūkst. gyventojų per metus.

14 14 15 pav. Avarijų, sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičiaus keliuose dinamika, vnt ,3% +,1% % Eismo įvykiai Sužeistųjų skaičius Žuvusiųjų skaičius 215 m. 216 m. 217 m. Šaltinis: Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenys, LAKD duomenys Lietuvoje 217 m. palyginti su 216 m. eismo įvykių sumažėjo,3 proc. (9 eismo įvykiai) ir,1 proc. (2 sužeistieji) padaugėjo sužeistųjų skaičius. Žuvusiųjų skaičius išliko toks pat 192. Nors Ministerija kartu su LAKD kiekvienais metais įgyvendina įvairias inžinerines saugaus eismo priemones, vykdo aktyvią ir didelės apimties socialinę reklamą, švietėjišką veiklą, 217 m. eismo įvykių palyginti su 215 m., padidėjo 5 proc., sužeistųjų skaičius 4,4 proc., tačiau žuvusiųjų skaičius sumažėjo 7,8 proc. Avarijų, sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičiaus keliuose dinamika pateikta 15 pav. 217 metais LAKD įgyvendino 2 saugaus eismo projektus,,saugokime vieni kitus kelyje ir,,eismo saugumas bendruomenėse. Šie projektai buvo vykdomi kartu su Lietuvos katalikų bažnyčia, Susisiekimo ministerija ir Policijos departamentu. Parapijose, pašto skyriuose buvo platinamos šviesą atspindinčios priemonės, žmonės skatinami jas naudoti, platinami leidiniai, surengti specialūs saugaus eismo renginiai, vykdyta kita šviečiamoji veikla. Didesnis dėmesys skirtas jaunimo ir pagyvenusių žmonių organizacijoms. Kartu su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu bei kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis vykdytas projektas Saugi erdvė. Dalyvauta trijuose žymiausiuose vasaros festivaliuose (Sūpynės, Yaga ir Loftas), kuriuose festivalių dalyviai buvo informuojami ir apie vairavimo išgėrus pasekmes. 217 m. suorganizuoti 25 saugos diržų įrenginių demonstravimai, išleista ir išplatinta 2 tūkst. vnt. leidinių saugaus eismo tema, skirtų senjorams, įsigyta ir išplatinta 232 tūkst. vnt. atšvaitų, sukurti 3 vaizdo klipai. Taip pat saugaus eismo siužetai buvo transliuojami 9 televizijose ir 15 radijo stočių. LAKD, siekdama užtikrinti, kad kelių infrastruktūra būtų saugi, patogi kelių naudotojui, atitiktų tarptautinius reikalavimus, 217 m. nutiesė, rekonstravo ar sutaisė 811 km (iš jų išasfaltavo 466 km žvyrkelių), suremontavo 16 tiltų, rekonstravo 5 žiedines sankryžas, nutiesė 4,37 km pėsčiųjų ir dviračių takų, įrengė 5 greitį mažinančių priemonių, 11,6 km šaligatvių atitvarų, 8,5 km tinklo tvorų nuo laukinių gyvūnų, 8 pėsčiųjų perėjas ir kt. Nuoseklus darbas kasmet vykdant juodųjų dėmių apžiūras ir diegiant jose inžinerines priemones duoda teigiamų rezultatų Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose yra likusios tik 24 juodosios dėmės, iš viso nuo 27 m. iki 217 m. juodųjų dėmių skaičius sumažėjo 1,3 karto (27 m. jų buvo 247). LAKD, siekdama gerinti eismo valdymą valstybinės reikšmės keliuose, įrengė 3 vnt. vaizdo kamerų, 5 vnt. eismo intensyvumo skaitiklių, 3 svėrimo postus. 217 m. pasirašė dar 2 greičio valdymo ir įspėjimo sistemų įrengimo sutartis (216 m. buvo pasirašytos 4 sutartys), pagal kurias 5 kintamos informacijos ženklais valdomi ruožai rengiami magistraliniame kelyje A2 Vilnius Panevėžys ir 1 ruožas magistraliniame kelyje A5 Kaunas Marijampolė Suvalkai. 217 m. LAKD pradėjo intelektinės transporto sistemos, skirtos užtikrinti automobilio su infrastruktūra (angl. Vehicle to Infrastructure interaction V2I) komunikavimą, įrengimo darbus magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda trijuose ruožuose. Kas 1 15 km įrengė 12 vnt. V2I komunikavimo įrenginių, kurių pagalba bus užtikrinta, kad laiku bus teikiama informacija apie transporto spūstis, apie kelio darbus, orų sąlygas, kelio ženklus, greičio ribojimus ir kitus pavojus kelyje.

15 15 Taip pat LAD 217 m. sukūrė programėlę mobiliems įrenginiams Eismo info su ios ir Android operacinėmis sistemomis, kuri skirta informuoti eismo dalyvius apie eismo sąlygas ir rinkti pranešimus apie eismo sąlygų sutrikimus, ar kitą eismo dalyviams aktualią informaciją. Apibendrinant galime teigti, kad nors Ministerija deda labai daug pastangų eismo saugumui gerinti, tačiau eismo įvykių skaičius, o jų pasekoje sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičius, išlieka aukštas. Palyginus su ES šalimis, Lietuva 216 m. pagal žuvusiųjų skaičių tarp visų 28 ES šalių užėmė 22 vietą, 215 m. 25 vietą, 214 m. kartu su Rumunija, Bulgarija 27 vietą. Tai rodo, kad Ministerijos dedamos pastangos duoda teigiamų rezultatų. Visos Lietuvos mastu 36,4 proc. sumažėjo žuvusiųjų dėl pėsčiųjų kaltės, bet padaugėjo aukų dėl vairuotojų (14,1 proc.) ir dviratininkų (33,3 proc.) kaltės. Vis dar pasitaiko nemažai atvejų, kai ant pėsčiųjų užvažiuojama pėsčiųjų perėjose (216 m. 491 eismo įvykis, 217 m. 52). Šios tendencijos rodo, kad eismo saugai didelės įtakos turi pačių eismo dalyvių atidumas, atsargumas ir pagarba vieni kitiems kelyje. Ministerija ragina elgtis atsakingai, kelyje rūpintis ne tik savo, bet ir kitų eismo dalyvių saugumu Efekto vertinimo kriterijus E-1-6 Transporto sektoriuje sukuriama bendroji pridėtinė vertė (mln. Eur) Transporto sektorius trečias pagal dydį Lietuvos ekonomikos sektorius po apdirbamosios gamybos ir prekybos, lenkiantis tokius sektorius kaip statyba ir nekilnojamojo turto operacijos. Kad pasiekiama gerų rezultatų transporto srityje rodo tokio rodiklio kaip transporto sektoriaus sukuriamos Bendrosios pridėtinės vertės (toliau BPV) augimas (16 pav.). 16 pav. Transporto sektoriuje sukuriamos bendrosios pridėtinės vertės dinamika, mln. Eur m. 216 m. 217 m. 218 m. 219 m. 22 m. Planas Faktas 4365,1 4549,4 462 ES vidurkis Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos bankas, ES statistikos tarnyba Eurostat Kiekvienais metais į transporto sektorių yra gana daug investuojama. Investicijos didina šio sektoriaus pajėgumus ir kartu gerina jo konkurencingumą. Be to Lietuva patogi šalis kaip tranzito šalis, todėl transporto sektoriaus indėlis į bendrą šalies sukuriamą BVP yra labai reikšmingas. Išankstiniais duomenimis, 217 m. transporto (kartu su sandėliavimo ir ryšių paslaugomis) sukuriamos BPV indėlis į visą šalies ekonomiką sudarė 13,3 proc. (17 pav.). 17 pav. Šalies BPV ir transporto sektoriaus indėlio į BPV dinamika 16,% 12,9% 13,1% 13,3% 13,4% 11,% 388 6,% 3379, ,4 3755,6 1,% 4365,1 4549, ,% 215 m. 216 m. 217 m. 218 m. siekiamos reikšmės Šalies bendroji pridėtinė vertė, mln. Eur Transporto sektoriaus sukuriama bendroji pridėtinė vertė (+sandėliavimas, ryšiai, paštas), mln. Eur Indėlis į BPV, proc. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos bankas

16 16 Eurostato duomenimis visų ES šalių transporto sektoriaus (be ryšių paslaugų) indėlis į bendrą BPV sudaro apie 5 proc. bendros sukuriamos BPV, o Lietuvos vidutiniškai apie 11,5 proc., kaimyninių šalių Latvijos ir Estijos apie 8 proc. (18 pav.). 18 pav. Transporto sektoriuje sukuriamos bendrosios pridėtinės vertė indėlis m., proc ,3 11,4 11,9 9 8, , Lietuva Latvija Estija ES (28 šalys) 215 m. 216 m. 217 m Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, ES statistikos tarnyba Eurostat Eurostato duomenimis 1 Bendras vidaus produktas (BVP) ES m. lyginant su 216 m. vidutiniškai augo 2,5 proc., o Lietuvos 3,9 proc. Toks vieno iš pagrindinių rodiklių, rodančių šalies ekonomikos išsivystymo lygį, augimui didelę įtaką turėjo ir transporto sektoriuje sukuriama BPV, prie kurio augimo prisideda visos sėkmingai ir pelningai dirbančios Ministerijos reguliavimo srities įmonės. Visos Ministerijos reguliavimo srities įmonės (12) 217 m. uždirbo 61,3 mln. Eur pelno arba 54 proc. daugiau nei 216 m Efekto vertinimo kriterijus E-1-7 Aptarnautų keleivių skaičius tarptautiniuose oro uostuose (tūkst. kel.) Lietuvoje trys oro uostai Vilniaus, Kauno ir Palangos vykdo keleivių vežimo oro transportu paslaugas. 217 m. visuose oro uostuose bendrai aptarnauta 768,5 tūkst. keleivių (17,2 proc.) daugiau nei buvo planuota (19 pav.), o lyginant su 216 m. aptarnautų keleivių skaičius išaugo 24 proc. Tačiau dėl mažėjančio Lietuvos gyventojų skaičiaus, aptarnautų keleivių skaičiaus augimas planuojamas atsargiai. 19 pav. Aptarnautų keleivių skaičiaus tarptautiniuose oro uostuose dinamika, tūkst. kel m. 216 m. 217 m. 218 m. 219 m. 22 m. Planas ,5 542,2 596, Faktas 4228, ES vidurkis Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, VĮ Lietuvos oro uostai duomenys, ES statistikos tarnyba Eurostat VĮ Lietuvos oro uostai siekdami užtikrinti keleivių ir skrydžių skaičiaus augimą, sėkmingai įgyvendina aviacinio saugumo ir skrydžių saugos standartus, diegia oro linijų skatinimo priemones. 217 m. liepos ir rugpjūčio mėn. buvo sėkmingai rekonstruotas Vilniaus oro uosto kilimo ir tūpimo takas, tačiau tai turėjo įtakos aptarnautų keleivių skaičiaus nedideliam sumažėjimui Vilniaus oro uoste. 217 m. Vilniaus oro uoste aptarnauta 52,2 tūkst. kel. (7 proc.) mažiau nei 216 m. Tačiau Kauno oro uoste, į kurį Ministerijos suvestinė informacija

17 17 buvo daugiausiai nukreipiami keleivių srautai, aptarnauta net 445,7 tūkst. kel. (6,2 proc.) daugiau nei 216 m., taip pat ir Palangos oro uoste aptarnauta 64,6 tūkst. kel. ( 28 proc.) daugiau nei 216 m. (2 pav.). 2 pav. Aptarnautų keleivių skaičius, mln. kel , ,8-1,3% 747,2 74,4 1186,1 +6,2 7% 145,4 232,6 +27,8 % Vilniaus oro uostas Kauno oro uostas Palanagos oro uostas 297,2 215 m. 216 m. 217 m. Šaltinis: VĮ Lietuvos oro uostai duomenys Nors Lietuvos oro uostuose aptarnautų keleivių skaičius kiekvienais metais gana ženkliai auga, tačiau palyginus Pabaltijo šalių oro uostuose aptarnautų keleivių skaičių, matyti, kad Lietuvos oro uostai neužima pirmaujančios pozicijos (21 pav.). 21 pav. Aptarnautų keleivių skaičius Lietuvos, Rygos ir Talino oro uostuose, tūkst. kel. 8 +9,6% +12.9% % Lietuvos oro uostai Rygos oro uostas Talino oro uostas 215 m. 216 m. 217 m. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, VĮ Lietuvos oro uostai duomenys Rygos oro uostas vidutiniškai aptarnauja 17 proc. daugiau keleivių nei visi trys Lietuvos oro uostai kartu. Esminė įtaką keleivių aptarnavimo skaičiaus augimui turi reguliarių aviakompanijų ir naujų maršrutų skaičiaus augimas. Naujai atidaryti maršrutai turi reikšmingą įtaką valstybės ekonomikai patrauklesnė aplinka tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti, skatinama dvišalė prekyba, didėja turizmo srautai ir kt. 217 m. Lietuvos oro uostai vykdė 17 reguliarių skrydžių. 4 lentelėje pateikiami krypčių ir aviakompanijų skaičiai oro uostuose, kurioje matoma stipri Lietuvos oro uostų pozicija tarp kaimyninių šalių. 4 lentelė. Krypčių ir aviakompanijų skaičius regiono oro uostuose 217 m. Lietuvos OU Rygos OU Talino OU Minsko OU Lenkijos OU Krypčių skaičius Reguliarių aviakompanijų skaičius Šaltinis: VĮ Lietuvos oro uostai duomenys VĮ Lietuvos oro uostai siekia plėsti maršrutų tinklą iš visų savo valdomų Lietuvos oro uostų, skatinti oro linijų bendroves vykdyti naujus maršrutus į Lietuvos oro uostus ir iš jų, išnaudoti nepakankamai naudojamus pajėgumus ir vykdyti tvarią plėtrą bei didinti bendrą keleivių skaičių, sukuriant ekonominę naudą VĮ Lietuvos oro uostai. 217 m. iš Lietuvos oro uostų keleivius skraidino 17 aviakompanijų ir keleiviai galėjo keliauti net 92 kryptimis (216 m. 61 kryptimis) į 53 miestus 28 šalyse Europoje ir už jos ribų. Iš viso 217 m. buvo 55 tūkst. skrydžių, arba 5 proc. daugiau nei 216 m.

18 18 VĮ Lietuvos oro uostai 217 m. užtikrino keleivių aptarnavimą ir orlaivių priežiūrą, oro uostų atitiktį tarptautiniams skrydžių saugos ir aviacijos saugumo standartams, tinkamą labai svarbių asmenų aptarnavimą Vilniaus oro uoste, dėl ko nebuvo gauta nė vieno skundo. Sėkmingai ir nuosekliai kuriama ir tobulinama Lietuvos oro uostų infrastruktūra, sukuria patrauklias ir konkurencingas sąlygas vystyti keleivių ir krovinių pervežimo oro transportu verslą, skatina visuomenę rinktis keliauti oro transportu. Iš esmės galime teigti, kad pirmasis strateginis tikslas pasiektas pilnai. Tikslo pasiekimą rodantys efekto vertinimo kriterijai parodo, kad transporto sektoriaus išlieka kertiniu šalies ekonomikos ramsčiu. Įgyvendinant transporto sektoriaus investicinius projektus modernizuojama transporto infrastruktūra, diegiamos intelektualios transporto sistemos, teikiamos konkurencingos ir kokybiškos transporto paslaugos, dėl ko didėja, mūsų nuomone patys svarbiausi ir parodantys, kad teisinga linkme veikla vykdoma, gyventojų ir verslo pasitenkinimo judumu rodikliai. Ministerija 218 m. iškėlė naują iššūkį ir tikslą siekti, kad klientų pasitenkinimo judumu rodiklis siektų ne mažiau 5 proc., 217 m. (atspirties taškas) šis rodiklis siekė 35 proc. 2. Antrasis strateginis tikslas ir efekto vertinimo kriterijaus vykdymas Antrasis strateginis tikslas siekti, kad Lietuvoje būtų sukurta moderni informacinė visuomenė, kurios nariai savo veiklą grindžia informacija, žinojimu ir naujausių informacinių ir ryšių technologijų teikiamomis galimybėmis Informacinės visuomenės plėtra dinamiškas ir horizontalus procesas, apimantis įvairias visuomenės gyvenimo sritis ir valstybės ūkio sektorius, kuris turi tiesioginę įtaką tiek valstybių konkurencingumui, tiek gyventojų gyvenimo kokybei ir įmonių veiklos aplinkai. Sėkmingai informacinės visuomenės plėtrai būtinos sąlygos gerai išvystyta informacinių ir elektroninių ryšių technologijų (toliau IRT) infrastruktūra, patrauklus ir naudingas elektroninis turinys ir gyventojų naudojimosi IRT kompetencija, įgūdžiai Efekto vertinimo kriterijus E-2-1 Gyventojų, kurie naudojosi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis (proc.) Vienas iš pagrindinių Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau IVPK) veiklos prioritetų siekti, kad kuo daugiau gyventojų naudotųsi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis. 217 m. efekto kriterijaus Gyventojų, kurie naudojosi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis (proc.), reikšmę IVPK įgyvendino 14,4 proc., ir 6,7 proc. daugiau nei 216 m. (22 pav.). 22 pav. Gyventojų, kurie naudojosi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, skaičiaus dinamika m. 216 m. 217 m. 218 m. 219 m. 22 m. Planas Faktas ES vidurkis Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas IVPK, siekdamas, kad elektroniniu būdu teikiamos viešosios ir administracinės paslaugos gyventojams būtų patogios ir lengvai prieinamos, nuolat tobulina Elektroninių valdžios vartų portalą. Elektroninių valdžios vartų portalas centrinis elektroninių paslaugų portalas, kurio esmė sudaryti galimybes gyventojams ir verslui vieno langelio principu gauti įvairias elektronines paslaugas. Portale interneto vartotojai gali surasti ir pasinaudoti viešosiomis paslaugomis, kurias teikia valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, gauti informaciją apie paslaugas ir paslaugų teikėjus.

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Microsoft Word - TYNDP

Microsoft Word - TYNDP GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ (2018 2027 M.) TINKLO PLĖTROS PLANAS Vilnius, 2018 m. TURINYS ĮŽANGA... 3 1. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO ŠALTINIAI IR PERDAVIMO PASLAUGŲ POREIKIS...

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP VERTIKALIAI INTEGRUOTA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS GRUPĖ Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP FINANSŲ IR VEIKLOS APŽVALGA UŽ 2014 2015 FINANSINIUS METUS Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-28 I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė oficiali šalyje patikimos inės informacijos, reikalingos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Ataskaita visuomenei 2014

Ataskaita visuomenei 2014 Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios sistemos. Kelių transportas išlaiko svarbią poziciją tiek vidaus, tiek tarptautiniuose vežimuose. Pagrindinis šios rūšies pranašumas galimybė krovinius

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Sveiki atvykę į HCS Faktai apie HCS Šeimos įmonė 500 darbuotojų Finansinis įvertinimas AAA Apyvarta 2017 TDKK 1.663.169 ISO 14001:2015 sertifikatas ISO 9001:2015 sertifikatas DS/OHSAS 18001 sertifikatas

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" TIKSLINIMO IR KEITIMO 2011 m.

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, nt Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus (www.tyruliai-life.lt) NR. LIFE12 NAT/LT/001186 Parengė: projekto asistentė J. Liaudanskytė projekto

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.4-139 redakcija) Tikslo ir uždavinio pavadinimas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_ Šiluma renovuotiems daugiabučiams: kariauti negalima bendradarbiauti? Dr. Ramūnas Gatautis 2019 m. balandžio 16 d. Kaunas Daugiabučių modernizavimas Lietuvoje Apibrėžimas: daugiabutis 3 ir daugiau butų

Detaliau

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ SUDERINTA Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 19 m. sausio 5 d. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 19 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1R-69 LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 08 03 COM(2015) 387 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL BULGARIJAI IR RUMUNIJAI SKIRTOS LAIKINOSIOS GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTO IR ŠENGENO PRIEMONĖS

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis 3 Organizacijos gyvenimo ciklas Žydėjimas Stabilumas Jaunystė Aristokratiškumas «Varom» Įkūrėjo pašalinimas Ankstyvas senėjimas Ankstyvoji biurokratija Kūdikystė Draugystė Įkūrėjo spąstai arba šeimyniškumo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“  Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau