PATVIRTINTA Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-136 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS I S

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-136 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS I S"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-136 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS 1. Bendra informacija. Siekiant sklandaus socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo, remiantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 punktu, savivaldybės kasmet sudaro ir tvirtina socialinių paslaugų planą (toliau Planas). Socialinių paslaugų planavimas padeda nuosekliau ir veiksmingiau planuoti socialines paslaugas Biržų rajono savivaldybėje (toliau Savivaldybė), kad jos kaip galima efektyviau tenkintų socialinių paslaugų poreikį, identifikuoti visus paslaugų teikėjus, spręsti iškylančias socialines problemas. Planas atitinka: 1. Panevėžio regiono m. rengiamo plėtros plano 2 prioriteto Kokybiškos viešosios paslaugos 2.01 tikslo Didinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą uždavinio Plėsti socialines ir kompleksines paslaugas bei modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą priemonę Būsto prieinamumo pažeidžiamoms gyventojų grupėms didinimas, priemonę Stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtojimas. 2. Biržų rajono savivaldybės metų strateginiame veiklos plane numatyto socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programos tikslo Kryptingai įgyvendinti valstybės socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone 2 uždavinį Organizuoti ir teikti socialines paslaugas, mažinti socialinę atskirtį rajone, 3 uždavinį Vykdyti neįgaliųjų socialinę integraciją ir užtikrinti socialinę globą. Planas taip pat atitinka šiame veiklos plane numatyto 2.3 tikslo Skatinti rajono visuomenės dalyvavimą sprendžiant socialines problemas, susijusio su minėtąja programa, uždavinį Kurti gyventojų poreikius tenkinančią socialinių paslaugų infrastruktūrą. Planas parengtas vadovaujantis: 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo 33 punktu. 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104,,Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo. Rengiant Planą remtasi Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Panevėžio teritorinės darbo biržos Biržų skyriaus (toliau Darbo birža), Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, įstaigų, kitų įstaigų bei organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus Biržų skyriaus pateikta informacija. Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Socialinių paslaugų kataloge ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai. Pagrindinis socialinių paslaugų tikslas socialinių paslaugų užtikrinimas

2 2 asmenims, kuriems nustatytas poreikis socialinėms paslaugoms ųjų metų socialinių paslaugų tikslai: 1. Galimybių žmogaus gyvenimo kokybei, žmogaus orumui užtikrinti suteikimas pasitelkus bendrąsias socialines paslaugas; 2. Gebėjimų pasirūpinti savimi, įveikti socialines problemas, integruotis į visuomenę palaikymas ar dalinis sugrąžinimas pasitelkus socialinės priežiūros paslaugas, remiant neįgaliųjų socialinės reabilitacijos programas; 3. Socialinės globos paslaugų užtikrinimas senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems (suaugusiems, vaikams) bei tėvų globos netekusiems vaikams; 4. Socialinių paslaugų kokybės palaikymas bei gerinimas. 3. Socialinių paslaugų plano rengėjai Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas Remigijus Šaknys; Biudžeto skyriaus vedėja Dalia Šarkūnienė; Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Giedra Gedvilienė; Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Zita Tamošiūnienė; VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro specialistė Grita Januševičienė. II SKYRIUS BŪKLĖS ANALIZĖ 4. Savivaldybės socialinės ekonominės demografinės situacijos įvertinimas Savivaldybės gyventojų skaičius ir sudėtis. Lietuvos statistikos departamento 2015 m. liepos mėnesio duomenimis, Lietuvoje gyveno gyventojų, Savivaldybėje buvo gyventojų, iš kurių gyveno mieste ir gyveno kaime. Savivaldybės gyventojai sudarė 0,89 proc. visų Lietuvos gyventojų. Remiantis tuo pačiu šaltiniu per pastaruosius 4 metus ( m.) Lietuvos gyventojų skaičius nepertraukiamai mažėjo sumažėjo gyventojais t. y. 3,11 proc., taip pat per minėtuosius metus Savivaldybėje sumažėjo gyventojais 6,2 proc. Savivaldybės gyventojų skaičius lyginant su Lietuvos gyventojų skaičiumi sumažėjo dvigubai. 1 lentelė. Gyventojų skaičius ir sudėtis Eil. Rodiklis Gyventojų Nr. 1. Gyventojų skaičius (2015 m. pradžioje) Gyventojų skaičius (2015 m. liepos 1 d.) 1.1. mieste (2015 m. liepos 1 d.) kaime (2015 m. liepos 1 d.) Pensinio amžiaus gyventojai (2015 m. pradžioje) (šeimų) skaičius Darbingo amžiaus gyventojai (2015 m. pradžioje) 4. Suaugę asmenys su negalia (2013 m. gruodžio 31 d.) m. amžiaus vaikai (2015 m. pradžioje) 0-17 amžiaus vaikai (2015 m. pradžioje) Vaikai su negalia (2015 m. gruodžio 31 d.) Socialinės rizikos šeimos (2015 m. gruodžio 31 d.) 155

3 3 8. Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose (2015 m. gruodžio 31 d.) 339 Šaltinis: Statistikos departamento prie LR Vyriausybės, Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenys Gyventojų socialinių paslaugų poreikius lemiantys veiksniai: Socialinių paslaugų tinklui plėtoti įtakos turi politiniai veiksniai ir pokyčiai, veikiantys socialinės apsaugos politiką Lietuvoje, Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys socialinę apsaugą. Savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikius, neatsižvelgiant į savivaldybės disponuojamus ar planuojamus išteklius, lemia tokie veiksniai: amžius (senyvo amžiaus asmenys viena iš pagrindinių socialinių paslaugų gavėjų grupių); artimųjų turėjimas/neturėjimas (senyvo amžiaus asmuo ar neįgalusis, neturintis artimųjų, jų apleistas arba nesant galimybių juo rūpintis, kreipiasi dėl socialinių paslaugų); negalia (neįgalumą turintys asmenys viena iš pagrindinių socialinių paslaugų gavėjų grupių); metų laikas (šaltuoju metų laiku padidėja pagalbos į namus, trumpalaikės socialinės globos paslaugų poreikis); požiūris į socialines paslaugas, žinojimas apie jas (informacijos kanalais sklindanti informacija apie socialinę sistemą, jos aktualijas daro įtaką nuomonei apie socialines paslaugas, tai lemia intensyvesnį/pasyvesnį kreipimąsi dėl socialinių paslaugų); asmens finansinės galimybės (pavyzdžiui, asmuo nenorėdamas mokėti už paslaugą atsisako jos, nesvarbu, ar tai atsilieps jo gyvenimo kokybei). Savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikius lemia ir asmenų priklausymas socialinėms grupėms: socialinės rizikos šeimos (bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų poreikis: socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, laikinas apnakvindinimas); socialinės rizikos suaugę asmenys (bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų poreikis: socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, intensyvi krizių pagalba); suaugę asmenys su negalia (bendrųjų socialinių paslaugų, pagalbos į namus, dienos socialinės globos, ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų poreikis); senyvo amžiaus asmenys (bendrųjų socialinių paslaugų, pagalbos į namus, dienos socialinės globos, ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų poreikis); vaikai, turintys negalią (socialinės priežiūros, ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų poreikis); likę be tėvų globos vaikai (ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų poreikis vaikų globos namuose ar šeimynose); asmenys, patiriantys skurdą (socialinės paramos, bendrųjų socialinių paslaugų poreikis); daugiavaikės šeimos (bendrųjų socialinių paslaugų poreikis) ir pan.

4 4 Socialinių paslaugų poreikių kokybišką tenkinimą lemia socialinių paslaugų infrastruktūra, socialinių paslaugų išvystymas vietovėje. Šiuo aspektu svarbios yra lėšos, skiriamos šioms paslaugoms finansuoti ir plėtoti. 2 lentelėje galima matyti m. savivaldybei skirtas socialinės apsaugos srities valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas. 2 lentelė. Savivaldybei skirtos soc. apsaugos srities valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos m. Savivaldybei skiriamos soc. apsaugos srities valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos - iš jų: socialinėms paslaugoms Šaltinis: Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius 2013 m. Lt 2014 m. Lt 2015 m. Eur planas 2016 m. Eur planas 11399,5 4741,7 1025,4 1040,9 766,0 993,5 324,8 329, Kiti rodikliai. Ekonominė situacija šalyje lemia žmonių socialinė nelygybę, atsiranda vis daugiau socialiai neapsaugotų žmonių. Be 4.2 skyriuje minėtų socialinių paslaugų poreikius lemiančių veiksnių, ne mažiau paveikūs faktoriai yra skurdas ir socialinė atskirtis. Kaip ir kitų šalies savivaldybių, Biržų rajono savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikius lemia panašūs veiksniai. Šiuo metu dažniausi jų yra šie: Migracija m. išvykimą iš Lietuvos deklaravo 44,533 tūkst. gyventojų, iš kurių daugiau 18,955 tūkst. priklausė metų amžiaus grupei. Tokia emigracijos struktūra yra nepalanki socialinės apsaugos sistemai. Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2015 m. Panevėžio apskrities gyventojų daugiau išvyko, nei atvyko. Taip pat buvo ir Savivaldybėje. 3 lentelėje pateikiama gyventojų vidaus ir tarptautinė migracija 2015 m. Panevėžio apskrities mažosiose savivaldybėse. Savivaldybės 304 gyventojų deklaravo išvykimą į užsienio šalis, 131 gyventojai deklaravo atvykimą iš užsienio šalių į Savivaldybę. Panevėžio apskrities mažųjų savivaldybių neto migracija 2015 m. buvo didžiausia Rokiškio rajono savivaldybėje. 3 lentelė. Gyventojų vidaus ir tarptautinė migracija 2015 m. Panevėžio apskrities mažosiose savivaldybėse Imigrantų Emigrantų Neto migracija Panevėžio apskritis Biržų r. sav Kupiškio r. sav Pasvalio r. sav Rokiškio r. sav Šaltinis: Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenys Gyventojų migracija, ypač tarptautinė, lemia augantį poreikį socialinėms paslaugoms: darbingo amžiaus asmenys išvyksta į užsienį ir palieka senyvo amžiaus tėvus nebegalinčius savimi savarankiškai pasirūpinti. Tokiais atvejais reikalingos įvairių rūšių paslaugos bendrosios bei specialiosios (socialinės priežiūros ar socialinės globos) Nedarbas. Didelę reikšmę Savivaldybės socialiniam sektoriui turi gyventojų užimtumas ir bedarbystė. Statistikos departamento duomenimis, 2015 m. Lietuvoje buvo 158,2 tūkst. bedarbių, kurie sudarė 5,24 proc. visų Lietuvos gyventojų m. 58,53 proc.

5 5 rajono gyventojų buvo darbingo amžiaus. Darbo biržos duomenimis, per 2015 m. Savivaldybėje buvo užregistruoti 2279 bedarbiai, užregistruotos 1289 laisvos darbo vietos. Į aktyvias darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 907 asmenys: 141 mokytis, 137 įdarbinti subsidijuojant, 46 įgyti darbo įgūdžių, 492 atlikti viešuosius darbus, 5 įdarbinti pagal darbo rotacijos priemonę, 37 įdarbinti į įsteigtas subsidijuojamas darbo vietas, 16 įdarbinti pagal vietines užimtumo iniciatyvas, 28 taikyta savarankiško užimtumo rėmimo priemonė. Veiklą pagal verslo liudijimą (iki 6 mėn.) pradėjo 257 ieškantys darbo asmenys. Bedarbių grupės yra šios: trumpalaikiai aktyvūs bedarbiai asmenys, praradę darbą, tačiau ieškantys kito darbo. Nedarbo laikotarpiu tokie asmenys gauna nedarbo draudimo išmoką arba socialinę pašalpą. Šiai grupei priklausantys bedarbiai ieško darbo Lietuvoje, naudojasi aktyviomis darbo rinkos politikos priemonėmis, o ilgesnį laiko tarpą jo neradę, emigruoja. ilgalaikiai pasyvūs bedarbiai asmenys, praradę darbą, tačiau nededantys pastangų ieškoti kito. Šiai grupei priklausantys bedarbiai neretai susitaiko su bedarbio statusu, dėl motyvacijos, socialinių įgūdžių stokos ar sveikatos problemų (negalios), gyvena iš gaunamos socialinės pašalpos. Esant nedarbui, žmonės yra arčiau skurdo ribos, todėl yra priversti kreiptis socialinės paramos. Tokiu atveju aktualios bendrosios socialinės paslaugos, tokios kaip informavimas, konsultavimas, aprūpinimas (organizavimas) būtiniausiais drabužiais ir avalyne, maisto organizavimas, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas Visuomenės senėjimas. Savivaldybės gyventojų skaičių vis labiau sudaro senyvo amžiaus žmonės. Statistikos departamento duomenimis, Savivaldybės pensinio amžiaus gyventojų skaičius palaipsniui didėja: 2011 m. pensinio amžiaus asmenys sudarė 24,89 proc. gyventojų, 2012 m. 27,99 proc., 2013 m. 28,03 proc., 2014 m. 28,13 proc., 2015 m. 23,77 proc. visų Savivaldybės gyventojų. Senyvo amžiaus asmenys viena iš pagrindinių socialinių paslaugų gavėjų grupių Savivaldybėje. Šiai socialinei grupei priklausantys asmenys žymiai daugiau laiko praleidžia namuose, susiduria su vienatve, neretai patiria atskirtį nuo visuomenės. Jiems dažniausiai reikalingos bendrosios, pagalbos į namus, dienos socialinės globos, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar institucinės socialinės globos paslaugos.vertinant Savivaldybės gimusiųjų ir mirusiųjų gyventojų skaičių, Biržų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje per 2015 m. buvo įregistruoti 230 gimimai ir 474 mirtys tai beveik dvigubai daugiau nei gimusiųjų. Gyvų gimusiųjų skaičių ir natūralią gyventojų kaitą 2015 m. Panevėžio apskrityje ir savivaldybėse galima pamatyti 4 lentelėje. 4 lentelė. Gyvų gimusiųjų skaičius ir natūrali gyventojų kaita Panevėžio apskrityje ir savivaldybėse 2014 m. Gyvų gimusių kūdikių skaičius Natūrali gyventojų kaita Panevėžio apskritis Biržų r. sav Kupiškio r. sav Panevėžio m. sav Panevėžio r. sav Pasvalio r. sav

6 Rokiškio r. sav Šaltinis: Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenys Negalia. Vienas iš socialinių paslaugų tikslų kad asmuo (šeima) galėtų palaikyti socialinius ryšius su visuomene, įveiktų socialinę atskirtį, nepaisant turimos negalios. Neįgaliems asmenims dažniausiai reikalingos bendrosios, pagalbos į namus, dienos socialinės globos, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar socialinės globos paslaugos. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus Biržų skyriaus duomenimis, 2011 m. 9,5 proc. rajono gyventojų turėjo negalią, 2012 m. 10,9 proc., 2013 m. 10,4 proc. Lietuvos socialinio žemėlapio duomenimis, 2010 m. Savivaldybėje buvo 2816 neįgalių, vyresnių kaip 18 m. amžiaus ir 192 neįgalūs vaikai, 2011 m. atitinkamai 2784 ir 186, 2012 m. atitinkamai 2713 ir m. specialiųjų poreikių lygis buvo nustatytas 352 rajono gyventojams (83 asmenims vidutinių spec. poreikių lygis, 269 asmenims didelių spec. poreikių lygis) m. gruodžio 31 d. Socialinės paramos skyriaus duomenimis, neįgalių vaikų buvo Socialinė rizika. Socialinės rizikos šeima šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams reikalingos bendrosios, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino apnakvindinimo, intensyvios krizių įveikimo paslaugos. Biržų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau Vaiko teisių apsaugos skyrius) veda socialinės rizikos šeimų apskaitą, lanko šias šeimas, prireikus tėvams taiko poveikio priemones, bendradarbiauja su socialiniais partneriais dėl reikalingos pagalbos bei paramos vaikui ir jo šeimai organizavimo. Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenimis, 2015 m. gruodžio 31 d. Savivaldybėje buvo 155 socialinės rizikos šeimos (5 lentelė). Lyginant su 2015 m., socialinės rizikos šeimų 1 padaugėjo, bet jose augančių vaikų sumažėjo m. daugiau šeimų buvo išbraukta iš apskaitos, nei įrašyta. Socialinės rizikos šeimų skaičiaus kitimą lemia padėties šeimoje pagerėjimas/ pablogėjimas, nepilnamečių vaikų tapimas pilnamečiais, šeimų migracija į kitą rajoną. 5 lentelė. Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius m. Eil. Nr. Rodiklis 2011 m m m m m. 1. Socialinės rizikos šeimų skaičius Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose Šaltinis: Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenys Neretai socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams dėl nuolatinio fiziologinių vaiko poreikių nepatenkinimo, dėl padidėjusios grėsmės vaiko fizinei bei dvasinei sveikatai, nustatoma vaiko laikinoji globa. Tokiais atvejais vaikams, likusiems be tėvų globos,

7 7 teikiamos socialinės globos paslaugos institucijoje, šeimynoje arba fizinių globėjų šeimynose Gyventojų pajamos. Vertinant socialinę situaciją, reikšminga įvertinti gyventojų galimybes paskirstant pajamas. Remiantis Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus informacija, Lietuvoje vidutinės disponuojamosios pajamos vienam namų ūkio nariui per mėnesį 2014 metais sudarė 784 Eur, o disponuojamos pajamos vienam ūkio nariui 344 Eur per mėnesį. Panevėžio apskrityje disponuojamosios pajamos vienam namų ūkio nariui per mėnesį 2014 m. siekė 311,7 Eur. Analizuojant pasiskirstymą pagal tai, kaip tvarkomasi namų ūkyje, pasiremta Statistikos departamento duomenimis. Minėtieji duomenys atskiriems rajonams nėra pateikiami, todėl panaudojami Panevėžio apskrities duomenys. 6 lentelėje galima matyti, kad Panevėžio apskrities namų ūkiuose besiverčiančių labai sunkiai, sunkiai ir gana sunkiai, yra daugiau už namų ūkiuose besiverčiančių gana lengvai, lengvai ir labai lengvai. 6 lentelė. Namų ūkių pasiskirstymas Panevėžio apskrityje pagal tai, kaip verčiasi namų ūkis, proc m m m m. Labai sunkiai Sunkiai Gana sunkiai Gana lengvai Lengvai, labai lengvai Šaltinis: Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenys 7 lentelėje pateikiama procentinė išraiška nuo visų Panevėžio apskrities gyventojų, gyvenančių Panevėžio apskrities namų ūkiuose ir susiduriančių su ekonominiais sunkumais. 7 lentelė. Asmenys, gyvenantys Panevėžio apskrities namų ūkiuose, susiduriančiuose su ekonominiais sunkumais, proc. Dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų Neturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose m. m. m. m Negali sau leisti pakankamai šildyti būsto Negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar panašaus vegetariško maisto Negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų Šaltinis: Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenys Gyventojų gaunamos pajamos taip pat lemia socialinių paslaugų poreikius. Kita vertus, pajamų negaunantys ar itin mažas pajamas gaunantys asmenys (šeimos) yra priversti (-tos) kreiptis daugiau dėl socialinės paramos, negu dėl socialinių paslaugų. Pajamų negaunantiems ar mažas pajamas gaunantiems gyventojams yra aktualios bendrosios socialinės paslaugos, tokios kaip informavimas, konsultavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, maisto organizavimas, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, kitos bendrosios paslaugos.

8 5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė 6 lentelė. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė ( duomenys). Eil. Nr. Socialinių paslaugų įstaigos tipas pagal žmonių socialines grupes 2 1. Socialinės globos namai Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas 8 Pavaldumas Biržų rajono Biržų rajono Legailių globos namai savivaldybė 1.2. VšĮ Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namai 1.3. VšĮ Onos Milienės senelių globos namai 1.4. VšĮ Vaiko užuovėja Biržų šv. Jono Krikštytojo parapija Nemunėlio Radviliškio Katalikų švnč. M. Marijos ir Evangelikų reformatų parapijos Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia Unitas Lithuaniae Sinodas Biržų rajono 27 (27) (20) (22) Šeimynos 2.1. Šeimyna Po 8 gavėjai 8 angelo sparnu savivaldybė 2.2. Sigitos Biržų rajono 6 gavėjai 6 Švambarienės savivaldybė šeimyna 3. Laikino gyvenimo namai 4. Dienos VšĮ Biržų rajono Biržų rajono 25 gavėjai 25 socialinės socialinių paslaugų savivaldybė globos centrai 5. Savarankiško gyvenimo namai Veikla pradedama nuo 2015 m. kovo 1 d. centras VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras Biržų rajono savivaldybė Vietų (gavėjų) skaičius iš jų finansuojamų iš viso savivaldybės 50 (40) 40 Maksimalus būsimų gavėjų skaičius bus Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr ) numatytus socialinių paslaugų įstaigų tipus. 3 Apskrities, savivaldybės, nevyriausybinių organizacijų, privačios ir kt.

9 9 6. Socialinės priežiūros centrai (vaikų dienos centrai) 7. Bendruomeninės įstaigos (vykdžiusios Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos programas) 8. Kitos socialinių paslaugų įstaigos 6.1. Labdaros ir paramos fondo Vilties šviesa Biržų vaikų dienos centras 6.2. Labdaros ir paramos fondo Vilties šviesa Vabalninko vaikų dienos centras 6.3. VšĮ šeimos ugdymo ir laisvalaikio centras Aš Jis 6.4. VšĮ Pagalbos centras Biržų vaikų dienos centras 6.5. Pačeriaukštės seniūnijos vaikų dienos centras 6.6. Papilio seniūnijos vaikų ir jaunimo dienos centras 7.1.VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras. LASS Biržų rajono filialas 7.2. Biržų rajono neįgaliųjų draugija 7.3. Biržų rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija 7.4. VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras Biržuose 7.5. VšĮ Pagalbos centras 7.6. Biržų Artrito klubas VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras Labdaros ir paramos fondas Labdaros ir paramos fondas Septintosios dienos adventistų bažnyčia, privatūs asmenys VšĮ Pagalbos centras VšĮ Pagalbos centras VšĮ Pagalbos centras NVO 127 gavėjai 50 gavėjų gavėjų gavėjų gavėjai gavėjų gavėjai NVO gavėjai NVO 25 gavėjai 25 1 NVO 20 gavėjų 20 1 NVO 50 gavėjų 54 1 NVO 34 gavėjas 34 1 Biržų rajono savivaldybė 217 nuolatiniai paslaugų gavėjai 217 nuolatiniai paslaugų gavėjai 1 Socialinės priežiūros centrų paslaugos bei bendruomeninių įstaigų, vykdžiusių Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos programas, veikla finansuojamos tiek iš savivaldybės, tiek iš valstybės biudžeto lėšų. Didesnė dalis - valstybės biudžeto lėšos.

10 9. Kitos vykdytos socialinės programos, priemonės 9.1. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas ( Maisto bankas ) 10 Labdaros ir paramos fondas Maisto bankas 9.2. Pagalbos pinigai Biržų rajono savivaldybė 4100 gavėjai Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugos 9.4. Būsto ir (ar) aplinkos pritaikymo neįgaliems asmenims darbų atlikimo organizavimas VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras Biržų rajono savivaldybė 60 (52) 60 (52) pritaikyti 2 būstai pritaikyti 2 būstai 5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis Visos Savivaldybės įstaigos (įskaitant ir šeimynas), kurių veikloje numatyta socialinė globa, turi licencijas. Tai reiškia, kad Savivaldybės įstaigos yra pritaikytos teikti kokybiškas socialines paslaugas, užtikrinančias paslaugas gaunančių žmonių gerovę: pastatai atitinka higienos normas, saugumo ir technikos reikalavimus. Įstaigų patalpos pritaikytos neįgalių žmonių poreikiams, dėl to paslaugų gavėjai gali aktyviau įsitraukti į bendruomenės gyvenimą. Taip pat socialinių paslaugų įstaigos dalyvauja projektinėje veikloje, ieško finansavimo galimybių savo materialinei bazei gerinti. 7 lentelėje pateikiamos socialinės paskirties įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos pagal Savivaldybės seniūnijas. Socialinės paskirties įstaigų išdėstymas mieste ir rajono gyvenvietėse nėra tolygus jų daugiausiai yra mieste bei didžiosiose seniūnijose.

11 7 lentelė. Socialinės paskirties įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų išsidėstymas pagal seniūnijas. Seniūnija 1. Biržų miesto 2. Vabalninko 3. Pačeriaukštės 11 Eil. nr. Socialinės paskirties įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos pavadinimas 1. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras 2. Labdaros ir paramos fondo Vilties šviesa Biržų vaikų dienos centras 3. VšĮ Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namai 4. Sigitos Švambarienės šeimyna 5. Biržų miesto savarankiško gyvenimo namai (nuo ) 6. VšĮ Pagalbos centras (VšĮ Pagalbos centro Biržų vaikų dienos centras) 7. VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras. LASS Biržų rajono filialas 8. Biržų rajono neįgaliųjų draugija 9. Biržų rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija 10. VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro Biržų veikla 11. Biržų Artrito klubas 12. Biržų jungtinės metodistų bažnyčios vaikų dienos centras 13. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Biržų viltis 14. Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos Caritas 15. Biržų miesto seniūnija 16. Labdaros ir paramos fondo Vilties šviesa Vabalninko vaikų dienos centras 17. VšĮ šeimos ugdymo ir laisvalaikio centras Aš Jis 18. Vabalninko seniūnija 19. VšĮ Pagalbos centro Pačeriaukštės pagalbos šeimai centras (kartu su Pačeriaukštės seniūnijos vaikų dienos centru) 20. Biržų rajono Legailių globos namai 21. Pačeriaukštės seniūnija 4. Papilio 22. VšĮ Pagalbos centro Papilio seniūnijos vaikų dienos centras 23. Papilio seniūnija 5. Parovėjos 24. VšĮ Vaiko užuovėja 25. Šeimyna Po angelo sparnu 26. Parovėjos seniūnija 6. Nemunėlio Radviliškio 27. VšĮ Onos Milienės senelių globos namai 28. Nemunėlio Radviliškio seniūnija 7. Širvėnos 29. Širvėnos seniūnija 8. Pabiržės 30. Pabiržės seniūnija Savivaldybėje socialines paslaugas teikia tiek socialinių paslaugų įstaigos, pavaldžios Savivaldybei, tiek nevyriausybinės (parapijų, religinių bendruomenių) organizacijos. Stacionarios įstaigos. Savivaldybėje veikia 4 stacionarios socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios trumpalaikę/ilgalaikę socialinę globą (6 lentelė, eil. nr. 1). Iš jų 3 globos namai apgyvendina senyvo amžiaus asmenis ar suaugusius neįgaliuosius, kuriems nereikia specializuotų globos namų: VšĮ Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namai, VšĮ

12 12 Onos Milienės senelių globos namai, Biržų rajono Legailių globos namai. Vaikų globos namai VšĮ Vaiko užuovėja teikia vaikų ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą. Nestacionarios socialinės paslaugos. Jas senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia teikia VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras (6 lentelė, eil. nr. 8). Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, asmens higienos ir priežiūros paslaugos, specialusis transportas, labdaros būdu aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne ar kt. reikalingais daiktais), dienos socialinė globa (institucijoje ar namuose), pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo pagalba, techninių pagalbos priemonių išdavimas m. kovo mėnesį atidaryti Biržų miesto savarankiško gyvenimo namai, kurie yra Centro struktūrinis padalinys, teikiantis apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugą. Šeimynos, teikiančios ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugas, Savivaldybėje yra dvi: šeimyna Po angelo sparnu bei Sigitos Švambarienės šeimyna (6 lentelė, eil. nr. 2). Nevyriausybinės (parapijų, religinių bendruomenių) organizacijos (6 lentelė, eil.nr.6) teikia bendrąsias ir/ar socialinės priežiūros paslaugas vaikams iš socialinės rizikos ar socialiai remtinų šeimų bei jų tėvams. 6 aktyvią veiklą vykdantys vaikų dienos centrai (toliau VDC) Labdaros ir paramos fondo Vilties šviesa Biržų vaikų dienos centras, Labdaros ir paramos fondo Vilties šviesa Vabalninko vaikų dienos centras, VšĮ šeimos ugdymo ir laisvalaikio centras Aš Jis, VšĮ Pagalbos centro Biržų vaikų dienos centras, VšĮ Pagalbos centro Pačeriaukštės seniūnijos vaikų dienos centras, VšĮ Pagalbos centro Papilio seniūnijos vaikų ir jaunimo dienos centras suteikia popamokinį užimtumą bei prasmingas veiklas vaikams iš socialinės rizikos ar socialiniai remtinų šeimų, taip pat organizuoja vasaros stovyklas. Savivaldybėje yra 6 nevyriausybinės organizacijos (toliau NVO; 6 lentelė, eil. nr. 7), aktyviai prisidedančios prie senyvo amžiaus asmenų ar suaugusių asmenų su negalia integracijos į visuomenę, per vykdomas programas teikiančios socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems: Biržų rajono neįgaliųjų draugija, Biržų rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Biržų Artrito klubas, VšĮ Pagalbos centras, VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro LASS Biržų rajono filialas, VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro Biržų veikla. Vyksta užimtumo grupelės, teikiama asmeninio asistento pagalba, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, savipagalbos grupelės ir pan. Šeimoms, auginančioms vaikus, kurios yra įrašytos į socialinės rizikos šeimų apskaitą, socialines paslaugas teikia seniūnijų socialiniai darbuotojai. Teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, teikiamos arba organizuojamos bendrosios socialinės paslaugos, intensyvi krizių įveikimo pagalba. Glaudžiai bendradarbiaujama su Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais. Vaiko teisių apsaugos skyrius minėtosioms šeimoms pagal projektą organizuoja profesionalaus atvažiuojančio psichologo konsultacijas. Savivaldybės gyventojams yra teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos kitų rajonų įstaigose. Minėtosios paslaugos suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims yra teikiamos specializuotuose valstybiniuose globos namuose: Kupiškio, Skemų, Lavėnų, Linkuvos, Jurdaičių, Jotainių, Vilijampolės socialinės globos namuose. Savivaldybės vaikams su negalia minėtosios paslaugos yra teikiamos Šiaulių vaikų globos namuose Šaltinis bei Pasvalio specialiosios mokyklos socialinės globos padalinyje. Kitų rajonų ne valstybiniai globos namai ilgalaikę socialinę globą Savivaldybės gyventojams teikia Panevėžyje esantys VšĮ Šv. Juozapo globos namai. Apibendrinus galima teigti, kad Savivaldybėje yra pakankamai gerai išvystytos

13 13 įvairių rūšių paslaugos. Kita vertus, pastebimas socialinių paslaugų poreikis iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims šiai tikslinei grupei itin reikalingas laikinas apgyvendinimas nakvynės namuose ar krizių centruose bei pagalba sprendžiant problemas, dėl kurių jie tapo šių įstaigų klientai. Nakvynės namų steigimas išlieka Panevėžio regiono rezervinis projektas, numatomas finansuoti ES lėšomis. Savivaldybėje būtina plėtoti ir remti nestacionarias bendruomenėje teikiamas paslaugas. Tokio pobūdžio paslaugos yra prioritetinės, labiausiai atitinkančios šiuolaikinio paslaugų gavėjo gerovę. Paslaugos, kurios yra artimiausios ateities siekiamybė, yra: ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa šeimynose (šiuo metu yra tik 2), profesionalūs globėjai tėvų globos netekusiems vaikams, grupinio gyvenimo namai vaikams ir jaunimui su negalia, laikino atokvėpio paslauga, dar labiau išvystytos dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose. 6. Savivaldybės galimybės teikti socialines paslaugas ir tenkinamas socialinių paslaugų poreikis 2015 m. palyginus su socialinių paslaugų išvystymo normatyvais. 1. Ilgalaikė socialinė globa: 1.1. suaugusiems asmenims su negalia Tenkinamas poreikis Nepatenkintas 2015 m 8 lentelė. Savivaldybės galimybės teikti socialines paslaugas ir tenkinamas socialinių paslaugų poreikis Eil. Socialinių paslaugų rūšys Asmenų (šeimų) Iš jų finansuoja Nr. pagal žmonių socialines grupes skaičius, kuriems socialinių paslaugų poreikis gyv. tenka vietų/gavėjų savivaldybė (įskait.valst. tiksl.dotaciją) 8 3, senyvo amžiaus asmenims , vaikams, likusiems be tėvų globos, šeimynose 1.4. vaikams, likusiems be tėvų 17 8,6 22 globos, vaikų globos namuose 1.5. trumpalaikė socialinė globa vaikams su negalia 1.6. trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia 1 0, Dienos socialinė globa: nn2.1. institucijoje suaugusiems asmenims su negalia 25 9, asmens namuose suaugusiems asmenims su negalia 6 2, asmens namuose senyvo 48 18,7 48 amžiaus asmenims 3. Pagalba į namus: 3.1. suaugę asmenys su negalia 8 3, senyvo amžiaus asmenys , Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens 5. Bendrosios socialinės paslaugos (VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras, NVO, seniūnijos, vaikų dienos centrai) 2015 m. apytiksliai suteikta bendrųjų soc.paslaugų ,

14 14 Kaip ir kiekvienais metais, daugiausia yra suteikiama bendrųjų paslaugų (8 lentelė). Kitos daugiausia gavėjų sulaukiančios paslaugos yra socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, pagalba į namus, dienos socialinė globa asmens namuose bei institucijoje, ilgalaikė socialinė globa institucijoje. Iš paslaugų rūšių darytina išvada, kad didžiausios socialinių paslaugų gavėjų grupės yra socialinės rizikos šeimos, senyvo amžiaus asmenys bei suaugę neįgalieji. Aktuali paslauga yra ir ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa be tėvų globos likusiems vaikams. Gan gerai buvo tenkinamas ilgalaikės socialinės globos paslaugų poreikis. Nepatenkintas vienas prašymas dėl ilgalaikės socialinės globos. Buvo teiktos specialiojo transporto organizavimo paslaugos, pagalba į namus, dienos socialinės globos paslaugos institucijoje ir asmens namuose, socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, techninių pagalbos priemonių išdavimas. Vaikams iš socialinės rizikos šeimų bei jų tėvams, socialiai remtinų šeimų vaikams bei jų tėvams paslaugos teiktos ir vaikų dienos centruose. Teikta asmeninio asistento pagalba, įvairios užimtumo veiklos senyvo amžiaus neįgaliesiems per neįgaliųjų socialinės reabilitacijos programas, kurias vykdė NVO. Manome, kad Savivaldybės gyventojai gavo jiems pagal poreikį reikalingas socialines paslaugas. Kai Savivaldybėje nėra atitinkamų socialinių paslaugų įstaigų, paslaugos perkamos iš kituose rajonuose veikiančių įstaigų Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė. Siekiant įvertinti socialinių paslaugų poreikį Savivaldybėje, toliau pateiksime socialinių paslaugų pasiūlos analizę pagal atskiras paslaugų gavėjų grupes: Suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys; Socialinės rizikos šeimos, tėvų globos netekę vaikai; Neįgalūs vaikai; Socialinės rizikos suaugę asmenys; Suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys. Savivaldybės administracija organizuoja neįgaliesiems būsto ir (ar) aplinkos pritaikymo darbus. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras rajono neįgaliesiems bei senyvo amžiaus asmenims teikia įvairių rūšių paslaugas. Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, atstovavimo, tarpininkavimo, specialiojo transporto paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos, aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis. Minėtasis centras taip pat teikia specialiąsias socialines paslaugas: visose rajono seniūnijose teikiamos pagalbos į namus paslaugos (socialinė priežiūra) ar dienos socialinė globa asmens namuose (integralios globos ir slaugos paslauga), institucijoje teikiama dienos socialinė globa protinę, psichinę negalią turintiems suaugusiems. Verta atkreipti dėmesį į pagalbos į namus paslaugas jos laikomos viena iš ekonomiškiausių socialinių paslaugų rūšių. Teikiant šias paslaugas mažėja stacionarios globos poreikis, gerinama neįgalių žmonių gyvenimo kokybė bei mažinama jų socialinė atskirtis m. gruodžio 31 d. duomenimis, pagalbos į namus paslaugos buvo teikiamos 101 asmeniui, 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis 118 asmenų. Didžiausias šios paslaugos gavėjų skaičius yra Biržų mieste bei Vabalninko seniūnijoje. Paslaugų gavėjų skaičius nuolat kinta, tačiau paslauga teikiama visose seniūnijose, yra prieinama visiems rajono gyventojams, o jos poreikis vienišiems asmenims tuoj pat tenkinamas. Tačiau, atėjus šaltajam metų sezonui, padaugėjus prašymų skaičiui ne tik iš vienišų neįgaliųjų, bet ir

15 15 turinčiųjų artimuosius, pagalbos į namus paslaugų teikimo pradžios turintiems artimuosius tenka palaukti ir pora mėnesių. Kita paslaugų rūšis, į kurią taip pat verta atkreipti dėmesį, yra dienos socialinė globa asmens namuose (integralios globos ir slaugos paslauga). Šią paslaugą vystyti ir plėtotis itin labai padeda ES projektas Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone. Dienos socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius auga. Tai lemia palaipsniui didėjantis visuomenės senėjimas. Pervertinant pagalbos į namus paslaugų gavėjų poreikį neretai nustatomas šios paslaugos reikalingumas atsižvelgus į asmens sveikatos būklę, taip asmenys tampa nebe pagalbos į namus gavėjais, o dienos socialinės globos asmens namuose gavėjais m. gruodžio 31 d. duomenimis, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos buvo teikiamos 31 asmenims, 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 42 asmenims. Dienos socialinė globa institucijoje paslauga itin reikalinga artimiesiems, globojantiems suaugusius proto, psichinę negalią turinčius asmenis. Šiems asmenims užtikrinamas kokybiškas paslaugų teikimas, atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius. Jie yra lavinami, ugdomi jų socialiniai, darbiniai, kasdieninio gyvenimo įgūdžiai. Organizuojamas laisvalaikis, maitinimas, suteikiama transporto paslauga atvykti į dienos centrą ir grįžti į namus. Taip pat teikiamos kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo nesavarankiškumo lygį m. gruodžio 31 d. duomenimis, dienos socialinės globos institucijoje paslaugos buvo teikiamos 23 asmenims, 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis 22. Socialinės paramos skyrius senyvo amžiaus asmenims organizavo ilgalaikės/ trumpalaikės socialinės globos įstaigose paslaugas, atsižvelgdamas į jų ar artimųjų pageidavimą. Biržų rajono Legailų globos namai savivaldybės biudžetinė įstaiga, užtikrinanti ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą senyvo amžiaus asmenims m. iš viso šioje įstaigoje socialinę globą gavo 41 asmenys. VšĮ Biržų parapijos Vincento Pauliečio globos namai užtikrina ilgalaikę socialinę globą senyvo amžiaus asmenims. Įstaiga baigė vykdyti stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimo projektą, kuris padės atitikti geresnių paslaugų kokybę m. šioje įstaigoje iš viso socialinę globą gavo 27 asmenys. VšĮ Onos Milienės senelių globos namai teikia ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems neįgaliesiems m. iš viso šioje įstaigoje socialinę globą gavo 20 asmenų. Minėtosios globos įstaigos įsikūrusios tiek miesto, tiek kaimiškose vietovėse, tenkina ilgalaikės socialinės globos poreikį. Globos įstaigos yra licencijuotos, atitinkančios licencijos nustatytas normas. Asmenims, turintiems poreikį šios rūšies paslaugoms, netenka laukti eilėje. Asmenims, kuriems nustatytas trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos poreikis specializuotuose globos namuose (proto, psichikos, kompleksinę negalią turintiems asmenims), tenka laukti siuntimo iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tokio tipo globos namų Savivaldybės teritorijoje nėra m. gruodžio 31 d. duomenimis, specializuotuose globos namuose socialinė globa buvo teikiama darbingo ar senyvo amžiaus Savivaldybės gyventojams (Jurdaičių, Jotainių, Lavėnų, Linkuvos, Vilijampolės, Skemų, Kupiškio socialinės globos namuose). Daugiausia Savivaldybės gyventojų gyveno Skemų (iš viso per 2015 m. gyveno 10 asmenų), Kupiškio socialinės globos namuose (iš viso per 2015 m. gyveno 3 asmenys), Jotainių socialinės globos namuose (iš viso per 2015 m. gyveno 4 asmenys). Kiti socialinės globos namai, esantys už rajono ribų Šv. Juozapo globos namai. Juose 2015 m. socialinę globą gavo 3 asmenys. Socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugas, sociokultūrinę neįgaliųjų veiklą organizuoja Savivaldybėje veikiančios nevyriausybinės organizacijos: Biržų rajono neįgaliųjų draugija, Biržų rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija,

16 Biržų m. Širvėnos Parovėjos Pabiržės Papilio Nem. Radviliškio Vabalninko Pačeriaukštės Iš viso 16 Biržų Artrito klubas, VšĮ Pagalbos centras, VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro LASS Biržų rajono filialas, VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras Biržuose. Neįgaliuosius pagal negalios pobūdį ir jų šeimos nariams atstovaujančios organizacijos yra svarbios, užtikrinančios sėkmingą neįgaliųjų socialinę integraciją rajone. Visos jos įsikūrusios miesto teritorijoje ir teikia paslaugas apie 530 neįgaliųjų. Biržų miesto savarankiško gyvenimo namuose pradėtos teikti apgyvendinimo paslaugos iš dalies savarankiškiems asmenims, nereikalaujantiems nuolatinės priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis buityje, rūpintis savimi. Čia gyventojai pagal galimybes patys tvarkosi buitį, gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas. Dalinę pagalbą jiems teikia socialinis darbuotojas. Biržų miesto savarankiško gyvenimo namuose yra 15 butų, kuriuose numatoma apgyvendinti iki 20 asmenų m. gyveno 18 žmonių. Išanalizavus prašymus dėl socialinių paslaugų pasiskirstymo per pastaruosius trejus metus, galima teigti, kad mažėjo poreikis pagalbos į namus paslaugoms lygiagrečiai didėjant dienos socialinės globos poreikiui. Dienos socialinės globos poreikis itin išaugo per 2014 m. bei 2015 m., tam turėjo įtakos aukščiau minėtas projektas m. padaugėjo prašymų dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje paslaugų palyginus su 2014 m. Galima teigti, kad didėja poreikis sunkesnėms paslaugoms paragrafe aprašytas Savivaldybėje palaipsniui didėjantis gyventojų senėjimas turi įtakos minėtųjų paslaugų būtinybei. Socialinės rizikos šeimos, be tėvų globos likę vaikai m. pab. rajone buvo 155 socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 340 vaikas. Į socialinės rizikos šeimų apskaitą 2015 m. buvo įrašyta 17 naujų šeimų, 13 dėl socialinių įgūdžių stokos bei negebėjimo tinkamai rūpintis vaiku (-iais), 3 dėl tėvų girtavimo, 1 dėl to, kad vaikui nustatyta laikinoji globa. Iš apskaitos išbraukta 16 šeimos, iš jų 5 nebeliko nepilnamečių vaikų, 6 išvyko gyventi į kitą savivaldybę, 5 šeimose išnyko priežastys, dėl kurių jos buvo įrašytos į apskaitą. Socialinės rizikos šeimų pasiskirstymas rajone netolygus daugiausia jų Biržų miesto bei Širvėnos seniūnijose (9 lentelė). Socialinių įgūdžių paslaugas teikė 10 socialinių darbuotojų seniūnijose, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis, kurie bendradarbiauja su policija, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, įstaigomis bei institucijomis probleminių šeimų klausimais m. Savivaldybėje iš viso bus 12 socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, tai reiškia, kad socialiniai darbuotojai galės efektyviau teikti paslaugas ne per dideliam socialinės rizikos šeimų skaičiui (nustatyta norma 17 socialinių rizikos šeimų 1 socialiniam darbuotojui). 9 lentelė. Socialinės rizikos šeimos pagal seniūnijas ir joms tenkantys socialiniai darbuotojai 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis Soc. rizikos šeimų Soc. darbuotojų Socialinės rizikos šeimoms krizių atvejais VšĮ,,Pagalbos centras teikia laikino apnakvindinimo paslaugą. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras teikia intensyvią krizių įveikimo pagalbą, tačiau centre dėl lėšų trūkumo minėtosios paslaugos teikimas nėra pakankamas m. ši paslauga suteikta tik 3 asmenims. Labdaros ir paramos fondas Vilties šviesa socialinės rizikos šeimų tėvams padeda organizuoti gydymąsi nuo priklausomybės ligų už rajono ribų, suteikiant galimybę pasiimti kartu mažuosius vaikus.

17 17 Savivaldybėje iš viso veikia 7 vaikų dienos centrai (VDC), tačiau vienas iš jų nėra įregistruotas, tai reiškia, kad veikia be savivaldybės ar valstybės biudžeto lėšų tik rėmėjų lėšų pagalba (Biržų jungtinės metodistų bažnyčios vaikų dienos centras). VDC, formaliai teikiantys socialinę priežiūrą vaikams iš socialinės rizikos ar socialiai remtinų šeimų, yra 6: Labdaros ir paramos fondo Vilties šviesa Biržų vaikų dienos centras, labdaros ir paramos fondo Vilties šviesa Vabalninko vaikų dienos centras, VšĮ šeimos ugdymo ir laisvalaikio centras Aš Jis, VšĮ Pagalbos centro Biržų vaikų dienos centras, VšĮ Pagalbos centro Pačeriaukštės seniūnijos vaikų dienos centras, VšĮ Pagalbos centro Papilio seniūnijos vaikų ir jaunimo dienos centras, teikia vaikų priežiūros bei užimtumo dienos metu paslaugas, ugdo jų socialinius įgūdžius, vykdo nusikaltimų, žalingų įpročių prevenciją, teikia sociokultūrines paslaugas. VDC paslaugas per 2015 m. gavo apie 230 vaikai. Apžvelgiant ankstesnių metų duomenis, galima teigti, kad tėvų globos netekusių vaikų skaičius kito kiekvienais metais: 2011 m. 47 vaikai, 2012 m. 43 vaikai, 2013 m. 25 vaikai, 2014 m. 38 vaikų (10 lentelė). Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitoje pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis buvo iš viso 93 globojami (rūpinami) vaikai (laikinoji globa 24, nuolatinė globa 69). 10 lentelė. Likusių be tėvų globos ir globojamų vaikų skaičius. Eil. Metai 2012 m m m m. Nr. Vaikų skaičius 1. Vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa, 8 skaičius Vaikų, kuriems nustatyta laikinoji globa, skaičius Globojamų vaikų skaičius iš viso Šaltinis: Socialinės paramos, Vaiko teisių apsaugos skyrių duomenys Lyginant su 2014 metais, sumažėjo vaikų, kuriems buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba). Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenimis, 2015 metais laikinoji globa (rūpyba) nustatyta 30 vaikų. Iš jų 10 vaikų globa (rūpyba) nustatyta šeimose, 20 vaikų vaikų globos institucijoje. Analizuojant duomenis pagal globos (rūpybos) nustatymo priežastis, nustatyta, jog daugiausia, net 20 vaikų, tėvų globos laikinai neteko dėl to, jog tėvai arba vienintelis turimas iš tėvų nesirūpino, nesidomėjo vaiku, jo neprižiūrėjo, netinkamai auklėjo ar naudojo fizinį bei psichinį smurtą. 1 vaikas neteko tėvų globos dėl jų mirties, 9 dėl ligos m. vaiko globa (rūpyba) pasibaigė 30 vaikų: 9 sulaukė pilnametystės, o 21 buvo grąžintas tėvams, pagerėjus situacijai biologinėse šeimose. Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojams bei socialiniams darbuotojams bendradarbiaujant siekiama, kad laikinoji globa (rūpyba) neužsitęstų, ypač jei vaikas buvo apgyvendintas vaikų globos namuose m. tėvų prašymu dėl jų išvykimo į užsienio valstybes globa (rūpyba) nustatyta 26 vaikams (2014 m. 32). Vaikai, netekę tėvų globos, ir toliau yra apgyvendinami vaikų globos namuose VšĮ Vaiko užuovėja, kuriuose yra 23 vietos, bei 2 šeimynose: Sigitos Švambarienės šeimynoje ir šeimynoje Po angelo sparnu m. gruodžio 31 d. duomenimis, vaikų globos namuose VšĮ Vaiko užuovėja iš viso ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą per iuosius buvo gavę 45 tėvų globos netekę vaikai, Sigitos Švambarienės šeimynoje 6 tėvų globos netekę vaikai, šeimynoje Po angelo sparnu iš viso buvo apgyvendinti 10 vaikų m. gruodžio 31 d. duomenimis Šiaulių vaikų globos namuose Šaltinis gyveno 2 tėvų

18 18 globos netekęs vaikas, Sigitos Švambarienės bei Po angelo sparnu šeimynose 12 vaikų (atitinkamai 6 ir 6). Globėjų šeimose gyveno 54 vaikai. Šeimynose teikiamos socialinės globos paslaugos yra ne tik ekonomiškai efektyvesnės, bet ir kokybiškesnės, nes globojamiems vaikams sudaromos sąlygos, artimos biologinėje šeimoje gyvenančių vaikų gyvenimo sąlygoms. Dėl to sumažėja vaikų socialinės atskirties rizika, užkertamas kelias socialinėms, psichologinėms bei pedagoginėms problemoms kilti visuose vaikų raidos etapuose. Todėl, siekiant geresnės paslaugų kokybės bei ekonominio efektyvumo, tikslinga plėsti šeimynų teikiamas trumpalaikės bei ilgalaikės socialinės globos paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams, aktyvinti globėjų paiešką. Neįgalūs vaikai. Vaikų, turinčių specialiuosius poreikius, ugdymą kartu su socialine globa teikia savaitinėse grupelėse Biržų lopšelis-darželis Ąžuoliukas bei Biržų mokykladarželis Vyturėlis. Vyturėlio vyresnio amžiaus specialiųjų poreikių vaikai mokosi Biržų Jaunimo mokyklos patalpose. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras šiems vaikams bei vaikams iš socialinės rizikos šeimų teikia pavežėjimo į ugdymo įstaigas paslaugą (specialiojo transporto paslauga). Savivaldybėje esančiose šeimynose socialinė globa 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis, buvo teikiama 4 negalią turintiems vaikams. Ne Savivaldybės teritorijoje ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos, 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis, buvo teiktos 2 vaikams su negalia: 1 vaikui, turinčiam kompleksinę negalią, buvo teikiama trumpalaikė socialinė globa Pasvalio specialiojoje mokykloje bei 5 vaikui, turinčiam kompleksinę negalią, buvo teikiama ilgalaikė socialinė globa Šiaulių vaikų globos namuose Šaltinis. Pastebimas palaipsniui augantis poreikis laikino atokvėpio paslaugoms (laikino atokvėpio tarnybai), kuriomis pasinaudotų neįgalius vaikus auginantys tėvai, norėdami kurį laiką palikti vaiką profesionalų priežiūroje. Tam reikalingos lėšos steigti ir plėtoti tokios rūšies paslaugas. NVO, teikianti savitarpio informacinę konsultacinę pagalbą, stebinti, kaip globėjai tarpininkauja ir atstovauja neįgaliesiems asmenims, organizuojanti sociokultūrinį bendravimą, yra Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Biržų viltis, vienijanti 72 narius, iš kurių yra 38 neįgalieji (vaikai ar suaugusieji). Ši bendrija 2015 m. veikė be finansavimo lėšų, tik iš narių mokesčio bei 2 proc. pajamų mokesčio. Bendrija organizuoja išvykas, susitikimus, kultūros renginių lankymą, atstovauja intelektinę negalią turintiems neįgaliesiems. Socialinės rizikos suaugę asmenys darbingo amžiaus asmenys, esantys socialiai atskirti dėl to, kad elgetauja, valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis ir kitomis psichotropinėmis medžiagomis, yra priklausomi nuo azartinių lošimų, įtraukti ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą ir yra iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo (šeimos) gyvenimu bei dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Savivaldybėje socialinės adaptacijos priemonių tinklas socialinės rizikos suaugusių asmenų grupei nėra išplėtotas. Į Socialinės paramos skyrių dažnai kreipiasi grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys, asmenys, sergantys priklausomybės ligomis. Jiems dažniausiai buvo teikiamos bendrosios socialinės paslaugos, tokios kaip informavimas ir konsultavimas, taip pat buvo skiriama vienkartinė pašalpa m. laikino apnakvindinimo paslaugas teiks Socialinių paslaugų centras. Savitarpio pagalbą priklausomybės ligomis sergantiems Savivaldybėje teikia anoniminių alkoholikų grupė Širvėna. Tai savipagalbos grupės, į kurias renkasi priklausomybę alkoholiui turintys asmenys. Visuomenės sveikatos biuras tęsia programą Priklausomybių mažinimas Biržų rajono socialinės rizikos šeimose. Kalbant apie pagalbą už rajono ribų, seniūnijų socialiniai darbuotojai dažnai organizuoja nemokamą gydymą (iki

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

DĖL  PRITARIMO  VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS  ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ  VEIKLOS ATASKAITAI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA S P R E N D I M A S DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 2018 m. balandžio 27 d. Nr. TS-110 Rokiškis Vadovaudamasi

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO-DIENOS CENTRO MODELIS SUKURTA ĮGYVENDINANT NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADOS FINANSU

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO-DIENOS CENTRO MODELIS SUKURTA ĮGYVENDINANT NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADOS FINANSU Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO-DIENOS CENTRO MODELIS SUKURTA ĮGYVENDINANT NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADOS FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ BUILDING DOORS SANTRAUKA Šis projektas

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus, susitikimas Susitikimo protokolas 5/22/2014 Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus,

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

PANEVEŽIO RAJONO

PANEVEŽIO RAJONO PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-127 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 2022 METŲ STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS 2 I dalis. Panevėžio rajono socialinės,

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras 2015-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda ĮVADAS Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras - tai savanoriška,

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1087 2012 m. balandžio 17 d. PROJEKTO VAIKO ŠIRDIES KELIONĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: Įmonės kodas: 302295577 Telefonas: 8 682 58837

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finansuojamų projektų sąrašas Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo

Detaliau

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. Radau vaikus sėdinčius prie bendro stalo ir valgančius

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažanga

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažanga 1 VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO, PATVIRTINTO VYRIAUSYBĖS 217 M. KOVO 13 D. NUTARIMU NR. 167, VYKDYMO 218 METAIS PAŽANGOS ATASKAITA 219-3-6 Vilnius Vyriausybės kanceliarija, siekdama informuoti

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE 1 1 SANTRAUKA Ši ataskaita Siekis nustatyti ir suprasti atskirties mastą ir pobūdį: institucinės, prievartinės ir bendruomeninės paslaugos ir praktika Europoje

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS KANITERAPINĖS PAGALBOS CENTRAS PADEDAME SVEIKTI Kaniterapijos ištakos Kaniterapijos istorija rašoma nuo Antrojo pasaulinio karo metų. Kapralas Williamas Wynas karo lauke rado Jorkšyro terjerų kalaitę

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Vaikų apskaita – kas ir kodėl

Vaikų apskaita – kas ir kodėl Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaita kas ir kodėl? Metodinis seminaras Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (NEMIS) naudojimas 18 m. kovo 21-23

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: iššūkiai ir galimybės Galutinė tyrimo ataskaita 2013 m. birželio 3 d. (2013 m. liepos 24 d. redakcija) Pagal 2012

Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: iššūkiai ir galimybės Galutinė tyrimo ataskaita 2013 m. birželio 3 d. (2013 m. liepos 24 d. redakcija) Pagal 2012 Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: iššūkiai ir galimybės Galutinė tyrimo ataskaita 2013 m. birželio 3 d. (2013 m. liepos 24 d. redakcija) Pagal 2012 m. gruodžio 20 d. pagrindinę sutartį Nr. 517-12-PEST

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

PATVIRTINTA Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. TS-74 RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAIT

PATVIRTINTA Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. TS-74 RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAIT PATVIRTINTA Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. TS-74 RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I SKYRIUS VADOVO ŢODIS 1. Raseinių socialinių paslaugų

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Projektas NR. VP1-1.3-SADM-02-K-01-002 Palaipsnės praktinės socialinės integracijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų įdarbinimo teisinė ir psichologinė motyvacija

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS SOCIALINĖS KOMUNIKACIJOS INSTITUTAS SOCIALINĖS SANGLAUDOS KATEDRA Aiste Zozulienė SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ

VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS SOCIALINĖS KOMUNIKACIJOS INSTITUTAS SOCIALINĖS SANGLAUDOS KATEDRA Aiste Zozulienė SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS SOCIALINĖS KOMUNIKACIJOS INSTITUTAS SOCIALINĖS SANGLAUDOS KATEDRA Aiste Zozulienė SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ VERTINIMAS EVALUATION OF SOCIAL SERVICES

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ, KURIAS ĮGYVENDINA ŠIAULIŲ MIESTO NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IR LAISVIEJI

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ, KURIAS ĮGYVENDINA ŠIAULIŲ MIESTO NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IR LAISVIEJI LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ, KURIAS ĮGYVENDINA ŠIAULIŲ MIESTO NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IR LAISVIEJI MOKYTOJAI, FINANSAVIMO TVARKOS GALIMO PRIEŠTARAVIMO

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau